Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de inchiriere

nr._____/__________
I. PRI CONTRACTANTE
ntre:
S.C.

cu sediul n

avnd numr de nregistrare la Registrul Comerului


,reprezentat prin

CUI

, Administrator, n calitate de

PROPRIETAR, denumit astfel in cuprinsul contractului


si
_____________________________________cu sediul n _______________________________
avand numarul de inregistrare la Registrul Comertului__________________CUI______________
reprezentata
prin______________________________,Administrator,
avand
nr.
de
telefon_________________, n calitate de CHIRIAS,
Am convenit la incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea clauzelor
urmatoare:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
1. Obiectul prezentului contrat il reprezinta inchirierea autoturismului ________________, tipul
__________________, cu nr. de inmatriculare__________________, nr. de identificare
______________________, an de fabricatie ___________, culoare _________________, pentru
a-l folosi in interes propriu pe o perioada determinata.
2. Pretul convenit pentru inchirierea autoturismului mai sus indicat este de ____________ RON
pe toata perioada contractului, urmand a fi achitata cu data de 05 ale fiecarei luni
3. Chiriasul declara pe propria raspundere ca a primit azi, data semnarii contractului autoturismul
cu elementele de identificare mai sus indicate in scopul folosirii acestuia, conform destinatiei sale,
pe o perioada determinata.
III. DURATA CONTRACTULUI
1. Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de _________, cu incepere de la data
de ________________, pana la data de ___________________.
2. Prezentul contract va putea fi prelungit prin acordul ambelor parti contractante incheindu-se in
acest scop un act aditional.
IV. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
1. Proprietarul are obligatia de a pune la dispozitia chiriasului autoturismul in stare perfecta de
functionare.
V. OBLIGATIILE CHIRIASULUI
1. Chiriasul trebuie sa posede permis de conducere valabil categoriei obliectului inchiriat pe
intreaga perioada de inchiriere si cu o vechime de 1 ani. Varsta minima obligatorie este de 21 de
ani.
2. Chiriasul isi asuma intreaga responsabilitate pentru orice accident provocat de conducerea
imprudenta a autoturismului, precum si de conducerea sub influenta bauturilor alcoolice sau in
stare de ebrietate, prin acest contract acceptand sa plateasca pagubele evaluate de catre
societatea noastra de asigurari.

3. In caz de accident, chiriasul este obligat sa anunte imediat producerea acestuia atat organelor
de politie, cat si proprietarului, si va permite efectuarea investigatiilor necesare.
4. Atat in cazul unui acceident rutier, cat si a furtului autoturismului sau din autoturism, clientul va
fi obligat sa obtina de la organele abilitate urmatoarele documente:
Procesul-verbal de tamponare sau furt, dupa caz;
Anexa 2 pentru polita CASCO;
Autorizatia de reparatie.
5. Chiriasul isi asuma intreaga raspundere pentru orice incalcare a regulamentului rutier in
vigoare. De asemenea este obligat sa plateasca toate amenzile primite in decursul perioadei pe
care a inchiriat autoturismul.
6. In caz de accident sau avarii produse din vina clientului,acesta va plati integral contravaloarea
reparatie.
7 Chiriasului ii este interzis:
Participarea la curse de masini sau in teste pentru verificarea performantelor
autoturismului;
Transportul materialelor sau substantelor interzise, precum si transportul oricaror marfuri
fara actele necesare;
Utilizarea autoturismului sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricaror substante care ii
poate afecta viteza de reactie sau starea de constienta;
Tractarea altor autoturisme sau remorci fara acordul scris al proprietarului;
Lasarea autoturismului cu geamurile deschise si/sau cu cheile in contact
nesupravegheate, iar sistemul de alarma va fi activat de fiecare data cand autoturismul
este parasit;
Efectuarea vreunei reparatii asupra autoturismului, acesta nu poate fi reparat decat intrun service autorizat si desemnat de proprietar;
Sa vanda, sa inchirieze sau sa garanteze cu autoturismul care face obiectul acestui
contract.
Incalcarea oricarei din conditiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiara a
clientului fata de proprietar, la plata tuturor daunelor cauzate.
11. Chiriasul la expirarea acestui contract, va restitui proprietarului bunul inchiriat, impreuna cu
toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.
VI. LIVRAREA SI PRELUAREA BUNULUI
1. Autoturismul va fi livrat respectiv preluat de la locul indicat de proprietar.
2. Autoturismul va fi inchiriat in bune conditii, fara defectiune si trebuie predat in aceleasi conditii.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
1. In cazul nerespectarii conditiilor acestui contract, partile au convenit ca acesta sa se
desfiinteze de plin drept, fara somatie si fara interventia instantei de judecata, contractul avand
forta juridica de titlu executoriu. Prezenta clauza are valoare de pact comisoriu de ultimul grad.
VIII. DISPOZITII FINALE
Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv validitatea, executarea
ori desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care partile nu se inteleg litigiul
se va solutiona de instanta competenta din judetul Bihor.
Prezentul contract s-a ncheiat n dou exemplare originale cte unul pentru fiecare din pri.
PROPRIETAR

CHIRIAS

_____________________
Administrator,

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
referitor la contractrul de inchiriere nr. _____din _____________

Incheiat intre:
S.C.
. cu sediul
, avnd numr
de nregistrare la Registrul Comerului
, CUI
, reprezentat
prin
, Administrator , n calitate de PRESTATOR, denumit astfel in
cuprinsul contractului de inchiriere
si
______________________ cu sediul_________________________________, avand nr. de
inregistrare la Registrul Comertului________________________,CUI____________ n calitate
de CHIRIAS
Prezentul proces verbal priveste autoturismul________________, tipul ____________, cu nr. de
inmatriculare ___________________, nr de identificare _________________, an fabricatie
___________, culoare ______________.
1. La predarea catre chirias, autoturismul a fost predat in stare perfecta de functionare.
2. La primire, proprietarul va verifica daca autoturismul este in stare perfecta de functionare.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________
3. Alte constatari:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________
PROPRIETAR

CHIRIAS

Returnare

PROPRIETAR

CHIRIAS

S-ar putea să vă placă și