Sunteți pe pagina 1din 5
ROMANIA ‘MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREFECTULUI -JUDETUL CLUS Ne. 11393 Data 2.12.2014 Domaului Chiorean Toan Avand in vedere petifia dvs. adresati Institufiei Prefectului Judefului Cluj pe tema proiectului de alimentare cu apa si canalizare derulat in localitatea Tureni, va transmitem alaturat, punctul oficial de vedere al primériei comunei Tureni referitor la oportunitatea acestui proiect in forma in care acesta se deruleaza, respectiv criteriile care au stat la baza stabilirii zonelor pe care urmeazi si le deserveascd. Custima, PREFECT , Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE IOAN VUSCAN serviciu Mircea Boca intocmit: Cristina Margineat 2 q 200004 Cly-Nepoea, Bulevardal 21 Decembrie 1989 a. $8 teen: 140-264-503300, 40-264-S0488R, fx: 40-264-591637 Web: ww prefecturaclal ro, E-mail: preeciara@prefectuacl.co ~~ \ roi (Fis, = JUDETUL CLUY ‘CoMUNA TUREN! localtatea TURENT, st, Principal 243 eve oo-310000 mal para urerh@yenca cor INSTITUTIA PREFECTULU! JUDETULU! CLUS eter la adresa Dva. nv, 1130 din 15.10.2004 ch Fa {a petiia domnulu Ciowean loan privnd investi” SISTEM COMP ET DE ALIMENTARE CU APA St Creme DE THATARE - CANALZARE $1STATT, DE EPURARE, COMUNA TURENI, SUDETUL CLUS’ prin care se sollcts precizaree! ‘Giterilor care au stat la baza stabil Junki pe care urmeaza st le deserveasca investi, ‘va tnaintam punctul nostru de Yedere , dupa cum urmeaz’ Inprezent in localtatea TUREN! exist sci sanitare in majoritatea locuintelor. EFimpune realizarea unui sistem centralizat de ‘limentare cu apa si canalizare- eel Local al Comunel Tureni a adoptat HolrareS 42 din 12.11.2010 pentru elaborerea unui proiect integra, In care 2 ‘Sbeativ este * Canalizare ape uzate Pette de epurare in localitatea TURENI , coming TURENT", proiectul find sprint in State ot ato de catre membri Const Local al COME “Threni, Hotararea nr. 42 din nani a fost adopt in conformiate cu preveder ‘O.U.G. nr. 196/205 privind Ty pentru mediu, aprobata cu modifies si compen prin Legea nr. 105/2006, cu Fond pet completa uterioae si rdinu ne 14502070 cree ‘de Ministrul Mediului si Padurior pentru aprobarea Ghiduiul de fnantare & Programului vizand protect resurselor cae tome integrate de alimentare cu apa, stati de tratare, canalizare si staf de epurare, ste necesar reaizarea sistemuluicentralizat de almentar® apa gi canalizare cu state de epurae in toatalocaltatea Toren, darin pena Sefe "in bugetul prevazut i stoi at de Fondul de Mediu se pot realiza retells d& OFF) ‘canalizare numai pe arterele aprofpale a ocala, adica pe traseu drum natenas BN1 E60 si pe traseul arnt judetean DJ 103G. Retelele de canalzare robe ‘38 fie convergente spre stata Getpurare. Conform prevederior din” Ghid de proiestar ‘execute $1 exploatare a de pirate almentare cu apa si canalzare In medial Ta indicativ GP 106-04 , ‘pmplasamentul statiet de epurare s-2 stabilit pe Dore, ‘urmatoarelor exter: Plasame et de vedere jure terenul sé aparting domen ul ‘public al comunel; din pines amplasare e fe sft Tn apropierea ru receptor: 7 Zona de amplasare sa nu fie inundabils + 7208 Stemi sa permita scurgerea atavitationala @ apelor vzate; 7 Soh statei 68 fle aproape de retelele de uit = ane Gtcleze de cal de acces penttu execute si exploatare | procedeul de canalizare optim. | posibltaile de finanfare a lucrarilor, N ‘96 recomanda adoptarea schemei perpendicular directa pentru colectarea, ‘ransportul $i evacuarea apelor,folosind panta naturala a terenului spre emisar. Solutia conduce la un volum de terasamente minim, existand totodata pante ale radierului suficiente pentru realizarea vitezei de autocuratire - 0,70 mis. Canalizarea in localitatea Tureni este realizata in sistem separativ, care permite esalonarea investiliei prin etapizarea executiel, mai Intai reteaua pentru ape uzate in canal colector si In etapa a Il-a reteaua secundara. ‘Avand in vedere amplasamentul stafiei de epurare gi morfologia terenulu, cconductele de canalizare colectoare transportd apele uzate menajere din doua directi spre acesta: din directia drumului judetean DJ 103 i din directia drumului national DN1— E60 prin intermediul unui drum de exploatare afat la imita de localitate in directia Turda , pe © lungime de 1361 m, acesta find convergenta spre stafia de epurare (de fapt in timpul ‘recut de la elaborarea proiectului pani in momentul de fata gi pe acest drum s-au inceput ‘construcfile de case). Realizarea sistemului de canalizare are in vedere curgerea apei pe ct posibil gravitational in toate segmentele sistemului. Nefolosirea acestui drum implica pomparea apei uzate colectate pe amibele pai ale drumului national pe tronsonul cuprins inte intersectia cu DJ 103G si acest drum, suplimentand numarul statiior de pompare intermediare. Canalizarea fara acest drum ar avea un traseu nefiresc, contrar directiel cate statia de epurare, Debitele de ape uzate provenite de la folosintele de pe acest tronson vor fi semnificative, avand in vedere folosintele existente din aceasta zona si ar suplimenta debitele stafilor de pompare intermediare prevazute pe traseul drumului judetean, marind astfel puterea motoarelor, costurlor de mentenanta si implicit costul apelor uzate preluate de la populate. ‘Daca luam in considerare faptul c8 pensiunile gi societatle comerciale din aceea ‘zona pot genera ape uzate in jur de Qu crrmax = 5:m*/h, cu o functionare de cca, 6 ore pe zia celor 4 stalli de pompare (o statie care ar fi necesard in cazul nefolosini strazii de ‘exploatare + cele tri stati de pompare aflate pe traseul DJ 103G) ar implica pe putin ‘kWih pe statie, deci un consum energetic suplimentar de cca. 4 stati x 6 ore x 1 KWWih = 24 KWrai, Sistemul de colectare a apelor uzate este realizat cu consum minim necesar de energie. Tot eriteriul de consum minim de energie s-a luat in considerare sila tipul de Statie de epurare, care foloseste metoda platouluifitrant. Platoul Fittant este populat cu plate uote de pa, cu radii mar extinse capable 8 supe o suprfat mae in cadul Platoului Filtrant, plantele sunt catalzatorii proceselor de epurare, Plantele transporta oxigen prin radacini, necesar proprilor procese cca 2.06 gOalm’*zi, cat $1 proceselor de epurare 0.02 gO2/m* zi, cteeand un mediy aerob, fara folosirea energiei electrice deci in treapta a treia de epurare, avand eficient de 95% a apelor uzate. Pentru considerentelearatate mai sus consideram cA este oportunrealizarea investtie- SISTEM COMPLET DE ALIMENTARE CU APA $I STATIE DE TRATARE - CANALIZARE $1 STATIE DE EPURARE, COMUNA TURENI, JUDETUL CLUJ" in forma Incare aceasta so deruieaza. SECRETAR MANA niet 'SUMANDEA DARIUS. eee

S-ar putea să vă placă și