Sunteți pe pagina 1din 7

Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

Str. Teodor Mihali nr. 58-60

Cluj-Napoca,
RO-400951
Facultatea de tiine Economice i Gestiunea
Afacerilor

Tel.: 0264-41.86.52-5
Str. Teodor
Mihali nr. 58-60
Fax: 0264-41.25.70
Cluj-Napoca,
RO-400951
econ@econ.ubbcluj.ro
Tel.: 0264-41.86.52-5
www.econ.ubbcluj.ro
Fax: 0264-41.25.70
econ@econ.ubbcluj.ro
www.econ.ubbcluj.ro

FIA DISCIPLINEI
ANALIZ FINANCIAR
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea

Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca


Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor

1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Finane
Contabilitate
Licen
Contabilitate i Informatic de Gestiune

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
ANALIZ FINANCIAR
2.2 Titularul activitilor de curs
Conf. univ. dr. Pop Fnua
2.3 Titularul activitilor de seminar Conf. univ. dr. Pop Fnua
2.4 Anul de studii

III 2.5 Semestrul

5 2.6 Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru ale activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4 din care: 3.2 curs
2
56
28
3.4 Total ore din planul de nvmnt
din care: 3.5 curs

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti...................................
3.7 Total ore studiu individual
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numrul de credite
5

2
28
ore
15
20
25
3
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Cursul presupune cunoaterea unor elemente de baz, asigurate de cteva din disciplinele
prevzute n planul de nvmnt nivel Licen, din domeniile: Statistic, Contabilitate
financiar, Finanele ntreprinderii, Raportri financiare
4.2 de competene
Nu este cazul
5. Condiii (acolo unde este cazul)
Dotri tehnice necesare susinerii prelegerilor (calculator, soft-uri necesare,
5.1. de desfurare a
videoproiector)
cursului
Prezena studenilor la cursuri

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Prezena obligatorie a studenilor la orele de seminarii/laboratoare


Punerea la dispoziia studenilor a surselor de informare privind culegerea datelor
necesare efecturii studiilor de caz
Predarea lucrrilor de seminar la termenul impus de ctre titularul de disciplin

6. Competenele specifice acumulate


Competene
Elaborarea situaiilor financiare, a documentelor de sintez, a raportrilor ctre diferite
profesionale
organisme precum i efectuarea de analize, sinteze, previziuni i evaluri economice
Asistarea managementului in procesul decizional
Competene
Cunoasterea, explicarea i interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, strilor i tendinelor
transversale
specifice activitilor economice i elaborarea de judeci de valoare argumentate la nivel
micro i macroeconomic
Comunicarea oral i scris n scop profesional i dezvoltarea deprinderilor de a lucra eficient
n echip
7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaterea conceptelor de baz i utilizarea cunotinelor de
specialitate pentru explicarea i interpretarea de date i informaii
financiare din punct de vedere cantitativ i calitativ;
Familiarizarea cu forma i coninutul raportrilor financiare conforme
cu reglementrile n vigoare;
nsuirea metodologiei de analiz a fiecrei componente a situaiilor
financiare (indicatori, indici, rate de structur, modele de evaluare a
riscului de faliment etc.);
Fundamentarea unor cunotine necesare crerii/dezvoltrii abilitilor
de a exprima concluzii pertinente privind situaia financiar a unei
entiti economice n scopul facilitrii lurii deciziilor la nivel
managerial
7.2 Obiectivele specifice
Familiarizarea cu conceptele fundamentale ale analizei financiare;
Evidenierea comportamentul fenomenelor i proceselor ce se deruleaz
n mediul economic, prin utilizarea unor metode de investigare generale
sau specifice aanalizei;
nvarea, nelegerea i stpnirea instrumentelor (procedeelor) utile
elaborrii unor modele de analiz performant a fenomenelor ce se
deruleaz n mediul microeconomic;
Interpretarea influenelor factorilor care acioneaz asupra fenomenelor
economice i propunerea unor soluii pertinente de cretere a eficienei
economice;
Localizarea rolului analizei financiare pentru fiecare decident-utilizator
al situaiilor financiare;
Familiarizarea cu componentele Situaiilor financiare i a informaiilor
pe care le furnizeaz fiecare, n vederea unei analize financiare globale
ct mai pertinente;
Identificarea i interpretarea sistemului de indicatori utilizai n analiza
financiar;
nsuirea metodologiei de analiz a Situaiilor financiare i dezvoltarea
capacitii studenilor de a calcula i mai ales de a interpreta indicatorii
specifici analizei financiare, necesari lurii decizilor i stabilirii
diagnosticului financiar;
Crearea deprinderilor necesare de a efectua previziuni ct mai apropiate
de realitatea din entitatea economic i din mediul economic n care
aceasra acioneaz.

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

Aspecte teoretico-conceptuale ale analizei


Prelegere: prezentarea cursului cu 1 prelegere (2 ore/prelegere)
financiare (Necesitatea, importana, obiectul de ajutorul videoproiectorului, avnd la
studiu i obiectivele analizei financiare; Coninutul baz slide-urile i sursele
Studierea surselor
i etapele procesului de analiz financiar;
bibliografice
bibliografice, delimitarea clar
Tipologia analizei financiare, Funciile analizei
a conceptelor i discutarea
financiare i utilizatorii rapoartelor de analiz)
informaiilor prezentate pe
slide-uri.
Metodologia analizei economico-financiare
Prelegere prezentarea cursului cu 3 prelegeri (2 ore/prelegere)
(Metode ale analizei calitative i metode ale
ajutorul videoproiectorului, avnd la
analizei cantitative)
baz slide-urile i sursele
Participarea la discuii privind
bibliografice. Se recomand metoda tematica cursului. i
interactiv de predare bazat pe
exemplificarea metodelor i
exemple alternative, insistarea pe
procedeelor specifice .
cuvintele cheie i ncurajarea
Rspunsuri directe la
participrii active a studenilor la
ntrebrile studenilor.
curs
Analiza de ansamblu a poziiei financiare
Prelegere. Se recomand metoda
2 prelegeri (2 ore/prelegere)
(Analiza evoluiei poziiei financiare; Analiza
interactiv de predare. Prezentarea
structurii poziiei financiare)
cursului se va face cu ajutorul
Studierea surselor bibliografice
videoproiectorului, iar slide-urile vor specifice tematicii. Explicarea
cuprinde cuvintele cheie i
poziiei financiare pe baza
indicatorii specifici tematicii
formularului de Bilan conform
abordate
reglementrilor n vigoare,,
participarea la discuii i
rspunsuri directe la ntrebrile
studenilor
Analiza echilibrului financiar (Analiza
Prelegere. Se recomand metoda
2 prelegeri (2 ore/prelegere)
indicatorilor de activitate; Analiza lichiditii
interactiv de predare prin
financiare; Analiza solvabilitii financiare)
ncurajarea participrii active a
Studierea surselor bibliografice
studenilor la curs. Prezentarea
recomandate. Explicarea
cursului se va face cu ajutorul
indicatorilor specifici tematicii
videoproiectorului, iar slide-urile vor abordate i participarea
cuprinde cuvintele cheie i
studenilor la discuii.
indicatorii specifici tematicii
abordate
Analiza performanelor financiare
Prelegere: prezentarea cursului cu 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
(Analiza performanelor financiare pe nivele de
ajutorul videoproiectorului, avnd la
activitate; Analiza performanei financiare cu
baz slide-urile i sursele
Studierea surselor bibliografice
ajutorul ratelor de rentabilitate)
bibliografice. Se recomand metoda specifice tematicii. Explicarea
interactiv de predare prin
performanei financiare cu
ncurajarea participrii active a
ajutorul formularului de Cont
studenilor la curs
de profit i pierdere conform
reglementrilor n vigoare,,
participarea la discuii i
rspunsuri directe la ntrebrile
studenilor.

Analiza fluxurilor de trezorerie


(Definirea fluxurilor de trezorerie; Importana i
coninutul situaiei fluxurilor de trezorerie;
Metode de determinare a fluxurilor de trezorerie;
Indicatori de analiz a fluxurilor de trezorerie)

Prelegere. Se recomand metoda


2 prelegeri (2 ore/prelegere)
interactiv de predare prin
ncurajarea participrii active a
Studierea surselor bibliografice
studenilor la curs. Prezentarea
specifice tematicii. Explicarea
cursului se va face cu ajutorul
fluxurilor de trezorerie cu
videoproiectorului, iar slide-urile vor ajutorul formularului Situaia
cuprinde cuvintele cheie i
fluxului de numerar conform
indicatorii specifici tematicii
reglementrilor n vigoare,,
abordate
participarea la discuii i
rspunsuri directe la ntrebrile
studenilor.
Analiza riscului de faliment (Tipologia riscului de Prelegere: prezentarea cursului cu 2 prelegeri (2 ore/prelegere)
faliment; Metode statistice de evaluare a riscului ajutorul videoproiectorului, avnd la
de faliment, Metode bancare de evaluare a bonitiibaz slide-urile i sursele
Studierea surselor bibliografice
entitii economice)
bibliografice. Se recomand metoda recomandate. Explicarea
interactiv de predare prin
metodelor specifice tematicii
ncurajarea participrii active a
abordate i participarea
studenilor la curs
studenilor la discuii.
Bibliografie:
1. Btrncea, Ioan (coord.), Raportarea i analiza financiar a entitii economice, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2010;
2. Buglea, Alexandru, Analiz economico-financiar, Ediia a II-a revizuit, Editura Mirton, Timioara, 2011;
3. Lala-Popa, Ion, Analiz economico-financiar. Elemente teoretice i studii de caz , Editura Mirton, Timioara,
2009;
4. Mironiuc, Marilena, Analiz economico-financiar : performan, poziie financiar, risc, Editura
Universitii Al.I. Cuza, Iai, 2009;
5. Mironiuc, Marilena, Pop, Fnua (coord.), Analiz economic i financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013;
6. Pop, Fnua, Analiza financiar Curs, FSEGA, UBB Cluj-Napoca, 2013-2014;
7. Siminic, Marian, Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008;
8. * * *OMFP 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
publicat n M.O. nr. 766/10.11.2009;
9. * * * Standarde internaionale de raportare financiar, Editura CECCAR. Bucureti, 2011
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Exemplificarea coninutului i etapelor procesului


de analiz pe baza unui exemplu practic de
descompunere a unui fenomen n factori de
influen

Punerea la dispoziie a datelor


necesare pentru exemplificare i
explicarea conceptelor utilizate
(fenomen, elemente, factori, cauze,
ordine de analiz)
Exemplificarea procedeelor analizei cantitative n Punerea la dispoziie a datelor
cazul legturilor deterministe Studiu de caz
necesare pentru exemplificarea
procedeelor specifice

Exemplificarea procedeelor analizei cantitative n Punerea la dispoziie a datelor


cazul legturilor nedeterministe Studiu de caz
necesare pentru exemplificarea
procedeelor specifice

Observaii
1 seminar/laborator (2 ore
/seminar, laborator)
Evidenierea coninutului i
etapelor procesului de analiz
2 seminarii/laboratoare (2
ore /seminar, laborator)
Evidenierea procedeelor i a
metodelor de analiz cantitativ
utilizate n cadrul legturii
deterministe dintre fenomen i
factori
1 seminar/laborator (2 ore
/seminar, laborator)
Evidenierea procedeelor i a
metodelor de analiz cantitativ
utilizate n cadrul legturii
nedeterministe dintre fenomen
i factori

Prezentarea situaiilor financiare ntocmite la


nivelul unei entiti economice Studiu de caz

Exemplificarea cifric, analiza i interpretare


indicatorilor de reflectare a evoluiei i structurii
poziiei financiare - Studiu de caz

Punerea la dispoziia studenilor a


situaiilor financiare reale ale unei
entiti economice,, ntocmite pe o
perioad de 4 ani

2 seminarii/laboratoare (2
ore /seminar, laborator)
Explicarea fiecrei situaii
financiare i a legturii dintre
acestea
2 seminarii/laboratoare (2
ore /seminar, laborator)

Punerea la dispoziia studenilor a


indicatorilor calculai privind
tematica abordat, cu ajutorul
datelor din situaiile financiare reale Explicarea indicatorilor
ale unei entiti economice, pe o
calculai i interpretarea
perioad de 4 ani
acestora pe baza datelor reale
Exemplificarea cifric a echilibrului financiar i Punerea la dispoziia studenilor a 1 seminar/laborator (2 ore
interpretarea cu ajutorul indicatorilor de activitate, indicatorilor calculai privind
/seminar, laborator)
lichiditate i solvabilitate financiar - Studiu de caz tematica abordat, cu ajutorul
datelor din situaiile financiare reale Explicarea indicatorilor
ale unei entiti economice, pe o
calculai i interpretarea
perioad de 4 ani
acestora pe baza datelor reale
Calculul i interpretarea indicatorilor performanei Punerea la dispoziia studenilor a 2 seminarii/laboratoare (2
financiare - Studiu de caz
indicatorilor calculai privind
ore /seminar, laborator)
tematica abordat, cu ajutorul
datelor din situaiile financiare reale Explicarea indicatorilor
ale unei entiti economice, pe o
calculai i interpretarea
perioad de 4 ani
acestora pe baza datelor reale
Exemplificarea metodelor de determinare, analiz Punerea la dispoziia studenilor a 1 seminar/laborator (2 ore
i interpretare a fluxurilor de trezorerie - Studiu de indicatorilor calculai privind
/seminar, laborator)
caz
tematica abordat, cu ajutorul
datelor din situaiile financiare reale Explicarea indicatorilor
ale unei entiti economice, pe o
calculai i interpretarea
perioad de 4 ani
acestora pe baza datelor reale
Exemplificarea i analiza metodelor de evaluare a Punerea la dispoziia studenilor a 2 seminarii/laboratoare (2
riscului de faliment
indicatorilor calculai privind
ore /seminar, laborator)
tematica abordat, cu ajutorul
datelor din situaiile financiare reale Explicarea indicatorilor
ale unei entiti economice, pe o
calculai i interpretarea
perioad de 4 ani
acestora pe baza datelor reale
Bibliografie:
1. Btrncea, Ioan (coord.), Raportarea i analiza financiar a entitii economice, Editura Risoprint, ClujNapoca, 2010;
2. Buglea, Alexandru, Analiz economico-financiar, Ediia a II-a revizuit, Editura Mirton, Timioara, 2011;
3. Lala-Popa, Ion, Analiz economico-financiar. Elemente teoretice i studii de caz , Editura Mirton, Timioara,
2009;
4. Mironiuc, Marilena, Analiz economico-financiar : performan, poziie financiar, risc, Editura
Universitii Al.I. Cuza, Iai, 2009;
5. Mironiuc, Marilena, Pop, Fnua (coord.), Analiz economic i financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013;
6. Pop, Fnua, Analiza financiar Aplicaii practice, FSEGA, UBB Cluj-Napoca, 2013-2014;
7. Siminic, Marian, Diagnosticul financiar al firmei, Editura Universitaria, Craiova, 2008;
8. * * *OMFP 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
publicat n M.O. nr. 766/10.11.2009;
9. * * * Standarde internaionale de raportare financiar, Editura CECCAR. Bucureti, 2011
9. Coroborarea/validarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Aceast disciplin este inclus n acreditarea oferit de ctre Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA);
Prin nsuirea conceptelor teoretico-metodologice i abordarea aspectelor practice incluse n disciplina Analiz
financiar, studenii vor dobndi un bagaj de cunotine consistent n ceea ce privete nelegerea, cunoaterea i
stpnirea metodelor, procedeelor i sistemului de indicatori necesari stabilirii diagnosticului financiar al unei entit i
economice,
Structura cursului teoretic, dublat de exemplificrile cifrice i studiile de caz de la seminarii,, urmeaz firul logic
al analizei, pornind de la cunoaterea, nelegerea corelaiilor dintre situaiile financiare, continund cu calculul i
interpretarea indicatorilor specifici demersului de analiz financiar i ncheind cu eviden ierea cauzelor/factorilor
favorabili i/sau nefavorabili i desprinderea concluziilor care evideniaz starea financiar a unei entit i economice.
Parcurgerea acestui curs asigur studenilor competene privind cunoasterea, explicarea i interpretarea ideilor,
proceselor, fenomenelor, strilor i tendinelor specifice activitilor economice i elaborarea de judeci de valoare
argumentate la nivel micro i macroeconomic, elaborarea raportrilor ctre diferite organisme i efectuarea de
analize, sinteze, previziuni i evaluri economice, asumarea responsabilitilor i dezvoltarea deprinderilor de a lucra
eficient n echip precum i asistarea managementului n ceea ce privete adoptarea deciziilor
De asemenea, n urma cunotinelor i competenelor dobndite, studenii absolveni ai nivelului licen , n urma
continurii pregtirii n cadrul programelor de studii masterale specifice n domeniu, vor putea avea acces la
asociaiile profesionale de profil (SRAEF,UNEVAR, CECCAR, CAFR).
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.3 Pondere n
nota final
Elaborarea unui proiect pe baza datelor reale Proiectele vor fi realizate n cadrul
40%
la nivelul unei entiti economice.
echipelor de maxim 4 studeni, cu
precizarea dimensiunii i structurii
Tema proiectului va fi stabilit de titularul de proiectului i a contribuiei (pe
disciplin mpreun cu echipa de studeni care capitole i/sau paragrafe) fiecrui
va efectua proiectul.
student din cadrul echipei la
elaborarea proiectului.
Proiectul se va realiza pe baza datelor reale,
pe o perioad de 4 ani, ale unei entiti
Referatul se va susine public i se
economice i va atinge toate aspectele vizate vor adresa ntrebri, att de ctre
de demersul de analiz financiar
profesor ct i de ctre studeni.
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Tema proiectului, formarea echipelor,


alegerea entitile economice care vor fi
analizate i bibliografia necesar, vor fi
stabilite n primele dou sptmni de
activitate
Titularul de disciplin va stabili criteriile de
notare n funcie de aportul fiecrui student la
elaborarea i asumarea sarcinilor n cadrul
proiectului.
Notare de la 1 la 10
Examen scris test gril i
rezolvri de probleme
Participarea activ la seminar
Rezolvarea studiilor de caz

50%

10.5
10%
Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performan
Pentru absolvirea acestei discipline este necesar obinerea unei note finale de minim 5(cinci);
Elaborarea unui proiect de cercetare care s demonstreze, pe baza datelor reale culese din situaiile financiare ale
unei entiti economice, nsuirea conceptelor de baz, a metodelor i tehnicilor de analiz financiar, nelegerea i
interpretarea indicatorilor financiari precum i desprinderea concluziilor care servesc stabilirii diagnosticului financiar
Rezolvarea testelor gril i a problemelor pe care se bazeaz examenul scris pentru minim nota 5.
Examenul este scris i dureaz 120 minute
Data completrii
4 martie 2014

Semntura titularului de curs


.............................................

Semntura titularului de seminar


.............................................

Semntura directorului de departament .............................................


Data avizrii n departament 6 martie 2014.