Sunteți pe pagina 1din 8
Capitolul 4. Forme ale contractului individual de munca Legislatia privind contractele de munca are drept scop principal de a asigura, adaptarea dreptului muneii la conditiile reale ale pictii muneii, in contextul protec liei drepturilor angaja(ilor. Prin contract de munca tipic sau clasic se intelege acel contract care reglementeaza raportul juridic creat intre un angajator si un angajat, incheiat pe perioada nedeterminata si pentru o norma intreaga, in care activitatea se desfasoara intr-un spatiu aflat sub controlul angaja- torului. Contractele de munca atipice sunt, prin definitie, acelea care nu intrunese unul sau mai multe dintre aceste elemente. \, \ Elementele esen(iale ale contractului de munci clasic —— asi —— 4. Legislatia actuala mentine, ca regula, incheierea contractelor individuale de munca pe durata nedeterminata, cu timp integral, in cadrul carora munea se presteaza in locatii apartinand angajatorului. Aceasta reglementare are ca scop protectia juridica a selariatului caruia aceasta modalitate de derulare a raporturilor juridice de munea ii confera stabilitate in munca, 4.1.1.Durata nedeterminata. Prin durata nedeterminata a contractului individual de munca se intelege ca intinderea in timp a acestuia nu este cunoscuta la data incheicrii lui. Bineinteles ca un contract individual de munea incheiat pe durata nedeterminata poate inceta oricand pe parcursul derularii sale daca sunt intrunite conditiile limitativ prevazute de lege. Contractul incheiat pe durata nedeterminata poate fi denuntat oricand de catre angajator sau de catre salariat, cu mentiunea cca angajatorul este restrictionat in posibilitatea de a concedia salariatul de indeplinirea unor conditii impuse de legiuitor . (4.1.2. Timpul integral de munca. Pentru a se incadra in categoria contractelor de munca tipice contractul pe durata nnedeterminata trebuie sa fie incheiat cu timp integral, adica pentru o norma de munca intreaga. Timpul normal de lucru pentru angajatii cu contract de munea tipie, potrivit art. 109 alin 1 din Codul muneii, este, in mediede 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana. in cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani timpul integral de ucru se materializeaza intr-o durata, conform alin 2 al aceluiasi articol, de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamina.Repartizarea timpului de munca, in cadrul unei saptam4ni, potrivit art. 110 alin 1 este de regula uniforma, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu doua zile de repaus, putindu-se opta si pentru o repartizare inegala pe zile sub rezerva respectarii limitei de 40 ore pe saptamana. 4.1.3. Locul muncii. Contractul de munca tipie implica un control direct al angajatorului, deci o prezenti& a acestuia in locaClia unde se desfioara activitatea salariautlui, acesta fiind obligat s& asigure conditiile necesare prestarii muncii din partea salariatilor sai, potrivit regulilor_proprii stabilite in actele de infiintare si organizare, precum si in regulamentul intern. 4.14, Rolul si importanta contractului de munca clasic Ponderea contractelor de munca tipice, incheiate pe durata nedeterminata si cu timp integral, in tara noastra este covarsitoare. Aceasta forma de contract taspunde inca cel mai bine stadiului in care se afla relatiile sociale de munca, fiind stimulativa pentru salariati care, prin prisma unei anumite stabilitati a Jocului de munca, manifesta interes pentru perfectionarea profesionala si pentru indeplinirea cu profesionalism a atributiilor de serviciu - atitudine benefica angajatorului. De asemenea, avind incheiate contracte pe durata nedeterminata, salariatii sunt aparati impotriva eventualelor abuzuri ale angajatorilor, prin normele juridice ce reglementeaza concedierea, Totodata contractul individual de munca tipic este un instrument juridic favorabil si angajatorilor, care au nevoie constanta de forta de munca de o anumita pregatire profesionala, in a carei perfectionare sunt direct interesati sa investeasca in scopul obtinerii ulterioare de beneficii. l , 4.2. Contracte de munea/s speciale] Masurile de adaptare la schimbarile de pe piata muneii au dus la aparitia, pe Langa relatia de munca pe perioada nedeterminata si cu norma intreaga si a altor tipuri de relatii de munca, mult mai flexibile: angajarea pe perioada determinata, munca cu timp partial, munca la domiciliu si cesiunea temporara a fortei de munca prin agentul de munca temporara. Aceste contracte de munca se caracterizeaza insa printr-o scadere a garantiilor angajatilor. 4.2.1. Contractul individual de munca incheiat pe perioada determinata ‘Prin angajat cu contract individual de munca pe durata determinata se intelege angajatul cu un contract de munca incheiat direct cu un angajator, in care incetarea contractului este cauzata de conditii obiective, cum ar fi terminarea perioadei pentru care a fost incheiat, terminarea activitatii sau a serviciului respectiy sau productia unui lueru, si nu de vointa partilor contractante. ~ Reglementarea contractului individual de munca pe durata determinata realizata in Codul muneii trateaza acest tip de contract ca 0 exceptic de la regula incheierii contractelor de munca pe perioada nedeterminata si cu timp integral. Sediul materiei il reprezinta art. 82-89 din Codul muneii. Astfel, prin derogare de la regula prevazuta incheierii contractului pe durata nedeterminata, angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile limitative prevazute de ‘Codul muneii, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata | Contractul individual de munea pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul seris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. intre aceleasi parti se pot incheia suecesiv cel mult 3 contracte individuale de munea pe durata determinata. Contractele individuale de munea pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la fncetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare. Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele eazuri 4) inlocuirea unuf Séfariat in eazul suspendarii contractului sau de munca, eu exeeptia situatiei {n care ace] salariat participa la greva; 5) cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului; c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier, d) in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca; e) angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplineste conditile de pensionare pentru limita de varsta; f) ocuparea unei functii cligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului; 1g) angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu salariul; i) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari, proiecte sau programe. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. in cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular. Salariatul incadrat cu contract indivi perioade de proba, care nu va depasi @) 5 zile lueratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 tunis b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 luni; ©) 30 de zile lueratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni; d) 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni. Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati eu contract individual de munea pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzatoare pregatirii lor profesionale, si sa le asigure accesul la aveste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe pericada nedeterminata. Accasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului, a carui copie se transmite “i sindicatului sau reprezentan”ilor salaria lor. Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual de munea pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decdt salariatii _permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. Salariatul permanent comparabil reprezinta salatiatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara, in aceeasi unitate, avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale. Atunei cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu, Contractul individual de munca pe perioada determinata urmeaza aceleasi reguli si proceduri de incheiere in forma scrisa si inregistrare ca si contractul de perioada nedeterminata. Contractul pe durata determinata se deosebeste de cel clasic si prin conditiile de incetare, implinindu-si de regula termenul si incetand de drept la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat. in mod exceptional salariatul poate denunta unilateral contractul pe perioada determinata, dar numai pentru motive justificate, care exclud culpa sa, altfel, riscand sa fie pus in situatia de a despagubi angajatorul pentru prejudiciile aduse prin exercitarea abuziva a dreptului sau de a demisiona, Limitarile pe care legea le impune incheierii contractelor de munea pe durata determinata au ca scop mentinerea regulii incheierii pe durata nedeterminata a contractului individual de munca. Astfel, daca nu s-ar fi limitat numarul de contracte succesive am fi putut asista la o angajare in lant a aceluiasi angajat. Este posibila angajarea in lantatunci cind fiecare dintre contractele pe duratadeterminata incheiate cu acelasi salariat are obiective diferite (de exemplu, inlocuirea titularului postului si realizarea unei lucrari determinate). jual de munca pe durata determinata poate fi supus unei 4.2.2. Contractul individual de munca cu timp partial Codul muncii reglementeaza pentru prima data expres contractul individual de munca cu timp partial ca tip distinct de contract de munea, ce poate fi incheiat atat pe durata nedeterminata cft si pe durata determinata. Aceasta noua reglementare a legii romane a avut in vedere prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene 97/81/CE privind Acordul-cadru asupra muncii cu timp partial incheiat intre organizatiile patronale si salariale reprezentative la nivel comunitar. In prima sa forma, Codul muncii a prevazut posibilitatea angajatorului de a incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma, prin contracte individuale pe durata nedeterminata sau determinata, cu conditia ca programul de lucru sa fie de cel putin 2 ore pe zi, Durata saptamanala de lucru al unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp partial era inferioara celei a unui salariat cu norma intreaga comparabil, fara a puteafi insa mai mica de 10 ore, (art. 101, alin. | si 3, anterior modificarii aduse prin Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 55/2006). Norma europeana corespondenta, insa nu prevede nicio limita inferioara, referindu-se insa la durata normala de munca, calculata saptaménal sau ca medie pe o perioada de lucru ce poate ajunge pina la un an. Avand in vedere aceste aspecte, prin modificarea adusa Codului muncii, legiuitorul a renuntat la limita minima a timpului de munca de 2 ore pe zi, respectiv 10 ore pe saptamana. in forma actuala art. 101 defineste salariatul cu fractiune de norma ca fiind salariatul al carui numar de ore normale de lucra, calculate saptamanal sau ca medic lunara, este inferior numarului de ore normale de Jucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil. Solutia adoptata in prezent de legiuitor nu este cea mai adecvata. Astfel, prin lipsa unei limite legale a timpului de munca afectat desfasurarii unei activitati - obiect al contractului individual de munca, creeaza in practica numeroase confiuzii. Prin salariat comparabil Codul muncii intelege salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea, respectiv aptitudinile profesionale. Contractul individual de munca cu timp partial trebuie sa prevada, pe lénga clauzele specifice oricarui contract individual de munca, si precizari privind durata muneii si repartizarea programului de lucru, conditiile in care se poate modifica programul de lucru, precum si interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte luerari urgente destinate prevenirii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora. Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de toate drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile stabilite de lege si de contractele colective de ‘munca aplicabile. Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, prin aplicarea principiului pro rata temporis. Celelalte drepturi, cum ar fi concediul de odihna, vechimea in munca, stagiul de cotizare in sistemele de asigurare sociala sunt acordate integral __salariatilor cu timp partial Codul muncii stabileste obligatia angajatorului de a asigura accesul la contracte cu timp partial intregului personal din organizatie, ceea ce inseamna ca si posturile de conducere pot, fi ocupate de angajati cu contract individual de munca cu timp partial. Locurile de munea cu timp partial sunt stabilite de catre angajator, salariatul avind dreptul de a solicita angajatorului sa fie trecut la 0 munca cu timp partial, iar daca acesta accepta, sa se modifice contractul individual de munca sub aspectul elementului timp normal de munca. De asemenea in legislatia romdna, in mod similar altor alte legislatii europene, se stabilesc 0 -—serie de cerinte formale pentru incheierea acestui tip de contract. Astfel, art. 104 alin, 2 din Codul muncii impune incheierea in forma scrisa a contractului individual de munca cu timp partial, iar art, 105 alin 1 stabileste ca in continutul contraetului sa fie incluse, in afara clementelor esentiale din continutul unui contract de munca tipic, urmatoarele trei_elemente de baza: ) a) durata muneii si repartizarea programului de Iueru; ») conditile in care aceasta repartizare poate fi modificata; interzicerea realizarii orelor suplimentare cu exceptia unor cazuri de necesitate absoTata. Daca aceste elemente nu sunt precizate in contractul individual de munca eu timp partial se considera ca acesta a fost incheiat pentru o norma intreaga, contractul nefiind lovit de nulitate, incalcarea dispozitiilor art. 104 alin. 2 din Codul muncii nu atrage nulitatea contractului, in integralitatea Ini, ci doar schimbarea incadrarii juridice a acestuia, la cererea salariatului, daca acesta a prestat activitate cu norma intreaga sau daca angajatorul nu poate demonstra caracterul de contract partial al activitatii, Nu exista diferentieri din punct de vedere al conditiilor formale comparativ cu cele ale contractului individual de munca eu timp integral Acesta se incheie potrivit modelului aprobat de ministrul muneii prin Ordinul 64/2003, si urmeaza aceleasi reguli de inregistrare ca si contractul tipic. Spre deosebire de reglementarile din diferite state europene, art. Codul muneii stabileste pentru salariatii cu timp partial de munca interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora. Aceasta este insa 0 reglementare restrictiva care poate influenta negativ interesele economice ale angajatorului, dar si interesele salariatului.Preferabil ar fi fost ca orele suplimentare sa fie plafonate la un anumit nivel, sau sa se permita, precum se intampla in alte legislatii, cum ar fi cea spaniola, 0 mai mare flexibilitate in conditiile de timp de munca prevazute in contract printr-o prevedere a ,orelor suplimentare” care sa se poata adauga la timpul de munca normal, tindnd mereu cont de acordul prealabil al angajatului. Problema ar trebui rezolvata pentru viitor prin modificarea dispozitiei legale, in sensul introducerii unui plafon maxim al_muneii suplimentare ce poate fi desfasurata de salariatul eu timp partial, plafon raportat de timpul total de munea negociat. 4.2.3. Contractul individual cu munca ta domiciliu Munca Ia domiciliu este reglementata in art, 108-110 din Codul muneii, ca 0 modalitate de executare a contractului individual de munca pe durata nedeterminata sau determinata, cu timp zilnic de lueru integral sau partial, avand ea particularitate principala faptul ca munca se executa la domiciliul salariatului. Codul muncii, prin reglementarea normativa a acestui tip de contract, stabile'ite elementele suplimentare ce trebie si se regiseasc’ in con inutul Tui ii anume: ~ precizarea expresa ca salariatul Iucreaza la domiciliu; | - programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea sala- riatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului - obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului a materiilor prime si materialelor pe care acesta le utilizeaza in activitate, precum si a produselor finite pe care le realizeaza. = Art. 109 din Codul muncii stabileste forma serisa a contractului ea li condivie de valabilitate. Salariatul cu munca la domiciliu isi stabileste singur programul de lueru, acesta putand fi diferit de cel de la sediul angajatorului si fragmentat pe parcursul unei zile de lucru, i se se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca se afla la sediul angajatorului. Dispozitiile referitoare la contractul cu munca la domiciliu cuprinse in Codul muncii, desi suceinte sunt, in principiu, in concordanta cu reglementari din alte state europene in acceasi materie, dar sunt mai restrictive. Astfel, prin dispozi lille art. 108 alin, 1 Codului muneii se restringe posibilitatea salariatului eu munca la domiciiu de a presta munca doar a domiciul sau, in timp ce in cont linutul altor sisteme normative, inclusiv Conventia nr. 177/1996 asupra muneii la domiciliu a Organizatici Intemationale a Muneii, conventie neratificata de tara noastra, se instituie posibilitatea prestarii muncii si intr-un alt loc stabilit de catre salariat, cu conditia ca acesta sa nu apartina angajatorului. Codul muneii din Romania nu prevede nici posibilitatea pentru salariatii cu munea la domiciliu de a fi ajutati de catre membrii de familie, astfel cum prevad reglementarile din alte state europene. Deosebit de lapidare, reglementarile interne fac referire doar la obligatia angajatorului de a asigura transportul materiilor prime si al materialelor, dar nu stabilesc nimic referitor la suportarea de catre angajator a cheltuiclilor pe care le face salariatul in procesul muncii, De asemenea, din dispozitiile Codului muncii nu rezulta nimic in legatura cu evidenta pe care angajatorul trebuie sa o tina in legatura cu activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Bineinteles ca intre cele doua parti se pot negocia diverse clauze suplimentare in contractul individual de munea, dar este recomandabil ca derularea relatiilor de munca bazate pe act tip de contract de muncasa nu fie att de generala ci mai concreta, in caz contrar putind duce la abuzuri in practica, eu efecte asupra posibilitatilor de actiune ale administratici si justitiei. 4.2.4, Munca prin agent de munca temporara Actualul Cod al muncii reglementeaza pentru prima data munca prin agent de munca temporara. Munea prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea avestuia din urma. Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu tun agent de munea temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urna. Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care inchcie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe petioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de fanctionare a agentului de munca temporara, precum si procedura de autorizare se stabilese prin hotardre a Guvernului Utilizatorul este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara. ‘Misiunea de munca temporara inscamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar. Un utilizator poate apela la agenti de munea temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caraeter temporar, cu exceptia cazului in care titularul postului are contractual de munca suspendat ca efect al participarii la greva. Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un term de luni. oe Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni, Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract. ‘Agentul de munca temporara pune la dispozitia utilizatorului un-salariat angajat prin contract, cde munca temporara, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma serisa. sare nu poate fi mai mare de 24 Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda @) durata misiunii, — 5) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lueru; ©) conditiile conerete de munca; 4d) echipamentele individuale de protectic si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze; ©) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar; f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum. si remuneratia la care are dreptul salariatul; g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa \deplinirea misiunii este mula. Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca, cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este in sarcina agentului de munca temporara. Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar, daca urmareste sa inlocuiasca astfel un salariat al sau al carui contract de munca este suspendat ca urmare a participarii la greva Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in seris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni, in contractul de munca temporara se precizeaza, in afara elementelor prevazute pentru contractual de munca tipic, conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata misiunii, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumut si modalitatile remuneratici salariatului temporar. Contractul de munea temporara se poate incheia si pentru mai multe misiuni, cu respectarea termenului prevazut de 36 de luni. Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata, situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara. Pentru fiecare noua misiune intre parti se incheie un contract de munca temporara, in care vor fi precizate toate elementele obligatorii. Contractul de munea temporara ineeteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheicrea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie, Pe toata durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de agentul de munca temporara. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata. Agentul de munca temporara este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate in conditiile legii. in cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu le executa, ele vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar. Utilizatorul-care a platit sumele datorate potrivit de agentul de munca temporara se subroga, pentru sumele platite, in drepturile salariatului temporar impotriva agentului de munea temporara. Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii, a carei durata nu poate fi mai mare de: 4) doua zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 perioada mai mica sau egala cu o luna; 4) 5 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni; ©) 18 zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 perioada cuprinsa intre 3 si 6 Tunis 4d) 20 de zile lucratoare, in cazul in care contractul de munca temporara este incheiat pentru 0 perioada mai mare de 6 luni e) 30 de zile lucratoare, in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munea temporara mai mare de 6 luni. Pe parcursul misjunii utilizatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de munca pentru salariatul temporar, in conformitate cu legislatia in vigoare. Utilizatorul va notifica de indata agentului de munca temporara orice accident de munca sau imbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a carei victima a fost un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara, La incetarea misiunii salariatul temporar poate incheia cu utilizatorul un contract individual de munca. In cazul in care utilizatorul angajeaza, dupa o misiune, un salariat temporar, durata misiunii efectuate se ia in calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi prevazute de legislatia muncii. Agentul de munca temporara care concediaza salariatul temporar inainte de termenul prevazut in contractul de munca temporara, pentru alte motive decat cele disciplinare, are obligatia de a respecta reglementarile legale privind incetarea contractului individual de ‘munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului : Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevederile regulamentelor inteme, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta. Agentii de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara