Sunteți pe pagina 1din 8

DOCUMENTE NECESARE INCHEIERII CONVENTIEI CONFORM ART.

80 DIN LEGEA 76/2002


ACTUL DE IDENTITATE (COPIE)
CONTRACT DE MUNCA ( COPIE)
DISPOZITIE DE REPARTIZARE IN MUNCA (copie)
ACT ABSOLVIRE ( COPIE)
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A ABSOLVENTULUI CA LA DATA ABSOLVIRII STUDIILOR
NU AVEA RAPORTURI DE MUNCA SAU DE SERVICIU
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A ANGAJATORULUI DIN CARE SA REZULTE CA POSTURILE
PE CARE AU FOST INCADRATI ABSOLVENTI IN CONDITIILE ART.80 DIN LEGE NU SUNT POSTURI DE
MUNCA REINFIINTATE IN MAI PUTIN DE 6 LUNI DE LA DESFIINTAREA ACESTORA.
DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE A ANGAJATORULUI CA NU ESTE INSTITUTIE SAU
AUTORITATE PUBLICA
TABEL NOMINAL CU ABSOLVENTII INCADRATI IN MUNCA (CONFORM ANEXEI LA CONVENTIE).
PENTRU ABSOLVENTII CARE FAC PARTE DIN RANDUL PERSOANELOR CU HANDICAP, CERTIFICAT
ELIBERAT DE ORGANUL COMPETENT POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE, CARE SA DOVEDEASCA
HANDICAPUL PERSOANEI.

ROMNIA
AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC IALOMIA
Operator de date cu caracter personal,nregistrat la Autoritatea National de
Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 580
Strada Lacului, Nr. 10, Slobozia
Tel: 0243-231809; 0243-230999 Fax: 0243-231785;
E-mail: ajofm@il.anofm.ro

ANEXA Nr.7

(Anexa nr.15 la norme)

CONVENIE
Nr........../....................
Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului Ialomita, reprezentat prin
dna/dl .................................., avnd funcia de ..............................., denumit n continuare agenia, i
persoana juridic (fizic) ................................., cu sediul/adresa n ......................................,
judeul ..........................., telefon ........................, cod fiscal (CUI) .............................. cont
IBAN .............................................., deschis la Banca .................................., reprezentat prin
dna/dl. ......................................, avnd funcia de.................................., denumit n continuare angajatorul,
convin urmtoarele:
1. Angajatorul ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat un numr de ....... absolveni ai unor
instituii de nvmnt, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munc sau de serviciu.
Tabelul nominal cu absolvenii ncadrai n munc este prezentat n anexa care face parte integranta din
prezenta convenie.
2. Angajatorul se
oblig:
a) s menin raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor prevzute la pct. 1 pe o perioad de cel
puin 18 luni de la data ncadrrii nmunc;
b) s restituie n totalitate ageniei sumele ncasate pentru fiecare absolvent pentru care a ncetat raportul de
munc sau de serviciu, plus dobnda de referin a Bncii Naionale a Romniei n vigoare la data ncetrii
raporturilor de munc ori de serviciu, n cazul n care nceteaz raporturile de munc sau de serviciu ale
absolvenilor prevzui la pct. 1 anterior termenului de 18 luni, n temeiul unuia dintre motivele prevzute la
art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i
stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrileulterioare;
c) s deduc, n condiiile legii, din suma reprezentnd contribuia angajatorului la bugetul asigurrilor
pentru omaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002 , cu modificrile i completrile ulterioare,
pe care acesta este obligat s o vireze pentru fiecare luna in contul bugetului asigurrilor pentru omaj, sumele
cuvenite potrivit art.80 din Legea nr.76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) s depun, pentru verificarea i acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraia privind obligaiile
de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate aferent
lunii respective, prevzut la titlul IX^2 Contribuii sociale obligatorii art.296^19 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, iar la agenie, tabelul prevzut de
lege n acest sens, nsoit de copii de pe pontaj i de pe statul de plat;
e) s depun declaraia lunar privind obligaiile de plat a contributiilor sociale, impozitului pe venit si
evidenta nominala a persoanelor asigurate si documentele prevazute de lege pentru verificarea sumelor
cuvenite, pan la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei
declaraii;
f) s comunice ageniei orice modificare a condiiilor care au condus la ncheierea prezentei convenii,
derularea acesteia i acordarea sumelor prevzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002 , cu
modificrile
i
completrile
ulterioare;
g) s respecte dispoziiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 , cu modificrile i completrile
ulterioareprecum si celelalte dispozitii legale in
aplicarea acestui
articol;

h) s comunice ageniei orice modificare a datelor sale de identificare i a contului deinut la banc, inclusiv
modificrile care intervin n cazul sediului/adresei i al datelor de contact.
3. Agenia se oblig s acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002 , cu
modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile legale, prin deducere de ctre angajator
din suma reprezentnd contribuia angajatorului prevzut la art. 26 din aceeai lege, pe care acesta este
obligat s o vireze pentru fiecare luna in contul bugetului asigurrilor
pentru omaj.
n situaia n care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, sunt mai mari, diferena se pltete de agenie conform prevederilor art. 61
alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr.174/2002 ,cu modificrile i completrile ulterioare.
4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002 , cu modificrile i completrile
ulterioare, se acord n conformitate cu prevederile legale n vigoare i constau n subvenia prevzut,
dup caz, la art. 80 alin.(1) lit.a), b) i c) din Legea nr.76/2002, cu modificrile
i
completrile
ulterioare.
5.Agenia i exercit dreptul de control
asupra:
a) ndeplinirii condiiilor legale pentru ncheierea prezentei convenii, derularea acesteia i acordarea
sumelor prevzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002 ,cu modificrile i completrile ulterioare;
b) nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor prevzute de prezenta convenie, precum si de Legea
nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si celelalte acte normative adoptate in aplicarea acestei
legi.
6. n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale avute n vedere la ncheierea prezentei convenii,
pe perioada derulrii acesteia i pentru acordarea sumelor prevzute la art. 80 din Legea nr.
76/2002 , cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a nerespectrii de ctre angajator a
obligaiilor sale, agenia va aplica sanciunile prevzute de lege i va recupera debitele
conform
legii.
Agenia
Director executiv,
Director executiv adjunct,
Consilier juridic,

Angajatorul
Director general sau alt
persoan
autorizat,

ANEXA
la convenie
Date de identificare a angajatorului
Angajatorul (denumirea/numele) ...................
Codul de identificare fiscal ..........................
Cod CAEN ....................................................
Judeul ...........................................................
Sediul/Adresa ................................................
Contul IBAN/Banca ......................................
Telefon/Fax ...................................................
E-mail/Pagin de internet ..............................

TABEL NOMINAL
cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n munc,
conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru
omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare
Convenia nr. ......./........

Nr
crt

Numele si
prenumele

Codul numeric
personal

Categoria de
absolventi*)

Anul absolvirii/
Numarul
diplomei/
Certificatului/
adeverintei

Numarul si data
incheierii
contractului
individual de
munca/
Data angajarii
5

Ocupatia
Cod
COR

Semnatura
angajatului

Angajatorul..
Director general sau alt persoan autorizat,
..............................................

-----------*) Coloana 3 se va completa dup cum urmeaz:


- cod A - absolveni de invatamant secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de invatamant profesional, coala de arte i
meserii;
- cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau liceal ori nvmnt postliceal;
- cod C - absolveni de nvmnt superior.
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap, codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi
nsoite de litera "H".

DECLARATIE*)
Subsemnatul______________________________,
nr.____________

CNP_________________________,

_______________________,

la

data

localitatea________________________,
bloc_______,

posesor

scara_____,

de

al

B.I.

eliberat

seria______,
de

Politia

_____________domiciliat

strada_____________________
ap.______,

angajatorului_________________________,

in

reprezentant
calitate

de

in

nr.____,
legal

al

____________________

cunoscand prevederile art.326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Aceasta imi este declaratia pe care o dau si o semnez.

Data

*)

Semnatura si stampila

Declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca posturile pe care au fost incadrati
absolventi in conditiile art.80 din lege nu au fost posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la
desfiintarea acestora.
F-O-06-13-06

DECLARATIE
Subsemnatul/adomiciliat/a in localitatea
Judstr...nr,bl., sc.., ap..,
identificata prin BI/CI seria .. nr, eliberat de ...., la
data de .., in calitate de reprezentant legal al angajatorului .
.., CUI , declar pe propria raspundere
sub sanctiunile prevazute de art.326 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii, ca societatea
pe care o reprezint nu este institutie publica sau autoritate publica locala asa cum sunt ele
definite prin Legea nr.500/2002 cu modificarile si completarile la zi, precum si prin Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Data,

Semnatura si stampila,
F-O-06-13-08

DECLARATIE*)
Subsemnatul______________________________, posesor al B.I. seria______,
nr.__________________,
CNP_________________________,
eliberat
de
Politia
_______________________,
la
data
de
______________,
domiciliat
in
localitatea__________________________,
strada____________________________,
nr.________, bloc_______, scara_____, ap.______, cunoscand prevederile art.326 din Codul
Penal, declar pe propria raspundere:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________
Aceasta imi este declaratia pe care o dau si o semnez.
Data

Semnatura

*)

Declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca
sau de serviciu.
F-O-06-13-07

ANEXA NR. 8
(Anexa nr.16 la normele metodologice)

Date de identificare a angajatorului


Angajatorul (denumirea/numele) ..................................
Codul de identificare fiscal .........................................
Cod CAEN ....................................................................
Judeul .....................................................................

Sediul/Adresa ........................................................
Contul IBAN/Banca ...............................................
Telefon/Fax ............................................................
E-mail/Pagin de int ernet......................................

TABEL NOMINAL
cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n munc
conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru
omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru stabilirea
sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurrilor pentru omaj
Luna .......... anul ..........
Nr
Crt

Conventia
Nr.

Data
conventiei

Numele si
prenumele

Codul numeric
personal

Categoria

Numarul
orelor efectiv
lucrate

Suma
cuvenita
pentru
timpul
efectiv
lucrat
7

Sume
platite

Obs

A1

B1

1
2

TOTAL
Suma
in

potrivit

reprezentand
la Bugetul
cond. art.80
stimularea
art.80 din

scutirea de
asigurarilor
din Legea nr. 76/
ocuparii
(<cota contr

la plata contrib.
pentru somaj
2002 privind
fortei de munca,
angajator> %

datorate de
aferenta
sistemul
cu modif. si
x Total B1)

angajator
absolventilor incadrati
asig. pentru
somaj si
completarile ulterioare

TOTAL
Lege nr76/2002

SUME CUVENITE
cu modificarile si
(total A1+total C1)

completarile

ulterioare

C1

Angajatorul.
Director general sau alt persoan autorizat,

-------------Coloana1-se completeaza numarul conventiei incheiate cu AJOFM


Coloana 2-se completeaza cu data conventiei incheiate cu AJOFM(zz/ll/aa)
Coloanele 3 si 4- se completeaza cu numele si prenumele, respectiv codul numeric personal al absolventului
Coloana 5 se completeaz dup cum urmeaz:
- cod A - absolveni de invatamant secundar inferior,ciclul inferior al liceului sau de invatamant profesional, coala de arte i meserii;
- cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau liceal ori nvmnt postliceal;
- cod C - absolveni de nvmnt superior.
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap, codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi nsoite de litera "H". Coloana 6- se
completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate de absolvent n luna (inclusiv orele aferente concediului de odihna) pentru care se acord suma cuvenit lunar din
cuantumul subveniei prevzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002 , cu modificrile i completrile ulterioare, acordat
angajatorului n funcie de categoria absolventului.
Coloana 7- se completeaz cu suma cuvenit lunar din cuantumul subveniei prevzute la art. 80 alin.(1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002,
cu modificrile i completrile ulterioare, acordat angajatorului n funcie de categoria absolventului.
Coloana 8 se completeaz cu sume numai pentru absolvenii pentru care conventia a fost incheiata anterior datei de 22 octombrie 2013 si pentru care se beneficiaza
de scutire de la plata contributiei datorate de angajator in conformitatecu art.80 din Legea nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Se completeaza cu
sumele platite absolventilor reprezentnd elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuiei datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj potrivit
dispoziiilor titlului IX^2 Contribuii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.Pentru
absolventii pentru care nu se beneficiaza de scutire conform art.80 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,(conventie incheiata ulterior datei
de 22 octombrie 2013), se completeaza cu zero.
Coloana 9- se completeaz, dup caz, cu data i motivul ncetrii/suspendrii/relurii dup suspendare a raporturilor de munc sau de serviciu.
Total A1 totalul sumelor care se completeaza in coloana 7

Total B1- totalul sumelor care se completeaza in coloana 8 si care sunt corespunzatoare absolventilor pentru care se beneficiaza de scutire conform art.80 din Legea
nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
Total C1- se completeaza in situatia in care conventia a fost incheiata anterior datei de 22 octombrie 2013 si angajatorul beneficiaza de scutire de plata
contributieidatorate la BAS, conform art.80 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.