Sunteți pe pagina 1din 98

Dumitru POP

Simian HARAGAS

Ovidiu BUIGA

TRANSMISII CU SURUBURI
CALCUL SI
PROIECTARE
'

TODESCO 2013

Simion HARAGA
Ovidiu BUIGA

Dumitru POP

TRANSMISII CU URUBURI.
CALCUL I PROIECTARE

TODESCO
2013

Cuprins
Introducere.................................................................................................................................................... 7
TRANSMISII CU URUBURI............................................................................................................ 9
1.1 Variante constructive............................................................................................................................ 9
1.1.1 Prese cu piulita fixa....................................................................................................................... 9
I. l.2 Prese cu piuli rotitoare ............................................................................................................... 9
1.1.3 Cricuri cu piulita rotitoare............................................................................................................. 9
1.2 Etapele de calcul pentru transmisiile cu urub ................................................................................... 16
1.3 Tipuri de filete utilizate....................................................................................................................... l7
1.3. l Filetul trapezoidal ....................................................................................................................... 17
1.3.2 Filetul ferastrau........................................................................................................................... 18
1.4 Materiale............................................................................................................................................. 19
2
PRESA cu PIULITA FI:xA............................................................................................................... 21
2.1 Dimensionarea .................................................................................................................................... 22
2.2 Proiectarea formei urubului ............................................................................................................... 23
2.3 Verificarea urubului .......................................................................................................................... 24
2.3.1 Verificarea tijei urubului ........................................................................................................... 24
2.3.2 Verificarea spirelor urubului ..................................................................................................... 25
2.4 Dimensionarea piulitei........................................................................................................................ 25
2.5 Verificarea piulitei.............................................................................................................................. 26
2.5.1 Verificarea corpului piulitei........................................................................................................ 26
2.5.2 Verificarea gulerului piulitei....................................................................................................... 26
2.5.3 Verificarea spirelor piulitei ......................................................................................................... 27
2.6 Proiectarea elementului de actionare .................................................................................................. 27
2.7 Proiectarea corpului presei.................................................................................................................. 27
2.7.1 Presa cu o coloana....................................................................................................................... 27
2.7.2 Presa cu doua coloane................................................................................................................. 29
2.8 Calculul randamentului transmisiei .................................................................................................... 31
3
PRESA CU PIULITA ROTITOARE ................................................................................................. 33
3.1 Dimensionarea .................................................................................................................................... 34
3.2 Proiectarea formei urubului............................................................................................................... 35
3.3 Verificarea urubului .......................................................................................................................... 36
3.3.1 Verificarea tijei urubului ........................................................................................................... 36
3.3.2 Verificarea spirelor urubului ..................................................................................................... 37
3.4 Dimensionarea piulitei ........................................................................................................................ 3 7
3.5 Verificarea piulitei .............................................................................................................................. 39
3.5.1 Verificarea corpului piulitei........................................................................................................ 39
3.5.2 Verificarea gulerului piulitei....................................................................................................... 40
3.5.3 Verificarea spirelor piulitei ......................................................................................................... 40
3.6 Proiectarea capacului .......................................................................................................................... 40
3.7 Proiectarea elementului de actionare .................................................................................................. 41
3.8 Proiectarea corpului presei.................................................................................................................. 41
3.8.1 Presa cu o coloana....................................................................................................................... 41
3.8.2 Presa cu doua coloane................................................................................................................. 43
3.9 Calculul randamentului transmisiei .................................................................................................... 45

4
CRICUL CU PIULITA. ROTITOARE ................................................................................................ 47
4.1 Dimensionarea ..................................................................................................................................... 47
4.2 Proiectarea formei urubului ............................................................................................................... 48
4.3 Verificarea urubului ........................................................................................................................... 48
4.3.1 Verificarea tijei urubului ............................................................................................................ 48
4.3.2 Verificarea spirelor urubului ...................................................................................................... 49
4.4 Proiectarea cupei.................................................................................................................................. 49
4.5 Dimensionarea piulitei......................................................................................................................... 51
4.6 Verificarea piulitei ............................................................................................................................... 52
4.6. l Verificarea corpului piulitei......................................................................................................... 52
4.6.2 Verificarea spirelor piuli\ei .......................................................................................................... 53
4.7 Proiectarea mecanjsmului de actionare ............................................................................................... 53
4.7.1 Mecanismul de ac\ionare cu clichet orizontal ............................................................................. 53
4.7.2 Mecanismul de actionare cu clichet vertical................................................................................57
4.8 Proiectarea corpului cricului................................................................................................................ 61
4.9 Calculul randamentului transmisiei ..................................................................................................... 63
Bibliografie .............................................................................................................................................. 64
ANEXE........................................................................................................................................................ 65

lntroducere
Proiectul, care are ca tematicii o transmisie cu urub, cu frecare de alunecare, reprezintii primul contact
al studentilor cu activitatea de proiectare, consideratii ca un intreg. Aici, piesele componente ale
ansamblului (presii cu piulita fixa, presii cu piulita rotitoare, cric cu piulitii rotitoare), tree prin filtrul
proiectantului i trebuie sa raspunda unor conditii interdependente:
1. Forrna piesei sa corespundii scopului, functiei sale;
2. Materialul din care este confectionata piesa sa indeplineasca anumite conditii:
sa aiba rezistenta necesara, la un gabarit acceptabil;
sa aiba proprietati tehnologice necesare realiziirii piesei; de pilda sa poatii fi tumat, sa poata fi
sudat, sa poata fi forjat etc.
sa aiba un pret de cost cat mai scazut, cu conditia indeplinirii celorlalte cerinte.
3. Sa existe corelarea dintre forma piesei, materialul ei i tehnologia de obtinere a acesteia.
Daca proiectantul raspunde acestor conditii, atunci el trebuie sa aiba convingerea ca varianta
constructiva propusa de el poate fi executata. lntotdeauna exista mai multe posibilitati tehnologice de
realizare a unui ansamblu, in functie de seria de fabricatie. Fiind vorba de primul proiect, studentul
trebuie sa aiba in minte o variantii tehnologicii valabilii, chiar daca nu aceasta ar fi in final solutia
tehnologica prin care ansamblul va fi realizat. Solufia propusii de el trebuie sii poatii fl executatii.
Pe de alta parte, constructia i montajul pieselor conjugate presupun indeplinirea unor conditii
specifice, printre care: propunerea tolerantelor i ajustajelor cerute de condi(iile de funqionare (cu
strangere, cu joc); o anumitii rugozitate a suprafetelor; posibilitatea ungerii, acolo unde este necesar,
incluzand lubrifiantii respectivi; masuri constructive pentru un montaj uor al pieselor cilindrice (de pilda
teirea muchiilor); asigurarea unor cerinte ergonomice: de pilda, la actionarile manuale sa nu se impuna
forte de actionare prea mari, elementele de actionare sa fie uor de manevrat etc.
0 anurnitii dificultate pentru proiectantul incepator o reprezinta faptul ca fortele implicate sunt o
consecinta a actiunii reciproce a pieselor. Legea a treia a lui Newton este aplicata frecvent in calculul i
proiectarea transmisiilor. Piesele in rotatie sunt in echilibru sub actiunea momentelor active, respectiv a
celor generate de fortele rezistente (reactiuni, forte de frecare).
ldeea proiectantului se materializeazii prin desen. Cu alte cuvinte, el trebuie sa aiba exercitiul
desenului tehnic, cu respectarea standardelor, conditie nu foarte uor de indeplinit.
lata deci ciiror comandamente trebuie sa le raspunda studentul, iar cele de mai sus m1 reprezinta
totalitatea cunotintelor care se vehiculeazii la acest proiect.
Autorii au tinut seama de impactul pe care primul proiect ii are asupra studentului care se initiaza in
proiectare, precum i de dificultiitile obiective pe care proiectul le ridica. De aceea, autorii propun o
structurii a lucrarii prin care se parcurg logic i cronologic etapele:
a. De apropiere de ansamblul care urmeaza a fi proiectat.
Este explicata detaliat construc(ia i functionarea fiecarui ansamblu care poate constitui tema de
proiectare. Variantele constructive din acest volum sunt multiple.
b. De judecare a secventelor care trebuie parcurse.
Sunt prezentati paii care urmeaza a fi parcuri pentru calculul organelor componente ale ansamblului.
Sunt date primele indicatii de orientare.

c. De calcul i definitivarea formei pieselor ansamblului.


Sunt prezentate detaliat, cu trimiteri la figurile, tabelele, formulele din acest volum, toate calculele, cu
optiunile adiacente, pentru toate elementele componente ale ansamblului.
d. De montarea acestora i constituirea ansamblului.
Sunt explicate aspectele necesare pentru montarea i buna functionare a elementelor conjugate.
Grafica foarte clara, ordonarea logica i inginereasca a materialului sunt factori care, apreciaza autorii,
faciliteaza acomodarea studentilor cu ceea ce inseamna conceperea, dezvoltarea constructiva, calculul in
cadrul primului proiect.
Autorii spera ca volumul ,. Transmisii cu uruburi. Ca/cul i proiectare" le va insufla studentilor
incredere in posibilitatile !or, le va deschide o fereastra spre o activitate care, pentru unii, ar putea
insemna o cariera.

TRANSMISII CU URUBURI

1.1 Variante constructive


1.1.1 Prese cu piuli1a fixa

0 presii cu piulitli fixli cu o coloanli (cu cadru deschis) este prezentatii 'in figura I.I. Piulita fixli 8 este
asiguratli impotriva rotirii de clitre asambllirile urub-piulitli 10-11. Poqiunea verticala a corpului presei
are sectiunea cu profil T. Surubul de micare 7 este aqionat de la butucul cu manere 13. Butucul este
calat pe urub pe o poqiune de secfiune patrata i este fixat cu piulita 14 i aiba 15. Surubul 7 este
rezemat axial in berbecul 2 prin intermediul rulmentului 3. La cursa in go!, urubul actioneazli asupra
semiinelelor 4 (fixate pe berbec cu uruburile 5 i aibele 6), ridicand berbecul.
La presa cu douli coloane (cu cadru inchis) (fig.1.2) coloanele 12 sunt filetate la ambele capete i ele
realizeazli legatura intre masa presei 18 i traversa fixa 5, cu ajutorul piulifelor infundate II i a aibelor
6. Masa presei are o formli dreptunghiularii fiind prevlizutli cu canale T la partea superioarii. in traversa
fixli se monteazli piulita 2 cu ajutorul uruburilor 3 i a aibelor 4. Pe urubul de micare I se monteaza
butucul cu miinere 8 prin intermediul unei asamblliri prin formli, de sectiune piitrata, fixarea flicandu-se cu
piulita infundatli 10 i aiba 9. La partea inferioarli a urubului de micare se monteazii traversa mobilli 17
care se ghideazii pe coloane. Pentru reducerea momentului de frecare in procesul de presare, intre caplitul
urubului de micare i traversa mobilli se monteazli rulmentul axial 16.
1.1.2 Prese cu piuli1a rotitoare

La presele cu piulitli rotitoare urubul executli numai o micare de translatie. El poate veni in contact
direct cu piesa care se preseazli.
Presa prezentatli in figura 1.3 este cu o coloanli (cu cadru descbis), corpul presei 1 fiind executat prin
turnare din fontli cenuie. in sectiune transversala coloana are un profil T. Surubul de micare 2 este
impiedecat sa se roteascii de catre pana speciala 3 (fixata in capacul 8) care este pozitionatli in canalul de
pana din urub. Piulita rotitoare 12, executatli din bronz sau fontli este centratli in corpul presei i se
sprijinli axial pe rulmentul axial cu bile 9 care preia sarcina axiala ce apare in tija urubului in timpul
presarii. Rulmentul are rolul de a inlocui frecarea de alunecare care ar aplirea intre piulitli i piesa de
reazem cu frecarea de rostogolire (la care pierderile prin frecare sunt mult mai reduse). Piulita este
aqionatli in micarea sa de rotatie de clitre butucul cu miinere 11 asamblat cu piulita prin formli, pe un
profil hexagonal. Pentru ca butucul sa nu iasii de pe piulita rotitoare, acesta este fixat cu piulita canelatli
13. Pentru a reduce freclirile dintre spirele filetului i ale piulitei, dintre piulita i corpul presei precum i
dintre elementele ce alcatuiesc rulmentul axial, aceste zone se ung cu unsori consistente.
in figura 1.4 este prezentata presa cu piuli\li rotitoare cu doua coloane. Masa presei 17 se executli prin
turnare din fontli. Coloanele 16 care sustin traversa fixa 14 au sectiunea circularli plinli i se executa din
otel. Surubul de micare 3 este fixat impotriva rotirii in traversa mobila I cu ajutorul tiftului 2. Piulita
rotitoare 8 este actionatli prin intermediul butucului cu miinere 7 i a penei paralele 10. Piulita este
centratii in traversa fixli (frecare de alunecare), iar pe directie axialli se reazemii pe rulmentul axial cu bile
6 (frecare de rostogolire).
Considerand constructia simetricli fata de axa de rotatie a urubului de micare, cele doua coloane sunt
egal inclircate (fiecare cu jumiitate din forta ce actioneazli in urub). in cazul acestei construqii seqiw1ea
urubului nu este sllibitii prin practicarea canalului de panli (ca in cazul presei din figura 1.3), inclircarea
este mai uniformli, executia este mai simpla. Dezavantajul consta 'in faptul cli piesele care se preseazii au
gabaritul limitat la distan\a dintre cele doua coloane.
1.1.3 Cricuri cu piulita rotitoare

in figura 1.5 este prezentat un cric cu piulitli rotitoare, cu manivelli cu clicbet orizontal. Corpul cricului
(poz.I) este sudat i el este alcatuit din trei piese care pot fi obtinute din semifabricate laminate.
Elementele corpului fiind sudate, ele nu pot fi executate din fonta, prin tumare. Piulita rotitoare 5 este
centratii in corpul cricului (printr-un ajustaj cu joc) i rezematli pe rulmentul axial 4. Asamblarea dintre
piulita rotitoare i roata de clichet 10 se realizeaza prin forma, pe un profil hexagonal.

Transmisli cu $Uruburi. Ca/cul $i prolectare

12

14

13

15

11
9, 10

- - -l

A-A

-@-

-@Fig.1.1 Presa cu piulifa fixa cu o cotoana

1 - corpul presei; 2 - berbec; 3 - rulment axial; 4 - semiinel; 5 - urub; 6 - aiba; 7 - urub de micare; 8 - piuli\a fixa;
9 - aibii; 10 - piuli\ii; 11 - urub; 12 - cap sferic; 13 - butuc cu manere; 14 - piuli\ii; 15 - aibii.

I Transmisil cu uruburl. Ca/cul ; proiectare

11

12

13

10
8

------- -l
2
1

A-A

--

- ---- $----

-Fig.1.3 Presa cu piuli(a rotitoare cu o coloana

1 - corpul presei; 2 - urub de micare; 3 - pana speciala; 4 - urub; 5 - aiba; 6 - piuli\a; 7 - aiba; 8 - capac;
9 - rulment axial; 10 - urub; 11 - butuc cu manere; 12 - piuli\a rotitoare; 13 - piuli\a canelata.

Transmisii cu uruburi J

1.3 Tipuri de filete utilizate


1.3.1 Filetul trapezoidal
Profilul nominal pentru filetul trapezoidal ISO (SR ISO 2901:1996) este <lat 'in figura 1.7, iar o selectie
a dimensiunilor acestuia - 'in tabelul I . I.

H1 =0,5P
h3 = H4 = H 1+ac = 0,5.P+ac
z = 0,25P =H112
d3 = d-2h3 = d-2(0,5P+ac)
d2 = D2 =d-2z = d-0,5.P
Di= d-2-Hi = d-P
D4 = d+2ac
R1 max =0,5ac
R 2 max = ac
Fig.1. 7 Fi/et trapezoidal (profilul nominal}
Tabelul 1.1 Fi/et trapezoidal. Dimensiuni (selecfie)
Diametrul nominal

dfmml

$irul 1

10
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
60
70
80

$irul 2

11
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
55
65
75

Pasul

Diametrul
mediu

Diametrul Diametrul interior


exteriQr

Joela
varf

p [mm] d2=D2 [mm] D4 [mm] d3 [mm] D1 [mm] llc [mm]


2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10

9
9,5
10,5
12,5
14
16
18
19,5
21,5
23,5
25,5
27
29
31
33
34,5
36,5
38,5
40,5
42
44
46
48
50,5
55,5
60
65
70
75

Se preferii diametrele nominate din ,irul I.

10,5
11,5
12,5
14 5
16,5
18,5
20,5
22,5
24,5
26,5
28,5
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
56
61
66
71
76
81

7,5
7,5
8,5
10,5
11 5
13,5
15,5
16,5
18,5
20,5
22,5
23
25
27
29
30
32
34
36
37
39
41
43
45
50
54
59
64
69

8
8
9
11
12
14
16
17
19
21
23
24
26
28
30
31
33
35
37
38
40
42
44
46
51
55
60
65
70

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Transmisii cu uruburi

1.4 Materiale
Pentru urubul de micare se alege un otel (tabelul l .3) iar pentru piulita o fonta (tabelul 1.4) sau un
,
bronz (tabelul 1.5). In func\ie de materialele alese se stabilete presiunea de contact admisibila Pa i
coeficientul de frecare (tabelul 1.6).
Pentru alte elemente componente ale preselor (traverse, coloane, manere) sau ale cricurilor (cupa,
corpul, mecanismul de actionare) se aleg materiale din categoria otelurilor (in majoritatea situatiilor) sau a
fontelor.
Tabelul 1.3 Ofeluri de construcfii, ofe/uri carbon de calitate i ofefuri aliate - rezistenfe admisibile
Marca de
otel

Piese cu concentratori de tensiune


Rezistenta Rezisten\a Rezistenta Rezistenta
la
la
la
la
tractiune fncovoiere torsiune forfecare
Gat

S 235
S 275
S 355
E 295
E 355
E 360
2 C 22**
2 C 25**
1 C 45*
2 C 45**
IC SO*
2 C 50**
18 CrMo4
42 CrMo4
Observafie:

= Gae

'tat

Gai

[MPa]
[MPa]
[MPa]
25 ... 27
46 ... 50
42
50 ... 54
27 ... 29
45
33 ... 36
53
58 ... 63
31 ... 33
56 ... 61
51
35 ... 38
64 ... 70
58
40 ... 44
74 ... 80
67
56
34 ... 36
62 ... 67
39 ... 42
72 ... 78
65
39 ... 42
72 ... 78
65
96 ... 104 52 ... 57
87
40 ... 44
74 ... 80
67
102 ... 112 56 ... 60
93
98
108 ... 118 59 ... 64
156 ... 170 85 ... 92
142
*normalizat N; ** calit i revenit.

'ta f

[MPa]
34
36
43
41
46
54
45
52
52
70
54
74
78
114

Piese fara concentratori de tensiune


Rezistenta Rezistenta Rezisten\a Rezistenta
la
la
la
la
forfecare
trac\iune incovoiere torsiune
Gat

= Gae

[MPa]
115
125
145
140
160
175
155
180
180
240
185
255
270
390

Gaj

[MPa]
132
144
166
161
184
201
178
207
207
276
213
293
311
449

't at

[MPa]
75
81
97
91
104
114
101
117
117
156
120
166
176
254

'taf

[MPa]
92
100
116
112
128
140
124
144
144
192
148
204
216
312

Tabelul 1.4 Fonte cenuii i cu grafit nodular - rezistenfe admisibile

..-ca fontei

Piese fara concentratori de tensiune


Piese cu concentratori de tensiune
Rezistenja Rezistenja Rezisten\a Rezistenja Rezistenja Rezistenja Rezlstenta Rezistenfa Rezistenja Rezistenja
la
la
la
la comla
la
la
la
la comla
traC1iune preslune incovolere torsiune forfecare trac\iune presiune incovoiere tors lune forfecare
Gat

Gae

IMPal
IMPal
:-100
12 ... 19 30 ... 48
13 ... 30 33 ... 75
""'-CJL-150
19 ... 32 48 ... 80
200
25 ... 38 63 ... 95
:.cJL-250
30 ... 38 75 ... 95
E'-GJL-300
113
45
5-350-22
49
' GJ.S.-400-18
123
:-'-GJS-450-10 56 ... 73 140 ...183

Gai

IMPal
20 ... 32
22 ... 51
32 ... 54
42 ... 65
51 ... 65
77

83
95...124

'tat

'ta f

Gat

rMPal
IMPal
IMPal
14 ... 23 10 ... 15 33 ... 53
16 ... 36 10 ... 24 36 ... 83
23 ... 38 15 ... 26 53 ... 89
36 ... 46 20 ... 30 69 ... 106
36 ... 46 24 ... 30 83 ... 106
54
123
36
59
133
39
67 ... 88 45 ... 58 150...200

[JI]

Gae

rMPal
83 ... 133
90 ... 207
133...223
173...265
208...265
308
333
375...450

Ga;

rMPal
56 ... 90
61 ... 141
90 ... 151
117...180
141... 180
209
226
255...425

'tat

IMPal
40 ... 64
43 ... 100
64 ... 107
83 ... 127
100... 127
148
160
180...240

'taf

IMPal
26 ... 42
29 ... 66
42 ... 71
69 ... 85
66 ... 85
98
106
120...160