Sunteți pe pagina 1din 10
hvsramuL sta CERERE ‘Oficiul registra comertui de pe lang aceon cclimeeia,, | Switiamiitpechitielins ‘COMERTULUI DE PE LANGA a DW rezerrare denumit firma OU CURESTI.. “ume. ren ideniiearct Ch sein RO. RA Genpraar i oe 2, domielliu/resedinga in: loeaitatea EST sons jydtGsoctor 3. prin .. CNP/NIF in calitate de. (nena dee conform. 4. solicit verificare disponibilitate si/ sau rezervare firma” pentru : sutorizare i inmatriculare C1 schimbare denumire 1 schimbare sedi profesional in alt judey RoPEseu joa 7 : ‘ ; d\peuls PoPESev \ inom FT [ (Rive 9 PESCU Vs join 21 | f) pua.£9.02. 20/% Senmttura ee \ ‘Not: (1) Dovadarezervirt irmel este valabilt tel ual dela data emiteréacestla, ‘Aces formular se utlizeazd pentra verificaea disponibli.i irezervArl denumlell pent perwoane izicesutorzate,imtrepringer individusle st Intreprinder famille, Aviz/Aceept conform Legii nr. 2302007 1 1. ASOCIATIA DE PROPRIETARI / LOCATARI «f Bloc nr. sre BD TBNOVA ant tate, PUCUREST aac... 2. La cererea Domnului/Dopafet.......... FOPESCY. 10 AA) . A scson gp Sonia. ~ BULUR Those... BIRNOVA ag oqeett didi woe lS 56... et €..5p 4. in caine as”... UTVLAR. 0: in temeiul art. 42 din Legea nr. 230/2007, privind ininyren,organizaea gi functionareaasociilr de proprietari avind acceptul proprietarilor gi al titularilor contractelor de inchiriere din locuinjele cu care sc invecineaz’ pe plan orizontal si vertical, Tepentetnainantitnainarnpinarne.. BRNO cam, poe MMS «...4.,8.8..m.3F.. rocatatea..... 2 UCUREST! »iydevsecwr.. 2. «tn eae, Aim eee POPEICO V. MOAN LI: » cu nr, de ordine in registral comertului?) we ‘unig ie sig os 7 5. urmeazi si-si desfigoare activitttile’?: test ated Presedinte / Administrator, | (ume, prenie, senndsra, samgilaaxocatt) | pws Xl: .02; 20/> « 1, ACCEPTUL PROPRIETARILOR / TITULARILOR DE CONTRACTE DE INCHIRIERE DIN LOCUINTELE INVECINATE Confirmam cd spatial, a ci 1. pe plan orizontak:, «Apwtomet 2) year: lestinafie se schimbi, se fave + proprietar / chirias Doamna/Domnul aqeres ovlinemcOR RES. semniture ~Apamenl 29... ort iia Doan Danm poston pn semnatura 37 ~ Apartamentul mr + proprietar/chiriag Doamna/Domnul. 8 : semnitura : + Apartamentul nr........+, proprietar ehitiay Doamna/Doranl faremlawe coins SEMMBNUE ees eecesed 2. pe plan vertic | -Apmment 220... pope ia Danone. occu semnatura 74 pitch nc A pet ante a SOMBER. es cecee ’ ~ Apartamennul nr.........5 proprietar/ehirias Doamna/Domnl....... Svvevees eieeeey semnatura ie ~ Apartamentul ne. + proprietar/ chitias Doamnna/Domnul inSoanase . : SemmnBtUED ee eeeeeeve ed bial wu are constitu asoclajie de locatar/proprictar se va bara east Tslse va prezentao decaraie pe mndere din care sk rerulte acest fap Sccampetnat x: wciaUadminsratortmputealieprezaa (@)Se completen24 in cain care firma este nmatriculat; (@) Se completeaci, dup eaz, cuz activate de birou sau activitiile pe care le va desfisura conform obicetual de setvitate; (8) Secompletenzh in funcie de aumira loeetarior cu care se tavecinea cod 1110-160 CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT 1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1, POPESCU VASILE domiciliat in sir. Birnova, nr. 1, bl. M115, ap. 34, sc.l, et. 6, sector 5, Bucuresti, posesor a cartii de identitate seria RR nr. 633316, eliberata de SPCEP $5, la data de 31.08.2009, CNP 1481009456583, si POPESCU AURELIA, doi ta in str. Birnova, nr. 1, bl. MIIS, ap. 34, sc.l, et. 6, sector 5, Bucuresti, posesoarea a eértii de identitate seria RD nr. 745895 eliberat de SPCEP 5 din Bucuresti, la data de 07.05.2002, CNP 2490409131239, {n calitate de comodanti, pe de o parte, si 1.2. POPESCU V IOAN Intreprindere Individuala, aflata in proces de inregistrare la registrul comertului, reprezentata prin: POPESCU IOAN, cetatean roman, nascut la data de 17.03.1981 in loc. Bucuresti, Sector 5, fiul lui Vasile si Aurelia, identificat cu C.L. seria RD nr. 062906, eliberat de SPCEP SS, la data de 22.02.01, CNP 1810317393707, in str. Birnova, nr. 1, bl. MII5, ap. 34, seal, et. 6, sector 5, Bucuresti, in calitate de comodatar, au convenit incheierea prezentului contract in urmatoertele conditii 1. OBIECTUL CONTRACTULUL 2.1. Comodanti acorda in folosinta gratuita comodatarului I(una) camera din imobilul situat in Bucuresti, str. Birnova, nr.1, bl. MLI5, sc. 1, et.6, ap. 34, sector 5, precum si acces la dependinte. Imobilul este in proprietatea comodantilor in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 908 din data de 04.04.2002, comodatarul putand sa-si declare sediul social sau sa-si desdchida punct de lucru in acest spatiu cu activitate de birou. IL DURATA CONTRACTULUL 3.1, Bunurile prevazute la punctul 2.1. se acorda de c@tre comodanti comodatarului pe termen de S(cinci) ani. 3.2 Termenul prevazut la art 3.1 din prezentul contract curge de la data semnarii acestuia, comodantii asigurand comodatarului deplin acces la spatiul mentionat la art. 2.1 IV. OBLIGATILE PARTILOR 4.1. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: a) s& conserve bunurile, adic4 si se ingrijeasca de ele ca un bun pro} b) s& foloseasea bunurile conform destinatiei_prevazute in prezentul contract; ©) si restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantilor, reprezentantului sfu ori mostenitorilor sai. 4) sa raspunda pentru orice pagube car s-ar aduce spatiului din culpa sa; e) sa achite contravaloare utilitatilor in masura folosirii sapatiului 4.2. Obligatiile comodantilor sunt urmatoarele: 8) s&nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasc’t bunurile pana la termenul stabilit; b) sd restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; V. INCETAREA CONTRACTULUI 5.1, Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situati 2) La expirarea termenului de valabilitate prevazut la art. 3.1 coroborat ew art 3.2 din prezentul contract, b) Prin nerespecatrea obligatiilor prevazute la art. 3.1 si 3.2 de catre partile contractante, dupa notificarea de catre celalata parte, ca 0 noua nerespeciare va duce la rezilierea contractului: ©) Prin denuntare unilaterala, de catre oricare din parti cu obligatia unui preaviz de 15 zile din partea celeilalte parti; 4) Prin acordul comun al partilor. VI. LITIGHL 6.1. Partile au convenit cd toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia si fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanti lor. 6.2. In cazul in care nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecdtoresti competent, VII. CLAUZE FINALE, 7.1, Modificarea prezentului contract se va face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 7.2.Prezentul contract a fost incheiat sub semnatura privata in 3(trei) exemplare, 1(unul) exemplar pentru comodanti si 2(doua) pentru comodatar. Incheiat astizi 22 Februarie 2013 la domiciliu! comodantitor. COMODANTI, COMODATAR, POPESCU AURELIA. POPESCU IOAN CU VASILE Ge 1 u. CERERE , im Sere ee Eey Clioresistrareinregintrotcomertutsi [eutortare faction Wlinesistrare scala radiere a ~ OFICIUL REGISTRULUL Ks i caciaames Orsi (COMERTULUI DE PE LANGA SPRIBUNALIL, li re indivi reprindere fail Bueenety Crea Batreprindereinaviguats Clnteprindere aia Iv. £0 ™ DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, i satsemmanta .. POPESCU... OAM fn caltate do on ssi -idawiiageyC! saab x A296 c LV ocatate.. AUCUREST jor... data si locul naste Pe PLU REST. st. gyn LR MOU AT. Ws eta G... ap 24. igheyscoor od postal ee aloe a lapses fine =e ceutenia ROMANE oa ia: WECASH ER 3. Resedinta in Romania(dacs este cazul):localitates a mare Hee qo AT en cod gal in conform 5. Pentru firm ICO. IOAN avind numar de ordine in regstral comertului® 6. Cope profesional in: localitatea yh ear. woe PIS. sera tet) bn ap. bs ject telefon GALA. 7 Oge e-mail. — 7. in temeiul OUG aor. 4472008 privind dlesfigurarea activititilor economice de citre prrsoumae fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, 2 Legii nr. 359/204 privind simplificarea formalitétilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fzice, asocafilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscalé a acestora precum sila autorizarea functionarit persoanelor juridice, cu modifichile si completirile ulterioare sia Legii oy. 26/1990 privind registrul comertului, repabiicata, ca modificiri completarile ulterioare, vi solicit: ” ‘inregistrarea in registrul comertului ‘autorizarea functionivii prin inregistrarea declaratiei(lor)—tip: (] model 1 monet D modes 73. C1 tamatrieularea ea urmare a schimbari sedlului profesional in judeful 7.0 Deseo fiscali conform datelor mareate eu ,X" fn Anexa nr. 1 1 i oepopeeittT reas ae joapele personne 76, [1 taregtrarea menfanilorreferitoare Cdenumire Cedi profestonalin cea juday Clobict deactivate Clacord de consiuire Clptrimonia de afectajiune Cpunce detuera Creprezentnt/Clmembru tntreprindere nmi: Clevoptre Liretragere Chelate ag RO nicest ices = Oschimbarea sedintui wr. — Ba sone SEAM Judey'scetor EFM ne 2 fx enmall von WD He ~ (adios urasare sobre profisionl nat ude Diraderea din registrulcomerqului-motvradiere: Clieces Clincerere Cart 25 in Leyes ar, 2671099 newport acts Cretuare setae cu data de. Oo atl 7.7.) mentionarea depuneri in registrul comertulul a... 7.8. 1) copie de pe cererea de inregistrare, anexa(ele) nr. sideclaratia(le)- tip model ‘NEEL: (1)5e completeaz, dup car pervoandfivichpersoand tzid autorlzndfinereprineBior Gular a fatreprnderi iavdualereprenratat al {tureprinderit fmilislemmembro ftrepradert familie (2) Se completeazd, dupa cx, codul numeric persoaauumirul de idenieare Racal; (3) Se completeaztnumal in stuata ta eae PFAAntre (4) In aceasl rubric se poate complet: prelungire vs linger et sd 1-108 8. 14 Soviet solutionarea cereri ii ipsa mea. {in sustinerea eereri,depun actele doveditoare mentonate in opisal de documente 9, [Solicit comunicaren documentelor care atesthefectuareaincegistri tn registra comer pins Cposts Cle-mai OF birou elders, la sediul O.R.C. de pe lings Tribunal... BUCURES T Dbirout de asstent x epreentare al Primi V. Obiectul de activitate: Hinmatricutare Dimodificare 1 Ante png pecs IZOD, ehh fat a. dient ta 2, Activititi secundare (clasa(@AEN si denumirea) 2.1. C1 completare 2.00 ei jae sa nur ev ‘VIL. Alte modifiedri ale datelor inregistrate in registrul comerfului crt Denurairea actului i gana actului /Emitent ele 1 | Anexa ur, 1 —referitor la inregistrarea fiscal 04.03 201: t | | Dovadi privind disponibile gi rezevvare a fimmel 3204] (902 1S L '3.__| Dovada sediu profesional Calacctesudot] 22-02. 20/3 E | Specimen de small 104.03. 207 7 '5._| Fotocopie carte de identitate/pasaport titular Gi RD Ob 2506 £ ‘6._| Fotocopie() carte de identtate/pasaport menibrs (membrit) : 7._| Fotocopie(i) documente care atest pregitire profesional | hipta SAT AEOF OF 200d | T 3 t i. | Fotocopie(i) documente care atest experienia profesionala ‘9,_| Acord de constituire 10. | Decl pe propria rispundere privind autorizarea ikefonie* del 2, m 04. 03 201% 2 Ti_|_Imputernicire 12._| Procurd special de reprezentare 13._|_Cerere de reprezentare in vederea inregistrarii in reg. com, | [Deval eis - 1s. Dovada taxa cazier (e) fiscal(e) Si, dupii caz, tn funoyie de inregistrivle solicitate, se mentioneaz documentele doveditoare cerute de prevederle legale in vigoare. 16 | Cotte de ak fue Ale ace Fo? PO [ Total fite ‘Anexa nr... declarafia (ie) fntr-un poppe pe propria raspundere, cunoseand c& deel 04 03. 2ol% Semnttura A tel : C inexacte sunt phtlepsite conform legii. — ag pel L 1. ‘MODELa] TM. Spre inaintare eitre!”; ‘OFICIUL REGISTRULUL COMERTULUI DE PE LANGA, "TRIBUNAL. vsnnene DECLARATIE RuCuRES pe propria rispundere dati in temeiul prevederilor [jy >| art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2008 cu | 4 intrare: ‘modificirile si completirile ulterioare Data 1 ahem ty PREICY JOAN » doniciarin... PUCURES Y.. Stl IRN OYA. Oy; woe. IE seara..f.. eta &.. ap. indevecor een DRIE aoe: OF etn RO G296 cnprwte....A 51031 4393707 inert ae... SHEP $9. re cameeees itate de. TETULAB. 0 F : eerine PoP eseu. ve son vtbd sake ocasd m egtrlemerpinit ==... woh Mlngeigeher ec 5 im pall icles caon COE wove aL. Hoo Steam uf. 2, ici onde OELEL seep Se eh 4, DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE: 4.1. Cleunose i respect prevederile legisla’ si slereglementivilor generale si specifce din dameniul: Osanitar Clsanitar-veterinar si pentru siguran alimentelor Dprotectiei mediutui Oprotectiei muneii 4.2, C1 ma oblig ca pentra activititile cu impact semnificativ asupra mediului si solicit autorizarea la sediul autoritagii publice tertoriale pentru protectia mediulu. | 43, ED sunt indepinite condi de funeiomare previzue de legisla spect n domenl santa, sarita-veterna, protectiei mediulu, protectei muncii care se desfiyoars la: 43.1. [A sEpIv SOCIALIPROFESIONAL. Nr. salariagt®: Case CAEN Denumire activitate FARE fev vi THE pau: L422, 201 senntura C2 ‘Noth: (1) Se completesza, dup ex eu: Directia de SSnatate Publ si pentru Siguranya Alimencelor/Agentia de Sanarare Mediu... lnspectoratul Teritoral de Mune (2) Se completeazt ew eaitatea pe cae solctantalo define (asocat, ondator, persoana fried autovis al intreprinderilindividuale,reprezentatintreprindere familial adiwinisrator,reprezeatan) (8) Secompleteazl numai fn cxzl in care firma este iarepistrats; (@) Semareheaz4 dupa cazc3suta(le)corespuaaitoare domeniulni de autoriare: (6) In cazal actviiior eu impact semnificatis asupra medial se marckes2hcisuqa din easete 42.5 (6) Secompleteazs numarul media etimati de angajafi si, dup! caz,capacitatexcsimatt de prodacfe sau estucere a produselor pentru seit socialiprofesona gi pentru flcare sedi secundar (punct de ler) in care se desPisonr acti specifiete conform codulul CAEN, cod 11-10-167 Th svAgenjis de Sinstate Public in Tran in Transportur Dive Sanita Veterimart ubliciTevitorials entre Protetia reprinzitor persoand fick titular Pre) DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Motz Ne inte an 432, COSEDn SECUNDARE (puncte de tue) Ne. salariagt® ir. isa | N ‘Ades ae | Denumire aetvtre | 433. CY Activitati prppriide birou pentew firm Dlenous anf... LB titi desflgurate in afara sediului socialiprofesional Nr. salariagi®: sia sedillor secundare (punetelor de lucru) © aa OF Chase = Denumire activitate e202 hetivitade A (runbuld hu thuebylo I rwoR : V VL. fiuoemitéinursun exemplar, pe propria rispundere, cunoscdnd cl declaratleinexacte sunt pedepste conform lg vine 04,03. 2083. seminra. af ‘Nati: ©) Tn eran eategoie se includ gt activin ierante © ag.2 ancxa_|_integistrare_fiscala,_v8.paf hatp:!/www.onre.ro/formulare‘anexa_ inregistrare_fiscala_v5 pat MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA|, Nr. 754/26.X.2011 5 Anata At a Orta cf 2antezonst REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE!: 1. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL ‘Ci tmporit pe protic: ada fsa!” D imporit pe vivre miraiareprinderlor®™= 3D seein __£ Th roporit te iteiat in produciainernd™ o iu de arn coinat pasa ld lara elas ‘media de salariagé estiomat pnd ta 3 satariagi exchesis* al toa pn 19,000 Fu’ __ pe vest din salar pe venir sritevalavo?™ i. Perio cat 74. Owe 742. D iimosrot a pene arp wile de nite AL steal fa 14.0 nu 12.0 inca 9. TD Coureibagia de asigurari penten somaj™ Pots cl oun. Cat 912. mimesan 50, CO) Contrituitta de asigurare pentru accidente de munca si boll profesionale™ 1a Pevoadaicalt— tt, Ets 10.12. OI towosinats 11, Cl Contribusia de asiguriii sociate™” 1. Pero Cal 1112. 0 nasa 1112. nimesan | ‘ntribufia ta Fondul de purantare peatru plata creanfclor salariale™ j Pena scl 2.1, as 1212.0) somes 15. TComtehutia ponte conceit indcrmicai® 1, Pru ala 31D sap your dare” 1312, wneants 15, Dredevewe mumr’ 16, Dhrcdevene perohere™ PENTRU PLATITORI CU STATUT DE SUCI RSALA: 1, COD DE IDENTIFICARE FISCALA AL UITATH DIVIZATE = pote 04,03. 20/3, ‘Dale setnare is vegiavea nscale complleaes it cansutm, Merunte ratroaoa moxicars se sometor Somnstura Lt ate voce i ergata! 1 combi cave, pot al. auablgaba 38 deca ecestinpa ®\Coretuabis care abi veniun naprlare Guta cera sie etricn pamcuturg vicar auobigapa de a dec pimp "'Spmarengad cu AC ce contiouabii cars, conform gira vigor avin itton os aseke. (Se marcha ci 2 numa de ce conbuabl car Su opal pon impoek pe ventana mccinweprndorior (et 2) sae oesr8 pet Se mart 028 urinal de che cortreuabl care 24 opal penulrpsct pe erat ot. 1) seareepioaeh pan pron scald imestia t Se marcnaazs cu sums de conti care au cpa 8 dear accasidconibute, piv Lal. 0572008 1) Semarcrensdcy sume de ootrevel ear au colgaa sé decasaoeasia coma. ‘Semarcheara os narel Gu controuatl care au Guialia #8 Sele aceaeecantioe. port Leg, 346°2002, Se marchascd cu 2 mura! Ge oontiouabti core as oblgafa declare aceasta coro, po Lag. 17000. "Sernarceacé cu sna os contibuai are au ceigatas8 deca aceast contoufe, aot Logi. Z00Z006. © Sermacheaza cu X° nut do constable ear a obigaba ts docket cont, otivt Oro aura Cuvee E8008 Se mavonazo cu" nur da save consuabil cre Po lag au bgake o8 dcore Soest and, 3/13/2013 3:18 PM Nie carina aa ‘Anexa ar. SPECIMEN DE SEMNATURI Nr. de ordine in registrul comertulai |_|_{_J/{_{ | i 1 \/| 111 cod jd G ain = Cod unic de inregistrare ADPESCUVID Ev © Dace Semntura a fost datd in fata mea Judecdtor delegat la / director al Oficiului Registrului Comersului de pe Hing Tribunalut Semnatura, . Data: ‘Nati: (2) In spay destinatsemnsturi nu se va depaslchenarut. Na ewe, Ww pose ole. —

S-ar putea să vă placă și