Sunteți pe pagina 1din 41

Universitatea Politehnica Din Bucuresti

Facultatea De Chimie Aplicata Si Stiinta Materialelor

Apa potabil

Profesor ndrumtor:
.l. Dr. Ing. Daniela Simina TEFAN
Masterand:
Flavia Cristiana BIRU

Bucureti, 2016

Cuprins
1. Legislaia n domeniul calitii apei..................................................................................3
2. Cerere de certificare produs prin utilizarea certificatelor sau mrcilor de conformitate. .6
3. Declaraia de conformitate..............................................................................................10
4. Dosar tehnic....................................................................................................................15
4.1. Introducere...............................................................................................................15
4.2. Surse de ap potabil................................................................................................15
4.2.1. Apele de suprafa.............................................................................................16
4.2.2. Apele subterane.................................................................................................16
4.3. Asigurarea cu ap potabil.......................................................................................17
4.3.1. Alimentarea cu ap potabil..............................................................................18
4.4. Procedeele i etapele de tratare a apei......................................................................18
4.5. TRANSPORTUL, STOCAREA I DISTRIBUIA APEI POTABILE...................22
5. Evaluarea conformitatii apei potabile.............................................................................24
5.1. Funciile care trebuie ndeplinite prin certificare.....................................................25
5.2. prevederi legislative privind conformitatea apei potabile........................................25
Parametrii de calitate ai apei potabile.........................................................................26
Monitorizarea..............................................................................................................32
Specificaii pentru analiza parametrilor......................................................................36
6. Msuri de protecie muncii, prevenirea i stingerea incendiilor.....................................41

1. Legislaia n domeniul calitii apei

O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr.265/29 iunie

2006;
Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata prin Legea nr.310/2004, Legea
nr.112/2006 si O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte
normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului , aprobata

prin Legea nr.161/2007;


Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile modificata si completata de Legea

nr.311/2004;
H.G. nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si
monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si

distributiei apei potabile;


H.G. nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, modificata si completata prin
H.G. nr.783/2006 pentru modificarea si completarea anexei la H.G. nr. 351/2005 si prin
H.G. nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun

acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;


O.M.A.P.A.M. nr.44/2004 pentru aprobarea Regulamentului

monitoringului calitatii apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase;


O.M.A.P.A.M. nr.501/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru intocmirea

inventarului initial al surselor de poluare pentru mediul acvatic si apele subterane;


H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in

privind

realizarea

mediul acvatic al apelor uzate, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005 si H.G.
nr.210/2007 pentru modificarea si si completarea unor acte normative care transpun

acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;


H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea

zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;


H.G. nr.100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind
metodele de masurare si frecventa de preluare si analiza a probelor din apele de
suprafata destinate producerii de apa potabila , modificata si completata de H.G.
nr.662/2005, de H.g. nr. 567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care

trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA 013 si


de H.G. nr.210/2007 pentru modificarea si si completarea unor acte normative care

transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;


Ordinul nr.278/1997 privind aprobarea Metodologiei cadru de elaborare a planurilor de
prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential

poluatoare;
Ordinul nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor

de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa;


Ordinul nr.15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporara a
autorizatiei de gospodarire a apelor si a Procedurii de modificare sau retragere a

avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor;


Ordinul nr.662/2006 privind aprobarea Procedurii si a competentelor de emitere a

avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor;


Ordinul nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu, modificat prin Ordinul nr. 210/2004 si

Ordinul nr.1037/2005;
O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri aprobata prin

legea nr.186/2007;
O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase aprobata prin Legea nr.451/2001, modificata si
completata de Legea nr.324/2005 se de O.G. nr.53/2006(aprobata prin legea

nr.464/2006);
H.G. nr. 92/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase modificata si

completata de H.G. nr.597/2007;


H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr.200/2000 privind clasificarea , etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor

chimice periculoase, modificata si completata de H.G. nr.199/2006;


H.G. nr.347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor
substante si preparate chimice periculoase, modificata si completata de H.g. nr.

932/2004, H.G. nr. 646/2005 si H.G. nr. 498/2007;


Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

modificata si completata prin Legea nr.263/2005;


Ordinul nr.552/2005(Ordinul nr.1001/2005) privind procedurile de raportare , de catre
agentii economici a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele
chimice;

Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si in
special a solurilor , cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, modificat si

completat de Ordinul nr.27/2007;


Ordinul nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind

mediul de viata al populatiei, completat prin Ordinul nr.1028/2004;


Ordinul nr.117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru
proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii
obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii
in registrul comertului si a Procedurilor de reglementare sanitara apunerii pe piata a
substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori
consumului uman, modificat de Ordinul nr.972/2005, Ordinul nr.824/2006 pentru

aprobarea normelor privind organizarea si functionarea Inspectiei sanitare de Stat;


H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii rsurselor de apa, Ordinul
nr.44/2004 de aprobare a Regulamentului privind realizarea monitoringului calitatii

apelor pentru substante prioritare/prioritar periculoase


Ordinul nr.325/2001 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru realizarea
prevederilor H.G. nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de

apa NTPA 012 si pentru modificarea Ordinului nr.242/1990


O.U.G. nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane aprobata
prin Legea nr. 404/2003, modificata si completata prin O.U.G. nr. 73/2005, aprobata

prin Legea nr.400/2005


Ordinul nr.764/2005 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare la Ministerul sanatatii
a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul
controlului oficial al apei potabile, modificat si completat prin Ordinul nr.998/2005 si

Ordinul nr.1276/2006
Ordinul nr. 1229/2006 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectueaza
monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile

2. Cerere de certificare produs prin utilizarea


certificatelor sau mrcilor de conformitate
A se trimite la CERTIND SA

Adresa: Str. George Enescu nr. 27-29, Palatul UGIR 1903, etaj 3, camera 7, sector 1, Bucuresti
E-mail: office@certind.ro, Telefon / fax: + 40 (0) 21 313 3651, Mobil: + 40 (0) 742 145 735
Informaii privind solicitantul:
Numele i adresa sediului social al solicitantului

Numr de telefon i fax:

SC CRISTAL WATER SRL


Numele i funcia persoanei responsabile pentru Locul

de

fabricaie

sistemul de management al calitii

produsului

Biru Flavia Director tehnic

Splaiul

Adresa birourilor:

sector 1, Bucuresti

sau

Independentei

producere

numarul

290,

Splaiul Independentei numarul 290, sector 1,


Bucuresti
Telefon i fax: 0761336557, 0215365487
Adresa de e-mail: biruflavia@yahoo.com
Denumirea produsului pentru care se solicit certificarea conformitii
Descrierea produsului, inclusiv Standard(ele) relevant(e)

Reglementri specifice relevante:

numrul de catalog, denumirea

Numr:

Numrul:

tipului

Titlu:

Titlul:

Data emiterii:

Data emiterii:

ali

indicatori

descriptivi
Parametri microbiologici
Escherichia coli
Enterococi
Parametri chimici
Acrilamid1
Arsen
Benzen
Benz(a)piren
Bor
Bromai2
Cadmiu
Clorur de vinil1
Crom (total)

Stas 3001/ 1991


STAS 7885/

STAS 11184/78
STAS 7884/67

ISO 9308-1
ISO7899-2
ISO 6595/97
SR ISO 11423/1,2-000
SR ISO 9390/01
SR ISO 9562/89
SR ISO 5961/93
SR ISO 9174/98
SR ISO 11083/98

Cupru 3
Cianuri (totale)
Cianuri (libere)
Dicloretan
Epiclorhidrin1

STAS 3224/69
STAS 10847/77
STAS 10847/77

SR ISO 6703/1-98
SR ISO 6703/1-98
-

Fluor
Hidrocarburi

STAS 6673/62
policiclice

aromatice4
Mercur
Nichel3,5
Nitrai6
Nitrii6
Pesticide7,8
Pesticide 7,9
Plumb3,10
Seleniu
Stibiu
Tetracloretan i Tricloreten
Trihalometani11
Parametri indicatori
Aluminiu
Amoniu
Bacterii coliforme1
Carbon organic total (COT)
Cloruri3
Clostridium perfringens4
Clor rezidual liber (mg/l):
Conductivitate3
Culoare
Duritate total
Fier
Gust
Mangan
Miros
Numr de colonii
Oxidabilitate5
pH 3,6
Sodiu
Substane tensioactive
Sulfat3
Sulfuri i hidrogen sulfurat

STAS 10267/89
STAS 3048/1-77
STAS 3048/2 -96
STAS 12650/88
STAS 12998/91
STAS 6362/85
STAS 12663/88

SR ISO 7890/1-98
SR ISO 6777/96

STAS 12997/91
STAS 6326/90
STAS 6328/85
STAS 3001/91
STAS 3049/88
STAS 3001/91
STAS 6364/78
STAS 7722/84

ISO 9308-1
SR ISO 8245/95
SR ISO 9297/98
SR ISO 6461-1;2/98
SR EN 27888/97
SR ISO 7887/97

STAS 3326/76
STAS 3086/68

SR 13315/96

STAS 6324/61
STAS 3264/81

SR ISO 6332/96
SR EN 1622/97
SR 8662-1;2/96

STAS 6324/61
STAS 3001/91
STAS 3002/85
STAS 6325/75
STAS 7576/66
STAS 3069/87

SR ISO 6333/96
SR EN 1622/97
EN ISO 6222
SR ISO 6060/96
SR ISO 10523/97
SR ISO 7875-1;2/96
SR 7510/97
SR ISO 10530/97

Turbiditate
STAS 6323/88
Zinc
STAS 6327/81
Tritiu
Doza efectiv total
de referin

SR ISO 9698/1996

Activitatea
global(
Activitatea
global

alfa

SR ISO 9696/1996

beta

SR ISO 9697/1996

Declarm prin prezenta c am acceptat costurile legate de aceast cerere*.


Declarm prin prezenta c dorim , n cazul unui rezultat pozitiv al ncercrilor i al evalurii
iniiale, s finalizm ntr-o perioad specificat de timp, un acord referitor la certificarea produselor
menionate mai sus*.
Data solicitrii: 15.01.2016
Numele i funcia persoanei autorizate s semneze din partea solicitantului;
Szekely David Director Tehnic
Semntur ...............................................
Model de formular pentru cerere de certificare produs (SR Ghid ISO/CEI 28/2007).

3. Declaraia de conformitate
Tabelul 4-3. Exemplu de declaraie de conformitate cu acest standard SR EN
13427/2005
dentificare produs

Referina de evaluare

Identificare principalelor materiale utilizate


Partea 1. rezumatul evalurii
Standard/Raport

Cerina de evaluare - parametru valoare admisa

Declaraie

ISO 9308-1
Stas 3001/ 1991

Escherichia coli (E.coli) / 100 ml


0
Enterococi ( Streptococi fecali) / 100 0

Conform
Conform

ISO7899-2
ISO 9308-1
Stas 3001/ 1991

ml
Escherichia coli (E.coli) / 250 ml
0
Enterococi ( Streptococi fecali) / 250 0

Conform
Conform

ISO7899-2
Stas 3001/ 1991

ml
Pseudomonas aeruginosa / 250 ml

Conform

pr EN ISO 12780
STAS 3001/91

Numr de colonii la 220 C/ ml

100

Conform

pr EN ISO 6222
STAS 3001/91

Numr de colonii la 370 C/ ml

20

Conform

Acrilamid1 (g/l)
Arsen (g/l)

0,10
10

Conform
Conform

Benzen (g/l)

1,0

Conform

Benz(a)piren (g/l)
Bor (mg/l)
Bromai2 (g/l)
Cadmiu (g/l)

0,01
1,0
10
5,0

Conform
Conform
Conform
Conform

Clorur de vinil1 (g/l)


Crom (total) (g/l)

0,50
50

Conform
Conform

No
t

pr EN ISO 6222
STAS 7885/ ISO
6595/97
SR
ISO
11423/1,2-000
SR ISO 9390/01
SR ISO 9562/89
STAS 11184/78
SR ISO 5961/93
STAS 7884/67
SR ISO 9174/98
SR ISO 11083/98

Cupru 3 (mg/l)
Cianuri (totale) (g/l)

0,1
50

Conform
Conform

SR ISO 6703/1-98
STAS 10847/77
Cianuri (libere) (g/l)

10

Conform

SR ISO 6703/1-98
STAS 6673/62
-

Dicloretan (g/l)
Epiclorhidrin1 (g/l)
Fluor (mg/l)
Hidrocarburi policiclice aromatice 4

3,0
0,10
1,2
0,10

Conform
Conform
Conform
Conform

STAS 10267/89
STAS 3048/1-77

(g/l)
Mercur (g/l)
Nichel3,5 (g/l)
Nitrai6 (mg/l)

1,0
20
50

Conform
Conform
Conform

SR ISO 7890/1-98
STAS 3048/2 -96
Nitrii6 (mg/l)

0.50

Conform

SR ISO 6777/96
STAS 12650/88
STAS 12998/91
STAS 6362/85
STAS 12663/88
-

0,10
0,50
10
10
5,0
10

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
Conform

100

Conform

STAS 3224/69
STAS 10847/77

Pesticide7,8 (g/l )/per clas


Pesticide 7,9 (g/l ) / Total
Plumb3,10 (g/l)
Seleniu (g/l)
Stibiu (g/l)
Tetracloretan i Tricloreten (g/l)
(suma

concentraiilor

compuilor

STAS 12997/91

specificai)
Trihalometani11 (g/l ) /Total

STAS 6326/90
STAS 6328/85
STAS 3001/91

(suma concentraiilor compuilor


specificai)
200
Aluminiu (g/l)
Amoniu (mg/l)
0,50
Bacterii coliforme1 (numr / 100 ml)
0

ISO 9308-1
SR ISO 8245/95

Carbon organic total (COT)

Nici

Conform
Conform
Conform

o Conform

modificare
STAS 3049/88

Cloruri3 (mg/l)

anormal
250

Conform

SR ISO 9297/98
STAS 3001/91

Clostridium perfringens4

Conform

SR

ISO

1;2/98

6461-

(numr / 100 ml)

STAS 6364/78

Clor rezidual liber (mg/l):

Conform

-la intrarea in reea

0,50

STAS 7722/84

-la capt de reea


Conductivitate3 (S cm -1 la 200 C)

0,25
2500

Conform

SR EN 27888/97
SR ISO 7887/97

Culoare

Acceptabil

Conform

consumato
rilor i nici
o
modificare
anormal

STAS 3326/76

Duritate

total

(grade

germane), 5

STAS 3086/68

minim
Fier (g/l)

200

Conform

Gust

Acceptabil

Conform

Conform

SR 13315/96
SR ISO 6332/96
STAS 6324/61

SR EN 1622/97

consumato
rilor i nici
o
modificare
anormal

STAS 3264/81

Mangan (g/l)

50

Conform

Miros

Acceptabil

Conform

SR 8662-1;2/96
SR ISO 6333/96
STAS 6324/61

SR EN 1622/97

consumato
rilor i nici
o
modificare

STAS 3001/91
EN ISO 6222

Numr de colonii la 220 C/ ml

anormal
Nici
o
modificare

Conform

anormal
5

STAS 3002/85

Oxidabilitate (mg O2/l)

5,0

SR ISO 6060/96
STAS 6325/75

pH 3,6 (uniti de pH)

6,5;

Sodiu (mg/l)
Substane tensioactive Total (g/l)

9,5
200
200

Conform
Conform

Sulfat3 (mg/l)
Sulfuri i hidrogen sulfurat (g/l)

250
100

Conform
Conform

5
5000
10

Conform
Conform
Conform

0,1

Conform

0,1

Conform

Conform

SR ISO 10523/97
STAS 7576/66
SR

ISO

Conform

Conform

7875-

1;2/96
STAS 3069/87
SR 7510/97

SR ISO 10530/97
STAS 6323/88
Turbiditate7 (UNT)
STAS 6327/81
Zinc (g/l)
SR
ISO
Tritiu (Bq/l)8,10
9698/1996
Doza efectiv total de
referin8,9,10 (mSv/an)
SR
ISO
Activitatea alfa global(Bq/l)11
9696/1996
SR
ISO
Activitatea
beta
global
9697/1996
(Bq/l)11

0
0

Not conformitatea cu EN 13427 necesit rspunsuri afirmative la paragrafele 1.1,


1.2, 1.3, i la cel puin unul dintre paragrafele 3.1, .3.2, 3.3, n plus, acolo unde este cerut
reutilizarea, trebuie s existe un rspuns afirmativ i la articolul 2.

Partea 2; Declaraia de conformitate.


Ca urmare a rezultatelor evalurii nregistrate n partea 1 de mai sus, prezentul produs
este declarat ca fiind conform cu cerinele listate in tabelul anterior.
Pentru (Numele i adresa furnizorului)
SC CRISTAL WATER SRL
Semntura
Calitatea

Data

CONFORMA

15.01.2015

4. Dosar tehnic
4.1. Introducere
Apa este cel mai important aliment. Nu poate fi nlocuit. Aceste afirmaii nu sunt figuri de
stil, ci citate din standardele de ap din ri dezvoltate. Omul se poate lipsi n extremis de ap pentru
alte folosine, dar nu i de apa de but. Rezist timp destul de ndelungat fr mncare, dar foarte
puin fr ap. i gsete apa n diverse alimente, dar nu se poate lipsi de apa lichid. De aceea
pentru om cea mai importanta ap a fost, este i va fi apa potabil.
Potabilizarea apei nseamn eliminarea majoritii componentelor organice, anorganice i
biologice prezente n ap, astfel nct apa obinut s corespund normelor naionale i
internaionale referitoare la apa potabil. Apa potabil face parte din categoria apelor dulci care au
un grad de puritate (referitor la bacterii i substane toxice) ridicat nct este adecvat butului, sau
pentru buctria omului.
Probleme ce pot aprea cu privire la nrutirea calitii apei sunt, n afar de o surs
necorespunztoare i instalaiile de ap ce nu corespund din punct de vedere igienic.
O ap potabil de calitate bun trebuie s fie rece (5), cu un gust plcut, incolor si inodor,
cu un coninut mediu de substane minerale (carbonai de calciu, magneziu, sruri de sulfai cu
metalele amintite). Concentraia n minerale stabilete duritatea apei.
Folosirea centralizat a apei n centrele populate constitue o problem de perspectiv
apropiat, legat de creterea continu a gradului de confort i civilizaie.
Nu se mai concepe astzi dezvoltarea social-economic a teritoriului fr ca aceast utilitate
de prim rang, care este apa de calitate, s nu fie asigurat n condiii tehnice corespunztoare.

4.2. Surse de ap potabil


Apa potabil provine de regul din ape subterane sau din ape de suprafa, mai rar din alte
surse. Aceast situaie se va menine, deoarece sunt factori obiectivi. De exemplu 85% din apa dulce
de pe Terra e prins n calotele glaciare, dar nu ne putem atinge aproape deloc de ele, deoarece
diminuarea lor ar nsemna creteri catastrofale de nivel a mrilor i oceanelor.

4.2.1. Apele de suprafa


Apele de suprafa difer dup foarte multe caracteristici: debitul i variaiile sale (la cele
curgtoare), temperatura, concentraia i natura substanelor dizolvate sau aflate n suspensie,
coninutul biologic i microbiologic, fiecare mas de ap lichid cu albia ei i vieuitoarele din ea
fiind un ecosistem distinct. Totodat, apele dulci de suprafa au i numeroase caractere comune:
spre deosebire de cele subterane, ele sunt de regul mai puin mineralizate, mai bogate n elemente
biologice, mai influenabile de ctre ali factori (naturali i antropici), mai uor poluabile, mai puin
stabile n caracteristici, dar totodat au i capaciti mai crescute de a-i automenine calitatea.

4.2.2. Apele subterane


Apele subterane sunt o surs important deoarece, spre deosebire de apele de suprafa, cele
subterane sunt de regul mai puin sau deloc poluate i pot fi potabilizate cu msuri minimale,
uneori doar cu dezinfecie sau fr vreo prelucrare. Prin ape subterane se neleg apele care circul n
porii i n fisurile rocilor, n interiorul scoarei terestre. Apa subteran provine din infiltraia direct a
precipitaiilor atmosferice, din infiltrarea apei de suprafa prin malurile permeabile ale rurilor i
lacurilor, din condensarea vaporilor de ap n porii rocilor subterane. Dup modul de cantonare i
scurgere n subteran, pnzele sau cursurile de ap subteran pot fi:

cursuri subterane n roci fisurate sau carst;


strate acvifere freatice, de mic adncime (pn la cca. 40 m), cantonate n roci
granulare, fr a fi sub influena direct a apelor de suprafa din vecintate, sau

alimentate pe cale artificial din ape de suprafa;


strate acvifere de mare adncime (peste cca. 40 m), cantonate n roci granulare, fr a

fi sub influena direct a apelor de suprafa;


izvoare provenite din stratele subterane care ies la suprafa datorit condiiilor

geomorfologice locale;
straturi de ap constituite din nisipuri de dune maritime.

Sursele de ap subteran pot fi cu nivel liber (freatic) sau sub presiune. Un strat acvifer este
cu nivel liber n cazul cnd la execuia unui foraj, apa rmne la nivelu la care a fost ntlnit;
stratele acvifere mai adnci sunt, n general, sub presiune, fapt constatat la executarea unui foraj prin
ridicarea apei la un nivel superior celui la care a fost ntlnit. Stratul de ap subteran se numete
artezian dac apa din foraj ajunge n mod natural la suprafaa terenului, i ascendent dac nivelul
apei rmne n foraj sub nivelul terenului. Apele subterane, datorit calitii lor, se pot ntrebuina
direct pentru scopuri de alimentare cu ap potabil a centrelor populate i a unitilor industriei

alimentare, pe cnd apele de suprafa, din ruri i lacuri, atunci cnd se folosesc trebuie s fie
tratate nainte de utilizare.

4.2.2.1. Probleme de calitate a apelor subterane


Factorii care influeneaz calitatea apelor subterane sunt n mare parte identici cu cei ce
influeneaz calitatea apelor de suprafa. Apele meteorice aduc aport de gaze dizolvate atmosferice
(oxigen, azot, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat etc.) i minerale dizolvate (bicarbonai i sulfai de
calciu i magneziu dizolvai din roci; azotai i cloruri de sodiu, potasiu, calciu i magneziu
dizolvate din sol i detritusuri organice; sruri de fier i mangan).
Utilizrile casnice fac s ajung n apa subteran, prin intermediul exfiltrrilor din tancuri
septice sau canalizri neetane, precum i din infiltrarea din apele de suprafa, detergeni, azotai,
sulfai i ali produi de degradare a substanelor organice, sruri i ioni dizolvai din reeaua de ap
potabil, precum i compui organici solubili- Utilizrile industriale ale apelor genereaz ajungerea
n apele subterane a diverselor sruri dizolvate n ape uzate industriale ce se infiltreaz n sol din
apele de suprafa poluate.
Agricultura genereaz aport de sruri din apa de irigaie. Depozitele de gunoi aduc aport de
produi organici de descompunere, substane chimice solubile, gaze solubile, sruri provenite din
cenu. Poluarea apelor subterane n Romnia este prezent ntr-un procent foarte mare de surse
care nu ar trebui folosite, dar ignorana i lipsa de alternative perpetueaz folosirea de fntni i
izvoare necorespunztoare.

4.3. Asigurarea cu ap potabil


Calitatea apei potabile pentru evitarea bolilor transmise prin ap, se realizeaz prin reguli de
igien, cantitatea de ap necesar unui om este de 2 - 3 l zilnic, n Europa acest necesar de ap atinge
cca. 100 - 150 l de ap pe locuitor/pe zi. Prin componenta demografic, aezrile reprezint cele mai
mari consumatoare de ap, nevoile grupndu-se n urmtoarele categorii:

nevoi gospodreti ale populaiei;


nevoi publice;
nevoi industriale locale;
nevoi pentru combaterea incendiilor;
nevoi tehnologice ale sistemului de alimentare cu ap.

Reducerea acestui consum ridicat de ap potabil n prezent nu se poate realiza din motive
tehnice (fiind instalaii comune) nu se poate folosi separat ap pentru splare, i ap de but. Sursa
de obinere a apei potabile n Europa este frecvent apa freatic (fntni) i izvoare, o alt surs este
apa de la suprafa a rurilor i lacurilor naturale sau artificiale. Transportul apei de la surs la
consumator se realizeaz prin instalaiile de ap (conducte, bazine, pompe, staiuni de filtrare), sau
n cazuri speciale cu autocamioane-cistern, sticle. n rile calde se obine apa potabil prin
desalinizarea apei marine.
n prezent n unele ri consumul de ap potabil pe cap de locuitor este foarte ridicat,
specialitii propun o folosire mai raional a apei i avertizeaz cu privire la pericolul epuizrii i a
polurii n viitor a resurselor de ap potabil.

4.3.1. Alimentarea cu ap potabil


Alimentarea cu ap potabil a stat dintotdeauna pe primul plan cnd s-au ridicat noi aezri
umane sau s-au extins cele existente. Unde vezi o cas sau un sat tii c trebuie s existe n apropiere
i un izvor sau o fntn. n lumea modern aceast regul nu mai este strict valabil deoarece s-au
realizat alimentri centralizate cu ap pentru ntregi localiti sau lanuri de localiti, cu ap din
surse aflate uneori la sute de kilometri distan. De asemenea s-a rspndit masiv consumul de ap
mbuteliat - plat, mineral sau sub forma diferitelor buturi. Totui alimentarea oricrei locuine
sau instituii cu ap potabil rmne un standard de la care nu se poate abdica.

4.4. Procedeele i etapele de tratare a apei


Staiile de tratare a apei au structuri destul de diferite n funcie de dimensiuni, complexitate,
tehnologii folosite etc. De asemenea exist i ministaii de tratare sau chiar dispozitive individuale.
Totui, etapele de tratare sunt de cele mai multe ori aceleai i principiile la fel.
Apa se prizeaz de regul din lacuri de acumulare, mai rar din ruri, din zon de protecie
sanitar. Faptul c priza de ap nu e la suprafa i c exist grtare face ca de regul la staia de
tratare, numit curent uzin de ap, s nu ajung corpuri plutitoare sau solide mari. Ideal este ca
nainte de tratare s o preepurezi prin trecerea printr-o poriune de sol, fapt practicat n multe ri,
unde apa prizat se injecteaz n sol superficial i la mic distan se extrage i se introduce deja
prepurificat n staia de tratare propriu-zis. Iat pe scurt procesele la care este supus apa brut n
continuare pentru a deveni ap potabil:

Sitarea este prima etap a preparrii apei. n staia de site, prin trecerea apei succesiv prin
site cu ochiuri mari apoi mici i ulterior prin microsite, se ndeprteaz corpuri plutitoare,

peti, plancton i alte suspensii grosiere.


Sedimentarea se produce n decantoare, care pot fi liniare sau circulare. Aici apa staioneaz
un anumit timp, n care suspensiile se depun gravitaional pe fundul decantorului, de unde
sunt ndeprtate periodic. Pentru c nu toate substanele particulate se depun sau ar dura prea
mult, procesul este amplificat prin floculare i coagulare. n acest scop se introduc n ap
reactivi cum sunt sulfatul de aluminiu, sulfatul sau clorura de fier, varul etc. Astfel
particulele ncrcate electric sunt legate i se formeaz agregate mai mari, neutre electric,

care precipit.
Filtrarea este urmtoarea etap, care se deruleaz n staia de filtre. Exist mai multe tipuri
de filtre, care folosesc nisip respectiv crbune activ. Cele mai rspndite sunt filtru lent
(englez) i filtrul rapid (american). Sunt de fapt bazine cu nisip pe care apa la parcurge de sus
n jos, gravitaional, ieind limpede. Filtrele se spal periodic pentru a ndeprta masa de
impuriti reinute. La "filtrul rapid" procesul de filtrare este mecanic, dar la "filtrul lent" este
de fapt un proces mecanico-biologic deoarece n principal la suprafaa filtrului se formeaz
un strat colonizat cu alge, bacterii i protozoare, care contribuie activ la reinerea

impuritilor prin mecanisme chimice, enzimatice i bacterivore.


Oxidarea este un procedeu suplimentar de ndeprtare a substanelor poluante, care nu se
aplic la orice staie de tratare. Oxidarea se face cu reactivi precum ozon, clor sau Cl2O.
Ozonul distruge clorfenolii i alte substane ce afecteaz gustul apei. Clormetanii pot fi
descompui cu ultraviolete plus ap oxigenat. Cl2O reuete s oxideze i ce nu poate oxida
clorul i ozonul. Eficiena oxidrii este redus dac sunt prezeni acizi humici n ap. Pentru
o oxidare eficient trebuie tiut ce poluani sunt n ap. n cele de suprafa este greu, pentru
c sunt muli i se tot modific. Oxidarea ndeprteaz muli compui nedorii, dar poate

genera alii, cum sunt cetonele, acizii carboxilici etc.


Adsorbia este o metod folosit la unele staii i se face pe oxid de aluminiu, pe rini
adsorbante sau pe crbune activ (impropriu numit filtrare pe crbune activ). Stabilizarea
apei cuprinde procedee destinate prevenirii modificrilor apei ntre preparare i utilizarea de
ctre consumator, i anume evitrii corodrii conductelor sau precipitrii/ depunerilor n
conducte. Ideal contra corodrii este s se depun un fin strat de carbonat de calciu sau

magneziu pe interior, dar asta depinde practic mult de pH, oxigen, bicarbonat etc.
Dezacidifierea se aplic apelor acide, pentru a nu fi corozive. Se face prin aerare mecanic
sau adugare de reactiv sau trecere peste substane alcaline. Deferizarea sa demanganizarea

se face n scopul ndeprtrii acestor metale, care pot precipita n conducte sau crea probleme
la consumatori. Prin introducere de oxigen, Fe2+ se transform n hidroxid de fier 3+ puin
solubil. Asemntor se face i demanganizarea, care este stnjenit ns puternic dac sunt
prezeni n ap mult amoniu, clor sau substane organice. Exist i metode biologice de

deferizare i demanganizare, la care se folosesc bacterii.


Dedurizare / decarbonatare. Duritatea apei este carbonatic (dat de carbonaii de calciu i
magneziu) i necarbonatic (dat de sulfaii, azotaii i clorurile de calciu i magneziu). Apa
dur nu e favorabil sntii dar duntoare multor folosine practice (splat, gtit, instalaii
de ap cald etc.). De aceea, pentru potabilizare apa nu se dedurizeaz dect n cazuri
excepionale. Se face ns pentru folosine tehnice specifice, cum sunt nclzirea central,
dializa renal etc. Distingem dedurizarea propriu-zis, la care se extrage calciul i magneziul
cu schimbtori de ioni care cedeaz n schimb ioni de sodiu si hidrogen, sau decarbonatarea,
prin care se elimin ionul bicarbonat, prin schimbtor de ioni sau precipitare.
Dezactivarea apei se face n scopul ndeprtrii compuilor radioactivi. Cel mai frecvent se

folosesc schimbtorii de ioni.


Dezinfecia apei se practic la apele de suprafa, filtratul de mal, apele subterane din soluri
fisurate, carstice, sau ce filtreaz slab din alt motiv. Scopul este distrugerea agenilor patogeni bacterii, virusuri i parazii, incluznd chistele. Dezinfecia apei poate avea efecte nedorite prin
persistena n apa potabil a unor substane folosite la tratarea ei sau subprodui a acestora, cum sunt
clorfenolii, haloacetonitrilii sau trihalometanii (n cazul clorinrii) respectiv aldehidele, fenolii i
acizii carboxilici (n cazul ozonizrii). De aceea metoda trebuie aleas i n funcie de poluanii
prezeni. Sunt mai multe posibiliti de dezinfecie, dintre care prezentm cele mai utilizate:

Clorinare gazoas indirect, cu clor gazos care se transform nti n soluie. Asigur i
oxidarea diverselor substane organice i anorganice. Dezavantajul major este c se formeaz
compui secundari toxici (de exemplu trihalometani cum sunt cloroformul), incriminai
inclusiv pentru posibil efect cancerigen. O soluie de evitare a formrii lor este prealabila
tratare cu ultraviolete i ozon, procedeu controversat deoarece i ozonul d produi secundari
nedorii. Apa ce se supune clorinrii trebuie s fie curat n rest, altfel cea mai mare parte din
clor se consum n alte reacii dect cele vizate, de distrugere a microbilor. Un alt efect
nedorit este cel al formrii clorfenolilor, care afecteaz grav gustul chiar la concentraii
infime de 1:20.000.000 ! n ap trebuie s mai rmn o cantitate de clor rezidual care s
anihileze microbii ce mai impurific apa pe parcurs pe reea pn la consumator, dar nu n
exces deoarece altereaz apa organoleptic i e i duntor sntii.

Cl2O are avantaje importante fa de clorul gazos: pH-ul apei nu influeneaz utilizarea lui;
are gust i miros propriu mai puin deranjant ca i Cl2; nu reacioneaz cu fenolii i deci nu
altereaz organoleptic apa prin clorfenoli; E mai puin reactiv cu compuii organici din ape i
ca atare se consum mai puin pe direcii nedorite; formeaz mai puini trihalometani i
produse secundare. Dezavantajele sunt c reacioneaz cu acizii humici rezultnd produi
toxici chiar mutageni. n plus formeaz cloruri i clorai i ali compui, muli toxici. De

aceea pe ansamblu nu se poate afirma c e mai bun dar nici clar mai ru dect clorul gazos.
Ozonizarea const n tratarea apei cu ozon, oxidant puternic care are i el avantaje i
dezavantaje fa de clor. Avantaje: Necesit timp mai puin pentru reacie (10 minute, fa de
30 minute la clor); activitatea bactericid este de 20 de ori mai puternic; nu este influenat
de pH-ul apei; nu persist n ap i nici nu d produi remaneni (se degaj oxigen); nu
produce clorfenoli i nu afecteaz nici n alt fel gustul. Dezavantaje: Nu are efect de durat,
remanent n reea; eficiena e afectat n prezena substanelor organice, care "concureaz"
bacteriile pe care ar trebui s le atace; produce compui toxici cum sunt ozonidele, greu de

dozat...
Ultravioletele sunt o metod de dezinfecie aplicabil apelor foarte curate, deoarece depind
de transparena apei. Trebuie aplicate n strat subire i timp relativ ndelungat, fapt ce face
metoda aplicabil numai pentru volume relativ mici de ap. Se formeaz i anumite cantiti
de ozon, care la rndul lui d derivai toxici, deci nici tratarea cu UV nu e perfect

"curat".
Tratare cu argint: Necesit ap foarte curat i contact de mai multe ore a apei cu plcile de
argint. Este un bun dezinfectant dar aplicabil mai degrab pentru a menine o ap steril dup

ce a fost deja dezinfectat.


Razele gamma sunt radiaii electromagnetice, ionizate. Se folosesc mai rar pentru

dezinfecie.
Ultrasunetele sunt vibraii mecanice de nalt frecven care pot ucide microorganismele.
Sunt rar folosite.
La de dezinfecia apei trebuie inut cont c viruii sunt mai rezisteni ca i bacteriile

coliforme, dar mai puin rezisteni ca protozoarele. Clorinarea obinuit practic nu poate elimina
Giardia de exemplu. Ca metode de dezinfecie, eficiena acestora scade n urmtoarea ordine: O3 >
Cl2O > HClO > ClO- > cloramine.

4.5. TRANSPORTUL, STOCAREA I


DISTRIBUIA APEI POTABILE
Apeductele au aprut nc din China i Roma antic. n evul mediu le-au utilizat arabii, dar
n Europa s-a reluat uzul lor numai n secolul XII. Unele aveau deja din timpul romanilor debite
importante i lungimi de zeci de kilometri.
La ora actual exist apeducte de lungimi impresionante. n SUA; apa pentru New York este
adus de la 190 km, pentru Los Angeles de la 390 de km iar pentru San Francisco de la 500 km!
n multe orae occidentale, castelul de ap este un veritabil castel ca arhitectur i poziie
urbanistic. La noi multe rezervoare sunt mai "anonime" n mediul urban, subterane sau la nivelul
solului. Rezervoarele clasice cel mai des folosite n Romnia n mediul rural i industrial sunt cele
suspendate sferice sau tronconice inverse.
Conductele folosite la alimentarea cu ap sunt din font sau oel, mai rar din polietilen,
sticl sau ceramic. Materialul trebuie testat i autorizat, pentru a asigura c nu reacioneaz cu apa
sau nu cedeaz substan ctre aceasta. n multe ri mai sunt reele de ap din evi de plumb, i
pentru riscul de poluare sunt ri n care legea prevede chirii mai mici la acele cldiri dac se
dovedete c apar concentraii de plumb mai ridicate n ap sau chiar pentru simplul fapt c reeaua
e cu evi de plumb. n alte ri utilizarea plumbului fusese interzis nc din secolul XIX. De
asemenea nu se admit evi de azbociment. Unele materiale plastice s-au dovedit atacabile de enzime
bacteriene, devenind mediu de cultur pentru microorganisme. Trebuie ca materialul s fie absolut
inert din punct de vedere biologic.
Principiul de construcie a reelei de ap potabil poate fi cel terminal (ca ramurile unui
copac) sau cel inelar, care are avantajul c o ntrerupere pe o conduct nu nseamn automat privarea
de ap a tuturor celor situai distal de acel punct. Reeaua trebuie s fie bine protejat, s nu nghee,
s nu fie avariat la alte lucrri, s nu treac paralel sau pe sub cea de canalizare, pentru a evita
posibile exfiltraii i contaminri.
Ca principiu de funcionare, o reea de distribuie a apei poate fi gravitaional sau presional
(bazat pe pompare). Totdeauna reeaua trebuie s fie sub presiune, pentru ca n caz de neetanieti
apa s ias din ea i s nu se poat infiltra din exterior substane contaminante. Presiunea se asigur
n reea suplimentar cu unde e nevoie. Pe reea se intercaleaz i rezervoare. Acestea trebuie atent
protejate, curate periodic etc.

Calitatea apei din reea trebuie supravegheat de ctre autoritile sanitare i de ctre
furnizor. Se preleveaz probe periodic de la uzina de tratare, de pe parcursul reelei i de la robinei
ai consumatorilor. Pentru a contracara eventualele impurificri trebuie ca n cele mai deprtate
puncte s mai fie n ap urme de clor, dar nici prea mult. De aceea sunt dezavantajele reelele foarte
lungi sau asimetrice de distribuie.
Defeciunile la reeaua de ap trebuie reparate operativ i cu precauii pentru a reduce
contaminarea. Dup ntreruperi sau nefolosire mai ndelungat a unui robinet, apa trebuie lsat un
timp s curg pentru a se elimina impuriti din reeaua apropiat. n scop de eviden, consumul de
ap se contorizeaz cu apometre.

5. Evaluarea conformitatii apei potabile


La stabilirea regulilor specifice pentru o schem de evaluare a conformitatii, se
poate utiliza urmtoarea list de verificare pentru a identifica problemele care trebuie avute n
vedere la evaluarea conformitii unui produs, (SR Ghid ISO/CEI 28/2007):
a) identificarea complet a produselor i standardului(lor) relevante pentru care se aplic
schema;
b) cerine pentru ncercrile i evaluarea iniial:
1. alegerea elementelor care se vor evalua i ncerca
2. procedura de eantionare;
3. ncercrile iniiale i metodele de ncercare;
4. evaluarea rezultatelor ncercrilor;
5. evaluarea iniial a procesului de producie(identificarea i analiza materiilor prime
i verificrea conformitii acestora);
6. evaluarea rezultatelor evalurii;
7. evaluarea sistemului calitii la locul de producie;
8. evaluarea competenei personalului la locul de producie;
9. evaluarea echipamentului de msurare i ncercare utilizat de productor, inclusiv
echipamentul de etalonare;
10. marcarea produsului (cu privire la marca de conformitate);
11. lista eventualelor instruciuni (ex de instalare i utilizare);
12. certificatul de conformitate(coninutul documentului);
c) cerine pentru procedura de supraveghere cum ar fi:
1. verificarea certificrilor produsului i verificarea evalurii procesului de producie;
2. evaluarea rezultatelor verificrilor;
3. frecvena de verificare a ncercrilor i a evalurii;
d) taxe i structura de cost a schemei;
e) detalii ale contractului care trebuie stabilit ntre organismul de cerificare i deintorul de
licen;
f) formatul raportului de ncercri, dac este cazul.

5.1. Funciile care trebuie ndeplinite prin


certificare

Evaluarea conformitii reprezint o serie de trei sau patru funcii care satisfac o
nevoie sau o cerere de a demostra c cerinele specifice sunt ndeplinite(SR Ghid ISO/CEI 67):
-selecia;
-determinarea;
-analiza i atestarea;
-supravegherea pieei(n unele cazuri).

5.2. Prevederi legislative privind conformitatea


apei potabile
Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata prin Legea nr.310/2004, Legea
nr.112/2006 si O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului , aprobata prin Legea
nr.161/2007;

Anexa I

Parametrii de calitate ai apei potabile


1. Parametri de calitate.
Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici i indicatori.
1.2. Valorile concentraiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt
conform tabelelor 1A, 1B, 2 i 3.
Tabel 1 A
Parametri microbiologici
Parametru / Unitate de msur
Escherichia coli (E.coli) / 100 ml
Enterococi ( Streptococi fecali) / 100 ml

Valoare admis
0
0

Metoda de analiz
ISO 9308-1
Stas 3001/ 1991
ISO7899-2

Tabel 1 B
Parametri microbiologici pentru apa comercializat n sticle sau alte recipiente
Parametru / Unitate de msur
Escherichia coli (E.coli) / 250 ml
Enterococi ( Streptococi fecali) / 250 ml

Valoare admis
0
0

Metoda de analiz
ISO 9308-1
Stas 3001/ 1991

Pseudomonas aeruginosa / 250 ml

ISO7899-2
Stas 3001/ 1991

Numr de colonii la 220 C/ ml

100

pr EN ISO 12780
STAS 3001/91

20

pr EN ISO 6222
STAS 3001/91

Numr de colonii la 37 C/ ml

pr EN ISO 6222
Tabel 2.
Parametri chimici
Parametru

Valoare

Metoda de analiz

(unitatea de masur)
Acrilamid1 (g/l)
Arsen (g/l)

CMA
0,10
10

STAS 7885/ ISO 6595/97

Benzen (g/l)
Benz(a)piren (g/l)
Bor (mg/l)
Bromai2 (g/l)
Cadmiu (g/l)
1

Clorur de vinil (g/l)


Crom (total) (g/l)

1,0
0,01
1,0
10
5,0

SR ISO 11423/1,2-000
SR ISO 9390/01
SR ISO 9562/89
STAS 11184/78

0,50
50

SR ISO 5961/93
STAS 7884/67
SR ISO 9174/98
SR ISO 11083/98

Cupru (mg/l)
Cianuri (totale) (g/l)

0,1
50

(Cr VI)
STAS 3224/69
STAS 10847/77

Cianuri (libere) (g/l)

10

SR ISO 6703/1-98
STAS 10847/77

3,0
0,10
1,2
0,10
1,0
20
50

SR ISO 6703/1-98
STAS 6673/62
STAS 10267/89
STAS 3048/1-77

0.50

SR ISO 7890/1-98
STAS 3048/2 -96

Pesticide (g/l )/per clas


Pesticide 7,9 (g/l ) / Total
Plumb3,10 (g/l)
Seleniu (g/l)
Stibiu (g/l)
Tetracloretan i Tricloreten (g/l)

0,10
0,50
10
10
5,0
10

SR ISO 6777/96
STAS 12650/88
STAS 12998/91
STAS 6362/85
STAS 12663/88
-

(suma concentraiilor compuilor specificai)


Trihalometani11 (g/l ) /Total

100

STAS 12997/91

Dicloretan (g/l)
Epiclorhidrin1 (g/l)
Fluor (mg/l)
Hidrocarburi policiclice aromatice4 (g/l)
Mercur (g/l)
Nichel3,5 (g/l)
Nitrai6 (mg/l)
6

Nitrii (mg/l)
7,8

(suma concentraiilor compuilor specificai)

- Metode de analiz care nu sunt acoperite de standarde romneti (STAS-Standardele de stat) sau
ISO sau preluate ca standarde romneti (SR ISO) i urmeaz a fi stabilite ulterior:

1) Valoarea se refer la concentraia n ap a monomerului rezidual, calculat conform


specificaiilor privind concentraia maxim eliberat de ctre polimer n contact cu apa. Staiile de
tratare vor notifica autoritii de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti, utilizarea
compusului n procesul de tratare a apei pentru potabilizare.
2) Unde este posibil valoarea concentraiei trebuie s fie ct mai joas fr a compromite
eficiena dezinfeciei.
3) Valoare se aplic la o proba de ap prelevat de la robinetul consumatorului printr-o
metod de prelevare adecvat astfel nct s fie reprezentativ pentru cantitatea medie sptmnal
ingerat de ctre consumator. Metoda de monitorizarea trebuie s se in seama i de frecvena
concentraiilor maxime care pot cauza efecte asupra sntii.
4) Pentru cupru se accept valoarea 2,0 mg/l dac reeaua de distribuie are componente din
cupru cu respectare celor menionate mai sus.
5) Compuii specificai sunt: benzo(b) fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen,
indeno(1,2,3-cd) piren

6) Se va aplica urmtoarea regul:

[ nitrat ] [ nitrit ]

1
50
3

, n care concentraiile de nitrai i

nitrii sunt exprimate n mg/l.


7) Prin pesticide se nelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide,
algicide, rodendicide, slimicide organice, compui nrudii ( ca de ex. regulatori de cretere) i
metaboliii relevani, produii de degradare i de reacie. Se vor monitoriza numai pesticidele
presupuse prezente n sursa de ap.
8) Concentraia se refer la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor i
heptaclor epoxid, concentraia maxim este 0,030 g/l.
9) Prin Pesticide-Total se nelege suma tuturor compuilor individuali detectai i
cuantificai n urma procedurii de monitorizare.
10) Concentraia total a THM trebuie s fie ct mai mic, fr a compromite dezinfecia.
Compuii individuali specificai sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.
Tabel 3
Parametri indicatori
Parametru

Valoare

(unitatea de masur)

CMA

Metoda de analiz

Aluminiu (g/l)
Amoniu (mg/l)
Bacterii coliforme1

200
0,50
0

STAS 6326/90
STAS 6328/85
STAS 3001/91

(numr / 100 ml)


Carbon organic total (COT) 2
Cloruri3 (mg/l)

Nici o modificare anormal


250

ISO 9308-1
SR ISO 8245/95
STAS 3049/88

SR ISO 9297/98
STAS 3001/91

Clostridium perfringens

(numr / 100 ml)


Clor rezidual liber (mg/l):
-la intrarea in reea

SR ISO 6461-1;2/98
STAS 6364/78
0,50

-la capt de reea


0,25
3
-1
0
Conductivitate (S cm la 20 C) 2500

STAS 7722/84

Culoare

Acceptabil consumatorilor i

SR EN 27888/97
SR ISO 7887/97

Duritate total (grade germane),

nici o modificare anormal


5

STAS 3326/76

minim
Fier (g/l)

200

STAS 3086/68
SR 13315/96

Gust

Acceptabil consumatorilor i

SR ISO 6332/96
STAS 6324/61

Mangan (g/l)

nici o modificare anormal


50

SR EN 1622/97
STAS 3264/81
SR 8662-1;2/96

Miros

Acceptabil consumatorilor i

SR ISO 6333/96
STAS 6324/61

Numr de colonii la 220 C/ ml

nici o modificare anormal


Nici o modificare anormal

SR EN 1622/97
STAS 3001/91

Oxidabilitate5 (mg O2/l)

5,0

EN ISO 6222
STAS 3002/85

6,5; 9,5

SR ISO 6060/96
STAS 6325/75

200
200

SR ISO 10523/97
STAS 7576/66

250

SR ISO 7875-1;2/96
STAS 3069/87

pH

3,6

(uniti de pH)

Sodiu (mg/l)
Substane tensioactive
Total (g/l)
Sulfat3 (mg/l)

100

SR 7510/97

Turbiditate7 (UNT)
Zinc (g/l)
Tritiu (Bq/l)8,10
Doza efectiv total de

5
5000
100
0,10

SR ISO 10530/97
STAS 6323/88
STAS 6327/81
SR ISO 9698/1996
-

referin8,9,10 (mSv/an)
Activitatea alfa global(Bq/l)11
Activitatea beta global (Bq/l)11

0,1
1

SR ISO 9696/1996
SR ISO 9697/1996

Sulfuri i hidrogen sulfurat (g/l)

- Metode de analiz care nu sunt acoperite de standarde romneti (STAS-Standardele de stat) sau
preluate ca standarde romneti (SR ISO) i urmeaz a fi stabilite ulterior:
1) Pentru apa mbuteliat unitatea de msur este numr/250 ml.
2) Acest parametru va fi msurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizeaz
mai mult de 10.000 m3 pe zi.
3) Apa nu trebuie s fie agresiv.
4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci cnd sursa de ap este de suprafa sau mixta,
iar n situaia n care este decelat trebuie investigata i prezena altor micro-organisme patogene (de
ex. Criptosporidium).
5) Acest parametru se va analiza cnd nu se poate sau nu este prevzut determinarea COT.
6) Pentru apa plat mbuteliat valoarea minim poate fi redus pn la 4,5 unit pH. Pentru
apa mbuteliat care conine n mod natural sau este mbogit cu bioxid de carbon, valoarea pHului poate fi mai mic.
7) Pentru apa rezultat din tratarea unei surse de suprafa nu se va depi 1,0 UNT (uniti
nefelometrice de turbiditate) nainte de dezinfecie.
8) Frecvena, metodele i localizrile pentru monitorizare vor fi stabilite conform Anexei II,
alin. 1.3.
9) Doza efectiv total de referin acceptat pentru un adult corespunde unui consum
zilnic de 2 litri ap potabil pe o durat de 1 an. Monitorizare tritiului i a radioactivitii n apa
potabil se face n cazul n care nu exist datele necesar pentru calcularea dozei efective totale.

Anexa II

Monitorizarea
1. Monitorizarea de control
1.1. Scopul acestei monitorizri este de a produce periodic informaii, despre calitatea
organoleptic i microbiologic a apei potabile, produs i distribuit, despre eficiena tehnologiilor
de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecie, n scopul de a determina dac apa potabil este
corespunztoare sau nu cu valorile parametrilor relevani stabilii prin prezenta Ordonan.
1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii urmtorii parametri:
Aluminiu1
Amoniu
Bacterii coliforme
Culoare
Concentraia ionilor de hidrogen (pH)
Conductivitate
Clorul rezidual liber2
Clostridium perfringens3
Escherichia coli
Fier1, 4
Gust
Miros
Nitrii5
Oxidabilitate6
Pseudomonas aeruginosa7
Sulfuri i hidrogen sulfurat8
Turbiditate
Numr de colonii dezvoltate7 (22C si 37C)
1

Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.

Clorul rezidual liber trebuie s reprezinte minimun 80% din clorul rezidual total.

Acest parametru trebuie monitorizat atunci cnd sursa de ap este de suprafa sau mixta, iar n
situaia n care este decelat trebuie investigata si prezena altor micro-organisme patogene ca de
ex. criptosporidium.

Se vor determina ferobacteriile la staiile de tratare unde se practic deferizarea apei.

Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanele clorigene pentru
dezinfecie.

Se va determina n situaia n care dotarea tehnic nu permite determinarea COT.

Se va determina numai pentru apa mbuteliat.

Se va determina numai in situaia in care se practic desulfurizarea apei.


1.3. Ministerul Sntii i Familiei i Ministerul Apelor i Proteciei Mediului vor decide n

termen de 180 de zile de la publicarea prezentei Ordonane n Monitorul Oficial, partea 1, frecvena,
metodele i localizrile cele mai relevante pentru punctele de monitorizare a parametrilor de
radioactivitate din Anexa II lund n considerare prevederile importante existente n legislaia din
acest domeniu sau rezultatele obinute din programele corespunztoare de monitorizare.
1.4. Autoritile de sntate public judeene i a municipiului Bucureti pot completa lista
de la punctul 1.2. cu ali parametri relevani pentru condiiile locale i/sau pentru tehnologiile de
tratare.
2. Monitorizarea de audit
2.1. Scopul monitorizrii de audit este de a oferi informaia necesar pentru a se determina
dac, pentru toi parametrii stabilii prin prezenta Ordonan, valorile sunt sau nu n conformitate.
2.2. Pentru monitorizarea de audit sunt obligatoriu de monitorizat toi parametrii prevzui,
n care autoritile de sntate public judeean sau a municipiului Bucureti au stabilit c, pentru o
perioad de timp determinat de ctre ele, un anumit parametru, dintr-un anumit sistem de
aprovizionare cu ap potabil, nu ar putea fi prezent n asemenea concentaii nct s ele s conduc
la modificarea valorii lui stabilite.
2.3. Monitorizarea de audit se efectueaz de ctre autoritatea de sntate public judeean
sau a municipiului Bucureti.
2.4. Ministerelor implicate vor decide calea de finanare a monitorizrii de audit, n termen
de 180 de zile de la publicarea prezentei Ordonane n Monitorul Oficial, Partea I.

3. Frecvena minim de prelevare i analiz a apei potabile, distribuit prin sistem public,
rezervor mobil sau folosit ca surs n industria alimentar se face conform tabelului 1 A.
3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art.6 alin (1) pentru a
asigura c apa potabil ndeplinete cerinele prezentei Ordonane. Prelevarea probelor, din reeaua
de distribuie dintr-o zon de aprovizionare, sau de la staia de tratare, pentru determinarea unui
anumit parametru, se face numai dac se poate demonstra c, prin prelevare, nu se are loc nici o
modificare advers a valorii msurate pentru parametrul n cauz.
Tabel 1
Volumul de ap distribuit sau
produs zilnic ntr-o zon de

Monitorizarea de control

Monitorizarea de audit

aprovizionare

numrul de probe/an

numrul de probe/an

(Notele 1 i 2)

(Notele 3, 4 i 5)

(Notele 3 i 5)

m3
100
100
1.000

(Nota 6)
4

(Nota 6)
1
1+ 1 pentru fiecare 3.300

m3/zi, ca parte din volumul

+ 3 pentru fiecare 1.000

total
3 + 1 pentru fiecare 10.000

m3/zi, ca parte din

m3/zi, ca parte din volumul

volumul total

total
10 + 1 pentru fiecare 25.000

10.000

1.000
10.000

100.000

100.000

m3/zi, ca parte din volumul


total
Notele:
1

Prin zon de aprovizionare se nelege o suprafa geografic delimitat, n care apa potabil
provine din una sau mai multe surse i n care calitatea apei poate fi considerat ca fiind
aproximativ uniform.

Volumele de ap sunt calculate ca medii pe perioada unui an calendaristic. Pentru determinarea


numrului minim de probe de ap ce trebuie prelevate dintr-o zon de distribuie poate fi utilizat
numrul locuitorilor n locul volumului de ap produs sau distribuit lundu-se n consideraie un
consum de 200/l/ cap de locuitor.

n situaii de distribuie intermitent de scurt durat i n cazul apei distribuit din cisterne
numrul de probe va fi stabilit de ctre autoritile de sntate public judeene i a municipiului
Bucureti

Numrul de probe parametrii stabilii n Anexa I poate fi redus de ctre autoritile de sntate
public judeean sau a municipiului Bucureti dac:

rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioad de cel puin 2 ani succesivi,
sunt constante i semnificativ mai bune dect cele prevzute n Anexa I.

nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenial de a afecta calitatea apei.


Frecvena de prelevare i analiz nu poate fi redus att ct s conduc la prelevarea a mai

puin de 50% din numrul total de probe prevzute n tabel, cu excepia situaiei de la nota 6
5

Punctele i frecvena de prelevare, att ct este posibil, vor fi alese i distribuite uniform n timp
i spaiu.

Frecvena de prelevare i numrul de probe vor fi decise de ctre autoritile de sntate public
judeeane sau a municipiului Bucureti.
4. Frecvena minim de prelevare i analiz pentru apa potabil mbuteliat se face conform

tabelului 1 B
Tabel 1 B
Volumul de ap produs zilnic

Monitorizarea de control

Monitorizarea de audit

pentru comercializare

numrul de probe de

numrul de probe de prelevat

(volum exprimat ca medie

prelevat pe an

pe an

anual)
10
10

1
12

1
1

1 pentru fiecare 5 m3 ca

1 pentru fiecare 100 m3 ca

parte din volumul total

parte din volumul total

60

60

ANEXA III

Specificaii pentru analiza parametrilor


Laboratoarele n care se efectueaz analiza probelor de ap pentru monitorizare trebuie s
aib asigurat controlul calitii analitice i s fie supuse periodic unui control de laborator efectuat
de ctre autoritatea competent pentru acest domeniu.
1. Parametri pentru care metodele de analiz sunt specificate:
Bacterii coliforme i Escherichia coli (E.coli)
Enterococi (Streptococi fecali)
Numrul de colonii la 220
Numrul de colonii la 370
Clostridium perfringens
Filtrarea prin membran urmat de incubare anaerob a membranei pe agar m-PC(Nota1) la
440 10 C pentru 21 3 ore. Se numr coloniile galben opac care vireaz n roz sau rou dup
expunerea la vapori de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.
Nota 1: Compoziia mediului de agar m-PC este:
Mediu de baz
Triptoz
Extract de drojdie
Sucroz
Hidroclorit de L-cistein
MgSO4 . 7H2 O
Rou de bromcresol
Agar
Ap

30 g
20 g
5g
1g
0,1 g
40 mg
15 g
1000

Se dizolv ingredientele mediului bazal, se corecteaz pH-ul la 7,6 i se autoclaveaz la 1210


C timp de 15 minute. Se rcete i se adaug:
D-cicloserin
Polimixin-B sulfat

400 mg
25 mg

Indosil--D-glucozid
0,5% soluie sterilizat i filtrat de

60 mg
20 ml

difosfat de fenoftalein
4,5% FeCl3. 6H2 O filtrat i sterilizat

2 ml

2. Parametri pentru care sunt specificate caracteristicile de performan


2.1. Metoda de analiz folosit trebuie s fie capabil s msoare cel puin o concentraie
egal cu valoarea parametrului (CMA). Pentru urmtorii parametri caracteristicile de performan
specificate sunt: cu precizia, acuratea i limita de detecie:

Parametru
Acrilamid
Aluminiu
Amoniu
Arsen
Benzen
Benz(a)piren
Bor
Bromai
Cadmiu
Cloruri
Clorur de vinil
Conductivitate
Crom
Cupru
Cianuri (totale)
Cianuri (libere)
1,2-dicloretan
Epiclorhidrin
Fluor
Hidrocarburi
policiclice aromatice
Mangan
Mercur
Nichel
Nitrai
Nitrii
Oxidabilitate
Pesticide
Plumb

Acurateea %
din CMA

Precizia %
din CMA

Limita de detecie
% din CMA

Condiiia

Note

10
10
10
25
25
10
10
10
10

10
10
10
25
25
10
10
10
10

10
10
10
25
25
10
10
10
10
a

10
10
10
10
10
25

10
10
10
10
10
25

10
10
10
10
10
10

10

10

10

25

25

25

10
10
10
10
10
25
25
10

10
10
10
10
10
25
25
10

10
10
10
10
10
25
25
10

6
7

Seleniu
10
10
10
Sodiu
10
10
10
Stibiu
25
25
25
Sulfat
10
10
10
Tetracloretan
25
25
10
Tricloreten
25
25
10
Trihalometani Total
25
25
10
a
controlul concentraiei conform specificaiei de producie

8
8
5

Note:
1

Acurateea este eroarea sistematic i este exprimat ca diferena dintre valoarea medie a unui
numr mare de determinri repetate i valoarea adevrat. (definiie ISO 5725)

Precizia este eroarea aleatoare i este exprimat ca deviaia standard a dispersiei rezultatelor fa
de o valoare medie.(definiie ISO 5725)

Limita de detecie este considerata a fi:

o valoare de trei ori mai mare dect deviaia standard asociat unui numr de determinri,
pentru o prob simpl de ap coninnd o concentraie mic a parametrului.

o valoare de cinci ori mai mare dect deviaia standard a unei probe martor pentru fiecare serie
de probe.

Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

Caracteristicile de performan se aplic individual pentru substanele specificate, la 25% din


valoarea parametrilor din Anexa I.

Oxidarea va fi efectuat timp de 10 minute la 1000 C n mediu acid, folosind permanganat de


potasiu.

Caracteristicile de performan se aplic individual pentru fiecare pesticid i depind de pesticidul


respectiv. n prezent, aceast limit de detecie nu este realizabil pentru toate pesticidele, dar
trebuie s constituie un obiectiv de realizat.

Caracteristicile de performan se aplic individual pentru substanele specificate, la 50% din


valoarea parametrilor din Anexa I.
2.2. Pentru concentraia ionilor de hidrogen metoda de analiz trebuie s poat msura o

concentraia egal cu CMA, cu o acuratee i o precizie de 0,2 uniti de pH.


3. Parametri pentru care nu sunt specificate performanele metodelor de analiz:
Carbon organic total

Culoare
Gust
Miros
Turbiditate1
* pentru monitorizarea turbiditii n apa de suprafa tratat metoda de analiz trebuie s
msoare cel puin concentraii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratee i o precizie de
25%.
Din apa bruta si din apa tratata mecano-chimic au fost prelevate probe in vederea analizarii
indicatorilor ce caracterizeaza atat apa bruta cat si cea tratata. In tabelul de mai jos sunt prezentati
acesti indicatori:

6. Msuri de protecie muncii, prevenirea i


stingerea incendiilor
Msuri de protecie a muncii
Protecia muncii cuprinde totalitatea msurilor luate pentru a se asigura tuturor oamenilor
muncii condiii bune de munc, pentru a-i feri de accidente i boli profesionale. Protecia muncii
face parte integrant din procesul de munc.
n industria chimic problema proteciei muncii este deosebit de important deoarece pe
lng factori de periculozitate comuni cu alte ramuri industiale-elemente mobile ale utilajelor,
aciunea curentului electric, degajri importante de cldur, zgomote i trepidaii, intervin i factori
specifici industriei chimice, cum ar fi:
degajri de substane toxice;
prezena frecvent a substanelor inflamabile;
operaii cu lichide agresive care pot provoca arsuri chimice;
posibilitatea exploziilor cauzate de amestecuri explozibile;
temperaturi ridicate;
Protecia muncii are urmtoarele aspecte:
protecia juridic a muncii reprezentat de legislaia referitoare la protecia muncii;
decrete elaborate de Consiliul de stat, instruciuni i ordine elaborate de ministere;
protecia sanitar a muncii cuprinde msurile pentru crearea unor condiii fiziologice
normale de munc i de suprimarea riscului mbolnvirilot profesionale;
protecia tehnic a muncii const n msuri tehnice i organizatorice pentru uurarea
muncii i prevenirea accidentelor de munc.
Conducerile ntreprinderilor i instituiilor elaboreaz instruciuni de protecie a muncii
pentru condiiile de lucru particulare i specifice unor secii, ateliere i locuri de munc.
Instruirea oamenilor muncii este obligatorie. Nici un angajat nu poate fi primit la un loc de
munc i pus s lucreze dect dup ce a fost instruit i s-a fcut verificarea insuirii cunotinelor.

La proiectarea ntreprindelor chimice este necesar s se determine n prealabil categoria de


pericol pe care l prezint procesul tehnologic proiectat dup care se trece la amplasarea cldirilor
din industria chimic trebuie s se evite terenurile prea apropiate de regiuni sau cartiere unde exist
pericole de incendii sau explozii.
Normele de tehnic a securitii muncii elaborate de Ministerul Industriei Chimice sunt
grupate n ase capitole:
a) Tehnica securitii muncii la instalaii, aparate i maini;
b) Tehnica securitii muncii la instalaii, ntreinere, reparaii i intervenii;
c) Tehnica securitii muncii pentru procese fizice i chimice;
d) Tehnica securitii muncii la depozitare;
e) Tehnica securitii muncii la ambalare i transport;
f) Tehnica securitii muncii n laboratoare.
De asemenea normele departamentale de protecia muncii elaborate de M.I.Ch. cuprind i
norme de igien a muncii. Acestea se refer la principalii factori profesionali nocivi din mediul de
protecie. Ele stabilesc valorile limit sau optime ale acestor factori, valori care respectate previn
mbolnvirile profesionale i asigur condiii normale de lucru.
n aceste norme sunt tratate probleme referitoare la efectul fizic (mase maxime admise la
ridicat, distanele de transport manual, etc.), precum i prevenirea mbolnvirilor profesionale i a
accidentelor de munc provocate de gaze, vapori i pulberi. Se dau concentraiile maxime admise
(CMA) n atmosfera zonei de lucru, n mg/cm3 aer, la circa 400 substane, desemenea norme
referitoare la iluminat, nivel de zgomot i vibraii.
Msuri P.S.I.
Incendiile i exploziile se produc numai atunci cnd sunt prezente n cantiti suficiente trei
elemente: substana combustibil, oxigenul i cldura. Cazurile principale ale incendiilor i
exploziilor se datoreaz, pe de o parte aprinderii i autoaprinderii, iar pe de alt parte nerespectrii
parametrilor procesului tehnologic, lipsei de instructaj, de atenie, de curenie, etc.
Incendiul izbucnete ca urmare a depozitrii n secii a unor substane uor inflamabile sau
explozibile, care depesc cantitile admise lng sursa de cldur i lipsa de supraveghere a lor.
Cea mai frecvent cauz de aprindere este flacra direct produs de diferite surse. Cldura degajat
n cursul reacii chimice exoterme, poate constitui de asemenea, o surs de aprindere provocnd
incendii.
Msurile generale ale prevenirii incendiilor sau exploziilor sunt urmtoarele:

evitarea sau reducerea substanei combustibile;


evitarea sau reducerea sursei de cldur;
evitarea sau reducerea oxigenului, aerului sau a substanelor cu un coninut mare de
oxigen;
controlul permanent al surselor de cldur i cunoaterea caracteristicilor periculoase
ale substanelor combustibile;
controlul automat al concentraiilor de oxigen n zone de pericole.

Bibliografie
www.certind.ro
Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata prin Legea nr.310/2004, Legea
nr.112/2006 si O.U.G. nr.12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului , aprobata prin Legea
nr.161/2007;
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_potabil%C4%83
http://www.apa-canal.ro/calitate/laboratoare/laborator-apa-potabila
http://www.apa-canal.ro/images/stories/certificate/parametrii_apa_potabila.pdf

S-ar putea să vă placă și