Sunteți pe pagina 1din 38

m

i>^-

MINISTERUL MUNCH 1
PROTECTTEI
SOCIALE
PROTECTTA
MUNCH

Ill

si
ft

m$
''-t> M

INSTRUCTIUNIPENTRU
SELECJTONAREA 1 JTTLIZAREA
MIJLOACELORINDIVIDU4I-E
DEPROTECJIEA

m FETEI SI

OCfflLOR

?J&.

<*:
^J3!fts"~.
---<<

1997

CUPRINS
1. Introducere..............................
3
2. Reglementari.............................. 5
3. Descrierea $i caracteristicile ED? a
ochilor i fefei
11
4. Identificarea ocularilor i a EIP a
ochilor.................................... 28
5. RecomandSri de selecjionare a EIP
a ochilor i fejei......................... 37
6. Instructiuni de uitrefinere........... 61
ANEXA........................................ 62
CHESTTONAR............................".
63

h INTRODUCERE
Aceasta fia de instruire a fost realizata sub coordonarea Ministerului Muncii $i Protectiei Sociale
-Protectia Muncii. Ea se adreseaza personalului implicat in
dotarea cu echipament individual de proteose a muncitorilor din diverse ramuri ale economiei nafionale i confine
informal asupra echipamentelor de protectfe individual* a.
ochilor i fetei:sortimente, tipuri, caracteristici de proteose, selectionare, intrefinere.
Protecfia personalului muncitor trebuie realizati ia
primul rSnd prin masuri tehnice $i organizatorice care s&
elimine riscul de accidentare la sursa, sau sa-1 izoleze prin
mijloace de protec#e colectiva. Cand acestea nu sunt suficiente, trebuie utilizat echipament individual de protectfe
ca o ultima bariera in calea riscurilor reziduale.
Termenul "echipament individual de proteose =EIP"
desemneaza totalitatea mijloacelor purtate de o persoana
pentru a asigura protectfe impotriva riscurilor de accidentare $i imbolnivire profesionala. CUnd referirea se face
la un singur mijlec, clar definit prin caracteristicile constructive $i functionale, se poate utiliza $i termenul "mijloc
individual de protecfie = MIP"

Termenul "sortiment de MIP (EIP)" desemneaza" un


grup specific de mijloace individuale -de protectie care
asigura protectie aceleasi parti anatomic si au aceeasi
forma generate si aceeasi functie de baza (acoperire, izolare...).
Termenul "tip de MIP (EIP)" desemneaza un grup
specific de mijloace^individuale de protectie din cadrul
unui sortiment, caracterizat prin faptul ca realizeaz& protectie impotriva aceluiasi factor periculos.
Termenul "model de MIP (EIP)" desemneaza un
grup specific de mijloace individuale de protectie propriu
unui f abricant, caracterizat prin unicitatea elementelor constructive, .de materii prime si tehriologice.

-mr

2. REGLEMENTARI
Autt in tara noastra, c&t si in tarile vest-europene,
sunt legiferate atSt conditiile de fabricare c&t si de utilizare
a echipamentului individual de protectie.
Prin "Norma metodologica de certificare a calitatii
de protectie a prototipurilor sortimentelor noi de EIP si EIL
sj ayizare a introducerii lor in fabricate", anexa la Legea
Protectiei Muncii, sunt stabilite conditiile si procedurile cc
trebuiesc aplicate in tara noastra la proiectarea, fabricarea
si iritfoducerea in circulatie (comercializarea sub orice
forma) a unui produs destinat utilizarii ca EIP. Aceasta
norma metodologica preia principiile Directivei Europene
89/686/21.12.1989.
Principalele reguli instituite prin acest document
sunt urmatoarele:
a) Orice produs nou fabricat in tara sau importat pentru a fl utilizat ca EIP trebuie sa indeplineasca cerintele
esentiale de'securitate si sanatate corespunzatoare domeniului de utilizare preconizat de producator. Cerintele
esentiale sunt cuprinse in Anexa 1 a riormei metodologice.
b) Cerintele esentiale de securitate aplicabile unui
model de EIP se pot regasi sub forma unor reguli tehnice
stricte (caracteristica urmarita, parametrii minimi masura-

7
6

bill, metoda de tncercare aplicabila) intr-unul sau mai f


multe standarde, norme, prescriptii, rise tehnice. Lista
acestora se stabileste si se publica de MMPS - Protectia
Muncii. Lista cuprinde: standarde romne, standarde
europene si standarde Internationale, alte reguli (c8nd in
tara noastra nu este^posibil a se aplica o prescript europeana sau international^, sau ctnd astfel de documente nu
au fost mca elaborate).
c)
Confirmarea calitatii de protectie, respectiv confirmarea modului de rndeplinire a cerinfelor esentiale de
securitate de catre fiecare model de EIP se realizeaza prin $
aplicarea procedurilor de certificare. In cazul ElPtmpotri-va
riscurilor ce nu pot fi sesizate n timp util pentra a evita
accidentarea, procedurile de certificare se aplicS periodic !
de catre organisme abilitate de MMPS - Protectia Muncii
(ICSPM- Bucuresti si INSEMEX- Petrosani) si sunt diferite
functfe de complexitatea produsului. Procedurile presupun
examinari ale documentatiei si ale unor exem-plare de
produs, mcercari de laborator si evaluarea confor-mitatii cu
prescriptiile din regulile tehnice aprobate de MMPS Protectia Muncii, evaluari ale sistemului de asi-gurare a
ealitatii la producator.
d)
Orice model nou fabricat in tara sau importat este
obligatoriu sa fie avizat de MMPS - Protectia Muncii;
avizul se acorda unui singur solicitant (producator/impor- !

tator/comerciant) m baza unei documentatii intocmite canform prevederilor normei, ce include obtinerea certificate
lui de conformitate cu cerintele esentiale de securitate.
e) Este interzisa comercializarea sub orice form* ca
EIP sau echipament individual de lucru (EIL) a modelelor
care nu au fost avizate de MMPS; responsabilitatea pentru
aceasta revine celui care a fcut operatia respective (comercializare, imprumut, "folosirea unui produs realizat de
aceeasi intreprindere) si conform Legii Protectiei Muncii
poate fi sanctionat cu amende sau penal.
f) Orice produs EIP care este fabricat sau importat in
tara noastra si care a fost avizat de MMPS poate prezenta
marcajul "CS(XX)'\ cifrele din paranteza indicSnd anul
fabricatiei. Orice livrare a unui model filP trebuie insotita
de "declaratia de conformitate CS", brosura informativa/
prospect redactata in limba rom&na si ihstructiuni de utilizare a produsului.
Standardele care contin prescriptii ce trartspun tehnic
cerinfele esentiale de securitate sunt urmatoarele: a)
standarde romane:
- STAS 6687 "Ochelari de protectie. Conditii
tehnice generale de calitate"
- STAS 2862 " Filtre de sticla pentru protectie"

b) standarde Internationale:
-ISO 4849 "Protectori individuali ai ochilor.
Cerinfe"
-ISO 4850 "Protectori individuali ai ochilor pentru
sudare si tehnici conexe - Filtre - Utilizare si specificatii
de transmisie"
-ISO 4852 "Protectori individuali ai ochilor - Filtre
pentru infrarosu - Utilizare si specificatii de transmisie"
-ISO 4851 "Protectori individuali ai ochilor - Filtre
pentru ultraviolet - Utilizare si specificatii de transmisie"
-ISO 4853 "Protectori individuali ai ochilor - Filtre
pentru lumina zilei - Utilizare si specificatii de transmisie"
-ISO 61M TirHoctori individuali ai ochilor - Filtre
si protectori as ochilor contra radiatiilor laser"
c) standarde sauproiecte de standarde europene:
- pr EN 166 "Protectori individuali ai ochilorSpecificatii"

"'
- EN 169 "Protectori individuali ai ochilor- Filtre
pentru sudare si tehnici conexe- Recomandari de utilizare
si cerinte de transmisie"
- EN 170 "Protectori individuali ai ochilor- Filtre
pentru ultraviolet - Recomandari de utilizare si cerinte de
transmisie"
- EN 171 "Protectori individuali ai ochilor- Filtre

pentru infrarosu - Recomandari dc utilizare si cerinte de


transmisie"
- EN 172 "Protectia individuals a ochilor- Filtre
contra radiatiilor solare pentru utilizari ifldustriale"
- EN 379 "Specificati pentru filtrele de sudare cu
transmisie luminoasa variabila si filtrele de sudare cu
transmisie luminoasa dublS"
- EN 175 "Protectie individuals - Echipament de
protectie pentru ochi si fata pentru sudare si procese similare (Exceptand cagulele)"
Prin "Normativul-cadru de acordare si utilizare a EIP
si EIL" se stabilesc principiile pe baza carora se efectueaz&
acordarea sortimentelor si tipurilor de EIP. Prin prevederile sale, acest document legislativ este aliniat m mare
masura la prevcderile aplicabile m cadrul CEE, respectiv la
Directiva Europeana CEE/656/1989 privind prescriptiile
minime de securitate si protectia sanatatii prin utilizarea
EIP de catre angajati in timpul muncii.
Principalele reguli instituite prin acest document
sunt urmatoarele:
- Societatile comerciale au obligatia de a acorda gratuit echipamentul individual de protectie att personalului
propriu, cat si tuturor categoriilor de persoane care
desfasoara activitati m incinta acestora (personal de con
trol, personal detasat la locul respectiv de munca, elevi sau

10

student care efectueaza stagii de product, vizitatori). EIP


trebuie sa asigure protectfa salariatului impotriva tuturor
factorilor de rise care acfioneaza cumulativ asupra sa in
tirnpul indeplinirii sarcinii de munca. Stabilirea sortimeritelor si a tipuriior de MIP ce formeaza EIP pentru
fiecare loc de munca se face pe baza analizei factorilor de
rise la care persoana este expusa pe durata indeplinirii
sarcinii de munca, avandu-se in vedere natura $i niveM
riscului, duratele reale de expunere la actiunea factorilor
periculosi, partile corpului expuse.
- Societatile comerciale au obligatia de a instrui personalul privind modul de utilizare a EIP, de a verifica periodic modul de utilizare si caraeteristicile EIP, de a asigura
condiUi .pentru depozitarea, intretinerea, repararea si
curatirea EIP astfel incat sa se asigure conservarea calitatii
de protectee.
- Salariafii au c-bligatia de a cunoaste caraeteristicile
si modul corect de utilizare a EIP din dotare, de a-1 prezenta la verificariie periodice prevazute in instructiuni, de a-1
utiliza doar in scopul pentru care a fost atribuit.
Prin respectarea stricta a prevederilor celor doua acte
legislative mentionate, respectiv prin analiza corecta a
locului de munca si selectionarea sortimentului si tipului
de EIP care prin caraeteristicile sale asigura protectfa adecvata, se pot evita accidentele de munca.

11

3. DESCRIEREA 1 CARACTERISTICILE EIP A


OCHILOR 1FETEI
3.1. Riscuri de accidentare a ochilor i fetei
Accidentele la ochi pot avea diverse cauze, dintre
care pe primele locuri se situeaza:
a) Riscuri provocate de proiectarea de materiale si
particule. Este vorba in special de corpuri straine de
diferite marimi si diferite materiale: lemn, particule metalice, pulberi iritante proiectate in cursul operatiilor de
dozare, taiere, polizare, particule de roci...
In func^ie de duritatea, marimea si viteza particulei,
se pot produce accidente la ochi de diferite grade de gravitate, de la o simpla inrosire cu sensibilizare la lumina (fotofobie), la inflamatii ale corneei (keratita), la opacitate.
partiala sau totala a cristalinului (cataracta) si pna la
afectiuni ale retinei, cu orbire.
b) Riscuri provocate de produse chimice
Leziunile provocate asupra ochilor pot fi si in acest
caz de gravitate diferita, fiind strans legate de natura substantei chimice (respectiv de reactivitatea sa chimica), de
concentratia acesteia in mediul de lucru. In afara de
afectiunile mentionate anterior, in cazul in care ochiul intra

12
f;

-^--------------------------------- :---------:---I

in contact cu o substanta chimica, pot apare arsuri chimice |


sau necroze ale corneei.
''
%
Este important de cunoscut, in cazul in care in me- t
diul de lucru exista substance chimice, urmatoarele carac- '
teristici ale acestora:
- natura chimica si reactivitatea chimica a substaritei: j
daca are caracter acid sau bazic, daca se dizolva in ap& sau '
grasimi, caracteristici toxicologice;
- starea de agregare: gaz, vapori, lichid, fumuri, particule solide;
<
- concentratia substanjei in atmosfera ambiantft
(pentru gaze, vapori) sau in apa (cand o substanta agresiva*
este sub forma de solutii).
c) Riscuri provocate de radiatii
Este vorba in special de radiatiile ultraviolete si
infrarosii legate de sudare, topirea metalelor si a sticlei sau
de utilizarea laserului. Radiatiile pot, prin acfiune energetica, sa pxoduca aceleasi afectiuni ca si proiectarea de
particule: fotofobie, conjunctivite, afectiuni ale retinei sau
opacificarea cristalinului.
Radiatiile ultraviolete periculoase au lungimile de
unda cuprinse intre 3300 si 2800 Anstroem (lA=10-8cm).
Radiatiile infrarosii cu lungime scurta de.undft (de la' ?
0.8 la 1.4) provoaca violente dureri de cap, iar la expunere *
prelungita conduc la opacified ale cristalinului.

13

Radiatiile luminoase de intensitatc mare pot de


asemenca sa produca tulburari ale vederii, pornind de la
fololraumatisme reliiiiene si pina la diminuarea acuitatii
vizuale.
Prin Ire meseriile expuse la.actiunea radiatiilor si
afectiunile tipicc, mentionam: suflatorii de sticla (la care este
specifica aparilia cataractei prin infrarosu), cuptorarii,
metalurgistii, furnalistii, luminatorii, lucratorii din regiu-nile
cu zapada (eriteme retiniene discrete), agricultorii, sudorii.(la
care este specifica "oftalmia eleclrica"), persb-nalul din
studiourile de cinematograf $i telcviziune.
Fata, respectiv tegumentele, expusa acelorasi riscuri
I

poate fi efectata in mod similar, pornind de la eroziune sau


r&nire (riscuri mecanice), la arsuri chimice, dermijtfoze
(riscuri chimice) si ajungand la eritem caloric saupigmentare (radiatii).
La riscurile principale mentionate mai sus, trebuiesc
adaugate riscurile termice, legate de temperaturile ridicate
ale aerului si efectul radiatiilor foarte intense sau de conlaclul cu particule de metal incandescent sau topit. Efectul
consta in- arsuri termice, de diferite grade de gravitate,
functie de temperatura corpului cald si de suprafata de contact.
In general, protectia individuals a ochilor poate fi
rcalizata prin mijloace specifice, dar protectia fetei este totdeauna asociata cu protectia ochilor.

15

32 Descrierea EIP a ochilor i a fefei


Caracteristici generate
Funcjie de activitatea desfasurata de eventualul
purtator, de natura riscului si directia sa de actiune, protectia ochilor si eventual a fetei poate fi asigurata" de diverse sortimente de mijloace individuale de proteose a
ochilor si/sau fetei: ochelari, ecrane faciale; protectia individuala a fetei si ochilor poate de asemenea sa fie integrate
in protectia capului si a cailor respiratorii: casti, masti, cagule.
.;.:. Orice EIP a ocjjjl^r si fetei este format eel putin din
urmatoarele parti:
a) Ocular = vizor = lentila
Este partea components care pefrhite purtatoriilui sa
vada" si protejeaza impotriva riscurilor'tiih fata (din directia.
frontala). Poate avea diferite forme si dimensiuni.
Ocularii pot fi plati, in forma de menisc sau cochilie
(bombati).
Ocularii plati sunt limitau' de doua fete plane si paralele. Meniscurile sunt limitate de doua calote sferice, 'neconcentrice, astfel dispuse incEt ocularul sa fie neutru
optic. Cochiile sunt delimitate de doua calote sferice con-

cehtrice, obtinute prin bombarea la cald a unor discuri


plane; calitfi^l^lof.optice nu sunt foarte bune, de aceea se
recomanda' sfi nu fie purtate fa permanent*.
Materialele folosite la realizarea ocularilor pot fi;
- sticla ne-securizata;
- sticla securizata - sticla tratatfi termic, chimic sau
prin orice alt procedeu care ri confera o rezistenta la soc
swperioara in comparatie cu sticla ne-securizati;
- materialele plastice = oculari organici: rasini
celulozice, polimetil-metacrilat, policarbonat, poli-di-alil
glicol carbonat (CR39);
- oculari multistratificati: oculari realizati din mai
multe straturi din materiale identice sau diferite, legate
nitre ele indestructibil printr-un liant.
Caracteristicile fizico-mecanice si chimice proprii
materialului ocularului determina in mare masura caracteristicile EIP, at&t cele generate, legate de confort si purtabilitate, c&t si cele de protecpe.
b) Sistem de fixate pe cap
Este partea components care mentine EIP in pozitia
corecta si impiedica alunecarea sa la miscarile bruste ale
purtatorului. Poate fi format din bratele ochelarilor, o
banda elastica sau un sistem de fixare pe calota craniana.
c) Alte componente

16

. 17

Un EIP a ochilor si fefei poate contine in plus: rama


= partea components care menfine forma ocularilor si permite fixarea pe f a$; aparatori laterale = partea componenta
care protejeaza fata de riscurile laterale.

In figura 2 prezentam ochelari cu brafe clasici, idclusiv rabatabili, iar in figura 3 ochelari clasici montafi peste
un alt sortjment.

Fig. 2: Ochelari ^brafe (clasici)


Fig. 1: Parfi componente ale unui EIP a ochilor
Funcjie de forma ocularilor si a monturii, de materialele de execute, distingem urmatoarele sortimente de EIP
a ochilor si fejei:
a) Ochelari cu braje (clasici) - protejeaza doar contra riscurilor mecanice si a radiafilor care se exercita din
fata (frontal). Pot avea oculari ficsi sau rabatabili. Prezinta
doi oculari rotunzi.
Ca variante, se pot executa sortimente formate doar
din oculari montati in rama, care se prind de un alt sortiment, de exemplu casca sau ochelari de vedere.

Fig. 3: Ochelari cu doi oc&Iari, montati


pe alt sortimesQi
b) Ochelari cu brate, cu aparatori laterale - sunt
prevazuti cu aparatori care protejeaza ochii impotriva
riscurilor ce pot acfiona din lateral; si in acest caz exists
variante ce se pot fixa pe alte EIP.

18

Fig. 4: Ochelari cu aparatori laterale


c) Ochelari etani, cu doi oculari - ochelari cu doi oculari avSnd o montura care inconjoara regiunea orbital^,
izolSnd-o de mediul exterior. De obicei fixarea pe cap se face prin bentita elastica, pentru a mari forja de apasare i deci
etan^area. Exista variante care contin oculari supra-pu$i, perechea exterioara fiind rabatabila. (A se vedea figura 5).
* d) Ochelari panoramici - ochelari cu un singur ocular mare, ce acopera ambii ochi. Cele mai des rntilnite sunt
variantele etane, cunoscute ?i sub denumirea de ochelari masca sau masca panoramica (A se vedea figura 6)

Fig. 5: Ochelari etan$i cu doi oculari

Fig. 6: Ochelari panoramici


e) Ecrane faciale = viziere din material plastic '-sunt formate dintr-un ocular transparent de mari dimensiur ni,
fixate pe o "coafura" de mentinere pe cap sau de un alt EEP (casc&); protejeaza atat ochii ct i fata.

20

21

g) Masca de sudura cu fixare pe cap = casca peiitru


sudori - dispozitiv purtat pe cap, ce protejeaza ochii, fata,
gtul i o parte din cutia craniana. Exista variante ce asigura in acelasi timp protectia cailor respiratorii. Alte variante sunt prevazute cu filtre avand trasmisii variabile fafa
de radiafii.

Fig 7: Ecrane facialc (viziere)


f) Mati de sudur, cu maner = masca de mna pentru sudori - asigura protecfia ochilor, a fetei $i a gatului;
nu se fixeaza pe cap.

sn
Fig. 9: Ma$ti de sudare, cu fixare pe cap

Fig. 8: Ma$ti de sudura, cu miner

h) Masti respiratorii si cagule cu aductfe de aer -sunt


echipate cu oculari panoramici de mari dimensiuni si
asigura in acelai timp protectia cailor respiratorii, a
ochilor si a tegumentelor din partea superioara a corpului
uman.

22

23

k) Viziere anticalorice = viziere aluminizate = viziere


Iqipotrivaradiatiilorcalorice foarte intense - asigurSprotectia ochilor, a fefei i a giitului fa0 de radiafiile inffaroii
foarte intense. Sunt prevSzute cu un ocular - filtru si o
parte din materiale reflectante pentru radiatii, dar opace.

Fig. 10: Ma?ti $i cagule respiratorii


i) Ecrane din plasa de s%rm& - viziere din plasa de
srma - protejeaza fata irripotriva ^ocurilor produse de
particule mari sau impotriva metalului topit.

Fig. 11: Ecrane din plasa de stkma

Fig. 12: Viziere anticalorice


Ofice EIP al ochilor si fefei trebuie sa prezinte
urmatoarele caracteristici generale:
- Sa asigure un camp vizual corespunzator, optim
pentru activitatea desfasurata. Sub raportui caracteristicilor
efective, acest lucru se poate impune fie prin valoarea procentuala a cmpului vizual asigurat din c&mpul vizual standard -.-- aparat Weis, fie prin dimensiunile generale
(diametru, la|ime, lungime) minime impuse prin standarde.

25

24

- Sa prezinte neutralitate optica - efectul sferic,


astigmatismul ?i efectul prismatic trebuie-sa fie in anumite
limite; tfrcadrarea unui produs - EIP a ochilor in clasa 1 in
conformitate cu standardele europene si internationale presupune abateri optice mai mici dect daca acesta se
incadreaza in clasa 2 sau 3.
- Sa prezinte o transmisie a luminii in vizibil suflcient# pentru a permite desfasurarea activitatfi; pentru ocularii &ra" actfune filtrata, factorul de transmisie in vizibil
trebuie sa fie de minim 74,4%.
- Sa nu prezinte defecte susceptible a altera vederea:
ocularii nu trebuie sa prezinte bule, incluziuni, pete,
zgarieturi.
- Sa fie u$or, comod, stabil pe capul purtatorului, iar
materialele aflate in contact cu tegumentele sa nu fie iritante i sa nu prezinte parti ascutite, muchii ce pot provoca
ranirea.
- Sa fie cat mai insensibil la aburire.
- Sa fie rezistent la coroziune si agenU uzuali de
curafire sau dezinfecfie.
Ca o cerinta generala suplimentara se poate impune
ca EIP a fetci si ochilor sa poata fi purtat peste ochelarii de
vedere.

3.2. Caracteristici de protecfie


ale EIP a ochilor
Func^e de activitatea ce trebuie efectuatii, respectiv
de riscuhimpotriva caruia se asigura protectie, EIP a
ochilor trebuie sa indeplineasca una sau mai multe caracteristici de protecfie. Acestea sunt:
a) Rezisten|a la $oc
Verificarea rezistentei la soc trebuie urmarita atat
pentru ocular c&t $i pentru ansamblu (EIP). Funcfie de
nivelul riscului existent in domeniul de utilizare, produsul
este incercat la diferite energii de impact si nu trebuie s se
sparga sau sa se deterioreze suficient de mult pentru a afeSeta ochiul; codurile utilizate conform standardelor in
vigoare pentru a identifica rezisten|a la oc, corelate cu
energia de impact in cursul incercarii de conformitate pot
da informal privind nivelul de rise maxim fata de care se
asigura protectie.
b) Absorbtia radiatfilor
Un ocular filatrant pentru radiafii (vizibile, infrarosjl
sau ultraviolete) este caracterizat prin anumifi coeficienti
maximi de transmisei a radiatiilor; functie de yaloarea
acestora pentru cele trei dbmenii spectrale, ocularul filtrant poate fi caracterizat prin "numarul de esalon"; aces-

26

ta este definit clar prin standarde corespunzand diferitelor


filtre: de sudare, ultraviolet, peritru infrarosu sau solare. Cu
cit clasa de proteose a filtrului este mai mare, cu atat coeficientii de transmisie a radiatfilor dintr-un anumit domeniu spectral sunt mai mici (clasa de protecfie este reprezentata de al doilea grup de cifre din numarul de esalon, prima
jprup^ de cifre fiind un numar de cod propriu tipului de filtru). In fara noastra filtrele de sticla sunt identificate doar
prin cifre ce indica clasa de proteose, fara a exista corelajia
menjionata interior, specifica filtrelor fabricate in conformitate cu standardele ISO si EN.
c) Proteose impotriva metalului topit si a solidelor
calde
Un EIP care indeplineste aceasta cerinta, nu se
aprinde si nu permite patrunderea metalului topit sau a
unor substance solide fierbinti timp de eel putin 7 secunde,
cnd este in contact cu acestea.
d) Protectie impotriva picaturilor de substante chimice
Un EIP asigura protecfie impotriva stropirii cu substance chimice lichide c^nd nu permite contactul regiunii
orbital cu stropii; indeplinirea acestei cerinte nu inseamna
in mod obligatoriu si mentinerea caracteristicilor optice ale
oeulaxului dupa contact cu stropi; cand se doreste aceasta
caracteristica, ea trebuie solicitata in mod suplimentar;

27

diferitele materiale de execute ale ocularilor reac$ioneaza


diferit la contactul cu substance chimice agresive, de la
dizolvare sau reacjie rapida cu opacizare, pna la inerfie
chimica.
e) Protectie contra particulelor mari de praf
Un EIP asigura proteose impotriva particulelor mari
de praf. (pulberi uzuale, cu diametrul particulei de peste 5
jam), cand nu permite patrunderea acestora in regiunea
orbitala; conditia este indeplinita de ocularii etansi, chiar
cand cochiliile sunt realizate din materiale textile.
f)
Protecjia contra gazelor si particulelor fme de praf
Un EIP asigura protecfia contra gazelor si a parti
culelor fine de praf (fumuri), cu diametrul sub 5|im, atunci
cand.nu permite patrunderea unei cantitafi oarecare de gaz
in regiunea orbitala; condnia este indeplinita doar de ocu
larii etansi /EIP a ochilor sau fejei etans (tip masca), in care
partea de etansare este impermeabila la aer.
g) Protectie contra radiatiilor calorice foarte intense
sau focului deschis
Se realizeaza cand materialele de execute sunt
ignifuge si eventual reflectante pentru radiatii sau caklura.

29

28

4 IDENTIFICAREA OCULARILOR 1A
EIP A OCHILOR
Conform standardelor, ocularii si/sau EBP a* ochilor
trebuie identificatf prin anumite simboluri. Aceste simboluri si semnificatia lor trebuie cunoscuta,. uitrudtt
reprezinta informatii utile pentru selectfonare, ele corel&nd
produsul cu anumite caracteristici de proteose.
Funcfie de indeplinirea anumitor caracteristici din
standarde, mai ales in cazul certificarii ocularilor si EIP a
ochilor in conformitate cu ISO sau EN, ocularul si EIP a
ochilor trebuie marcat cu grupuri de litere sau cifre. In
condijiile in care in tar& se importa destule modele de EIP
a ochjlor, iar informatiile furnizate de importatori sunt
insuficiente, consideram necesar a prezenta aceste marcaje, astfel incat orice utilizator sa poata estima functie de
acestea daca produsul disponibil este sau nu adecvat
riscurilor existente la locul de munca.
Standardele romne de ochelari nu permit dect
identificarea calitafii de rezistenfa la oc a ocularilor si
calitatii de protecjie fata de radiatii a filtrelor de sticla, astfel:
- ocularii rezistenfi la soc trebuie sa fie
inscriptionati cu cifre ce desemneaz& gradul de securitate:

0, 1, 2, 3, 4; gradul de securitate este definit functie de


energia socului fa# de care acestia rezista; cu cat cifra este
mai mare, cu at&t ocularul rezista la o energie de soc mai
mare;
filtrele de sticla pentru protectfe trebuie sa fie
inscriptionate prin numere, diferenftate functie de factorii
de transmisie fata de radiatiile ultraviolete, infrarosii si
vizibile; pentru vizorii rotunzi sunt definite numerele: 1, 2,
3, 4 (in ordinea descrescatoare a factorului de transmisie)
si 9, 10 si 11; pentru placi sunt definite numerele: 5, 6, 7,
8,9,10,11.
Identificarea ocularilor conform ISO 4849 se face
potrivit schemei urmatoare

HOOOO
numar de cod pentru ocular
clasa de protectee impotriv'a Nr. de esalon -J
radiatiilor
identificarea
fabricantului
clasa de calitate optica
numar de identificare al standardului de referint& identificare suplimentara pentru ocularii rezistenti la soc

30

Simbolurile utilizate sunt- urmatoarele:


a) pentru numanil de cod al oeularului: '
- nici o identificare pentru ocularul fara actiune
filtranta sau pentru ocularii - filtru de sudare
1
-"2" - pentru filtrele UV (cu modificarea perceptiei culorii)
,:T
- "3" - pentru filtrele UV (cu perceptie corectS a
culorii)
- "4" - pentru filtrele IR
-"5" - pentru filtrele solare
- "6" - pentru filtrele solare cu absorbtie in
infraro$u
b) pentru clasa de protectie impotriva radiatiilor:
identificarea este variabila, fonhata din cifre sau grupe
de cifre caracteriznd un filtru QU O anumita absorbtie fata
de radiatia respectiva.
-Numarul de cod si clasa de protectie formeaza
impreuna numarul de esalon ce desemneaza filtrul respectiv
c) pentru litera de identificare a fabricantului, simbolul este variabil
d) pentru clasa de calitate optica, identificarea
cuprinde cifrele 1 sau 2 in cazul ocularilor nemontati (clasa
1 este cea corespunzatoare unei calitati mai bune - abateri

31
~sr:

op#ee mici) sau cifrele .1 sau 2 sau 3 in cazul ocularilor


mpntati.
yi. e) pentru numeral de identificare al standardului se
poateutiliza simbolul corespunzator standaniuiui general sau standardelor specifice de filtre optice (ISO, EN) sau
simbolurile corespunzatoare ale standardelor natfonale
echiyalente; .
f) identificarea suplimentara pentru ocularii rezistenti la socuri poate fi: - identificare variabila in cazul ocularilor fara rezistenta la soc sau rezistenti la particule cu
masa mare lansate cu viteza mica, inclusiv codul ce caracterizeaza natura oeularului:
H = sticla securizata prin tratare
L = sticla securizata mulustratificata
P = ocular de securitate din material plastic
- "Y" - viteza bilei de otel la care
rezista ocularul de protectie impotriva particulelor lansate
cu viteza mare
Identificarea monturiloi conform ISO 4849 se face
potrivit schemei urmatoare:
()()()
litera de identificare a fabricantului ----numar si an de publicare al
standardului ISO sau al standardului national J
numar de cod pentru domeniul de aplicare

32

33

Simbolurile sunt variabile pentru primele douSil L.,, Identificarea oculaiilor conform EN se face potrivit
+(-)() () () ( ?)(K)(N)
pozitfi.
* ' ^ Schema de max jos:
:Pentru num&rul de cod al domeniului de^aplicare se "
utilizeaza
urmatoarele
simboluri:
num&r de e?alon
(numai pentru filtre)
r
^
identificarea fabricantului
- "2" - pentru protectorii contra ocurilor de mares
clasa optic (nu i pentru ecrane) '
intensitate; .'"?
simbol de rezisten# mecanica
- "2/Y", unde Y = viteza bilei de o|el - pentru5
(daca este cazul) -------------ecranele faciale de protectfe contra ocurilor de mare
simbol de neaderenfa a metalului
intensitate;
topit $i de reizistenfa
- "4" - pentru protectorii contra pulberilor grosiere;
la solide fierbintf (daca este cazul)--------- "5" - pentru protectorii contra gazelor i pulbersimbol de rezistenfa la deteriorarea
ilor fine;
suprafetei prin frecare (dac^.e cazul)---------- "6" - pentru protectorii contra radiafiilor optice,
simbol de rezistenta la aburire (daca e cazul)
exclusiv radiatiile de temperatura;
- "7" - pentru protectorii contra radiafiilor, inclusiv
In plus, marcajul ocularilor poate confine un marcaj
radiatiile de temperatura;
de certiflcare i un reper pentru a facilita corect montarea.
-"8" - pentru protectorii contra arcului electric.
. Marcajul.trebuie sa fie vizibil cnd ocularul este asamblat
- "9" - pentru protectorii contra metalului topit.
in EIP i nu trebuie sa fie situat in zona de vizibilitate
definite prin standard.
Num^rul de ealon, identificarea fabricantului $i
clasa optica sunt simbolizate prin similitudine cu cele
prezentate la identificarear'conform ISO.
Simbolurile de.iderittiflcare a rezistenjei mecanice

34

sunt urniStparele conform EN: - "f&ra simbol" - clnd ocularul &depliacte doar cerin^a de soliditate minima;
- "S" - cSnd se .rndeplineste cerinta de soliditate
marita; (care rezista la $ocuri de circa 570 mJ);
- "F' - c&nd ocularii rezista la ocuri de mica
energie (circa 860 mJ);
- *B" - citfd ocularii rezista la ocuri de medie
energie (circa 6J);
- "A" - cnd ocularii rezista la socuri mari (peste 17
J).
Celelalte simboluri utilizate sunt:
- "8" - cand ocularii indeplinesc cerinta de ne.aderenta la metal topit $i de rezistenta la penetrarea solidelorcalde;
-**K" - pentru ocularii care prezinta rezisten# la
deteriorarea suprafetelor de particule fine;
- "N" - pentru ocularii care prezinta rezistenta la
aburire;
Exemplu de marcare a unui ocular filtrti pentru
sudare cu functie de rezistenta mecanica $i rezistenfa la
deteriorarea .suprafejei de particule fine si la aburire:
L7x2FKN
Marcajul monturilor in conformitate cu EN se
efeefueaza potrivit schemei de mai jos:

35

^
,

;,

^r^::::::-^-

().()(:)()

identificarea fabrjeantuiui .--^-J I


numarul standatduljii eurdpean EN. 166 !
domeniul de utilizare (daeae cazul) =--------1
simbol de rezistenta la piuticule ;
lansate cu vitez&rnare;(daca; eazjd) ...... *Identificarea fabricantuluipoate ficompusa din unul
sau mai multe elemerite; se recomanda utilizarea simbolului de marca autorizata.
Simbolvirile pentru domeniul de utilizare, in conformitate cu EN sunt urmatoarele:.
r,r

* - fara simbol: utilizare.generala = riscuri mecanice


nespecificate (mici) $i riscuri legate de- radiatiile ultraviolete, infraro$ii, solare si din domenM vizibil;
- "4": protectie impotriva stropirii cu lichide;
- "5": protectie impotriva particulelor.rnari de pulberi (particule peste 5 jim);
.
- "6": protectie impotriva gazelor ?i particulelor
mici de pulberi (gaze, vappri,.picaturitvaporizate, fumuri,
pulberi cu dimensiunile sub 5 (im); > - "7":- arc electric, produs pri^ scurtrcircuit intrun echipament electric;
^ ...-.."
-"8": proiectare de metal topit i solide fierbinti;
Simbolurile conform EN pentru rezistenta la particu^

36K -'

le lansate cu mare viteza sunt urm&toarele:


- "F': impact de energie joas (circa 860 mJ); i - "B":
impact de medie energie (circa 6 J); < - "A": impact de
energie mare (circa 17 J). Simbolurile de marcare ale
unui EIP complet, care nu pbate fi separatin ocular i
montura, in conformitate cu EN, trebuie sii fie formate din
marcajul ocularului separat printr-o tremS de numSrul
standardului european (EN 166) i de simbolurile
corespunzatoare domeniul de utilizare $i rezistentei la
impact.
- ^Exemplu: 3-6 4 X 2 F 8 - EN 166 4 8 - F
Semnificatie: protector ocular formnd un tot (nedistructibil) cuefect de filtru in ultraviolet rezist&id la
impact de joas energie, rezistent la metal topit $i la penetrarea solidelor fierbinfi, cu montura care ofera proteose
tmpotriva lichidelor, metalului topit i a solidelor fierbinti
i rezistentt la impact de joasa energie.
Trebuie cunoscut faptul ca produciitorii $i comerciantfi din CEE au obligatia de a insoti EIP de o fi$a informativa care sa confina alaturi de instructiunile -specifice
referitoare la curafire i dezinfectfe, detalii privind domeniul de utilizare i capacitatea d^ protectfe date fiind caracteristicile de performanta, precum i semnifieatia marcajelofr de pe oculari i montura.

37

5. RECOMANDARI DE SELECTIONARE A EIF


A FEJEI 1 OCHILOR
Inainte de procurare, se recomanda completarea unui
chestionar care sa puna in evidenta conditiile i riscurile
specifice loculuide munca -i chiar purtatorului (vezi
Anexa). Chestionarul poate fi utilizat pentru otyinerea
ofertelor de la diferiti producatori sau comercianfi sau pentru determinarea modelului optim dintre produsele existente.
La.selectionarea EIP se recomanda a se utiliza fi$a
informativa / prospect, impusa prin procedurile de certificare i avizare aplicabile at&t in tara noastra c&t i iii cadrul
CEE, care trebuie sa concilia informal privind clasele dc
protectie, semnificatia marcajelor, domenii.de utilizare i
limitari ale acestora, depozitare, curatire,:;intretinere, dezinfectare, accesorii.
Cu riscul unei repetari, vom trece inrevista domeniile de utilizare potentiate pornind de la marcajele existente
pe EIP sau pe oculari.
De asemenea vom face cteva recomandarr privind
posibilitatea de utilizare a unor modele sau a unor oculari
la diferite locuri de munca, pornind de la caracteristicile

Z3.

38

3fr

fuhcfionale sau de protecjie ale sortimentelor sau materialeldrde execute. *...;'?.\l ^^i\ -,H5L .*-.:,: ... > '-

1
2

Asa cum ammai aratat un filtru contra radiatiilor: se


caracterizeaza printr-un numar de esalon, ce trebuie marcat
pe produSi si care este corelat. direct cu anumi|i factori de
transmisie a radiatiilor (vizibile, ultraviolete sau
infrauosii). Tinand cont de intensitatea medie a radiatiilgr
specifica anumitor activitati s-au putut introduce chiar it}
standarde aniimite recomandari de utilizare pentru filtrele
caracterizate prin anumite numere de oalon...
!n cazul filtrelor de sticla pentru protecfie realizate in
conformitate cu STAS 2862, recomancULrile de utilizare
sunt in conformitate cu datele din Tabelul nr. h ,..i ;- \

<-

Recomandari de utilizare pentru. filtrele executate


conform,STAS 1$62

9.

10
11

10
11

rt

5.1. RecomandSri de utilizare a ocularilor- filtru


contra radiafiilor

Vizor
0

III

Numar Placa\ Recomandari de utilizare


Taiere pu flacdr& dup& trasaj
1

II

.11

II

Tiiere cu flac&ft dupfi trasaj


Tliere cu flacSri dupfi trasaj *i
sudare cu flacM la piese ptnfc la, 3
nimgrosime
Sudare cu flac&rft la piese cu
grosimea de 3*6 mm
Sudare cu flac&r& la grosimi mai
mari de 6 mm si la suddri calde
Sudare electrk^ cu electrozi iftvelifi
cu diametrul de 3,25 mm si sudri
depozitie
Sudare electrics cu electrozi cu
diametrul de 3,25-5 mm la lucriri
dfecteate fn locuri deschise si In aer
liber (lucrSri de montaj)
Sudare electrica cu electrozi de
diametru 3,25*-5*mm la lucrM Sft
locori thchise (hale, boxe)
Sudare electrica cu electrozi cu
diametrul de 5-8 mm la lucrari in
locuri inchisc (hale, boxe)
Obsenrare in cuptoarele cuflae&ra si
cu materiale incandescente
Observare la cuptoarele cu flacara
Observafie la cuptoarele cu arc electric

40

Orientativ, mentionm euloarea filtrelor de sticlii


impotriya radiatfilor fabricate in tara noastra:
- verde deschis pna la verde tnchis pentru filtrele
cu numerele 0-8
- albastru foarte deschis p&na la albastru tnchis pentru filtrele cu numerele 9-11.
Printre filtrele care permit transmisia partial^ a
luminii vizibile, mentionam pe cele care au numerele: 0, 1
$i9,10,11.
Pentru filtrele executate in conformitate cu standardul ISO 4850 destinate lucrarilor de sudare, alegerea
depinde de urmatorii factori:
- pentru sudarea cu gaz i tehnicile similare cum ar
fi cr^ituirea, t&erea cu flacara, recomandarile coreleaza
num&rul de ealon cu debitul de acetilena, sau de oxigen;
totui, pentru sudarea aliajelor u$oare trebuie sa se tfna
cont, de caracteristicile fluxului care au importanta asupra
compozi{iei spectrale a luminii emise;
- pentru sudarea cu arc, cura^area cu arc i taierea cu
^jjeitde plasma, factorul esen^ial care permite precizarea
selectionarii este intensitatea curentului; trebuie insa sa fie
luate in considerate tipul arcului i natura metalului de
baza.
Alfi parametri pot influenza alegerea, dar de o
maniera maiputfn clara:

41

\l \ tU - pozitia operatorului in raport cu flacara sau arcul


e^de* exemplu, in cazurile tn care operatorul se apleaca
peste obiectul muncii sau adopts o pozitfe la distant de' un
Eraf, variatia bpacMtii de cei putin un ealon se poate
impune; I
<
^ilignin^ealocaia; ' - factorul uman. ^ Tabelele
urmtpare corespund condifiilor medii de lucru pentru
care distanja de la ochiul sudorului la baia de topire este
de circa 50 cm i niyelul de iluminare mediu este de
circa 100 lx.
_.>;:.

'

....... Tabel2:

Esaloane de utilizat pentru sudare


si sudare-curafire cu gaz
Lucru de efectuat
l=debit de acetilena, HI 1/ora
_________________1<70 70<3<200 200<1<80Q 1>800
Sudare i sudare-curajire pe metale
grele
4
5
6
7
Sudare cu flux emisiv (in special
aliaje uoare)
4a 5a
6a
7a
In funcfie de condifii, poate fi utilizat e$alonul imediat
inferior sau superior_____________________________

n
42

Tabel3: E$aloane de protecfie pentru oxitaiere

Lucra de efectuat
Oxi-taiere

Debit de oxigen, in litri/ora


900'pinft- 2000 pna 4000 pna
la 2000 la4000
la8000
5
6
7

Funcfie de conditfile de utilizare, poate fi utilizat


ealonul imediat superior sau inferior.
Debitele.de 1* 900 la 2000 $i de la 2000 la 8000
I/ora oxigen corespund aproximativ pentru utilizarea la orificii de taiere de 1,5 mm, respectiv la 2 mm diametru
^ ..-^- >

11
________________ -

_______________________ 43

TabelS: E$aloane de protecfie pentru sudare


cujet de
plasmS, cu arc direct
Utilizare

....... I=intensitatea curentului, in amperi


0,5 1 2,5 5 9 15 30

Sudare cu jet de plasma |f


datorat unui arc
direct (microplasma
transferata).
5

.\.
;

? .

--.- .\

>. - ,- -

8 9 10

Tabel4:

E$albane. ~d8protecfie pentru taiere termica cu jet de


^^^/f--i *

Functfe de condifiile de utilizare, se poate folosi


egalonul imediat superior sau inferior._________________

plasma
Lucru de efectuat

I=intensitatea curentului in amperi


I<150
13
150<I<250 12
250<I<400

Taiere termica.
Funcjiile de; conditfile de utilizare, se poate folosi
egalonul imediat superior sau inferior._____________'

Pentru sudarea sau crai^uirea cu arc electric, se va


utiliza Tabelul 6. Zonele ha$urate in aceste ultime doua
tabele corespund unor domenii ne-ihtlnite in practica
actuals a sudarii manuale.

Tabelul6:
Esaloane de protectie pentru sudare si cwittare
cuarc electric conform ISO; EN
:
Utilizare

I=intensitatea curentului, in amepri


"~
10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

Electrozi
10
acoperiji
MIG pe metale grele
(arc sub protectie de gaz
inert transfer de metale
-pulverizare axiaia)
MIG pe metale usoare
TIG pe once metal si aliaj
(electrod de tungsten sub
protectfa unui gaz inert)
9 J 10
11
MAG (arc sub protectie
10
de dioxid de carbon)
Cur&tire prin arc si jet
de aer

11

12

13

11
11

10
_
10 12
12'

13
14

12

13

11

11

14

12
13

10

14

1 13
4
13
12

1) Funcfie de conctitii, poate fi utilizat esalonul imediat superior sau inferior.


2) Prin metale grele se fntelege: oteluri, oteluri aliate, cuprul si aliajele lui.

Xi o

K>
G

Sou

" *3

CD

* 2

8C

ci, CD S"

c a
"""* P s

P>

B 3
o
g P*

.^

CD

CO

fg
CO
CD

S CD

cu

CD

o
o

.H
P

P
CL

d"
fcfi

a
.
9c

*< 8c

Ct>

D-CD CD

3f
g

&
.

i-

*=s P.
B
J <

CD
P

ft-

O
CD
Q, 2.
CD
P
CD
Qj
-CO

2.
o
8"
*

S
W

ft
fiJ JB<

< t=.

p
a

46

4-1.4
4-1.7
4-2
4-2.5
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
4-10
4-2a
4-2.5a

47

ptna la 1070
p2na la 1090
ptoaial-110
pfafflalMO.
pna la 1210
panS la 1290
pnalal390
panala*1500
pna la 1650
pEna la 1800
pna la 2000
pnala2150 .
Pentru protecfia contra radiatiilor
infrarosii emise
de surse cu suprafafa mare pentru care nu este
esentiala protecfia contra stralucirii
man, de exemplu la laminoare

Pentru filtrele contra radiaftilor ultraviolete, selectionarea trebiiie sa se efectueze conform Tabelului 8. Cele
avand numarul de cod 2 pot avea o tenta galbenii, ceea ce
poate modifica perceptia culorilor. C&nd este important sa
se asigure o perceptie corecta a culorilor, este preferabil sa
se asigure un filtru cu numarul de cod 3. Alegerea unui fil-

tru UV.convenabil depinde de asemenea de gradul de


strSlucire.
Tabel 8:
Desemnare, proprietafi ?i domenti de utilizare a filtrelor UV, in conformitate cu ISO, EN
Num&r de esalon Proprietatf Domenii de utilizare specifice
2-1.2 Filtre care Cand este necesara absorbtfa
pot schimba totala a radiajiilor UV, dar
perceptia'
dtndfactorul de orbire/straculorii; aspect lucire e mic (UV generate
galben foarte de lampi cu presiune mica
pal
de vapori de mercur, de
ex. de initiere a fluorescentei sau emifatoare de lumina
neagra)
2-1.4 Filtre care pot C&nd este necesar& o oareschimba per- care absorbtie n vizibil, m
cepfia culorii; plus fata de absorbtfa in
aspect galben UV (lampi cu presiune mica
pal
' de vapori de mercur, de ex.
lampi actinice)

r.

'

48

49

Se utilizeaza cand sursele


produc in special radiatii UV,
candfactorul de
orbire/stralucire nu este
important; absorb in totalitate UV de 280 nm pana la
315 nmsi ceamaimare/ parte
dela 100 nmla280 nm,
Esaloanele cele mai clar6N
sunt utilizate pentru lvjj^an
fotografice, cu liimpi d| g|
isiune mica cu vapori
d^itfprcur, de exemplu lampi
de^sterilizare De" utilizat cu
3-2
Fara modifi- surse care produc in acelasi
3-2.5 cari sensibile timp radia-tii UV si vizibile
de perceptie a in mare cantitate (lampi cu
presiune medie de vapori de
culorilor
mercur, de ex. lampi foto3-3
Fara modifi- chimice De utilizat cu surse
de UV i lampi de vapori de
3-4
cari sensibile mercur cu presiune mare, de
de perceptie a ex. lampi din solarii sau de
bron-zare
culorilor

3-1.2 Faramodifi-31.4 cari sensibile 31.7 de perceptie a


culorilor

3-5

F^ra modifi- Re utilizat cu surse de UV


cari sensibile care emit in acelasi timp o
de perceptie a mare cantitate de fadiatfi
culorilor
vizibile, de ex. lampi de
foarte inalta presiune du
vapori.de mercur (lampi de
bronzat, pentru labora-toare
si ingrijire medicala, sisteme
de lampi pulsatorii)

Filtrele solare pentru utilizari profesionale (conform ISO sau EN) servesc in principal pentru a proteja
ochiul fata de radiafiile solare foarte intense, ca si pentru a
creste confortul si perceptia vizuala. In plus fata de absorbtia radiatiilor vizibile, filtrele trebuie sa asigure protectia ochiului in domeniul radiatiilor ultraviolete solare si,
in anumite cazuri, in domeniul spectral infrarosu. De obicei radiatiile solare infrarosii nu prezinta pericol.
Utilizarea filtrelor sblare in timpul zilei poate fi efectuata in conformitate cu recomandarile din Tabelul 9. In
timpul amurgului sau noptii nu trebuiesc utilizate filtre
solare care prezinta o transmisie a radiatiilor mai mica de
80% (altele dedit filtrele cu numar de esalon 5-1.1 sau 61.1).

50

51

.-..<..
Tabel 9:
Numar de e?alon i utilizarea filtrelor solare conform EN (similar $i ISO)
Numa
Utilizari
Aspect
de esalon
_______________________________________________
5-1.1
Acest numar de esalon nu se aplica
6-1.1
decat pentru anumite filtre fotocromatice luminoase si pentru domeniul de cea mai mare transmisie in
vizibil pentru filtrele in degrade
*-

U
5-1A
6-1.4

Ca filtre foarte luminoase (clare)

5-3.1

In regiunile tropicale si subtropio


cale pentru.observarea cerului, la
8
inalta altitudine pentru suprafete

cu zapada, pe planuii'de apa si de


<S
nisip, in cariere de creta si calcar. & T|
Ne-recomand&te pentru conducere EXH
ro g
auto

5-4.1
6-4.1

Pentru radiafii foarte intense. Ne- -8


recomandate pentru conducere g
<u .1-1
auto.
& -s

i
i

Observafie: filtrele cu numarul de e$alon de la 61.1 la 6-4.1 poseda o absorbfie ridicata m infiraro$u.

5-1.7
6-1.7
5-2
,0
5-2.5
6-2.5

Ca filtre luminoase (clare)


Ca filtru universal recomandat
pentru cele mai multe -dintre situatii (Europa de Vest)
De obicei utilizate in Europa
Centrala

g
M

5.2. Recomandari de utilizare a ocularilor


cu rezistenta la oc
ATENJIE .1. Un anumit ocular poate sa nu prezinte
nici un fel de rezistenta la soc - de exemplu cnd este realizat din sticla nesecurizata.

52

2. Inainte de selecfionarea unui EIP a ochilor, respectiv a unui ocular, este necesar sa se evalueze nivelul riscului. de accidentare, respectiv sS se calculeze energia par
ticulei care prin impact poate provoca ranirea ochiului:
; . E = m-v2/2
m = masa particulei, in kg
,.v = viteza particulei, in m/s (in momentul impactului)

E = energia de 50c, in J
Energia de soc reala trebuie sa fie eel mult egala cu
energia de impact la care ocularul rezista fara fracturare
sau deformare in cursul incercarilor pentru verificarea
conformitatii cu prevederile din standarde, respectiv energia corespunzatoare simbolurilor utilizate la marcare.
3. in special in gazul EIP realizate in conformitate cu
ISO sau EN, se poate int&mpla ca ocularul i montura sa
prezinte valori diferite ale rezistentei la soc; in acest caz
energia de oc reala trebuie sa fie eel mult egala cu cea mai
mica dintre valorile rezultate in urma incercarilor (pentru
oculari, montura *sau aparatori laterale).
In Tabelul 10 prezentam rezisten^a la oc a ocularilor
realiza^i in conformitate cu diferitele standarde.

53
TabellO:
Shnbolizarea ocularilor $i a monturilor functfe de
rezisteritala.$oc
Standard de referinta/ Rezistenta la soc - Simbol de
parte componenta
Energie maxima
marcare
a EIP________________de impact, in mJ______________
STAS 6689 - ocular

0 (grad de
securitate)
120
1
250
2
440
3
.___________________750_________4__________
ISO 4849
- ocular
fara simbol
570
codvariabil:
H = sticla securizata L=
sticla securizata
multistratificata P =
ocular de securitate
din material plastic

54

55

1700
0
EN 166
ocular
- -:;:".
570
860
6000
17000
EIP
860
6000
17000

Y = viteza bilei de ojel


2 2/Y (pentru
ecrane)

fara simbol
S
F
B
A
F
B
A

5,3. Alte criterii de selecfionare a ocularilor i EIP


In absenfa unui mod de inscriptionare/marcare
adecvat, selectfonarea EIP, respectiv a ocularilor se poate
efectua, in special pentru produsele romneti, urm&rind -r'
criteriile din tabelul 1 1 .
In general, putem face urmatoarele recomandari:
- La locurile de munca cu rise de accidentare
datorita *radiatiilor ultraviolete, infrarosii (de intensitate
relativ mica) sau vizibile puternice, se pot utiliza ochelari
de protectie cu brate clasici sau cu aparatori laterale (c&nd

radiafiile se pot exercita i din lateral); ocularii vor fi plati


sau cu menisc atunci cnd este necesar ca EIP sa fie^urtat
permanent, pot fi cochilii, c&nd trebuie purtat doar
ocazional i pot fi realizati din sticla sau din materiale
organice (plastice).
- La locurile de munca cu radiatii infraroii puternice sau scantei (de exemplu la sudare) se recomandS ca
EIP sa fie un ochelar etan sau viziera (masca de spdura)
cu ocular din sticla sau material plastic ce nu intretine
arderea $i nu se topete in timpul arderii (de exemplu policarbonat, CR 39); esta posibil sa se utilizeze un filtru din
alt material plastic, cu conditia sa fie protejat de un ocular
transparent ignifug sau din sticla;
- C&nd radia^iile calorice sunt foarte intense, se
recomanda utilizarea ecranelor din tesaturi ignifuge, eventual aluminizate (azbest aluminizat, tesatura din fibre de
sticla) cu ocular din sticla, eventual cu suprafaja exterioara
reflectanta.
- La locurile de munca cu pulberi in atmosfera, iritante sau antrenate de curenti de aer, se recomanda utilizarea ochelarilor etan$i sau ochelarilor panoramici etan$i.
- La locurile de munca cu substance gazoase iritante
pentru niucoase se pot utiliza ochelari etan?i sau ochelari
panoramici etani.

\
X

1>

Tabel 11: Criterii de alegere a ocularilor de


protec(ie
Tip de material
Caracteristica
urmarita
Rezisten|:a la
proiectare particule
mici (O 2 mm)

Organici

Minerali

Sticla Sticla Sticla


nese- multi- securcurizata stratifi- izata
cata

Din
rasini
celulozice

Nesatisf R bun R bun Excel.

-v< 30 m/s (E15 mJ) b 2mm


-v<30 m/s (E 60 mJ) ^
) ^un
Bun 3mm Excel.
-v<90 m/s (E 100 mJ) Nesatisf Nesatisf Nesatisf E bun
-v<120 m/s (E 240 mJ) (sub 3mra) Nesatisf Nesatisf Bun

Rezisteruala
proiectare metale
topite..
'-. ^

continuar
e
Tip de material
Caracteristica
urmarita

Nesatisf Nesatisf R nesatisf.

Bun

Din
Din
Din
polimeti policar- CR 39
lmetacri bonat
lat

Excel Excel.
^
+i* ,
Bun Excel.
Nesatisf Excel.
Nesatisf Excel.
Bun

Bun

_ ,

Excel.
^ ,
Excel.
K bun
Bun
Bun

'j

Tabel 11:
Criterii de alegisre a ocularilor de protecfie
Minerali

Sticla Sticla Sticla


nese- multi- securcurizata stratifi- izata
cata

Organici
Din
rasini
celulozice

Din
Din
Din
polimeti policar- CR 39
metacri bonat
at

58

Pefltru acestia, partea de fixare pe fata purtatorului *


trebuie sa fie realizata din materiale impermeabile la aer si sa
nu prezinte orificii de aerisire, decat daca acestea sunt
prevazute cu mini-filtre de gaze. Cand gazul afecteaza si
tegumentele, se vor utiliza viziere din materiale plastice cu
aducfie de aer in interior sau cagule cu aducfie de aer.
- La locurile de munca unde exista riscul acci
dental datorita stropirii cu metal topit se pot utiliza fie
viziere din materiale ignifuge (azbest, fibre de sticla) fie
m&sti de sudura cu vizori din sticla.
- La locurile de munca cu caldura radianta intensa
sau caldura de convectfe se vor utiliza ecrane (viziere) din
plasa de srma fina (care asigura o buna dispersare a
caldurii, buna ventilate si protejeaza totodata impotriva
stropilor de metal topit.
- La locurile de munca unde exista riscul acci
dental prin stropire cu substante chimice lichide agresive,
se vor utiliza in special ecrane (viziere) de proteose; rezistenja diferitelor materiale plastice la actiunea substanj:elor
chimice variaza in limite foarte largi; policarbonafii
prezinta cea mai mare rezistenta la acuunea acizilor,
bazelor si diluan^ilor (dintre materialele organice utilizate
la fabricarea ocularilor).
- Lnpotriva efectelor arcului electiic se vor utiliza

59

ecrane de protectie care sa inconjoare regiunea orbitala,


care sa nu se topeasca la contact cu un corp cald cu temperatura de circa 650C si care sa asigure o absorbtie a
radiatiilor ultraviolete in limite satisfacatoare, permifand
totodata efectuarea unor peratii ce necesita o buna acuitate vizuala: filtrele 2-1.2 sau 3-1.2 CSnd arcul electric ce
se poate crea degaja o mare cantitate de caldura, care poate
aprinde materialele organice uzuale, se impune ca viziera
de protectie utilizata sa aiba dimensiuni de gabarit ct mai
mari si materialul de execute sa nu conduca arderea $i sa
nu se topeasca in timpul arderii - de obicei se utilizeaza
viziere la care doar partea superioara este filtrata si care
sunt realizate din policarbonat.
, - Ori de cte ori la un loc de munca exista mai multe
riscuri de accidentare a fefei si ochilor, EIP procurat si
acordat muncitorilor trebuie sa indeplineasca totalitatea
caracteristicilor corespunzatoar fiecaruia din riscuri; de
cele mai multe ori sunt asociate riscurile de accidentare
datorita impactului cu radiatiile sau particulele de metal
topit/incandescent, ceea ce poate conduce la eliminarea
unor posibilita|i de procurare de pe piata, pentru produsele
realizate cu destinatie de utilizare limitata.
- Trebuie sa se acorde atenjie si altor elemente care
pot favoriza, respectiv impiedica utilizarea unui EIP a
ochilor:

60

61

- elementele de fixare pe capul purtatorului (bra|e,


bands elaticS, suport) trebuie sa fie ajustabile pentru
diferitele talii;
- EIP de protectfe utilizabile in medii cu temperaturi
inalte, mi trebuie sa aib p^irfi metalice care sa intre In contact direct cu tegumentele; materialele utilizate trebuie sa
fie in general rele conducatoare de caldura;
- mMnea puntii nazale este un element important
In adaptarea ochelarilor de protectie pe figura purtatorului
$i este determinant adit in asigurarea protecjiei c&t $i confort;
- aburirea lentilelor poate fi redusa sau eliminate
prin prevederea unor dispozitive de ventilare in rama sau
prin folosirea unor materiale textile absorbante sau prin
utilizarea unor agentf anti-aburire.

6. INSTRUCJTUNI DE INTRETINERE
Lentilele trebuie sa fie inlocuite sau intregul EIP trebuie retras din uz daca:
- lentilele transparente $i-au modificat culoarea,
devenind galbene;
- lentilele sunt zgMate, opaciflate partial sau total;
- s-au lipit particule de metal pe ele;
- s-au crapat.
Pentru a preveni efectele negative ale murdaririi,
lentilele trebuie curatate frecvent $i se vor utiliza cat niai
des agenfi anti-aburire.
Se vor urmari strict instructiunile fabricantului referitoare la curatire si dezinfectie.
Lentilele pot fi curtate doar manual cu apa i sapun
$i vor fi terse cu material textil.
Pastrarea EIP a ochilor se va face intr-un etui, de
preferinta rigid.

62

63
<3i

*^________^^^^^^^^^^^^"~^"

CJHETIONAR REFERITOR LA PROTECTIA


QCHILOR 1FETEI

ANEXA
^gHESHONAR DE CERINTE PENTRU EIP A
OCHILOR
# Acest chestionar va fi intocmit si completat de
patron dupa consultarea muncitorilor
- Chestionare separate vor fi completate pentru
locurile de muncii unde exista riscuri diferite
- Chestionarele pot fi folosite pentru a obfine oferte
de la diferiti producatori sau furnizori, pentru comparatii
- Chestionarele ar putea de asemenea sa devina o
parte integrants din specificatiile de cumparare.

Informal gener^fp
~

"'

'"

'

I"Up-1'

"'I

Tipul uzinei/domspiu
de activitate/activitate de fftdeplinitTip de rise

DA

NU

Informafii supli
mentare (pt;.
pozijiile marcate*)

Mecanic
Impact Particule
proiectate
Sc&ntei
Perforare
Termice*
Frig paid
Stropire cu metal
topit

>*

J- I.

Temperatura PC
Expunere
ore/zi

64

66

Tip

Chimice*
Praf
Lichide corozive
Substance toxice sau
corozive
Radiafii*
Sudare
UV
IR
Laser
Lumina soarelui
Radiatii ionizante
Conditii de munca si
mediu de lucru
Loc de munca
Loc stabil Zona silentioasa
Zona circulata Alte locuri
de munca!
in apropiere In
exterior In interior

Tip

Tip
DA

NU

Informatii
suplimentare

Alte situatfi
Suprafete reflectante
in apropiere
Activitate
^Ite echipamente de ,
protectie nepesare Calitatea de
vedere ne-./ cesarS
SatisfkcStoare Buna
Foartebuna(acui-tate vizualft)
Durata utilizarii
Intermitenta Continue
Ructuanta Necesitate de
recu-noastere a culorilor
Distanfa intre ocjii si piesii
Constants Variabiia
Constanta id timp

>

'

66

Marimea c&mpului visual necesar


Aspecte individuate
Vederc
Normal^ - Slabs

Mijloace de cbredare a
vederii
Ochelari
Lcntilc de contact FS&
.'

Orice aM informatie relevant^