Sunteți pe pagina 1din 6
Zu 624.148.2924 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10473/1-87 pnument far e : Intocuteye comnrerur, NATIONAL, RATURI DIN AGREGATE NATURALE ets PENTRU STIINTA SAU PAMINTURI STABILIZATE eee $I TEHNOLOGIE CUICTENT. |—________ ANSTITUTUL ROMAN ame CCasiticaren altanumerte® Led Condifii ier yer litat a eee Coudifii telnice generale de ealitate an Road works couchits ROUTIERES EN caou HS HPHEG DS Aree NATURAL AGGREGATES OR AGREGATS NATURELS OU EN TATOB U1 YEPRDSIAENEIN ‘SOIL ROAD LAYERS ‘SOLS-CIMENTS. QEMENTOM PPYHTOB Goneral teehnical requirements for Conditions techniques générales de Osute ToxusveeKNe rpeConamA K ‘ual ‘at acer 1 GENERALITATT 1.1 Obiect si domenin de aplieare Prezentul standard stabileste condigiile tehnice generale de calitate ale straturilor exe- cutate din agregate naturale sau piminturi stabilizate eu ciment, din alettuirea complexelor rutiere ale drumurilor publice. OBSERVATIE — Prevederile prerentulul standard pot fi aplieate si la drumurle de exploatare, eu acordul Denetietaral 1.4.2 Prin stabilizare cu ciment se infelege’ imbundtajirea adus&. proprietifilor fizico-chimice si tnecanice ale agregatelor naturale sau piminturilor, prin amestecarea lor en cantitifi determi- nate de ciment si api gi prin compactare. 1.1.3 Agregatele naturale stabilizate eu ciment: se folosese la : executia straturilor de fundafie si a straturilor de baz din alextuirea sistemelor rutiere nerigide si rigide conform STAS 6400-84; istente ; rgirea fundafitlor — execufia platformelor si a locurilor de pareare ; — consolidarea benzilor de stationare, a benzilor de incadrare gi a acostamentelor. 114 Paminturile stabilizite cu ciment se folosese ln execufia straturilor de form, conform SAS 12353-84. 12 — Terminologie, conform STAS 4032/1-82. 2 CONDITIL TEHNICE DE CALITATE a1 mente yeometrice si abateri limit Elementele geometrice ale straturilor de fundatie si de bax din agregate naturale gi cele alo straturilor de formi stabilizate cu ciment sint conform STAS 6400-84, respectiv STAS 12253-84 eu precizivile de la pet. 2.1.1, ..21.3 2.1. Grosimea minim constructiva, dupi compaetare, de — 10 em cu abaterea de cm pentru straturile de forn 1 cm si+2 em pentru straturile de fundagie sub imbrieimingi — 12 em eu abateri din beton de eiment - 15 em cu abateri —1 em si +2 cm pentru straturile de fundagie sau de baz sub imbriciimingile bituminoase, pavaje cu calupuri si pavaje ew pavele normale si abnorme, In eqzal in cae sint stratul de fundatie cit 3 stratud de bax sint aleituite din agregate naturale stabilizate eat client grosimea fecatui strat este min, 12 em cu abatere 1 em $i STAS 104 F Denivelitile aduisibile iu profil longitudinal ale suprafefei staturilor de baz sint eu 3,0 em mai mari decit cele admise pentru imbricimintea ee se agterne deasuprastratului ae bank, Abaterile limit In cotele suprafefei superioare a benzilor de ineadrare sint conform 1598-78 224 Agregate natur ~ de halastior’ (Dalast, nisip, pieLrig) conform SPAS 662-82; = coneasate de earieri’ sau balastiers conform STAS 667-81, petimnge eee taturale trebuie “SI indeplinensest condlifile de admisbilitate conform tabelumi 1. CConitit de admisibitate ale agregatelor naturale Faloste In steaturt de platiorme, loeurh ari pentru | tundayie ponte | de pareare, benri sisteme futiere | sisteme rutiere’ |e staionare, beni werigie nerigte si rigide | de ineadrare Conseteristie ste | costamente | | _1_| Compositie granulumetrica senting —_—_|_cont atin 2] Gieticleut de nesmiformitates ¢5, ain 4 | Dimenstunea maxima a granules, mm, max naregate de balasticr’ OBSERVATIE ~ cu avin admisibilitate dim tebe! seficiaralul, pot M flasite si degeurh de catierd eu respectarea coulitiilor de 2.2.2 Paminturile coozive si necoezive clasitieate conform STAS 1243-83, sau impic- lle existente searificate, trebuie \deplinease’ condifiile de admisibilitate conform, tabelului 2, Tabelul T condi ae 7 neat, | Caracteristie ale piminturitor earl 1 | Comporitia gramulometsics 88 se Incadreze ts] Hl zona carespunza| | Soar ain figura | Gontinat de substante orgmnice gihamusy % 7 | Reaeiia pF, min ; 6 PIETAIS MARE ARGILA esess Treceri prin ste sou cirri Yedin mas8 8 ae STAS 10173/1-87 Daunintuvile care nu satishte earacteristicle previaule in tabelul 2 se pot eoreett prin adaostri de agregate naturale conform STAS G67-8L si STAS 662-82, pimiuturi conform STAS 1283-85, “20r wranulact de furnal confor AS GAS-7E sau comms de cen- trale termocleetrice eonforin SEAS SS19/L-80 gi STAS §319/2-56 in functie de fractinnen iuarit deficitar, pentra corectaren compozitie’ granmlomeLriee, Cemtst de centrale termoclec- frice trebuie sii aibi an confinut de substanle emnbastibile (PE) de max, 6 daosuti de var bulgiti eonform STAS 146-80, var nebideatat mic (sau var hidratat in palhere conform STAS 9201-80 pentru coreetarea pl at conform Stitt STAS 9310. painint rior ee — adaosuri de clorué de caleit lelnie conform SEAS 2073-75, pent coreetaren con- tinutului de substante onganiee si hums, 2.24 Ciment Porthind, P. 40. conform STAS 388-805 — Ciment eu adaosmi, PA 35, conform SPAS 1500-7 STAS 1092-78 ~ cin nt penta: drumuri, CD 40, eonform, 5 Api, conform STAS 790-54 22.6 — Materiatele de protectie a stratului stabilizat : 1201: 5 conform S uid de protectic P Polisol, conform reglementitrilor tehniee specifice in vigoare 5 cationic conform STAS 8: nent ere stabilizate eu 28 Caracte 1 Caracteristicile fizieo-mecanice ale amestecurilor de agregate naturale sun piiminturi, Gimont, api si dup caz gi de adaosuri sint conform tabelulai 3, Compozitia optima a ameste- cului xe stabileste pe bazit de ineereiiri preliminare conform STAS 10473/2-86, astfel incit_ames- tecul st indeplineasek condifiile preeizate in tabslul 3. Tabelal 3 [onsen a emapresune| —stapntten te apts | Merge ale mas, Nr, | Denumiren stratalai si at [—————— —— eee —| ert. | Wnerairii | Seaderea. i 1c | tare | apsorotielSaterare,| fushet | ka vaca hates | 3 ap | tga | petite | | PPO} oo | ae | ew | pw 1 | stat tba peatea stone | Aide pris tre | rate cca hana Oa Tae 2 | Stat de one pntr si vie sate | | feito ha w | wo | i jet ee oy | s | strat de fonna Vos t2fia.a0 | — | - a opssnvartt —- QUSERVAT Hg stbiitate ta aps sh de plerdere se mass se € feetueark comtgin STAS. 1079/28 rie akrea stairs compoatfielaptime & amestecu 2 — Reali tare resstenta Ia compresiane Ia 7 si 14 alle este: Tey —= 1:29 Rey BLAS ive’ 282 Vorajele de ciment gi de adgosuri de corectie pentru yealizarea straturilor rutiere Qabiitate ew ciment in fanetic de tipul stalului st granulozitates agrewatelor natu pauninturitor, sinh precizate in tfabelal Lin scopul stabilieit compozitied opti Agregate naturale sh piltarh Dhitforive 9f lneutl de | | | Denunires strstubul | simeasinnen | Jorurda de “ 7 ee eee cee ces | —~ caierd sa balastlers i ons Melee hdr ors Tots eat: | mas oot | — agregate concnsate de Carierdsau balastlert om: R16: HH25 | o. | Strat de forma | | Tabstante rganice af | pamtotu coors j —— Jam | ae 0 ala | impicrair existente | car un vcen{inat de Sut | Sante organie shuns | < 0... boa v.60 2.3.4 Gradul de compactare al straturilor de hazit si de fundamfie din agregate naturale sau pAminturi stabilizate cu eiment, in functie de clasa tehnied a drumului trebutie si fie de in, 200%, in cel putin 95% din mumiral_punctelor de mismare si min, 98% in toate punetele de mistrare pentru drtinurile de clask tehnied 1, U0 gt TT; in cel putin 95% din numirul punctelor de misurare side min, 95% in surare pentru drumurile de clasi tehnick IV si Vy platforme, loemi’ de a benzilor de ineadrare sia acostamentelor Gradul de compactare al straturilor'de forma trebuie si fie de min 98% in cel patin 95%, din nunvval punctelor de misurare si de min 95% in tole panetele de nvistirare, Canicteristicile de compactare (densitater in stare useat maxinul si umiditatea optima de compactire) ale straturilor de bagi, de fundatie si de formi se determina prin incerearea, Proctor modifica conform SPAS 1913/13-83 trebuie si fie covexpunzaitoare domeniuluy uned al curbed Proctor toate punetele de nm parcare, consolideres benzilor de station on ciment determinat conform 4 din mundtrul punetelor de 2.34 Gradul de kisinita SPAS 1078)2-86 trehuie si al pyiminturilor covzive stabilizat fie de iin, 80% in cel putin 9 ERALK DE EXECUTIB, eSCRIPTU GEN! $1 Pentru exceutia straturilor de fundatie si de bax, a platformetor gia locurilor de parcare si pentru consolidarea benzilor de stafionare, a benzilor de ineadrare gia acostat {elor, amestecul de agregate maturale, ciment.si api se 2. SPAS 1os7g/t-8 3.2 Pentin execufia stiatinilor de fom amcstecul se preparii in stafii fixe in eazail sta dilizieii piminturilor necoozive sau slab ecezive, aduse din depozite, sau prin amestecare pe pot: iM cazul stabilizvii paiminturilor coezive si foarte coczive sau a’ impietruinitor existente 3.3 ‘Tehnologia de excentie a straturilor rutiere eu agregate naturale sau pliminturi stabilic zate eu ciment, preeum si tehnologia de eorectare a mnaterialelor ew adaosuri granulare situ substan{e chitnice se stabilese conforin prezentulni standard gi reglementarilor tehnice in vigoare. 8.3.1 In cam in care stratul rittier se excentii in dou sau mai multe reprize, exec acestora se efeetueitat Mnt-un interval de maximum don ore de la terminavea exeeuiet repr anterioare 3.3.2 ‘Tratarea cu var a piminturilor coozive se efectneazt prin amesteare pe loc, introdu- corea cimentalui fieindu-se numai dups eel putin 24h de Ia introducerea varului, 3.8.3 Cind slraturile stabilizate ew chment se executi pe jumitate din Kigimea pin{ii earo- subile, asternerea acestora se realizeas din Kifimea pir(ii earosabile, agternerea ‘acestora xo montate Tongrine pe axa dromului, iar la manginen pirfii earosabile se STAS 1598-75, 3.34 Compactarea straturilor rutiere stabil Lh de da inceperea prized cimentului, eu went cu rulouri netede si compactor vibrator ‘ Se recomandi utilizarea unui atelier de compactare constituit dintr-un compactor | eu pneuri si dintr-un compactor vibrator Este interzis utilizarea compaetoarelor cu rulouri netede la compactaren nisipurilor £3 stabilizate cu ciment. In cazul executiei straturilor stabilizate cu eiment in Icuri inguste (Lingivi, benzi de incadrare, acostamente) compactarea se efvelueazi cu plici vibratoare. 3.5 Stratul stabilizat cu ciment se protejeazl cel putin sapte zile (limp in care mu se circuli) cu nisip cea 1,5...3 cm grosine menfinut in stare umedi sau en o peliculi de protec {ie eu materialele indicate In pet. 2.2.6, te ext ciment se efvetueard pind a maximum roarele utilaje: compaetor cu pneuri, compactor Executia stratului rutior superior se iueepe dupii minim sapte zile de la exeentin strae thlnt stabilizat ew ciment, perioadii in care nm st cinenld pe acest strat. 4 REGULT St MELODE DE VERTFICARE A CALEDATI 4. Veriticurea calitiii materialelor, conform tabelului 5 Tabet 5 pie crater | aft de veneare | Frese veretsr | sras 70-84 | ba sehimbarea surse de aprovisionare J ie dont on pe siptET | Sorte cite et se acho Swan de sprovistonare “imensianea maxim a ae ‘compozitia granulometriei ToHSyS-R [eocticient de nevnifornitate | STAS Taia/s-85 STAS 662-82 TimensTanew manta a yranalel{STAS TOAST - a [Gantt ae ® |Shatee ep SOOT | _ wy Confinit de substanle organics | STAS 7107/1276 Ta schimbarea sane de si hums. | iprovizi i ov um 1S TAS 0700/1019 mn | —| Se" SEASTONERT | 126 dud ort pe splainina ssi9sst | shoe de cite!an se | senimo sis ‘te peor | Silonave annloaitaien Zuri am tte furnal sha cena de contrat Lermoclectriea Acs icinare a varalut SCR Pentew fiecare Tot de apron schtatst mdeiat stn 8 | Sekine ara drtat in pubere | | “continatul de (C07 Ngo)” | SEAS TOIT} onlin as waste con) SEAS RAB/T-RE inte a cenit eos ermoctee | ci | timp ee | ont SPAS 10173/1-87 i 42 — Verificnren calitifii straturilor rutiere stabilizate eu ciment se fectueardt pe parcursul excoufiei, conform tabelului 6. et 6 i T ai emumirea earacteristielt Metode de verifieare | Freevena veritedeior ‘Umltatea materiale conponente st umidtatea | Stas aaon-s0 | Zlne sf ort de cite ot amesteuh a Nes [Stas tonne’ | Stele Proportile de amestec de agregte naturale san | Canform reg mentor ploy elven actu 9 ep icine nagar. Compoziia granulometich a amestesull de agrezate | STAS 101732-6, satura iment seagaesus Nealtenia Ia compresine a amestecuat a 74128 | Mini dogs eat a et zie yravere He 1500 mt Deasitatea steatulal ratier pentru caleulul gradulat de compactare | Minim don puncte 1a © | cragu de frdmijre at pimintuta cosivestabiiznte iam! | cu eiment 4.3 Verifiearea elementelor geometrice ale straturilor de fundatie si de bazi se efectueazi Ce conform STAS 6400-84 iar cele ale straturilor de form conform STAS 12253-84. 44 Verificarea ealitijii materialelor ia executiei Inerurilor se face conform reglementairilor legale in vigoare. (87 Edifia 1 — 3280 -F27 ex. 1. P,Informatine, 7052 Responsabilul proieetulul Gotahorsior Z MUTe~ Instthtnt de Cerectdel y) Proieetaei Tehnw- E Togiee in Transporturt Inspectorati General de Stat pentea testi Z Aig. Georgetn Fodor Cinstrsct & edactat final: Tostitutal Roman de Standa _ Tasttatal Geteal de Coteetare, Profectare si Direct lig. Paul Stanesew are dia Construct ‘s — titutal de ProleetAet,Transporturl, Autonayate 5