Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I

INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
AL REPUBLICI MOLDOVA
Bd. $tefan cel Mare 9i Sfint' 162
MD-2004 Chigindu
tel.: 82-07-02, fax: 54-65-64
E-mai t secretariat@mtid. gov' md

IDNO 1008601001212

MIIHIICTEPCTBO TPAHCTIOPTA II
AOPO)nHOfi I4HOPACTPyKTITPbT
PE CrrvBJrrIKI{ MOJIAOBA
Byn. LlIre{aH

vel Mape ua

CSsrHr,162

MD-2004 KnruuHeY
te1.: 82-07-02, fax: 54-65-64

E-mail secretariat@mti d. gov'md


IDNO 1008601001212

2016 Nr.09-l

Dlui Mircea MALECA


Director al Autorit5{ii Aeronautice Civile
CoPie: Nicu BERLA
Administrator FIY ONE S.R.L.
Stimate Domnule Director,

gi a solicitdrii nr' 33
Cu referire la scrisoarea Dvs. nr. 759 d\n 07.04.2016
cu privire la
din 31.03.2016 receplionata de la compania aeriana,,Fly oNE"
destinaliile solicitate Ei in
desemnarea in calitate de transportator aerian, pentru
durabila a
scopul monitorizarii aplicSrii cadrului normativ pentru dezvoltarea
aeronautice qi
ramurii avialiei civile in condiliile siguranlei zborurilor, securitdlii
avialiei civile nr
calitdlii serviciilor prestate, in temeiul art. 4, al\n. 2) al Legii
p6n5 la data de
1237-XIil din 0g.07.1gg7, solicit sd comunicali gi s5 prezentali
22.04.201 6 urmdtoarele informalii :
aerian eliberat
1. copii de pe cererea de solicitare Ei certificatul de operator
pe actele de insolire'
companiei aeriene ,,Fly oNE", precum qi copii de
cu specifi ca!\aaeronavelor, autentificate in modul corespunzdtor '
RAC2. Copii ale rezultatelor inspecfiilor efectuate de AAC, conform
AOC, autentificate in modul corespunzdtor '
a Avialiei
3. Comunicali dacd a fost notificata otganizalia IntemalionalS
Aerian al
Civile referitor la eliberarea Certificatului de Operator
companiei,,Fly ONE"' Dac6 da, atunci la ce datd'
a Aviaiiei
4. A fost sau nu eliberat de cdtre Organizalia Intemalionald
ONE"'
Civile codul telefonic qi codul numeric al companiei,,Fly

5. Comunicali lista aeronavelor aflatd la dispozilia companiei ,,Fly ONE",

cu

anexarea copiilor autentificate

in

modUl. corespunzdtor

documentelor aferente.

Cu respect,

Ministru

[x. DTA
022 820 730

Iurie CHIRINCIUC