Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - Etapa pentru suplinire - 4 august 2011

Proba scrisă la LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIE PREŞCOLARĂ şi TEMATICA PENTRU METODICA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂłILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIłA DE COPII Educatoare/ profesor pentru învăŃământul preşcolar

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu

se acordă fracŃiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. LIMBA ROMÂNĂ - 15 puncte

1. câte 1 punct pentru scrierea oricăror sinonime potrivite pentru fiecare dintre cele două cuvinte

date

2x1p=2 puncte

2. câte 1 punct pentru transcrierea variantei corecte pentru fiecare dintre cele trei cuvinte/

structuri date

3x1p=3 puncte

3. câte 1 punct pentru construirea fiecărui enunŃ în care să fie folosite corect fiecare dintre cele

5x1p=5 puncte

4. câte 1 punct pentru alcătuirea fiecărui enunŃ cu verbul a fi, pentru fiecare dintre cele trei valori

3x1p=3 puncte

5. câte 1 punct pentru precizarea funcŃiei sintactice a fiecăruia dintre cele două cuvinte date 2x1p=2 puncte

cinci cuvinte/ structuri date, fără a le modifica forma

morfologice cerute

B. LITERATURA ROMÂNĂ - 15 puncte

1. ConŃinut – 10 puncte

- câte 1 punct pentru precizarea oricăror două trăsături ale comediei, ca specie literară a genului

dramatic

- câte 1 punct pentru exemplificarea oricăror două elemente de ordin structural ale operei alese 2x1p=2 puncte

2x1p=2 puncte

- prezentarea unui personaj din comedia aleasă

2 puncte

- evidenŃierea relaŃiei existente între titlul şi tema comediei alese

2 puncte

- argumentarea punctului de vedere formulat prin utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri, precum şi a unor structuri, conectori sau tehnici argumentative (utilizarea

de argumente convingătoare, formularea de judecăŃi de valoare – 2 p./ utilizarea, în argumentare,

doar a elementelor de interpretare – 1 p.)

2. Redactare – 5 puncte (Punctele pentru redactare se acordă numai dacă răspunsul se

2 puncte

încadrează în limita minimă de spaŃiu precizată).

- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente –

introducere-cuprins-încheiere; construcŃia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a ideilor)

1 punct

- utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conŃinutului eseului, claritate a enunŃului, varietate

a lexicului)

1 punct

Pagina 1 din 2

Varianta 1 Proba scrisă la Limba şi literatura română, Pedagogie preşcolară şi Tematica pentru metodica desfăşurării activităŃilor instructiv-educative în grădiniŃa de copii - Educatoare/ profesor pentru învăŃământul preşcolar Barem de evaluare şi de notare

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

- abilităŃi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susŃinere a acestora prin

argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)

- ortografie, punctuaŃie, aşezare în pagină, lizibilitate - 1 punct/ aşezare defectuoasă în pagină, fără

1 punct

evidenŃierea paragrafelor, ilizibilitate - 0 puncte

1 punct

-

încadrarea în limita maximă de spaŃiu indicată

1 punct

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. ConŃinut – 20 puncte

- câte 2 puncte pentru indicarea a trei dintre formele de colaborare ale grădiniŃei cu ceilalŃi factori

educaŃionali

3x2p=6 puncte

- câte 3 puncte pentru exemplificarea formelor de colaborare indicate

3x3p=9 puncte

- prezentarea importanŃei colaborării dintre grădiniŃă şi ceilalŃi factori educaŃionali 5 puncte

2. Redactare – 10 puncte (Punctele pentru redactare se acordă numai dacă răspunsul se

încadrează în limita maximă de spaŃiu precizată).

- organizarea ideilor în scris (text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente –

introducere-cuprins-încheiere; construcŃia paragrafelor subliniază ideile; succesiune logică a ideilor)

2 puncte

- utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate conŃinutului eseului, claritate a enunŃului, varietate

a lexicului)

- abilităŃi de analiză şi de argumentare (succesiune logică a ideilor şi susŃinere a acestora prin

argumente prezentate într-un mod persuasiv; abilitate de interpretare critică)

- ortografie, punctuaŃie, aşezare în pagină, lizibilitate - 3 puncte/ aşezare defectuoasă în pagină,

2 puncte

2 puncte

fără evidenŃierea paragrafelor, ilizibilitate - 0 puncte

3 puncte

-

încadrarea în limita maximă de spaŃiu indicată

1 punct

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

1.

14 puncte

a) - definiŃia evaluării în educaŃia timpurie b) - precizarea celor trei forme ale evaluării - câte 2 puncte pentru exemplificarea fiecărei forme precizate

5 puncte

3 puncte

3x2p=6 puncte

 

2.

16 puncte

-

câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două dintre instrumentele tradiŃionale de evaluare

folosite în cadrul unei activităŃi monodisciplinare pentru nivelul 5-7 ani

- câte 3 puncte pentru prezentarea oricăror două dintre instrumentele moderne de evaluare folosite

în cadrul unei activităŃi monodisciplinare pentru nivel de 5-7 ani

- câte 1 punct pentru precizarea tipului de evaluare adecvat fiecăruia dintre cele patru instrumente

prezentate

2x3p=6 puncte

2x3p=6 puncte

4x1p=4 puncte