Sunteți pe pagina 1din 3

14

I, Nr.416/11.VI.2015
OFICIALAL
ROMANIEI,
PARTEA
MONITORUL

AL E ORGANELOR
ACTE
ALE ADM INISTRATIE!

TAT E
DE SPECIALI
PUBLICE
CENT RALE

MINISTERULTRANSPORTURILOR

ORDIN
pentrumodificareaanexeinr.2la Ordinulministruluitransporturilor9i infrastructuriinr.48012011
pentruaprobareaprogramelor-cadru
de formare,instruire9i perfeclionareprofesionali
a auditorilorde siguranli rutieri, a tarifelorpentruefectuareaevaluirii de impact,a audituluide
siguranli rutieri 9i a inspeclieide siguranfi, a onorariilorcuveniteauditorilorde siguranli
care se incheiede citre AutoritateaRutieri Romini rutieri, precum9i a contractelor-cadru
A.R.R.cu investitorii,cu administratorii9i cu auditoriide siguranli rutieri
privindgestionarea
rutierS,
sigur,anlei
circulalieipe infrastructura
15 din Legeanr.26512008
in terneiulprevederilorart.
privindorganizarea
Ministerului
func{ionarea
precumgi ale art. 5 alin.(a) din Hotdr6reaGuvernuluinr. 2112015
republicatS,
9i
Transporturilor,
.

ordin:
emiteurmdtorul
ministrultransporturilor

gi cu auditoriide siguran!5rutierd,publicatin
administratorii
Art. l.-Anexa nr.2la Ordinulministruluitransporturilorgi
pentruaprobarea
programelor-cadruMonitorulOficialal Rominiei,Parteal, nr.512 9i 512 bis din
infrastructuriinr.48012011
profesionalia auditorilor 20 iulie2011,se modificdgi se Tnlocuiegte
cu anexacareface
de formare,instruiregi perfec{ionare
din prezentulordin.
de siguranli rutierd,a tarifelorpentruefectuareaevaludriide parteintegrantd
RutieriRomdni- A.R.R.va ducela
Art. ll. - Autoritatea
impact,a audituluide siguranfdrutierd9i a inspeclieide
prevederile
prezentului
ordin.
cuveniteauditorilor
de siguran{irutierd, indeplinire
a onorariilor
siguranld,
Art. lll. - Prezentulordinse publici in MonitorulOficialal
precum gi a contractelor-cadru
care se incheie de cdtre
Parteal.
cu Rom6niei,
AutoritateaRutieri RomAnd- A.R.R. cu investitorii,
Ministrultransporturilor,
loan Rus
25 mai2015.
Bucuregti,
Nr.673.
ANExA
(Anexanr. 2 la Ordinulnr. 480/2011)

Tarifepentruefectuareaevaluirii de impactasuprasiguranleirutiere,a audituluide siguranli rutieri


de siguranli rutieri
9i a inspeclieide siguranli rutieri, onorariilecuveniteauditorilor/inspectorilor
pentruactivitilile prestate,tarife perceputepentruactivitilile legatede organizarea9i realizareacursurilor
de siguranli rutieri,
de formare,instruire9i perfectionareprofesionali a auditorilor/inspectorilor
precumgi destinaliasumelorprovenitedin incasareaacestora
evaluiriide impactasupra
RutieriRomdni-A.R.R. pentruefectuarea
de citre Autoritatea
Art. 1. Tarifelepracticate
gi
legatede organizarea
siguranleirutiere,a audituluide siguranldrutieri,a inspeclieide siguranlirutieri gi pentruactivitdfile
profesionalia auditorilor/inspectorilor
de siguranlirutierdsuntdupi
cursurilorde formare,instruiregi perfeclionare
realizarea
cumurmeazd:
de
evaludriide impactasuprasiguranleirutiere,a audituluide siguran!5rutieri 9i a inspecliei
1. Tarifepentruefectuarea
siguranlirutierd
Tarif/unitatede mdsurd

in conformitate
cu cap.I secliuneaa ll-a din
Diumurilepublice,clasificate
privindregimuldrumurilor,
republicati,
nr.43/1997
cu
Guvernului
Ordonanla
modificdrile
si comoletirileulterioare

expres
Autostrdzi/drumuri
Noduripe autostrdzi/drumuri
expres
nationale
Drumuri
Drumuripublice lnterseclii
pe drumurina[ionale
carefac legdtura
intre localitdti Drumurijudelene
judelene
pe drumuri
lntersec{ii
Drumuri
comunale
pe drumuricomunale
lntersec{ii

Unitatea Pentruefectuarea
de
inspecfiei
de
mdsuri
siguran!5rutierd
periodicd

km
buc.
km
buc.
km
buc.
km
buc.

150euro
600euro
200euro
400 euro
200euro
400 euro
100euro
200euro

Pentruefectuarea
Pentruefectuarea
evaluiriide impact
auditului
de
asuprasiguranlei
siguranldrutieri
rutiere

2.000euro
4.000euro

150euro
600euro
20ueuro
400 euro

2.UUU
euro

zuueuro

4.000euro
1.Ouu
euro
2.000euro

400 euro

1.500euro

o.uuueuro

1UUeuro

200euro

MONITORUL
OFICIALAL
ROMANIEI,
PARTEA
I, Nr.416/11.VI.2015

15

Tarif/unitate
de rnisuri
Drumurilepublice,clasificate
in conformitate
cu cap.I secliuneaa ll-a din
Ordonanla
Guvernului
nr.43/1997privindregimuldrumurilor,
republicati,
cu
rnodificirilesi completdrile
ulterioare

StrizicategoriaI
Drumuripublice
in interiorul
Urbane Strdzi categoriall
localitdtilor
Strdzicategoriall
StrdzicategorialV
Strizisecundare
Urbane Intersec!ii
Drumuripublice
Pielecirculabile
in interiorul
Pasaje
rutiere
lobalit6!ilor
Strdziprincipale
Rurale Strdzisecundare
Intersectii

Unitatea Pentruefectuarea
de
inspeclieide
mdsuri
sigurantirutierd
periodic6

km
km
km
km
km
buc.
buc.
buc.
km
KM

buc.

lnspeclie
suplimentard
de siguran{d
rutierila accidente
rutieresoldatecu
persoanedecedate,pe drumuripublice

100 euro

100euro
B0euro
80 euro
60 euro
400 euro
600 euro
600euro
50 euro
50 euro
100euro

Pentru efectLtarea
audituluide
siguran!6 rutierd

Pentruefectuarea
evaludriide impact
asuprasiguranlei
rutiere

f .000euro
1.000euro
800euro
800euro
600euro
4.000euro
6.000euro
6.000euro
500euro
500euro
1.000euro

100euro
100euro
80 euro
80 euro
60 euro
400 euro
tiu0euro
600euro
50 euro
50 euro
100euro

Unitatea de mdsurd

Tarif/unitatea
de mdsuri

buc.

500euro

2- Taritulpentruinspecfie/audit
de siguranlirutierdpentruintersecfii/noduri/pasaje
pe drumuripublicecu mai multde
4 brale(ramuri)cregtecu 25o/o
pentrufiecarebra!(ramuri)suplimentar(i).
3- Pentruo interseclie/un
nodintredoui saumaimultedrumuripublice,inspecliade siguran!6
rutierise efectueaziodatd
cu inspecliade siguran{irutierda drumuluicu clasificarea
ceamaimare,iartarifulaplicatestecel aferentOrumutuicu
ceamaimare.
"l;;ifi;;;
4. Pentruefectuarea
audituluide siguran!5rutieri tarriful
se impartedupdcumurmeazi:
Stadiul1
Pentruproiectul
preliminar:
20%dincuantumul
tarifului
Stadiul2
Pentruproiectele
detaliate:
50%dincuantumul
tarifului
Stadiul3

Anteriorrecepliondrii
drumuluipublic:

Stadiul4

lmediatdupd darea in exploatarea drumuluipublic:

20o/o
dincuantumultarifului
10%dincuantumul
tarifului

5. Pentrudrumuripublice,tarifeleexprimate
in europer km se calculeazipropo(ionalla subunitatea
de 0,1 km drum.
6. Tarifulpentru.auditul.de
siguranlirutierdesteacelagiindiferent
de faptulci se efectueaza
pentruun drumpublicnou
saupentruun drumpublicreabilitaVmodernizat.
7. Tarifulaferentevaluiriide impactasuprasiguranleirutiereiauditului/inspecfiei
de siguranfdrutierdpentruun sectorde
drumse calculeaze
insum6ndtarifulevaludriide impactasuprasiguranlei
rutiere/audiiului/inspicfiei'de
siguranlirutiericu tariful
pentruinterseclii
pe drumuri,noduri,pasaje,pielecirculabite,
dupi caz.
8. Pentrudrumurile.nafionale
gi drumurilejudelenecaretraverseazi]ocalitSlile
rurale,tarifarease realizeaziconform
tarifuluiaferentauditului
de sig_uranli
rutieripentrudrumuripublice.noi
cgrgfaclegdtuftiintrelocalitili.Undrumnafional,
judelean
sau comunalcaretraverseazdolocalitatenu esteconsiderat
ca drumin interiorullocalitdfiigiseinspect""ie
nalional,
drumjude[eansaudrumcomunalincluzAnd
toate.intersecliile
""'drum
salecu altedrumuridin interioiullocaliia$i.
9. Platatarifelor/onorariilor
se facein lei,la cursulde schimbleu/eurocomunicatde BancaNalionalia Romdniei
in ziua
emiteriifacturiisi inscrispe facturd.
10.Tarifepereepute
pentru.
activitdlile
legatede organizarea
gi realizarea
cursurilor
de formare,instruiregi perfec[ionare
profesionald
a auditorilor/inspectorilor
de siguranlirutier6
Tipulcursului

Tarif

Cursde formareprofesionald
a auditorilor
de siguranlirutieiE

4.500lei/persoand

Cursde formareprofesionald
a inspectorilor
de siguranldrutieri

3.300leilpersoani
2.000lei/persoani

1.300lei/persoani
Art.2.
Sumeleprovenitedin incasareatarifelorpentru cursurilorde formarese fac venitla bugetulAutoritdlii
Rutiere.
efectuareaevaludriide impactasuprasiguranleirutiere,a Rom6ne-A.R.R. si se utilizeazd
pentru:
audituluide siguranlirutierd,a inspeclieide siguranlirutieri,
1. plata onorariitorauditorilor/inspectorilor
de siguranli
precum9i din activitdlilelegatede organizareagi realizarea rutierdpentruactivitdfile
prestate;

16

l. Nr.416/11.V|.2015
MONITORUL
OFICIALALROMANIEI.PARTEA

de norme,standarde
de elaborare
12.finanlarea
activitdlii
membrilorComisieide atestare,
2. plata indemnizafiilor
9i
rutieri,
in concordanlicu
ghiduritehnice
in
materie
de
siguranli
gi solufionare
a contestafiilor;
disciplind
in
la niveleuropean9i internalional,
funclionalede evoluliareglementdrilor
3. finan{areaactivitd{iicompartimentelor
institute
de
cercetare
de
cu
institute
colaborare
impact
de
de
gestioneazd
evaluare
activitatea
9i/sau
care
specialitate
rutierdgi inspeclia invdlimAntsuperior.
rutiere,auditulde siguran!5
asuprasiguranlei
de
cuveniteauditorilor/inspectorilor
Art. 3. - (1) Onorariile
rutierd;
de siguranld
prestate
pentru
TVA.
nu
con[in
activitilile
rutierd
siguranld
a tronsoanelor
de drum
de clasificare
4. finanlareaactivitdlii
rutierdse calculeazi
(2) Onorariul
de siguranld
auditorului
pe categoriide siguranlirutierd;
urmeazd:
dupi
cum
5. finanlareaactivitdliide clasificarea releleirutieredin
rutieri,indiferent
de
de auditde siguranfd
a) pentrupresta{ia
punctulde vedereal riscului
de accidente;
pentru
pentru
drum
nou
sau
un
faptul
ci
se
efectueazi
a costuluisocialmediu
activitiliidedeterminare
6. finanlarea
drum existent:50% din valoarea
reabilitare/modernizare
persoane
decedate
al unuiaccidentsoldatcu
9i alcostuluisocial contractului
RutierdRom6ni-A.R.R.
Autoritatea
incheiat
intre
grav;
mediual unuiaccident
gi investitor/administratorul
drumului,
defalcatpropo(ionalpe
de formare
a cursurilor
activitiliide organizare
7. finantarea
pct.
1
4;
art.
cele4 stadii,conform
de
profesionald
in scopul atestdriiauditorilor/inspectorilor
b) pentruprestaliade evaluarede impactasuprasiguran{ei
gi rutiere,indiferent
cursurilor
de instruire
rutier6,precumgi organizarea
siguranld
defaptulcd se efectueazipentrudrumnousau
pentruauditoriide siguranldrutierdatestali9i pentrureabilitare/modernizare
perfeclionare
drumexistent50%din valoarea
rutierdatestali9i pentruplatafurnizorilor contractului
inspectorii
de siguranld
RutieriRomdnd-A.R.R.
Autoritatea
incheiatTntre
de invdlim6nt superior giinvestitor.
de formare profesionald/institulii
acreditate;
de siguranli rutierd,pentru
(3) Onorariulinspectorului
B. finanlareaorganiziriide informdrigi dezbateriale prestaliade inspec{ie
atdtpentru
de siguranldrutieri periodicd,
de siguranlirutierdpe temelegatede drumuripublice,cdtgi pentruintersecfii,
auditorilor/inspectorilor
noduri,pasajesaupiele
gi practiciiin domeniu;
cercetdrii
rezultatele
incheiatintre
estede 30%dinvaloareacontractului
circulabile,
la AutoritateaRutieri Romind - A.R.R. 9i administratorul
participiriipe planna[ional9i internalional
9. finanlarea
gestiondrii
siguranleirutiere;
public.
activitdlispecificedomeniului
drumului
de
documentaliilor
de siguran!5rutieri pentru
(4) Onorariulinspectorului
10. finanlarearealizdrii
9i publicaliilor
de siguranldrutierd;
estede 50%din valoareacontractului
pentruauditorii/inspectorii
suplimentare
inspec{iile
specialitate
11. finan{area activitilii SecretariatuluiConsiliului incheiat intre AutoritateaRutieri Rom6ni - A.R.R. si
public.
drumului
pentrusiguran!5rutierd;
administratorul
interministerial

ROMANIEI
EDITOR:
GUVERNUL
Oficial"R.A,, Str. Parculuinr.65, sectorul1, Bucuregti;C.|.F.RO427282,
,,Monitorul
Banca ComercialdRom6nd- S.A. - Sucursala"Unirea"Bucures,ti
IBAN:RO55RNC80082006711100001
Direcliade Trezorerie9i ContabilitatePublici a MunicipiuluiBucuregti
gi IBAN:RO12TREZ7005O69XXX000531
(alocatnumai persoanelorjuridicebugetare)
internet:www.monitoruloficial.ro
.291150,fax021.318.51.15,e-mail:marketing@ramo.ro,
Tel.02'1.318.51
Adresa pentrupublicitate:Centrulpentrurelaliicu publicul,Bucuregti,9os. Panduri nr. 1,
. bfoc P33, parter,sectorul5, tel.021.401.00.70,lax021'401-00.719i021'401-00.72
Oficial"R.A.
Tiparul:,,Monitorul
confine 16 pagini.
Monitorul Oflcial al Rominiei, Partea l, nr.416111.V1.2015

Preful:3,20lei

,ilxl}]
|ssN1453---4495