Sunteți pe pagina 1din 8

KffHH

SRoH

P H

m m m m

mmUmm

tfjjifri

inffiin h

Viorel Cosma

MUZICIENI
DIN

ROMNIA
Lexicon bio-bibliografic

Voi. I (AC)

Editura Muzical Bucureti, 1989

'
:
;
,
,

,
I

I.

i.
e
a

CIOBANII,
Glieorghc,
etnomuzicoW
i bizantinolog (. 4.II. 1909, com. Pdureni, sectorul Ilfov).
Studiile muzicale le-a nceput la Semi
narul Central din Bucureti (absolvit n
1931), continundu-le la Cons. Bucureti
(1931 1938), cu Victor Gheorghiu (teorie
solfegiu), tefan Popescu (teorie
solfegiu, cor, dirijat coral), Mihail ora
(armonie), Dimitrie Cuclin (forme muzicale), Constantin Briloiu (istoria muzicii, folclor), George Breazul (enciclopedia i pedagogia muzicii). S-a specializat
ntre 19441946 cu loan D. Petrescu
(paleografie bizantin i cnt gregorian).
Cntre bisericesc n Bucureti (1935
1943); profesor de muzic psal tic la
Seminarul Central din Bucureti (1939
1948, 1948 1952), profesor de teorie
solfegiu la Institutul Militar Muzical din
Bucureti (1942 1946); cercettor tiin
ific (1949 1953) i ef de sector muzical
(19541968) la Institutul de Folclor din
Bucureti; lector (1965 1966) i confereniar (1966 1971) la catedra de folclor
la Cons. Iai. Este doctor n muzicologie
la Cons. Cluj-Napoca (1970) cu teza
Lutarii din Clejani. A susinut emiewi

^ X7 U 1 .-----

7UU

X U O lilU lU l

UC

V*4U

Bucureti; lector (1965 1966) i confe


reniar (1966 1971) la catedra de folclor
la Cons. Iai. Este doctor n muzicologie
la Cons. Cluj-Napoca (1970) cu teza
Lutarii
din
d e j ani.A susinut emis
de radio i televiziune, conferine, concerte-lecii, comunicri tiinifice n
ar i peste hoare (Moscova 1964,
Celje 1965, Sofia 1966, Bydgoszcz
1966, 1972, Grotta-Ferrata 1968, Bmo
-1 9 6 9 , 1978, V ie n a - 1981, H a g a - 1985).
A publicat studii, articole, recenzii, note,
etc. n: M uzica, S tu d ii de muzicologie, Re
vista de Folclor, Cercetri de muzicologie.
Biserica Ortodox Romn, Revue des
tudesSud-E st
Europeenes,zika (Sofia), Revue
Roude VHistoire
de VA rt, Glasul Bisericii, M itropolia Ba
natului (Timioara), Mitropolia Olteniei
(Craiova ), Studii i cercetride istoria artei,
Cronica (Iai) etc.
A fost distins cu Premiile Academiei Ro
mne (1957,1978), Ordinul M eritul Cultu
ral, cls. I I I (1969),premiile Uniunii Compo
zitorilor (1969, 1974, 1977, 1979) Marele
Premiu al Uniunii Compozitorilor (1987).
Muzicologie, Folclor, Bizantinologie -y
volum e: Lutarii din d e j ani, Bucureti,

CIOBA N

p
1969; S tu d ii de etnomuzi-

EL

w biwntinologie>

Voi. 1 , Bucureti,

Murical, 1974 (Cuprinde; Originea


populare romaneti 1972; Rastructural dintre vers i melodie
I tfntccul popular romnesc 1963;
%tional si universal n folclorul romajac 1968; Elemente muzicale vechi n
jitiile populare romneti i bulgreti
p65; Legturi folclorice muzicale ale
^poarelor sud-est europene 1967; Crihriul istoric n studierea modurilor p o p u Ifre 1966; M odurile cromatice n m usica popular romneasc 1959; Fol
arul orenesc 1967; M u g u r, m ugurel.
Xontribuic la istoria cntecului popular
0 coninut sociaUagitatoric 1965; Un
dntee din colecia lui A nton P ann 1957;
n cntec al lui D im itrie Cant emir n
selecia lui Anton Pann 1957; Cntece
romneti inedite de la nceputul secolului
ti XIX4ea 1957; Barbu Lutarul.
Contribuii la cunoaterea vieii, activitii
i a repertoriului pe care l-a cntat ,
- 1958; Circulaia tanburei n rile
Romne n perioada medieval,^- x1965;
Culegerea i publicarea folclorului m uzical
romnesc. Contribuii la istoria folcloris
ticii romneti 1965; coala m uzical de
la Putna 1966; Cultura m uzical bizan
tina pe teritoriul Romniei pn n secolul
XVIII-lea 1966; Manuscrisele psaltice
romneti din secolul al X V III-le a 71967; Cultura psaltic romneasc n
secolele al X V II-lea i al X V III-le a
1972;Originea Canonului Stlprilor alctorit ie dasclul rban 1970; Anton
w m m i romnit ea cntrilor bisericeti.
| | j aniversarea a 175 ani de la naterea
sa 1969; Muzica bisericeasc la romni 1972; Un K yrie Eleison la patru
tos notaie bizantin la nceputul
mciMui al X V III-le a 1970; M uzica
1970); S tu d ii de etnomuzicoWpC fi bizantinologie, Voi. 2, Bucureti,
| Muzical, 1979 (Cuprinde: M uzica
popular romneasc 1967; Structura
Hdmulmde versificaie popular romn.

Legtura cu versificaia la tin .. 1969;


Despre factorii care nlesnesc evoluia
m uzicii populare 1956; nrudirea din
tre ritm ul dansurilor i al colindelor
1964; Colindele i muzica religioas -1947; A portul lui G. Breazul la dezvol
tarea folcloristicii muzicale romneti
1966; Contribuia
etnomuzicologiei la
corectarea unor erori din muzicologie
1968; Istoricul clasificrii modurilor
1954; Vechimea genului
cromatic n
muzica bizantin 1973; Cntecul nou
n creaia popular 1956; Cntece revo
luionare i patriotice din perioada anului
1948 1973; Creaii populare steti i
urbane legate de Rzboiul de Independen
1977; C apriciul de B. Romberg i cn
tecul moldovean M ititica 1974; M u
zic bizantin i cntece de lume n manu
scrise oltene n notaie psaltic 1964;
Manuscrisele muzicale n notaie bizantin
aflate n Romnia 1965; Studierea m u
zicii bizantine n Romnia 1967; Pro
bleme i preocupri contemporane n paleo
grafia muzical romneasc 1973; R a
portul dintre text i melodie n muzica
psaltic romneasc 1969; Raportul
dintre muzica liturgic romneasc i
muzica bizantin 1968; Pripelele lu i
Filotei M o n a h u l 1977; Manuscrisele de
la P utna i unele probleme ale culturii
medievale romneti 1975; Manuscrisele
muzicale de la Putna i problema rapor
turilor muzicale romno-bulgare n peri
oada medieval 1975; Manuscrisul m u
zical al lui Evstatie Protopsaltul de la
P utna (1511) 1976); Etudes de musique
ancienne roumaine, Bucureti, Edit. Mu
zical, 1984 (Cuprinde: Les origines de la
musique populaire roumaine; Sur le rap
port structurel entre le vers et la melodie
dans le chant populaire roumain; La
structure du systim e de versification popu
laire roumaine, sa relation avee la versifi
cation latine; National et universel dans
le folklore musical roumain; Le folklore

c ro n

31#

prenve de l' ancienn etc et de la continuite Leitung: J. Raasted, Wien, 1.982; pfi
des Roumains sur leur territoire; Le fo l marginea Congresului internaional de bi
klore musical et la migration des p cuples ; zantinologie de la Vicna (1981), n; Stud.
Recherches d'histoirc et de folklore de Muzicol., Bucureti, nr. 18, 1984.
George Breazul; Les modes chromatiqnesI
Culegeri de folclor: 200 Cntece i
dans la musiqne populaire roumaine;
doine,
Bucureti, ESPLA, 1955 (in co
Sur la n den nete du genre chromatique
dans la musiqne byiantine; TJieone-pra- laborare cu Vasile Nicolescu), idem Bu
iique-iradition: facteurs comple mentaires cureti, Edit. Muzical, 1962 (Ed. II);
indispensables pour dechiffrer Vancienne Vechi cntece de viteji, Bucureti, ESPLA,
cu Alexandru
musique byzantine; Adoption de la musique 1956 (n colaborare
byzantine comme musique liturgique. Amzulescu).
Ancietwete et votes de penetrations; L ecole
Ediii critice: Anton Pann. Cntece de
de musique de Putna et certains aspects de lume, Bucureti, ESPLA, 1955; Izvoare
la civilisation medievale roumaine; Les ale muzicii romneti, Voi. 1, Documenta.
langues liturgiques chez les roumains la Culegeri de folclor i cntece de lume,
lumi ere des manuscrits musicaux; La Bucureti, Edit. Muzical, 1978; Izvoare
musique psaltique roumaine aux X V II-e ale muzicii romneti, Voi. 2. Documenta.
et XV I I P e siecles. Le rapport entre le texteu Muzic instrumental vocal i p saltic
et la melodie dans la musique psaltique I din secolele X V X I X , Bucureti, Edit.
roumaine;
Les traits caracteristique I Muzical, 1978; Izvoare ale muzicii ro
de la musique folklorique et le culte rou mneti. coala de la Putna: Manuscrisul
maine et certains aspects de ses rapports nr. 56/5441576 I de la Mnstirea Putna.
avec la musique slave; Un Kyrie Eleison Antologhion, Voi. 3, Documenta, Bucu
quatre voix *en notation byzantine au reti, Edit. Muzical, 1980 (n colaborare
commencement du X V III-e silele).
cu Marin Ionescu i Titus Moisescii);
Izvoare ale muzicii romneti. coala mu
Muzicologie studii, articole: Din is\ zical de la Putna; Manuscrisul Nr. I
torta muzicii noastre. Culegerea folclorului\ 26 din Biblioteca Universitar ,,Mihai
muzical n diferite perioade, n: Muzica) Eminescu" din Iai. Antologhion, Voi. 4,
Bucureti, 11, nr. 8, i nr. 9, 1961; 2050 Documenta, Bucureti, Edit. Muzical,
de ani de la nfiinarea primului stat dac 1981 (n colaborare cu Marin Ionescu i
centralizat. Folclorul dovad a vechimii Titus Moisescu); Izvoare ale muzicii ro
i continuitii poporului romn pe aceste mneti. Antologhionul lui Evstatie Proto
meleaguri, n : Muzica, Bucureti, 30, psaltul Putnei, Voi. 5, Documenta, Bucu
nr. 6 (333), 1980, idem n francez reti, Edit. Muzical, 1983 (n colaborare
Muzica, Bucureti, 30, nr. 8 (335), 1980. cu Marin Ionescu); Izvoare ale muzicii
romneti. coala muzical de la Putna:
Folclor studii: Despre aa numita Ms. Nr. 56/5441576 I P/II. Stihirar,
gam igneasc, n: Rev. Folc., Bucu Voi. 3 B, Transcripta, Bucureti, Edit.
reti, 4, nr. 12, 1959.
Muzical, 1984; Izvoare ale muzicii ro
Bizantinologie studii; Limbile de mneti. Cntece de hume din secolele
cult la romni n lumina manuscriselor X V I I I X I X , Voi. 9, Transcripta, Bu
muzicale, n: Mitropolia Banatului, Timi cureti, Edit. Muzical, 1985.
Muzicolog de temeinic formaie pro
oara, nr. 79, 1981; Muzica de cult
bnean, in: Mitropolia Banatului, Ti fesional, dublat de un practician avizat
mioara, nr. 1012, 1982; Theorie, pra al folclorului i muzicii psaltice, Gh. C. s-a
tique, tradition, facteurs complementaires impus prin ineditul temelor abordate,
indispensables pour dechiffrer Vancienne prin semnalarea unui bogat tezaur de
musique byzantine, n : Symposium zu veche muzic autohton (sec. XVXIX),
Spezialfragen der Byzantinischen M usik. prin transcrierea n notaie liniar mo-

CIOBANI/

V documentelor do muzica laic.


^JSjfioAS# a di voitelor semiografii mu'. din epocile ndeprtate, prin con
veniile originale privitoare la muzica
ntreasc i folclorul comparat din
iVcstul european. Spirit critic ascuit,
polemist redutabil, Gh. C. a urm rit
!r cercetrile sale de cert rigoare tiintjio relevarea adevrului istoric, sprinnindm-se pe documentul scris (muzical
sau literar), pe o luxuriant informare
bibliografic. Stilul de exprimare concis,
0bru, sever, economicos n superlative,
mprumut studiilor o inut muzicolo
gic, elevat, convingtoare. Cercettor
de minuie documentar, Gh. C. a pre
ferat n locul volumelor de proporii
elaborarea de studii restrnse ca dimen
siuni, dar de mare adncime analitic,
n domeniul istoriografiei muzicale a
adus preioase date asupra cntecelor
patriotice i revoluionare romneti din
sec. XIX, asupra lui Filo tei Sin Agi
Jipei, Evstatie Protopsaltul, Dimitrie
Cantemir, Anton Pann, Barbu Lutaru
i George Breazul, dar mai ales a reuit
fixeze i s impun locul colii muzi
cale de la Putna n context naional i
universal. Investigaiile referitoare la cu
legerea i valorificarea folclorului rom
nesc au pus n lumin colecii inedite de
muzic popular, unele prin transcrieri
de melodii din sec. X V IIIX IX , pre
cum i concepii de notare i publicare
<a melosului naional. Un merit deosebit
ii revine lui Gh. C. n studierea repertotoriului i stilului de interpretare lut
resc, in cercetarea folclorului orenesc.
Etnomuzicolog cu vast experien de
teren, Gh. C. a investigat elementele de
structur a limbajului folcloric, a rapor
tului dintre vers i melodie, a modurilor
cromatice, a cadenelor i formulelor rit
mice specifice diverselor zone, regiuni,
dialecte i epoci, aducnd contribuii
inedite n probleme de interes major
^oontinuitate istoric, specific naional,
jKoriti universale, originea melosului
Mplpeec)* Continuator al teoriei polifolclorului ca document istoric
H Teodor T. Burada i George

Breazul - Gh. . a adus noi dovezi


asupra vechimii i continuitii poporului
romn, asupra latinitii fondului spiri
tual autohton. Timp de peste un sfert
de veac i-a concentrat activitatea asupra
manuscriselor bizantine de la Putna,
reuind s stimuleze prin comunicri,
studii, prelegeri i cursuri de specializare un mnunchi de cercettori contemporani
n valorificarea acestui tezaur muzical
inedit. Volumele de Izvoare ale m uzicii
romneti au luminat o epoc de nflorire
a culturii noastre muzicale din trecut,
conferindu-i o dimensiune european.
Descifrarea notaiei paleo i medio-bizantine a diverselor coli romneti a
deschis calea transcrierilor multor docu
mente sonore de importan naional.
Gh. C, a demonstrat unitatea muzicii
de cult la toi romnii, n perioadele
medieval i renascentist, a dovedit
prioritatea bilingvismului romno-greceSc fa de slavonism, dar mai ales a
aprat paternitatea vechiului fond mu
zical autohton fa de ncercrile de
preluare din exterior. Prin ntreaga sa
activitate n domeniul bizantinologiei,
Gh. G. a ntrit prestigiul colii rom
neti contemporane pe plan internaional.
Bibliografie: a. Articole lexicografice: Cosma,
Viorel. Compozitori i muzicologi romni. Mic
lexicon, Bucureti, Edit. Muzical, 1965; Cosma,
Viorel. M uzicieni romni. Lexicon, Bucureti, Edit.
Muzical, 1970; Frank, Paul Altmann, Wilhelm.
Kurzgefafites TonkUnstler Lexikon, Voi. 1 (AK),
Wilhelmshawen, Heinrichshofens Verlag, 1974;
Sava, Iosif i Vartolomei, Luminia. Dicionar de
muzic, Bucureti, Edit. tiin. Encicl., 1979;
Cosma, Viorel. The New Grove Dictionary of
M usic and M usicians, Editor Stanley Sadie,
Londra, Macmillan, 1980; Satco, Emil. Antologhionul de la Mnstirea Putna, n: M uzica n
Bucovina (Ghid), Suceava, 1981; Sava, Iosif i
Rusu, Petru. Istoria muzicii universale n date,
Bucureti, Edit. Muzical, 1983; Datcu, Iordan.
Dicionarul folcloritilor. I I Folclorul muzical ,
coregrafic i literar romnesc, Bucureti, Edit. Li
tera, 1983; M ic Dicionar Enciclopedic, Ed. III
Revzut i adugit, Bucureti, Edit. tiin.
Encicl., 1986;
b. Articole bio-bibliografice: Prichici, Constan
tin. Anton Pann. Cntece de lume,n: Rev.
Polc., Bucureti, nr. 12, 1956; Oikonomides,
D.V. Bibliographia. Anton Pann. Cntece de
lume, n: Laographia, Athena, Tom. 16, 1956;
Florian, loan V. Un studiu despre muzica lut-


n : i ia/a B uzului, HuiAu, 2, tir.
8X 1 .1 9 6 9 ; KAsvan, C onstantin. Lutarii din
C leiani" dt Gh. Cioban t#, fn: Cronica, Ini. 4, nr. 21
( j72), 2 4 .V. 1969; Rsviui, C onstantin. Dialoguri

X V I I I , fn: M uzica, Bucureti, 35, nr. j .


1985; M oisescu, Titus. Prolegomene t ,.
B ucureti, E dit. M uzical, 1985.

privind unele aspecte ale folclorului contemporan,

CIOBANU, Main, compozitoare *j

n: V w jira llu cu rrti. nr. I, 1970; D./oHnescu/,


K./lisa beta/. C R T I
R E V IS T E - D IS C U R I.
Gkeorgk? C'i<^t^M Lutarii din Cleiani, Bucureti,
Kilit. Muzical, 1968; ./ Icxandrescu/, L./ucia/
C R I R E V IS T E D IS C U R I. Gheorghe

fesoar (n. 5.V. 1952, Bucureti).


Studiile muzicale le-a nceput la p,
de Muzic din Bucureti (1957 - 19-,3
cu Ada N sturel i Rodica Sutzu (p,.
Ciobanu. Les modes eh roma liques dans la musique
Octavian Nemescu (armonie), Durrjs
populant roumaine, n: SC I.4, Bucureti, Tom. 17,
nr. i , 1970; Kaiu, I. i Drgoi, C. Silhouettes, n:
Avachian (istoria muzicii), continuinrj .j,
Muzicii, Bucureti, 24, nr. 3 (256), 1974; Georgescu,
la
Cons. Bucureti (1971 1975), cu VjC[(Jt
Floria . Recenzii. Izvoare ale muzicii romneti.
Giuleanu (teorie-solfegiu), Mircea Chi
Voi. 1. Gheorghe Ciobanu Culegeri de jo i dor i
dntree de lume'*, n: M uzica . Bucureti, 27, nr. 3
(armonie), Liviu Comes i Dinu CjV.,
(294), 1977; Barbu-Bucur, Sebastian. Documents
(contrapunct), D an Constantinescu
de la culture muzicale vocale en M unienie , Moldavie
Myriam Marbe (compoziie), Nicolae >
et Transilvanie, in: M uzica, Bucureti, 27, nr. 10
iu (orchestraie), Ovidiu Varga
(301). 1977; Georgescu, Florian. Sources de la
musique roumaine voi. 1 par Gh. Ciobanu Liviu B rum ariu (istoria muzicii), Emili
Compte-rendu, n: M uzica, Bucureti, 28, nr. 5
Comiel (folclor), Aurora lenei (pian;.
(308), 1978; Buzera, Al. Recenzii. Gh. Ciobanii, I
Izvoare ale muzicii romneti voi. 2, M uzica I S-a perfecionat la Internationale Ferienkurse f u r Neue M usik din Darmstadt
instrumental, vocal i psaltic din secolele X V I
X I X . Edit. M uzical, Bucureti, 1978, n: M itr,
(1980, 1982) cu Brian Femeghough,
Olteniei, Craiova, 30, nr. 7 9, 1978; Duinitrescu.
Gerard
Griseg, Wolfgang Rihm, Wlodlan cu . Izvoare i permanene, n: Sptmna, Bucu
zimierz Kotonski, Tristan Murail, Salva
reti, nr. 467, 16.X I. 1979; Cozmei, Mihai. Pledoarie
pentru trecutul nostru m uzical, n: Cronica , Iai,
tore Sciarrino, H ans Peter Haller.
15, nr. 13 (739), 28.III.1980; Dum itrescu, lancu.
Profesor de pian la Liceul de Muzica
Izvoare, n: Sptm na, Bucureti, nr. 500, 4.VII.
i
A rte Plastice din Buzu (19751976),
1980; D um itrescu, lancu. Imbold la lectur , n:
profesor corepetitor la Liceul de art
Sptm na, Bucureti, nr. 515, 17.X . 1980; Velea,
Marin. Gheorghe Ciobanu. Studii de etnomuzicologie
George Enescu din Bucureti (din 1976).
i bizantinologie , voi. 2, Editura M uzical, Bucu
A
susinut prelegeri, conferine, emisiuni
reti, 1979. in: Glas. B is., Bucureti, 40, nr. 10 12,
radiofonice. A scris studii i articole in
1980; Barbu-Bucur, Sebastian. Recenzii. Izvoare
revista M uzica.
ale m uzicii romneti, n: M uzica, Bucureti, 31,
nr. 2 (341), 1981; Buzera, A lexie A. Recenzii.
A fost distins cu Meniune de onoare
Gheorghe Ciobanu. Studii de etnomuzicologie i
la Concursul internaional Gedok de la
bizantinologie voi. 2, Bucureti, Editura M uzical,
1979 , in: M itr. Olteniei, Craiova, 33, nr. 4 6,
Mannheim (1981).
1981; Cartea: Izvoare ale m uzicii romneti**,
in: Rom. L it., Bucureti, 14, nr. 27, 2 .V II. 1981;
Yasile, YasiJe. coala muzical de la P utna, n:
Cronica, Iai, 16, nr. 35, 28 .1981; Popovici,
D om . Eveniment editorial: Manuscrisele muzicale
de la Putna, in: Sptm na , Bucureti, nr. 561,
4 .I X .1981; Moisescu, Titus. Sesiune de comunicri
la Institutul de Istoria Artei, in: M uzica, Bucureti,
32, nr. 5 (356;, 1982; Vasale, Vasile. P agini din

istoria m uzicii romneti, n: Cronica, Iai, 17,


nr. 26 (856., 25.VI. 1982; Iosif, Sava A m intirile
umricinitJor romni. Dialoguri. Evocri. Conjesiuni,

Ed*L Muzical., Bucureti, 1982; Ieronim, Ioana.


Szzdei f i cercetri de istoria artei, n: M uzica, Bucu
reti, 33, nr. 4 (367), 1983; Gherman, Liliana.
Cartea de art. Gheorghe Ciobanu: Cintece de lum e,
la; Cronica, Iai, 20, nr. 52, 27.X II. 1985; ulea,
Kamehama. Recenzii. Stu d ii de muzicologie , voi.

Muzica
vocal-sim fonic : Ghicitori
(1975), ca n ta t pentru cor mixt i orches
tr, versuri populare, p.a. Bucureti,
13.1.1981, Orch. RTV, Ludovic Bcs;
B ea n (1977), cantat pentru cor mixt
i orchestr, versuri de Nichita Stnescu;
D ecembrie n A rd e a l (1983), cantat pen
tru cor m ixt, org i percuie, versuri de
P etru Anghel i Mihai Gavril.
Muzic simfonic : Pm ntul trebuie si
triasc (1975), micare simfonic pentru
orchestr m are (ST-ECE 02591); Conuri
pentru vioar i orchestr (1980), p a

Bacu, 28.XI.1980, Orch. Simfonic, Ovi


diu Blan; Simfonia I-a (1988).

S-ar putea să vă placă și