Sunteți pe pagina 1din 1

S.C PARASADI S.R.

L
Sediul Ghidigeni-Sl.Corni
CIF 23316224*J17/316/2008
Nr.14/07/2013
ADEVERINTA
Prin prezenta se adevereste ca doamna Paraschiv
Tasia,CNP2671003370011,act de identitate CI seria GL
nr.284804,eliberat de P.Tecuci la data de 15.07.2003,cu domiciliul
in Ghidigeni,sat Slobozia-Corni,are calitatea de salariat si i s-a
retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de
sanatate,potrivit Legii 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii,cu modificarile si completarile ulterioare.
Doamna Paraschiv Tasia,figureaza in evidentele noastre cu
urmatorii coasigurati(sot/sotie,parinti aflati in intretinere)
1.Paraschiv Ionel CNP1670822173178-sot
2._____________________________________________
3._____________________________________________
Mentionam ca societatea s retinut salariatului contributia de
5,5% si a virat contributiile de 5,5%, 5,2%, 0,85% in contul
RO65TREZ3075502XXXXXXXXX la Trezoreria Tecuci.
Prezenta adeverinta are valabilitate 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals,declar ca datele din prezenta
adeverinta sunt corecte si complete.

Administrator,

Director economic,