Sunteți pe pagina 1din 237

LEGE nr. 500 publicata in M.Of. nr. 597 din data: 13.08.

2002
Rectificari:
Republicari:
Parlamentul Romaniei
Lege nr. 500
din 11 iulie 2002
privind finantele publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Obiectul legii
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice
implicate in procesul bugetar.
(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica in domeniul elaborarii, aprobarii, executarii si raportarii:
a) bugetului de stat;
b) bugetului asigurarilor sociale de stat;
c) bugetelor fondurilor speciale;
d) bugetului trezoreriei statului;
e) bugetelor institutiilor publice autonome;
f) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor
sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
g) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror
rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice;
i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
Definitii
Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care
incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;
2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri
publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;
3. angajament legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta
sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;
4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de
caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei
cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
5. autorizare bugetara - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati,
intr-o perioada data, in limita creditelor bugetare aprobate;
6. buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau,
dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;
7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si
consolidate pentru a forma un intreg;
8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit
destinatiilor stabilite prin bugetele respective;
9. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa
criterii unitare;
10. clasificatie economica - gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic;

11. clasificatie functionala - gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor pentru a evalua alocarea
fondurilor publice unor activitati sau obiective care definesc necesitatile publice;
12. contabil - denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucreaza in compartimentul
financiar-contabil, care verifica documentele justificative si intocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor
efectuate pe seama fondurilor publice;
13. compartimentul financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice, in care
este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment);
14. credite destinate unor actiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte,
obiective si altele asemenea, care se desfasoara pe o perioada mai mare de un an si dau loc la credite de
angajament si credite bugetare;
15. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului
bugetar, in limitele aprobate;
16. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot
ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului
bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si
efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
17. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin
credite bugetare, partial prin finantarea provenita din surse externe;
18. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale
bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora;
19. contributie - prelevare obligatorie a unei parti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau
fara posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;
20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;
21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre
Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizari de credite
bugetare si plati;
22. donatie - fonduri banesti sau bunuri materiale primite de o institutie publica de la o persoana
juridica sau fizica cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie;
23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an
bugetar;
24. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii
cheltuielilor aprobate prin buget;
25. executia de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata
cheltuielilor bugetare;
26. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa
si se raporteaza bugetul;
27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2);
28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile
acestora;
29. impozit - prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre
administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;
30. institutii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile
publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a
acestora;
31. lege bugetara anuala - lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si
cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar;
32. lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala;
33. lichidarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta
angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate
ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective;
34. ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de
bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata;
35. plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia
publica achita obligatiile sale fata de terti;

36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale
bugetului, care se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia;
37. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal
de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti
indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;
38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si
bugetele locale;
39. seful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a
compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a
cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii
publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste
atributii pe baza de contract, in conditiile legii;
40. taxa - suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia
de catre un agent economic, o institutie publica sau un serviciu public;
41. varsamant - modalitate de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata de
un agent economic sau de o institutie publica ori financiara;
42. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in baza
unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii si alte varsaminte;
43. virare de credite bugetare - operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o
subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta
subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a
operatiunilor respective.
Veniturile si cheltuielile bugetare
Art. 3. - (1) Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc
veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, dupa consolidare, prin eliminarea
transferurilor dintre bugete, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea
de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.
(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice,
programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte
reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor
bugetare.
Autorizarea bugetara/Angajamentele multianuale
Art. 4. - (1) Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si
cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.
(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in cadrul carora
se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
(4) Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea
celor vinovati, in conditiile legii.
(5) Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele
bugetare.
(6) In vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale, in
limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.
Legile bugetare anuale
Art. 5. - In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:
a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;
b) legea bugetului asigurarilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de
stat.
Legile de rectificare
Art. 6. - Legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,
elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleasi
proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.

Legile privind contul general anual de executie


Art. 7. - Rezultatele fiecarui exercitiu bugetar se aproba prin:
a) legea privind contul general anual de executie a bugetului de stat;
b) legea privind contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat.
CAPITOLUL II
Principii, reguli si responsabilitati
SECTIUNEA 1
Principii si reguli bugetare
Principiul universalitatii
Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.
(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor
si sponsorizarilor, care au stabilite destinatii distincte.
Principiul publicitatii
Art. 9. - Sistemul bugetar este deschis si transparent, acestea realizandu-se prin:
a) dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejul aprobarii acestora;
b) dezbaterea publica a conturilor generale anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobarii
acestora;
c) publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor
si conturilor anuale de executie a acestora;
d) mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului,
exceptand informatiile si documentele nepublicabile, prevazute de lege.
Principiul unitatii
Art. 10. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura
utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice.
(2) Toate veniturile retinute si utilizate in sistem extrabugetar, sub diverse forme si denumiri, se
introduc in bugetul de stat, urmand regulile si principiile acestui buget, cu exceptia celor prevazute la art.
62 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 68, precum si a celor pentru constituirea, potrivit legii, a fondurilor de
stimulare a personalului.
(3) Veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si ale Fondului
special al drumurilor publice se introduc in bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie speciala,
urmand regulile si principiile acestui buget.
(4) In vederea respectarii principiilor bugetare, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a
prezentei legi Guvernul va propune Parlamentului modificarea actelor normative pentru desfiintarea
veniturilor si cheltuielilor cu destinatie speciala incluse in bugetul de stat.
Principiul anualitatii
Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care
corespunde exercitiului bugetar.
(2) Toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul unui buget
apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.
Principiul specializarii bugetare
Art. 12. - Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si,
respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit
clasificatiei bugetare.
Principiul unitatii monetare
Art. 13. - Toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala.
Reguli privind cheltuielile bugetare

Art. 14. - (1) Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si limitata si sunt determinate de autorizarile
continute in legi specifice si in legile bugetare anuale.
(2) Nici o cheltuiala nu poate fi inscrisa in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si nici angajata si
efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala.
(3) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata, ordonanta si platita daca nu este
aprobata potrivit legii si nu are prevederi bugetare.
Limite privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor bugetare
Art. 15. - (1) In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a
caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, initiatorii au
obligatia sa prevada si mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau cresterea
cheltuielilor. In acest scop initiatorii trebuie sa elaboreze, cu sprijinul Ministerului Finantelor Publice sau al
altor institutii implicate, fisa financiara care insoteste expunerea de motive sau nota de fundamentare, dupa
caz, si care va fi actualizata in concordanta cu eventualele modificari intervenite in proiectul de act
normativ. In aceasta fisa se inscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie sa
aiba in vedere:
a) schimbarile anticipate in veniturile si cheltuielile bugetare pentru urmatorii 5 ani;
b) esalonarea anuala a creditelor bugetare, in cazul actiunilor multianuale;
c) propuneri realiste in vederea acoperirii majorarii cheltuielilor;
d) propuneri realiste in vederea acoperirii minusului de venituri.
(2) Dupa depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative
numai in conditiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuarii veniturilor sau
a majorarii cheltuielilor bugetare, aferente exercitiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.
SECTIUNEA a 2-a
Competente si responsabilitati in procesul bugetar
Aprobarea bugetelor
Art. 16. - (1) Bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele institutiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat,
bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului si bugetele institutiilor publice se
aproba astfel:
a) bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor
externe contractate sau garantate de stat si bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin lege;
b) bugetele institutiilor publice autonome, de catre organele abilitate in acest scop prin legi speciale;
c) bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetele prevazute la lit. a), prin lege, ca anexe la
bugetele ordonatorilor principali de credite;
d) bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetele prevazute la lit. a), de catre ordonatorul
de credite ierarhic superior al acestora;
e) bugetele institutiilor publice care se finanteaza integral din venituri proprii, de catre organul de
conducere al institutiei publice si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
f) bugetul trezoreriei statului, prin hotarare a Guvernului.
(2) Bugetele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se aproba in termen de 15 zile de la data publicarii legii
bugetare anuale sau a legii de rectificare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Rolul Parlamentului
Art. 17. - (1) Parlamentul adopta legile bugetare anuale si legile de rectificare, elaborate de Guvern in
contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta.
(2) In cazul in care legile bugetare anuale, depuse in termen legal, nu au fost adoptate de catre
Parlament pana cel tarziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se refera proiectul de
buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta.
(3) In timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determina
majorarea nivelului deficitului bugetar.
(4) Parlamentul adopta legile contului general anual de executie.
Rolul Guvernului

Art. 18. - (1) Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia in considerare perspectivele
economice si prioritatile politice cuprinse in Programul de guvernare acceptat de Parlament.
(2) Guvernul asigura:
a) elaborarea raportului privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar respectiv si proiectia
acesteia in urmatorii 3 ani;
b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale si transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului,
in cadrul termenului limita prevazut de prezenta lege;
c) exercitarea conducerii generale a activitatii executive in domeniul finantelor publice, scop in care
examineaza periodic executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului
bugetar, dupa caz;
d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general
anual de executie;
e) utilizarea fondului de rezerva bugetara si a fondului de interventie la dispozitia sa, pe baza de
hotarari.
Rolul Ministerului Finantelor Publice
Art. 19. - In domeniul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) coordoneaza actiunile care sunt in responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, si
anume: pregatirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum si ale legilor privind
aprobarea contului general anual de executie;
b) dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;
c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor si forma de prezentare a acestora;
d) emite norme metodologice, precizari si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile
pentru incasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, controlul cheltuirii
acestora, incheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea;
e) solicita rapoarte si informatii oricaror institutii care gestioneaza fonduri publice;
f) aproba clasificatiile bugetare, precum si modificarile acestora;
g) analizeaza propunerile de buget in etapele de elaborare a bugetelor;
h) furnizeaza Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite,
documentele care au stat la baza fundamentarii proiectelor legilor bugetare anuale;
i) asigura monitorizarea executiei bugetare, iar in cazul in care se constata abateri ale veniturilor si
cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului masuri pentru reglementarea situatiei;
j) avizeaza, in faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea
intelegeri incheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative, care contin implicatii
financiare;
k) stabileste continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii
principali de credite;
l) blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fara temei legal sau fara
justificare in bugetele ordonatorilor de credite;
m) dispune masurile necesare pentru administrarea si urmarirea modului de utilizare a fondurilor
publice destinate cofinantarii in bani, rezultate din contributia financiara externa acordata Guvernului
Romaniei;
n) colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la elaborarea balantei de plati externe, a balantei
creantelor si angajamentelor externe, a reglementarilor in domeniul monetar si valutar;
o) prezinta semestrial Guvernului si comisiilor pentru buget, finante si banci ale Parlamentului,
impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, informari asupra modului de realizare a balantei de plati externe
si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de
utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plati externe;
p) participa, in numele statului, in tara si in strainatate, dupa caz, la tratative externe privind
acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a
dublei impuneri si combatere a evaziunii fiscale si, impreuna cu Banca Nationala a Romaniei, in probleme
financiare, valutare si de plati;
r) indeplineste si alte atributii prevazute de dispozitiile legale.
Categorii de ordonatori de credite

Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducatorii celorlalte organe de
specialitate ale administratiei publice centrale, conducatorii altor autoritati publice si conducatorii
institutiilor publice autonome.
(2) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor
generali sau altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de
credite vor preciza limitele si conditiile delegarii.
(3) In cazurile prevazute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau
persoanele desemnate prin aceste legi.
(4) Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ordonatorilor principali
de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, dupa caz.
Rolul ordonatorilor de credite
Art. 21. - (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate, pentru bugetul
propriu si pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt ordonatori
secundari sau tertiari de credite, dupa caz, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
(2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru
bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori
tertiari de credite, in raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
(3) Ordonatorii tertiari de credite utilizeaza creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru
realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in
conditiile stabilite prin dispozitiile legale.
(4) Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dupa retinerea
a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cu exceptia
cheltuielilor de personal si a celor care decurg din obligatii internationale, care vor fi repartizate integral.
Repartizarea sumelor retinute in proportie de 10% se face in semestrul al doilea, dupa examinarea de catre
Guvern a executiei bugetare pe primul semestru.
(5) Toate institutiile publice trebuie sa aiba bugetul aprobat, potrivit prevederilor prezentei legi.
Responsabilitatile ordonatorilor de credite
Art. 22. - (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai in
limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice
respective si cu respectarea dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii de credite raspund, potrivit legii, de:
a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si
aprobate potrivit prevederilor art. 21;
b) realizarea veniturilor;
c) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
d) integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduc;
e) organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra
situatiei patrimoniului aflat in administrare si executiei bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de
lucrari de investitii publice;
g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.
Controlul financiar preventiv si auditul intern
Art. 23. - Controlul financiar preventiv si auditul intern se exercita asupra tuturor operatiunilor care
afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public si sunt exercitate conform reglementarilor legale in
domeniu.
Controlul financiar preventiv propriu
Art. 24. - (1) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de
ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaza de catre contabil.
(2) Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar
preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale.

Controlul financiar preventiv delegat


Art. 25. - Controlul financiar preventiv delegat se exercita de Ministerul Finantelor Publice, conform
legislatiei in domeniu.
CAPITOLUL III
Procesul bugetar
SECTIUNEA 1
Proceduri privind elaborarea bugetelor
Continutul legilor bugetare anuale
Art. 26. - Legile bugetare cuprind:
a) la venituri, estimarile anului bugetar;
b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizarile continute in legi specifice, in structura
functionala si economica a acestora;
c) deficitul sau excedentul bugetar, dupa caz;
d) reglementari specifice exercitiului bugetar.
Anexele legilor bugetare
Art. 27. - Anexele legilor bugetare cuprind:
a) sintezele bugetelor prevazute la art. 16 alin. (1) lit. a);
b) bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea;
c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si criteriile de repartizare a acestora;
d) alte anexe specifice.
Elaborarea bugetelor
Art. 28. - Proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaboreaza de catre Guvern, prin
Ministerul Finantelor Publice, pe baza:
a) prognozelor indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza
proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani;
b) politicilor fiscale si bugetare;
c) prevederilor memorandumurilor de finantare, ale memorandumurilor de intelegere sau ale altor
acorduri internationale cu organisme si institutii financiare internationale, semnate si/sau ratificate;
d) politicilor si strategiilor sectoriale, a prioritatilor stabilite in formularea propunerilor de buget,
prezentate de ordonatorii principali de credite;
e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;
f) programelor intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni sau
ansamblu de actiuni, carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta;
programele sunt insotite de estimarea anuala a performantelor fiecarui program, care trebuie sa precizeze:
actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii urmatori,
masurate prin indicatori precisi, a caror alegere este justificata;
g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si de transferuri
consolidabile pentru autoritatile administratiei publice locale;
h) posibilitatilor de finantare a deficitului bugetar.
Structura bugetelor
Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare.
(2) Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole,
titluri, articole, precum si alineate, dupa caz.
(3) Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.
(4) Numarul de salariati, permanenti si temporari, si fondul salariilor de baza se aproba distinct, prin
anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite. Numarul de salariati aprobat fiecarei institutii
publice nu poate fi depasit.
(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in conformitate cu creditele de
angajament si duratele de realizare a investitiilor.
(6) Programele se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind in anexe la bugetele ordonatorilor principali de


credite si se aproba o data cu acestea.
Fonduri la dispozitia Guvernului
Art. 30. - (1) In bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si
Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.
(2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se repartizeaza unor ordonatori principali de
credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru finantarea unor
cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in timpul exercitiului bugetar.
(3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru bugetele locale,
se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la
bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, dupa caz.
(4) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se repartizeaza unor ordonatori principali de credite
ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru finantarea unor actiuni
urgente in vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.
(5) In cursul exercitiului bugetar Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de
Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile privind
asigurarea sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.
SECTIUNEA a 2-a
Calendarul bugetar
Elaborarea indicatorilor macroeconomici
Art. 31. - Indicatorii macroeconomici si sociali prevazuti la art. 28 lit. a), pentru anul bugetar pentru
care se elaboreaza proiectul de buget, precum si pentru urmatorii 3 ani, vor fi elaborati de organele abilitate
pana la data de 31 martie a anului curent. Acesti indicatori vor fi actualizati pe parcursul desfasurarii
procesului bugetar.
Limitele de cheltuieli
Art. 32. - Ministerul Finantelor Publice va inainta Guvernului, pana la data de 1 mai, obiectivele
politicii fiscale si bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si urmatorii 3
ani, impreuna cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, urmand ca acesta sa le
aprobe pana la data de 15 mai si sa informeze comisiile pentru buget, finante si banci ale Parlamentului
asupra principalelor orientari ale politicii sale macroeconomice si ale finantelor publice.
Scrisoarea-cadru
Art. 33. - (1) Ministrul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data
de 1 iunie a fiecarui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi
intocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli
aprobate de Guvern.
(2) In cazul in care schimbarea cadrului macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli,
acestea vor fi adaptate de catre Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
Pana la data de 15 iunie Ministerul Finantelor Publice comunica ordonatorilor principali de credite
limitele de cheltuieli, astfel redimensionate, in vederea definitivarii proiectelor de buget.
Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Art. 34. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca pana la data de 15 iulie a fiecarui an sa
depuna la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru
anul bugetar urmator, cu incadrarea in limitele de cheltuieli, si estimarile pentru urmatorii 3 ani,
comunicate potrivit art. 33, insotite de documentatii si fundamentari detaliate.
(2) Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, isi aproba bugetele proprii si le
inainteaza Guvernului in vederea includerii lor in proiectul bugetului de stat.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au aceeasi obligatie pentru propunerile de transferuri
consolidate si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
(4) Ministerul Finantelor Publice examineaza proiectele de buget si poarta discutii cu ordonatorii
principali de credite asupra acestora. In caz de divergenta hotaraste Guvernul.

(5) Proiectele de buget si anexele la acesta, definitivate potrivit prevederilor alin. (4), se depun la
Ministerul Finantelor Publice pana la data de 1 august a fiecarui an.
Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament/Raportul anual la buget
Art. 35. - (1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali
de credite si a bugetului propriu, intocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor, pe care le
depune la Guvern pana la data de 30 septembrie a fiecarui an.
(2) Proiectul legii bugetului de stat este insotit de un raport privind situatia macroeconomica pentru
anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget si proiectia acesteia in urmatorii 3 ani. Acest
raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice in contextul carora au fost elaborate proiectele
de buget, precum si strategia Guvernului in domeniul investitiilor publice.
(3) Raportul si proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetara a Guvernului,
precum si alte informatii relevante in domeniu.
(4) Dupa insusirea de catre Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevazute la alin. (1),
acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai tarziu pana la data de 15 octombrie a fiecarui an.
Aprobarea bugetului de catre Parlament
Art. 36. - (1) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri,
articole, precum si alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum si
creditele de angajament pentru actiuni multianuale.
(2) Estimarile pentru urmatorii 3 ani reprezinta informatii privind necesarul de finantare pe termen
mediu si nu vor face obiectul autorizarii pentru anii bugetari respectivi.
Procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de catre Parlament
Art. 37. - (1) Daca legile bugetare nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea
exercitiului bugetar, Guvernul indeplineste sarcinile prevazute in bugetul anului precedent, limitele lunare
de cheltuieli neputand depasi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia
cazurilor deosebite, temeinic justificate de catre ordonatorii principali de credite, sau, dupa caz, 1/12 din
sumele propuse in proiectul de buget, in situatia in care acestea sunt mai mici decat cele din anul precedent.
(2) Institutiile publice si actiunile noi, aprobate in anul curent, dar care incep cu data de 1 ianuarie a
anului bugetar urmator, vor fi finantate, pana la aprobarea legii bugetare, in limita a 1/12 din prevederile
acestora cuprinse in proiectul de buget.
SECTIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la investitii publice
Prezentarea investitiilor publice in proiectul de buget
Art. 38. - Cheltuielile pentru investitiile publice si alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri
publice se cuprind in proiectele de buget, in baza programelor de investitii publice, care se prezinta ca
anexa la bugetul fiecarui ordonator principal de credite.
Informatii privind programele de investitii publice
Art. 39. - (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investitii publice, pe
clasificatia functionala.
(2) Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru fiecare obiectiv de investitii inclus in
programul de investitii informatii financiare si nefinanciare.
(3) Informatiile financiare vor include:
a) valoarea totala a proiectului;
b) creditele de angajament;
c) creditele bugetare;
d) graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie;
e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizata si in cazul obiectivelor in derulare;
f) costurile de functionare si de intretinere dupa punerea in functiune.
(4) Informatiile nefinanciare vor include:

a) strategia in domeniul investitiilor, care va cuprinde in mod obligatoriu prioritatile investitionale si


legatura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea in programul de investitii a
obiectivelor noi in detrimentul celor in derulare;
b) descrierea proiectului;
c) stadiul fizic al obiectivelor.
Informatii stabilite la nivelul Guvernului
Art. 40. - Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, va elabora strategia in domeniul investitiilor
publice, pe baza propunerilor de programe de investitii elaborate de ordonatorii principali de credite.
Rolul metodologic si competentele Ministerului Finantelor Publice
Art. 41. - (1) Ministerul Finantelor Publice este imputernicit sa stabileasca continutul, forma si
informatiile referitoare la programele de investitii necesare in procesul de elaborare a bugetului.
(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice criteriile de evaluare si selectie a
obiectivelor de investitii publice.
(3) Ministerul Finantelor Publice, potrivit dispozitiilor prezentei legi, va analiza programul de
investitii din punct de vedere al incadrarii in limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de
selectie si prioritizare si a esalonarii creditelor bugetare in functie de durata de executie a obiectivelor.
(4) Ministerul Finantelor Publice coordoneaza monitorizarea intregului program de investitii, scop in
care va solicita ordonatorilor principali de credite toate informatiile necesare.
Aprobarea proiectelor de investitii publice
Art. 42. - (1) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se
finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice se aproba de catre:
a) Guvern, pentru valori mai mari de 130 miliarde lei;
b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse intre 18 miliarde lei si 130 miliarde lei;
c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori pana la 18 miliarde lei, cu avizul prealabil al
ordonatorului principal de credite.
(2) Documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor publice ce se realizeaza pe baza de credite
externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobarii Guvernului.
(3) Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investitii noi se pot modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia indicilor de
preturi.
Conditii pentru includerea proiectelor de investitii in proiectul de buget
Art. 43. - (1) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind in
programele de investitii anuale, anexe la buget, numai daca, in prealabil, documentatiile tehnicoeconomice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor
asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.
(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui
obiectiv de investitii nou sau in continuare, in functie de evolutia indicilor de preturi.
Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 si 25.
Monitorizarea de catre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii
Art. 44. - (1) Pe parcursul executiei bugetare ordonatorii principali de credite vor urmari derularea
procesului investitional, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si vor intocmi rapoarte trimestriale de
monitorizare, pe care le vor transmite Ministerului Finantelor Publice.
(2) In cazul in care, pe parcursul derularii procesului investitional, apar probleme in implementarea
unui obiectiv, ordonatorul principal de credite va consemna in raportul de monitorizare cauza si masurile ce
se impun pentru remedierea acestui lucru.
(3) In situatia in care, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate
realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finantelor
Publice, pana la data de 31 octombrie, redistribuirea fondurilor intre proiectele inscrise in programul de
investitii anexa la buget.
(4) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investitii incluse in
programele de investitii.

Acordurile internationale legate de investitiile publice


Art. 45. - Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investitiile publice si alte
cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internationala, se vor efectua in conformitate cu
prevederile acordului de finantare.
Structura programelor de investitii publice
Art. 46. - (1) In programele de investitii se nominalizeaza obiectivele de investitii grupate pe:
investitii in continuare si investitii noi, iar "alte cheltuieli de investitii" pe categorii de investitii.
(2) Pozitia "alte cheltuieli de investitii" cuprinde urmatoarele categorii de investitii:
a) achizitii de imobile;
b) dotari independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii
aferente obiectivelor de investitii;
d) cheltuielile de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru
prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale - cutremure,
inundatii, alunecari, prabusiri si tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum si cheltuielile legate de
realizarea acestor investitii;
e) lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta
tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.
(3) Cheltuielile de investitii cuprinse la lit. a)-e) ale alin. (2) se detaliaza si se aproba prin liste
separate de catre ordonatorul principal de credite.
SECTIUNEA a 4-a
Executia bugetara
Principii in executia bugetara
Art. 47. - (1) Prin legile bugetare anuale se prevad si se aproba creditele bugetare pentru cheltuielile
fiecarui exercitiu bugetar, precum si structura functionala si economica a acestora.
(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.
(3) Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si, in cadrul
acestora, pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli.
(4) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate
pentru finantarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un
capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.
(5) Virarile de credite bugetare intre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin
dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de
credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, si se pot efectua in limita a 10% din
prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmeaza a se suplimenta,
cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor.
(6) Pe baza justificarilor corespunzatoare virarile de credite de la un capitol la alt capitol al
clasificatiei bugetare, precum si intre programe se pot efectua, in limita de 10% din prevederile capitolului
bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite si, respectiv, de 5% din prevederile programului, care
urmeaza a se suplimenta, cu cel putin o luna inainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului
Finantelor Publice.
(7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (5) si (6), se pot efectua incepand cu
trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virari se efectueaza daca nu contravin prevederilor prezentului
articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare.
(8) Sunt interzise virarile de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de
rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului.
(9) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind
executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se
disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza
prevederile bugetare.

(10) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5
zile de la inchiderea lunii, situatia virarilor de credite bugetare aprobate conform alin. (5), potrivit
instructiunilor aprobate de Ministerul Finantelor Publice.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare
Art. 48. - (1) Veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele
fondurilor externe nerambursabile si bugetele institutiilor publice autonome se repartizeaza pe trimestre, in
functie de termenele legale de incasare a veniturilor, de termenele si posibilitatile de asigurare a surselor de
finantare a deficitului bugetar si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.
(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aprobate in bugetele prevazute la alin. (1) se
aproba de catre:
a) Ministerul Finantelor Publice: pe capitole de cheltuieli si in cadrul acestora, pe titluri, la
propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole si subcapitole la venituri si pe capitole si in
cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor
speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat si pentru transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, la propunerea ordonatorilor
principali de credite ai bugetele locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice ale
Ministerului Finantelor Publice;
b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, pentru
bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor tertiari
de credite, dupa caz;
c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor tertiari de
credite bugetare.
Deschiderea de credite bugetare
Art. 49. - (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si
bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dupa
deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise
pe seama acestora.
(2) Aprobarea deschiderii de credite se face in limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor
aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, dupa
caz, in raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor
legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective, precum si in functie de gradul de incasare a
veniturilor bugetare si de posibilitatile de finantare a deficitului bugetar.
(3) Deschiderile de credite pentru transferurile catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in
bugetul de stat, se efectueaza de Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice,
la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale si in functie de necesitatile executiei
bugetare, cu respectarea destinatiei.
(4) In vederea mentinerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, pana la finele lunii in curs
pentru luna urmatoare, limite lunare de cheltuieli, in functie de estimarea incasarii veniturilor bugetare, in
cadrul carora ordonatorii principali de credite deschid si repartizeaza credite bugetare pentru bugetul
propriu si pentru institutiile publice subordonate.
(5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate
din conturile proprii sau ale institutiilor subordonate numai in cazuri temeinic justificate, cu avizul
Ministerului Finantelor Publice, anterior datei de 25 a fiecarei luni.
Transferurile intre ordonatorii principali de credite
Art. 50. - In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri
de unitati, actiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau in cadrul aceluiasi
ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile
corespunzatoare in bugetele acestora si in structura bugetului de stat, fara afectarea echilibrului bugetar si a
Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
Fondurile externe nerambursabile

Art. 51. - (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si
se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi.
(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate intr-un cont distinct si vor fi cheltuite numai in
limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate.
Executia bugetara
Art. 52. - (1) In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze:
angajament, lichidare, ordonantare, plata.
(2) Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de
ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.
(3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta
ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei
publice.
(4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor
disponibile.
(5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente
trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele
asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful
compartimentului financiar-contabil.
(6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte
justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost lichidate si
ordonantate potrivit prevederilor art. 24 si 25, dupa caz.
(7) Guvernul poate stabili prin hotarare, la propunerea ministrului finantelor publice, actiunile si
categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice,
criteriile, procedurile si limitele care se vor folosi in acest scop.
(8) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (7) si nejustificate prin bunuri livrate,
lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi
recuperate de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost
avansate. In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate pentru care s-au platit
avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea majorarilor de intarziere
existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.
Plata salariilor in sistemul bugetar
Art. 53. - (1) Salariile in sistemul bugetar se platesc o data pe luna, in perioada 5-15 a fiecarei luni,
pentru luna precedenta.
(2) Esalonarea platilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite si institutiile publice din
subordine, se face prin ordin al ministrului finantelor publice.
(3) La ordonatorii principali de credite si institutiile publice din subordinea acestora, la care salariile
se platesc de doua ori pe luna, aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face incepand cu luna ianuarie 2005.
Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
Art. 54. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii
unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost
desfiintate sau amanate, si de a propune Ministerului Finantelor Publice anularea creditelor respective.
(2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor
principali de credite, prevazute la alin. (1), este 10 decembrie.
(3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat in
conditiile alin. (1), se majoreaza Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de
stat.
Monitorizarea periodica exercitata de Ministerul Finantelor Publice
Art. 55. - Ministerul Finantelor Publice solicita ordonatorilor principali de credite, in cursul anului,
rapoarte periodice privind gradul de utilizare a fondurilor publice in vederea monitorizarii executiei
bugetare.
Contul general anual de executie

Art. 56. - (1) Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor
privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor
speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, si in urma verificarii si analizarii
acestora, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza contul general anual de executie a bugetului de stat si,
respectiv, contul de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de
executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la
acestea, pe care le prezinta Guvernului.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare
anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele
preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale.
(3) Contul general anual de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum
si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale se intocmesc in structura bugetelor aprobate
si au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele
acestora.
(4) Guvernul analizeaza si prezinta spre adoptare Parlamentului contul general anual de executie a
bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie, pana la data
de 1 iulie a anului urmator celui de executie.
(5) Contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurarilor sociale de stat si
celelalte conturi anuale de executie se aproba prin lege dupa verificarea acestora de catre Curtea de Conturi.
Structura conturilor anuale de executie a bugetului
Art. 57. - Conturile anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat,
bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:
a) la venituri: prevederi bugetare initiale: prevederi bugetare definitive; incasari realizate;
b) la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate.
Contul general de executie a datoriei publice
Art. 58. - (1) Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual contul general al datoriei publice a
statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de executie a
bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde conturile datoriei publice interne si datoriei
publice externe directe a statului si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si pentru
credite externe primite de catre alte persoane juridice.
Excedentul/deficitul bugetar
Art. 59. - (1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurarilor sociale de stat si al
bugetelor fondurilor speciale se stabileste ca diferenta intre veniturile incasate si platile efectuate pana la
incheierea exercitiului bugetar.
(2) Cu excedentele definitive rezultate dupa incheierea exercitiului bugetar si cu alte surse prevazute
de lege se diminueaza deficitele din anii precedenti, respectiv si datoria publica in situatia bugetului de stat.
Executia de casa bugetara
Art. 60. - (1) Executia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizeaza prin trezoreria
statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, care asigura:
a) incasarea veniturilor bugetare;
b) efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, in limita creditelor
bugetare si destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale;
c) efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind datoria publica interna si externa rezultata din
imprumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta
si plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente;
d) efectuarea altor operatiuni financiare in contul autoritatilor administratiei publice centrale si locale.
(2) Prin trezoreria statului se pot efectua si urmatoarele operatiuni:
a) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea in lei a
acestora, primite pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si
utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baza de hotarari ale Guvernului,

potrivit destinatiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital in sectoarele publice si economice,
dupa caz;
b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei
statului prin Banca Nationala a Romaniei;
c) alte operatiuni financiare prevazute de lege.
Principii ale incheierii executiei bugetare
Art. 61. - (1) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.
(2) Orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata, lichidata si ordonantata, in cadrul prevederilor
bugetare, si neplatita pana la data de 31 decembrie se vor incasa sau se vor plati, dupa caz, in contul
bugetului pe anul urmator.
(3) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.
(4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate
cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in
conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator.
(5) Fondurile prevazute la alin. (4) se utilizeaza in conditiile prevederilor prezentei legi si potrivit
acordurilor incheiate cu partenerii externi.
(6) In cazul bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin
subventii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din executia
acestora se regularizeaza la sfarsitul exercitiului bugetar cu bugetul de stat, in limita subventiilor primite.
(7) Prevederile legilor bugetare anuale si ale celor de rectificare actioneaza numai pentru anul bugetar
respectiv.
CAPITOLUL IV
Finantele institutiilor publice
Finantarea institutiilor publice
Art. 62. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa
caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral, din veniturile proprii.
(2) Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, dupa caz, varsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finantate.
Bunuri materiale si fonduri banesti primite de institutiile publice
Art. 63. - (1) Institutiile publice pot folosi, pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si
fonduri banesti primite de la persoanele juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu
respectarea dispozitiilor legale.
(2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin. (1), in situatia
institutiilor publice finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea.
Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza potrivit prevederilor
art. 49 alin. (1) si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.
(3) Lunar, in termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite
Ministerului Finantelor Publice situatia privind sumele virate la buget si utilizate potrivit alin. (2), in
vederea introducerii modificarilor corespunzatoare in volumul si structura bugetului de stat, bugetului
asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, dupa caz.
(4) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin. (1), in situatia
institutiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) si c), se vor majora bugetele de
venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie
bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost
majorat bugetul de venituri si cheltuieli.
(5) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin. (1) se inregistreaza in
contabilitatea acestora.

Finantarea unor institutii publice


Art. 64. - Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigura atat din
bugetul de stat, cat si din bugetele locale, numai in cazurile in care, prin legea bugetara anuala sau prin legi
speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finanteaza prin fiecare buget.
Veniturile proprii ale institutiilor publice
Art. 65. - (1) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si
c), se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acestea, potrivit dispozitiilor
legale.
(2) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) si c), provin din
chirii, organizarea de manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale,
studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, prestari de servicii si altele
asemenea.
Excedentele bugetelor institutiilor publice
Art. 66. - (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile
art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, in limita
sumelor primite de la acesta.
(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din
venituri proprii, se reporteaza in anul urmator.
Regimul de finantare a unor activitati sau institutii publice
Art. 67. - Guvernul poate aproba infiintarea de activitati finantate integral din venituri proprii pe
langa unele institutii publice sau schimbarea sistemului de finantare a unor institutii publice, din finantate
potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) si lit. b) in finantate in conformitate cu prevederile art. 62 alin.
(1) lit. b) si c), dupa caz, stabilind totodata domeniul de activitate, sistemul de organizare si functionare a
acestor activitati, categoriile de venituri si natura cheltuielilor.
Bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activitati
Art. 68. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii
se intocmesc o data cu bugetul institutiei publice de care apartin si se aproba o data cu bugetul acesteia, in
conditiile art. 16.
(2) Veniturile si cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii se grupeaza pe baza
clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.
(3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri
proprii cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.
(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor
finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator.
Imprumut temporar pentru unele activitati sau institutii publice
Art. 69. - (1) In cazul in care, la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor
institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri
suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda
imprumuturi fara dobanda din bugetul propriu, pe baza de conventie.
(2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de 6 luni de la
data acordarii.
Executia de casa a bugetelor institutiilor publice
Art. 70. - (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv
activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile
de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si la care au
deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.
(2) Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale.
(3) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi
unitatii teritoriale a trezoreriei statului.

CAPITOLUL V
Sanctiuni
Infractiuni si pedepse
Art. 71. - Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu
inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.
Contraventii si sanctiuni
Art. 72. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (10) si ale art.
63 alin. (2)-(5);
b) nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3), (5)-(8), art. 52 alin. (2)-(6) si (8), art. 53
alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) si ale art. 69 alin. (2);
c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6), art. 15 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 39 alin.
(2), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) si (3) si ale art. 77.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane lei la 10
milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu
amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre Curtea de Conturi, Ministerul
Finantelor Publice si de alte persoane imputernicite in acest scop, potrivit legii.
Legislatia aplicata contraventiei
Art. 73. - Contraventiilor prevazute la art. 72 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale
Contabilitatea publica
Art. 74. - (1) Contabilitatea publica va cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata
cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
b) contabilitatea trezoreriei statului;
c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte
evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau deficitului patrimonial;
d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.
(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile si sistemul
de raportare privind informatiile furnizate de contabilitatea publica.
Sume cuvenite statului
Art. 75. - Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, daca legea nu prevede
altfel.
Regimul veniturilor
Art. 76. - Intocmirea si depunerea declaratiilor, stingerea obligatiilor bugetare, solutionarea
contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea
fiscala se supun legislatiei in domeniu.
Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe si a unor bunuri materiale
Art. 77. - (1) Sumele incasate din vanzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate in
urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii, in conditiile prevazute de lege, a unor mijloace fixe sau din
vanzarea unor bunuri materiale, care apartin institutiilor publice finantate in conditiile art. 62 alin. (1) lit. a),
constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor
speciale, dupa caz, si se varsa la acestea.

(2) Sumele obtinute potrivit alin. (1) de catre celelalte institutii publice se retin de catre acestea in
vederea realizarii de investitii.
Fondurile speciale
Art. 78. - (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie si se
administreaza in afara bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului
pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj. Aceste bugete se aproba ca anexa la
legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Proiectele acestor bugete se elaboreaza de catre Ministerul Finantelor Publice pe baza
propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.
(3) Elaborarea, aprobarea si executia acestor bugete se efectueaza potrivit legilor de constituire a
acestora si prevederilor prezentei legi.
Norme metodologice si instructiuni
Art. 79. - In aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa emita
norme metodologice si instructiuni.
Intrarea in vigoare
Art. 80. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, si Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activitati
ale institutiilor de stat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum si
orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Bucuresti, 11 iulie 2002.
Nr. 500.
Data adoptarii in Senat: 27.06.2002
Data adoptarii in Camera Deputatilor: 13.06.2002
Data adoptarii/promulgarii: 11.07.2002
Data intrarii in vigoare: 01.01.2003

LEGE Nr. 273 din 29 iunie 2006


privind finanele publice locale
Text n vigoare ncepnd cu data de 12 noiembrie 2009
Text actualizat n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, pn la 9 noiembrie 2009.
Act de baz
#B: Legea nr. 273/2006
Acte modificatoare
#M1: Rectificarea publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 627
din 20 iulie 2006
#M2: Legea nr. 440/2006
#M3: Legea nr. 110/2007
#M4: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 46/2007
#M5: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2007
#M6: Legea nr. 388/2007
#M7: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 28/2008
#M8: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 4/2009
#M9: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009
#M10: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2009
#M11: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 91/2009
#M12: Ordonana Guvernului nr. 13/2009
#M13: Ordonana Guvernului nr. 24/2009
#M14: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2009
#M15: Legea nr. 320/2009
#M16: Legea nr. 329/2009
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma
#M1, #M2 etc.
#CIN
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 53/2006, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2006 (#M2).
#M2
"(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
45/2003 privind finanele publice locale, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 108/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii nr.
273/2006 privind finanele publice locale, sumele constituite potrivit alin. (1) se
colecteaz ntr-un cont distinct, deschis pe seama fiecrui consiliu judeean al

judeelor prevzute la art. 2 alin. (3), acesta avnd obligaia ca la scaden s le


vireze Ministerului Finanelor Publice la termenele i n condiiile stipulate n
acordurile de mprumut subsidiar ncheiate de Ministerul Finanelor Publice cu
localitile prevzute la art. 2 alin. (1) i reprezentate de preedinii consiliilor
judeene, mputernicii n acest sens de localitile respective."
#CIN
2. Derogri de la prevederile Legii nr. 273/2006 au fost acordate prin:
- Legea nr. 388/2007 (#M6).
#B
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziii generale
ART. 1
Obiectul legii
(1) Prezenta lege stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind
formarea, administrarea, angajarea i utilizarea fondurilor publice locale, precum i
responsabilitile autoritilor administraiei publice locale i ale instituiilor
publice implicate n domeniul finanelor publice locale.
(2) Dispoziiile prezentei legi se aplic n domeniul elaborrii, aprobrii,
executrii i raportrii:
a) bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureti, judeelor i municipiului Bucureti;
b) bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetele locale,
dup caz;
c) bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii;
d) bugetului mprumuturilor externe i interne, pentru care rambursarea, plata
dobnzilor, comisioanelor, spezelor i a altor costuri se asigur din bugetele locale
i care provin din: mprumuturi externe contractate de stat i submprumutate
autoritilor administraiei publice locale i/sau agenilor economici i serviciilor
publice din subordinea acestora; mprumuturi contractate de autoritile
administraiei publice locale i garantate de stat; mprumuturi externe i/sau interne
contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale;
e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.
ART. 2
Definiii
n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum
urmeaz:
1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este
anul calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31
decembrie;

2. angajament bugetar - actul prin care o autoritate public competent, potrivit


legii, afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare
aprobate;
3. angajament legal - faza din procesul execuiei bugetare, reprezentnd orice act
juridic din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat
n funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz
i care desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;
5. autoriti ale administraiei publice locale - consiliile locale ale comunelor,
oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, consiliile judeene i
Consiliul General al Municipiului Bucureti, ca autoriti deliberative, primarii,
primarii de sectoare i primarul general al municipiului Bucureti, ca autoriti
executive;
6. buget - documentul prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an
veniturile i cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de
finanare a instituiilor publice;
7. buget local - documentul prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an
veniturile i cheltuielile unitilor administrativ-teritoriale;
8. buget local pe ansamblul judeului, respectiv al municipiului Bucureti totalitatea bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i bugetului
propriu al judeului, respectiv ale sectoarelor i al municipiului Bucureti;
9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2),
n limitele i potrivit destinaiilor stabilite prin bugetele respective;
10. clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o
ordine obligatorie i dup criterii unitare;
11. clasificaie economic - gruparea cheltuielilor dup natura i efectul lor
economic;
12. clasificaie funcional - gruparea cheltuielilor dup destinaia lor, pentru a
evalua alocarea fondurilor publice unor activiti sau obiective care definesc
necesitile publice;
13. contabil - denumirea generic pentru persoana i/sau persoanele care
lucreaz n compartimentul financiar-contabil, care verific documentele
justificative i ntocmete/ntocmesc instrumentele de plat a cheltuielilor efectuate
pe seama fondurilor publice;
14. compartiment financiar-contabil - structura organizatoric din cadrul
instituiei publice n care este organizat execuia bugetar (serviciu, birou,
compartiment);
15. consolidare - operaiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre
bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n vederea evitrii dublei evidenieri a
acestora;
16. cot defalcat din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din
unele venituri ale bugetului de stat, care se aloc bugetelor locale;
17. credite destinate unor aciuni multianuale - sumele alocate unor programe,
proiecte, subproiecte, obiective i altele asemenea, care se desfoar pe o perioad
mai mare de un an i determin credite de angajament i credite bugetare;

18. credit de angajament - limita maxim a cheltuielilor ce pot fi angajate n


timpul exerciiului bugetar, n limitele aprobate;
19. credit bugetar - suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn
la care se pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru
angajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii
anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i efectua
pli din buget pentru celelalte aciuni;
20. cofinanare - finanarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv i altele
asemenea, parial prin credite bugetare, parial prin finanarea provenit din surse
atrase;
21. contribuie - prelevarea obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor
fizice i juridice, cu sau fr posibilitatea obinerii unei contraprestaii;
22. deficit bugetar - partea cheltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare
ntr-un an bugetar;
23. deschidere de credite bugetare - aprobarea comunicat Trezoreriei Statului
de ctre ordonatorul principal de credite, n limita creia se pot efectua repartizri
de credite bugetare i pli de cas din bugetele locale;
24. dobnd - preul folosirii temporare a capitalului mprumutat;
25. donaie - contractul prin care o persoan fizic sau juridic transmite cu titlu
gratuit unei instituii publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri bneti sau
bunuri materiale, ncheind n acest scop un nscris autentic;
26. echilibru bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare i cheltuielile
bugetare n cadrul unui exerciiu bugetar;
27. echilibrare financiar - transferul de resurse financiare din unele venituri ale
bugetului de stat ctre unitile administrativ-teritoriale n vederea asigurrii
fondurilor necesare furnizrii de servicii publice, n condiiile legii;
28. excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depete cheltuielile
bugetare ntr-un an bugetar;
29. execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de
efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget;
30. execuie de cas a bugetului - complexul de operaiuni care se refer la
ncasarea veniturilor i la plata cheltuielilor bugetare;
31. exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz,
se aprob, se execut i se raporteaz bugetul;
32. fonduri publice locale - sumele alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin.
(2), precum i cele gestionate n afara bugetului local;
33. fond de risc - fondul constituit n afara bugetului local de ctre autoritile
administraiei publice locale din comisioanele suportate de beneficiarii
mprumuturilor garantate de aceste autoriti i din alte surse, destinat acoperirii
riscurilor financiare care decurg din garantarea mprumuturilor respective;
34. fond de rulment - partea din excedentul anual bugetar definitiv al bugetului
local, care se constituie la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale i se
utilizeaz potrivit prevederilor prezentei legi;
35. fond de rezerv bugetar - fondul prevzut la partea de cheltuieli a bugetelor
locale;

36. garanie local - angajamentul asumat de o autoritate a administraiei publice


locale, n calitate de garant, de a plti la scaden obligaiile neonorate ale
garantatului, operatorilor economici i serviciilor publice din subordinea acesteia,
n condiiile legii;
37. impozit - prelevarea obligatorie, fr contraprestaie imediat, direct i
nerambursabil, pentru satisfacerea necesitilor de interes general;
38. insolven - incapacitatea unei uniti administrativ-teritoriale de a-i achita
obligaiile de plat lichide i exigibile, cu excepia celor care se afl n litigiu
contractual;
39. instituii publice locale - denumirea generic, incluznd comunele, oraele,
municipiile, sectoarele municipiului Bucureti, judeele, municipiul Bucureti,
instituiile i serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridic,
indiferent de modul de finanare a activitii acestora;
#M7
40. finanri rambursabile - obligaii ale instituiilor publice locale provenite
din finanri angajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze
contractuale sau garantate de ctre autoritile administraiei publice locale,
conform dispoziiilor prezentei legi i ale Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
64/2007 privind datoria public, cu modificrile i completrile ulterioare;
#B
41. lichidarea cheltuielilor - faza din procesul execuiei bugetare, n care se
verific existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei
datorate, se verific condiiile de exigibilitate a angajamentului, pe baza
documentelor justificative care s ateste operaiunile respective;
42. obligaiuni - titluri de credit pe termen mediu i lung, emise de o autoritate a
administraiei publice locale, a cror rambursare este garantat prin veniturile
proprii ale unitilor administrativ-teritoriale;
43. ordonanarea cheltuielilor - faza din procesul execuiei bugetare, n care se
confirm c livrrile de bunuri i servicii au fost efectuate sau alte creane au fost
verificate i c plata poate fi realizat;
44. plata cheltuielilor - faza din procesul execuiei bugetare, reprezentnd actul
final prin care instituia public achit obligaiile sale fa de teri;
45. proces bugetar - etapele consecutive de elaborare, aprobare, executare,
control i raportare ale bugetului, care se ncheie cu aprobarea contului anual de
execuie a acestuia;
46. program - aciunea sau ansamblul coerent de aciuni ce se refer la acelai
ordonator principal de credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de
obiective definite i pentru care sunt stabilii indicatori de program care s
evalueze rezultatele ce vor fi obinute, n limitele de finanare aprobate;
47. rectificare bugetar local - operaiunea prin care se modific, n cursul
exerciiului bugetar, bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), cu obligativitatea
meninerii echilibrului bugetar;
48. registru al datoriei publice locale - documentul care evideniaz situaia
datoriei publice locale contractate direct, n ordine cronologic, i care are dou

componente: subregistrul datoriei publice interne locale i subregistrul datoriei


publice externe locale;
49. registru al garaniilor locale - documentul care evideniaz situaia garaniilor
locale acordate de autoritile administraiei publice locale, n ordine cronologic,
i care are dou componente: subregistrul garaniilor interne locale i subregistrul
garaniilor externe locale;
50. seciune de funcionare - partea de baz, obligatorie, a unui buget local, care
cuprinde veniturile necesare acoperirii cheltuielilor curente pentru realizarea
atribuiilor i competenelor stabilite prin lege, specifice fiecrei uniti
administrativ-teritoriale/subdiviziuni
administrativ-teritoriale,
precum
i
cheltuielile curente respective;
51. seciune de dezvoltare - partea complementar a unui buget local, care
cuprinde veniturile afectate cheltuielilor de capital, potrivit politicilor de dezvoltare
la nivel naional, regional, judeean, zonal sau local, dup caz, precum i
cheltuielile de capital respective, pe baz de programe i proiecte. Prin nivel zonal
se nelege teritoriul corespunztor a dou sau mai multe uniti administrativteritoriale nvecinate pe a cror raz se realizeaz o aciune, o lucrare, un serviciu,
un program sau orice alt obiectiv, n nelesul colectivitilor locale respective;
52. subdiviziuni ale unitilor administrativ-teritoriale - sectoarele municipiului
Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare
se stabilesc prin lege;
53. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele defalcate
pentru echilibrarea bugetelor locale i sumele defalcate cu destinaie special,
alocate pentru finanarea unor servicii publice descentralizate sau a unor noi
cheltuieli publice;
54. ef al compartimentului financiar-contabil - persoana care ocup funcia de
conducere a compartimentului financiar-contabil i care rspunde de activitatea de
ncasare a veniturilor i de plat a cheltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele
care ndeplinete aceste atribuii n cadrul unei instituii publice care nu are n
structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care ndeplinete
aceste atribuii pe baz de contract, n condiiile legii;
55. tax - suma pltit de o persoan fizic sau juridic, de regul, pentru
serviciile prestate acesteia de ctre un operator economic, o instituie public ori un
serviciu public;
56. uniti administrativ-teritoriale - comunele, oraele, municipiile i judeele;
57. vrsmnt - modalitatea de stingere a obligaiei legale prin virarea unei sume
de bani, efectuat de un agent economic, de o instituie public, serviciu public ori
instituie financiar;
58. venituri bugetare - resursele bneti care se cuvin bugetelor prevzute la art.
1 alin. (2) lit. a) - c), dup caz, n baza unor prevederi legale, formate din impozite,
taxe, contribuii, alte vrsminte, alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum i cele prevzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - d);
59. virare de credite bugetare - operaiunea prin care se diminueaz creditul
bugetar de la o subdiviziune a clasificaiei bugetare care prezint disponibiliti i

se majoreaz corespunztor o alt subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente,


cu respectarea dispoziiilor legale de efectuare a operaiunilor respective.
ART. 3
Veniturile i cheltuielile bugetare
(1) Veniturile i cheltuielile bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), precum i
celelalte venituri i cheltuieli evideniate n afara bugetului local, cumulate la
nivelul unitii administrativ-teritoriale, alctuiesc bugetul general al unitii
administrativ-teritoriale care, dup consolidare, prin eliminarea transferurilor de
sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public n unitatea
administrativ-teritorial pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru,
dup caz.
(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru finanarea administraiei
publice locale, programelor, proiectelor, activitilor, aciunilor, obiectivelor i
altele asemenea, potrivit scopurilor prevzute n legi i alte reglementri, i vor fi
angajate i folosite n strict corelare cu gradul previzionat de ncasare a veniturilor
bugetare.
ART. 4
Autorizarea bugetar/angajamentele multianuale
(1) Prin aprobarea bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) se autorizeaz, pentru
anul bugetar, veniturile i cheltuielile bugetare, dup caz.
(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin.
(2), n cadrul crora se angajeaz, se ordonaneaz i se efectueaz pli, reprezint
limite maxime, care nu pot fi depite.
(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai n limita creditelor
bugetare aprobate.
(4) Angajarea i utilizarea creditelor bugetare n alte scopuri dect cele aprobate
atrag rspunderea celor vinovai, n condiiile legii.
(5) Pentru aciunile multianuale se nscriu n buget, distinct, creditele de
angajament i creditele bugetare.
(6) n vederea realizrii aciunilor multianuale ordonatorii de credite ncheie
angajamente legale, n limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru
anul bugetar respectiv.
ART. 5
Veniturile i cheltuielile bugetelor locale
(1) Veniturile bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte, alte
venituri i cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenii primite de la bugetul de stat i de la alte bugete;
d) donaii i sponsorizri.
(2) Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaz pe constatarea i
evaluarea materiei impozabile i a bazei de impozitare n funcie de care se
calculeaz impozitele i taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate i a
veniturilor obinute din acestea, precum i pe alte elemente specifice, inclusiv pe
serii de date, n scopul evalurii corecte a veniturilor.

(3) Fundamentarea, dimensionarea i repartizarea cheltuielilor bugetelor locale


pe ordonatori de credite, pe destinaii, respectiv pe aciuni, activiti, programe,
proiecte, obiective, se efectueaz n concordan cu atribuiile ce revin autoritilor
administraiei publice locale, cu prioritile stabilite de acestea, n vederea
funcionrii lor i n interesul colectivitilor locale respective.
(4) Fundamentarea i aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaz n
strict corelare cu posibilitile reale de ncasare a veniturilor bugetelor locale,
estimate a se realiza.
ART. 6
Descentralizarea unor activiti
Trecerea de ctre Guvern n administrarea i finanarea autoritilor
administraiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizrii
unor activiti, precum i a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu
asigurarea resurselor financiare necesare realizrii acestora, dup cum urmeaz:
a) n primul an, prin cuprinderea distinct n anexa la legea bugetului de stat a
sumelor defalcate cu destinaie special, necesare finanrii cheltuielilor publice
transferate sau a noilor cheltuieli publice, precum i a criteriilor de repartizare;
b) n anii urmtori, prin cuprinderea resurselor respective n ansamblul sumelor
defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale alocate unitilor administrativteritoriale, cu excepia celor nominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de
stat.
CAP. 2
Principii, reguli i responsabiliti
SECIUNEA 1
Principii i reguli bugetare
ART. 7
Principiul universalitii
(1) Veniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute.
(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume,
cu excepia donaiilor i sponsorizrilor, care au stabilite destinaii distincte.
ART. 8
Principiul transparenei i publicitii
Procesul bugetar este deschis i transparent, acesta realizndu-se prin:
a) publicarea n presa local, pe pagina de internet a instituiei publice, sau
afiarea la sediul autoritii administraiei publice locale respective a proiectului de
buget local i a contului anual de execuie a acestuia;
b) dezbaterea public a proiectului de buget local, cu prilejul aprobrii acestuia;
c) prezentarea contului anual de execuie a bugetului local n edin public.
ART. 9
Principiul unitii
(1) Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu ntr-un singur document, pentru
a se asigura utilizarea eficient i monitorizarea fondurilor publice locale.

(2) Se interzic reinerea i utilizarea de venituri n regim extrabugetar, precum i


constituirea de fonduri publice locale n afara bugetelor locale, dac legea nu
prevede altfel.
ART. 10
Principiul unitii monetare
Toate operaiunile bugetare se exprim n moned naional.
ART. 11
Principiul anualitii
(1) Veniturile i cheltuielile bugetare sunt aprobate, n condiiile legii, pe o
perioad de un an, care corespunde exerciiului bugetar.
(2) Toate operaiunile de ncasri i pli efectuate n cursul unui an bugetar n
contul unui buget aparin exerciiului corespunztor de execuie a bugetului
respectiv.
ART. 12
Principiul specializrii bugetare
Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aprob n buget pe surse de
provenien i, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dup natura lor
economic i destinaia acestora.
ART. 13
Principiul echilibrului
Cheltuielile unui buget se acoper integral din veniturile bugetului respectiv.
ART. 14
Reguli bugetare
(1) Este interzis efectuarea de pli direct din veniturile ncasate, cu excepia
cazurilor n care legea prevede altfel.
(2) Cheltuielile bugetare au destinaie precis i limitat i sunt determinate de
autorizrile coninute n legi speciale i n legile bugetare anuale.
(3) Nicio cheltuial nu poate fi nscris n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i
nici nu poate fi angajat i efectuat din aceste bugete, dac nu exist baza legal
pentru respectiva cheltuial.
(4) Nicio cheltuial din fonduri publice locale nu poate fi angajat, ordonanat
i pltit dac nu este aprobat, potrivit legii, i dac nu are prevederi bugetare i
surse de finanare.
(5) Dup aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaii
asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminurii
veniturilor sau a majorrii cheltuielilor bugetare aferente exerciiului bugetar
pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.
SECIUNEA a 2-a
Alte principii
ART. 15
Principiul solidaritii
(1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unitilor
administrativ-teritoriale, precum i a persoanelor fizice aflate n situaie de extrem

dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezerv bugetar constituit n


bugetul local.
(2) Din fondul de rezerv bugetar constituit n bugetul local consiliile locale,
judeene sau Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, pot aproba
acordarea de ajutoare ctre unitile administrativ-teritoriale aflate n situaii de
extrem dificultate, la cererea public a primarilor acestor uniti administrativteritoriale sau din proprie iniiativ.
ART. 16
Principiul autonomiei locale financiare
(1) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente,
pe care autoritile administraiei publice locale le pot utiliza n exercitarea
atribuiilor lor, pe baza i n limitele prevzute de lege.
(2) Autoritile administraiei publice locale au competena stabilirii nivelurilor
impozitelor i taxelor locale, n condiiile legii.
(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie
s afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autoritilor administraiei publice
locale n domeniul lor de competen.
(4) Sumele defalcate cu destinaie special se utilizeaz de ctre autoritile
administraiei publice locale n conformitate cu prevederile legale.
ART. 17
Principiul proporionalitii
Resursele financiare ale unitilor administrativ-teritoriale trebuie s fie
proporionale cu responsabilitile autoritilor administraiei publice locale
stabilite prin lege.
ART. 18
Principiul consultrii
Autoritile administraiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora,
trebuie s fie consultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la
bugetul de stat ctre bugetele locale.
SECIUNEA a 3-a
Competene i responsabiliti n procesul bugetar
ART. 19
Aprobarea i rectificarea bugetelor
(1) Bugetele locale i celelalte bugete prevzute la art. 1 alin. (2) se aprob
astfel:
a) bugetele locale, bugetele mprumuturilor externe i interne i bugetele
fondurilor externe nerambursabile, de ctre consiliile locale ale comunelor,
oraelor, municipiilor, sectoarelor, judeelor i de Consiliul General al
Municipiului Bucureti, dup caz;
b) bugetele instituiilor publice, de ctre consiliile prevzute la lit. a), n funcie
de subordonarea acestora.
(2) Pe parcursul exerciiului bugetar, autoritile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor prevzute la alin. (1) lit. a) i b), n termen de 30 de zile de la

data intrrii n vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum i ca urmare


a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificrilor
bugetelor locale li se vor aplica aceleai proceduri ca i aprobrii iniiale a
acestora, cu excepia termenelor din calendarul bugetar.
ART. 20
Rolul, competenele i responsabilitile autoritilor administraiei publice
locale
(1) Autoritile administraiei publice locale au urmtoarele competene i
responsabiliti n ceea ce privete finanele publice locale:
a) elaborarea i aprobarea bugetelor locale, n condiii de echilibru bugetar, la
termenele i potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;
b) stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea i ncasarea impozitelor i taxelor
locale, precum i a oricror alte venituri ale unitilor administrativ-teritoriale, prin
compartimente proprii de specialitate, n condiiile legii;
c) urmrirea i raportarea execuiei bugetelor locale, precum i rectificarea
acestora, pe parcursul anului bugetar, n condiii de echilibru bugetar;
d) stabilirea i urmrirea modului de prestare a activitilor din domeniul
serviciilor publice de interes local, inclusiv opiunea trecerii sau nu a acestor
servicii n rspunderea unor operatori economici specializai ori servicii publice de
interes local, urmrindu-se eficientizarea acestora n beneficiul colectivitilor
locale;
e) administrarea eficient a bunurilor din proprietatea public i privat a
unitilor administrativ-teritoriale;
f) contractarea direct de mprumuturi interne i externe, pe termen scurt, mediu
i lung, i urmrirea achitrii la scaden a obligaiilor de plat rezultate din
acestea;
g) garantarea de mprumuturi interne i externe, pe termen scurt, mediu i lung,
i urmrirea achitrii la scaden a obligaiilor de plat rezultate din mprumuturile
respective de ctre beneficiari;
h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuiei bugetare, n
condiii de eficien;
i) stabilirea opiunilor i a prioritilor n aprobarea i n efectuarea cheltuielilor
publice locale;
j) elaborarea, aprobarea, modificarea i urmrirea realizrii programelor de
dezvoltare n perspectiv a unitilor administrativ-teritoriale ca baz a gestionrii
bugetelor locale anuale;
k) ndeplinirea i a altor atribuii, competene i responsabiliti prevzute de
dispoziiile legale.
(2) Preedinilor consiliilor judeene li se aplic prevederile prezentei legi,
similar cu autoritile executive.
ART. 21
Categorii de ordonatori de credite
(1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori
secundari i ordonatori teriari.

(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitilor


administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureti, primarii
sectoarelor municipiului Bucureti i preedinii consiliilor judeene.
(3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceast calitate nlocuitorilor de
drept sau altor persoane mputernicite n acest scop. Prin actul de delegare,
ordonatorii principali de credite vor preciza limitele i condiiile delegrii.
(4) Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic, crora li se aloc
fonduri din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau
teriari de credite, dup caz.
ART. 22
Rolul ordonatorilor de credite
(1) Ordonatorii principali de credite analizeaz modul de utilizare a creditelor
bugetare aprobate prin bugetele locale i prin bugetele instituiilor publice, ai cror
conductori sunt ordonatori secundari sau teriari de credite, dup caz, i aprob
efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziiilor legale.
(2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate
potrivit art. 19 alin. (1) lit. b), pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor
publice ai cror conductori sunt ordonatori teriari de credite, i aprob efectuarea
cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziiilor legale.
(3) Ordonatorii teriari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le-au fost
repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unitilor pe care le conduc, potrivit
prevederilor din bugetele aprobate i n condiiile stabilite prin dispoziiile legale.
ART. 23
Responsabilitile ordonatorilor de credite
(1) Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza creditele
bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli
strict legate de activitatea instituiilor publice respective i cu respectarea
dispoziiilor legale.
(2) Ordonatorii de credite rspund de:
a) elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu;
b) urmrirea modului de realizare a veniturilor;
c) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare
aprobate i a veniturilor bugetare posibil de ncasat;
d) integritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n administrarea instituiei pe
care o conduc;
e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor
financiare asupra situaiei patrimoniului aflat n administrare i a execuiei
bugetare;
f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a
programului de investiii publice;
g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora;
h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor
legale;
i) alte atribuii stabilite de dispoziiile legale.
ART. 24

Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern i controlul ulterior


(1) Controlul financiar preventiv propriu i auditul public intern se exercit
asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile publice locale i/sau
patrimoniul public i privat i sunt exercitate conform reglementrilor legale n
domeniu.
(2) Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor din fonduri publice locale
se aprob de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaz de ctre
contabil, cu excepia prevederilor art. 54 alin. (7).
(3) Angajarea i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza
prealabil de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziiilor legale.
(4) Formarea i utilizarea fondurilor publice locale i contul de execuie a
bugetelor locale sunt supuse controlului Curii de Conturi, potrivit legii.
CAP. 3
Procesul bugetar
SECIUNEA 1
Proceduri privind elaborarea bugetelor
ART. 25
Elaborarea bugetelor
Proiectele bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) se elaboreaz de ctre
ordonatorii principali de credite, avndu-se n vedere:
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici i sociali pentru anul
bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget, precum i pentru urmtorii 3
ani, elaborate de organele abilitate;
b) politicile fiscale i bugetare, naionale i locale;
c) prevederile acordurilor de mprumuturi interne sau externe ncheiate, ale
memorandumurilor de finanare sau ale altor acorduri internaionale, semnate
i/sau ratificate;
d) politicile i strategiile sectoriale i locale, precum i prioritile stabilite n
formularea propunerilor de buget;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
f) programele ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite n scopul
finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni, crora le sunt asociate obiective
precise i indicatori de rezultate i de eficien; programele sunt nsoite de
estimarea anual a performanelor fiecrui program, care trebuie s precizeze:
aciunile, costurile asociate, obiectivele urmrite, rezultatele obinute i estimate
pentru anii urmtori, msurate prin indicatori precii, a cror alegere este
justificat;
g) programele de dezvoltare economico-social n perspectiv ale unitii
administrativ-teritoriale, n concordan cu politicile de dezvoltare la nivel
naional, regional, judeean, zonal sau local.
ART. 26
Coninutul i structura bugetelor

(1) Veniturile i cheltuielile se grupeaz n buget pe baza clasificaiei bugetare


aprobate de Ministerul Finanelor Publice.
(2) Veniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole, iar cheltuielile pe pri,
capitole, subcapitole, titluri, articole, precum i alineate i paragrafe, dup caz.
(3) Cheltuielile prevzute n capitole i articole au destinaie precis i limitat.
(4) Numrul de personal, permanent i temporar, precum i fondul salariilor de
baz se aprob distinct, prin anexa la bugetul fiecrei instituii publice. Numrul de
salariai aprobat fiecrei instituii publice nu poate fi depit.
(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, n conformitate
cu creditele de angajament i cu duratele de realizare a investiiilor.
(6) Programele se aprob ca anexe la bugetele prevzute la art. 1 alin. (2).
(7) Seciunile de funcionare i seciunile de dezvoltare se utilizeaz pentru
fundamentarea bugetelor locale i se aprob ca anexe la acestea, respectiv:
a) seciunea de funcionare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea
atribuiilor i competenelor stabilite prin lege, specifice fiecrei uniti
administrativ-teritoriale;
b) seciunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital.
(8) Cheltuielile curente prevzute la alin. (7) lit. a) sunt obligatorii i se refer la
cheltuielile de personal, cheltuielile materiale i cu prestarea serviciilor, subveniile
i transferurile necesare realizrii atribuiilor i competenelor autoritilor
administraiei publice locale, n condiiile legii.
(9) Fondurile externe nerambursabile i mprumuturile interne i externe se
cuprind n anexele la bugetele locale i se aprob odat cu acestea.
(10) Veniturile bugetelor locale sunt prevzute n anexa nr. 1, iar cheltuielile
acestora n anexa nr. 2 la prezenta lege.
ART. 27
Competene n stabilirea impozitelor i taxelor locale
Impozitele i taxele locale se aprob de consiliile locale, judeene i de Consiliul
General al Municipiului Bucureti, dup caz, n limitele i n condiiile legii.
ART. 28
Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe i a unor bunuri
materiale, precum i al sumelor ncasate din concesionarea sau nchirierea unor
bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
(1) Sumele ncasate din vnzarea ca atare sau din valorificarea materialelor
rezultate n urma demolrii, dezmembrrii ori dezafectrii, n condiiile prevzute
de lege, a unor mijloace fixe sau din vnzarea unor bunuri materiale care aparin
instituiilor publice, finanate integral din bugetele locale, constituie venituri ale
bugetelor locale i se vars la acestea.
(2) Sumele ncasate potrivit alin. (1) de ctre celelalte instituii publice constituie
venituri ale bugetelor acestora.
(3) Sumele ncasate din concesionarea sau din nchirierea unor bunuri aparinnd
domeniului public sau privat al unitilor administrativ-teritoriale constituie
venituri ale bugetelor locale.

(4) Sumele ncasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul
local, n funcie de subordonarea instituiilor care au dispus confiscarea acestora, n
condiiile legii.
ART. 29
Regimul sumelor rezultate din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului
privat
Sumele ncasate din vnzarea, n condiiile legii, a unor bunuri aparinnd
domeniului privat al unitilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri
ale bugetelor locale.
ART. 30
Taxe speciale pentru funcionarea unor servicii publice locale
(1) Pentru funcionarea unor servicii publice locale, create n interesul
persoanelor fizice i juridice, consiliile locale, judeene i Consiliul General al
Municipiului Bucureti, dup caz, aprob taxe speciale.
(2) Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din
acestea se utilizeaz integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru
nfiinarea serviciilor publice de interes local, precum i pentru finanarea
cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare a acestor servicii.
(3) Prin regulamentul aprobat de autoritile deliberative se vor stabili domeniile
de activitate i condiiile n care se pot institui taxele speciale, modul de organizare
i funcionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele
respective.
(4) Hotrrile luate de autoritile deliberative, n legtur cu perceperea taxelor
speciale de la persoanele fizice i juridice pltitoare, vor fi afiate la sediul acestora
i publicate pe pagina de internet sau n pres.
(5) mpotriva acestor hotrri persoanele interesate pot face contestaie n
termen de 15 zile de la afiarea sau publicarea acestora. Dup expirarea acestui
termen, autoritatea deliberativ care a adoptat hotrrea se ntrunete i delibereaz
asupra contestaiilor primite.
(6) Taxele speciale se ncaseaz numai de la persoanele fizice i juridice care se
folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se
ncaseaz ntr-un cont distinct, deschis n afara bugetului local, fiind utilizate n
scopurile pentru care au fost nfiinate, iar contul de execuie al acestora se aprob
de autoritile deliberative.
ART. 31
Activiti de natur economic
(1) Serviciile publice de interes local care desfoar activiti de natur
economic au obligaia calculrii, nregistrrii i recuperrii uzurii fizice i morale
a mijloacelor fixe aferente acestor activiti prin tarif sau pre, potrivit legii.
(2) Sumele reprezentnd amortizarea calculat pentru aceste mijloace fixe se
colecteaz ntr-un cont distinct, deschis la unitile Trezoreriei Statului, se
utilizeaz exclusiv pentru realizarea de investiii n domeniul respectiv i se
evideniaz distinct n programul de investiii, ca surs de finanare a acestora, cu

excepiile prevzute n acordurile de mprumut sau de garanie ncheiate cu


instituiile financiare internaionale.
(3) Activitile de natur economic pentru care se calculeaz amortizarea
mijloacelor fixe se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
ART. 32
Cote defalcate din impozitul pe venit
(1) Din impozitul pe venit ncasat la bugetul de stat la nivelul fiecrei uniti
administrativ-teritoriale se aloc lunar, n termen de 5 zile lucrtoare de la finele
lunii n care s-a ncasat acest impozit, o cot de 47% la bugetele locale ale
comunelor, oraelor i municipiilor pe al cror teritoriu i desfoar activitatea
pltitorii de impozite, o cot de 13% la bugetul local al judeului i o cot de 22%
ntr-un cont distinct, deschis pe seama direciilor generale ale finanelor publice
judeene, la trezoreria municipiului reedin de jude pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i al judeului.
(2) n execuie, cota de 22% se aloc de ctre direciile generale ale finanelor
publice judeene n termenul prevzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeului, proporional cu sumele
repartizate i aprobate n acest scop n bugetele respective, potrivit prevederilor art.
33 alin. (3) - (5).
(3) Cota de 82% din impozitul pe venit pentru municipiul Bucureti se
repartizeaz, n termenul prevzut la alin. (1), astfel: 23,5% la bugetele locale ale
sectoarelor municipiului Bucureti, 47,5% la bugetul local al municipiului
Bucureti i 11% ntr-un cont distinct deschis pe seama Direciei Generale a
Finanelor Publice a Municipiului Bucureti la Trezoreria Municipiului Bucureti,
pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor i municipiului Bucureti.
(4) n execuie, cota de 11% se aloc de ctre Direcia General a Finanelor
Publice a Municipiului Bucureti n termenul prevzut la alin. (1), pentru
echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor i municipiului Bucureti, proporional
cu sumele repartizate i aprobate n bugetele respective, potrivit prevederilor art.
33 alin. (6).
(5) n situaii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din
impozitul pe venit pot fi majorate.
(6) Operaiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe
venit se efectueaz de Ministerul Finanelor Publice, prin direciile generale ale
finanelor publice judeene, respectiv a Direciei Generale a Finanelor Publice a
Municipiului Bucureti.
#M7
(7) Orice persoan subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul
economic, instituia public i instituia public local, care are organizat o
entitate, cu sau fr personalitate juridic, la alt adres dect sediul social al
subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizeaz venituri din salarii,
are obligaia s solicite nregistrarea fiscal a entitii respective, ca pltitoare de
salarii i de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal n a crui raz teritorial se afl adresa unde
se desfoar efectiv activitatea acelei entiti. Solicitarea se face n termen de 30

de zile de la data nfiinrii, pentru entitile nou-nfiinate. Organul fiscal are


obligaia ca, n termen de 5 zile de la nregistrarea fiscal, s transmit o copie de
pe certificatul de nregistrare fiscal primarului unitii administrativteritoriale/sectorului municipiului Bucureti n a crei/crui raz teritorial i
desfoar efectiv activitatea entitatea respectiv. Pltitorii de salarii i de
venituri asimilate salariilor au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea
astfel nct aceasta s reflecte impozitul aferent veniturilor fiecrei luni, calculat,
reinut i virat, pe fiecare entitate care intr sub incidena prezentului alineat.
#B
(8) Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta
nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial att a sediului social
principal, ct i a sediului secundar.
(9) Primarul are obligaia s sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal
teritorial al Ministerului Finanelor Publice.
ART. 33
Alocarea cotelor i sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
(1) Pentru finanarea cheltuielilor publice prevzute la art. 6, precum i pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale, prin legea
bugetului de stat se aprob sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
cu destinaie special i, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor locale.
(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale vor fi repartizate pe judee, potrivit urmtoarelor criterii:
a) capacitatea financiar determinat pe baza impozitului pe venit ncasat pe
locuitor, n proporie de 70%, potrivit urmtoarei formule de calcul:
Ivm.tj
Nr. loc.j
-------- x -----------Ivm.j
Nr. loc.tj
Sr.j = ------------------------------------ x Sr.tj,
n
__
_
_
\
| Ivm.tj
Nr. loc.j
|
/__
| -------- x ------------ |
j = 1 |_ Ivm.j
Nr. loc.tj _|

unde:
Sr.j - sume defalcate repartizate judeului;
Sr.tj - sume defalcate de repartizat pe total judee;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor ncasat pe jude n anul anterior
anului de calcul;
Ivm.tj - impozitul pe venit mediu pe locuitor ncasat pe total judee n anul
anterior anului de calcul;
Nr.loc.j - numrul locuitorilor din jude;
Nr.loc.tj - suma locuitorilor judeelor;
b) suprafaa judeului n proporie de 30% . Sumele defalcate cu destinaie
special se repartizeaz conform legii.

(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, i din
cota de 22% prevzut la art. 32 alin. (1), o cot de 27% se aloc bugetului propriu
al judeului, iar diferena se repartizeaz pentru bugetele locale ale comunelor,
oraelor i municipiilor, astfel:
a) 80% din sum se repartizeaz n dou etape, prin decizie a directorului
direciei generale a finanelor publice judeene, n funcie de urmtoarele criterii:
populaie, suprafaa din intravilanul unitii administrativ-teritoriale i capacitatea
financiar a unitii administrativ-teritoriale;
#M7
b) 20% din sum se repartizeaz, prin hotrre a consiliului judeean, pentru
susinerea programelor de dezvoltare local i pentru susinerea proiectelor de
infrastructur care necesit cofinanare local. Hotrrea consiliului judeean se
comunic directorului direciei generale a finanelor publice judeene, instituiei
prefectului i consiliilor locale din jude.
#B
(4) Pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor alin. (3) lit. a), direciile
generale ale finanelor publice judeene procedeaz astfel:
#M7
a) calculeaz indicatorii "impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea
administrativ-teritorial" i, respectiv, "impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe
ansamblul judeului", dup urmtoarele formule:
Ivm.l = Iv.l / Nr. loc.l
Ivm.j = Iv.j / Nr. loc.j,

unde:
Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe unitatea administrativteritorial n anul anterior anului pentru care se face repartizarea;
Iv.l - impozitul pe venit ncasat pe unitatea administrativ-teritorial n anul
anterior anului pentru care se face repartizarea;
Nr.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe ansamblul judeului n
anul anterior anului pentru care se face repartizarea;
Iv.j - impozitul pe venit ncasat pe ansamblul judeului n anul anterior anului
pentru care se face repartizarea, obinut prin nsumarea impozitului pe venit
ncasat pe fiecare unitate administrativ-teritorial a judeului;
Nr.loc.j - numrul locuitorilor din jude;
a^1) n situaia n care datele privind impozitul pe venit nu sunt disponibile la
finele anului anterior anului pentru care se face repartizarea, impozitul pe venit pe
unitile administrativ-teritoriale componente ale judeului, utilizat n calculele
prevzute la lit. a), se determin dup urmtoarea formul:
_
>_ (Iv_l + ... + Iv_n)

Iv.l = ---------------------- x 12,


n

unde:
Iv.l - impozitul pe venit ncasat pe o unitate administrativ-teritorial
component a judeului;
Iv_n - impozitul pe venit ncasat n lunile anterioare lunii de calcul pe unitatea
administrativ-teritorial component a judeului;
n - numrul de luni anterioare lunii n care se efectueaz repartizarea.
Figura 1Lex: Formula de calcul pentru impozitul pe venit pe unitile
administrativ-teritoriale componente ale judeului
Impozitul pe venit pe total jude se obine prin nsumarea impozitului pe venit pe
unitile administrativ-teritoriale componente ale judeului, stabilit conform
formulei prevzute n prezenta liter.
b) datele utilizate, modul de calcul i repartizarea efectuat conform alin. (3) (9) se transmit n format electronic Ministerului Internelor i Reformei
Administrative, n termen de 5 zile calendaristice de la repartizarea aprobat prin
decizie a directorului direciei generale a finanelor publice judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, precum i prin hotrri ale consiliilor judeene, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureti.
#B
c) n prima etap se repartizeaz sumele calculate potrivit prevederilor alin. (3)
lit. a) numai ctre unitile administrativ-teritoriale al cror impozit pe venit mediu
pe locuitor, ncasat pe unitatea administrativ-teritorial n anul anterior anului de
calcul, este mai mic dect impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe
ansamblul judeului n anul anterior anului de calcul, pe baza urmtoarelor criterii:
- ponderea populaiei unitilor administrativ-teritoriale care particip la aceast
etap n totalul populaiei acestora, n proporie de 75%;
- ponderea suprafeei din intravilanul unitilor administrativ-teritoriale care
particip la aceast etap n totalul suprafeei din intravilanul acestora, n proporie
de 25%;
d) sumele repartizate n prima etap unitilor administrativ-teritoriale sunt
limitate, astfel nct media rezultat pe locuitor, calculat conform formulei de mai
jos, s fie mai mic sau egal cu impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe
ansamblul judeului n anul anterior anului de calcul:
Mloc.el = [Iv.l + Sr.el] / Nr.loc.l,
unde:
Mloc.el - media rezultat pe locuitor la nivelul unitii administrativ-teritoriale,
n urma repartizrii n prima etap;

Iv.l - impozitul pe venit ncasat pe unitatea administrativ-teritorial n anul


anterior anului de calcul;
Sr.el - sume repartizate pe uniti administrativ-teritoriale n prima etap;
Nr.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial.
Sumele rmase nerepartizate n prima etap se reporteaz pentru etapa a doua;
e) sumele rmase nerepartizate n prima etap se repartizeaz la toate unitile
administrativ-teritoriale din jude, n funcie de capacitatea financiar a acestora,
determinat pe baza impozitului pe venit ncasat pe locuitor n anul anterior anului
de calcul, folosindu-se urmtoarea formul:
Ivm.j
Nr. loc.l
------- x ----------Ivm.l
Nr. loc.j
Sr.e2 = ------------------------------------x
n
Sr.j.e2,
__
_
_
\
| Ivm.j
Nr. loc.l |
/__
| ------- x ----------- |
l = 1 |_ Ivm.l
Nr. loc.j _|

unde:
Sr.e2 - sume repartizate unitii administrativ-teritoriale n etapa a doua;
Sr.j.e2 - sume de repartizat tuturor unitilor administrativ-teritoriale din jude n
etapa a doua;
Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe unitatea administrativteritorial n anul anterior anului de calcul;
Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe ansamblul judeului n
anul anterior anului de calcul;
Nr.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial;
Nr.loc.j - numrul locuitorilor din jude;
f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorial n parte n urma
derulrii celor dou etape de echilibrare, precum i pe jude i municipiul Bucureti
vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin nmulirea cu coeficientul subunitar,
calculat ca raport ntre suma impozitelor i taxelor locale, chiriilor i redevenelor
ncasate n anul financiar anterior ncheiat i suma impozitelor i taxelor locale,
chiriilor i redevenelor de ncasat n anul financiar anterior ncheiat. La calculul
gradului de necolectare nu se iau n considerare creanele fiscale aflate n litigiu;
g) sumele reinute potrivit lit. f) vor fi repartizate conform alin. (3) lit. b);
h) repartizarea sumelor conform lit. a) - f) se face de ctre directorul direciei
generale a finanelor publice judeene sau al Direciei Generale a Finanelor
Publice a Municipiului Bucureti, dup caz, prin decizie ce se comunic
prefectului, consiliului judeean i consiliilor locale din jude;
i) directorii direciilor generale ale finanelor publice judeene i al Direciei
Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, precum i prefecii au

obligaia publicrii deciziei prevzute la lit. h) pe pagina de internet a instituiilor


acestora.
(5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevzute la alin. (3) lit. b),
precum i a celor prevzute la alin. (4) lit. f) consiliul judeean are obligaia ca, n
termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, s solicite n scris tuturor unitilor administrativ-teritoriale din
cadrul judeului prezentarea de cereri pentru cofinanarea programelor de
dezvoltare local care necesit cofinanare local.
(6) Pentru municipiul Bucureti, din cota de 11% prevzut la art. 32 alin. (4) se
aloc o cot de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucureti, iar diferena se
repartizeaz pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, astfel:
a) 85% din sum se repartizeaz prin decizie a directorului Direciei Generale a
Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, utilizndu-se n mod corespunztor
prevederile, procedura i criteriile de repartizare prevzute la alin. (4) lit. a) - f);
#M7
b) 15% din sum, precum i sumele reinute prin aplicarea corespunztoare a
prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizeaz prin hotrre a Consiliului General al
Municipiului Bucureti, cu respectarea procedurii prevzute la alin. (5), pentru
susinerea programelor de dezvoltare local i pentru susinerea proiectelor de
infrastructur care necesit cofinanare local. Hotrrea Consiliului General al
Municipiului Bucureti se comunic directorului Direciei Generale a Finanelor
Publice a Municipiului Bucureti, Instituiei Prefectului - Municipiul Bucureti i
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti.
#B
(7) Nerespectarea prevederilor alin. (3) - (6) atrage nulitatea absolut a deciziilor
directorilor direciilor generale ale finanelor publice i a hotrrilor adoptate de
consiliile judeene, respectiv a hotrrilor Consiliului General al Municipiului
Bucureti, pentru repartizarea sumelor i a cotelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, urmnd s se emit o nou
decizie, respectiv o nou hotrre, n termen de 5 zile lucrtoare de la data anulrii
acestora. Nulitatea se constat de ctre instana de contencios administrativ, la
sesizarea prefectului sau a oricrei alte persoane interesate.
#M7
(7^1) ncepnd cu anul 2008, autoritile administraiei publice locale pot
cuprinde n bugetele locale investiii a cror finanare este asigurat din venituri
proprii numai dac au asigurate integral veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor curente, cuprinse n seciunea de funcionare, pentru realizarea
atribuiilor i competenelor stabilite prin lege, specifice fiecrei uniti
administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale. Nu intr sub
incidena prezentului alineat investiiile a cror finanare se asigur din
contractarea de datorie public local, din transferuri ctre bugetele locale, din
fonduri de rezerv, din veniturile afectate unor programe sau proiecte de
dezvoltare naional, regional, judeean sau din programe ori proiecte care
beneficiaz de fonduri externe.

(7^2) Pe parcursul execuiei bugetare ordonatorii de credite urmresc


asigurarea n totalitate a cheltuielilor curente ale instituiilor sau serviciilor
publice locale.
#B
(8) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009, la determinarea sumelor pentru
echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraelor i municipiilor se au n vedere
urmtoarele aspecte:
a) posibilitile de acoperire a seciunii de funcionare a bugetului local din
venituri proprii;
b) dup cuantificarea sumelor determinate potrivit lit. a), numai acolo unde este
cazul, se propun sume pentru asigurarea echilibrrii seciunii de funcionare a
bugetului local;
c) standardele minime de cost pentru prestarea serviciilor publice ctre
populaie;
d) standardele minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice ctre
populaie;
e) dup epuizarea etapelor prevzute la lit. a) - d), n limita sumelor posibil de
asigurat de la bugetul de stat, se stabilesc sume care urmeaz s fie prevzute n
seciunile de dezvoltare ale bugetelor locale.
#M7
(9) Numrul locuitorilor din unitile administrativ-teritoriale utilizat n
calculele prevzute n prezentul articol este cel comunicat de direciile judeene de
statistic, respectiv de Direcia Regional de Statistic a Municipiului Bucureti,
dup caz, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare. Suprafaa din
intravilanul unitilor administrativ-teritoriale utilizat n calculele prevzute n
prezentul articol este cea comunicat de oficiul de cadastru i publicitate
imobiliar de la nivelul judeului sau, dup caz, al municipiului Bucureti, la data
de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare.
#B
ART. 34
Transferuri consolidabile pentru bugetele locale
(1) Transferurile de la bugetul de stat ctre bugetele locale se acord pentru
investiii finanate din mprumuturi externe la a cror realizare contribuie i
Guvernul, potrivit legii, i se aprob anual, n poziie global, prin legea bugetului
de stat.
(2) Din bugetul de stat, prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai
acestuia, precum i din alte bugete se pot acorda transferuri ctre bugetele locale
pentru finanarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes naional,
judeean ori local.
ART. 35
Colaborare, cooperare, asociere, nfrire, aderare
(1) Autoritile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru
realizarea unor lucrri i servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se
realizeaz pe baz de contracte de asociere, n care se prevd i sursele de finanare
reprezentnd contribuia fiecrei autoriti a administraiei publice locale implicate.

Contractele de asociere se ncheie de ctre ordonatorii principali de credite, n


condiiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat n colaborare sau
asociere.
(2) Autoritile deliberative pot hotr asupra participrii cu capital sau cu
bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la
constituirea de societi comerciale sau la nfiinarea unor servicii de interes public
local ori judeean, dup caz, n condiiile legii. Autoritile deliberative pot hotr
achiziionarea, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint,
de aciuni la societile la a cror constituire au participat cu aport de capital sau n
natur i pot majora sau diminua capitalul social al acestora, n condiiile legii.
(3) Autoritile deliberative pot hotr asupra participrii cu capital sau cu
bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la
constituirea de asociaii de dezvoltare comunitar, n limitele i n condiiile legii,
pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional i furnizarea n comun a unor servicii publice.
(4) Asociaiile de dezvoltare comunitar se finaneaz prin contribuii din
bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase
pe baz de proiecte, mprumuturi sau parteneriate public-private, n condiiile legii.
(5) Guvernul deruleaz programe naionale de dezvoltare n vederea stimulrii
asocierii unitilor administrativ-teritoriale i a creterii capacitii administrative a
acestora, finanate anual din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Administraiei i Internelor.
(6) Obligaiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de nfrire sau de
aderare a unitilor administrativ-teritoriale la asociaii interne organizate la nivel
naional ori la organizaii internaionale cu personalitate juridic, hotrte de
autoritile deliberative, n condiiile legii, se suport din bugetele locale ale
acestora.
ART. 36
Fondul de rezerv bugetar
(1) n bugetele locale se nscrie fondul de rezerv bugetar la dispoziia
consiliului local, judeean i a Consiliului General al Municipiului Bucureti,
precum i a sectoarelor municipiului Bucureti, dup caz, n cot de pn la 5% din
totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaz la propunerea ordonatorilor principali de
credite, pe baz de hotrri ale consiliilor respective, pentru finanarea unor
cheltuieli urgente sau neprevzute aprute n cursul exerciiului bugetar, pentru
nlturarea efectelor unor calamiti naturale, precum i pentru acordarea unor
ajutoare ctre alte uniti administrativ-teritoriale n situaii de extrem dificultate,
la cererea public a primarilor acestor uniti ori din iniiativ proprie.
(2) Fondul de rezerv bugetar prevzut la alin. (1) poate fi majorat n cursul
anului, cu aprobarea consiliului local, judeean i a Consiliului General al
Municipiului Bucureti, precum i a consiliilor sectoarelor municipiului Bucureti,
dup caz, din disponibilitile de credite bugetare care nu mai sunt necesare pn la
sfritul anului.
SECIUNEA a 2-a

Calendarul bugetar
ART. 37
Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat i de transferuri consolidabile
(1) Ministerul Finanelor Publice transmite direciilor generale ale finanelor
publice, consiliilor judeene i Consiliului General al Municipiului Bucureti, pn
la data de 1 iunie a fiecrui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul
macroeconomic pe baza cruia vor fi ntocmite proiectele de buget prognozate,
metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat i ale transferurilor consolidabile, prevzute la art. 34 alin. (1),
pe ansamblul judeului i municipiului Bucureti, dup caz, n vederea elaborrii de
ctre ordonatorii de credite a proiectelor de buget prevzute la art. 1 alin. (2).
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, n
bugetele crora sunt prevzute transferuri ctre bugetele locale, transmit
autoritilor administraiei publice locale sumele aferente, n termen de 10 zile de
la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, n vederea cuprinderii
acestora n proiectele de buget.
#M7
(3) Repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a limitelor sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrrii bugetelor
locale se realizeaz n condiiile prevederilor art. 33, utiliznd indicatori stabilii
la finele anului anterior anului de calcul.
#B
ART. 38
Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite
Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit
prevederilor art. 37, elaboreaz i depun la direciile generale ale finanelor
publice, pn la data de 1 iulie a fiecrui an, proiectele bugetelor locale echilibrate
i anexele la acestea pentru anul bugetar urmtor, precum i estimrile pentru
urmtorii 3 ani, urmnd ca acestea s transmit proiectele bugetelor locale pe
ansamblul judeului i municipiului Bucureti la Ministerul Finanelor Publice,
pn la data de 15 iulie a fiecrui an.
ART. 39
Aprobarea i centralizarea bugetelor locale
(1) n termen de 5 zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, a legii bugetului de stat, Ministerul Finanelor Publice transmite direciilor
generale ale finanelor publice sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat i transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat.
(2) Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului
Bucureti, precum i consiliile judeene i Consiliul General al Municipiului
Bucureti, n condiiile legii, repartizeaz pe uniti administrativ-teritoriale, n
termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, precum i transferurile consolidabile, n vederea definitivrii
proiectelor bugetelor locale de ctre ordonatorii principali de credite.

(3) Pe baza veniturilor proprii i a sumelor repartizate potrivit alin. (2),


ordonatorii principali de credite, n termen de 15 zile de la publicarea legii
bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, definitiveaz proiectul
bugetului local, care se public n presa local sau se afieaz la sediul unitii
administrativ-teritoriale. Locuitorii unitii administrativ-teritoriale pot depune
contestaii privind proiectul de buget n termen de 15 zile de la data publicrii sau
afirii acestuia.
(4) n 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor prevzut la
alin. (3), proiectul bugetului local, nsoit de raportul ordonatorului principal de
credite i de contestaiile depuse de locuitori, este supus aprobrii autoritilor
deliberative, de ctre ordonatorii principali de credite.
(5) Autoritile deliberative, n termen de maximum 10 zile de la data supunerii
spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronun asupra
contestaiilor i adopt proiectul bugetului local, dup ce acesta a fost votat pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dup caz, i pe anexe.
(6) Proiectele de buget prevzute la art. 1 alin. (2) se aprob de autoritile
deliberative n termen de maximum 45 de zile de la data publicrii legii bugetului
de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(7) n cazul n care autoritile deliberative nu aprob proiectele bugetelor locale
n termenul prevzut la alin. (6), direciile generale ale finanelor publice dispun
sistarea alimentrii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat i cu transferuri consolidabile, pn la aprobarea acestora de ctre
autoritile deliberative. n aceast situaie, din bugetele locale se pot efectua pli
numai n limita celorlalte venituri ncasate.
#M11
(7^1) n cazul autoritilor deliberative care sunt dizolvate sau se afl n
procedur de dizolvare, dup caz, n condiiile legii, i care nu i-au aprobat
bugetele locale n termenul legal, direciile generale ale finanelor publice, prin
excepie de la prevederile alin. (7), aloc cote, respectiv sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, pn la data aprobrii bugetelor locale ale noilor
autoriti deliberative constituite.
(7^2) Primarii, preedinii consiliilor judeene, respectiv primarul general al
municipiului Bucureti, aflai n situaia prevzut la alin. (7^1), aplic n anul
financiar n curs bugetul anului precedent, cu ncadrarea cheltuielilor n limita
lunar de 1/12 din bugetul anului precedent.
#B
(8) Ordonatorii principali de credite au obligaia s transmit direciilor generale
ale finanelor publice bugetele locale aprobate, n condiiile prezentei legi, n
termen de 5 zile de la aprobarea acestora. Direciile generale ale finanelor publice,
n termen de 10 zile, ntocmesc i transmit Ministerului Finanelor Publice bugetele
pe ansamblul fiecrui jude, respectiv al municipiului Bucureti, grupate n cadrul
fiecrui jude i al municipiului Bucureti, pe comune, orae, municipii, sectoare
ale municipiului Bucureti i jude, pe structura clasificaiei bugetare.
ART. 40
Procesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de stat de ctre Parlament

(1) Dac legea bugetului de stat nu a fost adoptat cu cel puin 3 zile nainte de
expirarea exerciiului bugetar, se aplic n continuare bugetele anului precedent,
pn la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputnd depi, de
regul, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepia cazurilor
deosebite, temeinic justificate de ctre ordonatorii de credite sau, dup caz, 1/12
din sumele propuse n proiectul de buget, n situaia n care acestea sunt mai mici
dect cele din anul precedent.
(2) Instituiile publice i aciunile nou-aprobate n anul curent, dar care ncep cu
data de 1 ianuarie a anului bugetar urmtor, vor fi finanate, pn la aprobarea
bugetului, n limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse n proiectul de buget.
(3) Direciile generale ale finanelor publice vor acorda unitilor administrativteritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i transferuri
consolidabile, cu ncadrarea n limita lunar de 1/12 din prevederile bugetare ale
anului precedent.
(4) n cazul n care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat i transferuri consolidabile depete o limit lunar de 1/12 din prevederile
bugetare ale anului precedent, dup utilizarea integral a veniturilor i cotelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direciile generale ale finanelor
publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor i fundamentrilor
prezentate de ordonatorii principali de credite.
(5) n situaia n care sumele prevzute la alin. (4) sunt propuse n proiectul
bugetului de stat mai mici dect cele din anul precedent, limitele lunare se acord
n cot de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat.
SECIUNEA a 3-a
Prevederi referitoare la investiii publice locale
ART. 41
Prezentarea investiiilor publice n proiectul de buget
Cheltuielile pentru investiii publice i alte cheltuieli de investiii finanate din
fonduri publice locale se cuprind n proiectele de buget, n baza programului de
investiii publice al fiecrei uniti administrativ-teritoriale, ntocmit de ordonatorii
principali de credite, care se prezint i n seciunea de dezvoltare, ca anex la
bugetul iniial i, respectiv, rectificat, i se aprob de autoritile deliberative.
ART. 42
Informaii privind programele de investiii publice
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale ntocmesc anual
programul de investiii publice pe clasificaia funcional.
(2) Pentru fiecare obiectiv inclus n programul de investiii sunt prezentate
informaii financiare i nefinanciare.
(3) Informaiile financiare vor include:
a) valoarea total a proiectului;
b) creditele de angajament;
c) creditele bugetare;
d) graficul de finanare, pe surse i ani, corelat cu graficul de execuie;

e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizat i n cazul obiectivelor n derulare;


f) costurile de funcionare i de ntreinere dup punerea n funciune.
(4) Informaiile nefinanciare vor include:
a) strategia n domeniul investiiilor, care va cuprinde n mod obligatoriu
prioritile investiionale i legtura dintre diferite proiecte, criteriile de analiz
care determin introducerea n programul de investiii a obiectivelor noi, n
detrimentul celor n derulare;
b) descrierea proiectului;
c) stadiul fizic al obiectivelor.
ART. 43
Rolul metodologic al Ministerului Finanelor Publice
Ministerul Finanelor Publice este mputernicit s stabileasc coninutul, forma
i informaiile referitoare la programele de investiii necesare n procesul de
elaborare a bugetului.
ART. 44
Aprobarea proiectelor de investiii publice locale
(1) Documentaiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiii noi, a cror
finanare se asigur integral sau n completare din bugetele locale, precum i ale
celor finanate din mprumuturi interne i externe, contractate direct sau garantate
de autoritile administraiei publice locale, se aprob de ctre autoritile
deliberative.
(2) Documentaiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiii noi, care se
finaneaz din mprumuturi externe i, n completare, din transferuri de la bugetul
de stat i din alte surse, precum i ale celor finanate integral sau n completare din
mprumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea
acestora, se supun spre aprobare Guvernului.
(3) Pentru investiiile destinate prevenirii sau nlturrii efectelor produse de
aciuni accidentale i de calamiti naturale, documentaiile tehnico-economice,
precum i notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investiii cuprinse
n poziia global alte cheltuieli de investiii, elaborate i avizate potrivit
dispoziiilor legale, se aprob de ordonatorii principali de credite, cu informarea
imediat a autoritilor deliberative.
(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria rspundere, actualizeaz i
aprob valoarea fiecrui obiectiv de investiii nou sau n continuare, indiferent de
sursele de finanare ori de competena de aprobare a acestora, n funcie de evoluia
indicilor de preuri. Aceast operaiune este supus controlului financiar preventiv
propriu.
ART. 45
Condiii pentru includerea investiiilor n proiectul bugetului
(1) Obiectivele de investiii i celelalte cheltuieli asimilate investiiilor se
cuprind n programele de investiii anuale, anexe la buget, numai dac, n prealabil,
documentaiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind
necesitatea i oportunitatea efecturii cheltuielilor asimilate investiiilor, au fost
elaborate i aprobate potrivit dispoziiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritile n repartizarea sumelor


pe fiecare obiectiv nscris n programul de investiii, n limita fondurilor cuprinse
n proiectul de buget cu aceast destinaie, asigurnd totodat realizarea
obiectivelor de investiii n cadrul duratelor de execuie aprobate.
ART. 46
Structura programelor de investiii publice locale
(1) n programele de investiii se nominalizeaz obiectivele de investiii grupate
pe: investiii n continuare, investiii noi i poziia global alte cheltuieli de
investiii, pe categorii de investiii.
(2) Poziia global alte cheltuieli de investiii cuprinde urmtoarele categorii de
investiii:
a) achiziii de imobile;
b) dotri independente;
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de
fezabilitate, a proiectelor i a altor studii aferente obiectivelor de investiii;
d) cheltuieli de expertiz, proiectare i de execuie privind consolidrile i
interveniile pentru prevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni
accidentale i calamiti naturale - cutremure, inundaii, alunecri, prbuiri i
tasri de teren, incendii, accidente tehnice, precum i cheltuielile legate de
realizarea acestor investiii;
e) lucrri de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinri seismologice,
consultan, asisten tehnic i alte cheltuieli asimilate investiiilor, potrivit legii.
(3) Cheltuielile de investiii prevzute la alin. (2) se detaliaz n anex distinct
de ctre ordonatorul principal de credite, pe baz de note de fundamentare, care vor
cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea i ali indicatori
caracteristici unor asemenea investiii, i se aprob de autoritile deliberative
odat cu bugetul local.
ART. 47
Acordurile internaionale legate de investiiile publice locale
Toate angajamentele legale din care rezult o cheltuial pentru investiii publice
i alte cheltuieli asimilate investiiilor, cofinanate din surse externe, se vor efectua
n conformitate cu prevederile acordului de finanare.
ART. 48
Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiii
(1) n situaia n care, pe parcursul execuiei bugetare, din motive obiective,
implementarea unui proiect de investiii nu se poate realiza conform proieciei
bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune
autoritilor deliberative, pn la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor ntre proiectele nscrise n programul de investiii.
(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficient a
fondurilor alocate investiiilor, precum i de realizarea obiectivelor de investiii
incluse n programele de investiii.
SECIUNEA a 4-a
Execuia bugetar

ART. 49*)
Principii n execuia bugetar
(1) Prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) se cuprind i se aprob, dup caz,
veniturile i creditele bugetare n structura clasificaiei bugetare.
(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciiului bugetar.
(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virri de credite
bugetare.
(4) Virrile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaiei
bugetare i de la un program la altul se aprob de autoritile deliberative, pe baza
justificrilor corespunztoare ale ordonatorilor principali de credite, i se pot
efectua nainte de angajarea cheltuielilor.
(5) Virrile de credite bugetare n cadrul aceluiai capitol bugetar, inclusiv ntre
programele aceluiai capitol, care nu contravin dispoziiilor prezentului articol,
legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt n competena fiecrui ordonator
principal de credite, pentru bugetul propriu i bugetele instituiilor i serviciilor
publice subordonate, i se pot efectua nainte de angajarea cheltuielilor.
(6) Propunerile de virri de credite bugetare sunt nsoite de justificri, detalieri
i necesiti privind execuia, pn la finele anului bugetar, a capitolului i
subdiviziunii clasificaiei bugetare, precum i a programului de la care se
disponibilizeaz i, respectiv, a capitolului i subdiviziunii clasificaiei bugetare i
a programului la care se suplimenteaz prevederile bugetare.
(7) Virrile de credite bugetare, n condiiile prevederilor alin. (4) i (5), se pot
efectua ncepnd cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.
#CIN
*) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 4 din Ordonana Guvernului nr.
22/2002, cu modificrile ulterioare:
#M3
"ART. 4
(1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaia s dispun toate
msurile ce se impun, inclusiv virri de credite bugetare, n condiiile legii, pentru
asigurarea n bugetele proprii i ale instituiilor din subordine a creditelor
bugetare necesare pentru efectuarea plii sumelor stabilite prin titluri executorii.
(2) Virrile de credite bugetare prevzute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul
ntregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr.
500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, i ale art. 49 din
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale."
#CIN
2. Reproducem mai jos prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 126/2005, cu modificrile ulterioare:
#M15
"(4) Asigurarea n bugetul propriu al instituiei publice implicate a creditelor
bugetare necesare pentru efectuarea plii sumelor stabilite prin hotrri
judectoreti sau arbitrale poate fi realizat prin virri de credite bugetare
realizate pe parcursul ntregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art.

47 din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare, i


ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile
i completrile ulterioare."
#B
ART. 50
Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetare
(1) Veniturile i cheltuielile aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) se
repartizeaz pe trimestre, n funcie de termenele legale de ncasare a veniturilor i
de perioada n care este necesar efectuarea cheltuielilor.
(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetare, precum i
modificarea acestora se aprob de ctre:
a) Ministerul Finanelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat i pentru transferurile de la acest buget, prevzute la art. 34 alin.
(1), pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale,
transmise de direciile generale ale finanelor publice, n termen de 20 de zile de la
data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Sumele astfel aprobate se repartizeaz pe uniti administrativ-teritoriale de ctre
direciile generale ale finanelor publice;
b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevzute
la art. 1 alin. (2), n termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevzute la lit. a).
(3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevzute la art. 34 alin. (2),
precum i modificarea acestora se comunic autoritilor administraiei publice
locale de ctre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor
bugete, n termen de 10 zile de la aprobarea de ctre Ministerul Finanelor Publice
a repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.
ART. 51
Deschiderea de credite bugetare
(1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin
deschideri de credite efectuate de ordonatorii principali de credite ai acestora, n
limita sumelor aprobate, potrivit destinaiei stabilite i cu respectarea dispoziiilor
legale care reglementeaz efectuarea cheltuielilor respective.
(2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau
de la alte bugete ctre bugetele locale, n cadrul limitelor prevzute n bugetele
respective, se efectueaz de ctre Ministerul Finanelor Publice, pentru cele
prevzute la art. 34 alin. (1), prin direciile generale ale finanelor publice, la
cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, n funcie de
necesitile execuiei bugetare, cu respectarea destinaiei, sau de ctre ceilali
ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevzute la art. 34 alin. (2).
(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baz de documente
justificative, care s confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor
materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrri, plata salariilor i a altor
drepturi bneti, plata obligaiilor bugetare, precum i a altor obligaii.
ART. 52
Transferurile de atribuii ctre autoritile administraiei publice locale

(1) n situaiile n care, n timpul exerciiului bugetar, pe baza dispoziiilor


legale, au loc treceri de instituii, aciuni sau sarcini n finanarea autoritilor
administraiei publice locale, Ministerul Finanelor Publice este autorizat s
introduc modificrile corespunztoare n volumul i n structura bugetului de stat,
fr afectarea echilibrului bugetar.
(2) Autoritile deliberative vor aproba modificrile intervenite potrivit alin. (1)
n structura bugetelor proprii i, respectiv, ale instituiilor publice subordonate.
ART. 53
Fondurile externe nerambursabile
(1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter
previzional i se deruleaz conform acordurilor ncheiate cu partenerii externi.
(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi ncasate ntr-un cont distinct n afara
bugetului local i vor fi cheltuite numai n limita disponibilitilor existente n acest
cont i n scopul n care au fost acordate.
ART. 54
Execuia bugetar
(1) n procesul execuiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmtoarele
faze: angajament, lichidare, ordonanare, plat.
(2) Execuia bugetar la orae, municipii, sectoarele municipiului Bucureti,
judee i municipiul Bucureti se bazeaz pe principiul separrii atribuiilor
persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuiile persoanelor care
au calitatea de contabil.
(3) Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt n
competena ordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza avizelor
compartimentelor de specialitate ale instituiilor publice.
(4) Plata cheltuielilor este asigurat de eful compartimentului financiarcontabil, n limita fondurilor disponibile.
(5) Instrumentele de plat trebuie s fie nsoite de documentele justificative.
Aceste documente trebuie s certifice exactitatea sumelor de plat, recepia
bunurilor, executarea serviciilor i altele asemenea, conform angajamentelor legale
ncheiate. Instrumentele de plat se semneaz de ctre contabil i eful
compartimentului financiar-contabil.
(6) Efectuarea plilor, n limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe
baz de acte justificative, ntocmite n conformitate cu dispoziiile legale, i numai
dup ce acestea au fost angajate, lichidate i ordonanate.
(7) Plata cheltuielilor la comune i la instituiile publice la care compartimentul
financiar-contabil are un numr de personal mai mic de 5 persoane se realizeaz de
ctre ordonatorul de credite i de persoana mputernicit cu atribuii financiarcontabile, cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidena i
raportarea angajamentelor bugetare i legale.
(8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua pli n avans de pn la
30%, n condiiile dispoziiilor legale.
(9) Sumele reprezentnd pli n avans, efectuate potrivit alin. (8) i nejustificate
prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate, pn la sfritul anului, n

condiiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de ctre instituiile publice


care au acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au fost avansate.
(10) n cazul nelivrrii bunurilor, neefecturii lucrrilor i serviciilor angajate,
pentru care s-au pltit avansuri, recuperarea sumelor de ctre instituia public se
face cu perceperea majorrilor de ntrziere la nivelul celor existente pentru
veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cnd s-au acordat i pn s-au
recuperat.
(11) Fac excepie de la prevederile alin. (9) situaiile expres reglementate prin
dispoziii legale.
ART. 55
Plata salariilor
(1) Salariile la instituiile publice crora li se aplic prevederile prezentei legi se
pltesc o dat pe lun pentru luna precedent.
(2) Ealonarea plilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite i
instituiile i serviciile publice din subordinea acestora, se face de ctre direcia
general a finanelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
ART. 56
Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a analiza lunar necesitatea
meninerii unor credite bugetare pentru care, n baza unor dispoziii legale sau din
alte cauze, sarcinile au fost desfiinate ori amnate i de a propune autoritilor
deliberative anularea creditelor respective.
(2) Pentru ultima lun a anului bugetar, termenul-limit pentru aplicarea
prevederilor alin. (1) este 10 decembrie.
(3) Cu creditele bugetare anulate n condiiile alin. (1) se majoreaz fondul de
rezerv bugetar la dispoziia autoritilor deliberative.
ART. 57
Contul anual de execuie
(1) Ordonatorii principali de credite ntocmesc i prezint spre aprobare
autoritilor deliberative, pn la data de 31 mai a anului urmtor, conturile anuale
de execuie a bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), n urmtoarea structur:
a) la venituri:
- prevederi bugetare iniiale;
- prevederi bugetare definitive;
- ncasri realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniiale;
- credite bugetare definitive;
- pli efectuate.
(2) Trimestrial i anual, ordonatorii principali de credite ntocmesc situaii
financiare asupra execuiei bugetare, care se depun la direciile generale ale
finanelor publice. Dup verificare, acestea ntocmesc i depun la Ministerul
Finanelor Publice situaii financiare centralizate privind execuia bugetelor
prevzute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul judeului, la termenele i potrivit
normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanelor Publice transmite spre informare

Ministerului Administraiei i Internelor o situaie financiar centralizat privind


execuia bugetelor locale.
(3) Ordonatorii principali de credite au obligaia s ntocmeasc i s anexeze la
situaiile financiare anuale rapoarte anuale de performan, n care s prezinte, pe
fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate i pe cele obinute, indicatorii
i costurile asociate, precum i situaii privind angajamentele legale.
(4) Situaiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezint de ctre
ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autoritilor deliberative.
ART. 58*)
Excedentul sau deficitul bugetar
(1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la ncheierea exerciiului
bugetar, dup efectuarea regularizrilor n limita sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat prevzute la art. 6 lit. a) i a celor exceptate la art. 6
lit. b), precum i a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte
bugete se utilizeaz, n ordine, pentru:
a) rambursarea eventualelor mprumuturi restante; plata dobnzilor,
comisioanelor, spezelor i a altor costuri aferente acestora;
b) constituirea fondului de rulment.
(2) Disponibilitile fondului de rulment sunt purttoare de dobnd, se
pstreaz ntr-un cont distinct, deschis pe seama fiecrei uniti administrativteritoriale, la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, n afara bugetului local, i
pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de cas provenite din decalaje
ntre veniturile i cheltuielile anului curent, precum i pentru acoperirea definitiv
a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exerciiului bugetar.
(3) Fondul de rulment poate fi utilizat i pentru finanarea unor investiii din
competena autoritilor administraiei publice locale sau pentru dezvoltarea
serviciilor publice locale n interesul colectivitii.
(4) Utilizarea fondului de rulment, n condiiile alin. (2) i (3), i contul de
execuie al acestuia se aprob de autoritile deliberative n afara bugetului local.
#CIN
*) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 5 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 4/2009 (#M8):
#M8
"ART. 5
Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanele
publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, subveniile de la bugetul
de stat ctre bugetele locale, necesare susinerii derulrii proiectelor finanate din
fonduri externe nerambursabile postaderare, rmase neutilizate la finele
exerciiului bugetar, se reflect n excedentul bugetului local i, respectiv, n
fondul de rulment, i vor fi utilizate n anul urmtor cu aceeai destinaie pentru
care aceste fonduri au fost acordate, pn la finalizarea proiectelor respective."
#CIN
2. Reproducem mai jos prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 64/2009 (#M9):
#M9

"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare


prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza
disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin.
(3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
3. Reproducem mai jos prevederile art. 17 alin. (5) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 64/2009 (#M9):
#M9
"(5) Prefinanarea acordat beneficiarilor prevzui la art. 6 alin. (1), rmas
neutilizat la finele exerciiului bugetar, se reflect n excedentul bugetului local
i, respectiv, n fondul de rulment i va fi utilizat n anul urmtor cu aceeai
destinaie, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare."
#CIN
4. Reproducem mai jos prevederile art. 16 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 74/2009 (#M10):
#M10
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza
disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin.
(1) - (3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
5. Reproducem mai jos prevederile art. 26 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 74/2009 (#M10):
#M10
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza
disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin.
(1) - (3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
6. Reproducem mai jos prevederile art. 5^2 alin. (2) din Ordonana Guvernului
nr. 36/2006, cu modificrile ulterioare:
#M12
"(2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind
finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, pierderile
prevzute la alin. (1) pot fi acoperite i din excedentul anual al bugetului local
nregistrat la ncheierea exerciiului bugetar, nainte de constituirea fondului de
rulment sau n cursul exerciiului bugetar, din disponibilitile fondului de
rulment."

#CIN
7. Reproducem mai jos prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr.
24/2009 (#M13):
#M13
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
a proiectelor prevzute conform alin. (1) lit. c), promotorii de proiecte care au
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, n condiiile
legii, finanri rambursabile sau pot utiliza disponibilitile fondului de rulment,
prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) i ale art. 61 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
8. Reproducem mai jos prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonana Guvernului
nr. 24/2009 (#M13):
#M13
"(6) Avansul acordat promotorilor de proiecte prevzui la art. 6 alin. (1) lit. c)
rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar se reflect n excedentul bugetului
local i, respectiv, n fondul de rulment i va fi utilizat n anul urmtor cu aceeai
destinaie, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare."
#B
ART. 59
Execuia de cas a bugetelor locale
(1) Execuia de cas a bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) se efectueaz prin
unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului, evideniindu-se n conturi distincte:
a) veniturile bugetare ncasate pe structura clasificaiei bugetare;
b) efectuarea plilor dispuse de persoanele autorizate ale instituiilor publice, n
limita creditelor bugetare i a destinaiilor aprobate potrivit dispoziiilor legale;
c) efectuarea operaiunilor de ncasri i pli privind datoria public intern i
extern, rezultat din mprumuturi contractate sau garantate de stat, precum i cele
contractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale, inclusiv a
celor privind rambursarea ratelor la scaden i plata dobnzilor, comisioanelor,
spezelor i altor costuri aferente;
d) efectuarea altor operaiuni financiare n contul autoritilor administraiei
publice locale;
e) pstrarea disponibilitilor reprezentnd fonduri externe nerambursabile sau
contravaloarea n lei a acestora, primite pe baz de acorduri i nelegeri
guvernamentale i de la organisme internaionale, i utilizarea acestora potrivit
bugetelor aprobate;
f) alte operaiuni financiare prevzute de lege.
(2) Pentru mprumuturile contractate, altele dect cele din disponibilitile
contului curent general al Trezoreriei Statului, autoritile administraiei publice
locale i pot deschide conturi la bnci comerciale, n vederea derulrii acestora.

(3) n execuie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat se efectueaz lunar de ctre direciile generale ale finanelor publice, pe baza
fundamentrilor prezentate de ordonatorii principali de credite.
ART. 60
Principii ale ncheierii execuiei bugetare
(1) Execuia bugetar se ncheie la data de 31 decembrie a fiecrui an.
(2) Orice venit nencasat i orice cheltuial angajat, lichidat i ordonanat n
cadrul prevederilor bugetare i nepltit pn la data de 31 decembrie se va ncasa
sau se va plti, dup caz, n contul bugetului pe anul urmtor.
(3) Creditele bugetare neutilizate pn la nchiderea anului sunt anulate de drept.
(4) Disponibilitile din fondurile externe nerambursabile i cele din fondurile
publice destinate cofinanrii contribuiei financiare a Comunitii Europene,
rmase la finele exerciiului bugetar n conturile structurilor de implementare, se
reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie.
(5) Fondurile prevzute la alin. (4) se utilizeaz n condiiile prevederilor
prezentei legi i potrivit acordurilor ncheiate cu partenerii externi.
CAP. 4
mprumuturi
ART. 61*)
Aprobarea mprumuturilor
(1) Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti,
dup caz, pot aproba contractarea sau garantarea de mprumuturi interne ori
externe pe termen scurt, mediu i lung, pentru realizarea de investiii publice de
interes local, precum i pentru refinanarea datoriei publice locale.
#M14
(1^1) Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti,
dup caz, pot aproba avalizarea biletelor la ordin emise de operatorii economici i
serviciile publice din subordinea acestora pentru realizarea de investiii publice de
interes local, n vederea asigurrii plii combustibililor pentru producerea
energiei termice pentru populaie i a refinanrii datoriei publice locale.
#B
(2) Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti,
dup caz, hotrsc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea
sau garantarea de mprumuturi, cu votul a cel puin jumtate plus unu din numrul
consilierilor n funcie.
(3) Autoritile administraiei publice locale pot contracta sau garanta
mprumuturi n condiiile alin. (1), potrivit legii, numai cu avizul comisiei de
autorizare a mprumuturilor locale.
(4) Componena i funcionarea comisiei de autorizare a mprumuturilor locale
se aprob prin hotrre a Guvernului. Membrii comisiei de autorizare a
mprumuturilor locale i ai secretariatului vor primi o indemnizaie lunar egal cu
20% din indemnizaia secretarului de stat, n lunile n care au loc edine ale

comisiei. Indemnizaia se suport de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului


Finanelor Publice.
(5) Unitile administrativ-teritoriale pot beneficia i de mprumuturi externe
contractate sau garantate de stat, n condiiile legii.
#CIN
*) 1. Reproducem mai jos prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonana de urgen
a Guvernului nr. 64/2009 (#M9):
#M9
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza
disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin.
(3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
2. Reproducem mai jos prevederile art. 16 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 74/2009 (#M10):
#M10
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza
disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin.
(1) - (3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
3. Reproducem mai jos prevederile art. 26 alin. (3) din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 74/2009 (#M10):
#M10
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
prevzute la alin. (1), beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai
bugetului local pot contracta finanri rambursabile sau pot utiliza
disponibilitile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin.
(1) - (3) i art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare."
#CIN
4. Reproducem mai jos prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonana Guvernului nr.
24/2009 (#M13):
#M13
"(3) Pe parcursul execuiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanare
a proiectelor prevzute conform alin. (1) lit. c), promotorii de proiecte care au
calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, n condiiile
legii, finanri rambursabile sau pot utiliza disponibilitile fondului de rulment,
prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) i ale art. 61 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare."

#CIN
5. Reproducem mai jos prevederile art. 13 din Legea nr. 329/2009 (#M16):
#M16
"ART. 13
De la data intrrii n vigoare a prezentei legi pn la data de 31 decembrie
2010, indemnizaia prevzut la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind
finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, este egal cu
1% din indemnizaia secretarului de stat, n lunile n care au loc edine ale
comisiei. Indemnizaia se suport de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Finanelor Publice."
#B
ART. 62
Datoria public local
(1) Datoria public local reprezint o obligaie general care trebuie
rambursat, conform acordurilor ncheiate, din veniturile proprii ale unitii
administrativ-teritoriale mprumutate, prevzute la art. 5 alin. (1) lit. a), precum i
din veniturile beneficiarilor de mprumuturi garantate de autoritile administraiei
publice locale, dup caz.
(2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:
a) titluri de valoare;
b) mprumuturi de la bncile comerciale sau de la alte instituii de credit;
c) credite furnizor;
d) leasing financiar;
e) garanie local.
(3) Avalizarea de ctre autoritile administraiei publice locale a biletelor la
ordin emise de operatorii economici i serviciile publice din subordinea acestora
reprezint datorie public local.
(4) Emiterea i lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de ctre
autoritile administraiei publice locale sau prin intermediul unor agenii ori al
altor instituii specializate.
(5) Valoarea total a datoriei contractate de autoritatea administraiei publice
locale va fi nscris n registrul de eviden a datoriei publice locale al acestei
autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare.
(6) Registrul de eviden a datoriei publice locale va include informaii care s
specifice suma total a datoriilor autoritilor administraiei publice locale, precum
i detalierea datoriilor i alte informaii stabilite prin norme metodologice privind
registrul de eviden a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finanelor
Publice.
(7) Valoarea total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice
locale se nscrie n registrul de eviden a garaniilor locale al acestei autoriti i se
raporteaz anual prin situaiile financiare.
(8) Registrul de eviden a garaniilor locale cuprinde informaii care s
specifice suma total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice
locale, precum i detalierea garaniilor i alte informaii stabilite prin norme

metodologice privind registrul de eviden a garaniilor locale, emise de Ministerul


Finanelor Publice.
(9) Dup contractarea i/sau garantarea de mprumuturi interne i/sau externe,
autoritile administraiei publice locale au obligaia de a transmite Ministerului
Finanelor Publice, n termen de 10 zile de la data intrrii n vigoare a contractului
respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atest, dup caz:
a) contractarea/garantarea mprumutului;
b) actul adiional la contractul/acordul de mprumut/garantare, dac au fost
aduse modificri la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.
(10) Pe perioada utilizrii i rambursrii mprumutului contractat/garantat,
raportarea la Ministerul Finanelor Publice a datelor privind datoria public local
se efectueaz lunar, n termen de 15 zile de la sfritul perioadei de raportare.
(11) n scopul evalurii datoriei publice locale, orice obligaie de plat,
exprimat n alt moned dect cea naional, este calculat n moneda naional,
utilizndu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei
pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.
(12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezint obligaii sau rspunderi ale
Guvernului i va fi pltit din bugetele locale i din bugetele beneficiarilor de
mprumuturi garantate de autoritile administraiei publice locale, precum i din
sumele obinute din contractarea de mprumuturi pentru refinanarea datoriei
publice locale directe.
ART. 63
Condiii pentru contractarea sau garantarea de mprumuturi
(1) mprumuturile contractate de unitile administrativ-teritoriale, precum i
cele contractate de operatorii economici i de serviciile publice din subordinea
acestora pot fi garantate de ctre acestea prin veniturile proprii prevzute la art. 5
alin. (1) lit. a).
(2) Orice garantare prin venituri devine valabil i se aplic din momentul
acordrii garaniei; veniturile care se constituie n garanie i care sunt ncasate la
bugetul local vor fi supuse condiiilor acordului de garantare respectiv, care se va
aplica cu prioritate fa de orice revendicri ale unor teri ctre autoritatea
administraiei publice locale respective, indiferent dac aceste tere pri cunosc
sau nu cunosc acordul de garantare.
(3) Documentul prin care se ncheie acordul de garantare prin venituri trebuie
nregistrat la autoritile administraiei publice locale i la mprumuttor.
(4) Unitilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la mprumuturi sau
s garanteze orice fel de mprumut, dac totalul datoriilor anuale reprezentnd
ratele scadente la mprumuturile contractate i/sau garantate, dobnzile i
comisioanele aferente acestora, inclusiv ale mprumutului care urmeaz s fie
contractat i/sau garantat n anul respectiv, depete limita de 30% din totalul
veniturilor prevzute la art. 5 alin. (1) lit. a).
(5) Condiiile prevzute la alin. (4) se aplic inclusiv pentru datoriile anuale care
decurg din mprumuturile contractate i/sau garantate de stat pentru unitile
administrativ-teritoriale.
#M4

(5^1) mprumuturile contractate i/sau garantate de unitile administrativteritoriale pentru asigurarea prefinanrii i/sau cofinanrii proiectelor care
beneficiaz de fonduri externe nerambursabile de preaderare i postaderare, de la
Uniunea European, sunt exceptate de la prevederile alin. (4).
#B
(6) n scopul calculrii acestei limite, pentru mprumuturile contractate i/sau
garantate cu o rat variabil a dobnzii se va efectua calculul folosind rata dobnzii
valabile la data ntocmirii documentaiei.
(7) n scopul calculrii acestei limite, mprumuturile acordate n valut vor fi
luate n calcul la valoarea cursului de schimb comunicat de Banca Naional a
Romniei la data efecturii calculului.
(8) Ratele scadente aferente mprumuturilor, dobnzile i comisioanele datorate
de unitile administrativ-teritoriale se prevd n bugetul local sau, dup caz, se pot
contracta noi mprumuturi pentru achitarea ratelor scadente, n condiiile
prevederilor prezentei legi.
(9) Toate acordurile de mprumut sau de garantare ncheiate potrivit prevederilor
prezentei legi vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate i vor constitui
obligaii care pot fi impuse bugetelor locale respective.
ART. 64
Fondul de risc
(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre
unitile administrativ-teritoriale a mprumuturilor contractate de operatorii
economici i serviciile publice de subordonare local se constituie fondul de risc n
afara bugetului local.
(2) Fondul de risc se pstreaz n conturi separate, deschise la unitile teritoriale
ale Trezoreriei Statului, i se constituie distinct pentru garanii locale la
mprumuturi interne i, respectiv, pentru garanii la mprumuturi externe.
(3) Fondul de risc se constituie din: sumele ncasate sub form de comisioane de
la beneficiarii mprumuturilor garantate; dobnzile acordate de unitile Trezoreriei
Statului la disponibilitile fondului; majorri de ntrziere la nivelul celor
existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata n termen de ctre
beneficiarii mprumuturilor garantate a comisioanelor i, respectiv, a ratelor
scadente, dobnzilor i comisioanelor aferente i, n completare, din bugetul local.
n cazul n care se efectueaz pli din fondul de risc, aferente unor scadene
neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se rentregesc cu sumele
recuperate de la acesta.
(4) Nivelul comisionului de risc se determin de ctre ordonatorul principal de
credite i se aprob de ctre autoritile deliberative. Acest comision se aplic
asupra valorii mprumutului garantat.
(5) Sumele aflate n fondul de risc la sfritul anului se regularizeaz cu bugetul
local, n limita sumelor primite de la acest buget, iar diferena se reporteaz n anul
urmtor cu aceeai destinaie. Contul de execuie al fondului de risc se anexeaz la
situaiile financiare.
ART. 65
mprumuturi din contul curent general al Trezoreriei Statului

(1) n situaia n care, pe parcursul execuiei, apar goluri temporare de cas ca


urmare a decalajului dintre veniturile i cheltuielile bugetului local, acestea pot fi
acoperite prin mprumuturi acordate de Ministerul Finanelor Publice din
disponibilitile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai dup
utilizarea fondului de rulment.
(2) Valoarea total a mprumutului care poate fi angajat de autoritile
administraiei publice locale, potrivit prevederilor alin. (1), este supus
urmtoarelor limite:
a) nu va depi 5% din totalul veniturilor estimate a fi ncasate pe durata anului
bugetar n care se face mprumutul, n regim derogatoriu de la prevederile art. 63
alin. (4);
b) n condiiile prevederilor lit. a), autoritile administraiei publice locale nu
pot angaja mprumuturi mai mari dect fondurile pe care le pot rambursa pe durata
aceluiai an bugetar.
(3) Rambursarea fondurilor mprumutate conform prevederilor prezentului
articol va fi garantat cu veniturile estimate a fi ncasate n anul bugetar respectiv,
n condiiile respectrii garantrii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.
(4) n situaia n care mprumutul prevzut la alin. (1) nu a fost restituit pn la
31 decembrie, direciile generale ale finanelor publice sunt autorizate s execute
contul unitii administrativ-teritoriale n cauz.
ART. 66
Verificri excepionale
(1) Activitatea autoritilor administraiei publice locale va fi supus unei
verificri excepionale de ctre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului
articol, n urmtoarele situaii:
a) autoritatea administraiei publice locale nu i ramburseaz toate obligaiile de
plat pe termen scurt pn la sfritul anului bugetar n care au fost angajate
mprumuturile;
b) dac, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt
ale autoritii administraiei publice locale depesc limita stabilit la art. 65 alin.
(2) lit. a);
c) la sesizarea motivat a cel puin unei treimi din numrul membrilor ce
compun autoritatea deliberativ.
(2) Curtea de Conturi va solicita autoritilor administraiei publice locale care
se afl n una dintre situaiile specificate la alin. (1) s ntocmeasc i s depun un
plan de redresare la Curtea de Conturi i la direcia general a finanelor publice,
prin care autoritile administraiei publice locale se oblig s se supun
prevederilor art. 65 alin. (2) n termen de 12 luni.
(3) Ministerul Finanelor Publice poate acorda din disponibilitile contului
curent general al Trezoreriei Statului mprumuturi cu dobnd autoritilor
administraiei publice locale, n cadrul planului de redresare, n regim derogatoriu
de la prevederile art. 63 alin. (4) i cu condiia ca acestea s se angajeze la
rambursarea acestor fonduri ntr-un termen stabilit de Ministerul Finanelor
Publice, dar care nu poate depi 2 ani.

(4) Autoritile administraiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de


Conturi i la direcia general a finanelor publice modul de realizare a msurilor
cuprinse n planul de redresare prevzut la alin. (2).
CAP. 5
Finanarea instituiilor publice
ART. 67
Finanarea instituiilor publice
(1) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale instituiilor publice se
asigur astfel:
a) integral din bugetul local;
b) din venituri proprii i din subvenii acordate de la bugetul local;
c) integral din venituri proprii.
(2) Instituiile publice, finanate integral din bugetul local, vars veniturile
realizate la acest buget.
ART. 68
Veniturile proprii ale instituiilor publice
(1) Veniturile proprii ale instituiilor publice, finanate n condiiile art. 67 alin.
(1) lit. b) i c), se ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz de
ctre acestea potrivit dispoziiilor legale.
(2) Veniturile proprii ale bugetelor instituiilor publice, finanate potrivit art. 67
alin. (1) lit. b) i c), provin din prestri de servicii, chirii, manifestri culturale i
sportive, concursuri artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii, proiecte,
valorificri de produse din activiti proprii sau anexe i altele.
ART. 69
Bunuri materiale i fonduri bneti primite de instituiile publice
(1) Instituiile publice mai pot folosi pentru desfurarea activitii lor bunuri
materiale i fonduri bneti, primite de la persoane juridice i fizice sub form de
donaii i sponsorizri, cu respectarea dispoziiilor legale.
(2) Fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice, primite n
condiiile alin. (1), n situaia instituiilor publice finanate integral de la buget, sunt
vrsate direct la bugetul local din care se finaneaz acestea. Cu aceste sume se
majoreaz veniturile i cheltuielile bugetului local, iar fondurile respective se vor
utiliza cu respectarea destinaiilor stabilite de transmitor.
(3) Cu fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice n condiiile
alin. (1), n situaia instituiilor publice finanate potrivit prevederilor art. 67 alin.
(1) lit. b) i c), se vor majora bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora. Aceste
instituii au obligaia de a prezenta, n anexa la contul de execuie bugetar
trimestrial i anual, situaia privind sumele primite i utilizate n aceste condiii i
cu care a fost majorat bugetul de venituri i cheltuieli.
(4) Bunurile materiale primite de instituiile publice n condiiile alin. (1) se
nregistreaz n contabilitatea acestora.
ART. 70
Excedentele bugetelor instituiilor publice

(1) Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, finanate n


condiiile art. 67 alin. (1) lit. b), se regularizeaz la sfritul anului cu bugetele
locale din care sunt finanate, n limita sumelor primite de la acestea, dac legea nu
prevede altfel.
(2) Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, finanate
potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), rmn la dispoziia acestora, urmnd a fi folosite n
anul urmtor cu aceeai destinaie.
(3) Autoritile deliberative pot hotr ca excedentele rezultate din execuia
bugetelor instituiilor publice subordonate, finanate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c),
s se preia ca venit la bugetul local, dup deducerea sumelor ncasate anticipat i a
obligaiilor de plat.
ART. 71
Regimul de finanare a unor activiti ale instituiilor publice
(1) Autoritile deliberative pot aproba nfiinarea de activiti integral finanate
din venituri proprii pe lng unele instituii publice, finanate potrivit art. 67 alin.
(1) lit. a), stabilind totodat domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura
cheltuielilor, sistemul de organizare i funcionare a acestor activiti.
(2) Bugetele de venituri i cheltuieli pentru activitile finanate integral din
venituri proprii se aprob odat cu bugetul instituiei publice de care aparin.
(3) n situaia nerealizrii veniturilor prevzute n bugetele activitilor finanate
integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate n limita veniturilor
realizate.
(4) Excedentele rezultate din execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale
activitilor finanate integral din venituri proprii se reporteaz n anul urmtor cu
aceeai destinaie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotrrii
autoritilor deliberative.
ART. 72
mprumuturi temporare pentru unele activiti sau instituii publice
(1) n cazul n care la nfiinarea, n subordinea unor ordonatori principali de
credite, a unor instituii i servicii publice sau a unor activiti finanate integral din
venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, n baza documentaiilor
temeinic fundamentate autoritile deliberative pot aproba mprumuturi fr
dobnd din bugetul local, pe baz de convenie.
(2) mprumuturile acordate n condiiile alin. (1) vor fi rambursate integral n
termen de un an de la data acordrii.
(3) n situaia nerambursrii mprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica
majorri de ntrziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit
legii.
ART. 73
Execuia de cas a bugetelor instituiilor publice
(1) Instituiile i serviciile publice, indiferent de sistemul de finanare i de
subordonare, inclusiv activitile de pe lng unele instituii publice, finanate
integral din venituri proprii, efectueaz operaiunile de ncasri i pli prin
unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului n a cror raz i au sediul i unde au
deschise conturile de venituri, cheltuieli i disponibiliti.

(2) Instituiile publice au obligaia de a transmite bugetul aprobat potrivit


prevederilor prezentei legi la unitatea teritorial a Trezoreriei Statului.
(3) Autoritile executive i preedinii consiliilor judeene au obligaia
publicrii pe pagina de Internet a instituiilor publice i/sau prin afiaj public a
proiectului de buget, a bugetului aprobat, a execuiei bugetului, a evoluiei
execuiei bugetului, a rectificrii bugetului i a contului de execuie, precum i
actualizarea informaiilor cel puin o dat pe trimestru.
CAP. 6
Criza financiar i insolvena unitilor administrativ-teritoriale
ART. 74
Criza financiar
(1) Unitatea administrativ-teritorial este considerat n criz financiar dac se
afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) neachitarea obligaiilor de plat, lichide i exigibile, mai vechi de 90 de zile i
care depesc 15% din bugetul anual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli
pe o perioad mai mare de 90 de zile de la data scadenei;
c) la calculul criteriului prevzut la lit. a) nu se iau n calcul obligaiile de plat,
lichide i exigibile, care se afl n litigiu contractual.
(2) Situaia de criz financiar poate fi sesizat de ordonatorul principal de
credite al unitii administrativ-teritoriale, conductorul compartimentului
financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritilor
administraiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite i ordonatorii
teriari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de
conductorii societilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea
consiliului local, de diveri creditori, de directorul direciei generale a finanelor
publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti i de structurile teritoriale ale
Curii de Conturi. Sesizarea se face la direcia general a finanelor publice
judeene sau a municipiului Bucureti i la ordonatorul principal de credite al
unitii administrativ-teritoriale care se afl n situaia de criz financiar.
(3) n termen de 30 de zile de la solicitarea oricrei persoane interesate,
ordonatorul principal de credite al unitii administrativ-teritoriale are obligaia
furnizrii situaiei economico-financiare i a concluziei de ncadrare sau
nencadrare n prevederile alin. (1).
(4) Ordonatorul principal de credite, din oficiu sau dup ce a primit sesizarea
situaiei de criz financiar conform alin. (2), are obligaia convocrii autoritii
deliberative n termen de 5 zile lucrtoare.
(5) Autoritatea deliberativ ia act, n condiiile legii, de existena situaiei de
criz financiar, mandateaz ordonatorul principal de credite pentru elaborarea
planului de redresare financiar i analizeaz propuneri care s fie cuprinse n
planul de redresare financiar prezentat de ordonatorul principal de credite.
(6) Planul de redresare financiar va fi elaborat de ctre ordonatorul principal de
credite, mpreun cu direcia general a finanelor publice judeene sau a

municipiului Bucureti i cu structurile teritoriale ale Curii de Conturi, n termen


de 30 de zile de la stabilirea strii de criz de ctre autoritatea deliberativ.
(7) Planul de redresare financiar va conine:
a) analiza economico-financiar a unitii administrativ-teritoriale;
b) msurile de meninere a serviciilor publice eseniale de ctre autoritile
administraiei publice locale pe toat durata aplicrii planului de redresare
financiar;
c) msurile de cretere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum i de
atragere a altor venituri;
d) msurile pentru reducerea cheltuielilor;
e) planificarea economico-financiar i bugetar pn la redresare;
f) stabilirea sarcinilor pentru ndeplinirea prevederilor din planul de redresare
financiar pe obiective, persoane responsabile i termene.
(8) Controlul executrii i ndeplinirii msurilor cuprinse n planul de redresare
financiar este n sarcina structurilor teritoriale ale Curii de Conturi.
(9) Planul de redresare financiar este supus spre aprobare autoritii
deliberative n termen de 3 zile lucrtoare de la elaborare i va fi adoptat n termen
de cel mult 5 zile lucrtoare de la depunere. n cazul n care planul de redresare
financiar nu este adoptat, autoritatea deliberativ se ntrunete n termen de 3 zile
lucrtoare de la data dezbaterii n ultima edin pentru reanalizarea acestuia. Dac
planul de redresare financiar nu se adopt, acesta se consider aprobat n forma
propus de iniiator.
(10) Planul de redresare financiar poate fi modificat cu aprobarea autoritii
deliberative, n condiiile alin. (6), ori de cte ori va fi necesar, n cazul n care apar
date, informaii sau fapte necunoscute la momentul sesizrii crizei financiare, dac
acestea pot mpiedica procesul de redresare financiar.
(11) Ordonatorul principal de credite are obligaia ca n perioada desfurrii
procedurii de redresare a crizei financiare s asigure funcionarea eficient i
eficace a serviciilor publice eseniale.
(12) n condiiile ncetrii situaiei prevzute la alin. (1), la propunerea
ordonatorului principal de credite i a structurilor teritoriale ale Curii de Conturi,
autoritatea deliberativ aprob ncetarea strii de criz financiar.
(13) Situaia de criz financiar, respectiv ncetarea acesteia, se nregistreaz, n
termen de 5 zile de la declararea situaiei de criz financiar, de ctre ordonatorul
principal de credite, respectiv de la aprobarea ncetrii strii de criz financiar, n
registrul local al situaiilor de criz financiar a unitilor administrativ-teritoriale,
care este gestionat de direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a
municipiului Bucureti. Acestea vor comunica lunar situaiile de deschidere sau de
nchidere a crizelor financiare nregistrate Ministerului Finanelor Publice, pentru a
fi nregistrate n registrul naional al situaiilor de criz financiar a unitilor
administrativ-teritoriale.
ART. 75
Insolvena
(1) Unitatea administrativ-teritorial este considerat n stare de insolven dac
se afl n una dintre urmtoarele situaii:

a) neachitarea obligaiilor de plat, lichide i exigibile, mai vechi de 120 de zile


i care depesc 50% din bugetul anual, fr a se lua n calcul cele aflate n litigiu
contractual;
b) neachitarea drepturilor salariale prevzute n bugetul de venituri i cheltuieli,
pe o perioad mai mare de 120 de zile de la data scadenei.
(2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creane certe,
lichide i exigibile mpotriva unei uniti administrativ-teritoriale, cu o valoare
nsumat care depete 50% din bugetul acesteia pe o perioad de 120 de zile
consecutive, poate introduce la tribunalul n a crui circumscripie i are sediul
unitatea administrativ-teritorial o cerere de deschidere a procedurii insolvenei
acestei uniti administrativ-teritoriale.
(3) n termen de 30 de zile de la solicitarea oricrei persoane interesate,
ordonatorul principal de credite al unitii administrativ-teritoriale are obligaia
furnizrii situaiei economico-financiare i a concluziei de ncadrare sau
nencadrare n prevederile alin. (1).
(4) Ordonatorul principal de credite al unitii administrativ-teritoriale are
obligaia ca, n termen de 15 zile de la constatarea strii de insolven care a
intervenit potrivit alin. (1), s solicite deschiderea procedurii privind insolvena
unitii administrativ-teritoriale, prin cerere depus la tribunalul n a crui
circumscripie se afl unitatea administrativ-teritorial respectiv. Ordonatorul
principal de credite al unitii administrativ-teritoriale are obligaia de a notifica
deschiderea procedurii de insolven creditorilor i oricror persoane interesate.
(5) Introducerea prematur, cu rea-credin, de ctre ordonatorul principal de
credite a cererii prevzute la alin. (4) atrage rspunderea acestuia, n condiiile
legii, pentru prejudiciile pricinuite prii interesate.
(6) Judectorul-sindic, prin hotrrea de deschidere a procedurii de insolven,
va numi un administrator.
(7) n termen de 60 de zile lucrtoare de la numirea administratorului, acesta
ntocmete, mpreun cu structura teritorial a Curii de Conturi, un plan de
redresare a insolvenei unitii administrativ-teritoriale.
(8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, dup caz, are obligaia
ca n perioada desfurrii procedurii de insolven s asigure furnizarea eficient
i eficace a serviciilor publice eseniale, n condiiile legii.
(9) Planul de redresare a insolvenei va cuprinde:
a) msurile de restabilire a viabilitii financiare a unitii administrativteritoriale;
b) msurile de continuare a prestrii serviciilor eseniale ale unitii
administrativ-teritoriale, pe toat perioada insolvenei acesteia;
c) planul de achitare a debitelor ctre creditori.
(10) Planul de redresare a insolvenei se supune aprobrii consiliului local, n
termen de 10 zile de la ntocmirea conform prevederilor alin. (7), i devine
obligatoriu att pentru autoritatea deliberativ, ct i pentru ordonatorul principal
de credite al unitii administrativ-teritoriale.

(11) n caz de neadoptare n termenul prevzut la alin. (10), administratorul va


propune judectorului-sindic emiterea hotrrii de preluare a atribuiilor de
ordonator principal de credite de ctre administrator.
(12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a
insolvenei.
(13) n caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenei, administratorul
va propune judectorului-sindic suspendarea atribuiilor de ordonator principal de
credite i emiterea hotrrii de preluare a atribuiilor de ordonator de credite de
ctre administrator.
(14) Ordonatorului principal de credite i autoritii deliberative a unitii
administrativ-teritoriale le este interzis exercitarea oricror atribuii cu implicaii
financiare pe toat perioada gestionrii situaiei de insolven, conform
prevederilor alin. (11) - (13), atribuii care se exercit exclusiv de administratorul
numit n condiiile alin. (6), (11) sau (13).
(15) n cazul n care se constat ncetarea strii de insolven prevzute la alin.
(1), judectorul-sindic, la propunerea administratorului, va pronuna o sentin de
nchidere a procedurii de insolven a unitii administrativ-teritoriale.
Administratorul are obligaia de a notifica sentina de nchidere a procedurii de
insolven ordonatorului principal de credite, creditorilor i oricror persoane
interesate.
(16) Prin nchiderea procedurii insolvenei, administratorul este descrcat de
orice ndatoriri sau responsabiliti cu privire la aplicarea procedurii fa de
ordonatorul principal de credite, fa de patrimoniul unitii administrativteritoriale, precum i fa de creditori. n termen de 30 de zile de la notificarea
prevzut la alin. (15), ntre administrator i ordonatorul principal de credite se
ncheie un proces-verbal de predare-primire cu privire la operaiunile derulate n
timpul procedurii insolvenei.
(17) Unitatea administrativ-teritorial revine la statutul de criz financiar, iar
ordonatorul principal de credite i consiliul local i reiau atribuiile i vor proceda
conform art. 74 la aplicarea ntocmai a planului de redresare financiar pentru
ieirea unitii administrativ-teritoriale din criz financiar.
(18) Cheltuielile ocazionate cu plata indemnizaiei administratorului i
ndeplinirea procedurii de redresare a insolvenei reprezint cheltuieli ale unitii
administrativ-teritoriale i se suport din bugetul acesteia.
(19) Situaia de deschidere a procedurii de insolven, respectiv de nchidere a
acesteia, se nregistreaz n termen de 5 zile de la declararea situaiei de insolven,
respectiv de la notificarea hotrrii judectoreti de nchidere a procedurii de ctre
ordonatorul principal de credite, n registrul local al situaiilor de insolven a
unitilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de direciile generale ale
finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti. Acestea vor
comunica lunar situaiile de deschidere sau de nchidere a procedurilor de
insolven nregistrate Ministerului Finanelor Publice, pentru a fi nregistrate n
registrul naional al situaiilor de insolven a unitilor administrativ-teritoriale.
CAP. 7

Dispoziii instituionale
ART. 76
Comitetul pentru finane publice locale
(1) Se nfiineaz Comitetul pentru finane publice locale, organism cu rol
consultativ n procesul de elaborare a unor reglementri cu caracter financiar, care
privesc n mod direct bugetele locale i de stabilire a sumelor de echilibrare ce se
aloc anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structur de tip partenerial,
fr personalitate juridic.
(2) Comitetul pentru finane publice locale este compus din cte un reprezentant
desemnat de:
a) Parlamentul Romniei;
b) Ministerul Administraiei i Internelor;
c) Ministerul Finanelor Publice;
d) structura asociativ a comunelor din Romnia;
e) structura asociativ a oraelor din Romnia;
f) structura asociativ a municipiilor din Romnia;
g) structura asociativ a consiliilor judeene din Romnia.
(3) Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Administraiei i Internelor, prin
structurile de specialitate, asigur mpreun secretariatul tehnic al Comitetului
pentru finane publice locale.
(4) Modul de funcionare i atribuiile Comitetului pentru finane publice locale
se stabilesc prin hotrre a Guvernului, n termen de 60 de zile de la intrarea n
vigoare a prezentei legi.
CAP. 8
Sanciuni
ART. 77
Infraciuni i pedepse
(1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte:
a) angajarea, ordonanarea i efectuarea de pli peste limitele maxime ale
sumelor aprobate la partea de cheltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2);
b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) peste limita
creditelor bugetare aprobate;
#M5
c) *** Abrogat
d) *** Abrogat
#B
e) exercitarea oricror atribuii cu implicaii financiare pe toat perioada
gestionrii situaiei de insolven, conform prevederilor art. 75 alin. (11) - (13), de
ctre ordonatorul principal de credite sau de ctre autoritatea deliberativ a unitii
administrativ-teritoriale aflate n procedur de insolven.
(2) Infraciunile prevzute la #M5 alin. (1) lit. a) #B se pedepsesc cu nchisoare
de la o lun la 3 luni sau cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei, iar infraciunile

prevzute la alin. (1) lit. b) i e) se pedepsesc cu nchisoare de la un an la 3 ani sau


cu amend de la 10.000 lei la 25.000 lei.
ART. 78
Contravenii i sanciuni
(1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:
a) nerespectarea dispoziiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) i (4), art. 19 alin.
(2), art. 40, art. 44, art. 45, art. 57 i ale art. 69 alin. (2) i (4);
b) nerespectarea dispoziiilor art. 5 alin. (2) - (4), art. 24 alin. (3), art. 26 alin.
(4), art. 32 alin. (1) - (4), art. 33 alin. (3) - (6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3) - (5)
i (7), art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2) - (6) i (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1),
art. 61 alin. (3), art. 62 alin. (9) i (10), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin.
(3), art. 74 alin. (4), (6) i (13) i ale art. 75 alin. (19);
c) nerespectarea dispoziiilor art. 4 alin. (4) i (6), art. 14 alin. (1), art. 23, art. 30
alin. (3) - (6), art. 32 alin. (7), art. 38, art. 39 alin. (3) - (6), art. 63, art. 73 alin. (1)
i ale art. 75 alin. (4) i (6);
#M7
d) nerespectarea dispoziiilor art. 33 alin. (7^1) i (7^2).
#B
(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amend de la
500 lei la 1.500 lei, cele de la alin. (1) lit. b), cu amend de la 1.000 lei la 2.500 lei,
iar cele de la alin. (1) lit. c), cu amend de la 3.000 lei la 5.000 lei.
#M7
(2^1) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. d) se sancioneaz cu amend de
la 10.000 lei la 50.000 lei.
#B
(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre persoane
mputernicite n acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraiei i
Internelor i Ministerul Finanelor Publice, potrivit legii.
ART. 79
Legislaia aplicat contraveniei
Contraveniilor prevzute la art. 78 li se aplic prevederile Ordonanei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare, cu excepia art. 28 i 29.
CAP. 9
Dispoziii finale
ART. 80
Contabilitate public
(1) Contabilitatea public a instituiilor publice locale, definite potrivit prezentei
legi, va cuprinde:
a) contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, care s reflecte ncasarea
veniturilor i plata cheltuielilor aferente exerciiului bugetar;

b) contabilitatea general, bazat pe principiul constatrii drepturilor i


obligaiilor, care s reflecte evoluia situaiei financiare i patrimoniale, precum i a
excedentului sau a deficitului patrimonial;
c) contabilitatea destinat analizrii costurilor programelor aprobate.
(2) Ministerul Finanelor Publice stabilete prin norme metodologice procedurile
contabile i sistemul de raportare privind informaiile furnizate de contabilitatea
public.
ART. 81
Regimul veniturilor bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2)
ntocmirea i depunerea declaraiilor, stingerea obligaiilor bugetare,
soluionarea contestaiilor, controlul fiscal, executarea creanelor bugetare, precum
i cele referitoare la evaziunea fiscal se supun legislaiei n domeniu.
ART. 82
Alocarea de sume din fondurile de rezerv bugetar i de intervenie la
dispoziia Guvernului
#M11
Cu sumele aprobate prin hotrre a Guvernului, din fondurile de rezerv
bugetar i de intervenie la dispoziia Guvernului, precum i cu alte sume alocate
de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaz, respectiv se
diminueaz bugetele locale prin dispoziie a autoritii executive, potrivit legii,
urmnd ca la prima edin a autoritii deliberative s se valideze modificrile
respective.
#B
ART. 83
Sumele veniturilor cu destinaie special
Sumele aferente depozitelor speciale constituite pentru construcii de locuine,
potrivit legii, se pstreaz ntr-un cont distinct, deschis pe seama unitilor
administrativ-teritoriale la unitile Trezoreriei Statului, n afara bugetelor locale,
iar contul de execuie se aprob de consiliul local, judeean sau Consiliul General
al Municipiului Bucureti, dup caz.
ART. 84
Norme metodologice i instruciuni
n aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Administraiei i Internelor i
Ministerul Finanelor Publice sunt autorizate s emit norme metodologice i
instruciuni de aplicare.
ART. 85
Procedura crizei financiare i a insolvenei unitilor administrativ-teritoriale
n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Ministerul
Administraiei i Internelor i Ministerul Finanelor Publice elaboreaz proiectul de
lege special privind procedura de aplicare a prevederilor art. 74 i 75.
ART. 86
Intrarea n vigoare
(1) Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu urmtoarele
excepii:

a) art. 61, care intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, a prezentei legi;
#M7
b) art. 33 alin. (4) lit. f) i g) intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2008, iar art.
74 i 75, la data intrrii n vigoare a legii speciale prevzute la art. 85;
#B
c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) i art. 41, care intr n vigoare la data de 1
ianuarie 2008, n vederea fundamentrii proieciei bugetare pentru anul 2009.
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 45/2003 privind finanele publice locale, #M1 publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, #B aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 108/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare.
#CIN
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II i art. III din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 28/2008 (#M7).
#M7
"ART. II
Pentru entitile nfiinate pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane
de urgen, solicitarea prevzut la art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv
cu cele prevzute n prezenta ordonan de urgen, se face n termen de 15 zile de
la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen."
#M7
"ART. III
Prevederile prezentei ordonane de urgen intr n vigoare la 3 zile de la
publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia pct. 4 i 5 ale
art. I, care intr n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2009 i sunt utilizate
pentru repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit i a sumelor defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrrii bugetelor locale
ncepnd cu anul 2009."
#B
ANEXA 1
LISTA
impozitelor, taxelor i altor venituri ale bugetelor locale
_____________________________________________________________________________
___
Nr.
Denumirea veniturilor
crt.
_____________________________________________________________________________
___
CAP. 1

Veniturile care se prevd n bugetele proprii ale judeelor


A. Venituri proprii:
1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de
sub
autoritatea consiliilor judeene
2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
a) cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume alocate de consiliul judeean din cotele defalcate din impozitul
pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital:
- alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital
4. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe
desfurarea de activiti:
a) taxa asupra mijloacelor de transport;
b) taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de
funcionare.
5. Venituri din proprietate:
a) vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeene;
b) restituiri de fonduri din finanarea bugetar a anilor precedeni;
c) venituri din concesiuni i nchirieri;
d) venituri din dividende;
e) alte venituri din proprietate.
6. Venituri din prestri de servicii i alte activiti:
a) venituri din prestri de servicii;
b) contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n
unitile de protecie social;
c) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i
despgubiri;
d) alte venituri din prestri de servicii i alte activiti.
7. Amenzi, penaliti i confiscri:
a) venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor
legale;
b) ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte
sume
constatate odat cu confiscarea, potrivit legii;
c) alte amenzi, penaliti i confiscri.
8. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice;
b) venituri din privatizare;
c) venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat.
B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
C. Donaii i sponsorizri
D. Subvenii de la bugetul de stat i de la alte administraii
E. Operaiuni financiare.
CAP. 2
Veniturile care se prevd n bugetele proprii ale comunelor, oraelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti i al municipiului Bucureti
A. Venituri proprii:
1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de
sub
autoritatea consiliilor locale
2. Cote defalcate din impozitul pe venit:
a) cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume alocate de consiliul judeean din cotele defalcate din impozitul
pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital:
- alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital.
4. Impozite i taxe pe proprietate:

a) impozit pe cldiri;
b) impozit pe terenuri;
c) taxe juridice din timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarial

alte taxe de timbru;


d) alte impozite i taxe pe proprietate.
5. Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii:
- taxe hoteliere.
6. Taxe pe servicii specifice:
a) impozit pe spectacole;
b) alte taxe pe servicii specifice.
7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe
desfurarea de activiti:
a) taxe asupra mijloacelor de transport;
b) taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de
funcionare;
c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor
sau
pe desfurarea de activiti.
8. Alte impozite i taxe fiscale:
- alte impozite i taxe fiscale.
9. Venituri din proprietate:
a) vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale;
b) restituiri de fonduri din finanarea bugetar a anilor precedeni;
c) venituri din concesiuni i nchirieri;
d) venituri din dividende;
e) alte venituri din proprietate.
10. Venituri din dobnzi:
- alte venituri din dobnzi.
11. Venituri din prestri de servicii i alte activiti:
a) venituri din prestri de servicii;
b) contribuia prinilor sau susintorilor legali pentru ntreinerea
copiilor n cree;
c) contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social;
d) taxe din activiti cadastrale i agricultur;
e) contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n
unitile de protecie social;
f) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i
despgubiri;
g) alte venituri din prestri de servicii i alte activiti.
12. Venituri din taxe administrative, eliberri de permise:
a) taxe extrajudiciare de timbru;
b) alte venituri din taxe administrative, eliberri de permise.
13. Amenzi, penaliti i confiscri:
a) venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor
legale;
b) penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a
declaraiei
de impozite i taxe;
c) ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte
sume
constatate odat cu confiscarea, potrivit legii;
d) alte amenzi, penaliti i confiscri.
14. Diverse venituri:
a) vrsminte din venituri i/sau disponibilitile instituiilor
publice;
b) alte venituri.
15. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice;
b) venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului;
c) venituri din privatizare;
d) venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat.
B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

C. Donaii i sponsorizri
D. Subvenii de la bugetul de stat i de la alte administraii
E. Operaiuni financiare.
_____________________________________________________________________________
___

NOT:
Veniturile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfecionrii legislaiei
fiscale, precum i prin legile bugetare anuale, n concordan cu programele de
cretere a autonomiei financiare a unitilor administrativ-teritoriale i de
descentralizare a serviciilor publice.
ANEXA 2
LISTA
cheltuielilor care se prevd n bugetele locale
_____________________________________________________________________________
___
Nr.
Denumirea cheltuielilor
crt.
_____________________________________________________________________________
___
CAP. 1
Cheltuielile care se prevd n bugetele proprii ale judeelor
1. Autoriti publice i aciuni externe:
- autoriti executive.
2. Alte servicii publice generale:
a) fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei
publice locale;
b) fondul de garantare a mprumuturilor externe, contractate/garantate
de
stat;
c)
fondul
pentru
garantarea
mprumuturilor
externe,
contractate/garantate
de autoritile administraiei publice locale;
d) servicii publice comunitare de eviden a persoanelor;
e) alte servicii publice generale.
3. Dobnzi
4.
Transferuri
cu
caracter
general
ntre
diferite
niveluri
ale
administraiei:
- transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea
centrelor
de zi pentru protecia copilului.
5. Aprare:
- aprare naional (centre militare).
6. Ordine public i siguran naional:
a) poliie comunitar;
b) protecie civil i protecia contra incendiilor.
7. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar*);
- nvmnt precolar*);
- nvmnt primar*);
b) nvmnt special;
c) alte cheltuieli n domeniul nvmntului.
-----------*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate i de
panificaie, conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2002 privind

acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I IV din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din
grdiniele de stat cu program normal de 4 ore, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 16/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.
8. Sntate:
a) servicii medicale n unitile sanitare cu paturi:
- spitale generale;
b) alte cheltuieli n domeniul sntii:
- alte instituii i aciuni sanitare.
9. Cultur, recreere i religie:
a) servicii culturale:
- biblioteci publice judeene;
- muzee;
- instituii publice de spectacole i concerte;
- coli populare de art i meserii;
- centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale;
- consolidarea i restaurarea monumentelor istorice;
- alte servicii culturale;
b) servicii recreative i sportive:
- sport;
c) servicii religioase;
d) alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei.
10. Asigurri i asisten social:
a) asisten acordat persoanelor n vrst;
b) asisten social n caz de boli i invaliditi:
- asisten social n caz de invaliditi;
c) asisten social pentru familie i copii;
d) alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale.
11. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice:
- alimentare cu ap;
- amenajri hidrotehnice;
b) alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii
comunale.
12. Protecia mediului:
a) salubritate i gestionarea deeurilor:
- colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor.
13. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) aciuni generale economice i comerciale:
- prevenirea i combaterea inundaiilor i gheurilor;
- programe de dezvoltare regional i local;
- alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale.
14. Combustibil i energie:
a) energie termic;
b) alte cheltuieli privind combustibilii i energia.
15. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) agricultur:
- protecia plantelor i carantin fitosanitar.
16. Transporturi:
a) transport rutier:
- drumuri i poduri;
b) transport aerian:
- aviaia civil;
c) alte cheltuieli n domeniul transporturilor.
17. Alte aciuni economice:
a) zone libere;
b) turism;
c) proiecte de dezvoltare multifuncional;
d) alte aciuni economice.
CAP. 2

Cheltuielile care se prevd n bugetele proprii ale comunelor, oraelor,


municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti i al municipiului Bucureti
1. Autoriti publice i aciuni externe:
- autoriti executive.
2. Alte servicii publice generale:
a) fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei
publice locale;
b) fondul de garantare a mprumuturilor externe, contractate/garantate
de
stat;
c)
fondul
pentru
garantarea
mprumuturilor
externe,
contractate/garantate
de autoritile administraiei publice locale;
d) servicii publice comunitare de eviden a persoanelor;
e) alte servicii publice generale.
3. Dobnzi
4.
Transferuri
cu
caracter
general
ntre
diferite
niveluri
ale
administraiei:
- transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asisten
social
pentru persoanele cu handicap.
5. Aprare:
- aprare naional (centre militare).
6. Ordine public i siguran naional:
a) poliie comunitar;
b) protecie civil i protecia contra incendiilor.
7. nvmnt:
a) nvmnt precolar i primar:
- nvmnt precolar;
- nvmnt primar;
b) nvmnt secundar:
- nvmnt secundar inferior;
- nvmnt secundar superior;
- nvmnt profesional;
c) nvmnt postliceal;
d) nvmnt special*);
e) servicii auxiliare pentru educaie:
- internate i cantine pentru elevi;
- alte servicii auxiliare;
f) alte cheltuieli n domeniul nvmntului.
-----------*) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureti.
8. Sntate:
a) servicii medicale n unitile sanitare cu paturi:
- spitale generale;
b) alte cheltuieli n domeniul sntii:
- alte instituii i aciuni sanitare.
9. Cultur, recreere i religie:
a) servicii culturale:
- biblioteci publice comunale, oreneti, municipale;
- muzee;
- instituii publice de spectacole i concerte;
- coli populare de art i meserii**);
- case de cultur;
- cmine culturale;
- centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale;
- consolidarea i restaurarea monumentelor istorice;
- alte servicii culturale;
b) servicii recreative i sportive:
- sport;
- tineret;
- ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de

agrement;
c) servicii religioase;
d) alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei.
-----------**) Pentru bugetul municipiului Bucureti.
10. Asigurri i asisten social:
a) asisten social n caz de boli i invaliditi:
- asisten social n caz de invaliditi;
b) asisten social pentru familie i copii*);
c) ajutoare pentru locuine;
d) cree;
e) prevenirea excluderii sociale:
- ajutor social;
- cantine de ajutor social;
f) alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale.
-----------*) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureti.
11. Locuine, servicii i dezvoltare public:
a) locuine:
- dezvoltarea sistemului de locuine;
- alte cheltuieli n domeniul locuinelor;
b) alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice:
- alimentare cu ap;
- amenajri hidrotehnice;
c) iluminat public i electrificri rurale;
d) alimentare cu gaze naturale n localiti;
e) alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii
comunale.
12. Protecia mediului:
a) salubritate i gestionarea deeurilor:
- salubritate;
- colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor;
b) canalizare i tratarea apelor reziduale.
13. Aciuni generale economice, comerciale i de munc:
a) aciuni generale economice i comerciale:
- prevenirea i combaterea inundaiilor i gheurilor;
- stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii;
- programe de dezvoltare regional i local;
- alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale.
14. Combustibil i energie:
a) energie termic;
b) ali combustibili;
c) alte cheltuieli privind combustibilii i energia.
15. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare:
a) agricultur:
- protecia plantelor i carantin fitosanitar*);
- alte cheltuieli n domeniul agriculturii.
16. Transporturi:
a) transport rutier:
- drumuri i poduri;
- transport n comun;
- strzi;
b) alte cheltuieli n domeniul transporturilor.
17. Alte aciuni economice:
a) Fondul Romn de Dezvoltare Social;
b) zone libere;
c) turism;
d) proiecte de dezvoltare multifuncional;
e) alte aciuni economice.
-----------*) Pentru bugetul municipiului Bucureti.

____________________________________________________________________________

NOT:
Cheltuielile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfecionrii
legislaiei fiscale, precum i prin legile bugetare anuale, n concordan cu
programele de cretere a autonomiei financiare a unitilor administrativ-teritoriale
i de descentralizare a serviciilor publice.

ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*)


privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 15 mai 2006
Data intrarii in vigoare : 15 mai 2006

Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 iulie 2013


-----------*) Forma actualizat a acestui act normativ include toate modificrile i completrile aduse de
LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006; RECTIFICAREA nr. 337 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 128
din 5 mai 2007; ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007; DECIZIA nr.
569 din 15 mai 2008; ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008;
ORDONANA DE URGEN nr. 228 din 30 decembrie 2008; ORDONANA DE URGEN
nr. 19 din 7 martie 2009; ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009;
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28
decembrie 2010; LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010; LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011;
ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 21 decembrie 2011; ORDONANA DE URGENA
nr. 77 din 27 noiembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012**); ORDONANA DE
URGEN nr. 31 din 16 aprilie 2013; ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23 aprilie
2013; LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013.

Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru elaborarea si promovarea
unei noi legislatii in domeniul achizitiilor publice, in contextul angajamentelor asumate de
Romania in cadrul capitolului 1 "Libera circulatie a marfurilor" si al recomandarilor Comisiei
Europene,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAP. I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Scop. Principii
ART. 1
Prezenta ordonan de urgen reglementeaz regimul juridic al contractului de achiziie
public, al contractului de concesiune de lucrri publice i al contractului de concesiune de
servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum i modalitilede soluionare a
contestaiilor formulate mpotriva actelor emise n legtur cu aceste proceduri.
-------------

Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 2
(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie:
a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;
d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de
catre autoritatile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) eficiena utilizrii fondurilor;
------------Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
g) asumarea raspunderii.
SECTIUNEA a 2-a
Definitii
ART. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a) acceptarea ofertei ctigtoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin
care autoritatea contractant i manifest acordul de a se angaja juridic n contractul de achiziie
public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare;
----------Litera a) a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
b) acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si
unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor
esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o
perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;
c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de
licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
d) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala,
capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea

tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a


ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;
e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de
solutii;
e^1) contract - orice contract de achiziie public sau acord-cadru;
----------Litera e^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
f) contract de achiziie public - contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care
include i categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu
oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul ori
mai muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de
produse sau prestarea de servicii;
------------Lit. f) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca si
contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in
calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent,
dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de
plata unei sume de bani prestabilite;
h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul
de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de
concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a
exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani
prestabilite;
i) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie
publica;
j) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini
sau, dupa caz, documentatia descriptiva;
k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata,
conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate
competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii
publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod
substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;
k^1) fia de date - document al documentaiei de atribuire ce cuprinde informaii generale
privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail,
persoane de contact, mijloace de comunicare, formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu
participarea la procedura de atribuire, dac sunt solicitate de autoritatea contractant, toate
cerinele minime de calificare, precum i toate documentele care urmeaz s fie prezentate de
ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie, instruciuni
privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare, informaii detaliate
i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, instruciuni

privind cile de atac prevzute de lege, precum i orice alte informaii prevzute de legislaia n
domeniu;
------------Lit. k^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
m) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia
se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare
sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta
dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c);
prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o
astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau
c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
- detin majoritatea capitalului subscris;
- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
- pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de
supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
n) licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor,
in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce
preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se
realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;
o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de
date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte
mijloace electromagnetice;
p) ofertant - orice operator economic care a depus ofert n termenul de depunere a ofertelor
indicat n anunul/invitaia de participare;
----------Litera p) a art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
q) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea
financiara si propunerea tehnica;
r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari
- persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate
in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;
s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care
asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a
procedurilor de atribuire;
s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre
candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica
sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa,
dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;

s^1) parteneriat public-public - derularea n comun a unui proiect de ctre dou ori mai multe
entiti publice naionale i/sau internaionale;
------------Litera s^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
s^2) persoane cu funcii de decizie - conductorul autoritii contractante, membrii organelor
decizionale ale autoritii contractante ce au legtur cu procedura de atribuire, precum i orice
alte persoane din cadrul autoritii contractante ce pot influena coninutul documentaiei de
atribuire i/sau procedura de atribuire;
------------Lit. s^2) a art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
t) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte
conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin
documentatia de atribuire;
t) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau,
dupa caz, din documentatia descriptiva;
u) scris sau in scris - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi
comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace
electronice;
u^1) sistem de achiziie dinamic - proces n ntregime electronic, limitat n timp i deschis pe
ntreaga sa durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie
i care a prezentat o ofert orientativ conform cu cerinele caietului de sarcini.
--------------Litera u^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP desemneaza sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace
electronice a procedurilor de atribuire;
v^1) termene de ateptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) i art. 206
alin. (3), dup mplinirea crora pot fi ncheiate contractele care intr n sfera de aplicare a
prezentei ordonane de urgen;
----------Litera v^1) a art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
x) Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu
modificarile si completarile ulterioare;
y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta
aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al
Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand
corespondenta cu alte nomenclatoare existente;

z) zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se prevede expres c sunt zile lucrtoare.
Termenul exprimat n zile ncepe s curg de la nceputul primei ore a primei zile a termenului i
se ncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua n cursul creia a avut loc un
eveniment sau s-a realizat un act al autoritii contractante nu este luat n calculul termenului.
Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel dect n ore este o zi de srbtoare legal, o
duminic sau o smbt, termenul se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare.
------------Litera z) a art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
SECTIUNEA a 3-a
Tipuri de contracte de achizitie publica
ART. 3^1
Contractele de achizitie publica sunt:
a) contracte de lucrari;
b) contracte de furnizare;
c) contracte de servicii.
-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 4
(1) Contractul de lucrari este acel contract de achizitie publica care are ca obiect:
a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 sau executia
unei constructii;
b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in
anexa nr. 1 sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii;
c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si
obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si
b).
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din
17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de
lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o
functie tehnica sau economica.
ART. 5
(1) Contractul de furnizare este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de
lucrari, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in
rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare.

(2) Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu
accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract
de furnizare.
------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 6
(1) Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de
lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum
acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B.
------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu
titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este considerat
contract de servicii.
ART. 7
Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de
servicii este considerat:
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea
estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea
estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.
SECTIUNEA a 4-a
Autoritati contractante
ART. 8
Este autoritate contractanta in sensul prezentei ordonante de urgenta:
a) oricare organism al statului - autoritate publica sau institutie publica - care actioneaza la
nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu personalitate juridic,
care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau
industrial i care se afl cel puin n una dintre urmtoarele situaii:
-------------Partea introductiv a literei b) a art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANA
DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12
martie 2009.
- este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a),
sau de catre un alt organism de drept public;
- se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este
definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai


mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate contractanta,
astfel cum este definita la lit. a), sau de catre un alt organism de drept public;
b^1) abrogat;
--------------Lit. b^1) a art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 6 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute la
lit. a), b), d) sau e);
------------Litera c) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
d) oricare intreprindere publica ce desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute la
cap. VIII sectiunea 1, atunci cand aceasta atribuie contracte de achizitie publica sau incheie
acorduri-cadru destinate efectuarii respectivelor activitati;
e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar una sau mai
multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, n baza unui drept special sau
exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competent, atunci
cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii
respectivelor activiti.
--------------Litera e) a art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

ART. 8^1
Derularea unui proiect n cadrul unui parteneriat public-public se supune regulilor din
domeniul achiziiilor publice.
------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
SECTIUNEA a 5-a
Domeniu de aplicare. Exceptii
ART. 9
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru:
a) atribuirea contractului de achizitie publica, inclusiv a contractului sectorial, in acest din
urma caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII;
b) incheierea acordului-cadru;

c) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract


de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de
50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al
sumei de 5.000.000 euro;
------------Lit. c) a art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
c^1) atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant, a unui
contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:
- respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de
50%, de ctre o autoritate contractant;
- valoarea estimat a respectivului contract este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al
sumei de 200.000 euro;
------------Lit. c^1) a art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
d) atribuirea contractului de achizitie publica de catre o autoritate contractanta, in numele si
pentru o alta persoana fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract este
finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate
contractanta;
e) organizarea concursului de solutii;
f) atribuirea contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de
servicii, in acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII.
ART. 10
n cazurile prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), autoritatea contractant are obligaia de a impune
prin contractul de finanare aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen pentru
atribuirea contractelor respective.
--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28
octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 11
Abrogat
--------------Art. 11 a fost abrogat de art. 205 din ORDONANA DE URGEN nr. 114 din 21
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011.
ART. 12
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica
in cazul in care se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate cu legislaia
n vigoare privind protecia informaiilor clasificate;

--------------Litera a) a art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru
protejarea unor interese nationale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
------------Lit. b) a art. 12 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
------------Lit. c) a art. 12 a fost abrogata de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 12^1
(1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de achiziie
public de ctre structuri ale autoritilor contractante care funcioneaz pe teritoriul altor state
atunci cnd valoarea contractului, estimat potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II, este
mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124.
----------Alin. (1) al art. 12^1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 7^1.
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziie public care intr sub incidena prevederilor alin.
(1) i a cror valoare estimat este mai mare dect cea prevzut la art. 19 trebuie s se asigure
aplicarea principiilor generale prevzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local i
respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentnd cerine minime n acest sens.
-------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 13
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii care:
a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri
existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii
financiare care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de
inchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
------------Lit. a) a art. 13 a fost modificata de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) se refera la cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate
difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune;
c) se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;

d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea, cumprarea, vnzarea


sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special operaii ale
autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare i/sau de capital,
precum i prestarea de servicii de ctre bnci centrale;
------------Lit. d) a art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
e) se refera la angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;
f) se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate in totalitate de catre
autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt destinate, in mod exclusiv, autoritatii
contractante pentru propriul beneficiu.
ART. 14
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci cand contractul de achizitie publica este
atribuit ca urmare a:
a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai
multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz furnizarea de produse,
prestarea de servicii sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect
n comun cu statele semnatare, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o
procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv;
------------Litera a) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
b) unui acord international referitor la stationarea de trupe si numai daca prin acordul respectiv
a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv;
c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii internaionale.
--------------Litera c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
d) aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n contextul
programelor i proiectelor de cooperare teritorial.
--------------Litera d) a alin. (1) al art. 14 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
(2) Autoritatile contractante au obligatia de a informa Autoritatea Nationala pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice asupra acordurilor prevazute la alin. (1) lit.
a), existente in domeniul lor de activitate.
------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.

(3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are


obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2).
ART. 15
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei
alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, in cazul in care acestea
beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii ori a altor
acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu
prevederile Tratatului.
------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(1^1) Abrogat.
--------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 8^1 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Autoritatea contractanta care, in baza competentelor legale pe care le detine, acorda unui
subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractanta, drepturi speciale sau exclusive de
a presta un serviciu public, are obligatia de a impune, prin autorizatia pe care o emite in acest
scop, respectarea principiului nediscriminarii de catre cel care beneficiaza de drepturile speciale
sau exclusive, atunci cand acesta atribuie contracte de furnizare catre terti.
ART. 16
(1) n cazul n care autoritatea contractant atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de
servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, atunci obligaia de a aplica prezenta
ordonan de urgen se impune numai pentru contracte a cror valoare este mai mare sau egal
cu cea prevzut la art. 57 alin. (2) i se limiteaz la prevederile art. 35-38 i art. 56 i la
aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevzute la art. 2 alin. (2).
Contestaiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse
n anexa nr. 2B, a cror valoare este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 57 alin. (2), se
soluioneaz potrivit dispoziiilor cap. IX.
----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 8
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) In cazul in care contractul de achizitie publica prevazut la alin. (1) are ca obiect, alaturi de
prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, si prestarea de servicii din
categoria celor incluse in anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca valoarea
estimata a serviciilor incluse in anexa nr. 2B este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor
incluse in anexa nr. 2A.

(3) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii
incluse atat in anexa nr. 2B, cat si in anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea
prevederilor alin. (1), atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica.
ART. 16^1
Regiile autonome sau companiile naionale/societile comerciale care nu se ncadreaz n
prevederile art. 8 sau 9, dar al cror capital integral ori majoritar este deinut de un organism al
statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuie de lucrri a cror
valoare estimat depete pragul prevzut la art. 19 trebuie s elaboreze norme procedurale
interne care s asigure respectarea principiilor nediscriminrii i egalitii de tratament,
transparenei, proporionalitii i recunoaterii reciproce. Normele procedurale interne vor fi
aprobate de ctre autoritatea tutelar.
--------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 8^2 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
CAP. II
Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achizitie publica
SECTIUNEA 1
Reguli generale
ART. 17
Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta principiile prevazute la art. 2 alin. (2) in
relatia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire.
ART. 18
(1) Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt:
a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul
de a depune oferta;
b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si
depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si
depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi,
in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca,
pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu
candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi
dintre acestia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita
oferte de la mai multi operatori economici.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o
procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al

proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau
un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea
de premii.
------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.

ART. 19
Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care
valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu
depete echivalentul n lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de produse ori
servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziie de lucrri. Achiziia se
realizeaz pe baz de document justificativ.
--------------Art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 8^3 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 19^1
(1) n situaia prevzut la art. 19, autoritatea contractant transmite n SEAP o notificare cu
privire la achiziia direct a crei valoare depete echivalentul n lei al sumei de 5.000 euro fr
TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce st la baza achiziiei
realizate.
(2) Transmiterea notificrii prevzute la alin. (1) se va efectua n format electronic prin
utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro i va cuprinde
urmtoarele informaii:
a) denumirea i datele de identificare ale operatorului economic;
b) obiectul achiziiei;
c) codul CPV;
d) valoarea achiziiei;
e) cantitatea achiziionat;
f) data realizrii/atribuirii achiziiei.
------------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 20
(1) Autoritatea contractant atribuie contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor
de licitaie deschis sau licitaie restrns.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant poate aplica celelalte
proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la
art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124.
-------------

Art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 21
(1) Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevazute la
art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.
------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaza prin
intermediul SEAP.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili prin hotarare obligatia anumitor autoritati contractante de
a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achizitie publica numai prin utilizarea
mijloacelor electronice.
ART. 22
(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotarare proiectarea si implementarea unui sistem
centralizat la nivel national de achizitionare specializata a anumitor produse, servicii sau lucrari
de la sau prin unitati de achizitii centralizate.
(2) Unitatea de achizitii centralizata este o autoritate contractanta, astfel cum este definita la
art. 8 lit. a), b) sau c), care:
a) achizitioneaza in nume propriu produse si/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate
unei/unor alte autoritati contractante;
b) atribuie contracte de achizitie publica sau incheie acorduri-cadru, in numele si pentru o
alta/alte autoritati contractante.
(3) Se considera ca autoritatea contractanta, care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari de
la sau printr-o unitate de achizitii centralizata, respecta prevederile prezentei ordonante de
urgenta in masura in care unitatea de achizitii centralizata le respecta, la randul ei, atunci cand
realizeaza activitatile prevazute la alin. (2).
ART. 23
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe
contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o
subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea
prevederilor prezentei ordonante de urgenta care instituie obligatii ale autoritatii contractante in
raport cu anumite praguri valorice.
ART. 24
Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonante de urgenta, autoritatea
contractanta are obligatia de a asigura garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul
economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea
acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea
ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.
SECTIUNEA a 2-a
Reguli de estimare a valorii contractului de achizitie publica
ART. 25

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica
pe baza calcularii si insumarii tuturor sumelor platibile pentru indeplinirea contractului respectiv,
fara taxa pe valoarea adaugata, luand in considerare orice forme de optiuni si, in masura in care
acestea pot fi anticipate la momentul estimarii, orice eventuale suplimentari sau majorari ale
valorii contractului.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta a prevazut, in conformitate cu prevederile
prezentei ordonante de urgenta, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru
candidati/ofertanti, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achizitie publica trebuie
sa includa si valoarea premiilor/primelor respective.
ART. 26
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica trebuie sa fie determinata inainte de
initierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare trebuie sa fie valabila la
momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau, in cazul in care procedura de
atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunt, la momentul transmiterii invitatiei de
participare.
ART. 27
(1) In cazul in care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta isi
propune sa dobandeasca produse care necesita si operatiuni/lucrari de instalare si punere in
functiune, atunci valoarea estimata a acestui contract trebuie sa includa si valoarea estimata a
operatiunilor/lucrarilor respective.
(2) In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta
nu are inca stabilita modalitatea de dobandire a produselor, respectiv, cumparare, inclusiv in rate,
inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare, atunci valoarea estimata a acestui
contract trebuie sa fie considerata ca fiind egala cu cea mai mare dintre valorile ce corespund
fiecarui mod de dobandire a produselor.
(3) In cazul in care, la data estimarii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractanta a
stabilit modalitatea de dobandire a produselor, respectiv prin cumparare in rate, prin inchiriere
sau prin leasing cu sau fara optiune de cumparare, atunci metoda de estimare variaza in functie
de durata contractului respectiv, astfel:
a) daca durata contractului este stabilita si este mai mica sau egala cu 12 luni, atunci valoarea
estimata trebuie calculata prin insumarea tuturor ratelor platibile pe intreaga durata a contractului
respectiv;
b) daca durata contractului este stabilita si este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimata
trebuie calculata prin insumarea valorii totale a ratelor platibile pe intreaga durata a contractului
respectiv, la care se adauga si valoarea reziduala estimata a produselor la sfarsitul perioadei
pentru care s-a incheiat contractul;
c) daca contractul se incheie pe o durata nedeterminata sau daca durata acestuia nu poate fi
determinata la data estimarii, atunci valoarea estimata trebuie calculata prin multiplicarea cu 48 a
valorii ratei lunare platibile.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de furnizare care
trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca
baza de calcul:
a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite in ultimele 12 luni,
ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni in
privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;

b) fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaza ca
vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei livrari.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze produse similare, dar
defalcate pe loturi a caror cumparare se realizeaza prin atribuirea mai multor contracte de
furnizare distincte, atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor
loturilor. In cazul in care valoarea cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut
la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta
numai pentru loturile care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n
lei a 75.000 euro;
--------------Litera a) a alin. (5) al art. 27 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste
20% din valoarea totala a produselor care urmeaza sa fie furnizate.
ART. 28
(1) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii
pentru care nu se poate anticipa pretul total al prestatiei, dar este posibila estimarea unui tarif
mediu lunar, atunci metoda de estimare variaza in functie de durata contractului respectiv, astfel:
a) cand durata contractului este stabilita si nu depaseste 48 de luni, atunci valoarea estimata
trebuie calculata avand in vedere intreaga durata a contractului;
b) cand durata contractului nu poate fi determinata sau depaseste 48 de luni, atunci valoarea
estimata trebuie calculata multiplicand valoarea lunara cu 48.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa atribuie un contract de servicii care
trebuie reinnoit intr-o perioada data, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie sa aiba ca
baza de calcul:
a) fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite in ultimele 12 luni,
ajustata, daca este posibil, cu modificarile previzibile ce pot surveni in urmatoarele 12 luni, in
privinta cantitatilor achizitionate si valorilor aferente;
b) fie valoarea estimata totala a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaza ca
vor fi atribuite in urmatoarele 12 luni, incepand din momentul primei prestatii.
(3) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii similare, dar
defalcate pe loturi a caror achizitionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci
valoarea estimata se considera a fi valoarea cumulata a tuturor loturilor. In cazul in care valoarea
cumulata a tuturor loturilor depaseste pragul valoric prevazut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea
contractanta are dreptul de a aplica procedura cererii de oferta numai pentru loturile care
indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n
lei a 75.000 euro;
--------------Litera a) a alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.

b) valoarea cumulata a loturilor pentru care se aplica procedura cererii de oferta nu depaseste
20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaza sa fie prestate.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de asigurare,
atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe baza primelor de
asigurare ce urmeaza a fi platite, precum si a altor forme de remuneratii aferente serviciilor
respective.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii bancare sau
alte servicii financiare, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii se calculeaza pe
baza taxelor, comisioanelor, dobanzilor si a oricaror alte forme de remuneratii aferente serviciilor
respective.
(6) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii de proiectare,
urbanism, inginerie si alte servicii tehnice, atunci valoarea estimata a acestor contracte de servicii
se calculeaza pe baza onorariilor ce urmeaza a fi platite si a oricaror alte forme de remuneratii
aferente serviciilor respective.
(7) n cazul contractelor de servicii aferente realizrii investiiilor publice i/sau a lucrrilor de
intervenie asupra acestora, valoarea estimat cuprinde i cuantumul aferent procentului de
diverse i neprevzute, astfel cum acestea au fost definite de ctre proiectant n devizul general,
prin raportarea acestui procent la valoarea estimat a contractului i fr a aduce atingere
prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).
------------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 29
(1) In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze lucrari pentru care
urmeaza sa puna la dispozitie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice
alte amenajari si dotari necesare executiei lucrarilor, atunci valoarea estimata a respectivului
contract de lucrari trebuie sa includa atat costul lucrarii care urmeaza sa se execute, cat si
valoarea totala a facilitatilor mentionate.
(2) In cazul in care obiectul contractului de lucrari il constituie executia unui ansamblu de
lucrari care presupune, dupa caz, si furnizarea de echipamente, instalatii, utilaje sau alte dotari
aferente, atunci valoarea estimata se determina avandu-se in vedere valoarea totala a intregului
ansamblu.
(2^1) Valoarea estimat cuprinde i cuantumul aferent procentului de diverse i neprevzute,
astfel cum acestea au fost definite de ctre proiectant n devizul general, prin raportarea acestui
procent la valoarea estimat a contractului i fr a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i),
respectiv art. 252 lit. j).
------------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) In cazul in care o lucrare permite executia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea
contractanta isi propune sa atribuie, unuia sau mai multor executanti, contracte distincte de
lucrari, atunci valoarea estimata trebuie determinata avandu-se in vedere valoarea cumulata a
tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective. In cazul in care valoarea
cumulata a tuturor obiectelor/loturilor care intra in componenta lucrarii respective depaseste

pragul valoric prevazut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractanta are dreptul de a aplica
procedura cererii de oferta numai pentru obiectele/loturile care indeplinesc in mod cumulativ,
urmatoarele conditii:
a) valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 500.000 euro;
--------------Litera a) a alin. (3) al art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
b) valoarea estimata cumulata a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta exceptie nu
depaseste 20% din valoarea totala estimata a lucrarii.
ART. 30
In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa organizeze un concurs de solutii, atunci
valoarea estimata care trebuie luata in considerare se determina astfel:
a) daca concursul de solutii este organizat ca o procedura independenta, atunci valoarea
estimata include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaza a fi acordate concurentilor,
inclusiv valoarea estimata a contractului de servicii care ar putea fi incheiat ulterior, conform
prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), in cazul in care autoritatea contractanta nu a exclus
aceasta posibilitate in anuntul de participare la concurs;
b) daca concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract
de servicii, atunci valoarea estimata luata in considerare este valoarea estimata a contractului de
servicii respectiv, in care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaza a fi
acordate concurentilor.
ART. 31
In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa incheie un acord-cadru, atunci valoarea
estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor contractelor de achizitie
publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv, pe intreaga sa
durata.
ART. 32
In cazul in care autoritatea contractanta isi propune sa utilizeze un sistem de achizitie dinamic,
atunci valoarea estimata se considera a fi valoarea maxima estimata, fara TVA, a tuturor
contractelor de achizitie publica ce se anticipeaza ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de
achizitie dinamic respectiv, pe intreaga sa durata.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
ART. 33
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de atribuire
orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului
o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de
atribuire.
(2) Documentaia de atribuire cuprinde:
a) fia de date;

b) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul
aplicrii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Cerinele/Criteriile de calificare i/sau selecie, care se regsesc n caietul de sarcini ori
documentaia descriptiv i care nu sunt preluate n fia de date/invitaia de participare/anunul
de participare, sunt considerate clauze nescrise.
------------Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(4) Orice factor de evaluare cuprins n documentaia de atribuire, care nu se regsete n
invitaia de participare/anunul de participare, este considerat clauz nescris.
------------Alin. (4) al art. 33 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 33^1
(1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
evalueaz, nainte de transmiterea spre publicare a invitaiei de participare/anunului de
participare, conformitatea cu legislaia aplicabil n domeniul achiziiilor publice a documentaiei
de atribuire aferente contractelor de achiziie public care intr sub incidena prevederilor
prezentei ordonane de urgen, fr ca aceast evaluare s aib n vedere caietul de sarcini sau
documentaia descriptiv, dup caz.
(2) n termen de maximum 10 zile de la data primirii documentaiei n SEAP, Autoritatea
Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice:
a) emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de atribuire; sau
b) informeaz autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la nivelul
documentaiei de atribuire i a motivului pentru care acestea nu sunt n concordan cu
prevederile legale privind achiziiile publice.
(2^1) Documentaia de atribuire retransmis de autoritatea contractant ca urmare a incidenei
prevederilor alin. (2) lit. b) este evaluat de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice n termen de maximum 3 zile de la data repostrii acesteia n
SEAP.
(3) Documentele transmise n SEAP de ctre autoritile contractante vor fi semnate cu
semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii
de certificare acreditat.
(4) Autoritatea contractant ncarc n SEAP, odat cu documentaia de atribuire, o declaraie
pe propria rspundere a reprezentantului legal ce va conine datele de identificare ale persoanelor
ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Acest document nu are caracter de
document public.
-------------

Art. 33^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 34
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in documentatia de atribuire institutiile
competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile
referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire regulile
obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel
national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii,
sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii
detaliate privind reglementarile respective. In acest caz, autoritatea contractanta are totodata si
obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
ART. 35
(1) Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
(2) Specificatiile tehnice reprezinta cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce
permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, in asa maniera incat sa
corespunda necesitatii autoritatii contractante.
(3) Specificatiile tehnice definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, cerinte privind impactul asupra mediului
inconjurator, siguranta in exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste si metode de
testare, ambalare, etichetare, marcare si instructiuni de utilizare a produsului, tehnologii si
metode de productie, precum si sisteme de asigurare a calitatii si conditii pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. In cazul contractelor pentru lucrari,
specificatiile tehnice pot face referire, de asemenea, si la prescriptii de proiectare si de calcul al
costurilor, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor sau a tehnicilor,
procedeelor si metodelor de executie, ca si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care
autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si
reglementari generale sau specifice, in legatura cu lucrarile finalizate si cu materialele sau alte
elemente componente ale acestor lucrari.
(4) Specificatiile tehnice se definesc astfel incat sa corespunda, atunci cand este posibil,
necesitatilor/ exigentelor oricarui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilitati.
(5) Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricarui ofertant accesul egal la procedura de
atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa
restranga concurenta intre operatorii economici.
(6) Fara a aduce atingere reglementarilor tehnice nationale obligatorii, in masura in care
acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractanta are obligatia de a defini
specificatiile tehnice:
a) fie prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care
adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde internationale sau la alte
referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care
acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde,
omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea sau
echivalent;

b) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, care trebuie sa fie
suficient de precis descrise incat sa permita ofertantilor sa determine obiectul contractului de
achizitie publica, iar autoritatii contractante sa atribuie contractul respectiv;
c) fie atat prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum
sunt acestea prevazute la lit. b), cat si prin referirea la standardele, omologarile tehnice,
specificatiile tehnice comune, prevazute la lit. a), ca mijloc de prezumtie a conformitatii cu
nivelul de performanta si cu cerintele functionale respective;
d) fie prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, astfel cum sunt
acestea prevazute la lit. b), pentru anumite caracteristici, si prin referirea la standardele sau
omologarile tehnice, prevazute la lit. a), pentru alte caracteristici.
ART. 36
(1) In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de
sarcini, optand pentru modalitatea prevazuta la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o oferta nu poate
fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevazute in propunerea tehnica nu sunt conforme
cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea
tehnica prezentata satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante definite
prin specificatiile tehnice.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de
sarcini prin precizarea performantelor si/sau cerintelor functionale solicitate, atunci nici o oferta
nu poate fi respinsa daca ofertantul demonstreaza prin orice mijloc adecvat ca produsele,
serviciile sau lucrarile oferite asigura indeplinirea performantelor sau cerintelor functionale
solicitate deoarece sunt conforme cu:
a) un standard national care adopta un standard european:
b) o omologare tehnica europeana;
c) o specificatie tehnica comuna utilizata in Comunitatea Europeana;
d) un standard international;
e) alte reglementari tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.
(3) In sensul prevederilor alin. (1) si (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu
specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport
de incercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dupa caz, un laborator neutru de
incercari si calibrare sau un organism de certificare si inspectie care asigura respectarea
standardelor europene aplicabile; autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate
emise de organisme recunoscute in oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 37
(1) Performantele si cerintele functionale prevazute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se
definesc specificatiile tehnice, pot include si caracteristici de mediu.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita indeplinirea anumitor caracteristici de
mediu in ceea ce priveste performantele si cerintele functionale, atunci aceasta are dreptul de a
utiliza, integral sau partial, specificatii definite prin "etichete ecologice" europene,
(multi)nationale sau prin orice alte "etichete ecologice", daca se indeplinesc, in mod cumulativ
urmatoarele conditii:
a) specificatiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau
serviciilor a caror furnizare/prestare reprezinta obiect al contractului de achizitie publica;
b) cerintele pentru "eticheta ecologica" au fost elaborate pe baze stiintifice;

c) "eticheta ecologica" a fost adoptata printr-o procedura specifica ce a permis implicarea


tuturor partilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, producatori, distribuitori,
organizatii de mediu;
d) "eticheta ecologica" este accesibila/disponibila oricarei persoane interesate.
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in caietul de sarcini faptul ca produsele
sau serviciile oferite care detin o anumita "eticheta ecologica" sunt considerate ca indeplinesc
implicit specificatiile tehnice solicitate. Pe de alta parte, autoritatea contractanta nu are dreptul de
a considera o propunere tehnica ca fiind neconforma, pentru singurul motiv ca produsele sau
serviciile ofertate nu detin "eticheta ecologica" precizata, daca ofertantul demonstreaza, prin
orice mijloc adecvat ca produsele/ serviciile oferite corespund specificatiilor tehnice solicitate.
(4) In sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu
specificatiile tehnice solicitate il poate reprezenta dosarul tehnic al producatorului sau un raport
de incercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevazut la art. 36 alin. (3);
autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute in
oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.
ART. 38
(1) Se interzice definirea in caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumitor produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicatie, dar numai in mod
exceptional, in situatia in care o descriere suficient de precisa si inteligibila a obiectului
contractului nu este posibila prin aplicarea prevederilor art. 35 si 36 si numai insotita de
mentiunea sau echivalent.
ART. 39
Autoritatea contractanta are dreptul de a impune in cadrul documentatiei de atribuire, in
masura in care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, conditii speciale de indeplinire a
contractului prin care se urmareste obtinerea unor efecte de ordin social sau in legatura cu
protectia mediului si promovarea dezvoltarii durabile.
ART. 40
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei de atribuire de
ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin
mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire.
(2) Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea documentaiei de
atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului SEAP, autoritatea
contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o
solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare, a unui
exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic.
------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(3) n cazul prevzut la alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de asigura obinerea
gratuit a documentaiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridic direct de la
sediul autoritii contractante sau de la alt adres indicat de acesta. n cazul n care
documentaia este transmis prin pot, autoritatea contractant are dreptul de a solicita

operatorilor economici care vor s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s
depeasc ns costul aferent transmiterii documentaiei respective.
-----------Art. 40 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
SECTIUNEA a 4-a
Reguli de participare la procedura de atribuire
ART. 41
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de operatori, la
procedura de atribuire.
ART. 42
Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este
abilitat sa presteze o anumita activitate nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru
singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat
numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.
ART. 43
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa
fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca
contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea
angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati, care, prin natura sau gravitatea deficientelor
lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta decide sa limiteze participarea la procedura de
atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizata explicit in
anuntul de participare la procedura de atribuire.
ART. 43^1
(1) Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea
contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga
perioad derulat pn la ncheierea contractului.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertanilor constituirea garaniei de
participare, n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului, atunci cnd prezenta
ordonan de urgen prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de
participare. Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele informaii:
------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA
nr. 279 din 7 decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie
2011.
a) cuantumul garaniei de participare, menionat i n invitaia de participare/anunul de
participare, n sum fix ce nu poate depi 2% din valoarea estimat a contractului, dar nu mai
puin dect sumele prevzute la art. 278^1 alin. (1);
------------Lit. a) a alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.

b) perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi cel puin egal cu perioada minim


de valabilitate a ofertei, la stabilirea acesteia fiind avute n vedere dispoziiile art. 276 alin. (1),
astfel cum a fost solicitat prin documentaia de atribuire.
------------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

ART. 44
(1) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura
sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in
cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura
reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
ART. 45
(1) Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului
contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica
posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi.
ART. 46
(1) Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofert alternativ conform
prevederilor art. 173 sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are
dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea
excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei
alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este
ofertant asociat.
c) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca ter susintor n cadrul unei
alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este
ofertant asociat.
------------Litera c) a alin. (1) al art. 46 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
------------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai proceduri de atribuire,
dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s distorsioneze concurena. n
acest sens, operatorul economic are obligaia de a include n oferta sa lista cuprinznd
ntreprinderile afiliate, n msura n care acestea exist.

------------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) In sensul prevederilor alin. (2), prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
a) asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta
dominanta; sau
b) care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt
subiect de drept.
SECTIUNEA a 5-a
Reguli de publicitate
PARAGRAFUL 1
Publicarea anunturilor
ART. 47
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii contractelor de
achiziie public i a ncheierii acordurilor-cadru prin publicarea, n conformitate cu prevederile
prezentului capitol, a anunurilor de intenie, anunurilor/invitaiilor de participare i anunurilor
de atribuire.
------------Alin. (1) al art. 47 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n cazul contractelor a cror valoare estimat este egal sau mai mare dect pragurile
valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a include n
anunurile prevzute la alin. (1) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3A i, dac este
necesar, alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, prin utilizarea
formularelor standard adoptate de Comisia European.
--------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 11^1.
(3) Modalitatile de aplicare a prevederilor alin. (2), precum si continutul anunturilor de
participare si de atribuire pentru care, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de
urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
ART. 48
(1) Cu exceptia cazului prevazut la art. 299, autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) catre operatorul SEAP, utilizand
in acest sens numai mijloace electronice.

(2) In cazurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, operatorul SEAP are obligatia de a
asigura transmiterea in format electronic a anunturilor spre publicare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
ART. 49
(1) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la anunurile/invitaiile transmise de
ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora.
(2) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice verific:
a) fiecare anun de intenie/participare transmis de ctre autoritatea contractant pentru
publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de
atribuire a unui contract cu o valoare estimat egal sau mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 124;
-----------Litera a) a alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
b) fiecare invitaie/anun de participare transmis de ctre autoritatea contractant pentru
publicare n SEAP, cu o valoare estimat mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124.
-----------Litera b) a alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
c) erata la anunul/invitaia de participare ce modific/completeaz informaiile publicate n
anunul/invitaia de participare.
------------Lit. c) a alin. (2) al art. 49 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 12
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2^1) n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii anunului/invitaiei n SEAP,
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia:
a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul/invitaia
respectiv/respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de
completare;
b) fie s resping publicarea anunului/invitaiei, n cazul n care se constat erori/omisiuni de
completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra
modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate.
(2^2) Erorile prevzute la alin. (2^1) reprezint acele informaii/cerine din anunul/invitaia
transmis/transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la nclcri

ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i ale principiilor care stau la baza atribuirii
contractului de achiziie public.
(2^3) Nedetectarea erorilor prevzute la alin. (2^2) n procesul de verificare nu afecteaz
dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice de a
sanciona, pe parcursul activitii de supraveghere, faptele prevzute la art. 293.
(3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaia:
a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi
lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile
prezentei ordonane de urgen, este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are
obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul
spre publicare, ca prob privind momentul transmiterii;
b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de
publicare.
(4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de autoritatea contractant
sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fr obinerea
acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
(5) n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are posibilitatea
transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritii
contractante i revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunului respectiv prin
mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaia de a ntiina autoritatea contractant cu privire
la apariia unei astfel de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea perioadei prevzute la
alin. (3) lit. a).
(6) Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant poate opta pentru transmiterea
anunului i ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre publicare n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(7) Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunurile transmise spre publicare n cel
mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de participare prevzut la art. 114,
Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunul respectiv n cel mult 3 zile de la data
nregistrrii.
------------Art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 50
(1) In cazul in care prevederile prezentei ordonante de urgenta stabilesc obligatia publicarii
anuntului in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anuntul respectiv nu poate fi publicat la
nivel national inainte de data transmiterii acestuia catre Comisia Europeana.
(2) Anuntul publicat la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente
in anuntul publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data
transmiterii catre Comisia Europeana.
ART. 50^1
(1) Eratele prevzute la art. 49 alin. (2) lit. c) se verific de Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n termen de dou zile de la data primirii n
SEAP.

(2) Prevederile art. 49 alin. (3)-(7) se aplic n mod corespunztor.


(3) Modificarea/Completarea criteriilor de calificare i selecie, n condiiile prevzute la art.
179 alin. (4), se face n mod obligatoriu prin publicarea unei erate i cu prelungirea perioadei
necesare elaborrii candidaturilor/ofertelor.
(4) n cazul contractelor a cror valoare este egal sau mai mare dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant public orice modificare/completare a
informaiilor cuprinse n anunul de participare, prin intermediul eratei, att n SEAP, ct i n
JOUE.
(5) Este interzis modificarea/completarea informaiilor cuprinse n invitaia de
participare/anunul de participare prin intermediul clarificrilor i fr publicarea unei erate.
------------Art. 50^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
PARAGRAFUL 2
Anuntul de intentie
ART. 51
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de intenie,
atunci cnd urmrete s beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) i dac:
a) valoarea total estimat a contractelor, care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele 12 luni
pentru achiziionarea de produse din aceeai grup CPV, este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei a 750.000 euro;
b) valoarea total estimat a contractelor, care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele 12 luni
pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai categorie din punct de vedere al modului
de grupare din anexa nr. 2A, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimat a contractelor de lucrri, care urmeaz s fie atribuite n urmtoarele 12
luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro.
------------Lit. c) a alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
------------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de intentie si in
alte situatii decat cele prevazute la alin. (1).
(3) Publicarea anuntului de intentie nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua
respectiva achizitie publica.
ART. 52
(1) In cazurile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) si b), autoritatea contractanta are obligatia de
a transmite spre publicare anuntul de intentie cat mai curand posibil dupa data inceperii anului
bugetar.

(2) In cazul prevazut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite spre publicare anuntul de intentie cat mai curand posibil dupa aprobarea programului
in care este prevazut contractul de lucrari sau acordul-cadru respectiv.
ART. 53
(1) Anuntul de intentie se publica:
a) n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum i opional n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice; sau
------------Litera a) a alin. (1) al art. 53 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
b) numai in SEAP, cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat
de informare prealabila catre Comisia Europeana.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), anuntul de intentie trebuie sa contina si data
transmiterii anuntului simplificat catre Comisia Europeana.
PARAGRAFUL 3
Anuntul de participare
ART. 54
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare
atunci cand:
a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere,
cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie
publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
b) lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
c) initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de
achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;
d) organizeaza un concurs de solutii.
ART. 55
(1) Anunul de participare se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n
care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c),
iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit este
egal ori mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau
e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaz s fie atribuit este
egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 55 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

------------Art. 55 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
PARAGRAFUL 4
Anuntul de atribuire
ART. 56
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in
cel mult 48 de zile dupa ce:
a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv,
negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere de oferte - prin
atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru;
--------------Litera a) a alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
b) a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
c) a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.
(2) Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B, obligaia prevzut la alin. (1) este aplicabil
numai contractelor a cror valoare este egal sau mai mare dect pragul valoric prevzut la art.
57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). n aceste cazuri, autoritatea contractant indic, totodat,
n anunul transmis dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
----------Alin. (2) al art. 56 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 15^1.
ART. 57
(1) Anunul de atribuire se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n
care:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c),
iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egal ori mai mare
dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau
e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egal
sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care a fost atribuit este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro.
-------------

Alin. (2) al art. 57 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Art. 57 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

SECTIUNEA a 6-a
Reguli speciale de transparen aplicabile achiziiei publice de servicii de publicitate media
------------Titlul Seciunii a 6-a din Cap. II a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
ART. 58
(1) n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare estimat mai mare dect
cea prevzut la art. 19, autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de participare
i un anun de atribuire n sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o
adres dedicat, precum i pe pagina proprie de internet.
------------Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se nelege orice contract
de servicii avnd ca obiect difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul
mijloacelor de informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice.
------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (1) nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea
prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute in
cadrul sectiunii a 5-a din prezentul capitol.
(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare prevazut la alin.
(1) criteriile de calificare si selectie si, in situatia in care criteriul de atribuire a contractului este
oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului;
anuntul trebuie sa fie insotit de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei
serviciilor de publicitate, precizandu-se totodata impactul urmarit si criteriile de masurare a
rezultatului obtinut.
(5) In cel mult 120 de zile de la data finalizarii contractului de servicii de publicitate,
autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic prevazut la alin. (1) un
raport de evaluare a impactului achizitiei serviciilor de publicitate.

(6) Contractele de publicitate media trebuie sa contina in mod obligatoriu si urmatoarele


clauze specifice referitoare la obligatia partilor de a asigura, inclusiv pe parcursul indeplinirii
contractului, accesul publicului cel putin la urmatoarele informatii: destinatarii finali ai
fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecarui beneficiar
final si termenele de indeplinire a prevederilor contractuale.
(7) Accesul publicului la informatiile mentionate la alin. (6) se realizeaza prin grija autoritatii
contractante care are obligatia de a detine informatii actualizate cu privire la modul de
indeplinire a contractului.
(8) In cazul contractelor de publicitate media este obligatorie mentionarea denumirii
autoritatii/autoritatilor contractante in materialul publicitar.
SECTIUNEA a 7-a
Reguli de comunicare si de transmitere a datelor
ART. 59
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea, prevazute in
prezenta ordonanta de urgenta, trebuie sa fie transmise in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii, respectiv in momentul
primirii.
(3) Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure
integritatea si confidentialitatea datelor respective.
ART. 60
(1) Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
a) prin posta;
b) prin fax;
c) prin mijloace electronice;
d) prin orice combinatie a celor prevazute la lit. a)-c).
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune, in documentatia de atribuire, modalitatile
de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii.
ART. 61
(1) Modalitatile de comunicare impuse de autoritatea contractanta trebuie sa nu restrictioneze
accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum si caracteristicile lor
tehnice trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile in mod facil oricarui operator economic si
trebuie sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare si comunicare.
(3) In cazul in care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt
aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.
ART. 62
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de
atribuire prin oricare dintre modalitatile prevazute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, in acest din
urma caz operatorul economic avand obligatia de a confirma solicitarea de participare in scris,
cat mai curand posibil.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la
procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, sa fie confirmata, intr-un termen rezonabil,
prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice. In acest caz, autoritatea

contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare cerinta respectiva, precum si


termenul in care aceasta trebuie indeplinita.
ART. 63
(1) Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai prin posta sau, daca
autoritatea contractanta prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta stabileste ca ofertele urmeaza sa fie transmise prin
posta, ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii
contractante sau la o alta adresa indicata de aceasta.
ART. 64
Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare si/sau ofertele sa
fie transmise prin mijloace electronice, numai daca se asigura respectarea urmatoarelor cerinte:
a) informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronica, inclusiv
criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat;
b) dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator integritatea si
confidentialitatea datelor receptionate;
c) operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de transmitere documentele,
certificatele, declaratiile si altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V sectiunea a 2a, in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic.
ART. 65
In sensul prevederilor art. 64 garantarea integritatii si confidentialitatii datelor receptionate
presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le detin si/sau
prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putin urmatoarelor
conditii:
a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare, precum si, daca este
cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie;
b) inainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoana nu are acces la datele
transmise;
c) in cazul in care interdictia de acces prevazuta la lit. b) a fost incalcata, acest acces
neautorizat este clar detectabil;
d) numai persoane autorizate in acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de
vizualizare a datelor receptionate;
e) accesul la datele receptionate este posibil, in toate etapele procesului, numai printr-o actiune
simultana a cel putin doua persoane/sisteme autorizate si numai dupa data de vizualizare stabilita
conform prevederilor lit. d);
f) dupa data de vizualizare a datelor receptionate, accesul la datele respective ramane posibil
numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.
SECTIUNEA a 8-a
Reguli de evitare a conflictului de interese
ART. 66
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua
toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de
interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.
ART. 67

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are
dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar
numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa
distorsioneze concurenta.
-------------Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 68
Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau
subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
-------------Art. 68 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 69
Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor
urmatoarele persoane:
a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de
administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau
subcontractanti;
-------------Litera a) a art. 69 a fost modificata de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanti/candidati;
c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze
impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
-------------Litera c) a art. 69 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
d) persoane care n exercitarea funciei pe care o dein la nivelul autoritii contractante se afl
n situaia existenei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr.
161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu
modificrile i completrile ulterioare.
------------Litera d) a art. 69 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 69^1

Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Terul susintor care are drept


membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere ori de supervizare i/sau are
acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv
ori care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a), cu
persoane ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, este exclus din procedura de
atribuire.
-----------Art. 69^1 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.

ART. 69^2
(1) Autoritatea contractant precizeaz n fia de date/invitaia de participare/anunul de
participare numele persoanelor ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante.
(2) Autoritatea contractant public n SEAP denumirea i datele de identificare ale
ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/terului susintor, n termen de
maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu
excepia persoanelor fizice, pentru care se public numai numele.
------------Art. 69^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 70
Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie
publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului
respectiv pentru cauza imorala.
CAP. III
Proceduri de atribuire
SECTIUNEA 1
Etape premergatoare initierii procedurii de atribuire
ART. 71
Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la
perioadele minime care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a
anunturilor de participare sau data transmiterii invitatiilor de participare si, pe de alta parte, data
limita pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili
perioada respectiva in functie de complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel
incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient
pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate
prin documentatia de atribuire.
ART. 72
(1) Autoritatea contractant prelungete perioada pentru elaborarea ofertelor n cazul n care:

a) acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la
faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini;
b) autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau
rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele-limit stabilite de prezenta ordonan de
urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest sens;
c) perioada de timp stabilit potrivit art. 71 nu este suficient pentru elaborarea ofertelor i/sau
pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire.
(2) n oricare din situaiile de la alin. (1), data-limit de depunere a ofertelor se decaleaz, prin
publicarea unei erate, cu o perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s
dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru
elaborarea ofertei.
------------Art. 72 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECTIUNEA a 2-a
Licitatia deschisa
ART. 73
(1) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de
licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare
si in documentatia de atribuire.
ART. 74
Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile
art. 55, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea
de oferte.
ART. 75
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada
cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i data-limit de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 52 de zile.
----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^1.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la
contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada
prevazuta la alin. (1) pana la 36 de zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa in cazul in care anuntul de intentie a continut
toate informatiile care sunt prevazute pentru anuntul de participare - in masura in care acestea
sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie - si a fost transmis spre publicare cu cel
mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de
participare.

(4) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2) se
poate reduce cu 7 zile.
(5) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de
atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si
nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a
reduce perioada prevazuta la alin. (1), precum si cele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin.
(4) cu 5 zile.
(6) Reducerea prevazuta la alin. (5) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare
contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
ART. 76
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant
are obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile
nainte de data-limit de depunere a ofertelor.
---------Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 21^2.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de
atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si
nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a
reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu 5 zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare
contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
ART. 77
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de
atribuire.
(2) n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a pune
documentaia de atribuire la dispoziia operatorului economic ct mai repede posibil, ntr-o
perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la primirea unei solicitri din partea acestuia.
-------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(3) Operatorul economic interesat are obligatia de a intreprinde diligentele necesare astfel
incat respectarea de catre autoritatea contractanta a perioadei prevazute la alin. (2) sa nu conduca
la situatia in care documentatia de atribuire sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin de doua zile
inainte de data limita de depunere a ofertei.
ART. 78
(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia
de atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara
ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie

sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea
operatorului economic.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile
aferente - catre toti operatorii economici care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de
urgenta, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a
solicitat clarificarile respective.
ART. 79
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), n msura n care clarificrile sunt
solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie
publicat/transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea
ofertelor.
------------Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin.
(1), aceasta din urm rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea
acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de depunere a ofertelor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate, nu afecteaz modul de elaborare a
ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209 alin. (1) lit. c)
urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin.
(1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se modific informaiile deja publicate, se
afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare clarificri cu
privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de a respecta termenul prevzut
la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul
de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate.
--------------Lit. b) a alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26
iunie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct.
26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Alin. (3) al art. 79 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

ART. 80
Autoritatea contractant deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de
participare sau n erat, dac este cazul, cu excepia situaiei n care termenul de depunere a
ofertelor a fost decalat n urma suspendrii procedurii.
------------Art. 80 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 80^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de evaluare a
ofertelor n termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.
------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.

SECTIUNEA a 3-a
Licitatia restransa
ART. 81
(1) Procedura de licitatie restransa se desfasoara, de regula, in doua etape:
a) etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie;
b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de
atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de
licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare
si in documentatia de atribuire.
ART. 82
Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile
art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati
depunerea de candidaturi.
ART. 83
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada
cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de
zile.
----------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^1.

(2) In cazul in care, din motive de urgenta, nu poate fi respectat numarul de zile prevazut la
alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea
perioadei prevazute la alin. (1), dar nu la mai putin de 15 zile.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile si
perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
ART. 84
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de
achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte
de data-limit de depunere a candidaturilor.
---------Art. 84 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 22^2.
ART. 84^1
n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire,
este asigurat accesul direct, complet i nerestricionat al operatorilor economici la aceast
documentaie ncepnd cu data publicrii anunului de participare.
------------Art. 84^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 85
(1) Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru prima etapa a
procedurii de licitatie restransa.
(2) n etapa prevzut la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are dreptul de a limita
numrul de candidai care vor fi selectai pentru a depune oferte, cu condiia s existe un numr
suficient de candidai disponibili. Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea contractant are
obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile
de selecie prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (2) al art. 85 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de
selectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa-i selecteze
si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(4) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la alin. (3),
trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic
de 5.
------------

Alin. (4) al art. 85 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se la data-limit de
depunere a candidaturilor.
------------Alin. (5) al art. 85 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 86
(1) Numarul de candidati selectati dupa prima etapa a licitatiei restranse trebuie sa fie cel putin
egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic
decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de licitatie restransa;
b) fie de a continua procedura de licitaie restrns numai cu acel/acei candidat/candidai care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Litera b) a alin. (2) al art. 86 a fost modificat de pct. 10 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
ART. 86^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a
contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are
obligaia de a finaliza etapa de selectare a candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de
depunere a candidaturilor.
------------Art. 86^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 87
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite concomitent o invitatie de participare
la etapa a doua a procedurii de licitatie restransa tuturor candidatilor selectati.
(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a licitatiei restranse a unui operator economic care
nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de selectie.
ART. 88
(1) Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii:
a) referine privind anunul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;
f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii
economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor,
prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare.

(2) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin mijloace electronice n
SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include i n invitaia de participare informaii
privind modul de accesare a documentaiei respective.
(3) n cazul n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive
tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare nsoit de un
exemplar al documentaiei de atribuire tuturor candidailor selectai.
------------Art. 88 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 89
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea
contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare cu cel puin 40 de zile nainte de
datalimit de depunere a ofertelor.
----------Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^1.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la
contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada
prevazuta la alin. (1) pana la 36 de zile, de regula, si in nici un caz pana la mai putin de 22 de
zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa in cazul in care anuntul de intentie a continut
toate informatiile care sunt prevazute pentru anuntul de participare - in masura in care acestea
sunt cunoscute la data publicarii anuntului de intentie - si a fost transmis spre publicare cu cel
mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de
participare.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de
atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si
nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a
reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu 5 zile.
(5) Reducerea prevazuta la alin. (4) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare
contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
(6) n cazul n care, din motive de urgen, nu pot fi respectate numrul de zile prevzut la
alin. (1) i (2), precum i cel rezultat n urma aplicrii prevederilor alin. (4), autoritatea
contractant are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective,
dar nu la mai puin de 10 zile.
-----------Alin. (6) al art. 89 a fost modificat de pct. 11 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 90

(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant
are obligaia de a transmite invitaia de participare cu cel puin 15 zile nainte de data-limit de
depunere a ofertelor.
---------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^2.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de
atribuire si permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si
nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a
reduce perioada prevazuta la alin. (1) cu inca 5 zile.
(3) Reducerea prevazuta la alin. (2) este permisa numai in cazul in care anuntul de participare
contine precizari privind adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila.
-----------Alin. (4) al art. 90 a fost abrogat de pct. 13 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19
din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 91
(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de
atribuire.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet si fara
ambiguitati, cat mai repede posibil, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie
sa depaseasca, de regula, 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea
operatorului economic.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile - insotite de intrebarile
aferente - catre toti candidatii selectati, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a
solicitat clarificarile respective.
ART. 92
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), n msura n care clarificrile sunt
solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis
nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor. n cazul
accelerrii procedurii de licitaie restrns, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie
transmis nu mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
-------------Alin. (1) al art. 92 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72
din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitatea de a respecta termenul prevzut la alin.
(1), aceasta din urm va rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n
mod cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea
acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de depunere a ofertelor;

b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate/ transmise, nu afecteaz modul de


elaborare a ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209 alin. (1) lit. c)
urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin.
(1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se modific informaiile deja publicate, se
afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare clarificri cu
privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de a respecta termenul prevzut
la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul
de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 93
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n
invitaia de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea
termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei
contestaii.
--------------Art. 93 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28
octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 93^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de evaluare a
ofertelor n termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.
------------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.

SECTIUNEA a 4-a
Dialogul competitiv
ART. 94

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru


atribuirea unui contract de achizitie publica daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele
conditii:
a) contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita;
b) aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului
de achizitie publica in cauza.
ART. 95
In sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebita este considerat acel
contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in
masura:
a) sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; si/sau
b) sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
ART. 96
Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
a) etapa de preselectie a candidatilor;
b) etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea
solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia/carora
candidatii vor elabora si vor depune oferta finala;
c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.
ART. 97
Dialogul competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile
art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati
depunerea de candidaturi.
ART. 98
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada
cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de
zile.
-----------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^3.
(2) In cazul in care anuntul de participare este transmis in format electronic spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile.
ART. 99
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de
achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile
nainte de data-limit de depunere a candidaturilor.
---------Art. 99 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art. I din

ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL


nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^4.
ART. 100
Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la procedura
de dialog competitiv.
ART. 101
(1) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica
criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de preselecie
prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (1) al art. 101 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de
preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii
preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(3) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la alin. (2),
trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic
de 3.
-----------Alin. (3) al art. 101 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(4) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se la data-limit de
depunere a candidaturilor.
------------Alin. (4) al art. 101 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 102
(1) Numarul de candidati admisi in cea de-a doua etapa a dialogului competitiv trebuie sa fie
cel putin egal cu numarul minim indicat in anuntul de participare.
(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic
decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de dialog competitiv;
b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidai care
ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
-----------Litera b) a alin. (2) al art. 102 a fost modificat de pct. 16 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
ART. 102^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a
contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are

obligaia de a finaliza etapa de preselecie a candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de


depunere a candidaturilor.
------------Art. 102^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 103
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare
la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidatilor admisi.
(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic
care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.
ART. 104
(1) Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) adresa la care va avea loc dialogul, precum i data i ora lansrii acestuia;
--------------Litera b) a alin. (1) al art. 104 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
c) limba/limbile in care se va derula dialogul;
d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii
economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor,
prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un
exemplar al documentatiei de atribuire, care va include si documentatia descriptiva.
(3) In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice in
SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii
privind modul de accesare a documentatiei respective.
ART. 105
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in cadrul documentatiei descriptive cel
putin o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante, pe baza
carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile, precum si, daca este cazul,
primele care vor fi acordate participantilor la dialog.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive
posibilitatea de a realiza dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii
discutate. Reducerea succesiva a solutiilor discutate se realizeaza numai pe baza factorilor de
evaluare care au fost stabiliti in documentatia de atribuire.
ART. 106
(1) Autoritatea contractanta deruleaza dialogul cu fiecare candidat admis, in parte. In cadrul
acestui dialog se discuta optiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de
rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum si orice alte elemente ale viitorului
contract, astfel incat solutiile identificate sa corespunda necesitatilor obiective ale autoritatii
contractante.
(2) Pe durata dialogului, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea
principiului tratamentului egal fata de toti participantii. In acest sens, autoritatea contractanta nu

are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora
dintre participanti un avantaj suplimentar in raport cu ceilalti.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul participantului in
cauza, solutia propusa si alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
(4) Autoritatea contractanta deruleaza dialogul pana cand identifica solutia/solutiile
corespunzatoare necesitatilor sale obiective.
(5) Dupa ce a declarat inchisa etapa de dialog si a anuntat participantii cu privire la acest
aspect, autoritatea contractanta are obligatia de a invita participantii selectati sa depuna oferta
finala, oferta care se elaboreaza pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul acestei etape si
care trebuie sa contina toate elementele necesare prin care se prezinta modul de indeplinire a
viitorului contract.
ART. 106^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a
contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are
obligaia de a finaliza etapa de dialog n termen de 120 de zile de la transmiterea invitaiei de
participare la dialog.
------------Art. 106^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 107
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de depunere a ofertei finale
cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat fiecare
participant selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale.
(2) Perioada acordata pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decat o
perioada minima stabilita de comun acord cu participantii selectati pe parcursul derularii celei
de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
ART. 108
Invitatia de depunere a ofertei finale trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
--------------Litera b) a art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) adresa la care se transmit ofertele;
d) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor;
--------------Litera e) a art. 108 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
f) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii
economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor,
prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare.
ART. 109

(1) Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari,
detalieri si nuantari ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizeaza pe baza criteriilor prevazute in
documentatia de atribuire, iar oferta castigatoare se stabileste conform prevederilor art. 198 alin.
(2).
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai
avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau
anumite angajamente asumate in cadrul acesteia.
(3) In oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), clarificarile, detalierile, nuantarile,
informatiile suplimentare sau reconfirmarile prezentate nu trebuie sa conduca la modificari ale
caracteristicilor de baza ale ofertei sau ale solutiilor care au stat la baza lansarii invitatiei de
depunere a ofertelor finale, modificari care ar determina distorsionarea concurentei sau crearea
unui avantaj suplimentar in raport cu ceilalti ofertanti.
ART. 109^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa de evaluare a
ofertelor finale n termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.
------------Art. 109^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
SECTIUNEA a 5-a
Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
ART. 110
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare, in urmatoarele cazuri:
--------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 110 a fost modificata de pct. 22 al articolului unic din
LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie
2006.
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse, dialogului competitiv
sau a cererii de oferte, nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse numai oferte inacceptabile
ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea
procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau cerere de oferte
i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate
substanial;
--------------Litera a) a alin. (1) al art. 110 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.

b)
in
situatii
exceptionale,
temeinic
motivate,
atunci
cand
natura
lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora
nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;
c) atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel
cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi
cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi
elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea
licitatiei deschise sau licitatiei restranse;
d) atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza
pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a nu
transmite spre publicare anuntul de participare daca invita la negocieri numai si pe toti acei
ofertanti care au indeplinit criteriile de calificare si selectie in cadrul procedurii anterioare si care
au depus oferte conform regulilor formale prevazute in documentatia de atribuire.
ART. 111
In cazul prevazut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractanta are dreptul de a decide
organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta
decizie in anuntul de participare si in documentatia descriptiva.
ART. 112
Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare se initiaza prin transmiterea
spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare, prin care se
solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.
ART. 113
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului
de achiziie public este egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada
cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene i data-limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de
zile.
---------Alin. (1) al art. 113 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^5.
(2) In cazul in care, din motive de urgenta, numarul de zile prevazut la alin. (1) nu poate fi
respectat, autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea
perioadei prevazute la alin. (1), dar nu la mai putin de 15 zile.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis in format electronic spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile si
perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.
ART. 114
Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de
achiziie public este mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are
obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte
de data-limit de depunere a candidaturilor.

--------Art. 114 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 24^6.
ART. 115
(1) Orice operator economic are dreptul de a solicita si de a obtine un exemplar al
documentatiei descriptive.
(2) n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a pune
documentaia descriptiv la dispoziia operatorului economic ct mai repede posibil, ntr-o
perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la primirea unei solicitri din partea acestuia.
-------------Alin. (2) al art. 115 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(3) Documentatia descriptiva trebuie sa contina o descriere a necesitatilor, obiectivelor si
constrangerilor autoritatii contractante, pe baza carora se vor derula negocierile.
ART. 116
(1) Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura pentru a participa la
procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
(2) Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica
criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de preselecie
prevzute n anunul de participare.
--------------Alin. (2) al art. 116 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare criteriile de
preselectie si regulile aplicabile, numarul minim al candidatilor pe care intentioneaza sa ii
preselecteze si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(4) Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la alin. (3),
trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic
de 3.
-----------Alin. (4) al art. 116 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(5) Prevederile art. 78 i 79 se aplic n mod corespunztor, raportndu-se la data-limit de
depunere a candidaturilor.
------------Alin. (5) al art. 116 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 117

(1) Numarul de candidati preselectati trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in
anuntul de participare.
(2) In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic
decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul:
a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare numai cu acel/acei candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile
solicitate.
-----------Litera b) a alin. (2) al art. 117 a fost modificat de pct. 19 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
ART. 117^1
n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a
contractelor de concesiune de lucrri ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are
obligaia de a finaliza etapa de preselecie a candidailor n termen de 15 zile de la data-limit de
depunere a candidaturilor.
------------Art. 117^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 118
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, concomitent, o invitatie de participare
la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
tuturor candidatilor preselectati.
(2) Este interzisa invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic
care nu a depus candidatura in prima etapa sau care nu a indeplinit criteriile de preselectie.
ART. 119
Invitatia de participare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
a) referinte privind anuntul de participare publicat;
b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum i data i ora lansrii acestora;
--------------Litera b) a art. 119 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
c) limba/limbile in care se vor derula negocierile;
--------------Litera c) a art. 119 a fost modificata de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
d) daca este cazul, precizari referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii
economici trebuie sa le prezinte in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor,
prezentate in prima etapa pentru demonstrarea capacitatii tehnice si economico-financiare;
e) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei
castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V sectiunea a 3-a.
ART. 119^1

(1) Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia descriptiv.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet si fr
ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie
s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea
operatorului economic.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile
aferente - ctre toi candidaii selectai, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a
solicitat clarificrile respective.
-------------Art. 119^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 119^2
(1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 119^1 alin. (2), n msura n care clarificrile sunt
solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis
nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru nceperea negocierilor. n cazul
accelerrii procedurii de negociere, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie transmis nu
mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru nceperea negocierilor.
(2) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin.
(1), aceasta din urm rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele:
a) perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea
acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de ncepere a negocierilor;
b) rspunsul nu modific informaiile deja publicate/transmise, nu afecteaz modul de
elaborare a ofertelor i, dup caz, nici nu devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (2) al art. 119^2 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
(3) Reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul art. 209 alin. (1) lit. c)
urmtoarele:
a) cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util,
punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin.
(1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se modific informaiile deja publicate i se
afecteaz modul de elaborare a ofertelor i, dup caz, devine necesar publicarea unei erate;
b) cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare clarificri cu
privire la documentaia de atribuire, fiind pus n imposibilitate de a respecta termenul prevzut
la alin. (1), i prin clarificarea adus se modific informaiile deja publicate, se afecteaz modul
de elaborare a ofertelor i, dup caz, devine necesar publicarea unei erate.
------------Alin. (3) al art. 119^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
--------------

Art. 119^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 120
(1) Autoritatea contractanta deruleaza negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. In
cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului
contract.
(2) Pe durata negocierilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura aplicarea
principiului tratamentului egal fata de toti candidatii. In acest sens, autoritatea contractanta nu
are dreptul de a furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora
dintre candidati un avantaj in raport cu ceilalti.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui, fara acordul candidatului in cauza,
propunerea de oferta sau alte informatii confidentiale prezentate de acesta.
ART. 121
(1) Autoritatea contractanta are dreptul sa prevada in cadrul documentatiei descriptive
posibilitatea de a desfasura negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de
propuneri de oferta care intra in negociere. Reducerea succesiva a propunerilor de oferta se
realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliti in documentatia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant deruleaz negocieri pn la identificarea i stabilirea ofertei
ctigtoare, avnd n vedere prevederile art. 200.
-----------Alin. (2) al art. 121 a fost modificat de pct. 20 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
-----------Alin. (3) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
-----------Alin. (4) al art. 121 a fost abrogat de pct. 21 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 121^1
Prin excepie de la prevederile art. 200 n cadrul procedurilor avnd ca obiect atribuirea
contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrri ori a
parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligaia de a finaliza etapa a doua a
procedurii de negociere n termen de 50 de zile de la data transmiterii invitaiei de participare.
------------Art. 121^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.

SECTIUNEA a 6-a
Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

ART. 122
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare numai in urmatoarele cazuri:
--------------Lit. a) a art. 122 a fost abrogata de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi
de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator
economic;
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a
licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii
de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente
imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii
contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad
mai mare dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea
procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare. n cazuri de for
major sau n cazuri temeinic motivate autoritatea contractant are dreptul de a emite un ordin de
ncepere a serviciilor/lucrrilor concomitent cu iniierea procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare.
------------Litera c) a art. 122 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
d) atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se
realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;
e) atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati
suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor
livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in
situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja
existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Ca
regul general, durata unor astfel de contracte, precum i cea a contractelor rennoite nu poate fi
mai mare de 3 ani;
-------------Ultima tez a literei e) a art. 122 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia acestora
realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil;
--------------Litera f) a art. 122 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

g) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un


operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care
administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un
aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta
procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
h) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit,
conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii
castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand
obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale,
care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au
devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
- atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
- lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale s nu poat fi, din punct de vedere tehnic i
economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea
contractant sau, dei separabile de contractul iniial, s fie strict necesare n vederea ndeplinirii
acestuia;
- valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale care vor fi
ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale s nu depeasc 20% din
valoarea contractului iniial;
-----------Litera i) a art. 122 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, autoritatea
contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi servicii, care sunt similare
lucrrilor ori serviciilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect,
n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii, constau n
repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt
conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului
contract;
- contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaie
deschis sau restrns;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n
considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a
precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de
noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a crui ofert va fi
declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective;
- autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un interval care nu
poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.
-----------Litera j) a art. 122 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.

ART. 123
n cazul n care acest lucru este posibil, cu excepia cazurilor prevzute la art. 122 lit. b), e), g),
h), i) i j), autoritatea contractant are obligaia de a invita la negocieri un numr de operatori
economici care s asigure o concuren real.
------------Art. 123 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

SECTIUNEA a 7-a
Cererea de oferte
ART. 124
Peste pragul prevzut la art. 19, autoritatea contractant poate aplica procedura de cerere de
oferte n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai
mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro;
c) pentru contractul de lucrri: 5.000.000 euro.
------------Art. 124 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 125
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP a
unei invitatii de participare la procedura de atribuire.
(2) Invitatia de participare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) data i ora limit stabilite pentru primirea ofertelor;
--------------Litera a) a alin. (2) al art. 125 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
b) adresa la care se transmit ofertele;
b^1) data i ora deschiderii ofertelor;
--------------Litera b^1) a alin. (2) al art. 125 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
c) limba sau limbile in care trebuie elaborata oferta;
d) daca se solicita indeplinirea unor criterii minime de calificare, mentionarea acestora;
e) o scurta descriere a obiectului contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;

f) modul de obtinere a documentatiei de atribuire;


g) sursa de finanare.
------------Litera g) a alin. (2) al art. 125 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
(3) In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice,
autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind
modul de accesare a documentatiei respective.
ART. 126
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are dreptul de a nu publica
invitatia de participare in SEAP, cu conditia sa o transmita catre cel putin 3 operatori economici.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri temeinic
justificate, sa solicite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice exceptarea de la obligatia prevazuta la art. 125 alin. (1), pentru o perioada care nu poate
depasi mai mult de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are
dreptul de a respinge solicitarea de derogare, in cazul in care justificarea prezentata nu este
pertinenta.
ART. 127
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 125 alin. (1) autoritatea
contractanta are obligatia de a transmite spre publicare invitatia de participare cu cel putin 10 zile
inainte de data limita de depunere a ofertelor.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de
atribuire si permite, incepand cu data publicarii invitatiei de participare, accesul direct si
nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul, in
cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusa, sa reduca perioada prevazuta la
alin. (1) cu 4 zile.
(3) Abrogat.
-----------Alin. (3) al art. 127 a fost abrogat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 128
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul prevazut la art. 126 alin. (1) autoritatea
contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 12 zile inainte de
data limita de depunere a ofertelor.
ART. 129
Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa, data i ora indicate n
invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar decalarea termenului de depunere
a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii.
--------------Art. 129 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

ART. 130
(1) In cazul prevazut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a anula
procedura de cerere de oferte daca, in urma transmiterii invitatiei de participare, nu au fost
depuse cel putin doua oferte corespunzatoare.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) dupa anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea
contractanta are obligatia ca, in caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, sa
transmita invitatie de participare si catre alti operatori economici de la care exista premisele
obtinerii de oferta. In cazul in care, dupa aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractanta
primeste doar o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de
achizitie publica ofertantului respectiv.

SECTIUNEA a 8-a
Concursul de solutii
ART. 131
Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, astfel cum este descris
la art. 18 alin. (2), ca o procedura independenta, in care concurentii pot obtine premii si/sau
prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de
servicii.
ART. 132
Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in cadrul documentatiei de concurs orice
informatie, cerinta, regula, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potentialilor
concurenti o informare completa si corecta cu privire la modul de aplicare a concursului de
solutii.
ART. 133
Documentatia de concurs trebuie sa cuprinda cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta;
b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite
in legatura cu participarea la concurs;
c) cerintele minime de calificare pe care autoritatea contractanta a hotarat sa le solicite,
precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de concurenti pentru dovedirea indeplinirii
cerintelor respective;
d) ansamblul cerintelor pe baza carora concurentii urmeaza sa elaboreze si sa prezinte
proiectul;
e) cuantumul premiilor care urmeaza sa fie acordate, in cazul in care concursul este organizat
ca o procedura independenta;
f) angajamentul autoritatii contractante de a incheia contractul de servicii cu castigatorul sau
cu unul dintre castigatorii concursului respectiv, in cazul in care concursul este organizat ca parte
a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;
g) informatii detaliate si complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea
proiectului/proiectelor castigator/castigatoare.
ART. 134
(1) Concursul de solutii se initiaza prin publicarea, in conformitate cu prevederile art. 55, a
unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de

proiecte. Anuntul trebuie sa cuprinda cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 3D si se
elaboreaza in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(2) Numarul de zile dintre data publicarii anuntului de participare si data depunerii proiectelor
trebuie sa fie stabilit astfel incat operatorii economici sa beneficieze de o perioada rezonabila
pentru elaborarea acestora.
(3) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a
transmite spre publicare anuntul de participare cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de
depunere a proiectelor.
ART. 135
In cazul in care autoritatea contractanta solicita transmiterea electronica a proiectelor,
conditiile prevazute la art. 64 si 65 se aplica in mod corespunzator.
ART. 136
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru ca
schimburile de mesaje, comunicarile si arhivarea informatiilor sa se realizeze intr-o astfel de
maniera incat sa asigure integritatea si confidentialitatea deplina a tuturor informatiilor
comunicate de concurenti.
(2) Continutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie sa ramana confidential cel putin
pana la data stabilita pentru deschiderea acestora, juriul urmand a lua cunostinta de continutul
respectivelor proiecte numai dupa aceasta data.
ART. 137
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o selectie preliminara a concurentilor,
utilizand in acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie sa fie precizate in
mod explicit in documentatia de concurs.
(2) Numarul de concurenti selectati trebuie sa fie suficient astfel incat sa asigure o concurenta
reala.
ART. 138
(1) In scopul evaluarii proiectelor prezentate intr-un concurs de solutii, autoritatea contractanta
are obligatia de a numi un juriu format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fata
de concurenti, cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu, precum si cu
probitate morala recunoscuta.
(2) In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala, atunci cel
putin o treime din numarul membrilor juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.
ART. 139
(1) Proiectele trebuie sa fie prezentate anonim, acest anonimat urmand a fi pastrat pana in
momentul in care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie.
(2) Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite.
ART. 140
(1) Juriul are obligatia de a evalua proiectele depuse exclusiv in baza criteriilor de evaluare
indicate in anuntul de concurs.
(2) Juriul are obligatia de a intocmi un raport, semnat de toti membrii sai, care trebuie sa
cuprinda evaluarea calitativa a fiecarui proiect, observatii specifice, precum si, daca este cazul,
lista de probleme care urmeaza a fi clarificate.
ART. 141
(1) Juriul are dreptul de a invita concurentii sa raspunda la problemele care au fost consemnate
in raportul prevazut la art. 140 alin. (2), in vederea clarificarii oricaror aspecte referitoare la
solutia/proiectul propus.

(2) Juriul are obligatia de a elabora procese-verbale complete ale discutiilor derulate conform
prevederilor alin. (1).
CAP. IV
Modalitati speciale de atribuire a contractului de achizitie publica
SECTIUNEA 1
Acordul-cadru
ART. 142
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea
procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru incheierea unui acord-cadru autoritatea
contractanta are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 numai in
circumstantele specifice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 143
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurilecadru, astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.
ART. 144
(1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru sa
depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica in special
prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului-cadru respectiv.
(2) Contractele care se atribuie in baza unui acord-cadru nu pot fi incheiate decat intre
autoritatea/autoritatile contractante si operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului
respectiv.
ART. 145
Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acordcadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari
substantiale ale elementelor/ conditiilor stabilite initial prin acordul-cadru respectiv.
ART. 146
Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau, dupa caz, operatorii
economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selectie si
atribuire prevazute la cap. V.
ART. 147
(1) In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu un singur operator
economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a) obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica;
b) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in propunerea financiara si pe baza
caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica
subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in
acordul-cadru respectiv.
(3) De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent
unui acord-cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul
economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.
ART. 148

n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai muli operatori


economici, numrul acestora nu poate fi mai mic de 3, n msura n care exist un numr
suficient de operatori economici care au ndeplinit criteriile de calificare i selecie i care au
prezentat oferte admisibile.
--------------Art. 148 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 148^1
n cazul n care numrul operatorilor economici care au ndeplinit criteriile de calificare i
selecie i care au prezentat oferte admisibile este mai mic dect numrul minim indicat n
anunul/invitaia de participare, autoritatea contractant are dreptul:
a) fie de a anula procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru;
b) fie de a continua procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru numai cu
acel/acei operator/operatori economic/economici care ndeplinete/ndeplinesc criteriile de
calificare i selecie solicitate i care au prezentat ofert admisibil.
------------Art. 148^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 149
(1) In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul-cadru cu mai multi operatori
economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin:
a) obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea
tehnica;
b) pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara.
(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica subsecvente
unui acord-cadru incheiat cu mai multi operatori economici:
a) fie fara reluarea competitiei;
b) fie prin reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica in conditiile
prevazute la alin. (2) lit. a) numai daca toate elementele/conditiile care vor guverna contractele
respective au fost stabilite in acordul-cadru.
(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contracte de achizitie publica in conditiile
prevazute la alin. (2) lit. b):
a) fie respectand elementele/conditiile prevazute in acordul-cadru;
b) fie, daca nu toate elementele/conditiile au fost clar prevazute in acordul-cadru, prin
detalierea acestora sau prin utilizarea, daca se considera necesar, unor alte elemente/conditii
prevazute in caietul de sarcini elaborat pentru incheierea acordului-cadru respectiv.
ART. 150
In cazul prevazut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a relua
competitia respectand urmatoarea procedura:
a) pentru fiecare contract ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris
operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;

b) autoritatea contractanta fixeaza un termen limita suficient pentru prezentarea ofertelor, in


acest sens avand obligatia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului si timpul
necesar pentru transmiterea ofertelor;
c) ofertele se prezinta in scris, iar continutul lor ramane confidential pana cand termenul limita
stipulat pentru deschidere a expirat;
d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bun
ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n documentaia de atribuire.
--------------Lit. d) a art. 150 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 36 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

SECTIUNEA a 2-a
Sistemul de achizitie dinamic
ART. 151
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai prin
intermediul SEAP si numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici
general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante.
--------------Alin. (1) al art. 151 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropiu sistemul de
achizitie dinamic astfel incat sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta.
(3) Este interzisa solicitarea de taxe operatorilor economici interesati sau participantilor la
sistemul de achizitie dinamic.
ART. 152
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achizitie dinamic
sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri exceptionale, temeinic justificate.
ART. 153
Autoritatea contractanta are obligatia de a respecta regulile procedurii de licitatie deschisa in
toate fazele sistemului de achizitie dinamic.
ART. 154
In scopul lansarii sistemului dinamic de achizitie si atribuirii contractelor de achizitie publica
in cadrul acestui sistem, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza numai mijloace
electronice, respectand totodata prevederile referitoare la regulile de comunicare si transmitere a
ofertelor prevazute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 si 65.
ART. 155
Atunci cand lanseaza un sistem de achizitie dinamic, autoritatea contractanta are obligatia:
a) de a publica un anunt de participare in care se precizeaza clar faptul ca pentru atribuirea
contractului/ contractelor de achizitie publica se utilizeaza un sistem dinamic de achizitie,
precum si adresa de Internet la care documentatia de atribuire este disponibila;

b) de a indica in caietul de sarcini, alaturi de caracteristicile produselor care urmeaza sa fie


achizitionate, si informatiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul
electronic folosit, posibilitati si instructiuni de accesare;
c) de a permite prin mijloace electronice, incepand cu momentul publicarii anuntului de
participare si pana la inchiderea sistemului de achizitie dinamic, accesul nerestrictionat, direct si
complet la continutul documentatiei de atribuire.
ART. 156
(1) Dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a
acestuia, autoritatea contractanta are obligatia de a permite oricarui operator economic interesat
sa depuna o oferta orientativa, cu scopul de a fi admis in sistem.
(2) Dupa primirea unei oferte orientative, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica
daca ofertantul indeplineste criteriile de calificare stabilite si daca propunerea tehnica prezentata
este conforma cu cerintele din caietul de sarcini.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza verificarea prevazuta la alin. (2) in cel
mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative.
(4) Imediat dupa finalizarea verificarii prevazute la alin. (2), autoritatea contractanta are
obligatia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui in sistemul de achizitie dinamic sau,
dupa caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative.
ART. 157
Ofertantul are dreptul de a-si imbunatati oferta orientativa in orice moment, cu conditia ca
propunerea tehnica sa respecte in continuare cerintele din caietul de sarcini.
ART. 158
(1) In scopul atribuirii contractelor de achizitie publica prin sistemul dinamic de achizitie
publica, autoritatea contractanta are obligatia de a publica, pentru fiecare contract in parte, un
nou anunt de participare simplificat, prin care toti operatorii economici interesati sunt invitati sa
depuna oferte orientative in conformitate cu prevederile art. 156.
(2) Autoritatea contractant stabilete o dat-limit de depunere a ofertelor orientative care,
raportat la data publicrii anunului de participare simplificat prevzut la alin. (1), nu trebuie s
fie mai devreme de:
a) 15 zile, n cazul n care valoarea estimat, potrivit prevederilor art. 32, este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro;
b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat, potrivit prevederilor art. 32, este mai mic dect
echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 158 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 159
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita toti ofertantii admisi in sistemul dinamic
de achizitie sa depuna o oferta ferma pentru contractul de achizitie publica care urmeaza sa fie
atribuit, stabilind in acest sens o data limita pentru depunere.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita ofertantii sa depuna ofertele ferme decat
dupa ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse in termenul prevazut la art. 158
alin. (2).
ART. 160

Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului


care prezinta cea mai avantajoasa oferta ferma pe baza aplicarii criteriilor de atribuire stabilite in
anuntul de participare publicat cu ocazia lansarii sistemului de achizitie dinamic. Daca este
cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai multa acuratete in cadrul invitatiei prevazute la art.
159 alin. (1).
SECTIUNEA a 3-a
Licitatia electronica
ART. 161
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronica in urmatoarele situatii:
a) ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea
prealabil a unui anun de participare, aplicate n cazurile prevzute la art. 110 lit. a) sau n cele
prevzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, nainte de atribuirea contractului de achiziie
public, i numai dac specificaiile tehnice au fost definite cu precizie n caietul de sarcini;
------------Litera a) a alin. (1) al art. 161 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
b) la reluarea competitiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, in
conditiile prevazute la art. 149 alin. (4) si art. 150;
c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme in vederea atribuirii unui contract de achizitie publica
prin utilizarea unui sistem de achizitie dinamic.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de utilizare a licitatiei electronice
in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
ART. 162
Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu licitatia
electronica astfel incat:
a) sa impiedice, sa restranga sau sa distorsioneze concurenta;
b) sa modifice obiectul contractului de achizitie publica, astfel cum a fost acesta prevazut in
anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
ART. 163
n cazul contractelor de lucrri i servicii care presupun prestaii intelectuale, cum ar fi
consultan, proiectare i altele asemenea, nu pot face obiectul licitaiei electronice acele aspecte
ale ofertei care implic evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi
exprimate n cifre sau n procente.
------------Art. 163 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 164
Atunci cand intentioneaza sa utilizeze licitatia electronica, autoritatea contractanta are
obligatia de a include in cadrul informatiilor si instructiunilor prevazute la art. 33 si urmatoarele
precizari specifice:

a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca
respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;
b) eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite,
astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului;
c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si
momentul cand aceste informatii vor fi disponibile;
d) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice;
e) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze, cu referire in special la diferentele
minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;
f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si
modalitatile concrete de realizare a conectarii.
ART. 165
(1) Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a
realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in
documentatia de atribuire.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii care au depus oferte
admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaia se
transmite pe cale electronic, simultan, tuturor ofertanilor respectivi.
--------------Alin. (2) al art. 165 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) Invitatia trebuie sa precizeze data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si
orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic
utilizat.
(4) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de
doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.
ART. 166
In cazul in care contractul urmeaza a fi atribuit in baza criteriului "oferta cea mai avantajoasa
din punct de vedere economic", invitatia prevazuta la art. 165 alin. (3) trebuie sa contina si
informatii referitoare la:
a) rezultatul primei evaluari a ofertei depuse de catre ofertantul destinatar;
b) formula matematica care va fi utilizata pentru stabilirea automata a clasamentului final, in
functie de noile preturi si/sau noile valori prezentate de ofertanti. Formula matematica utilizata
incorporeaza ponderile factorilor de evaluare ce urmeaza a fi aplicati pentru determinarea ofertei
celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizarilor din anuntul de
participare sau din documentatia de atribuire.
ART. 167
(1) In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera:
a) fie numai la preturi, in cazul in care criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut;
b) fie la preturi si/sau la alte elemente ale ofertei, dupa cum au fost prevazute in documentatia
de atribuire, in cazul in care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de
vedere economic.
(2) Licitaia electronic se desfoar n una sau mai multe runde succesive.
-------------

Alin. (2) al art. 167 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 168
(1) In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a
comunica instantaneu tuturor ofertantilor cel putin informatiile necesare acestora pentru a-si
determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament. Autoritatea contractanta are
dreptul de a comunica si alte informatii privind:
a) numarul participantilor in runda respectiva a licitatiei electronice;
b) preturi sau valori noi prezentate in cadrul rundei de licitare de catre alti ofertanti, numai
daca documentatia de atribuire a prevazut aceasta posibilitate.
(2) Pe parcursul efectuarii rundelor de licitare, autoritatea contractanta nu are dreptul de a
dezvalui identitatea ofertantilor.
ART. 169
(1) Licitatia electronica se finalizeaza printr-una sau printr-o combinatie a urmatoarelor
modalitati:
a) la un moment precis stabilit in prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;
b) dupa un numar de runde de licitare al caror calendar de desfasurare a fost precis stabilit in
prealabil si comunicat ofertantilor in invitatia de participare;
c) atunci cand nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire
la diferentele minime impuse; in acest caz, invitatia de participare trebuie sa precizeze un termen
limita care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei
electronice.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica conform
prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice.
CAP. V
Atribuirea contractului de achizitie publica
SECTIUNEA 1
Oferta. Oferte alternative
ART. 170
Ofertantul elaboreaz oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire i
indic n cuprinsul acesteia care informaii din propunerea tehnic i/sau din propunerea
financiar sunt confideniale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
------------Art. 170 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 171
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de
valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta.
ART. 172
(1) Operatorul economic are obligaia de a depune oferta la adresa i pn la data i ora limit
pentru depunere stabilite n anunul sau n invitaia de participare.

--------------Alin. (1) al art. 172 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(2) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.
(3) Oferta depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita sau dupa
expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
(4) Continutul ofertelor trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea
acestora, autoritatea contractanta urmand a lua cunostinta de continutul respectivelor oferte
numai dupa aceasta data.
ART. 173
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a permite ofertantilor sa depuna oferte alternative
numai in cazul in care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere
economic".
(2) Anuntul de participare trebuie sa precizeze in mod explicit daca este permisa depunerea de
oferte alternative sau daca aceasta posibilitate este interzisa. In cazul in care aceasta precizare
lipseste, autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua in considerare ofertele alternative.
ART. 174
(1) Autoritatea contractanta care permite depunerea de oferte alternative are obligatia de a
preciza in caietul de sarcini cerintele minime obligatorii pe care acestea trebuie sa le respecte si
orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a nu lua in considerare ofertele alternative care nu
respecta cerintele minime prevazute la alin. (1).
ART. 175
In cazul in care a anuntat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractanta
nu are dreptul de a respinge o astfel de oferta avand ca singura motivatie faptul ca, daca aceasta
este declarata castigatoare:
a) contractul de furnizare pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma in
contract de servicii; sau
b) contractul de servicii pentru atribuirea caruia s-a organizat procedura se transforma in
contract de furnizare.
SECTIUNEA a 2-a
Selectia si calificarea candidatilor/ofertantilor
PARAGRAFUL 1
Criterii de calificare si selectie
ART. 176
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare
numai la:
a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
c) situatia economica si financiara;
d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;
e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3)
lit. e).
ART. 177
(1) Operatorii economici au dreptul de a prezenta certificate emise de catre o autoritate publica
competenta sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene
de certificare, pentru demonstrarea indeplinirii unor criterii de calificare si selectie formulate in
conformitate cu prevederile art. 176.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune candidatilor/ofertantilor obligativitatea
prezentarii unei certificari specifice, acestia din urma avand dreptul de a prezenta, in scopul
demonstrarii indeplinirii anumitor cerinte, orice alte documente echivalente cu o astfel de
certificare sau care probeaza, in mod concludent, indeplinirea respectivelor cerinte. Autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, daca se considera necesar, clarificari sau completari ale
documentelor prezentate.
(3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, modalitati de certificare sau includere pe
liste oficiale, la nivel national, a operatorilor economici care opteaza pentru un astfel de sistem
de certificare. In acest caz, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la coordonatele si
modul de functionare a sistemului.
(4) In cazul utilizarii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnati, autoritatile
contractante vor solicita adeverinte suplimentare, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata
a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale
in vigoare.
---------------Alin. (4) al art. 177 a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 178
(1) n cazul n care, pentru criteriile de natura celor prevzute la art. 176 lit. c) i d),
autoritatea contractant consider c se justific impunerea anumitor cerine minime pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerai calificai, atunci aceste
cerine trebuie s fie precizate, conform principiului transparenei, n cadrul invitaiei/anunului
de participare.
-----------Alin. (1) al art. 178 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita indeplinirea unor cerinte minime
referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala, care ar
conduce la restrictionarea participarii la procedura de atribuire.
ART. 179
(1) Criteriile de calificare i selecie stabilite de ctre autoritatea contractant trebuie s aib o
legtur evident cu obiectul contractului ce urmeaz s fie atribuit.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiul proporionalitii atunci cnd
stabilete criteriile de calificare i selecie, precum i nivelul cerinelor minime pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc.

(3) Criteriile de calificare i selecie precizate n cadrul invitaiei/anunului de participare


trebuie s fie aceleai cu cele precizate n cadrul documentaiei de atribuire.
(4) Orice modificare i/sau completare a criteriilor de calificare i selecie precizate potrivit
alin. (3) conduce/conduc la anularea procedurii de atribuire, cu excepia:
a) modificrilor dispuse prin decizia Consiliului;
b) modificrilor dispuse prin hotrri ale instanelor judectoreti;
c) msurilor de remediere dispuse de autoritatea contractant n temeiul art. 256^1 alin. (3) i
art. 256^3 alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 179 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(5) Orice modificare de natura celor permise potrivit prevederilor alin. (4) se realizeaz cu
prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor, astfel nct operatorii economici s
beneficieze de un interval de timp suficient pentru pregtirea documentelor de calificare i/sau
selecie, respectiv, dup caz, pentru elaborarea ofertelor.
------------Alin. (5) al art. 179 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
-----------Art. 179 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
PARAGRAFUL 2
Situatia personala a candidatului sau a ofertantului
ART. 180
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea
contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5
ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la
activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de
bani.
ART. 181
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea
contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele
situatii:
a) a intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;
---------------Litera a) a art. 181 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
---------------Litera b) a art. 181 a fost abrogat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari


sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c^1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s
produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
--------------Litera c^1) a art. 181 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie
2007.
d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala;
e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.
---------------Litera e) a art. 181 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 182
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru
demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute
la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de
origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare
sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
(2) n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia personal a respectivilor
candidai/ofertani, autoritatea contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la
autoritile competente care emit documente de natura celor prevzute la alin. (1). n ceea ce
privete cazurile menionate la art. 180, n conformitate cu legislaia intern a statului n care
sunt stabilii candidaii sau ofertanii, aceste solicitri se refer la persoane fizice i persoane
juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice persoan cu putere de
reprezentare, de decizie ori de control n ceea ce privete candidatul sau ofertantul.
-------------Alin. (2) al art. 182 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(3) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se
emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza
toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o
declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare
la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati
administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
PARAGRAFUL 3
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

ART. 183
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte
documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica
si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu
prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit.
PARAGRAFUL 4
Situatia economica si financiara
ART. 184
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice
si financiare.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea situatiei economice si
financiare, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile pe
care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
ART. 185
(1) Demonstrarea situatiei economice si financiare se realizeaza, dupa caz, prin prezentarea
unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:
a) declaratii bancare corespunzatoare sau, dupa caz, dovezi privind asigurarea riscului
profesional;
b) bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este
prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;
c) declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara, care vizeaza
activitatea din cel mult ultimii trei ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile;
in acest ultim caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care
operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
(2) In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu
are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are
dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe
care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o
imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.
ART. 186
(1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar
invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan,
atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la
dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur
susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de
atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c^1) i d).
---------------

Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^1
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia
economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte
persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
PARAGRAFUL 5
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
ART. 187
(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice
si/sau profesionale.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta solicita demonstrarea capacitatii tehnice si/sau
profesionale, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si informatiile
pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
(3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de
experienta, aptitudinile, eficienta si eficacitatea acestuia, rezultate in urma analizarii informatiilor
prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.
ART. 188
(1) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, in scopul
verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea
contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de cantitatea si de
complexitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si numai in masura in care aceste informatii
sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade
de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un
client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printro declaratie a operatorului economic;
b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii
calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al
carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru
asigurarea controlului calitatii;
d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste
conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;
e) mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in
cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.

(2) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, in scopul
verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea
contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de
complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii
sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de
prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti
privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul
este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii
unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza
printr-o declaratie a operatorului economic;
b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii
calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;
c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al
carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru
asigurarea controlului calitatii;
d) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de
conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;
e) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani;
f) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul
economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;
g) informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;
h) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s
o subcontracteze.
-------------Litera h) a alin. (2) al art. 188 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
(3) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari, in scopul
verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea
contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de
complexitatea lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si numai in masura in care aceste informatii
sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:
a) o list a lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri de bun execuie pentru
cele mai importante lucrri. Respectivele certificri indic beneficiarii, indiferent dac acetia
sunt autoriti contractante sau clieni privai, valoarea, perioada i locul execuiei lucrrilor i
precizeaz dac au fost efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu i dac au
fost duse la bun sfrit;
---------------Litera a) a alin. (3) art. 188 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.

b) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al


carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru
asigurarea controlului calitatii;
c) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de
conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor;
d) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de
conducere in ultimii 3 ani;
e) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul
economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari;
f) o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
g) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s
o subcontracteze.
-------------Litera g) a alin. (3) al art. 188 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.
ART. 189
(1) In cazul in care produsele care urmeaza sa fie furnizate sau serviciile care urmeaza sa fie
prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractanta are
dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand
statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de
studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
ART. 190
(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru
indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente
intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional
invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan,
atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la
dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care
asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin
excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i ale art. 181 lit. a), c^1) i
d).
--------------Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^2
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna,
capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor

membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a


unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile
prevazute la alin. (2).
PARAGRAFUL 6
Standarde de asigurare a calitatii
ART. 191
In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin
care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii,
autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe
seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde
europene privind certificarea.
ART. 192
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a
accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
ART. 193
In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat
de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau
dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
ART. 193^1
Certificarea respectrii standardelor de asigurare a calitii nu poate face obiectul susinerii
acordate de ctre o alt persoan.
--------------Art. 193^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^3 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
PARAGRAFUL 7
Standarde de protectie a mediului
ART. 194
In cazul in care solicita ca demonstrarea masurilor prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin.
(3) lit. e) sa se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin
care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului,
atunci autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze:
a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic si Audit (EMAS);
b) fie la standarde de gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau
internationale in domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu
standardele europene sau internationale privind certificarea.
ART. 195
In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a
accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
ART. 196

In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat
de autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau
dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile
prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.

ART. 196^1
Certificarea respectrii standardelor de protecie a mediului nu poate face obiectul susinerii
acordate de ctre o alt persoan.
--------------Art. 196^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 41^4 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECTIUNEA a 3-a
Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica
ART. 197
Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare criteriul de
atribuire a contractului de achizitie publica, care, odata stabilit, nu poate fi schimbat pe toata
durata de aplicare a procedurii de atribuire.
ART. 198
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor legislative sau administrative privind remunerarea
anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
(2) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se realizeaza prin aplicarea
procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic.
ART. 199
(1) n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic,
oferta stabilit ca fiind ctigtoare este oferta care ntrunete punctajul cel mai mare rezultat din
aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. n cazul n
care, din motive obiective, pe care autoritatea contractant le poate justifica temeinic, este
imposibil stabilirea exact a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea
contractant are obligaia de a indica n anunul de participare i n documentaia de atribuire cel
puin ordinea descresctoare a importanei factorilor de evaluare care urmeaz s fie utilizai.
-----------Alin. (1) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevazuti la alin. (1), pot fi, alaturi de pret: caracteristici
privind nivelul calitativ, tehnic sau functional, caracteristici de mediu, costuri de functionare,
raportul cost/eficienta, servicii post-vanzare si asistenta tehnica, termen de livrare sau de
executie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(3) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza, n mod clar, n invitaia/anunul de


participare, precum i n documentaia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile
relative ale acestora.
-----------Alin. (3) al art. 199 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de atribuire algoritmul
de calcul sau metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile
tehnice i financiare prezentate de ofertani.
-----------Alin. (4) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(5) Orice modificare i/sau completare a factorilor de evaluare precizai conform alin. (3)
conduce la anularea procedurii de atribuire.
-----------Alin. (5) al art. 199 a fost introdus de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.

SECTIUNEA a 4-a
Stabilirea ofertei castigatoare
ART. 200
(1) n termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant stabilete
oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n invitaia de participare/anunul de
participare i n documentaia de atribuire, dac oferta respectiv ndeplinete toate condiiile de
admisibilitate care rezult din documentaia de atribuire i actele anexate.
------------Alin. (1) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi o singur dat
perioada de evaluare, cu excepia situaiilor n care autoritatea contractant reevalueaz ofertele
ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotrri judectoreti sau a recomandrilor
observatorilor Unitii pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice.
------------Alin. (2) al art. 200 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de conductorul
autoritii contractante care este parte a dosarului achiziiei publice.

(4) Prelungirea perioadei de evaluare se aduce la cunotina operatorilor economici implicai,


n termen de maximum dou zile de la expirarea termenului prevzut la alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 200 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
---------------Alin. (3) art. 200 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
---------------Art. 200 a fost modificat de pct. 26 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.

ART. 201
(1) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a
solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti/candidati
pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau
pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul ca prin clarificarile/completarile solicitate sa
determine aparitia unui avantaj evident in favoarea unui ofertant/candidat.
ART. 202
(1) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce
urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita
ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari
pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care
justifica pretul respectiv.
(1^1) O ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi
furnizat, executat sau prestat, atunci cnd preul ofertat, fr T.V.A., reprezint mai puin de 80%
din valoarea estimat a contractului respectiv.
--------------Alin. (1^1) al art. 202 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 44 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la
ofertant, in conditiile alin. (1), indeosebi cele care se refera la:
a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie
utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate;
b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza
ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in
caietul de sarcini;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru


executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat.
ART. 203
(1) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de
sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe
acest temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a
demonstra, ntr-o perioad de timp stabilit de autoritatea contractant i care nu poate fi mai
scurt de 3 zile, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal.
--------------Alin. (1) al art. 203 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 44^1
al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Atunci cand autoritatea contractanta respinge o oferta in circumstantele prevazute la alin.
(1), aceasta are obligatia de a transmite o notificare in acest sens Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
ART. 204
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu
ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si
financiare cuprinse in respectiva oferta.
(1^1) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui
ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o
situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are
dreptul s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i
este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achiziie public.
--------------Alin. (1^1) al art. 204 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie
2008.
(2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor
justificative care dovedesc efectuarea oricrei proceduri de atribuire prevzute la art. 18.
-----------Alin. (2) al art. 204 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 204^1
ntr-un contract de achiziie public este permis doar cesiunea creanelor nscute din acel
contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate
i asumate iniial.
-----------Art. 204^1 a fost introdus de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.

ART. 205
(1) Contractele care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate
numai dup mplinirea termenelor de ateptare de:
a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n
care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului
respectiv este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul n
care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului
respectiv este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
----------Alin. (1) al art. 205 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 39 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile prevzute la art. 27 alin. (5), art. 28
alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele de ateptare se raporteaz la valoarea estimat a
fiecrui lot, publicat n invitaia de participare/anunul de participare.
------------Alin. (1^1) al art. 205 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de
urgene, ncheiate nainte de mplinirea termenelor prevzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate.
(3) Respectarea termenelor prevzute la alin. (1) este facultativ n urmtoarele cazuri:
a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea publicrii unui anun
sau a unei invitaii de participare;
b) atunci cnd contractul/acordul-cadru respectiv urmeaz s fie ncheiat cu un operator
economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de atribuire i nu exist ali
operatori economici implicai n procedura de atribuire;
c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizrii
unui sistem dinamic de achiziie.
-------------Art. 205 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.

SECTIUNEA a 5-a
Informarea candidatilor si a ofertantilor
ART. 206
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n
procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii
de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acordului-cadru, la admiterea
ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea

procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai
curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului
prevzut la art. 200.
-----------Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 28 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(1^1) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de
atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre
decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui
candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este
considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost
considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sesizat n legtur
cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac.
----------Alin. (1^1) al art. 206 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 39^1.
(2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevazuta la alin. (1) se transmite si prin
fax sau prin mijloace electronice.
(3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul
aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art.
205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile.
--------------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 207
(1) In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia
de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor
prezentate.
(2) In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia
de a informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata
castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:
a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere,
detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau
neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i
performan prevzute n caietul de sarcini;
--------------Litera b) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.

c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare admisibil,
dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor
ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul
de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru.
--------------Litera c) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a)-c), data-limit pn la care au
dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 256^2 alin. (1).
-----------Litera d) a alin. (2) al art. 207 a fost modificat de pct. 30 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
ART. 208
Autoritatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii din cele prevazute la
art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai in situatia in care divulgarea acestora:
a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol in aplicarea unei
prevederi legale sau ar fi contrara interesului public;
b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privati,
sau ar prejudicia concurenta loiala dintre acestia.

SECTIUNEA a 6-a
Anularea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica
ART. 209
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public n urmtoarele cazuri:
a) dac au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
b) dac nu a fost depus nicio ofert sau dac au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n
considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice
i/ori financiare;
c) dac abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau dac
este imposibil ncheierea contractului.
(2) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie
nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
a) dac autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit.
a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 148^1 lit. a);

b) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin


care se dispune eliminarea oricror specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte
documente emise n legtur cu procedura de atribuire.
(3) Dispoziiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o
procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.
(4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se
nelege:
a) criteriile de calificare i selecie i/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare
prevzui n cadrul invitaiei de participare/anunului de participare, precum i n documentaia
de atribuire au fost modificate/modificai, cu excepia situaiilor prevzute la art. 179 alin. (4);
------------Lit. a) a alin. (4) al art. 209 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de atribuire se constat erori sau
omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr
ca acestea s conduc la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f).
c) deciziile luate de autoritatea contractant n procesul de evaluare a ofertelor au la baz
cerine/criterii de calificare i/sau selecie ce nu se regsesc n fia de date/invitaia de
participare/anunul de participare;
------------Lit. c) a alin. (4) al art. 209 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
d) orice situaie reglementat expres de prezenta ordonan de urgen.
------------Lit. d) a alin. (4) al art. 209 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
-----------Art. 209 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 210
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la
procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor
pe care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul concret care a determinat
decizia de anulare, nuntrul termenului prevzut la art. 200.
-----------Art. 210 a fost modificat de pct. 32 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.

ART. 210^1
Cu excepia negocierii fr publicarea prealabil a unui anun de participare, n cel mult 48 de
zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a transmite n
SEAP informaii referitoare la motivele anulrii.
-----------Art. 210^1 a fost modificat de pct. 33 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din
7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
CAP. VI
Dosarul achizitiei publice
ART. 211
Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare
contract atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare lansare a unui sistem de
achizitie dinamic.
ART. 212
Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie
se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie public/acordulcadru produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului
respectiv. n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data
anulrii respectivei proceduri.
--------------Art. 212 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 213
(1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea
contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul;
c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz,
invitaia de participare;
c^1) erata, dac este cazul;
------------Lit. c^1) a alin. (1) al art. 213 a fost introdus de pct. 48 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
d) documentaia de atribuire;
e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat
a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns;
f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul;
g) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea
contractant;

j) raportul procedurii de atribuire;


k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate;
m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de
deciziile motivate pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;
---------Lit. n) a alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 42 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
o) documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul;
-----------Litera o) a alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor
contractuale de ctre contractant.
--------------Alin. (1) al art. 213 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz nainte de
ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i
cuprinde cel puin urmtoarele elemente:
--------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 213 a fost modificat de pct. 12 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
a) denumirea si sediul autoritatii contractante;
b) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru sau sistemului de achizitie
dinamic;
c) daca este cazul, denumirea/numele candidatilor participanti la procedura;
d) daca este cazul, denumirea/numele candidatilor selectati si neselectati, precum si motivele
care au stat la baza selectarii sau neselectarii respectivilor candidati;
e) denumirea/numele ofertantilor participanti la procedura;
f) denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei decizii;
g) daca este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost
respinse ca urmare a considerarii preturilor prezentate ca fiind neobisnuit de scazute;
h) denumirea/numele ofertantului/ofertantilor a carui/caror oferta a fost declarata castigatoare
si motivele care au stat la baza acestei decizii;
i) in cazul ofertantului/ofertantilor castigatori, partea din contract pe care acesta/acestia au
declarat ca o subcontracteaza, impreuna cu denumirea/numele subcontractantilor;

j) daca este cazul, justificarea hotararii de anulare a procedurii de atribuire.


(3) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se face pe loturi, raportul
procedurii de atribuire poate fi elaborat i pentru fiecare lot n parte.
------------Alin. (3) al art. 213 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 214
Prevederile art. 213 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul atribuirii contractelor
prevazute la cap. VII.
ART. 215
(1) Dosarul achiziiei publice are caracter de document public, n forma n care se afl la
momentul solicitrii accesului la informaiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor la
aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor prevzute de
reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public i nu poate fi
restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt confideniale, clasificate sau protejate
de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii.
------------Alin. (1) al art. 215 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
---------------Alin. (2) al art. 215 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 216
In cazul in care autoritatea contractanta aplica o procedura de atribuire prin mijloace
electronice, utilizeaza un sistem dinamic de achizitie sau un sistem de achizitii electronice,
aceasta are obligatia de a asigura trasabilitatea deplina a actiunilor pe care le realizeaza pe
parcursul procesului de atribuire, astfel incat intocmirea dosarului achizitiei publice, in
conformitate cu prevederile art. 213, sa nu fie afectata.
CAP. VII
Contractele de concesiune
SECTIUNEA 1
Principii si reguli generale de atribuire a contractului de concesiune
ART. 217
Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevazute la art. 2
alin. (2).
ART. 218
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de concesiune potrivit
prevederilor prezentei sectiuni.
(2) Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer si de
recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregatire a documentatiei de atribuire si de aplicare

a procedurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin hotarare a


Guvernului.
ART. 218^1
Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contractul de concesiune de lucrri publice sau
contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevzute la art. 18
alin. (1) lit. a)-c), precum i a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare n
situaiile prevzute la art. 110 sau n cele prevzute la art. 251 alin. (1).
---------------Art. 218^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 219
(1) Regulile de estimare prevazute la cap. II sectiunea a 2-a se aplica in mod corespunzator
pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune.
(2) Modul de solutionare a contestatiilor depuse pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire a
contractului de concesiune este cel prevazut la cap. IX.
ART. 220
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul in care contractul de concesiune:
a) este atribuit intr-una dintre situatiile prevazute la art. 12-14;
b) se atribuie de catre o autoritate contractanta ce desfasoara intre activitatile sale una sau mai
multe dintre activitatile relevante prevazute la art. 232-241, in cazul in care contractul de
concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activitati; sau
c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai in cazul in care, prin obiectul
respectivului contract, autoritatea contractanta nu urmareste dobandirea executiei unei lucrari sau
a unui serviciu, fapt care ar incadra contractul respectiv fie in categoria contractelor de achizitie
publica, fie in categoria contractelor de concesiune a caror atribuire este reglementata de
prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 221
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica atunci cand este necesara achizitionarea unor
lucrari sau servicii suplimentare/aditionale care nu au fost incluse in contractul de concesiune
initial, dar care datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea
contractului in cauza, daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
b) lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si
economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea
contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
c) valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale
nu depaseste 50% din valoarea contractului initial.
ART. 222
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta atribuirii contractelor de
concesiune.
(2) Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se initiaza prin publicarea unui anunt
de participare.
(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul prevazut la alin. (2) cel putin
informatiile cuprinse in anexa nr. 3B si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de

catre autoritatea contractanta, in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia


Europeana.
(4) In cazul anunturilor de participare pentru care, in conformitate cu prevederile prezentei
ordonante de urgenta, nu este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, continutul acestora se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(5) Prevederile art. 48-50 i ale art. 56 se aplic n mod corespunztor.
-----------Alin. (5) al art. 222 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 223
(1) Anunul de participare se public n SEAP i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, precum i, opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice.
(2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de
concesiune de lucrri publice, n situaiile n care valoarea estimat a acestuia este egal sau mai
mare dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 223 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
---------------Art. 223 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 224
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili numarul de zile dintre data publicarii
anuntului de participare si data depunerii aplicatiilor, astfel incat operatorii economici sa
beneficieze de o perioada adecvata si suficienta pentru elaborarea aplicatiilor.
(2) Indiferent de procedura aplicata si fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea
contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anuntul de participare cu cel putin 52 de
zile inainte de data limita de depunere a aplicatiilor.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile.
(4) Prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
ART. 225
Atunci cand atribuie un contract de concesiune de lucrari publice, autoritatea contractanta are
dreptul de a solicita:
a) concesionarul sa atribuie contracte unor terte parti, intr-un procent de minimum 30% din
valoarea totala a lucrarilor care fac obiectul concesiunii, lasand candidatilor posibilitatea de a
majora partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze;
-------------Litera a) a art. 225 a fost modificata de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
b) candidatilor sa precizeze, in cadrul aplicatiei depuse, valoarea lucrarilor din cadrul
contractului de concesiune pe care acestia intentioneaza sa le atribuie unor terte parti.

SECTIUNEA a 2-a
Reguli pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de catre concesionari
ART. 226
In cazul in care concesionarul are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art.
8 lit. a)-c), acesta are obligatia de a respecta prevederile cap. I-VI atunci cand atribuie un
contract de achizitie publica unei terte parti.
ART. 227
(1) n cazul n care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractant n sensul
prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta, atunci cnd atribuie un contract de lucrri sau de servicii unei
tere pri, public un anun de participare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n SEAP i,
opional, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, n toate situaiile n
care valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit este egal sau mai mare dect
echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro, cu excepia cazurilor prevzute la art. 122.
Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaz conform regulilor prevzute la art. 23
i la cap. II seciunea a 2-a.
------------Alin. (1) al art. 227 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Concesionarul are obligatia de a respecta si urmatoarele conditii:
a) numarul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare si data
depunerii candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile; si
b) numarul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau
transmiterii invitatiei de participare si data depunerii ofertelor trebuie sa fie de cel putin 40 de
zile.
(3) In cazul in care anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevazute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile.
(4) In cazul in care concesionarul publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire si
permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al
operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada
prevazuta la alin. (2) lit. b) cu inca 5 zile.
(5) Prevederile art. 72 se aplica in mod corespunzator.
(6) Concesionarul are obligatia de a include in anuntul prevazut la alin. (1) cel putin
informatiile cuprinse in anexa nr. 3C si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de
catre acesta, in conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeana.
(7) Prevederile art. 48-50 se aplica in mod corespunzator.
ART. 228
(1) Grupurile de intreprinderi care s-au constituit pentru obtinerea concesiunii sau
intreprinderile afiliate acestora nu sunt considerate a fi terte parti.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin intreprindere afiliata se intelege orice persoana care
desfasoara activitati economice si:
a) asupra careia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
b) care poate exercita asupra concesionarului o influenta dominanta; sau

c) care, la fel ca i concesionarul, face obiectul influenei dominante a unei alte persoane.
Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n mod corespunztor.
--------------Litera c) a alin. (2) al art. 228 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
(3) Operatorul economic care participa la procedura de atribuire a unui contract de concesiune
are obligatia de a include in aplicatie lista cuprinzand persoanele care au calitatea de intreprinderi
afiliate acestuia; concesionarul are obligatia de a actualiza aceasta lista in mod permanent, pana
la finalizarea contractului de concesiune.
CAP. VIII
Contracte sectoriale
SECTIUNEA 1
Activitati relevante
PARAGRAFUL 1
Domeniu de aplicare
ART. 229
(1) Dispozitiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale in masura in care prezentul
capitol nu prevede altfel.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se intelege contractul de achizitie
publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate
publica:
a) apa;
b) energie;
c) transport;
d) posta.
ART. 230
Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui un contract sectorial destinat efectuarii mai
multor activitati relevante, in conformitate cu regulile aplicabile activitatii careia ii este destinat
in principal.
ART. 231
(1) In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile
prevazute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de
activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, iar o alta activitate intra sub incidenta
prevederilor de la cap. I-VI si, in mod obiectiv, este imposibil sa se determine carei activitati ii
este destinat in principal contractul in cauza, atunci autoritatea contractanta nu are dreptul de a
incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale, avand obligatia de a respecta
prevederile de la cap. I-VI.
(2) In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile
prevazute la art. 8 lit. a)-c) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri de
activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, iar o alta activitate nu intra sub

incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta si, in mod obiectiv, este imposibil sa se
determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci autoritatea
contractanta are obligatia de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale.
(3) In cazul in care autoritatea contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile
prevazute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achizitie publica destinat mai multor tipuri
de activitati, dintre care cel putin una este activitate relevanta, si, in mod obiectiv, este imposibil
sa se determine carei activitati ii este destinat in principal contractul in cauza, atunci aceasta are
obligatia de a incadra contractul respectiv in categoria contractelor sectoriale.
PARAGRAFUL 2
Apa
ART. 232
Sunt considerate activitati relevante in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2)
lit. a) urmatoarele:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul
publicului, servicii de productie, transport sau distributie de apa potabila;
b) furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a).
ART. 233
Autoritatea contractanta care efectueaza una dintre activitatile prevazute la art. 232 are
obligatia de a respecta prevederile prezentului capitol si atunci cand atribuie un contract sau
organizeaza un concurs de solutii care este in legatura:
a) cu proiecte de tehnologie hidraulica, irigatii sau ameliorare a solului, daca volumul de apa
utilizat pentru furnizarea de apa potabila reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa
pus la dispozitie prin astfel de proiecte ori prin instalatiile de irigare ori drenaj; sau
b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate.
ART. 234
Furnizarea apei potabile catre retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor
definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 232, daca se
indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) furnizorul produce apa potabila al carei consum este necesar in scopul efectuarii unei alte
activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b) furnizarea de apa potabila catre retelele publice depinde doar de consumul propriu al
furnizorului, iar cantitatea furnizata retelelor respective nu depaseste 30% din productia totala de
apa potabila a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
PARAGRAFUL 3
Energie
ART. 235
Sunt considerate activitati relevante in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2)
lit. b) urmatoarele:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul
publicului, servicii de productie, transport sau distributie de combustibili gazosi, energie termica
sau energie electrica;

b) livrarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica prin retele de natura
celor prevazute la lit. a).
-------------Lit. b) a art. 235 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 236
Livrarea combustibililor gazosi sau a energiei termice prin retelele publice de o autoritate
contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta
in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatorul economic produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinta
inevitabila a unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind
activitati relevante;
b) livrarea de combustibili gazosi sau de energie termica prin retelele publice este facuta
numai cu scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata
din alimentarea retelelor respective nu depaseste 20% din cifra de afaceri totala realizata,
avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
-------------Art. 236 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 237
Livrarea energiei electrice prin retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor
definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se
indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatorul economic produce energia electrica in scopul efectuarii unei alte activitati decat
cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;
b) livrarea de energie electrica prin retelele publice depinde doar de consumul propriu al
operatorului economic, iar cantitatea transportata prin retelele respective nu depaseste 30% din
productia totala de energie electrica a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani,
inclusiv anul in curs.
-------------Art. 237 a fost modificat de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
PARAGRAFUL 4
Transport
ART. 238
(1) Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin.
(2) lit. c) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele destinate sa asigure, in beneficiul
publicului, servicii de transport pe calea ferata si servicii de transport terestru de calatori, pe baza
de grafic, cum ar fi transportul in comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport
pe cablu.
--------------

Alin. (1) al art. 238 a fost modificat de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), se considera ca exista o retea pentru prestarea serviciilor de
transport, in cazul in care conditiile de operare - care pot viza rutele ce urmeaza a fi deservite,
capacitatea de transport care urmeaza sa fie asigurata sau frecventa serviciului - sunt prestabilite
de o autoritate competenta.
ART. 239
Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerata activitate relevanta
in cazul in care si alti operatori economici au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi
zona geografica si in aceleasi conditii ca si autoritatile contractante.
-------------Art. 239 a fost modificat de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
PARAGRAFUL 5
Posta
ART. 240
(1) Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin.
(2) lit. d) prestarea urmatoarelor servicii:
a) servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din
Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in
colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale - corespondenta,
carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced si urmeaza
expedierii;
c) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin
mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor
codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin
corespondenta, care nu poarta adresa;
e) servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A si in art.
13 lit. d), care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente
postale;
f) servicii filatelice;
g) servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele
postale.
(2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)-g) intra in categoria activitatilor relevante
numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si
numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor
art. 248.
PARAGRAFUL 6

Alte activitati relevante


ART. 241
(1) n sensul prezentei ordonane de urgen se consider activiti relevante i acele activiti
care presupun exploatarea unui areal geografic n scopul:
a) prospectrii sau extraciei de petrol brut, gaze naturale, crbuni sau ali combustibili solizi;
b) punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci aeriene, maritime sau fluviale a
aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reea de transport.
(2) Contractele atribuite n scopul efecturii activitilor relevante prevzute la alin. (1) sunt
considerate contracte sectoriale.
--------------Alin. (2) al art. 241 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
--------------Art. 241 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
SECTIUNEA a 2-a
Exceptii specifice
ART. 242
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu
scopul de a se achizitiona:
a) produse care urmeaza sa fie revandute sau inchiriate unor terte parti, in conditiile in care
autoritatea contractanta nu beneficiaza de un drept special sau exclusiv in acest sens, iar alte
persoane au si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi conditii ca si
autoritatea contractanta;
b) produse, servicii sau lucrari destinate efectuarii unor activitati relevante intr-un stat tert
Uniunii Europene, in conditiile in care in efectuarea respectivelor activitati nu intervine utilizarea
fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeana.
ART. 243
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractele atribuite de catre autoritatea
contractanta care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e) si care au
ca obiect achizitia de produse, servicii sau lucrari destinate desfasurarii altor activitati decat
activitatile relevante.
ART. 244
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru contractul care are ca obiect cumpararea de
apa, daca acesta este atribuit de o autoritate contractanta care efectueaza activitati relevante de
natura celor prevazute la art. 232.
ART. 245
Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca obiect cumprarea de
energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de ali combustibili destinai
produciei de energie, dac acesta este atribuit de o autoritate contractant care efectueaz
activiti de natura celor prevzute la art. 235 i art. 241 lit. a).
---------------

Art. 245 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 246
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:
a) de catre o autoritate contractanta unei intreprinderi afiliate acesteia;
b) de catre o asociere de mai multe autoritati contractante, formata exclusiv cu scopul de a
derula o activitate relevanta, unei intreprinderi afiliate la una dintre autoritatile contractante
respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n
domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din furnizarea
de astfel de produse pentru ntreprinderile cu care este afiliat;
b) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n
domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de
servicii pentru ntreprinderile cu care este afiliat;
c) n cazul unui contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n
domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din execuia de astfel de
lucrri pentru ntreprinderile cu care este afiliat.
--------------Alin. (2) al art. 246 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) In sensul prevederilor alin. (1) si (2), intreprinderea afiliata reprezinta orice persoana care
desfasoara activitati economice si care intra, in conformitate cu prevederile legale referitoare la
consolidarea conturilor, in perimetrul de consolidare al autoritatii contractante sau orice persoana
care desfasoara activitati economice si care se afla in oricare din urmatoarele situatii:
a) autoritatea contractanta exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra sa;
b) exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra unei autoritati contractante;
c) impreuna cu autoritatea contractanta, se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a
unei alte persoane care desfasoara activitati economice.
Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n mod
corespunztor.
--------------Teza a 2-a de la lit. c) a alin. (3) al art. 246 a fost modificat de pct. 51 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a fost nfiinat sau i-a
nceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca
ntreprinderea s arate c cifra de afaceri prevzut la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibil,
acest lucru demonstrndu-se pe baza unui plan de afaceri.
--------------Alin. (4) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

(5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la autoritatea contractant furnizeaz
servicii, produse sau lucrri similare, procentajele prevzute la alin. (2) se calculeaz lund n
considerare cifra total de afaceri care rezult din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau,
dup caz, execuia de lucrri, de ctre respectivele ntreprinderi afiliate.
--------------Alin. (5) al art. 246 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 247
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului sectorial:
a) de catre o asociere de mai multe autoritati contractante, formata exclusiv cu scopul de a
derula o activitate relevanta, uneia dintre autoritatile contractante respective;
b) de catre o autoritate contractanta unei asocieri de autoritati contractante din care ea insasi
face parte si care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevanta.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca asocierea a fost infiintata pentru efectuarea
activitatii relevante pe o perioada de cel putin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a infiintat
asocierea prevede ca autoritatile contractante in cauza vor face parte din asocierea respectiva
pentru o perioada cel putin egala cu cea mentionata.
ART. 248
(1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractelor sectoriale in cazul
in care activitatea relevanta pentru care sunt destinate este expusa direct concurentei pe o piata la
care accesul nu este restrictionat.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului ca o anumita activitate relevanta este
sau nu expusa direct concurentei se stabileste de catre Comisia Europeana pe baza unei
notificari/cereri formulate in acest sens de autoritatea contractanta interesata, care va cuprinde
toate informatiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente in legatura cu situatia
existenta.
(3) Procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea notificarii/cererii prevazute la alin.
(2) se stabileste prin hotarare a Guvernului.
ART. 249
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice orice informatii pe care aceasta le solicita cu
privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 si 243, precum si
ale art. 246 si 247.
SECTIUNEA a 3-a
Reguli specifice de atribuire a contractelor sectoriale
ART. 250
(1) Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt:
a) licitatia deschisa;
b) licitatia restransa;
c) negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare;
d) negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
e) cererea de oferte.
(2) Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile si in cazul atribuirii contractelor sectoriale.

(3) n vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractant poate utiliza i


modalitile speciale de atribuire prevzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei
seciuni.
--------------Alin. (3) al art. 250 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 251
(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul sectorial, de regula, prin
aplicarea procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere cu publicarea
prealabila a unui anunt de participare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a aplica
celelalte proceduri prevazute la art. 250 alin. (1), dupa caz, numai in circumstantele specifice
prevazute la art. 252 sau 124.
ART. 252
Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica
procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare numai in
urmatoarele cazuri:
a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau negocierii cu
publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentat nicio
ofert sau au fost prezentate numai oferte necorespunztoare datorit faptului c acestea sunt
complet irelevante n raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere n acest
caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale i numai dac cerinele iniiale
prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial;
--------------Litera a) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
b) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi
de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator
economic;
c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a
licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii
de oferte nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente
imprevizibile i care nu se datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii
contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad
mai mare dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea
procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare;
--------------Litera c) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
d) atunci cand contractul care urmeaza sa fie atribuit este destinat exclusiv in scopul cercetarii
stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice si numai daca acesta nu este
destinat obtinerii unui profit si nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea sa nu afecteze

atribuirea ulterioara pe baze concurentiale a contractelor subsecvente care sunt destinate


indeplinirii scopului propus;
e) atunci cand este necesara achizitionarea de la furnizorul initial a unor cantitati suplimentare
de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior
si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a
achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente,
determina incompatibilitati sau dificultati tehnice disproportionate de operare si intretinere;
f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia acestora
realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil.
--------------Litera f) a art. 252 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
g) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un
operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care
administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un
aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta
procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
-------------Litera g) a art. 252 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
h) atunci cand este posibila achizitionarea de produse la un pret considerabil mai scazut decat
preturile practicate in mod normal pe piata, ca urmare a aparitiei unei ocazii deosebit de
avantajoase, disponibile doar pentru o perioada foarte scurta de timp;
i) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit,
conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii
castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz autoritatea contractanta avand obligatia
de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
j) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale,
care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au
devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
--------------Partea introductiv a literei j) a art. 252 a fost modificat de pct. 14 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28 octombrie 2008, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
- atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
- lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si
economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea
contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii
acestuia;
k) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri, autoritatea contractant i propune
s achiziioneze noi lucrri care sunt similare lucrrilor achiziionate prin atribuirea contractului
iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii:

- atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n repetarea unor lucrri
similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n
caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
- contractul de lucrri iniial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte/licitaie deschis,
licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
- valoarea estimat a contractului iniial de lucrri s-a determinat prin luarea n considerare
inclusiv a lucrrilor similare care pot fi achiziionate ulterior;
- n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a
precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de
noi lucrri similare de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul
procedurii respective.
-----------Litera k) a art. 252 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 253
n cazul n care acest lucru este posibil, cu excepia cazurilor prevzute la art. 252 lit. b), e), g),
i), j) i k), autoritatea contractant are obligaia de a invita la negocieri un numr de operatori
economici care s asigure o concuren real.
---------------Art. 253 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 254
(1) n cazul n care ofertele prezentate n cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de
furnizare conin produse originare din ri tere cu care Uniunea European nu a ncheiat niciun
acord ntr-un cadru multilateral sau bilateral care s asigure accesul efectiv al entitilor
comunitare la pieele acestor ri tere, aceste oferte pot fi respinse dac proporia produselor
originare din rile tere depete 50% din valoarea total a produselor care constituie oferta. n
sensul prezentului alineat, programele de calculator utilizate n echipamentele pentru reele de
telecomunicaii sunt considerate produse.
(2) n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt egale sau echivalente din punctul de vedere
al punctajului obinut n urma aplicrii factorilor de evaluare, va fi aleas acea ofert care nu
poate fi respins n temeiul dispoziiilor alin. (1). Valoarea acelor oferte este considerat
echivalent, n sensul prezentului articol, n cazul n care diferena dintre preurile prevzute n
propunerile financiare nu depete 3%.
(3) Cu toate acestea, o ofert nu poate fi aleas n detrimentul altei oferte dac aceast alegere
ar obliga autoritatea contractant s achiziioneze un material cu caracteristici tehnice diferite de
cele ale materialului existent, ceea ce ar determina o incompatibilitate ori dificulti tehnice de
utilizare sau de ntreinere ori costuri disproporionale.
-----------Art. 254 a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
CAP. IX
Solutionarea contestaiilor

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 255
(1) Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printrun act al autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor
publice, poate solicita, prin contestaie, anularea actului, obligarea autoritii contractante de a
emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional, n condiiile prezentei ordonane de urgen.
-----------Alin. (1) al art. 255 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaz art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 47^1.
----------Alin. (1^1) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
----------Alin. (1^2) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
----------Alin. (1^3) al art. 255 a fost abrogat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 48 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n sensul prevederilor alin. (1), prin persoan vtmat se nelege orice operator
economic care:
-------------Partea introductiv a alin. (2) al art. 255 a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 426 din 23 iunie 2009.
a) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de atribuire;
-------------Litera a) a alin. (2) al art. 255 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie
2009.

b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui act al autoritii
contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare a nesoluionrii n termenul legal
a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
(3) n sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritii contractante se nelege orice act
administrativ, orice alt operaiune administrativ care produce sau poate produce efecte juridice,
nendeplinirea n termenul legal a unei obligaii prevzute de prezenta ordonan de urgen,
omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumit operaiune, n legtur cu sau
n cadrul procedurii de atribuire.
(4) Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include
toate cazurile menionate la art. 9, precum i orice alte contracte sau proceduri care intr n sfera
de aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen.
-------------Alin. (4) al art. 255 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(5) Soluionarea contestaiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii unui
serviciu comunitar de utiliti publice pentru care legislaia specific face trimitere la aplicarea
prezentei ordonane de urgen se realizeaz conform prezentului capitol.
---------------Alin. (5) al art. 255 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
-------------Art. 255 a fost modificat de pct. 34 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 256
(1) n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativ-jurisdicional, partea care se
consider vtmat are dreptul s se adreseze Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor, cu respectarea prevederilor art. 256^2 i 270-271.
---------------Alin. (2) al art. 256 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76
din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
-------------Art. 256 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 256^1
(1) nainte de a se adresa Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, persoana
vtmat notific autoritatea contractant cu privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n
materia achiziiilor publice i la intenia de a sesiza Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor. Dispoziiile art. 205 i 256^2 rmn aplicabile.
(2) Lipsa notificrii prevzute la alin. (1) nu mpiedic introducerea cererii n faa Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor.
(3) Notificarea prevzut la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de
atribuire. Dup primirea notificrii, autoritatea contractant poate adopta orice msuri pe care le

consider necesare pentru remedierea pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de


atribuire sau revocarea unui act emis n cadrul respectivei proceduri.
(4) Msurile adoptate potrivit alin. (3) se comunic n termen de o zi lucrtoare att persoanei
care a notificat autoritatea contractant, ct i celorlali operatori economici implicai.
(5) Persoana vtmat care a notificat autoritatea contractant potrivit dispoziiilor alin. (1) se
poate adresa de ndat Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, fr a fi obligat s
atepte comunicarea msurilor luate de autoritatea contractant potrivit alin. (3).
(6) Persoana vtmat care, primind comunicarea prevzut la alin. (4), consider c msurile
adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei nclcri va transmite autoritii contractante
o notificare de renunare la dreptul de a formula contestaie n faa Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, o cerere de renunare la judecarea contestaiei.
---------Art. 256^1 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 50^1.

ART. 256^2
(1) Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor n
vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen
de:
a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de
urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea
contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II
seciunea a 2-a, este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de
urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea
contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II
seciunea a 2-a, este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
(1^1) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazurile prevzute la art. 27 alin. (5), art. 28
alin. (3), respectiv art. 29 alin. (3), termenele prevzute la alin. (1) se raporteaz la valoarea
estimat a fiecrui lot, publicat n invitaia de participare/anunul de participare.
------------Alin. (1^1) al art. 256^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
(2) n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul documentaiei de atribuire,
publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la
cunotin este data publicrii documentaiei de atribuire.
-----------Art. 256^2 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaz art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 50^2.

ART. 256^3
(1) Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant are dreptul de a adopta msurile de
remediere pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei respective. Orice astfel de
msuri trebuie comunicate contestatorului, celorlali operatori economici implicai n procedura
de atribuire, precum i Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, nu mai trziu de o zi
lucrtoare de la data adoptrii acestora.
--------Alin. (1) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n situaia n care contestatorul consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru
remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor i autoritii contractante o notificare de renunare la contestaie. n
acest caz, autoritatea contractant nu mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere
potrivit dispoziiilor art. 274.
----------Alin. (2) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliul Naional de Soluionare a
Contestaiilor, pentru care nu s-a luat act de renunare conform prevederilor alin. (2), autoritatea
contractant are dreptul de a ncheia contractul numai dup comunicarea deciziei Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor, n termenul prevzut la art. 279 alin. (3), dar nu nainte
de expirarea termenelor de ateptare, inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile prevzute la
art. 287^12 alin. (1) i la art. 287^13 lit. a). Dac decizia Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor a fost atacat cu plngere, dispoziiile art. 287^7 se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 256^3 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modific pct. 51 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) Contractul ncheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absolut.
(5) n cazul n care, n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, autoritatea contractant
achiziioneaz produse, servicii sau lucrri defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile
numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaie.
---------------Art. 256^3 a fost introdus de pct. 51 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECTIUNEA a 2-a

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor


ART. 257
(1) Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, denumit n continuare Consiliul, este
organism independent cu activitate administrativ-jurisdicional.
---------Alin. (1) al art. 257 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaza art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 51^1.
(2) Consiliul funcioneaz n baza unui regulament de organizare i funcionare care se aprob
n conformitate cu art. 291.
--------------Alin. (2) al art. 257 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) In activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar sedintele Consiliului sunt legal
constituite in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
-------------Alin. (3) al art. 257 a fost modificat de pct. 39 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(4) n ceea ce privete deciziile sale, Consiliul este independent i nu este subordonat niciunei
autoriti sau instituii publice.
------------Alin. (4) al art. 257 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
--------------Alin. (5) al art. 257 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94
din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 258
(1) Consiliul este condus de un preedinte ales dintre membrii si.
--------------Alin. (1) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(2) n aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preedintele prin vot secret, cu
majoritate absolut.
--------------Alin. (2) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

(3) Preedintele este ales pe o perioad de 3 ani, cu posibilitatea rennoirii o singur dat a
mandatului.
--------------Alin. (3) al art. 258 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(4) Atributiile presedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare si
functionare. In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine.
(4^1) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele Consiliului este ajutat de un colegiu format
din 3 membri, alei dintre consilierii de soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor
publice, cu aplicarea corespunztoare a prevederilor alin. (2).
---------------Alin. (4^1) al art. 258 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(5) Presedintele Consiliului inainteaza primului-ministru propunerile de numire a membrilor
Consiliului, pentru candidatii declarati admisi la concurs, cu exceptia situatiei prevazute la art.
290 alin. (4).
ART. 259
Presedintele Consiliului are obligatia de a intocmi un raport de activitate anual, pe care il
prezinta si il sustine in fata Parlamentului pana la data de 31 martie a anului urmator.
SECTIUNEA a 3-a
Statutul personalului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
ART. 260
(1) Numrul membrilor Consiliului i numrul persoanelor cu statut de personal tehnicoadministrativ se stabilesc prin hotrre a Guvernului.
---------------Alin. (1) al art. 260 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) Cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului trebuie sa fie licentiati in drept.
(3) Preedintele Consiliului trebuie s fie liceniat n drept.
---------Alin. (3) al art. 260 a fost introdus de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie
2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaza art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 53^1.
ART. 261
(1) Membrii Consiliului sunt selectati prin concurs, fiind numiti in functie prin decizia
primului-ministru, in conditiile legii.
(2) Membrii Consiliului sunt selecionai pe baza aptitudinilor profesionale i a bunei reputaii.
Candidaii trebuie s aib studii universitare de lung durat, o vechime de 9 ani n domeniul

juridic, economic sau tehnic, precum i o experien de cel puin 2 ani n domeniul achiziiilor
publice.
-----------Alin. (2) al art. 261 a fost modificat de pct. 39 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(3) Personalul tehnico-administrativ se incadreaza prin concurs, in conditiile legii.
ART. 262
(1) Membrii Consiliului sunt funcionari publici cu statut special, denumii consilieri de
soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor publice. Acetia sunt asimilai din punctul de
vedere al salarizrii funciei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al
Guvernului.
--------------Alin. (1) al art. 262 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
-----------Alin. (2) al art. 262 a fost abrogat de lit. m) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
(2^1) Preedintele Consiliului beneficiaz i de sporul de conducere aferent funciei de
director general.
--------------Alin. (2^1) al art. 262 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual i este asimilat din punctul de
vedere al salarizrii personalului contractual al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice.
-----------Alin. (3) al art. 262 a fost modificat de pct. 40 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si
cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in
masura in care nu contravin prezentei reglementari.
(5) Perioada exercitrii funciei publice de consilier de soluionare a contestaiilor constituie
vechime n specialitatea avut n vedere la ocuparea funciei, respectiv juridic, economic sau
tehnic.
---------------Alin. (5) al art. 262 a fost introdus de pct. 54 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 263

(1) Membrii Consiliului au ca sarcin principal ducerea la ndeplinire a atribuiilor date n


competena Consiliului prin prezenta ordonan de urgen.
(2) Evaluarea activitii Consiliului se efectueaz o dat pe an de ctre o comisie.
---------------Alin. (2) al art. 263 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) Comisia prevzut la alin. (2) este alctuit din 5 membri, dup cum urmeaz:
a) un reprezentant al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice;
b) 2 reprezentani ai Parlamentului Romniei, respectiv un senator i un deputat, desemnai de
ctre cele dou Camere ale Parlamentului;
c) un reprezentant al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici;
d) un reprezentant al Consiliului Concurenei.
--------------Alin. (3) al art. 263 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(4) n sensul prevederilor alin. (2), comisia ntocmete un raport de evaluare care se
nainteaz primului-ministru.
--------Alin. (4) al art. 263 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaza art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 55^1.
(5) Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a preedintelui acestuia vizeaz exclusiv
activitatea administrativ i organizatoric i se stabilete prin hotrre a Guvernului, la
propunerea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici.
----------Alin. (5) al art. 263 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 56 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(6) Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul apariiei unor situaii deosebite, procedura
de evaluare poate fi efectuat ori de cte ori este necesar i nainte de acest termen.
--------------Alin. (6) al art. 263 a fost modificat de pct. 41 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(7) Evaluarea performanelor individuale profesionale ale membrilor Consiliului se realizeaz
potrivit regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului, aprobat prin hotrre a
Guvernului, avnd la baz urmtoarele dou criterii obligatorii de evaluare:
a) ponderea deciziilor casate;
b) consecvena n aplicarea unitar a dispoziiilor n materia achiziiilor publice.

------------Alin. (7) al art. 263 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
--------------Art. 263 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 264
(1) Membrilor Consiliului le este interzis:
a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) sa detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau
control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati
de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
c) sa detina calitatea de membru al unui grup de interes economic;
d) sa detina calitatea de membru al unui partid politic si sa desfasoare sau sa participe la
activitati cu caracter politic;
e) sa exercite orice functie publica sau privata, cu exceptia functiilor sau activitatii in
domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice;
f) sa exercite oricare alte activitati profesionale sau de consultanta.
(2) Membrii Consiliului au obligatia sa depuna declaratiile de avere si de interese, in
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Membrii Consiliului nu au dreptul de a participa la solutionarea unei contestatii daca se
afla in una dintre situatiile prevazute mai jos, sub sanctiunea nulitatii deciziei pronuntate:
a) daca acestia, sotul sau ascendentii ori descendentii lor au vreun interes in solutionarea
contestatiei sau cand sunt soti, rude sau afini pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre
parti;
b) daca intre acestia si una dintre parti a fost un proces penal cu pana la 5 ani inaintea
solutionarii cauzei;
c) daca s-au pronuntat public in legatura cu contestatia pe care o solutioneaza;
c^1) dac n cadrul aceleiai proceduri de atribuire au soluionat o alt contestaie;
------------Lit. c^1) a alin. (3) al art. 264 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.
d) daca se constata ca au primit de la una dintre parti bunuri materiale sau promisiuni de
bunuri materiale ori altfel de avantaje.
ART. 265
(1) Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplina care se constituie in cadrul
Consiliului.
(2) Comisia de disciplina are un numar de 5 membri, dintre care 2 sunt numiti de presedintele
Consiliului si 3 sunt alesi de membrii Consiliului, cu majoritate simpla.

SECTIUNEA a 4-a
Procedura de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor
ART. 266
(1) Consiliul este competent s soluioneze contestaiile cu privire la procedura de atribuire,
prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a
Consiliului, aprobat potrivit art. 291.
-----------Alin. (1) al art. 266 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul adopta decizii.
ART. 267
(1) Contestatia se solutioneaza de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care
unul are calitatea de presedinte de complet.
(2) In cadrul fiecarui complet cel putin presedintele acestuia trebuie sa fie licentiat in drept.
Art. 268
Cauzele se distribuie completelor in mod aleatoriu.
ART. 269
Procedura de solutionare a contestatiilor se desfasoara cu respectarea principiilor legalitatii,
celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.
ART. 270
(1) Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea,
sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele
care le reprezinta si in ce calitate;
b) denumirea si sediul autoritatii contractante;
c) denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;
--------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de pct. 42 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
--------------Litera c^2) a alin. (1) al art. 270 a fost abrogat de pct. 42 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
d) obiectul contestaiei;
--------------Litera d) a alin. (1) al art. 270 a fost modificat de pct. 43 al art. II din ORDONANA DE
URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie
2009.
e) motivarea in fapt si in drept a cererii;

f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;


g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.
(2) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile
prevazute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i
se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. In cazul in care
contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa.
ART. 271
(1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se nainteaz att Consiliului,
ct i autoritii contractante, nu mai trziu de expirarea termenelor prevzute la art. 256^2.
Contestatorul va ataa la contestaie i copia actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis,
precum i copii ale nscrisurilor prevzute la art. 270 alin. (1), dac acestea sunt disponibile.
--------------Alin. (1) al art. 271 a fost modificat de pct. 44 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(2) n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are
obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali participani nc implicai n procedura de
atribuire. ntiinarea trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei respective.
(3) Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire.
Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod corespunztor.
(4) n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), dispoziiile art. 274 i ale art. 256^3
alin. (3) nu sunt aplicabile.
---------------Alin. (4) al art. 271 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
--------------Art. 271 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28
octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
--------------Art. 272 a fost abrogat de pct. 45 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 273
(1) Contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire vor fi conexate de ctre
Consiliu pentru a se pronuna o soluie unitar.
------------Alin. (1) al art. 273 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Pana la solutionarea contestatiei de catre Consiliu, participantii in cadrul aceleiasi
proceduri de atribuire se pot asocia la contestatie printr-o cerere proprie care trebuie sa contina
toate elementele prevazute la art. 270 alin. (1).
ART. 274
(1) n vederea soluionrii contestaiei/ contestaiilor, autoritatea contractant are obligaia de
a transmite Consiliului, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului

prevzut la art. 205 alin. (1), punctul su de vedere asupra acesteia/acestora, nsoit de orice alte
documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin.
(3), o copie a dosarului achiziiei publice, cu excepia anunurilor publicate n SEAP i a
documentaiei de atribuire, atunci cnd aceasta este disponibil i poate fi descrcat direct din
SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea
contestaiei/contestaiilor, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia/acestora.
-----------Alin. (1) al art. 274 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(2) Autoritatea contractant va notifica punctul de vedere i contestatorului/contestatorilor, n
acelai termen prevzut la alin. (1).
--------------Alin. (3) al art. 274 a fost abrogat de pct. 47 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(4) La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate n dosarul achiziiei publice depuse
de autoritate la Consiliu, cu excepia propunerilor tehnice ale celorlali ofertani la procedura de
atribuire, acestea din urm putnd fi consultate de contestator numai cu acordul scris al
respectivilor ofertani, acord care se anexeaz la cererea pe care contestatorul o adreseaz
Consiliului.
---------------Alin. (4) al art. 274 a fost introdus de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
--------------Art. 274 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28
octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
ART. 274^1
Autoritatea contractant are dreptul de a transmite Consiliului punctul su de vedere asupra
contestaiei/contestaiilor, nsoit de orice alte documente considerate edificatoare, precum i o
copie a dosarului achiziiei publice, i nainte de expirarea termenului prevzut la art. 205 alin.
(1).
---------------Art. 274^1 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 275
(1) n vederea soluionrii contestaiei Consiliul are dreptul de a solicita lmuriri prilor, de a
administra probe i de a solicita orice alte date/documente, n msura n care acestea sunt
relevante n raport cu obiectul contestaiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice
date necesare pentru soluionarea contestaiei i de la alte persoane fizice sau juridice.
--------------Alin. (1) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie s conduc la depirea termenului de


soluionare a contestaiei, astfel cum este prevzut la art. 276.
--------------Alin. (2) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare a Consiliului i de a-i
transmite acestuia orice alte documente care prezint relevan pentru soluionarea contestaiei,
ntr-un termen care nu poate depi 5 zile de la data primirii solicitrii, sub sanciunea unei
amenzi n cuantum de 10.000 lei, aplicat conductorului autoritii contractante.
--------------Alin. (3) al art. 275 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3^1) Consiliul are obligaia de a pronuna decizia privind amenda cel trziu n cea de-a 5-a zi
de la expirarea termenului prevzut la alin. (3).
--------------Alin. (3^1) al art. 275 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacat n termen, constituie titlu executoriu i se
execut de ctre organele competente, potrivit dispoziiilor legale privind executarea silit a
creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste dispoziii.
--------------Alin. (3^2) al art. 275 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(4) Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura
tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului
prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de
partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.
(5) Procedura in fata Consiliului este scrisa, iar partile vor fi audiate numai daca acest lucru
este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatiei.
(6) Prile pot fi reprezentate de avocai sau de consilieri juridici i pot depune concluzii scrise
n cursul procedurii. De asemenea, prile pot solicita s depun concluzii oral n faa
Consiliului, fr ca prin aceasta s fie afectate termenele prevzute la art. 276.
------------Alin. (6) al art. 275 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 275^1
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, pn la
soluionarea fondului cauzei, poate s dispun, n termen de 3 zile, la cererea prii interesate,
prin decizie, msura suspendrii procedurii de achiziie public.

(2) Consiliul soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare consecinele acestei


msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului
public.
(3) Decizia prevzut la alin. (1) poate fi atacat la instana competent, n mod separat, n
termen de 5 zile de la comunicare.
--------Art. 275^1 a fost introdus de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaza art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 61^1.
ART. 276
(1) Consiliul soluioneaz pe fond contestaia n termen de 20 de zile de la data primirii
dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant, respectiv n termen de 10 zile n
situaia incidenei unei excepii care mpiedic analiza pe fond a contestaiei, potrivit art. 278
alin. (1). n cazuri temeinic justificate, termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit o
singur dat cu nc 10 zile.
------------Alin. (1) al art. 276 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin. (1) constituie
abatere disciplinar i poate atrage inclusiv declanarea procedurii de evaluare n conformitate cu
prevederile art. 263 alin. (6).
--------------Art. 276 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 143 din 28
octombrie 2008, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008.
--------------Art. 276^1 a fost abrogat de pct. 48 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
--------------Seciunea a 5-a din Cap. IX a fost abrogat de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie
2010.
--------------Art. 277 a fost abrogat de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECTIUNEA a 6-a
Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
ART. 278

(1) Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se
constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.
(2) Consiliul examineaz din punctul de vedere al legalitii i temeiniciei actul atacat i poate
pronuna o decizie prin care l anuleaz n parte sau n tot, oblig autoritatea contractant s
emit un act sau dispune orice alt msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz
procedura de atribuire. n cazul n care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricror
specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura
de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.
-----------Alin. (2) al art. 278 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
(3) n situaia n care Consiliul apreciaz c, n afar de actele contestate n cadrul procedurii
de atribuire, exist i alte acte care ncalc prevederile prezentei ordonane de urgen, la care nu
s-a fcut referire n contestaie, atunci acesta va sesiza att Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ct i Unitatea pentru Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, transmindu-le n
acest sens toate datele/documentele relevante n susinerea sesizrii.
--------------Alin. (3) al art. 278 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unor msuri de remediere a
actului atacat, precizeaz i termenul n care aceasta trebuie dus la ndeplinire, care nu va fi mai
scurt dect termenul de exercitare a cii de atac mpotriva deciziei Consiliului, aa cum este
prevzut la art. 281 alin. (1).
------------Alin. (4) al art. 278 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(5) Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de
obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia,
precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.
(6) In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii
procedurii de achizitie publica.
(7) Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta
de catre contestator.
(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul
solutionarii contestatiei.
-------------Alin. (8) al art. 278 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(9) Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract ctre un anumit operator economic.
---------------

Alin. (9) al art. 278 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 278^1
(1) n msura n care Consiliul respinge pe fond contestaia, autoritatea contractant va reine
contestatorului din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului
urmtoarele sume:
a) peste pragul prevzut la art. 19 i pn la 420.000 lei inclusiv - 1% din aceast valoare;
b) ntre 420.001 lei i 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depete 420.001
lei;
c) ntre 4.200.001 lei i 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depete
4.200.001 lei;
d) ntre 42.000.001 lei i 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depete
42.000.001 lei;
e) ntre 420.000.001 lei i 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce
depete 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depete 4.200.000.001 lei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul n care contestatorul renun la contestaie.
(3) Msurile prevzute la alin. (1) nu vor fi aplicabile n msura n care renunarea la
contestaie a fost realizat ca urmare a adoptrii de ctre autoritatea contractant a msurilor de
remediere necesare, n condiiile art. 256^3 alin. (1).
(4) n msura n care instana competent admite plngerea formulat mpotriva deciziei
Consiliului de respingere a contestaiei, autoritatea contractant are obligaia de a returna
contestatorului sumele prevzute la alin. (1), n cel mult 5 zile de la data pronunrii deciziei
instanei de judecat.
(5) n msura n care instana competent admite plngerea formulat mpotriva deciziei
Consiliului prin care a fost admis plngerea, respingnd pe fond contestaia, autoritatea
contractant va reine sumele prevzute la alin. (1).
------------Art. 278^1 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din
27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 279
(1) Decizia Consiliului privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu votul
majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine.
-------------Alin. (1) al art. 279 a fost modificat de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Dupa luarea deciziei, completul va intocmi o minuta care se semneaza de catre toti
membrii completului si se consemneaza intr-un registru special tinut de Consiliu.
(3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i comunicat n scris
prilor n termen de 3 zile de la pronunare.
------------Alin. (3) al art. 279 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

(4) Decizia motivat se public n termen de 5 zile de la pronunare pe pagina de internet a


Consiliului, n cadrul buletinului oficial, fr referire la datele de identificare a deciziei i ale
prilor, la datele cu caracter personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic
le precizeaz n oferta sa ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectual.
------------Alin. (4) al art. 279 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(5) Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor msuri de remediere va fi naintat, n
copie, n acelai termen prevzut la alin. (3), ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, care are obligaia de a monitoriza ndeplinirea msurilor de
remediere.
--------------Alin. (5) al art. 279 a fost modificat de pct. 52 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(6) Decizia motivat se public de ctre autoritatea contractant n SEAP n termen de 5 zile
de la data primirii, fr referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor, la datele cu
caracter personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz n
oferta sa ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual.
------------Alin. (6) al art. 279 a fost introdus de pct. 63 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 280
(1) Decizia prin care Consiliul anuleaz n tot sau n parte actul atacat este obligatorie pentru
autoritatea contractant.
----------Alin. (1) al art. 280 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaza art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 68^1.
(2) n cazul n care termenul prevzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea
contractant, se aplic conductorului unitii care nu a efectuat toate demersurile necesare
pentru ducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate sanciunea prevzut la
art. 294 alin. (2).
------------Alin. (2) al art. 280 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de achizitie publica incheiat cu
nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.
(4) Abrogat.

------------Alin. (4) al art. 280 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77
din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
--------------Alin. (5) al art. 280 a fost abrogat de pct. 53 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 281
(1) Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei pot fi atacate de ctre autoritatea
contractant i/sau de ctre orice persoan vtmat, n sensul art. 255 alin. (2), cu plngere la
instana judectoreasc prevzut la art. 283 alin. (1), n termen de 10 zile de la comunicare, att
pentru motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie.
------------Alin. (1) al art. 281 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(2) Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivata, dispozitiile art. 270 alin. (1) aplicanduse in mod corespunzator.
(3) Persoana care formuleaz plngerea mpotriva deciziei pronunate de Consiliu comunic,
n termenul prevzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum i a nscrisurilor doveditoare, fr
referire la acele informaii pe care operatorul economic le precizeaz n oferta sa ca fiind
confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, i prilor care au
fost implicate n procedura de contestare n faa Consiliului, depunnd dovada de comunicare n
faa instanei pn la primul termen de judecat.
------------Alin. (3) al art. 281 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
--------------Seciunea a 7-a din Cap. IX a fost abrogat de pct. 79 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4
octombrie 2007.
--------------Art. 282 a fost abrogat de pct. 79 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din 26
septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
SECTIUNEA a 8-a
Cai de atac impotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
ART. 283
(1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de
Consiliu este curtea de apel, secia de contencios-administrativ i fiscal n a crei raz se afl
sediul autoritii contractante. Cu excepia cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea
amenzii, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces.

(1^1) Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate


de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii i/sau lucrri aferente infrastructurii de
transport de interes naional, aa cum este definit de legislaia n vigoare, este Curtea de Apel
Bucureti, Secia de contencios administrativ i fiscal.
---------Alin. (1^1) al art. 283 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 69 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) Plngerea va fi soluionat n complet format din 3 judectori.
(3) Prevederile seciunii a 9-a se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 283 a fost modificat de pct. 1 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
(4) Dup soluionarea plngerii de ctre instana prevzut la alin. (1) sau (1^1), dosarul
cauzei se restituie de ctre instan Consiliului.
-----------Alin. (4) al art. 283 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 70 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
--------------Art. 283 a fost modificat de pct. 55 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 283^1
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, preedintele
instanei poate dispune, la cererea prii interesate, prin ncheiere dat cu citarea prilor,
suspendarea executrii contractului.
(2) Instana soluioneaz cererea de suspendare lund n considerare consecinele probabile ale
acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului
public. Instana va putea s nu dispun msura prevzut la alin. (1) n cazul n care consecinele
negative ale acesteia ar putea fi mai mari dect beneficiile ei. Hotrrea de a nu dispune
suspendarea executrii contractului nu trebuie s prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a
naintat cererea prevzut la alin. (1).
(3) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod separat, n termen de 5
zile de la comunicare.
--------------Art. 283^1 a fost introdus de pct. 71 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
---------------

Art. 284 a fost abrogat de pct. 56 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 285
(1) Instana, admind plngerea, modific decizia Consiliului, dispunnd, dup caz:
a) anularea n tot sau n parte a actului autoritii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea contractant;
c) ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractant, inclusiv eliminarea oricror
specificaii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunul/invitaia de participare,
din documentaia de atribuire sau din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire;
d) orice alte msuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale n materia achiziiilor
publice.
--------------Alin. (1) al art. 285 a fost modificat de pct. 57 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(2) Instana, sesizat cu o plngere mpotriva unei decizii a Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor, prin care acesta a soluionat contestaia pe excepie, admind
plngerea, va desfiina decizia respectiv i va reine cauza spre judecare pe fond cu luarea n
considerare a motivelor care au determinat desfiinarea deciziei.
--------------Alin. (2) al art. 285 a fost modificat de pct. 57 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr.
19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(3) n situaia n care instana admite plngerea, modific decizia Consiliului i constat c
actul autoritii contractante a nclcat prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice, iar
contractul a fost ncheiat nainte de comunicarea deciziei de ctre Consiliu, nclcndu-se astfel
prevederile art. 256^3 alin. (3), dispoziiile art. 287^10 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, dup caz,
ale art. 287^11 se aplic n mod corespunztor.
---------Alin. (3) al art. 285 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 72 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(4) Instanta poate respinge pe fond plangerea.
(5) Hotrrea prin care instana soluioneaz plngerea este definitiv.
---------Alin. (5) al art. 285 a fost modificat de pct. 2 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
(6) Hotrrea motivat pronunat de instan va fi naintat, n copie, n termen de 15 zile de
la data redactrii, ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor
Publice, care o public n SEAP, fr referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor, la
datele cu caracter personal, precum i la acele informaii pe care operatorul economic le
precizeaz ca fiind confideniale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual.

------------Alin. (6) al art. 285 a fost introdus de pct. 67 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
ART. 285^1
Plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu se taxeaz cu 50% din sumele
prevzute la art. 287^17.
--------------Art. 285^1 a fost introdus de pct. 73 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
SECTIUNEA a 9-a
Solutionarea litigiilor in instanta
ART. 286
(1) Procesele i cererile privind acordarea despgubirilor pentru repararea prejudiciilor
cauzate n cadrul procedurii de atribuire, precum i cele privind executarea, nulitatea, anularea,
rezoluiunea, rezilierea sau denunarea unilateral a contractelor de achiziie public se
soluioneaz n prim instan de ctre secia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului
n circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante.
------------Alin. (1) al art. 286 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
-----------Alin. (1^1) al art. 286 a fost abrogat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
modifica pct. 75 art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(2) n faa instanei de judecat, litigiile privind drepturile i obligaiile contractate n cadrul
procedurilor de atribuire care intr n sfera de aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de
urgen se soluioneaz de urgen i cu precdere.
---------Alin. (2) al art. 286 a fost modificat de pct. 3 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
-------------Art. 286 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17
iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287
(1) Despgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat n cadrul procedurii de atribuire se
solicit n justiie prin aciune separat.
------------

Alin. (1) al art. 287 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaza art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^2.
(2) Despgubirile reprezentnd prejudiciul cauzat printr-un act al autoritii contractante sau
ca urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin
nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, se pot acorda numai dup anularea
n prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, dup caz, dup revocarea actului sau luarea
oricror altor msuri de remediere de ctre autoritatea contractant.
(3) n cazul n care se solicit plata de despgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentnd
cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, persoana vtmat
trebuie sa fac doar dovada nclcrii prevederilor prezentei ordonane de urgen, precum i a
faptului c ar fi avut o ans real de a ctiga contractul, iar aceasta a fost compromis ca
urmare a nclcrii respective.
--------------Art. 287 a fost modificat de pct. 59 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^1
(1) Judectorul, de ndat ce constat c sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru
cererea de chemare n judecat, dispune prin rezoluie comunicarea acesteia, precum i a
nscrisurilor depuse ctre prt i stabilete primul termen de judecat, care va fi de cel mult 20
de zile de la data nregistrrii.
(2) Termenele de judecat ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) Prtul este obligat s depun ntmpinarea n termen de 3 zile de la comunicarea cererii de
chemare n judecat, sub sanciunea decderii, n conformitate cu prevederile Codului de
procedur civil.
(4) Reclamantului i se va comunica de ndat ntmpinarea depus de prt n termenul
prevzut la alin. (3).
(5) Cererea reconvenional se introduce n termenul prevzut la alin. (3).
-----------Art. 287^1 a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 287^2
(1) Comunicarea citaiilor i a altor acte de procedur se poate face de grefa instanei i prin
telefax, pot electronic sau prin alte mijloace ce asigur transmiterea textului actului i
confirmarea primirii acestuia. Prile, dac dispun de asemenea mijloace de comunicare, au
obligaia de a indica datele corespunztoare n cererea de chemare n judecat, respectiv n
ntmpinare.
(2) Partea creia, personal sau prin reprezentant ori prin funcionarul sau persoana nsrcinat
cu primirea corespondenei, i s-a nmnat citaia pentru un termen de judecat nu va fi citat n
tot cursul judecrii la acea instan, prezumndu-se c ea cunoate termenele de judecat
ulterioare aceluia pentru care citaia i-a fost nmnat.
---------------

Art. 287^2 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
----------Art. 287^3 a fost abrogat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaza art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^3.
ART. 287^4
Abrogat.
-----------Art. 287^4 a fost abrogat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie 2011,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
ART. 287^5
(1) Lipsa prii legal citate nu poate mpiedica judecarea cauzei, dac legea nu dispune altfel.
(2) Dac la orice termen fixat pentru judecat se nfieaz numai una dintre pri, instana,
dup ce va cerceta toate lucrrile din dosar i va asculta susinerile prii prezente, se va pronuna
n temeiul dovezilor administrate, examinnd i excepiile i aprrile prii care lipsete.
(3) Dispoziiile alin. (1) i (2) se aplic n mod corespunztor i n cazul n care lipsesc ambele
pri, dei au fost legal citate, dac cel puin una dintre ele a cerut n scris judecarea cauzei n
lips.
--------------Art. 287^5 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^6
Instana va putea dispune o singur dat amnarea judecrii cauzei numai n mod excepional,
pentru motive temeinice i care nu sunt imputabile prii sau reprezentantului ei.
--------------Art. 287^6 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^7
(1) n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana, pn la
soluionarea fondului cauzei, poate s dispun la cererea prii interesate, prin ncheiere
motivat, cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului.
----------Alin. (1) al art. 287^7 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care
completeaza art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 75^4.
(2) Instana soluioneaz cererea de suspendare sau privind o alt msur provizorie, lund n
considerare consecinele probabile ale acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar

putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instana va putea s nu dispun msurile
prevzute la alin. (1), n cazul n care consecinele negative ale acestora ar putea fi mai mari
dect beneficiile lor. Hotrrea de a nu dispune msuri provizorii nu trebuie s prejudicieze
niciun alt drept al persoanei care a naintat cererea prevzut la alin. (1).
(3) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod separat, n termen de 5
zile de la comunicare.
--------------Art. 287^7 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
----------Art. 287^8 a fost abrogat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 76 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
-----------Art. 287^8 a fost abrogat de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaza art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 76^1.
ART. 287^10
(1) Instana constat nulitatea contractului n urmtoarele cazuri:
a) autoritatea contractant a atribuit contractul fr s respecte obligaiile referitoare la
publicarea unui/unei anun/invitaii de participare conform prevederilor prezentei ordonane de
urgen;
b) au fost nclcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3), dac
aceast nclcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de
atac nainte de ncheierea contractului, n cazul n care aceast nclcare este combinat cu
nclcarea altor dispoziii n materia achiziiilor publice, dac aceast din urm nclcare a afectat
ansele operatorului economic interesat de a obine contractul;
----------Litera b) a alin. (1) al art. 287^10 a fost modificat de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 278
din 24 decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010
care modifica pct. 77 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
c) autoritatea contractant nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.
d) n alte cazuri prevzute de lege.
------------Lit. d) a alin. (1) al art. 287^10 a fost introdus de pct. 69 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10
decembrie 2012.

(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul n care instana consider, dup analizarea
tuturor aspectelor relevante, c motive imperative de interes general impun meninerea efectelor
contractului, aceasta va dispune, n schimb, sanciuni alternative, dup cum urmeaz:
a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuie al acestuia; i/sau
b) aplicarea unei amenzi autoritii contractante, cuprins ntre 2% i 15% din valoarea
obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporional cu posibilitatea de a limita
efectele contractului, conform dispoziiilor lit. a).
(3) La aplicarea sanciunilor alternative prevzute la alin. (2), instana va avea n vedere ca
acestea s fie eficiente, proporionate i descurajante.
(4) Acordarea de despgubiri nu reprezint o sanciune alternativ adecvat n sensul
prevederilor alin. (2).
(5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute n
vedere ca motiv imperativ numai dac, n circumstane excepionale, absena efectelor ar
conduce la consecine disproporionate. Interesele economice n legtur direct cu contractul
respectiv, cum ar fi costurile generate de ntrzieri n executarea contractului, costurile generate
de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului
economic care va ndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaiile legale generate de
absena efectelor contractului, nu constituie motive imperative de interes general.
(6) n toate cazurile n care sanciunea nulitii prevzut la alin. (1) nu poate avea efect
retroactiv, ntruct desfiinarea obligaiilor contractuale deja executate este imposibil, instana
va aplica n plus i sanciunea prevzut la alin. (2) lit. b).
-------------Art. 287^10 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din
17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^11
n cazul unei nclcri a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 256^3 alin. (3),
care nu face obiectul art. 287^10 alin. (1) lit. b), instana poate decide, dup analizarea tuturor
aspectelor relevante, dac va constata nulitatea contractului sau dac este suficient s dispun
sanciuni alternative precum cele prevzute la art. 287^10 alin. (2).
---------Art. 287^11 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modifica pct. 78 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 287^12
(1) Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci cnd autoritatea
contractant, considernd c se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute de prezenta
ordonan de urgen n care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anun/invitaie de
participare, a procedat dup cum urmeaz:
a) a publicat n mod voluntar n SEAP i n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anun
pentru asigurarea transparenei, prin care i exprim intenia de a ncheia contractul respectiv.
Anunul pentru asigurarea transparenei trebuie s conin urmtoarele informaii: numele i
datele de contact ale autoritii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea
deciziei autoritii contractante de atribuire a contractului fr publicarea prealabil n SEAP i

n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anun de participare, numele i datele de contact
ale operatorului economic n favoarea cruia a fost luat o decizie de atribuire i, dac este cazul,
orice alt informaie considerat util de autoritatea contractant;
b) a ncheiat contractul respectnd, din proprie iniiativ, prevederile art. 205 alin. (1),
termenele curgnd n acest caz de la data publicrii anunului prevzut la lit. a).
-------------Alin. (1) al art. 287^12 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
(2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunului i n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nu este necesar n urmtoarele situaii:
a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a)-c),
iar valoarea estimat a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaz s fie atribuit este
mai mic dect echivalentul n lei al sumei de 130.000 euro;
b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau
e), iar valoarea estimat a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie
atribuit/ncheiat este mai mic dect echivalentul n lei al sumei de 400.000 euro;
c) valoarea estimat a contractului de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai
mic dect echivalentul n lei al sumei de 5.000.000 euro.
------------Alin. (2) al art. 287^12 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie
2012.
--------------Art. 287^12 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^13
Prevederile art. 287^10 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci cnd autoritatea contractant,
considernd c a respectat prevederile art. 150 sau, dup caz, ale art. 158-160, a procedat dup
cum urmeaz:
a) a comunicat ofertanilor implicai decizia de atribuire a contractului, cu respectarea
prevederilor art. 206 alin.(1) i (2) i ale art. 207, sub rezerva dispoziiilor art. 208; i
b) a ncheiat contractul respectnd, din proprie iniiativ, prevederile art. 205 alin. (1) i ale
art. 206 alin. (3), termenele curgnd n acest caz de la data transmiterii comunicrii prevzute la
lit. a).
-------------Art. 287^13 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din
17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^14
(1) Constatarea nulitii contractului, n condiiile prevzute la art. 287^10 alin. (1), se poate
solicita i prin aciune separat, n termen de:
a) cel mult 30 de zile ncepnd cu ziua urmtoare:

- publicrii anunului de atribuire a contractului, n conformitate cu prevederile art. 47 alin.


(2), art. 48, 50 i 56, cu condiia ca respectivul anun s conin justificarea deciziei autoritii
contractante de a atribui contractul fr publicarea prealabil a unui anun de participare n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau
- informrii de ctre autoritatea contractant a ofertanilor i candidailor interesai cu privire
la ncheierea contractului, cu condiia ca informarea s fie nsoit de un rezumat al motivelor
pertinente stabilite la art. 207, sub rezerva dispoziiilor art. 208. Aceast opiune se aplic i n
cazurile menionate la art. 205 alin. (3) lit. c);
b) cel mult 6 luni ncepnd cu ziua urmtoare ncheierii contractului, n cazurile n care nu au
fost respectate condiiile prevzute la lit. a).
(2) Cererea introdus dup expirarea termenelor prevzute la alin. (1) se soluioneaz potrivit
dispoziiilor art. 287^11.
-------------Art. 287^14 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din
17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
ART. 287^15
Hotrrea se pronun n termen de 3 zile de la nchiderea dezbaterilor i se comunic prilor
n cel mult 5 zile de la pronunare.
--------------Art. 287^15 a fost introdus de pct. 60 al art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7
martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
ART. 287^16
(1) Hotrrea pronunat n prim instan poate fi atacat numai cu apel, n termen de 5 zile
de la comunicare. Apelul se judec de curtea de apel.
(2) Apelul nu suspend executarea i se judec de urgen i cu precdere.
(3) n cazul admiterii apelului, instana de apel va rejudeca n toate cazurile litigiul n fond.
--------------Art. 287^16 a fost modificat de pct. 4 al art. 61 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicat
n MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
ART. 287^17
(1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonane de urgen, la instanele
judectoreti, avnd ca obiect contractele care intr n sfera de aplicare a acesteia, precum i cele
pentru repararea prejudiciului cauzat se taxeaz, n funcie de valoare, dup cum urmeaz:
a) pn la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din aceast valoare;
b) ntre 40.001 lei i 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depete 40.001 lei;
c) ntre 400.001 lei i 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depete 400.001
lei;
d) ntre 4.000.001 lei i 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depete
4.000.001 lei;
e) ntre 40.000.001 lei i 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depete
40.000.001 lei;
f) ntre 400.000.001 lei i 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce
depete 400.000.001 lei;

g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.


(2) Cererile neevaluabile n bani se taxeaz cu 4 lei.
--------------Alin. (2) al art. 287^17 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(3) Dispoziiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificrile i completrile ulterioare, rmn aplicabile.
-------------Art. 287^17 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 72 din
17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
-----------Art. 287^18 a fost abrogat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaza art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 82^1.
-------------Art. 288 a fost abrogat de pct. 46 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
ART. 288^1
Prile pot conveni ca litigiile n legtur cu executarea contractelor reglementate de prezenta
ordonan de urgen s fie soluionate prin arbitraj.
--------------Art. 288^1 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 72^1 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
SECTIUNEA a 10-a
Masuri privind operationalizarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
ART. 289
(1) Consiliul devine operational la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Pana la data de 31 decembrie 2006, Consiliul functioneaza fara personalitate juridica, iar
finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul
Autoritatii pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.
ART. 290
(1) Consiliul are personalitate juridic, finanarea cheltuielilor curente i de capital ale
Consiliului se asigur de la bugetul de stat, preedintele acestuia avnd calitatea de ordonator
principal de credite.
----------Alin. (1) al art. 290 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24
decembrie 2010 publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care

completeaza art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 82^2.
(2) Pentru functionarea Consiliului, Guvernul va transmite in administrarea acestuia un imobil
din domeniul public sau privat al statului.
(3) Guvernul, prin hotarare, poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. (1).
(4) Pana la dobandirea personalitatii juridice, propunerile pentru numirea membrilor
Consiliului se inainteaza primului-ministru de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pentru candidatii declarati admisi la
concurs potrivit dispozitiilor art. 261 alin. (1) si (2).
ART. 291
Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului se aprob prin hotrre a Guvernului,
la propunerea preedintelui Consiliului.
---------Art. 291 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care modific pct. 83 al art.
I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 292
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006, numarul de posturi aferent Consiliului se incadreaza in
numarul maxim de posturi disponibile in cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si
Monitorizarea Achizitiilor Publice.
(2) Guvernul, la propunerea preedintelui Consiliului i cu avizul Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a unui numr crescut de cauze,
poate aproba, prin hotrre, nfiinarea de oficii teritoriale ale Consiliului n oraele de reedin
a curilor de apel i/sau suplimentarea numrului personalului Consiliului stabilit n conformitate
cu art. 260 alin. (1).
--------------Alin. (2) al art. 292 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
CAP. X
Contraventii si sanctiuni
SECTIUNEA 1
Contraventii
ART. 293
Urmtoarele fapte constituie contravenii, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct s
fie considerate, potrivit legii penale, infraciuni:
------------Partea introductiv a art. 293 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANA DE
URGEN nr. 35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30
aprilie 2013.

a) nclcarea prevederilor art. 23;


-----------Litera a) a art. 293 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
b) incalcarea prevederilor art. 33, precum si a regulilor de elaborare a specificatiilor tehnice;
c) nclcarea prevederilor art. 20 alin. (2), art. 142 alin. (2) i ale art. 251 alin. (2);
--------------Litera c) a art. 293 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
d) aplicarea altor proceduri de atribuire decat a celor care sunt prevazute de prezenta
ordonanta de urgenta;
e) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de urgen, cu excepia
celor referitoare la anunul de atribuire, i/sau nendeplinirea de ctre autoritile contractante a
obligaiei de nregistrare n SEAP, astfel cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor
publice;
-----------Litera e) a art. 293 a fost modificat de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
e^1) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de urgen cu privire
la anunul de atribuire;
-----------Litera e^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
f) nerespectarea regulilor speciale prevazute la art. 58;
g) aplicarea incorect a regulilor de comunicare i transmitere a datelor, avnd ca efect
restricionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, nclcarea principiului
tratamentului egal i/sau nclcarea principiului transparenei;
--------------Litera g) a art. 293 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
h) utilizarea altor criterii de calificare si selectie decat a celor prevazute in prezenta ordonanta
de urgenta;
i) incalcarea principiului proportionalitatii prin utilizarea criteriilor de calificare si selectie ca
mijloc de a restrictiona concurenta;
i^1) depirea termenelor prevzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau
121^1.
------------Lit. i^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
35 din 23 aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.

j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziie public dect a celor prevzute
la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare i selecie ca factori de evaluare a ofertelor;
-------------Litera j) a art. 293 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
72 din 17 iunie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 23 iunie 2009.
j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat la nivelul invitaiei/anunului de participare i
n documentaia de atribuire pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire;
-----------Litera j^1) a art. 293 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7
decembrie 2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
k) aplicarea unor factori de evaluare ce nu reflect avantaje pentru autoritatea contractant;
------------Lit. k) a art. 293 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
l) aplicarea incorect, n cadrul procesului de selecie i/sau de evaluare, a criteriilor stabilite
prin documentaia de atribuire ori aplicarea altor criterii dect a celor stabilite la nivelul
invitaiei/anunului de participare i prin documentaia de atribuire;
-----------Litera l) a art. 293 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
l^1) netransmiterea notificrii prevzute la art. 19^1;
------------Lit. l^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 74 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
m) nclcarea dispoziiilor art. 295 alin. (5).
------------Lit. m) a art. 293 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
m^1) netransmiterea informaiilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public n
termen de 5 zile de la primirea solicitrii scrise a Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice;
--------------Litera m^1) a art. 293 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANA DE URGEN
nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
n) nclcarea obligaiei prevzute la art. 80, 93 i 129;
--------------Litera n) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

o) anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect cele prevzute la art. 209;
--------------Litera o) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
p) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
--------------Litera p) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
q) nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
--------------Litera q) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
r) nclcarea prevederilor art. 206-207;
--------------Litera r) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
s) neducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului n termenul stabilit n condiiile prezentei
ordonane, dup data la care aceasta rmne definitiv i irevocabil;
--------------Litera s) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
t) nclcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la ntocmirea i/sau pstrarea dosarului
achiziiei publice;
--------------Litera t) a art. 293 a fost modificat de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
u) nenfiinarea compartimentului prevzut la art. 304^1;
--------------Litera u) a art. 293 a fost introdus de pct. 89 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
v) orice alt nclcare a prevederilor prezentei ordonane de urgen sau a actelor normative
emise n aplicarea acesteia, avnd ca efect nclcarea dispoziiilor art. 2, cu excepia alin. (2) lit.
f).
--------------Litera v) a art. 293 a fost modificat de pct. 90 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.

w) nesolicitarea de ctre autoritatea contractant a informaiilor necesare pentru evaluarea


ofertelor care prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi
furnizat/prestat/executat.
-----------Litera w) a art. 293 a fost introdus de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
SECTIUNEA a 2-a
Sanctionarea contraventiilor
ART. 294
(1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. l^1) se sancioneaz cu amend de la 2.000 lei la
5.000 lei.
(2) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. f), i^1), n), u) i v) se sancioneaz cu amend de la
20.000 lei la 40.000 lei.
--------------Alin. (2) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. c), k), m^1), q), s), t) i w) se sancioneaz cu
amend de la 40.000 lei la 80.000 lei.
--------------Alin. (3) al art. 294 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3^1) Contravenia prevzut la art. 293 lit. a) se sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la
100.000 lei.
--------------Alin. (3^1) al art. 294 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(3^2) Contravenia prevzut la art. 293 lit. e^1) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la
100.000 lei.
--------------Alin. (3^2) al art. 294 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

(4) Contraveniile prevzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), m), o), p) i r) se
sancioneaz cu amend de la 80.000 lei la 100.000 lei.
(5) Amenzile pentru svrirea contraveniilor de la art. 293 pot fi aplicate att persoanelor
fizice, ct i persoanelor juridice.
(6) Contravenientul persoan fizic i/sau juridic poate achita n termen de cel mult 48 de ore
de la data ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din
minimul amenzilor prevzute la art. 294 alin. (1)-(4).
(7) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, sumele provenite din amenzile prevzute la art. 294
alin. (1)-(4) aplicate persoanelor fizice se fac integral venit la bugetul de stat.
(8) Pentru contractele a cror valoare estimat este mai mic dect pragurile valorice
prevzute la art. 55 alin. (2), amenda prevzut ca sanciune pentru svrirea contraveniilor
prevzute la art. 293 reprezint 50% din sumele prevzute la alin. (2), (3), (3^2) i (4).
Prevederile alin. (3^1) rmn aplicabile.
--------------Alin. (8) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(9) n cazul contractelor finanate din fonduri europene i/sau din fonduri publice naionale
aferente acestora, cu excepia achiziiilor derulate de beneficiarii Programului Naional de
Dezvoltare Rural 2007-2013, prevederile alin. (1)-(8) se aplic doar contraveniilor care nu
constituie abatere potrivit anexei la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor naionale aferente acestora, aprobat cu modificri i completri prin
Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare.
--------------Alin. (9) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(10) n cazul prevzut la alin. (9), constatrile Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, ca urmare a aciunii de supraveghere a modului de atribuire a
contractului de achiziie public, sunt transmise, spre valorificare, autoritilor cu competene n
gestionarea fondurilor europene.
--------------Alin. (10) al art. 294 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie
2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care modific pct. 76 al
art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
------------Art. 294 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27
noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

Art. 294^1
Depirea termenelor prevzute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau
121^1 constituie abatere disciplinar grav.
------------Art. 294^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 35 din 23
aprilie 2013, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 30 aprilie 2013.
ART. 295
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane
imputernicite ale Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice.
(2) Aplicarea sanciunii amenzii contravenionale se prescrie n termen de 36 de luni de la
data svririi faptei.
-----------Alin. (2) al art. 295 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 279 din 7 decembrie
2011, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2011.
-------------Alin. (3) al art. 295 a fost abrogat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie
2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(4) Orice persoan are dreptul de a sesiza Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la nclcarea dispoziiilor legale n materia
achiziiilor publice. n vederea exercitrii acestui drept persoanele respective vor transmite
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice mpreun cu
sesizarea i datele/documentele relevante, n vederea susinerii acesteia.
--------------Alin. (4) al art. 295 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
(5) Autoritatea contractant pune la dispoziia persoanelor precizate la alin. (1) documentele
solicitate i le permite accesul la sediul acesteia.
------------Alin. (5) al art. 295 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
(6) Procedura de supraveghere prevzut la art. 3 lit. c) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 74/2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, aprobat cu modificri prin Legea nr. 111/2006, cu modificrile ulterioare,
se desfoar n conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al preedintelui Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.
------------Alin. (6) al art. 295 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.

ART. 296
(1) Contraveniilor prevzute la art. 293 le sunt aplicabile dispoziiile Ordonanei Guvernului
nr. 2/2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu modificri
i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, plngerile
formulate mpotriva proceselor-verbale de constatare i sancionare a contraveniilor ncheiate de
persoanele mputernicite din cadrul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice se soluioneaz de Judectoria Sectorului 1 Bucureti.
---------Art. 296 a fost modificat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 278 din 24 decembrie 2010
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010 care completeaza art. I din
ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL
nr. 453 din 2 iulie 2010, cu pct. 94^1.
ART. 296^1
Abrogat.
--------------Art. 296^1 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 193 din 26 iunie 2013,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013, care introduce pct. 77^1 al art. I
din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n MONITORUL
OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012.
CAP. XI
Dispozitii tranzitorii si finale
ART. 297
In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu prevede altfel, sunt aplicabile dispozitiile
dreptului comun.
ART. 298
Contractele in curs de executare si procedurile de atribuire in curs de desfasurare la data
intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se definitiveaza pe baza prevederilor legale in
vigoare la data initierii acestora.
ART. 299
(1) Pana la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre
publicare anunturile prevazute la art 47 alin. (1) numai catre Regia Autonoma "Monitorul
Oficial", in vederea publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii
publice.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), autoritatea contractanta are obligatia de a respecta perioadele
minime de timp prevazute de prezenta ordonanta de urgenta intre data transmiterii spre publicare
si data depunerii ofertelor sau, dupa caz, a candidaturilor.
(3) Fara a afecta prevederile alin. (1), pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea
contractanta are dreptul de a transmite spre publicare anunturile prevazute la art. 47 alin. (1) si
catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si/sau catre operatorul SEAP.

(4) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor prevzute de prezenta


ordonan n Monitorul Oficial al Romniei este facultativ.
--------------Alin. (4) al art. 299 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
94 din 26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.
ART. 300
(1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice orice informaie solicitat de aceasta cu
privire la aplicarea procedurilor de atribuire i contractele atribuite.
--------------Alin. (1) al art. 300 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr.
76 din 30 iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
(1^1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pentru cauzele n care a fost parte, copia
hotrrii judectoreti pronunate conform art. 287^15, n cel mult 30 de zile de la data la care
hotrrea a devenit definitiv i irevocabil.
--------------Alin. (1^1) al art. 300 a fost introdus de pct. 63 al art. II din ORDONANA DE URGEN
nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.
(2) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor are obligatia de a transmite Autoritatii
Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice:
a) raportul prevazut la art. 259, spre luarea la cunostinta inainte de prezentarea acestuia in
Parlament; si
b) orice alta informatie solicitata de aceasta cu privire la deciziile adoptate in legatura cu
solutionarea contestatiilor.
ART. 301
(1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
-------------Alin. (1) al art. 301 a fost modificat de pct. 49 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) Pe baza datelor disponibile in SEAP, operatorul SEAP are obligatia de a pune la dispozitie
Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, in format
electronic, rapoartele solicitate de aceasta, in scopul asigurarii informatiilor necesare crearii de
baze de date statistice.
ART. 302
Pragurile valorice prevzute la art. 9 lit. c) i c^1), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (2), art.
57 alin. (2), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. (1) i art. 287^12 alin. (2) se pot modifica prin
hotrre a Guvernului, dac aceast modificare este determinat de necesitatea respectrii
obligaiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziiile publice ncheiat n cadrul
Organizaiei Mondiale a Comerului.
---------------

Art. 302 a fost modificat de pct. 97 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ART. 303
(1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv modelul contractului de
achizitie publica, al contractului de concesiune de lucrari publice si al contractului de concesiune
de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 60 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
-------------Alin. (1) al art. 303 a fost modificat de pct. 50 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(2) In temeiul art. 248 alin. (3), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice elaboreaza norme privind procedura specifica de elaborare si transmitere a
notificarii/cererii de constatare a faptului ca o activitate relevanta este expusa direct concurentei,
pe care o supune spre adoptare Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si
Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei elaboreaza norme de aplicare a prezentei
ordonante de urgenta pentru achizitiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare
Guvernului in termen de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, a prezentei ordonante de urgenta.
(4) In temeiul art. 218 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice elaboreaza norme privind procedurile de atribuire a contractelor de
concesiune de lucrari publice si de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen
de 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei
ordonante de urgenta.
ART. 304
(1) Prin hotarare a Guvernului se pot stabili situatiile si modul in care operatorul economic si
autoritatea contractanta au dreptul de a apela la o procedura de conciliere.
(2) Prin hotarare a Guvernului se poate stabili modul in care autoritatile contractante au
dreptul de a utiliza, pentru atribuirea contractelor sectoriale, sisteme preliminare de calificare.
ART. 304^1
(1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are obligaia de a nfiina un
compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor publice, pn la data de 1 ianuarie 2008.
(2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la alin. (1) va fi dus la
ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data nfiinrii autoritii contractante.
(3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite nfiinarea
unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1) i (2) se ndeplinete pe cale de act
administrativ al conductorului autoritii contractante prin care una sau, dup caz, mai multe
persoane din cadrul respectivei autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a
principalelor atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt prevzute de
legislaia n materia achiziiilor publice.
---------------

Art. 304^1 a fost modificat de pct. 94 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 94 din
26 septembrie 2007, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007.

ART. 305
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele
normative emise in aplicarea acesteia;
c) art. 5 alin. (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 11 septembrie 2001, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordonanta Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 470/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
e) Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 468/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;
f) art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte sa realizeze lucrari de construire si/sau de reabilitare a caselor de
locuit in zonele calamitate in urma inundatiilor din 2005, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 389 din 9 mai 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 211/2005;
g) Hotararea Guvernului nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achizitiile
publice de produse si servicii care implica apararea nationala, ordinea publica, siguranta si
securitatea nationala si a listei aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati
comerciale pentru reparatii si servicii, prin reorganizarea unor activitati din cadrul Societatii
Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 20 martie 2003;
i) pct. 3.12 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului
privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societatilor nationale si a societatilor
comerciale care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 835 din 25 noiembrie 2003.
ART. 306
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 307
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 30 iunie 2006.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) dispozitiile art. 14 alin. (3) si ale art. 254 intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2007;
b) dispozitiile art. 257 alin. (1) intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de
urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea
procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, de furnizare si de servicii, Directiva nr.
2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achizitie aplicate de entitatile care opereaza in
sectoarele apa, energie, transport si servicii postale, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE) nr. L134 din 30 aprilie 2004, cu exceptia art. 41 (3), art. 49 (3)-(5) si art. 53,
care se transpun prin hotarare a Guvernului, Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea
legilor, regulamentelor si prevederilor administrative referitoare la aplicarea procedurilor de
recurs in materie de atribuire a contractelor de furnizare si de lucrari, publicata in Jurnalul Oficial
al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L395 din 30 decembrie 1989, si Directiva 1992/13/CEE
privind coordonarea legilor, regulamentelor si prevederilor administrative referitoare la aplicarea
regulilor Comunitatii pentru procedurile de achizitie a entitatilor care opereaza in sectoarele apa,
energie, transport si telecomunicatii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene
(JOCE) nr. L76 din 23 martie 1992, cu exceptia art. 9-11, care se transpun prin hotarare a
Guvernului.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:
Art. III din ORDONANA DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009 prevede:
"Art. III
(1) Dispoziiile referitoare la soluionarea litigiilor n instan prevzute n Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate i completate prin
prezenta ordonan de urgen, se aplic numai proceselor ncepute dup intrarea n vigoare a
acesteia din urm.
(2) Procesele n curs de judecat la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen vor
continua s fie judecate de instanele legal nvestite, potrivit legii sub care au nceput.
(3) Dispoziiile referitoare la soluionarea contestaiilor prevzute n Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, astfel cum au fost modificate i completate prin prezenta
ordonan de urgen, se aplic numai contestaiilor formulate dup intrarea n vigoare a acesteia
din urm. Contestaiile introduse n faa Consiliului, n curs de soluionare la data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgen, se soluioneaz potrivit legii sub care au nceput."
Art. II din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30 iunie 2010, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010 prevede:
"Art. II
(1) Procesele i cererile n materie de achiziii publice aflate n curs de soluionare n faa
instanelor judectoreti la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen continu s se
judece n condiiile i cu procedura prevzut de legea n vigoare la data la care au fost ncepute.
(2) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, contestaiilor
soluionate de prima instan, respectiv Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau
tribunalul n circumscripia cruia se afl sediul autoritii contractante, li se aplic prevederile
acesteia."

------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam:


Art. II si III din ORDONANA DE URGEN nr. 77 din 27 noiembrie 2012, publicat n
MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2012 prevad urmatoarele:
"Art. II
(1) Procedurile de atribuire n curs de desfurare i contractele n curs de executare, la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, rmn supuse legislaiei n vigoare la data
iniierii, respectiv, ncheierii acestora.
(2) Prin procedur de atribuire n curs de desfurare se nelege orice procedur pentru care sa transmis un anun de participare sau, dup caz, o invitaie de participare, pn la data intrrii n
vigoare a prezentei ordonane de urgent.
Art. III
Contestaiile, procesele i cererile n materie de achiziii publice, aflate n curs de soluionare
n faa Consiliului sau, dup caz, a instanelor judectoreti la data intrrii n vigoare a prezentei
ordonane de urgen, continu s se judece n condiiile i cu procedura prevzute de legea n
vigoare la data la care au fost ncepute."

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
-------------Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Alexandru Cojocaru
Seful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Francu
p. Ministrul finantelor publice,
Istvan Jakab,
secretar de stat
Bucuresti, 19 aprilie 2006.
Nr. 34.

ANEXA 1
*T*
*Font 9*

NACE*1)

COD CPV
Sectiunea F
LUCRARI

DE
Di-Gru-Clasa Descriere
Explicatii generale
CONSTRUCvi-pa

TII
zi-

une

45 Lucrari de Aceasta diviziune include:


45000000
constructii - constructia de cladiri noi si lucrari de reparare,

modificare, restaurare

45.1 Lucrari de
45100000
organizare a

santierelor

si de prega-

tire a

terenurilor

45.11Lucrari de Aceasta clasa include:


45110000
demolare, - demolarea imobilelor si a altor structuri/construct
pregatire a - degajarea terenului si pregatirea santierelor

santierelor - lucrari de terasare: excavarea, umplerea, nivelarea


si de
amplasamentelor de constructii, sapare de santuri,
terasamente indepartarea rocilor, dinamitare etc.


- pregatirea santierelor pentru exploatare miniera,

inclusiv inlaturarea solului si alte lucrari de


dezvoltare si pregatire a terenurilor si santierelor

miniere


- drenarea santierelor de constructii


- drenarea terenurilor agricole si forestiere

45.12Lucrari de Aceasta clasa include:


45120000
foraj si - sondaje experimentale, foraje experimentale si
sondaj expe-carotaje pentru constructii, precum si pentru studii
rimentale geofizice, geologice sau alte scopuri similare


Aceasta clasa nu include:


- forarea puturilor de extractie a titeiului sau

a gazelor naturale, clasificate in 11.20


- forarea puturilor de apa, clasificate in 45.25


- adancirea puturilor, clasificate in 45.25


- exploatarea zacamintelor de titei si de gaze


naturale, precum si prospectarea geofizica,


geologica si seismica, clasificate in 74.20

45.2 Lucrari de
45200000
constructii

complete sau

partiale si

lucrari de

geniu civil

45.21Lucrari de Aceasta clasa include:


45210000
constructii - constructia de cladiri de toate tipurile

de cladiri - constructii de inginerie civila: poduri (inclusiv


si lucrari cele destinate sa sustina sosele suspendate),

de geniu viaducte, tuneluri si pasaje subterane

civil


- conducte de transport (petrol, gaz, apa), retele si

linii (electrice, de telecomunicatii), pe distanta

mare


- conducte, retele si linii pentru retele locale;

- lucrari conexe de amenajare urbana;


- asamblarea si executarea lucrarilor din


prefabricate


Aceasta clasa nu include:


- servicii anexe extractiei petrolului si gazelor,

clasificate in 11.20


- executia de lucrari din prefabricate de productie

proprie, altele decat cele din beton, clasificate

in 20, 26 si 28


- constructia (altele decat cladirile) pentru


stadioane, piscine, sali de sport, terenuri de tenis,


circuite de golf si alte instalatii sportive,


clasificate in 45.23


- lucrari de instalatii si izolatii pentru cladiri,

clasificate in 45.3


- lucrari de finisare, clasificate in 45.4


- activitati de arhitectura si de inginerie,


clasificate in 74.20


- managementul proiectelor de constructie,


clasificate in 74.20

45.22Lucrari de Aceasta clasa include:


45220000
invelitori, - lucrari de sarpante

sarpante si - instalarea acoperisurilor

terase la - lucrari de etansare

constructii

45.23Lucrari de Aceasta clasa include:


45230000
constructie - constructia de autostrazi, drumuri, sosele, strazi,
a cailor de alte cai de transport pentru vehicule si pietoni
comunicatii - constructia de cai ferate

terestre si - constructia de piste de aterizare-decolare

constructii - constructii (altele decat cladiri) pentru stadioane


destinate piscine, sali de sport, terenuri de tenis, circuite
sportului de golf si alte instalatii sportive


- marcarea suprafetelor rutiere si a spatiilor de

parcare


Aceasta clasa nu include:


- lucrari de terasamente, clasificate in 45.11

45.24Lucrari de Aceasta clasa include:


45240000
constructii - constructia de cai navigabile, porturi, porturi de
hidrotehniceambarcatiuni, ecluze etc,


- constructia de baraje si diguri


- constructii subacvatice


- dragare

45.25Alte lucrariAceasta clasa include:


45250000
speciale de - activitati de constructie specializate referitoare
constructie la un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrari

si care necesita competente sau echipamente


specializate:


- realizarea de fundatii, inclusiv baterea pilonilor

- forarea si constructia de puturi de apa, adancirea

puturilor


- montarea structurilor metalice (dar nu de


fabricatie proprie)


- arcuirea structurilor metalice


- asezarea caramizilor si a blocurilor de piatra

- montarea si demontarea schelelor si platformelor de

lucru proprii sau inchiriate


- constructia de cosuri, industriale si furnale


Aceasta clasa nu include:


- inchirierea de schele fara ridicare sau demontare,

clasificate in 71.32

45.3 Lucrari de
45300000
instalatii

si izolatii

45.31Lucrari de Aceasta clasa include:


45310000
instalatii - instalarea, in cladiri sau in alte tipuri de

electrice constructii, a urmatoarelor elemente:


- circuite electrice


- linii (cablaje) pentru telecomunicatii


- sisteme electrice de incalzire


- antene pentru cladiri


- sisteme de alarma impotriva incendiilor


- sisteme de alarma antiefractie


- ascensoare si scari rulante


- paratrasnete etc.

45.32Lucrari de Aceasta clasa include:


45320000
izolare - instalarea, in cladiri sau in alte tipuri de


constructii, de materiale pentru izolatie termica,

acustica si impotriva vibratiilor


Aceasta clasa nu include:


- lucrari de etansare, clasificate in 45.22

45.33Lucrari de Aceasta clasa include:


45330000
instalatii - instalarea, in cladiri sau in alte tipuri de


constructii, a urmatoarelor elemente:


- instalatii si echipamente sanitare


- instalatii pentru distributia gazelor


- echipamente si conducte de incalzire, de


ventilare, frigorifice sau de climatizare


- instalarea de pulverizatoare impotriva incendiilor

Aceasta clasa nu include:


- instalarea sistemelor electrice de incalzire,


clasificate in 45.31

45.34Alte lucrariAceasta clasa include:


45340000
de instala- - instalarea sistemelor de iluminat si semnalizare
tii
luminoasa pentru sosele, drumuri, cai ferate,


aeroporturi si porturi


- instalarea, in cladiri sau in alte tipuri de


constructii, a instalatiilor si echipamentelor


neclasificate in alta parte

45.4 Lucrari de
45400000
finisare

45.41Lucrari de Aceasta clasa include:


45410000
ipsoserie - aplicarea, in cladiri sau in alte tipuri de


constructii, a ipsosului si a tencuielii uscate


pentru stucturi sau ornamente interioare si


exterioare, inclusiv a materialelor de fatuire


asociate

45.42Lucrari de Aceasta clasa include:


45420000
tamplarie si- instalarea de usi, ferestre, cadre pentru, usi si
dulgherie ferestre, bucatarii echipate, scari interioare, alte

dotari similare, din lemn sau orice fel de material

(dar nu de fabricatie proprie)


- amenajari interioare precum plafoane, lambriuri,

partitii mobile etc.


Aceasta clasa nu include:


- acoperirea cu parchet sau alte materiale de


acoperire a podelelor, clasificate in 45.43

45.43Lucrari de Aceasta clasa include:


45430000
acoperire a - asezarea, prinderea sau fixarea, in cladiri sau in
peretilor sialte tipuri de constructii, a urmatoarelor elemente:
podelelor - placaje din ceramica, beton sau piatra


- parchete sau alte materiale de acoperire a


podelelor


- mochete, linoleum si alte materiale flexibile


- materiale de placare din granit, marmura sau


ardezie


- tapete

45.44Lucrari de Aceasta clasa include:


45440000
vopsitorie, - vopsitorie in interiorul si pe exteriorul

zugraveli sicladirilor

montari de - vopsitoria constructiilor de inginerie civila

geamuri - montarea geamurilor, oglinzilor etc.


Aceasta clasa nu include:


- instalarea ferestrelor, clasificate in 45.42

45.45Alte lucrariAceasta clasa include:


45450000
de finisare - instalarea piscinelor private

a cladirilor- curatirea peretilor exteriori ai cladirilor cuajutorul aburilor, prin sablare si alte activitati

similare


- alte lucrari de finisare a cladirilor neclasificate

in alta parte


Aceasta clasa nu include:


- curatirea peretilor interiori ai cladirilor si ai

altor constructii, clasificate in 74.70

45.5 Inchirierea
45500000
de utilaje

de construc-

tii si

demolare cu

operator

45.50Inchirierea Aceasta clasa nu include:

de utilaje - inchirierea de masini si materiale de constructie


de construc-sau demolare fara operator, clasificate in 71.32
tii si

demolare cu

operator

*1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea

statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana (JO L 293, 24.10.1990,


p. 1). Regulament modificat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 761/93 (JO L 83,
3.4.1993, p. 1).

*ST*
ANEXA 2
Anexa 2A *)
---------*) n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i CPC, se aplic nomenclatura CPC.
*T*
*Font 8*

Cate- Descrierea serviciilor Numere de referin Numere de referin CPV

gorie
CPC*1)

1. Servicii de ntreinere i 6112, 6122, 633, 886 De la 50100000-6 la 50884000-5


(cu

reparare

excepia 50310000-1 la 50324200-4 i

50116510-9, 50190000-3, 50229000-6,

50243000-0) i de la 51000000-9 la

51900000-1

2. Servicii de transport
712 (cu excepia
De la 60100000-9 la 60183000-4 (cu

terestru*2), inclusiv servici- 71235), 7512, 87304 excepia 60160000-7, 60161000-4,

ile de transport cu vehicule


60220000-6) i de la 64120000-3 la

blindate i serviciile de
64121200-2

curierat, cu excepia transpo-

rtului de coresponden

3. Servicii de transport aerian: 73 (cu excepia 7321) De la 60410000-5 la 60424120-3


(cu

transporturi de pasageri i de
excepia 60411000-2, 60421000-5) i

marf, cu excepia transportu-


60500000-3

lui de coresponden

De la 60440000-4 la 60445000-9

4. Transport de coresponden pe 71235, 7321


60160000-7, 60161000-4
60411000-2,

uscat*2) i aerian

60421000-5

5. Servicii de telecomunicaii 752


De la 64200000-8 la 64228200-2

72318000-7 i de la 72700000-7 la

72720000-3

6. Servicii financiare: a)
ex 81, 812, 814
De la 66100000-1 la 66720000-3*4)

servicii de asigurare

b) servicii bancare i de

investiii*3)

7. Servicii informatice i
84
De la 50310000-1 la 50324200-4

servicii conexe

De la 72000000-5 la 72920000-5 (cu

excepia 72318000-7 i de la 72700000-7

la 72720000-3), 79342410-4

8. Servicii de cercetare i de 85
De la 73000000-2 la 73436000-7 (cu

dezvoltare*4)

excepia 73200000-4, 73210000-7,

73220000-0)

9. Servicii de contabilitate, de 862


De la 79210000-9 la 79223000-3

audit i de gestionare a

registrelor contabile

10. Servicii de studii de pia i 864


De la 79300000-7 la 79330000-6 i

de sondaje de opinie

79342310-9, 79342311-6

11. Servicii de consultan n ma- 865, 866


De la 73200000-4 la 73220000-0

nagement*5) i servicii conexe


De la 79400000-8 la 79421200-3 i

79342000-3, 79342100-4, 79342300-6,

79342320-2, 79342321-9, 79910000-6,

79991000-7, 98362000-8

12. Servicii de arhitectur; servi-867


De la 71000000-8 la 71900000-7 (cu

cii de inginerie i servicii


excepia 71550000-8) i 79994000-8

integrate de inginerie; servi-

cii de amenajare urban i

servicii de arhitectur peisa-

gistic; servicii conexe de

consultan tiinific i

tehnic; servicii de testare

i analiz tehnic

13. Servicii de publicitate


871
De la 79341000-6 la 79342200-5 (cu

excepia 79342000-3 i 79342100-4)

14. Servicii de curenie pentru 874, 82201 la 82206 De la 70300000-4 la 70340000-6


i de la

cldiri i servicii de adminis-


90900000-6 la 90924000-0

trare a proprietilor

15. Servicii de publicare i


88442
De la 79800000-2 la 79824000-6

tiprire contra unei taxe sau


De la 79970000-6 la 79980000-7

pe baza unui contract

16. Servicii de eliminare a deeu- 94


De la 90400000-1 la 90743200-9 (cu

rilor menajere i a apelor


excepia 90712200-3) De la 90910000-9 la

menajere; servicii de igieni-


90920000-2 i 50190000-3, 50229000-6

zare i servicii similare


50243000-0

*ST*
----------*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat pentru a defini domeniul de aplicare a
Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepia serviciilor de transport feroviar reglementate de categoria 18 din CPC prov.

*3) Cu excepia contractelor de achiziii de servicii financiare privind emiterea, cumprarea,


vnzarea i transferul de titluri sau de alte instrumente financiare i a serviciilor prestate de
bncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au ca obiect achiziia sau
locaiunea, oricare ar fi modalitile financiare, de terenuri, de construcii existente sau de alte
bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de
servicii financiare ncheiate n acelai timp, nainte sau dup ncheierea contractului care are ca
obiect achiziia sau locaiunea, n orice form, fac obiectul prezentei ordonane de urgen.
*4) Cu excepia contractelor de achiziii de servicii de cercetare i de dezvoltare, altele dect
cele prin care beneficiile revin exclusiv autoritii contractante i/sau entitilor contractante n
scopul utilizrii n desfurarea propriilor activiti, cu condiia ca serviciul prestat s fie
remunerat n totalitate de ctre autoritatea contractant i/sau de entiti contractante.
*5) Cu excepia serviciilor de arbitraj i de conciliere.
Anexa 2B*)
*T*
*Font 8*

Cate- Descrierea serviciilor Numere de referin Numere de referin CPV

gorie
CPC*1)

17. Servicii hoteliere i de


64
De la 55100000-1 la 55524000-9 i de

restaurant

la 98340000-8 la 98341100-6

18. Servicii de transport feroviar 711


De la 60200000-0 la 60220000-6

19. Servicii de transport naval 72


De la 60600000-4 la 60653000-0 i de la

63727000-1 la 63727200-3

20. Servicii de transport anexe i 74


De la 63000000-9 la 63734000-3 (cu

auxiliare

excepia 63711200-8, 63712700-0,

63712710-3 i de la 63727000-1, la

63727200-3) i 98361000-1

21. Servicii juridice


861
De la 79100000-5 la 79140000-7

22. Servicii de recrutare i de 872


De la 79600000-0 la 79635000-4 (cu

plasare a forei de munc*2)


excepia 79611000-0, 79632000-3,

79633000-0) i de la 98500000-8 la

98514000-9

23. Servicii de investigaie i de 873 (cu excepia De la 79700000-1 la 79723000-8

siguran, cu excepia servi- 87304)

ciilor de transport cu vehicule

blindate

24. Servicii de nvmnt i de 92


De la 80100000-5 la 80660000-8 (cu

formare profesional

excepia 80533000-9, 80533100-0,

80533200-1)

25. Servicii de sntate i servi- 93


79611000-0 i de la 85000000-9 la

cii de asisten social

85323000-9 (cu excepia 85321000-5 i

85322000-2)

26. Servicii de recreere, culturale96


De la 79995000-5 la 79995200-7 i de la

i sportive*3)

92000000-1 la 92700000-8 (cu excepia

92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

27. Alte servicii

*ST*
---------*) n cazul unei interpretri diferite ntre CPV i CPC, se aplic nomenclatura CPC.
*1) Nomenclatura CPC (versiune provizorie) utilizat pentru a defini domeniul de aplicare a
Directivei 92/50/CEE.
*2) Cu excepia contractelor de achiziii de munc.
*3) Cu excepia contractelor de achiziii referitoare la cumprarea, dezvoltarea, producia sau
coproducia de programe de ctre organisme de radiodifuziune i a contractelor de achiziii
privind timpul de emisie.
-------------

Anexa 2 a fost modificat de pct. 98 al art. I din ORDONANA DE URGEN nr. 76 din 30
iunie 2010, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010.
ANEXA 3
INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURI
ANEXA 3A
INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE PENTRU ACHIZITIILE
PUBLICE
ANUNT SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILA CU PRIVIRE LA
PUBLICAREA ANUNTULUI DE INTENTIE IN SEAP
1. Tara autoritatii contractante
2. Denumirea autoritatii contractante
3. Adresa de Internet unde se publica anuntul de intentie (URL)
4. Numarul (numerele) de referinta din Nomenclatura CPV
ANUNT DE INTENTIE
1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale
biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare. In cazul in care urmeaza sa
fie atribuit un contract de servicii sau de lucrari, se precizeaza institutiile competente si punctele
de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obtine informatii suplimentare cu privire
la cadrul legislativ general privind impozitarea, protectia mediului, protectia muncii si conditiile
de munca, aplicabil in locul in care urmeaza sa fie realizata prestatia.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de achizitie publica rezervat
atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare
protejata.
3. In cazul achizitiei de lucrari: natura si dimensiunea lucrarilor; locul de executie; daca
lucrarea este divizata in mai multe loturi, caracteristicile esentiale ale respectivelor loturi; daca
este posibil, estimarea costurilor pe care le implica lucrarile in cauza; numarul (numerele) de
referinta din nomenclatura.
In cazul achizitiei de produse: natura si cantitatea sau valoarea produselor care urmeaza sa fie
furnizate; numanul (numerele) de referinta din nomenclatura;
In cazul achizitiei de servicii: valoarea totala estimata a achizitiilor in fiecare din categoriile de
servicii prevazute in anexa 2A; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura.
4. Date provizorii prevazute pentru initierea procedurilor de atribuire a contractului sau a
contractelor, in cazul contractelor de servicii specificandu-se categoria in care se incadreaza
fiecare.
5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.
6. Dupa caz, alte informatii.
7. Data transmiterii spre publicare a anuntului de intentie sau, dupa caz, data transmiterii spre
publicare a anuntului simplificat de informare prealabila.
8. Se precizeaza daca contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai in cazul
anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

ANUNTUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZITIE PUBLICA


Licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere:
1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritatii
contractante.
2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de achizitie publica rezervat
atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare
protejata.
3. (a) Procedura de atribuire aleasa;
(b) Dupa caz, motivul recurgerii la procedura accelerata (in cazul licitatiei restranse si
negocierii);
(c) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;
---------------Lit. (c) a punctului 3 din sectiunea "Anuntul de participare pentru contractele de achizitie
publica" a anexei 3A a fost modificata de pct. 52 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17
iulie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
(d) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;
(e) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie aplicata o licitatie electronica [conform
prevederilor de la art. 161 lit.a)].
4. Forma contractului.
5. Dupa caz, locul executiei lucrarilor, locul de livrare a produselor sau locul prestarii
serviciilor.
6. (a) Pentru achizitia de lucrari:
- natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; se precizeaza, daca este
cazul, optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare si, daca se cunoaste, calendarul
provizoriu pentru recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile; in cazul
in care contractul este divizat in mai multe loturi, dimensiunea respectivelor loturi; numarul
(numerele) de referinta din nomenclatura,
- informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si
proiectare,
- in cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevazuta a acordului-cadru, valoarea totala
estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru, precum si, in masura
in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite.
(b) Pentru achizitia de produse:
- natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va
realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere leasing sau orice combinatie a acestora;
cantitatea de produse care trebuie furnizata; se precizeaza, daca este cazul, optiunea de
achizitionare a unor cantitati suplimentare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru
recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile; numarul (numerele) de
referinta din nomenclatura,
- in cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reinnoite in decursul unei
anumite perioade, se precizeaza, daca se cunoaste, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
- in cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevazuta a acordului-cadru, valoarea totala
estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru, precum si, in masura in
care este posibil valoarea individuala si frecventa contractelor care unneaza sa fie atribuite.

(c) Pentru achizitia de servicii:


- categoria si descrierea serviciului; numarul (numerele) de referinta din nomenclatura;
cantitatea serviciilor care trebuie prestate; se precizeaza, daca este cazul, optiunea de
achizitionare a unor servicii noi similare si, daca se cunoaste, calendarul provizoriu pentru
recurgerea la aceste optiuni, precum si numarul de reinnoiri posibile,
- in cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reinnoite in decursul unei
anumite perioade, se precizeaza, daca se cunoaste, calendarul atribuirii contractelor ulterioare,
- in cazul unui acord-cadru, se precizeaza durata prevazuta a acordului-cadru, valoarea totala
estimata a prestarilor pe durata acordului-cadru, precum si, in masura in care este posibil,
valoarea individuala si frecventa contractelor care unneaza sa fie atribuite,
- se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata, in temeiul unor acte normative, unei
profesii specifice (se indica actele normative respective),
- se precizeaza daca persoanele juridice trebuie sa indice numele si calificarile profesionale ale
personalului responsabil cu prestarea serviciului.
7. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza posibilitatea operatorilor
economici de a depune oferte pentru unul, mai multe sau toate loturile.
8. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrari/furnizare/servicii. In cazul in care
este posibil, termenul la care incep lucrarile, la care sunt livrate produsele sau, dupa caz, la care
sunt prestate serviciile.
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.
10. Daca este cazul, conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului.
11. In cazul licitatiei deschise:
(a) denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se
poate solicita documentatia de atribuire (caietul de sarcini si orice alte documentele
suplimentare);
(b) dupa caz, termenul de transmitere a respectivei solicitari;
(c) dupa caz, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii respectivei documentatii.
12. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative, in cazul in care este utilizat
un sistem de achizitie dinamic (licitatie deschisa);
(b) In cazul licitatiei restranse sau negocierii, data limita de primire a cererilor de participare;
(c) Adresa la care trebuie transmise;
(d) Limba sau limbile in care trebuie redactate.
13. In cazul licitatiei deschise:
(a) persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor;
(b) data, ora si locul deschiderii ofertelor.
14. Daca este cazul, garantiile solicitate.
15. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le
reglementeaza.
16. Dupa caz, forma juridica in care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici
carora li s-a atribuit contractul.
17. Criterii de calificare/selectie privind situatia personala a operatorilor economici care pot
atrage dupa sine excluderea acestora din urma, precum si informatiile/documentele prin care
acestia dovedesc faptul ca nu se incadreaza in cazurile ce justifica excluderea. Criterii de
calificare/selectie privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si
profesionala, a operatorului economic; informatii/documente pe care trebuie sa le prezinte

operatorul economic pentru evaluarea capacitatilor minime cu caracter economic si tehnic, daca
acestea au fost impuse. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor impuse.
18. Pentru acordul-cadru: numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu
care se va incheia acordul-cadru, durata acordului-cadru, precizand, daca este cazul motivele
care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.
19. Pentru dialogul competitiv si negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de
participare, se precizeaza, daca este cazul, derularea in mai multe etape succesive, pentru a
reduce in mod progresiv numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate sau de oferte care
urmeaza sa fie negociate.
20. Pentru licitatia restransa, dialogul competitiv si negocierea cu publicarea prealabila a unui
anunt de participare, in cazul in care se recurge la optiunea de reducere a numarului de candidati
care vor fi invitati sa prezinte o oferta, sa participe la consultari sau sa negocieze: numarul minim
si, dupa caz, numarul maxim propus de candidati si criteriile obiective care urmeaza sa se aplice
pentru a selecta respectivul numar de candidati.
21. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.
22. Dupa caz, denumirea si adresa operatorilor economici deja selectati de autoritatea
contractanta (negociere).
23. Criteriul de atribuire a contractului: "pretul cel mai scazut" sau "oferta cea mai avantajoasa
din punct de vedere economic", precum si ponderea lor se precizeaza doar in cazul in care nu
figureaza in documentatia de atribuire ori, in cazul aplicarii dialogului competitiv sau negocierii,
in documentatia descriptiva.
---------------Punctul 23 din sectiunea "Anuntul de participare pentru contractele de achizitie publica" a
anexei 3A a fost modificat de pct. 52 al articolului unic din LEGEA nr. 337 din 17 iulie 2006,
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006.
24. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor. Informatii
exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de
telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii.
25. Data publicarii anuntului de intentie sau, dupa caz, precizarea ca nu a fost publicat un
astfel de anunt.
26. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
27. Se precizeaza daca contractul intra sub incidenta Acordului OMC (numai in cazul
anunturilor transmise spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
ANUNTUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZITII
PUBLICE IN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC
1. Tara autoritatii contractante.
2. Denumirea si adresa de e-mail a autoritatii contractante.
3. Referinte privind publicarea anuntului de participare la sistemul dinamic de achizitii.
4. Adresa de e-mail la care este disponibila documentatia de atribuire (caietul de sarcini si
documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achizitii.
5. Obiectul contractului: descrierea prin numarul (numerele) de referinta din nomenclatura
"CPV" si cantitatile care se vor achizitiona sau dimensiunea contractului care urmeaza sa fie
atribuit.
6. Termenul de depunere a ofertelor orientative.

ANUNTUL DE ATRIBUIRE
1. Denumirea si adresa autoritatii contractante.
2. Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.
3. Contractul de lucrari: natura si dimensiunea prestatiilor, caracteristicile generale ale lucrarii.
Contractul de furnizare: natura si cantitatea produselor furnizate, dupa caz, pe furnizor;
numarul de referinta din nomenclatura.
Contracte de servicii: categoria si descrierea serviciului; numarul de referinta din
nomenclatura; cantitatea de servicii achizitionate.
4. Data atribuirii contractului de achizitie publica.
5. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica.
6. Numarul de oferte primite.
7. Denumirea si adresa ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori.
8. Pretul sau gama preturilor platite.
9. Valoarea ofertei celei mai ridicate si a ofertei celei mai scazute luate in considerare in
vederea atribuirii contractului de achizitii publice.
10. Daca este cazul, valoarea si partea din contract care urmeaza sa fie subcontractata.
11. Data publicarii anuntului de participare.
12. Data transmiterii spre publicare a anuntului de atribuire.
13. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor. Informatii
exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea, adresa, numarul de
telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

ANEXA 3B
INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE DE PARTICIPARE LA
CONCESIUNEA DE LUCRARI/SERVICII
1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractate.
2. (a) Locul executiei lucrarilor/prestarii serviciilor
(b) Obiectul concesionarii; natura si dimensiunea lucrarilor/prestarilor.
3. (a) Termenul de depunere a candidaturilor
(b) Adresa la care trebuie transmise
(c) Limba sau limbile in care trebuie redactate
4. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii
5. Criterii utilizate la atribuirea contractului
6. Dupa caz, procentajul minim din lucrari acordat partilor terte
7. Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare
8. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, dupa caz, de
mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, dupa caz, denumirea,
adresa, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se pot obtine
aceste informatii.

ANEXA 3C

INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE DE PARTICIPARE ALE


CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITATI CONTRACTANTE
1. (a) Locul executiei lucrarilor
(b) Natura si dimensiunea prestarilor; caracteristicile generale ale lucrarii
2. Termenul de executie eventual impus
3. Denumirea si adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini si
documentele suplimentare
4. (a) Termenul de primire a cererilor de participare si de primire a ofertelor
(b) Adresa la care trebuie transmise
(c) Limba sau limbile in care trebuie redactate
5. Daca este cazul, garantiile solicitate
6. Conditiile cu caracter economic si tehnic pe care trebuie sa le indeplineasca executantul de
lucrari
7. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului
8. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare

ANEXA 3D
INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE PENTRU CONCURSURILE
DE SOLUTII
ANUNTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractate si ale biroului
de la care se pot obtine documentele suplimentare
2. Descrierea proiectului
3. Tipul de concurs: deschis sau restrans
4. In cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor
5. In cazul unui concurs restrans:
(a) numarul de participanti care vor fi selectati;
(b) dupa caz, numele participantilor deja selectati;
(c) criterii de selectie a participantilor;
(d) termenul de depunere a cererilor de participare.
6. Dupa caz, se precizeaza daca participarea este rezervata unei profesii specifice
7. Criteriile care urmeaza sa fie aplicate la evaluarea proiectelor
8. Numele membrilor juriului
9. Se precizeaza daca decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractanta
10. Dupa caz, numarul si valoarea premiilor
11. Daca este cazul, se precizeaza platile care urmeaza sa fie efectuate tuturor participantilor
12. Se precizeaza daca, in urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite
castigatorului sau castigatorilor concursului
13. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare
ANUNTUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI
1. Numele, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractante

2. Descrierea proiectului
3. Numarul total de participanti
4. Numarul de participanti straini
5. Castigatorul (castigatorii) concursului
6. Dupa caz, premiul (premiile) acordate.
7. Referinte privind publicarea anuntului de participare la concurs
8. Data transmiterii spre publicare a anuntului privind rezultatul concursului.
-------