Sunteți pe pagina 1din 27

Proiect de management

pentru cazul spitalului studiat:


diagnosticare si propuneri
Dr. Monica Claudia BOER
Concurs pentru ocuparea functiei de manager
- Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof.Dr.Al.Obregia
Bucuresti, 5.04.2011

Date generale despre spital la preluare

Spital public general de 392 paturi: 350 paturi acuti DRG,


7 paturi nonDRG (NN prematuri), 35 paturi spit.zi
Structura: 15 sectii si compartimente, acoperind 12
specialitati (medicale, chirurgicale si paraclinice)
Nu are ambulatoriu si nici imagistica de inalta perform.
Dispunere pavilionara, 3 cladiri dispuse in 2 locatii: A+B si
C exterioara, construite in anii 1968, 1977 si 1936
Amplasare: in resedinta de judet si centru univ.
Subordonare: autoritatea locala; neretrocedari
Aprox. 14.500 cazuri/an + 2.750 internari de zi/an
Contract ferm cu CAS, cu plata pe DRG (caz ponderat) la
14 sectii, pe zi de spitalizare la 1 sectie (NN prematuri) si
spitalizari de zi la 2 sectii
2

Structura spitalului pe sectii

Resursele umane ale spitalului

Se obs. ponderea mare a personalului nemedical (56%), in


defavoarea pers. medical (44% fata de media nat. 55%)
4

Activitatea spitalului nr.cazuri contractate


pe sectii 2010

(la media ultimilor 5 ani)

Indicatori de activitate pe sectii, sem.I


Sectia

nr.
paturi

nr.
cazuri

raportate

nr. cazuri
validate

ICM
realizat

nr.zile
sp.
realizate

DMS
realizata

utilizarea
paturilor %

medicina interna I

60

1082

1080

1.1049

10584

9.8

96.66

medicina interna II

30

711

708

0.9124

5027

7,1

91.82

cardiologie

35

570

570

1.2657

4503

7.9

70.50

gastroenterologie

20

290

270

1.1355

3267

12.1

89.51

dermatovenerologie

25

456

456

0.9876

3967

8.7

86.95

pneumologie

20

277

276

0.9524

3036

11

83.18

OG

35

1051

1044

0.7512

5742

5.5

89.89

NN- nou nasc.

20

600

600

0.7654

2940

4.9

80.55

boli infectioase

15

130

126

0.6784

2053

16.29

75.00

oftalmologie

10

244

240

0.4356

1440

78.90

ORL

10

199

198

0.5678

1030

5.2

56.44

chirurgie gen.I

35

542

540

1.3913

4914

9.1

76.93

chirurgie gen.II

35

609

606

1.1056

6181

10.2

96.77

54684

8.14

85,61

1215

22.5

95.11

total
NN- prematuri

6761

6714

54

54

0.9752

Realizat fata de contractat pe sectii, sem.I


contractat

realizat
raportat

validat

DIFERENTE!

medicina interna I

1200

1082

1080

-120

90.0

medicina interna II

600

711

708

108

118.0

cardiologie

650

570

570

-80

87.7

gastroenterologie

375

290

270

-105

72.0

dermatovenerologie

425

456

456

31

107.3

pneumologie

300

277

276

-24

92.0

OG

1050

1051

1044

-6

99.4

NN nou nascuti

600

600

600

100.0

NN prematuri

63

54

54

-9

85.7

boli infectioase

200

130

126

-74

63.0

oftalmologie

350

244

240

-110

68.6

ORL

250

199

198

-52

79.2

chirurgie gen.I

575

542

540

-35

93.9

chirurgie gen.II

575

609

606

31

105.4

total sp. continua

7213

6815

6768

-445

93.8

total spit. zi

4080

2773

2773

-1307

68.0

sectia

realizare %

Situatia DMS pe sectii la sem.I


realizat

optim

Medicala I

9.8

7.5

Medicala II

7.1

7.5

Cardiologie

7.9

Gastro.

12.1

Dermatove.

8.7

9.2

Pneumo.

11

9.5

OG

5.5

Nou-nascuti

4.9

Infectioase

16.29

10.5

ORL

5.2

Chir.gen.I

9.1

Chir.gen.II

10.2

Prematuri

22.5

16.5

Sectia

Oftalmo

Situatia ICM pe sectii la 6 luni


realizat

mediu
spec.

Medicala I

1.1049

1.1200

MedicalaII

0.9124

1.1200

Cardio

1.2657

1.4600

Gastro.

1.1355

1.3000

Dermato

0.9876

0.9000

Pneumo

0.9524

0.9600

OG

0.7512

0.7200

NN

0.7654

0.6900

Infect.

0.6784

0.9500

Oftalmo

0.4356

0.5900

ORL

0.5678

0.7700

Chir.gen.I

1.3913

1.2000

Chir.gen.II

1.1056

1.2000

Sectia

Situatia utilizarii paturilor pe sectii la 6 luni


Sectia

realizat

optim

MedicalaI

96.66

82

MedicalaII

91.82

82

Cardio.

70.50

81

Gastro.

89.51

82

Dermato.

86.95

86

Pneumol.

83.18

78

OG

89.89

82

NN

80.55

82

Infect.

75.00

77

Oftalmo

78.90

77

ORL

56.44

82

Chir.gen.I

76.93

81

Chir.gen.II

96.77

81

10

Situatia financiara a spitalului


cheltuielile la sem.I
Denumirea cheltuielilor

Suma cheltuita
(lei)

I. Cheltuieli cu salariile

8.432.987

II. Bunuri si servicii, din care:

3.767.013

Pondere in
total (%)
67,7%

- utilitati

788.678

6,3%

- medicamente

656.000

5,3%

III. Capital

252.990

2%

Total cheltuieli

12.452.990

DATORII SCADENTE > TERMEN

1.200.000

11

Situatia veniturilor spitalului la sem.I


Suma
contractata

Suma
realizata

Venituri dupa sursa si tip


Suma pe DRG (CAS)

Ponderea
realizarilor
fata de
contractat

10.260.507,4

9.151.346

89,2%

Suma pe zi de spitalizare NN (CAS)

259.875

222.750

85,7%

Suma din spitalizarea zi (CAS)

723.600

508.450

70,3%

Incasari directe (venituri proprii sp.)

112.440

22.488

20%

1.405.497,5

1.062.557

75,6%

12.761.919,9

10.967.591

85,9%

Subventii de la Autoritatea Locala


Total venituri

Diferenta realizat-contractat:

- 1.794.329 lei
12

Veniturile realizate de spital la sem.I

13

Veniturile realizate din spitalizarea continua sem.I


Denumire sectie

nr. cazuri
validate

nr. cazuri
ponderate

medicina interna I

1080

1193.29

1649719

medicina interna II

708

645.98

893960

cardiologie

570

721.45

999405

gastroenterologie

270

306.59

425130

dermatovenerologie

456

450.35

625980

pneumologie

276

262.86

365744

OG

1044

784.25

1092292

neonatol.- nou nascuti

600

459.24

646451

boli infectioase

126

85.48

120443

oftalmologie

240

104.54

145316

ORL

198

112.42

156270

chirurgie gen.I

540

751.30

1099345

chirurgie gen.II

606

669.99

931291

Total pe DRG

6714

6547.75

9.151.346

NN prematuri

54

Total spitalizare continua

suma realizata lei


(TCP=1390, T=250)

222750
9.374.096

14

Situatia spitalizarii de zi:


contractat-realizat la sem.I
Serviciul,
sectia

Tariful
agreat cu
CAS

Nr.cazuri
contractate

Suma
contractata

Nr. cazuri
realizate

Suma
realizata

Serv.1 chir.

150

900

135000

866

129900

Serv.2 chir.

200

600

120000

512

102400

Serv.3 chir.

250

600

150000

575

143750

2100

405000

1953

376050

total chirurgie
Serv.1 OG

130

780

101400

312

40560

Serv.2 OG

170

540

91800

234

39780

Serv.3 OG

190

660

125400

274

52060

1980

318600

820 (41%)

132400

723600

2773

508450

total OG
total general

15

Analiza SWOT a spitalului: mediul intern


PUNCTE SLABE
spital multipavilionar, situat in 2 locatii in 3
cladiri vechi, probleme cu igienizarea corp C,
care necesita si reabilitare
nerespectarea unor circuite functionale la
CPU, dermatovenerologie si infectioase
absenta aparaturii imagistice de inalta
performanta, asigurarea serv. RMN si CT la
alte unitati, implicand chelt. si risc la transport
absenta ambulatoriului integrat
nederularea de PN
scaderea adresabilitatii la unele sectii
indicatori (nr.cazuri, ICM, DMS etc.) sub
nivelul contractat pe unele sectii si pe sp.
dificultati fin., datorii scadente > termen plata
dezechilibru in structura de personal
(medical-administrativ)
cazuri invalidate (0,7%), probleme la
codificarea si raportarea pacientilor sp.
nerealizarea spit. zi, mai ales la OG
costuri mari de intretinere a cladirilor, cu un
confort redus pt. pacienti si personal
nerealizarea contractului cu CAS la 6 luni

PUNCTE FORTE
spital modern, situat intr-un centru universitar
cladiri nerevendicate bine pozitionate, cu spatii
verzi generoase, parcare, ambient favorabil si
multiple oportunitati de dezvoltare (pe orizontala
si verticala)
autorizatie sanitara de functionare obtinuta de
la DSP pe 2010, dar cu plan de conformare
diversitatea serviciilor medicale oferite
(paraclinice, medicale, chir.)
adresabilitate buna in ultimii 5 ani
contract ferm cu casa de asigurari, la nivelul
adresabilitatii uzuale
existenta spitalizarii de zi pe 2 sectii
existenta incasarilor directe si a contributiei
autoritatii locale la veniturile spitalului
inceperea procesului de certificare ISO
9001:2008 de mgt.calitatii, instruirea a 2 angajati
in mgt. sist.calitatii
participarea managerului la perfectionare
profesionala (cursuri, congrese)

16

Analiza AMENINTARI
SWOT a spitalului: mediul
extern
OPORTUNITATI
reducerea nr.paturi (3%) si eficientizarea
spitalului dispuse de MS si CA
presa nefavorabila ref. igiena din spital
servicii de calitate oferite de concurenta
din mediul public si privat in unele spec.
(OG, NN, dermatoven., ORL, interne,
cardiol., oftalmologie), influentand cererea
blocarea posturilor
masurile de austeritate aplicate de guvern,
demotivante pt. personal
mediu sindical ostil schimbarilor structurii
de personal din spital
riscul plecarii personalului medical
competent in privat sau in strainatate,
acutizarea migratiei
efectele descentralizarii si comasarii sp.
procesul de acreditare a spitalelor ce se
apropie, cu standarde dificil de atins
cadru legislativ in permanenta schimbare,
cu dificultati in aplicare
situatia financiara dificila a sist.sanitar

sprijin din partea autoritatii locale de care


apartine spitalul - atat financiar, cat si pentru
si dezvoltare
studiu de fezabilitate al autoritatii locale
favorabil dezvoltarii serv. recuperare medicala
sansa parteneriatelor public-privat la nivelul
unor servicii si spatii, in conditii avantajoase
colaborari cu alte autoritati, institutii si mediu
de afaceri local pentru derularea unor
programe si servicii medicale
posibilitatea aplicarii de proiecte pt.

reabilitare, dotare, cercetare si formare


specialisti cu finantare nationala / europeana
posibilitatea colaborarilor cu alte entitati in
vederea derularii de studii clinice si proiecte
de cercetare
posibilitati de sponsorizari si donatii
procesul de descentralizare si reforma a
sectorului spitalicesc din Romania, sporind
autonomia spitalului

si a economiei generale

17

Principalele probleme ale spitalului

Vechimea, dispunerea si compartimentarea cladirilor


spitalului, facand dificila realizarea circuitelor functionale,
igienizarea, utilizarea eficienta a spatiilor, generand costuri
mari de intretinere si conditii de spitalizare medii/precare
Corpul C este costisitor si ineficient utilizat
Lipsa ambulatoriului sp. (care orienteaza si triaza pacientii,
asigura continuitatea ingrijirilor de specialitate)
Ineficienta unor sectii si servicii ale sp., cu indicatori slabi
Servicii de imagistica ce raspund partial nevoilor pacientilor
Nerealizarea contractului la 6 luni si datorii
Management deficitar, lipsa viziunii pe termen lung
Comunicare deficitara cu mediul extern, cu media
Nevalorificarea potentialului sp., in contextul specific actual
18

Propuneri strategico-tactice de imbunatatire


a functionarii si performantelor spitalului
I. Imbunatatirea mediului intern, punerea in valoare
a spitalului:

Structura, infrastructura si dotarile


Personalul
Activitatea medicala, serviciile
Managementul

II. Buna relationare cu mediul extern


dupa abordarea de tip structura-proces-rezultate
(Donabedian)
19

Misiune si valori propuse


Misiunea spitalului: acordarea unor servicii medicale de
inalta calitate si in conditii de siguranta, utilizate
adecvat si integrat, pentru imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei zonei deservite.
Valori : accesibilitate, calitatea serviciilor, siguranta,
ingrijiri centrate pe pacient, respect pt. drepturile
pacientilor, profesionalism, integritate

20

Proiectul de imbunatatire
Scopul: imbunatatirea performantelor spitalului pentru
un raspuns cat mai bun la nevoile si asteptarile
pacientilor, in conditii de eficienta, competitivitate
pe piata si retentia personalului medical
Obiective strategice:
A. Eficientizarea spitalului
B. Dezvoltarea serviciilor spitalului si imbunatatirea
calitatii acestora - d.p.v. medical si ambiental

21

Actiuni necesare atingerii obiectivelor

Analiza de situatie detaliata a spitalului d.p.v. structural, clinic,


dotare, RU, ec.-financiar, administrativ, pe baza tuturor datelor
Solicitarea unui audit la preluarea spitalului
Convocarea CD si sefilor de sectii pentru analiza de situatie si
feedback, incurajand colaborarea profesionala
Initierea unor bune relatii de colaborare cu toate autoritatile
locale, furnizori, mediu de afaceri si media
Configurarea final a proiectului de management cu obiective,
resurse, sarcini si termene, in acord cu autoritatea locala
Accesare fonduri structurale cu Autoritatea locala pt consolidare,
reabilitare si dotare medicala, inclusiv pt. sectia de recuperare
Consolidare si reabilitare coresp. a corpului C al spitalului
Reparatii, renovare, igienizare si recompartim. corpuri A si B, cu
respectarea planului de conformare
22

Actiuni pentru atingerea obiectivelor (cont.)

Demersuri pt. obtinerea unei noi organigrame a spitalului:


Infiintare ambulatoriu integrat, in sediul principal, cu toate
specialitatile din spital plus neurologie, psihiatrie, recuperare,
oncologie
Reducere cu 31 paturi: 5 paturi la med.int.I; 5 paturi la
gastroenterol.; 2 paturi la oftalmologie, 2 paturi la ORL (raman cate
5 paturi sp.continua si 3 sp.zi fiecare), 15 spit.zi OG, (structura finala
dupa analiza documentata a spitalului si pietei, in acord cu politica si
planurile autoritatilor locale inclusiv DSP)
Infiintare sectie recuperare cu 20 paturi spit.continua si de zi in Corp
C consolidat si extins
Transformare 10 paturi cardiologie in comp.UTIC
Demersuri pt. obtinerea certificarii ISO 15189:2007 pt. lab. analize
Parteneriat public-privat pentru serv. CT, RMN, angiografie corp A
Demersuri pentru derularea de PN, cu asigurarea medicatiei -BCV,
infectioase, sanatatea mamei si copilului, pneumologie etc.
Diversificarea pachetelor de servicii de spitalizare de zi
23

Actiuni pentru atingerea obiectivelor (cont.)

Extinderea serviciilor cu plata fise auto, permise port-arm


Contracte de colaborare cu 4 medici specialisti pt. ambulatoriu
Evaluarea nivelului de perfectionare si de satisfactie
profesionala a personalului medical al spitalului - chestionar
Elaborarea si implementarea unui plan de instruire profesionala
si perfectionare pentru personalul medical, pe baza nevoilor
Revizuire, actualizare fise post
Training pe codificare si raportare DRG pt cate o persoana pe
fiecare sectie
Organizarea unor cursuri acreditate de Colegiu, pt. medicii de
familie din judet - colaborare si cresterea adresabilitatii sp.
Demersuri pentru implementarea ghidurilor clinice aplicabile
Demersuri pt contractare servicii medicale cu firme si case
private de asigurari de sanatate
Motivarea personalului medical prin implicarea in studii clinice,
proiecte de cercetare, granturi, formare profesionala
24

Actiuni pentru atingerea obiectivelor (cont.)

Analiza oportunitatilor de externalizare a unor servicii (paza,


spalatorie, catering etc.)
Analiza si discutarea rapoartelor DRG lunare cu sefii de sectii
Pregatirea spitalului pt acreditare
Investigarea periodica a nivelului de satisfactie a pacientilor fata
de serviciile spitalului aplicare chestionar; discutarea
rapoartelor cu echipa de conducere, masuri
Realizarea unei brosuri de prezentare a spitalului si a unui
website actualizat periodic
Comunicate de presa, participare la evenimente locale, buna
relationare cu media
Participare la campanii IEC pt sanatate organizate de diferite
institutii/ONG si organizare de evenimente de promovare a sp.
Monitorizarea activitatilor si a indicatorilor

25

Rezultate asteptate

proiect de management elaborat si agreat cu echipa spitalului si autoritatea


locala, pe baza analizei complete de situatie
organigrama noua, aprobata
raport privind performantele sectiilor spitalului, elaborat
raport de analiza a costurilor spitalului pe sectii, elaborat
aprobari pentru reabilitare, restructurare si recompartimentare, obtinute
ambulatoriu de specialitate amenajat, functional
proiect pt. Centru de recuperare medicala, agreat cu autoritatea locala,
contractat si elaborat, in acord cu politica de dezv. locala
demersuri si finantare proiect de reabilitare si dotare medicala, obtinuta
sectie de recuperare medicala, infiintata
sectii, spatii reabilitate, circuite functionale indepl.
plan de perfectionare profes. a personalului dupa nevoi, elaborat
contracte de colaborare cu medici specialisti din afara sp.
participare la studii clinice si proiecte de cercetare
fise de post, actualizate
chestionare de satisfactie aplicate pacientilor
raport de satisfactie a pacientilor sp., elaborat si diseminat intern
comunicate de presa transmise periodic
26

Indicatori urmariti

Nr. servicii noi oferite populatiei


Scaderea nr.paturi cu 3% si redistribuire:
medicina int.I, gastro-enterol., spit.zi OG;
ORL, oftalmologie
Reducerea nr. cazuri invalidate min.
Cresterea nr. pacienti externati la nivelul
contractat
Nr. consultatii in ambulatoriu - contractat
Scaderea DMS pe sectiile cu probleme
Cresterea ICM pana la valorile optime pe
sectii si a ICM spital pana la valoarea
contractata
Reducerea ponderii pers.admin.
Cresterea contributiei autoritatii locale
Cresterea chelt. cu medicamentele 8%
Reducerea datoriilor min.
Reducerea chelt. nemedicale din total
Cresterea chelt. de capital

Imbunatatirea conditiilor de
spitalizare si de lucru in spital
Nr. chestionare de satisfactie
pacienti, distribuite si completate
Cresterea veniturilor realizate la
toate categoriile
Cresterea satisfactiei pacientilor
Nr. chestionare de satisfactie
personal, distribuite si completate
Nr.participari la cursuri si congrese
Nr. credite EMC
Nr. studii si proiecte derulate de
spital
Imbunatatirea satisfactiei profes.
Nr. comunicari stiintifice si publ.
Imbunatatirea imaginii spitalului
27