Sunteți pe pagina 1din 5

ReferatCaptilinSimona,anulI,grupa112,FacultateadeDrept

Drepturilefundamentalealeomului

Opis:

1.Notiuneadedrepturifundamentale

2.
Scurtistoricprivindevolutiadrepturilorfundamentale

3.Drepturileomului

4.Bibliografie

1.Notiuneadedrepturifundamentale
Drepturilesilibertatilefundamentalealeomuluisicetateanuluiconstituienudoarorealitatecisio
finalitateaintregiiactivitatiumane,bineintelesaaceleiademocraticesiprogresiste.Deaicisiatentiacuvenita
careesteacordataaproapepestetotinlumeaactuala,problemelorteoreticesipracticereferitoareladrepturile
omului,laprotectiasirespectullibertatilorfundamentalealepersoaneiumane.
Drepturilefundamentale,datoritaimportanteilor,suntinscriseinactedeosebite,cumarfideclaratiide
drepturi,legifundamentale.InscriereainConstitutieadrepturilorfundamentaleesteurmareacaracteristicilor
principaleaacestoradeafidrepturiesentialepentrucetateni.InscriseinConstitutie,liserecunoastecaracterul
dedrepturifundamentalesilisestabilescgarantiipentruocrotireasiexercitarealor.
Putemconcluzionacadrepturilefundamentalesuntaceledrepturisubiectivealecetatenilor,esentiale
pentruviata,libertateasidemnitateaacestora,indispensabilepentruliberadezvoltareapersonalitatiiumane,
drepturistabiliteprinConstitutiesigarantateprinConstitutiesilegi.
Drepturileomuluisicetateanuluisuntdenumitefrecventlibertatipublice.Expresialibertatipublicese
referaatatlalibertatilecatsiladrepturileomului,precumsilafaptulcaacesteaapartindreptuluipublic,si
anumeDreptuluiconstitutional,fiindsupuseunuiregimjuridicaparte.
Expresiiledrepturileomuluisidrepturilecetateanuluicomportauneleexplicatii.Astfel,expresia
drepturileomuluievocadrepturilefiinteiumane,fiindinzestratacuratiunesiconstiinta,careiaiisunt
recunoscutedrepturilenaturalecadrepturiinalienabilesiimprescriptibile.Introsocietateorganizatainstat,
omulseprezintadinpunctdevederejuridicsubtreiipostazedistincte:cetatean,strainsauapatrid.
Peplanulrealitatilorjuridiceinterneomuldevinecetatean,altfelspusfiintaumanaseintegreaza
intrunanumitsistemsocialpolitic,guvernatderegulijuridice.Drepturilesalenaturalesuntproclamatesi
asigurateprinConstitutiastatuluialcaruicetateaneste,dobandindastfeleficientajuridica,subdenumireade
drepturi(libertati)cetatenesti.Cetateniibeneficiaza,inprincipiu,detoatedrepturileprevazutedeConstitutie,
strainiisiapatriziibeneficiazadoardeuneledintreele.Drepturileomuluipeplanulrealitatiloruniversaledevin
drepturialecetatenilorpeplanulrealitatilorinternealefiecaruistat.Astfelexistareglementariinternationalesi
reglementariinterneiarcorelareaintreceledouacategoriidereglementariimplicaasigurareadrepturilor
cetatenilorlanivelulstandardelorimpusedereglementarileinternationale.
Expresiainstitutiadrepturilor,libertatilorsiindatoririlorfundamentaledesemneazaungrupde
normejuridice,normeuniteprinobiectullorcomundereglementare.Cainstitutiejuridicaeafacepartedin
Dreptulconstitutional.
Sistemuldeprotectieadrepturiloromului,unsistemhibrid,inventatdupaceldealdoilearazboi
mondial,ezistaintreinfluentelecontinentalesienglezeinceeaceprivesteloculhotararilorpronuntatedeCurtea
EuropeanaaDrepturilorOmului.Insaptinfiecarehotararenoua,instantaindica,explica,extindesfera
drepturilorgarantate,faceaplicatiiconcrete,c0ondamnastatulparat,siseasteaptacaacesta,impreunacutoate
celalaltestatesemnatere,sanumairepeteactelesauomisiunileconstatate.
Dinpunctdevederealterminologieisepoateobservacasefolosescfrecventtermeniidreptsau
libertate.SpreexempluConstitutiafolosestetermenuldrept,atuncicandconsacradreptullaviatasilaintegritate
fizicasipsihica(art.22),dreptullaaparare(art.24),dreptullainformatii(art.31),dreptullainvatatura(art.32),
dreptullaocrotireasanatatii(art.33),etc.InacelasitimpConstitutiafolosestesitermenullibertateatuncicand
consacralibertateaindividuala(art.23),libertateadeconstiinta(art.29),libertateadeexprimare(art.30),
libertateaintrunirilor(art.36),etc.Aceastaterminologieconstitutionaladesiastfelnuantata,desemneazadoaro
singuracategoriejuridicasianumedreptulfundamental.Dinpunctdevederejuridicdreptulesteolibertate,iar
libertateaconstituieundrept.

2.Scurtistoricprivindevolutiadrepturilorfundamentale
PrimeledocumenteconstitutionaleauaparutinAnglia,MagnaChartaLibertatumdataderegeleIoan
faradeTara,in1215,inurmarascoaleibaroniloravandintaietateinraportcualteacteelaborateinacest
domeniu.Punctul39alacestuidocumentprevedea,spreexemplu,caNiciunomlibernuvafiarestatsau
intemnitat,saudeposedatdebunurilesale,saudeclaratinafaralegii,sauexilat,saulezatdeoricemanieraarfisi
noinuvompurcedeimpotrivaluisinicinuvomtrimitepenimeniimpotrivalui,faraojudecataloialaaegalilor
sai,inconformitateculegeatarii.

Alt document important aparut in Anglia a fost Petitia drepturilor din 1628. Cele mai importante
prevederi ale acestui act aveau ca obiect stabilirea de garantiiimpotrivaperceperii impozitelor fara aprobarea
Parlamentului,aconfiscariidebunurisiaarestarilorfararespectareaproceduriidejudecatanormala.

TotinAngliaaufost elaboratealtedouaacteimportante:Habeascorpus(1679) siBilluldrepturilor(1689).


In conformitate cu Habeas corpus, la solicitarea arestatului sau a oricarei alte persoane, tribunalultrebuiasa
emitaunmandatde aducere a arestatului,putand hotaricaurmarefie retrimiterea luiininchisoare,fie punerea
luiin libertatecu sau fara cautiune. Prin Billul drepturilorafostdeclarata ilegalaoricepreluarede banipentru
CoroanasaupentrufolosuleipentruoaltaperioadadetimpsiinalteconditiidecelestabilitedeParlament.

DeclaratiadrepturilordinstatulVirginia,din1776,aconsacratprincipiulca totioameniisuntprinnatura
lorinmodegalliberisiindependentisiauanumitedrepturiinnascute.

DeclaratiadeindependentaaS.U.A.,din14iulie 1776 prevede sieaca oamenii aufostcreatiegali,ei fiind


inzestrati de Creator cu anumite drepturi inalienabile printre aceste drepturi se gasesc viata, libertatea si
cautarea fericirii. Acest actconsacra ideea catoateguvernarileaufoststabilite decatreoamenitocmaiinscopul
garantarii acestor drepturi. Oricand oformadeguvernaredevinecontraraacestuiscop,poporularedreptulde a
oschimbasaudeaoabolisideastabiliunnouguvernamant.

Intimpcedeclaratiileamericane vorbescintitlulsiintextullor exclusivde drepturileomului,Declaratia


franceza din 1789 face un pas inainte si se intituleaza Declaratia drepturilor omului si cetateanului. In chiar
primulsau articol Declaratiastipuleazacaoameniisenascsiramanliberisiegaliin drepturi.Deosebirilesociale
nu pot fi fundate decat pe egalitatea comuna, precizanduse ca finalitatea asociatilor politice o constituie
apararea drepturilor naturale si imprescriptibile ale omului: libertatea, proprietatea, siguranta si rezistenta
impotriva asupririi. Conform mentalitatii revolutionarilor francezi de atunci, egalitatea era un dreptinnascut,
menitsa se mentina dupa constituirea societatiicivile.Insaviatain cadrulstatalatragedupasine unele situatii
specifice,cum ar fiinstituireaunorfunctiisauaunordemnitaticarenusunt accesibile oricaruiindivid,cidoar
celorcareaucalitateadecetateni.

Intaranoastrainstitutiadrepturilorfundamentale a fostconsfintitapentru intaiaoara introconceptie


moderna in Constitutia din 1866. Aceasta a cuprins drepturile si libertatile cetatenilor intro abordare
politicojuridicacaracteristicagandirii politice sifilozoficeaEuropei Occidentaledin primajumatateasecolului
al XIXlea. Titlul II al Constitutiei a fost intitulat in mod sugestiv Despre drepturile romanilor si a avut o
importantasocialasipoliticafundamentala,deoarecestipula esteadevarat,intromanieradeclarativa,formala
drepturilede esentademocraticadinaceavreme.Constitutiaaconsacrat,printrealtele,libertateadeconstiinta,
a invatamantului, libertatea presei si a intrunirilor. Toti romanii erau declarati egaliinaintea legiisi datori a
contribui fara deosebireladarilesi sarcinile publice. Eamai prevedea totodatafaptulca libertateaindividuala
estegarantata,nimeni neputandfi arestatdecatinbazaunuimandatjudecatorescmotivat,iarmotiveletrebuiau
comunicate in momentul arestarii sau la cel mult 24 de ore dupa arestare. O mare importanta se acorda
proprietatiiprivate,exproprierilenefiindadmisedecatpentru cauzedeutilitatepublicasinumaidupao dreapta
siprealabiladespagubire.

Odatacu noilerealitati sicu intregireatarii dupaMareaUnire din1918, intaranoastraafostadoptata


Constitutia din 1923, document ce a reprezentat un instrumentjuridic mult mai elaboratdecat Constitutia din
1866 si care a fost orientata nemijlocit sprecerinteledezvoltariisocietatiiintrunstat dedrept.
[6]Referitor la
drepturilesilibertatile cetatenesti,aceasta apreluat prevederileConstitutieidin1866dar aadusunoradintreele
imbunatatiri substantiale. Constitutia a introdus principii noi fata de vechea Lege fundamentala, cum ar fi:
consacrarea statuluinational unitar(art.1) inscrierea votuluiuniversal(art.64) instituireasenatorilordedrept
(art.61) introducerea conceptului de proprietate ca functie sociala (art.17) angajamentul statului pentru
protectia sociala (art.21) principiul legalitatii si domnia legii ca fundament al statului. Totodata, in art.8 se
prevedea ca toti romanii, fara deosebire de origine etnica, de limba sau de religie,suntegaliinaintealegii si
datori a contribui fara deosebire la darile si sarcinile publice. Conform art.21 al Constitutiei toti factorii de
productiesebucuradeoegalaprotectie.
Constitutiadin1923afostinlocuitala20februarie1938,atuncicandafostproclamataonouaConstitutie
elaboratadininitiativaregeluiCarolalIIlea.Referitorladrepturilefundamentalealecetatenilor,aceasta
pastreazaspiritulreglementarilorLegiifundamentaleanterioare.Constitutiadin1938ainstituitinsasiunele
modificarialeunorprincipiiconstitutionale,cumarfi:accentuarealimitariifactoruluiindividualinfavoarea
extinderiiputeriiStatuluisiconcentrareaputeriipoliticeinmainileRegelui.

Constitutiile socialiste din 1948, 1952 si 1965au legalizat grave abateri delaprincipiiledemocratice,
sistemulconstitutionalsocialistromanavandurmatoareletrasaturi:

a)
renuntarealaprincipiulseparatieicelortreiputerisiinlocuireaacestuiacuprincipiulunicitatiisideplinatatii
puterii
b)
inlocuireapluralismuluipoliticcumonopolulunuisingurpartidc)subordonareaintreguluiaparat
destatpartiduluiunic
d)
concentrareaputeriidedeciziestatalalegislativasiexecutivainmainileuneielite
restransesiinfluentareadecatreaceastaaputeriijudecatoresti
e)
restrangereaunordrepturisilibertati
cetatenestisisubordonareaindividuluidecatrestat
f)
absolutizarealupteideclasasiextindereaacesteialatoti
oponentiiclaseimuncitoare,defaptaipartiduluiunic
g)
prezentareaintereselordegrupcainteresesocialeale
intregiisocietatisidirijareaeforturilortuturorfortelorsocialesprerealizareaacestora,darinbeneficiulgrupului
politicminoritar
h)
institutionalizareainterventieisicontroluluistatuluiasupraintregiivietieconomicesi
socialpolitice
i)
creareaunuinoutipdedemocratieconsideratinmoddemagogicsuperiordemocratiei
parlamentareoccidentalesiatragereaformalaacetatenilorlaactuldeconducerepoliticalanivelcentralsilocal.
Astfel, pentru a exemplifica restrangerea drepturilor fundamentale alecetatenilor,graveprejudiciiau
fostaduse dreptuluide proprietate. Constitutiadin 1948 a utilizat douaimportante instrumente juridicepentru
transferul unor bunuri din proprietatea privata in proprietatea statului. Aceste doua instrumente au fost:
nationalizarea siexproprierea. Nationalizareaeraconceputaca un procedeu juridic,princareo clasaintreagade
mijloace de productie putea fi transferata, pe cale de lege, din proprietatea privata in proprietatea statului.
Deosebinduse de nationalizare, exproprierea era un procedeu juridic, prin care, pe calea unui act juridic
individual al organului de stat competent, un bun determinat putea fi trecut pe cale silita, cu plata unei
despagubiri, din proprietatea unei persoane determinate, in proprietatea socialista, in vederea efectuarii unei
lucrarisauactiunideutilitatepublica.

Dreptulla viataprincipaluldrept alomuluicutoatasuitade drepturiadiacente,eragravincalcat.Astfel,


desi se insista in mod demagogic asupra acestuia, regimul refuza in mod sistematic sa ratifice documentele
internationalecareinterziceaupedeapsacumoartea.
Un alt exemplu il constituie dreptul persoanei de a se deplasa si de a circula, acest drept suferind
numeroaseingradiri atatin cea ceprivestedeplasareain interiorul tarii,cat sideplasareainafara granitelor.In
ceeace priveste libertateapersoaneide asistabilidomiciliulunde doreste,trebuieamintitDecretulnr.68 din20
martie1976,acestanepermitandstabilireadomiciliuluiintrunnumarde14orasedeclarateorasemari.

Libertateadeasociereafostlimitatalaorganizatiileoficiale,oricealttipdeasociatie, contraraprincipiilor
comunismului,fiindinterzisa. Desilegeaelectoralaadmiteasi sistemuldealegeri cumaimulticandidatipentru
organele centrale si locale ale puterii, toti candidatii aflati in competitie trebuiau sa candideze de pe aceeasi
platformapolitica.

3.Drepturileomului

"...notiuneadedrepturialeomului...nuaresensdecatncadruluneisocietatiorganizate,dotatacuoputere
organizatasicareactioneazinrelatiadintreindividsistat,culibertatidecareindividultrebuiesasebucure,cu
dreptulsaulajustitieinconditiilestabiliteprinlege,cudreptulsaudeaparticipalatreburilepublicesicu
drepturilesiindatoririlesaleasuprastatuluicaundreptlaunniveldeviatasuficientsilasatisfacereanevoilor
salefundamentale."
AshjrnEide
Drepturile omului pot fi definite, in general,ca aceledrepturicaresunt inertenaturiinoastre,fara de
carenuputemtraiicafiintgeumane.
Drepturileomuluisilibertatilefundamentalenepermitsanedezvoltamsisaneutilizamdeplincalitatile
noastreumane,inteligenta,talentulsiconstiintasisanesatisfacemnevoilespirituale.
Dupa cum enunta prima propozitie a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului rfespactarea
drepturiloromuluisiademnitatiiumanereprezinta:fundamentulliberatii,justitieisipaciiinlume.
DeclaratieiUniversale a Drepturilor Omului este ceamnaiimportantadeclaratieoficialainternationala
privinddrepturileinalienabilesiinviolabilealetututrormembrilorspeteiumane.
Primele doua articole din Declaratia Universala evidentiaza catoare fiintele umane,faradistinctie, se
nascliberesiegalein demnitatesidrepturisienuntaprincipiiledebazaaleegalitatiisinediscriminariiin dreptul
deasebucuradedrepturilesilibertatilefundamentalealeomului.

Urmatoarele19articoletrateaza drepturile civile sipoliticedecarefiecarepersoanaesteindreptatitasa


sebucure.
Acesteasunt:
dreptullaviata,libertatesisiguranta
libertateadeanufitinutinsclavie
dreptuldeanufisupusterorii,tratamentelorsipedepselorinumanesaudegradante
recunoastereapersonalitatiijuridiceinfatalegii
protectieegalainfatalegii
dreptullaunremediujuridic,efectivpentruviolareapropriilordrepturi
dreptuldeanufiarestat,inchissauexilatarbitrar
dreptul la o judecata dreapta si la o audiere publica de catre un tribunal independent si
impartial
prezumtiadenevinovatiepanacandvinovatiaestedovedita
interzicerea condamnarii pentru un act care nu a constituit un delict penal la momentul
comiteriilui
libertateadeanufisupusamesteculuiinviataintima,familie,casasaucorespondenta
libertateadecirculatieincluzanddreptuldeaisiparasisaudeaseintoarceintarasa
dreptuldeacereazil
dreptullaonationalitate
dreptullacasatoriesilaintemeiereauneifamilii
dreptuldeaaveaoproprietate
libertateagandirii,constiinteisireligiei
libertateadeopiniesiexpresie
libertateadeadunaresiascocierepasnica
dreptuldeaparticipalaguvernareauneitari
dreptuldeacceslegallaserviciilepublicedintrotara.

4.Bibliografie

FredericSudre,JeanPierreMarguenaud,JoelAndriantsimbazovina,AdelineGouttenoire,Michel
levinet
LesgrandearretsdelaCoureuropeennedesDroisdelHomme

Prof.Univ.Dr.VictorDuculescu
ProteciajuridicaDrepturilorOmului

MihaiBadescu

Dreptconstitutionalsiinstitutiipolitice