Sunteți pe pagina 1din 21

CANON PARACLIS

cdtr"e

SfAntul Sfinfitui Mucenic

HARALAMBIE
PACATORUL DE MINUNI,
a cdrui pomenire o sdvArgin-l pe 10 i-ebruarie.

PARACLISUL
SFANTULUI SFINTITULUI MUCENIC HARALAMBIE,
pAcAToRUL DE MINUNI
Tropar. Glas 4.

NWI

f,-^ ffi

-, -"]q-q--,:-))).-\9-)=

ttDV6(4

e nifi tofi cre din cio o gii la Pur td

)\) )-

3a

to rul

de chi nuri

)= I 4- -,<g-)ic\
Scu cu get de sme re e ni e sd-,
cd dem sd zi cem Sfin li
gi

(..-)-(-11.-:=-

)t-- :-

te Mu ce ni i ce sld vi

te

q- ) ))!i3))-.+))=f,
\-Z
\-/

Ha

) i, &J<-

ra la am bi e sca pd'i

a<(-t--

,3.

de toa a td boa la pe cei ce-a lear gd la ti ne

3)
\-/

)= f,t-t-\J*-t5-{

g Cr
"

de e pri mej dii gi de re le Pd ri i i in te

(- \) )-. \J (S\ <ni le ta le

gd

ciu

ti

\_z
tor cu to o tii

-,\))-.)

))-r,

te-am cdg ti

ruu

ul

\-))
-,v

de chi

fi

.
aL,

.5- (cu ru

:* 4--, 1}- ) )
cd -,
tre -,
Hris tos cd pe ti i ne o cro

-,cre -,din

S!.\(-)G.

a pd rd'i

\) -i tcio o o
t-

gii

) )

\\r

laPur-,-,
te to o

\-y ))f,
cu cu get -,-,
de sme re enie

_\ <-\))
t+

nuri

aga,
,F.
mai zdbavnic -'
sau

..
gat

trt

86

ttt

BUCHET DE PARACLISE

c\--,--,-S-C{\t-)6-\=
sd cd de em gi i

3 (+
)
,A G. --t-sd zi cem Sfin ti te Mu
'I
\r

)-.9'

\-z

la am bi e
ce ni i ce sld vi te Ha ra -7-t--\\c--,'-,))(-toa tA boa la pe cei ce-a lea ar

gd

) .-\))t--:5

$)t-ar)6-\-3

-.-(sca pil'i

de
(hA

la tine

)iS.+

rd'i d; pri mej dii 9i de re le Pe ri i i in te


16 (:-(-t-\))-.\)
A t-(+
u ) )G.--,-,+
-si (+
cd
cu ru gd ciu ni le ta le cd tre Hris tos
a pe
d

-+)->)-.:
pe tii neocro ti

tor

z'C\:))
cu to

) -\--\q],
o lii te-am cdg ti i

ga

Canonul.

at

Cflntarea I. Glas 8. <Pe faraon ce se purta in can>.

q-L-q-q- ) '$R
l@

(- t- t- ::7-)- :
u

i=>-

)c- ) e-i?

a le ta le ru gd, ciuni cd tre Hris tos Mu ce

) \) ), ( (S\(-.Lq-q-R--r-C-tce e cin sti te A din pri mej dii iz

ni

))

t- )-

be veg te ne

gi

- \9;- r t-.L(-t-t-ar]tYr"ucum p; ; A de toa td'm pre su ,l'ruu 9i

..-)

<-(--,))
..
\-t
\-/
\-/
de ru gi nea pd ca tu lui gi o sAn di rea cea veg ni cd
r.-(t-A Sfir',

)-

-r-t-

ti te Mu ce ni

)):5
)=
ce Ha ralam bi

(
e

III

PARACLISUL SFANruLUI HARALAMBIE

III

87

ffi;;;Y*-;;:;";;;:;
\'

\-/
d
su fle tu lui
-)))

tdu

\-Z

15\(-+(-q--,--,d^(-)

A mai 'rra in

) )(- .. ( (-:r-,-

te vd zdn du o

-'-(--.(-+]<-s

--)
do bi t'o mi nu nat d\ cu pre o li
t

\D1-f^ 5'<-)

-) cu ha
poi

(-(-erf,,\, \-/ ) ) )-

) ). - t--L

,ra.

}f,a,, o A in

Ce

d"

ne te-a sd ldg

lu it

)$ffi c;!t-->(t\\9rA

a Pe rin te

Q) - -\<--,-,

rul mu ce ni ; J de sd

ruri pe ti

a'm po

r-G <-

(-(-:

la vd Ta ffi lui gi Fi u

lui 9i

_>))
d
Sfa An tu

lui

;T

-.--r-.-*)(r_>. r
r
\-y
iffl--'----J)(c\-,'-tt
$l$ri um ne ze ieg te de sla a vd in vred ni cin du te
t--,

)))..
\-/
d
Ce ruri lo cu iegti
t_

( (-rlt--,t-\\C-)A

cu in ge rii Sfi in te 9i cu
)
)C-t-<\-/
" Arq-..L(--\S
ci roa gFt te Dom nu lui cu in drdz
ce te le Sfin fi lor
-))\j)(in

\lc:\-<7- + l
ni rea
ai
ce

V e--q--,\-,r-t--tAv,

sa ne iz be veas cd de
t---)
).. rt---,--,))--\)):5)(\/
\-Z
\-t
" At'
cer ta ,uu trriA de im pie tri re gi toa td pri mej di a

$R-q--t|\gtA i a

spre DAn sul

cum gi

\.2

e-(-\S-lg-

pu ru rea gi
->

in ve cii ve ci

lor

88

rtr

BUCHET DE PARACLISE

ttt

) -.'l-

A min

d\

<-t'-\)c\-

- 'c}'-r-r

Hffifft
fc?'YrI ai pre sus de cu vAnt pe Dum ne zeu lu mii L-ai nds
,- <.-(--,\)C\\-,
"or\.r,-,cut vr gi a le Ceru ri lor in !e le gd toa a re

)(.-

.".
Oq tiri

( (--,--,

--(-(-(-+fr<-(-t-

I cu fru mu se tea ta

vd\

) )-]-))

./

\-/
\-/
"; d \
nat Prea cu ra a td

Fe cioa rd le-ai

(--.\-.>(-t---

\-Z

lu

mi

) )

r'

ci lu mi nea zd, ne gi pe noi A

-.

(
'-rrrr,:--+--\5)=
A
ri si pin du ne tot in tu ne ri cul
fAil (- t :))))
3 \-\-\
cantarea a III-a.
\-z
ll$t}
N# u rAv nd te ld u ddm Mu ce <<Doamne, Cela ce-ai inalfat>.
(- \\C1 tlx.L t- \) )-.
i=-?, A
-= C- )ni ce Ha ra lam bi " pe toli de grab rz bd ve eg te'i
) )_.

)<-

din

pri

\-Zd..n\-/
me ej dii gi
-))

) )j
\-/

r.

q---,

-r-,

tul bu -,rdri c I cu ru gd -)ciu nea ta cd

(.-<-(-.L(---,<-\\C-)) nul Pd ri in te 'r la mAn tu i re du


Dom
\-/

\\
)-))))
\_/
pe cei

.'
ca re te cins -tesc
d

]<-

(-

tre

,r

cA An du'i

(
d\

ffi;;Y;l*l;;;;;;;Y;

-1 r (-t--t-\))-t-\\t--:--!5)=
t'
A
A
l;; ti-a da ru it ti e ha a rul ta md du i ri lor

III

PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE

TII

t..-.-t- )3 q- (- (- ::Z--3)
pe -,ca -,re tu l-ai ce rut pen tru Hris tos ne vo in

89

j,
du te

<- (- .L (- .-, t-- \\ qj- :5 ) '- \) ) )\S gi pe ca re lu e An du'l ro bi lor ,r'.'i a, ,r.r ieg te
(
Slavd'
D'r.,v*'
A
=nitl

t-t2) ) 3- i <t'-t-- <7- - 7


tH,
ilNt rin pro ni a cea de sus de la Dum ne ze eu ai iost
v?r

(- \\- :----))) )\-/

(-\))-

-,dat A -Fe ri ci te Pd ri in te ce
(..--,.-,
<-(r--<-t-Q)f,
pen

tru a

ceas

ta a

rtir ga

.. (
d\
e lor ce te cins tesc

vd te -,)>
)f."u

-,

) )J,
si

vq-q-.Lq-\r\t--\\C-\)))))-(
A aa ru in du ne no o ud ha' rul dum ne d.^,::^
ze tesc

)f

a la

$iacum.,1

) ) f )-.\-.\J)-:
l@-n-i=-a pe Mai ca lui Dum ne zeu gi a fl^p tu ri lor
E

la

)-<-*c^12,))---'-)rt-.
r<-(-\)
A
ci
u ddA te cAn tdm cu cre di in F toii fe ri cin du ;
) ))
r'-t-t-erl<-q-.r-,))
iz bd veg te Fe cio'a ra din ne )Jtu poX ni ;; A pe
-,-,
-)
t--i
C- t-- t.L(- -\-z ) )
\y )-)-.
cei ce te la -,u de pe ti i ne cea mai pre -,)su us de
);

)-

d\

cu vAnt

c;\t-

)-,\))-.\l>):-

ee esteMuce nicepe ceicetela


tz bA ve -:==;3

t00

90

+) ) ) ) ?, AI .L<-)-,

]<-q-q-:-de

cu ru

gFt

ciu ni le ta

.-:=33)-'\?i i in

000

BUCHET DE PARACLISE

le cd tre Hris to,

-\5)=

!d gi de toa td pri mej di

\)G.-,(-\\C-)

de

ne pu tin

$i al Ndscdtoarei
a

de Dumnezeu.

t) )

HNP u Mu ce ni i ce pu te rea

Cdntarea a IV-a.
<Tu eqti vdrtutea meaD.

\J

t-_
\j )t-

(t-.
\< \\C- r.. t- \J)):9\-/
-,gi a ju to rul meu o cro-, ti to o rul gi spri ji ni
))

rea

\J

5 tSr-,---:=
t' --t-t-t- ) oA
mul te in drdz
mea ai do bAn dit cd tre Dum ne -zeu
g(-(--,))
) .
.. t'; t-q-e\-/
\-z ) 3 )q-(ni i re pen tru Hris tos ne vo in du te d\ pen tru a
.'Lq-)
r,-q-q-q-(-\)
) \)3 cr-,
1\ (
A
ceas ta toa ti boa la a lun gAn du o de ru ieg te
t"- (- \) )
t- \\(- (- \? ) ) rt
o- :
A
cre din cio gi- lor mi i la gi ha rul dum ne ze iesc
\,

-,)--:-)i5
f ff]' t-($f.Bi\)c\$lSZ an du te'n treg mu ce ni ceg ti lor chi nuri
mi nu
t-

\J )

C- )-. \=-)<g)3

\J

(S\-,

-r, >

-. -,o te gi te ri a gi armelechi nu i to
na tePre
(-(-'-))):
( -t-<-t--.t\/d
\-/
ri lor les ne bi ru ind A cu dum ne ze ia as cd pu te
t-I- (- t-r.)) \)34--,
), rt-.-. >(:A
re im brd .}i du te cu nu na cea ce reas cd ai lu at
\r-t--t-\)1\
r (---,-,-)-;
-\5)(Fe ri ci te /\ toa td'n tris Yr"u Xr'o ru ga *,, ,,"
"

IOI
2R

III

PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE

\) .3\-,

-r,

(-

\)c\-,

-,
:5)r,-t--)
r t---,(-\\c.Ilam bi e A Fe ri ci i te ro bi
) )-,

-ate-))
):

pu ru rea de
)

-,:-)
ru ind har im bel gu gat I cu ru gd
v

<- O O
I---;-(-=<-(---,))\-/
le go nind de gra be smin te

Slav6.

- ; c\

lor tdi

rt--(-<-<-t-.t--

\r
))

91,

.. 1;
oI

ciu

ni

?
(--,-,-

gi de

li le

le Y"

-)

)
\-/
ce res cul

il) )
dar in

)\)

(_

vd te ma rea gi boa la
ni cin du'i Pe rin te or--\:=--+vred-,-.-(-t-\)qrf
)t--

gi

a lun gd i;

Kf#
Sl

acum

)- : t- ) \) )- :- -\5 )c-pre de cu
du o
"i na ta
cea mai

vAnt cu ge tAn

sus

I
(

-'- t-, (-e,

CS\(->q---,(-\\C-t--)

cu ra td Fe cioa a rd de Dum-,ne zeu Nds cd t;


f C;,,-,
t' --<- t- t--> C- i=- - 7 :
A se in fri co
re cu bu -,cu ri e ce te le Ce regti
t
) )i )(-!
(-t-.-,
)i r; t=-(-<\--l ,)
\-/
\-/

Prea

Sea a zd,nici
-1 ))\)],

de cum pri ce
--t--<-

pAn du

\J

o A ci prea cu ra

t'{.

,-

te

(--n,r-,-)

pu tin la tru peas cd A 9i de du Yr"


-1 J- ) )'r5)t(
Cdntarea aY-a.
..
\-/
A
<Pentru ce m'ai lep[daD.

Std pA

nd de ne

de grab

izbd

veg

te

ne

*X6))-\)->-\rd'

t$lH a u da te Pa rin te

(..- )d

pe Dum

-'-(-t--r-:3

ne ze

ul

\,
a toa te

92

000

ril

BUCHET DE PARACLISE

S,- f, )
rR-t-.Lq-))
lu u mii tu L-ai ves tit A chi nu in du ti se tru u pul de
-)))
)-:

\-/

t-<-+ ) ):5)ctd to ru

Dum ne

zeu pur

(..-.(-,

)
\-Z t))-.-r-r3

le

( G.t---,-.S.)<A^v

CA ru ia te
r t--,i-

roa

gd sd

-,tlt-t--

ne pd zea as cd, tot dea u ,r'u A de toa te boa la


))S.))))\-/d"
rd u te ti ledeacum

(
A

e- d)

{ftsK)- \) )-\)A(ffg,

-,-<-(bAn din du te Sfin te cd tre Dum-ne ze ul


a

\))t---)))
v\-/d;\/

fier

toa te

bin te ru gd

))-))))\_t

izbd, ve

eg te

(-=)

d
ne din

(_
) \))(-

ru rea Sfin fi

te ne

ru gem

pti ta boa le ca re
)-g)
t' <--,--)
\-/
\/

im pre soa rd o\ gi de ne ca zuri gi toa te


(

Slavd.

di ;'

ilW )-, \) )
Dl9Z{!

tor A pu

ne voi A d" cum

)--,r-rl

\-t
de gra ab ne

pri mej

gi

\)Ao)- <.-t-- q- i=)))

-gre Sa }e dd ru

in du le ce e lor ce
\,))
( <--,)--,
))-S-)],)Rd"n\--Z\-/
A cu ru gd Yni t" ta a le Mu ce ni ce a
te cins tesc
s7 le

gdri de

g--\S)c-

rt

lun gd ru gd mu ne

3))-.-,r;3
ta a tea 9i du

G.(--,-.S-)t-t-e-

toa te vd te

r<--,-,
,"

ma rea

gi rd

))S.))

r"uA in vred ni )r-o'.uli'ei

))
ce

tui"..

III

PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE

ITI

93

giacum

regti

tIE, )-.

tfi$r"u cu

\))- \)&(- )

t--)))

rd

p"

pA dn te ce L-ai-:pur

\))

olr-'," ze ul a t;

tat A Ce ru

te

'!' -r],1J-1

( .L(-))

\-/d;\/

in

ra td Fe cioa

---(- (-

roa a gd, cd, toa te


-I-) (-(-t--

ia

te

1S-)
) ))
1 G. (\_/
A d""i de -.-,
le poli cA te t" Xo -,
toa te boa la 9i de ghe
"utt
---r i r t--\))-..\
3))-\--,
\-/
\_/ 1 1 b)(- ..
o\
^
e e nd iz be veg te'i pe tofi gi de mun ca cea veg ni cd

l@qu sfin

A
!e e "' ,',i e fi-ai pe <Rugdciune voi virsa>>.
(- t-- (-\J
) - (S\<(-,\JC\:)),
tre cut vi a la ta pe Dum ne zeu Sfin ; te lu mii

UK

)Q) ) v !-(-)J'e-(-\))-(-\r-c\
v"J'l

ves tin du'L

ot ia rd

--,-,-,)-)-,))
\-/

\-/

a poi

in !e lup te Pe ri in te
))-,-,
d

mu

( (-(-(-

..
cat

d\
ce ni ceg te la Ce e ruri te-ai ri di
cu ru gd
\
(--,-,-,
\-/ l))
\-/
' A::v'(-)-.--))>\))\-/
ciu nea ta cd tre Hris tos
de toa td boa la a cum izbd,

b)=
veg

te

(
d\

ne

)-. ..5 )= c\ j-> ig) ) c- .-<m


Dlill i se e e ri cd a Du hu lui lui
sf6nt cu
Ce

Prea

nos

t- (- (- g>.1:=- * ?, , !-l-)i,(cAn du te te ld u dd dm cre din cio Sii t toa td ne vo ia


\) )(-

t0t

94

tlt

BUCHET DE PARACLISE

(- \\C- )-.
<- \) )
-) g))!3
)(- ..
\-z ) \-/
gi boa la-.Si re A ul gi ne -,
pras ni ca moar te a lun gd le
\ )))-Lq-(\-/-_:':

rrt-t--,->)-)N \-/
-. fr
yIz rbe vi to
,.
Sfin ti te Ha ra lam Dr e

'^
o\

r' \-\

-\-/

:l-

t_
) ) \-))=

ru lui lu u
rt

Slavd.

mii ru gAn du te

) t-$R)-"4)c-)-\?c':t\\?rA ti i i ind noi toti in drdz ni rea cd tre Hris=


tos
,,

ce-ai

t.- t- \) ) t- c:\ \\:

) I <-

) Q) ) y !-t--

do bAn dit Fe ri ci i -\rte Pd rin ; A te le u ddm cu

(- \) )-

(- \\C- G.-,
) :)
:cre din !d gi'!i ce e rem ur gi -,a ciu mei a lu
1<--,-,1t--S)
rrt--)
--,-.
d\
A
la
ru
tui Dum ne ,;;
sfin

)fo,r,u

";1
:.r

(-

- j><-(.--,

,,i.u Ha ra }fot

@l;:

) -oun gd o de

) )

Y."
gi acum

';

(-<-)
)=
G.-,-,r-\
-e ea ce pe Dum ne zelJ Cel Ne

v !-t-

putinp;T;*;il;i:r?;;

(-

\)

cd tre

t-

noi sd Se'n

--\S)=
los

)-

I
)

--r

t..-t-t.-\)-tS6a\-,-)Q))
L-ai in cd
(-

Muce

\tC-

C\t-

--,

-,=

cu prins
-) \J

q-

(-

du u re cu dum ne -i ze ias cd

f .-r.-.-

ti .rri ,"u r.ri A gi sd

ne

)-.-,))+f,'-,)))-.

Y " cd mog te ni tori


Prochimen.

\-/s\/d..

bu cu ri ei gi sla vei ce

mi

e lei ce regti

Glas

4.

La)c.

ffi

TII

PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE

){, ---fi A

(-

(-.-(-

) )-' --, -,

Q- \?

$lSZ=re e e ep tul ca fi

$f.Bi

III

in flo ri

ni cul va

95

-a
r+

t-gi

-;(-.))
-

-):-

ca ce drul Li

)- ..
ba nu lui se va in mul ti
\/

6
Lh

+ --1i f - -\9-) ) i-+


re e e e
u ul ca fi ni

|<lf6i
$lSZ
ri

9O

ep tu

gi ca

\-Z
ce drul Li ba nu lui se va

\-t

3 a t-,q-))-.r,-,C-

r"i srin;llif'0,
r- t.- )Q)fv
\-t
te im pie tri rea
C\-,-,

aa

cul va ln flo

mul

ti i i i

A
t+

-,-R-\5-,

e .,-T;;H;;;
(-

) -,-\/ I )j

)t--J
cd pie ri im Sfin ti i te cei ce

-<-\

\_Z

sin

(-

t-- )=
-> (
--, .1;i
\-/ ) .. ,O
in in tu ne e e -,ri cul pH ca te lor

A )((+

nuti
tem ti
tt

(-

fur

$r'.

(-<q-q-)\:g
)3-,)\-z l aJ-t-t--,)
\-/
gi
Pre o
de ca re iz bd veg te ne grab nic Mu ce ni ce
n
((-t
--(-t'-(-:).. (+
->(-t'-):)
6 (->(-t-- )
ru gan du te Std pA nu lui cu in drdz ni i rea ce
te

Qr;
6tv .-(-ty--\-))'-61.
v (-,
\/
-\)))-\:-);,+4-)ailbspre Ddn sul ne ru gdm Fe ri ci i i i te a
1|-)d- 3-)q- .-r + 4-Q--- ai :=
u

zi ne

pe ro o bii tei cei -sme rili

) )) ) :.A(-c\.-,-\?\--\.-?.
t+
pd de in

tris tdri

gi ne sca a

gi ne ca zuri pu ru u rea a

ttl

96

ttt

BUCHET DE PARACLISE
Cdntarea a VII-a.

<in cuptor feciorii

Evreilon.

v (-

I-) \r)
)
v
--Lt--q-)
$R
A
69/ fin te al lui Dum-.--rJC\-)
ne zeu roa ga te pen tru noi
\\ d^
$Ifltlq- q''- J (- q- \))t-))-0.5..

Wil

An tu ies te Pd rin te pe cei ce ,i se roa

A(.- \) ) (- )\)C\(A de toa td'm pre su ,u' ,"u

(-

-a-(-

-t Q7-

gd,

v q-

gi vi fo rul po tr;;A
tt C\(-) )--,S.+k

cu
A

-\-,-.-(-(ru gEt ciu ni Ie ta le pe tofi cei ca re stri gd


t-- (- \-))t-\J ) ) ] <- R- l>-)-,Bi ne egti cu vAn-,tat Doa a am ne Dum ne ze u le in tru

d\

-*?.

de2ori

toli ve cii

Jt--(-):=))t-\J- ) 3
$ffi(-.t\\9tl la vd Ta tA lui 9i Fi u lui gi
lui

A
V

/\

ffi*:;;;;;;: r;;;;;
Sfa tu

Y",
-)i)
(--.)

J.- + i

ce te

\-/
scd pA

-,
cins Xo"
)

)--\

,',"

--<- (- \) )

A -.\-,
de du re re 9i ;

tt.C.\

<- t- (- ))-.\)))
v\-zvr' 3

ffi::

ne ze u le in

At-(-\)

A Bi ne
An du'i pe cei ce stri gd

Doa a arn ne Dum

Duh

t- )Q) )
tru toti ve cii

egti cu

vAn tat
V

d\

(-)
tr-a->
(1--^
J, -.T(-:f
-,\/
cum gi pu ru rea gi in ve cii ve ci lor

-t-

0t0

PARACLISULSFANTULUHARALAMBIE IOI

97

)),
d\

A min

W*;;;;;\;-";;;?a]
t
(-)))
\-z

Cel fd rd de -(-\-Lq-)Q)
ani Ste pd nul a

q-(-S-6-1

pe un

-tot - ne
;ftsf
$lS?

(-

toa

) vR_
te

t-t--

Ca

Pe

re

ca

tt q-, A t-12
-><)-fiu pen tru noi pu ru rea roa ge'L A de boa ld gi
t-)

=-J-- ]t-.-\5(.\-:-*:,
ca a a zul ca un Bun sd ne

(- * Li-

ne ze ie es cul
um-\-

<-R-))--

Ha ralambi e se

mdn

tu

ias cd

cdntarea a VIII-a.
<Pe Cel ce in muntele cel

\r d\
f
roa gd or-)--))(l>.-:
Ti e U nuiaim

) Q)3 u <-t--\---t-=2-

sfrnb.

pd

ra

-+-> )::7

td Sil.r"iA sd se ri

si peas cd toa td du re rea qi pa


q->l
>>1, -- ;(---t-r\a-a--f(->
\
ti ma d. lu cei ce'l cA An td gi'l la u dd pe- da An

3c;.,-:-*:.
sul

du pd vred ni ci

t.- 11t- (- ) )
J-i\ Ag.
{ffif
ffg, -\um ne ze e u le 9i Std-pA -ne-a toa te A ln
).\ ot: <-(--\-ig)Q)-.\3-L<-)Q)
chi nat cu fri ci in Trei I pos ta suri p"^ tru ru ge
--t-(-\J
ciu ni

)(-t-)
le SfAn tu lui

+-

) :)

Ha ra lam bi e'n

), 5 t

du rd Te\

xJ

spre cei

ott

98

00t

BUCHET DE PARACLISE

(-)>\+)(-

<a

G.-r-.(-\\C-

ca re l1i cd dn te
))---t-)Q)>
i ne in tru toti *i.ii

Te prea

9i

na al IEL pe

Ti
v

Slav6.

$lS3 um ne ze u le Pe ri in te Fi u le Du hu

,ol

le

(- t- (--):>3<(.-t]cs\.-.:A

I pen tru ru gd ciu ni le Mu ce ni cu lui iz

+3 y.-\.-, -.-t-t-\J)t--t--+-

,r.i ," ^ de vrdj magi gi

be

):

im pre su ra rea po triv


(- \\C- + R-))\ \
)) 6 t-\)G.-,
1
.
.
-l
-t-ni cd pe cei ca re - Iti cA An td gi Te prea i na al
de toa td

(-)Q))

)t..-(-))-.\-/

\r,r

$i acum

A
ldl pe Ti i ne in tru tofi ve cii
(g
.- t-- t-- \J )t- ))-.
trBt
$fg, e -,\-,
Dum ne zev Nds cd toa rea gi pu ru rea-,
fe cioa
qv
+ At-(-t-\))t-t-C:\-\:-)Q3
;^ A *rn tu i to ru lui ne in ce tat ," ,lu gd^ sd
(..--.\-,
r-t-t-t-\J
1<- (- ) +)
)
ne tz bd, veas cd din ne ca zttrt gi din tru toa td pri

(- \r(- t-e- \JG.-rr,


:
pe cei ce cu -,cre di in te il - H -,u ddm

?, f
mej di a ^(

:-

Q) ?,k 4 .-(-(-

,) )--t-)Q))

iI ca pe Dum Y .
de-a pu ruri
'u
q---)-'-\\3
Nffi
6\Y@ d

zA dnd

in ti ne ha

ul Cel pes te tJa ;;

(
A

cdntareaalX-a. Irmos:
dnfricoqatu-s-a cerul de aceasto>.

Itt

PARACLISULSFANTULUHARALAMBIE

ttI

99

r-t--*iSr-,
)))-.-,1\)
)
6
..- vd\a r
rul dum ne ze iesc
lu crdnd mai- pre sus de fi re s'au spei
..
\r
d
'f ce ei ce ne bu neg te te chi
nu iau A cd in
3 C-\(---,-,\J))o)-:
-- t-(-->
-,vdz duh s'au a tAr nat Sfin te Mu ce ni ce al lui Hris tos

-,
mdn tat

o \_/

(-l

<-

r
\-/ r))-.-\=3<-3))--,--:3
\-z
or
gi mA Ai ni le de grabd, te ia a tu s'au Pd rin te gi
n

7:
-,-,\)G.:-stAl pul ca sei flori a o drds lit

(-(->)--,
( t---,
\))))-,:
\' d
\-/
)X5$
h\94 le vi i te Mu ce ni ce al lui Hris tos A toa te

t(O-t

\*))--

(- \)G.:

\-))C-

aJ,i\/ 1)-

cu ha rul tdu ' roa a gd te


t-, > i6-\
-'-t-n \?) ) O-- :
Ste pA nu lui tu tu ror A gi -,iz -,be veg te ne pe noi de
(-\))\'d"\/ >)-.
f (--))-tot meg-,te gu gul di a vo -lesc A de pi iz rrrd, gi ur gi
rea a lun
mo li ma -))

]<-- 3))--r
\-/

gAn

e gi pA A ra min ci

du o
t-,-

--:f, rn q--,

noa

taa

ca

KfBdvlk6 re --)-'
i i mii Ce -lei

.->
- !5 \-/

sdot gi de -pe deap sa cea veg ni


(
Slav6.
A

\l )) o-- : Arq- q- -\
fd

rdde

in ce put

;;Y;;,;;?;;;;

gi mai pre

q*;;

tof

100

-'|-'
Mu ce
(-

\? ) )o--:
jui
ni

oto

BUCHET DE PARACLISE

Hris tos

ce d

- :-

f
A
--'|-:de in

tAm pE r"u po

?. A| <rd -,u ta tea -vrdj *i gu lui


cd gi de -,
pe ;
3 ci-'

\? )

) )).-,-,--:3
\/

=-,-]tse

roa gd
t-

:-

)(-)-)=
cu ge te to

ru

d\ de Dum-, ne
gi

le

$R(-\:7t\\9% te pA nd pes te ir',-geri giLu ri


\))-.

-,te toa td zi

--t--

\)

zeu

acum

,"ti A

(- + j,:5 c\-r :

ni

ce li

t---r,

Sfin li i te Mu ce ni ce

ei

tri"

I
9i

pes

*iZ--

di rea Fe .io-u rd sca pe'i de grab ' p" e cei


\)c\i:g-3
r t---,
\? ) ))-:
A
-,ce-,cu aru go, t"ot" cins t"r. de rd -,u ta tea pa ti mii
) ))
G;\(--,-,\l
,- (-._a...-) )
gi de bdn tu ia la celui-:vi .t"un A pe bi om nul-,cu
--:3 rt-t-t-.-\))
) q- 3))--,
\_/
-r'
-,\)
prin zdn du'L cu dru u go, te de mai ce A mog te ni tori fd
t')>\))t--

\\ r
:il.\--,

\-/
cAn du'i im

$T
69/
3)i,\-z

pd rd

,i ei

t-,q-)-\J))
fan tu

lui

<Cuvine-se> gi

megalinariile:

Lui

,(

-,-t--t-

lq
o--:
Sfin fi tu lui li{u ce nic A ve ni}i cre din

v
-r, \)))

cio o gii cu o

..

sAr di

)-.

"

,"d'i.an -,
tdm

( (S\.L <- --, (d\

cd pu ruri se
x c\:.e--.
du re rea -,-,
cea

roa

\\q-)-

\-/ ) )
a gdTre i miiNezi
-tr-\\(-

..

di i

"

te

).i

tru

ftt

PARACLISUL SFAI{TULUI HARALAMBIE

.-,)jJ\))\S)q\-/
\-/
pea

as ce grab

101

..

nic go nin

du

ffis-$)-\l))o-h\9,4 ti ind fe cd to

Jt

ru le de

\)))

3)i,\-/\,d";

ce d rii ce -,il

\\(-,)-))-,(-.

ttl

mi

nuni

)-

ai de la Dum

vI
Arr

<t-(-(-t-

da rul vin

de

t-

rSr..L(--,

ne-,zeu or stri gem cd tre ti


i6 G.(-q--,-,-,

..

\-/

\/
i neA u zinePe ri in te I gi de ne sd nd ta

)i,g--\S
\-/
a

)t-

t'

.,
te cu ru gd ciu nea ta

) .l
ffic)'$)-\?)
-.ne
fr-Wi
e
gd
,

A mii lo ceg te
t\)->))r (>r-r .L q3)i\-/s6..
Sfi in te pen-,tru toli ca re te cins-,tim A ru gAn du'L-,pe Do
tro nul lui Dum

zdnd,tAn

\\(-

\\(-

)-))-\t-\-/

"

;x.

zeu

C\t-

omnulsd ca utecu mi i ld ^ gi sd

))(-+) \-z
as

<(-t--,>(-(oli pe Ha
pd

in

(
A

cd

lam bi

a Sfin li i

ar->t-(-)
\,
\.2
rin te

ra

ni

]<-(-17-))o-

cea scum

\-/
-,
-,
-,
ne tz be vea

):5 )q-"

cd de mun ca cea veg

t-+

t-

) ) ], A<(-td

e sd'l cins timr la

-:

!i lor Mu ce

f
nici or--Lq-(stri gan du'i

da

PA

A t-\)C\.-,o
du ple cd'L-.t-\\Cpe Do om nul I' spre noi

1t--..
\-/
\-z
-.)f,S.)):5
du u re cu mij 1o ci rea ta

sd Se

in
rt

d\

102

ooo

s\t )-\?))o--:

NWI
a re

fd -,cd

)-,)

)-.

)-,t-\\q-

\-/

Pe

.L Q--,t-, A stri gan du'i cu


to ru lui de mi nuni

\) \Dd))
?v

rq--'i7-3

A sd'n toc mim cAn ta


to rii de Mu ce nici

&16 e niti iu bi
\,,
))-,

ttt

BUCHET DE PARACLISE

..

-g--\5)t\_/
gi toa td pa ti

t.

\\q-

to o
'ii

\J

G.t-t--.-,--,:-;

x.

}(

ro bii tei fe re eg te'i

C>\r

de ciu md gi de boa a ld
(

..
ma

f, a <t.-($R1.q-\))-+<-t-))
$NIIA lu ji to rul Tai ne lor lui Hris tos ' Sfitr te Mu
o

t- + i,t- <: r ..L t- t- <:-))o)ce ni ce Ha ra la am bi e ifi stri gem A Rou gd te in


ar)q-(-))-t-\t(\,
\-/

..

)f,s.--!5)q.\-/
l,?l\9rA

tAlp ne

Bi

ra lam bi e gi lu mii
q6

ci te

:-

pi

-t-'t-(-)-

se ri cii lui Hris

\-/
sfeg nic ne stins

in

t-a ai

) \) )G.t-ai Pd rin te

in tu
-r-

\))-.
ne

Ha

\-/
rd, tat Fe ri

)).-,t-\\<J-

\-/
lu me prin mu ce

t-..r

.r

sfin te

tos -r

te-ai a

)!jf,t-

\-/

strd lu ci

-,ri -,si
)-.

t-t-J-)

toa

Troparul Sfhntului. Glas

-,<-(-))

Qri
\,r

sd ne ier te
4.f,
.E <--

le

ffi:5c'-clin tit

ca

\-/

Apoi cele doud ale Maicii Domnului.

..

a te fd rdde le gi

a toa a te '

ce ruri Std pA nu lui

(--,-,-

A )t

ni

i=- )

ci i
). 4

ri cul i do li lor

-pen

t-(-)))-.-,

\_/

tru a ceas ta cu In drdz ni re roa a gd te lui Hris tos

ot0

PARACLISUL SFANTULUI HARALAMBIE

(- r- (A
(+

\t- )..

'-)))\
\-/

OII

la miruire. Glas 2.
(Cand de pe lemru>'

103

A
(+

se ne man-,tu ia as cd pe no oi
i<--,
A )q--,
\-y
\-y --\5 _r3 .E,
\-y
-r,
HilH -)u tu ror le a juli Fe ri ci te ce lor ce -,la -,ti
N- )))_._.
)-;t--1(-)-.,
26IG..LQ-)).. (+
\-/
dd
ne a lea ar gd ce rdnd mij lo ci rea ta
Sfin ti te Mu ce ni
\J'.'-v

))G.-,-S-t-.
iceHa ra la am bii
\-/

{J ))t-- ^

cum in

t ))t-)],(-(v

\-/

pen

^\.. <- (\rC-

A
(::?

tru a ceas ta dar gi

^t-- ))\-/

du ra a te mi lu ieg te

\J
ne Pe

))--,-\t-)G.:
)-))
\-/
bd vin du ne de in tAm pla rea cea rea
F
) ) t'-t\<z,' G.-,--,\))
r.:h

dd

td'n tris

t-t-)

ta a rea
_+r

\-/

sAn di i

silE -'

de

ne

grab nic iz

):(-

\/
\/
-r,
Sfi in te de toa

tru peas cd gi
pu tin fa -,.\G.t-(-

)(--,))
..
\-/
rea cea veg ni cd

-'-'

A
t%

t-)

<r-

-,noi

(
A

Tropare pe larg d1n

C0ntareaaIX-a. X.

r\--r - .

.- ..E - -.
-:

_rr ir
tt,G.t--,+-,C)i( (-i
))13d"\\
'-'' A 91 11 ma al pre sus qe
- --ueput
de fin |i i i in td
rnce
,
r
j-+)a\,
t- 1 t- S- 1J !)r[ ))d\.
)<- \-/ v
r.
in chi-,nAAnduu te cu i i in ge e rii sca a pd

(r.

\l{9

Muu u ce

:_)(1\t\t--f4,

\/

"

ni i ce al luuiHriisstosA de

g\--\.-

cS\

(- :

-tAm pla rea po triv ni i cd e gi de re

\':
u

in

taa

ttt

104

0t0

BUCHET DE PARACLISE

C--:\q-)))
\-/d;r'r'
tea vrdj maa$uului otpu ce ee ee ei ce li i

--7-)

r1<-5$3
\

a
F
A :+-{-S-))d\,S-

-,-)
se roa

a a a a gd 1 Sfir, li i i i i i

:gl

\ --

te Muu

r(-:r-,r-,

ce ni ce i a de Dum ne #rur" te Y" ,,ro,, i;

--.$--'-;;

- s-,-,c=,; -,J.r:.-,'G\'

a a n4 Ipe es te I in geri 9i
te pd
' e a'o'r \\
ir
(--r
->i
C\t--:+-C)))i-d.-\\
r
di i i - /-'.
te toa te t zi
uri itori A gi ii pees
-i
tr
\h\9,4

mu

rea

J'

---r.'

P
rt-',-l
)5t,))d\.t-t).-)))Q))d<r(-\\
v
\-/
r'
Fe -cioa a a a rd sca pd d, A'i de e grab pe e e cei
it-,
( q--,\r.R-:\-)C--:l-!
:))-)-,
; e cu 'ff u gos te Y" .i il-,r t;;. /\ de rd
\r

-' {rJ

\r:a\\l_l;rre'vl=re\t

<
ta tea

-)+.\--\t--5$qpa ti i mi ii

ce

\E)c-g

gi de bdn tv , ,-, ia a la vrdj


(
'[ --{t-..ift'
I\-/d;l-'r'
:)11J.
or
-\)-{
pe Do oo ooomnul cu u u p,rin,
,T? a guului
it
lni
{l
J.
<-5-5i
a
:-t1
))c{,
) -,'
a-+-{

--')\AF
26. e

a a Andu'L' cu

s\--r
Mai cd

d,

( t-(-t-J-C-:
A mog te ni

r
))c\-F=i)+

e ee ei Luuuuui

dra

aa aa a

tori fa

gos

te e de

>q- (- )r[
=
Jr,tdrr'i im pd rd ti i

S-ar putea să vă placă și