Sunteți pe pagina 1din 3
CENTRUL NATIONAL HAUWHMOHAJIbHBI WEHTP ANTICORUPTIE 10 BOPbBE C KOPPYMIIHEI AL REPUBLICII MOLDOVA PECIYBJIMKU MOJIOBA MD-2004, mun. Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfint 198 Tel. (+373) 22243641 Nr. AGRE -169_ din 47.05: 2016 La nr.2 din 13.04. 2016 Doamnei Eugenia CEBAN, consilier municipal Fractiunea Partidului Socialistilor in Consiliul mun. Chisinau Centru a examinat demersul DVS. privind verificarea legalitatii actiunilor factorilor de decizie ai Fondului Municipal de Sustinerea Social’ a Populatiei la aprobarea si repartizarea bugetului Fondului pentru anul 2015. in cadrul examinarii s-a constatat c&, in baza autorizatiilor nr.1273 si 1274 din 09.09.2015, eliberate de ciitre inspectia financiara din subordinea Ministerului Finantelor a fost efectuata inspectarea financiar’ complex la Fondul municipal Chisinau de sustinere sociala a populatiei pe perioada anilor 2011-2015. in rezultatul inspectarii financiare s-a stabilit cA Fondul este o institutie publica care activeazi pe ling Consiliul municipal Chisinau in coordonare cu Fondul Republican de sustinere sociala a populatiei. Bugetul Fondului se formeazi din urmatoarele surse: - alocatii din contul bugetului local, aprobate anual; - alocatii din bugetul Fondului Republican de sustinerea social a populatie; - transferurile objinute din plata suplimentara obligatorie in cuantum de 0,1 la suta din suma achitata in numerar la cumpiirarea valutei straine de cAtre persoanele fizice la casele de schimb valutar. Fondul este patrimoniul Primariei mun.Chiginau, activitatea fiind coordonata de citre Directia generala asisten{i sociala. Totodata s-a stabilit c& factorii de decizie ai Fondului n-au elaborat si implementat procedurile de control intern orientate spre desfagurarea eficient& a activitatii economice, ca rezultat fiind admise unele abateri si incdleari in domeniul financiar contabil, si anume: - Contrar prevederilor art.art. 19,24 din Legea Contabilitatii nr.113-XVI din 27.04.2006, pet. 96 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanfelor nr.27 din 28.04.2004, pet.pet. 3 si 71 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.60 din 29.05.2012, in perioada 2011-2014 n-a fost efectuati inventarierea total a decontarilor si obligatiilor pentru confirmarea veridicit&tii si autenticitifii datelor evidentei contabile si rapoartelor financiare. - Contrar prevederilor pet.pet. 33,35 din ,,Normele de efectuare a operatiunilor de casa in economia nafionali a republicii Moldova”, aprobata prin Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992, pe perioada 2011-2015 conducatorul Fondului nua emis ordinul de imputernicire a unei persoane responsabile pentru efectuarea operafiunilor de cas& si a mijloacelor financiare ale Fondului, totodat’ n-a fost incheiat contractul de raspundere materiala cu persoanele responsabile. - in contrazicere cu prevederile art.art. 13, 16, 32 din Legea privind achizitiile publice nr.96 din 13.04.2007 si pot. 9 din regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achizifii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1380 din 10.12.2007, pet. 25 din Regulamentul achizijiilor publice de valoare mica, aprobat prin Hotarérea Guvernului nr.148 din 14.02.2008 in 2011-2015 n-au fost aprobate planurile anuale si trimestriale de efectuare a achizitiilor de bunuri, lucriiri si servicii. De asemenea s-a stabilit ca la balanfa Fondului sunt inregistrate 2 unitati de transport VAZ 21103 si Dacia Logan care a fost procurata la 30.06.2015 conform facturii fiscale nr.4718571 din 30.06.2015, in suma de 186490,0 lei. Efectudnd inventarierea spidometrului automobilelor nu au fost stabilite divergente intre datele reale si cele indicate in foaia de parcurs. Contrar prevederilor Hotirarii Guvernului cu privire la executarea Decretului Presedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 si Instructiunii privind completarea si prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, aprobat& prin Ordinul Departamentului Analize Statistice si Sociologie al RM, in perioada 01.01.2011- 01.01.2015 au fost depistate cazuri de perfectare inadecvata si admiterea multiplelor corectari (in foile de parcurs lipseste informatia privind codul si marca combustibilului, locul de plecare/sosire, timpul de plecare /sosire a mijlocului de transport) a documentelor primare cu regim special (foi de parcurs). Verificand evidenta miscarii gi trecerii la pierderi a materialelor de combustibil si lubrifianti_ pentru perioada 2011-2015 nu au fost stabilite devieri de la prevederile legislatiei in vigoare astfel, consumul normat a combustibilului pentru unitatea de transport a Fondului, a fost stabilité in corespundere cu Normele de consum de combustibil si lubrifianfi in transportul auto aprobate, prin Ordinul Ministerului Transporturilor $i Gospodariei Drumurilor nr.172 din 09.12.2005. Totodata s-a verificat corectitudinea efectuarii cheltuielilor prevazute pentru reparafii capitale, Conform raportului privind utilizarea mijloacelor financiare ale Fondului s-a constatat ci pe perioada 01.01.2011-01.07.2015 de catre Fond au fost executate cheltuieli de la art.113.17 ,.Reparafii curente ale cladirilor si ineSperilor”: - in anul 2013 in sum totala 1,0 mii lei; - in anul 2014 in sum total 578,7 mii lei; - in anul 2015 in suma totala de 16,1 mii lei. Astfel, la 24.07.2014 Directia generali a Fondului municipal de sustinere sociali a populatiei a incheiat contractul de antrepriz nr.27/c cu SRL ,,Inteco Media Group” privind lucrari de reparatie in suma totali de 578743,98 lei. Conform proceselor verbale de executare a lucrarilor, lucrarile au fost executate 578743,98 lei. La 23.09.2015 prin scrisoarea nr.27-03-10/13/9 Inspectia Financiar& a sesizat Fondul municipal Chisinau de sustinere sociala a populafici si Consiliul municipal Chisindiu privind rezultatele inspectarii si incailcarile depistate. La 23.10.2015 prin scrisoarea nr.577 Fondul municipal Chisinau de sustinere sociala a populatiei_a informat Inspectia Financiara despre actiunile intreprinse pe marginea inlaturarii incalcarilor depistate. Referitor la aprobarea si repartizarea bugetului Fondului pentru anul 2015 s-a stabilit ca, prin decizia nr.3/2 din 19.05.2015 a Consiliului municipal Chisinau anexa nr.51 au fost i 7 operate modificiri in devizul de venituri si cheltuieli al Fondului pe anul 2015, in legatura cu soldul acumulat la 01.01.2015 in suma de 3888287 lei, cauzat de inregistrarea veniturilor suplimentare la finele anului 2014, la casele de schimb valutar conform art.23 lit.c, art.27 lit.c a Hotararii de Guvern RM nr, 1083 din 26.10.2000. Soldul de 3888287 lei a fost repartizat: - art. 135.21 ,.Ajutoare unice populatici conform deciziilor autoritatilor administratici publice locale ,, -2162000 lei; - art.113.00 ,,Plata marfurilor si a serviciilor” — 426287 lei; - art.242.00 ,,Procurarea mijloacelor fixe” — 300000 lei; = art.243.00 ,,Reparafii capitale” — 1000000 lei. Modificarile la devizul de venituri si cheltuieli al Fondului_ pe anul 2015 au fost operate in conformitate cu Anexa nr.1, art.9 al Hot&rarii Guvernului RM nr.1083 din 26.10.2000, astfel in leg&turé cu necesitatea apruta la art.243.00 s-a planificat suma de 1000000 lei pentru reparatia capital a acoperisului si amenajarea mansardei_ sediului Fondului din str. M.Eminescu 42. in legatura cu aparitia unor probleme tehnice nu a fost posibil de a incepe procedura de achi: a lucrarilor de reparatie. Ulterior soldul fondurilor speciale acumulate la finele anului a fost preluat de bugetul de stat inclusiv si suma de 1000000 lei planificata pentru reparatia acoperisului si amenajarea mansardei. Totodaté in cadrul examinarii materialului s-a stabilit ci in baza dispozitiei primarului general a municipiului Chisinau nr.737/I-de din 27.11.2015 d-na Ludmila Craciun a fost transferati din functia sef Directie generala a Fondului municipal de sustinere social a populatiei in functia de sef al Directiei generale asistenta sociala. Avand in vedere c& la momentul transferarii in cadrul direcfiei in care a fost transferat d-na L.Creciun se efectuau lucrari de reparatii, ultima s-a folosit de biroul de serviciu din str. Eminescu 42 care se afla in apropierea sediului Directiei generale asistenta sociala. Avind in vedere cele mentionate, precum gi faptul c& n-au fost stabilite circumstante ce necesiti interventia Centrului, controlul pe cazul dat a fost sistat. o Director-adjunct « Vadim COJOCARU Ex: A. Chilimeiue tel: 257-250