Sunteți pe pagina 1din 62

SUPERVIZAT

CONSILIER DE CONTURI,

CURTEA DE CONTURI A ROMNIEI


- Sec ia de Control Financiar Ulterior -

Divizia I

Prof. univ. dr. tefan POPA

Controlul contului general de execu ie a bugetului de


stat, datoriei publice, garan iilor guvernamentale i a crean elor
statului; auditul performan ei i al sistemelor informatice

AVIZAT,

Director

Ec. dr. Ani oara Fr il

RAPORT DE AUDIT
Auditul Sistemului e-licitatie

Misiunea de audit avnd ca tem Auditul Sistemului e-licita ie implementat n


Sistemul Electronic Na ional s-a desf urat n baza Programului de control
financiar i audit pe anul 2007, aprobat de Plenul Cur ii de Conturi a Romniei prin
Hot rrea nr. 79 din 20 decembrie 2006.
Sistemul e-licita ie care func ioneaz n cadrul Sistemului Electronic Na ional i
care constituie obiectul misiunii de audit, furnizeaz servicii electronice online n
domeniul achizi iilor publice, prin intermediul portalului www.e-licitatie.ro,
asigurnd, totodat , transparen a n ndeplinirea obiectivelor specifice i prevenirea
corup iei prin mijloace electronice.
Acest serviciu electronic implementeaz o pia virtual care ofer un cadru sigur
i eficient prin intermediul c ruia ofertan ii i cump r torii se pot ntlni, negocia
i efectua tranzac ii comerciale pentru achizi ii publice de bunuri.
Divizia I, Direc ia 3 Auditul performan ei i al sistemelor informatice a efectuat,
n perioada 1 ianuarie 2007 25 noiembrie 2007, Auditul Sistemului e-licita ie,
care func ioneaz n cadrul Sistemului Electronic Na ional.

Capitolul 1. Introducere
Dezvoltarea portalului e-guvernare n cadrul Sistemului Electronic National
(SEN), conceput ca unic punct de acces la serviciile i informa iile institu iilor
administra iei centrale i locale, a oferit suportul pentru lansarea i extinderea
livr rii de servicii electronice c tre administra ie, mediul de afaceri i cet eni. Prin
acest program de anvergur , Guvernul Romniei i propune s promoveze
transparen a, s creasc eficien a n administra ie prin reducerea costurilor i a
birocra iei, s asigure accesibilitatea larg la informa iile i serviciile publice,
indiferent de timp i de loc, s previn i s combat corup ia prin mijloace
electronice.
Prin Legea nr. 161/2003, Inspectoratul General pentru Comunica ii si
Tehnologia Informa iei (IGCTI) a fost stabilit ca operator la nivel na ional al
proiectelor de guvernare electronic , respectiv al portalurilor asociate, www.eguvernare.ro, www.e-licitatie.ro i www.autorizatiiauto.ro.
Prin Ordonan a de urgen nr. 73/2007, atribu iile specifice n domeniul oper rii
la nivel na ional a sistemelor informatice ale administra iei publice centrale,
care furnizeaz servicii publice destinate guvern rii prin mijloace electronice, se
preiau de c tre Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei i se exercit
prin Agen ia pentru Serviciile Societ ii Informa ionale (ASSI), care se nfiin eaz
ca institu ie public cu personalitate juridic n subordinea Ministerului
Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei.
n ceea ce prive te obiectul de activitate, ASSI are ca atribu ii principale:
a) dezvoltarea i operarea pentru urm toarele sisteme:

Sistemul e-guvernare,
Sistemul electronic de achizi ii publice, precum i
Sistemul informatic pentru atribuirea electronic a autoriza iilor de
transport interna ional rutier de marf i pentru atribuirea electronic
a traseelor na ionale din programele de transport prin serviciile
regulate jude ene, interjude ene limitrofe i interjude ene.

b) reglementarea activit ilor specifice furniz rii serviciilor de guvernare


prin mijloace electronice, n condi iile legii;
c) implementarea, coordonarea i operarea la nivel na ional pentru sisteme
informatice i de comunica ii proprii, n scopul furnizarii serviciilor
destinate guvernarii prin mijloace electronice;
e) formularea unor propuneri de acte normative pentru mbun t irea
cadrului legislativ n domeniul furnizarii de servicii publice prin mijloace
electronice i al serviciilor societ ii informationale;

f) alte atribu ii care sus in asigurarea continuit ii furniz rii serviciilor,


implementarii i operarii sistemelor informatice ale administra iei publice,
destinate guvernarii prin mijloace electronice.
Implementarea serviciului electronic e-licitatie s-a realizat n conformitate
cu Ordonan a Guvernului num rul 20/ 2002 privind achizi iile publice prin
licita ii electronice.
Incepnd cu anul 2007, func ioneaz o versiune nou de sistem, impus de
modificarea cadrului legislativ prin intrarea n vigoare a urm toarelor acte
normative:
Ordonan a nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor
de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri
publice i a contractelor de concesiune de servicii.
Hot rrea Guvernului nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public din Ordonan a de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a
contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii

Misiunea de audit care face obiectul prezentului raport a avut n vedere o


problematic vast , generat de implementarea noilor tehnologii i de efectele
antrenate de acestea:
a) mbun t irea calit ii serviciilor publice;
b) cre terea eficien ei serviciilor publice prin reducerea costurilor i a
birocra iei;
c) promovarea transparen ei;
d) adaptarea serviciilor publice pentru a r spunde cerin elor pie ei;
e) informarea prin mijloace electronice cu privire la legisla ia i
reglement rile aferente Sistemului e-licita ie, prin informa ii proprii
portalului sau prin trimiterea la alte surse electronice de informare;
f) informarea prin intermediul portalului specializat www.e-licitatie.ro i
asistarea utilizatorilor cu privire la formularele online aferente Sistemului elicita ie, precum i a modalit ilor de completare a acestora;
g) asigurarea accesibilit ii la informa iile furnizate de Sistemul e-licita ie,
indiferent de timp i de loc (sistemul permite accesarea acestor informa ii i
n afara programului de lucru al personalului de specialitate);
h) perfec ionarea utiliz rii tehnologiilor web n scopul furniz rii de
informa ii de calitate, care contribuie la reducerea costurilor administrative
i sociale;
i) reducerea costurilor administrative i sociale n domeniul achizi iilor
publice, prin dezvoltarea unui sistem modern i eficient, disponibil pentru
toate institu iile publice i mediul de afaceri.

Misiunea de audit care face obiectul prezentului Raport s-a desf urat n
conformitate cu Ghidul Auditului Performan ei elaborat de Curtea de Conturi a
Romniei, pe lng acesta fiind luate n considerare i cerin ele standardelor
interna ionale de audit acceptate (INTOSAI International Organization of
Supreme Audit Institutions), standardele interna ionale de audit al sistemelor
informatice (COBIT Control Objectives for Information and related
Technology), precum i ale ghidurilor de bun practic elaborate de ISACA
(Information Systems Audit and Control Association).
De asemenea, s-a inut seama i de raportul, orientat pe bune practici n domeniu,
E-Procurement and its effect on future audit approach, elaborat de EUROSAI IT
Working Group n martie 2004.
Formatul raportului de audit este cel recomandat n Ghidul Auditului Performan ei
al Cur ii de Conturi a Romniei. Raportul identific organiza ia, aria de cuprindere,
obiectivele, perioada acoperit i natura, planificarea n timp i aria de acoperire
ale activit ii de auditare efectuate. Raportul declar constat rile, concluziile i
recomand rile, precum i orice rezerve, calific ri sau limit ri ale perspectivei pe
care auditorul de sisteme informatice le are n leg tur cu auditarea n cauz .

Capitolul 2. Obiectivele i necesitatea auditului


Auditarea serviciilor electronice existente n cadrul Sistemului Electronic Na ional
se desf oar n contextul tendin ei de extindere i generalizare a acestui tip de
servicii pe plan interna ional, proces care viyeay asigurarea unor servicii
electronice de calitate pentru cet eni, administra ie i mediul de afaceri, precum i
n contextul asigur rii compatibilit ii cu administra iile europene.
Obiectivul general al auditului
Evaluarea stadiului de dezvoltare, implementare
i utilizare a
infrastructurilor i instrumentelor specifice tehnologiei informa iei i
comunica iilor n cadrul Sistemului e-licita ie, pentru furnizarea de servicii
electronice n domeniul achizi iilor publice, pentru institu ii publice i
mediul de afaceri. Formularea de recomand ri n scopul acceler rii
extinderii acestui serviciu electronic.
Obiective specifice ale auditului

Evaluarea portalului asociat Sistemului e-licita ie (www.e-licitatie.ro);


Evaluarea solu iilor arhitecturale i de implementare;

Evaluarea securit ii sistemului i a informa iilor;


Evaluarea managementului continuit ii sistemului i al dezvolt rii;
Evaluarea disponibilit ii i accesibilit ii informa iilor;
Conformitatea cu legisla ia;
Analiza riscurilor;
Evaluare stadiului i a calit ii instruirii personalului i a asist rii
utilizatorilor;
Comunicarea ntre institu iile de profil i cu utilizatorii;
Evaluarea impactului social al utiliz rii serviciului electronic e-licita ie;
Conformitatea cu cele mai bune practici n domeniu;
Efectele n planul moderniz rii serviciilor din administra ia public ;

Necesitatea efectu rii auditului are ca motiva ie determinarea gradului de utilizare


a tehnologiei informa iei i comunica iilor (TIC) n furnizarea de servicii
electronice c tre persoane fizice i juridice, n particular pentru Sistemul electronic
e-licita ie, avnd n vedere att extinderea semnificativ a utiliz rii acestui serviciu
n Romnia, ct i participarea la schimbul european de informa ii n format
electronic, n domeniul achizi iilor publice.
Sistemul e-licita ie este utilizat n prezent pe scar larg de peste 8500 de autorit i
contractante i 9000 de ofertan i, num rul de produse de catalog publicate n sistem
dep ind 23265.
Prin utilizarea Sistemului e-licita ie, institu iile publice i companiile prvate din
Romnia au posibilitatea procur rii de bunuri i servicii prin mijloace electronice
la costuri de achizi ie sc zute. De asemenea, sistemul furnizeaz , n timp real, att
informa ii calitative ct i indicatori aferen i dinamicii acestei activit i, prin
includerea unor facilit i avansate de raportare.

Capitolul 3. Desf urarea auditului


3.1 Planificarea auditului
Elaborarea programului de audit a avut la baz detalierea obiectivelor abordate n
cadrul misiunii de audit, n func ie de pozi ia i rolul actorilor implica i n cadrul
sistemului auditat.
Entit i auditate. Misiunea de audit avnd ca tem Auditul Sistemului
e-licita ie disponibil n Sistemul Electronic Na ional (SEN) s-a desf urat la
Agen ia pentru Serviciile Societ ii Informa ionale (ASSI), care are ca
atribu ie dezvoltarea i operarea Sistemului electronic de achizi ii publice,
e-licita ie.

Abordarea auditului. Abordarea general a auditului s-a bazat pe evaluarea


riscurilor. Auditul s-a efectuat pentru ntreg ciclul de via al sistemului.
Efectuarea auditului s-a desf urat pe baza programului de audit care a constat
n detalierea subiectelor care urmau s fie tratate pe parcursul misiunii de audit i
s-a concretizat n urm toarele programe de lucru:
Program de lucru privind evaluarea controalelor generale IT
Program de lucru privind evaluarea riscurilor IT
Program de lucru privind evaluarea site-ului web i testarea controalelor IT
specifice Sistemului e-licita ie, prin interviuri realizate pe baza listei de
verificare LV_Controale_IT_Web i demonstrarea i testarea aplica iei
func ionale pe portalul www.e-licitatie.ro
Program de lucru privind evaluarea riscurilor specifice sistemelor de
management al documentelor electronice, prin interviuri realizate pe baza
listei de verificare LV_Riscuri_IT_ Web
Program de lucru pentru evaluarea perimetrului de securitate.
Aprobarea programului de audit. Programul de audit a fost aprobat la nivelul
Diviziei I Controlul contului general de execu ie a bugetului de stat, datoriei
publice, garan iilor guvernamentale i a crean elor statului; auditul performan ei
i al sistemelor informatice, precum i la nivelul Sec iei de Control Financiar
Ulterior din cadrul Cur ii de Conturi a Romniei.
Evaluarea riscurilor. Misiunea de audit a avut ca scop ob inerea unei asigur ri
rezonabile asupra implement rii i func ion rii Sistemului e-licita ie, n
conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare (referitoare la SEN i la achizi iile
publice), cu reglement rile n domeniu i cu standardele specifice de securitate,
precum i evaluarea sistemului prin prisma performan ei privind modernizarea
serviciilor publice.
Riscurile detectate pe parcursul misiunii de audit se refer la dou categorii de
probleme:
a) Riscuri privind planificarea, dezvoltarea i introducerea serviciilor electronice
Exemple de astfel de riscuri avute n vedere: lipsa unei planific ri strategice,
coordonarea i managementul calit ii neadecvate; insatisfac ia utilizatorilor;
ignorarea explor rii profilului utilizatorilor; neglijarea aspectelor legate de
asigurarea calit ii; lipsa unor evalu ri privind eficacitatea costurilor;
nendeplinirea atribu iilor privind crearea cadrului necesar legal i
organiza ional; implicarea sporadic
i inconsecvent n elaborarea i
implementarea reglement rilor i standardelor IT i de securitate; furnizarea
neadecvat a infrastructurii tehnice; dependen a de companiile IT; lipsa
reglement rii drepturilor privind re eaua Internet; lipsa unor evalu ri ale
proiectelor raportate la evolu iile tehnologiilor informa iei i comunica iilor.

b) Riscuri n func ionarea serviciilor electronice


Exemple de astfel de riscuri avute n vedere: politici de securitate IT tehnic
i organiza ional neadecvate care afecteaz integritatea, autenticitatea,
confiden ialitatea i disponibilitatea informa iilor, securizarea transferului de
date, capabilitatea informa iilor de a fi auditate, securitatea tranzac iilor;
redundan , discontinuit i media i interoperabilitate neadecvat .
Evaluarea riscurilor a avut n vedere verificarea urm toarele categorii de controale
generale:
a) utilizarea sistemului IT se realizeaz n cadrul unei structuri clar definite,
conducerea la cel mai nalt nivel este informat despre activitatea IT i este
receptiv la schimbare, gestionarea resurselor umane se face eficient,
monitorizarea cadrului legislativ i a contractelor cu principalii furnizori se
desf oar corespunz tor, are loc revizuirea func ionalit ii, oper rii i
dezvolt rilor de componente, astfel nct acestea s fie n concordan cu
necesit ile activit ii entit ii i s nu expun entitatea la riscuri nejustificate;
b) accesul neautorizat la datele sau programele critice este prevenit i controlat,
mediul n care opereaz sistemele este sigur din punct de vedere al
confiden ialit ii, integrit ii i credibilit ii;
c) aplica iile sunt disponibile atunci cnd este nevoie, func ioneaz conform
cerin elor, sunt fiabile i au implementate controale sigure asupra integrit ii
datelor;
d) sunt luate m surile necesare pentru diminuarea riscului deterior rii (accidentale
sau deliberate) sau a furtului echipamentelor IT, se ac ioneaz corespunz tor
pentru reducerea probabilit ii apari iei unor defec iuni majore i sunt stabilite
m surile necesare pentru ca, n cazul indisponibiliz rii facilit ilor de procesare,
entitatea s i reia n mod eficient activitatea, ntr-o perioad de timp
rezonabil ;
e) sistemul este conform cu reglement rile legale n vigoare.
Documente de lucru. Au fost utilizate chestionare i liste de verificare elaborate la
nivelul Diviziei I Direc ia 3 Auditul performan ei i al sistemelor informatice.
Tehnici de audit. Tehnicile de audit utilizate n cadrul misiunii au inclus:
Realizarea de interviuri cu persoane cheie implicate n proiect;
Utilizarea chestionarelor / machetelor;
Examinarea unor documenta ii tehnice, economice de monitorizare i de
raportare: grafice de implementare, coresponden , rapoarte interne, situa ii
de raportare, rapoarte de stadiu al proiectului, registre de eviden /
monitorizare a utiliz rii serviciului electronic e-licita ie, contracte, sinteze
statistice, metodologii, standarde;
Inspec ie n spa iile din sediul ASSI n care func ioneaz Sistemul e-licita ie;

Participarea la demonstra ii i simularea n mediu de test i n condi ii reale a


procedurilor aferente utiliz rii Sistemului e-liciatie func ional pe portalul
www.e-licitatie.ro;
Consultarea unor documenta ii tehnice;
Examinarea site-ului web al institu iei.
3.2 Efectuarea auditului
Divizia I, Direc ia 3 Auditul performan ei i al sistemelor informatice a efectuat
auditul la nivelul ASSI. Auditul a avut n vedere evaluarea sistemului din punctul
de vedere al gestion rii resurselor informatice disponibile (date, aplica ii,
tehnologii, facilit i, resurse umane, etc.), n scopul atingerii obiectivelor, prin
asigurarea eficien ei, confiden ialit ii, integrit ii, disponibilit ii, siguran ei n
func ionare i conformit ii cu un cadru comun de referin (standarde, bune
practici, cadru legislativ, etc.).
Au fost desf urate interviuri cu urm toarele persoane implicate n proiect:
Gruia Daniel Pre edinte ASSI
Marcu Ion ef departament Servicii e-guvernare
Dumitru Pompilic ef departament Achizi ii Publice Electronice
Lovin Eduard Lucian Director Direc ia e-guvernare
Simion Silviana ef serviciu Suport Autorit i Contractante
Fodor Oana ef serviciu Suport Companii
D nescu Petru - ef serviciu Autoritate de Certificare
Calot tefan Administrator baz de date
Au fost efectuate teste de control i teste de detaliu, prin examinarea site-urilor
web, a documenta iilor tehnice i prin evaluarea mediului IT.
S-a efectuat o evaluare a riscurilor IT n ceea ce prive te: dependen a de IT,
resursele i cuno tin ele IT, ncrederea n IT, schimb rile n IT, externalizarea
serviciilor IT, focalizarea pe activitate, securitatea informa iei.
De asemenea, s-au verificat controalele IT referitoare la: managementul IT,
securitatea fizic i controalele de mediu, securitatea informa iei i a sistemelor,
continuitatea sistemelor, managementul schimb rii i dezvoltarea de sistem,
auditul intern.
Probele de audit au fost ob inute utiliznd tehnicile de audit men ionate n
Sec iunea 3.1 Planificarea auditului.
Analiza i interpretarea rezultatelor
In cadrul misiunii de audit s-a f cut o evaluare general , din perspectiv
multidimensional a cadrului de func ionare a Sistemului e-licita ie din cadrul
SEN, care s-a fundamentat n special pe evaluarea Sistemului e-licita ie, i pe

analiza, interpretarea i sinteza informa iilor ob inute n cadrul interviurilor sau


colectate prin intermediul chestionarelor i listelor de verificare.
Elaborarea Raportului de audit
Raportul de audit elaborat de Curtea de Conturi a Romniei include cele mai
semnificative aspecte care au rezultat n cadrul misiunii de audit cu privire la
stadiul i evolu ia implement rii i utiliz rii sistemului electronic de achizi ii
publice (SEAP), func ional pe portalul www.e-licitatie.ro, i con ine constat ri,
concluzii i recomand ri referitoare la abordarea problematicii acestui domeniu la
nivelul ASSI, prin prisma obiectivelor specifice expuse n Capitolul 2.

Capitolul 4. Sistemului e-licita ie. Cadru de implementare i


func ionare
Potrivit defini iei formulate n Ordonan a de urgen nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de
lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii, Sistemul electronic de
achizi ii publice SEAP desemneaz sistemul informatic de utilitate public ,
accesibil prin Internet la o adres dedicat , utilizat n scopul aplic rii, prin mijloace
electronice, a procedurilor de atribuire.
Operatorul SEAP (al sistemului electronic de achizi ii publice) este Agen ia pentru
Serviciile Societ ii Informa ionale (ASSI). In conformitate cu prevederile
Ordonan ei de urgen
nr. 34/2006, aceast institu ie asigur autorit ilor
contractante suportul tehnic destinat aplic rii, prin mijloace electronice, a
procedurilor de atribuire. Prin aceea i hot rre, Guvernul poate stabili o procedura
specific de acordare a dreptului de a deveni operator al unui astfel de sistem i
altor persoane juridice.
Operatorul SEAP are obliga ia de a pune la dispozi ia Autorit ii Na ionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice (ANRMAP), rapoartele n
format electronic, elaborate pe baza datelor disponibile n SEAP, n scopul
asigur rii informa iilor necesare cre rii de baze de date statistice.
Sistemul e-licita ie lansat n luna martie 2002 a avut ca suport proiectul pilot ini iat
de Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei n anul 2001.
Arhitectura Sistemului Electronic de Achizi ii Publice (SEAP), conceput de c tre
Inspectoratul General pentru Comunica ii i Tehnologia Informa iei (IGCTI), a fost
dezvoltat de un consor iu format din companii romne ti:

UTI securitate, certificat digital, layer de securitate, securitatea


comunica iei

TotalSoft - dezvoltarea aplica iilor

10

Microsoft software de baz


HP - echipamente.

Lund n considerare modific rile implicate la nivelul sectorului public i al celui


privat, determinate de factori cum ar fi schimb rile la nivelul strategiei
guvernamentale/administra iei publice, al resurselor umane, financiare i
tehnologice, Sistemul e-licita ie a cunoscut o dezvoltare gradual .
La sfr itul anului 2002, sistemul cuprindea un num r de 159 autorit i
contractante, 95 de companii private i 7 categorii de produse. Tipul i num rul
autorit ilor contractante i al produselor tranzac ionate prin intermediul sistemului
e-licita ie au crescut progresiv i a oferit utilizatorilor posibilitatea nv rii
func ionalit ii sistemului, a test rii solu iilor tehnice alese i adapt rii acestora
reglement rilor legale i cerin elor utilizatorilor.
In cadrul Conferin ei eGovernment "Transforming Public Services" care a avut loc
la Manchester n luna noiembrie 2005, a fost aprobat o declara ie ministerial
care, fixeaz repere i obiective, inclusiv pentru serviciile de achizi ii electronice.
In perioada 2006-2010 Statele Membre i vor concentra eforturile pe crearea
condi iilor optime privind livrarea serviciilor electronice cu un impact mare
asupra utilizatorilor, astfel nct, n anul 2010, cel pu in 50% dintre serviciile
care privesc achizi iile publice s se desf oare prin procedur electronic .
Men ion m c , la sfr itul anului 2005, n Romnia ponderea n total a achizi iilor
publice derulate prin procedur electronic a fost estimat la 5-7 %.
Constatare: In prezent, totalul achizi iilor publice nu poate fi calculat n timp
real, cu exactitate, din cauza coexisten ei celor dou tipuri de proceduri pentru
achizi ii publice: procedura elecronic i procedura manual . Lipsa unei intr ri
unice a informa iilor provenind din cele dou surse, privind achizi iile publice,
induce erori de sincronizare i corelare a informa iilor respective. Din acest motiv,
pe site-ul www.anrmap.ro sunt afi ate numai rapoarte privind volumul estimat al
achizi iilor publice.
Recomandare: Dezvoltarea unui mecanism de preluare continu a unor informa ii
sintetice din sistemul manual i corelarea acestora cu informa iile din SEAP, n
scopul elabor rii unor situa ii de raportare operative coerente, complete i corecte.
n anul 2006, Inspectoratul General pentru Comunica ii i Tehnologia Informa iei a
implementat o nou versiune a Sistemului e-licita ie, care respect prevederile
legale na ionale n domeniul achizi iilor publice, armonizate cu reglement rile
legale ale UE (Directivele 2004/17/EC i 2004/18/EC).
Versiunea extins a Sistemului e-licita ie lansat n luna octombrie 2006 ofer noi
facilit i tehnice:
publicarea anun urilor de inten ie, de participare i de atribuire, a invita iilor
de participare, precum i a documenta iilor de atribuire;

11

publicarea celorlalte tipuri de anun uri: anun uri de inten ie utilit i, anun de
participare utilit i, anun uri de atribuire utilit i, anun de participare pentru
concursul de solu ii, rezultatul concursului de solu ii, anun uri de
concesionare;
aplicarea integral prin mijloace electronice a procedurii de cerere de ofert
utiliznd criteriul de atribuire "pre ul cel mai sc zut" i "oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic";
posibilitatea utiliz rii licita iei electronice ca faz final a unei proceduri de
atribuire desf urate offline sau a unei proceduri de cerere de ofert online
avnd criteriul de atribuire "pre ul cel mai sc zut";
posibilitatea de a achizi iona direct, prin intermediul unui catalog electronic,
produse sau servicii.
Ordonan a de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie
public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, prevede obliga ia operatorului SEAP de a asigura pentru
Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice
(ANRMAP) accesul nerestric ionat la anun urile transmise de c tre autorit ile
contractante, nainte de publicarea acestora.
Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice
verific fiecare anun transmis de c tre autorit ile contractante pentru publicare n
SEAP, n m sura n care anun ul respectiv este n legatur cu aplicarea procedurii
de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice
prevazute de lege. n termen de 2 zile lucr toare de la data primirii anun ului n
SEAP, Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor
Publice are obliga ia:
a) fie, s emit c tre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anun ul
respectiv, n cazul n care n urma verific rii nu se constat erori/omisiuni de
completare;
b) fie, s resping publicarea anun ului, n cazul n care se constat
erori/omisiuni de completare, informand totodat autoritatea contractant asupra
acestei decizii precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate.
Dup publicarea anun ului n SEAP, autoritatea contractant are obliga ia de a
transmite anun ul i c tre Regia Autonom Monitorul Oficial al Romniei, spre
publicare n Partea a VI-a, Achizi ii publice.
La aceste facilit i se adaug transmiterea n format electronic a anun urilor
autorit ilor contractante c tre Oficiul pentru Publica iile Oficiale ale
Comunit ilor Europene, n vederea public rii acestora n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE). Dobndirea calit ii de OJS eSender a permis
operatorului SEAP s faciliteze autorit ilor contractante publicarea anun urilor n
JOUE exclusiv prin mijloace electronice.

12

Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anun ul transmis de autoritatea


contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, f r ob inerea acceptului de publicare emis de c tre Autoritatea
Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice.
n cazul n care, din motive de natur tehnic independente de operatorul SEAP, nu
este posibil transmiterea anun urilor, n format electronic, spre publicare n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obliga ia de transmitere a acestora revine
Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice.
n perioada urm toare este prev zut implementarea de facilit i tehnice ce vor
permite aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licita ie
deschis i licita ie restrns , concesiuni i sistemul de achizi ie dinamic.
Portalul www.e-licitate.ro pune la dispozi ia cet enilor informa ii cu privire la
legisla ia i reglement rile aferente interac iunii dintre ace tia i administra ia
public , asigur un punct unic de acces la informa iile privind achizi iile publice,
furnizeaz instruc iuni de completare a documentelor online i ofer suportul
electronic pentru completarea asistat a acestora.
Documentele completate online privind achizi iile publice pot fi semnate electronic
conform legisla iei n vigoare i trimise prin mijloace electronice.
Portalul www.e-licitate.ro permite utilizare bi-direc ional (servicii online),
respectiv permite completarea online a formularelor i asigurarea ntregului circuit
al documentului f r a mai fi nevoie de deplasare sau de utilizarea mijloacelor
clasice de transmitere a documentelor.
In cadrul portalului www.e-licitatie.ro care constituie punctul unic de acces la
serviciul electronic de achizi ii publice este asigurat siguran a informa iilor i a
tranzac iilor.
Garantarea identit ii utilizatorului i protejarea informa iilor confiden iale
transmise pe Internet se realizeaz prin utilizarea certificatelor digitale.
Certificatul digital autentific identitatea celui care l folose te, con innd
informa ii despre proprietar (de exemplu, numele, adresa de e-mail), data la care
certificatul a fost emis, numele autorit ii de certificare i cheia public (Public
Key Infrastructure - PKI) pentru criptarea i decriptarea informa iei.
Prin semnarea documentelor se realizeaz criptarea informa iei cu cheia privat a
celui care semneaz . Semnarea electronic a documentelor are suport legal.
Certificatele digitale sunt eliberate de c tre Agen ia pentru Serviciile Societ ii
Informa ionale, (fost Inspectoratul General pentru Comunica ii i Tehnologia
Informa iei (IGCTI).

13

Capitolul 5. Evaluarea serviciului electronic e-licita ie n contextul


evolu iei c tre e-guvernare
Auditarea Sistemului e-licita ie a fost desf urat din perspectiva progreselor c tre
e-guvernare n Romnia, marcate de o serie de ac iuni absolut necesare ntr-un
astfel de proces.
5.1 Cadru institu ional i legislativ
La nivel guvernamental au fost ntreprinse o serie de ac iuni cu caracter strategic,
sus inute de legisla ie:
nfiin area grupului de lucru Grupul de Promovare a Tehnologiei
Informa iei n Romnia (HG nr. 271/2001), care are ca obiectiv principal
crearea de premise durabile pentru implementarea societ ii informa ionale n
Romnia;
elaborarea i aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea
administra iei publice (HG nr. 1.007/2001);
aprobarea Strategiei na ionale pentru promovarea noii economii i
implementarea societ ii informa ionale (HG nr. 1440/2002) n care se
subliniaz faptul c "trecerea la Societatea Informa ional este unul din
obiectivele strategice ale Guvernului Romniei pentru perioada 2001 2004
i una dintre condi iile de preaderare la Uniunea European ".
nfiin area Sistemului Electronic Na ional (SEN), ca sistem informatic de
utilitate public , n scopul asigur rii accesului la informa ii publice i
furniz rii de servicii publice c tre persoane fizice i juridice (Titlul II din
Legea 161/2003, privind transparen a n administrarea informa iilor i
serviciilor publice prin mijloace electronice). In aceea i lege, a fost stabilit
operatorul pentru e-guvernare (Inspectoratul General pentru Comunica ii i
Tehnologia Informa iei IGCTI aflat n momentul apari iei legii n
subordinea Ministerului Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei, i n
prezent n subordinea Primului Ministru)
n perioada 2001-2005, Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei,
organ de specialitate al administra iei publice centrale n domeniul comunica iilor
i tehnologiei informa iei, avnd scopul de a realiza politica Guvernului Romniei
n acest domeniu, a elaborat o serie de strategii i programe, precum:
Strategia Guvernului Romniei de stimulare i sus inere a dezvolt rii
sectorului de comunica ii n perioada 2002-2012;
Economia bazat pe cunoa tere;
Strategia Guvernului Romniei pentru dezvoltarea sectorului tehnologiei
informa iei;

14

Strategia de Dezvoltare Durabil a Romniei ORIZONT 2025;


Strategia Na ional de Export.
De asemenea, cadrul legislativ a fost extins cu o serie de acte normative privind:
semn tura electronic , achizi iile publice prin licita ii electronice, ncasarea prin
mijloace electronice a impozitelor i taxelor locale, comer ul electronic,
atribuirea electronic
i distribuirea autoriza iilor de transport rutier
interna ional de marf , procedura de avizare a instrumentelor de plat cu acces la
distan
(de tipul aplica iilor Internet-banking, home-banking sau mobilebanking), m surile pentru realizarea schimbului de informa ii n domeniul
standardelor i reglement rilor tehnice ntre Romnia i statele membre UE i
Comisia European , protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal.
Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei Informa iei, ca organ de specialitate al
administra iei publice centrale exercit rolul de a realiza politica Guvernului n
domeniul comunica iilor electronice, serviciilor po tale, tehnologiei informa iei i
al serviciilor societ ii informa ionale, principala func ie a acestuia fiind aceea de
defini obiectivele strategice i tactice n domeniile men ionate, asigurnd
planificarea, elaborarea i implementarea politicilor, precum i monitorizarea,
evaluarea i controlul realiz rii acestor politici.
Cadrul institu ional de aplicare a Strategiei Guvernului privind Sistemul Electronic
Na ional include toate institu iile administra iei publice. Toate administra iile care
activeaz n spatele ghi eului (back-office), i care de in arhive cu informa ii
necesare att serviciilor proprii ct i altor unit i ale administra iei publice, vor
permite accesul gratuit i permanent la propriile servicii, al tuturor unit ilor
administrative care activeaz ca interfa (front-office).
In ceea ce prive te contextul institu ional n care se plaseaz Sistemul e-licita ie, n
ultimii trei ani se constat o dinamic ridicat a modific rilor legislative, care au
implicat reorganiz ri ale IGCTI, prin schimbarea subordon rii acestei institu ii sau
prin reorganizarea de fond care are loc n prezent, ca urmare a nfiin rii Agen iei
pentru Serviciile Societ ii Informa ionale, institu ie care a preluat componenta eguvernare din SEN. Prezent m n continuare aceste acte normative intrate n
vigoare n perioada noiembrie 2004 noiembrie 2007:
1. Legea nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru
Comunica ii i Tehnologia Informa iei
2. Hotararea de Guvern nr. 348/2005 privind organizarea i func ionarea Inspectoratului
General pentru Comunica ii i Tehnologia Informa iei (IGCTI)
3. Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 134/2006 privind nfiin area Autorit ii Na ionale
pentru Reglementare n Comunica ii i Tehnologia Informa iei (ANRCTI)
4. Hot rrea Guvernului nr. 415/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Autorit ii Na ionale pentru Reglementare n Comunica ii i Tehnologia Informa iei
(ANRCTI)

15
5. Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor m suri pentru
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modific rile complet rile ulterioare.
6. Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea i func ionarea Agen iei
pentru Serviciile Societ ii Informa ionale

In ceea ce prive te legisla ia privind achizi iile publice, n perioada 2006 2007,
aceasta a fost foarte consistent , antrennd modific ri de fond ale sistemului
informatic care sus ine Sistemul e-licita ie.
Men ion m actele normative intrate n vigoare n perioada 2006 2007:
1. Ordonan a de Urgen nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie
public , a contractelor de concesiune de lucrari publice i a contractelor de concesiune de servicii.
2. Legea nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de
lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
3. Hot rrea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public din Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de
concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
4. Hot rrea Guvernului nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public prin mijloace electronice
din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie
public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
5. Hot rrea Guvernului nr. 1337 din 27 septembrie 2006 privind completarea Hot rrii
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizi ie public din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice
i a contractelor de concesiune de servicii.
6. Hot rrea Guvernului nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare i func ionare al Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor.
7. Hot rrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de
concesiune de servicii din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 34/2006
8. Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind func ia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizi ie public .
9. Hot rrea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan ei de
Urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind func ia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizi ie public .
10. Ordinul nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului
de atribuire a contractelor de achizi ie public .
11. Ordinul nr. 183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispozi iilor referitoare la contractul
de publicitate media.
12. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizi ie
public .
13. Ordonan a de Urgen nr. 94 din 26 septembrie 2007 - pentru modificarea i completarea
Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie
public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii.

16

Anumite categorii de informa ii furnizate de Sistemul Electronic pentru Achizi ii


Publice (SEAP) sunt prelucrate, n vederea aviz rii, public rii i monitoriz rii, de
c tre Autoritatea Na ional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor
Publice (ANRMAP), nfiin at n anul 2005. Activitatea acestei autorit i na ionale
este reglementat n urm toarele acte normative:
1. Ordonan a de Urgen nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiin area Autorit ii Na ionale
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice.
2. Hot rrea Guvernului nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea i func ionarea
Autorit ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice.
3. Hot rrea Guvernului nr. 525/30.05.2007 privind organizarea si functionarea ANRMAP

5.2 Direc ii de evaluare


Sistemul e-licita ie reprezint o component important a moderniz rii extensive a
administra iei, prin care se lanseaz re-ingineria proceselor de afaceri aferente
achizi iilor publice, n scopul simplific rii structurilor i procedurilor
administrative, prin trecerea de la sistemele bazate pe hrtie la sisteme de lucru
f r hrtie. Absen a documenta iei pe hrtie accentueaz necesitatea implement rii
unor controale IT mai puternice (controale generale i controale programate n
sistemele utilizatorului) precum i a unor controale manuale stricte n mediul n
care func ioneaz sistemul utilizatorului.
Serviciile electronice au asociate elemente de risc deoarece informa ia nscris pe
documentul de hrtie tradi ional este nlocuit cu informa ie digital , care poate fi
u or copiat , modificat , tears , etc., f r s lase urme trasabile. De aceea, pentru
acest tip de sisteme, se acord o importan deosebit securit ii mediului n care
func ioneaz sistemul i cuno tin elor personalului care administreaz sau
utilizeaz sistemul.
O aten ie deosebit trebuie acordat evalu rii controalelor care asigur
conformitatea tranzac iilor electronice cu cerin ele asupra informa iei
(autenticitate, integritate, confiden ialitate, non-repudiere) i siguran a n ceea ce
prive te: completitudinea, acurate ea, validarea/aprobarea, furnizarea la timp.
Direc iile de evaluare avute n vedere n cadrul misiunii de audit au fost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conducere i organizare
Finan are
Personal
Preg tirea clientului i accesibilitate
Protec ia informa iilor i confiden ialitatea
Securitatea sistemului
Managementul tehnologiei i al informa iei
Audit intern

17

Constat rile i concluziile privind aceste direc ii de evaluare sunt expuse n


sec iunile urm toare.
5.2.1 Conducere i organizare
Prin Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 73/2007, Agen ia pentru Serviciile
Societ ii Informationale se organizeaz i func ioneaz ca institu ie public cu
personalitate juridic n subordinea Ministerului Comunica iilor i Tehnologiei
Informa iei, n scopul implement rii i oper rii la nivel na ional a sistemelor
informatice ale administra iei publice centrale care furnizeaz servicii publice
destinate guvern rii prin mijloace electronice.
In data de 25 octombrie 2007, a fost ncheiat Protocolul de predare preluare ntre
Autoritatea Na ional pentru Reglementare n Comunica ii i Tehnologia
Informa iei (care avea n subordine Inspectoratul General pentru Comunica ii i
Tehnologia Informa iei), i Agen ia pentru Serviciile Societ ii Informa ionale.
In cadrul discu iilor desf urate n perioada misiunii de audit, conducerea actual ,
reprezentat de domnul Daniel Gruia, pre edintele ASSI, a prezentat viziunea noii
institu ii i a asigurat condi iile pentru buna desf urare a auditului. Pre edintele
ASSI i-a manifestat disponibilitatea de a continua, de a perfec iona i de a extinde
serviciile electronice de tip e-guvernare n scopul cre terii performan ei n
administra ia public i al cre terii confortului cet enilor, precum i de a
implementa un cadru de interoperabilitate eficient n administra ia public .
In ceea ce prive te Sistemul e-licita ie, acesta trebuie s se sus in din punct de
vedere financiar i s fie capabil s - i recupereze costurile (de dezvoltare, de
mentenan , indirecte). Sunt necesare ac iuni de promovare continu a serviciilor
electronice e-licita ie, prin seminarii, anun uri pe portal, campanie de marketing i
de instruire a utilizatorilor.
Extinderea serviciilor electronice astfel nct n anul 2010, cel pu in 50% dintre
serviciile care privesc achizi iile publice s se desf oare prin procedur
electronic (anun uri i tranzac ii propriu-zise), reper stabilit printr-o declara ie
ministerial , n cadrul Conferin ei eGovernment "Transforming Public Services"
care a avut loc la Manchester n luna noiembrie 2005, constituie un obiectiv
important urm rit de conducerea ASSI.
In acest sens, o ac iune absolut necesar care s sus in acest obiectiv este
asumarea de c tre Guvernul Romniei, printr-un act normativ, a Declara iei de
la Manchester.
Avnd n vedere particularit ile sistemelor de tip e-guvernare, riscurile la care
sunt expuse, precum i deficien ele constatate n cadrul misiunii de audit n ceea ce
prive te cadrul procedural, conducerea ASSI i-a manifestat inten ia de a se
implica n dezvoltarea i asigurarea unui sistem eficient de controale interne IT
(politici, strategii, linii directoare, proceduri) care va fi implementat n perioada
urm toare.

18

Constatare: Se constat c nu exist o Strategie IT proprie i un cadru


procedural asociat, precum i lipsa unui sistem de monitorizare i control, ceea
ce genereaz dificultatea de a m sura i de a evalua rezultatele. Nu a fost stabilit
un cadru de referin formal pentru evaluarea performan ei.
Recomandare: Reevaluarea stadiului implement rii Sistemului e-licita ie din
cadrul sistemului e-guvernare pe baza unei analize de risc asupra domeniului i
elaborarea unei strategii IT la nivelul ASSI pentru programele i proiectele
aferente, precum i definirea unui cadru unitar care s asigure planificarea,
elaborarea i implementarea politicilor n domeniul furniz rii serviciilor
electronice e-licita ie, precum i, monitorizarea, evaluarea i controlul realiz rii
acestor politici.
5.2.2 Finan are
Prin protocolul de predare preluare ntre Autoritatea Na ional pentru
Reglementare n Comunica ii i Tehnologia Informa ii i Agen ia pentru Serviciile
Societ ii Informa ionale. In acest context au fost preluate fondurile aferente
fostului IGCTI, personalul necesar pentru asigurarea continuit ii furniz rii
serviciilor, implement rii i oper rii sistemelor informatice ale administra iei
publice ce furnizeaz servicii destinate guvern rii prin mijloace electronice,
infrastructura necesar oper rii la nivel na ional a sistemelor informatice ale
administra iei publice centrale, ce furnizeaz servicii publice destinate guvern rii
prin mijloace electronice.
Conducerea ASSI apreciaz c n prezent finan area este acoperit , dar este supus
riscurilor care decurg din extinderea num rului de servicii cu valoare ad ugat i
din ncas ri reduse.
Neaplicarea unei viziuni integratoare la nivel guvernamental, constituie motivul
suprapunerii unor proiecte avnd acela i domeniu de aplica ie, ceea ce are drept
consecin alocarea i cheltuirea ineficient a fondurilor sau lipsa unor servicii care
s acopere cerin ele clien ilor.
Lipsa unei coordon ri unitare, lipsa unui cadru comun de cooperare i
interoperabilitate conduce la multiplicarea finan rilor i la sc derea
semnificativ a eficien ei utiliz rii fondurilor. Este necesar o analiz global a
finan rilor la nivelul administra iei publice centrale pentru a depista dezvolt rile
aceluia i tip de proiect efectuate n paralel de c tre instu iile (MEF, MIRA,
MMES, CNAS, CNPAS) generate de
ASSI i propune ca obiective crearea unui cadru adecvat pentru men inerea
controlului implement rii proiectelor, orientarea finan rilor c tre proiecte
dezvoltate de ASSI, crearea unui cadru de reglementare i cooperarea n vederea
asigur rii interoperabilit ii, dezvoltarea serviciilor electronice pe direc iile
prev zute de Legea nr. 161/2003.

19

5.2.3 Personal
Asigurarea c personalul are cuno tin ele i abilit ile necesare i c este utilizat
eficient, constituie elementul cheie pentru succesul extinderii implement rii i
utiliz rii noilor tehnologii furnizate de Sistemule-licitatie.
Constat ri: In cadrul ASSI, competen ele cerute pentru un astfel de mediu de
operare sunt stabilite i definite. In general, personalul i cunoa te rolurile i
responsabilit ile i are suficient autoritate pentru a le ndeplini. Competen ele
includ: achizi ionarea tehnologiei, managementul schimb rii, negocierea i
managementul contractelor, managementul aptitudinilor de nivel nalt al
contractorilor/consultan ilor n IT i Comunica ii, securitatea sistemului,
managementul
proiectului,
managementul
riscului,
managementul
rela iilor/asocierilor i perfec ionarea implement rii sistemului, operarea i
administrarea sistemului.
In cadrul restructur rii care urmeaz s aib loc, noua conducere inten ioneaz
includerea unor noi competen e n cadrul ASSI: auditul sistemelor IT, auditul
securit ii, managementul proiectelor, analiza de procese de afaceri, arhitectur
aplica ii, arhitectur date, care vor trebui s fie consistente cu obiectivele noii
institu ii, cu viziunea i cu noile abord ri ale noii conduceri.
Cerin ele legate de personalul specializat care asigur administrarea, ntre inerea i
utilizarea sistemelor, necesit o evaluare regulat pentru a se asigura c este alocat
un num r suficient de personal cu competen e privind mediul de operare.
Constatare: Nu exist planuri de instruire pe termen lung avnd ca obiectiv
promovarea unei performan e ridicate. Avnd n vedere dinamica domeniului se
impune asigurarea instruirii continue pentru a ob ine i a men ine aptitudinile
necesare.
Pentru a atrage i pentru a p stra personalul i pentru a promova o performan
ridicat este necesar men inerea unei politici de stimulare adecvate.
Recomandare: Avnd n vedere specificul serviciilor online i evolu iile rapide n
domeniul tehnologiilor informa iei i comunica iilor, este necesar implementarea
unei politici de motivare i men inere a personalului cu experien
n
administrarea i operarea sistemelor informatice, atragerea unor resurse umane
competente i responsabile, actualizarea cuno tin elor din acest domeniu prin
includerea n planul de instruire a unor cursuri dedicate profilului special al
sistemului e-licita ie.
5.2.4 Preg tirea clientului i accesibilitate
Implementarea Sistemului e-licitatie ofer o alternativ la modul clasic de
interac iune, institu iilor publice i mediului de afaceri, n sensul c se ofer
posibilitatea de a alege pot alege unde i cnd s acceseze serviciile publice care le
sunt destinate. Din ce n ce mai mult, oamenii doresc s acceseze serviciile publice

20

aici i acum. Costul dezvolt rii serviciilor on line este modest n compara ie cu al
altor canale de distribu ie.
Ratele de eroare pentru procesarea electronic a formularelor sunt semnificativ
sc zute fa de proces rile bazate de hrtie. Calculatorul poate verifica modul de
completare al unui formular i poate da ndrum ri, r spunde la ntreb ri, i chiar
avertiza utilizatorul s completeze toate cmpurile obligatorii din formular.
Constatare: Gradul de utilizare a serviciilor electronice este determinat de
preg tirea beneficiarilor Sistemului e-licita ie, de dotarea tehnic i de abilit ile
utilizatorilor, de nivelul de instruire al acestora, precum i de ncrederea acestora n
sistemele IT. De aceea, o latur important n crearea cadrului de implementare a
noilor tehnologii o constituie preg tirea utilizatorilor pentru un astfel de demers.
Un factor care influen eaz negativ receptivitate fa de noile tehnologii l
constituie preg tirea neuniform a utilizatorilor pentru a utiliza tehnologia
informa iei i faptul c ace tia nu con tientizeaz beneficiile pe care aceasta le
aduce.
Utilizatorii nu au nc suficient ncredere n securitatea pe care o ofer
sistemele de comunica ii i solu iile informatice, n general.
In vederea lans rii noii versiuni a Sistemului e-licita ie, n perioada
11-21decembrie 2006 au fost organizate instruiri pentru aproximativ 900 de
utilizatori i pentru ANRMAP. In anul 2007, au mai fost instrui i, la cerere,
aproximativ 300 de utilizatori. Participan ii au fost autorit i contractante sau
companii ofertante. Instruirile s-au desf urat att la sediul IGCTI ct i la sediul
beneficiarilor.
Procedura de nscriere a fost de tip online: anun pe site, utilizarea unui cont pentru
nscrieri, ob inerea listei de participan i (separat pentru autorit i contractante de
cea pentru companii ofertante), programare instruire.
Recomandare: Este necesar desf urarea continu a unor ac iuni pentru
informarea, con tientizarea i instruirea utilizatorilor pentru ca ace tia s devin
utilizatori competen i ai Sistemului e-licita ie.
Constatare: In etapa de proiectare a func iilor aferente Sistemului e-licita ie au fost
analizate i evaluate preg tirea clien ilor, cerin ele acestora pentru servicii
electronice, i modul cum vor beneficia ace tia de ele. Serviciile electronice sunt
disponibile tuturor utilizatorilor care se a teapt s le utilizeze. Sistemul este u or
de utilizat, este asigurat asisten tehnic online pentru utilizatori i ace tia sunt
ncuraja i s utilizeze Internetul i tehnologiile asociate.
Cu toate c num rul clien ilor care cunosc serviciul electronic e-licita ie disponibil
este semnificativ, exist un num r mare de institu ii publice care utilizeaz
procedura manual . Avnd n vedere c ASSI nu cunoa te num rul exact al
institu iilor publice din Romnia, cu toate c s-au f cut demersuri n acest sens, nu
se poate preciza num rul beneficiarilor poten iali care n prezent nu utilizeaz
SEAP.

21

Recomandare: Sunt necesare ac iuni concertate i consecvente pentru dezvoltarea


culturii informatice, pentru instruirea beneficiarilor actuali i poten iali pentru a le
asigura accesul la noua tehnologie, precum i pentru dezvoltarea ncrederii n
Sistemul e-licita ie, n asigurarea securit ii tranzac iilor i n protec ia datelor.
5.2.5 Protec ia informa iilor i confiden ialitatea
Constatare: A fost creat cadrul legislativ n ceea ce prive te protec ia datelor cu
caracter personal, asigurarea accesibilit ii, disemin rii i a modului de conservare
a informa iilor publice n scopul cre terii ncrederii n SEN. Asigurarea protec iei
informa iilor i confiden ialitatea presupun, de asemenea, existen a unui cadru de
monitorizare a modului n care informa ia este gestionat pentru a fi conform cu
legisla ia i cu standardele implementate.
Informa iile gestionate n cadrul Sistemului e-licita ie, cu excep ia informa iilor
privind pre urile, sunt n cea mai mare parte informa ii publice i sunt publicate pe
site-ul web. Avnd n vedere specificul i extinderea sistemului, precum i
ncrederea pe care utilizatorii trebuie s o aib n Sistemul e-licita ie, n caz de
fraud , reputa ia entit ii ar fi puternic afectat , iar sistemul ar fi compromis.
Motiva ia pentru fraud este indus de nsu i obiectivul principal al sistemului,
efectuarea achizi iilor publice, fa de care se pot manifesta interese (uneori foarte
mari) din partea competitorilor.
Informa ia privind pre urile, care este cea mai sensibil , are asignat un nivel de
protec ie ridicat, n concordan cu restric iile de divulgare sau de senzitivitate a
acestora. Aceast informa ie este ncriptat i nu este accesibil sub nici o form
utilizatorilor neautoriza i.
Nu este definit custodia datelor pentru orice informa ie care ar putea fi divulgat ,
transmis sau primit de la o ter parte. Restric iile asupra divulg rii informa iilor
sunt agreate formal de c tre personal i de ter ii care au acces la informa ii
confiden iale.
Nu exist date cu caracter personal gestionate de sistemul e-licita ie.
Recomand ri:
(a)- Evaluarea sistemului de securitate a informa iilor, de protec ie a datelor, de
asigurare a accesibilit ii, disemin rii i a modului de conservare a informa iilor
publice i impunerea de m suri pentru perfec ionarea acestuia.
(b)- Elaborarea unor linii directoare pentru asistarea institu iilor publice, pentru a
permite partajarea informa iilor n scopul livr rii unor servicii de calitate.
(c)- Con tientizarea beneficiarilor serviciilor electronice n leg tur cu politica
privind protec ia informa iilor/ confiden ialitatea, i cu faptul c aceasta este
consistent cu cerin ele legislative i asigur utilizarea informa iilor personale ntrun mod transparent.

22

(d)- Stabilirea unei metodologii de clasificare a informa iilor i de protejare a


informa iilor senzitive pentru a preveni divulgarea sau accesul neautorizat la
acestea. Evaluarea politicilor de men inere a nregistr rilor i de utilizare a acestora
i a conformit ii cu cerin ele legisla iei n vigoare.
(e)- Monitorizarea regulat a utiliz rii informa iei pentru a asigura conformitatea
cu politicile i cerin ele legislative.
(f)- Stabilirea sanc iunilor adecvate pentru violarea confiden ialit ii, n vederea
cre terii interesului public n ceea ce prive te adecvarea protec iei propriet ii /
confiden ialit ii la cerin ele beneficiarilor serviciilor electronice, pentru a
mbun t i percep ia public asupra e ecului datorat nerespect rii sarcinilor legate
de protec ia informa iilor / confiden ialitate.
(g)- Publicarea pe web a politicii privind protec ia informa iilor / confiden ialitatea
ntr-o manier accesibil , u or de g sit, i a mecanismelor de utilizare a
informa iei.
5.2.6 Securitate
In re eaua global Internet care constituie suportul pentru componenta e-licitatie,
asigurarea securit ii re elelor informa ionale devine o cerin fundamental pentru
cre terea ncrederii utilizatorilor n mijloacele electronice utilizate. Att cauzele
atacurilor n re ea ct i evolu iile tehnice cunosc schimb ri rapide, dinamica
acestora necesitnd implementarea i evaluarea periodic a sistemului de
securitate.
Avnd n vedere riscurile care decurg din dependen a organiza iilor de re elele de
comunica ii electronice i de sistemele i serviciile informatice, precum i din
vulnerabilitatea acestora n ceea ce prive te securitatea informa iilor, MCTI a
ini iat Strategia Guvernamental n domeniul securit ii informa iei, care este n
curs de avizare i aprobare. Acest proiect are n vedere patru concepte de baz din
domeniul securtit ii: preven ie, protec ie, reac ie i perfec ionare.
Preocup rile MCTI pentru standardizare n domeniul tehnologiei informa iei i al
securit ii informa iei i sistemelor s-a materializat n adoptarea i aprobarea
variantelor romne ti pentru un num r semnificativ de standarde interna ionale
privind securitatea informa iei, dintre care exemplific m pe cele care se refer la
furnizarea serviciilor electronice:
o SR ISO/CEI 17799:2000 Tehnologia informa iei. Cod de practic pentru
managementul securit ii informa iei
o SR ISO/CEI 15408-1: 2004 - Tehnologia informa iei. Tehnici de securitate
Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informa iei (Partea 1:
Introducere i model general)
o SR ISO/CEI 15408-2:2002 - Tehnologia informa iei. Tehnici de securitate
Criterii de evaluare pentru securitatea tehnologiei informa iei (Partea 2:
Cerin ele func iilor de securitate)

23

o SR ETSI TS 102023 V1.2.1:2003 Semn turi electronice i infrastructuri


(ESI). Cerin e privind politica pentru autorit ile de marcare temporal
Recomand ri:
(a)- Elaborarea politicii de securitate IT a ASSI n concordan
guvernamentale i cu evolu iile n domeniu.

cu politicile

(b)- Crearea cadrului procedural pentru implementarea i utilizarea


standardelor i procedurilor de securitate n cadrul ASSI, care s asigure un grad
ridicat de fiabilitate i siguran al opera iunilor desf urate n cadrul Sistemului
e-licita ie, n acord cu practicile interna ionale n domeniu.
Evaluarea stadiului de implementare la nivelul ASSI a politicilor, al adopt rii unor
standarde i recomand ri n domeniul tehnologiei informa iei privind eficien a i
securitatea sistemelor IT.
(c)- Adoptarea unei abord ri de management al riscurilor pentru a determina
nivelele de securitate. Elaborarea i men inerea unui set de norme privind
responsabilizarea ntregului personal n asigurarea securit ii sistemului.
Este necesar evaluarea i gestionarea riscurilor specifice care decurg din: lipsa
politicii de securitate; lipsa capabilit ilor pentru a adresa subiectele privind
securitatea; viru i i atacuri ale hacker-ilor, atacuri care genereaz c deri ale
sistemului sau/ i perturb activitatea; inabilitatea de a opera n eventualitate unei
c deri majore de sistem; motive de securitate care nu permit realizarea de
parteneriate cu alte organiza ii.
(d)- Impunerea unor standarde de competen pentru speciali tii implica i n
managementul securit ii. Elaborarea unor linii directoare pentru implementarea
m surilor de securitate.
(e)- Pentru dezvoltarea ncrederii n sistemele informatice, asigurarea securit ii
acestora i protec ia datelor, o m sur eficient este promovarea pe scara larga a
auditului intern n domeniul securit ii sistemelor informatice i re elelor de
comunica ii. Auditul trebuie s furnizeze informa ii detaliate despre elementele
implicate n securitatea informa iilor, s evalueze vulnerabilitatea i amenin rile
existente n cadrul ASSI cu privire la problemele de securitate, s evalueze i s
implementeze infrastructura de securitate optim .
(f)- Se va nominaliza persoana care va ndeplini func ia de manager de
securitate.
5.2.7 Managementul tehnologiei i al informa iei
Constatare: In cadrul institu iei s-a pus accent pe livrarea serviciilor electronice,
care a constituit obiectivul principal n dezvoltarea componentei e-licita ie i s-a
acordat o aten ie deosebit schimb rii (re-ingineriei) proceselor afacerii.
Schimb rile n modul n care opereaz institu iile publice, prin utilizarea

24

tehnologiei informa iei care au impus reproiectarea proceselor afacerii, sunt


semnificative. S-au operat perfec ion ri ale fluxurilor de informa ii i ale metodelor
de lucru, acestea impunnd modific ri ale sisteme IT la nivelul utiliz rii, n primul
rnd la nivelul interfe ei utilizator.
Recomandare: Este necesar monitorizarea continu a riscurilor specifice care
decurg din func ionarea Sistemului e-licita ie: existen a unor tehnologii proiectate
sau implementate incorect; utilizarea unor tehnologii nevalidate care genereaz
c deri ale sistemului; utilizarea unor tehnologii neadecvate la cerin ele curente,
care au ca efecte performan , disponibilitate i siguran sc zute; interac iune
ineficient a sistemelor care genereaz procese ineficiente; con inut informa ional
inaccesibil sau greu accesibil, imposibilitatea utiliz rii unor oportunit i pentru
cre terea gradului de partajare a informa iilor i a tehnologiilor ntre institu ii.
5.2.8 Audit intern
Constatare: In cadrul misiunii de audit extern desf urate de Curtea de Conturi a
Romniei, referitoare la componenta e-licita ie din cadrul portalului e-guvernare,
au fost constatate deficien e semnificative, n special privind cadrul formal de
implementare a managementului securit ii sistemului, o mare parte a acestor
deficien e decurgnd din lipsa sau inconsisten a unor controale adecvate (politici,
proceduri, norme, reglement ri), fapt care genereaz riscuri majore la acest nivel,
n ceea ce prive te func ionarea acestui serviciu electronic. De asemenea, s-a
constatat faptul c pn n prezent, n cadrul institu iei, nu s-au desf urat ac iuni
de audit intern referitoare la acest domeniu.
Recomandare: Crearea unei structuri dedicate auditului IT i auditului
securit ii, includerea unei teme de audit n planul de audit intern al ASSI, pe anul
2008, avnd ca obiect evaluarea stadiului implement rii i utiliz rii Sistemului
e-licitatie i perspectivele care decurg din evolu iile n domeniu.

Capitolul 6. Evaluarea controalelor generale IT pentru Sistemul


e-licita ie
I. Organizarea i managementul sistemului IT
Implicarea conducerii la cel mai nalt nivel n coordonarea activit ilor legate de
Sistemul e-licita ie opera ional n Sistemul Electronic Na ional
Viziunea noii institu ii, asumat de conducerea ASSI, privind continuarea,
perfec ionarea i extinderea serviciilor electronice de tip e-guvernare n scopul
cre terii performan ei administra iei publice i al cre terii confortului cet enilor

25

precum i inten ia implement rii unui cadru de interoperabilitate eficient n


administra ia public , confer ncredere n ceea ce prive te asigurarea unui cadru
adecvat extinderii Sistemului e-licita ie.
Conducerea ASSI i-a manifestat inten ia de a se implica n dezvoltarea i
asigurarea unui sistem eficient de controale interne IT (politici, strategii, linii
directoare, proceduri) care va fi implementat n perioada urm toare.
In ceea ce prive te implicarea conducerii IGCTI n coordonarea activit ilor, nu ne
putem exprima o opinie, ntruct nu au fost disponibile documente referitoare la
managementul IT pentru perioada anterioar nfiin rii ASSI. Din interviurile
desf urate cu personalul de conducere de la nivelul departamentelor, direc iilor i
serviciilor rezult c nu au fost elaborate strategii i politici IT formale, bazate pe
o evaluare a riscurilor (riscuri n etapa de implementare, riscuri n etapa de livrare
a serviciilor electronice, etc.), nu au fost stabilite linii directoare pentru atingerea
obiectivelor, nu au fost prezentate ini iative strategice n domeniul IT
determinate de tranzi ia c tre procedurile electronice. Riscurile nu au fost
identificate, planificate i gestionate n mod formal i nu s-a efectuat o analiz a
beneficiilor poten iale ale utiliz rii Sistemului e-licita ie..
Planificarea activit ilor IT
Constatare: Nu exist un plan corespunz tor i documentat pentru coordonarea
activit ilor legate de func ionarea Sistemului e-licita ie. Rezultatele scontate,
precum i intele i etapele n dezvoltarea i implementarea proiectelor e-licita ie
nu sunt documentate (n planificarea entit ii).
Managementul programelor i al proiectelor. Raportarea c tre conducerea
IGCTI
Managementul proiectelor e-licita ie este cuprinz tor i sistematic dar nu se
realizeaz pe baza unui cadru formal adecvat. Activit ile i progresul proiectelor
e-licita ie nu sunt monitorizate n raport cu planurile elaborate n acest domeniu.
Supervizarea, dezvoltarea i ntre inerea Sistemului e-licita ie se desf oar n
cadrul Departamentului Achizi ii Publice prin Mijloace Electronice. Persoanele
responsabile cu monitorizarea rezultatelor au suficient autoritate pentru a
identifica subiectele i pentru a ini ia ac iuni corective. Nu exist o raportare
regulat c tre conducerea de vrf a activit ilor legate de implementarea Sistemului
e-licita ie. Nu func ioneaz un sistem unitar de raportare privind utilizarea
serviciilor electronice de tip e-licita ie (cu stabilirea termenelor de raportare,
activit i urm rite, cauze i m suri luate n cazul apari iei problemelor, etc.). Nu
sunt stabili i indicatori de performan IT care trebuie s fie adu i la cuno tin a
conducerii institu iei, n mod oficial.

26

Respectarea reglement rilor n domeniu i a cerin elor proiectului


Este stabilit responsabilitatea asigur rii c Sistemul e-licita ie implementat este
actualizat n conformitate cu ultima versiune furnizat (versiunea programelor,
con inutul digital, etc.). Configura iile hardware / software au fost livrate i
instalate conform clauzelor contractuale, pe etape i la termenele stabilite.
Pachetele software au fost furnizate conform clauzelor contractuale. Documenta ia
a fost furnizat conform contractului.
Organizarea sistemului de monitorizare a activit ilor i serviciilor IT
Monitorizarea activit ilor legate de Sistemul e-licita ie s-a realizat la nivelul
Departamentului Achizi ii Publice prin Mijloace Electronice i la nivelul celor trei
servicii din cadrul departamentului: Serviciul Autoritate de Certificare, Serviciul
Autorit i Contractante, Serviciul Suport Companii. Nu exist atribu ii privind
monitorizarea consecvent , pe baz formal , a stadiului proiectelor e-licita ie. Nu
exist o metodologie de evaluare a implement rii i utiliz rii proiectelor e-licita ie.
Se efectueaz n mod periodic evalu ri ale performan ei utilizatorilor sistemului
e-licita ie. Personalul implicat n proiectele e-licita ie este instruit profesional n
mod periodic.
Monitorizarea la nivelul utiliz rii
Nu exist o procedur formal privind planificarea i monitorizarea utiliz rii
sistemului la nivelul beneficiarilor sistemului (institu ii i autorit i publice,
cet eni, mediul de afaceri). Serviciile electronice e-licita ie au fost furnizate
continuu. Utilizatorii sunt interesa i i se implic continuu n perfec ionarea i
diversificarea serviciilor electronice e-licita ie. Nu este documentat o politic de
protec ie a utilizatorului privind calitatea serviciilor electronice.
Concluzii
Implementarea noii versiuni, n ianuarie 2007, a sistemului e-licitatie s-a realizat ca
urmare a schimb rilor legislative care au impus-o. Conducerea institu iei sprijin i
impulsioneaz implementarea Sistemului e-licita ie.
Nu a fost stabilit o politic oficial , consistent privind implementarea
componentei e-licita ie n cadrul institu iei. Implementarea a fost efectuat f r a
exista o strategie sau politic scris bazat pe evaluarea riscurilor.
Nu au fost elaborate n mod formal proceduri specifice de monitorizare, analiz i
evaluare a beneficiilor poten iale, acestea fiind identificate la nivel general.
Obiectivele IT din cadrul entit ii sunt coroborate cu obiectivele proiectelor pentru
e-licita ie.
Conducerea ASSI este con tient att de importan a introducerii i extinderii
sistemului e-licita ie, ct i de riscurile ce pot s apar n cadrul sistemului e-

27

licita ie ca urmare a utiliz rii acestuia. De asemenea, este preocupat de g sirea


unor solu ii pentru recuperarea investi iei f cute n proiect, prin cre terea
num rului de utilizatori i finan area dezvolt rilor din cadrul proiectului.
Conducerea ASSI consider necesar aprobarea unor politici privind achizi iile
publice, n consens cu Declara ia ministerial de la Manchester, precum i crearea
unui cadru legal care s prevad obligativitatea pentru institu iile publice de a
utiliza SEAP.
In cadru auditului a rezultat c , pe parcursul implement rii sistemului, au avut loc
ntlniri periodice ntre conducerea institu iei i personalul implicat n func ionarea
SEAP, care au avut ca obiect discu ii legate de necesitatea implement rii
Sistemului e-licitatie i de m surile care se impun. Nu au fost prezentate
documente care s consemneze astfel de activit i.
Recomandare: Elaborarea unei strategii formale i a unui plan corespunz tor i
documentat pentru coordonarea activit ilor legate de furnizarea serviciilor
electronice, care s defineasc
i s impun principiile i metodele de
implementare, utilizare, ntre inere i dezvoltare a sistemelor informatice, precum
i atribu iile factorilor implica i n gestionarea proceselor IT.
Conducerea trebuie s fie informat cu regularitate despre activitatea IT, prin
contacte cu factorii implica i n operarea sistemului pentru evitarea
discontinuit ilor i a perturba iilor legate n special de asigurarea continu a
serviciilor.
Recomandare: Se impune crearea i consolidarea unui cadru eficient care s
asigure coordonarea i monitorizarea activit ilor legate de sistemul IT
(planificare, raportare, asigurarea calit ii serviciilor, respectarea reglement rilor n
domeniu i a cerin elor proiectelor IT, securitatea informa iei i a sistemului,
continuitatea sistemului, managementul schimb rii i dezvoltarea de sistem,
auditul intern IT). Trebuie s se asigure adecvarea la noul context organizatoric,
avnd la baz criterii func ionale, compatibile cu ierarhizarea administrativ :
asigurarea unui cadru metodologic i procedural adecvat acestui nivel, informarea
regulat a conducerii n ceea ce prive te func ionarea sistemului informatic,
asigurarea respect rii procedurilor interne IT, asigurarea i utilizarea tehnologiilor
informa iei ntr-o manier eficient , n concordan cu cerin ele specifice.
Nivel de risc: Avnd n vedere importan a, complexitatea i specificul
problematicii asociate atribu iilor stabilite prin lege pentru ASSI, precum i lipsa
unui sistem de controale interne IT (politici, strategii, proceduri, linii directoare,
etc.), adecvat la cerin ele i amploarea activit ii, consider m nivelul de risc ca
fiind major.
Gradul de automatizare
Constatare: Infrastructura hardware/software aferent Sistemului de achizi ii
publice SEAP este de ultim genera ie. Prin utilizarea acestui sistem, institu iile
publice din Romnia i mediul de afaceri au posibilitatea procur rii de bunuri i

28

servicii prin mijloace electronice. Sunt eviden iate efecte pozitive caracterizate prin
sc derea costurilor de achizi ie, cre terea num rului de utilizatori, cre terea
num rului de produse achizi ionate online.
In ceea ce prive te atribuirea prin licita ie electronic a contractelor, au fost
raportate economii reale prin utilizarea serviciului e-licitatie disponibil.
Aplica iile sunt integrate n sistem. Acesta este bazat pe o arhitectur deschis i
permite extinderea prin includerea de noi aplica ii. In dezvoltarea i perfec ionarea
sistemului, au fost luate n considerare i cerin ele ANRMAP.
La data efectu rii auditului, aplica iile back-office sunt integrate cu aplica iile
front-office i se asigur comunicarea i schimbul de informa ii dintre acestea ntro modalitate efectiv i compatibil .
Nivel de risc: Avnd n vedere existen a unor configura ii hardware/ software i a
arhitecturilor i tehnologiilor informatice aferente de ultim genera ie, adecvate
cu cerin ele sistemului SEAP, riscul asociat livr rii unor servicii electronice de
calitate n acest context este apreciat ca fiind minor.
Dependen a de sistemul informatic
Constatare: Avnd n vedere c n cadrul sistemului SEAP volumul tranzac iilor
este semnificativ, apreciem dependen a de sistemul informatic ca fiind critic ,
aplica iile fiind indispensabile att pentru nivelul opera ional, ct i pentru
asigurarea fondului de date la nivel central. De asemenea, sunt critice: asigurarea
serviciilor de comunica ie i operativitatea interven iilor n cazuri de incidente.
Datorit faptului c o parte a serviciilor IT este externalizat , existnd un risc
major n cazul n care furnizorul ar ntrerupe livrarea serviciilor (chiar din motive
de for major ), recomand m o evaluare a riscurilor aferente externaliz rii
serviciilor IT i stabilirea m surilor privind asigurarea continuit ii sistemului.
Nivel de risc: Avnd n vedere efectele indisponibilit ii sistemului peste un anumit
prag de timp, riscul estimat, generat de dependen a de sistemul informatic este
major.
Resurse i cuno tin e IT
Func ionarea Sistemului e-licita ie se desf oar n cadrul a trei servicii din
Departamentul Achizi ii Publice prin MijloaceElectronice: Serviciul Autoritate de
Certificare, Serviciul Autorit i Contractante, Serviciul Suport Companii.
Competen ele n cadrul sistemului e-licita ie sunt determinate
Constatare: Personalul aflat n componen a structurilor IT care gestioneaz
procesele aferente componentei e-licita ie este instruit att n ceea ce prive te
utilizarea tehnologiilor informa iei i respectarea procedurilor de operare a
sistemului ct i n aplicarea politicilor privind securitatea sistemului, asigurarea
corectitudinii i protec iei informa iilor.

29

In Sistemul e-licita ie sunt antrenate aproximativ 25 de persoane. Pozi iile cheie au


fost identificate, definite i completate.
Aptitudinile personalului sunt evaluate continuu i comparate cu necesit ile
sistemului. Instruirea i suportul men in abilit ile personalului la curent cu
dezvolt rile Sistemului e-licita ie. Exist mecanisme pentru a transfera cuno tin ele
dobndite din exterior c tre entitate.
Nivelul de instruire al personalului este ridicat. Se desf oar instruirea continu ,
pe categorii de probleme specifice acestui sistem. Astfel, au fost organizate cursuri
interne pe probleme de securitatea sistemelor (Riscuri de securitate la comunica ia
prin e-mail i Riscuri de securitate privind navigarea pe Internet) la care au
participat aproximativ 50 de persoane.
Pentru departamentele de achizi ii publice specializate din teritoriu apar innd
Direc iei economice a IGCTI, au fost instruite aproximativ 30 de persoane care
utilizeaz sistemul e-licita ie (pentru achizi iile proprii).
Sunt realizate test ri periodice (de 3 ori pe an), att pentru a evalua nivelul
profesional al personalului ct i pentru depistarea problemelor pentru care este
necesar aprofundarea instruirilor. Este necesar extinderea instruirii, avnd n
vedere, de asemenea, complexitatea problematicii configura iilor sau extinderea
sistemului.
Au mai fost semnalate necesit i de instruire pe subiecte legate de managementul
proiectelor i de managementul schimb rii i dezvolt rii sistemului.
Recomandare: Elaborarea unei politici formale n ceea ce prive te instruirea
personalului i a unui plan documentat, n care s fie incluse teme de interes major,
legate de activitatea ASSI (securitatea sistemelor, managementul proiectelor
managementul schimb rii i dezvolt rii sistemului, standarde i bune practici,
administrare sistem, utilizare aplica ii, etc.).
In general, personalul instruit este suficient in raport cu necesit ile actuale de
utilizare a sistemului e-licita ie i cu capacitatea configura iilor de calcul. Exist i
anumite categorii de personal, n special personalul tehnic IT, pentru care se
constat o supranc rcare a acestuia.
In cazul indisponibilit ii, sarcinile aferente func iei de administrare de sistem sunt
preluate de persoane cu cuno tin e n acest domeniu. Nu exist o procedur
formal privind modul n care trebuie s se desf oare acest proces, ceea ce
implic riscuri majore n ceea ce prive te siguran a i securitatea sistemului.
Constatare: Exist anumite cuno tin e care sunt concentrate la nivelul unui num r
restrns de personal, n special pentru administratorul de sistem, ceea ce genereaz
un risc major, n cazul indisponibilit ii acestuia.
Recomandare: Evaluarea posturilor considerate ca fiind critice i preg tirea unor
persoane pentru dublarea acestor posturi.
Fluctua ia personalului propriu implicat n coordonarea i func ionarea sistemului
e-licita ie, inclusiv n utilizarea sistemului, pe perioada derul rii proiectului este

30

redus . Aceasta se datoreaz politicii de motivare i stimulare a personalului, care


are un moral bun.
Politica de motivare i stimulare ofer
managementul sistemului e-licita ie:

flexibilitate n implementarea

promoveaz acceptarea dezvolt rilor tehnologice i a schimb rilor n


activitate,
ncurajeaz re-orientarea aptitudinilor pentru noile activit i,
atrage i re ine personal calificat, cu perfec ionare nalt ,
ncurajeaz performan a.

Recomandare: Avnd n vedere specificul domeniului i evolu iile rapide n


domeniul furniz rii serviciilor electronice, este necesar men inerea politicii de
motivare a personalului cu experien n operarea administrarea i ntre inerea
sistemului, atragerea unor resurse umane competente i responsabile, actualizarea
cuno tin elor din acest domeniu prin includerea n planul de instruire a unor cursuri
dedicate profilului special al sistemului e-licitatie, politici care vor avea ca efecte
cre terea satisfac iei personalului care se va reflecta n nivelul de performan .
Nivel de risc: Avnd n vedere nivelul de instruire adecvat cu cerin ele de operare
ale sistemului SEAP, precum i utilizarea unor proceduri performante de protec ie
a informa iilor, riscul unor interven ii eronate din partea personalului este
minor.
Increderea n IT
Personalul ASSI este informat despre necesitatea i beneficiile Sistemului
e-licita ie, n elege perspectivele i evolu ia sistemului e-licita ie, rolurile pe care le
va juca i a tept rile de la acesta.
Conducerea de vrf i personalul implicat n proiecte demonstreaz ncredere n
implementarea programelor i proiectelor aferente Sistemului e-licita ie. Sistemul
e-licita ie acoper necesit ile curente ale activit ii, este flexibil i adaptabil.
In ceea ce prive te coordonarea, administrarea, ntre inerea i utilizarea, pesonalul
implicat apreciaz sistemul ca fiind complex, dar f r s implice dificult i tehnice
deosebite.
Erorile semnalate n perioada imediat urm toare lans rii sistemului (testarea cu
utilizatorii) au fost corectate. In prezent, cele mai frecvente solicit ri pentru suport
se refer la n elegerea procedurii de autentificare. Semnalarea anomaliilor, erorilor
sau incidentelor se face online sau prin intermediul helpdesk, suportul tehnic este
acordat permanent, prin expunerea modalit ilor de corectare/ rezolvare a
problemelor ap rute.
Sistemul poate suporta extinderea serviciilor electronice e-licitatie, prin includerea
de noi aplica ii fiind bazat pe o arhitectur deschis .

31

Att documenta ia tehnic furnizat de c tre dezvoltatorii software ct i suportul


metodologic oferit n cadrul sistemului sunt apreciate de utilizatorii interni ca fiind
adecvate.
Utilizatorii interni nu consider dificil utilizarea sistemului i apreciaz ca fiind
util implementarea i extinderea acestuia.
Nivel de risc: Increderea n sistem a utilizatorilor i suportul oferit implic , n
ceea ce prive te perspectiva utiliz rii sistemului SEAP, un nivel de risc minor.
Externalizarea activit ilor i serviciilor IT
Externalizarea activit ilor i serviciilor IT include: service echipamente,
dezvoltare software de aplica ie, dezvoltare software de securitate, servicii Internet.
Furnizorii IT sunt companii mari, cunoscute pe pia a IT&C i au reputa ie solid :
1. TotalSoft Dezvoltare i ntre inere sistem software e-licitatie aplica ia de
achizi ii publice
2. UTI SYSTEM S.A. Dezvoltare Sistem electronic de Achizitii Publice
modulul de securitate
3. RCS & RDS S.A. Furnizare de servicii dedicate Internet
4. NET VISION TELECOM Furnizare de servicii dedicate Internet
5. HP Romnia furnizare de echipamente hardware
Nu sunt semnalate probleme n leg tur cu dependen a fa de furnizori. Pentru
versiunea curent , entitatea dispune de codul surs al componentelor software.
Nivel de risc: Avnd n vedere m rimea i reputa ia furnizorilor, precum i
clauzele contractuale, riscul decurgnd din contractele cu ace tia, n ceea ce
prive te calitatea serviciilor, respectarea termenelor, confiden ialitatea este
minor.
Calitatea serviciilor
Entitatea auditat este certificat ISO 9001/2000. Manualul calit ii con ine, n
harta proceselor, procesele aferente Sistemului e-licita ie. De asemenea, con ine
procedurile opera ionale aferente urm toarelor structuri organiza ionale: Serviciul
Portal eGuvernare, Serviciul Autoritate de Certificare, Serviciul Suport Autorit i
Contractante, Serviciul Suport Companii.
Recomandare: Extinderea certific rii pentru conformitatea cu un standard de
referin de securitate a sistemelor (de exemplu ISO 17799).

32

Raportarea c tre management


Constatare: Conducerea IGCTI nu a implementat un sistem de raportare formal
i regulat a activit ilor IT c tre management. In situa ia n care apar probleme,
aceste sunt semnalate, de regul n scris sau direct, c tre conducere. Lipsa unei
proceduri formale de raportare conduce la cre terea riscului ca problematica IT s
nu fie suficient cunoscut de conducere.
Recomandare: Introducerea unor raport ri formale i sistematice c tre conducerea
ASSI, privind activitatea IT. Se recomand , de asemenea, stabilirea unei raport ri
IT formale i regulate c tre management, pe subiecte clar definite (proiecte IT,
probleme interne, probleme de securitate etc.)

II. Securitatea fizic

i controalele de mediu

Controlul accesului fizic


Amplasamentul destinat echipamentelor aferente infrastructurii e-guvernare /
e-licita ie este adecvat.
Exist regulament de acces care include proceduri de acces stabilite i aprobate
oficial, n spa iile care g zduiesc echipamentele IT. De asemenea, se precizeaz :
cine are acces n s li, care sunt mijloacele prin care se controleaz accesul n
aceste spa ii (card de acces, sistem biometric, camer video), cerin a ca vizitatorii
s fie nso i i de un angajat al entit ii. Sunt instalate echipamente de restric ionare
a accesului utilizatorilor (sistem biometric).
A fost elaborat i documentat procedura opera ional privind accesul fizic n
nc perile n care este amplasat infrastructura IT ce compune Sistemul Electronic
Na ional care include Sistemul e-licita ie.
In leg tur cu sistemul biometric utilizat pentru autorizarea accesului n sala
serverelor, s-a constatat c ntre locul unde este amplasat acesta i sala serverelor
se afl un birou, cu acces n sala serverelor prin card de acces, n care i
desf oar activitatea un num r de 5 persoane (adiacent s lii serverelor).
Recomandare: Amplasarea sistemului de acces biometric la u a de acces n sala
serverelor.
Protec ia mediului
S lile n care este instalat configura ia aferent Sistemului e-licita ie sunt echipate
cu: sisteme de prevenire a incendiilor, dispozitive pentru controlul umidit ii, aer
condi ionat, camere ecranate.
La nivel de institu ie exist regulament intern privind protejarea cablurilor de re ea,
amplasarea elementelor active ale re elei n rackuri speciale, etc.
Recomandare: Implementarea unei proceduri privind asigurarea securit ii fizice
i de mediu care s includ controale IT care s asigure, pe de o parte, protec ia

33

mpotriva accesului personalului neautorizat, iar pe de alt parte, protec ia n ceea


ce prive te deteriorarea mediului n care func ioneaz sistemul (cauzat de foc,
ap , cutremur, praf, c deri sau cre teri bru te ale tensiunii electrice).

III. Securitatea informa iilor i a sistemului


Auditul perimetrului de securitate
Scopul stabilirii perimetrului de securitate pentru re ele este acela de a permite
organiza iilor s gestioneze riscurile asociate cu implementarea i utilizarea
re elelor publice sau private. Perimetrul de securitate este primul i cel mai
important nivel de ap rare al unei organiza ii. El asigur ap rarea pe mai multe
niveluri care trebuie s fie parcurse pentru a ob ine accesul la bunurile i resursele
informa ionale interne.
Obiective de audit: Controlul asupra proceselor IT privind asigurarea securit ii,
pentru a satisface cerin ele afacerii de a proteja informa iile mpotriva utiliz rii
neautorizate, dezv luirii, modific rii, deterior rii sau pierderii este realizat prin
controale ale accesului logic, care asigur c accesul la sistem, date i programe
este permis utilizatorilor autoriza i i ia n considerare:

cerin ele de confiden ialitate;


autorizarea, autentificarea i controlul accesului;
identificarea utilizatorului i profile autorizate;
managementul cheilor criptografice;
gestionarea incidentelor, raportarea i revizuirea;
prevenirea i detectarea viru ilor;
firewalls;
administrarea centralizat a securit ii;
instruirea utilizatorilor;
instrumente de monitorizare a conformit ii, testarea intruziunilor i
raportare.

Proceduri de audit. Auditul perimetrului de securitate are ca obiectiv examinarea


componentelor cheie i a subiectelor care trebuie luate n considerare cnd este
instalat i/sau utilizat o arhitectur de re ea.
Evaluarea perimetrului de securitate s-a desf urat pe baza unor documente
prezentate de entitate, pe baza informa iilor ob inute n cadrul interviurilor i prin
inspec ia zonelor n care se afl serverele pe care este instalat Sistemul e-licita ie.
Au fost prezentate urm toarele documente:
Personalul cheie de administrare a re elei, personalul cheie de utilizare
Schema arhitecturii de re ea,
Materiale de instruire legate de securitate,

34

Nu au fost prezentate documente privind analiza riscurilor legate de securitatea


re elei, care trebuie s includ informa ii privind sistemul, datele i clasificarea
serviciilor.
Nu au fost prezentate copii ale urm toarelor documente ale organiza iei:
Politica de securitate
Strategiile/strategia privind securitatea
Organigrama curent pentru aria de administrare a re elei i a sistemului
Rapoarte de violare a securit ii i proceduri de managementul revizuirilor
Politica de securitate IT
Constatare: In cadrul entit ii auditate exist reguli i proceduri privind securitatea
sistemului IT dar nu exist o politic formal de securitate IT. In ceea ce prive te
administrarea sistemului, aceasta este realizat consistent i coerent, exist
persoane cu atribu ii specificate n fi a postului, privind administrarea sistemului .
De i nu exist un ofi er de securitate, persoana responsabil pentru securitate
(administratorul sistemului) are ndatoriri stabilite in mod concret.
Constatare: Nu este respectat condi ia de separare a atribu iilor pentru
administratorul de sistem i responsabilul cu securitatea.
Securitatea i protec ia informa iilor se asigur prin utilizarea parolelor, a
sistemului antivirus i monitorizarea jurnalelor de opera ii. Exist o procedur
formal pentru atribuirea i administrarea drepturilor de acces. Acordarea parolelor
se face pe baza unor reguli. Administrarea drepturilor de utilizator nu se realizeaz
pe baza unei proceduri, neexistnd un formular pentru crearea i tergerea
conturilor de utilizator i pentru acordarea, modificarea i revocarea drepturilor de
acces.
Informa iile transmise pe Internet sunt ncriptate, riscul pierderii
confiden ialit ii sau al modific rii con inutului informa iilor de c tre persoane
neautorizate este minor.
Nu exist o strategie de securitate documentat care suport necesit ile afacerii
organiza iei. Nu a fost f cut o evaluare consistent a riscurilor pentru a
identifica toate vulnerabilit ile poten iale ale re elei. Nu sunt specificate tipurile
de controale care trebuie implementate. Nu exist proceduri i standarde
documentate, suficient de detaliate, pentru a implementa strategiile de securitate,
(cu excep ia procedurilor din Manualul Calit ii ISO 9001/2000).
Nu au fost implementate strategii formale sus inute prin proceduri i standarde
de securitate detaliate, documentate. O serie de func iuni privind securitatea sunt
preluate de aplica ii i componente specifice din sistemele de operare.

35

Au fost implementate o serie de proceduri importante privind optimizarea re elei


i reducerea riscurilor de intruziune. Acestea nu sunt formalizate ntr-un
document nsu it i aprobat de conducerea entit ii.
Au fost identificate i clasificate potrivit nivelului lor de ncredere toate
conexiunile re elei organiza iei i au fost separate, n DMZ (Zona Demilitarizat ),
serviciile i conexiunile, n func ie de categoriile de ncredere definite.
Au fost terse din sistemul de operare server, toate serviciile care nu sunt necesare
i au fost instalate toate patches-urile curente n sistemul de operare i n aplica ii.
A fost minimizat utilizarea protocoalelor nencriptate. Se efectueaz scanarea
viru ilor pe servere externe, nainte de a admite fi ierele n re eaua organiza iei.
Au fost redenumite conturile de administrator (fa de default) pentru a face
dificil identificarea lor. Au fost schimbate toate parolele default, au fost
dezactivate toate conturile guest i au fost terse sau dezactivate toate serviciile
FTP anonime. A fost restric ionat puternic accesul de la distan la log-urile
sistemului. Au fost revizuite atent i ajustate n concordan cu caracterul critic al
informa iei permisiile legate de fi iere, directoare, etc.. Sunt afi ate mesaje de
avertizare atunci cnd sunt accesate resursele sistemului. Sunt separate adecvat
conturile de administrare a sistemului.
Constatare: Nu este nominalizat un ofi er de securitate IT.
Nivel de risc: Nu exist o politic de securitate formal care s acopere toate
activit ile IT ntr-un mod consistent, ceea ce implic un risc major.
Zone de ncredere
Punctele de acces fizic la resursele informatice prezente n schema arhitecturii de
re ea au fost identificate iar personalul are cuno tin despre acest fapt. Arhitectura
DMZ implementat este potrivit cu clasificarea privind ncrederea i protocoalele
asociate cu conexiunile la serviciile de re ea. Nici unei persoane nu-i este permis
accesul la toate componentele structurii securit ii re elei organiza iei.
Conexiuni externe
Conexiunile externe sunt protejate mpotriva atacurilor informatice (viru i, acces
neautorizat) prin utilizarea urm toarelor componente i tehnologii specifice
re elelor:
- Sistem de detectate a intruziunilor (IDS)
- Routere, firewall,
- Layer transparent de securitate,
- Criptarea traficului
- Sistem antivirus centralizat

36

Au existat numeroase atacuri informatice asupra re elei, dar acestea au fost


neutralizate.
Echipamentele de tip Router - au ca prim responsabilitate rutarea traficului i nu
accentuarea filtr rii datelor i sunt instalate ntre segmente din re ea cu diferite
nivele de ncredere pentru a asigura conectivitatea. Toate serviciile i protocoalele
care nu sunt necesare au fost terse din toate router ele externe.Toate punctele de
acces la router-e care nu sunt necesare au fost terse pentru a reduce accesul la
serviciile prin care un router poate fi gestionat. Router-ele externe nu sunt utilizate
ca filtre granulare i filtrarea static sau dinamic este implementat prin firewall
n concordan cu politica pentru firewall.
Echipamentele de tip Switches utilizate au capacitatea de a fi gestionate i/sau
monitorizate de la distan , au fost fixate limite de la care acestea pot fi accesate n
re ea, au fost terse serviciile care nu sunt necesare.
Firewalls - Nu exist documenta ie care s precizeze ceea ce este permis n
interiorul i n exteriorul re elei pentru toate serviciile i aplica iile. Nu este
documentat formal arhitectura gateway. Setul de reguli firewall interzice tot
traficul, cu excep ia cazurilor cnd acesta este cerut explicit.
Detectarea intruziunilor
A fost implementat un sistem de detectare a intruziunilor (IDS Intrusion
Detection System), pentru identificarea i izolarea acestora.
Regulile pentru IDS nu sunt documentate astfel nct s se specifice la ce
evenimente se va activa o alert i ce r spuns se va da pentru acea alert .
Evaluarea securit ii re elei
Testarea penetr rii este considerat ca o func ie integral de baz a securit ii
informa iei. Organiza ia efectueaz lunar teste de penetrare. Au fost documentate i
aprobate scopurile i obiectivele pentru testele de penetrare.
Au fost elaborate i implementate proceduri privind securitatea re elei, specializate
n func ie de tipurile de componente hardware i de rolul pe care le au acestea n
cadrul re elei: procedura opera ional privind securitatea sistemelor de guvernare
electronic i procedura opera ional privind mentenan a subsistemului gateSAFE.
Acestea nu sunt elaborate i documentate n ntregime n concordan cu cerin ele
unor standarde interna ionale de securitate.
Constatare: Nu este nominalizat un manager pentru securitatea sistemului.
Institu ia a ini iat demersurile pentru certificarea sistemului n ceea ce prive te
managementul securit ii i n acest context sunt n curs de elaborare: politica de
securitate, planuri i proceduri privind securitatea.
Recomandare: Revizuirea i completarea procedurilor existente cu controale
adecvate acestui tip de sistem care este expus ntr-un grad nalt atacurilor din
exterior, ct i elaborarea unor noi proceduri, n conformitate cu standardele

37

interna ionale de securitate (ex. ISO 17799). De asemenea, recomand m


nominalizarea unui manager pentru securitatea sistemului.
Pentru a cre te con tientizarea cu privire la securitate n cadrul sistemului, au fost
organizate cursuri interne, testarea personalului, instruiri tematice. Se desf oar
instruirea continu privind securitatea pentru tot personalul relevant. Partenerii
sunt certifica i pentru standarde de securitate.
Pentru a r spunde schimb rilor de sistem sau ale mediului de operare, nu s-a
realizat n mod formal o evaluare a riscurilor, documentat , i o urm rire regulat a
vulnerabilit ilor ce pot s apar .
Sunt implementate mecanisme eficace pentru: asigurarea protec iei mpotriva
atacurilor, inclusiv viru i, hackeri, etc.; identificarea unic a participan ilor la o
tranzac ie electronic ; asigurarea c participarea la o tranzac ie nu poate fi
recuzat .
Sistemul e-licita ie este testat extensiv i regulat i revizuit dar nu sunt
implementate politici i proceduri formale aferente acestor opera iuni. Testele
continue i revizuirile includ: test de penetrare (test real life de securitate pentru
conexiuni Internet sau prin acces la distan din exterior); revizie diagnostic (o
revizie intern detaliat a acelor p r i ale sistemului relevante pentru securitate).
Nu este implementat un sistem automat care recunoa te hibele n sistemul de
securitate.
Au fost raportate activit i neautorizate i vulnerabilit i ale sistemului de c tre
administratorii de re ea c tre conducerea institu iei.
Accesul individual la sistem i informa ii este strict controlat, dar nu pe o baz
formal .
Protec ia informa iilor i confiden ialitatea
Nu este dezvoltat un plan de management al confiden ialit ii. Exist angajamente
de confiden ialitate semnate de fiecare angajat din cadrul Departamentului eGuvernare implicat n Sistemul e-licita ie i de angaja ii Departamentului de
achizi ii publice prin mijloace electronice.
Nu este documentat o politic de protec ie a informa iilor i de confiden ialitate n
concordan cu cerin e specificate care s promoveze o partajare a informa iilor
corect i rezonabil cu beneficii reflectate n eficien i eficacitate.
In condi iile n care se solicit informa ii identificabile i individuale, nu exist
posibilitatea divulg rii privind: informa ia colectat i modul n care a fost
colectat , utilizarea inten ionat a informa iei colectate i a modului n care va fi
furnizat , partajarea informa iei cu o ter parte, modul n care entitatea men ine
acurate ea i securitatea informa iilor individuale identificabile pe care le prime te
i le memoreaz , modul n care persoanele pot s - i revizuiasc informa iile proprii
i s solicite corec ii.

38

Nu se realizeaz o monitorizare a practicilor, pentru a preg ti aderarea la politica


de management al protec iei informa iilor i a inregistr rilor a institu iei.
Administrarea securit ii
Nu este nominalizat un responsabilul pentru securitatea Sistemului e-licita ie, altul
dect administratorul de re ea. O parte dintre atribu iile responsabilului pentru
securitatea sistemului sunt alocate administratorilor de re ea. Cele dou func ii
trebuie s aib atribu ii distincte.
Controlul accesului logic
Revizuirea jurnalelor de opera ii n cadrul Sistemului e-licita ie
Nu exist proceduri privind monitorizarea i analiza periodic a jurnalelor de
opera ii ale sistemului IT e-licita ie. Nu exist proceduri privind administrarea
utilizatorilor. In prezent, este n curs de elaborare un plan de securitate n care se
inten ioneaz includerea unor astfel de proceduri.
In ceea ce prive te administrarea drepturilor utilizatorilor, exist manuale de
utilizare pentru utilizatorii externi. Pentru utilizatorii interni exist drepturi i
roluri asignate de c tre administratorul bazei de date. Acestea sunt men ionate n
manualul de utilizare pentru actorul Operator SEAP.
Nu exist o procedur formal care s men ioneze m surile ce trebuie luate n
cazul n care administratorul de sistem pleac din institu ie.
Exist un formular electronic pentru crearea i tergerea conturilor de
utilizator, i pentru acordarea, modificarea i revocarea drepturilor de acces.
Drepturile de acces se acord n baza acestui formular. Formularul fiind electronic
nu con ine semn turi, identificarea autorului i a utilizatorului realizndu-se
automat.
Reguli pentru parole
Pentru accesul n sistem sunt definite urm toarele reguli pentru parole:
- Lungimea parolei minim 6 caractere;
- Nu sunt specificate reguli referitoare la con inutul parolei;
- Nu este men ionat o perioad de valabilitate a parolei;
- Nu este specificat un num r de ncerc ri pn la blocarea contului, dac
parola nu este valid ;
- In cazul bloc rii contului, numai administratorul contului l poate debloca;
- Nu este precizat un num r de parole precedente re inute de catre sistem;
- Utilizatorii nu sunt for ati s schimbe parola la prima accesare.

39

In Sistemul e-licitatie, accesul din exterior se face pe baza unui certificat digital.
La fiecare autentificare utilizatorul trebuie s se conecteze cu cont utilizator i
parol de acces, dup ce n prealabil a ob inut certificatul digital. Aceste metode de
autentificare sunt complementare, nefiind posibil accesarea sistemului din exterior
f r aceste elemente. Toate cererile f cute c tre Sistemul e-licita ie sunt tratate, n
mod transparent, de catre un layer de securitate.
Au fost elaborate i documentate proceduri opera ionale privind revocarea
certificatelor digitale, privind emiterea i rennoirea certificatelor digitale pentru
Serviciul portal e-guvernare.
Proceduri de control asupra conturilor cu drepturi depline
Drept de administrare pentru sistemul e-licita ie l de ine administratorul de baze
de date, care aloc i autorizeaz conturile cu drepturi depline i monitorizeaz
activit ile utilizatorilor cu drepturi depline.

IV. Managementul continuit ii sistemului


Constatare: In scopul elimin rii riscului unor defec iuni majore generate de
sistemul IT sunt implementate proceduri pentru men inerea integrit ii datelor
entit ii prin intermediul unor servicii opera ionale i facilit i de prelucrare i,
dac este necesar, prin furnizarea unor servicii temporare pn la reluarea
serviciilor ntrerupte. Nu este documentat un plan de recuperare n caz de
dezastru.
Copii de siguran

(back-up) ale datelor si sistemului

Exist o procedur formal de salvare a fondului de date. Sunt efectuate copii att
automat, ct i manual, cu frecven zilnic , pe servere oglind i pe benzi
magnetice. Con inutul copiei este de tip sistem, fond de date, complet i
incremental. Locul de stocare a copiei este n cl direa n care este instalat sistemul
care opereaz n modul de produc ie.
Nu exist o loca ie de back-up diferit de sediul ASSI, ceea ce implic un risc
major n ceea ce prive te recuperarea datelor i a sistemului, pentru cazul n care sar produce o avarie cu distrugeri fizice Exist un proiect de creare i implementare
a unui data center, ca loca ie de back-up, respectnd standardele interna ionale din
domeniu.
Copiile de rezerv ale sistemului sunt testate automat cu frecven s pt mnal . Nu
exist o procedur formal de testare. Exist o procedur de recuperare/restaurare.

40

Managementul capacit ii
A fost efectuat analiza capacit ii configura iei disponibile de a face fa
cerin elor sistemelor sau aplica iilor prin prisma unor criterii de performan
stabilite. Concluziile formulate au generat m suri referitoare la eliminarea
ngust rilor de trafic, optimizarea configur rii re elelor i/sau sistemelor,
reproiect ri ale fluxurilor, extinderea configura iilor sau nlocuirea acestora. n
prezent, nu exist probleme legate de necesitatea extinderii configura iei
hardware/software. Sistemul actual a fost proiectat pentru a admite 100000 de
utilizatori.
Managementul problemelor
Constatare: Managementul problemelor nu este realizat pe baza unei proceduri
formale, problemele fiind raportate ierarhic. Nu exist o eviden a problemelor
(registrul problemelor) i nici proceduri pentru analiza problemelor, pentru
urm rirea problemelor r mase deschise sau nerezolvate.
Utilizatorii semnaleaz problemele prin e-mail, telefon sau pe forum-ul de discu ii.
Din punctul de vedere al aplica iei, pentru probleme software, se ine o eviden
electronic , pe calculatorul administratorului, printr-o aplica ie cu interfa web de
raportare a bug-urilor, direct dezvoltatorilor. Ace tia, trateaz anomaliile semnalate
i transmit actualiz rile necesare.
Problemele ap rute, sunt analizate de conducerea Departamentului e-Guvernare i
de cea a Departamentului de achizi ii publice prin mijloace electronice.
Pentru detectarea problemelor r mase deschise se utilizeaz
efectueaz o filtrare dup acest criteriu.
Nu exist o procedur
nerezolvate.

o aplica ie care

pentru tratarea cazurilor de probleme detectate

Planificarea continuit ii
Planificarea continuit ii proceselor IT presupune existen a unui plan documentat
corespunz tor de continuitate a afacerii i, n particular, a opera iunilor IT. Planul
de continuitate a afacerii reprezint un control corectiv semnificativ i are la baz o
metodologie care s ofere cadrul procedural pentru toat problematica abordat :
definirea obiectivelor, agrearea bugetului, definirea proceselor, alocarea resurselor,
stabilirea termenelor i a responsabilit ilor, aprobare. Trebuie examinate, de
asemenea, m surile de prevenire a dezastrului pentru a opera perfec ionarea
acestora. Pe baza analizelor i informa iilor preliminare se realizeaz dezvoltarea
planului de continuitate, care va fi implementat, testat prin simul ri periodice i
actualizat n func ie de schimb rile impuse de rezultatele simul rilor.
Planul de continuitate trebuie s fie f cut cunoscut personalului implicat n
procesele IT.

41

Constatare: Nu a fost documentat corespunz tor un plan de continuitate a


activit ii IT. A fost elaborat o versiune care se refer n special la crearea unui
centru de recuperare n caz de dezastru, ntr-un loc separat de cel n care
func ioneaz sistemul n modul de produc ie.
Recomandare: Elaborarea planului de continuitate a activit ii IT.
Implementarea acestuia trebuie s constituie o prioritate pentru ASSI, ntruct,
sistemul func ioneaz la nivel na ional, n timp real, dependen a de sistemul IT
este mare, iar pierderile rezultnd din nefunc ionarea sistemului sau distrugerea
datelor ar fi semnificative, reputa ia institu iei fiind deteriorat .
Acest plan trebuie s includ crearea unui centru de recuperare n caz de
dezastru, ntr-o loca ie separat de cea n care func ioneaz sistemul n modul de
produc ie. Pn la definitivarea acestui proiect recomand m crearea condi iilor
pentru p strarea unei versiuni a copiilor back-up ntr-o alt loca ie.
Managementul opera iunilor IT
Proceduri opera ionale IT
Sunt documentate urm toarele proceduri de operare: proceduri de recuperare sau
restartare, instalare de software i hardware, raportarea incidentelor, rezolvarea
problemelor, asigurarea mentenan ei pentru infrastructura hardware a Sistemului
Electronic Na ional.
Compartimentul de managementul calit ii este reponsabil de actualizarea
procedurilor opera ionale IT.
In ceea ce prive te ntre inerea sistemului IT, sunt ncheiate contracte de service cu
firme de profil care asigur func ionalitatea nentrerupt a configura iilor hardware
/ software.
Protec ia mpotriva viru ilor
Au fost instalate programe antivirus pentru protejarea sistemelor IT mpotriva
atacurilor din exterior. Solu ia antivirus se aplic distinct, serverelor i tuturor
sta iilor de lucru (serverele i sta iile de lucru au solutii antivirus diferite).
Software-ul antivirus scaneaz toate fi ierele (pe server i sta iile de lucru)
automat, n mod periodic.
Utilizatorii nu au permisiunea s dezactiveze software-ul antivirus la sta ia lor de
lucru.
Recomandare: n scopul elimin rii riscului unor defec iuni majore generate de
sistemul TI, se vor implementa controale adecvate astfel nct entitatea s poat
relua n mod eficient opera iunile, ntr-o perioad de timp rezonabil , n cazul n
care func iile de prelucrare nu mai sunt disponibile. Sunt necesare, de asemenea,
completarea procedurii opera ionale de back-up, ntre inerea i gestionarea copiilor

42

de siguran ale datelor i sistemelor, implementarea unor politici pentru


managementul problemelor, planificarea continuit ii, protec ia mpotriva viru ilor.
Nivel de risc: Lipsa planului de continuitate a proceselor IT n condi iile n care
sistemul func ioneaz la nivel na ional n timp real, dependen a de sistemul IT este
mare, iar pierderile rezultnd din nefunc ionarea sistemului sau distrugerea
datelor ar fi semnificative, implic un risc major.

V. Managementul schimb rii i al dezvolt rii


Constatare: La nivelul entit ii auditate nu exist o procedur formal pentru
implementarea schimb rilor tehnice pentru sistemul IT, n ceea ce prive te
schimbarea configura iei hardware/software sau dezvolt rile de aplica ii IT.
Schimb rile de sistem au fost autorizate i testate. Exist un formular pentru cereri
de modificare i dezvoltare a sistemului IT, pe baza cerin elor i reglement rilor
legale din domeniul achizi iilor publice emise de ANRMAP. Cererile se aprob la
nivelul institu iei. Este realizat o monitorizare continu pentru a se asigura c nu
au loc schimb ri neautorizate de sistem, toate modificarile se fac in baza unor
documente oficiale emise de organismele autorizate. Investi iile n hardware,
software i servicii IT pentru sistemul e-licita ie sunt evaluate corespunzator pe
baza unor note de fundamentare.
Recomandare: Implementarea unei proceduri formale privind managementul
schimb rii sistemului, care s prevad modul de operare a schimb rilor tehnice
pentru sistemul IT, n ceea ce prive te configura ia hardware/software sau
dezvolt rile aplica iilor IT, modul de urm rire a implement rii i asigurarea unei
eviden e clare a modific rilor operate asupra sistemului IT.

Capitolul 7. Evaluarea portalului www.e-licitatie.ro


Portalul www.e-licitatie.ro constituie punctul de acces pentru ini ierea livr rii de
servicii electronice pentru achizi ii publice. Eficacitatea livr rii serviciilor
electronice depinde, n primul rnd, de ceea ce ofer portalul web n termeni de
informa ie, interactivitate i tranzac ii. Beneficiile livr rii de servicii electronice,
precum i utilizarea performant a acestora sunt condi ionate de gradul n care siteurile web sunt accesibile i prietenoase pentru utilizatori.
Importan a focaliz rii pe necesit ile utilizatorilor. Necesit ile utilizatorilor
trebuie s fie identificate i definite din punctul acestora de vedere. Din aceast
perspectiv , procesul de dezvoltare a unui site web trebuie s porneasc de la
cerin a furniz rii unor informa ii i servicii accesibile i folositoare utilizatorului,

43

n func ie de categoria din care acesta face parte i de cuno tin ele sale tehnice.
Este esen ial ca site-urile web s fie proiectate pentru a fi utilizate i nu pentru a
defavoriza sectoare ale popula iei.
Constatare: Componenta e-licita ie este integrat n sistemul e-guvernare. In
prezent, intrarea n aplica ie se poate realiza n trei moduri: prin portalul eguvernare, direct prin portalul e-licita ie sau prin intermediul unui motor de
c utare (Google). Se recomand intrarea n aplica ie direct prin portalul e-licitatie.
Se inten ioneaz perfec ionarea interfe ei front office back-office, prin unificarea
intr rilor n portalul e-guvernare. Implementarea noii solu ii presupune
modificarea procedurii de autentificare ntruct unificarea componentelor care vor
deveni interoperabile va impune ntroducerea unor filtre pentru autentificarea
personalizat la nivel de component .
Recomandare: Revizuirea arhitecturii i a formei de prezentare pentru portalul
e-guvernare, i evaluarea oportunit ii reproiect rii acestuia. In acest context este
necesar i o evaluare a resurselor de finan are necesare.
Obiectivele afacerii aferente portalului e-licitatie sunt: furnizarea unor servicii de
calitate, transparen a i trasabilitatea achizi iilor publice n Romnia. Utilizatorii
int sunt autorit i contractante, operatori economici, institu ii publice i public.
7.1 Considerente
www.e-licitatie.ro

generale

privind

cadrul

de

auditare

portalului

Constatare: Con inutul portalului www.e-licitatie.ro evaluat este relevant i


adecvat, interfa a cu utilizatorul este prietenoas , func ionalitatea este adecvat
i orientat pe necesit ile utilizatorilor.
A fost luat n considerare consultarea cu utilizatorii asupra con inutului,
func ionalit ii i interfe ei, realizat prin tehnici interactive online (forum care
colecteaz reac ia utilizatorilor) pe tot parcursul dezvolt rii sistemului, n scopul
cre terii performan ei serviciilor electronice e-licita ie prin utilizarea unor
infrastructuri i servicii IT de calitate.
7.2 Criteriile de evaluare
Aspectele cele mai importante privind evaluarea portalului www.e-licitatie.ro se
refer la: relevan a con inutului; actualitatea i acurate ea informa iilor furnizate;
furnizarea tranzac iilor; accessibilitatea site-ului la momentul necesar, utiliznd
instrumente de c utare cu o vitez de r spuns acceptabil ; organizarea logic a
con inutului, n concordan cu necesit ile utilizatorilor; existen a link-urilor care
i ajut pe utilizatori s g seasc informa ii att pe site ct i n alt parte; asistarea
utilizatorilor n stabilirea cu u urin a scopului a site-ului web i a modului de
utilizare efectiv ; furnizarea informa iilor privind legalitatea, necesare utilizatorilor

44

pentru a n elege consecin ele utiliz rii portalului www.e-licitatie.ro; facilitarea


comunica iei bi-direc ionale; furnizarea unor motoare de c utare performante.
Criteriile de evaluare care au fost luate n considerare pentru a stabili dac
utilizarea site-ului web este prietenoas au fost:
a) Deschiderea: m sura n care portalul www.e-licitatie.ro furnizeaz informa ii
complete i de ncredere i oportunit i pentru interac iune ntre sistem i
utilizatori.
b) Orientarea: orientarea utilizatorului n cadrul portalului www.e-licitatie.ro,
comunicarea cu claritate a scopului i audien ei int , precum i furnizarea
asisten ei help sau a instruc iunilor de exploatare. Este necesar de asemenea
comunicarea informa iilor necesare despre protec ie, copyright/condi ii de utilizare
sau securitate.
c) Acoperirea: con inutul portalului www.e-licitatie.ro este adecvat scopului
declarat i utilizatorilor.
d) Men inerea la zi i acurate ea: con inutul trebuie s fie evaluat i men inut
relevant i actualizat, corect din punct de vedere lingvistic, s ndeplineasc
criteriile de calitate pentru informa ie.
e) Interactivitatea: portalul www.e-licitatie.ro trebuie s furnizeze informa ii la
cerere, forme pentru servicii e-mail, servicii de comunica ie interactiv n timp
real, tranzac ii standard sau la cererea utilizatorilor, s permit transmiterea
formelor i nregistrarea pentru servicii, s ofere oportunit i pentru discu ii
publice, s furnizeze baze de date pentru c utare.
f) Accesibilitatea: se refer la gradul n care portalul www.e-licitatie.ro este
disponibil pentru un num r mare de utilizatori cu nivele diferite de aptitudini i
tehnologii. Accesibilitatea se caracterizeaz prin: viteza de acces la site,
disponibilitate, selectivitate, reg sire cu ajutorul instrumentelor de c utare uzuale,
leg turi c tre alte site-uri.
g) U urin a utiliz rii: se refer la u urin a cu care utilizatorii pot naviga n func ie
de scopul c ut rii n interiorul portalului www.e-licitatie.ro i pot g si informa iile
sau serviciile c utate.
h) Leg turi (Link-uri): se refer la furnizarea leg turilor interne c tre pagina
principal sau c tre alte categorii de informa ii sau servicii electronice din
interiorul portalului www.e-licitatie.ro, sau c tre pagini din alte site-uri web.
i) Proiectarea i arhitectura: se refer la organizarea i aspectul grafic al paginilor
portalului www.e-licitatie.ro.
j) Metadatele: se refer la informa iile necesare motoarelor de c utare pentru a
localiza portalul www.e-licitatie.ro n concordan cu criteriile de c utare. Ele

45

furnizeaz informa ii despre informa ii i ajut


informa iilor c utate.

utilizatorul s

g seasc

sursa

k) Navigabilitatea: se refer la facilit ile de c utare i acces interactiv la


informa ii din cadrul portalului www.e-licitatie.ro oferite de instrumente
specializate (browsere, motoare de c utare).
7.3 Constat ri rezultate din testarea controalelor specifice pentru evaluarea
portalului www.e-licitatie.ro
7.3.1 Evaluarea portalului www.e-licitatie.ro
Rezultatele testelor asupra portalului www.e-licitatie.ro au fost ob inute prin
demonstrarea func ionalit ii sistemului e-licita ie de c tre personalul de
specialitate din ASSI i prin testarea zonei publice accesibile pe Internet f r a fi
necesar autentificarea.
Utilizatorii interac ioneaz cu site-ul web pentru satisfacerea urm toarelor
cerin e: consultarea informa iilor afi ate pe portalul e-licita ie, autentificare,
desc rcarea formularelor i a documentelor aferente aplica iei e-licita ie,
completarea formularelor, transmiterea formulare completate, consultarea
rapoartelor afi ate pe portal.
Tipul i structura site-ului web sunt adecvate scopului i cerin elor utilizatorilor,
ace tia avnd la dispozi ie att instrumentele, formularele i documentele necesare
desf ur rii procedurilor electronice, ct i asisten online din partea furnizorului
(help contextual, mesaje de avertizare, mesaje de confirmare, utilizarea listelor de
selec ie, documenta ie online, forum de discu ii).
Formularele electronice, disponibile pentru completare, respect formatele cerute
de reglement rile n vigoare i sunt compatibile cu formatele utilizate n cadrul de
lucru european.
Arhitectura este conceputa prin gruparea informa iilor intr-o manier accesibil
utilizatorilor pentru asigurarea identific rii facile a informa iilor c utate. In acest
sens, Meniul de baz con ine titluri sugestive ale categoriilor de informa ii
(sec iuni).
Portalul www.e-licitatie.ro se identific cu u urin a prin publicarea siglei i a
denumirii serviciului public electronic, iar paginile care l compun poarta n titlu
sigla i denumirea institu iei, pentru a putea fi confirmat n permanen situarea
utilizatorului n interiorul sistemului.
Constatare: Portalul www.e-licitatie.ro are con inut corect din punct de vedere
lingvistic.

46

Constatare: Con inutul necesar pentru a suporta serviciile furnizate pe portalului


www.e-licitatie.ro este grupat ntr-o maniera logica, modul de accesare a
informa iilor bazndu-se pe tehnicile clasice de navigare pe Internet. Informa iile
relevante sunt grupate dup con inut.
Con inutul informa iilor este cuprinz tor, inteligibil i util, meniurile sunt
suficient de explicite. Aspectul paginilor este prietenos: textul, grafica, leg turile,
sistemul de navigare, aspectul i dimensiunea textului, culoarea fundalului. Sunt
folosite foarte pu in informa ii n format video sau audio. Partea grafic este
optimizat pentru ca timpul de accesare i desc rcare a formularelor s fie minim.
S-a constatat preocuparea permanent pentru mbun t irea formei i a
con inutului.
In zona public sunt accesibile informa ii legate de anun uri i rezultate privitoare
la achizi iile publice ini iate prin procedura electronic , precum i informa ii
aferente procedurilor de atribuire.
Versiunea actual a sistemului prelucreaz urm toarele categorii de anun uri:
anun uri de inten ie publicate, anun uri de participare publicate, anun uri de
atribuire publicate, anun uri de concurs (solu ii), concesionari, rezultate concurs
de solu ii.
Pentru fiecare tip de anun introdus n sistem sunt afi ate listele cu autorit ile
contractante. Prezen a n list reprezint i confirmarea c informa iile transmise de
utilizator au fost introduse n sistem i au fost incluse n fluxul de prelucrare impus
de procedura electronic .
Listele cu autorit ile contractante sunt afi ate n zona public a sistemului i
con in urm toarele informa ii: denumire contract, autoritate contractant , termen
(data publicare, data limit participare).
In versiunea actual a sistemului, procedurile de atribuire se refer la: cereri de
ofert , cump r ri directe, licita ii electronice prin procedura offline.
In zona public sunt utilizate acelea i formate de prezentare a informa iilor care
sunt utilizate de aplica ia propriu-zis .
In Anexa I sunt prezentate informa iile referitoare la anun uri i la procedurile de
atribuire, care au fost extrase din zona public a portalului www.e-licitatie.ro.
Constatare: Site-ul web aferent componentei e-licitatie este structurat ntr-o
manier logic i util , pentru a facilita navigarea.
Gruparea i ierarhizarea logic a con inutului sunt adecvate acestui tip de
aplica ie. Metodele de grupare utilizate sunt: alfabetic , cronologic , geografic ,
bazate pe utilizator, bazate pe activit i, audien a (indivizi, afaceri, guvern),
leg turi cu alte grupuri de informa ii (link-uri c tre ANRMAP, Guvern, etc.),
etichetarea paginilor web, harta site-ului).
Utilizatorii n eleg modul de accesare a informa iilor. Pentru eventuale
nel muriri, foarte rare n prezent, se utilizeaz forum-ul de discu ii existent pe web-

47

site, comunicarea problemelor prin e-mail sau prin telefon. In perioada de lansare a
aplica iei num rul utilizatorilor care apelau la aceste servicii era mare, i, se datora,
n principal, reticen ei acestora fa de noile instrumente de lucru impuse de noua
versiune a Sistemului e-licita ie.
Structura site-ului web aferent componentei e-licita ie este suficient de
cuprinz toare i menu-urile sunt explicite.
Testarea intern a site-ului web aferent componentei e-licita ie a fost efectuat
ini ial cu un grup de utilizatori proprii i cu utilizatori selecta i dintre beneficiarii
versiunii anterioare a sistemului e-licita ie. Aceast etap a fost urmat de
validarea n exploatare curent .
Obiectivele website-ului aferent componentei e-licita ie i serviciile care trebuie
monitorizate i evaluate sunt consistente cu necesit ile utilizatorilor. Evaluarea i
monitorizarea serviciilor se realizeaz pe baza unor filtre pentru detectarea i
semnalarea incidentelor.
Constatare: Att conducerea ct i persoanele responsabile din fiecare direc ie
monitorizeaz i evalueaz site-ul web n mod constant, localizeaz r spunderea n
ceea ce prive te informa iile publicate pe site.
Cu toate c arhitectura website-ul entit ii permite o monitorizare i urm rire a
traficului desf urat pe site, furniznd statistici privind utilizarea portalului,
institu ia nu a formulat, implementat i derulat proceduri formale de evaluare a
portalului, din punct de vedere al gradului de satisfacere a necesit ilor
utilizatorilor care s precizeze: definirea rolurilor i a responsabilit ilor,
specificarea sistemului de monitorizare, stabilirea evalu rilor periodice, stabilirea
sistemului de raportare i de identificare a r spunderii.
Sarcinile privind monitorizarea i evaluarea website-ului aferent componentei
e-licita ie au fost alocate dinamic, prin decizii luate ad-hoc privind definirea
rolurilor i stabilirea responsabilit ilor sau decurg din atribu iile nscrise n fi a
postului.
Sunt prev zute facilit i de monitorizare i evaluare pentru serviciile referitoare la
utilizarea supravegherii on-line, focalizarea pe anumite grupuri, test ri efectuate de
utilizatori, statistici privind site-ul web, software de raportare web, mecanisme de
feedback pentru utilizatori).
Nu au fost elaborate i implementate proceduri formale pentru monitorizarea i
evaluarea acestor servicii.
Se aplic metoda supravegherii on-line, prin intermediul SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) starea se transmite la un server central iar incidentele sunt
tratate.
Activit ile de evaluare i monitorizare sunt realizate n concordan cu principiile
de confiden ialitate. Sunt semnate angajamente de confiden ialitate ale angaja ilor
implica i.

48

Utilizatorul este informat despre categoriile de informa ii colectate, scopul


colect rii informa iei, cine are acces la informa ie i unde va fi memorat . In
sec iunea Termeni i condi ii de pe website sunt precizate astfel de detalii.
In ceea ce prive te site-ul web s-au f cut urm toarele constat ri:
Informa iile din Home page referitoare la identificarea organiza iei,
reflectarea necesit ilor sau a cerin elor, integrarea unor simboluri care
reprezint entitatea (culori, sigle) sunt relevante.
Navigarea este facilitat de modalit i de reg sire a informa iilor, de
localizarea pozi iei utilizatorului n site la un moment dat.
Sunt implementate func ii adecvate de identificare
i c utare a
informa iei.
Reg sirea informa iei este focalizat
pe utilizator. Con inutul este
inteligibil i util pentru utilizator.
Performan a tehnologic
a sistemului, la nivelul operatorului, este
asigurat . Cerin ele minimale pentru utilizatorii externi sunt precizate
pe site.
Accesibilitatea este asigurat prin tehnici de reg sire adecvate i prin
tehnologii de asistare a clien ilor pentru utilizarea site-ului web
(manuale online, help contextual, helpdesk).
7.3.2 Furnizarea formularelor online n Sistemul e-licita ie
A. Importan a formularelor electronice i necesitatea de a adopta strategii i
tehnici pentru managementul acestora
Informa ia con inut n formulare este utilizabil numai dac este nregistrat
corect i poate fi identificat i accesat ori de cte ori este nevoie.
Inregistr rile electronice nu au form "fizic ", pot fi accesate, terse, duplicate,
alterate, f r a l sa urme (n condi iile utiliz rii re elelor i a Internetului), de
oriunde n lume.
Implementarea unui sistem de gestiune a formularelor electronice ridic o serie
de probleme speciale i impune implementarea unui cadru metodologic,
procedural i tehnic aparte, care pune accent, n egal m sur pentru proprietar,
i pentru utilizator, pe urm toarele aspecte:
1. Autenticitatea nregistr rilor electronice
2. Implementarea politicilor i procedurilor pentru controlul nregistr rilor
electronice;
3. Implementarea unei structuri de management adecvate pentru asigurarea
suportului (asisten ei) pentru managementul formularelor electronice i
pentru monitorizarea conformit ii cu politicile i procedurile existente;

49

4. Implementarea unor controale tehnice adecvate pentru protejarea


confiden ialit ii, integrit ii i disponibilit ii informa iilor con inute n
nregistr rile electronice;
5. Implementarea unui management adecvat al nregistr rilor electronice.
Sistemul e-licita ie efectueaz o serie de opera iuni care nu furnizeaz dovezi pe
suport de hrtie, informa iile surs sunt ini iate electronic sau generate direct de
sistemul informatic, f r o autorizare specific a tranzac iilor individuale.
Sistemul produce rapoarte pe suport de hrtie care con in numai valori sintetice, n
timp ce detaliile care sus in respectivele valori sunt re inute n fi ierele aplica iei.
Subiectele generice avute n vedere n cadrul misiunii de audit n ceea ce prive te
sistemul de management al documentelor electronice se refer la urm toarele
aspecte:
a) cerin e legale: privind p strarea nregistr rilor, furnizarea probelor pentru
audit, n format electronic;
b) aplicarea standardelor i a codurilor de bune practici recunoscute, a
metodelor de management al eviden elor electronice (organizarea p str rii
nregistr rilor entit ii), coroborat cu politici i proceduri adecvate.
Lista informa iilor/formularelor/documentelor aferente componentei e-licita ie
con ine toate formularele prev zute de legisla ia n vigoare. IGCTI a participat la
elaborarea normelor specifice SEAP i a formulat propuneri privind utilizarea
formularelor standard UE, pentru a se asigura att standardizarea i
compatibilitatea cu formatele de prezentare europene ct i facilitarea gener rii
unor rapoarte n timp real c tre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (OJEU) i
c tre ANRMAP. Aceste propuneri au fost aprobate de ANRMAP.
Anun urile pentru care OUG nr. 34/2006 impune obliga ia public rii n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de c tre autoritatea contactant ntr-o
limb oficial a UE i trebuie s respecte forma adoptat prin Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1564/2005, care stabile te formatul standard al anun urilor
publicate n cadrul procedurilor de atribuire prev zute n directivele 17/2004/CE i
18/2004/CE.
Utilizatorul este ghidat n cadrul website-ului pentru a g si informa iile i pentru a
preveni completarea unor informa ii selectate incorect. Sunt furnizate link- uri in
paginile principale relevante.
Nu au fost constatate dificult i n ceea ce prive te reg sirea informa iilor pe
website i nici n ceea ce prive te reg sirea informa iilor, formularelor,
documentelor sau raportelor aferente componentei e-licitatie.
Integritatea informa iilor, a formularelor on-line i a documentelor aferente
Sistemului e-licita ie este garantat de arhitectura de securitate, prin serviciile de
securitate, care nu permit accesul la informa iile din sistem dect prin

50

autentificarea proprietarului datelor i astfel protejeaz validitatea informa iilor


fa de tentativele de deteriorare.
Informa iile, formularele i documentele on-line sunt consistente unele cu altele i
cu formularele tip rite. Sunt utilizate acelea i formate i aceea i terminologie
pentru cmpuri.
Formularele on-line utilizate n Sistemul e-licita ie au formatele prev zute de
legisla ia n vigoare armonizate i aliniate la formatele standard UE.
Se respect forma adoptat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1564/2005,
care stabile te formatul standard al anun urilor publicate n cadrul procedurilor de
atribuire prev zute n directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE
Din punctul de vedere al facilit ilor de interac iune, informa iile sunt accesibile
tuturor utilizatorilor, fiind incluse facilit i diverse pentru o aceea i func ie (de
exemplu includerea unor butoane alternative pentru "click", pentru utilizatorii care
nu au mouse, pentru ca ace tia s nu fie exclu i).
Sunt folosite tehnici de tipul listelor de selec ie pentru introducerea unor informa ii
predefinite.
In cadrul complet rii interactive este verificat logica r spunsurilor i se afi eaz
mesaje de avertizare n situa iile n care informa iile introduse nu satisfac
condi iile.
A fost prev zut o facilitate care s permit ca utilizatorii s - i exprime opinia n
leg tur cu dificultatea complet rii formularelor online (prin intermediul unui
chestionar de evaluare a reac iilor utilizatorilor, n format electronic).
Asigurarea c informa iile provin de la persoana care le-a transmis este dat de
certificatul digital. In plus, aplica ia emite un mesaj care avertizeaz utilizatorul,
nainte de publicarea anun ului, n leg tur cu r spunderea acestuia.
Nu exist riscul ca un formular s poat fi completat de o persoan n numele altei
persoane, acest risc fiind de asemenea prevenit de obligativitatea autentific rii prin
certificat digital. Exist procedur de tratare a situa iilor generate de distrugerea,
pierderea sau furtul calculatorului pe care este nregistrat cerificatul digital, sau de
uitare a parolei.
Dac utilizatorii au probleme cu transmiterea electronic , se propune acestora
transmiterea formularului printr-o metod alternativ , care const n accesarea
portalului de pe alt calculator, cu acela i certificat digital.
Confirmarea c formularul completat a fost acceptat n sistem este dat de
reg sirea imediat a acestuia n lista de anun uri publicate (publicarea imediat a
acestuia) nso it de un e-mail de confirmare. Dac formularul nu este completat
corect se transmite un mesaj utilizatorului.
Utilizatorul cunoa te ce pa i vor fi urma i dup transmiterea formularului i care
este timpul de r spuns: anun ul se public imediat n SEAP dac nu este necesar

51

avizul ANRMAP sau se a teapt avizul n termenul stabilit de lege. Dac se


dep e te termenul stabilit de lege, textul din lista afi at pe portal este colorat n
ro u (pentru a se aten iona dep irea de termen).
ANRMAP are component proprie, privat , n SEAP. Se nregistreaz ca orice
utilizator, dar are un meniu propriu, personalizat i drepturi privilegiate.
7.3.3 Navigarea n cadrul portalului e-licita ie
Navigarea n cadrul portalului se realizeaz prin link-uri, text i submeniuri,
traseul parcurs poate fi u or identificat, utilizatorul este informat cu privire la
pozi ia unde se afla n cadrul site-ului.
Site-ul este compatibil cu diferite versiuni de browsere (Internet Explorer, Mozilla,
Opera, Netscape, Firefox), astfel c accesibilitatea nu este restric ionat pentru
anumite categorii de utilizatori.
Utilizatorii pot determina unde se afl n cadrul website-ului, nl n uirea paginilor
fiind logic i avnd asociat o hart a site-ului.
Fiecare pagin are n antet sigla aplica iei, astfel nct acesta s tie n orice
moment unde se afl .
Pentru navigarea n cadrul portalului www.e-licitatie.ro este disponibil un cadru de
asistare a utilizatorului (prezentarea structurii, plasarea elementelor de navigare,
ghidare online). Metodele de navigare utilizate n site-ul web sunt de tip: icon,
link, text, submenu.
Utilizatorii pot determina care este website-ul pe care se afl la un moment dat: se
afi eaz n cadrul paginii sigla portalului e-licitatie i denumirea sistemului. Nu
exist riscul de e ec dac utilizatorul nu intr n website prin pagina "home", ci
printr-un link sau prin intermediul unui motor de c utare, de exemplu portalul
www.e-guvernare.ro.
Utilizatorii sunt ghida i pentru a putea avansa dup ce au g sit o pagin : la un nivel
mai nalt pentru a avea o privire de ansamblu, la un nivel mai jos pentru a ob ine
detalii, c tre informa ii asociate n website sau n alte website-uri.
Constatare: Lista nout i nu se reg se te n pagina principal i nici nu este
men ionat n harta site-ului, accesul la aceasta f cndu-se printr-un artificiu
ne cunoscut utilizatorului. Lista nout i con ine i leg tura c tre un program
Demo, care este furnizat utilizatorilor pentru a demonstra facilit ile i pentru a
simula func ionarea Sistemului e-licita ie n mediu de test.
Recomandare: Includerea facilit ii de accesare din pagina principal a manualului
de prezentare pentru Sistemul e-licita ie, a programului Demo i a listei de nout i.
Constatare: Pe portalul e-licita ie sunt disponibile informa ii referitoare la modul
de completare sau la pa ii ce trebuie urma i, utilizatorul fiind asistat online. Pentru

52

portalul e-licita ie se asigur , de asemenea asisten de tip help desk. Intr-un num r
redus de cazuri se folosesc metode de asisten a utilizatorilor sub form de call
center (apel telefonic taxabil).
7.3.4 Arhivarea resurselor web
In cadrul institu iei este stabilit
i documentat responsabilitatea p str rii
nregistr rilor site-ului web, n condi iile legii. Sunt stabilite prin fi ele de post,
atribu ii pentru autorii de con inut digital, administratorul site-ului web, personalul
IT, administratorul de re ea, administratorul datelor.
Constat ri:
(a)- A fost implementat un sistem de achizi ie i stocare a nregistr rilor web care
s asigure c resursele web sunt arhivate i accesibile n orice moment. In general,
informa iile se arhiveaz pe suport magnetic, con inutul ntregului site web este
arhivat periodic tot pe suport magnetic, iar pe un alt calculator se salveaz o replic
a imaginii ntregului site. Datele sunt salvate (tape library) i p strate n formatul
generat de utilizator. Stocarea nregistr rilor web asigur reconstituirea site-ului
web ori de cte ori este necesar.
(b)- Avnd n vedere c sistemul de conservare a nregistr rilor este bazat pe
replicare, nu este implementat o tehnologie care s utilizeze metadate (metadatele
reprezint informa ii structurate ata ate resurselor bazate pe web, care permit
reg sirea, gestionarea, controlul i n elegerea nregistr rilor. Acestea reprezint
informa ii descriptive asociate nregistr rilor).
(c)- Nu au fost implementate proceduri specifice pentru managementul
dependen ei de infrastructura hardware / software (inclusiv pentru mediile de
stocare).
(d)- S-a realizat instruirea adecvat
nregistr rilor electronice.

a personalului implicat n gestionarea

(e)- Nu au fost implementate proceduri formale pentru planificarea n vederea


degrad rii morale a tehnologiilor, utilizarea unor standarde aplicate pe scar larg ,
implementarea m surilor de securitate pentru protejarea nregistr rilor mpotriva
alter rii deliberate sau accidentale, asigurarea unui mediu de control i de
monitorizare.
(f)- Nu au fost implementate proceduri formale pentru asigurarea accesibilit ii pe
termen lung nregistr rilor bazate pe web,:

managementul nregistr rilor: verificarea i remprosp tarea periodic


a mediilor de stocare;
b) planificarea n perspectiva degrad rii morale a tehnologiilor:
asigurarea c nregistr rile pot fi copiate, reformatate sau migrate;

53

c) utilizarea unor standarde aplicate pe scar larg ;


d) implementarea m surilor de securitate pentru protejarea
nregistr rilor mpotriva alter rii deliberate sau accidentale;
e) asigurarea unui mediu de control i monitorizare.

7.3.5 Managementul con inutului


Tipurile de con inut gestionate de entitate sunt: text, grafic, multimedia, aplica ii i
alte componente software, con inut tranzac ional pentru generarea dinamic a
paginilor web, fi iere care pot fi desc rcate (.pdf, .rtf, .doc, .xls).
Constat ri:
(a)- Au fost efectuate analize (n general analize informale) cu privire la
implica iile pe care le are extinderea proceselor pe site-ul web asupra proceselor de
management al con inutului. Nu au fost semnalate probleme legate de
managementul problemelor sau al capacit ii.
(b)- Institu ia nu are procesele de management al con inutului, documentate pentru
toate tipurile de con inut web.
(c)- Managementul con inutului este focalizat pe stabilirea proceselor de
management al con inutului viabil: utilizabil, corect, actualizat. Aceasta se
realizeaz pe baza unor sarcini de serviciu alocate personalului. Nu se constat
existen a unei politici formale, documentate, nsu ite de personalul IT.
(d)- Nu au fost implementate formal standarde n ceea ce prive te:
confiden ialitatea, securitatea, accesibilitatea, publicarea pe web, arhivarea, linii
directoare pentru managementul con inutului.
(e)- Nu au fost implementate proceduri care s asigure ghidarea n ceea ce
prive te revizuirea con inutului (frecven a revizuirilor, modul de finalizare n
condi ii de performan ).
(f)- Cerin ele privind memorarea i arhivarea con inutului pentru a reconstitui
schimb rile versiunilor site-ului web i a asigura accesul la versiunile anterioare
sunt satisf cute, n general, prin salvare n ordine cronologic , existnd astfel
posibilitatea reconstituirii versiunilor succesive.
(g)- Nu a fost documentat un proces de prelucrare a feedback-ului primit de la
clien i pe site-ul web sau prin intermediul altor servicii electronice.
Cu toate c acest proces nu este documentat, sesiz rile i sugestiile afi ate pe
forum sau primite prin e-mail sunt analizate i rezolvate operativ.
Avnd n vedere importan a deosebit acordat calit ii serviciilor furnizate i
satisfacerii exigen elor clien ilor, au fost colectate, pe baz de chestionar, opinii cu
privire la sistemul electronic de achizi ii publice.

54

(h)- Au fost asigurate condi ii tehnice privind re inerea i disponibilizarea


nregistr rilor pentru a putea fi revizuite periodic, dar nu au fost elaborate n
mod formal proceduri pentru efectuarea acestor opera iuni.
(i)- Nu au fost implementate proceduri referitoare la procesele de distrugere a
nregistr rilor programate a fi distruse (distrugere logic pentru mediile care nu
pot fi terse; distrugere fizic pentru medii de memorare de pe care s nu se poat
reconstitui informa ia), inclusiv proceduri care trebuie s specifice num rul de
suprascrieri care se poate face pe un mediu magnetic de memorare pentru a asigura
distrugerea total a nregistr rilor.
(j)- Nu au fost implementate proceduri referitoare la prevenirea pierderii
deliberate sau accidentale a nregistr rilor electronice: p strarea integrit ii
fi ierelor prin utilizarea unor medii care nu pot fi terse sau prin intermediul unor
controale specifice care s asigure un nalt nivel de protec ie pentru gestionarea
ntregului fond de date electronice: nregistr ri, piste de audit, volume de medii de
memorare.
7.3.6 Riscuri specifice identificate pentru sistemele de management al
documentelor electronice aplicabile la Sistemul e-licita ie
Avnd n vedere orientarea pe ciclul de via al sistemului, riscurile specifice
identificate pentru sistemele de management al documentelor electronice sunt:
I. Riscuri n faza de achizi ie a nregistr rilor: achizi ia incomplet a datelor;
pierderea integrit i nregistr rilor n faza de achizi ie a acestora; schimbarea
incorect a datelor; falsificarea deliberat a datelor pe parcursul achizi iei datelor
(frauda la intrare); tergerea neautorizat a datelor; difuzarea neautorizat a
informa iilor sensibile.
II. Riscuri de clasificare: clasificare incorect a informa iilor; alterarea
neautorizat a datelor; schimb ri incorecte sau incomplete ale datelor;
nenregistrarea schimb rilor metadatelor; pierderea datelor.
III. Riscuri de utilizare: utilizare incorect a datelor i sistemului; ac iuni
neautorizate asupra datelor i sistemului; ac iuni neadecvate asupra datelor i
sistemului.
Constatare: Nu s-a realizat o evaluare a riscurilor specifice sistemelor bazate pe
web, care decurg din: stocarea nregistr rilor, asigurarea accesibilit ii pentru toate
categoriile de utilizatori, cerin ele legislative, securitatea sistemului IT.

55

CAPITOLUL 8 Evaluarea efectelor implement rii i utiliz rii


Sistemului e-licita ie n ceea ce prive te modernizarea administra iei
Evaluarea stadiului de dezvoltare, implementare i utilizare a infrastructurilor, a
instrumentelor i tehnologiilor informa iei i comunica iilor pentru furnizarea
serviciului electronic de achizi ii publice e-licita ie, pentru institu ii publice i
mediul de afaceri a scos n eviden o serie de aspecte pozitive, care reflect
utilitatea i necesitatea perfec ion rii i extinderii livr rii i utiliz rii serviciului
electronic de achizi ii publice.
Din momentul lans rii i pn n prezent, Sistemul e-licita ie a demonstrat c
desf urarea achizi iilor publice prin mijloace electronice poate contribui la
cre terea eficien ei i transparen ei achizi iilor publice. Beneficiile Sistemului
Electronic de Achizi ii Publice pot fi sintetizate astfel:
Simplificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizi ie
public ;
Oferirea de metode standardizate de lucru pentru utilizatori;
Accesul cet enilor la informa ii privind procesul de achizi ii publice;
Crearea de mecanisme rapide de auditare a procesului de achizi ie
public ;
Reducerea cheltuielilor bugetare;
Facilitarea particip rii IMM-urilor la procedurile de atribuire a
contractelor de achizi ie public ;
Reducerea birocra iei i diminuarea corup iei;
ncurajarea dezvolt rii comer ului electronic n Romnia.
Rezultatele pozitive ale sistemului romnesc de achizi ii publice electronice au fost
eviden iate i pe plan interna ional. Sistemul e-licita ie a dobndit recunoa tere
interna ional , primind titlul de bun practic la nivel european (Conferin a
European de e-Government, Como, 2003) i la nivel interna ional (Conferin a
Interna ional e-GP, Banca Mondial , Manila, 2004), precum i premiul Golden
Link pentru cea mai inovativ solu ie la sec iunea Ap rare Interna ional sau
Guvernare Civil , acordat de Asocia ia de Comunica ii i Electronic a For elor
Armate (USA, 2005). De asemenea, Sistemul Electronic de Achizi ii Publice a
fost desemnat finalist la concursul e-Europe Awards 2005, Manchester (Marea
Britanie).
Percep ia utilizatorilor n leg tur cu complexitatea Sistemului e-licita ie este
favorabil , avnd n vedere maniera prietenoas de accesare i de navigare n
interiorul portalului. Natura problemelor eviden iate pe forum-ul de discu ii
demonstreaz c nu exist dificult i de utilizare. Cele mai multe dintre probleme
se refer la autentificare i sunt datorate nerespect rii procedurii.

56

Sistemul contribuie la modernizarea metodelor i procedurilor din administra ia


public . Fiind un sistem n timp real, impactul n eventualitatea c acesta nu ar mai
fi disponibil, ar fi semnificativ, dac se are n vedere faptul c n prezent sunt
nregistra i, n sec iunea de anun uri, peste 9000 de utilzatori (majoritatea institu ii
publice). In plus, procedurile n curs de derulare ar trebui reconstituite manual, fapt
care ar induce anomalii n derularea procedurilor de achizi ii publice, ntrzieri i
pierderi substan iale.
A fost desf urat o investigare privind clien ii, pentru a stabili: a tept rile privind
utilizarea serviciilor electronice, abord rile preferate privind livrarea serviciilor
electronice, dac serviciile electronice sunt disponibile n general utilizatorilor
int , satisfac ia oferit de serviciile electronice. S-a constatat o reac ie pozitiv
motivat de faptul c :

livrarea serviciilor electronice e-licita ie reflect necesit ile clientului;


sunt respectate cerin ele de calitate a acestui serviciu;
tranzac iile electronice se realizeaz n timp real i
serviciile electronice sunt disponibile i n afara orelor de activitate
normal , pentru confortul utilizatorilor.

Au fost men inute i canalele de livrare a serviciilor tradi ionale (procedura


manual ).
Este respectat politica de acces i pre uri a guvernului (HG nr.1660/ 2006 privind
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice). Taxele pentru
utilizatori nu sunt excesive i nu descurajeaz clien ii s opteze pentru utilizarea
serviciilor electronice.
Nu sunt cerin e speciale pentru utilizatori, de a dispune de hardware sau
software specializate pentru a accesa portalul.
Sunt implementate metode-suport care s faciliteze utilizarea op iunilor privind
serviciile electronice (help contextual, asisten online, etc.), furnizate pe tot
intervalul n care le sunt necesare clien ilor.
Cet enii, afacerile i alte institu ii publice i entit i guvernamentale au acces
simplu, u or i convenabil din punctul de vedere al costurilor, la serviciile publice,
prin sistemul e-licita ie.
Au fost avute n vedere, n permanen , m suri pentru cre terea satisfac iei
cet enilor, acesta fiind obiectivul principal pe toat durata de via a proiectului,
ceea ce a generat schimb ri ale rolului, mentalit ii i atitudinii utilizatorilor.
Utilizatorii doresc extinderea serviciilor electronice oferite de sistemul e-licita ie,
fiind receptivi la noile metode.
Pe portalul www.e-licitatie.ro sunt afi ate informa ii statistice care reflect n timp
real dinamica utiliz rii sistemului: num rul autorit ilor contractante, num rul
ofertan ilor nregistra i n sistem, num rul anun urilor publicate n sistem,

57

num rul invita iilor la cerere de ofert publicate n sistem, num rul anun urilor
trimise la JOUE, num rul de produse de catalog publicate n sistem, num rul
cererilor de ofert publicate n sistem, num rul cump r rilor directe publicate n
sistem, valoarea total a achizi iilor atribuite in sistem.
Din analiza datelor statistice furnizate pe portalul www.e-licitatie.ro, se constat o
cre tere a valorilor indicatorilor de mai sus, ncepnd de la zero, la 3 ianuarie 2007,
cnd a fost lansat oficial versiunea actual a Sistemului e-licita ie. De la aceast
dat , utilizatorii au nceput s se nregistreze n noul sistem i s deruleze proceduri
de achizi ii publice prin mijloace electronice.
La data de 15 noiembrie 2007 situa ia era urm toarea:
Num rul autorit ilor contractante nregistrate n sistem: 9029
Num rul ofertan ilor nregistra i n sistem: 9189
Num rul anun urilor i invita iilor la cerere de ofert publicate n
sistem: 148211
Num rul anun urilor trimise la JOUE: 8569
Num rul produselor de catalog publicate n sistem: 24397
Num rul cererilor de ofert publicate n sistem: 20268
Num rul cump r rilor directe publicate n sistem: 38917
Valoarea total a achizi iilor atribuite n sistem: 115409773 LEI
(Date extrase de pe portalul www.e-licitatie.ro: 15 noiembrie 2007)

Principalele efecte remarcate ca urmare a introducerii noii versiuni a Sistemului


e-licita ie sunt:
reducerea timpului afectat unor activit i care necesit deplas ri, lucrul cu
ghi eul, ntlniri, discu ii, etc., prin nlocuirea acestora cu proceduri online;
sc derea costurilor achizi iei avnd n vedere c fluxurile tranzac iilor au fost
optimizate iar taxele pentru utilizatori nu sunt excesive;
cre terea num rului de utilizatori;
cre terea num rului de produse achizi ionate online;
asigurarea confiden ialit ii prin utilizarea procedurilor de ncriptare a
informa iilor sensibile;
reducerea timpului de r spuns pentru aviz ri i aprob ri din partea ANRMAP,
care opereaz direct pe portalul www.e-licitatie.ro.
asigurarea transparen ei n efectuarea achizi iilor publice i prevenirea
corup iei;
sporirea eficien ei administra iei centrale i locale, i asigurarea de sprijin
pentru dezvoltarea industriei i a mediului de afaceri prin atribuirea prin licita ie
electronic a contractelor;
asigurarea interoperabilit ii cu ANRMAP;
asigurarea compatibilit ii cu sistemele similare disponibile n rile europene.

58

Sistemul e-licita ie ofer mecanisme de trasabilitate a tranzac iilor, fiind u or de


reconstituit ntregul flux al procedurilor de achizi ii publice parcurs de tranzac ie.
Aceste facilit i pot oferi informa ii valoroase i un cadru de analiz n
combaterea fraudelor.
Informa iile afi ate n zona public a sistemului ofer institu iilor publice, mediului
de afaceri i cet enilor, o imagine privind stadiul i derularea procedurilor de
achizi ii publice de interes pentru fiecare categorie.
La aceste facilit i se adaug transmiterea n format electronic a anun urilor
autorit ilor contractante c tre Oficiul pentru Publica iile Oficiale ale
Comunit ilor Europene, n vederea public rii acestora n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE). Dobndirea calit ii de OJS eSender a permis
operatorului SEAP s faciliteze autorit ilor contractante publicarea anun urilor
n JOUE exclusiv prin mijloace electronice.
Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anun ul transmis de autoritatea
contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, f r ob inerea acceptului de publicare emis de c tre ANRMAP.
In cadrul portalului se asigur interoperabilitatea cu ANRMAP, care este un
utilizator privilegiat al sistemului. Operarea direct pe portal de c tre ANRMAP,
reduce substan ial timpul de r spuns n ceea ce prive te aviz rile i aprob rile, i
asigur operativitate n ceea ce prive te publicarea anun urilor n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE).
La ntlnirea Public of OJS eSenders meeting July 2007, organizat de Oficiul
pentru Publica iile Oficiale ale Comunit ilor Europene, privind organizarea i
implementarea colec iilor electronice de anun uri, Romnia a fost plasat pe locul I
cu un procentaj de 99% privind publicarea anun urilor, prin mijloace electronice.
De asemenea, ocup o pozi ie foarte bun n Europa, n ceea ce prive te transmisia
anun urilor n format XML.
In anexa II, este prezentat un set de statistici publicate n cadrul ntlnirii Public of
OJS eSenders meeting July 2007, care au fost furnizate de ASSI n cadrul
misiunii de audit.
AUDITOR,
SEF SERVICIU,
Claudia Ionescu

59

Anexa I
A. Anun uri
I. Anun uri de inten ie publicate
Denumire contract
Cod CPV
Tip contract
Numar anunt
Cu errata

Autoritate contractanta
Denumire CPV
Data publicare
Utilitati
Inreg/pag

Lista anun urilor de inten ie publicate


Denumire contract

Autoritate contractanta

Data publicare

II. Anunturi de participare publicate


Denumire contract
Cod CPV
Tip contract
Numar anunt
Utilit i
Lista anun urilor de participare publicate
Denumire contract

Autoritate contractanta

Autoritate contractanta
Denumire CPV
Data publicare
Tip procedur
Cu errata
Inreg/pag
Data publicare

Data limita participare

III. Anunturi de atribuire publicate


Denumire contract
Cod CPV
Tip contract
Numar anunt
Utilit i
Lista anun urilor de atribuire publicate
Denumire contract

Autoritate contractanta
Denumire CPV
Data publicare
Tip procedur
Cu errata
Inreg/pag
Autoritate contractanta

Data publicare

60
IV. Anunturi de concurs (solu ii)
Denumire contract
Cod CPV
Numar anunt
Utilit i
Cu errata

Autoritate contractanta
Denumire CPV
Data publicare
Tip procedur
Inreg/pag

Lista anun urilor de concurs publicate


Denumire contract

Autoritate contractanta

Data publicare

V. Concesionari
Denumire contract
Cod CPV
Tip contract
Numar anunt

Autoritate contractanta
Denumire CPV
Data publicare
Cu errata
Inreg/pag

Lista concesionarilor
Denumire contract

Autoritate contractanta

Data publicare

VI. Rezultate concurs de solutii


Denumire contract
Cod CPV
Numar anunt
Utilit i

Autoritate contractanta
Denumire CPV
Data publicare
Cu errata
Inreg/pag

Lista rezultatelor pentru concursul de solu ii


Denumire contract

Autoritate contractanta

Data publicare

B. Proceduri de atribuire
I. Cereri de ofert
Invita ii de participare
Cereri de ofert n desf urare
Cereri de ofert atribuite
Cereri de ofert anulate

Lista invita ii de participare


Lista cereri de ofert n desf urare
Lista cereri de ofert atribuite
Lista cereri de ofert anulate

61

II. Cump r ri directe


Cump r ri directe n desf urare
Cump r ri directe atribuite
Cump r ri directe neatribuite

Lista cump r rilor directe n desf urare


Lista cump r rilor directe atribuite
Lista cump r rilor directe neatribuite

III. Licita ii electronice procedure offline


Licita ii electronice n desf urare

Vizualizare lista licitatii electronice in


desfasurare si cautare si filtrare dupa criterii
de interes

Proceduri offline n deliberare

Vizualizare lista proceduri offline in


deliberare cu faza de licitatie electronica si
cautare si filtrare dupa criterii de interes

Proceduri offline atribuite

Vizualizare lista proceduri offline atribuite


cu faza de licitatie electronica si cautare si
filtrare dupa criterii de interes

62

ANEXA II

Statistici publicate n cadrul ntlnirii Public of OJS eSenders meeting July 2007