Sunteți pe pagina 1din 308
OMILETICA 20) M231 Pep en rs 17339 Sema deere pred ce poe Woh nin ca Maat pt a ae 998 15) Ran bumeagen Wasik keene wage bay 231i com ir INS335 atin in 154i dant i nn 0 cupains, 1233 rp Ee 915180 Maar pt hun Ce a a8 lp nc ah, Wate hep Dumbo i232 ata tn a 0 ‘ase Ain uur ete 9 co im cata Nal p cet eae) = oo ———— Pe Eiken ee zi Eee ete es = etna eee — a eee ghoteseecee = se eR a RR perenne . ged pete eel ih a snecereceriaoeet 2 ieee = {HLL ene conor i pede ee oi ‘VL Predicate Vita ete pamege 3 Ata yppnet ‘ILA Petoalitea redetrt Njnes 3 peli ‘iat tsp pea pop {TU tet nese ptr vn Adc Ip ace ‘753 Roepe _CuPRINS (OMILETICA SPECIALA (PRACTICA) VIL Gener predic eine de asm YEE Stren dans pr = ‘nas ont ea ‘a mn ie ingen mi pi 38 a en aig ‘VINS3 Competent - Siemeecres a ae earned ee ‘vm Ine de coda 1X Fibre predic inte toi pact ST BL Ase pl pero 13 Bape rep opece pe TS rpg aimee erp a ls poh Baz ruatpea 122 rand wna oc Hosta ep 3338 formes Sha Smee i) B ccupRINs ccupains, 1703239 InhaweeeCaeei i Xi pedi oo 488 B28 32 Ga cine 53 Notun gree = SS iil ai Z = 1 Hewes cei dat ig sire - BEBE size “0 Fg den pci ego ts “ XG Pade sls conve — = S30 ia ia it ai oii 3 313 Redlcalyipor vcs aa pl SS 306 Rese, tpn. eee aa me ono Miad ta ecanatapss wae pomoan 217 nice scons pedir datos ech 2 Area ode ert entree pr a omit $38 Silene i Omics ‘ies a Ds tr 298798 Get Sinn a su Ce Duis ten VI dot Pan 9795852) nee (Ge pet Danae, et pe? tein th su ee rina. netnr ace ts epi Sa Doh om nap Pp Spt Ta 1931) 1s ____cvramns. geaeRageeees OMILETICA GENERALA (TEORETICA) I, CURS INTRODUCTIV! 1. Primark: 2. Definite obectv, important: Terminale. Sunt Iso rupert cela isciping 5. Srctra cur erintare graf generale. “11, Peliminarit Tnico disciplinele cu trade ale invagamancluteologie romanese Aina incepu si Onietics, nominalzata in plane de toda cudschidereacursurlordeniveluniverstar Bucur Pelaun loc cu Liturgica, Pastorala gi Catchetica toate fd socoite ‘practic’, desumite valabil 9 asta. Esenja preocupasllor ‘constitu predic, at lturge de shire didactic a cuvin- selnpletestearmonios cu celelalte dou sj sacerdotale din in toare(harismatici) pastoral (conducitoare) Anicpim caracterl de act lig al predil, pentru cd indict rd ites. fundamental fa de orice alt gen de euvantare Predicaserosese numai in carl cull divin in tmp ce ‘cuvdntri fu locul in fara cultu, lar caracterului de preci ise asociazt col de act sine (oandrc sour ‘vit in Bisericd find, de fap, impreuni-lucrare a at cut Dumnezeu Sub acest aspect, cuvtul predic seeste eset decal al vorhitoruluiobignuit: in timp ce iter) Copter de Vie Gnd. 9 imal tine un dscurs in ume personal, transmlind del, sentimente ‘fapirati propri,primulrosetepredica yin numele Tat gal Fu al Stub Dub (Mate/28, 19), transmaitnd invaatura Snel Temi, feveatd noua prin Evanghelis MAntultorului nostra TisusHristos. De ceca, devia predicatoculitrebuie sh consone eu cea mirurst ins fat de Sf. Apostol Pavel 3%u ne propoviduim (predicim, n.n) pe noi ingin, cf pe Hristos” (2 Coriten 4,5). Asupra acestor aspcte majore vom reveni into prelegere special, in care vom evidenta sate Consierait adiacete are prvese acest dar inestimabil pe care il avem {dela Dumnezeu vorbie, isi cu aceeaglobservare ant a difeenflor centile dint cuvintatea umani cea dvino-umans 12, Definite, oblective, importants ‘Omiletica este un objet de studin al Teloget Pastoral, tn cada ctrua se expun principe teoetie si modaltile practice deredactare si tostrea preci. Ca oblectiv general, Omiltica vies formarea dein ‘ero de sujitor al euvotul, n eadroleultuli divin, ar ca obective ‘peraionle (practice, ae in vedere wrmstoarele deriderate, a final cereus + dobindirea de cunogintetoretice slid, cares favorizeze abit practice de redactare optima a unei predic; + eunoasterea temiinica ivoarelor (urselar)bibliografice de bass + dobindires capaci de a predica liber, penta cae dntre cele patra genui de predich (omile, predic’ tematic, panegiic i arene). Importanja Oniletict este confirmaté de local sl impactal predict {ncadral ext divin, pe parcursuleelor dou mini de cretnism, Prin predick Mintuitoral isis Heistos a reveat Evanghelia dupa cum nw a mature Trebuie «8 binevstesc Lmpiritia kui Dumnezeu, finded pentru aceasta am foe trims! (Luca 4,43). Pin predics Stn “Apostol urmarilor as chemat nem la mint, avandconstinjs ___onmenica falei rispunderi misionare, mirursita emblematic de S& Apostol Pave: -Dact vesteseFranghelia,nu-mi este laud, pentru cl sth asupra ‘mca datora. Cl vai mie dacd nu voi binevesi" (J Cornton 9, 16) Prin predict Sint Prin a Bisrici nedespartite g-au expus cele mal {nal tnvjturi dogmatce si moral-duownicegt, cu acess! consti 4 puters bnefacerlor jr cuvanulu- Joan Gur’ de Aur, nuit, Pavel din secolul al FV-lea da marturie tn acest sens, cu harisma lu {nconfundabii _linafara de pid prin ape, preoi naa det un sing los sigur ale de vindcaetvaatra ca cudnt prediea. Aces eisteumentul aceasta e rans, aceata eel mai bun ar. Aces tine loe de medicaent, cass tne loc de casera, ine Joe de Distara Dac prea cbs ard a le, tebe neepra h sefloseasci de pric. Dac preicam-in sare fac asa, zadar ‘nice sunt ote clea Prin pred dct seal damit in pedi smerim sft ing: pin predic tiem ced de iss prin predict implnim cle de ipa prin predic ici pe toate elle cite ne sua nsistsiren se Logica clementari ne sugercar8 cd eusita sul cuvtntall pres Dune 0 pregitireomileticd pe misurde Sing Apostolay deprins arta vantuli dele Covina! atrupa,PredicatoralDesiviyt ius Hrits, Nomal despre El-a spus: ,Niodatsn-a vorbit om ct Omul Aces” loan 7, 4): Sin Prin a veacului de aur, predictor exemplar, a eprins arta retorct in cele mal renumite col ale timpulu; in decurul Islore, pind in zlele noastre, predicatort cu puere de persusivne at Jnspate ani bunt de stud, cu atenie specials asupea normeloromile- ‘ce care se cer 2 sespctate, Nimeni mi poate fi convingitor la avon, ‘oar cu etre etine yi cu forcele, vorba unui Ina erarh roman, Se fax Gk Aon, Degr Pn 1, 3 Se Gond om A, Se cone Narn hn See Dope Pi aD Fes ne Bde Mista Baer OnadouHamdne, Dace, 20% P.-L, Yale Gordon sce) PeAdtan aa Pr Nino dian predictor exemplar, de vrednict pomenir PS Antonie Plimsdeal In [cca tmp, va fi mereuvalabiladagial ati Pota nasctur orator fr. De aceea indemnusilesceluigtdstins mitropolit sua cit se poate de clocvente reali, da po fi socotit i testamentare: Ns pil bac, despre lar aupa ora cen mo sunt nforais wa ioncl eae ele, prec umint pla ‘ste In context nee oamento al ctr din vem nosh Sia cpacii lor deiner Ay dt x profi not sh pedi in {sinc sh meni in popor cosine cre! orden, aceen fare des lng sella ap contin neast ca poper pe ‘a strimoenc. Si nuit e ince de shee pe care face in ‘brio, av dito dea vt, putt aru: Mays i” In sty, dacd lum in considerate sl opinia Pirintelai Dumitra elu, prfesoral de Omaleicd prin excelent, care arm’ trangant el ‘reusitaunei predic este direc proportional cu osteneala ce se depure pe fru elaborareae inelegern ch stoderea Omiletii se inscre in eforta fires loreal sutorcontincios al Amvonul, bine tind ck pentra {plintesmisanitvitoret este absolut neesar cunoaytrea nor ‘rincipi, mete yi miloace precise, pe care aceasta discipline fer cu [Beneroztate tatu eeor interests devin buni predator a Bisric, 13. Terminologie Etimologic, cuvintalomatica, tn sensu de discplng teologie. gt termenil mie, ca gen l predic, provin din verbul grecesc ely care > Aeros Poe, Ve! ise ct semen na, Tigra “ipa Fale Se 96» e "Mines esos Cran, one Dopo 2 si Aavona Plo rota fre noe a pred Toga pute St obs p i, "be burs eC de One Nomen dn sor pl. ori pa, dude Anan lait Med ha, 24 9% 2 nse af tn ela cu, se tdi convo iar da, ca substan ty se traduce prin reniune,adunare,ntretinre ana, aadar alo Sundog tot substantiy insearn’ mule, adunare (Quod ~ smpreund 1) — mule). Pentre denurni dscplina de invita, Kimba greach stlieazd expresia Syne) syn (arta omit), o transpunere 3 texpresielretrilclasic grevo-romane réxyn prop (latin a spue ars bene dicen si, mai tai, ars pulcrediend In Noul Testament, termenul dyNia pare de tei or: Luce 24, Uy FaptleApostor 20, 11s FapeleApostalifr 24,26: + Lea 24, Us, Kl bro! dtooy mpd adAsfhous nep nyt TOY ounBeBipxsrav rodrwv" (Si acea vorbau Inte ek despre tote Sntimplaileacests". Este vorba despre convorbira dintre Lice 5 Cleop, In timpul cite spre Emaus, inant de intlnices Jorcu Mantuitoru + FapeleAposoior 20, 1: ,Avaplg Beal «Aas Bv dproy eal ‘yvsgevos éikavdy te dujaas Exp ay, ofr, EEANBEY” (Si suindu-se,a frit pfinea gL a gustat 9, dips cea canta din destl pant tn 20, a pleat”). ste vorba aii de atvitatea Sf. Apostol Pavel in Tos + Fapele Apostollor 24, 26: Dua xal Aailw Ge ypruara Godscrar aing nd roO Madov- 8: eal muKvérepo¥ abrov peraneundevos dude abn (In acelas tmp el ~ Flix, nn. = nua Pavel iva da bai: de aeea, gt maids timid 81 heme, sade vorba cue) (Observim ci sensul novotestamentar al verbulul Spiely este de convorbire, Injles pe cate tebuie si reinem gi sil aplledm gl in practica omileticd actual, Aga cum vom vedea In seciunea special (eplicativa) a Omiletic,predica nu inseam monolog, ci comvorbire, Indrta convorbie & predcatorluls eu Danese, ct aculatori sh sine isusl. Dac tn ecuata dscursuilr Isle sunt enumerati dot Partenericomunicajjonali,emiftoral i receptor, relizandu-se atl "Tin ©. Gon c SBL Gk New Tanont(SBLGNT 2 Sondon unas) Pr. Adsun tan Nico Beinn ialogul espectiv,inpredicavorbim deintrelta convorbire,ocmai pe tru fatal ches este, doodst, act andri act snergic:predeatoral comune tainic g eu Dumnezeu, in tmp ce le vorbeseeredincioglon, dar communica simaltan gu sine insu, vorbind spre sinele propria, 1 doar spee exterior. fn acest ratonamen intret se inscrlu tntrebirile fetorice enusfatecindva de Parntele Constantin Galeri la orale de ‘ure vind un text evangelic th fa pregitindy-mi s predic, fm staff te ntebir: Ce a vrut 2d spud Mantuitoral? Ce ineleg eu din cle ce a spus? Ce tebui traneiteredicioglor (2. Se poate vorbi dec! 91 de o comunicare,o interactiune cu textul bible sau cu tema predic 14, Seurt stories raportul cu celellte discipline 14. Preit istorice rin pag fn contararea unt curs de Omit sunt legay de ant de nastere a clor patru centre universtaretcologice de prestig ale Romine (Mari: Bucuregt (1881), lai (1860), Sibiu (1850) si ermauy (1873), La incepat, din motive lesne de fteles, numaralstudetilor era modest. In conscint, era desl de redus gi numirul disciplinlors1 a1 profesorilor titular, iar mai multe materi era adesea predate de tun singur profesor In functie de specifica lor. La Bucuresti de pl Oniltca 9 Catehetca au fost predate inal Impreund cu Lturgea, Pastoral Dreptul Canonie, datorit nrudiilorcurriculare. terior, pe parcursl dervoltiri individual, fcaredieipindg-acAgigat un tutus propriu, in functie side profesoritspecislizali pentru una sa tka dintee ele. Omiletiea-a obtint independenta propriu-ist in snl 1928, dar asociats eu Cateheica,avindu- a titular pe Pintle Grigore Crstesca (1928-1938). Ea va legaté apo, poteivt une bune oviemtiri, de Pastoral ca, de pild in anit 1939, 1941-1983, 1948. 1955. Din anal 1955, Omiltica i Cateetica,impreund cu un adaos de notuni de Pedagogie sjungeats8 formezeo singura cated’ care va fanctona tn aceash formuls pind in anul 1992, nd, odatt cu u ommuerica reintrarea Facutiilor de Teologie in Universit, vor rimine asociate doar Catchetica si Omiletica, Pedagogiaintrind in atribuile profeso- silo lac, eu spcilizare propri-rist in domeniu ‘Omileticaseascamén, int-un anume fel cu Retorica de altidat, care a consituit in vechime o preocupare de mare enste pentru multe ‘inf luminate ale veem. Se ste ch ideal majoriafittinerlor de stunci era sb ajungi buni orator, dar pentru erestinism retrica antl nu a reprezentat un model decit in privinga anumitr tehnici sle vorbiei, aga cum vom vedea intro prelegere separa, care se va focupa de raportl dinte predicacretiné gi retorica greco-roman CConfinutul Omietici se deosebeyt esental de cll Rtorci. In timp ce Retorica aveadrept te cgtigarea proceselor ta tribunale saw pur sisimplusustinerea unordiscursur framoase, rostite cel mat adesea Jn pleele public, Omiltia viearA transmiteea cite ascultstort@ Satatullor crstine st indupleeareavoinfe lor spre fap bun, ia sederes manta ‘ot In eadru store in legaturd cu disciplina Omit, ma fem cltova preci »predica a fost parte integranti a eultulut divin ined din zoe crestnismuli,ca milocconcret de exercitare a funciel didactice sau Invatoret + omili,catrmen, il are paternitatea la Origen (185.254), ca gen al prodici find utilvata inst chiar inant de Hess, erestinisnal preuind-o de Ia Templalindae; termenul de pred fost eon: sacrat de Lactanjiu (240-320), preluat din retorica greco-roman -Apogeul oli al predic este tins inst de zl inegalat al SE loan Gurd de Aur, ea igs Sos termenal Oriticd va fi propus de teolog rani S. Goebel, in Methodologiahomileticn (1672) LG. Balt in Compendiv theoagiae homuleticae (1677) $i J Leyse, in Cursus orseius (1701) "oa iplinenire eT Hoveras Gide Holi, Asem 3 La nok ca prim tratat de omileticd este socottd Riorca saw Invite itocmitea frumoaseicuvantar (Buda, 1798), atribuit ui Toan Piarlu-Molnar, ful preotlui ortodox loan Molnar, cunoscut sul mumele de .Popa Tunsu’ persecutat de auorittilepoitice datorts zelului sia pentra apiratea credinfel ortodoxe in fajaactunilor de tatolicizare, O a dous Oniletica reprenentativi este 0 traducere din rset, in origina ind cuprins int-olucrare de Pastoral aierathilor Gineorghe Kons: Partenie Sopkovsk, apn in romanete in dout csi, Is Buda (1817) a Sibin (1857), cu binecuvintarea mitropol tului Andrei Saguna, cu till Telogia pastoral cea pentru prot de lege ortdonarsriteand, Acesta ete, prope-7is 2a dint carte de mili in rominet. Ins tratatl care a impus termenul ca atare in Biseria noasrd ace till Onietica bse deptredincoase sate, partndnd eruditu Jui Pr Vasile Mitrofanovei (1831-1888. Este cel dint tratat modern al acestl discipline in mare misurivalabil yas. Inula Onaletica Biserict drepteredincioase rsvitene (Ceri 1875, XIII + 771 pp), curl reprezinsd un exempla de rigurozitate suniics a scot cerniutenc, ex puterica influent « discipline tustrece, cate se poate observa la tot pasl in acest compendit pasto- ral-omiletc Structurat pe tel mari capitol, Impargte insets ati ‘ole tratatalPisintlui Vasile Mitroanovicldebutcaza cu o Introduces programatic in cae intlnim tturi pe deli justiicat in iconomia ‘uprinsul (tedim enunfurile i imbajul original): Divegdtoriaprofeca ‘ld Christos sa Beret: Organee Bieri ira exerctarea direitoie omileice, Defviciumea pedicel si a Omiletie... Puteea si free prods Din ce cause predica mu totdeauna ajunge la frupe? Caliaile cundrtatral bisricesc Literatura (ibiografia, 1.0.) pedicel. Dine ‘cleat tari de capitate st secjani, semmalim urmitoaree: Materia (contnutul, nn.) cwdnttror biseriest Ivoarele generale ale predic ispusccorea cu priv la flue pedicel: Concept stu. Despre _goticulacione Ileresant de remarcat § faptul ck volumal se Incheie {un Suplemint, in care sunt descrse Obvericiunt torice 9 ritual in _priviot pedis si Observiciun pastorae tn pring predic, oMILETiCa Ca disciplind teologicd,omietica va fi predatéapot de wrmatoarle personal: la Bucuresti: Bades Cirejeana, Pr. Marin lonestiy Pr GGrigore Crstesc, Pr Mihall Bulacu, Arh. Nicolae Bale Pr, Constantin Galera gi Pr. Vase Réducts la Sibu: Pr. Dumitru Blix Pr. Dumitrs CClugic iPr Sebastian Sebu inte toi, Parntle Dumitru Belusafacut remarcat print-un Curs de Omiltict exelent, cae, in pofidavechiml de peste 50 de ani preznts inci o bund acualitate Prelegeile sunt distibuite tn 8 capitol: 1 Introducer: I, Predica 4 predicatorul: IL. Materia si i2voare predict: IV. Scopul predict Y, Hlaborarea predic; VL Folurle predic VI. Sizarea pred: Vit. Susfinerea predic. Urmeszi apoio list bibiogafc, cu luca de dup anal 194, g.0 Anes, in care sunt reproduse 15 pred, din toate etl oniletie alate in 14.2, Rapotul eu elle discipline Raporalcu cate discipline rebuievzut pe dou planur:(a)eu dis pine teolgle, in genera () cu dsiplina Catehei ia mod special. (a) Omiletic, la fel ca Pastoral, find 0 materi apicatv, fructics {nto foarte mare misuri cunostntle ceorate discipline teologice. De acca, Pirntle GrigoreCristscu (1895-1961), crea predat aceasta Prediaprofjir ga aot sara in descoperca primi de Sun ‘Mustrare: ».Mustri pe cel Injelept si te va iubi® (Pildele lei mod direct, nu intr-n tezaur scripturistic preexistent; Sloe 3,8 emce predic vaa mi doa vi religions, clip cea moral, ‘None bur Un mur ee al dere ec bogie ee cal fralonal rel de pre det aura (Pde otro 221 Gena omiletic predict ra ce patente (idemaior, mustrtor, (chi sOchi Tai (Doamne, a2) sunt prea cura cas vada ttc), denunindalunecele ios, loxu, desl, nedepttes ‘ul (Araeum 1,13) fin genera tose vce, Prin el are cose pat eva ves de i 9 naa >Paadoml titudinea cit mstrtate ny civ in in fe ruc sale va et (nile lou Sah 3,9 esimismul Dipti alimenta nied itn vitor mai bn, ‘Rlsbvre A Mes ee aburaea." (Deer, 35) idejdea mur nemo pri ene li Msi, pe Care La Siri: «Cel ce opretesmbria sai et ca el ce ar reas a ipa carl fina ve oe ange (nlc ls Sh 3,28); Vise: Ca cel care se prinde de umbri si aleargi dupa vint, ay (b) Principit omiletice inspivate din Vechiul Testament, aplicabile astazit este cel care cede sel” (nectar a Sah 4,2) + Hirronia i blip ce invest cu mistuea propor ot con ‘ecrcntreagaenergel fil inviitores,trecind poste toate obstacles » Proporta se spinith near pe exemplul personal 47. Condut »Propoviule stint seu devi exter soil materials asealttoron| echlal Testament represint, pede 0 partes ivr pinta *Prodica sf otervint itn aplrareaeelor optimal. pentru a6 ropovldaiiprin contin sk sacr, ede al, models aspect ‘prin moral y materi, pecum odors proceday profi a tehnici orators, utlizate indcorcb de profes. RP Rama, prem cleo exempla ee dea pur actu de Academia France pent exeptorll sa Trt de predic, st inde conc urmitsrle cls orsorice ale proelor Imagini SIL Rea Tle madd pation yon Pt A 100 101 eae Gordon onions) Pe Ada an Pr Nie ein ommrica Subiecte pentru seminarizare 2 Predica Mantuitoruluilisus Hristos 1 Prediea profi. Teme gimodaltt de propovidale: 2. Teme yi confimutur pentru predica actual, extrase din Ve “Testament ri introductivng 2. Mimttoral us Hritos - Precatoral 9. Forma tematic, oil sop gnarl gimiloaele predic lai nL0cRARE pat a Ah, Omtn ca act i 1 nc me sc RANMA en Pn vest oe Pc nds a in tn ace proepr itera dts cole mai reat hu Dumke P, Cars de Oni, Andean, i 20025 see mn mat oi Pedic Miniter yale erg aportlic ait din a Be apsoat EON fap iconomia programed anal 4 Carmi ct “Sri, ai mir rane Geseontinuki\ evident ae rine! conpncentq Singlor a Ee ono FN pie divine Dei Pe deo prt ne cee re trstrior propor Mantra ncontxtl rm mtn Mama pn Siri Tee Ii Tale rine dart cntextl econ lor nc nS cra Bone Rome os __, areata Lalani 2 eae eu) Sul Vea Het oma ser Ea naan Rep de Mine Bare Oe !Singlor Apostol, sub apr conju al thn pop citr inte exheaile eon epee Romine Bocuse 185: ahaa RP Tad moderne de pridaton, Ty00-Paris, 1941 1 ne propunem s3observam mijloacele cucerii une lumi en ern ator credin crete sipersii dete sip yd ot ng’ pepe mee erat pn capable ator ale i pr pin carat ph xis or ia Eisai in cpl oss face precara cambee propane arte vas, itl fre le ure cn om lt dor nuns cement rnd cig de compl pin comes Uo de aaa Be deal pre cuisines irene Mor yh an co inh In ma Doves dn en Tf aca ti Bi onan ed ec cen peta Hingis sir sine iit wo. os fi. ucencilor Sal, mai presus de informatie didactiiste ale reperelor bibliogratice, care trebuie vizute mai mult prin prisms roll lor de a sdeschide cil pentru propre njlesurg conch, apical in iss nea pastral-omiletic actuals, 1922 Mntitoral ius Hrists ~ Prediatoal Desavdryit Despre niciun at invajtor nu s-2 mai spas wnisiodat a vorbit un ‘om aga cum vorbesteAcest On” (oan 7,46) Acosta rematc lpia, ‘surprinsa de SF. Evanghelist loan pe buzle uno suas impli rim de friseh 4-1 peindl pe Tiss $i si-L aduct legs, reprezin punta de plecare al demersuli nostra, pe cit de pleut, peat de dif, de pitrunde In taint oratoretdvino-amane a Mntuitorul lua Sau Intrs cu mainile goal tocmai pentru fatal cau mas fascia de cuvintole una nvr, pe care-Lcatalogaser nial dept un agitator atecare’ Mirarea conationalilor, care Il ia ea fv al lost” or fa al Teslarali se vede gi din inebizle spontane De unde te El toate acestea? (Marcu 6 2); sau: .De unde la El nfelepeunes aceasta yi pute ‘ilet” (Mates 13,54; sau: .Gam sie carte fir invt? loan 715) ‘Gonsiderati din punct de vedere itr, predca Mintuitorlui este ‘modell prin excelen al prediel crstne. El extefavtitoal Unie, dupa propel cuvite:Unul este Initoral vost” (Mate 23,8), .Unl, ‘ulin sens de singular excusycidereveltor super al adevrui, ca Ptere dumnezeasc dea tei sulle, pent ale cuit ale face lrtae adevacul in cipal el ma nal Tiss nua fos eleva veunei sot dite cee career in yogi in ve ‘mea S,Intrcitpredica a na ae nico legitura cu elelsml, lexan nism oi piginismul In general, Nastia nc mer in veo goal Judaic, pentru ci aga cum vedem din Esanghali, Ha fst in opoie fa de cctrait vem Sale: A stirul inst in leuires Legis Prorocior, Lege pecare.n-avenitsdostrice lsh oplinensi (cf. Mate 5,17) acid ‘o desivireasl,completind ceea ce lipsa, de apt, Testamentull Vech: iubiea universal, extns, pe deo parte de la conayionalia toate nea tl, pe dealt, de cel apropalaveajmasttodat, ubite total, pnd 108 Iajertia de sine Asa se exp i noutatee poruncii Donal: ,Poruncs ‘pow vi dou vou, v8 bi unl pe alu precum Eu vam bt pe vor {Ubon 13,34) Asadat, noutatea const in El ca modell iubii jet. Iisus ete Prof! prin Sine, mu print-un dar vent din al parte. a acest. f, Méntltorulaaboitadeviral no absolut pestova veche circumsriss Ilimitl spats poporuu aes, imbriisind ex mi dragoste lpsu- ‘le triste une um insrdnate de Dumneren sa evidentiat deseo pera dumnezeiascl in natura Inconjurstoae, in vale Nazaretull, in Seninitatealcului Ghenizare,de-a lng pores via Tordanu sa Inticeres munfiorpimiatullfigiduine, 1.2.2. Forma, tematic, oblctu, sop, genie miloaele predic Mantutorlut Di predica Méntuitorului nu se incadeazi in canounele obigouite ale Omiltici, vom incerca, din rani didactice, xk adaptim retire ‘SingorErangheliiprivind syjies Sa inviitoreasd la cera ce socotim a Stl pediatoral de asta. In acest scop un mare spin avem in stl fonsistent al Prineloi Constantin Galeri, .Mintitrul Isis Hristos, Invittoral nostra Suprem"®, pe care recomandim in mod expres studentiloe, ait pentru informatie in sine, cit 6 penta modul duow- nies pastoral in cre sunt preventte Bazi pe acest studi, pe ceeate surse menjonat la inallprlegeri, dar 9p consatr conclu per sonal, desprinse din relatrlenovotestamentars semnalim urmitoark: (a) Forma predict Mantltorula «fost varaté gia avat in vedere ‘rdincog cu are amiate nual atc! cin ne predic peo, 10), adrsatécorintenilo. Cu oat ed pateritaten acest! ler m= «i yicind ne dacem aa ne aati de poranile Doral" letce este oarecum controversti fap care creeard anumitedifeuligh © S Cus Rows, pla ta a te Carn 1 2 iin ee rite tr vol Ed Isla Bg Mine ec rte Res TW Gineer Aseatonn, Somat, V3, In G9, col 2K cad Pe D. Moe 179 98 ora i Sra rs tn dnl WS Cae Ro heen XV. Pia no na Pe Ade tan Pe Newo Beinn CCieste vorba de o predict sn deo pistol se poste doved ugorDe cexempl in capitol Ise vrbeyte despre asultoreacavintuhi,termenal fexpvimind attudinea crdincioglor prezent a sub, in timpul cind se ten sa se rosteapredica, De asemenes, In capitol al XVI-ea sunt ‘uprise cuvintcle Sine artim eedinciogasclttor nu numat acum tind suntem poviguti de cite prea is ednd merger acas’ Ast, cet ndemn nu poate aves alt ijl deci ca fcind parte dint-ocuvin- tare adres uno ascultnelprezny la shih. $i dover pot continua IVA Pica din perioada I a iteratur patristic (ee. ID) entra periada [a teraturi pestle (sc. 1-1, trebuiepomeni Indeosebi urmitori autor: Clement Alexandeiau, Tertulian, Origen, SE GGrigorie Taumaturgul, SE Ciprian al Cartagin), Lacan, Hari Sf polit Romanul Hecare dinte ei merit atente ins spatial pogramat _n ne ingiduie vor despre opercle omiletce ale tuturor. De aeea fi ‘rata select, + Clement Alexandrinul (aprox. 150-216) ne-a lsat 0 valoroast ome, Gare bogat eva manu, cuvéntare at pe ext dela Marc 10, 17-31, indeose pe fragment. Mal lsne este cimilei si teacd prin ‘urechle acuhi, deit bogatuli inte intr impritia lal Damnezeu” (Marcu 10, 25). Partculrtates acete omit const, pe deo pate in faptl cin ease wateaz pentru prima dati in mod aminuniit tema ‘bunurior materiale din punctl de vedere al morale cesin, pe dealt, {in fapal c& valorfics in expunerea sa su numa argumente teoogice, dar gi puncte de vedere sociale, privind bunurile ca miloace mente si lege pe omen inte eb spijine in demera lor leiim de a orga niga in cadrul comunth. Autorl condamni vehement, de a incepta vinta boii agonists necistit ct pe cel cae-linguyes pe ‘bogstast eoig 9 imbuibatis .Dupspirerea mea, ei ce ade bogatior Gene ALRAINCL, Cr oe es mot cl Pi Seer ln PDFs. th Di de Mane al Berl Ono oc orne ace se pp 35.65 m2 OwmLerica x daruricuvine de aud ar trebu soci, pe bund dreptate, nu numa lingusitor i meschin, pentru cinstes cu fairici, peste mise, pe el caren meri afi cinstte ii neeredinciog ql viclent™™ 1+ Origen (185-254) este cl dint telogrisiritean dela care am ‘ostenit un insemnat numac de prodi, Hl est incepatorl emi! pro. pris, inclusiv ca termen, Este adevirat cd inant deel a ron ‘min cadrulcultuhi, pe bara textelrsripturistie, dar ele mu aveau 0 Tegitrd exclusiva cu textul dea care pormes. Incepind cu Origen in, milla se individualzeaz ca predic exegetca(analicd),lega string detextl scriprurstice, de la un capa saul, Pentru predica tematic, ‘eu puncte de plecare in texeleseripturitice, dar cu are mai lrg de aspirate, utilizes termenul de Novos. Opera sa exeyeticicuprindeaproape intreaga Sint Scriptud, dag, | in picate, nu toate ome s-a pasta. Dintte aestes le amiotim doar pe cele traduse deja in romney: Omi la Facer lire, Numer, sua, Cantarea Catarilor,CarteaProrocul eemia (in coletia Paint i Scrtori Bsericeti, vol. 6). Erudiin Iai Origen este aricunoscut Tnceputurle educayie fe datoreara atl stu, Leonida, cae, frit i ‘seat de recep, iru piepal pe cind Origen dormes dupa cum ‘oteai cx emojie Pintle Ioan G, Coman Ins inalta s pregatire ‘-ingimf.Int-una inte omiile Ia Exod, trnsparesioenia hl in fsa textlor ible tleurea avin n parte, nun atbiograic: Cit timp Moise alan Eps in in tot ineepanen ‘titer era dab a cuvdat i neinderdoatilsvorbire Ni ae 2 pus char flip deiscusinja ori. In Et aven yi vcepueric docvenp ncomparabi. Da cin a aut lal i Dumneze fl lide a vor, ya dat seama de pinta alibicimen cunt ss delimba sa rll 9 impieiat™, cane Ataasosnct, Cire bes emda, cl i Str Brine ps Se ln Coward nto lage nm i Mane Orde Roe re "Onrs, Omi I iy P12 cl fac ad BT dog PN os 7 Ln el. Pit Sor Suro 6 a ef Manes oe Ode Romo, use 98, 9.78 Pe ane Gora Px Adin an iar Beinn Asa se explici, bundoar una dinteinvoctileficut fn timpul altel com Tries cern a autor pe Domnl Me, Iss Hristo fc gc 0, ec au, pes, mle, cela ce bt sti desc, ‘ns af in Script cuptoru In cae eh ard scrim, primenck pe Dutinezey"™. (Ovni lal Origen sunt, in general, seurte, peventind concentrat Snatdrue dogmatice, morales dubwovniceyt, pe care autorul le con sidera necesareasculitorilo, Coa ce individualizeaza ins pe Origen ‘sunt dou principicilisitoare: primal princpia avora din convingeea rofunda 8 Scriptura reprezint cuit! lol Doranezeu gic In toate expres gi propor bblice sunt ascunseInjlesusi mai adénc; al Rom ee reel npr ps ar ene spl pratense men ence tpn ose ert eon pba de ree cadrul Bisericij; is » Neds d mera pce ee xg ca ‘eles srg sess snc Span arc peice gcse eae sip » Pepi on ft ppt tr de e pw dco chr Orgy vray apo tt ol Ama pie ‘erent pentru pedictor din veacul namie au’ despre care ‘vom vorb in continuare N44, Predica din period aI. iteratri parstice (perioada deur’) Este vorba despre secolele IVY, perioadé num de aur? sd srlucese unit dintre cei mai Insemna{tpredicatori a Bisel facdespitit, dine ca Sir Sf Atanase cel Mare, Sf. Grgorie de N far. SI. Grigori de Nyssa, SE. Grigori Teologul, Si foan Gurd de Aur; in Apus; Sfinul Ambrosi, Ferctal leonim, Fericitul Augustin, SE. Grigorie Dilogul fin Rast: Sf. Macarie Egipteanul, Sf. Effem 11, Predictor tnsemmatt in Rast + Si Macarie Egiptanal (1390) ne-a list inte alee, 50 de omit tuhornices a care adage 7, dp cum sit indie in traducerea ns. oMmerIca evista) PeAbian Nir Bla —_ a - ‘Pe Constantin Coriescu™®, Nu ascundem fap cépateritates + SC Chis aTerusaimui (1387) a devenitcelebra in ertura caer conrovenaté, dar mjoritatea cereetatoior le atibule, totus onletic eatehetics prin Catehesle ore att pentru eatehumeni (18), ‘Shon Macare. Adresat nial mona, sant de folos deopotivs cits pentru neofifi (5). Sunt studite cu deoseir in cael Catchetici ‘entra eto inse spe desvie, Farka urs © {{napul al Ia de Telogie Pastoral) ture oamenilo, ‘cpu steal omile curing ineaga gum a etl mene + SE Val cel Mare 1379) ne-alisa 22 de omiliglake24 decuvéntsi a pun a indumnece ia co Exper] ire onl oml dogma moral panei ped ers de gd Ie! nia cre MAI i Dia pri 2 eo, ol nn ese er tale amin purser Imereti emia ie Fe rl eit ol ora cb Gnisnirc ahi atinpulisa in domentl itera fase medic a ea aba uw (ria I Inne peor Stl ade eat eunnan Pek epee orcs (Omica XXXVI wud lope cu lo ta eprint nsec So a ac nan sina} Tetnplsedorl temo bandos prior Din pene Oem sas?) tr Sh Dal eve cnt, dc sh Yat cote rer pare Cee tcnritee peewee inser pro car prmve pnlr eye it me Ciena] Sh tn vane emi in ct gee ra Te ae un ioc mr see ere en Cl or cea mr nem Bs mR mol a mi Ca repre veo ders tier fl Pit lott ome special (a XXI-2 din ce re deticuen ht, Dose dps burr # PF Oni cain) canon char cut Omi ctr tine In ere tts anda fet Cru, Cantar despre prev prin se pot constt ria mpesonnt a Sf Vs renin un wm Cin iow ale SE les n doen iteratur al Hlesfe,pomenind o sumedenie de Fe escent | feces alpen sal sine Ben Sik ei Fe ce tines nu gore aces rumust din caret aleag,pecum abina, ee ecraie a Mave (173), nami de Si Grigore Tog "ec ce ee nectar penta dea crater shoraeretin tein uderart, vl ol al, spl cedn, amid m,n aces Sens linia set a acest mil Cum ir Hnwtoc, « lsat opere apologetice, dogmatic, polemic, itor tine ore ex fol hteratrasritoior len. polemic, care prezinta un mare interes pentru Onetich, inden +S Grigori de Nyssa (1394) a scris, in domenialnostru, mai multe eoscmyaneimpotrivaarienilo. Are, de asemenea,opere exeytice, ar funebre, om la pramice imparitest st panegiice: Cunt saat it a Vechlal Testament. Mute dintre cesta e-a pave a maree Vasile, fratele sau; Lauda Sfatula Parnell nostra Via Stull Grigori, ctrl de minun; dos Cuvdntri la {inermedl Stnfulu Ete gal erica eronim. ntl Sef, intl mucenic, Cuvntare la Male Mucene Teodor, Fs wacnss Brean nt rat ad Pe Crm ae ee eh int ice Msn oi Siete toe 2 Sa a ye td Da es, Bc = 5 Vas cat Man, Oia XX (ire er cl. Paint Sito se 17, Pe Reo tte Bde Mie a er 6 a PVs Gordon loc) Pe Adin an PN Bion Cuvdntare la Sint parazec de Mucenit et. Benficiem de o recent twaducereacitorva omili a praznce imparites™, + SE Grigorie Telogul (7390) are aprox. 45 de ewe, major tatea eu caracter dogmatic, iturgle ocasonal. Pract, se grupena in ‘cuvantari dogmatic, cunts la sarbitori mari necologurt. panegirie ‘9 cuvdntrtocasonal, Cele mal cunoscute ql vlocfiat, mai ales din punet de vedere dogmati, sunt cle cine! euvintritologce.Atagern tenga ins asupranecrologurilor, Perle unanime ale ptrologilorcon- ‘vergasupra faptuic, practi, SE Grigore Teologul est cretorul aces ‘gon iterar in iteratura patristic, De lal ne-a rma cle msi nlte necrologuri, dintre care unele pot fi usor confundate ou panera, dari preponderentei aspectluiencomiasti, Aste a ost dscursri fanebreinrulaudafratelsi sia Cezar, suo sale Gongonia, att ‘iu Grigori nuit i cel barn) in cinsta SC Vasile cel Mare. recur se vede rei dinte ee sunt rosite pentra membrane, obice malt ‘rispindit fn vechime, De all, Pirate Toun G, Coman semanas ch SE Grigorie Teologul sa inspira in discursurle funebre din literatura pigind, la fl ca ela poner ai genulei, Neerologurile Sota Grigori au dubla caltat »conginutull sa formel conginut ee unl teologc cae inte permanent pre mpi veyncie, far formaliterart ste deo frumusefe unc. Ele ima, Fri indo, petle de compote in literatura crestind. Hiberate ins de tuqul poetic, uncort desl de Paternic, pisim evocte fap storie gi chipur rele. ntl Grigorie ‘a condus dupa un gabon prestabiitcuvintl prin care cnsteyt amin trea mamel se aeamind cu acelaadresat memorici Sites Gorgon, it necrologulpentra bitrinul episcop si ma ales cel adres frateui sia, (Cera, se aseaming tn erminolgiecuacalaadeestSfintul Vasile Cu toate acestes,Sfintul Grigorie mu invetear8 fap, cl numal soate in ‘evident prj poztive ale personaelor,evitind pe cle negative. dup ‘unoscutul princi: De mrttbus nh isi Bene. Ina, entra a dobind (imagine ct mai obectiv a shui invittorest a SE, Grgore Teologul se recomanda studera gi celorategenur pe care le-a unt previle 254 Gascon on Nea Ol prc bp td oom. Ae Cx, a tml Nc, ra 2010 om oe Aogratce (Indeosebi Col cic! cunt tole), predict sociale ea ‘ele despre pace gi ele despre iubires desir), predilapologetice (eu eoteire Cudntul de apdrre pena fuga ot Po sa. Despre pea) ete, Succesul deoscbit pecarel-acigigt SE. Grigore Teologulinactvtaten sa redicatorls, decorge din urmitoaree insuii personae: cunoasterea profundats a Sfintei Scrpturl,cunostinge vate asupra realitior vet trelinciogor i sfngenia viet sae, + SEToan Gurd de Aur (1407), uit Pavel al seco al IVa ‘ete recunoscutunanim acl mal mare predicator din perioad patristic, ar trebuie considerat,totodat,steoretiian ome, prin invite teferitoare a predict predictor din Tratatul despre preoie™ yi Oma despre prea. Dintre oi Sing Paring asriten, el ne-a lsat cel mah tmarenuinir domi (aprox 700) laaproapetoate erie fini Scripts, Ja care se adzugi un mare numie de predic ocazionale,spologstico. polemice, morale, dogmatic, panegirice, A fst ga nimas in adira fururor crestillr,dincolo de hotarcleconfesonale, dati harsmei Inj oratorice de except. Delocintimplitri-a spas Xpuadoroung” (Gur de Aur. $i nu doar Bserica Ortodox’ il considers cel mal nsem ‘bat predictor din toate timpuril, ci Biseria Romano-Catolc i cele Protestante. Dovadistautraducerie si numeroasele studi daborat in “Apu prvitoae la opera acestui mare SfitParinte al Ortodoxe.S8 mi iim nici exclamariaspontan rst de eedincog la mosrtes sa: «Mai bine si apund souele, deci si tac3 gu ai loan” care ara faim pe ‘are Sf. Toan Gurl de Aur ocistigase prin padi sale. Secreta” succesul predic hrisostomiceconsainuilizarea optima Sint Scrpturi, pe care o cunostea in chip admiral (biograf spun ch se ani retras nace, a tuto cu ardoare fggind prin ao cunoaste Jn aminunt. In toate prdiile, fr except pelea la Sina Sriptrs entra susfine dogmele cryin Lectura orcirea dnteomili ne aats % 5 on Ga Acne (Ug in a PA cl 2-8, Invals ouy Gund oe Aon Sr Gutcont ny Nan Se ators, Dope rie fia PD Por Ett! Bb J Mien al Bec Orton Rag es ‘Sloan Gon ox Asn Ola dpe predic Cp me pec PO na Pele Gordon das) PA recursl fecvent a texte scripture, in aja fel inet cuvantrile ne par drepto impletie armonioasé ite afirmatile fcute argument fea bibl, pas cu pas, El Insug stage atenpa ck ynecunoayere Sint Scrptur este pricinatturor eleloe”™ lar eal pri firm: Canons Seriturr intrste dahul cuits contin, snulge patimileinvoioare, scans vetutn, me ile deasupra ‘Sgr dlavlla ne fe i loculm aprospe dcr, liberezi su tuldeleiturile tapas ind rit woare faces inten sft cloror tot eeu ce pt pune eodatd mai bine. Oda

S-ar putea să vă placă și