Sunteți pe pagina 1din 3

32 Afirmafia corecta cu privire la dizaharidul format prin eliminarea apei intre hidroxilul glicozidic al

(3-glucozei $i hidroxilul din pozifia 4 a P-fructozei este:


A. prin alchilare cu iodurS de metil formeaza un eter hexametilic
B. prin hidroliza acida formeaza un amestec echimolecular de beta-glucoza i beta-fructozi
C. oxideaza sarurile complexe ale metalelor grele
D. nu confine in molecula legSturi de tip eter
E. formeaza un ester hexabenzoilat prin tratare cu clorura de benzoil
33 Rezulta acid salicilic prin :
A. Hidroliza in mediu bazic a acidului acetilsalicilic
B. Hidroliza in mediu bazic a aspirinei
C. Hidroliza citratului de trimetil
D. Hidroliza in mediu acid a aspirinei
E. nici unuia dintre ei
34 Urmatoarele reacfii dc oxidarc gcncreaza compu$i carbonilici:
A. Orto-xilen + K.2Cr207/H2S04 la cald
B. Naftalina + 02 (catalizator V2Os/350C)
C. Etena + K2Cr207/H2S04
A. 2,3-dimetil-l -pentena
B. 3-hexena
C. 2,3-dimetil-2-butena
D. 2-etil-l-butena
E. 2,3*dimetil-2-pentena
Nu este 0 reactie de substitute:
A. C6H50Na* + CHjCl ->
500C
B. HjC-CH=CH, + Cl,
C. C6H* + CHjCOCI ->
D.
E. CHjCOOH + CiHjOH CH3COOC2H5 + HjO

D. tolucnul + K2Cr207/H2S04 la cald


E. antracenul + K2Cr207/CH3C00H
35 690g dintr-un triol (a), avand raportul de mase C/H/O = 9/2/12 se incalze$te in prezenfa H2SO4
conccntrat dand produsul b i 2 molecule de apa. Produsul b este o aldehida nesaturata avand
raportul masic C/H/O = 9/1/4. DouS treimi din cantitatea de b rezultata reacfioneazS cu hidrogcn
in prczcnfa nichclului dand X gramc compus c. X este:
A. 300g
B. 290g
C. I45g
D. 30g H.
21,7g
36 1.68g dintr-o alchena consumS la oxidare in mediu neutru sau slab alcalin 400ml KMn0 4 0,1 M/3.
Izomcrul alchcnei care consuma cantitatea cea mai mica de oxidant la oxidarea sa cu K 2Cr207 in
mediu acid este:
47 In legSturS cu acidul formic este incorecta afirmafia:
A. se obtine prin hidroliza cloroformului in mediul acid
B. in solufie apoasa este partial ionizat
C. este un acid mai tare decat fenolul
D. reacfioneaza cu (NRO2CO3
E. se obfine prin hidroliza clorurii de metilcn, in mediul bazic

113

48

51

52

53

54

56

Bazicitatea compu$ilor:
1) CHjCOO; 2) C6H50; 3) C6H5-COO ; 4) CH3 - C C scade in ordinca:
A. 1 > 2 > 3 > 4
B. 4 > 3 > 2 > 1
C. 3 > 4 > 1 > 2
D. 4 > 2 > 1 > 3
E. 1 > 3 > 2 > 4
49 Un derivat monohalogenat ce confine 23,9% clor se obfine ca produs unic la clorurarea
hidrocarburii:
A. metan
B. izobutan
C. neopentan
D. 2,2,3,3-tetrametilbutan
E. benzen
50 Numarul compu$ilor care confin 92,31% carbon $i 7,69% hidrogen. avand in molecule maxim 4
atomi de carbon $i care reaefioneaza cu reactivul Tollens este de:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Acidul acrilic poate fi ob|inut din acroleina prin tratare cu:
A. KMn04 in mediu bazic
B. KMnO,i in mediu acid
C. K2CT2O7 in mediu acid
D. [Ag(NH3)2]OH
E. [CU(NHJ)2)CI
Numarul de hidrocarburi cu activitate optica avand structura HC(CJH5)3 este de:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Ciclodicna care prin oxidare cu K2CT2O7/H2SO4 da CHiCOCOCOOH + CHjCOOH este:
A. 1,2-dimetilciclobutadicna
B. 1,3-dimetilciclobutadiena
C. 1,2-dimetil-3-metilen-1 -ciclopropena
D. 3-etiliden-1 -metil-1 -ciclopropena
E. 1,2,3-ciclobutadicna
Afirmafia corecta privind izomerii cis-trans este:
A. nu se deosebesc prin configurate
B. au puncte de topire i punctc de fierbcrc diferite
C. sunt in relafie de tautomerie
D. au solubilitafi identice
E. sunt in relafie de mezomerie
55 Pentru a obfine 13,2 g acctaldehida prin oxidarea etanolului cu un randament de 60% este necesar
un volum de K^C^O? M/3 de:
A. 1,5 1
B. 1,01
C. 0,75 1
D. 0,501
E. 0,251
Nu prezinta activitate optica:
A. 3-metil-l-pentanolul
B. alanina
C. sulfatul acid de neopentil
D. gliceraldehida
E. acidul lactic
57 Compusul C6H5 - CH = CH - CH = CH - C6H5 prezinta un numSr de stereoizomeri egal cu:

114

58

59

60

61

62

63

64

A. I
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
intr-un amestec de propanal $i butanona numarul compu$ilor rezulta|i prin condensare aldolicd este
de:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6
Cel mai u$or reacponeaza cu HCI:
A. metilamina
B. anilina
C. difenilamina
D. dimetilanilina
E. dietilamina
Cantitatea de amcstec nitrant format prin amestecarea unci solutii de HNOj cu concentrapa de 63%
$i a unei solutii de H2S04 cu concentrapa de 98% necesara transformarii a 324g celuloza in trinitrat
de celuloza, daca raportul molar dintre HNCh/H 2S04 este de 1:3 $i HNO3 se consuma integral,
este:
A. 400 g
B. 800g
C. 1.200 g
D. 1.600 g
E. 2.400 g
Pentru a avea un conpnut maxim de azot, o proteina ar trebui sa fie constituita numai din
aminoacidul:
A. lizina
B. acid glutamic
C. a-alanina
D. glicocol
E. acid asparagic
Ce cantitate de etena de puritate 80% trebuie introdusa in reacpe pentru obpnerea a 20t stiren de
puritate 52%. daca numai 70% din etena reacponeaza?
A. 5,71
B. 2,41
C. 51
D. 3,2 t
E. 18,41
Este incorecta afirmapa:
A. o-diclorbenzenul $i p-diclorbenzenul sunt izomeri de pozipe
B. arderea metanului in aer, in atmosfera saraca in oxigen, conduce la negru de fum
C. adipa HCI la 1-pentena conduce la 1-clorpentan
D. rcacpa de obpnere a acetilurii de cupru este o reacpe de substitute
E. oxidarea 1,4-dimetilbenzenului cu KMn04 i H2SO conduce la acid tereftalic
Sunt corecte reactiile, cu exceppa:
A. 1,3-pentadiena + Br2 - l,4-dibrom-2-pentena
HO*
B. formaJdehlda + butanal 4-pentenil
C. 2-pentina + Br2 - 2,3-dibrom-2-pentena
D. 1,2-dimetilbcnzen + KMn04 + H2S_04 -> acid ftalic
HO"
E. aldehida formica + butanal ----------------- 2-etilpr&penal

115