Sunteți pe pagina 1din 36
GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTI Ţ II PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE Ş I SILVICE SUBM
GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTI Ţ II PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE Ş I SILVICE SUBM
GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTI Ţ II PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE Ş I SILVICE SUBM
GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTI Ţ II PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE Ş I SILVICE SUBM

GHIDUL SOLICITANTULUI

INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE ŞI SILVICE SUBMĂSURA 4.3

Componenta Infrastructura de acces agricolă

depunere online

PROGRAMUL NA Ţ IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Ă 2014 2020 Program finan ţ a t de Uniunea European ă ș i Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL Ă

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMĂSURII 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta de Infrastructură de acces agricolă depunere online

Versiunea – mai 2016

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi comunitare. Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile pe care trebuie să le prezentaţi, modelul Cererii de Finanţare, al Studiului de Fezabilitate, ale Contractului de Finanţare, precum și alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislației naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de internet www.afir.info

IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și
IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate de MADR și AFIR,
disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale României, precum și pe paginile
de internet www.afir.info și www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediile noastre, prin
telefon, prin e‐mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBM Ă SURII 4.3 – „Investi ţ ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

2

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CUPRINS

 • 1. PREVEDERI GENERALE

  • 1.1. Contribuţia Submăsurii 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea

infrastructurii agricole şi silvice

...............................................................................................

4

 • 2. PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.3 Infrastructura de acces agricolă

 • 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

5

 • 2.2. Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

 

5

 • 2.3. Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

8

 • 2.4. Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

....

……

........

.............

9

 • 2.5. Criteriile de selecţie ale proiectului

10 ..................................................................................

 • 2.6. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

14

 • 3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SUBMĂSURA 4.3componenta Infrastructură de acces agricolă

 • 3.1. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanţare

 

15

 • 3.2. Contractarea fondurilor

22

Achiziţiile

 • 3.3. .........................................................................................................................

26

Plata

 • 3.4. ...............................................................................................................................

28

 • 4. INFORMAŢII UTILE

 • 4.1. Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare

....................................................

29

 • 4.2. Lista formularelor ce vor fi disponibile pe siteul AFIR……

...............................................

32

 • 4.3. Dicţionar …………

............

………………………………………… ...

 

......................

33

 • 4.4. AFIR în sprijinul dumneavoastră

....................

…………

.......

...............................

35

ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Anexa 1 – Model Cerere de Finanţare ………………………

link

www.afir.info

Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate/DALI ………………………

link

www.afir.info

Anexa 3 – Model Contract de Finanţare

link

www.afir.info

Anexa 4 – Fişa Submăsurii 4.3

link

www.afir.info

link

www.afir.info

CUPRINS 1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Contribu ţ ia Subm ă surii 4.3 – Investi ţ ii

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

3

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 1

PREVEDERI GENERALE

 • 1.1 CONTRIBUŢIA SUBMĂSURII 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” la domeniile de intervenţie

Submăsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” se încadrează, conform Regulamentului (CE) 1305/2013, art. 17, în măsura 04 – Investiţii în active fizice și contribuie la domeniile de intervenție (DI): 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole, 2C Îmbunătăţirea performanţei economice a pădurilor și 5A Eficientizarea utilizării apei în agricultură.

Sprijinul acordat prin investiţii în infrastructura agricolă de acces se încadrează în DI 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, cât şi a diversificării agricole și va avea un efect pozitiv asupra competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole, prin modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând o bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

Contribuţia publică totală, pentru Domeniul de intervenţie DI 2A Infrastructura de acces agricolă, este de 135.385.187 Euro, din care:

15% contribuţia Guvernului României pentru regiunile de dezvoltare ale României, fără

regiunea București Ilfov și 85% contribuţia Uniunii Europene;

25% contribuţia Guvernului României pentru regiunea București - Ilfov și 75 % contribuţia Uniunii Europene.

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1.1 CONTRIBU Ţ IA SUBM Ă SURII 4.3 – „Investi ţ ii

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

4

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA SUBMĂSURII 4.3 Infrastructura de acces agricolă

 • 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

BENEFICIARII ELIGIBILI sunt:

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

Atenţie! Reprezentantul legal al unităţii administrativteritoriale este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru

UAT şi Asociaţii de Dezvoltare

Intercomunitară,

în

conformitate cu Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice

locale cu modificările şi completările ulterioare).

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 20142020, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:

 • a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de

dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;

 • b) solicitanţii care sau angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private și/sau proiectul tehnic la data semnării contractului şi nu prezintă aceste documente la data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor.

 • 2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe care proiectul îl întruneşte şi să‐l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”. Atenție! Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastră, este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii toate informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Important! Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii vor fi întocmite conform legislaţiei în vigoare – Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

CAPITOLUL 2 PREZENTAREA SUBM Ă SURII 4.3 ‐ Infrastructura de acces agricol ă 2.1 Cine poate

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

5

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PNDR, trebuie respectate următoarele condiţii minime obligatorii:

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură.

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii), precum și în baza Certificatului de Urbanism.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza Certificatului de înregistrare Fiscală şi/sau Actului de înfiinţare şi statutul ADIului, încheierea privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/a Certificatului de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a declaraţiei pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. Se vor verifica documentele 6.1; 6.2 şi 6.2.1 (în cazul ADI), menţionate la cap. 4: Documente necesare întocmirii cererii de finanţare și declarația pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finanțare.

Important!

Necesitatea şi oportunitatea proiectelor depuse de Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară se va demonstra prin realizarea scopului unitar al UATurilor componente, al obiectivului comun şi interdependent al acţiunii propuse, Sunt eligibile numai ADIurile care solicită finanţare pentru investiţia amplasată pe raza administrativă a acestora.

 • Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta

poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR.

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea existenţei declarației pe propria răspundere a solicitantului la depunerea Cererii de finanțare, cu privire la prezentarea documentului de mediu emis de autoritatea competentă, la momentul contractării.

 • Solicitantul se angajează să asigure

funcționarea la parametrii proiectați și întreţinerea

Atenţie! Drumurile sau terenurile agricole pe care se vor amplasa investiţiile noi, trebuie să fie incluse în domeniul public al unităţii administrative pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare; nu sunt eligibile investiţiile amplasate pe terenuri care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate sau ale unor litigii.

investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima tranșă de plată. Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza Hotărârii Consiliului Local/Hotărârilor Consiliilor Locale pentru implementarea proiectului, conţinând următoarele puncte (obligatorii):

Pentru acordarea sprijinului financiar prin PNDR, trebuie respectate urm ă toarele condi ţ ii minime obligatorii:

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

6

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; • lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; • angajamentul de a asigura funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată; • suprafeţele deservite de investiţie; • agenții economici (agricoli și nonagricoli), obiective turistice și agroturistice, deserviți direct de investiție (număr și denumire); • angajamentul privind asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia realizată prin proiect.

 • Solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția.

Îndeplinirea acestui criteriu se va face în baza verificării următoarelor documente de la pct. 3.1 si daca este cazul documentul 3.2, mentionate la cap. 4: Documente necesare întocmirii cererii de finanţare :

Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al UAT/UATurilor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/acestora (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul, a documentelor de modificare ulterioară a acestuia.

 • Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent.

Îndeplinirea acestui criteriu se va face în baza informațiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei în vigoare (HG nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii), precum şi în baza Planşelor atașate.

Criteriul este îndeplinit dacă investiția este racordată la un drum public existent, indiferent de clasificarea și stadiul de modernizare a acestuia/acestora, conform O.G. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

• necesitatea, oportunitatea ș i poten ț ialul economic al investi ţ iei; • lucr ă

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

7

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.3

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul unui proiect cheltuielile pot fi eligibile şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, cu o intensitate a sprijinului în conformitate cu Fişa submăsurii, în limita valorii maxime a sprijinului. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

ATENȚIE ! Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri

şi autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din

cerințele minime impuse de PNDR 2014 2020;

 • b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de

mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor

de construcții montaj.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior menționate şi se decontează proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferentă proiectului. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

Costurile generale reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, a proiectului tehnic, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct legate de submăsură, se vor încadra în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj.

Conţinutulcadru al proiectului tehnic va respecta prevederile OM nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutuluicadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente

2.3 Tipuri de investi ţ ii ş i cheltuieli eligibile În cadrul unui proiect cheltuielile pot

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

8

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

investiţiilor publice, precum şi structura şi metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

 • a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu

îndeplinirea obiectivelor investiţiei;

 • b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

 • c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

 • d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile

şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

IMPORTANT! Drumurile de exploataţie agricolă care au fost reclasificate din alte drumuri, publice sau private, nu sunt eligibile dacă inventarul domeniului public astfel modificat, nu este aprobat prin Hotărâre a Guvernului.

 • 2.4 Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile generale sunt:

cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepţia costurilor generale definite la art. 45,

alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; • cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

Atenţie! Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 • a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

 • b) achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite;

 • c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVAul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

 • d) în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing,

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • a) Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea investiţiei realizate;

 • b) Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

investi ţ iilor publice, precum ş i structura ş i metodologia de elaborare a devizului general

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

9

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

c) Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie.

 

2.5

Principiile și criteriile de selecţie ale proiectului

 

PUNCTAJ

PRINCIPII/CRITERII DE SELECŢIE

PROPUS

P1 Principiul scopului multiplu al obiectivului investițional

Maxim 30

puncte

1.1. Acces la minim 3 agenți economici în domeniul agricol

10

puncte

Punctajul se acordă pentru minim 3 agenți economici. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat atât în Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (părţi scrise şi desenate), cât și în HCL ca obiective deservite de investiție. În planul de amplasare în zonă sau în planul de situaţie, trebuie marcat amplasamentul agenţilor economici deserviţi de investiţie. Aplicarea acestui criteriu are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole exploatate de agenții economici. Se va verifica ca domeniul de activitate să fie agricol prin prezentarea Certificatului ONRC al agenților deserviți. Nu reprezintă condiţie deţinerea unei construcţii pe suprafaţa agricolă exploatată de agenţii economici cu profil agricol.

 

1.2 Acces la rute alternative/preluarea traficului realizat de mașinile agricole

15

puncte

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. Se acordă punctaj numai dacă prin Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi desenate) se demonstrează că drumul propus spre finanţare reprezintă o rută alternativă pentru traficul agricol din zonă pe o porţiune de drum naţional /drum județean (inclusiv cele clasificate și ca drumuri europene), conform formulei:

 

X*punctaj obtinut = (L seg dr N(J) / L.dr.pr ) x 15, în care:

 • L seg dr N(J) = lungimea segmentelor de drum Național și/sau Judeţean pentru care se construieşte o rută alternativă

 • L dr.pr.= lungimea totală a drumurilor propuse prin proiect

(maxim 15 puncte) Notă * Scorul obţinut aplicând formula de mai sus, se va calcula cu două zecimale.

În situaţia în care lungimea drumului naţional și/sau judeţean de pe care se preia traficul agricol de către drumul construit prin proiect este mai mare sau egală cu lungimea totală a drumului/drumurilor din proiect se acordă punctajul maxim. (15 puncte). Punctajul pentru acest criteriu în ceea ce priveşte fiecare rută alternativă

c) Costuri opera ţ ionale, inclusiv costuri de între ţ inere ş i chirie.   2.5

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

10

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

prevăzută prin proiect, se acordă dacă sunt respectate următoarele condiţii:

 

• Lungimea drumurilor publice (naţionale și judeţene) de pe care se preia traficul agricol nu poate depăşi 150% din lungimea rutei alternative. Cel puțin jumătate din lungimea drumului considerat rută alternativă trebuie să fie realizată prin proiect, iar diferenţa să fie asigurată prin drumuri publice /drumuri agricole modernizate, aflate în inventarul solicitantului sau al altor UATuri din vecinătatea sa. Criteriul de selecție 1.2 “Acces la rute alternative/preluarea traficului realizat de mașinile agricole”, poate fi acordat prin calculul cumulat al lungimilor mai multor rute alternative, fără a se intersecta pe aceeași lungime de drum ocolit (european/național/județean).

Dacă în SF/DALI nu sunt prezentate toate informaţiile care să conducă la posibilitatea aplicării condiţiilor şi formulelor de mai sus, nu se acordă punctaj. ATENTIE: Nu se va acorda punctaj la acest criteriu în cazurile în care drumurile publice (naţionale și judeţene) de pe care se preia traficul sunt impracticabile.

prev ă zut ă prin proiect, se acord ă dac ă sunt respectate urm ă toarele
prev ă zut ă prin proiect, se acord ă dac ă sunt respectate urm ă toarele
prev ă zut ă prin proiect, se acord ă dac ă sunt respectate urm ă toarele
prev ă zut ă prin proiect, se acord ă dac ă sunt respectate urm ă toarele

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

11

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Obs. : În figurile de mai sus sunt prezentate numai 2 rute alternative pentru traficul agricol.
 

Obs. : În figurile de mai sus sunt prezentate numai 2 rute alternative pentru traficul agricol. Numărul acestora nu este limitativ în proiectele de investiții depuse pe submăsura 4.3, componenta infrastructura de acces agricolă.

1.3 Investiții care asigură accesul direct la obiective turistice, agroturistice și alți agenți economici nonagricoli

5

puncte

Obiectivele turistice, agroturistice și alți agenți economici nonagricoli vor fi marcate clar în părțile desenate ale Studiului de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții. Absența localizării acestora va duce la neacordarea punctajului. Sunt punctați alţi agenți față de cei pentru care se va acorda punctaj la Criteriul 1.1 – „Acces la minim 3(trei) agenți economici”. De asemenea, numărul şi denumirea obiectivelor turistice, agroturistice şi agenților economici nonagricoli pentru care se acordă punctaj la acest criteriu trebuie să fie menţionați în HCL. Se va acorda punctaj pentru minim un obiectiv/agent nonagricol, care să deţină cel puţin un punct de lucru accesibilizat de drumul pentru care se solicită finanțare prin proiect. Nu se vor puncta construcţiile provizorii conform legislaţiei în vigoare .

 

P2 Principiul suprafețelor agricole deservite

Maxim 60

Proiecte pentru căi de acces ce deservesc o suprafaţă agricolă cât mai mare

puncte

650 ha

60 puncte

50 ha

0

puncte

Pentru suprafața agricolă deservită mai mică sau egală cu 50 ha, nu se acordă punctaj; pentru fiecare 1 ha (întreg) peste 50 ha se vor cumula câte 0,1 puncte, până la punctajul max de 60 puncte. Pentru suprafețe mai mari de 650 ha se va acorda punctajul maxim de 60 puncte.

 

Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafaţă agricolă

Obs. : În figurile de mai sus sunt prezentate numai 2 rute alternative pentru traficul agricol.

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

12

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

delimitată până la o limită fizică. Această limită fizică este considerată un alt drum de exploatare, drum public, pădure, ape, imobile, cale ferată.

 

În cazul în care drumurile propuse spre modernizare accesibilizează o suprafață agricolă deja accesibilizată de un alt drum modernizat prin măsura 125 sau din alte fonduri, nu se va mai puncta suprafața agricolă accesibilizată deja.

Punctarea se

va

face

conform

justificării

din

Studiul

de

Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (piese scrise şi piese desenate) şi pe baza suprafeţei agricole deservite, menţionată în hotărârea/ hotărârile consiliului/iilor local/e.

În piesele desenate ale SF/ DALI se vor marca distinct suprafeţele deservite.

 

P3. Principiul complementarității cu subprogramul pomicol.

 

Maxim 10

 

puncte

Proiecte amplasate în localități identificate în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol Pentru localitățile care nu sunt incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol, nu se acordă punctaj. Sunt punctate proiectele implementate în UATurile care au minim o specie pomicolă cu nota de favorabilitate naturală sau potențată ≥ 2,40. Pentru ADIuri, se va verifica ca o singură comună din cadrul ADI să fie identificată în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol cu minim o specie pomicolă cu nota de favorabilitate naturală sau potențată ≥ 2,40. Pentru localitățile identificate cu toate speciile pomicole cu nota de favorabilitate naturală sau potențată < 2,40 nu se acordă punctaj.

10 puncte

 

100

 

Total punctaj

puncte

Evaluarea proiectelor se realizează trimestrial pentru proiectele ce au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate trimestrial menționat în anunțul licitației anuale de proiecte.

Pentru această submăsură pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare să identificaţi obiectiv punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta îl întruneşte şi să‐l menţionaţi în cererea de finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum și încadrarea corectă a proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsuri/submăsuri/componente (alocare distinctă). În situaţia în care în momentul evaluarii se constată că solicitantul şia încadrat greșit proiectul din punct de vedere al alocării financiare și/sau şia estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% față de punctajul stabilit de AFIR, aceştia vor intra în procesul de selecţie în raportul de selecție final.

delimitat ă pân ă la o limit ă fizic ă . Aceast ă limit ă fizic

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

13

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

2.6

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect.

2.6 Valoarea maxim ă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) Rata sprijinului public nerambursabil va fi de

Ghidul Solicitantului –Submăsura 4.3/2016 – Infrastructura de acces agricolă

14

Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit și doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

Capitolul 3
Capitolul 3

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU “INVESTIŢII PENTRU DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA SAU ADAPTAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE”

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar. Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/submăsuri din cadrul PNDR 2014 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de Finanţare

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, conform listei documentelor prezentată la Cap.4 din prezentul Ghid, care vor fi scanate și depuse numai online, pe pagina de internet www.afir.info Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.afir.info

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

 • 3.1.1 Completarea Dosarul Cererii de

Finanţare

Completarea Cererii de Finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Atenţie!

Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi „Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul