Sunteți pe pagina 1din 156

M u z e u l

d e

i s t o r i e

a l

R . S .

R o m n i a

CERCETRI
ARHEOLOGICE
www.cimec.ro

Imaginea c o p e r t e i :

C o m p l e x u l de monumente feudale d i n
c e n t r u l m e d i e v a l de l a Ceteni - A r g e

www.cimec.ro

MUZEUL DE ISTORIE AL R.S.ROMANIA

Comitetul de redacie
dr.VALERIU LEAHU, dr.LUCIA MARINESCU,dr LUCIAN CHIESCU

BUCURETI-1986

www.cimec.ro

Redactorii
Denenei

A L . D . V A S I I . . C O S T A C H R Fl.OHMA

DOMNIA. All< IDI

M a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e p u b l i c a t e fn p r e z e n t u l v o l u m au fost
r e s t a u r a t e fn l a b o r a t o n m l e M u z e u l u i de I s t o r i e h ! R . S . Romnia .

www.cimec.ro

N O T A
Volumul include rapoarte asupra spturilor arheologice
efectuate n campania anului 1983,

l a c a r e au fost adugate

cteva rapoarte asupra unor cercetri din anii a n t e r i o r i . Dou


rapoarte comunic informaii i din campania anului 1984.
Capitolul

"Studii i note"

valorific de asemenea

obinute p r i n cercetrile arheologice practicate


muzeului.

www.cimec.ro

date

de specialitii

I. R A P O A R T E

DE

www.cimec.ro

S P T U R I

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D E L A M I T O C
"PRUL L U I ISTRTI", JUD. BOTOANI, 1981

de DRAGOMIR P O P O V I C I
A v f n d u - s e fn v e d e r e r e z u l t a t e l e p r e c e d e n t e l o r c a m p a n i i de c e r c e
t r i a r h e o l o g i c e d i n p u n c t u l " P f r f u l l u i I s t r a t i " , fn luna august 1981 au
f o s t r e l u a t e spturile^ f n v e d e r e a obinerii unor date i elemente c f t m a i
c o m p l e t e l e g a t e de l o c u i r i l e p o s t - p a l e o l i t i c e de a i c i ^ .
F e n t r u a c e a s t a au f o s t t r a s a t e l a a p r o x i m a t i v 2 3 0 m est de a e z a r e a
p a l e o l i t i c dou s e c i u n i , S i i S J J (cu d i m e n s i u n i l e de 7 5 1
i
res
p e c t i v 3 5 x 1 m), l a o distan de 5 m e t r i una de c e a l a l t , c u s c o p u l de a
se p u t e a c o n t r o l a o suprafa c f t m a i m a r e d i n p l a t o u l a c e s t e i
terase a
P r u t u l u i , c a r e , datorit limii s a l e , p e r m i t e a d i s p e r s a r e a l o c u i n e l o r .
S t r a t i g r a f i a . L a suprafa a p a r e un s t r a t c o n s i s t e n t de humus c u
o g r o s i m e ce a t i n g e u n e o r i 0 , 4 5 m , de c u l o a r e n e a g r , m z r o s , m a i s u b
i r e ( 0 , 3 5 - 0 , 4 0 m) s p r e m a r g i n e a t e r a s e i , situaie e x p l i c a b i l
datorit
a p r o p i e r i i de m a r g i n e a sa i p r i n f a p t u l c a i c i , n o r m a l , s p l a r e a
stra
t u l u i s u p e r f i c i a l a f o s t m a i p u t e r n i c . L a p a r t e a sa s u p e r i o a r ( 0 - 0 , 2 0 m)
s - a p u t u t o b s e r v a f o a r t e c l a r n i v e l u l pfn l a c a r e a f o s t d e r a n j a t de l u
crrile agricole.
Dup a c e a s t a u r m a s t r a t u l de cultur , de c u l o a r e m a r o n i e fnchis ,
m z r o s , c u o g r o s i m e c u p r i n s ntre 0 , 3 0 - 0 , 3 5 m . L a p a r t e a s u p e r i o a
r a s a a u aprut f r a g m e n t e c e r a m i c e d a t f n d de l a sffritul e p o c i i b r o n
z u l u i ( c u l t u r a Noua) i s e c a i I V - l e a e . n . , ce nu f o r m a u
depuneri mai
c o n s i s t e n t e c a r e s f i p u t u t f i p r e c i z a t e s t r a t i g r a f i e .
Urmtorul s t r a t de c u l o a r e m a r o n i u - g l b u i e , c u infiltraii, avea
o
g r o s i m e c u p r i n s ntre 0 , 2 0 - 0 , 2 5 m i s u p r a p u n e a l u t u l g a l b e n , s t e r i l d i n
punct de v e d e r e a r h e o l o g i c .
L o c u i r e a c u c u t e n i a n . Locuina 1 . A aprut iniial pe t r a s e u l S j ,
ntre m e t r i i 2 , 5 - 3 , 5 , sub f o r m a u n o r a g l o m e r r i de c h i r p i c i fragmente
c e r a m i c e l a a d f n c i m e a de 0 , 5 5 - 0 , 6 0 m . P e n t r u d e g a j a r e a sa a f o s t d e s
c h i s o c a s e t c u d i m e n s i u n i l e de 5 , 5 0 4 m ( C a s . 1 ) .
De l a bun peeput t r e b u i e s menionm c n u a putut f i c e r c e t a t n
f n t t e g i m e d i n c a u z a f a p t u l u i c o bun p a r t e d i n suprafaa sa a f o s t d i s
trus de l u c r r i l e a g r i c o l e e f e c t u a t e a i c i . Att ct a f o s t s u r p r i n s
lo
cuina p a r e s f i f o s t r e l a t i v mic i d e s t u l de p r o s t p s t r a t .
Incendiul
ce a pus capt l o c u i r i i nu a avut o a c e e a i i n t e n s i t a t e pe toat
suprafaa
de c h i r p i c , a c e a s t a a v f n d f n unele zone c u l o a r e a r o i e - c r m i z i e , n t i m p
ce n a l t e zone p r e z e n t a o c u l o a r e glbuie s a u c h i a r v i n e i e .
Chirpicul,
p r o v e n i t de l a p e r e i i prbuii a i l o c u i n e i , avea n compoziie
n i s i p i
r e l a t i v puin p l e a v .
Dup d e m o n t a r e a r e s t u r i l o r de l a suprafa s-a putut o b s e r v a f a p t u l
9

www.cimec.ro

P l . I . - P l a n u r i l e l o c u i n e l o r n r . 1 i 2 :
3 vatr; 4 - rni.

10

www.cimec.ro

1 - c h i r p i c ; 2 - platform;

P l . I I . - 1 , 4 , 5 , 8 : f r a g m e n t e c e r a m i c e i t o p o r d i n piatr aparinfnd
c u l t u r i i Noua ; 2 , 3 : f r a g m e n t e c e r a m i c e d i n s e c . I V e . n . ;
6 - 7 , 9-13 : unelte d i n locuina n r . 2 .
11

www.cimec.ro

c pe o latur a C a s . 1 c h i r p i c u l prbuit p r o v e n e a de l a un p e r e t e
c
zut f n a f a r a p l a t f o r m e i l o c u i n e i , avfnd fn g e n e r a l a m p r e n t e l e de l a n u i e
le o r i e n t a l e a p r o x i m a t i v p e r p e n d i c u l a r pe a x u l seciunii ( p l . l / l ) .
Plat
f o r m a a p r e a fn c e n t r u l c a s e t e i c o n t i n u f n d s p r e zona d i s t r u s a l o c u i n
e i . L a d e m o n t a r e a sa am putut o b s e r v a f a p t u l c e r a construit pe b r ne d e s p i c a t e fn d o u , c u d i a m e t r e l e c u p r i n s e ntre 12-18 c m , a
cror
o r i e n t a r e e r a identic c u c e a o b s e r v a t a n t e r i o r a a m p r e n t e l o r de n u i e
le de l a c h i r p i c u l p e r e t e l u i prbuit s p r e e x t e r i o r . P e s t e l u t u i a l a
plat
f o r m e i , g r o a s de a p r o x i m a t i v 8 - 1 0 c m , s - a u o b s e r v a t t r e i
n i v e l e de
r e f a c e r e , con.stfnd d i n l u t u i e l i s u c c e s i v e , g r o a s e f i e c a r e de 1-1,5 c m . I n
c o m p o z i i a l u t u i e l i i iniiale a p l a t f o r m e i p r e d o m i n a n i s i p u l , n t i m p ce n
l u t u i e l i l e s u c c e s i v e p r e d o m i n a p l e a v a . Pe l a t u r a de v e s t a p l a t f o r m e i a a
prut o r n i f r a g m e n t a r , de form d r e p t u n g h i u l a r . I n c e n t r u l j u m
tii s u d i c e a aprut de asemenea o r n i , d a r spart n buci
m
r u n t e , f o a r t e p r o b a b i l a c e a s t a d a t o r f n d u - s e c a l c i n r i i sale fn t i m p u l i n
cendiului.
n g e n e r a l , i n v e n t a r u l a c e s t e i locuine p a r e s f i f o s t r e l a t i v b o g a t ,
d e o a r e c e s - a r e c o l t a t o c a n t i t a t e d e s t u l de m a r e de f r a g m e n t e c e r a m i c e ,
p r e c u m i c f t e v a u n e l t e l a m e l a r e d i n s i l e x ( p l . H / 6 , 9 - 1 2 ) , d i n t r e c a r e
cteva e r a u puternic calcinate ( p l . I l / 6 , 9, 12).
L o c u i n a n r . 2 . S p r e captul de sud a l S J J , n zona m e t r i l o r 32-35 a
f o s t s u r p r i n s nc o locuin numerotat de n o i c u numrul 2 (L2)i c a r e
se p r e z e n t a sub f o r m a u n o r a g l o m e r r i de c h i r p i c p r o v e n i t e de l a p r b u
irile
p e r e i l o r . D i n f e l u l n c a r e se p r e z e n t a u a c e s t e a , l o c u i n a p
r e a s f i f o s t m a i masiv s a u n o r i c e c a z m a i bine pstrat de c f t L 1 .
P e n t r u d e g a j a r e a sa a f o s t trasat C a s . 2 , cu d i m e n s i u n i l e de 6 , 5 0
3 m . I n suprafaa a c e s t e i c a s e t e n u a putut f i delimitat d e c t o singur
latur a l o c u i n e i . Dup p c l u i r e s - a putut o b s e r v a n c e n t r u l supra-<
feei c a s e t e i o zon de a p r o x i m a t i v 1 ,5 m^ n c a r e c h i r p i c u l
era
mult
nlat fa de r e s t u l locuinei i n c a r e apreau l a suprafa f r a g m e n t e
m a s i v e de platform ce i n d i c a u a s t f e l un d e r a n j a m e n t . Putem s afirmm
a c e a s t a d e o a r e c e , pn l a n i v e l u l l o c u i n e i , nu s - a o b s e r v a t s t r a t i g r a f i e
n i c i un d e r a n j a m e n t c a r e s ne permit s c r e d e m c avem n acest c a z o
aprut plcue
intervenie m o d e r n . S p r e p r o f i l u l de sud a l c a s e t e i au
de vatr d e r a n j a t i ea d i n v e c h i m e .
Dup d e m o n t a r e a r e s t u r i l o r p r o v e n i t e de l a drmturile
pereilor
s - a o b s e r v a t c locuina a v e a o platform masiv ce a p r e a n jumtatea
s u d i c a s u p r a f e e i c a s e t e i i pe t r a s e u l s e c i u n i i , a p r o x i m a t i v n d r e p
t u l m e t r i l o r 3 2 - 3 5 . De a l t f e l , a i c i au aprut i cele m a i multe f r a g m e n t e
c e r a m i c e . n cealalt jumtate a suprafeei c a s e t e i apreau r e s t u r i l e u
n u i p e r e t e prbuit s p r e e x t e r i o r u l l o c u i n e i . A m p r e n t e l e n u i e l e l o r o b
s e r v a t e n bucile de c h i r p i c a l e a c e s t u i p e r e t e e r a u a p r o a p e
paralele
cu a x u l S J J .
P l a t f o r m a a c e s t e i locuine e r a m a s i v , f o a r t e bine
pstrat, c o n
struit pe b r n e ale c r o r diamtre v a r i a u ntre
14-20 cm, orientate
p e r p e n d i c u l a r pe a x u l S J J . L u t u i a l a de d e a s u p r a
acestora era
relativ
12

www.cimec.ro

www.cimec.ro

g r o a s , alctuind un s t r a t de pfn l a 25 c m , f n compoziia sa p r e d o m i n f n d


nisipul.
C e r a m i c a . Avnd f n v e d e r e suprafaa r e l a t i v mic c e r c e t a t , c a i
f a p t u l c c e l e dou locuine s u p r a p u s e n u au putut f i c e r c e t a t e fn n t r e
g i m e , fn c e l e ce urmeaz ne vom o p r i d o a r a s u p r a p r e z e n t r i i u n o r date
o f e r i t e de m a t e r i a l u l a v u t l a dispoziie,urmnd ca c e r c e t r i l e
ulterioare
s ne permit i c o n c l u z i i l e n e c e s a r e .
n c a d r u l c e r a m i c i i c u c u t e n i e n e r e c o l t a t e f n a c e a s t c a m p a n i e , d i n
p u n c t u l de v e d e r e a l p a s t e i s - a u putut o b s e r v a t r e i c a t e g o r i i :
1 . past fin, a r s l a r o u - c r m i z i u , c u n i s i p c u granulai fin n
compoziie ;
2 . past de o m a i p r o a s t c a l i t a t e , a r s l a m a r o n i u - g l b u i , c u tente
r o i e t i c e , c u n i s i p i c i o b u r i p i s a t e n c o m p o z i i e ;
3 past g r o s i e r , c u multe c i o b u r i p i s a t e n c o m p o z i i e , puin n i
s i p i a r s n g e n e r a l d e s t u l de b i n e , avnd o c u l o a r e m a r o n i u - g l b u i e .
P r i m e i c a t e g o r i i de past i c o r e s p u n d n g e n e r a l v a s e cu d i m e n s i u n i
m i c i sau m e d i i , cupe ( p l . I I l / 1 , 2 , 4 , 5 ) i a m f o r e t e ( p i . V / 5 ) . n t r - u n s i n
g u r c a z putem n r e g i s t r a un f r a g m e n t p r o v e n i t de l a g u r a u n u i vas de m a i
m a r i d i m e n s i u n i ( p l . I I l / 3 ) . T o a t e e x e m p l a r e l e a c e s t e i c a t e g o r i i snt p i c
tate t r i c r o m , f i i n d p r e z e n t att p i c t u r a t r i c r o m pe fond b r u n ( p l . I I l / 5 ) ,
c f t i cea pe f o n d a l b ( p l . I I l / 2 , 4 ) . U n e o r i , c a l i t a t e a d e s t u l
de proast
a c u l o r i l o r , c a i condiiile de z c e r e au fcut c a p i c t u r a s n u se p s
t r e z e a p r o a p e de loc ( p l . V / 5 ) sau f o a r t e puin ( p l . I I I / 1 , 3 ) .
Cea de a doua c a t e g o r i e c u p r i n d e vase c u d i m e n s i u n i m e d i i
sau
m a r i : cupe ( p l . V / l - 4 ) , strchini ( p l . V l / 2 ) , a m f o r e t e ( p l . V l / 5 ) , v a s e p i r i f o r m e ( p l . V l / l , 6, 7) sau vase s u p o r t ( p l . I V ) . M a j o r i t a t e a
fragmen
t e l o r c e r a m i c e aparinnd a c e s t e i c a t e g o r i i prezint de r e g u l o aagob
maroniu-glbuie, care suprapune d e c o r u l i n c i z a t . In cazul cupelor f n t f l nim d e c o r u l i n c i z a t , a m p l a s a t de c e l e m a i multe o r i pe c o r p , a s o c i a t
u
n e o r i c u c a n e l u r i l a p a r t e a s u p e r i o a r ( p l . V / 1 , 4 ) . Un e x e m p l a r ( p l . V / 3 )
e s t e o r n a m e n t a t c u l i n i i i n c i z a t e , c i r c u l a r e , pe t o t c o r p u l . B u z a , e v a z a t , p r e z i n t i n c i z i i o v a l e . n a c e s t c a z d e c o r u l p a r e a f i r e a l i z a t
negli
jent.
U n e o r i , d e c o r u l i n c i z a t a p a r e a s o c i a t pe p i c t u r a (de r e g u l c u l o a r e a
r o i e , ntins n s t r a t g r o s ) . In a c e s t e situaii angoba
maroniu-glbuie
j o a c r o l u l c u l o r i i a l b e , a c o p e r i n d t o t v a s u l . n c a z u l v a s e l o r
piriforme
( p l . V l / 1 , 7 ) , r o u l d e s t u l de p r o s t pstrat a c o p e r i n t e r s p a t i u l
motive
l o r d e c o r a t i v e i n c i z a t e . A l t e o r i , d e c o r a r e a inter=>patiului este realizat
incizate
att < u a j u t o r u l c u l o r i i ( r o u l ) , c f t i c u c e l a l l i n i i l o r s c u r t e
( p l . V l / 3 ) sau a l i n c i z i i l o r c i r c u l a r a ( p l . V l / 4 ) .
Un e x e m p l a r f r a g m e n t a r de vas b i n o c l u ( p l . I V ) prezint i e l a c e
l e a i c a r a c t e r i s t i c i n caea ce p r i v e t e r e a l i z a r e a d e c o r u l u i .
Angoba
m a r o n i u - g l b u i e este p r e z e n t , a c o p e r i n d d e c o r u l i n c i z a t . n i n t e r i o r u l
c u p e i s u p e r i o a r e m a i p s t r e a z unele zone ale interspaiului a c o p e r i t e c u
o c u l o a r e r o i e - b r u n , p s t o a s , pe r e s t u l suprafeei v a s u l u i
lipsind,
p r o b a b i l datorit c o r o d r i i s a l e . D e c o r u l i n c i z a t prezint elementele d e
c o r a t i v e p r i n c i p a l e pe c o r p u l c i l i n d r i c a l v a s u l u i , n timp ce pe e x t e r i o 14

www.cimec.ro

P l . I V . - V a s binoclu (suport) cu d e c o r incizat i pictur bicrom


locuina n r . 2 .

www.cimec.ro

din

P l . V . - F r a g m e n t e c e r a m i c e c u d e c o r i n c i z a t ( 2 , 3, 6 ) , c a n e l a t ( 1 , 4)
i p i c t a t ( 5 ) . 1 - 3 , d i n locuina n r . 2 ; 4 - 6 , d i n locuina n r . 1 .
16

www.cimec.ro

F r a g m e n t e c e r a m i c e cu d e c o r i n c i z a t i pictur b i c r o m S : 1,3-5
d i n locuina n r . 1 ; 6-7 d i n locuina n r . 2 ; 2 d i n s t r a t .
17

www.cimec.ro

r u l c u p e l o r sfnt p r e z e n t e e l e m e n t e l e d e c o r a t i v e s e c u n d a r e
r e a l i z a t e cu
a j u t o r u l i n c i z i e i . C u p a s u p e r i o a r este d e c o r a t i l a
i n t e r i o r ( numai
p a r t e a v i z i b i l a sa) t o t c u a j u t o r u l u n o r l i n i i i n c i z a t e d r e p t e sau c i r c u
l a r e . Pe buz a p a r i m p r e s i u n i o v a l e .
U l t i m e i c a t e g o r i i f i aparin f r a g m e n t e c e r a m i c e p r o v e n i n d de l a v a
se de uz c o m u n , c u d i m e n s i u n i m e d i i i m a r i , unele
f i i n d d e c o r a t e cu
barbotin.
Pe t r a s e u l S j , fn zona m e t r i l o r 20-25 a u aprut
sporadic cfteva
f r a g m e n t e c e r a m i c e d a t f n d de l a sffritul e p o c i i b r o n z u l u i - c u l t u r a Noua
- modelate d i n t r - o past m a r o n i e c u pete glbui ( p l . I l / l ) sau c e n u i e ( p l .
/ 5 ) c u c i o b u r i p i s a t e fn c o m p o z i i e . U n f r a g m e n t p r o v i n e de l a un vas
fn form do sac cu buza f o a r t e u o r evazat ( p l . I l / l ) . Sub ea a p a r e
un
i r de i m p r e s i u n i c i r c u l a r e , e x e c u t a t e d e s t u l de n e g l i j e n t . D e d e s u b t u l a
c e s t u i i r m a i a p a r t r e i asemenea i m p r e s i u n i c i r c u l a r e , dispuse fn
tri
unghi.
Un a l t f r a g m e n t ( p l . I l / 5 ) p r o v i n e de l a p a r t e a
s u p e r i o a r a unei
s t r c h i n i , i e l c a r a c t e r i s t i c p e n t r u f o r m e l e c e r a m i c e aparinfnd c u l t u
r i i Noua^.
A c e l e i a i c u l t u r i f i poate f i a t r i b u i t i un t o p o r
fragmentar,lucrat
din
piatr ( p l . I l / 8 ) , d i n c a r e se pii s treaz n u m a i p a r t e a sa i n f e r i o a r
i parial g a u r a
de
fnmnuare.
T o t pe t r a s e u l S j au f o s t r e c o l t a t e c f t e v a f r a g m e n t e c e r a m i c e ( p l .
I I / 2 - 4 ) , l u c r a t e l a r o a t , modelate d i n t r - o past de bun c a l i t a t e ,
fin,
de c u l o a r e c e n u i e , c u n i s i p c u granulaie fin fn c o m p o z i i e , d a t a b i l e fn
sec . a l I V - l e a e . n .
N O T E
1

D o r i m s mulumim i pe a c e a s t c a l e d r . V a s i l e C h i r i c a de l a I n s t i t u
t u l de i s t o r i e i a r h e o l o g i e A . D . X e n o p o l " - I a i p e n t r u s p r i j i n u l deo
sebit acordat cu ocazia desfurrii acestor lucrri.
2 R e f e r i r i l a staiunea p a l e o l i t i c i l a m a t e r i a l e l e d e s c o p e r i t e a i c i a u
f o s t p u b l i c a t e de c t r e V . C h i r i c a , P i e s e b i f a c i a l e d i n p a l e o l i t i c u l s u
p e r i o r d e s c o p e r i t e f n r e g i u n e a de n o r d a M o l d o v e i , fn S C I V , 2 4 , 1 9 7 3 ,
1 ; i d e m , A e z a r e a p a l e o l i t i c de l a M i t o c - P r u l l u i I s t r a t e f n v o
l u m u l D i n t r e c u t u l judeului B o t o a n i , 1 9 7 4 , p . 2 5 i u r m , c u p r e z e n
t a r e a s t a i u n i i , a t u t u r o r c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e d i n zon i b i b l i o
g r a f i a staiunii; i d e m , D e s c o p e r i r i p a l e o l i t i c e d i n a e z a r e a
de
la
M i t o c ( j u d . B o t o a n i ) , f n A r h . M o l d . , V I I I , 1975} i d e m , A e z r i l e p a
l e o l i t i c e de l a M i t o c , r e z u m a t u l t e z e i de d o c t o r a t , I a i , 1 9 8 0 .
In c a m p a n i a a n u l u i 1974 f n a e z a r e a cucutenian de a i " i au f o s t e f e c
tuate c e r c e t r i de c t r e D . M o n a h , i a r fn 1978 de c t r e S . A n t o n e s c u
( a m b i i de l a M u z e u l judeean de i s t o r i e i art Bacu).Materialul p r o
v e n i n d d i n ambele s o n d a j e e s t e i n e d i t .
3 A . C . F l o r e s c u , Contribuii l a c u n o a t e r e a c u l t u r i i N o u a , f n A r h . M o l d . ,
I I - I I I , 1^64, p . 152 i u r m .
M

18

www.cimec.ro

T H E A R C H A E O L O G I C A L RESEARCH-WORKS A T MITOC
"PRUL L U I I S T R A T I " , BOTOANI COUNTY
Abstract
T h e a r c h a e o l o g i c a l s u r v e y 1981 r e s u m e d the r e s e a r c h - w o r k s
at
the N e o l i t h i c C u c u t e n i - t y p e s e t t l e m e n t " P r f u l l u i I s t r a t i " , M i t o c v i l l a g e ,
Botoani county.
T h e m a i n g o a l of the s o u n d i n g s u n d e r t a k e n t h e r e was to o b t a i n
more
c o m p l e t e d a t a r e f e r r i n g to t h i s t y p e of s e t t l e m e n t , the system of d w e l l i n g
placement and the c h a r a c t e r i s t i c s of t h e i r p o t t e r y .
I n t h i s r e s p e c t t w o t r e n c h e s ( S i and S J J ) w e r e m a r k e d at a d i s
tance of 5 m f r o m one a n o t h e r e a c h h a v i n g 75 1 rn and 35 1 m r e s p e c
tively.
T w o d w e l l i n g s ( L ^ and L 2 ) w e r e p a r t i a l l y s u r v e y e d
by c u t t i n g two
a r e a s of 5 . 5 0 4 m and 6 . 5 0 3 m r e s p e c t i v e l y ( p l . l / 1 , 2 ) .
B o t h , L i and L 2 c o n t a i n e d a f a i r l y r i c h i n v e n t o r y of p o t t e r y
frag
m e n t s , i n t a c t o r r e s t o r a b l e p o t s , v a r i o u s i m p l e m e n t s and stone w e a p o n s .
T a k i n g i n t o a c c o u n t the shapes of the p o t t e r y as w e l l as the d e c o r a
t i v e elements - m o s t l y i n c i s i o n s , sometimes a l o n g s i d e g r o o v e d d e c o r a t i o n s
o r b i c o l o u r e d p a i n t i n g s , r a t h e r few t r i c o l o u r e d p o t t e r y , both n a white
D

( p l . I I l / 2 , 4) and r e d b a c k g r o u n d ( p l . I V / 5 ) - the s e t t l e m e n t can be a t t r i


b u t e d to phase A of C u c u t e n i C u l t u r e .
A t the u p p e r p a r t of the l a y e r - no s t r a t i g r a p h i e d e l i m i t a t i o n and
i n d i v i d u a l i z a t i o n of b u i l d i n g c o m p l e x e s b e i n g p o s s i b l e - p o t t e r y
frag
ments c h a r a c t e r i s t i c to the end of the B r o n z e Age - Noua c u l t u r e - ( p i .
1 1 / 1 , 5 ) and to the end of the 4
century A . D . ( p l . I l / 2 - 4 ) were
re
vealed.
t h

FIGURES

(PLATES)

P l a t e I . - D w e l l i n g p l a n s no 1 and 2: 1 - d o b e ; 2 - p l a t f o r m ; 3 - f i r e p l a c e ;
4 - hand g r i n d i n g w i l l .
P l a t e - 1 , 4 , 5, 8 : pot s h e r d s and s t e n e axe
C . A . D . ; 6 - 7 , 9-13
sherds from the 4
dwelling no.2.
Plate . - P o t sherds witt t r i c h r o m e decoration
P l a t e I V . - B i n o c u l a r pot w i t h i n c i s e d d e c o r a t i o n
t h

of Noua c u l t u r e ; 2 , 3
- implements f r o m

-pot
the

(L^.
and b i c h r o m p a i n t i n g .

Dwelling n o . 2 .
,
.
,
.
,
P l a t e V . - P o t s h e r d s w i t h i n c i s e d ( 2 , 3 , 6 ) , channeled (1 , 4) and painted
(9) d e c o r a t i o n s . 1-3 d w e l l i n g n o . 2 ; 4 - 6 d w e l l i n g n o . 1 .
P l a t e V I . - P o t s h e r d s w i t h i n c i s e d d e c o r a t i o n and b i c h r o m e p a i n t i n g ; 1 , 3 - 5
d w e l l i n g n o . 1 ; 6 - 7 f r o m d w e l l i n g n o . 2 ; 2, f r o m the occupation
level.

19

www.cimec.ro

SPTURILE A R H E O L O G I C E E F E C T U A T E IN 1983
L A VITNETI, JUD. T E L E O R M A N

de V A L E R I U L E A H U
i G E O R G E T R O H A N I
I n t r e 6 i 30 s e p t e m b r i e 1983 a u f o s t efectuate n o i spturi a r h e o l o
gice f n v a s t u l c o m p l e x t u m u l a r s i t u a t pe c f m p i a nalt d i n t r e r f u l
Vedea
i afluenii e s t i c i a i T e l e o r m a n u l u i , zon unde, f n urm c u a s e a n i , e x
p l o r a r e a a dou m o v i l e f u n e r a r e s - a s o l d a t c u d e s c o p e r i r e a u n o r m o r m i n
te de fnhumaie aparinfnd p s t o r i l o r o r i g i n a r i d i n s t e p e l e n o r d i v e s t p o n t i c e , d i n p e r i o a d a de t r e c e r e de l a e n e o l i t i c l a epoca b r o n z u l u i , de a
semenea s a r m a i l o r i p e c e n e g i l o r ^ .
T u m u l u l c e r c e t a t f n noua campanie de spturi s - a s i t u a t t o t i p e r i
m e t r u l s a t u l u i V i t n e t i ( c o m . P u r a n i , j u d . T e l e o r m a n ) , poziia sa m a i s i
gur a f l f n d u - s e l a c i r c a 800 m sud de o s e a u a B u c u r e t i - A l e x a n d r i a i l a
a p r o x i m a t i v a c e e a i distan s p r e e s t de S . M . A . P u r a n i .
T u m u l u l este
d e n u m i t de c t r e l o c a l n i c i " M o v i l a l u i V o i c u P i s i c " .
S p r e d e o s e b i r e de t u m u l i i e x p l o r a i f n 1 9 7 6 , a c e s t a c e r c e t a t f n 1983
a a v u t d i m e n s i u n i l e c o n s i d e r a b i l m a i m a r i : nlimea sa fa de
nivelul
s o l u l u i a c t u a l msura n c e n t r u 2 , 1 0 m , i a r d i a m e t r e l e a c t u a l e au f o s t de
56 52 m . Iniial d i a m e t r e l e e r a u de 40 32 m , f o r m a t u m u l u l u i f i i n d n e
regulat rotund.
P e n t r u c e r c e t a r e s - a a d o p t a t , i n campania d i n 1 9 8 3 , metoda sec
i o n r i i i s p r i i e x h a u s t i v e a m a n t a l e i i suprafeei f u n e r a r e p r i n t r - u n
s i s t e m de anuri p a r a l e l e c u p r o f i l e i n t e r m e d i a r e , d i s p u s e n p a t r u s e c
t o a r e , c r e a t e de d o i p e r e i d i a m e t r a l i p e r p e n d i c u l a r i , c u i n t e r s e c t a r e f n
punctul c e n t r a l a l tumulului i creind astfel
dou p r o f i l e complete ale
complexului.
S t u d i u l a c e s t o r p r o f i l e a p r o b a t c t u m u l u l a f o s t r i d i c a t pe un s o l
l u t o s - n i s i p o s , g l b u i , c u structur c o m p a c t , pe o suprafa
neregulat
c i r c u l a r , neamenajat, f n c e n t r u l c r e i a a f o s t spat g r o a p a u n u i m o r m f n t . Mantaua r i d i c a t peste suprafaa funerar a f o s t amenajat d e p u n n d u - s e ; l a baz un pmnt cenuiu n c h i s , h u m o s , a p o i peste a c e s t a , un
pmnt c e n u i u d e s c h i s , c u aspect r e l a t i v b u l g r o s , i a r d e a s u p r a , p e n t r u
a se d a s t a b i l i t a t e monticulaiei, un s t r a t de pmnt g a l b e n l u t o s . D e p u n e
r i l e d i n urm, d a r m a i a l e s cea de l u t , a u a l u n e c a t c u t i m p u l , u l t i m a l i p
sind d i n zona de v r f a m o v i l e i , f i i n d m a i masat, m a i ngroat c t r e l i
nia do c i r c u m f e r i n a t u m u l u l u i . n f i n e , s menionm c n d e o s e b i d e
p u n e r e a alctuind baza m a n t a l e i a f o s t amenajat p r i n c l d i r e a , una l n {.;;< a l t a , a m a i m u l t o r m o v i l e m i c i de pmnt.
Tumulul a f o s t r i d i c a t p e n t r u d e p u n e r e a
u n u i nhumat aparinnd
populaiilor nomade de s t e p , r s p n d i t e , cum se c u n o a t e , pe o a r i e v a s 21

www.cimec.ro

t , att n n o r d u l ct i n v e s t u l Mrii N e g r e .
D e p u n e r e a nhumatului s - a fcut pe c e n t r u l
suprafeei
funerare
c v a s i c i r c u l a r e , n t r - o g r o a p r e c t a n g u l a r simpl - f r a l t e amenajri
spate - adncit c u a p r o x i m a t i v 1,2o m fa de n i v e l u l a n t i c de c l c a r e ,
f u n d u l g r o p i i f i i n d a m e n a j a t p r i n t r - u n pat de l u t bttorit.nhumatul ( M . 1 )
a f o s t a e z a t c u c a p u l s p r e s u d - v e s t i p i c i o a r e l e c t r e n o r d - e s t , n
dec u b i t d o r s a l . C r a n i u l - pe o c c i p i t a l , t a s a t ; c o l o a n a v e r t e b r a l - ntins,
d r e a p t ; c u t i a t o r a c i c - pe l o c , c u c o a s t e l e , de asemenea, t a s a t e . M e m
b r e l e s u p e r i o a r e - pe ling c o r p : d r e p t u l ntins, stngul f l e c t a t d i n c o t .
O a s e l e b a z i n u l u i - n p o z i i e normal, d a r i ele p u t e r n i c t a s a t e .
Mem
b r e l e i n f e r i o a r e , iniial ( r i t u a l ) ndoite n s u s , au a l u n e c a t sub p r e s i u
nea pmnt u l u i , d e s f c n d u - s e c u g e n u n c h i i n e x t e r i o r . Pe p a t u l de l u t
bttorit a l g r o p i i , c u d e o s e b i r e n d r e p t u l c r a n i u l u i , o a s e l o r
bazinului
i l a p i c i o a r e a u f o s t d e p u i bulgri de o c r u r o u . G r o a p a a f o s t a c o p e r i
t c u b r n e de l e m n , de r e g u l l a t e i g r o a s e , d i s p u s e , c e l e m a i m u l t e ,
p a r a l e l l a a x u l l o n g i t u d i n a l , (fn mod c e r t , o brn a f o s t a e z a t i p e r
p e n d i c u l a r l a p a t u l g r o p i i , p a r a l e l i apropiat de p e r e t e l e s u d - e s t i c ) .
(fig.1).
I n c e n t r u l tumulului a fost practicat
o hmormntare s e c u n d a r .
( M . 2 ) . I n t r - o g r o a p de form r e c t a n g u l a r , adhc de minimum 1 m ( l i m i
t a de p o r n i r e n j o s n u a p u t u t f i p r e c i s determinat), au f o s t depui d o i
nhumai, a m b i i c u c a p u l c t r e s u d - v e s t i p i c i o a r e l e s p r e n o r d - e s t . U n
nhumat a f o s t a e z a t n d e c u b i t d o r s a l , n t r - o poziie f o a r t e mult a s e m
ntoare s c h e l e t u l u i d e s c o p e r i t n mormntul n r . 1 . C r a n i u l , pe o c c i p i t a l ,
e r a u o r d e p l a s a t s p r e s t n g a ; c o l o a n a v e r t e b r a l - d r e a p t , ntins; c u
t i a t o r a c i c n p o z i i e n o r m a l , d a r c u c o a s t e l e a p r o a p e
n
ntregime
p u l v e r i z a t e . M e m b r e l e s u p e r i o a r e , pe lng c o r p , e r a u i l a acest
sche
l e t , d r e p t u l ntins ( p s t r h d u - s e d o a r h u m e r u s u l , o p a r t e d i n c u b i t u s i
c t e v a f a l a n g e ) , i a r stngul f l e c t a t d i n c o t . D i n oasele b a z i n u l u i - s l a b e
u r m e . M e m b r e l e i n f e r i o a r e au f o s t i acum ndoite r i t u a l n s u s , d a r n
t o c m a i c a n M . 1 , au a l u n e c a t i s - a u d e s f c u t (cu g e n u n c h i i n e x t e r i o r )
sub p r e s i u n e a pmntului de umplutur a g r o p i i . I n s i t u s - a u
gsit d o a r
ambele f e m u r e i t i b i a s t i n g . A l d o i l e a nhumat a f o s t depus
n
stnga
p r i m u l u i , c u l c a t pe d r e a p t a , n p o z i i e c h i r c i t . C r a n i u l , n s , t o t pe o c
c i p i t a l ; c o l o a n a f o a r t e puin c u r b a t ; d i n c u t i a t o r a c i c
numai
cteva
c o a s t e p u l v e r i z a t e ; d i n t r e m e m b r e l e s u p e r i o a r e d o a r h u m e r u s u l i cubi
tuul s t n g i , f r a g m e n t a r e , c u b i t u s u l i r a d i u s u l d r e p t e , d e p l a s a t e ; d i n t r e
m e m b r e l e i n f e r i o a r e , f e m u r i i i t i b i i l e , f r a g m e n t a r e , t a s a t e i r e s t u r i de
oase plantr\re s t n g i . i a i c i bulgri de o c r u r o u au f o s t a e z a i n d r e p
t u l c r a n i i l o r i o a s e l o r b a z i n u l u i . S p r e d e o s e b i r e de hmormhtarea i n i
i a l , l a a c e a s t a , de a d o u a , n u s - a m a i f o l o s i t a c o p e r i r e a g r o p i i cu b r
ne de l e m n ( f i g . 2 ) .
A b s e n a o r i c r o r elemente de i n v e n t a r face d i f i c i l n c a d r a r e a c r o
n o l o g i c i cultural a c e l o r dou nhumri; s i n g u r e l e elemente c u c a r e
se poate e v e n t u a l o p e r a snt n acest c a z unele d e t a l i i c a r a c t e r i s t i c e a l e
r i t u l u i i r i t u a l u l u i de nmormhtare. I n a c e a s t privin t r e b u i e r e i n u
te p e n t r u mormntul iniial, d e p u n e r e a nhumatului n t r - o groap simpl ,
22

www.cimec.ro

VITNESJI , 1 9 8 3 - M . 1

F i g . 1 .-Mormntul n r . 1 cu b i r n e de lemn i o c r u rou ( X X X ) .

23

www.cimec.ro

F i g . 2 . - M o r m n t u l d u b l u , n r . 2 , c u d e p u n e r i de o c r u r o u ( X X X ) .

24

www.cimec.ro

a e z a r e a s a f n d e c u b i t d o r s a l cu braele ntinse pe lfng c o r p i p i c i o a


r e l e ndoite n sus d i n g e n u n c h i , f n fine a c o p e r i r e a g r o p i i cu b f r n e . T o a
te a c e s t e t r s t u r i situeaz - c u mult p r o b a b i l i t a t e - mormntul
pentru
c a r e s - a r i d i c a t t u m u l u l ntr-un o r i z o n t c o r e s p u n z t o r c u l t u r i i
Iamnaia,
a a d a r n l i m i t e l e p e r i o a d e i de t r e c e r e de l a e n e o l i t i c l a epoca b r o n z u l u i ,
r e s p e c t i v f n a doua jumtate a m i l e n i u l u i I I I f . e . n .
Similitudini frapan
te n t r e nhumatul iniial i u n u l d i n s c h e l e t e l e mormntului d u b l u , s e c u n
d a r : a c e e a i o r i e n t a r e , d e p u n e r e a t c t n d e c u b i t d o r s a l , c u g e n u n c h i i r i
d i c a i p r i n ndoirea p i c i o a r e l o r , poziia identic a b r a e l o r ( c e l d r e p t
ntins pe lng c o r p , c e l stng u o r ndoit d i n c o t ) , n f i n e .depunerea b u l
g r i l o r de o c r u n d r e p t u l c r . i n i u l u i - t o a t e acestea p e r m i t - i p o t e t i c d e
s i g u r - o a p r o p i e r e a mormntului s e c u n d a r , at fi. c r o n o l o g i c c f t i c u l t u
r a l , de g r u p a l a c a r e a f o s t ataat nhumatul iniial d i n t u m u l . Ct
de
m u l t , pn l a ce l i m i t e s - a r putea o p e r a fn aceast a p r o p i e r e este greu de
p r e c i z a t n s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t r i i .
D e z v e l i r e a n 1983 a nc dou m o r m i n t e aparinnd populaiilor n o
made v e n i t e d i n stepele n o r d i v e s t - p o n t i c e se adaug d e s c o p e r i r i l o r de
a c e s t t i p fcute a n t e r i o r l a V i t r e t i , p r e c u m i c e l o r a efectuate l a O r
b e a s c , V c e n i i f n a l t e localiti d i n Cmpia T e l e o r m a n u l u i , b a i m a i l a
v e s t , l a D r g n e t i - O l t . T o t o d a t , r e z u l t a t e l e d i n 1983 sugereaz c t u
m u l i i m a r i d i n a c e a s t ntins z o n , dispui - dup cum se o b s e r v clar n
t e r e n - pe a l i n i a m e n t e , au f o s t r i d i c a i de a c e l e a i populaii p s t o r e t i i
utilizai de ele t i m p m a i ndelungat. Asemenea date p a r s i n d i c e
c n
p e r i o a d a de t r e c e r e de l a e n e o l i t i c l a epoca b r o n z u l u i , poate i l a n c e
p u t u l a c e s t e i d i n urm e p o c i , Cmpia T e l e o r m a n u l u i a cunoscut o p r e z e n
t masiv i de durat a populaiilor nomade v e n i t e d i n stepele
n o r d i
v e s t - p o n t i c e - fenomen a l e c r u i implicaii snt n genere c u n o s c u t e , d a r
c a r e se c e r nc u r m r i t e , s t u d i a t e . i p e n t r u a t a r e motive spturile de
l a Vineti v o r c o n t i n u a .
2

O 3
1

C f . V a l e r i u L e a h u i G e o r g e T r o h a n i , n S C I V A , 2 9 , 4 , 1978, p . 529
539; idem.n C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I I I , 1979, p . 1 2 7 - 1 4 1 .
2 O.G.Saponikov, fn I s t o r i j a U k r a i n s k o i SSR, K i e v , 1981, 1 , p . 101
106.

L E S F O U I L L E S ARCHOLOGIQUES E F F E C T U E S E N 1983
VITNETI
Rsum

sic"

L e s deux s e c t i o n s pratiques dans l e tumulus " M o v i l a l u i V o i c u P i


(diamtre actul 56 52 m . et diamtre a n c i e n 40 32 m . ; h a u t e u r
25

www.cimec.ro

a c t u e l l e 2 , 1 0 m . ) ont e u comme rsultat l a d c o u v e r t e de deux s p u l t u


res.
L a spulture N o . 1 , p o u r l a q u e l l e on a lev l e t u m u l u s , c o n t i e n t un
inhum - e n d e c u b i t u s d o r s a l et l e s genoux pli s en haut - dans une fosse
situe 1,20 m . sous l e s o l a n t i q u e . On a d c o u v e r t des t r a c e s d ' o c r e
r o u g e e t l e s r e s t e s d ' u n e c o n s t r u c t i o n e n b o i s . S e l o n ces
donnes,
la
spulture e s t attribue l a c i v i l i s a t i o n de Imnaia ( f i g . l ) .
L a spulture N o . 2 , s e c o n d a i r e , c o n t i e n t deux inhums - u n , en d e
c u b i t us d o r s a l et avec l e s genoux r e p l i s e n h a u t , et l e second en p o s i
t i o n a c c r o u p i e . Des t r a c e s d ' o c r e r o u g e se t r o u v e n t galement.Du p o i n t
de vue c h r o n o l o g i q u e et c u l t u r e l , c e t t e seconde
spulture d o i t
tre
p r o c h e de l a p r e m i r e ( f i g . 2 ) .

E X P L I C A T I O N DES FIGURES
F i g . 1 . - L a spulture N o . 1 avec l e s v e s t e s d ' u n e c o n s t r u c t i o n en bois et
des t r a c e s d ' o c r e r o u g e ( X X X ) .
F i g . 2 . - L a spulture N o . 2 , d o u b l e , avec des t r a c e s d ' o c r e r o u g e ( X X X ) .

26

www.cimec.ro

CERCETRI A R H E O L O G I C E I N N E C R O P O L A T U M U L A R A
D E L A BOLOTETI, JUD. V R A N C E A

de C O S T A C H I B U Z D U G A N ,
V I C T O R B O B I i
ANTON PARAGINA
M a i puin cunoscut d i n punct de v e d e r e a r h e o l o g i c , v a l e a P u t n e i a
d e v e n i t f n u l t i m a v r e m e a r i a de d e s f u r a r e a unor c e r c e t r i s i s t e m a t i c e ,
fn u r m a c r o r a au f o s t d e s c o p e r i t e i m p o r t a n t e o b i e c t i v e d i n p e r i o a d e
is
t o r i c e d i f e r i t e ^ . A c e s t e o b i e c t i v e de i n t e r e s a r h e o l o g i c d e o s e b i t se adau
g a s t z i l a un g r u p de t u m u l i , c a r e , d e i cunoscut d i n s u r s e
orale
i
s c r i s e , nu c o n s t i t u i s e pfn de c u r f n d o b i e c t u l u n o r c e r c e t r i a r h e o l o g i
ce m e t o d i c e - ' .
De a c e e a , p e n t r u s t a b i l i r e a v e c h i m i i i coninutului l o r a r h e o l o g i c ,
M u z e u l de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a a n t r e p r i n s , mpreun
cu C o m p l e x u l
muzeal a l judeului V r a n c e a , c e r c e t r i s i s t e m a t i c e n a n u l 1983.
C u n o s c u t sub d e n u m i r e a de " M o v i l e l e V r a n c e i " , g r u p u l de t u m u l i a
m i n t i t se afl pe t e r a s a s u p e r i o a r a rului P u t n a , ntre comunele J a r i tea i B o l o t e t i , d e - o p a r t e i de a l t a a o s e l e i F o c a n i - V i d r a
(oseaua
V r a n c e i ) . I n s , c e i m a i muli d i n t r e e i mobileaz
zona delimitat s p r e
v e s t de o s e a u a F o c a n i - V i d r a ( 2 D ) , i a r s p r e est de v a l e a oimului.
N u m e r i c e t e , g r u p u l este e s t i m a t astzi l a 16 t u m u l i ( f i g . 1 ) , de d i
mensiuni d i f e r i t e :
civa d i n t r e e i au d i m e n s i u n i i m p r e s i o n a n t e , f n timp
ce alii a b i a dac m a i pot f i identificai. A c e t i a d i n urm c o n s t i t u i e d o
vada c iniial numrul t u m u l i l o r e r a m a i mare , ns u n i i au f o s t d i s t r u i
n d e c u r s u l t i m p u l u i de l u c r r i l e a g r i c o l .
Spturile p r o p r i u - z i s e , c a r e au avut c a r a c t e r u l unui sondaj de i n
f o r m a r e , a u nceput p r i n s e c i o n a r e a unuia d i n t r e t u m u l i i m a i puin a f e c
tai de l u c r r i l e a g r i c o l e ( T . 1 ) , situat l a c i r c a 5 km sud de B o l o t e t i , n
d r e p t u l b o r n e i k i l o m e t r i c e n r . 13 de pe o s e a u a F o c a n i - V i d r a , c h i a r n
m a r g i n e a m a l u l u i v e c h i i a l b i i a P u t n e i . Cele dou seciuni ( A B i C D ) , c a r e se ntretaie a p r o x i m a t i v n c e n t r u , mpart t u m u l u l n
patru
sectoare
2

( , , m i i v ) .

De d i m e n s i u n i m e d i i , t u m u l u l n r . 1 , p e n t r u r i d i c a r e a c r u i a s - a
fo
l o s i t pmnt d i n j u r , a r e f o r m a c v a s i c i r c u l a r , d i a m e t r u l maxim de 11 m ,
i a r nlimea de 1 ,35 m de l a suprafaa actual a s o l u l u i ( f i g . 2 ) . I n i i a l t u
m u l u l va f i avut o nlime m a i m a r e , ea a f o s t ns redus
n d e c u r s u l
t i m p u l u i , f i e p r i n aciunea de e r o z i u n e , determinat de apele p l u v i a l e , f i e
de l u c r r i l e a g r i c o l e , e x e c u t a t e an de a n .
S t r u c t u r a t u m u l u l u i este d e s t u l de simpl, indicnd urmtoarea s u c
c e s i u n e s t r a t i g r a f i c : s o l u l v e g e t a l a c t u a l , a c r u i g r o s i m e nu depete
0 , 2 5 m , s u p r a p u n e un s t r a t de pmnt brun-cenuiu amestecat c u prundi
i c u b o l o v a n i de piatr de r u ; urmeaz a p o i pmntul " v i u " , alctuit d i n
27

www.cimec.ro

www.cimec.ro

www.cimec.ro

piatr i p r u n d i u r i , p r i n s e fn c a l o t a c a l c a r u l u i antic ( f i g . 2 ) .
i n t e r i o r u l t u m u l u l u i au f o s t d e s c o p e r i t e - l a a d f n c i m i d i f e r i t e c u
p r i n s e f n t r e 1 , 0 0 - 1 , 5 0 m - p a t r u m o r m i n t e , t o a t e de nhumaie.
M o r m f n t u l n r . 1 , c u g r o a p a de form dreptunghiular c u c o l u r i l e
r o t u n j i t e , spat pn l a adfncimea de 1 , 3 0 m , p r e z i n t ,
f n t r - o stare
p r o a s t de c o n s e r v a r e , s c h e l e t u l unui m a t u r . Dup poziia c t o r v a oase
p s t r a t e , se poate p r e c i z a c d e f u n c t u l fusese aezat pe s p a t e , fn p o z i
ie ntins, o r i e n t a t e s t - v e s t ( f i g . 3 / 1 ) . I n d r e p t u l t o r a c e l u i , fn p a r t e a
de n o r d , se a f l a un vas de l u t , cu g u r a fn s u s . V a s u l ,
de
dimensiuni
m i c i , este l u c r a t cu mfna d i n past de c u l o a r e c a s t a n i e , cu pete b r u n - n c h i s e , c u p i e t r i c e l e i c i o b u r i p i s a t e fn c o m p o z i i e . C o r p u l v a s u l u i ,
de
f o r m - b i t r o n c o n i c , este s c u n d , avfnd d e s c h i d e r e a l a r g , i a r buza e v a zat i r o t u n j i t . F u n d u l este p l a t ( f i g . 4 / 1 ) .
M o r m f n t u l n r . 2 , avfnd g r o a p a sepulcral dreptunghiular, c u c o l u
r i l e r o t u n j i t e , spat pfn l a adfncimea de 1,50 m , c o n i n e , f n t r - o s t a r e
p r e c a r de c o n s e r v a r e , s c h e l e t u l d e f u n c t u l u i aezat pe p a r t e a sthg, fn
poziie c h i r c i t , c u c a p u l l a est i p i c i o a r e l e l a v e s t . D i n
schelet
se
pstrau d o a r c f t e v a d i n oasele l u n g i i r e s t u r i de c r a n i u
(fig.3/2). In
p a r t e a de s u d , ling oasele b a z i n u l u i , e r a un vas de m i c i d i m e n s i u n i , n
c l i n a t s p r e n o r d - e s t . V a s u l este modelat c u mfna d i n past g r o s i e r , de
c u l o a r e c e n u i e , c u c i o b u r i p i s a t e i p i e t r i c e l e fn compoziie . A r e c o r p u l
t r o n c o n i c , u o r a r c u i t i a s i m e t r i c . B u z a , finisat n e u n i f o r m , este r o
tunjit pe a l o c u r i , i a r f u n d u l p l a t ( f i g . 4 / 2 ) .
M o r m f n t u l n r . 3 , i d e n t i f i c a t l a adfncimea de 1 , 0 0 m , m a i p s t r a d o a r
r e s t u r i d i n s c h e l e t u l d e f u n c t u l u i , depus n t r - o groap a l c r e i c o n t u r nu
a p u t u t f i urmrit d i n cauza s o l u l u i c a r e avea peste tot a c e e a i structur
i c u l o a r e . Dup poziia o a s e l o r l u n g i , c a r e s - a u pstrat m a i b i n e ,
s-a
p u t u t p r e c i z a c d e f u n c t u l fusese aezat ntins pe s p a t e , cu c a p u l l a sud
i p i c i o a r e l e l a n o r d ( f i g . 3 / 3 ) . Lng f e m u r u l d r e p t se gsea un vas mic
de l u t , a e z a t n poziie o b l i c , cu g u r a s p r e n o r d - e s t . M o d e l a t c u mfna,
d i n past g r o s i e r , de c u l o a r e c a s t a n i e n c h i s , c u p i e t r i c e l e i c i o b u r i
p i s a t e n c o m p o z i i e , v a s u l a r e form b i t r o n c o n i c . Gtul
este f o a r t e
s c u n d , a p r o a p e v e r t i c a l pe unele poriuni. A r e d e s c h i d e r e a larg i b u
z a , rotunjit, este lobat f n t r - o p a r t e ( f i g . 4 / 3 ) .
Mormntul n r . 4 c o n s e r v a r e l a t i v bine s c h e l e t u l d e f u n c t u l u i aezat
n poziie c h i r c i t , pe p a r t e a d r e a p t , cu c a p u l s p r e n o r d - v e s t - n o r d i
p i c i o a r e l e l a s u d - e s t - s u d . G r o a p a s e p u l c r a l , spat pn l a a d n c i mea de 1,30 m de l a suprafaa actual a s o l u l u i , a r e f o r m a d r e p t u n g h i u
l a r , c u c o l u r i l e r o t u n j i t e ( f i g . 3 / 4 ) . A c e s t a este s i n g u r u l mormnt fr
inventar funerar.
A a cum se d e s p r i n d e d i n d e s c r i e r e a m o r m i n t e l o r , dou d i n t r e ele
( M . 2 i M . 4 ) snt c u schelete c h i r c i t e , aezate f i e pe stnga,fie pe p a r
t e a d r e a p t , i a r c e l e l a l t e dou ( M . 1 i M . 3 ) au s c h e l e t e l e defuncilor n
t i n s e pe s p a t e , o r i e n t a t e n mod d i f e r i t . D i n d i s p u n e r e a l o r n p l a n
nu
rezult c nmormntrile s - a r f i fcut n t r - o anumit o r d i n e , dup cum
este f o a r t e g r e u de p r e c i z a t c a r e d i n t r e ele este mormntul
principal,
p e n t r u c a r e s - a nlat t u m u l u l . Se poate a f i r m a , n s c h i m b , c n m o r 30

www.cimec.ro

Morminte cu schelete chircite


,
. nlinse

F i g . 2 . - B o l o t e t i : P l a n u l i p r o f i l u l t u m u l u l u i n r . 1 .

31

www.cimec.ro

chircite.
32

www.cimec.ro

F i g . 4 .-Boloteti:

c e r a m i c d e s c o p e r i t fn m o r m i n t e l e d i n

tumulul n r . 1 :

l(M.1)

2(M.2);

www.cimec.ro

3(M.3).

mfntrile sfnt i n d i v i d u a l e . Adncimile d i f e r i t e la c a r e au aprut


schele
t e l e arat c fnmormfntrile e r a u s u c c e s i v e .
A a d a r , fn funcie de r i t u a l u l f u n e r a r , m o r m i n t e l e c e r c e t a t e
pot f i
fmprite fn dou g r u p e : cu s c h e l e t e c h i r c i t e i c u schelete
fntinse pe
spate.
I n v e n t a r u l f u n e r a r a l c e l o r dou c a t e g o r i i de morminte - a t u n c i cfnd
e l exist ( M . 4 nu a r e a b s o l u t n i m i c ) - este s r c c i o s , f i i n d r e p r e z e n t a t
fn e x c l u s i v i t a t e de produse c e r a m i c e de tehnic i n f e r i o a r . A c e s t e p r o d u
se stht puin c a r a c t e r i s t i c e p e n t r u ncadrarea cultural i c r o n o l o g i c
a
m o r m i n t e l o r d e s c r i s e . T o t u i , atft s p e c i f i c u l de r i t u a l f u n e r a r , c f t i p u
inele obiecte de i n v e n t a r d e s c o p e r i t e ofer unele date p e n t r u r e z o l v a r e a
acestor probleme.
T i p o l o g i c , i n v e n t a r u l c e r a m i c d e s c o p e r i t atft fn m o r m i n t e l e cu s c h e
l e t e c h i r c i t e , c f t i fn c e l e c u s c h e l e t e f n t i n s e pe spate formeaz o g r u
p unitar, ceea ce nseamn c , d i n punct de v e d e r e c r o n o l o g i c , cele
dou c a t e g o r i i de m o r m i n t e pot f i c o n s i d e r a t e c o n t e m p o r a n e .
I n g e n e r a l , m o r m i n t e l e c u s c h e l e t e c h i r c i t e sau fntinse
pe
spate,
d e s c o p e r i t e la a d f n c i m i v a r i a b i l e , c a r a c t e r i z e a z c o m p l e x u l c u l t u r a l r s p f n d i t fn s t e p e l e n o r d - v e s t p o n t i c e fn p e r i o a d a de tranziie de la e n e o l i t i c
la epoca b r o n z u l u i . D a r acest complex c u l t u r a l se prelungete
n
timp
pn s p r e s f r i l u l p e r i o a d e i m i j l o c i i a e p o c i i b r o n z u l u i , dup cum d o v e
d e s c unele d e s c o p e r i r i d i n M o l d o v a i n o r d - e s t u l M u n t e n i e i ^ . O r i i n v e n
t a r u l c e r a m i c a l m o r m i n t e l o r de la B o l o t e t i , p r i n c a l i t a t e a p a s t e i i t e h
nica de l u c r u , n g e n e r a l , se p a r a l e l i z e a z cu unele d e s c o p e r i r i d i n M u n
t e n i a . A s t f e l , c e l e c t e v a f o r m e de vase p r e z e n t a t e mai sus i g s e s c a
n a l o g i i a p r o p i a t e n c o m p l e x e l e p r o v e n i t e d i n n e c r o p o l e l e de la Brilia ,
L i c o t e a n c a i Rmnicelu^.
Pe baza a c e s t o r a n a l o g i i d e s c o p e r i r i l e de l a Boloteti pot f i a t r i b u i
te c u l t u r i i de step n o r d - v e s t pontic i ncadrate c r o n o l o g i c n p e r i o a d a
mijlocie a epocii bronzului.

N O T E
1

D i n t r e c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c o m a i i m p o r t a n t e efectuate n ultima v r e
me menionm pe c e l e de l a B r s e t i ( S . M o r i n t z , fn " D a c i a " , N . S . , 1 ,
1 9 5 7 , p . 1 1 3 - 1 3 2 ; i d e m , fn M a t e r i a l e , 3, 1957, p . 2 1 9 - 2 2 4 ; 5,
1959 ,
p . 3 5 5 - 3 6 0 ; 6, 1959, p . 2 3 1 - 2 3 6 ; 7, I 9 6 0 , p . 2 0 1 - 2 0 6 ) ,
Pdureni (S .
M o r i n t z i G h . B i c h i r , n M a t e r i a l e , 6, 1959, p . 4 8 7 - 4 9 3 ) , -Tifeti ( S .
M o r i n t z i N . H a r u c h e , fn M a t e r i a l e , 8 , 1962, p . 5 2 1 - 5 2 5 ) i Btineti
( c e r c e t r i i n e d i t e , e f e c t u a t e de A n t o n P a r a g i n ) .
2 C . B u z d u g a n , n A c t a M M , 2 , 1980, p . 5 7 .
3 U n u l d i n t r e aceti t u m u l i , s i t u a t n m a r g i n e a o s e l e i F o c a n i - B o l o t e t i , l a km 1 3 , a f o s t spat fn t i m p u l p r i m u l u i r z b o i mondial de o echip
de g r e n a d i e r i g e r m a n i . C f . N . H a r u c h e , fn S t u d i i i c o m u n i c r i - V r a n c e a , 2 , 1979, p . 1 1 . Un a l t t u m u l , denumit de l o c a l n i c i " M o v i l a cu Beci'}
4

www.cimec.ro

6
7
8

s i t u a t i n stnga o s e l e i F o c a n i - B o l o t e t i , a f o s t d i s t r u s parial c u a n i
n urm, cnd I . A . S . Odobeti a c o n s t r u i t o instalaie p e n t r u
prepa
r a r e a soluiei de s t r o p i t v i a . D i n informaiile p r i m i t e de l a m u n c i t o r i
c a r e au l u c r a t l a a c e a s t instalaie r e i e s e c au f o s t gsite m a i multe
o b i e c t e i vase de l u t , rmase n e c u n o s c u t e .
C f . M . P e t r e s c u - D m b o v i a , n M a t e r i a l e , 1 , 1953, p . 1 1 6 - 1 3 2 ;
A.C.
F l o r e s c u i M . F l o r e s c u , n M a t e r i a l e , 6, 1959, p . 2 2 7 .
P e n t r u elemente m a i t r z i i ale c u l t u r i i de step n o r d - v e s t pontic d i n
n o r d - e s t u l M u n t e n i e i v e z i N.Haruche i F . A n a s t a s i u , n C a t a l o g u l se
l e c t i v a l c o l e c i e i de a r h e o l o g i e a M u z e u l u i B r i l e i , 1 9 7 6 , p . 1 6 6 , 1 6 9 ,
170.
Ibidem, p . 166, f i g . 3 4 0 .
Ibidem, p. 169-170, f i g . 3 5 0 .
Ibidem, p.170, fig.351 .

F O U I L L E S ARCHOLOGIQUES D A N S L A N E C R O P O L E
T U M U L A I R E DE BOLOTETI,DEP. DE VRANCEA
Rsum
L e s f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e e n t r e p r i s e s en 1983 dans l ' u n des t u m u
l u s connus sous l e nom de " M o v i l e l e V r a n c e i " ( m o n t i c u l e s de V r a n c e a ^ s i tus s u r l e t e r r i t o i r e de l a comune de B o l o t e t i , d p . d e V r a n c e a , ont
o c c a s i o n n e l a d c o u v e r t e de q u a t r e tombes d ' i n h u m a t i o n : d e u x contenant
d e s s q u e l e t t e s tandus s u r l e dos ( M . 1 et M . 3) et deux avec des s q u e
l e t t e s r e c r o q u e v i l l s ( M . 2 et M . 4 ) .
L ' i n v e n t a i r e funraire des tombes d c o u v e r t e s , u n i t a i r e d u point de
vue t y p o l o g i q u e , e s t a s s e z p a u v r e contenant e x c l u s i v e m e n t de l a c r a
mique t r a v a i l l e l a m a i n .
D ' a p r s l e s m a n i f e s t a t i o n s d u r i t u e l et de l ' i n v e n t a i r e
funraire ,
l e s tombes d c o u v e r t e s ont t attribues l a c u l t u r e de steppe
nordouest pontique e t c o m p r i s e d u p o i n t de vue c h r o n o l o g i q u e dans la priode
moyenne de l ' g e d u b r o n z e .

L E G E N D E DES FIGURES
F i g . 1 . - B o l o t e t i . L e groupe de tumulus s u r l a t e r r a s s e de P u t n a .
Leur
position.
F i g . 2 . - B o l o t e t i . L e p l a n et l e p r o f i l d u tumulus n o . 1 .
F i g . 3 . - B o l o t e t i . Tombes d c o u v e r t e s l ' i n t r i e u r d u tumulus n o . 1 : 1 ,
3, tombes contenant des s q u e l e t t e s tendus s u r l e d o s ; 2 , 4 , t o m
bes c o n t e n a n t des s q u e l e t t e s r e c r o q u e v i l l s .
F i g . 4 . - B o l o t e t i . Cramique d c o u v e r t e dans l e s tombes d u tumulus n o . 1 :
1 (M.1); 2 (M.2); 3 (M.3).
35

www.cimec.ro

ANTIERUL A R H E O L O G I C PREUTETI-"DEALUL C E T A T E " ,


JUD. S U C E A V A , 1983

de N I C O L A E U R S U L E S C U
i DRAGOMER POPOV1CI
I n a c e s t an a c o n t i n u a t c e r c e t a r e a e l e m e n t e l o r f o r t i f i c a i e i h a l l s t a t t i e n e t i m p u r i i pe l a t u r a s u d i c a a c e s t e i a , p r i n a b o r d a r e a u n u i nou s e g
ment d i n S , c a r e c o n s t i t u i e a x u l l o n g i t u d i n a l ( N - S ) a l p l a t o u l u i pe
c a r e se afl amplasat s t a i u n e a .
C e r c e t r i l e s - a u c o n c e n t r a t ndeosebi a s u p r a p r i m u l u i v a l , i n t e r i o r ,
a l f o r t i f i c a i e i , f n s e c t o r u l f n c a r e nc d i n campania trecut se s e s i z a s e
existena u n e i i n t r r i a m e n p - a t e . De a l t f e l i f n p r e z e n t d r u m u l de acces
p e s t e f o r t i f i c a i e ( v a l u r i i anuri) t r e c e e x a c t p r i n a c e e a i
zon
n
c a r e o d i n i o a r fusese amenajat i n t r a r e a ; l o c u l se r e m a r c p r i n e x i s
tena u n e i a l v e o l r i v i z i b i l e .
P e n t r u a se putea s u r p r i n d e c f t m a i complet situaia r e a l , n zona
de nlime maxim a v a l u l u i ( m e t r i i 2 9 - 2 9 , 5 pe S ) a f o s t pstrat
un m a r t o r t r a n s v e r s a l . A s t f e l , f n t i m p u l s p t u r i i , o b s e r v a i i l e s - a u f
c u t p e r m a n e n t f n p l a n i pe p r o f i l e l o n g i t u d i n a l e i t r a n s v e r s a l e , putnduse obine f n c o n s e c i n date e x t r e m de i n t e r e s a n t e i i m p o r t a n t e
referi
t o a r e l a s i s t e m u l de a m e n a j a r e a i n t r r i i , c a i d e s p r e etapele de r e f a c e
r e ale fortificaiei (fig.1 ) .
C h i a r d e a s u p r a pmfntului s t e r i l d i n punct de v e d e r e a r h e o l o g i c (14)
se afl dou n i v e l e de l o c u i r e cucutenian (13 i 1 2 ) , c a r e a u f o s t s u p r a
puse de o lentil de pmnt m a r o n i u - r o c a t , n i s i p o s ( 9 ) ,
avnd p r o b a b i l
r o l u l de a n i v e l a t e r e n u l f n momentul de nceput a l l o c u i r i i h a l l s t a t t i e n e .
A c e s t r i v e l p r e z i n t , l a p a r t e a sa s u p e r i o a r , o dung de a r s u r ( 8 ) ,
g r o a s de 2 - 3 c m . De l a n i v e l u l a c e s t a snt s p a t e , de o p a r t e i de a l t a ,
dou g r o p i m a r i da b f r n e , c a r e indic,n mod aproape c e r t , c o n s t r u i r e a unei
palisade u o a r e . Aceasta corespunde probabil p r i m e i l o c u i r i h a l l s t a t t i e
ne de pe p l a t o u , c a r e fusese s e s i z a t nc d i n c a m p a n i i l e a n t e r i o a r e , p r i n
m a i multe g r o p i , d i n t r e c a r e una de b o r d e i ; unele d i n t r e aceste g r o p i f u
s e s e r s u p r a p u s e de v a l u l f o r t i f i c a i e i p r o p r i u - z i s e .
1

Dup i n c e n d i e r e a a c e s t e i p a l i s a d e , l o c u i r e a efectiv n a c e s t punct


p a r e a n c e t a , i a r f o r t i f i c a i a c a r e se r i d i c devine m a i degrab un s i m
p l u punct de c o n t r o l i r e f u g i u ( p e n t r u acest s c o p pledeaz i d i m e n s i u n i
l e r e d u s e a l e c o m p l e x u l u i ) ^ . A s t f e l , peste n i v e l u l de i n c e n d i e r e a p a l i s a d e i a f o s t depus un s t r a t de pmnt m a r o n i u - r o c a t , pigmentat c u c h i r
p i c i , c r b u n e i mult n i s i p ( 7 ) , c a r e r e p r e z i n t a m e n a j a r e a p r i m u l u i v a l
a l f o r t i f i c a i e i . A c e s t s t r a t e s u p r a p u s de un p u t e r n i c n i v e l de i n c e n d i e r e
( 6 ) , g r o s u n e o r i de pn l a 18 c m , c o n s t f h d d i n pmnt p u t e r n i c n r o i t , l a
baza c r u i a e r a p e r f e c t v i z i b i l un s t r a t de crbune g r o s de 2 - 3 c m .
37

www.cimec.ro

Urmeaz o nou r e f a c e r e a v a l u l u i , c o n s t f n d d i n t r - u n s t r a t de n i s i p
amestecat c u a r g i l i p i e t r e , pigmentat r e l a t i v p u t e r n i c c u buci de
c r b u n e i e x t r e m de bine btucit ( 5 ) ; e r a m a i g r o s s p r e m a r g i n i l e s e c
iunii i m a i subire s p r e c e n t r u , ceea ce se e x p l i c p r i n f a p t u l c
aici
se a f l a a c c e s u l fn fortificaie . De o p a r t e i de a l t a a a c e s t u i s t r a t s - a u
o b s e r v a t c o n t u r u r i l e a dou g r o p i de p a r i ( 1 0 ) , c a r e , adine i n d u - s e fn so
l u l v i u , s u p r a p u n e a u a p r o a p e p e r f e c t u r m e l e v e c h i l o r birne ale p r i m e i pa
l i s a d e , a v f n d totui un d i a m e t r u c e v a m a i m i c .
A c e s t s t r a t a s e r v i t d r e p t pat p e n t r u a m e n a j a r e a u n u i adevrat p a
v a j ( 5 ) , f o r m a t d i n g r e s i i n i s i p o a s e , de c u l o a r e a l b i c i o a s ( u o r
calci
nate f n u r m a i n c e n d i u l u i ) . P a v a j u l e r a l u n g de c i r c a 0 , 9 0 m ( pe d i r e c i a
N - S ) i m a r c a a p r o a p e toat limea i n t r r i i ( 1 , 5 0 m pe d i r e c i a E - V ) .
De o p a r t e i de a l t a a p a v a j u l u i au aprut u r m e l e u n o r b f r n e c a r b o n i z a t e ,
a l c r o r r o s t se explic p r o b a b i l fn legtur c u modul
de c o n s t r u i r e a
p o r i i . A c e s t p r i m p a v a j s - a pstrat fn s t a r e d e s t u l de bun, d e o a r e c e a
f o s t i m e d i a t a c o p e r i t a t f t de drmturile p o r i i i n c e n d i a t e , c f t i de un
s t r a t de n i s i p glbui, amestecat c u p i e t r e i pigmeni de c r b u n e , f o a r t e
bine btucit, r e p r e z e n t f n d o nou n i v e l a r e (3) i o alt r e a m e n a j a r e a va
lului.
D e a s u p r a a c e s t u i pat de n i v e l a r e s - a a m e n a j a t un n o u p a v a j ( 2 ) ,
g r o s de c i r c a 20 c m , c o n s t f n d d i n p i e t r e de r f u s p a r t e , p r i n s e i n t r e
ele
c u a r g i l . De l a a c e s t n i v e l au f o s t o b s e r v a t e i a r i , de o p a r t e i de a l
t a , r e s t u r i l e c a r b o n i z a t e a l e u n o r s t r u c t u r i de lemn c a r e a u alctuit i n
t r a r e a f o r t i f i c a i e i . De asemenea, de a i c i se a d f n c e a u , s p r e e s t i s p r e
v e s t de p a v a j , u r m e l e u n o r b f r n e g r o a s e ( 1 1 ) , d e s t i n a t e s susin p o a r
t a ; b r n e l e au f o s t i n t r o d u s e f n v e c h i l e l c a u r i ale amenajrilor a n t e r i
o a r e , d a r au a v u t diamtre m a i m i c i . D e o s e b i t de i n t e r e s a n t este f a p t u l
c pe ling a c e s t e b f r n e s - a u o b s e r v a t c l a r c o n t u r u r i l e a l t o r dou g r o p i ,
m a i puin a d i n e i , coninfnd de asemenea u r m e l e c a r b o n i z a t e a l e u n o r b f r
n e , c a r e a v e a u p r o b a b i l r o l u l s s p r i j i n e p i l o n i i p r i n c i p a l i a i p o r i i .
D e c i , i a c e a s t ultim faz a v a l u l u i ( i m p l i c i t a fortificaiei) a s f f r it p r i n a f i i n c e n d i a t . R e s t u r i l e a c e s t e i faze au f o s t i n m a r e msur d e
r a n j a t e u l t e r i o r de f a c t o r i n a t u r a l i , d e o a r e c e n u a mai i n t e r v e n i t o r e a
m e n a j a r e ( a c o p e r i r e ) intenionat a r e s t u r i l o r d i s t r u s e .
A a d a r , spturile d i n 1 9 8 3 , coninufnd c e r c e t a r e a z o n e i nceput
n a n u l p r e c e d e n t , au avut d a r u l de a c l a r i f i c a s u c c e s i u n e a f a z e l o r de l o
c u i r e i r e f a c e r e a f o r t i f i c a i e i h a l l s t a t t i e n e t i m p u r i i de l a i z v o a r e l e p r u l u i B r a n a : dup o prim etap de l o c u i r e efemer (timp n c a r e nu s - a
c o n s t r u i t deeft o simpl p a l i s a d ) , a u u r m a t a l t e t r e i faze de amenajare
i d i s t r u g e r e succesiv a fortificaiei p r o p r i u - z i s e , constfnd d i n v a l u r i
c u p a l i s a d e i a n u r i .
R e f a c e r e a rapid a f o r t i f i c a i e i , f n c a d r u l a c e l e a i etape
istorice,
a r e i implicaii de o r d i n s o c i a l - e c o n o m i c , d e m o n s t r f n d existena n zon a
u n o r comuniti s t a b i l e i r e l a t i v bine o r g a n i z a t e , c a p a b i l e s n t r e p r i n
d l u c r r i de m a r e a m p l o a r e . Rmne o s a r c i n a c e r c e t r i l o r v i i t o a r e st
s e s i z e z e a e z r i l e p r o p r i u - z i s e ale a c e s t o r comuniti h a l l s t a t t i e n e t i m
p u r i i , c a r e i - a u c o n s t r u i t a c e s t c e n t r u f o r t i f i c a t . De asemenea, c e r c e 38

www.cimec.ro

F i g . 1 . - P r e u J : e t i - " D e a l u l C e t a t e " : p r o f i l u l n o r d i c a l m a r t o r u l u i de p r o f i l
de pe coama v a l u l u i I (S X I I l / m 2 9 ) . - 1 = s o l v e g e t a l . - 2 = s o l m a r o n i u - n i s i p o s , amestecat c u puin c h i r p i c i , crbune
i
pietre
a r s e (al d o i l e a pavaj); faza a -a, ultima, a fortificaiei.
-3 =
s t r a t de a r g i l n i s i p o s , f o a r t e bine btucit, amestecat c u p i e t r e
i pigmeni de crbune ( s t r a t de n i v e l a r e p e n t r u f a z a a I l I - a a f o r
t i f i c a i e i ) , - 4 = s t r a t de a r g i l i n i s i p , coninnd p r i m u l p a v a j : a
- a faz a f o r t i f i c a i e i . - 5 = s t r a t de n i s i p amestecat c u argil
i p i e t r e , pigmentat c u r e l a t i v multe buci de c r b u n e , e x t r e m de
bine btucit ( s t r a t de n i v e l a r e p e n t r u p r i m u l p a v a j ) . - 6 s t r a t
de
pmfht a r s l a r o u , amestecat l a baz c u crbune i cenu ( n i
v e l u l de i n c e n d i e r e a p r i m e i f o r t i f i c a i i ) . - 7 = s t r a t maroniu-ro
c a t , ' p i g m e n t a t p u t e r n i c c u c h i r p i c i , crbune i amestecat cu nisip
i p i e t r e ( v a l u l p r i m e i f o r t i f i c a i i ) . - 8 = lentil de crbune i a r
s u r , marcnd i n c e n d i e r e a p r i m e i p a l i s a d e . - 9 = pmfht m a r o n i u r o c a t , f o a r t e n i s i p o s ; s t r a t de n i v e l a r e n zona intrrii e x i s t e n
t e l a p r i m a p a l i s a d . - 10 = g r o p i l e b r n e l o r c a r e f l a n c a u i n t r a r e a
c e l e i de a I l - a faz a f o r t i f i c a i e i . - 1 1 = g r o a p a brnei c a r e f l a n
c a s p r e v e s t i n t r a r e a u l t i m e i faze a f o r t i f i c a i e i . - 12 = pmnt ma
r o n i u - r o c a t a r g i l o s ( a l I I - l e a n i v e l C u c u t e n i ) . - 13 pmnt m a r o n i u - g l b u i , pigmentat c u crbune ( p r i m u l n i v e l C u c u t e n i ) . - 14 =
s t r a t s t e r i l de n i s i p g a l b e n , c u concreiuni c a l c a r o a s e . - = c r
b u n e . - oo = p i e t r e . - xx = pmnt a r s l a r o u i l u t u i e l i a r s e .
10

www.cimec.ro

r i l e d i n 1984 v o r cuta s e l u c i d e z e modul i n c a r e se r e a l i z a a c c e s u l


peste anurile de a p r a r e , c a i existena u n o r amenajri pe v a l u l
al
d o i l e a , e x t e r i o r , de pe l a t u r a de sud a f o r t i f i c a i e i .

N O T E
1

P e n t r u date p r e l i m i n a r e p r i v i n d aceast f o r t u i c a i e , v e z i : D . P o p o v i c i
i N . U r s u l e s c u , fn Cercetri arheologice, I V , Bucureti,
1981, p .
5 4 - 5 7 ; V , 1 9 8 2 , p . 2 3 - 2 7 ; i d e m , n Documente r e c e n t
d e s c o p e r i t e i
informaii a r h e o l o g i c e , B u c u r e t i , 1 9 8 3 , p . 2 5 - 3 2 ; N . U r s u l e s c u i t .
M a n e a , fn S u c e a v a , V I I I , 1 9 8 1 , p.175 i f i g . 1 .
2 D . P o p o v i c i i N . U r s u l e s c u , fn Documente r e c e n t d e s c o p e r i t e . . . , p . 2 6 .
3 Idem, C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I V , p . 5 5 ; 1983, p . 2 6 ;
N . U r s u l e s c u i
t.Manea, o p . c i t . , p . 1 7 5 .

L E C H A N T I E R ARCHOLOGIQUE D E P R E U E T I " D E A L U L C E T A T E " , D P . D E S U C E A V A , 1983


Rsum
E n c o n t i n u a n t l e s f o u i l l e s e n t r e p r i s e s l e s annes antrieures , on a
tudi l a zone d ' a c c s d u c t e sud d u v a l l u m intrieur de l a f o r t i f i c a
t i o n , e n r u s s i s s a n t t a b l i r l a s u c c e s i o n des tapes d ' h a b i t a t
de
ce
p o i n t et des t a p e s de r e c o n s t r u c t i o n de l a f o r t i f i c a t i o n . A p r s deux n i
v e a u x d ' h a b i t a t de l a p r i o d e de l a c i v i l i s a t i o n C u c u t e n i , i l s ' e s t e n s u i v i
un h a b i t a t de c o u r t e d u r e d ' u n e communaut de l ' H a l l s t a t t a n c i e n , p
r i o d e pendant l a q u e l l e i l 7 a e u a u s s i une p a l i s s a d e s i m p l e . A p r s l ' e m
b r a s e m e n t de l a p a l i s s a d e , l e p l a t e a u n ' a p l u s t habit e f f e c t i v e m e n t ,
d e v e n a n t un p o i n t de s u r v e i l l a n c e et de r e f u g e e n cas de d a n g e r . L a f o r t i
f i c a t i o n btie cet effet ( c o n s i s t a n t en Valiums avec des
p a l i s s a d e s et
des f o s s s ) a e n c o r e t r e c o n s t r u i t e p a r deux f o i s , c o n n a i s s a n t d o n c ,
en t o u t , t r o i s d e s t r u c t i o n s des i n t e r v a l l e s de temps asse7. courts,conune.
le m o n t r e le c a r a c t r e unitaire de l a cramique dcouverte . D a n s l a zone
p r o p r e m e n t d i t e d ' a c c s on a d c o u v e r t d e u x pavages s u p e r p o s s , f a i t s
de p i e r r e s l i e s avec de l ' a r g i l e . L e s b o r d s de l ' e n t r e taient flanqus
de poutres m a s s i v e s q u i s o u t e n a i e n t l a p o r t e ,

LGENDE DE L A FIGURE
F i g . 1 . - P r e u e t i - " D e a l u l C e t a t e " : l e p r o f i l n o r d i q u e d u tmoin de p r o f i l
de l a fate de v a l l u m . - 1 = s o l v g e i a l . - 2 = s o l b r u n - s a b l o n n e u x ,
mle d ' u n peu de b r i q u e s en t o r c h i s , de c h a r b o n et de
pierres
b r l e s (le deuxime p a v a g e ) ; t r o i s i m e p h a s e , l a d e r n i r e , de
l a f o r t i f i c a t i o n . - 3 = couche d ' a r g i l e et de s a b l e , t r s bien t a s
s e , mle de p i e r r e et de pigments de c h a r b o n (couche de n i v e l 40

www.cimec.ro

l e m e n t p o u r l a t r o i s i m e phase de l a f o r t i f i c a t i o n ) . - 4 = couche
d ' a r g i l e et de s a b l e , contenant l e p r e m i e r
pavage;
deuxime
phase de l a f o r t i f i c a t i o n . - 5 = couche de sable mle d ' a r g i l e et
de p i e r r e s , pigmente de r e l a t i v e m e n t beaucoup de morceaux de
c h a r b o n , extrmement b i e n t a s s e (couche de n i v e l l e m e n t p o u r le
p r e m i e r p a v a g e ) . - 6 = couche de t e r r e brle au r o u g e ,
mle
l a base de c h a r b o n et de c e n d r e s ( n i v e a u x d ' e m b r a s e m e n t de l a
p r e m i r e f o r t i f i c a t i o n ) . - 7 = couche b r u n e - r o u g e t r e , f o r t
pig
mente de b r i q u e s en t o r c h i s , de c h a r b o n et mle de sable et de
p i e r r e s (le v a l l u m de l a premire f o r t i f i c a t i o n ) . - 8 a l e n t i l l e de
c h a r o n et b r l u r e , marquant l ' e m b r a s e m e n t de l a p r e m i r e
pa
l i s a d e . - 9 = t e r r e b r u n - r o u g e t r e , t r s sablonneux (couche de
n i v e l l e m e n t dans l a zone de l ' e n t r e e x i s t a n t e l a p r e m i r e p a
l i s s a d e ) . - 10 = l e s f o s s e s des p o u t r e s q u i f l a n q u a i e n t
l'entre
de l a deuxime phase de l a f o r t i f i c a t i o n . - 11 = l e f o s s e de l a
p o u t r e q u i f l a n q u a i t v e r s l ' o u e s t l ' e n t r e de l a d e r n i r e
phase
de l a f o r t i f i c a t i o n . - 12 = t e r r e b r u n - r o u g e t r e
a r g i l e u s e (le
deuxime n i v e a u C u c u t e n i ) . - 13 = t e r r e b r u n - j a u n t r e , p i g m e n
te de c h a r b o n (le p r e m i e r n i v e a u C u c u t e n i ) . - 14 = couche s t
r i l e de s a b l e j a u n e , avec des c o n c r t i o n s c a l c a i r e s . - c h a r
b o n . - oo = p i r r e s . - xx = t e r r e b r l e a u r o u g e et de l a t e r r e
glaise brle.

41

www.cimec.ro

SPTURILE A R H E O L O G I C E D I N STAIUNEA GETIC D E L A


POPETI, COM. MIHILESTI, JUD. G I U R G I U , 1980-1981 i 1983

de A L E X A N D R U V U L P E
i M A R I E T A GHEORGHI
S p t u r i l e d i n a n i i 1980-1981 i 1983 au urmrit c e r c e t a r e a n c o n
t i n u a r e a situaiei s t r a t i g r a f i c e observat n a n i i 1978-1979 pe " N u c e t " ,
a c r o p o l a a e z r i i g e t i c e de l a P o p e t i . A m i n t i m c p r o f i l u l l o n g i t u d i n a l
r e a l i z a t n a n i i p r e c e d e n i v a l o r i f i c a seciunea practicat n acest loc de
D . V . R o s e t t i , dup r z b o i , de l a c a r e n u n e - a u rmas n i c i un f e l de n o t e .
I n acest s c o p , n 1980 s - a lrgit seciunea d i n 1979 c u nc 1,40 m,pe o
lungime de 38 m ; n 1981 s - a completat sptura d i n 1980 c u dou c a s e
te ( c a s e t a I , c a r o u 2 7 , p e n t r u g r o a p a observat pe p r o f i l u l d i n 1980)
i c a s e t a a I l - a ( c a r o u r i l e 3 4 - 3 9 , p e n t r u d e z v e l i r e a jumtii de est a
b o r d e i u l u i c a r e r m s e s e n p r o f i l u l seciunii d i n 1980).
I n 1982 n u s - a u fcut spturi l a P o p e t i .
n c a m p a n i a d i n 1983 s - a lrgit seciunea 1980-1981 c u nc 1 ,50 m
pe o l u n g i m e de 20 m de l a c a s e t a a I l - a a b o r d e i u l u i d i n 1981 s p r e n o r d .
E x p e r i e n a d i n a n i i t r e c u i a artat c r e a l i z a r e a u n o r p r o f i l u r i p r i n sec
iuni l a t e de 1 - 1 , 5 0 m , p a r a l e l e , d p o s i b i l i t a t e a v a l o r i f i c r i i t e m e i n i
ce a s t r a t i g r a f i e i a e z r i i .
S e c i u n i l e d i n c a m p a n i i l e 1980, 1981 i 1983 au dat p o s i b i l i t a t e a c e r
c e t r i i locuinei de suprafa d i n c a r o u r i l e 1 9 - 2 8 . A c e a s t a avea o d e s
c h i d e r e de a p r o a p e 10 m . U n u l d i n c o l u r i , s u r p r i n s n s p t u r , e r a r o
t u n j i t . L o c u i n a e r a orientat N - S , v a t r a aflndu-se n jumtatea n o r d i
c . Dup i n c e n d i e r e a e i r e s t u r i l e a r s e au f o s t ndeprtate, pe s o l u l a r s
a l locuinei f i i n d depus un s t r a t subire de l u t adus p e n t r u amenajarea n i
v e l u l u i u r m t o r . Datorit a c e s t e i situaii, n c u p r i n s u l locuinei nu s - a u
gsit d e c t f o a r t e puine m a t e r i a l e a r h e o l o g i c e .
n a n u l 1980 am c e r c e t a t i locuina de suprafa, r e z e r v a t n s
pturile l u i D . V . R o s e t t i , pe c a r e am s u r p r i n s - o nc n campania
din
1 9 7 8 . S p t u r i l e l u i D . V . R o s e t t i au r e z e r v a t numai o f o a r t e mic p a r t e
d i n p o d i n a unei locuine aparinnd n i v e l u l u i a l I I I - l e a ; o mic poriune
de baz de p e r e t e a artat c locuina a avut c e l puin
dou
ncperi.
P r i n m i c r o p r o f i l e l e pe c a r e l e - a m p r a c t i c a t n zona a c e s t e i locuine
a
r e z u l t a t c a c e a s t a s u p r a p u n e a o alt locuin aparinnd n i v e l u l u i a l I I l e a , de asemenea i n c e n d i a t . I n s t r a t u l de n i v e l a r e ntre cele dou
lo
cuine s u p r a p u s e s - a gsit un bogat m a t e r i a l a r h e o l o g i c constnd d i n c e
r a m i c , m u l t e cuite de f i e r i a l t e o b i e c t e , aparinnd d e s i g u r n i v e l u l u i
al -lea.
C e r c e t r i l e n o a s t r e d i n a n i i 1980-1981 au avut ca scop i d e g a j a r e a
b o r d e i u l u i s u r p r i n s n a n u l 1979 n c a r o u r i l e 3 3 - 3 9 . S - a c o n f i r m a t
ob
s e r v a i a d i n 1979 c u p r i v i r e l a n i v e l u l c r u i a
i
aparinea
bordeiul
43

www.cimec.ro

i anume u l t e r i o r c e l u i m a i v e c h i n i v e l L a t n e . A c e a s t a o b s e r v a i e este
c o n f i r m a t a de v a t r a r e c t a n g u l a r c u p o d i u m , c a r e nu aparinea b o r d e i u
l u i i c a r e a aprut l a - 1,35 m fn c a s e t a a -a ( c a r o u r i l e 3 4 - 3 6 ) , v a
tr c a r e f a c e p a r t e d i n p r i m u l n i v e l Latne i c a r e a f o s t tiat de b o r
d e i . V a t r a e r a a c o p e r i t c u un s t r a t de hum b r u n - g l b u i e , s t e r i l , c a r e
f c e a bun aderen pe
c r u s t . A c e a s t a c o n s t i t u i a s t r a t u l de n i v e l a r e
c e l m a i v e c h i c a r e a putut f i urmrit f n c o n t i n u a r e s p r e sud pe p r o f i l u l
d i n 1981 . B o r d e i u l c e r c e t a t aparine n i v e l u l u i urmtor ( n i v e l u l a l - l e a ) .
B o r d e i u l e r a o r i e n t a t fn l u n g u l anului pe d i r e c i a N - S ,
intrarea
fn
b o r d e i f i i n d d i n s p r e s u d . B o r d e i u l avea apte p a r i , d i n t r e
care
unul
c e n t r a l . Dup un t i m p de f o l o s i r e b o r d e i u l a s u f e r i t un i n c e n d i u i a fost
r e f c u t , n i v e l f n d u - s e podeaua p r i n adugarea unui s t r a t de pmfht f i n .
T o t un i n c e n d i u a m a r c a t i sfritul a c e s t e i a doua faze a b o r d e i u l u i ,
a
c r u i g r o a p a f o s t a p o i umplut cu drfmturi de p e r e i a r i , r e s t u r i de
a r s u r i c e n u , r e z u l t a t a l n i v e l r i i e f e c t u a t e dup d i s t r u g e r e a
nive
l u l u i r e s p e c t i v fn toat zona seciunii n o a s t r e . C f t ne e n e r g i c e a u
fost
aceste n i v e l r i r e i e s e d i n f a p t u l c f n spturile d i n a n u l 1980
am n
t r e g i t f r a g m e n t e c e r a m i c e a f l a t e l a o distan de 1 5 - 2 0 m unele de a l t e l e .
O alt o b s e r v a i e important fcut n a n u l 1980, c u p r i l e j u l
sp
r i i a c e s t u i b o r d e i , este i d e n t i f i c a r e a , n n i v e l u r i l e u l t e r i o a r e d e z a f e c
trii b o r d e i u l u i , a t r e i v e t r e , d i n t r e c a r e dou (una aparinea
nivelului
a l I I I - l e a , cealalt n i v e l u l u i a l V - l e a ) aproape suprapuse. Aceast
ob
s e r v a i e se adaug l a a l t e l e fcute att n c a m p a n i i l e p r e c e d e n t e
ca i
cea d i n a n u l 1 9 8 3 . I n a n u l 1 9 8 3 , n c a r o u r i l e 1 2 - 1 4 , l a
o adncime
de
- 0 , 3 5 m , n captul n o r d i c a l seciunii fcute n a n u l 1 9 8 0 ,
a
aprut
c r u s t a u n e i v e t r e , deplasat s p r e n o r d pn l a - 0 , 5 5 m , aparinnd u l
t i m u l u i n i v e l de l o c u i r e ( v ) . C r u s t a avea o g r o s i m e de 4 cm i se a f l a
pe
un s t r a t subire de p i e t r i . Imediat sub s t r a t u l de p i e t r i a l p r i m e i
ve
t r e htlnite s - a dat de c r u s t a u n e i a l t e v e t r e nclinat i ea s p r e
nord
l a - 0 , 8 0 m . A c e a s t a a v e a l a baz un s t r a t g r o s de p i e t r i de c i r c a 10
c m . S u b a c e a s t a doua vatr ntflnit, n t r - u n s t r a t de drmturi i a r
s u r , s t r a t c a r e se nclina s p r e n o r d pn l a - 0 , 9 0 m , a aprut a t r e i a
vatr d e z a f e c t a t , c a r e aparinea n i v e l u l u i a l - l e a . Drmturile n i v e
l a t e e r a u ntrite a p o i c u pmnt de c u l o a r e galben ce
cpcuiau
o
groap c a r e aparinea n i v e l u l u i a l I I - l e a .
A c e a s t situaie d e s c r i s m a i sus reafirm c o n s t a t a r e a c l o c u i n
e l e , n multe c a z u r i , e r a u refcute n a c e l a i loc pe p a r c u r s u l mai m u l
t o r n i v e l u r i . n b o r d e i u l a m i n t i t s - a putut vedea cum a c e e a i locuin, l a
ca
nceput sub form de b o r d e i , a fost reamenajat n n i v e l u l a l -lea
locuin de suprafa i r e f c u t ca a t a r e pn n u l t i m u l n i v e l . E s t e Q
dovad a permanenei u n e i proprieti pe aproape toat d u r a t a a e z r i i
g e t i c e de l a P o p e t i , m a i bine de un s e c o l . Situaia c e l o r t r e i v e t r e d i n
c a r o u r i l e 1 2 - 1 4 (seciunea 1983) r e f l e c t o c o n t i n u i t a t e p e n t r u
nivelu
r i l e I I I - V ; nclinarea s p r e nord a c e l o r t r e i vetre fiind
explicat
de
existena g r o p i i d i n n i v e l u l a l I I - l e a .
Comparnd c e l e dou situaii avem o imagine sngestiv de cum s - a
ndesit l o c u i r e a " d a v e i " de l a P o p e t i ; ele ne dau un i n d i c i u a s u p r a
44

www.cimec.ro

www.cimec.ro

-16

www.cimec.ro

p a r c e l r i i " a c r o p o l e i " fn r a p o r t c u d e n s i t a t e a e i i totodat o dovad c


f i l t r e d i f e r i t e l e n i v e l u r i de l o c u i r e nu au e x i s t a t h i a t u s u r i . A a cum s - a
m a i a f i r m a t , t o a t e aceste n i v e l u r i nu r e p r e z i n t decft r e f a c e r i s u c c e s i v e .
P r i n p r o c e d e u l de sptur pe f e l i i , u t i l i z a t fn u l t i m i i t r e i a n i , am
putut p r e c i z a apartenena stratigrafic a aproape t u t u r o r g r o p i l o r de e
poc L a T e n e . D i n d e s t u l de numeroasele g r o p i i d e n t i f i c a t e ,
unele au
f o s t f o a r t e bogate fn m a t e r i a l c e r a m i c . I n t r - o groap aparinnd celui m a i
v e c h i n i v e l ( g r o a p a P ) s - a gsit a p r o x i m a t i v
jumtate
dintr-o
cup
" m e g a r i a n " o r i g i n a l . A c e a s t d e s c o p e r i r e se adaug la
observaiile
fcute m a i de m u l t , pe ntreaga a e z a r e , dup c a r e puinele
fragmente
de cupe c u d e c o r n r e l i e f o r i g i n a l e i de imitaie d i r e c t aparin
nive
l u r i l o r c e l o r mai v e c h i ?
C a de o b i c e i i f n a c e s t e c a m p a n i i , f n a e z a r e a de l a P o p e t i , a a
prut un m a t e r i a l a r h e o l o g i c i o s t e o l o g i c d e o s e b i t de b o g a t ( p L I - I I l ) . P r i n t r e d e s c o p e r i r i se c u v i n e menionat o fibul de b r o n z aflat lng o
vatr d i n u l t i m u l n i v e l ( V ) a l c r u i t i p c i r c u l c u p r e c d e r e n a doua
jumtate a s e c i . e . n . ( p l . I I f i g . 1 ) i o p a r t e component
a
unui
p a n d a n t i v de a u r de factur e l e n i s t i c a f l a t n c e l m a i v e c h i n i v e l Latne
( p l . I I f i g . 2 ) . A c e a s t d i n urm pies se aseamn c u p a n d a n t i v e l e d e s
c o p e r i t e n n e c r o p o l a de l a Z i m n i c e a fn m o r m f n t u l 4 ( C 7 ) ,
datate n
s e c . I V - I I I . e . n . - ' N u sntem n msur s precizm dac acest obiect se
altur s e r i e i de m a t e r i a l e ( c e - i d r e p t puine l a numr), d e s c o p e r i t e n
c u r s u l d i f e r i t e l o r c a m p a n i i de l a P o p e t i , c a r e a r putea a t e s t a existena
u n e i l o c u i r i m a i v e c h i de s e c a i I I - l e a . e . n . fn aceast a e z a r e .
S p t u r i l e d i n u l t i m i i c i n c i a n i n c e l m a i r e c e n t n i v e l a l
aezrii
(V) au c o n f i r m a t o b s e r v a i i l e fcute nainte, r e s p e c t i v l i p s a i m p o r t u r i l o r
r o m a n e . E s t e e v i d e n t c a c e s t n i v e l fiineaz d i n v r e m e a
de
dinaintea
g e n e r a l i z r i i i m p o r t u l u i r o m a n n D a c i a . Pe de alt p a r t e , a m i n t i m r a r i
t a t e a d e s c o p e r i r i l o r de cupe getice cu d e c o r n r e l i e f n a c e s t n i v e l
i
l i p s a e m i s i u n i l o r monetare de t i p l o c a l . D a t a r e a a c e s t u i n i v e l fn a doua
jumtate i s p r e s f r i t u l s e c i . e . n . este d i n punct de v e d e r e a r h e o
l o g i c un f a p t e v i d e n t .
D i n t r e d e s c o p e r i r i l e r e l a t i v e l a p e r i o a d e l e a n t e r i o a r e e p o c i i getice
rein
atenia m a i multe v e t r e aparinnd n i v e l u r i l o r h a l l s t a t t i e n e , s i t u a
te n captul de sud a l seciunii n o a s t r e , h a p r o p i e r e a z o n e i f o r t i f i c a
i e i . Dou v e t r e aparin c u siguran c e l u i m a i v e c h i
nivel
hallstattian
( p r e - B a s a r a b i , c u c e r a m i c neagr c a n e l a t ) . I n zona
respectiv s-au
gsit n u m e r o a s e f r a g m e n t e c a r a c t e r i s t i c e . A m i n t i m de asemenea c l o
c u i r e a aparinnd e p o c i i b r o n z u l u i - c u l t u r a G l i n a i T e i este f o a r t e
s l a b r e p r e z e n t a t n a c e a s t p a r t e a staiunii.

Pe baza u n e i s e s i z r i a i n g i n e r u l u i a g r o n o m N i c o l a e N a g h i u de
C . A . P . Mihileti n a n u l 1980 am e f e c t u a t o c e r c e t a r e de suprafa
t e r i t o r i u l c o m u n e i S c h i t u . L a c i r c a 1 K m s u d - e s t de s a t u l
Schitu,
p u n c t u l n u m i t " L a c u l R o t u n d u " , pe m a l u l de N E a l l a c u l u i , s - a u gsit,
47

www.cimec.ro

la
pe
n
n

P l . I I I . - P o p e t i , j u d . G i u r g i u . Unelte d i n f i e r .
18

www.cimec.ro

www.cimec.ro

1 9 7 6 - 1 97V, c u p r H c j u l u n e i n i v e l r i c u lama t r a c t o r u l u i , t r e i s a u p a t r u
c u p t o a r e de o l r i e , dup s p u s e l e i n f o r m a t o r u l u i . C e r c e t r i l e n o a s t r e au
dus l a i d e n t i f i c a r e a l o c u l u i r e s p e c t i v . I n zon se
a f l a u f o a r t e multe
f r a g m e n t e c e r a m i c e g e t i c e fn pmfntul de a r t u r , p r e c u m i buci
de
c h i r p i c i . S e r e m a r c a nu --eroase f r a g m e n t e de a m f o r e , c o n t r a f a c e r i
lo
c a l e , p r i n t r e c a r e i douil mftui c u tampile a n e p i g r a f e ( p l . I V , f i g . 1 - 2 )
Je un t i p deja c u n o s c u t fn a e z a r e a de l a P o p e t i ( " N u c e t " ) " * .
Precizm
c p u n c t u l se afl ia c i r c a 15 k m , j n l i n i e d r e a p t * , s u d , de a e z a r e a de la
P o p e t i . E s t e p l a u r . i b i l s p r e s u p u n e m a i c i e x i s t e n t a u n e i a d i n a e z r i l e
do t i p r u r a l , s a t e l i t e " d a v e i " de l a P o p e t i .
Dac a i c i v o r f i f o s t a t e l i e r e l e unde se l u c r a u a m f o r e i t i m i t a t e dup
c e l e e l e n i s t i c e ( m a i a l e s de t i p u l K o s ) rmfne s f i e v e r i f i c a t
printr-o
cercetare sistematic.

N O T E
1

A i . V u l p e i M . G h e o r g h i , a n t i e r u l a r h e o l o g i c P o p e t i - M i h i l e t i ,
j u d . G i u r g i u - R a p o r t p r e l i m i n a r a s u p r a r e z u l t a t e l o r d i n c a m p a n i i l e a
n i l o r 1 9 7 8 - 1 9 7 9 , fn C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I V , B u c u r e t i , 1 9 8 1 , p .
58-65.
2 A l . V u l p e i M . G h e o r g h i , B o l s r e l i e f s de P o p e t i , f n " D a c i a " ,
. S . , X X , 1 9 7 6 , p . 1 7 2 i 1 8 2 .
3 A . D . A l e x a n d r e s c u , L a n c r o p o l e gte de Z i m n i c e a , fn " D a c i a " , N . S .
X X V 1 V , 1 9 8 0 , p . 51 , i"ig50/T
4 I - G l c d a r i u , R e l a i i c o m e r c i a l e a l e D a c i e i c u lumea e l e n i s t i c i
ro
mana, C l u j , 1974, p . 2 8 , p l . X X , IA 1 2 / 0 3 ; IA 1 2 / 4 2 .

LES

F O U I L L E S DE P O P E T I , D E P . D E G I U R G I U ,
1 9 8 0 - 1 9 8 1 et 1983
Rsum

L e s f o u i l l e s de 1 9 8 0 - 1 9 8 3
ont comme o b j e t d ' a p p o r t e r de
nou
v e l l e s p r c i s i o n s r e l a t i f s l a s t r a t i g r a p h i e de l a s t a t i o n P o p e t i " N u c e t " ,
l ' a c r o p o l e de l ' o p p i d u m gte situ s u r l a r i v e d r o i t e de 1 ' A r g e . N o u s y
a v o n s identifi d e s m a i s o n s et d e s h a b i t a t i o n s d e m i e n t e r r e s . L ' o b j e t en
or,
une p a r t i e d ' u n p e n d e n t i f de f a c t u r e h e l l n i s t i q u e , r e p r o d u i t
dans
l a p l . I I , f i g . 2 a t trouv au n i v e a u i n f r i e u r . L a f i b u l e
en
bronze
( > 1 . I I , f i g - 1 ) a p p a r t i e n t un t y p
de l a deuxime moitie d u I
sicle
av.n.re
e t a t d c o u v e r t e p r s d ' u n f o y e r situ dans l a couche
la
plus rcente ( V ) .
e

50

www.cimec.ro

LGENDE DES P L A N C H E S
P l . I . - P o p e t i , d6p.de G i u r g i u . Cramique g e l o .
P l . H . - P o p e t i , d6-p.de G i u r g i u . O b j e t s de p a r u r r : 1) h r o n z o ; 2) o r ;
3-5) f e r .
P ) . 1 1 1 . - P o p e t i d p . d e G i u r g i u . O u t i l s en f e r .
P l . I V . - S c h i t u , d p . d e G i u r g i u . Manches d ' a m p h o r e s marques a n pigraphiques.

www.cimec.ro

R A P O R T ASUPRA C A M P A N I E I D E SPATURI A R H E O L O G I C E
DIN A N U L 1983 D E L A MICIA (COM. VEEL, JUD. HUNEDOARA),
SECTOR THERME

de L U C I A M A R I N E S C U ,
a r h . ANIOARA S ION
i I O N * ANDRIOIU
C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e efectuate n t h e r m e l e romane de l a M i c i a
fn a n u l 1983 au urmrit f n c o n t i n u a r e p r e c i z a r e a r a p o r t u l u i f n t r e e d i
f i c i u l t h e r m e I i p a l e s t r e , p r e c u m i c e r c e t a r e a spaiului e x i s t e n t f n
t r e a c e s t e c o n s t r u c i i . I n a c e s t scop au f o s t executate 2 seciuni o r i e n
t a t e E - V , S I I l / l 982-1983 i S V / 1 9 8 3 i s - a d e s c h i s o
suprafa
Sp 1 / 1 9 8 3 , u r m f n d ca f n c a m p a n i i l e v i i t o a r e f n t r e g u l spaiu f n t r e t h e r m e
i p a l e s t r e s f i e c e r c e t a t p r i n suprafee ( f i g . 1 ) .
Seciunea I I I / 1 9 8 2 - 1 / 9 83 ( L . 1 2 m ; 1.2 m ) , perpendicular pe n
c p e r i l e p a l e s t r e l o r , a avut s c o p u l s fac legtura f n t r e acestea
i
c u r t e a i n t e r i o a r . S - a c o n s t a t a t c i n a c e a s t zon nu exist fncperi
contemporane p o r t i c u l u i , c i un spaiu l i b e r n i v e l a t s u c c e s i v ( o c u r t e ) ,
c a r e f n momentul amenajrii sale a d e t e r m i n a t d e m a n t e l a r e a u n o r c o n s
trucii mai v e c h i . Cele dou p a v a j e c o r e s p u n z t o a r e p o r t i c u l u i d i n u l t i ma faz a p a l e s t r e i constau d i n t r - u n s t r a t de p i e t r e legate c u
mortar,
a e z a t e pe un s t r a t - s u p o r t de p i e t r e l e g a t e cu pmnt, g r o s de c i r c a
22
cm i r e s p e c t i v de c i r c a 18 c m , a c e s t a d i n urm a v f n d
ca s u p o r t un
s t r a t de d r i mtur, nivelat c u p r i l e j u l r e c o n s t r u i r i i p a l e s t r e i .
Seciunea V / 1 9 8 3 ( L . 2 2 m ; 1.2 m ) , paralel cu S I V , a f o s t
tra
sat de l a e x t r e m i t a t e a sudic a p a l e s t r e i pn l a z i d u l p e r i m e t r a l a l e d i
f i c i u l u i therme I . S-a s u r p r i n s f n p a r t e a de v e s t a p a l e s t r e i ,
un
zid
t r a n s v e r s a l , g r o s de c i r c a 60 c m , r e p r e z e n t f n d l i m i t a v e s t i c a u n e i
fncperi e x t e r i o a r e e d i f i c i u l u i p a l e s t r e i , z i d c a r e a r e d r e p t ' f u n d a
ie p i e t r i de r f u , amestecat c u pmnt i drmtur, umplnd o groap
spat n pmfntul v i u . I n a f a r a a c e s t u i z i d , s p r e v e s t , au aprut
dou
s t r a t u r i de n i v e l a r e , c o n s t f n d d i n prundi i pmnt, d i n u l t i m a
faz,
cnd a f o s t amenajat spaiul d i n t r e p a l e s t r e i t h e r m e I , nconjurate p e
l a t u r a de est i parial pe l a t u r a de n o r d de un p o r t i c . Menionm
c
s t r a t u l de prundi a r e ca s u p o r t pmnt btut, n componena cruia
se
g s e s c f r a g m e n t e c e r a m i c e , f r a g m e n t e de igle i o l a n e . L a baza a
c e s t o r n i v e l e s - a u s u r p r i n s u r m e l e unui p a v a j d i n m o r t a r de v a r c u
n i s i p i p i e t r i c e l e , c o r e s p u n z f n d unor fncperi ale c r o r z i d u r i au f o s t
scoase cu p r i l e j u l amenajrii a c e s t u i spaiu, d a r ale c r o r urme se vd
fn p r o f i l . Se p a r e c fn faza iniial, nainte de c o n s t r u i r e a p o r t i c u l u i ,
therme I aveau dou fncperi f n p l u s fn p a r t e a l o r de e s t .
Suprafaa 1/1983 ( L = 7 c m ; 1= 4 m) s-a d e s c h i s p e r p e n d i c u l a r pe
captul de est a l seciunii S V / 1 9 8 3 . In suprafa
s-au
descoperit
dou fncperi s e p a r a t e de un z i d o r i e n t a t E - V , a l c r o r c o n t u r e x t e r i o r
a fost d e z v e l i t n 1968, u r m e l e anurilor fcute a t u n c i
vzndu-se
53

www.cimec.ro

MtCIA
9 .

1963
*

10m

l i j r . l . - P l a n u l s p a t u r i l o r d i n a n u l 19S3.

www.cimec.ro

p r o f i l . In n t r e a g a s u p r a f a , sub s o l u l a c t u a l , s - a g s i t
im
strai
g r o s de d n r m l u r c o n s t f n d m a i a l e s d i n i g l e , curtnivii i o l a n e . Sul
d r f m t u r , fn n c p e r e a )2 (n j u r n a l u l l u i O . F I o e a 28) s - a
descoperii
un p a v a j d i n d o u r f n d u r i de c r m i z i i igle d i s p u s e pe
o s iibst r u e i e
d i n p i a t r de f o r m c i r c u l a r i i c u d i a m e t r u l de 2 ,60-2, - l } . Una d i n i g l e l e
p r i n s e f n p a v a j , ca i i g l e l e f r a g m e n t a r e d i n n c p e r e a 3 2 , p o a r t h s t a m
p i l a : con ( o r s ) I I F l ( a v i a ) C o m ( m a g e r n o r u m ) , f i i n d de a c e l a i t i p
cu
c e l e d e s c o p e r i t e f n t h e r m e I , fn t i m p ce p r i n t r e d a r i m a t u r i i e de pe
p a v a j s - a d e s c o p e r i t o igl c u tampila : l e g ( i o ) X I I ] ( i ( e m i n a ) l u l ( i u s )
D e i o t a r ( u s ) , a s e m n t o a r e cu c e l e d i n t h e r m e I I . P n a c u m nu c u n o a
tem r o s t u l a c e s t e i a g l o m e r r i c i r c u l a r e de p i e t r e cu igle i c r m i z i
d e a s u p r a , f n j u r u L c r e i a s - a g s i t u n s t r a t g r o s de a r s u r . D i n i n f o r
maiile pe c a r e l e d e i n e m , o c o n s t r u c i e s i m i l a r s - a r f i
descoperit
l a T r o p a e u m T r a i a n i . D a t o r i t a d i f e r e n e i do n i v e l d i n t r e c e l e d o u a
fn
c p e r i , f n n r . 3 2 a p a r e l a - 0 , 5 0 in i f n n r . 3 3 l a - 0 , 7 0 m u n s t r a t de
m o r t a r pe s u p o r t do pntfnL g l b u i a m e s t e c a t cu n i s i p i p i e t r i c e l e , sub
c a r e se a f l a o p o d e a de c o e i o p e s l o , c a r e a funcionat c u un z i d p e r p e n
d i c u l a r pe c e l p e r i m e l r a l , /,id p r o v e n i n d de la o c o n s t r u c i e a n t e r i o a r .
In c e e a ce p r i v e t e m a t e r i a l u l a r h e o l o g i c d e s c o p e r i t c a m p a n i a a f o s t
s r a c a . E l se r e d u c e , c u e x c e p i a c e r a m i c i i , l a u n d e n a r de a r g i n t e m i s
do A n t o n i n u s P i u s , d e s c o p e r i t n S V = J - 0 , 2 0 m ; la s o l z i de l o r i c a
d e s c o p e r i i t o t a c o l o - 1 8 , - 0 , 8 5 m , l a u n p i n t e n dc f i e r f e u d a l
gsit
f n t r - o g r o a p d i n c o l u l de S V a l n c p e r i i 3 3 . I n s c h i m b s p t u r i l e au a
dus n o i date p r i v i n d r a p o r t u l d i n t r e d i f e r i t e l e e d i r i c i i c a r e
alctuiesc
c o m p l e x u l b i l o r p u b l i c e de l a M i c i a . A s t f e l :
- e d i f i c i u l t h e r m e I a f o s t m a i m a r e n f a z a i n i i a l , a v n d eel puin
dou n c p e r i s p r e e s t ;
- p r i m a n i v e l a r e a spaiului d i n t r e t h e r m e I i p a l e s t r a
cores
p u n d e n t i m p c u r i d i c a r e a a c e s t o r a d i n u r m a i c u r e a m e n a j a r e a
pri
m e i Taze a t h e r m e l o r 1 ;
- construcia c i r c u l a r , al c r e i r o s t n u - 1 cunoatem nc, a r putea
faz
s nu f i a v u t n i c i o l e g t u r c u p a l e s t r e l e i sa f i f o s t fcut n t r - o
u l t e r i o a r , c f n d a c e s t e n c p e r i i p i t - r d u s o r destinaia i n i i a l .
Rea
m i n t i m c f n t h e r m e I I s - a u s u r p r i n s u r m e de amenajri c a r e p e r m i t sa
se p r e s u p u n c a n u m i t e n c p e r i au f o s t t r a n s f o r m a t e n c a m e r e de
lo
cuit .
P r i n d i m e n s i u n i , s t a r e de c o n s e r v a r e , d a r mai cu d a t o r i t i m p o r
tanei l o r p e n t r u c u n o a t e r e a c i v i l i z a i e i c l a c o - r o m a n e , t h e r m e l e de
la
M i c i a merit s f i e c e r c e t a t e fn c o n t i n u a r e .
1

R API O R T DES F O U I L L E S ARCHEOLOGIQUES F FECTU EES


D A N S f,IO S T H E R M E S OK MI CFA (VET, E L , D E P . D E
IR NEIXMRA)
Rsum
Dans la c a m p a g n e de I'.' u n a f a i t des f o u i l l e s
)>

r r

www.cimec.ro

dans l ' e s p a c e e n t r

F i g . 2 . - P r o f i l u l de n o r d a l Seciunii

www.cimec.ro

I l l / i 982-1 98J .

]
TfTi|
LLLl

&I

! 1, povaj morlor ott>


cu tar mult, pte ui strat de
oomnl galben, compact, cu pigment)
d coi oiiitd ii arsuri
pigmeni de crmid ars

^*

crbune

Bdul censlrucii dr fazal

S^fcs

lenllo mortar alb

crmizi ,Tl*

2tn

www.cimec.ro

l ' a i l e d r o i t e du c o m p l e x e t h e r m a l de M i c i u et l ' d i f i c e " T h e r m e


1" e n
e x c a v a n t une s e c t i o n ( S V / 1 9 8 3 ,
L : 22m ; 1 : 2 m ) , une s u r f a c e
(SI'
1 / 1 9 8 3 , 7 I m) et en c o n t i n u a n t l a s e c t i o n S l l l / l ) , S 2 .
D a n s l a s u r f a c e ou a d e o c u v e r t un p a v c i r c u l a i r e
de b r i q u e s
et
de t u i l e s , d o n t l ' u t i l i s a t i o n r e s t e e n c o r e i n c e r t a i n e et le mur q u i f e r
me l e c o m p l e x e t h e r m a l a u s u d . L e m a t r i e l a r c h o l o g i q u e est p a u v r e ,
l a i s s o n s de v a s e s r o m a i n e s , t u i l e s a v e c l ' e s t a m p i l l e COM I I F I . . ( a v i a )
Commagenorum
et une t u i l e p o r t a n t l ' e s t a m p i l l e I V L ( i u s )
DEIOTAR
( r u s ) . On a t r o u v a u s s i une monnaie d ' a r g e n t d A n l o n i n l e P i e u x .
L e s f o u i l l e s de 1983
ont eu comme r s u l t a i la c o n s t a t a t i o n q u e
le p r e m i e r n i v e l ornent de l ' e s p a c e e n t r e l e " T h e r m e I " et l ' a i l e d r o i t e
du c o m p l e x e t h e r m a l a t f a i t en mme temps que l a c o n s t r u c t i o n d e
l ' a i l e d r o i t e et l e r a m n a g e m e n t de " T h e r m e I " .
,

L E G E N D E DES

FIGURES

F i g . 1 . - Le p l a n des f o u i l l e s effectues a n 1983.


F i g . 2 . - L e p r o f i l du n o r d de l a s e c t i o n T I l / 8 2 - 8 3 .

www.cimec.ro

R A P O R T A S U P R A SPATURILOR A R H E O L O G I C E DIN C A S T R U L
M I C I A (COM. V E E L , J U D . H U N E D O A R A ) , I N C A M P A N I A 1983

He L I V I U P E T C U L E S C U ,
BOCi D A N F I L I P E S C U
i C R I S T N A CRCIUN

L a c a m p a n i a d i n a c e s t a n , d e s f u r a t n p e r i o a d a 12 i u l i e - 6 a u g u s t ,
au p a r t i c i p a t L . P e l c u l e s c u (20 z i l e ) , C r i s t i n a C r c i u n (14 z i l e )
i
B.
F i l i p e s c u (12 z i l e ) . S - a u r m r i i c e r c e t a r e a s i s t e m u l u i de f o r t i f i c a i e e x
t e r i o r - a n u r i l e - de pe l a t u r a lung, de v e s t , a c a s t r u i u i , unde nu se
efectuaser spturi.
In v e d e r e a a t i n g e r i i a c e s t u i o b i e c t i v s - a e x e c u t a t o s e c i u n e , m a r c a
t S X X V , lung de >8 m s i lat de I , 5 0 m , ncepnd de l a z i d u l de i n
cint a l c a s t r u i u i s p r e e x t e r i o r ( f i g . 1 ) . S e c i u n e a a f o s t plasat fn f i a
de t e r e n c u p r i n s ntre c a l e a f e r a t i o s e a , la 5, 50 m distan de
a
ceasta d i n urm.
r

P r e z e n t m fn c o n t i n u a r e p r i n c i p a l e l e o b s e r v a i i p r i l e j u i t e de s p
t u r a n o a s t r . T e m e l i a z i d u l u i de incint a aprut c h i a r la nceputul
sec
iunii. A p o i , dup o b e r n v i lat de 1,10 m , n c e p e anul c a s t r u i u i de p
mnt. O g r o a p m a r e m o d e r n , plin de p i e t r e , a tiat att g u r a
anului
c a s t r u i u i c u v a l de pmnt, c t i a anului c a s t r u i u i de piatr n p a r t e a
d i n s p r e z i d u l de i n c i n t .
a n u l , n form de V , a l c a s t r u i u i c u v a l de pmnt, adfnc de 2 , 6 0
m i l a t de 5 , 5 0 m ( d i m e n s i u n i a p r o x i m a t i v e , c a l c u l a t e innd
seama da
d i s t r u g e r i l e p r o v o c a t e de g r o a p a m o d e r n ) , a r e panta e x t e r i o a r ^ m a i p u
in abrupt flec l cea i n t e r i o a r , i n t r u c t n umplutur n u s-au d e s c o p e r i t
m a t e r i a l e a r h e o l o g i c e , i a r pe p e r e i i s i n u a u aprut u r m e de m o r t a r s a u
piatr fie l a t e m e l i a z i d u l u i de i n c i n t , r e i e s e c l a r c e l a
funcionat,
f i i n d c u r a t de r o m a n i , d o a r c u
valul
de pmnt. E l t r e b u i e
s f i
f o s t a s t u p a t intenionat c u o c a z i a c o n s t r u i r i i z i d u l u i de incint
pe de
p a r t e f i i n d c a c u m e r a p r e a a p r o a p e de a c e s t a , pe de a l t a
p e n t r u a se
p u t e a r e a l i z a o platform m a i lat c a r e s permit d e s f u r a r e a n bune
c o n d i i i a l u c r r i l o r fie c o n s t r u c i e .
U r m e a z s p r e e x t e r i o r un a l d o i l e a an n form fie V , c a r e , f i i n d
u m p l u t c i l e s p e z i m a r i de piatr c z u t e d i n z i d u l de incint i
care
in
t r a u n p r o f i l u l s e c i u n i i , nu a p u t u t f i spat pn la fund n t i m p u l l i m i t a t
avut l a d i s p o z i i e . D i m e n s i u n i l e a p r o x i m a t i v e ale a c e s t u i an, mult
mai
m a r e dec l p r e c e d e n t u l , snt 4 m n d n c i m e a , 13 m l i m e a .
Acest
an
de a p r a r e a f o s t spat n u m p l u t u r a anului m i c , c r u i a i t a i e
o par
te f l i n m a r g i n e a e x t e r i o a r , b e r m a sa f i i n d de a p r o x i m a t i v 2 , 2 0 m. A p r o
ximaiile p r o v i n d i n c a u z a g r o p i i de p i e t r e m o d e r n e i a n e s p r i i pn l a
baz a a n u l u i , fns nu pot f i p r e a m a r i .
1

P i e t r e l e d i n e l e v a i a z i d u l u i de incint - b l o c u r i m a r i - i
50

www.cimec.ro

flin

to-

www.cimec.ro

m e l i n s a , c z u t e fn a n , d o v e d e s c en e l a r m a s n funciune pn la a b n n d o n a r e n c a s t r u i u i , i a r u m p l e r e a s-a f a r u l neintenionat, c u d r i m n l u r i , ntr-o perioadii ulterioar .


I n c o n t i n u a r e , pn la s f r i t u l s e c i u n i i nu au m a i aprut a l t e
an
uri de a p r a r e , fns s - a d e s c o p e r i t un n i v e l r o m a n c o n s t f n d d i n m a t e r i a
le a r h e o l o g i c e depuse d i r e c t pe s o l . P r i n t r e m a t e r i a l e , n afar de
ce
r a m i c a i dou monede de b r o n z nc n e i d e n t i f i c a t e , se r e m a r c o teac
de do la b r a i un n t r i t o r de a r c .
P e n t r u v e r i f i c a r e a s i t u a i e i n t e r e n u l de l a n o r d
de calea ferat,
d e v e n i t , n t i m p u l c a m p a n i e i , l i b e r d e c u l t u r i l e a g r i c o l e , s - a
trasat
o
s e c i u n e S X X V I , lung de 26. m- c a r e n u a p u t u t f i e x e c u t a t deeft pfn l a
a d f n c i m e a maxim de 1 , 5 0 m , n d r e p t u l a n u r i l o r . i a i c i s - a c o n s t a t a t
a c e e a i s i t u a i e ca la cea d i n s e c i u n e a p r e c e d e n t , e v i d e n t c u e x c e p i a
g r o p i i u m p l u t e c u p i e t r e . P r i n t r e c - M e c t e l e d e s c o p e r i t e se
r e m o r c un
ru de c o r t r o m a n .
n n c h e i e r e se c u v i n c f t e v a p r e c i z r i p r i v i n d s i s t e m u l de a p r a r e
e x t e r i o r a l c a s t r u i u i . M a i nti t r e b t i i e r e m a r c a t c ntrttctt
n aceast
c a m p a n i e s - a u e x e c u t a t s e c i u n i s u f i c i e n t de l u n g i
n e x t e r i o r u l z i d u l u i
de i n c i n t , r e z u l t a t e l e snt c o m p l e t e . A s t f e l , s - a putut s t a b i l i
c
att
c a s t r u l c u v a l de pmnt, c t i c e l c u zid de incint d i n piatr a u a v u t un
s i n g u r an de a p r a r e . Dac p e n t r u c a s t r u l c u v a l de pmnt
ar
mai
e x i s t a t e o r e t i c p o s i b i l i t a t e a prezenei unui al doilea an,mai s p r e e x t e
r i o r , c a r e s f i f o s t d i s t r u s c u o c a z i a s p r i i anului c a s t r u i u i c u z i d ,
p e n t r u a c e s t a d i n urm e s t e c e r t u n i c i t a t e a anului.
A c e a s t situaie a p r o p i e c a s t r u l M i c i a de c a s t r e l e l e g i o n a r e c a r e a
veau un s i n g u r an de m a r i d i m e n s i u n i i l d e o s e b e t e Ce c e l e a u x i l i a r e ,
unde e s t e f r e c v e n t a m e n a j a r e a m a i m u l t o r anuri de a p r a r e s u c c e s i v e .
E x p l i c a i a c a r e c r e d e m c se impune e s t e c la M i c i a , ca i l a c a s t r e l e
l e g i o n a r e , g a r n i z o a n a f i i n d m a r e , r o m a n i i n u c o n s i d e r a u c e r a p o s i b i l
o a s e d i e r e a a c e s t o r f o r t i f i c a i i de c t r e i n a m i c , anul u n i c de a p r a r e
avnd m a i m u l t r o l u l de a mpiedica un atac p r i n s u r p r i n d e r e .
Ctre
a
c e a s t e x p l i c a i e ne c o n d u c e de a l t f e l i p r e p o n d e r e n a c a v a l e r i e i i g a r
n i z o a n a M i c i e i ( p e s t e 1100 c l r e i d i n 1500 s o l d a i ) , c a r e n mod
evi
dent e r a d e s t i n a t s l u p t e cu i n a m i c u l potenial - i a z i g i i - n cmp d e s
chis.

R A P P O R T SUR L E S F O U I L L E S ARCHEOLOGIQUES
E F F E C T U E S DANS L E C A M P DE MICIA ( V E T E L ,
D E P . D E H U N E D O A R A ) P E N D A N T LA CAMPAGNE
DE

1083

Rsum
Dans la c a m p a g n e de c e t t e anne on s ' e s t p r o p o s de
prciser la
s t r u c t u r i - d e s f o s s s de d f e n s e s i t u s s u r le c t l o n g

l ' o u e s t du
camp. D e la 'M>rle,

on ;t l'ail < <ca v< r doux s e c t i o n s p e r p e n d i c u l a i r e s

www.cimec.ro

sur

l e m u r d ' e n c e i n t e et d i r i g e s v e r s l ' e x t r i e u r : S X X V l o n g u e de 58 m
e t l a r g e de 1 , 5 0 m e t S X X V I l o n g u e de 26 m et l a r g e de 1 , 5 0 m ,
mais
c e t t e d e r n i r e n ' a pas t a c h e v e ( f i g . 1 ) .
O n a d c o u v e r t f o s s de 2 , 5 0 m en p r o f o n d e u r et de 5 5 0 m en
l a r g e u r ayant appartct
au camp r e m p a r t de t e r r e . C e l u i - c i
a
t
o b t u r d l i b r m e n t p a r tes R o m a i n s p e n d a n t l a c o n s t r u c t i o n d u m u r .
V e r s l ' e x t r i e u r i l y a e n d e u x i m e f o s s l a r g e de 13 m et p r o f o n d
d ' e n v i r o n 4 m, c r e u s dans l ' a n c i e n petit f o s s c o l m a t , tout en le d
p a s s a n t s u r l e b o r d e x t r i e u r . A p p a r t e n a n t au c a m p fo f i a v e c m u r de
p i e r r e , i l a une b e r m e d ' e n v i r o n 2 , 2 0 m . Lies g r a n d s b , es
de
taille
p r o v e n a n t d u m u r d ' e n c e i n t e et l e s p i e r r e s d u f o n d e m e n t tombs d a n s l e
f o s s p r o u v e n t que s o n o b t u r a t i o n a c c i d e n t e l l e a e u l i e u a p r s l a d s a f
fectation du camp.
On a p u t a b l i r de l a s o r t e que t a n t l e c a m p r e m p a r t de t e r r e que
c e l u i a v e c m u r d ' e n c e i n t e ont e u u n s e u l f o s s de d f e n s e . E n c o n c l u s i o n ,
l e c a m p de M i c i a d i f f r e d e s a u t r e s c a m p s a u x i l i a i r e s o l ' o n
creusait
f r q u e m m e n t p l u s i e u r s f o s s s de d f e n s e s u c c e s s i f s .
;

L E G E N D E D E L A FIGURE
F i g . 1.-Micia - camp.

62

www.cimec.ro

RAPORT P R E L I M I N A R ASUPRA CAMPANIEI ARHEOLOGICE


D E L A M I C I A . P U N C T U L E D I F I C I U L R O M A N , D I N A N U L 1983

de c m A N

MUSETEANU

I n c a m p a n i a l ' ) 8 J s - a t r e c u i la c e r c e t a r e ; ! unui nou punct a r h e o l o g i c


p l a s a t fn i m e d i a t a a p r o p i e r e a a m f i t e a t r u l u i r o m a n . E s t e v o r b a tie un e d i
f i c i u a c r e i d e s t i n a i e nu am p u l u t - o p e n t r u moment s t a b i l i
fn c a d r u l n e z r i i c i v i l e de la M i c i a .
naintea c e r c i l a r i l o r p u n c t u l so nfia ca o d e n i v e l a r e plasat
la
34 ilo m e t r i n o r d de a m f i t e a t r u .
P e n t r u a obine p r i m e l e d a l e p r i v i n d o b i e c t i v u l a f o s t trasat' o s e c
iune de 20 2 m fn c r u c e (marcat S ) , S>, b ) . C e r c e t a r e a s - e x t i n s
a p o i p r i n t r a s a r e a a nc u n u i san p a r a l e l cu S i , s e c i u n e a S 4 de 10
2 m.
C a p r i m o b i e c t i v urmrit a f o s t d e s c o p e r i r e a l i m i t e l o r e d i f i c i u l u i fn
u l t i m a l u i f a z de e x i s t e n . A c e s t e a au f o s t s u r p r i n s e n S 3 l i m i t a e s t i c
marcat p r i n t r - u n z i d , i a r n S 2 " p a r t e a v e s t i c a e d i f i c i u l u i
a
fost
sesizat o bolta d i n crmizi legate cu m o r t a r , prbuit.
Bolta
fcea
p a r t e p r o b a b i l d i n substrueia c l d i r i i , i n S 4 a putut f i surprins
limita
n o r d i c c l d i r i i . S - a p u t u t o b s e r v a c z i d u r i l e e d i f i c i u l u i au f o s t r a s e
cu lama p l u g u l u i pn l a o a d n c i m e de - 0 , 2 0 m .
P e n t r u a obine o s e r i e de d a t e s t r a t i g r a f i c e n S-| o r i e n t a t N - S am
n
adncit s p t u r a pn l a s o l u l v i u ( c u e x c e p i a c a r e u r i l o r 4 - 5 , unde
c r u c i a r e a u n o r z i d u r i a mpiedicat aceast o p e r a i e ) . S - a putut
astfel
o b s e r v a e x i s t e n a a t r e i f a z e s u c c e s i v e de e x i s t e n a e d i f i c i u l u i . O p r i
m faz n o r d i n e c r o n o l o g i c n o r m a l , d e c i de j o s n s u s , a p a r e marcat
la 0 , 9 0 m de un p a v a j de m o r t a r c u p i a t r , o a d o u a f a z u l a 0 , 6 0 m
re
p r e z e n t a t t o t p r i n t r - u n p a v a j de m o r t a r c u c r m i d p i s a t . U l t i m a faz
a p a r e l a 0 , 4 0 m i e s t e m a r c a t de c a r o u r i l e 1-2 de o podea de l u t glbui
cu o v a t r . I n c a r o u l 3 a aprut un p a v a j de m o r t a r i
n
carourile
6 - 7 o podea de l u t g l b u i .
A c e s t n i v e l poate f i d a t a t p r i n t r - o fibul de t i p u l c u n, c u n o s
cut n D a c i a n s e c a i I I I - l e a e . n . ; n a c e l a i n i v e l f o s t r e c o l t a t s i
o capsula din b r o n z emailat pentru p r o t e j a r e a s i g i l i u l u i .
L a - 1 , 2 0 m n c a r o u r i l e 9 - 1 0 a f o s t s u r p r i n s un n i v e l
de l o c u i r e
a n t e r i o r c o n s t r u c i e i . E l a p a r e sub f o r m a u n u i p a v a j de m o r t a r i p i e t r e
g r o s de 0 , 1 0 n i , p l a s a t s u b n i v e l u l de c o n s t r u c i e a l z i d u r i l o r c l d i r i i .
I n d r f m t u r i l e u l t i m u l u i n i v e l au f o s t r e c o l t a t e f r a g m e n t e de
ten
cuial v o p s i t fn d i v e r s e c u l o r i ; de a s e m e n e a , au Tost d e s c o p e r i t e o s e
r i e de r e s t u r i c e r a m i c e , d i n t r e c a r e se r e m a r c c t e v a f r a g m e n t e cb t e r r a
s i g i l l a t a , un opai e t c .
63

www.cimec.ro

www.cimec.ro

Iii urnirii on r e s>- V H u i i i u i r i


n se . l . / v l i t ' i > i i " , ! ' i l
.,
n u l t i m a l u i <te exl.slent e e i i i c i i pni>-:i ) /,;) p l ^ n n l m
S-I
JtMl>i |.>!ieii lest inn l . i i i .

U ,

U A l - i . ' O U T P R E L I M I N A I R E V\i L A C A M l ' A C i N E


AK

, (

H:OL(K;IOUF:

D E MICIA,

',

ROMAIN,DE

,'

Rsum
Pendant L I campagne de 1983 on a p a s s l a r e c h e r c h e
d ' u n m>uvcHU point, m ehologiqiie e x i s t a n t p r s de l ' a m p h i l l i t r e m a i n .
Ivi
d e s t i n a t i o n de l ' d i f i c e n ' a p a s pu tre tablie duns
celte
premiere
campagne de T o u i l l e s .
Mais en a pu s u r p r e n d r e les l i m i t e s du monument a l ' e s t . , h l ' o u e s t
et au n o r d .
L e s donnes s t r a t i g r a p h i q u e s indiquent l ' e x i s t e n c e de t r o i s
phases
d ' h a b i t a t i o n et d ' u n n i v e a u a n t r i e u r I H c o n s t r u c t i o n .

L E G E N D E DE L A P L A N C H E
1

F i g . I . - " L e p l n n g n r a l des

fouilles.

65

www.cimec.ro

CERCETRILE ARHEOLOGICE EFECTUATE LA COMPI I X U L


D E M O N U M E N T E F E U D A L E D E L A C E T E N I , J U D A H I iK.'.
LOCUINA V O I E V O D A L A

de d r . L U C I A N C U I l ' l ' S C l
s i ANC \ I ' U M K S C U
Daca f n c u r s u l c a m p a n i e i a n u l u i p r e c e d e n t c e r c e t r i l e
arheologice
de la c o m p l e x u l de monumente feudale de la Ceteni' au avut
fn mod
o b i e c t i v un c a r a c t e r mai r e s t r n s , ele urmrind, f n aceasta situaie mai
cu seam, unele c h e s t i u n i de d e t a l i u p r i v i n d l a t u r a s u d i c a , cu i u t i a r c a fn
t r e p t e , a c e l u i m a i v e c h i monument de z i d a l c i v i l i z a i e i romtict i sud
c a r p a t i c e " , f n anul 1983, f n s c h i p i b , cu e f e c t i v u l c o m p l e t , c o l e c t i v u l de
c e r c e t a r e de a i c i ^ a a t a c a t f r o n t a l p r o b l e m a numrul u n u , rama sa fnea
n e e l u c i d a t a , a c e n t r u l u i v o i e v o d a l de a i c i i anume i d e n t i f i c a r e a
res
t u r i l o r locuinei v o i e v o d u l u i .
Dupa cum se t i e , c e r c e t r i l e de pfn a c u m , p u b l i c a t e fn l o i a l i
t a t e , a r g u m e n t a s e r , c r e d e m , cu p r o b e g r e u de pus la ndoiala a s u p r a
c r o r a nu mai struim, c staiunea a r h e o l o g i c a medieval de
la
Ce
teni r e p r e z i n t u n u l d i n t r e c e n t r e l e formaiunii statale romneti c o n
dusa f n 1217 de v o i e v o d u l S e n e s l a u , a crui stpnire s e ntindea
pe
a m b i i v e r s a n i a i Munilor F g r a ^ . Toate d o v e z i l e aduse pn acum fn
discuie n acest sens u r i n a u a f i c o n f i r m a t e pfn la urm, sau i n f i r m a t e ,
de i d e n t i f i c a r e a f n t e r e n a locuinei v o i e v o d a l e , s i n g u r u l element d e
c i s i v de a l t m i n t e r i , ce l i p s e a pfn acum d i n ecuaia d e m o n s t r a i o a r e .
P o r n i n d de l a c u n o a t e r e a amnunit, pe baza c e r c e t r i l o r a n t e r i
o a r e , a situaiei s t r a t i g r a f i c e i mai c u seam a c e l e i t o p o g r a f i c e a l o
c u l u i , am p o r n i t de l a p r e m i s a c locuina v o i e v o d a l , postulat, cum am
s p u s , de suma t u t u r o r c e r c e t r i l o r de pfn a c u m , nu se putea a f l a , d a c i i
ea a e x i s t a t n t r - a d e v r , d e c t n f o a r t e r e s t r n s a poriune de t e r e n , r
mas a p a r e n t n e c e r c e t a t , l a jumtatea distanei d i n t r e c e l e t r e i
bise
r i c i de z i d d i n s e c t o r u l monumente de l a Ceteni c a r e se
n s c r i u n
p l a n f n f o r m de s e m i c e r c . E r a l o c u l pe c a r e se depusese cea m a i m a r e
c a n t i t a t e de pmnt d i n s p t u r i l e a n t e r i o a r e nou, rmase v i z i b i l
ne
a s t u p a t e , p r i n u r m a r e g r e u i c o s t i s i t o r de nlturat, pe de o p a r t e , i a r
pe de alt p a r t e r e d e s c o p e r i r e a i c o n f i r m a r e a existenei
pe
latura
de s u d a c e l u i m a i v e c h i monument de z i d a l c i v i l i z a i e i romneti
de
a i c i a u n e i i n t r r i , c u s c a r a l a t , f n t r e p t e , i a r e s t u r i l o r u n u i p a
v a j ce p o r n e a de l a a c e s t a s p r e est s u g e r a u i mai mult a c e a s t p o
sibilitate.
,
P e n t r u v e r i f i c a r e a a c e s t e i ipot e z e , cu t o a t e r i s c u r i l e p r i c i n u i t e de
i m e n s a c a n t i t a t e de pmnt depus n acest loc (este i d i n a c e a s t c a u
z p u n c t u l c e l m a i nalt a l s e c t o r u l u i ) i d e o p o t r i v de r e s t u r i l e e v i
d e n t e , n c , l a suprafaa s o l u l u i a c t u a l , a unei i m e n s e s t f n c i
prvlite
d i n m o n t i c o l u l alturat i f n a c e s t loc (ca i n c a z u l b i s e r i c i i n r . 3 ) , m o -

1
I

67

www.cimec.ro

r , ,

i g . I .-C eteni, 1983. P l a n u l de a n s a m b l u a l s e c t o r u l u i monumente


Locuina v o i e v o d a l este marcat p r i n hauri o b l i c e .

www.cimec.ro

F i g . 2 . - C e t e n i , 1 9 8 3 . P l a n u l locuinei v o i e v o d a l e .
69

www.cimec.ro

t i v p e n t r u c a r e bauiam c
i c e r c e t r i l e a n t e r i o a r e nou au o c o l i t i n
tenional p a r c a c e s t i o c j am hotrt e f e c t u a r e a a i c i a u n e i seciuni p e n
t r u v e r i f i c a r e a c e l o r i n v o c a t e . i , n t r - a d e v r , seciunea V ( n u m e r o t a
t d i n 1981 n c o a c e n a c e s t s e c t o r ) , c u d i m e n s i u n i l e de 2 4 , 5 0 4 m , t r a
sat i spat l a 5 m - r d de mbinarea l a t u r i i de n o r d
cu
platforma
clopotniei b i s e r i c i i n r ,
l a 7 m n o r d - e s t de jonciunea a b s i d e l o r b i s e r i c l i n r . 2 i l a 10 m o s t
de b i s e r i c a n r . 3 , n l o c u l menionat ( f i g i 1) a
c o n f i r m a t , pe d e p l i n , i p o t e z a n o a s t r de l u c r u .
A s t f e l , p r i n s p a r e a e i i a dou c a s e t e a i a c e n t e (C-j i C2)au fost
i d e n t i f i c a t e , c h i a r l a l o c u l p r e s u p u s , l a adncimi v a r i a b i
ntre - 0 , 9 0 i
- 2 , 4 5 m f a d e denivelrile foarte accentuate ale solul
actual, r e s t u
r i l e u n e i p l a t f o r m e u n i t a r e d i n p i a t r , fr m o r t a r , de
form absolut
d r e p t u n g h i u l a r , cu d i m e n s i u n i l e de 1 0 , 5 0 7 m i cu o r i e n t a r e a l a
t u r i l o r l u n g i pe d i r e c i a n o r d - e s t - s u d - v e s t . P s t r a t pe nlimea de
0 , 5 0 - 1 m de l a b a z ( f i g . 2 ) , a c e a s t suprafa d r e p t u n g h i u l a r ,
fcut
e x c l u s i v d i n p i e t r e m a r i de r f u i d i n buci de g r e s i e n i s i p o a s , l o
cal , e s t e s u p r a p u s i p e r f o r a t pe m i j l o c de o stfnc a l e c r e i d i
m e n s i u n i n p l a n s f n t de 5,25 3,25 m , i a r nlimea se a f l l a n i v e
l u l c e l m a i nalt ("t 0 ) a l s o l u l u i a c t u a l . S t n c a a c e a s t a a p e r f o r a t , p r i n
c d e r e d i n m o n t i c o l u l a l t u r a t , n p r o f u n z i m e , p l a t f o r m a d i n p i e t r e , d a r ,
d i n f e r i c i r e , n u m a i pe m i j l o c u l e l , a s t f e l nct l i m i t e l e r e c t a n g u l a r e i
e x a c t e a l e a c e s t e i a ( f i g . 1 , 2 ) au p u t u t f i , a s t f e l , s t a b i l i t e c u m a r e e x a c
t i t a t e , c h i a r d a c s p t u r i l e m a i v e c h i sau m a i n o i ^ , n e i n s p i r a t i g r e
it e f e c t u a t e , s-au a p r o p i a t sau a u d i s t r u s
c h i a r , parial, platforma
discutat ( f i g . 1,2).
1

D i n c o l o de a c e s t e a , n s , important r a n i f n e c o n s t a t a r e a c p l a t
forma aceasta, perfect dreptunghiular;" din p i e t r e ,
chiar
nelegate c u
m o r t a r , se p s t r e a z , t o t u i , a a cum a r t a m , pe o nlime v a r i i n d n
t r e 0 , 5 0 i 1 m d i n s p r e n o r d - e s t s p r e s u d - v e s t . i mai important r mtie Ins a r g u m e n t a r e a c pe ntreaga suprafa c e r c e t a t p l a t f o r m a este
s u p r a p u s de u n n i v e l de l o c u i r e f e u d a l , g r o s de c i r c a 0,25 m ( f i g . 3 ) , c u
m a t e r i a l e c e r a m i c e d a t a b i l e f h s e c . X I I I - X I V ( f i g . 4 ) , c e e a ce e x c l u d e
o r i c e d a t a r e p o s t e r i o a r , i a r pe l a t u r a s u d i c a e i , sub
n i v e l u l de
d r m t u r , s e g s e t e u n a l t s t r a t c u m a t e r i a l e d a t a b i l e , de a s e m e n e a ,
fn s e c . - X I V . S u b l o c u i r e a feudal d i n a c e s t s e c t o r , ca peste t o t
de a l t m i n t e r e a f n n t r e a g a staiune a r h e o l o g i c de l a Ceteni, se a t e r
ne u n s t r a t de s t e r i l , m a i g r o s c u 1 a i c i d e c t f n a l t e l o c u r i a l e s t a i
u n i i ( f i g . 3) i a b i a s u b a c e s t a se g s e t e l o c u i r e a g e t o - d a c i c . I n f e l u l
a c e s t a c r e d e m c o r i c e f e l de a p r o p i e r e n t r e c i v i l i z a i a g e t o - d a c i c d e
a i c i i c i v i l i z a i a medieval ( o r i c u m pfn a c u m b i n e s e s i z a t e i d e l i m i t a
te, c r e d e m n o i ) , n g e n e r a l , i n t r e n i v e l e l e de
locuire geto-dacic
i
p l a t f o r m a dreptunghiular d e z i d r i e fr m o r t a r d i n c u p r i n s u l s p t u
r i l o r l a c a r e ne r e f e r i m a c u m n i se p a r e e x c l u s . M a i m u l t d e c t
atfta ,
c u t o a t e e f o r t u r i l e n o a s t r e , a a cum artm d e j a , m a t e r i a l u l c e r a m i c i h
p a r t i c u l a r i a r h e o l o g i c fh g e n e r a l , d e s t u l de r e d u s n u m e r i c i
frag
m e n t a r , d i n n i v e l e l e anteconstruciei i post d e m a n t e l a r e , este e x t r e m
de u n i t a r i i " p o s i b i l de s e p a r a t c r o n o l o g i c .
70

www.cimec.ro

F i g . 3 . - C e t e n i , 1 9 8 3 . P r o f i l u l p e r e t e l u i d e s u d a l seciunii V .

www.cimec.ro

F i g . 4 . - C e r e n i , 1 9 8 3 . F r a g m e n t e c e r a m i c e d i n s e c . X I I I - X I V de l a
locuina v o i e v o d a l .
72

www.cimec.ro

infhd ns seama de c o n s t a t a r e a c e d i f i c i u l l a i c cu fundaia r e c


tangular d i n piatr a f o s t d i s t r u s , ca i b i s e r i c a n r . 3 , d i n i m e d i a t a a
p r o p i e r e , p r i n t r - u n seism ce a p r o v o c a t d e s p r i n d e r e a s t n c i l o r d i n m o n t i c o l u l alturat "Cetuia l u i N e g r u V o d " , moment datat c e r t , n c a z u l
b i s e r i c i i n r . 3 , l a a n u l c i r c a 1250, sntem nevoii s p r e s u p u n e m , p r i n aj n a l o g i e , c locuina c u baza r e c t a n g u l a r d i n piatr i - a ncheiat e x i s
tena n a c e l a i t i m p i , de bun s e a m , n a c e l a i m o d . Existena i n
t r r i i c u t r e p t e l a r g i d i n piatr pe l a t u r a de sud a b i s e r i c i i n r . 3 n a i n
te de c a t a c l i s m i a d u g a r e a , dup a c e e a , a p r i d v o r u l u i
pe
latura
v e s t i c , p r e c u m i p a v a j u l ce p o r n e t e de l a t r e p t e l e s u d i c e a l e b i s e
r i c i i , hainte de c u t r e m u r , s p r e c a s a n discuie p a r a ntri
i
mai
mult a c e a s t p r e s u p u n e r e . F i i n d e , a b i a dac t r e b u i e s - o m a i s c r i e m ,
dup o p i n i a n o a s t r , p l a t f o r m a masiv i p e r f e c t dreptunghiular d i n p i e
tre reprezint,chiar
i numai p r i n existena sa n l o c u l
presupus ,
r e s t u r i l e r e e d i n e i oonductorului l a i c i p o l i t i c de a i c i , v o i e v o d u l d i n
p r i m a jumtate a s e c . a l X l l i - l e a , n spe S e n e s l a u .
C a c e a s t locuin ou baza d i n b o l o v a n i de p i a t r i s u p r a s t r u c
tur p r o b a b i l d i n l e m n , r e e d i n v o i e v o d a l n e n d o i e l n i c , a f o s t d i s t r u
s i n t e g r a l pn l a p l a t f o r m a fundaiei l a m i j l o c u l s e c . a l X I I I - l e a , a a
d a r odat i d a t o r a t s e i s m u l u i ce a p r o v o c a t dispariia c e l u i mai vechi
monument r e l i g i o s d i n i m e d i a t a a p r o p i e r e ( n r . 3 ) , r e z u l t n u numai d i n s u
p r a p u n e r e a n ambele c a z u r i a s t n c i l o r d e s p r i n s e d i n m o n t i c o l u l alturat
n a c e l a i t i m p sau d i n l i p s a o r i c r o r elemente de s u p r a s t r u c t u r ,
din
p i a t r l a e d i f i c i u l r e l i g i o s ' i d i n l e m n l a c e l l a i c , c a r e , i a r i n a m b e
l e c a z u r i i s i m u l t a n , a u f o s t demontate i r e f o l o s i t e de s u p r a v i e u i
t o r i i c a t a c l i s m u l u i (cu e x c e p i a c t o r v a f r a g m e n t e de olane g s i t e ,
de
a s e m e n e a , pe r u i n e l e a m b e l o r m o n u m e n t e ) , d a r , m a i cu seam
i
n
p r i m u l r n d , de n i v e l e l e de l o c u i r e feudal d i n s e c X I I I - X I V c a r e
se
g s e s c (surprinztoare i r e l e v a n t e coincidene) dedesubtul i deasupra
r u i n e l o r fundaiilor a m b e l o r m o n u m e n t e .
I a r d a c d o v e z i l e i a r g u m e n t e l e d i n t e r e n , s u c c i n t d a r n e s e n
a i c i p r e z e n t a t e , snt c o n c r e t e , c o r e c t e i c o n v i n g t o a r e , c u m
sperm,
r e z u l t , i m p l i c i t , c u l t i m a v e r i g a lanului de f a p t e d o v e d i t o r a l e x i s
tenei l a Ceteni a u n u i c e n t r u cu e v i d e n t c a r a c t e r economic p r e u r b a n
i s o c i a l - p o l i t i c s t a t a l r o m n e s c , de form v o i e v o d a l , c e l puin n p r i m a
jumtate a sec. a l - l e a , dac nu cumva i ceva mai d e v r e m e , e s t e
pe d e p l i n d o v e d i t .

N O T E
1

P e n t r u c e r c e t r i l e de pn a c u m de l a Ceteni, v e z i m a i c u seam
C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , M u z e u l de I s t o r i e a l R . S . R o m a n i a , V I ,
Bu
c u r e t i , 1 9 8 3 , p . 5 1 - 7 7 i , p e n t r u campania a n u l u i
1982, Cercetri
arheologice , Muzeul
de I s t o r i e a l R . S . R o m a n i a , V I I , B u c u r e t i ,
1984, p . 1 3 7 - 1 4 1 .
Ibidem.
73

www.cimec.ro

A
5
6

L a c a r e a u m a i p a r t i c i p a t , n a f a r a s e m n a t a r i l o r p r e z e n t u l u i
raport,
S p i r i d o n C r i s t o c e a de la Muzeu] judeean A r g e , o p e r i o a d mai scurt,
i I o n Ioni de la M u z e u l M i l i t a r C e n t r a l , o p e r i o a d i m a i s c u r t a .
P e n t r u c a r e v e z i b i b , . , r a f i a de la nota 1 .
Cercetri a r h e o l o g i c e , Muzeul
de I s t o r i e a l R . S . Romnia, V I I , B u c u r e t i , 1984, p . 1 3 7 - 1 4 1 .
I n c l u s i v c e l e e f e c t u a t e n a n u l 1982 ( v e z i f i g . 1 ) .

L E S R E C H E R C H E S ARCHOLOGIQUES E F F E C T U E S A U
COMPLEXE DE MONUMENTS FEODAUX DE CETENI,DP.
D ' A R G E S . L ' H A B I T A T I O N VOVODALE
Rsum
L e s f o u i l l e s e f f e c t u e s en 1983 Ceteni ont e u p o u r o b j e c t i f p r i n
c i p a l l ' i d e n t i f i c a t i o n des v e s t i g e s de l ' h a b i t a t i o n d u d i r i g e a n t
politique
(le v o v o d e ) de c e t E t a t r o u m a i n d u X I I I s . E t , en v r i t ,
mi-chemin
e n t r e l e s t r o i s g l i s e s de maonnerie e x i s t a n t dans l e s e c t e u r monuments
ont t identifis et tudis l e s v e s t i g e s d ' u n e h a b i t a t i o n sous l a
forme
d ' u n e p l a t e - f o r m e u n i t a i r e en p i e r r e absolument r e c t a n g u l a i r e , mesurant
10,50 7 m ( f i g , 2 ) . Cette plate-forme rectangulaire
est
considre
comme l a base en p i e r r e de l ' h a b i t a t i o n v o v o d a l e du X I I I s . , h a b i t a t i o n
q u i a t , p r o b a b l e m e n t , c o n s t r u i t e en b o i s .
e

LEGENDE DES PLANCHES


Fig.1

.-Ceteni,
vovodale
Fig.2.-Ceteni,
Fig.3.-Ceteni,
Fig.4.-Ceteni,
v e s dans

1 9 8 3 . P l a n g n r a l d u s e c t e u r monuments. L ' h a b i t a t i o n
e s t marque p a r des h a c h u r e s o b l i q u e s .
1 9 8 3 . L e p l a n de l ' h a b i t a t i o n v o v o d a l e .
1 9 8 3 . L e p r o f i l d u m u r situ au s u d de l a s e c t i o n s V .
1 9 8 3 . F r a g m e n t s c r a m i q u e s des - ' s s . t r o u
l'habitation vovodale.
9

74

www.cimec.ro

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D E L A PIUA P E T R I (ORAUL D E


F L O C I ) , COM. G I U R G E N I , JUD. IALOMIA. N E C R O P O L A NR. 4

de d r . L U C I A N C H I E S C U
i ANCA PUNESCU
Cea de a noua campanie a r h e o l o g i c consecutiv^ desfurata pe t e
r i t o r i u l o r a u l u i m e d i e v a l r o m n e s c de l a g u r a Ialomiei a c o n s t a t n i
d e n t i f i c a r e a i c e r c e t a r e a a p r o a p e i n t e g r a l a c e l e i de a p a t r a n e c r o p o
l e d i n c u p r i n s u l a c e s t u i c e n t r u u r b a n c o m p l e t disprut de l a suprafaa so
l u l u i . Situat l a a p r o x i m a t i v 900 m s u d de l a a c t u a l a o s e a S l o b o z i a - G i u n
g e n i , n d r e p t u l b o r n e i k i l o m e t r i c e n r . 106 i l a c i r c a 600 m sud de b i s e
r i c a i n e c r o p o l a n r . 1 , n e c r o p o l a n r . 4 i e d i f i c i u l de c u l t c o r e s p u n z t o r
e i au f o s t i d e n t i f i c a t e p r i n r e s t u r i l e de crmid i m o l o z , d a r
i
de
f r a g m e n t e l e o s t e o l o g i c e u m a n e , s c o a s e l a suprafaa s o l u l u i
de artu
r i l e d i n v a r a a n u l u i 1 9 8 3 . S o s i t c h i a r a t u n c i l a faa l o c u l u i , p e n t r u o r
g a n i z a r e a c e l e i de a noua c a m p a n i i a r h e o l o g i c e , c o l e c t i v u l
de c e r c e
t a r e a avut a s t f e l p o s i b i l i t a t e a salvrii i oercetrii p r i n intermediul a
c i n c i s e c i u n i ( L I I - L O) a u n u i n o u e d i f i c i u de c u l t i a n e c r o p o l e i a
f e r e n t e n alt z o n a v e c h i u l u i o r a m e d i e v a l . Avem n f e l u l a c e s t a d e - a
f a c e c u cea d e a p a t r a n e c r o p o l i c u a t r e i a b i s e r i c ^ pn acum
cu
n o s c u t e e x c l u s i v pe c a l e a r h e o l o g i c l a O r a u l de F l o c i .
D e i m u l t d i s t r u s de l u c r r i l e a g r i c o l e , d a r i de l o c a l n i c i c a r e au
s c o s m a t e r i a l u l de c o n s t r u c i e i d i n fundaii, b i s e r i c a n r . 3 este o c o n s
t r u c i e s i m p l , c u d i m e n s i u n i obinuite ( 1 8 , 5 0 x 6 , 2 5 n i ) , f n form de nav ,
cu o s i n g u r a b s i d , naos i p r o n a o s i lucrat i n t e g r a l
din
cr
mid i b u c i d e p i a t r , i n c l u s i v z i d u r i l e fundaiei g r o a s e de 0 , 8 5
m ,
n e c a t e f h m o r t a r , d e v a r . A c e s t u i p l a n s i m p l u iniial i - a f o s t
adugat ,
puin m a i t r z i u p r i n ado s a r e e v i d e n t , pe l a t u r a v e s t i c , u n p r i d v o r
de 5 x 7 m c u p l a n u l i s t r u c t u r a m u l t m a i puin n g r i j i t e
i c o n s i s
t e n t e ( f i g . 1 ) . D e i m u l t d i s t r u s e , fundaiile e d i f i c i u l u i au o f e r i t
dovada
c l a r c a u f o s t f c u t e dup u n p l a n p r e c i s t r a s a t n t e r e n . C e r c e t r i l e au
c o n s t a t a t c l a baza a n u r i l o r de fundaie a f o s t a e z a t mai hti un rnd
de p i e t r e m a r i l e g a t e c u m u l t m o r t a r de v a r , p e s t e c a r e s-a t u r n a t f u n
daia p r o p r i u - z i s format d i n buci de c r m i d i p i e t r e mrunte l e g a
t e c u m o r t a r de v a r . I n t r u c f t l u c r r i l e a g r i c o l e m o d e r n e au d i s t r u s n to
t a l i t a t e zidurile elevaiei, planul i dimensiunile exacte ale monumentu
l u i a u p u t u t f i s t a b i l i t e n u m a i pe baza z i d u r i l o r i anurilor de f u n
daie p s t r a t e p e s t e t o t pe nlimea de 0 , 6 0 - 0 , 7 0 m de l a b a z .
In
s c h i m b , fundaia p r i d v o r u l u i a d o s a t e s t e m a i s u s c u 0 , 2 5 i lipit de
c o l u r i l e v e s t i c e a l e fundaiei i n i i a l e , a l e c r e i l i m i t e de s u d i n o r d
l e d e p e t e , c t r e e x t e r i o r , cu 0 , 2 5 - 0 , 4 0 m .
I n t r u c f t l a c e r c e t a r e a b i s e r i c i i n u s - a p u t u t n m o d o b i e c t i v g s i
n i c i u n e l e m e n t s i g u r de d a t a r e , n c a d r a r e a c r o n o l o g i c a a c e s t e i a , ca
75

www.cimec.ro

i a n e c r o p o l e i a n s a m b l u , s-a putut face cu d e s t u l a e x a c t i t a t e pe b a


za i n v e n t a r u l u i bogat a l m o r m i n t e l o r i p r i n i n t e r m e d i u l u n o r o b s e r v a i i
s t r a t i g r a f i c e i a l unor s u p r a p u n e r i de m o r m i n t e d e s t u l
de.
conving
toare .
D i n suprafaa total a n e c r o p o l e i n r . 4 de l a Oraul de F l o c i a f o s t
c e r c e t a t , a a cum rezult i d i n p l a n ( f i g . 1 ) , c i r c a 84^4, fnsumnd 360 m ,
rmfnfnd p e n t r u c e r c e t a t f n v i i t o r numai 16?, r e s p e c t i v 72 m ^ . i n s u p r a
faa spat fn campania a n u l u i 1983 au fost i n t e r c e p t a t e ' c e r c e t a t e 65
m o r m i n t e , t o a t e de fhhumaie i cu o r i e n t a r e a v e s t - e s t ,
ajoritatea a vfnd pstrate r e s t u r i l e de l a s i c r i e d i n l e m n de esen m o a l e , d i n t r e aces
t e a 36 f i i n d a d u l i , 29 c o p i i , 38 cu i n v e n t a r , 27 fr i n v e n t a r , 2 4 d a
t a t e cu moned, 36 f r moned, i a r 5 a v f n d monede complet i l i z i b i l e . L a
a c e s t e date se impune adugat c o n s t a t a r e a c mai toate m o r m i n t e l e , c a
i baza z i d u r i l o r fundaiei b i s e r i c i i de a l t m i n t e r i , se afl aproape
de
suprafaa s o l u l u i a c t u a l , unele f i i n d f n mod e v i d e n t d i s t r u s e de
ulti
mele l u c r r i a g r i c o l e , ceea ce ne determin s c r e d e m c numrul i n i
ial a l nhumailor a f o s t ceva n<ai m a r e , u n e l e f i i n d ns
totalmente
d i s t r u s e de r z u i r i l e i n i v e l r i l e de t e r e n i de l u c r r i l e a g r i c o l e n
g e n e r e c a r e au i d e t e r m i n a t ca s c h e l e t e l e s se a f l e a c u m f o a r t e
a p r o a p e de suprafaa s o l u l u i .
Cele 24 m o r m i n t e d a t a t e c u moned se n i r de l a nceputul s e c . a l
X V I - l e a pn n s o c . a l X V I I - l e a , n i c i u n u l d i n t r e ele nedepind l i m i
t a a c e s t u i s e c o l ^ . A c e s t e i p r i m e c o n s t a t r i i se adaug o a d o u a ,
po
t r i v i t c r e i a m a r e a m a j o r i t a t e a m o r m i n t e l o r d a t a t e snt d i n s e c . a l X V I l e a (peste 1 7 ) , 7 d i n s e c . X V I - X V I I i numai 2 e x c l u s i v d i n sec. a l X V I I l e a . C e l m a i v e c h i mormnt e s t e n r . 51 , datat cu o jumtate de
g r o s de
L i t u a n i a emis de r e g e l e A l e x a n d r u a l P o l o n i e i ( 1 5 0 1 - 1 5 0 5 ) , i a r c e l e
m a i t r z i i snt n r . 5 9 i 60 d a t a t e cu c t e o g r o s e t t o raguzan d i n eec.
a l X V I I - l e a . C i n c i m o r m i n t e ( n r . 2 , 1 1 , 3 7 , 4 8 , 65) snt datate c u
ac
c o l e de l a S e l i m I ( 1 5 1 2 - 1 5 2 0 ) , dou m o r m i n t e ( n r . 4 5 i 62) cu a c c e l e de
l a S u l e y m a n I ( 1 5 2 0 - 1 5 6 6 ) , u n mormnt ( n r . 13)
cu
dinar
emis
la
K r e m n i t z de F e r d i n a n d I ( 1 5 2 6 - 1 5 6 4 ) , a l t mormnt ( n r . 2 5 ) cu d i n a r emis
l a 1561 t o t de F e r d i n a n d I , dou m o r m i n t e ( n r . 4 1 i 58) c u
dinari
ungureti de l a R u d o l f I I (1 5 7 7 - 1 5 9 0 ) , u n mormnt ( n r . 5 ) c u aceea
de
l a Mehmed I I I ( 1 5 9 3 - 1 6 0 3 ) , a l t mormnt ( n r . 5 3 ) cu g r o s e t t o d i n s e c . a l
X V I - l e a , dou m o r m i n t e ( n r . 6 i 16) cu d i n a r i ungureti d i n s e c . X V I X V I I , i a r c i n c i m o r m i n t e ( n r . 7 , 1 4 , 2 6 , 5 4 , 55) cu a c c e l e
otomane t o t
din s e c . X V I - X V I I .
Aa cum a r t a m , d e i r e s t r h s ca suprafa i numr de
mor
m i n t e , fa d e p r i m e l e t r e i n e c r o p o l e a n t e r i o r c e r c e t a t e l a O r a u l
de
F l o c i , n e c r o p o l a n r . 4 e s t e , f n s c h i m b , l a f e l de bogat n i n v e n t a r , 38
d i n t r e m o r m i n t e l e c e r c e t a t e avnd p i e s e de i n v e n t a r . A s t f e l , M 2 , c a r e
s u p r a p u n e i t a i e varnia c o n s t r u c t o r i l o r de lfng colul s u d - v e s t i c
al
p r i d v o r u l u i , a r e ca i n v e n t a r o a c e e a p e r f o r a t d e l a S e l i m I , l a m i n a
s t n g a , i 8 n a s t u r i g l o b u l a r i d i n p l u m b , c e i d i n t C de a c e s t gen
cu
n o s c u i pn a c u m l a O r a u l de F l o c i ( f i g . 2 / 4 ) . P r i n a n a l o g i e
cu
M 2 ,
M 4 2 , f r moned d a r cu 1 3 n a s t u r i g l o b u l a r i d i n p l u m b , i d e n t i c i , u n
2

76

www.cimec.ro

www.cimec.ro

i n e l s i m i l a r d i n b r o n z t u r n a t cu m o t i v f l o r a l ( f i g . 2 / 1 2) la mfna d r e a p t ,
f r a g m e n t e de estur ( de la mnu
( f i g . 2 / l ) pe f a l a n g a cu i n e l u l i
c f t e un mic n a s t u r e g l o o n l a r d i n bronz de a c e a s t dal ( f i g . 2 / 1 1 ) la f i e
c a r e m f n e c , se dalea/. c r e d e m , tot la nceputul, s e c . a l X V I - l e a . .
Tot
a a , M 1 0 , fr moneda i e l , d a r c a r e s u p r a p u n e i t a i e , de a s e m e n e a ,
varnia c o n s t r u c t o r i l o r , ca i M 2 , i este fn a c e l a i t i m p n n t r e g i
lentil
me s u p r a p u s de M 9 , i a r e ca i n v e n t a r un i n e l d i n b r o n z c u
r o i e n s a t o n u l o v a l ( f i g . 2 / 1 ) se d a t e a z , dup n o i , de sernenea,la n
c e p u t u l s e c . a l X V I - l e a . Ca i M 11 , d i n a p r o p i e r e , de a: ' i n t e r i , c u c e r
c e l g l o b u l a r c u v e r i g a nfurat n s p i r a l e ( f i g . 2 / 2 ) i cu aceea p e r f o
r a t l a mna s t n g a , de l a a c e l a i S e l i m I .
Dac d i n c e l e p r e z e n t a t e pn a i c i va f i r e i e i t c varnia de la s u d v e s t de p r i d v o r a funcionat nainte de a n i i 1 5 1 2 - 1 5 2 0 , cum
par a
s u g e r a M 2 i M 1 0 , c a r e o s u p r a p u n i o p e r f o r e a z , d a r i M 11 , c a r e
se afl n i m e d i a ' a vecintate n spaiu i t i m p , r e z u l t i m p l i c i t c p r i d
v o r u l , fcut de l u c r t o r i i varniei n d i s c u i e , a f o s t r e a l i z a t
cu
puin
primul
nainte de data indicat de m o r m i n t e l e menionate, p r o b a b i l fh
d e c e n i u a l s e c . a l X V I - l e a . I n a c e l a i sens p a r e a p l e d a , de a l t m i n t e r i ,
i M 1 2 s i t u a t n jumtatea n o r d - v e s t i c a p r i d v o r u l u i i a p a r i n n d , d e b u
n s e a m , c t i t o r u l u i a c e s t u i a , s i n g u r u l mormnt gsit n i n t e r i o r u l b i s e
r i c i i n r . 3 . Dei
foarte
la
suprafaa
solului
actual
i
dis
trus
parial
de
lucrrile
a g r i c o l e ( f i lipsete i n t e g r a l membrul
s u p e r i c r sthg) i fr m o n e d , M 12 a r e , n s c h i m b , n d r e p t u l d e g e t e
l o r m l i n i i s t n g i , un i n e l m a s i v ( g h i u l ) d i n a r g i n t t u r n a t i a u r i t , d e c o r a t
c u m o t i v e f l o r a l e l a e x t e r i o r i c u piatr a l b a s t r oval
n
aton
( f i g . 2 / 3 ) , p i e s r e m a r c a b i l databil l a cumpna s e c . X V - X V I .
I n c e r c f h d a r e z u m a i o n c l u z i o n a c e l e pn acum p r e z e n t a t e , p a r e a
r e z u l t a c p r i d v o r u l a f o s t adosat b i s e r i c i i n p r i m i i a n i
a i sec. a l
X V I - l e a , de c t r e l u c r t o r i i varniei de a l t u r i , p e n t r u nhumarea c t i t o
r u l u i a c e s t e i a d u g i r i , c a r e p a r e a f i f o s t h a c e l a i t i m p c t i t o r u l ntre g u l u i e d i f i c i u , cum ne ndeamn s c r e d e m o seam de c o n s t a t r i demne
de reinut i anume : 1 . existena u n u i s i n g u r mormnt de c t i t o r n
inte
r i o r u l n t r e g i i b i s e r i c i ; 2 . i n t e r v a l u l de t i m p d e s t u l de s c u r t de admis
ntre c o n s t r u i r e a e d i f i c i u l u i i ado s a r e a p r i d v o r u l u i ; 3 . p l a n u l
puin
ngrijit i 5 t r u c t u r a puin c o n s i s t e n t a fundaiei p r i d v o r u l u i
ce l a s
s se b n u i a s c u n l u c r u fcut n g r a b a .
O r i c u m a r f i , existena p r i d v o r u l u i este de admis pfn c f h d v a
la
cumpna s e c . X V I - X V I I , cum p a r e a i n d i c a fh p r i n c i p a l M 1 3 , c o p i l n
g r o p a t n a p r o p i e r e a colului n o r d - v e s t i c , e x t e r i o r , a l p r i d v o r u l u i , s i n
g u r u l mormnt cu m u l t moloz h u m p l u t u r a g r o p i i i d a t a t c u o aceea o
tomana d i n s e c . X V - X V n . Cft p r i v e t e data cea m a i t i m p u r i e a
cons
t r u i r i i b i s e r i c i i n r . 3 , s i n g u r a dovad palpabil o c o n s t i t u i e M 5 1 , t o t
c o p i l , a f l a t a p r o a p e de z i d u r i l e s u d i c e a l e a b s i d e i i n a o s u l u i i d a t a t cu
o jumtate de g r o s de L i t u a n i a e m i s de r e g e l e P o l o n i e i
Alexandru
I
( l 501 - 1 5 0 5 ) . i n h c seama de d o v e z i l e i c o n s t a t r i l e pfn acum p r e z e n
te i admihd ca f o a r t e p r o b a b i l ca M 51 s nu f i e , t o t u i ,
cel
mai
v e c h i mormnt r e a l i a i c i putem admite c e l mult c b i s e r i c a n r . 3 a
78

www.cimec.ro

F i g . 2 . - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 3 . O b i e c t e de podoab d i n c u p r i n s u l
necropolei n r . 4 .

www.cimec.ro

Tost construiii l a s f r i t u l s e c . al X V - l e a , m a i p r o b a b i l f n u l t i m i i a n i a i
acestuia.
C o n t i n u f h d acum j r /-entarea i n v e n t a r u l u i m o r m i n t e l o r n e c r o p o l e i
n r . 4 , menionm c M l , c u moiiwl p e r f o r a t neidentificabil e x a c t ( t o
cruat
t u i , s e c . X V I ? ) , p r i n c e i 17 nastiu-i s f e r i c i d i n o s , cu torti
( f i g . 2 / 8 ) , g s i i l a ambele m f i n i , se d a t e n t f n mod c e r t fn s e c .
al
X V I - l e a , tiut f i i n d c pe suprafaa a c e s t u i o r a au f o a t c e r c e t a t e a t e
l i e r e de c o n f e c i o n a t n a s t u r i de n c e s t t i p i f n a c e s t s e c
La rfndul l u i
M 2 0 , t o t c o p i l c u moned p e r f o r a t i l i z i b i l , s u p r a p u s dt. .1 19 i M 21 ,
ambele f r i n v e n t a r , a avut l a u r e c h e a stfhg un i n e l d i n sfrm de a r
g i n t s p i r a l a t f h form de c l o p o e l ( f i g . 2 / 6 ) , p i e s ce se d a t e a z ,
de
a s e m e n e a , f h s e c . a l X V I I - l e a . M o r m f n t u l n r . 2 6 , t o t de c o p i l , datat
cu
a c e e a otoman, p e r f o r a t , d i n s e c . X V I - X V I I , a r e c e r c e l d i n a r g i n t
cu
s t i c l a c i r c u l a r t r a n s p a r e n t fir montur i p r e l u n g i r i m e t a l i c e ( f i g . 2 / 7 ) ,
i a r M 5 4 , eu aceea otoman d i n s e c . X V I - X V I I l a mfna s i f n g a , r e l i e f e a z ,
p e n t r u a c e s t s e c o l , u n i n v e n t a r bogat i v a r i a t compus d i n : 12 n a s t u r i
p i r i f o r m ! d i n b r o n z t u r n a t , d i n t r e c a r e 8 , g s i i pe p i e p t ,
au
corpul
d e c o r a t c u a s e faete l o n g i t u d i n a l e , b a z a r e l i e f a t i
decorat
cu
dou l i n i i f h c r u c e a d h c i t e ( f i g . 2 / 1 9 ) , i a r ali 4 , g s i i d o i cfte d o i l a
f i e c a r e m f n a , a u c o r p u l d e c o r a t cu c r e s t e o b l i c e ( f i g . 2 / 2 1 ) i
un i n e l
s i g i l a r d i n b r o n z t u r n a t d e c o r a t c u motive f l o r a l e ( f i g . 2 / 2 0 ) .
Menionm, t o t o d a t , c l a m a j o r i t a t e a m o r m i n t e l o r s - a u pstrat r e s
t u r i l e d i n l e m n de l a s i c r i e , l a unele d i n t r e e l e ( n r . 3 , 1 3 , 2 3 , 4 1 , 4 4 ,
4 9 , 53, 54, 5 7 , 58, 5 9 ) lemnul p u t r e z i t a l s i c r i e l o r pstrfndu-se
chiar
i n t e g r a l , ca i a l t e m o r m i n t e , pe lfhg c e l e d e j a menionate, a u p i * s e
de i n v e n t a r . A s t f e l , M 5, c u moned de l a S e l i m I , a r e
dou
copci
s i m p l e , mo i bab ( f i g . 2 / 1 6 ) , M 3 7 , c u moned t o t de l a S e l i i i i , ! , a r e
o c o p c i d e n t i c , M 3 8 , fr moned, a r e o v e r i g simpl de b r o n z la d e
g e t u l m f i n i i stngi (verighet ? ) , ( f i g . 2 / 1 0 ) , i a r M 6 2 , c u moned i l i z i b i
l , a r e o c o p c - p a f t a n f o r m de r o z e t c u piatr n c a b o o n c e n t r a l
( f i g . 2 / 2 2 ) . Consemnm, a p o i , d e s t u l de m u l t e s u p r a p u n e r i de m o r m i n t e ,
i n a f a r a c e l o r d e j a s e m n a l a t e pe l o c u l v a r n i e i , M 17 s u p r a p u n e M 15 ,
M 19 s u p r a p u n e M 2 0 , ambele f i i n d s u p r a p u s e i c h i a r tiate de M 21 . L a
f e l , M 37 s u p r a p u n e i t a i e M 3 6 , M 50 s u p r a p u n e i t a i e M 5 2 , M 59 t a i e
M 5 8 , i a r M 64 s u p r a p u n e i t a i e M 57 i s u p r a p u n e , fr s t a i e , M 65
craniul
Menionm, n f i n e , c M 4 7 , a d u l t fr n i c i un i n v e n t a r , a r e
n c a d r a t i a c o p e r i t c u t r e i c r m i z i ptrate de 2 4 , 5 X 2 4 , 5 3 cm
(clugr?).
I n c e r c f n d , f n ncheiere, a concluziona cele prezentate rezult c
b i s e r i c a n r . 3 de l a O r a u l de F l o c i a f o s t zidit f n u l t i m i i a n i a i s e c .
a l X V - l e a n f o r m de n a v , c u a b s i d , naos i p r o n a o s . I a p r i m i i a n i a i
s e c . a l X V I - l e a i - a f o s t adugat un p r i d v o r pe l a t u r a de v e s t n c a r e a
f o s t n g r o p a t c t i t o r u l (M 1 2 ) . L a cumpna s e c . X V I - X V I I
pridvorul
,
p r o b a b i l d e t e r i o r a t d a t o r i t i i n c o n s i s t e n e i fundaiei s a l e , a f o s t d
mantelt, b i s e r i c a i n e c r o p o l a d i n j u r continund sa m a i f u n c i o n e z e
i n c u r s u l s e c . a l X V I I - l e a , cum o dovedesc u l t i m e l e m o r m i n t e cu m o
nede d a t a t e n a c e s t t i m p . S p r e f i n e l e s e c . a i X V I I - l e a , n s , a t f t b i u

80

www.cimec.ro

s e r i c a c f t i n e c r o p o l a f i n c e t e a z existena d e f i n i t i v i nu m a i efnt
f n funciune i f n s e c o l u l u r m t o r , aa cum s - a u p e t r e c u t l u c r u r i l e n
c a z u l p r i m e l o r t r e i n e c r o p o l e a n t e r i o r c e r c e t a t e pe suprafaa
acestui
ora medieval romnesc d i n Brgan.

F i g . 3 . - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 3 . Valv d i n piatr
p e n t r u stanarea n a s t u r i l o r .
C e r c e t r i l e de suprafa e f e c t u a t e n 1983 l a Oraul de F l o c i
au
p r i l e j u i t g s i r e a a dou o b i e c t e a c r o r c o n s e m n a r e o s o c o t i m , de a s e
m e n e a , n e c e s a r f n c u p r i n s u l a c e s t u i r a p o r t . E s t e v o r b a mai f n t f i de o
penset d i n b r o n z ( f i g . 2 / 1 8 ) , identic p u o a l t a d e s c o p e r i t
tot a i c i ,
d a r f n t r - o l o c u i n d i n s e c . a l X V I - l e a i de o valv de t i p a r , d i n p i a
t r , p e n t r u stanarea n a s t u r i l o r d i n m e t a l . P i e s a ( f i g . 3 ) a r e p l a n c i r c u
l a r i f o r m b i t r o n c o n i c ( 5 , 5 cm nlime i 7 cm d i a m e t r u ) , b a z a dreapt
p e n t r u a - i c o n f e r i s t a b i l i t a t e i l c a u l de t a n a r e , c u p l a n c i r c u l a r i
a d f n c i m e c o n c a v , h c e n t r u l a p a r t e a s u p e r i o a r a p i e s e i .
Dei
mult
81

www.cimec.ro

u z a t a p r i n folosina ndelungat i p r i n c o r o d a r e a p i e t r e i ,
valva
ps
t r e a z c l a r f o r m a c o n v e x a p i e s e l o r e x e c u t a t e cu e a , p r e c u m i l i n i a
c i r c u l a r sau d i a m e t r u '
2,5 cm al a c e s t o r a , avnd ns complet ter
se e l e m e n t e l e de d e c o i
Ambele p i e s e au f o s t gsite n artur l a a
p r o x i m a t i v 200 m n o r d d>> n e c r o p o l a nr.A, prezena l o r sugernd
exis
tena n a p r o p i e r e a u n u i a t e l i e r m e t e u g r e s c , prezena meteugari
l o r l a O r a u l de F l o c i f i i n d pe d e p l i n dovedit de c e l e t r e i a t e l i e r e de
c o n f e c i o n a t n a s t u r i d i n os pn acum d e s c o p e r i t e i deop ' r i v de m u l
imea p o d o a b e l o r i a n a s t u r i l o r d i n o s , b r o n z sau plumb ysite n c e l e
p a t r u n e c r o p o l e c e r c e t a t e . Att p e n s e t a de b r o n z cu frecven
obinui
t , c f t i v a l v a do stanare cu c a r a c t e r de u n i c a t p a r a
se
data
n s e c . a l X V I - l e a .

N
1

R e z u l t a t e l e c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e a n t e r i o r l a O r a u l de
F l o c i sht p u b l i c a t e n s e r i a de volume e d i t a t e de M u z e u l de I s t o r i e
R . S . Romnia
: C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , I I I , B u c u r e t i , 1979,
p.
199-246 ( c a m p a n i i l e a n i l o r 1 9 7 5 - 1 9 7 7 ) , I V , B u c u r e t i , 1 9 8 1 , p . 1 2 0 143 ( c a m p a n i i l e a n i l o r 1978 i 1 9 7 9 ) , V , B u c u r e t i , 1982 ( c a m p a n i a
a n u l u i 1 9 8 0 ) , V I , B c u r e t i , 1 9 8 3 , p . 9 5 - 1 0 8 (campania a n u l u i 1981 )i
V I I , B u c u r e t i , 1 9 8 4 , p . 1 4 3 - 1 4 8 (campania a n u l u i 1982).
D i n c a r e au m a i fcut p a r t e , n a f a r a s e m n a t a r i l o r p r e z e n t u l u i r a p o r t ,
Ion M o t o a c , E l e n a Radu i G h e o r g h e M a t e i de l a M u z e u l judeean I a
lomia, instituie c a r e a a c o r d a t i f n a c e a s t campanie ntregul
su
a j u t o r m a t e r i a l i uman.
L a n e c r o p o l a n r . 3 , suprapus i tiat p r i n a m e n a j a r e a o s e l e i S l o b o z i a - G i u r g e n i - C o n s t a n a i de c l d i r i l e A v i c o l e i C A . . G i u r g e n i ,
p a r i a l c e r c e t a t d i n a c e a s t c a u z , nu a putut f i nc i d e n t i f i c a t
l
c a u l de c u l t .
I d e n t i f i c a r e a m a t e r i a l u l u i n u m i s m a t i c a f o s t fcut de colega
Parasc h i v a S t a n c u , c r e i a f i exprimm i a i c i mulumirile n o a s t r e d e p l i n e .
C e r c e t r i a r h e o l o g i c e , V I , 19 8 3 , p . 1 0 2 - 1 0 3 , f i g . 5 / 5 .
u

4
5

Rsum
L e s f o u i l l e s de 1983 ont identifi et tudi l a quatrime
ncropole
de l ' a n c i e n c e n t r e m d i v a l r o u m a i n " O r a u l de F l o c i " . L a n e c r o p o l e n o .
4 et l ' d i f i c e de c u l t e c o r r e s p o n d a n t ( f i g . 1 ) se t r o u v e n t quelque 600 m
sud de l a n c r o p o l e n o . 1 .Considrant l e s domes s t r a t i g r a p h i q u e s des 65
tombes d ' i n h u m a t i o n t u d i e s dont 38 possdant u n r i c h e i n v e n t a i r e ( f i g .
2) e t 24 c o n t e n a n t des m o n n a i e s , o n a p u a s s u r e r l ' e n c a d r e m e n t c h r o 82

www.cimec.ro

n o l o g i q u e des deux c o m p l e x e s ( l ' g l i s e et l a n c r o p o l e a f f r e n t e ) . C o n


formment a u x donnes connues l ' g l i s e a t c o n s t r u i t e pendant l e s d e r
n i r e s annes d u X V s , e n f o r m e de n e f , avec a b s i d e , naos et p r o n a o s
( f i g . 1 ) . D a n s l e s p r e m i r e s annes d u X V I s . on y a ajout l a g a l e r i e
e x t r i e u r e o . t inhum l e f o n d a t e u r ( M . 1 2 ) . A l a l i g n e de p a r t a g e
des X V I - X V I I s s . l a g a l e r i e , d t r i o r e cause de s o n i n c o n s i s t a n c e ,
a t d m a n t e l e , l ' g l i s e et l a n c r o p o l
continuant
fonctionner
j u s q u ' au X V I I s . m a i s sans d p a s s e r l a f i n de ce s i c l e .
e

LEGENDE DES FIGURES


F i g . 1 . - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 3 , P l a n de l a n c r o p o l e n o . 4 et de l ' g l i s e .
F i g . 2 . - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 3 . O b j e t s de p a r u r e t r o u v s dans l a n c r o
pole n o . 4 .
F i g . 3 . - O r a u l de F l o c i , 1 9 8 3 . V a l v e de p i e r r e p o u r m a t r i c e r l e s
bou
t o n s en mtal.

83

www.cimec.ro

CERCETRILE A R H E O L O G I C E D I N ZONA FNTNA M A R E SPTRETI, COM. VADU M O L D O V E I , J U D . S U C E A V A

de L I A B T R I N A ,
OCTAV MONORANU,
i A D R I A N B RINA
Avnd f n u l t i m a v r e m e d r e p t p r e o c u p a r e constant e v i d e n i e r e a v e s
t i g i i l o r u n o r r e e d i n e f e u d a l e d i n c u p r i n s u l a e z r i l o r r u r a l e de l a r
s r i t de Carpai i d e f i n i r e a a c e s t o r a f n t r - u n c o n t e x t e c o n o m i c , p o l i t i c i
c u l t u r a l m a i l a r g , am zbovit nc d i n a n u l 1982 n zona d e l u r o a s de l a
sud de F l t i c e n i , m a i p r e c i s ntre omuzul M a r e i omuzul B i i , p r i l e j
c u c a r e am i d e n t i f i c a t la non." ost de a c t u a l u l sat Fhtfna M a r e , pe o t e
r a s nalt ce domin V a l e a M o l d o v e i , n p u n c t u l numit " L a t e m e l i e " v e s
t i g i i l e u n u i l c a de c u l t . n a n u l u r m t o r , extinzhd c e r c e t r i l e
de s u
prafa i s o n d a j e l e a r h e o l o g i c e s p r e n o r d de monumentul i n t e r c e p t a t , am
a v u t p r i l e j u l s identificm n o i complexe a r h e o l o g i c e , aflate n t r e i s e c
t o a r e d i s t i n c t e , ce urmeaz a f i p r e z e n t a t e , alturi de c e l e m a i v e c h i , n
ordinea descoperirii l o r .
S e c t o r u l Fntna Mare ( R c i u l e n i ) . Dac f n p r i m u l an de c e r c e t r i
n e - a m p r o p u s i am r e u i t s aducem p r e c i z r i c u p r i v i r e l a p l a n i m e t r i a
c o n s t r u c i e i d e s c o p e r i t e , n c e l urmtor (1983) am e x t i n s
investigat'ile
a t f t n i n t e r i o r u l c f t i l a e x t e r i o r u l s u , obinnd d a t e
s u p l i m e n t a r e cu
p r i v i r e l a n i v e l u r i l e de l o c u i r e a n t e r i o a r e l c a u l u i de z i d .
A r t a m , cu un a l t p r i l e j ^ , c p l a n u l e d i f i c i u l u i de c u l t , r e c o n s t i t u i t
l a n i v e l u l fundaiei de piatr d i n c a r e se m a i p s t r e a z d o a r o mic parte
alturi de anurile g o l i t e de coninut, aparine t i p u l u i t r i c o n c i este a l
ctuit d i n t r - u n a l t a r c u o absid s e m i c i r c u l a r d e c r o a t , u n naos d r e p t
u n g h i u l a r f l a n c a t de dou a b s i d e s e m i c i r c u l a r e , un p r o n a o s
cvasi-patrat
r,i un p r i d v o r n g u s t , toate n c p e r i l e f i i n d r i d i c a t e n t r - o singur faz de
construcie
(fig.1/1).
N i v e l u l de c o n s t r u c i e a l b i s e r i c i i de z i d se t a i e
de l a faa unui
s t r a t coninnd m a t e r i a l e c e r a m i c e ce au p e r m i s d a t a r e a a c e s t e i a n a
d o u a jumtate a s e c a i X V - l e a .
C o n t i n u f n d c e r c e t r i l e n suprafaa p r o n a o s u l u i i a p r i d v o r u l u i ,
p r e c u m i pe l a t u r a de n o r d i de s u d a a c e s t o r n c p e r i , am p u t u t i d e n
t i f i c a u r m e l e u n u i l c a de c u l t a n t e r i o r , r e a l i z a t d i n lemn i
alctuit
d i n t r - o nav dreptunghiular c u d i m e n s i u n i l e de 6,5 m 5 m i o absid
poligonal a l c r u i t r a s e u n u a p u t u t f i p r e c i z a t n ntregime,fiind d e r a n
j a t d z i d u r i l e c o n s t r u c i e i u l t e r i o a r e i de un mormnt a l a c e s t e i a . P l a
n u l p r i m e i b i s e r i c i de lemn ( B 1 ) a putut f i r e c o n s t i t u i t mulumit f a p t u l u i
c tlpile (cu limea de 30 cm) a u f o s t , de l a bun n c e p u t , u o r ngropate
( c u 10 c m ) , m p r e j u r a r e ce a p e r m i s c o n s e r v a r e a l o r parial
chiar
fn
condiiile dezafectrii construciei ca urmare a unui i n c e n d i u . I n t e r i o r u l
85

www.cimec.ro

a f o s t amenajat p r i n t r - u n s t r a t de a r g i l bine bttorit, pe c a r e a f o s t a


ezat o podea de l e m n .
T o t i n a c e a s t campanie de c e r c e t r i a putut f i r e c u p e r a t un f r a g
ment d i n s o c l u l p r o f i l a t ce nconjura b i s e r i c a de zid ( B 2 ) , pies ce
ne
o f e r p r e i o a s e informaii cu p r i v i r e la a s p e c t u l e x t e r i o r a l monumentu-
l u i ( f i g . 1/1 a ) .
De l a bun hceput,fh j u r u l c e l o r dou l c a u r i de c u l t
succesive a
funcionat c t e un c i m i t i r . n c e l e dou c a m p a n i i de spturi a f o s t c e r c e
t a t un numr de 33 de m o r m i n t e , d i n t r e c a r e 6 au putut f i a t r i b u i t e p r i m e i
b i s e r i c i , i a r r e s t u l de 27 c e l e i de a d o u a . D i n c e l e 6 m o r m i n t e ( M 1 2 , M 1 3 ,
M 2 2 , M 2 8 , M 2 9 , M 3 0 ) , spate i n epoca de funcionare a p r i m e i
biserici,
dou au coninut s c h e l e t e a l e u n o r aduli, i a r r e s t u l de 4 ( M 2 2 , M 2 8 , M 2 9 ,
M30) oseminte de c o p i i . U n u l d i n t r e morminte' (M22) este d u b l u . M o r m i n t e
le ce in de c e a de a doua b i s e r i c conin o s e m i n t e l e a 21 de aduli, a u
n u i a d o l e s c e n t i a 5 c o p i i i s f n t o r i e n t a t e p o t r i v i t r i t u l u i
cretin, cu
excepia unuia s i n g u r c a r e este dispus e s t - v e s t (M23).
S i n g u r e l e piese de i n v e n t a r f u n e r a r snt r e p r e z e n t a t e de d o i n s t u r a i g l o b u l a r i d i n aram a r g i n t a t , de t i p u l c e l o r c u baza t e i t , aflai
sub brbia nhumailor d i n M2 i M21 ( f i g . 8 / 1 1 ) . n a f a r a m o r m i n t e l o r au
m a i f o s t d e s c o p e r i t e o u l c i c c u t o a r t a rupt d i n v e c h i m e , p r e c u m - i o
v e r i g de b r o n z , de seciune c i r c u l a r , c u c a p e t e l e uor subiate i p e
trecute (fig. 8/10).
C u p r i v i r e l a n c a d r a r e a c r o n o l o g i c a p r i m u l u i monument,h s t a d i u l
a c t u a l a l c e r c e t r i l o r ea poate f i fcut n p r i m a jumtate a s e c a i X V - l e a ,
n e f i i n d e x c l u s p o s i b i l i t a t e a c a d e s c o p e r i r i l e v i i t o a r e s permit o d a
t a r e ceva mai t i m p u r i e ,
I n c e r c n d s identificm a e z a r e a medieval c r e i a
i - a u aparinut
l c a u r i l e de c u l t , am c o n s t a t a t c Fntna M a r e este un s a t m a i n o u , a
prut a b i a pe l a s f r i t u l s e c a i X V I I I - l e a . P o t r i v i t , n s , d o c u m e n t e l o r
m e d i e v a l e , pe l o c u l a c t u a l u l u i Fntna M a r e este p o m e n i t , nc de l a n
c e p u t u l sec . a l X V I - l e a , s a t u l R c i u l e n i . A s t f e l , l a 8 d e c e m b r i e
1514
B o g d a n v o i e v o d d mnstirii Moldovia jumtate d i n s a t u l R c i u l e n i "ce
a f o s t p a r t e a d o m n i e i m e l e " " ' , d a n i e ntrit a p o i de
Alexandru Lpuneanu i u l t e r i o r de I a n c u S a s u l l a 14 s e p t e m b r i e 1 5 8 1 , p r i l e j c u c a r e
se arat c R c i u l e n i i snt " d r e a p t ocin a s f i n t e i mnstiri
Moldovia
. . . dup h o t a r u l v e c h i , pe c a r e 1-a fcut b u n i c u l d o m n i e i m e l e , tefan
v o e v o d c e l B t r n i - i este pus s e m n u l c e l dinti^ o mo vil,din j o s de b i
s e r i c ( s u b l . n . ) , d r e p t l a pru l a umuz . . . " .
A c e l e a i p r e i o a s e informaii de o r d i n t o p o g r a f i c i c r o n o l o g i c snt
coninute i de d o c u m e n t u l d i n 23 m a r t i e 1583 de l a P e t r u
c h i o p u l , n
c a r e se arat c " v e c h i u l h o t a r ( a l R c i u l e n i l o r - n . n s . ) . . . e s t e h o t r
n i c i t d i n z i l e l e l u i tefan v o e v o d c e l Btrh i este pus htul s e m n , d i n
v a l e de b i s e r i c ( s u b l . n s . ) , d r e p t pe p f r u , pfn l a omuz . . . " ^ .
Th s f r i t , dou documente d i n v r e m e a l u i R a d u M i h n e a
( 1617) snt
d e o s e b i t de u t i l e h p r e c i z a r e a h o t a r e l o r R c i u l e n i l o r , a s t p h i l o r l u i i
a a m p l a s a m e n t u l u i l c a u l u i de c u l t . D i n a c e s t e a aflm c de l a B l g e t i
86

www.cimec.ro

.1 . - F f n t f n a M a r e : 1 a . : p l a n u l b i s e r i c i l o r d i n f o s t a a e z a r e de l a R
c i u l e n i ; 1 b . p r o f i l u l s o c l u l u i b i s e r i c i i de z i d . 2 . S p t r e t i , s e c
t o r u l " L a H a t e " : p l a n u l locuinei L 1 .
87

www.cimec.ro

2.
F i g . 2 . - 1 . S p t r e t i , s e c t o r u l " C o a s t a S p t r e t i l o r " : p l a n de situaie c u
l o c u i n e l e i c i m i t i r u l d e s c o p e r i t . 2 . S p t r e t i , s e c t o r u l " C o a s
t a S p t r e t i l o r " : p l a n u l locuinei c u pivni.
88

www.cimec.ro

(sat d i s p r u t , a f l a t o d i n i o a r lng P r a x i a ) " t r e c i e d r e p t peste M o l d o v a ,


i n aiasta parte unde se mpreun c u h o t a r u l M o l d o v i i i , c u R c i u l e n i i . . n t r - o
movili ce este lng o m u z i t r e c i omuzul i loveti fn g u r a E r u g i i ce
este pe d i n gios de b i s e r i c a R c i u l e n i l o r ( s u b l . n s . ) . . .
i de
acolo
d r e p t p e s t e cfmpu s p r e S p t r e t i " . T o t acum aflm c l a 1 6 a p r i l i e 1617
jumtate d i n Rciuleni aparine m a r e l u i v o r n i c U r e c h e , i a r cealalt M o l d o vdei, p e n t r u c a dup a c e a s t d a t , t o t fn t i m p u l l u i Radu M i h n e a ,
partea
d i n R c i u l e n i a m a r e l u i v o r n i c U r e c h e s f i e druit de a c e s t a mnstirii
Secu .
0

I n l u m i n a a c e s t o r i z v o a r e a p r e c i e m c v e s t i g i i l e c e l o r dou l c a u r i
de c u l t d e s c o p e r i t e l a Fntfna M a r e se n s c r i u fn l i m i t e l e a e z r i i m e d i e
v a l e de l a Rciuleni i a u aparinut u n e i r e e d i n e f e u d a l e ce a fiinat
a i c i c e l puin n s e c a i X V - l e a . Dac n t r - o prim etap (nceputul s e c . a l
X V - l e a ) c o n s t r u c i i l e a u f o s t d i n l e m n , n a doua jumtate a s e c a i X V - l e a
b i s e r i c a a f o s t refcut d i n z v ' i amplasat n a c e e a i poziie dominant
c a r e v a c o n s t i t u i u l t e r i o r , dup cum s - a vzut, un p u n c t de r e p e r fn h o
trniciile v r e m i i .
C f t p r i v e t e f a m i l i a de f e u d a l i ce va f i r e z i d a t a i c i , ea p a r e a se f i
s t i n s n t o t a l i t a t e , f n m p r e j u r r i g r e u de p r e c i z a t , l a sfritul
s e c al
X V - l e a - d o v a d a c o n s t i t u i n d - o m o r m i n t e l e (2 aduli i 3 c o p i i ) d i n p r o
n a o s u l b i s e r i c i i ( B 2 ) ^ - , c o n s t a t a r e ce poate e x p l i c a de ce a e z a r e a
va
a j u n g e , p a r i a l , nainte de 8 d e c e m b r i e 1514 n p r o p r i e t a t e a
l u i Bogdan
v o i e v o d i a p o i a a l t o r stpnitori f e u d a l i .
S e c t o r u l S p t r e t i ( p u n c t u l " L a H a t e " sau " L a l i v a d " ) . L a 2 km
s p r e n o r d de b i s e r i c a R c i u l e n i l o r n p u n c t u l d e n u m i t a z i " L a H a t e " s a u
" L a l i v a d " , a f l a t l a h o t a r u l Fntnii M a r i c u Dumbrvia i S p t r e t i , a
f o s t i d e n t i f i c a t un c i m i t i r i un p l a t o u ocupat de l o c u i n e , ntre c e l e dou
a f l n d u - s e o distan de c i r c a 200 m .
V e s t i g i i l e l o c u i n e l o r se afl pe un mic p l a t o u nconjurat pe l a t u r i l e
s a l e de n o r d i de r s r i t de dou i z v o a r e ce d a u n a t e r e unui pru d e
numit a z i de l o c u i t o r i p r u l H a t i e i . C e l m a i v e c h i n i v e l de vieuire, s u r
p r i n s deocamdat n s e c t o r u l ocupat de l o c u i n e , conine f r a g m e n t e c e r a
mice aparinnd s e c a i X I V - l e a . E s t e v o r b a de f r a g m e n t e de o a l e - b o r c a n
i m a i r a r c u t o a r t , a r s e r e d u c t o r i c u p r o f i l u l
buzei caracteristic
v a s e l o r d i n a c e a s t p e r i o a d ( f i g . 3 / 1 - 3 ) . Alturi de a c e s t e a se constat
p r e z e n a c e r a m i c i i f i n e c e n u i i , d e c o r a t c u rotia sau p r i n
tampilare
( f i g . 3 / 8 , 9 ) . N i v e l u r i l e a r h e o l o g i c e urmtoare conin m a t e r i a l e c e r a m i c e
c a r a c t e r i s t i c e s e c . X V - X V I ( f i g . 3 / 4 - 7 , 1 0 ; 4 / 1 - 5 ) . S i n g u r a moned d e s c o p e
rit n t r - u n n i v e l de s e c o l X V este un g r o s de a r g i n t emis de Ilia 1(14321433; 1435-1436).
n s t a d i u l a c t u a l a l c e r c e t r i l o r , d e i p r i n t r - o s i n g u r seciune
au
f o s t i n t e r c e p t a t e v e s t i g i i l e a dou l o c u i n e , nu a putut
f i investigat
e x h a u s t i v d e c t una s i n g u r ( L 1 ) . A c e a s t a face p a r t e d i n c a t e g o r i a l o c u
i n e l o r c u s t r u c t u r de l e m n , semingropat pe o adhcime de 1,05 m , c u
d i m e n s i u n i l e de 7 , 5 0 m 6 , 5 0 m i un g r l i c i p l a s a t pe l a t u r a de est ( f i g .
T / 2 ) . I n t r u c f t ea a f o s t abandon it n p r i m a jumtate a s e c a i X V I - l e a , a a

8"

www.cimec.ro

F i g . 3 . - S p t r e t i , s e c t o r u l " L a H a t e " : c e r a m i c de uz c a s n i c
de
s f r i t u l s e c a i X l V - l e a (1 - 3 ) i d i n s e c a i X V - l e a ( 4 - 1 0 ) .
90

www.cimec.ro

la

91

www.cimec.ro

dup cum ne indic m a t e r i a l e l e a f l a t e fn u m p l u t u r a s a , f n c de pe a t u n c i e


lemente de c o n s t r u c i e f i i n d r e c u p e r a t e fn v e d e r e a r e f o l o s i r i i l o r ,
nu
ne-a parvenit nimic d i n s t r u c t u r a lemnoas.
U m p l u t u r a l o c u i n e i a r e l a baz un s t r a t de c i r c a 40 cm de a r g i l ,
u r m a t de un s t r a t de 65 cm de pmfht b r u n c u pigmeni de c r b u n e ,
chir
p i c i , f r a g m e n t e c e r a m i c e i de c a h l e i piese m e t a l i c e . F r a g m e n t e l e c e
r a m i c e a f l a t e fn u m p l u t u r a locuinei sfnt numeroase i aparin i n t e r v a l u
l u i c u p r i n s f n t r e s f f r i t u l s e c a i X I V - l e a i m i j l o c u l c e l u i de a l X V I - l e a .
F r a m a i d e s c r i e c e r a m i c a de uz c a s n i c d i n i n t e r v a l u l a m i n t i t , ea f i i n d
binecunoscut a z i , ne vom o p r i puin a s u p r a f r a g m e n t e l o r de
ceramic
L 1 .
ornamental - c a h l e i d i s c u r i - d e s c o p e r i t e fn u m p l u t u r a locuinei
C e l e m a i n u m e r o a s e f r a g m e n t e p r o v i n d i n piese d a t a b i l e fn s e c a i X V - l e a ,
r e z u l t a t e d i n a l t e c o m p l e x e de l o c u i r e d e z a f e c t a t e de pe p l a t o u . F r n
doial c p i e s e l e d i n soba cu c a r e a f o s t nzestrat aceast locuin d i n
s e c a i X V I - l e a au f o s t i ele cu g r i j r e c u p e r a t e i r e ntrebuinate a l
t u r i de m a t e r i a l u l l e m n o s , d i n moment ce nu se g s e s c dect n c a n t i t a t e
m i c . F r a g m e n t e l e d e s c o p e r i t e aparin a t f t u n o r p i e s e smluite, c f t
i
n e s m l u i t e . C e l e smluite, fn nuane de maron s a u v e r d e , rezult d i n
p l c i r e c t a n g u l a r e cu i m a g i n i de c a v a l e r i sau d i n d i s c u r i asemntoare c u
c e l e ce mpodobeau monumentele de z i d n M o l d o v a l a sfritul s e c a i X V l e a . P i e s e l e nesmluite snt r e p r e z e n t a t e de p l c i c u i m a g i n i f i g u r a t i v e
( f i g . 5 / 1 ) (scene c a v a l e r e t i o r i d i n viaa de c u r t e ) sau p l c i t r a f o r a t e ,
c u m o t i v e g e o m e t r i c e , r o z e l e i c r e n e l u r i , u t i l i z a t e c u p r e d i l e c i e l a p a r t e a s u p e r i o a r a c o r o n a m e n t u l u i s o b e l o r fn s e c . X V - X V I .
Demn de s e m n a l a t este i o cahl d e s c o p e r i t f n e x t r e m i t a t e a
de
s u d a s e c i u n i i , n u m p l u t u r a u n e i a l t e locuine ( L 2 ) , a b i a i n t e r c e p t a t .
E s t e v o r b a de o p l a c c e r a m i c prezenthd o c u n o s c u t s c e n d i n i c o n o
g r a f i a c r e t i n : ntr-un c a d r u
vegetal-floral
sfnt
redai
aposto
l i i P e t r u i P a v e l , c u vemintele e l e g a n t d r a p a t e , nsoii de a t r i b u t e l e
l o r ; c h e i a i r e s p e c t i v s a b i a ( f i g . 5 / 2 ) . A c e a s t tem, nentfinit pn a
cum - dup cunotinele n o a s t r e - n c e r a m i c a monumental d i n M o l d o v a ,
d a r c u n o s c u t n T r a n s i l v a n i a s e c o l e l o r X V - X V I - d a c a r f i s invocm
d o a r unele p i e s e d e s c o p e r i t e l a B i s t r i a - N s u d ^ - v a f i adoptat i r s pndit l a r s r i t de C a r p a i , l a nceput n c e n t r e l e c u o populaie
cato
l i c m a i numeroas - ce cunosc i n t e n s e legturi cu T r a n s i l v a n i a - , p r e
cum S u c e a v a i B a i a . D i n a c e s t d i n urm c e n t r u u r b a n , a f l a t
l a numai
6 km distan de a e z a r e a d e s c o p e r i t , se v o r f i rspfndit h a e z r i l e
n v e c i n a t e i piese c u r e p r e z e n t r i d i n i c o n o g r a f i a o c c i d e n t a l , i l u s t r f n d
c f t se poate de c l a r l e g t u r i l e e c o n o m i c e i c u l t u r a l e e x i s t e n t e f n t r e
o
r a u l B a i a i s a t e l e nvcinate n e p o c a de maxim n f l o r i r e - a a c e s t u i a
(sec XV-XVI).
A l t u r i d e m a t e r i a l e l e c e r a m i c e , n u m p l u t u r a locuinei
L 1 s a u n
n i v e l u r i l e c o r e s p u n z t o a r e s e c o l e l o r X V - X V I s - a u a f l a t o s e r i e de o b i e c
te de f i e r , b r o n z i os ce n t r e g e s c i m a g i n e a d e s p r e c o m p l e x u l f e u d a l de
a i c i . E s t e v o r b a de u n e l t e (cuite obinuite sau de p i e l r i e , 0 s e c e r , un
c r l i g de undi, un mpungtor de b r o n z , un d o r n i un ac de os p e n t r u
92

www.cimec.ro

Fig.5.-Sptreti, sectorul

" L a H a t e " : c e r a m i c monumental ( c a h l e ) .


93

www.cimec.ro

F i g . 6 . - S p t r e t i , s e c t o r u l " L a H a t e " , u n e l t e rie


locuinei L 1 - c i t e de pxerie f? 2 )
,f
undi ( 7 ) ,
de os ( 8 ) , d o r n )[
' ^ ^

u i

94

www.cimec.ro

~'

(3

5)

c u

Psul
()

c o j o c r i e ) , o b i e c t e de uz c a s n i c (un s f e n i c , un lan de u ,
scoabe i
c u i e ) , p i e s e de a r m a m e n t i e c h i p a m e n t m i l i t a r (un v f r f de sgeat i un
mic f r a g m e n t de c m a d i n zale de a r g i n t ) , piese de harnaament ( z b a
l e , o a p l i c de b r o n z i o cataram) i o drmb ( f i g . 6 / 1 - 9 ; 7 / 1 - 1 3 ) .
Existena u n e i c e r a m i c i de l u x smluite - alturi de cea d e c o r a t i v ,
ce mpodobea i n t e r i o a r e l e i e x t e r i o a r e l e l o c u i n e l o r , p r e c u m i a u n o r
p i e s e de e c h i p a m e n t p r e c u m i c m a a de zale d i n sfrm de a r g i n t pri
l e j u i e s c c o n s t a t a r e a c atft locuina d e s c o p e r i t , c f t i c e l e l a l t e
necer
c e t a t e nc d i n c u p r i n s u l p l a t o u l u i a f l a t n p u n c t u l " L a H a t e " aparin unui
c o m p l e x f e u d a l de t i p u l r e e d i n e l o r b o i e r e t i , n z e s t r a t cu locuine ce
d i s p u n e a u de un g r a d de c o n f o r t c o m p a r a b i l c u a c e l a ntlnit n sec . X V X V I f n m e d i u l u r b a n de l a r s r i t de C a r p a i . De a i c i t r e b u i e s f i p r o v e
n i t a t f t c o n s t r u c t o r i i u n o r locuine att de a p r o p i a t e t i p o l o g i c de c e l e n tlnite n a e z r i p r e c u m B a i a i t o t de a i c i se puteau obine
articolele
de l u x i p r o d u s e l e m e t e u g r e t i n e c e s a r e mplinirii n e v o i l o r de via
material i s p i r i t u a l .
L a 200 m s p r e n o r d de s e c t o r u l l o c u i n e l o r , pe o c o a s t de d e a l ce
c o b o a r de l a v e s t s p r e e s t , a f o s t d e s c o p e r i t c i m i t i r u l . P r i n t r - o s i n g u
r s e c i u n e a u f o s t c e r c e t a t e p a r i a l s a u i n t e g r a l 21 de m o r m i n t e . D i n a
c e s t e a un numr de 8 au coninut d r e p t i n v e n t a r f u n e r a r 9 monede,
piese
ce ne o f e r o prim i , e v i d e n t , p r o v i z o r i e n c a d r a r e c r o n o l o g i c a c i
m i t i r u l u i . C e l e m a i v e c h i monede, r e p r e z e n t a t e de d o i d i n a r i
emii de
M a t e i C o r v i n f n t r e 1 4 8 2 - 1 4 8 6 i r e s p e c t i v 1 4 8 2 - 1 4 9 0 , alturi de cea m a i
r e c e n t , un s o l i d u s p e n t r u R i g a emis de S i g i s m u n d I I I V a s a ntre 1587
1 6 3 2 , dovedesc c c e l puin ntre s f r i t u l s e c a i X V - l e a
i nceputul
s e c a i X V I I - l e a c i m i t i r u l funciona.
C f t p r i v e t e i d e n t i f i c a r e a a e z r i i r u r a l e c r e i a i - a u aparinut r e
edina feudal de pe p l a t o u , c f t i c i m i t i r u l (cu b i s e r i c a n e d e s c o p e r i t ,
d e o c a m d a t ) , a c e a s t a n u v a putea f i fcut d e c t dup c e , p r i n
extinde
r e a c e r c e t r i l o r , se v a r e a l i z a o m a i exact n c a d r a r e c r o n o l o g i c a c i
m i t i r u l u i i o m a i bun c u n o a t e r e a s e c t o r u l u i ocupat de l o c u i n e .
S e c t o r u l Sptreti (punctul "Coasta Sptretilor"). In sffrit,cel
de a l t r e i l e a s e c t o r i n v e s t i g a t se afl pe aa-numita " C o a s t a S p t r e . ^ , l a o distan de c i r c a 2 , 5 km s p r e n o r d de p u n c t u l
" L a Hate" .
C o m p l e x e l e c e r c e t a t e a u f o s t d e s c o p e r i t e h h o t a r u l v e c h i u l u i sat S p t
r e t i , a c a r u l vatr v e c h e se afl l a o distan de m a i bine de
1,5 km
s p r e r s r i t fa de a c t u a l u l s a t .
D a c c e l m a i v e c h i document pstrat r e f e r i t o r
l a satul Sptreti
e s t e c e l d i n 28 d e c e m b r i e 1604^ ^, s o n d a j e l e a r h e o l o g i c e au r e u i t s i
d e n t i f i c e unele mrturii mult m a i v e c h i ce v o r b e s c d e s p r e v e c h i m e a aces
tei aezri.
Este v o r b a fh p r i m u l r f n d despre d e s c o p e r i r e a unui c i m i t i r d i n care
a u f o s t i n d i v i d u a l i z a t e i c e r c e t a t e 54 de m o r m i n t e ( f i g . 2 / 1 ) . D i n t r e a c e s
t e a 9 a u coninut d r e p t i n v e n t a r f u n e r a r un numr de 10 monede ce
aco
p e r i n t e r v a l u l c u p r i n s ntre s f r i t u l s e c a i X V - l e a i f i n e l e c e l u i de a l
X V I I I - l e a , a a dup cum p r o b e a z o a c e e a de l a B a i a z i d (1481 - 1 5 1 2 ) i o
p a r a de l a A b d u l H a m i d I ( 1 7 7 4 - 1 7 8 9 ) . Alturi de monede s - a m a i
des95

www.cimec.ro

catarama

5 ) , v i r f de s g e r t ( 6 !

96

www.cimec.ro

(7)

"

F i g . 8 . - S p t r e t i , "Coasta Sptretilor" : obiecte d i n c u p r i n s u l l o c u i n


ei c u pivni s a u d i n c i m i t i r - a m n a r c u c r e m e n e (1 ) , mfner de
os ( 2 ) , f r a g m e n t de l a c t ( 3 ) , s p l i n t (4) , cataram de b r o n z ( 5 ) ,
toart de b r o n z ( 7 ) , m i n e r de cuit ( 8 ) , zbal ( 9 ) , p o t c o a v ( 1 2 ) ,
t o a t e d i n locuin i u n p a n d a n t i v de c e r c e l (6) d i n c i m i t i r .
Fhtfna M a r e ( R c i u l e n i ) : v e r i g de b r o n z (10) i nstura (11) ,
din c i m i t i r .
97

www.cimec.ro

c o p e r i t un p a n d a n t i v d i n srm de b r o n z s i s t i c l a ( f i g . 6 / 6 ) .
L a o d i s t a n t a de 110 m s p r e s u d - e s t de c i m i t i r s - o u d e s c o p e r i t v e s
t i g i i l e u n e i locuine c u pivni, adfncit c u 1,60 m fa de n i v e l u l m e d i e
v a l de c l c a r e , r e a l i z a t d i n piatr de c a r i e r legat c u m o r t a r ( f i g . 2 / 1 ) .
D e i p i a t r a d i n z i d r i e a f o s t r e c u p e r a t f h bun msur pfn
la talpa
fundaiei, l i m i t e l e pivniei au putut f i p r e c i z a t e . E s t e v o r b a de o pivni
de p l a n r e c t a n g u l a r , c u d i m e n s i u n i l e de 9 m 6,5 m , a c c e s u l l a i n t e r i o
r u l e i e f e c t u n d u - s e pe l a t u r a de n o r d p r i n i n t e r m e d i u l un- g f r l i c i c u 12
t r e p t e ( f i g . 2 / 2 ) . Pe t r e p t e l e p i v n i e i , c f t i f h i n t e r i o r u l *u s - a d e s c o
p e r i t un numr de 5 monede d i n sec . X V H - X V U I , piese ce au p e r m i s n
c a d r a r e a c r o n o l o g i c a locuinei ntre m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a i s f r i
t u l c e l u i de a l X V I I I - l e a .
M a t e r i a l u l c e r a m i c d e s c o p e r i t h i m e d i a t a a p r o p i e r e a p i v n i e i , c f t i
fn u m p l u t u r a sa susine i e l d a t a r e a propus pe baza d e s c o p e r i r i l o r m o
n e t a r e . S - a putut c o n s t a t a c m a j o r i t a t e a f r a g m e n t e l o r c e r a m i c e au a
parinut u n o r vase smluitei c a s t r o a n e , f a r f u r i i , s t r c h i n i , c n i i u l
c i o a r e . F o n d u l e s t e a l b - g l b u i , m o t i v e l e d e o o r a t i v e f l o r a l e sau
liniare
f i i n d r e a l i z a t e c u c u l o a r e maron sau v e r d e .
C a h l e le snt i e l e p r e z e n t e t o t f n s t a r e fragmentar i
fn
numr
f o a r t e m i c , situaie ce poate f i e x p l i c a t p r i n mprejurarea c soba a f o s t
demontat i m a t e r i a l e l e r e c u p e r a t e n bun msur c u p r i l e j u l
dezafec
t r i i l o c u i n e i . F r a g m e n t e l e pstrate contureaz i m a g i n e a u n o r p l c i c u
l a t u r a de 1 8 - 2 0 c m , smluite f h a l b - g l b u i , c u un d e c o r f l o r a l colorat f h
m a r o n i v e r n i l .
U m p l u t u r a p i v n i e i a m a i coninut, alturi de f r a g m e n t e de s t i c l r i e
de l u x d e c o r a t c u m o t i v e f l o r a l e g r a v a t e , o s e r i e de piese de f e r o n e r i e ,
u n e l t e (lame de c u i t , un a m n a r c u c r e m e n e i o n i c o v a l ) , piese de h a r naament (o zbal i o cataram de b r o n z ) , u n s p l i n t de cru i o b i e c t e
de uz c a s n i c de f e l u l u n u i lact Bau a u n e i tori ( f i g . 8 / 1 - 9 ) .
I n s f f r i t , l a o distant de 30 m s p r e n o r d de locuina c u pivni a
f o s t d e s c o p e r i t s o c l u l u n e i c o n s t r u c i i de p l a n r e c t a n g u l a r , c u d i m e n s i u
n i l e de 6 , 3 0 m 5 , 3 0 m , a c r u i s u p r a s t r u c t u r t r e b u i e
s f i f o s t d i n
lemn ( f i g . 2 / 1 ) .
E v i d e n t c o locuin d i n piatr de f e l u l c e l e i d e s c o p e r i t e pe " C o a s t a
S p t r e t i l o r " i datat n s e c X V I I - X V U I nu p u t e a aparine
dect unei
r e e d i n e f e u d a l e . n c a d r a r e a c r o n o l o g i c i a m p l a s a m e n t u l su ne p e r m i t
s a p r e c i e m c e s t e v o r b a de r e e d i n a naintailor a r t i s t u M M a t e i M i l l o ,
m a i p r e c i s a b u n i c u l u i su s t o l n i c u l , pe nume t o t M a t e i M i l l o , c e l care vine
i se s t a b i l e t e n S p t r e t i h u r m a c s t o r i e i f h 1782 c u S u l t a n a , f o s t a
^oie a l u i I o r d a c h e B a o t , i c a r e h u r m a h o t r n i c i e i d i n 18 n o i e m b r i e
i 786 rmhe stpn pe n t r e g s a t u l S p t r e t i ^ . A c e a s t r e e d i n ,
m
abandonat
preun c u c i m i t i r u l i b i s e r i c a , i v a nceta e x i s t e n a f i i n d
i strmutat , pe a m p l a s a m e n t u l a c t u a l , l a o distan de 1,5 km s p r e vest,
pe un p l a t o u s u p e r i o r , f n p r i m u l d e c e n i u a l s e c a i X I X - l e a , d e tatl a r t i s
t u l u i a m i n t i t i anume de V a s i l e M i l l o , u l t e r i o r , f h 1 8 3 3 , s t r m u t n d u - s e n
a c e l a i loc i s a t u l ^ .
98

www.cimec.ro

N O T E
1

L i a Btrna, Octav Monoranu i A d r i a n Btrha, Cercetrile a r h e o l o


g i c e do l a Fntna M a r o , c o m . V a d u l M o l d o v e i , j u d . S u c e a v a , n C e r c e
t r i a r h e o l o g i c e , V I I , 1984, p . 1 6 5 - 1 7 4 .
2 M a r e l e d i c i o n a r g e o g r a f i c a l R o m n i e i , v o l . I I I , B u c u r e t i , 1900,p.371 -

TT.

3 D I R , A , v e a c . X V I , v o l . 1 , n r . 8 8 , p.91 .
4 Ibidem , v o l . I l l , n r . 2 2 7 , p . 174-175.
5 Ibidem, nr.261 , p.205-207.
6 Ibidem, v e a c . X V I I , v o l . I V , n r . 1 8 , p.13.
7 Ibidem, n r . 1 8 3 , p.144-145.
8 F a c e m acum c u v e n i t a r e c t i f i c a r e a o p i n i e i n o a s t r e exprimat a n t e r i o r
( L i a B t r n a , O c t a v M o n o r a n u i A d r i a n B t r n a , o p . c i t , p . 172-173)
p o t r i v i t creia vestigiile descoperite erau atribuite aezrii
de l a
B l g e t i , s a t i e l disprut a z i , aflat n vecintatea R c i u l e n i l o r , d a r
pe p a r t e a d r e a p t a a p e i M o l d o v e i .
9 L i a Btrna, Octav Monoranu i A d r i a n Btrna, o p . c i t . , p . 1 6 8 .
10 P i e s e i n e d i t e d e s c o p e r i t e de L i a Btrna i A d r i a n Btrna i a f l a t e n
p a t r i m o n i u l M u z e u l u i de I s t o r i e a l R . S . R o m n i a .
11 D I R , A , v e a c . X V n , v o l . 1 , n r . 2 7 0 , p^.184.
12 A r t u r G o r o v e i , A r t i s t u l M a t e i M i l l o (nsemnri b i o g r a f i c e ) . B u c u r e t i ,
1932, p . 9 .
1 3 Ibidem, p . 6 .

L E S RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES E F F E C T U E E S
D A N S L A Z O N E D E F NTINA M A R E - S P T R E T I ,
DP.DE SUCEAVA
'
Rsum
E n poursuivant les procupations concernant l'tude
des
rsi
d e n c e s f o d a l e s r u r a l e s a l ' e s t des C a r p a t e s , l e s a u t e u r s ont effectu
d ' a b o r d d e s i n v e s t i g a t i o n s de s u r f a c e et p u i s des sondages a r c h o l o g i
ques d a n s l a zone c o l l i n a i r e au sud de F l t i c e n i , e n t r e omuzul M a r e et
omuzul B i i . L a s u r f a c e c o m p r i s e e n t r e l e s v i l l a g e s
d'aujourd'hui
Fntna M a r e et S p t r e t i ( c o m . d e V a d u M o l d o v e i ) a t
tudie
sur
t r o i s s e c t e u r s . L e p r e m i e r , situ au n o r d - o u e s t de Fntna M a r e ,
con
t i e n t l e s v e s t i g e s de c e r t a i n e s d e m e u r e s de c u l t e a p a r t e n a n t a une
r
s i d e n c e f o d a l e d u v i l l a g e de Rciuleni,, a u j o u r d ' h u i d i s p a r u e - l a p r e
m i r e c o n s t r u i t e en b o i s et l a deuxime e n m a o n n e r i e , q u i se s u c c
d e n t d a n s l a mme s u r f a c e .
L a d a t a t i o n de l a p r e m i r e a p u t r e tablie dans
la
premire
moiti d u X V s.a* l ' a u t r e a t date dans l a deuxime moiti' d u mme
e

99

www.cimec.ro

s i c l e . E n mS.ue temps ont t f a r e s c e r t a i n e s p r c i s i o n s d ' o r d r e p l a n i mtrique et ont t t u d i e s 33 t o m b e s .


D a n s l e deuxime
c t e u r situ 2 km v e r s l e n o r d de l ' g l i s e des
Rciuleni, a u p o i n t noma.
" L a H a t e o n t t d c o u v e r t s
les
vestiges
d ' u n h a b i t a t i o n et d ' u n e c i m e t i r e . L e matriel cr amique et n u m i s m a
t i q u e a p e r m i s l a d a t a t i o n des c o m p l e x e s tudis dans une p r i o d e c o m
p r i s e e n t r e l e dbut d u X V s . et l e X V I I s .
E n f i n , l e d e r n i e r s e c t e u r situ 2 , 5 km v e r s l e ne
du c i m e t i
r e de " L a H a t e " , s u r l a " C t e des S p t r e t i " , c o n t e ^ J . les v e s t i g e s
d ' u n a u t r e c i m e t i r e q u i a s e r v i e n t r e l a f i n d u X V s . et
l a f i n du
X V I I I s . , et a u s s i l e s v e s t i g e s d ' u n e h a b i t a t i o n avec c a v e date e n t r e l e
milieu
d u X V I T s . et l a f i n d u X V I I I s .
e

LEGENDE DES FIGURES


F i g . 1 . - F f n t h a M a r e . 1 a) L e p l a n des g l i s e s a p p a r t e n a n t
l'ancien
h a b i t a t de R c i u l e n i ; b) L e p r o f i l d u s o c l e de l ' g l i s e maonne;
2) S p t r e t i , le s e c t e u r " L a H a t e " : p l a n de l ' h a b i t a t i o n L 1 .
F i g . 2 . - 1 ) S p t r e t i , l e s e c t e u r " l a Cte des S p t r e t i " : plan de l ' h a
b i t a t i o n avec c a v e .
F i g . 3 . - S p t r e t i ; l e s e c t e u r " L a H a t e " : cramique
d ' u s a g e mnager
de l a f i n d u X I V ( 1 - 3 ) et d u X V s . ( 4 - 1 0 ) .
F i g . 4 . - S p t r e t i , l e s e c t e u r " L a H a t e " : cramique
d ' u s a g e mnager
du X V I s. ( 1 - 5 ) .
F i g . 5 . - S p t r e t i , l e s e c t e u r " L a H a t e " : cramique m o n u m e n t a l e .
F i g . 6 . - S p t r e t i , l e s e c t e u r " L a H a t e " : o u t i l s en f e r
e t os t r o u v s
dans l ' h a b i t a t i o n L ^ - c o u t e a u x employs dans l e p e a u s s e r i e ( 1 ,
2 ) , c o u t e a u x ( 3 - 5 ) , f o u r c i l l e ( 6 ) , l i g n e de pche ( 7 ) , a i g u i l l e
en
os ( 8 ) , p o i n o n ( 9 ) .
F i g . 7 . - S p t r e t i , l e s e c t e u r " L a H a t e " : p i c e s de h a r n a c h e m e n t , a r
m e s , o b j e t s d ' u s a g e mnager et i n s t r u m e n t s t r o u v e s dans l ' h a
b i t a t i o n L 1 , m o r s ( 1 - 2 ) becquet en mtal ( 3 ) , a p p l i q u e en b r o n
ze ( 4 ) , b o u c l e ( 5 ) , p o i n t e de f l c h e ( 6 ) , c l o u s ( 7 ) , b o u g e o i r ( 8 ) ,
anneaux ( 9 , 1 0 ) , c r o c h e t d ' a s s e m b l a g e ( 1 1 , 1 3 ) , g u i m b a r d e (1 2 ) .
F i g . 8 . - S p t r e t i , " L a C t e des S p t r e t i " : o b j e t s
dcouverts
dans
l ' h a b i t a t i o n avec c a v e ou dans le c i m e t i r e - b r i q u e t avec
silex
( 1 ) , manche e n os ( 2 ) , f r a g m e n t de cadenas (3), s p l i n t ( 4 ) , b o u c l e
e h b r o n z e ( 5 ) , anse en b r o n z e (7),manche de c o u t e a u ( 8 ] m o r s ( 9 ) ,
f e r c h e v a l ( 1 2 ) , t o u s a p p a r t e n a n t l ' h a b i t a t i o n e t un pendntif
de boucle d ' o r e i l l e (6) d u c i m e t i r e .
Ffntfn M a r e ( R c i u l e n i ) : anneau en b r o n z e (10) et p e t i t b o u t o n ( H )
t r o u v s dans l e c i m e t i r e .
e

100

www.cimec.ro

O LOCUINA C U PIVNI D E PIATR DIN


S E C . X I V - X V L A P O L A T A , JUD. G O R J

de V E N E R A R D U L E S C U
i I U L I A N CMUI

I n c a m p a n i i l e a r h e o l o g i c e d i n a n i i 1983 i 1984 s - a u c o n t i n u a t
cerc e t r i l e de l a P o i a t a , pe
p e n t r u d e z v e l i r e a unei n o i
locuine c u pivni de piatr .
Marcat l a suprafaa s o l u l u i p r i n t r - o u o a r d e n i v e l a r e , locuina a
c e a s t a ofer, s p r e d e o s e b i r e de c o n s t r u c i i l e c e r c e t a t e a n t e r i o r , mai m u l
te e l e m e n t e de s t u d i u , d e o a r e c e t e r e n u l a m i n t i t a f o s t m a i puin afectat de
lucrrile a g r i c o l e .
I n s c o p u l d e t e r m i n r i i f o r m e i i d i m e n s i u n i l o r n o i i c o n s t r u c i i ,
de
numit c o n v e n i o n a l " D " , a u f o s t t r a s a t e urmtoarele
seciuni;
s VII
( 1 , 5 x 1 3 m ) , orientat N E - S V , p a r a l e l s p r e n o r d S I X ( 1 , 5 8 m^S I X A
( 1 , 5 4 m ) , S I X (1 ,5 6 , 5 m) i S LX C ( 1 , 5 5 m ) . P e r p e n d i c u l a r pe
S V I I , s p r e n o r d , a f o s t t r a s a t S V I I I ( 1 , 5 5 m ) , orientat N V - S E . L a
sud de S V I I a u f o s t t r a s a t e s e c i u n i l e S X A ( 1 , 5 2 m ) , S
(1 5x3m\
S C ( 1 3 m ) , S X D ( 1 , 5 x 3 m) i S X I ( 1 , 5 x 1 2 m ) .
S e c i u n i l e au p e r m i s s u r p r i n d e r e a z i d u r i l o r pivniei u n e i c o n s t r u c i i
de p l a n r e c t a n g u l a r , a c r e i ax longitudinal e s t e orientat pe direcia
N - S , cu o uoar deviere N N V - S S E .
Z i d u l de n o r d a l c o n s t r u c i e i n u cade p e r p e n d i c u l a r pe l a t u r i l e
de
e s t i de v e s t , c a r e sfnt p a r a l e l e , p l a n u l ntregului e d i f i c i u
nscriind o
form u o r t r a p e z o i d a l ( f i g . 1 ) .
Pivnia amintit a r e f n i n t e r i o r urmtoarele d i m e n s i u n i : l a t u r a de
e s t - 1 7 , 5 0 m ; l a t u r a de v e s t - 19 m ; l a t u r a de sud - 8 , 4 0 m , i a r cea de
n o r d - 5,50 m .
I n t r a r e a f n pivni se f c e a p r i n t r - u n g r l i c i s i t u a t pe l a t u r a ds n o r d .
Z i d u l de v e s t a l g r l i c i u l u i a p a r e c a o c o n t i n u a r e a l a t u r i i de v e s t a p i v
niei.
G r o s i m e a z i d u r i l o r v a r i a z V r e 0 , 6 0 m i 0 , 8 0 m . I n c e e a ce
pri
v e t e g r l i c i u l , notm c g r o s i m e a r i d u l u i de v e s t ajunge pn l a 1 - 1 , 1 5 m.
Z i d u r i l e n u a u pstrat p e s t e t o t a c e e a i nlime, pe l a t u r a de v e s t
f i i n d mult m a i d i s t r u s e . C e l m a i bine se c o n s e r v p a r t e a de est ( c i r c a
1 ,50 m nlime).
C e r c e t a r e a atent a r e s t u r i l o r a c e s t e i locuine ne ngduie cteva
o b s e r v a i i i m p o r t a n t e a s u p r a s i s t e m u l u i de c o n s t r u c i e .
Se c o n s t a t c m e t e r i i r e s p e c t i v i , avnd t r a s a t p l a n u l , n c e p p r i n a
s p a o g r o a p de form r e g u l a t , c u p e r e i v e r t i c a l i , f n i n t e r i o r u l c r e i a ,
c p t u i n d u - i a p r o a p e p e r f e c t p e r e i i , se r i d i c a p o i z i d u r i l e p o r t a n t e .
E s t e de r e m a r c a t f a p t u l c spaiul l i b e r rmas pe a l o c u r e a ntre z i
d u r i l e de piatr i p e r e i i g r o p i i s - a u umplut c u pmnt a r g i l o s , b i n e b f

101

www.cimec.ro

www.cimec.ro

o
153

SOI

E 2

PNT

pg

Hotar

ES

zioi/e

|^[

PODEA Btim BTUT

^3

fMMT VP6m

VEGETAL
CENUN PURTAT

210 X

(S9

BOLOVANI
Z I D U L U

**

'

NPATM

DE RU

Fig.2.-Profil

www.cimec.ro

vest f n S X I .

t u t . Z i d u r i l e p e r e i l o r fh d i s c u i e sht c o n s t r u i t e d i n b o l o v a n i de r f u ( c u
d i m e n s i u n i ce v a r i a z de l a c i r c a 0 , 1 5 0 , 2 0 m l a c i r c a 0 , 3 0 0 , 5 0 m ) ,
a e z a i c u p a r t e a neted s p r e i n t e r i o r u l f h c p e r i i , legai c u m o r t a r de
v a r i n i s i p . Se poate c i t i , totodat, intenia de fuire
a z i d u r i l o r i
r o s t u i r e a l o r cu m o r t a r . Cteva elemente s u g e r e a z
chiar posibilitatea
tencuirii interiorului.
I n c e e a ce p r i v e t e fundaia, se constat c z i d u r i l e s f n t r i d i c a t e pe
un pat n a t u r a l , u o r n i v e l a t , de pietri i n i s i p . P e s t e a c e s t a este
ae
z a t , c a talp a. z i d r i e i , un s t r a t de m o r t a r f o a r t e t a r e , h g r o s i m e
de
c i r c a 25 c m . I n c o n t i n u a r e , l a a c e e a i c o t , se afl n i v e l u l de c l c a r e a l
i n t e r i o r u l u i . Se deduce c pe m o r t a r u l nc proaspt aezat se dispune
zidria de b o l o v a n i , r e t r a s fa de m a r g i n e a tlpii c u 20 c m .
P a r d o s e a l a const d i n t r - u n s t r a t de a r g i l , d e c u l o a r e c e n u i u - d e s c h i s , f o a r t e bine btut, g r o s de 5-6 c m , pe a l o c u r e a cu u r m e de v a r , p r o
v e n i t e de l a r i d i c a r e a p e r e i l o r .
D i n s t u d i u l de d e t a l i u a l e l e m e n t e l o r puse fh eviden de c e r c e t r i l e
efectuate pfn n p r e z e n t , g r l i c i u l se p r e z i n t c a o pies de o i m p o r t a n
d e o s e b i t a a n s a m b l u l u i , att p r i n d i m e n s i u n i l e sale ( 2 , 4 0 8 , 2 0 m fn
i n t e r i o r ) , c f t i p r i n s i s t e m u l de c o n s t r u c i e , f o l o s i n d u - s e m a t e r i a l e i
t e h n i c i m a i puin o b i n u i t e .
I n a c e a s t zon notm p r e z e n a b l o c u r i l o r p a r a l e l i p i p e d i c e de t u f
v u l c a n i c , atent f i n i s a t e , ce p s t r e a z d i m e n s i u n i de c i r c a 1 0 x 3 0 40 c m .
D i s p u n e r e a a c e s t o r b l o c u r i , aa cum au f o s t ele s u r p r i n s e f n z i d
r i a p r b u i t , gsit c h i a r n faa i n t r r i i n pivni, demonstreaz c cel
puin a c e a s t p a r t e a g r l i c i u l u i e r a a c o p e r i t cu o bolt aplatizat .
E l e m e n t e l e de tuf v u l c a n i c de f o r m a t u l p i e t r e i de t a l i e , n t r - o z i d
r i e f o a r t e ngrijit e x e c u t a t , sfnt f o l o s i t e de asemenea p e n t r u a ncastra
tocurile uilor .
A r t i c u l a t , l c a u r i l o r de t o c , pe p o d e a , se poate vedea . f o a r t e c l a r
u r m a p r a g u l u i , c o b o r t c i r c a 20 cm de l a n i v e l u l de c l c a r e . A c e s t a se
continu l a t e r a l , n ambele p r i , mult sub t a l p a z i d u r i l o r . P r a g u l a f o s t
ncastrat n t r - o zidrie de piatr de r u legat c u m o r t a r nc d i n f a z a de
nceput a r i d i c r i i z i d u r i l o r . L a n i v e l u l p r a g u l u i a p a r e podeaua bine n i
velat ( f i g . 3 ) .
S o n d a j e l e s i s t e m a t i c e p r a c t i c a t e h i n t e r i o r u l pivniei pun
fh e v i
den i a l t e elemente c a r e ngduie c o n c l u z i i i n t e r e s a n t e c u p r i v i r e l a
s i s t e m u l de c o n s t r u o i e a l a c e s t e i c l d i r i .
P e n t r u s u s i n e r e a plane u l u i n i v e l u l u i s u p e r i o r e r a u f o l o s i t e g r i n z i
ce se s p r i j i n e a u pe stlpi g r o i d i n l e m n . Spturile a r h e o l o g i c e au s e
s i z a t dou l c a u r i p e n t r u p o p i , l c a u r i z i d i t e d i n p i e t r e de
r f u legate
c u m o r t a r de v a r i n i s i p .
Z i d r i a se e x e c u t a h j u r u l s t f l p u l u i , cutfhdu-se a se r e a l i z a o s t a
bilitate perfect a r e a z e m u l u i .
L c a u l pstrat f n c e n t r u l pivniei a r e d i m e n s i u n i l e de 0 , 4 5 x 0 , 5 4 m .
Stlpul e r a ncastrat n fundaie pn l a o adhcime de - 0 , 3 5 m . Faa e x
t e r i o a r a a c e s t u i v o l u m de z i d r i e a p a r e o v a l , c u d i a m e t r e l e de 1,60
2 m.
4

104

www.cimec.ro

F i g . 3 . - I n t r a r e a n pivni: a) seciune c u m a r c a r e a l c a u l u i p e n t r u
t o c u l uii i a p r a g u l u i ;
b) p l a n .

www.cimec.ro

Fig.4.-Ceramic, sec.XIV-XV:
5-6) p h r u e .
106

www.cimec.ro

1) c a h l ; 2 - 4 )

oale b o r c a n ;

F i g . 5 . - P r o f i l e de

" b u z e " a l e c e r a m i c i i de uz comun, sec . X I V - X V .


107

www.cimec.ro

L a a ud de a c e s t a , pe a x a longitudinal a locuinei, aproximativ e c h i


distant fat de zidul de s u d , a - a s u r p r i n s lcaul c e l u i de a l doilea stflp,
c u dimensiunile de 0 , 3 8 0 , 4 4 m, r e a l i z a t dup acelai sistem de c o n etruoie.
Zidria de ncastrare a st tipului, dei foarte mult deteriorat, las
s se citeasc, fn a c e s t c a z , o grosime a fmbrcturii de c i r c a 0,30 m .
Datele pe c a r e n i le ofer c e r c e t a r e a de pfn acum ne ndreptete
conoluzia c ne aflm fn fata unui edificiu c i v i l de mari proporii,
facfnd
parte din ansamblul unei aezri medievale
E d i f i c i u l e r a alctuit d i n t r - u n s u b s o l , c u r o l de pivni,din zidrie
de piatr de r f u s i unele elemente pretenios finisate din tuf, peste oare
se suprapunea c e l puin un alt n i v e l r e a l i z a t d i n t r - o structur lemnoas.
G u s t u l pentru decorativ trebuie s f i impus aoestei a r h i t e c t u r i a n u
mite aspecte pe c a r e , din pcate, nu le putem dect p r e s u p u n e .
Mrturie a a c e s t u i d e c o r a t i v i s m stau ns atft d i s c u r i l e smluite ce
mpodobeau pereii , cft s i oahlele destinate a nfrumusea s o b e l e .
Pivnia, o pies de m a r i dimensiuni, e r a desigur deosebit de util fn
pstrarea unei nsemnate cantiti de p r o d u s e . T r e b u i e avut fn vedere fn
primul rfnd faptul c s p e c i f i c u l zonei l constituie tocmai producia a b u n
dent de pometuri, c a i plantaiile de v i e , fapt ce a impus un anumit p r o
gram a r h i t e c t u r a l .
M a t e r i a l u l arheologic r e z u l t a t este constituit fn c e a mai mare parte
din fragmente de ceramic nesmluit, provenind de l a c i r c a 80 vase de
uz comun, de mrime mic l mijlociei oale b o r c a n , oale c u toart, ph
r e l e . a . ( f i g . 5 )
S - a constatat existena mai multor v a r i a n t e de " b u z e " , c a r a c t e r i s
t i c e v a s e l o r c e r a m i c e din s e c . X I V - X V ' ( f i g . 8 ) .
D e c o r u l const d i n t r - u n r e g i s t r u de l i n i i p a r a l e l e , o r i z o n t a l e , i n c i
zate
In c e r a m i c a decorativ, alctuit de altfel din foarte puine p i e s e , s e
nscriu cfteva fragmente de d i s c u r i c u d e c o r concentric,smluite fn v e r
d e - o l i v ( f i g . 6 ) . S - a u gsit de asemenea mai multe fragmente de c a h l e oal c u c o r p tronconic i g u r a ptrata, smluite fn i n t e r i o r c u verde
(fig. 5 / 1 ) .
C a h l e l e c a i fragmentele de vatr prezente n s t r a t u l de moloz a r
gumenteaz a s u p r a p r e z e n t e i mai multor instalaii de nclzit s a u de p r e
gtire a h r a n e i , c u c a r e a fost nzestrat locuina.
Obiectele din metal alctuiesc un inventar compus din p i e s e folosite
l a construcie ( c u i e , p i r o a n e , balamale), un fragment de lan, un crlig,
cfteva lame de cuit, un cuit pentru pielrie, un bra de balan, un vfrf
de sgeat, dou c a t a r a m e , fragmente de potcoave, o drmb ( f i g , 7 ) .
In c e e a c e privete d a t a r e a a c e s t e i locuine, aa cum probeaz c a
r a c t e r i s t i c i l e c e r a m i c i i , propunem sfritul s e c a i X I V - l e a s a u nceputul
s e c a i XV-lea.
S o l i d i t a t e a i d i m e n s i u n i l e , sistemul c o n s t r u c t i v i n a t u r a m a t e r i a
l e l o r f o l o s i t e , g r i j a pentru d e c o r a t i v trebuie puse fn legtur c u r o s
t u r i l e l o c a l e e c o n o m i c o - s o c i a l e ale e d i f i c i u l u i .
1

108

www.cimec.ro

www.cimec.ro

F i g . 7 . - O b i e c t e d i n m e t a l , s e c . X I V - X V : 1) a c ; 2) c a t a r a m ;
3) v f r f de s g e a t ; 4 ) d r f m b ; 5 ; 9) c u i t e ; 6) c r l i g ;
7) cuit p e n t r u p i e l i i r i e ; 8) bra de balan.
110

www.cimec.ro

Ansamblul de construcii cu temelie de piatr existent la Poiata, pe


"Cmpul lui P a t r u " , ofer un bogat i inedit material de studiu privind
reedina feudal fn spaiul de In sud de CnrpaiN O T E

1 Amintim c cercetrile din anii 1980-1982 au pus fn lumin rosturile


unei curi medievale boiereti datat, fn s e c . X I V - X V I - vozi;
Venora
Rdulescu i Gheorghe Calotoiu, Cercetrile arheologice do la Poiata,
ud.Gorj, fn Cercetri arheologice, V , MIR5U, Bucureti. 1982. p.
19-127} Ibidem, V I , 1983, p. 133-139.
2 Seciunile au fost numerotate fn ordine, fncepfhd cu spturile arheo
logice din anul 1980.
3 Cercetrile viitoa ? vor cuta s surprind elementele de reazem ale
aoeetei boli. Spturile arheologico au fost mult ngreuiate fn zona
gfrllciului deoarece, dup prsirea oonstruoiei - datorit unei I n
tervenii accidentale la talpn zidului su estic, foarte probabil o a l u
ne oaro de teren -, acesta fi schimb poziia iniial l apare fn mo
mentul de fa rsturnat pe jumtatea s a nordlo.
4 Acoosul din gfrlloi fn pivni ne fcea prlntr-o u masive din lemn,
ou dou o anat ui i . Lcaurile tocurilor fnnerlu dimensiunile 10x15 cm.
5 Lateral nord fa de stflpul central este posibil s existe fne o a s t
fel de fundaie, ipotean ce va trebui verificat fn cursul oereetrilor
viitoare.
6 Asupra asemnrilor au deoasbirilor de eonetrucie fntre edlfleille
cercetate pfn fn present ne propunem s revenim ntr-un alt studiu.
7 N.Constantineeeu, Ceooaii un sat din Cftnpla romn fn gpoea lui
Vifrcea oel Btrfn. E d i t . Academiei R . S . R . , 1972, p.249,planaa X V /
5 , 1 1 , p.250, plana X V l / 1 , 3 | idem, Curtea de Arge (1200^1400).
Asupra nceputurilor rii Romneti, Edit.Academiei R . S . R . .Bucu
reti, \$b4, p.123, fig.52, p.125, fig.53, p.126, fig.54,p.117, fig.
55.
8 Starea fragmentar a ceramicii nu a permis dec ft puine reconstituiri.

UNE HABITATION A V E C C A V E E N P I E R R E DATANT


D E P U I S L E S XIV -XV e s . A P O L A T A , DP. D E
GORJ
e

Rsum
L a suite des fouilles archologiques Poiata,munieipe de T g . J i u ,
ont mis l a lumire la cave d'une nouvelle habitation mdivale.
Elle
peut tre inscrite' dans un plan trapzodal. L e s cts de l a construc
tion ont l'intrieur les dimensions suivantes! 19 m, 17,50 m,8,40m,
5,50 m. Ll'ntre dans l a cave se fait sur le ct nord,par une chape

www.cimec.ro

(le

2,40 8,20 m.
L a maonnerie e s t e x c u t e en g r o s s e s p i e r r e s de r i v i r e
l i e s S.
m o r t i e r de c h a u x et s a b l e .
P o u r l a r a l i s a t i o n de l a vote de l ' c h a p p e , (oui comme p o u r l a
f i x a t i o n des e n c a d r e m e n t s des p o r t e s , ayant un r l e
l o n c t i o n n e l , mais
a u s s i o r n e m e n t a l , on a employ des b l o c s de tuf v o l c a n i q u e , en f o r m e
de p i e r r e t a i l l e .
L ' h a b i t a t i o n a e u a u moins e n c o r e un a u t r e n i v e a u
r a l i s dans
une matire l i g n e u s e .
L e s matriaux a r c h o l o g i q u e s dmontrent l ' e x i s t a n c e de p l u s i e u r s
p o l e s et t r e s q u i p o u r v o y a i e n t l ' h a b i t a t i o n t u d i e .
l'ensemble
L ' d i f i c e , dat aux X I V - X V s s . et f a i s a n t p a r t i e de
d ' u n h a b i t a t m d i v a l , i n s c r i t des lments nouveaux dans l a
connais
sance de l ' a r c h i t e c t u r e c i v i l e r o u m a i n e l ' p o q u e e n q u e s t i o n .
e

LEGENDES DES FIGURES


F i g . 1 . - P l a n de l ' h a b i t a t i o n " D " .
F i g . 2 . - P r o r i l ouest dans S X I .
F i g . 3 . - L ' e n t r e dans l a c a v e : a) s e c t i o n a vec marquage du s e u i l et la
p l a c e de h u i s s e r i e ; b) p l a n .
Fig.4.-Cramique X I V - X V
ss.
F i g . 5 . - P r o f i l s de r e b o r d s de p o t e r i e des X I V - X V
ss.
F i g . 6 . - D i s q u e s ornementaux, X l V - X V
ss.
F i g . 7 . - O b j e t s en mtal, X I V - X V s s .
e

112

www.cimec.ro

CERCETRILE A R H E O L O G I C E E F E C T U A T E N ANII 12 l 1983


L A A N S A M B L U L S T E L E A DIN TRGOVITE

de GHEORGHE CANTACUZTNO,
P E T R U DIACONESCU
si G A B R I E L M I H A E S C U
Prilejuite de lucrrile de restaurare $1 punere h valoare a unui r e
prezentativ ansamblu arhitectural medieval din Tfrgovite, spturile a r heologioe care s-au efectuat l a ansamblul Stelea fn 1982 s i 1983^ au con
tinuat l ncheiat cercetrile ntreprinse aici n 1969-1973 l 1980-1981 .
Au fost urmrite h special problemele legate de evoluia cldirii situate
la nord de turnul ridicat n ultimul sfert al s e c a i XVI-lea, ca i de p r e c i
zarea planimetriel unor ruine aflate la sud de acesta sau a traseului z i
dului de incint pe latura vestic i fn partea de nord-est a ansamblului,
preoum l cercetarea zonei nc neatins de spturile de lia sud-vest de
otitoria lui Vas lie Lupu. Spturile s - a u concentrat h interiorul con
struciei de l a nord de turn i pe laturile sale de nord i de vest,fiind de
asemenea sondate zonele situate la sud-vest de biseric, la sud de turn
eau n apropierea zidului de incint. C a i fn anii precedeni, au putut fi
obinute date semnificative privind evoluia vieii urbane
a Trgovitel
medievale.
Depunerile arheologice l vestigiile a cror succesiune a fost con
statat prin observaii stratigrafice h cursul spturilor din 1982 l 1983
aparin principalelor etape de locuire documentate h aceast zon, ncepfhd cu cea de l a sfritul s e c a i XlV-lea-nceputul s e c a i X V - l e a i con
tinued cu cele marcate prin lucrrile de construcie efectuate la sfritul
s e c a i XV-lea-fnceputul s e c a i X V I - l e a , fn ultimul sfert a l s e c a i XVI-lea,
la mijlocul s e c a i X V I I - l e a sau la nceputul s e c a i X V m - l e a i mal tfr7>.a, L a sud de biseric i fn mai mic msur l a nord-est de aceasta au
' e s t descoperite numeroase morminte aparinnd cimitirului existent fn j u
r u l lcaului atft fn ultima parte a s e c a i X V I - l e a , cft l fn s e c . a l XVII lea l ulterior, deranjate de nmormntri sau de alte intervenii U r z i i . '
Locuirea datfnd de la sfriU, s e c a i X I V - l e a i nceputul s e c . al
X V - l e a , creia fi corespunde un strat subire cu resturi de crbune l
chirpici suprapus humusului de peste solul viu, este
reprezentat de
complexe de locuire, de diferite gropi, precum i de urme ale unui nivel
de clcare amenajat din pietri i lut btut. A fost descoperit n apro
pierea zidului exterior de incint (n S.30) - fr a putea fi
cercetat
integral - o locuin semingropat, cu limea de peste 3 m, databil,ir.fnd seama de nivelul de l a care a amenajat i de materialul arheologic
descoperit, la sfritul s e c a i X I V - l e a .
Tot unei astfel de l o c u i r e s. poate f i atribuit colul unei gropi apro
ximativ r e c t a n g u l a r , adhcit c u 0,40-0,50 m sub n i v e l u l
de spare,
2

113

www.cimec.ro

d e s c o p e r i t fn una d i n s e c i u n i l e de l a sud de b i s e r i c ( S . 3 2 ) . n imediata


sa a p r o p i e r e se a f l a o g r o a p c i r c u l a r c u d i a m e t r u l de c i r c a 1 ,25 m , a dfnc de peste 0 , 7 0 m, a c o p e r i t de un s t r a t g r o s de a r s u r i c u p r i n zfnd n u m e r o a s e f r a g m e n t e c e r a m i c e s g r a f f i t a t e .
Un i n t e r e s a n t complex de l o c u i r e a f o s t s u r p r i n s parial l a c i r c a 14
m de c o n s t r u c i a de l a n o r d de t u r n , fn S . 2 5 . E s t e v o r b a de o groap a vfnd a d f n c i m e a de 3 m de l a n i v e l u l de s p a r e - c a r e c o r e s p u n d e n c e p u
t u l u i s e c a i X V - l e a , i a r limea de 1,30 m l a fund i
1 ,85 m cu c i r c a
1 , 2 0 m m a i s u s . I n i n t e r i o r a u f o s t gsite r e s t u r i de c h i r p i c i , fragmente
de c a h l e - b o r c a n i dou unelte de f i e r . E s t e p o s i b i l ca a c e s t complex s
r e p r e z i n t e un c o l s a u o f i r i d a pivniei u n e i c l d i r i de l e m n . D i n motive
o b i c t i v e n u a f o s t posibil e x t i n d e r e a c e r c e t r i i s a l e , p a r t e a
descope
rit f i i n d insuficient p e n t r u lmurirea p r o b l e m e l o r pe c a r e le r i d i c .
M a i t r e b u i e menionate, f h s f f r i t , urme d i n a c e e a i etap de l o c u i r e
c a r e pot f i . a t r i b u i t e unei locuine sau poate grlioiului unei pivnie, g
s i t e f n i a n u a r i e 1983 c u o c a z i a s p r i i anului de fundaie p e n t r u p r i s p a
de pe l a t u r a e s t i c a c l d i r i i f h c u r s de r e s t a u r a r e , l a c i r c a 18 m n o r d
de t u r n .
S u c c e s i u n e a p r i n c i p a l e l o r etape de c o n s t r u c i e fn zonele c e r c e t a t e
poate f i constatat p r i n u r m e l e de m o r t a r i m o l o z sau
prin straturile
g r o a s e de p i e t r i r e p r e z e n t f n d d i f e r i t e amenajri
poetconetructive, co
r e spun zfnd f a z e l o r de l a s f r i t u l s e c a i X V - l e a i u l t i m u l s f e r t a l s e c a l
X V I - l e a s a u c e l o r de l a m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a i d i n s e c a i X V H I - l e a .
U n s t r a t c u u r m e de a r s u r a f l a t f n t r e n i v e l u r i l e u l t i m u l u i s f e r t a l s e c a i
X V I - l e a i m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a , s e s i z a t l a sud de t u r n
( fn S . 2 4 ) ,
poate f i pus h legtur c u o mprejmuire de lemn de l a s f r i t u l
secai
XVI-lea.
In atenia c e r c e t r i l o r a s t a t f h mod s p e c i a l
v e r i f i c a r e a existenei
u r m e l o r u n u i e v e n t u a l e d i f i c i u de c u l t a n t e r i o r c e l u i d i n a d o u a jumtate
a s e c a i X V I - l e a . A s t f e l de u r m e n u au f o s t d e s c o p e r i t e , d e i p r i n s e c
iunile t r a s a t e f h 1983 a f o s t ncheiat s o n d a r e a ntregii suprafee din j u
r u l c t i t o r i e i l u i Stelea sptarul. Acest lca apare astfel cu certitudine
c a f i i n d p r i m u l r i d i c a t pe a c e s t loc
S p t u r i l e d i n 1982 au p e r m i s o c e r c e t a r e m a i c u p r i n z t o a r e a u r
m e l o r v e c h i i c o n s t r u c i i de z i d aflat sub c a s a de l a n o r d de t u r n i c a
r e dateaz de l a s f r i t u l s e c a i X V - l e a . Colul de s u d - e s t a l a c e s t e i a
fusese d e s c o p e r i t h 1 9 7 0 , i a r n 1981 a p u t u t f i cunoscut
limea sa,
p r e c u m i a l t e d e t a l i i . C l d i r e a avea o lungime de peste 29 m i limea
de 8 , 8 0 m . Z i d u r i l e s a l e e x t e r i o a r e , d i n piatr i crmid n c a s e t e ,
pstrhd f n e x t e r i o r r e s t u r i de t e n c u i a l , e r a u r i d i c a t e pe fundaii adnci
( 0 , 4 0 - 0 , 4 5 m) d i n piatr c u m o r t a r i aveau g r o s i m e a de 0 , 8 0 - 0 , 8 5 m . n
privina compartimentrii i n t e r i o a r e s - a u d e s c o p e r i t dou z i d u r i l o n g i
t u d i n a l e , cu g r o s i m e a de 0 , 6 0 m , l a o distan de 1,80 m de p e r e t e l e e x
t e r i o r d i n s p r e v e s t i l a 1,40 m de c e l d k i s p r e e s t , delimithd poate cfte
un c o r i d o r c a r e mrginea pe f i e c a r e d i n l a t u r i un spaiu a v f n d
limea
de c i r c a 4 m . N u au f o s t d e s c o p e r i t e h spturile d i n i n t e r i o r , r y . c i d e
d e s u b t u l fundaiilor z i d u r i l o r d i n s e c a i X V I I - l e a , urme a l e u n o r ziduri
I 14

www.cimec.ro

www.cimec.ro

t r a n s v e r s a l e de c o m p a r t i m e n t a r e a. c l d i r i i de l a sfritul s e c a i X V - l e a .
Poate f i avut n v e d e r e e v e n t u a l i t a t e a e x i s t e n e i u n o r perei d i n paiant
s a u l e m n . R e s t u r i de t e m e l i e d e s c o p e r i t e l a e x t e r i o r , pe l a t u r a v e s t i c ,
pot f i l e g a t e de a c c e s u l n c l d i r e . n i n t e r i o r , n p a r t e a de s u d - v e s t , au
f o s t gsite c r m i z i cu f o r m a t u l "n s p i c " , p r o v e n i n d d i n p r i m a
pardo
s e a l . A l t e c t e v a c r m i z i , a e z a t e pe un pat de m o l o z , pot r e p r e z e n t a
r e s t u r i a l e u n e i p a r d o s e l i r e f c u t e , p r o b a b i l n u l t i m u l s f e r t
a l sec. a l
X V I - l e a . U n e l e t r a n s f o r m r i d i n aceast p e r i o a d - cnd la. sud de c l d i
r e a c a r e ne p r e o c u p a f o s t r i d i c a t t u r n u l clopotni - snt s u g e r a t e de o
moned d i n 1585 d e s c o p e r i t a nl r - u u s t r a t de m o l o z sub n i v e l u l
fundaiei
c o n s t r u c i e i d i n s e c a i X V I I - l e a , n n c p e r e a d i n colul
de s u d - v e s t a l
acesteia.
C l d i r e a r i d i c a t la sfritul s e c a i X V - l e a a c o n t i n u a t s e x i s t e n
c u r s u l s e c a i X V I - l e a i n p r i m e l e d e c e n i i a l e s e c a i X V I I - l e a , f i i n d d e
molat c u p r i l e j u l l u c r r i l o r d i n a l c i n c i l e a d e c e n i u a l a c e l u i s e c o l . Z i d u
r i l e , c u e x c e p i a c e l u i d i n s p r e s u d , au f o s t d e m o l a t e pn l a n i v e l u l
de
c l c a r e d i n acea v r e m e , pstrfhd d i n e l e v a i e o poriune nalt de c i r c a
0,50 m.
I n t r e t r a n s f o r m r i l e aduse a n s a m b l u l u i l a m i j l o c u l s e c a i
XVII-lea
se i n c l u d e i r e c o n s t r u i r e a c a s e i de l a n o r d de t u r n . C o n s t r u c i a nou r i
d i c a t pe l o c u l c e l e i d e m o l a t e a v e a a p r o x i m a t i v a c e e a i lungime ca i cea
a n t e r i o a r i o lime c u 0 , 7 0 - 0 , 8 0 m m a i m a r e . Z i d u l su e s t i c se r i
d i c a d e a s u p r a c e l u i a l c l d i r i i de l a s f r i t u l s e c a i X V - l e a , i a r c e l s u
d i c se a f l a puin m a i s p r e e x t e r i o r . Pe l a t u r a d i n s p r e t u r n , p e r e t e l e n o i i
c o n s t r u c i i e r a a l i p i t c e l u i a n t e r i o r . anurile de f u n d a r e
a
zidurilor
c a r e n u se r i d i c d e a s u p r a c e l o r demolate snt spate n d i f e r i t e s t r a t u r i
de n i v e l a r e . Fundaiile r e s p e c t i v e sfnt puin adnci - c i r c a 0 , 5 0 m , s i n
g u r a e x c e p i e f i i n d o b s e r v a t n p a r t e a de s u d - v e s t a c l d i r i i ( c u l o a r u l
n r . 1 0 ) , u n d e , datorit u n e i g r o p i f o a r t e adnci aflat f n d r e p t u l z i d u l u i
e x t e r i o r , fundaia a c e s t u i a i a u n u i z i d t r a n s v e r s a l este m u l t l i t , p e un
p l a n s e m i c i r c u l a r , i a r e o adncime de peste 1 , 3 0 m . A d f n c i m e a
mic a
fundaiilor e s t e compensat p r i n limea l o r , c a r e ajunge n c a z u l z i d u
r i l o r i n t e r i o a r e l a 0 , 9 0 - 1 , 1 0 m ; pe l a t u r a n o r d i c fundaia este lit f a
de e l e v a i e c u c i r c a 0 , 5 0 m . P e n t r u a se a s i g u r a r e z i s t e n a
cldirii,
innd seama de f a p t u l c fundaiile nu se s p r i j i n pe s o l u l v i u , a f o s t n e
c e s a r r i d i c a r e a l o r pe piloi de lemn c u d i a m e t r u l de c i r c a 0 , 1 0 m,btui
n pmnt l a un i n t e r v a l de 0 , 2 0 - 0 , 3 0 m . S - a u putut o b s e r v a , pe l a t u r i l e
de n o r d i de v e s t , u r m e l e u n o r g o l u r i de tirani l a n i v e l u l p r i i s u p e r i
o a r e a f u n d a i e i . Z i d u r i l e e x t e r i o a r e , c o n s t r u i t e d i n piatr i crmid
n c a s e t e , a u g r o s i m e a de c i r c a 0 , 8 0 m, i a r c e l e
i n t e r i o a r e de
circa
0,60 m.
n p r i v i n a compartimentrii i n t e r i o a r e , a c e a s t a e r a organizat s i
m e t r i c f n r a p o r t c u un z i d m e d i a n l o n g i t u d i n a l . De f i e c a r e p a r t e a a c e s
t u i a se a f l a u c t e dou g r u p u r i de dou n c p e r i , avnd ntre e l e o mic s li h c a r e se ptrundea d i n e x t e r i o r . L a e x t r e m i t a t e a n o r d i c se a f l a u
dou f n c p e r i c u a c c e s u l d i n e x t e r i o r . C a m e r e l e e r a u l u m i n a t e
de
cfte
dou f e r e s t r e i p a r d o s i t e c u c r m i z i d r e p t u n g h i u l a r e . Pe c e l e dou l a
116

www.cimec.ro

Fig.2.-Trgovite,ansamblul S t e l e a . P l a n u l cercetrilor arheologice


l a cldirea d i n p a r t e a de n o r d - v e s t a i n c i n t e i - d e t a l i u .

www.cimec.ro

Fig.3.-Trgovite,

ansamblul Stelea,1982.

Profilul nordic a l S . 2 6 .

L e g e n d a : 1 , s o l v i u r o c a t ; 2, h u m u s ; 3 , lut c u mult crbune;


4 , lut c u u r m e de c r b u n e ; 5, lut g a l b e n btut; 6,pmnt g l
b u i , urme crbune, c h i r p i c i ;
7, s t r a t c u c h i r p i c i i c r b u n e ;
8 , pmnt c e n u i u - c a s t a n i u , p i g m e n i c r b u n e , a r s u r ;
9, p
mfht n e g r u , c r b u n e ; 1 0 , l u t b t u t , pigmeni c r b u n e ;
1 1, p
mnt c e n u i u - c a s t a n i u , p i e t r i c e l e , m o l o z , c r b u n e ; 1 2 , p i e L r i :
1 3 , pmnt c e n u i u , c r b u n e , m o l o z ; 1 4 , pmnt c e n u i u c u m o
l o z ; 1 5 , pmnt c e n u i u , m o l o z , c r m i d ; 1 6 , pmnt n e g r u ,
m o l o z ; 17, c r b u n e ;
18, c h i r p i c i ; 19, n i v e l a r e l u t ; 2 0 , m o l o z ,
crmid s p a r t .

E3s

Z2*
o *

Ele

ES"

rea*

www.cimec.ro

TfeGOVlTE-AnsambU SUa 19B2


Mpmrn
rr2 - otudj suffer
Profil nonJ-eric

F i g . 4 . - T r g o v i t e , a n s a m b l u l S t e l e a , 1982. P r o f i l u l n o r d i c a l s o n d a
j u l u i d i n n c p e r e a n r . 2 a c l d i r i i d i n p a r t e a de nordvest a
i n c i n t e i . L e g e n d a : 1 , humus; 2 , l u t btut; 3, pmnt c a s t a
n i u c u pietri i c r b u n e ; 4, pmnt c e n u i u , pigmeni crbu n e ; 5, pmnt c a s t a n i u , urme c h i r p i c i , c r b u n e ; 6, n i v e l a r e ,
pmnt glbui c u p i e t r i ; 7, pmnt lutos c a s t a n i u , p i e t r i c e l e ,
urme c r b u n e ; 8, pmnt c u p i e t r i , urme m o l o z , crmid ;
9 , n i v e l a r e cu n i s i p f i n ; 1 0 , pmnt c a s t a n i u , urme crmid,
pigmeni m o l o z ; 1 1 , pmnt cenuiu n i s i p o s ; 1 2 , c h i r p i c i ;
13, m o r t a r ; 1 4 , n i s i p ; 15, pardoseal c r m i d .

www.cimec.ro

t u r i l u n g i a l e c l d i r i i se a f l a c f l e o prisp c u stlpi de l e m n , pe temelie


de p i a t r . O b s e r v a i i l e s t r a t i g r a f i c e a s u p r a a c e s t o r t e m e l i i
sfnt n
g r e u n a t e de n u m e r o a s e l e intervenii t f r z i i ; ele dateaz p r o b a b i l d i n s e c .
al XVIII-lea.
C l d i r e a a s u f e r i t o s e r i e de t r a n s f o r m r i f n s e c a i X V I I I - l e a , c o n
s t a t a t e p r i n spturile a r h e o l o g i c e i p r i n c e r c e t a r e a a r h i t e c t u r i i . t n una
d i n n c p e r i l e d i n s p r e s u d - v e s t ( n r . 8 ) a f o s t d e s c o p e r i t un
zid t r a n s
v e r s a l , d e m o l a t u l t e r i o r . i alt n c p e r e d i n s p r e vest ( n r . 3 ) a fost com
partimentat p r i n t r - u n z i d l a c a r e a p o i s - a renunat. S - a c o n s t a t a t i r e
f a c e r e a p a r d o s e l i i de c r m i d , f n d i f e r i t e etape au f o s t demolate z i d u
r i l e c a r e d e s p r e a u s l i e l e de pe c e l e dou l a t u r i ale c l d i r i i , au f o s t
p r a c t i c a t e n o i d e s c h i d e r i , m o d i f i c a t e unele f e r e s t r e ,
nlate z i d u r i l e .
l n t r - o p e r i o a d t r z i e n i v e l u l i n t e r i o r a f o s t mult r i d i c a t ,
amenajndu-se
o podea de s c h d u r i . P r i s p a a s u f e r i t i ea
t r a n s f o r m r i , u l t i m e l e n
s e c o l u l n o s t r u , c f n d stlpii de l e m n au f o s t nlocuii c u stlpii i b a l u s
t r a d a de z i d .
C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e au mbogit informaiile p r i v i n d pirnia de
l a s f r i t u l s e c a i X V - l e a situat c t r e n o r d - e s t . D i f e r i t e poriuni
mult
d e m a n t e l a t e a l e z i d u r i l o r a c e s t u i a au f o s t s u r p r i n s e n c u r s u l
campanii
l o r a n t e r i o a r e , permind o r e c o n s t i t u i r e i p o t e t i c a p l a n u l u i su i a d i
m e n s i u n i l o r - l u n g i m e a peste 9 m , limea c i r c a 6 m , c u un g r l i c i l a t de
2 m i l u n g de c i r c a 9 m . n 1983 a putut f i parial degajat faa
interi
o a r a p e r e t e l u i d i n s p r e s u d - v e s t a l p i v n i e i . i a c e s t a este f n bun p a r
te dmantelt, d a r m a i p s t r e a z puin d i n p a r a m e n t u l de piatr i c r
mid, a c o p e r i t c u t e n c u i a l . R e s t u r i l o r a c e s t u i p e r e t e l i se s u p r a p u n e z i
d u l de incint a l m n s t i r i i , r i d i c a t c t r e m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a , a l c
r u i t r a s e u a putut f i p r e c i z a t c u a c e a s t o c a z i e i fn a c e a s t p a r t e .
S p t u r i l e au adus p r e c i z r i p r i v i n d c o n s t r u c i i l e de l a sud de t u r n .
tn s e c a i X V I I - l e a a fost c o n s t r u i t , fn p r e l u n g i r e a l a t u r i i vestice a a c e s
t u i a , un z i d de incint d i n piatr i crmid f n c a s e t e , avfnd
limea de
peste 1 m , c u o fundaie adnc de 1 m . A u f o s t d e s c o p e r i t e - a l i p i t e i n
c i n t e i s p r e i n t e r i o r - t r e i n c p e r i avnd limea de c i r c a 4 m , c u z i d u r i
d i n piatr i c r m i d n c a s e t e , g r o a s e de 0 , 6 0 sau 0 , 7 0 m , pe
fundaii
a d n c i de 0 , 6 0 s a u 0 , 8 0 m , p a r d o s i t e c u c r m i d . L a e x t e r i o r u l
zidului
au f o s t ado s ate l a s f r i t u l s e c a i X V I I - l e a sau f n c e p u t u l s e c a i X V I I I - l e a
a l t e f n c p e r i c u o d i s p u n e r e a s e m n t o a r e . Z i d u l n o r d i c i o p a r t e a c e
l u i v e s t i c a l a l a c e s t o r a , f n a p r o p i e r e a t u r n u l u i , nu a u f o s t d e s c o p e r i t e ;
este p o s i b i l c a ele s f i f o s t d e m a n t e l a t e pfn l a t a l p a fundaiei.
A f o s t c e r c e t a t f n m a i multe puncte z i d u l de incint e x t e r i o r , c a r e pe
l a t u r a n o r d i c continu p e r e t e l e c o r e s p u n z t o r a l c l d i r i i de l a n o r d de
t u r n . I n a n u m i t e poriuni se o b s e r v r e f a c e r i d i n t e m e l i e a z i d u l u i , p r o
b a b i l n s e c a i X V I I I - l e a . n g r o s i m e a z i d u l u i se d i s t i n g , n
apropierea
p o r i i , u r m e l e u n o r g r i n z i l o n g i t u d i n a l e . S - a c o n s t a t a t c c e l e dou
pi
c i o a r e m a s i v e de z i d r i e a l e p o r i i de i n t r a r e n i n c i n t a e x t e r i o a r snt
u l t e r i o a r e z i d u l u i , fiind c o n s t r u i t e p r o b a b i l tot la fnceputul s e c a i XVIU.lea.
L u c r r i l e de a m e n a j a r e d i n p a r t e a de sud a a n s a m b l u l u i au permis i
120

www.cimec.ro

F i g . 5 --Trgovite, an~amblul S t e l e a ,

1982. Profilul estic a l sondaju

l u i efectuat fn ncperile n r . 8 i n r . 1 0 a l e cldirii d i n


de nord-Test a i n c i n t e i . L e g e n d a ;
3,

[mfat

btut;

sol viu rocat;

n e g r u - c e n u i u , c r b u n e , pmnt a r s ; 4 ,
pietri, urme moloz; 7,

crbune, pietri;

rmid spart; 9,
sip;

12,

moloe;

6,

mo

moloz,c

1 0 , m o l o z , crmida spart;

www.cimec.ro

pmnt

pmnt c e n u i u ,

, pmnt c e n u i u - c a s t a n i u ,

crbune.

partea

2,humus;

pietri, lut,

5 , pmnt negrucenuiu, c r b u n e , a r s u r ;

cenuiu d e s c h i s ,
loz,

11,ni

d e z v e l i r e a r e s t u r i l o r l a t u r i i c o r e s p u n z t o a r e a z i d u l u i de i n c i n t , p e r m i hd c u n o a t e r e a t r a s e u l u i a c e s t u i a . I n 1983 au f o s t cutate r e s t u r i
ale
c o n s t r u c i i l o r c a r e v o r f i e x i s t a t fn aceast z o n . Z i d u l de incint d i n
s e c a i X V I I - l e a , g r o s de a p r o a p e 1 m, se r i d i c pe fundaia
de
piatr
s p a r t . i m o r t a r , adfnc de c i r c a 0 , 8 0 m, c a r e t a i e d e p u n e r i l e c o r e s p u n
z t o a r e e t a p e l o r de l o c u i r e a n t e r i o a r e . Interveniile t f r z i i sfnt a i c i f o a r
te n u m e r o a s e . O imens g r o a p - p o r n i n d de l a c i r c a 2 , 3 0 m de z i d , c u o
lime de peste 6 m , plin c u m o l o z , crmid spart i m a t e r i a l e m o d e r
ne - a d i s t r u s t o a t e u r m e l e v e c h i e x i s t e n t e , f m p i e d i c f n d c e r c e t a r e a e v e n
t u a l e l o r c o n s t r u c i i a f l a t e fn a c e a s t p a r t e , c a r e pot f i bnuite dup n u
m e r o a s e l e r e s t u r i de crmid i p i a t r . U r m e ale u n u i p a v a j de c r
mid spart i m o r t a r s - a u o b s e r v a t l a un n i v e l c o r e s p u n z t o r s e c . X V T I I X I X , l a o distan de c i r c a 9 , 5 0 m de z i d .
C e r c e t r i l e d i n a n u l 1983 au f o s t c o m p l e t a t e de sondaje e x e c u t a t e pe
l a t u r a de n o r d a r u i n e l o r b i s e r i c i i de pe f o s t a strad a R a p s o d i e i . A c e s
t e a a u artat c , l a vest de a b s i d a n o r d i c , c o n t r a f o r t u l a r e fundaia e
sut c u c e a a z i d u l u i d i n a doua jumtate a s e c a i X V - l e a , fn t i m p de f u n
daia c o n t r a f o r t u l u i de l a e s t de a c e e a i absid este a d o s a t ,
aparinfnd
e t a p e i d i n s e c a i X V I I - l e a . E s t e p o s i b i l ca l a aceast dat s
fi
fost
executat o f n g r o a r e a u n u i e v e n t u a l c o n t r a f o r t datfhd d i n e t a p a a n t e r i
o a r . U n s o n d a j spat n i n t e r i o r , n d r e p t u l p r o s c o m i d i e i , nu a dus l a
d e s c o p e r i r e a u n o r urme c a r e s f i aparinut p r i m u l u i l c a r i d i c a t n a
cest l o c , l a sfritul s e c a i X I V - l e a .
M a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e d e s c o p e r i t e n 1982 i 1983 se adaug celor
c a r a c t e r i s t i c e p e n t r u c u l t u r a material urban p r o v e n i n d d i n zona ansam
blului Stelea.
n p r i v i n a c e r a m i c i i , f r a g m e n t e l e d e s c o p e r i t e aparin u n o r t i p u r i
v a r i a t e , c a r a c t e r i s t i c e p e n t r u p r i n c i p a l e l e etape de l o c u i r e d o c u m e n t a t e .
De l a s f r i t u l s e c a i X I V - l e a i nceputul s e c a i X V - l e a
dateaz f r a g
mente de b o r c a n e c u b u z a r s f r n t n form de s t r e a i n , gsite f n numr
d e s t u l de m a r e n c o m p l e x e l e de l o c u i r e , de oale c u o toart c u buza
d r e a p t , p r e c u m i unele f r a g m e n t e de s t r c h i n i smluite, d e c o r a t e
fh
t e h n i c a s g r a f f i t o . P o t f i d a t a t e n s e c a i X V - l e a i a l X V I - l e a fragmente
de u l c i o a r e nesmluite c u d u n g i l u s t r u i t e sau d u n g i r e a l i z a t e c u angob
a l b , s a u c u b u z a smluit, p r e c u m i a l t e l e aparinnd
u n o r strchini
smluite. C e r a m i c a d i n s e c a i X V I I - l e a i a l X V I I I - l e a , smluit
sau
nesmluit, e s t e bine r e p r e z e n t a t p r i n f r a g m e n t e de o a l e ,
cni, str
chini si f a r f u r i i .
N u m e r o a s e snt f r a g m e n t e l e de c a h l e d e s c o p e r i t e . G a h l e - b o r c a n c u
g u r a r o t u n d , ntregi s a u f n t r e g i b i l e , c u f o r m e n a l t e , z v e l t e i d i a m e
t r u l m i c , s a u o u f o r m e m a i b o m b a t e , au f o s t g s i t e f h
apropierea casei
s a u f h c o m p l e x u l de l o c u i r e d i h S . 2 5 . F r a g m e n t e de
cahle ornamentale
d r e p t u n g h i u l a r e , smluite s a u nesmluite, d e c o r a t e c u r e p r e z e n t r i a l e
S f . G h e o r g h e s a u c u m o t i v e v e g e t a l e , au f o s t d e s c o p e r i t e
h
interiorul
c l d i r i i , f h p a r t e a de s u d , i h j u r u l e i . A u f o s t gsite i f r a g m e n t e de
122

www.cimec.ro

S. 31 Profilvesric

S. 32 Profil vestic

F=h3

. 6 . - T f r g o v i t e , a n s a m b l u l S t e l e a , 1983: a, p r o f i l u l v e s t i c a l S . 3 1 ;
b , p r o f i l u l v e s t i c a l S . 3 2 . Legenda; 1 , sol v i u r o c a t ; 2, h u
m u s ; 3, pmnt c a s t a n , - c e n u i u , pigmeni c r b u n e ;
4, p
mnt c a s t a n i u r o c a t , urme c r b u n e ( d e p u n e r i s e c . X I V - X V )
;
5 , pmnt c e n u i u - c a s t a n i u , u r m e c r b u n e , c h i r p i c i ( d e p u n e r i
s e c . X V - p r i m a jumtate a s e c . X V l ) ; 6, pmnt b r u n - c e n g i u ,
pigmeni c r b u n e ; 7, pmnt c e n u i u d e s c h i s , m o l o z , crmid
( d e p u n e r i s e c . X V l ) ; 8 , pmnt cenuiu g r a n u l o s ; 9, pmnt
c e n u i u n c h i s , pigmeni m o l o z ( d e p u n e r i p r i m a jumtate a sec.
X V I I ) ; 1 0 , pmnt c e n u i u , u r m e moloz ( d e p u n e r i a doua jum
tate a s e c . X V I I - s e c . X V I I I ) ; 1 1 , nivelri m o d e r n e ; 12,pietri;
13, moloz; 14, m o r t a r .
123

www.cimec.ro

o l a n e , c a r e a c o p e r e a u c l d i r e a de l a n o r d de t u r n fn s e c a i X V I I - l e a .
T r e b u i e menionat d e s c o p e r i r e a - fn c o m p l e x u l de l o c u i r e d i n S.25
- a unei spligi s i a unui o o s o r d<- f i e r . I n t r e a l t e obiecte se m a i num
r o pafta de o s , o c a t a r a m a de f i e r , c f t e v a podoabe d i n b r o n z - un c e r
c e l , o v e r i g , un i n e l c u v e r i g a lat si c h a t o n f n g u s t , d r e p t u n g h i u l a r .
M a t e r i a l u l numismatic d e s c o p e r i t , fn 1982 c u p r i n d e , f n t r e a l t e l e , m a i
multe monede d i n s e c a i X V I - l e a . Cu p r i l e j u l sprii unui an de c a n a
l i z a r e au f o s t gsite n t r - o cni 21 monede - d i n a r i d i n a doua jumtate
I s e c a i X V I - l e a . I n 1983, n condiii .slratigrafi.ee c a r e nu pot f i ns
s o c o t i t e c o n c l u d e n t e - antrena.li' fn u m p l u t u r a g r o p i i unui mormnt d e r a n
jat
(n S . 3 2 ) - au fost gsite laolalt c t e v a monede, ntre c a r e t r e i de
l a F e r d i n a n d I de H a b s b u r g (dou c u d a t a 1546 i r e s p e c t i v 1 5 6 4 ) , p r e c u m
i una de l a R u d o l f I I emisa n I 5 9 7 , mpreun c u a l t e
urme mai t r z i i .
F a p t u l c monedele snt p e r f o r a t e indic proveniena l o r d i n m o r m i n t e a
f e r e n t e d e s i g u r b i s e r i c i i a f l a t e fn a p r o p i e r e . Exist a s t f e l t e m e i u r i p e n
t r u a p r e s u p u n e c dala de ncepui a c l i t o r i e i sptarului S t e l e a este a n
t e r i o a r p r i m e i meniuni d o c u m e n t a r e c u n o s c u t e , d i n 1 5 8 2 . Condiiile de
d e s c o p e r i r e a m o n e d e l o r meniouale impun bineneles discernmfnt h a
p r e c i e r e a v a l o r i i l o r de d a t a r e . D i n t r - u n mormnt p r o v i n e un i n e l d i n a
l i a j de a r g i n t c u d M - O C i n c i z a t , d a t a b i l n s e c a i X V I - l e a sau a l X V I I lea.
S p t u r i l e a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e n 1982 i 1983 n zona a n s a m b l u
l u i S t e l e a au putut c o m p l e t a c u elemente s e m n i f i c a t i v e d a t e l e
obinute
p r i n c e r c e t r i l e a n t e r i o a r e . S - a u obinut n o i p r e c i z r i i d e t a l i i n l e
gtur c u c l d i r i l e de z i d r i d i c a t e l a s f r i t u l s e c a i X V - l i e a , p r e c u m i
d e s p r e e l e m e n t e l e a n s a m b l u l u i d i n s e c a i X V I - l e a i a l X V I I - l e a . A f o s t
temeini
c o n f i r m a t , p r i n s o n d a r e a suprafeei rmase hc n e c e r c e t a t ,
c i a p r e s u p u n e r i i c l c a u l c t i t o r i t n a doua jumtate a s e c a i
XVI-lea
este p r i m u l e d i f i c i u de c u l t r i d i c a t pe acest l o c , p r e c i z a r e de o
impor
tan d e o s e b i t . T o a t e a c e s t e a completeaz r e z u l t a t e l e obinute h c e
l e l a l t e c a m p a n i i de s p t u r i . Datorit c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e a putut f i
c u n o s c u t s u c c e s i u n e a d i f e r i t e l o r etape de l o c u i r e , existena n a c e a s t
z o n a o r a u l u i T r g o v i t e a u n o r locuine sau amenajri anexe s e m i n g r o pate f n a doua jumtate a s e c a i X I V - l e a , l o c u i n e m a r i de l e m n cu pivni,
puin m a i t f r z i u , c l d i r i de z i d la s f r i t u l s e c . a l X V - l e a , d e s c o p e r i r i l e
r e f l e c t n d f n mod c o n c l u d e n t d e z v o l t a r e a d i f e r i t e l o r c a r a c t e r i s t i c i u r b a n e .
P r e z i n t un i n t e r e s a p a r t e d e s c o p e r i r e a i c e r c e t a r e a c o n s t r u c i i
l o r de z i d de l a s f r i t u l s e c a i X V - l e a , c o n s t r u c i i d e c a r a c t e r
laic,
c o n f o r m o b s e r v a i i l o r pe d e p l i n c o n f i r m a t e de r e z u l t a t e l e u l t i m e l o r s p
t u r i . Se poate p r e s u p u n e - dup cum am m a i artat - c
aceste cldiri
a u a j u n s h s t p h i r e a sptarului S t e l e a , f i i n d c u p r i n s e i continufndu-i
e x i s t e n a h a n s a m b l u l m o n a s t i c c t i t o r i t de a c e s t a . R o s t u r i l e c l d i r i i
de
ample p r o p o r i i , c u un p l a n h c ne n t f i n i t , lng c a r e a v e a s f i e r i d i c a t
t u r n u l c l o p o t n i , rmh sub s e m n u l n t r e b r i i . Se poate p r e s u p u n e o u
t i l i z a r e legat de a c t i v i t a t e a e c o n o m i c , de n e g o ; tim c
S t e l e a este
n u m i t " c u p e " f n p i s a n i a c t i t o r i e i l u i V a s i l e L u p u . Spturile a r h e o l o 124

www.cimec.ro

g i c e au fcut p o s i b i l c u n o a t e r e a a n s a m b l u l u i d i n s e c . a l X V I - l e a / h c a r e
v e c h e a b i s e r i c a S t e l e i se r e m a r c a p r i n p r i d v o r u l c a r e nconjura
pro
n a o s u l , p r e c u m i a m p l e l e l u c r r i de l a m i j l o c u l s e c a i X V I I - l e a , d a t o r a
te iniiativei d o m n u l u i M o l d o v e i V a s i l e L u p u .
R e z u l t a t e l e c e r c e t r i l o r de l a a n s a m b l u l S t e l e a d i n T r g o v i t e - c
r o r a l i se adaug c e l e , r e m a r c a b i l e l a rndul l o r , obinute h zona n v e c i
nat d i n s p r e s u d - e s t , dovedesc nsemntatea i n v e s t i g r i i a r h e o l o g i c e a
vechilor centre oreneti pentru rezolvarea problemelor privind
origi
nea i e v c l u i a vieii u r b a n e , p r e c u m i p e n t r u m a i buna nelegere a v a
l o r i l o r a r h i t e c t u r a l e pe c a r e a c e s t e a e z r i le c u p r i n d .

N O T E
1 L u c r r i l e de amenajare; a zonei a n s a m b l u l u i S t e l e a d i n T r g o v i t e au
nceput h m a i 1 9 8 2 . L a e f e c t u a r e a s p t u r i l o r a r h e o l o g i c e a p a r t i c i p a t
pe toat d u r a t a l u c r r i l o r ( i u n i e - a u g u s t ) P . D i a c o n e s c u , i a r
n i u n i e
1982 d r . G h . I . C a n t a c u z i n o . C e r c e t r i l e de arhitectur
se datoreaz
a r h . C o r n e l I o n e s c u , c a r e a ntocmit p r o i e c t u l de r e s t a u r a r e a l c l d i r i i
de l a n o r d de t u r n . C o o r d o n a t o r a l c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e d i n T r
g o v i t e . e f e c t u a t e c u f o n d u r i l e M u z e u l u i Judeean Dmbovia , a f o s t n
1982 d r . N . C o n s t a n t i n e s c u . C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e d i n 1 983 l a a n
s a m b l u l S t e l e a au f o s t e f e c t u a t e de G h . I . C a n t a c u z i n o i G . M i h e s c u ,
2 Gh.I.Cantacuzino, G.Mihescu,Cr. Moisescu,
h S t u d i a V a l a c h i c a ,
T r g o v i t e , 1 9 7 0 , p . 1 7 3 - 1 7 8 ; G h . I . C a n t a c u z i n o , h " R e v i s t a m u z e e
l o r i m o n u m e n t e l o r . Monumente i s t o r i c e i de a r t " , X L I I I , n r . 1,1 974,
p. 39-42.
3 G h . I . C a n t a c u z i n o , P . D i a c o n e s c u , G.Mihescun r a p o a r t e l e
privind
c e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e n zona c e n t r a l a T r g o v i t e i
prezentate l a
s e s i u n i l e a n u a l e de r a p o a r t e de l a B r a o v , m a r t i e 1981 , i
Vaslui,
m a r t i e 1982 ( v e z i M a t e r i a l e i c e r c e t r i a r h e o l o g i c e . A X V - a s e s i u
ne de r a p o a r t e , B r a o v , 1 9 8 1 , B u c u r e t i , 1 9 8 3 , p . 5 0 8 - 5 1 2 ) .
! A u f o s t spate n 1982 urmtoarele s e c i u n i : S . 2 4 , n zona c o n s t r u c
i i l o r de l a s u d de t u r n ; S . 2 5 , ntre l a t u r a v e s t i c a c a s e i de l a n o r d
de t u r n i z i d u l de incint e x t e i ' >r; S . 2 6 , p e r p e n d i c u l a r pe l a t u r a
v e s t i c a c a s e i , l a n o r d de S.2'j;
S . 2 7 , n zona r u i n e l o r de l a sud de
t u r n , l a n o r d de S . 2 4 ; S . 2 8 i S . 2 9 , p e r p e n d i c u l a r e pe l a t u r a n o r d i
c a i n c i n t e i e x t e r i o a r e ; S . 3 0 , p e r p e n d i c u l a r pe l a t u r a v e s t i c a i n
c i n t e i e x t e r i o a r e , n d r e p t u l S . 2 4 ; c a s e t e l e : C . 1 , n zona r u i n e l o r de
la sud de t u r n ; C . 2 , l a n o r d de p o a r t a de i n t r a r e n i n c i n t a e x t e r i o a
r;
C . 3 i C . 4 , pe l a t u r a n o r d i c a c l d i r i i de lng t u r n . I n i n t e r i o
r u l c l d i r i i a u f o s t spate s e c i u n i t r a n s v e r s a l e h n c p e r i l e d i n e
xtremitile de n o r d i s u d , seciuni l o n g i t u d i n a l e n c e l e l a l t e n c p e r i
de pe l a t u r a de e s t ( n c p e r i l e n r . 4 , 5, 7 , 9) i n dou n c p e r i de pe
l a t u r a de v e s t ( n c p e r i l e n r . 8 i 1 0 ) . I n 1983 au f o s t
trasate
dou
125

www.cimec.ro

seciuni - S . 3 1 i S . 3 2 - p e r p e n d i c u l a r e pe l a t u r a de sud a b i s e r i c i i
S t e l e a ; S . 3 3 - f n zona de n o r d - e s t i S . 3 4 , pe l a t u r a sudic a z i d u
l u i de i n c i n t , sondaje de v e r i f i c a r e f i i n d efectuate f n c l d i r e a de l a
n o r d de t u r n i l a r u i n e l e d i n f o s t a strad a R a p s o d i e i .

L E S F O U I L L E S ARCHOLOGIQUES A L ' E N S E M B L E
S T E L E A D E T R G O V I T E - 1983
Rsum
L e s f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s e f f e c t u e s l ' e n s e m b l e S t e l e a de T r
g o v i t e en 1983 ont m i s j o u r des r e s t e s d ' h a b i t a t i o n datant de l a f i n du
XIV
et d u dbut du X V s i c l e . On a obtenu des r e n s e i g n e m e n t s s u r l e s
c o n s t r u c t i o n s d a t a n t de l a f i n d u X V s i c l e e t spcialement s u r l ' d i f i c e
situ dans l a zone n o r d - o u e s t de l ' e n s e m b l e , c o n s t r u c t i o n
de
grandes
p r o p o r t i o n s - e n v i r o n 29 m de l o n g e u r - q u i p r c d e l ' e n s e m b l e m o n a s
t i q u e fond p a r l e s p a t h a i r e S t e l e a au d e r n i e r q u a r t d u X V I s i c l e . L e s
r e c h e r c h e s ont p e r m i s de s u i v r e l e s t r a n s f o r m a t i o n s s u b i s p a r l e
bti
ment e r r i g s u r l a mme place au m i l i e u du X V I I s i c l e e t a u s s i de p r
c i s e r c e r t a i n s a s p e c t s c o n c e r n a n t les r u i n e s de l a zone ouest de
l'en
s e m b l e . O n a prouv l ' a b s e n c e d ' u n d i f i c e de c u l t e a n t r i e u r l ' g l i s e
e r r i g e a u c o u r s de l a deuxime moiti d u X V I s i c l e e t ,
en c o n s
quence, l e c a r a c t r e c i v i l des c o n s t r u c t i o n s a n t r i e u r e s . L e s r e c h e r
c h e s a r c h o l o g i q u e s ont f o u r n i d ' i m p o r t a n t e r e n s e i g n e m e n t s s u r l ' v o
l u t i o n de l ' e n s e m b l e u r b a i n mdival de T r g o v i t e .
e

EXPLICATION DES FIGURES


F i g . 1 . - T r g o v i t e , l ' e n s e m b l e a r c h i t e c t u r e l S t e l e a . L e p l a n des f o u i l l e s .
F i g . 2 . - L e p l a n des f o u i l l e s au btiment de l a p a r t i e n o r d - o u e s t de l ' e n
ceinte .
F i g . 3 . - P r o f i l de l a p a r o i n o r d du sondage 2 6 .
F i g . 4 . - P r o f i l de l a p a r o i n o r d d u sondage de l a p i c e n o . 2 d u btiment
de l a p a r t i e n o r d - o u e s t de l ' e n c e i n t e .
F i g . 5 . - P r o f i l de l a p a r o i e s t d u sondage effectu dans l e s p i c e s n o . 8
et n o . 10 d u btiment de l a p a r t i e n o r d - o u e s t de l ' e n c e i n t e .
F i g . 6 . - a ) p r o f i l de l a p a r o i ouest d u sondage 31 ; b) p r o f i l de l a p a r o i
o u e s t d u sondage 3 2 .

126

www.cimec.ro

C E R C E T R I L E

A R H E O L O G I C E

D E L A

L E N I C , JUD.

HUNEDOARA

de G H . I . C A N T A C U Z I N O
I n t r e vechile ; cit o r i i ale e n e z i l o r romni d i n prile H u n e d o a r e i / r i o numente de o nsemntate i s t o r i c i a r t i s t i c a a p a r t e , se numr i mica
b i s e r i c d i n s a t u l L e n i c , comuna V e e l , l o c a l i t a t e situat l a aproape 18
km est de D e v a , h stnga M u r e u l u i . L c a u l a r e un plan s i m p l u , de t i p
" s a l " , c u p r i n z h d uri naos d r e p t u n g h i u l a r msurnd fn i n t e r i o r 5,60x5 m
s i un a l t a r a c o p e r i t cu o bolt s e m i c i l i n d r i c dispus l o n g i t u d i n a l , c r o r a
l i s - a adugat un pron." -s, tavnit ca > i n a o s u l , avnd d e a s u p r a o
clo
potnia de l e m n , i a r l a i n t r a r e , amenajat t r z i u , un mic p r i d v o r de l e m n .
Adugirea p r o n a o s u l u i a p r i l e j u i t i r e a l i z a r e a , pe c e l e dou l a t u r i ale
intrrii fn naos, a unor d e s c h i d e r i cu p a r t e a superioar
h a r c . M o n u
m e n t u l , s e m n a l a t c u mai bir.e de jumtate de s e c o l h urm^, a reinut m a i
t r z i u atenia s p e c i a l i t i l o r , p i c t u r a c a r e a c o p e r p e r e i i n a o s u l u i
con
s t i t u i n d o b i e c t u l unei minuioase analiise^. innd seama de a n a l o g i i l e ce
se pot g s i a r h i t e c t u r i i c f t i p i c t u r i i , b i s e r i c a a fost ncadrat c r o n o l o
gic n u l t i m i i a n i a i s e c a i X I V - l e a sau l a nceputul
s e c a l X V - l e a , fn
s p r i j i n u l a c e s t e i datri f i i n d invocat i a t e s t a r e a documentar a e n e z i
l o r d i n L e n i c l a s f r i t u l s e c a i X I V - l e a . n a n u l 1 3 8 6 , c n e a z u l D o b r e ,
f i u l l u i " l o a n de L e s n u k " , e r a ntrit fh s l p f n i r e a unui munte de l a i z
v o a r e l e vii L e n i c u l u i , numit " l o c u l de vrat B o y a " ^ . A c e l a i
Dobre
Romnul, f i u l l u i l o a n d i n L e n i c (Dobx^e O l a h y f i l y I w a n de L e s n e k ) c p t;; de l a r e g e l e S i g i s m u n d de L u x e m b u r g , h 1 3 9 4 , " c n e z a t u l pdurii r e
gale L e n i c " d i n pertinenele c e t i i Deva mpreuna c u muntele nvecinat
Muntele Mic ( " K y s h a v a s " ) , pdure pe c a r e "bele dou r f u r i numite L e
nic o n c o n j o a r " . A c e s t e d o v e z i d o c u m e n t a r e ndreptesc
considera
rea cneazului Dobre drept c t i t o r al b i s e r i c i i din L e n i c
S o n d a j e l e a r h e o l o g i c e n t r e p r i n s e n c u r s u l l u n i i m a i 1984 l a L e n i c
au f o s t p r i l e j u i t e de l u c r r i l e de - - o s t a u r a r e a a c e s t u i monument a r h i t e c
t o n i c , u r m r i n d u - s e c o m p l e t a r e a aelor p r i v i n d evoluia s a . I n i n t e r i o r
a f o s t trasat o seciune f h a x u l l o n g i t u d i n a l a l n a o s u l u i i p r o n a o s u l u i ,
c t e dou c a s e t e n prile de s u d i n o r d a l e n a o s u l u i i h p a r t e a de
sud a p r o n a o s u l u i , i a r n e x t e r i o r o seciune n a x u l l o n g i t u d i n a l ,
dou
seciuni t r a n s v e r s a l e ia p u n c t u l de legtur d i n t r e naos i p r o n a o s i o
c a s e t n u n g h i u l fcut de z i d u l e s t i c a l n a o s u l u i i c e l s u d i c
al alta
rului .
T e r e n u l a v e a n zona b i s e r i c i i o uoar pant natural d i n s p r e v e s t
^.pre est i d i n s p r e sud s p r e n o r d . D e a s u p r a l o e s s u l u i se afl d e p u n e r i
de c a r a c t e r a l u v i o n a r , c u piet i j i n i s i p , a v f n d o g r o s i m e t o t a l
de 1 1,20 m . D e p u n e r i l e u l t e r i o a r e c o n s t r u c i e i b i s e r i c i i , c u o g r o s i m e de
3

127

www.cimec.ro

0 , 2 5 - 0 , 5 0 m , snt s t r a t u r i de pmnt cenuiu c u p i e t r i . F u n d a i i l e n a o


s u l u i i a l t a r u l u i , d i n piatr spart i m o r t a r , strbat d e p u n e r i l e a l u v i
o n a r e , ajungnd n s t r a t u l de l o e s s . Adhcimea l o r este de 1 , 3 5 - 1 , 4 0 m
h d r e p t u l n a o s u l u i s i de c i r c a I m n c e l al a l t a r u l u i . D e a s u p r a f u n d a
i i l o r , c a r e n i n t e r i o r snt mai late cu 1 0 - 1 1 c m , se r i d i c z i d u r i l e d i n
piatr,avnd l a c o l u r i b l o c u r i fuite. I n naos s t r a t u l de tencuial
care
a c o p e r p e r e i i c o b o a r pn n i m e d i a t a a p r o p i e r e a fundaiei sau c h i a r ,
pe a l o c u r i , fn p a r t e a de n o r d , pn n d r e p t u l a c e s t e i a .
P r o n a o s u l a f o s t adugat n t r - o perioad m a i t r z i e , p r o b a b i l p r i n
s e c a i X V I I I - l e a . N i v e l u l de c o n s t r u c i e a l su este
situat
cu c i r c a
0 , 4 0 m m a i sus d e c t n i v e l u l de c o n s t r u c i e a l n a o s u l u i ,
fundaia, adhc
de 0 , 8 0 - 1 m , f i i n d lucrat d i n piatr s l a b legat c u
mortar.Ridicarea
p r o n a o s u l u i a p r i l e j u i t p r o b a b i l i r e a m e n a j a r e a p r a g u l u i de l a i n t r a r e a
h n a o s .
L a o dat u l t e r i o a r a fost ridicat tmpla de zid c a r e s e p a r n a o
s u l de a l t a r . n c a s t r a r e a e i a p r o v o c a t d i s t r u g e r e a unor poriuni din p i c
t u r a c a r e a c o p e r a l t a r u l i p e r e t e l e de est a l n a o s u l u i , datat n a doua
jumtate a s e c a i X V I I I - l e a ^ . M i c i buci de t e n c u i a l a c u r e s t u r i d i n a
c e a s t p i c t u r au f o s t gsite n sptur. A m e n a j a r e a t mple i cfe z i d - d i n
crmid pe o fundaie de piatr adnc de c i r c a 0 , 4 0 m - a f o s t legat de
spturi c a r e - c a i a l t e intervenii t r z i i - au r s c o l i t o m a r e p a r t e a
n a o s u l u i , ph l a c i r c a 1 m de l i m i t a sa v e s t i c . Podeaua d i n s c f h d u r i pe
b f r n e d i s p u s e t r a n s v e r s a l , pe un s t r a t de n i s i p , se afl n naos c u c i r c a
0 , 1 5 m d e a s u p r a n i v e l u l u i de c o n s t r u c i e , i a r n p r o n a o s l a un n i v e l m a i
r i d i c a t c u c i r c a 0 , 4 0 m fa de c e l d i n n a o s .
I n i n t e r i o r u l b i s e r i c i i i n j u r u l e i au f o s t d e s c o p e r i t e
m a i multe
m o r m i n t e . C e l e d i n naos au f o s t d e r a n j a t e de intervenii m a i t r z i i . I n
p a r t e a de s u d - e s t a n a o s u l u i se mai pstrau r e s t u r i ale unui mormht h
m a r e p a r t e d i s t r u s , d e a s u p r a g s i n d u - s e unele oseminte renhumate, n
t r e c a r e u n c r a n i u . Puin m a i s p r e v e s t , l a o adncime m a i m a r e ( c i r c a 1
m sub n i v e l u l de c o n s t r u c i e ) , au f o s t d e s c o p e r i t e r e s t u r i l e u n u i s c h e l e t
d i n c a r e f u s e s e d i s t r u s p a r t e a s u p e r i o a r , i n c l u s i v c r a n i u l i oasele
a n t e b r a u l u i d r e p t . n g r o a p a a c e s t u i mormnt a f o s t gsit o cataram
de b r o n z p s t r n d o mic bucat de p i e l e d i n c u r e a i c f t e v a c u i e de f i e r .
C f t e v a o a s e , p r o v o n i n d i ele de l a un mormnt d e r a n j a t , au fost d e s c o p e
r i t e n p a r t e a de n o r d - v e s t a n a o s u l u i . N u au fost. aflate a l t e
materiale
a r h e o l o g i c e c a r e s c o n s t i t u i e elemente de d a t a r e .
I n s e c i u n e a d i n p r o n a o s u l b i s e r i c i i i n c a s e t a alturat ( d e c i l a
e x t e r i o r u l b i s e r i c i i d i n f a z a iniial) au f o s t d e s c o p e r i t e 4 m o r m i n t e , fr
i n v e n t a r f u n e r a r . M a i multe m o r m i n t e , ntre c a r e 3 de c o p i i , se a f l a u fn
a p r o p i e r e a l c a u l u i , s p r e s u d , est sau n o r d . I n unele d i n ele ( M . 1 2 d i n
S . n - s u d ) se a f l a o moned de b r o n z fh s t a r e f o a r t e proast de c o n s e r v a
r e , i l i z i b i l ^ c a r e inhd seama de d i m e n s i u n i a r putea f i datat h
sec.
X V n i - X I X . I n a l t mormht a f o s t gsit o p e r e c h e de potcoave
de
fier
p e n t r u c i z m e ( l a c a r e se adaug una d i n t r - o g r o a p alturat) i c f t e v a
c u i e . I n c e l e l a l t e m o r m i n t e c e r c e t a t e nu a f o s t d e s c o p e r i t i n v e n t a r f u n e
rar.
128

www.cimec.ro

F i g . 2 . - L e u i e , 1 9 8 4 . P r o f i l u l n o r d i c a i seciunii I - i n t e r i o r , p r o f i l u l n o r d i c a l seciunii I - e s t i p r o f i l u l
e s t i c a l seciunii - s u d . L e g e n d a : l . l o e s s ; 2 , g l b u i - n i s i p o s , p i e t r i ; 3,glbui n i s i p o s ; 4 , c e r i u - "
iu-glboi c u p i e t r i ; 5 , cenuiu cu pietri (depuneri a l u v i o n a r e ) ; 6,pmnt c e n u i u - g r a n u l o s ,
p i e t r i , r a r e urme moloz; 7.pmnt cenuiu-castaniu compact; 8 , s t r a t u r i umplutur (pmnt c e
nuiu i c a s t a n i u ) ; 9 , pmnt c e n u i u g r a n u l o s , pigmeni m o r t a r ; 10, pmnt c e n u i u deschis
g r a n u l o s : 11 , pmnt castaniu g l b u i : "2,pmnt cenuiu; 1 3 , pmnt c a s t a n i u n i s i p o s ; 1 4 , p m n t
v e e e t a l : 15. - n o i o i , m o r t a r .

www.cimec.ro

LLNIC
plan ccrcetn irtieotogc*-Wt

altei!

. ' r
i , n , i
i J L_l

si

I I est
r

I L

Usai
1

4M

L.-j
F i g . 1 . - L e n i c . Planul cercetrilor arheologice d i n 1984.

www.cimec.ro

D i n t r e m a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e - puin numeroase descoperite la


L e n i c t r e b u i e r e m a r c a t c a t a r a m a de b r o n z aflat h g r o a p a mormntului
d e r a n j a t d i n p a r t e a de s u d - v e s t a n a o s u l u i . E a a r e d i m e n s i u n i l e de 5 , 8
3,1 cm i e s t e ornamentat c u m o t i v e v e g e t a l e s t i l i z a t e . D e c o r u l e i
i
g s e t e a p r o p i e r i s t i l i s t i c e h c e l a l u n o r podoabe d i n a doua p a r t e a s e c .
a l X V - l e a i d i n s e c a i X V I - l e a . O b i e c t e l e de f i e r snt c e l e
menionate
m a i s u s , l a o a r e se adaug c t e v a cuie p e n t r u i . C e r a m i c a a aprut h
c a n t i t a t e d e s t u l de r e d u s . D o u - t r e i f r a g m e n t e d i n past r o i e , f o a r t e
c o r o d a t e , d i n e p o c a r o m a n , a u f o s t a n t r e n a t e h d e p u n e r i l e a l u v i o n a r e
a n t e r i o a r e e p o c i i medievale. C e r a m i c a ulterioar construciei
edificiu
l u i e s t e ne smluit, c u e x c e p i a u n u i f r a g m e n t d e c o r a t c u d u n g i c a s t a n i i
i v e r z i . A f o s t f o l o s i t f h c e a m a i mare p a r t e a r d e r e a
oxidant; unele
e x e m p l a r e eht a r s e i n e g a l . F r a g m e n t e l e p r o v i n de l a o a l e , c n i , b o r c a n e ,
s t r c h i n i , u l c i o a r e , u n u l de l a un c a p a c . Cteva snt a c o p e r i t e c u angob
alb s a u d e c o r a t e c u d u n g i de c u l o a r e r o i e , pe toart s a u pe buz n c a
z u l u n o r f r a g m e n t e de o a l , E . C d i s p u s e r a d i a l f h c e l a l u n u i f r a g m e n t de
s t r a c h i n . D e r e m a r c a t dou f r a g m e n t e de c a h l e adnci s a u de c a h l e p
t r a t e c u d e c o r v e g e t a l . T i p o l o g i c c e r a m i c a acoper o perioad mai nde
lungat, u n e l e f r a g m e n t e p u t f n d f i d a t a t e fh s e c a i X V - l e a , c e l e mai multe
fiind ulterioare s e c a i X V I - l e a .
C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a v e c h e a c t i t o r i e d i n L e n i c , d e i au a
c o p e r i t p r a c t i c cea m a i m a r e p a r t e a s u p r a f e e i n a o s u l u i , i a r n e x t e r i o r
s - a u e x t i n s n msura p e r m i s de p r e z e n a fnmormfhtrilor m o d e r n e , nu
:%. dus l a d e s c o p e r i r e a u n o r e l e m e n t e de d a t a r e d e o s e b i t de e x a c t e .Se p o a
te c o n s i d r a , inhd seama de l i p s a u n o r u r m e de c o n s t r u c i i a n t e r i o a r e
e d i f i c i u l u i a c t u a l i de m a t e r i a l e l e a r h e o l o g i c e d e s c o p e r i t e , u l t e r i o a r e e
t a p e i iniiale a m o n u m e n t u l u i , c se confirm a r h e o l o g i c d a t a r e a p r o p u s a
- p e baza a n a l i z e i c a r a c t e r i s t i c i l o r a r h i t e c t o n i c e i a p i o t u r i i , p r e c u m s i a
datelor documentare - l a sfritul s e c a i X I V - l e a .

F i g . 3 . - C a t a r a m d i n b r o n z d e s c o p e r i t h
g r o a p a mormntului p a r i a l d i s t r u s
d i n p a r t e a de s u d - v e s t a n a o s u l u i .
131

www.cimec.ro

O problem interesant este cea pe c a r e o r i d i c r e p r e z e n t a r e a b i


s e r i c i i d i n t a b l o u l v o t i v zugrvit pe p e r e t e l e de n o r d a l n a o s u l u i , h c a r e
l c a u l este r e p r e z e n t a t avnd l a v e s t un t u r n c u dou d e s c h i d e r i n p a r
t e a s u p e r i o a r i cu o i n t r a r e . A c e a s t a a dus l a ndreptit p r e s u p u n e
r e c i b i s e r i c a d i n L e n i c a r f i avut iniial un a s t f e l de t u r n , asemenea
c e l o r de l a S t r e i , S h t m r i e - O r l e a , C r i c i o r , Ribia, R o c a n i ' . S p
t u r i l e d i n p r o n a o s nu au dus l a d e s c o p e r i r e a v r e u n e i fundaii l o n g i t u d i n a
l e sau t r a n s v e r s a l e , o r i e v e n t u a l a u n u i p i l a s t r u , c a r e s f i aparinut
u n u i t u r n . S - a r p u t e a p r e s u p u n e existena u n e i clopotnie de lemn l a veet
de naos c a r e s f i f o s t r e p r e z e n t a t n t r - o form asemntoare
turnuri
l o r c u n o s c u t e . De a l t f e l un c a z de neconcordan perfect ntre r e p r e
z e n t a r e a pictat i e d i f i c i u l e x i s t e n t f n r e a l i t a t e este ntlnlt l a S t r e l s h g e o r g i u , n t a b l o u l v o t i v d i n 1 4 0 8 , unde b i s e r i c a este nfiat
c u un
t u r n l a v e s t de n a o s , d e i de fapt t u r n u l , s p r i j i n i t parial pe p i l a t r i de
p i a t r , se afl n i n t e r i o r u l a c e s t u i c o m p a r t i m e n t . n faza sa iniial, b i
s e r i c a d i n L e n i c f i g s e t e cea m a i apropiat a n a l o g i e n c t i t o r i a
de
l a S h p e t r u ^ . E a se n s c r i e n i r u l v a l o r o a s e l o r c r e a i i a r t i s t i c e m e d i e
v a l e , mrturii a l e p e r m a n e n t e i afirmri a nzuinei de l i b e r t a t e a r o m a n i
lor din Transilvania.
8

N O T E
1

L D . t e f n e s o u , L a p e i n t u r e r e l i g i e u s e en V a l a c h l e et
n i e , P a r i e , 1932, p . 2 6 3 - 2 6 4 .
_
_
_

en T r a n s i l v a
_
_
_
_

2 V . D r g u , S C I A , X , 1 9 6 3 , 2 , p . 4 2 2 - 4 3 3 ; i d e m , V e c h i monumente h u nedoreno, Bucureti, 1968, p . 5 1 - 5 4 ; idem, P i c t u r a murala d k T r a n


s i l v a n i a (sec . X I V - X V ) , B u c u r e t i , 1970, p . 2 6 - 2 9 j E c a t e r i n a clnohej w - B u q u l e l , S C I A , s e r i a Art p l a s t i c i , t o m . 2 1 , 1974, n r . 1 , . 4 5 - 5 8 .
R e p e r t o r i u l p i c t u r i l o r "murale medievale d i n Romania ( s e c . X I V - 1 4 5 0 ) .
P a r t e a 1 . ( P a g i n i do vache art r o m n e a s c . V / 1 ) , B u c u r e t i . 1985.
p.45-49; 98-115,
3 D o c u m e n t u l d i n 1344 este c i t a t d V . D r g u , S C I A , X , 1 9 6 3 p . 4 2 9 , l
de E . C i n e he z a - B u c u l e i , o p . e l t . , p . 5 5 .
Document i n e d i t aflat l a I n s t i t u t u l de I s t o r i e i A r h e o l o g i e d i n C l u J N a p o e a , c e r c e t a t de R a d u P o p a ( v e a l l S C I V A , t o m , 3 5 , n r . 1 , 1 9 8 4 ,
p , 6 3 , n o t a 1 3 ) , c r u i a f i datorm aceast s e m n a l a r e .
5 Hurmuailkl, 1-2, n r . 2 9 B , p . 3 5 4 ; Documenta V a l f t c h o r u m n r . 4 2 5 ,
p.
4 8 1 - 4 8 2 ; v e z i i d o c u m e n t u l d i n 1453, th H u r m u z a k i , - 2 , p , 3 5 .
6 V . D r g u , S C I A , X , 1953, 2, p . 4 3 2 - 4 3 3 , presupune a f i opera z u
g r a v i l o r l o a n d i n Deva i N i c o l a e d i n P i t e t i , c a r e au p i o t a t n 1765
b i s e r i c a d i n G u r a S a d a , p u n l h d - o totodat f h legtur cu o p r o e o o m i d i e de lemn datat 1 7 7 2 .
7 V . D r g u , S C I A , X , 1 9 6 3 , n r . 2 , p . 4 2 3 - 4 2 4 ; i d e m , V e o h l monumente
hunedorene. p . 5 2 .
.
8 V e z i r e p r o d u c e r e a t a b l o u l u i v o t i v de l a S t r e i s f h g e o r g i u l a V#Drgut,
V e c h i monumente h u n e d o r e n e , f i g . 3 1 , sau Radu P o p a , " R e v i s t a m u
z e e l o r i m o n u m e n t e l o r . Monumente i s t o r i c e i de a r t " , X L V I I , n r . 1 ,
4

1 32

www.cimec.ro

1978, p . 1 2 .
Vezi Gh.I.Cantacuzino ,

" S a r g e t i a " , X I I I , 1977, p . 2 8 5 - 2 9 2 .

L E S R E C H E R C H E S A R C H E O L O G I Q U E S DE LENIC ,
DP. DE HUNEDOARA
Rsum
L ' g l i s e de L e n i c , v i l l a g e situ dans l a v a l l e de Mure,vers l ' o u
e s t de D e v a , e s t une des a n c i e n n e s f o n d a t i o n s des c n z e s r o u m a i n s de
c e t t e zone de l a T r a n s y l v a n i e ; l e c n z e D o b r e , f i l s de l o a n de L e n i c ,
tait r e c o m p e n s p a r S i g i s m o n d de L u x e m b o u r g en 1386 et 1 3 9 4 .
L e s f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s pratiques en 1984 en vue de l a r e s
t a u r a t i o n de l ' d i f i c e ont f o u r n i des dtails c o n c e r n a n t l a c o n s t r u c t i o n
de l ' g l i s e , q u i c o m p r e n a i t un naos et une a b s i d e r e c t a n g u l a i r e , a u q u e l
plus t a r d ,
p r o b a b l e m e n t au c o u r s d u XVIII s i c l e , a t
ajout
un
p r o n a o s . D a n s l a p a r t i e s u d - o u e s t d u naos ont t d c o u v e r t s l e s r e s t e s
d ' u n tombeau p a r t i e l l e m e n t d t r u i t , c o m p r e n a n t une boucle de c e i n t u r e
en b r o n z e , d o n t o n peut t r o u v e r des a n n a l o g i e s , en ce q u i c o n c e r n e l a
d c o r a t i o n , avec des o b j t s de p a r u r e d u X V et X V I
sicles.
Les
f o u i l l e s c o n f i r m e n t l a d a t a t i o n de 1 ' g l i s e l a f i n d u X I V s i c l e , d ' a
p r s l ' a n a l y s e des c a r a c t r i s t i q u e s a r c h i t e c t u r a l e s et des donnes d o
c u m e n t a i r e s , t e n a n t compte de l ' a b s e n c e des t r a c e s de c o n s t r u c t i o n s
antrieures l ' a c t u e l e d i f i c e , quoique l e s p l u s a n c i e n s matriaux
ar
c h o l o g i q u e s d c o u v e r t s p e u v e n t t r e dats au X V s i c l e . O n d o i t s o u
l i g n e r q u e , en dpit d u f a i t que dans l e t a b l e a u v o t i f l ' g l i s e est r e
t r a c e des fondements q u i
p r s e n t e avec une t o u r 1 ' o u e s t , a u c u n e
uraient
p u l u i a p p a r t e n i r n'a pas t d c o u v e r t e .
e

LGENDE DES F I G U R E S
F\g.1 . - L e n i c . P l a n des f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s de 1 9 8 4 .
F i g . 2 . - L e n i c . 1 9 8 4 . P r o f i l n o r d d u sondage I - i n t r i e u r ; p r o f i l n o r d
du sondage I - e s t ; p r o f i l
>t d u sondage I I - s u d .
T i g . 3 . - B o u c l e de c e i n t u r e e n b r o n z e d c o u v e r t e dans un tombeau p a r t i
e l l e m e n t d t r u i t , dans l a p a r t i e s u d - o u e s t du n a o s .

www.cimec.ro

IL

S T U D I I

SI

135

www.cimec.ro

N O T E

NOI D A T E C i 4 D I N N I V E L U R I L E APARINND C U L T U R I I P R E C U C U T E N I DIN STAIUNEA D E L A P O D U R I - " D E A L U L G H I N D A R U " ,


JUD. BACU*

de D A N M O N A H , T E F A N C U C O ,
DRAGOMIR P O P O V I C I , GHEORGHE DUMITROAIA
n c o m u n i c a r e a s a , susinut l a C o n g r e s u l de a r h e o l o g i e
preis
t o r i c de l a O s l o , r e g r e t a t u l p r o f e s o r Radu V u l p e p r e z e n t a p r i m e l e date
despre cultura Precucuteni^ .
In p e r i o a d a u r m t o a r e , a r h e o l o g i i romni au p r e c i z a t - fn s p e c i a l pe
baza s p t u r i l o r de l a T r a i a n - " D e a l u l
Fntnilor " ,
Traian-"Dealul
V i e i " , L a r g a l i j i a , Izvoar<=^ i Trpeti* - p e r i o d i z a r e a intern a c u l
t u r i i P r e c u c u t i a i i au s t a b i l i t unele s i n c r o n i s m e cu c i v i l i z a i i l e
ve
cine .
Contribuii m a i i m p o r t a n t e l a c u n o a t e r e a
noii culturi
au avut
R. Vulpe, H.Dumitrescu, VI.Dumitrescu, A . Alexandrescu, S. MarinescuBflcu, A . N i u .
De a s e m e n e a , r e z u l t a t e n o t a b i l e au f o s t obinute de a r h e o l o g i i
so
v i e t i c i : T . S . P a s s e k , S . N . B i b i k o v , N . M . M a k a r e v i o i , V . N . Danilenko,
V.I.Marchevici, I.K.Svenicov^.
n l i n i i m a r i , o r i g i n e a i evoluia s a , c a i contribuia e i l a apariia
c u l t u r i i C u c u t e n i sfnt e l u c i d a t e ^ . A c e l a i l u c r u se poate spune i d e s
pre p e r i o d i z a r e a intern a c u l t u r i i P r e c u c u t e n i , divizat de c t r e a r h e o
l o g i i romni f n t r e i f a z e : P r e c u c u t e n i I , I I i I I I ^ .
A e z r i l e aparinnd a c e s t e i c u l t u r i , a f l a t e l a est de P r u t , au fost
iniial ncadrate de T . S . P a s s e k
f n t r - o singur f a z , numita T r i p o l i e
A,
c a r e a f o s t m u l t t i m p c o n s i d e r a t ca f i i n d c o r e s p u n z t o a r e f a z e i P r e
cucuteni I I I .
n l u c r r i l e r e c e n t e ale a r h e o l o g i l o r s o v i e t i c i s - a p r o c e d a t l a o d i
v i z a r e a a c e s t e i f a z e : T r i p o l i e A^ c o r e s p u n z f n d f a z e i P r e c u c u t e n i I I i
T r i p o l i e A2 corespunzfnd fazei Precucuteni I I I . Recent, E.K.Cernf
a
p r o p u s o nou mprire a f a z e i T r i p o l i e A n t r e j j etape A i , A2~3> u l t i m i le dou f i i n d p a r a l e l i z a t e c u f a z a P r e c u c u t e n i I I I
In monografia consacrat culua-ii P r e c u c u t e n i , S .Marinescu-Bflcu a
r e m a r c a t p o s i b i l i t a t e a s t a b i l i r i i u n e i subfmpriri a f a z e l o r deja p r e c i z a te .
I n g e n e r a l , p o z i i a s t r a t i g r a f i c , r s p f n d i r e a i p e r i o d i z a r e a c u l t u
r i i , c a i a l t e a s p e c t e ale v i e i i t r i b u r i l o r p r e c u c u t e n i e n e d i n spaiul d i n
t r e C a r p a i i N i s t r u snt n bun msur d e f i n i t e .
I n c e e a ce p r i v e t e d a t a r e a a b s o l u t , pfn n p r e z e n t se cunoteau
n u m a i dou date C 1 4 : p r i m a , obinut d i n n i v e l u l P r e c u c u t e n i d i n a
e z a r e a de l a T r p e t i , i a r a d o u a , d i n a e z a r e a T r i p o l i e A 2 ^ P r e c u c u
t e n i I U ) de l a N o v f i R u s e t i I . Eantionul de c r b u n e de lemn de l a T r
p e t i e s t e d a t a t de l a b o r a t o r u l de l a GrJningen ( G r n - 4424) l a 3580*85
2

1 4

137

www.cimec.ro

B . C . , i a r p r o b a de la No v i i R u s e t i I ( B i n . - 5 9 0 ) l a 5570+ 100 . P .
(adic 3615+ 100 B . C . ) .
Pe baza a c e s t o r date i a a c e l o r a obinute fn n i v e l u l aparinfnd c u l
t u r i i c e r a m i c i i l i n i a r e de l a T r p e t i ( B i n . - 8 0 1 = 4295+100 B . C . i B l n . 800 = 4220+.100 B . C . ) , V I . D u m i t r e s c u a p r o p u s iniial ncadrarea
cultu
r i i Precucuteni fntre anii 4200-3600 ' .
A v f n d u - s e n v e d e r e , d a t e l e C^ 4 d i n n i v e l u l C u c u t e n i A d i n a e z a
r e a de l a M r g i n e n i - B a c u a f o s t avansat i p o t e z a datrii sffritului c u l
t u r i i P r e c u c u t e n i i i m p l i c i t a nceputului c u l t u r i i C u c u t e n i s p r e 3700
3650 . e . n . . A c e a s t ipotez p a r e a f i f o s t acceptat i de V I . D u m i
t r e s c u , c a r e e s t e de a c o r d cu d a t a r e a sffritului c u l t u r i i P r e c u c u t e n i l a
3700 . e . n . .
1 5

1 6

1 8

1 9

I n a n u l 1979 a f o s t d e s c o p e r i t o staiune a r h e o l o g i c
d e o s e b i t pe
" D e a l u l G h i n d a r u " de pe t e r i t o r i u l s a t u l u i P o d u r i , fh a p r o p i e r e a o r a u
l u i M o i n e t i , j u d . B a c u . Pe b o t u l a c e s t u i d e a l , d e s p r i n s d i n t e r a s a
de
32 m a r f u l u i T a z l u l S r a t , se afl un t e l l c u o suprafa de 1 2 . 0 0 0 m
i o d e p u n e r e a r h e o l o g i c cu o g r o s i m e de a p r o x i m a t i v 4,5 m ^ .
S p t u r i l e a r h e o l o g i c e ncepute d i n a c e s t a n (1979) au p r e c i z a t e x i s
tena u n e i s u c c e s i u n i s t r a t i g r a f i c e i m p r e s i o n a n t e : P r e c u c u t e n i I I - t r z i u ,
P r e c u c u t e n i I I I - c l a s i c , P r e c u c u t e n i I I I - t r z i u , un s t r a t
i n t e r m e d i a r cu
t r e i n i v e l u r i de locuine s u p r a p u s e , c a r e ns nu a dat s u f i c i e n t m a t e r i a l
c e r a m i c pentru a d e f i n i ncadrarea l o r . Ceramica d i n acest strat are
o
s e r i e de c a r a c t e r i s t i c i c a r e , dup p r e r e a n o a s t r , nu snt nc c u c u t e n i e n e , d a r n i c i n u p o t f i ncadrate n u l t i m a faz a c u l t u r i i P r e c u c u t e n i .
A c e s t s t r a t a f o s t d e n u m i t , d e o c a m d a t , " i n t e r m e d i a r " , rmnnd ca c e r
c e t r i l e v i i t o a r e s p r e c i z e z e n c a d r a r e a l u i e x a c t . I n s t a d i u l a c t u a l a l
c e r c e t r i l o r c r e d e m c este p o s i b i l c a u n u l d i n t r e n i v e l u r i l e ncadrate fh
s t r a t u l i n t e r m e d i a r s m a r c h e z e nceputul c u l t u r i i C u c u t e n i . D e p u n e r e a
a r h e o l o g i c de pe " D e a l u l G h i n d a r u " continu a p o i c u un n i v e l C u c u t e n i
A2 c u m a i multe faze de r e f a c e r e a l o c u i n e l o r , s u p r a p u s a p o i de un n i
v e l m a i puin c l a r , n c a d r a t p r o v i z o r i u h f a z a C u c u t e n i A 3 . S c h i a s t r a t i g r a f i c a t e l l - u l u i d i n a c e s t p u n c t e s t e completat de o d e p u n e r e
din
f a z a C u c u t e n i A - B i de v e s t i g i i d a t a t e fh f a z e l e C u c u t e n i B^ i B 2 ^
S u c c e s i u n e a s t r a t i g r a f i c de a i c i p e r m i t e u r m r i r e a , a p r o a p e
fr
n t r e r u p e r e , a n t r e g i i evoluii a c u l t u r i l o r P r e c u c u t e n i i C u c u t e n i , h
i n t e r v a l u l c u p r i n s ntre f a z e l e P r e c u c u t e n i I I i C u c u t e n i B .
Pe baza a n a l i z e i m a t e r i a l u l u i c e r a m i c , p r i m u l n i v e l de l o c u i r e de l a
P o d u r i a f o s t d a t a t s p r e s f r i t u l f a z e i P r e c u c u t e n i I I . I n a c e s t n i v e l au
f o s t c e r c e t a t e m a i m u l t e locuine i un i n t e r e s a n t s a n c t u a r c u dou v e t r e .
I n s a n c t u a r u l a c e s t a , c e r c e t a t h n t r e g i m e , au f o s t d e s c o p e r i t e dou g r u
p u r i de s t a t u e t e .
P r i m u l g r u p - f o r m a t d i n apte s t a t u e t e f e m i n i n e , un v a s - m i n i a t u r
i un t r o n de l u t - , a f o s t d e s c o p e r i t n a p r o p i e r e a p r i m e i v e t r e . A l d o i
lea g r u p e r a f o r m a t d i n 21 de s t a t u e t e f e m i n i n e , 1 3 t r o n u r i de l u t a r s
i
a l t e dou o b i e c t e , f i i n d d e s c o p e r i t n t r - u n vas m a r e , a f l a t fh a p r o p i e r e
de v a t r a numrul d o i .
A f o s t r e c o l t a t o c a n t i t a t e de c r b u n e
de l e m n d i n t r - u n a
dintre
2

2 2

138

www.cimec.ro

b f r n e le folosit l a c o n s t r u i r e a s a n c t u a r u l u i , aflat l a adfncimea de 3,95


m . P e n t r u a c e s t eantion a n a l i z a t de l a b o r a t o r u l I n s t i t u t u l u i c e n t r a l
de
i s t o r i e veche i a r h e o l o g i e a l A c a d e m i e i R . D . G . , p r o f e s o r u l H . Q u i t t a
ne comunic p r i n b u l e t i n u l B i n . - 2 8 0 4 d a t a de 5820^50 B . P . , r e s p e c t i v
3870 B . C .
A c e a s t a e s t e p r i m a dat C ^ obinut pfn f n p r e z e n t
pentru
faza
P r e c u c u t e n i I I . infnd seama de j o c u l +. , n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I - t f r z i u
de l a P o d u r i poate f i d a t a t fn i n t e r v a l u l 3920-3820 B . C .
C o m p a r f h d d a t a de 3 8 7 0 50 B . C . , obinut f n locuina
n r . 3 6 , cu
c e a de 3930 + 150 B . C . , indicat p e n t r u locuina n r . 3 1 , datat
fn f a z a
P r e c u c u t e n i I I I - c l a s i c i c a r e s u p r a p u n e s a n c t u a r u l m a i s u s - a m i n t i t ( d i n
f a z a P r e c u c u t e n i I I ) , a p a r e o o a r e c a r e inadverten. D a r t r e b u i e s a
vem n v e d e r e i n t e r v a l u l + a l f i e c r e i date i n a c e a s t situaie
inad
vertena d i s p a r e .
T o t u i , a c e a s t prim dat C
obinut p e n t r u f a z a P r e c u c u t e n i I I
n u poate f i c o n s i d e r a t d e c i l c a o d a t - i n d i c a i e i ne oblig l a o a t i t u d i
ne p r u d e n t . E s t e p o s i b i l c a s f r i t u l f a z e i P r e c u c u t e n i s se plaseze
c t r e 3900 B . C . n a n i r a d i o c a r b o n .
A m i n t i m c pe b a z a d a t e l o r C 1 4 d i n a e z a r e a c u c e r a m i c liniar de
l a T r p e t i , p r o f e s o r u l V I . D u m i t r e s c u a plasat fnceputul c u l t u r i i
Pre
c u c u t e n i n j u r u l d a t e i de 4200 B . C . ^ .
L i p s a d a t e l o r C 1 4 d i n a e z r i l e Vina i C d i n Romnia nu
ne
p e r m i t e o analiz m a i s t r n s a s u p r a s i n c r o n i s m e l o r d e j a a f i r m a t e :
nceputul f a z e i P r e c u c u t e n i I - V i n c a B 1 - B 2 (= Vinc"a-Turda - ) ,
iar
nceputul f a z e i P r e c u c u t e n i I I = s f r i t u l f a z e i Vinc"a B , e v e n t u a l n c e
p u t u l f a z e i Vina C ( = V i n t f a - P l o c n i k i ) . De a l t f e l , datele C - ^ d i n n e z r i l e V i n d a d i n I u g o s l a v i a nu c o n t r a z i c acest s i n c r o n i s m .
Urmtorul n i v e l de l a P o d u r i este ncadrat n f a z a P r e c u c u t e n i I I I c l a s i c . Eantionul de g r u c a r b o n i z a t r e c o l t a t l a adfncimea de
3,35 m
n locuina n r . 31 e s t e d a t a t p r i n b u l e t i n u l B i n - 2803 la 5 8 8 0 j ; 150 B . c . ,
respectiv 3930+150 B . C .
U n a l t e a n t i o n , de d a t a a c e a s t a c r b u n e de l e m n , a f o s t r e c o l t a t l a
adncimea de 3 , 2 0 m d i n locuina n r . 8 . P e n t r u a c e a s t prob data
indi
cat de b u l e t i n u l de analiz B i n - 2782 este de 5780+.50 B . P . , r e s p e c t i v
3830+50 B . C .
A m b e l e date obinute p e n t r u n i v e l u l P r e c u c u t e n i I I I - c l a s i c de la P o d u r i - " D e a l u l G h i n d a r u " snt ma. alte d e c t
d a t e l e de l a T r p e t i
(3590 + 85 B . C . ) i N o v f i R u s e t i I ( 3615 + 100 B . C . ) . E s t e adevrat c ,
pe baza m a t e r i a l u l u i c e r a m i c de l a P o d u r i , n o i c o n s i d e r m acest nivel ca
d a t n d u - s e naintea a e z r i i de l a T r p e t i i p r o b a b i l nainte de n i v e l u l
de l a N o v i R u s e t i I . D a r i n a c e s t c a z d i f e r e n e l e rmfn d e s t u l
de
mari.
1 4

2 5

2 6

Lund n c o n s i d e r a r e i d a t e l e p e n t r u locuinele n r . 6 i 7 d i n s t r a
t u l i n t e r m e d i a r , c a r e indic 3 7 4 0 _ 50 i r e s p e c t i v 3730 + 60 B . C . , c r e
dem c d a t a r e a c u a j u t o r u l d a t e l o r C 1 4 a f a z e i P r e c u c u t e n i I I I t r e b u i e
plasat f n t r e 3 9 0 0 - 3 7 0 0 B . C .
D e j a d a t e l e C ^ p e n t r u n i v e l u l C u c u t e n i A 2 de l a Mrgineni,
jud.
139

www.cimec.ro

B a c u , i n d i c a u sfritul f a z e i P r e c u c u t e n i I I I s p r e 3700 B . C .
, ipotez
acceptat i de p r o f e s o r u l V I . D u m i t r e s c u
.
D a t e l e C 1 4 pe c a r e l e avem fn p r e z e n t la dispoziie p e n t r u c u l t u
r a P r e c u c u t e n i sfnt fnc puine i nu t o t a l c o n c o r d a n t e . De aceea
so
c o t i m c nu se poate fnc alctui o schi c r o n o l o g i c
suficient funda
mentat. Deocamdat c r e d e m c se poate a f i r m a cu mai mult c e r t i t u d i n e
c s f r i t u l f a z e i P r e c u c u t e n i I I I poate f i p l a s a t c t r e 3700 B . C .

N O T E
*

1
2
3
4
5
6
7

Mulumim c l d u r o s i pe a c e a s t cale d r . H . Q u i t t a
de la l a b o r a t o r u l
I n s t i t u t u l u i c e n t r a l de i s t o r i e veche i a r h e o l o g i e a l A c a d e m i e i R.D.G.
p e n t r u e f e c t u a r e a a n a l i z e l o r de la P o d u r i - " D e a l u l G h i n d a r u " .
R . V u l p e , C i v i l i s a t i o n prcucutnienne rcemment d c o u v e r t e a I z v o a
r e , on M o l d a v i e , f n E S A , 1 1 , H e l s i n k i , 1937.
V I . D u m i t r e s c u , L a s t a t i o n p r h i s t o r i q u e de T r u l a n ( f o u l l l u a un 1936,
1938 et 1 9 4 0 ) , fn " D a c i a " , 9 - 1 0 , 1 9 4 1 - 1 9 4 4 .
H . D u m i t r e s c u , antierul a r h e o l o g i c T r a i a n , fn S C I V , 5, 1954,
1-2;
i d e m , n S C I V , 6,' 1953, 3 - 4 .
A . A l e x a n d r e s c u , O v t o r o i faze D o c u c u t e n a k o l c u l t u r i , fn " D a c i a " ,
N . S . , 5, 1961 .
R . V u l p e , I z v o a r e . Spturile din 1936-1948, Bucureti, 1957.
S . M a r i n e e c u - B l c u , S o n d a j u l de la T r p e t i , fn M C A , V I I I , 1962; idem,
T r p e t i , n B A R , 1982, p . 1 39.
V I . D u m i t r e s c u , o p . o U . , " D a c i a " , 9 - 1 0 , 1 9 4 1 - 1 9 4 4 , p . 2 6 ; i d e m , L a
c i v i l i s a t i o n d*t C u c u t e n i , n B e r l c h t van de r l j k a d l e n s t v o o r hat
o n d h e i d k u n d i g b o d e m o n d e r z o f k , A m e r s f o r t , 1959; i d e m ,
Complexul
c u l t u r a l C u c u t e n i , fn I s t o r i a Romniei, I , B u c u r e t i , 1960;
idem,
O r i g i n e a l evoluia c u l t u r i i C u c u t e n i - T r l p o l l e , fn S C I V , 1 4 , 1 9 6 3 , 1 ,
2; H . D u m i t r e s c u , Contribuii l a p r o b l e m a o r i g i n i i c u l t u r i i P r e c u c u
t e n i , n S C I V , 8, 1 9 5 7 , 1 - 4 ; S . M a r l n e s c u - B l c u , C o n t r i b u t i o n s
au
problme de l a g e n s e de l a c u l t u r e P r c u c u t e n i , h S t . C o m . S i b i u ,
18, 1 9 7 4 "
R . V u l p e , o p . c i t . , 1 9 5 7 ; H . D u m i t r e s c u , o p . c i t . , 1957; V I . D u m i t r e s
c u , o p . c i t . , 1944; A . A l e x a n d r e s c u , o p . c i t . , 1 9 6 1 ; S . M a r i n e s c u B l c u , o p . c i t . , 1974; S . M a r i n e l e u - B l c u , M . C r c i u m a r u , M . M u r a r u ,
C o n t r i b u t i o n s to the E c o l o g y of P r e - a n d P r o t o - h i s t o r l c H a b i t a t i o n s
at T f r p e t l , fh " D a c i a " , N . S . , 2 5 , 1981
T . S . P a s s e k , P e r i o d l z a l i a T r i p o l a k l h p o s o l e n i i , h M I A , 10, 1949 ;
S . N . B i b i k o v , R a n n e t r i p o l s k o e p o s e l e n i a L u k a Vrublevekaia
na,
D n e s t r e , fh M I A , 38, 1953; .M.Makarevici,
Cb
ideologhlcesklh
p r e d s t a v l e a n i k u t r i p o l s k i h p i e m e n , fn Z a p i s k i Odesskogo
arheolog h i c e s k o g o o b s e s t v a , I , 1960; V . N . D a n i l e n k o , N e o l i t U c r a i n f , Kiev",
1 9 6 9 ; V . I . M a r c h e v i c i , P a m i a t n i k l epoh n e o l i t i
eneplita, Kiinev,
1 9 7 3 ; I . K . S v e n i k o v , C u l t u r a l i n e i n o - l e n t o c i n o i k e r a m i k i na t e r r l t o r i i v e r h n e g o p o d n e s t r o v i a i z a p a d n o i V o l n i , fn S A , X X , 1 9 5 4 .
140

www.cimec.ro

10

11

12
13

14
15

16
17
18
19
20

21

22
"'3
24
15
'6
27
28

V I . Dumitrescu, o p . c i t . ,
1 9 6 3 ; H . D u m i t r e s c u , o p . c i t . ; 1957 ;
s.
M a r i n e s c u - B f l c u , A s p e c t s t a r d i f s de l a c i v i l i s a t i o n cramique r u bane e t sa c o n t r i b u t i o n l a g e n s e de l a c i v i l i s a t i o n P r e c u c u t e n i I ,
f n P Z , 4 6 / 1 , 1971 ; i d e m , o p . c i t . ,
1974.
V I . D u m i t r e s c u , o p . c i t . , 1959, p . 1 0 - 1 5 ; i d e m , o p . c i t . , 1 9 6 0 , p . 6 0 ;
i d e m , o p . c i t . , 1063, p . 5 3 i u r m . ; S . M a r i n e s c u - B f l c u , o p . c i t . , 1974,
p . 15 i u r m .
T . S . P a s s e k , ojp._ci_., 1 9 4 9 .
E . K . C e r n f , P u t i p a s s e l e n i a t r i p o l s k o - c u c u t e n s k i h o b i n . v . IV-
t i s . do . e . , Th T h r a c i a P r a e h i s t o r i c a . Supplementum P u l p u d e v a 3,
S o f i a , 1 9 8 2 , p , 1 9 i u r m .
S . M a r i n e s c u - B f l c u , o p . c i t . , 1974, p . 1 3 0 i u r m .
V l a d i m i r D u m i t r e s c u , Consideraii cu p r i v i r e la poziia cronologic
a c u l t u r i i C u c u t e n i f n r a p o r t cu c u l t u r i l e v e c i n e , fh " A p u l u m " V T l / I ,
1968, p . 3 5 i u r m . ; i d e m . B e t r a c h t u n g e n z u r c h r o n o l o g i s c h e n A n s e t zung d e r C u c u t e n i - K u l t u r , fn " S t u d i j n Z v e s t i " , 1 7 , 1 9 6 9 , p . 8 7 i
urm.
S . M a r i n e s c u - B f l c u , o p . c i t . , 1974, p . 1 4 0 .
V I . D u m i t r e s c u , o p . c i t . , 1968, p . 35.
Dan M o n a h , D a t a r e a p r i n C
a e t a p e i C u c u t e n i A? , fh S C T V A , p . 3 5
i u r m .
V I . D u m i t r e s c u , A l . B o l o m e y , Fl.Mogoanu, Esquisse d'une prhis
t o i r e de l a R o u m a n i e , B u c u r e t i , 1 9 8 3 , p.111 i u r m .
Dan Monah, S i l v i a Antonescu, Alexe B u j o r , Raport p r e l i m i n a r a s u
p r a c e r c e t r i l o r a r h e o l o g i c e d i n comuna P o d u r i , j u d . B a c u , f h M C A ,
X T V , T u l e e a , 1980, p . 8 6 i u r m .
D a n M o n a h , tefan C u c o , D r a g o m i r P o p o v i c i i S i l v i a A n t o n e s c u ,
Spturile arheologice d i n t e l l - u l cucutenian " D e a l u l G h i n d a r u "
,
c o r n . P o d u r i , j u d . B a c u , fn C A , V , B u c u r e t i , 1 9 8 2 , p . 9 i u r m . ;
Dan Monah, Stefan C u c u , D r a g o m i r P o p o v i c i , S i l v i a Antonescu
i
G h e o r g h e D u m i t r o a i a , C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e de l a P o d u r l - T J e a l u l
G h i n d a r u ' l h C A , V I , B u c u r e t i , 1 9 8 3 , p . 3 i u r m .
I b i d e m . C A , V I , p . 4 i u r m .
V I . D u m i t r e s c u , o p . c i t . , 1983, p.111 i u r m .
S . M a r t n o s c u - B f l c u , o p . c i t . , 1974, p . 1 3 2 i u r m .
I d e m , o p . c i t . , 1974, p . 1 4 1 .
D a n Monah i c o l a b . , o p . c i t . , 1982, p . 9 i u r m . ; i d e m , o p . c i t . ,
1 9 8 3 , p . 4 i u r m .
D a n M o n a h , o p . c i t . , 1978, p . 3 9 .
V I . D u m i t r e s c u , A l . B o l o m e y , Fl.Mogoanu, o p . c i t . , 1983, p . 1 1 1 .
1 A

NEW R A D I O C A R B O N D A T A I N T H E P R E C U C U T E N I
L E V E L S AT PODURI "DEALUL GHINDARULUI",
BACU C O U N T Y
Abstract
T h e a r c h a e o l o g i c a l r e s e a r c h - w o r k s w h i c h have
been
performing
141

www.cimec.ro

since 1979 brought to light an extremely interesting and rich settlement


at "Dealul Ghindaru" (Poduri, Bacu county).
It could be established that the earliest moment of this inhabiting
begins with Precucuteni culture, phase , going on with phase H I .
In regard to the stratigraphie and typological observations the inha
biting of Precucuteni phase III could be attributed to two different mo
ments called olassical Precucuteni I l l - l e v e l and late Precuouteni i n - l e
v e l . There is a kind of "transition" level above this phase to the Cucu
teni cultural forms.
The next level is represented by settlement remains of Cucuteni A2
and A3 phases. At the same time remains and inhabiting complexes were
dug and dating from Cuouteni A - B , Bi and B 2 phases.
A sanotuary dwelling type of the late Preououtenl level was inves
tigated and a ooal sample (Bln-2804) dating from 5820+50 B.P.-3870 B . C .
has already been subjeoted to analysis. T h u s , this sample,the first one
from the Precuouteni phase I I , allows for this phase be plaoed between
3920-3820 B . C .
Other two samples from dwelling no. 30 and 31 respectively c l a s
sical Preououtenl -that surmounts the sanotuary dwelling-type of late
Preououtenl II-were tested, the results being as follows 1 L 3 6 " 3870 50
B . C . and L 3 1 - 3930+.150 B . C . [Bin.2803).
A sample d a t i n g from 5780350 B . P . - 3 8 5 0 + 50 B . C . was taken from
dwelling no.8 (at a depth of 3.20 m).
The samples dating from the dwellings no.6 and 7 (from the " t r a n s i
tion" level) dated In 3740 + 50 B . C . and 3730160 B.C.respectively mufe
in faot the possibil moment when the Preououtenl Inhabiting ended (phase
II) towards 3900 B . C . , whereas phase H I , developed between 3900-3700
B . C . when one oan account for the end of this oultural evolution.

142

www.cimec.ro

R E S T U R I L E D E A N I M A L E D I N T R - O GROAP
N E O L I T I C A T I M P U R I E DIN O L T E N I A

de A L E X A N D R A

BOLOMEY

Satul L o c u s t e n i (com.Danei, j u d . D o l j ) a devenit o localitate


bine
c u n o s c u t n lumea a r h e o l o g i c datorit c i m i t i r u l u i d a c o - r o m a n b i r i t u a l
( s e c . - e . n . ) , s i t u a t pe m a l u l sthg a l pfrului P r e d e t i l o r
i c e r
c e t a t e x h a u s t i v h a n i i 1 9 6 9 - 1 9 7 5 . Cu a c e a s t o c a z i e , n p e r i m e t r u l ne
c r o p o l e i s - a u s c o s l a i v e a l i u r m e r z l e e de l o c u i r e d i n v r e m e a n e o
l i t i c u l u i t i m p u r i u ( c u l t u r a S t a r c e v o - C r i ) . P r i n t r e ele
se numr
i
g r o a p a n r . 1 ( S . I 1 9 7 1 ) , d i n c a r e s-a r e c u p e r a t m a t e r i a l u l
osos
ce
n e - a f o s t ncredinat s p r e s t u d i e r e i a c r u i analiz
ne p r o p u n e m
s o p r e z e n t m .
R e s t u r i l e de cultur m a t e r i a l
atribuite
neoliticului timpuriu nu
au f o s t t r a t a t e pn h momentul de fa n t r - o publicaie s p e c i a l , d a r ,
o c u p h d u - s e n t r e a c t de c e r a m i c , M . N i c a o n c a d r e a z
pe c r i t e r i i
t i p o l o g i c e h f a z a a - a de evoluie a c u l t u r i i mai s u s - a m i n t i t e ^ .
D i n p u n c t de v e d e r e g e o m o r f o l o g i c , zona Danei-Locusteni se afl
l a l i m i t a d i n t r e Cmpul L e u - R o t u n d a (= " p i n t e n p r e l u n g pe c a r e - l t r i mete s p r e s u d P o d i u l G e t i c " ) i cea mai nalt t e r a s
a
Jiului
( = 7 0 - 1 1 0 m a l t i t u d i n e absolut - t e r a s a C r c e a , corespunztoare t e r a
s e i Petrioru d i n Valea D u n r i i ) .
Ca r e l i e f , z o n a a r e n f i a r e a u n u i " p e i s a j c o l i n a r " , c r e a t
de
ondulaii l e l T . r g i i j o a s e a l e d u n e l o r f o s i l e de t i p
Bileti-MfraniP u n g h i n a , p e s t e c a r e s - a i n s t a l a t u n s t r a t de s o l g r o s , c a r e a
fa
v o r i z a t o v e g e t a i e bogat i d i v e r s ? .
I n c e e a ce p r i v e t e c o n s e r v a r e a l o r h d e p o z i t u l g e o l o g i c
oasele
s - a u pstrat r e l a t i v b i n e , f a p t ce a p e r m i s r e c u p e r a r e a u n o r
frag
mente f r a g i l e , cum a r f i c e l e de l a animale f o a r t e t i n e r e ,
fragmente
de s t e r n e b r e e t c . I n mod n e o b i n u i t , r e s t u r i l e de
animale
provin
e x c l u s i v de l a m a m i f e r e : b o v i n e ( f o a r t e p r o b a b i l
numai domestice),
o v i c a p r i n e (ambele g e n u r i ) , c e r b , c p r i o r i cine (un s i n g u r o s ) , ( T a
bel n r . 1 ) .
Dat f i i n d c numrul s p e c i i l o r este r e d u s , c a n t i t a t e a de
material
i n d e t e r m i n a b i l e s t e mic i anume 2 , 2 0 0 k g i n d e t e r m i n a b i l
fa
de
2 6 , 2 5 0 k g p i e s e d e t e r m i n a t e (adic un r a p o r t de 1 : 1 3 ) . E s t e
ade
vrat c f h a c e s t c a l o u l s - a u c o n s i d e r a t ca " d e t e r m i n a t e "
coastele i
v e r t e b r e l e nedifereniate pe g e n u r i , p r o v e n i n d h m a r e a
lor majo
r i t a t e p r o b a b i l de l a b o v i n e , d a r unele p o s i b i l i de l a c e r b ( T a b e l n r . 2
i nota 9 ) . De a l t f e l , c a n t i t a t e a m a r e de s p r t u r i de v e r t e b r e , c o a s t e ,
c h i a r i f r a g m e n t e c r a n i e n e , f h c o m p a r a i e c u puine p i e s e a l e
sche
l e t u l u i a p e n d i c u l a r - i ne r e f e r i m acum f h mod s p e c i a l l a b o v i n e
1

1 0

143

www.cimec.ro

Tabel n r . 1

Repartiia o a s e l o r de mamifere pe segmente s c h e l e t i c e

Bovine

Cervus

Capreolus

Ov i s

Craniu+rnaxllar
39
Dentiie s u p . i z o l a t 6
Mandibul
21*11
Dentiie i n f . i z o l a t 1
Scapul
2
Humerus
15
Radius
11
Ulna
6
Carpale
5
Metacarpale
9
Coxal
7(7)
12
Femur
Patella
4
Tibie
6
Astragal
4
4
Calcaneu
Centrotare+
3+1
M.cunelf.
2
Metatars
Falanga I
12
Falanga I I
9
8
F a l a n g a
Metapodiu
7
12
Atlas
Axis
10(3)
Vert.cervic.
12 (+22)
III-VII
Vert, dorsale
24
V e r t . lombare
17(1)
Vert sacrale+

caud.
j
Total:

274+11

Capra
5

?1

5
2
6
1

Ovicaprine
6

Cani
fami
liari s
7

5
8+4
1

1
1

1
?1

1
?1
1+ ?1

2
1
1

1
1

1
1

SESAM.

?1

7 4
?1

25+6

5+?4

18+4

33421
(v. T a b e l n r . 1 ) - e s t e o c a r a c t e r i s t i c a g r o p i i n r . 1 de l a L o c u s t e n i . N e c o n c o r d a n a numeric a f r a g m e n t e l o r d r e a p t a - s t n g a f n c a z u l
pieselor
p e r e c h i sugereaz c f h c a d r u l aezrii neolitice t i m p u r i i aceast groa
144

www.cimec.ro

p DU e r a singura folosit pentru depozitarea deeurilor.


Tabel n r . 2
Masa oaselor de mamifere

Bovine
Bovine
Bovine
Bovine
Bovine

: craniu,mandibul, dentiie
j oase membru toracic
: oase membru pelvin
cerb vertebre
+ cerb : coaste

Kg.

4,200
5,100
6,300
5,000
4,500

16
20
25
20
18

2 5,100
1,150
0,200

Total :
- restul speciilor
- coaste animale talie mic

Analiza speciilor. Bovine. Cele aproape 300 piese de bovine p r o


vin de la minimum opt unlmale, apreciate pe baza mandibulelor. Rezul
tate apropiate au oferit numrul fragmentelor de atlas (NMI-7,dintre o a
re lipsete individul foarte tihr) l fragmentele de humerus distal
drept (NMI-6).
S - a u obinut urmtoarele date privind vfrsta de saorifloiu
Vfreta

NMI

natere
3 sptmfhl
6 luni
1 an
1 - ! /ti an
jj/> - 4 ani
4 ani sau peste

Pies

1
1
3
2
1

mandibul droaptii
mandibul stng
mandibule drepte
mandibule stngi
mandibul sting

Absenta grupelor dintre 1 / 2


3 /
sigur, deoa
rece un fragment de slmflzfl dreapt pstreaz un incisiv lateral fn e ruptle ; se consider c acest dinte erupe ntre 2 - 3 / a n i . Deoarece
fragmentul este spart recent a r putea s nu fie o pies independent i ,
ca atare, ni s - a prut o dovad insuficient de sigur pentru aprecierea
unul Individ plus.
Putinele oase dimensionabile (Tabel n r . 3 ) indic animale de pro
porie moderat. Termenul de "moderat" se folosete aici
numai
fn
comparaie cu bovinele neoliticului timpuriu din Cmpia Romn,h spe
cu cele de la Crcea-La H a n u r i l C f r c e a - V i a d u c t . Limile exre1

a i

a n l

n u

e e t e

1 2

13

145

www.cimec.ro

1 1

mitilor a r t i c u l a r e a l e o a s e l o r l u n g i - p a r a m e t r i i c a r e au putut f i p r e l u
ai m a i f r e c v e n t - se n c a d r e a z f n g e n e r a l f n jumtatea i n f e r i o a r
a
l i m i t e l o r de v a r i a b i l i t a t e gsite pfn acum p e n t r u n e o l i t i c u l t i m p u r i u d i n
sudul R o m n i e i . Totui, un humerus ntreg
a nlesnit c a l c u l a r e a nl
imii l a g r e a b n de 138 , 0 9 c m , nlime numai cu puin m a i m i c d e c t
a b o u r u l u i p r e i s t o r i c d i n r e g i u n i l e panonice (138,6 c m ) ? .
E s t e i n t e r e s a n t c d e i o s u l nu a f o s t s p a r t , n d i a f i z a l u i s-a p r a c
t i c a t o g a u r o v a l , de bnuit p e n t r u s u g e r e a mduvei.
O v i c a p r i n e . E s t e f o a r t e p o s i b i l ca numrul o a s e l o r de r u m e g t o a
r e m i c i s f i e mai m a r e de 21-25 c f t e sfnt consemnate f n T a b e l u l n r . 1 .
Avem n v e d e r e o s e r i e de sprturi p r o v e n i n d de l a a n i m a l e de t a l i e m i
c , s p r t u r i ce pot f i d e t e r m i n a t e u n e o r i ca o s , nu ns i ca g e n . De
a c e e a , p e n t r u a e v i t a o r i c e c o n f u z i e p o s i b i l (mai cu seam cu c p r i o
r u l ) , a c e s t e f r a g m e n t e au f o s t e x c l u s e d i n c a l c u l .
Cu siguran c o m u n i t a t e a de l a L o c u s t e n i poseda i o i
i
capre.
I n ce p r o p o r i e e r a u unele fa de c e l e l a l t e este ns i m p o s i b i l de s t a
b i l i t . A p r o a p e ntotdeauna numrul de i n d i v i z i (sau numrul
minim
de
i n d i v i z i ) se a p r e c i a z pe baza f r a g m e n t e l o r m a n d i b u l a r e , mai p r e c i s ,
pe b a z a dentiiei m a x i l a r u l u i i n f e r i o r , c a r e n u f a v o r i z e a z c t u i de puin
distincia d i n t r e cele dou g e n u r i .
In eantionul de l a L o c u s t e n i , snt c e r t e p r e z e n a a minimum
u
n e i c a p r e ( = r a d i u s d i s t a l d r e p t i s t h g , p r o b a b i l p e r e c h i ) i
a
unadou o i (femure d i s t a l e d r e p t - s t f n g p r o p a b i l p e r e c h i , e p i f i z a t e - d e c i p e s
te 3 - 3 / 2 a n i , d a r i un c a l c a n e u c u t u b e r o z i t a t e a d e s p r i n s - d e c i , s u b
2 />-3 a n i ) . In s c h i m b , d i n a n a l i z a dentiiei m a n d i b u l a r e rezult o m o r f r e a a minimum 4 i n d i v i z i de urmtoarele v r s t e ^ :
1 4

1 5

1 8

Vrsta

NMI

0-3 l u n i
6 l u n i - 1-2 a n i
4-6 ani

1
1
2

Presupunnd c d i n g r u p a 4 - 6 a n i u n u l d i n i n d i v i z i r e p r e z i n t g e n u l
Ovis i cellalt genul Capra (deoarece f e m u r u l , r e s p e c t i v r a d i u s u l epi
f i z a t e d i s t a l i n d i c o r i c u m v r s t e peste 3 - 3 / 2 a n i ) , p u i u l
i
animalul
tnr rxnfn neidentificai ca g e n .
Ca p r o p o r i i o a s e l e a c e s t o r r u m e g t o a r e snt m i c i i g r a c i l e ca n
t o t n e o l i t i c u l R o m n i e i . Numai p a t r u oase au p u t u t f i d i m e n s i o n a t e : C a p r a ;
r a d i u s - l a t . p r o x . = 3 1 , 6 mm ; l a t a r t i c . p r o x . = 3 0 , 3 m m ; D A E p r o x . = 1 6 ram;
r a d i u s : l a t . d i s t . = 3 0 ; 3 0 ; l a t . a r t i c d i s t . 2 6 , 6 ; 27 m m . O v i s : f e m u r :
lat.dist.=38 ; DAP.max.dist.=42 mm.
C e r b . T o t a l i t a t e a r e s t u r i l o r de c e i b poate f i atribuit l a m i n i m u m
d o i i n d i v i z i (dup dou m a n d i b u l e d r e p t e i p r o b a b i l p e r e c h i l e l o r stngi).
P e b a z a g r a d u l u i l o r de uzur r e z u l t c a n i m a l e l e e r a u pe d e p l i n m a
ture (6-8 a n i ) .
1

146

www.cimec.ro

Tabel n r . 3
Dimensiuni bovine

Humer us i l a t . d i s t a l
l a t . trohlee
DAP. distal
Radius:

81
(79)
82

79
78
82

lat. proximal
84
l a t . a r t i c . prox. 77,5
DAP.prox
44

89
80,5
44

lat. distal
lat. artic. dist.
DAP. dl st.

78
73
52,5

Metararp :
lat. proximal
DAP. proximal

76
74
47

84
80
87

79
69
51

67
39,5

lat. distal
DAP. distal

63,5
35,8

65,7
37,3

l a t . distal
DAP. distal

69
50

70,7
52

68
64
39
49

74
68,5
42,2
51

Calcaneu :
l u n g i m e maxim 1 4 0
lime maxim
41

144,3
43

144,5

66
37
36
25,5
19
29,5
26,7

71,6
37,5
41,3
40
21
34,7
25,5

Tlbie t

Astragal
lungime l a t e r a l a
lungime m e d i a l ft
DAP l a t e r a l
1 Stime maxim

Phalanx I post :
1 ungime periferic
lat. proximal
DAP p r o x i m a l
l a t . m i n . diafiz
DAP min.diafiz
lat .distal
DAP distal

65
32
36
26
19
28,5
23

147

www.cimec.ro

85
78,5
83

88
84,6
89

VT s ta
J

\fi - 1 an

1 -1 1 / 2 an

Mandibul c u dentiie d e c i d u a l s
D -D
2
4
Lungime
Lime D

nlime min.diastem
nalt. a n t . L>

63,3

67

69

33

36

36

14

14

14

22

28,5

27,5

Vrsta 3 / 2 - 4 a n i
dr.
st.
st.
dr.
1

30

Peste 4 ani
dr.
st.

Mandibul c u dentiie definitiv


P -M
2

2- 4
M -M
P

161

154

54.

58

56

100

lungime M^

lime M^

9,5

151

151

60

54

55

95

97

43

41

15,7

16

40

41

15

16,3

n l.min. diastem

31

28

30

30,5

nl.ant.P

42

41 , 5

40

40,4

nl.P /M
4

fnl. p o s t . M^

57

48,5

49

74

74

74,6

148

www.cimec.ro

F i g . 2 . - R a p o r t u l d i n t r e g r u p e l e da s p e c i i pe
c r i t e r i u l NM1: 1 , b o v i d e ; 2 , o v i c a p r i n e ;
3, a l t e s p e c i i ; 4 , c e r v i d e .
149

www.cimec.ro

C p r i o r . Cele numai p a t r u oase p r o v i n totui de l a minimum d o i i n


d i v i z i , a v f n d fn v e d e r e dou t i b i i d i s t a l e d r e p t e .
O meniune s p e c i a l merit un fragment d i s t a l de h u m e r u s a erul
diafiz a f o s t tiat t r a n s v e r s a l cu mult m i e s t r i e , l e f u i n d u - i - c m a r
g i n i l e . P i e s a a s e r v i t p r o b a b i l d r e p t m i n e r unei unelte cu seciune e l i p s o i d a l , adaptata c a n a l u l u i m e d u l a r ( f i g . l / l ) .
In a c e l a i c o n t e x t a l p i e s e l o r d i n os p r e l u c r a t e a m i n t i m i un f r a g
ment r e a l i z a t d i n t r - o poriune de dializ unui metapndiu de
rume
g t o r mic ( o v i c a p r i n sau c p r i o r ) . T r e i p e r e i a i o s u l u i au fost tiai pe
faa 1er e x t e r n a , a s t f e l fnefl f n t r e e i s ,- o m s l i t u i e 11, J >-h ii I ;i joase
( f i g . 1/2).
Discuii P e n t r u n e o l i t i c u l t i m p u r i u d i n Romania eant ionul
de
la
L o c u s t e n i , c a r e numra peste 300 p i e s e , poate f i c o n s i d e r a t s u f i c i e n t ,
dac nu c h i a r b u n . P e n t r u a r e f l e c t a ns ct de cft economia animalii
a
r e s p e c t i v e i a e z r i a r f i f o s t n e c e s a r i n t e r c e p t a r e a mai multor
com
p l e x e , nu a une s i n g u r e g r o p i .
Din p a g i n i l e p r e c e d e n t e , ca s i d i n f i g . 2
sfnt de reinut u r m t o a
r e l e c o n s t a t r i : 1) absena s u i n e l o r ; 2) e x p l o a t a r e a n egal msura
a c e r v i d e l o r (cerb i c p r i o r ) i o v i c a p r i n e l o r , f i e c a r e g r u p
depind
23$ din totalul indivizilor sacrificai.
Considerm c l i p s a total a s u i n e l o r - f i e d o m e s t i c e , f i e s l b a
t i c e - n u t r e b u i e s p e c u l a t , d e o a r e c e ea poate f i p u r nimpltoare , d a
t o r a t s p r i i unui s i n g u r complex a l a e z r i i sau , innd seama
de
o b s e r v a i i l e l u i A . K . M c L e a n ( v e z i nota 8 ) , poate f i c h i a r
necorespun
ztoare realitii.
P r o p o r i a egal d i n t r e c e r v i d e i o v i c a p r i n e este
cu
siguran
f o r t u i t . F a p t u l c c e r v i d e l e r e p r e z i n t n s peste 20% d i n t o t a l u l a n i
m a l e l o r e x p l o a t a t e c o r e s p u n d e c u a l t e situaii d i n n e o l i t i c u l
timpuriu
d i n ara noastr ( C f r c e a - L a H a n u r i , V a l e a L u p u l u i , Glvnetii V e c h i ) .
P e n t r u a f o l o s i c i f r e c a r e s e x p r i m e r a p o r t u l d i n t r e r e s t u r i l e
de a n i m a l e d o m e s t i c e i s l b a t i c e , a r t r e b u i m a i mult
siguran
n
ceea ce p r i v e t e apartenena o a s e l o r m a r i de b o v i n e . Am s u b l i n i a t
cu
a l t p r i l e j dificultile i i n c e r t i t u d i n i l e s e p a r r i i b o u r - b o u . I n c a z u l
eantionului de l a L o c u s t e n i h u m e r u s u l c a r e a nlesnit c a l c u l a r e a nl
imii l a g r e a b n de 1 , 3 8 m , t i b i i l e d i s t a l e i f a l a n g a proximal de peste
70 mm l u n g i m e , poate i u n e l e p i e s e d e n t a r e ( v . T a b e l n r . 3 )
a r putea
p r o v e n i de l a b o u r i , d e i n u a u m a s i v i t a t e a i c o m p a c t i t a t e a c a r a c t e r i s
t i c a n i m a l e l o r s l b a t i c e . Nu a r f i d e c i e x c l u s ca a c e s t e p i e s e s f i
a
parinut u n o r femele de b o u r a f l a t e sub c o n t r o l uman i , f n a c e s t caz ,
n u se m a i poate v o r b i de B o s p r i m i g e n i u s s . s t r .
Cu t o a t e l i m i t e l e s a l e eantionul de l a L o c u s t e n i s p o r e t e i r u l ncff
r e s t r n s de a n a l i z e pe m a t e r i a l e
osoase d i n staiuni n e o l i t i c e t i m p u r i i d i n a r a n o a s t r , a d u c f n d u - i contribuia l a r e c o n s t i t u i r e a vieii
p o p u l a i i l o r umane d i n m i l e n i u l a l V I - l e a . e . n .
N O T E
1

G . P o p i l i a n , N e c r o p o l a d a c o - r o m a n de l a L o c u s t e n i , C r a i o v a , 1980.
150

www.cimec.ro

4
5
6
7
8

10

Mul(umim i pe a c e a s t c a l e c o l e g u l u i M a r i n N i c a de l a M u z e u l O l t e n i
e i , c a r e n e - a ncredinat m a t e r i a l u l osos ce face o b i e c t u l p r e z e n t u l u i
studiu.
M . N i c a , O a e z a r e de t i p S t a r c e v o - C r i lfng B a s a r a b p u d . D o l j ) , fn
S C I V , 2 2 , 1 9 7 1 , 4 , p . 5 4 7 - 5 5 6 ; i d e m , N o u v e l l e s donnes s u r l e l ^ o l i l h i q u e a n c i e n d ' O l t n i e , n " D a c i a " , N . S . , X X I , 1977, p . 1 3 - 5 3 .
P . C o t e , Cmpia O l t e n i e i , B u c u r e t i , 1 9 5 7 , p . 1 5 6 .
I b i d e m , p a s s i m , i l a b e l p . 1 5 4 .
Ibidem p . 176.
I b i d e m , p . 177 t 1 8 2 - 1 8 3 .
Se c u v i n e s s u b l i n i e m c n a r t i c o l u l d i n " D a c i a " , M . N i c a p r e c i z e a r z , o p . c i t . , p . 2 7 - 2 8 , c o a s e l e de l a L o c u s t e n i au fcut o b i e c t u l u
n e i a n a l i z e p r e l i m i n a r e e f e c t u a t a de A . K . M c L e a n , de l a U n i v e r s i
t a t e a d i n C a m b r i d g e . D i n d a t e l e p u b l i c a t e de M . N i c a rezult ca c e r
c e t t o r u l b r i t a n i i : a i d e n t i f i c a t i p o r c i n e , b o u r i c a l , d a r f n e a n
t i o n u l ce n e - a p a r v e n i . , p e n t r u s t u d i e r e nu am gsit oase c a r e s a t e s t e
existenta acestor specii.
I n t a b e l u l n r . 1 c i f r e l e p r e c e d a t e de s e m n u l n t r e b r i i se r e f e r la
fragmente f o a r t e limitate a cror determinare p r i v i n d
specia
este
p r o b a b i l , d a r nu p e r f e c t s i g u r .
C i f r e l e p r e c e d a t e de r e p r e z i n t s p r t u r i r e l a t i v ne s e m n i f i c a t i v e (pe
rei m a n d i b u l a r i cu i m p r e s i u n i a l v e o l a r e , r e g i u n i angulare e t c . ) , f r a g
mente c u f r a c t u r r e c e n t , d e c i putnd t e o r e t i c s f a c p a r t e d i n f r a g
mente m a i c o m p l e t e , d e j a numrate. In c a z u l u n u i c a l c u l bazat pe n u
mrul de p i e s e f o l o s i r e a a c e s t e i c a t e g o r i i de s p r t u r i este r e l a t i v i n
c o r e c t , deoarece ele p r o v o a c s u p r a - r e p r e z e n t a r e a a uneia-dou
s p e c i i cu c a r a c t e r i s t i c i morfologice mai deosebite ale scheletului ,
f n d e f a v o a r e a a l t o r s p e c i i cu o m o r f o l o g i e o s o a s m a i a m f o r , sau ,
c h i a r i p e n t r u una i a c e e a i s p e c i e , se ajunge l a s u p r a r e p r e z e n t a r e a a n u m i t o r p i e s e s c h e l e t i c e m a i s u s c e p t i b i l e de s p a r g e r e f i e
n s t r a t , f i e n t i m p u l s p t u r i i , d a r d e t e r m i n a b i l e c h i a r i pe f r a g
mente f o a r t e m i c i .
in c a z u l v e r t e b r e l o r i a l c o x a l e l o r c i f r e l e p r e c e d a t e de
i c u
p r i n s e f h t r e p a r a n t e z e i n c l u d f r a g m e n t e l i m i t a t e (apofize i capete
a r t i c u l a r e , zone de pal i l i a c e t c . ) sau c o r p u r i v e r t e b r a l e c o r o d a
t e de l a a n i m a l e t i n e r e , d i n t r e c a r e unele sfnt s u s c e p t i b i l e de
a
p r o v e n i de l a c e r b , nu de l a b o , . n e .
P r o c e d e u l chtririlor ncepe s f i e tot mai mult folosit fn analizele
osteologice ale eantioanelor d i n aezri arheologice, e l fiind
con
s i d e r a t m a i o b i e c t i v d e c t p r o c e d e u l numrului de p i e s e sau
al nu
mrului m i n i m de i n d i v i z i (NMl) a p r e c i a t . n t r - a d e v r , a p r o a p e f i e
c a r e os se g s e t e s p a r t f n dou sau m a i multe buci ; u n e o r i
se
poate r e c o n s t i t u i c a r e f r a g m e n t e p r o v i n d i n a c e l a i o s , d a r f n
ma
j o r i t a t e a c a z u r i l o r o asemenea o p e r a i e n u e s t e c u putin. I n p l u s ,
m a i c u seam f r a g m e n t e l e de c o a s t e , c r a n i i , v e r t e b r e s e
cliveaz,
se f r m i e a z att de m u l t c a i a r i f n t i m p u l s p t u r i i , nct
re
c o n s t i t u i r e a l o r d e v i n e c e l puin d i f i c i l i l a b o r i o a s . n
asemenea
151

www.cimec.ro

11

12
13
14

situaie numrarea f r a g m e n t e l o r nseamn introducerea unei erori


de
c a l c u l , n t i m p ce o p e r a r e a c u v a l o r i ale m a s e i a s i g u r o e x p r i m a
r e m a i o b i e c t i v . Credem ns c metoda nu t r e b u i e f o l o s i t p e n t r u
c o m p a i ' a r e a e a n t i o a n e l o r d i n a e z r i d i f e r i t e , d e o a r e c e condiiile l o
c a l e i compoziia chimic a d e p o z i t u l u i c a r e a a c o p e r i t o a s e l e p r o
duce o m i n e r a l i z a r e difereniat a l o r . In a n a l i z a u n u i eantion n s ,
p r o c e d u r a poate f i ntr-r-adevr util.
Pe d e - a l t p a r t e , n c a z u l s p r i i i n t e g r a l e a u n e i a e z a r i , c n t r i r e a
d i v e r s e l o r pri s c h e l e t i c e a l e f i e c r e i s p e c i i o f e r i n d i c i i v a l o r o a s e
a s u p r a g o s p o d r i r i i e i a l i m e n t a r e de c t r e l o c u i t o r i i a e z r i i . C f . d e
e x . H . R . S t a m p f i , O s t e o - a r c h O l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n des T i e r l c n o chenmaterials
der
sptnoeolithische"n U f e r s i e d l u n g
Auvernier-La
S a u n e r i e , S o l o t h u r n , 1976.
P e n t r u a p r e c i e r e a v r s t e i b o v i n e l o r pe baza erupiei i uzurii d e n t a r e
s - a f o l o s i t f n p r i n c i p a l l u c r a r e a l u i J . A . S i l v e r , The Ageing
of d o
m e s t i c a n i m a l s , n G . B r o t h w e l l and . S . H i g g s , S c i e n c e in A r c h a e
o l o g y , 1963p.282-302, c o r e l a t c u H.G.Hlgham, P P S ,
33, 1968 ,
appendix A , p.104.
A l . B o l o m e y , S C I V A , 27, 1976 , 4 , f i g . 1 , p.469.
I d e m , " A r h i v e l e O L t e n i e i " , 1, tab.5, p.20.
Cf. s u p r a n o t e l e 1 2 i 1 3 , de e x . pentru limea trohleei distale h u

m o r a l e 7 6 , 5 - 8 4 mm ; - 80 ;

= 10 ;

pentru lime metacarp

dis

t a l = 65, 5-74 mm j - 71,4 } n=6.

15 Humerusul are vfrful marelui trohanter uor deteriorat, aa fnoft lun


gimea msurat este incomplet. Dimensiunile piesei sfnt: lungime =
(289,5) mm j lat. p r o x . ^ 9 4 ; DAP. p r o x . - 106 | lat.mln.dlaf. <= 39 ;
D A P . m i n . dlaf. =45,6 ; l a t . d l s t . - 8 8 } DAP. diet. - 8 3 .
16 Calcularea nlimii l a greabn a fost fout ou metoda lui J.Matolosi,
Hlstorlsche Erforschung dor KHrpergrBsse des R i n d e a . . . , f n " z . f .
T l e r z . u ZUchtungsblol" ,87, 1970, 2,p . 1 1 8 , apllcfnd ooeficlentul de
4,77.
17 Ibidem, Tabel n r . 17.
18 C f . J . A . S i l v e r , o p . c i t . , Table A, p.252-253.
19 Pentru aprecierea vfrstei ovicaprinelor pe baza erupiei l a uzurii
dentare s - a u folosit lucrrile : S . Payne, Kill-off patterns in sheep
and g o a t s . . . , in "Anatolian Studies", XXIII, 1973, p.281 -303.core
lat cu H . G . Higham, o p . c i t . , appendix C, p. 106.
O S S E M E N T S D'ANIMAUX DU NOLITHIQUE ANCIEN
D'OLTNIE
Rsume
Pendant les fouilles de la ncropole daco-romaine ( II-ere-III-me
sicle) de Locusteni (commune de Danei, dp. de Dolj) on a galement
dcouvert quelques fragments pars de potterie et une fosse mna152

www.cimec.ro

g r e r e m p l i e de matriaux se r a t t a c h a n t l a c u l t u r e S t a r e v o - C r i .
L e s o s s e m e n t s de mammifres r e c u e i l l i dans c e t t e fosse sont p r
s e n t s dans l e s t a b l a u x n o s . 1 ( p a r segments s q u e l e t t i q u e s ) et 2 ( s e l o n
leur poids).
Comme d a n s l a p l u p a r t des s i t e s d u nolithique a n c i e n de Roumanie
l e s r e s t e s des b o v i n a dominent nettement l ' c h a n t i l l o n . L e u r s d i m e n
s i o n s ( T a b l e a u n o . 3 ) p e u v e n t t r e c o n s i d r e s comme reprsentant u n i
quement une p o p u l a t i o n d o m s t i q u e . Nanmoins, i l f a u t
reconnatre
que l e s d c o u v e r t e s f a i t e s j u s q u ' p r s e n t en Roumanie n ' o n t pas t
a s s e z fortuns p o u r p e r m e t t r e l a c o n n a i s s a n c e des p r o p o r t i o n s des
fe
m e l l e s d ' a u r o c h s h o l o c n e s . Compte t e n u de ce manque, i l n ' e s t pas
e x c l u que q u e l q u e s m o l a i r e s , l e s f r a g m e n t s de t i b i a s , l e s
premires
phalanges longueur priphrique au-dessus
de 70 m m , mais s u r t o u t
un humrus c o m p l e t (dont l a d i a p h y s e a t p r c e d ' un t r o u o v a l a i r e , p e u t t r e p o u r l ' e x t r a c t i o n de l a m o e l l e ) d ' u n a n i m a l dont l a h a u
t e u r a u g a r r o t tait do 1 3 8 , 0 9 c m , p r o v i e n n e n t j u s t e m e n t de
vaches
d'aurochs.
On a identifi des moutons et des c h v r e s , m a i s le nombre
des
r e s t e s tant t r o p p e t i t , i l s e r a i t i n u t i l e de p a r l e r d u r a p p o r t dans lequel
l e s d e u x e s p c e s se r e t r o u v a i e n t dans le t r o u p e a u . L a c o n s t i t u t i o n
g r a c i l e des o v i n s d u nolithique de Roumanie est confirme
par les
quelques dimensions p r l e v e s .
L ' a b s e n c e d ' o s de S u i d s (domestiques et sauvages)
peut
tre
allatoire.
L ' c h a n t i l l o n a c o n t e n u deux os t r a v a i l l s ( f i g . 1 ) ,
l'humrus
d i s t a l de c h e v r e u i l tant vraisemblablment utilis comme m a n c h e .
L e s o s s e m e n t s t r o u v s dans une f o s s e i s o l e sont i n s u f f i s a n t s pour
t e m p t e r l a r c o n s t i t u t i o n de l ' c o n o m i e des a n i m a u x d ' u n gisement pr
h i s t o r i q u e . L ' c h a n t i l l o n de L o c u s t e n i ne f a i t que s ' a j o u t e r l a
srie
e n c o r e r e l a t i v e m e n t f a i b l e d u nolithique a n c i e n de R o u m a n i e , t o u t e n
c o n f i r m a n t l e s o b s e r v a t i o n s f a i t e s dans d ' a u t r e s s i t e s .
LEGENDE DES FIGURES
F i g . 1 . - Os u t i l i s s ; 1 / 1 , h u m e r u s d i s t a l de c h e v r e u i l ; 1 / 2 , p i c e
a l i s e s u r mtatarse de i t r u m i n a n t ?
F i g . 2 . - R a p p o r t e n t r e l e s N M I d e s g r o u p e s d ' e s p c e s . 1) B o v i d s ;
2 ) O v i n s - c a p r i n s ; 3) C e r f + c h e v r e u i l ; 4 ) a u t r e s e s p c e s .

153

www.cimec.ro

MORMNT D E I N C I N E R A IE D E S C O P E R I T L A R O M U L A

de V A L E R I U L E A H U
I n n o i e m b r i e 1 9 7 2 , f n t i m p u l d e s f u r r i i c e l e i de a doua c a m p a n i i
de spturi f n n e c r o p o l a tumular a o r a u l u i Romula ( s a t u l R e c a ,
co
muna D o b r o s l o v e n i , j u d . O l t ) a f o s t gsit fntmpltor un mormfnt de i n
c ine r a Jie f n g r o a p , c u u r n . D e s c o p e r i r e a a fost fcut la l i m i t a n o r
d i c ( s p r e s a t u l R e c a ) a n e c r o p o l e i , pe zona de maxim fnlime a u
n u i t u m u l r o m a n , a c r u i suprafa (ca i a a l t o r m o v i l e f u n e r a r e nve
c i n a t e ) e r a ocupat de grdina c u legume a unui l o c u i t o r d i n R e c a .
G r o a p a f n c a r e a f o s t amenajat m o r m f n t u l avea g u r a c v a s i r o t u n d ,
c u d i a m e t r u l maxim de 0 , 3 6 0 m , e r a adfncit fn form aproximativ
de
s a c , n u e r a a r s fn i n t e r i o r i avea f u n d u l r e l a t i v f h g u s t , d r e p t . N u s-a
p u t u t d e t e r m i n a cu e x a c t i t a t e l i m i t a de p o r n i r e n j o s a g r o p i i ; s - a o b
s e r v a t d o a r c a c e a s t a s p r g e a mantaua t u m u l u l u i . S - a notat de
ase
menea c buza r e c i p i e n t u l u i - u r n a f o s t gsit l a - 0 , 3 8 0 m fa de n i
v e l u l de c l c a r e a c t u a l . A d f n c i m e a g r o p i i nu a putut f i
m a i mic de
-0,560 m.
I n groap v a s u l a f o s t depus pe c e n t r u l e i , c u g u r a fn s u s . Lng
urn au f o s t a e z a t e , una lng a l t a , formnd "o l a t u r " , d o u f r a g m e n
te de c r m i z i r o m a n e (de t i p u l c e l o r a u t i l i z a t e l a c o n s t r u i r e a c a v o u r i
l o r , d e s c o p e r i t e i p r i n spturile p r a c t i c a t e fn n e c r o p o l a r o m u l e n s ,
fn 1969 i 1 9 7 2 ) . T o t alturi de v a s u l - u r n a f o s t depus i un f r a g m e n t
d i n g u r a u n u i r e c i p i e n t de a c e l a i t i p c u u r n a . I n vas s - a u gsit r e s t u r i
de oase c a l c i n a t e i c e n u . Cteva oase c a l c i n a t e , f r a g m e n t a r e ,
ce
n u , mpreun c u c i v a crbuni s - a u d e s c o p e r i t i n pmntul de u m
plutur a g r o p i i , m a i a l e s lng v a s u l - u r n , mpreun cu g u r a de vas
(menionat) d e p u s , i e a , r i t u a l .
P e n t r u n c a d r a r e a cultural i c r o n o l o g i c a mormntului se d o v e
d e t e u t i l - laolalt c u element* de r i t i r i t u a l f u n e r a r - v a s u l - u r n :
O a l - b o r c a n l u c r a t l a r o a t , d i n past zgrunuroas (lut h a m e s
tec c u n i s i p i p i e t r i f o a r t e f i n p i s a t ) , de c u l o a r e c e n u i e , c u pete de
nuan m a i d e s c h i s pe a l o c u r i ; c u g u r a dreapt a v f n d c o n t u r c i r c u l a r
( d e f o r m a t ) ; c u buza r e l i e f a t n e x t e r i o r avnd p r o f i l
plan-convex
i
nuire i n t e r i o a r p e n t r u s u s i n e r e a c a p a c u l u i ; c u gt s c u r t , t r o n c o n i c
c i r c u m s c r i s n e x t e r i o r de band compus d i n t r e i l i n i i i n c i s e s u p e r f i
c i a l , p a r a l e l e , a p r o p i a t e ; c u c o r p bombat avnd d i a m e t r u l maxim p l a sat pe jumtatea nlimii v a s u l u i ; c u f u n d u l n e p r o f i l a t , p l a t . ( L i p s a
p r o x i m a t i v o c i n c i m e d i n p e r e i - poriuni d i n g u r a i p f n t e c e l e v a s u
l u i ) , nlime; 0 , 1 7 3 m ; d i a m e t r u l maxim a l g u r i i : 0 , 1 3 3 m ; d i a m e t r u l
1

155

www.cimec.ro

maxim a l p n t e c e l u i : 0,171 m ; d i a m e t r u l r u n d u l u i : 0 , 0 6 6 m ( f i g . 1 ) .
P r i n toate e l e m e n t e l e - past, c u l o a r e , d i m e n s i u n i , f o r m , d e c o r v a s u l - u r n se a t a e a z t i p u l u i 2 de o a l e - b o r c a n s t a b i l i t in r e p e r t o r i u l
c e r a m i c i i r o m a n e d i n O l t e n i a , de G . P o p i l i a n i , t o t de a c e l a i
cerce
t t o r , d a t a t pe p a r c u r s u l s e c o l u l u i I I I e . n . . G . P o p i l i a n a nclinat s
plasze asemenea o a l e - b o r c a n m a i a l e s ctre f n c e p u t u l v e a c u l u i
men
ionat, lufnd fn c o n s i d e r a r e d a t a r e a acceptat de M i r c e a Babe pentru
mormfntul n r . 10 d i n n e c r o p o l a plan de l a R o m u l a .
O eventual a t r i b u i r e etnic a mormntului p a r e c nu t r e b u i e c o n
diionat numai-i-numai de u t i l i z a r e a c a urn a u n u i vas r o m a n . Avem
a s t f e l fn vedere m p r e j u r a r e a c l a m o r m i n t e l e g e t o - d a c e cu urn d e p u
s Tn groap simpl s - a c o n s t a t a t c " n u a r a r e o r i ntflnim situaii cfnd
i alturi de urn, n groapa s e p u l c r a l , s - a u depus fragmente
cera
m i c e , crbuni, c e n u . . . " . O a t a r e practic fn c a d r u l ritualului fu-,
n e r a r a putut fi surprins, de pild, fn c i m i t i r u l geto-dac de
la B u g e a c - O s t r o v (M.6, 14, 19) datat fn s e C j I V . e . n . de
asemenea fn
c i m i t i r o l geto-dac n r . 1 de l a Murighiol , situat cronologic pe p a r c u r s u l
v e a c u r i l o r I V - I I I . e . n . Tot a s t f e l , p r o t e j a r e a u r n e i pe o latur(sau pe
mai multe, o r i d e a s u p r a ) p r i n depunere de p i e t r e , s - a constatat fn c i
m i t i r u l geto-dac n r . I I de l a B u g e a c - O s t r o v .
2

F i g . 1 . - V a s - u r n a d e s c o p e r i i la Pomula
156

www.cimec.ro

C o r o b o r i h d atare observaii cu ncadrarea cronologic a v a s u l u i ;


a p o i c u m p r e j u r a r e a c acest mormnt de incineraie c o n s t i t u i e o d e
p u n e r e secundar n mantaua u n u i t u m u l r o m a n ; n f i n t A , c u c o n s t a t a r e a
c nmormntrile r o m a n e cu i n c i n e r a i e "snt c e l e mai v e c h i d i n O l t e
n i a " , "fiindc D a c i a e c u c e r i t t o c m a i n v r e m e a cnd a r d e r e a morilor
.scade n f o l o s u l nhumaiei" - n funcie de t o a t e a c e s t e a se poate emi
te i p o t e z a c mormntul p r e z e n t a t a i c i a aparinut u n u i dac i c e l nu
r e p r e z i n t o nmormntare r o m a n . F r ndoial c d e p u n e r e a r e s t u
r i l o r de cremaie dup un r i t u a l a t r i b u i t d a c i l o r , ntr-un
vas
roman
poate o f e r i s u g e s t i i p e n t r u a p r e c i e r e a - n acest c a z , sau n acest c a
d r u - a r i t m u l u i i g r a d u l u i de r o m a n i z a r e a a u t o h t o n i l o r .
De a l t f e l , t r e b u i e artat c situaia prezentat nu e n i c i d e c u m u
n i c , cum nu e singular n i c i a p r e c i e r e a e i . L a R o m u l a ea a fost ntlnit i n n e c r o p o l a plan , i a r mulimea m o r m i n t e l o r de
incineraie
d i n a c e s t c i m i t i r (n c a r e a p a r i c a z u r i de r i t u a l s i m i l a r c e l u i d e s c r i s
n n o t a de fa) 1-a d e t e r m i n a t pe D u m i t r u T u d o r s emit
urmtoarea
a p r e c i e r e : " A c e a s t persisten a i n c i n e r a i e i (pin n s e c a i I l I - l e a )
duce l a p r e s u p u n e r e a c c e i i n c i n e r a i e r a u a u t o h t o n i d a c i (dei i n v e n
t a r u l m o r m i n t e l o r este roman) .
O r i c u m , dac o asemenea i n t e r p r e t a r e a f a p t e l o r a r h e o l o g i c e s u r
p r i n s e n u este i n e x a c t , ea dobfndete o v a l o a r e a d e o s e b i t - ct v r e
me e l e m e n t e de r i t u a l f u n e r a r de t i p u l c e l o r a aduse n discuie
i pe
c a r e l e - a m c o n s i d e r a t d a c i c e v o r p e r s i s t a pe t e r i t o r i u l D a c i e i ,
aa
cum s - a c o n s t a t a t , de p i l d , n c i m i t i r u l n r . 2 de l a B r a t e i ,
datat
n
secolele V I I - V I I I e . n . .
1 0

N O T E
1
2
3
!
5

6
7
8
9
10

G . P o p i l i a n , C e r a m i c a roman d i n O l t e n i a , C r a i o v a , 1976, . 8 7 , p l .
X X X I I l / 3 2 5 - 3 2 9 ; X X X I V / 3 30-331 .
M i r c e a B a b e , n D a c i a , N . S . , X I V , 1970, p . 1 8 6 i u r m .
D . P r o t a s e , R i t u r i l e funerare la d a c i i d a c o - r o m a n i , Bucureti,
1971, p.68.
M . I r i m i a , n P o n t i c e , I , 1968, p . 2 1 2 - 2 1 3 . 2 2 5 .
E . B u j o r , n S C I V , V I I , 195'
3 - 4 , . 2 4 3 - 2 5 2 ; M a t e r i a l e i c e r c e
tri a r h e o l o g i c e , V , 1 9 5 9 , p . 3 7 3 - 3 7 8 ; V I , 1 9 5 9 , p . 3 2 5 - 3 3 0 ; V I I .
1961 , p . 2 9 7 - 3 0 0 ; D . P r o t a s e , o p . c i t . , p . 3 3 .
M.Irimia, op.Oit., p.231.
D . T u d o r , O l t e n i a r o m a n , e d . a I l I - a , 1968, p . 4 0 2 .
M . B a b e , o p . c i t . , . 1 8 6 , f i g . 11 .
D.Tudor, o p . c i t . , p.404.
E u g e n i a Z a h a r i a , Populaia r o m n e a s c d i n T r a n s i l v a n i a n s e c o l e l e
V I I - V I I I . C i m i t i r u l n r . 2 de l a B r a t e i , B u c u r e t i , 1 9 7 7 , p . 2 5 i u r m

157

www.cimec.ro

S P U L T U R E I N C I N E R A T I O N D E C O U V E R T E ROMULA
- Rsum Dans le p r i m t r e de l a n c r o p o l e t u m u l a i r e r o m a i n e de R o m u l a ,
on a d c o u v e r t f o r t u i t e m e n t , en 1 9 7 2 , une spulture incinration en
u r n e ( v a s e - b o c a l d u t y p e r o m a i n ) d p o s e dans une fosse s i m p l e , n o n brule.
L a spulture date d u I I I s i c l e de n . . L e s lments du r i t u e l
f u n r a i r e , r e n c o n t r s c h e z l e s g t o - d a c e s en commncent des I V - I I I
sicles av. n . . , permettent l'hypothse
que l a spulture - q u i est
s e c o n d a i r e dans un t u m u l u s r o m a i n - s o i t d a c e .
e

E X P L I C A T I O N DE L A FIGURE
F i g . 1 . - V a e e - u r n e dcouvert Romula.

158

www.cimec.ro

C U P R I N S

1. R A P O A R T K D E s X P A T U R I
D R A G O M I R P O P O V I C I - C e r c e t r i a r h e o l o g i c o d i n a n u l 1981
de Ja Mitoc- " P f r f u l l u i l t r a i " , j u d . B o t o a n i
V A L E R I U L E A H U , G E O R G E HO H A N I - Spturile a r h e o l o
gico efectuate la Vitneti,jud.Teleorman
C O S T A C H I B U Z D U G A N , V I C T O R I 3 0 H I , A N T O N PARAGIN C e r c e t r i r h u i , l o g i c e fn n e c r o p o l a tumulara de In
Boloteti, j u d . V r a n c e a
N I C O L A E U R S U L E S G U , DRAGOMIR P O P O V I C I
- antierul
arheologic Pruto8ti " D e u l g l Cetii",Jud.Sueeava
A L E X A N D R U V U L P I ; , M A R I E T A GHEORGHI'A - Spaturile
a r h e o l o g i c o d i n a n i i 1 9 8 0 , 1 9 8 2 i 19831a s t a j i u n e u
g e t i c a d@ l a P o p e t i , e o m . M i h i l e t i , j u d . G i u r g i u . .
L U C I A MARNESCU, ANIOARA S I O N , ION A N B R I T O I U , R e
p o r t a s u p r a ipaturilor arheologie tie l a M i c i a
( a o m . V e t e l , j u d . H u n e d o a r a ) , s e e t o r terme
L I V l U P E T C U L E S C U , BOGDAN F 1 L I F E S C U , CRISTINA
CRCIUN - R a p o r l a s u p r a s K p M t u r i l o r d i n e n s l r u l
M i c i a (eoni. V o t e l ) , j u d . H u n e d o a r a
( UIAN MUEEANU - R a p o r t a s u p r a s p t u r i l o r a r h e o l o g i
ce de l a M i c i a , p u n c t u l " E d i f i c i u l r o m a n "
L U C I A N C H I J E S C U , ANCA P U N E S C U - C e r c e t r i l e a r h e o
l o g i c a e f e c t u a t e l a C o m p l e x u l de monumente Feuda
l e de l a C e t e n i , J u d . A r g . L o c u i n t a v o i e v o d a l a . .
L U C I A N C H I E S C U , ANCA P U N E S C U - C e r c e t r i l e a r h e o
l o g i c e de l a P i u a P a t r i i ( O r a u l de FMoci)
corn.
Giurgeni, jud.Ialon

L I A B T R N A , O C T A V M O N O R A N U , A D R I A N BTRfNA
C e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e d i n zona F f n t f n a M a r e S p t i - o t i , c o r n . Vadu M o l d o v e i , j u d . S u c e a v a
V E N L ' R A R D U L E S C U - O nou locuin feudal c e r c e t a t fn
a n u l 1984 l a P o i a t a , j u d . G o r j
GH.I.CANTACUZINO, P.DIACONESCU,
G. MfflAESCUC e r c e t r i l e a r h e o l o g i c e e f e c t u a t e fn a n i i 1982 i
1983 l a a n s a m b l u l S t e l e a d i n T r g o v i t e

21

159

www.cimec.ro

27

1 , 1

F,(>

67

'

*'>
101

113

G H . I . C A N T A C U Z I N O - Cercetri arheologice la Lenic,jud.


Hunedoara

II.

127

STUDII S I NOTE

DAN MONAH, TEFANCUCO,DRAGOMIR POPOVICI, G H .


DUMITROAIA - N o i date C 1 4 din n i v e l u r i l e a p a r
innd c u l t u r i i P r e c u c u t e n i d i n staiunea de
la
Poduri "Dealul G h i n d a r u " , jud.Bacu
A L E X A N D R A B O L O M E Y - R e s t u r i l e de animale d i n t r - o g r o a
p n e o l i t i c t i m p u r i e d i n O l t e n i a
V A L E R I U L E A H U - Mormnt de i n c i n e r a i e d e s c o p e r i t l a R o
mula

160

www.cimec.ro

5 7

143

SO M MA I R

I . RAPPORTS DES F O U I L L E S

DRAGOMIR P O P O V I C I - R e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s de l ' a n 1981


de M i t o c " P f r f u l l u i I s t r a t i " , d p . d e Botoani
VALRIU L E A H U , GEORGE T R O H A N I - L e s fouilles a r c h o l o
giques effectues Vitneti,d0p.de T e l e o r m a n . . . .
C O S T A C H I B U Z D U G A N , VICTOR B O B I , A N T O N PARAGINA F o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s dans l a n c r o p o l e t u m u l a i r e
de B o l o t e t i , d p . d e V r a n c e a
N I C O L A E U R S U L E S C U , DRAGOMIR P O P O V I C I - Le chantier
a r c h o l o g i q u e de P r e u t e t i " D e a l u l Cetii"
(La
C o l l i n e du c h t e a u - f o r t ) , d p . d e S u c e a v a
A L E X A N D R U V U L P E , M A R I E T A CHEORGHI" - L e s f o u i l l e s
archologiques
des annes 1 9 8 0 , 1 982 ot 1 983 l a
s t a t i o n gtiquc de P o p e t i , commune de Mihlletl ,
d p . de G i u r g i u
L U C I A M A R I N E S C U , ANISOARA S I O N , ION A N D R I T O I U Rapport sur les fouilles archologiques
de M i c i a
( c o m . de V e e l , d p . d e H u n e d o a r a ) , dans le s e c t e u r
des t e r m e s
;
L I V I U P E T C U L E S C U , BOGDAN FILIFESCU.CRSTINA
CRCIUN
R a p p o r t s u r les f o u i l l e s d u camp
de
M i q i a ( c o m . de V e e l ) , d p . d e H u n e d o a r a
C R I A N M U E E A N U - R a p p o r t des f o u i l l e s a r c h o l o g i q u e s de
M i c i a , l e p o i n t appel " L ' E d i f i c e r o m a i n "
L U C I A N C H I T E S C U , ANCA PXUNESCU - Les recherches a r
c h o l o g i q u e s e f f e c t u e s au Complexe de monuments
fodaux de C e t e n i , d p . d ' A r g e , l a r s i d e n c e
d u vofvode
L U C I A N CHIESCU, ANCA P X U N E S C U - Les fouilles archo
l o g i q u e s de P i u a P e t r i i ( O r a u l de F l o c i ) , c o m . de
G i u r g e r i i , d p . d'Ialomia
L I A B T R N A , O C T A V M O N O R A N U , A D R I A N BTRNA L e s r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s de l a zone de F f n t f n a M a r e - S p t r e t i , c o m . de V a d u M o l d o v e i ,
dp.de Suceava
;

161

www.cimec.ro

9
21

27

37

13

>3

59
63

67

75

85

V E N E R A R D U L E S C U - Une h a b i t a t i o n rcemment d c o u v e r t e
t u d i e en 1984 P o i a t a , d p . d e G o r j
GH.I.CANTACUZINO, P.DIACONESCU, G . M I H A E S C U L e s r e c h e r c h e s a r c h o l o g i q u e s e f f e c t u e s pendant
1982 et 1983 dans l a s t a t i o n de S t e l e a de T r g o
vite
G H . I . C A N T A C U Z I N O - Recherches archologiques Lenic,
dp.de Hunedoara

II.

101

113
127

ETUDES ET NOTES

D A N M O N A H , T E F A N C U C O , DRAGOMIR P O P O V I C I ,
G H . D U M I T R O A I A - D e s donnes n o u v e l l e s C 1 4 des
n i v e a u x a p p a r t e n a n t l a c u l t u r e de P r c u c u t e n i
dans l a s t a t i o n de P o d u r i " D e a l u l G h i n d a r u " , d p .
de B a c f i u
A L E X A N D R A B O L O M E Y - L e s r e s t e s d ' a n i m a u x trouvs
d a n s une f o s s e d u nolithique a n c i e n de l ' O l t n i e . .
V A L E R I U L E A H U - Tombe d ' I n c i n r a t i o n d c o u v e r t e a R o
mula

162

www.cimec.ro

137
143
155

C O N T E

N T S

I . EXCAVATION

RAPORTS
Page

D R A G O M I R P O P O V I C I - T h e 1981 E x c a v a t i o n s at Mitoc " P f r f u l


l u i I s t r a t i " , Botoani County
V A L E R I U L E A H U , G E O R G E T R O H A N I - E x c a v a t i o n s at Vit n e t i , Teleorman County
C O S T A C H I B U Z D U G A N , V I C T O R B O B I , A N T O N PARAGIN E x c a v a t i o n s at the T u m u l a r N e c r o p o l i s of B o l o t e t i ,
V r a n e ea County
N I C O L A E U R S U L E S C U , D R A G O M I R P O P O V I C I - The A r c h a e o
l o g i c a l S i t e of P r e u t e t i " D e a l u l C e t i i " , S u c e a v a
County
A L E X A N D R U V U L P E , M A R I E T A GHEORGHIA - The
1980,
1982 and 1983 A r c h a e o l o g i c a l E x c a v a t i o n at
the
G e t i c S i t e of P o p e t i , M i h i l e t i , G i u r g i u C o u n t y . .
L U C I A M A R I N E S C U , A N I O A R A S I O N , I O N ANDROOIU R e p o r t on the A r c h a e o l o g i c a l E x c a v a t i o n at M i c i a ,
V e e l , H u n e d o a r a C o u n t y . T h e Roman B a t h s
L I V I U P E T C U L E S C U , BOGDAN F I L I P E S C U , CRISTINA
CRCIUN - R e p o r t on the E x c a v a t i o n s at M i c i a
C a s t r u m , Veel, Hunedoara County
C R I A N M U E E A N U - R e p o r t on the E x c a v a t i o n s at M i c i a .
"Edificiul roman"
L U C I A N C H I E S C U , A N C A P U N E S C U - E x c a v a t i o n s at the
Ceteni Complex of F e u d a l M o n u m e n t s ,
Arge
C o u n t y . The P r i n c e l y Residence
L U C I A N CHIESCU, ANCA PUNESCU - Excavations
at
P i u a P e t r i i (Orai ' l e F l o c i ) , G i u r g e n i , I a l o m i
a C o u n t y .
L I A B T R N A , O C T A V M O N O R A N U , A D R I A N BTRJNA Excavations i n the A r e a Ffntfna Mare-Sptreti,
V a d u M o l d o v e i , S u c e a v a County
V E N E R A RDULESCU - A n o t h e r Feudal Residence D i s c o v e
r e d at P o i a t a , G o r j C o u n t y , i n 1 9 8 4 . . . .
GH.I.CANTACUZINO, P.DIACONESCU, G . M I H X E S C U Archaeological Research-Worhk
P e r f o r m e d at
S t e l e a Complex of T f r g o v i t e i n 1982 and 1 9 8 3 . . .
163

www.cimec.ro

9
21

27

37

43

53

59
63

67

75

85
101

113

Q H . I . C A N T A C U Z I N Q - Archaeologieal Survey at Leanio, Hune.


doara County*
..........................

127

S T U D I E S AND NOT88

DAN MONAH, T1FAN CUCOE, DRAQOMIR P O P O V I C I , Q H .


DUMITROAIA - The Latest C 1 4 Data on the
Levels Setenglng ta the Fre-(Jueuteni Culture
of th@ Arehaeotegleal Site pgduri
" Dealul
Qhind&fu", BatjBu County
A L E X A N D R A BOLOMY = Animal Hemsin* round in an Early
NeeUttite f i t in Uenla
VLteaib L I A H U = Cremation Burial at tamUla . . . . . . . . . . .

164

www.cimec.ro

137
Hi
Hi

INHALTSVERZEICHNIS

I.

AUSGRABUNGSBERICHTE

\
DRAGOMIR POPOVICI - Die 1981 Auegrabungen bel Mitee
"Pfrful lui ltrai, Bealrk Botoani. . . . . . . . . .
VALERIU LEAHU, G SORG TROHANI - Die Auigrabungen
bei VitSneU, Bealrk Teleorman
COSTACHI BUZDUGAN, VICTOR BOBI, ANTON PARAGINA"
- Auegrabungen bei den HUgel QrBberfeld von
Beleteti, Bealrk Vrane ea
NICOLAS URSULESCU, DRAGOMIR POPOVICI - Die arehBloglsehe Auegrabungeatelle von Freuteeti "Dealul
CetStii" Beairk Sueeava
ALEXANDRU VULPE, MAR 1ST A GHEORGHIA - Die 1980,
1181 und
arehBologieehen Auegrabungen bei
der aetieehen uegrabungeeteile ven Peeeeti,
MihBUeatl, Bealrk Giurgiu
LUCIA MARINSSCU, ANIOARA SION, ION ANBRIOIU I e rie ht liber die arehielegieehen Auegrabungen
bei Mieia, Veel, Bealrk Hunedeara. Sie
rb=
miiehin l i d e r
............................
L i v i u P I T C U L C U , IOQBAN FILIPBCU, CRITINA
CRCIUN " l e r i e h t Uber die Auegrabunpn bei
de m K&etell Mieia, Veel, l e i i r k Hunedeara..,,
CRIAN MUlgANU = l e r l e h t Uber die Auegrabungen bei
Mieia. Auegrabungtlle "Sdifieiul reman" . . . .
LUCIAN CHIiiCU, ANCA P UNIS CU = Arihttelegieehe
Auegrabungen bel den mittelalteriiehen DenkmBier Kemplex tc ctetaeni, Bealrk Arge .
Die fUritefliehi Reeidena
LUCIAN CHIESCU, ANCA PUNESCU - Auegrabungen bei
Piua Petrii (Or&eul de Floel), Giurgenl, Bealrk
Ialomia
LIA BTRNA, OCTAV MONORANU, ADRIAN BTRNA Arohologlioht Auigrabungen Im Qeblet Fitfna Mara-Spfttlreti, Vadu Moldovei, Beairk
Suoeava
169

www.cimec.ro

Selte
9
l
37
M

43

13
|
k% ,

?
79

69

V E N E R A RDULESCU - Eine andere m i t t e l a l t e r l i c h e Residenz,


d i e b e i P o i a t a ( B e z i r k G o r j ) i n 1984 gefunden w u r d e . .
G H . I . C A N T A C U Z I N O , P . D I A C O N E S C U , G . M I H X E S C U - Die
1 982 und 1983 a r c h o l o g i s c h e n F o r s c h u n g e n b e i
S t e l e a A u s g r a b u n g s s t e l l e von T r g o v i t e
G H . I . C A N T A C U Z I N O - Archaologische Forschungen bei L e
n i c , B e z i r k Hunedoara

101

113
127

I I . STUDIEN^UNTKBEMERKUNGEN
D A N M O N A H , T E F A N C U C O , DRAGOMIR P O P O V I C I , G H .
D U M I T R O A I A - D i e l e t z t e n C 1 4 D a t e n Uber d i e
Phasen der P r e - C u c u t e n i K u l t u r bei d e r A u s g r a
bungsstelle P o d u r i " D e a l u l G h i n d a r u " , Bezirk B a
cu
A L E X A N D R A B O L O M E Y - T i e r r e s t e von e i n e r f r l l h n e o l i t i s c h e n
HBhle i n O l t e n i a . . .
V A L E R I U L E A H U - Das B r a n d g r a b von R o m u l a

166

www.cimec.ro

137
143
1 'S

www.cimec.ro