Sunteți pe pagina 1din 3
DEPUTAT iN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA MD-2073, Chisinau, bd, Stefan cel Mare si Sfint 105 www parlament.nd A _ mak _ m6 TL y 44 Birou! Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art. 73 din Constitutia Republicii Moldova gi art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteaz cu titlul de initiativa legislativa proiectul de Lege privind modificarea art.6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar nr. 575-XV din 26.12.2003. Anexe: 1. Proiectul de lege 2. Expunere de motive Deputafii in Parlament: ‘SECHEYARIATUL PARLAMENTULUT 1 | @APUBLICH MQLDOMA Or PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, Legea privind modificarea art.6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar nr. 575-XV din 26.12.2003 Parlamentul adopt prezenta lege organic’. ARTICOL UNIC. - Legea nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare) se modificd dupa cum urmeaza: La articolul 6 alin.(1) sintagma ,,6000” se substituie cu ,,20 000”. Presedintele Parlamentului Expunere de motive la proiectul de lege privind modificarea art.6 din Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar nr. 575-XV din 26.12.2003 Scopurile si obiectul interventiei Prezentul proiect de lege este directionat spre protejarea deponentilor bancari din Republica Moldova. Reglementarile propuse stabilesc majorarea plafonului de garantare pénd la 20 mii lei a fiec&rui deponent persoand fizic’, indiferent de numarul si marimea lor sau de moneda in care s-au constituit, din bancile licenfiate de Banca National a Moldove de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, in cazul de retragere a licenfei i de initiere a procesului de lichidare silitd a bancii in legaturd cu insolvabilitatea. Stabilitatea in sectorul bancar in Republica Moldova se refer atit la securitatea institufiilor financiare, cit si la protejarea deponentilor bancari. Mention&m c& suma de 6 000 lei a fost identificatd in anul 2013, reiesind din salariul mediu lunar pe economie gi corelafia dinte valuta nafionalé si valutele convertibile. Depozitele persoanelor fizice in sistemul bancar din momentul constituirii Fondului au crescut de la cca 4 mird, lei in 2004 pina la 35 mird. lei in 2015, inregistrand o majorare de cca 9 ori, fapt ce demonstreaza increderea populatiei in sistemul bancar din Moldova. Depozitele garantate la randul su au crescut respectiv de la 741 mil. lei pana la 2,5 milrd. lei, inregistrnd o majorare de peste 3 ori. Mijloacele Fondului disponibile la sfargitul anului 2015 constituie cca 262 mil. lei sau 10.6% din totalul depozitelor garantate inregistrate in sistemul bancar. Dat fiind faptul c&, salariul mediu pe economie in 2015 este de cca 4 ori mai mare fafd de anu! 2003, iar valuta nafionala s-a depreciat substanfial in aceasta perioada, precum si luand in consideratia mérimea inflafiei in perioada 2003-2015, subsemnatii vin cu propunerea de a stabili plafonul de garantare in cuantum de 20 mii lei. Solicitim susfinerea proiectului de lege menfionat. Deputatii: TL. Lesnes Elage