Sunteți pe pagina 1din 3

107

113

La dizolvarea in apa a compusului CTL = CH - C = C' Na se formcaza:


A. CH3 CH = CH - CH = O
B. CH2 CH C = CH
II
OH OH
C. CH2= CH C CH

D. CH2= CH C CH3
II
O
E. CH2=CH C COOH
II
O
108

109

110

11
1

112

Prin hidroliza parpaia a unui pentapeptid se formeaza un amestec ce confine lizil-glicina, serilvalina. valil-lizina $i valil-valina. Pentapeptidul este:
A. lizil-valil-glicil-valil-serina
B. seril-valil-valil-li/.il-glicina
C. valil-lizil-valil-seril-glicina
D. scril-lizil-lizil-valil-glicina
E. lizil-glicil-valil-valil-serina
Sc obtin prin hidroliza clorurii de benziliden 53 kg bcnzaldehida. Dac3 pentru obpnerca clorurii de
benziliden s-au folosit ca materii prime numai metan $i clor. iar randamcntul de transformarc a
mctanului a fost de 70%. volumul de metan introdus $i volumul de clor consumat au fost:
A. 33,6 m3 metan i 11,2 m3 clor
B. 112 mmetan $i 33,6 m'clor
C. 5,6 nr metan $i 1,12 m* clor
D. 56 nr metan i 22,4 m' clor
E. 156,8 I metan $i 89,6 1 clor
20g dintr-o solufie de zahar invert it se trateazS cu reactiv Fehling ob|inandu-se 2.88 g precipitat
ro$u. Cantitatea de substanja organic^ din care se pot obtine 100 g dintr-o astfel de solu(ie este:
A. 17,1 g
B. 18 g
C. 27 g
D. 34,2 g
E. 36 g
10 g grfisime se tratcaza cu 200 g solupe de iod 10%. Excesul de iod se poate adipona la 0.224 I
etcnS (c.n.). Indicele de iod al grasimii (indicclc de iod al unei gr&simi reprezintS gramc de iod
adpionat la 100 g grasime) este:
A. 87.3
B. 174.6
C. 127
D. 146
E. 197,3
Daca forma aciclica a unei monozaharide se esterifica total cu clorura de acetil masa monozaharidei create cu 105%. Numarul de monozaharide optic active care pot participa la aceasta
reacpe este:

A.
B.
C.
D.
E.

4
6
8
12
16

114

Pentru otyinerea alcalicelulozci primare (materia prima pentru obpnerea mStasei vascozfi) se
utilizeaz& 500 kg solufie NaOH 20%. Cantitatca de matase vascoza otyinuta din alcaliccluloza
rezultata cu un randament de 80% este:
A. 162 kg
B. 324 kg
C. 405 kg
D. 1.620 kg
E. 3.240 kg
Structura valinei in solupe bazica este:
A.

(CHJ)JCHCHCOOH
H,N*

B.

(CHJ)JCHCHCOOH
HJN

C.

(CHJ)JCHCHCOO"
HJN*

D.

(CH,),CH-<J:-COO'
H,N

E.

(CHJ)JCHCHCOO '
HJN

115

116

117

118

39 kg amestcc echimolecular de metanol i etanol se oxideazd cu amcstec de permanganat de


potasiu i acid sulfuric concentrat. Ce volum de solupe de pennanganat de potasiu 0,4 M s-a
consumat pentru a oxida metanolul din amestec?
A. 1,5 litri
B. 1,5 m1
C. 1 litri
D. 1 m'
E. 2 litri
Acetaldehida $i formaldehida reacponeaza in raport molar 1:3 in prezenja unui catalizator bazic, iar
produsul rezultat este supus reducerii. Un mol din produsul rezultat in urma reducerii poate
reacpona cu un num&r maxim de moli de anhidrida acetica egal cu:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. nici unul
Izomcrul glutamil-asparagil-glicil-glicinei este:
A. asparagil-glicil-asparagil-alanina
B. asparagil-glutamil-alanil-valina
C. glutamil-alanil-glutamil-alanina
D. glutamil-valil-asparagil-glicina
E. asparagil-asparagil-alanil-alanina
Reprezinta un produs de condensare
crotonicS:

NO2

c H2NH^)-CH^Q>- N(CH3)2

0-rCHs:
NOJ ^

E CH3 CH2 CH = C CH2 CHO ch3

119Referitor la zaharide. afirmapa incorecta este:


A. glucoza reac{ioneaz5 cu reactivul Tollens
B. zaharoza reacponcaza cu reactivul Fehling
C. glucoza $i fructoza formeaza cu clorura de acetil estcri pentaacetilafi
D. atat glucoza cat $i fructoza pot adopta forms furanozicS $i piranozicS
E. amilopectina este alcStuitS cxclusiv din a-glucozS
120Ce cantitate de fenol trebuie introdusa in reacfie pentru a prepara 791,14 litri ciclohexanonS
tehnicS (p=0,948 g/crrv) de puritate 98% cu un randament de 75%?
A. 2440,17 kg
B. 528,75 kg
C. 959,18 kg
D. 940 kg
E. 991,56 kg
121In legStura cu p-N-benzoil-aminobenzoatuI de fenil nu este corccta afirmapa:
A. la mononitrare formeaza predominant un singur produs
B. rezulta prin N-benzoilarea p-aminobenzoatului de fenil
C. prezinta un caracter bazic mai slab decat anilina
D. produ$ii hidrolizei unui mol din compusul de mai sus vor fi neutralizafi de trei moli de
NaOH
E. se obfine cu un randament bun prin reaefia acidului p-N-benzoil-aininobenzoic cu fenol
122Urmatoarele grupe sunt auxocrome, cu excepfia :
A. -NH2
B. -N02
C. -O-CHj
D. -N(CH,)2
E. -OH
123Este corecta afirmapa:
A. la oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu $i acid acetic se folose$te 1 mol de
dicromat de potasiu / 1 mol de antracen
B. la oxidarea a 1 mol de antracen cu dicromat de potasiu $i acid acetic se consumS 4 moli de
acid acetic
C. intr-un mediu de reaepe ce confine glioxal (cea mai simpla dialdehida) $i butanonS rezulta
maxim 4 produ$i de condensare crotonicS diferip (ftrS stereoizomeri i admitand numai
condens&ri dimoleculare)
D. apa este un acid mai tare decat p-hidroxibenzaldehida
E. gruparea -N=N- din structura unui colorant are rolul de gruparca cromoforS (aducatoare de
culoare)
124Formulele de structura ale compu$ilor cu formula molecularS C 9H|40, care precipita argint cu
rcactiv Tollens, iar prin oxidare cnergici formeaza acetona, acid cetopropionic i acid malonic in
raport molar 1:1:1 sunt in numSr de:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5