Sunteți pe pagina 1din 12

fi

^A

<l:

lV

.i

2 ?
\

O
({.
a

Z c q
- c -)
t,

-Frl Xf-l

U
X
*- b =Y

frl

a
i
t i v

^- A
c c) q

-fv,t <r
A
v

O
FI

tl
lJ

na 7,
trl

;)
.-

- t .
:

a
C)

- { -

r\

- ' =
l v l

r!

r )

)r

frG
- ( )
L

c<

IFI

li

C)

"o

a
G )
(4 .F q )

;)a

7
lAN

r h
F
t ' l
]
V
H
( i
r \

l-{

'tr

zc,

z
f-rl

A
-

- l

Tr'l

=
z.

B{ i l : ' E: ; E 1" l: $ ; ! t

)(B^
bo;
C =

i!tgt;i;
:i
i z:kr,
I
t
;iE fi;:
5t i*r+''
i iEE

:
iv

z
(<

i ; ; ; - , i ; : E i lei t t i ;

f
']
p

&
a<

</

F*<
4 a
i <
>la

zz

L . i

=.:
o :
U I>
9,d9

' F l

=
r
- - ;

: :

'-= =
'

'

O-o

,rl U
?.!
a

-.*.t
/ . = - 1

;r r <a zo
o - 9
c d i i

l q6

.: =

o-

= , - ^

7 2.=

; - ) s
'
l,

1=

i'*
-

._

,__

'i?
-

_u,ifr
(Jv
i

. -

.u

- u
U

- . i

.-

l - :

: : - - -

1 -

: - :

--

z'l
= ='= .
.^ - , ' == =. = ) i : =: :2i :: -- =
- - > = - - .
1
=

=,=:.'ri
a

d - ' . : = : = - -- - 2 ;

'

i
-

+ = = . -

- =

. . r . - . - . 1 : - - ) = = ;
:
E i = Z - : : a = - ' ' '
+ ' i ; ! : a : ; ' - ' . :
.i , t i=

! r

= : = : j =

r N

7: -=- = 1 - ! ' .-- :. -i -- '^ - j - :


= =
> - : = > ' = - - - : 3 = =

Scc

=
=- ! V

' =j
=

: ==a
7 : = | ' - =
a . = : .1 - 7 : - . - = =

^,f=a=^=;:---.
- :

. X

. 2 ' - x = 2 - = j - :-

= : : =- .:
'
:
a
:
=
-' =a -' . . 1: .
- _ i a : _ =
: - : =
.
. ; : i : -: -- =:- -| := ; : - _ i
: : ^
r
- :
_
:
- - = -':
=
:
:
= i:

.=t,t=i
=:; :: t= .: : =i_=,
j
:

t'=i,

'a

'E-'7 >
; x G

1 ;

;*5E
I ,liiEi*E:iii-F:E
l::jiiEigiii.3i!:
:=;;;ss
=zi?ii!
l!ig:E
i!iiiii
t= ;
=
= -

r )

Z = ;

: = & y : : . 1 2 == ; i :
d :=' -. E=- =a= =- =r =- -= =: =
S

=
-

4g . 3 g - ' 3 i : : ' i _ '


t==+,=:=::=

q ,

.: --: E.-:
. a 7r : = . ,- Y
.=,"
L ' 5 0 - !:1
.

' t=

;.

?-

r c d p L u

a : -

' == =i .=.

i'E=)d

;=-6.;

29,+,,=.!
s
,=6 c . E ' ! c " 5 -: =
u . ; . - 6 , . ' - _ _ - S
1 j

4 .g
,
: ' oc '' S
x

Ei;:;:iEEii:
#r:Ei;
I ;ll;:ii
5i:i;i;
a!:ii
E H ;F F ;

-l

:
:

" ) = )

e : JFF ?
.:.= =
.
==.;:)c't

H < *

ts'*X c
( = f

rc! I

lvl

3 L =

'oJi
-:
:

s i E " E"s i
Y Y ' 4- .' -o . : . i: 9 ' t
'. E
E (!

-?

2 -.'

rl

*- .
c

:; F
. " i . u " EE . " t
:t r : -c s"3. cu' F.. g! .=-: * -- - =+

dXE

: =

fr

::li

, d + l g 3 -3 ' . , E
r
Y )u= =
i

: -

: -

: :

- :

lei de fiecare caz. Afard de aceasta, mdrturia pentru candidat costa aproape 5 lei, iar
fiecare ,,carte de mutare" i-aducea protopopului cite un leu. Alt venit era ,,avaetul"
(taxd) de cite doi lei ce-l incasau pentru ,,peciurile" (,,peciuri de cununie": mdrturie
de dezlegare pentru cisdtorie) pe care le dideau protopopii qi fird de care nu se puteau
face cununiile. Unele venituri ca ,,degugubinele"erau incasate de anumili slujbaqi ,,zapcii preofeqti" gi ,,bumbagiri". Mullumitd acestor condiliuni, unii protopopi igi adunau
averi insemnate - aveau qi oi multe, stupi mulfi.,,fdrda pldti ceva pentru ei;un protopop
avea qi zece ,,liuzl" (liudi - oameni scutiti)'".
II
Conducdtorii nemijlocili ai pdstorililor erau preotii.
Starea preolimii din Basarabia era in toate privinfele la fel cu acea a preofimii din
intreaga Moldovd.
Din numdrul total al preofilor nu mai pufin de jumdtate erau fii de pdrintii laici, mai
mulli - l6rani, ,,mazili",,,mireni", dintre fruntagii satelor2O.Majoritatea covirqitoare a
acestor preoli era ,,de neam moldovan", cu toate ci Basarabia se afla la marginea {5rii
in megiegie cu ldrile strdine2r.
O insemnatd deosebire in starea clerului din Moldova era mullimea preotilor pe la
sate. Actele oficiale ale vistieriei dln 1777 ne aratd in Moldova cam 4 500 preofi qi diaconi. Statisticaoficiali din 1803 ne di un numdr mai mare - 4750 - in toatd Moldova,
care pe atunci nu mai avea Bucovina. E de crezut insd cd numdrul real al preo{ilor gi
diaconilor era ceva mai mare, intrucit statisticile fdcute pulirt mai tirziu dovedesc ci
sint indoit mai mulfi. La o biserici erau cite 2-3 sau gi mai mulli clerici22.
Acelaqi lucru era qi in Basarabia23.Majoritatea satelor aveau cite doi qi mai mulfi
preofi. Pe lingi unele biserici erau gi cite patru,- intr-un sat gi cinci preo1i2a.Vom
releva faptul cd, chiar gi satele mici aveau mai mulli preo1i", ceea ce ne face sd credem
cd la hirotonia preotilor nu se finea seami nici de nevoile religioase ale parohienilor,
nici de condiliunile materiale in care preotul iqi fdcea slujba. Mulli cepdtau uqor hirotonia dincolo de Dundre, iar allii prin simonie26.intr-un hrisov din 1764, Grigorie Alexandru Ghica constati ci mulfi clerici ,,se suie pe aiurea gi tilhdresc" la treapta preotiei
unde se afId27. Din unele fapte ar reieqi cd unii cdpdtau preofia fdrd ca si fie numili-in
anumite sate28,- in schimb insd li se dddea dreptul ca ei singuri s5-qi caute un loc vacant de preot, eliberindu-li-se in acest sens qi ,,piucenie" (gramata) 2e. Astfel, sporea
qi mai mult numirul preo{ilor30, dind cercetitorilor dreptul si afirme cd pe-atunci
(v' XVIII) in {drile romAne numdrul preotilor concura cu numdrul locuitorilor3r.
Motivul pentru care mulli cdutau sd se facd preoli ori diaconi era pe de o parte veniturile slujbelor religioase, iar pe de alti parte scdparea de bir32. Obiceiul atesta era
favorizat, firegte, gi de episcopi, care aveau de la hirotonia preofilor un anumit venit33.
Altd imprejurare prielnici pentru aceastd orinduialS era faptul ci la numirea clericilor lua,u parte gi parohienii, ficind propuneri in privinla candidalilor in slujba bisericeascS'".
E clar cd in astfel de imprejuriri preolii moldoveni nu puteau avea o stare materialS
infloritoare, deqi, in genere vorbind, situalia lor era pulin mai privilegiatd gi mai uqoari
decit acea a populaliei de jos.
Principalul mijloc de trai pentru preofi era munca cimpului, cu care ei se indeletniceau deopotrivi cu |dranii. Alt izvor de venit era plata slujbelor religioase : ,,numai din
sfinta biserici se hrinesc, ... n-au negul5torii, ori altele",- glisuieqte un hrisov domnesc.
Plata aceasta se ficea in primul rind in naturd, prin prinosuri din partea credincioqilor
din roadele pimintului. Serviciile religioase erau pldtite, dupd putin{d, atit in bisericd
cit qi in afard de ea. Se obi$nuia, de asemenea, ca locuitorii sd dea cite o zi sau doud de
clacd preofilor din satele lor. Starea materiald a preofilor gi diaconilor atirna mult pi de
bundvointa boierilor - ctitori de biserici : aceqtia, pe unii preoli ii scuteau de ddrile
preofegti, altora le dideau pimint pentru casi ori ,,dejmd de a zecea din larini, iar din

i lei, iar
avaetul"
mdrturie
e puteau
,ibaqi: adunau
rrotopop

:rmii din
: . : c i ,m a i
- i : i o a r ea
:.ea tirii
. : p e l a
:. 5i dia\{.rldova,
= : 1 i l o rq i
::esc ca

prisdcivorluadinopt,t|p1-unul...Unii.preoti,maicuSeamedepelamdnastiri,aveau
scutili de ddri, pentru servlcrl'
qi
' ,,vecini",
"Cu
in com-pa-ra{iecu aceea a poporutoat6 situaiia aceasta mai uqoarA ft privilegiatd,
cursul v. XVIII pldteau 9i multe ddri
lui de jos, preotii qi diaconii din ivloldovu'itr toi
: o sumi anumitd, pe care nu o cufeluri
erau de cinci
lXiiL-u."tt.u
,p".i"fi-pi*t"qil.
era .,,darea ciriei"' care se lua cu
alta
hirotonisire
la
;
noa$tem mai aproap",';.;lt;;
F. f" -ijiocul v' XVIII, "dare.a gfrjei"
ocaziainstaldrii unui nou episcop ,u.t trrrof,oili.
de aceste diri preolii mai pl[teau
Afard
era de patru lei p"nt..,"ti".'ui. preot 9i diacon'
pentru qcoale' PreoJii 9i diaqi
o.dare
protopopi
cntre
,,ploconul vlddicesc",.*u"t"tii
v' XVIII legea aceasta
cursul
galb-enpe an3t. in
conii Moldovei pldteau'pentru qcoale un
a fost cu totul desfiindare
aceasti
Sub Const. Muu.o.o.dut
a fost nu o dati,.tl-Ulta.
veacului legea
pe.
la
sfirqitul
iar
publice,.
;isrieriei
fati, trecind,r-r. q.ouiJL*;. ;;";;
qi nevol(afard
siracii
de)
qi dia.onii ,,bei
a fost din nou restabiiite p"nt.u toli preolii
luau
mai
protopopii
qi
pentru-$coali,
unuai
cit-epatru lei
"cite
nicii,,. Plata era fixati
.ltgneaia lor la incasare, care se ficea de doul
patru parale de leu iuru.;;:-u'n""t."
v. XIX, sub Const'
,ip1oconuluimitropoliei". I,a inceputul
ori pe an, o dat6.u lrr.u*.u
parale rdsurd",opt
qi
cite
noi
lei
patiu
Moruzi, plata a f"rt";"F;'6;;ire
_ ,,:ir"
de scutealS de la
cdrti
aveau
care.
qi
acei.
ctr-iar
i"aiu*nil,
fiindu-i supuqi toli p;;i;'".]Oitl"p.-a;
rinduri'
doud
in
incasau
;; obicei, banii se
domni, mitropolili r""
la oraqe sau
preo,!.de
Uneori cite un
Nu erau tocmai statornice nici celelalte diri.
se amina
vlidicesc
ploconul
ur".".t"a
D"
de Ia sate era scutit de ploconul "pir.op"r..
preo-fii-de la biserides
Mai
qi
alte_ne.voi".
,,iio* rjl"li
in cazuri de mari
".riorJ.iri"de ddrile preofeqti,uneori chiar de toate
cile domnegti qi boiereliii""q.uu ta.3'apdraii
dajdiile cetre stat qi cdtre mttropolle'
.
,1.-,-^__de
r^ L..-x.,^:-+o
domnitorilor.: untt
bundvoinla ,t^mnirnritnr:
atirnau
In ce priveqte ddrile ,,}6rdne9ti..,.'acestea
norodul' allii inse
cu
fel
p-ldteascd.birul la
domni impuneau preolilor 9i diaconilor sd
pe la sfirqitul
vorbind'
indeobqte
scoteau pe slujitorii uliuiuf"i ,,de sub greul iajdiilor"'
bir'
v. XVIIi, preolii sint scutili de
seamd cei ce se trdgeau sau erau
in astfel a" .onai1iu"i, unii preoli gi diaconi, mai cu
care consta de obicei din pdavere,
dintre rdzeqi, reugeau sd-qi agoniseasca oarecare
avea o situa{ie.materialSmominturi, vii, prisdci de stupi, case gi.vite' Majoritatea^insa
pimintului, iar mulli sufereau qi mari
dest6, ocupindu-se cu gospodiria gi cu -"ti.u
Iipsuri'

lm;'::ia16
F -:'lard
I

-::letI
p:-. din
-.eSc.
flDl :-

h,- ::lor
I : ,--:rci
f : -. de

ts,de
p ::-rle
p -' tin

, - - . . 1 ,^ . : ^ - r ^ - i + x A
i - cauza
^ o , , . o llipsei
insci d
e rsigu'
de
din
Intre altele,stareamaterialda preotilor era mult stingheritx
numir'
mare
in
din
{ari
ranle. In urma tulburdrilor neintierupte,locuitorii fuee.1 prin orice
misuri sd atragd
nevoili
Primejdia era atit a" -ut" in.it domnitbrii se simleau
pe
aaial
a6
scutire
$ase
irrtour."
vor
se
1.""i.":
populalia qi fSgdduiau celor ce
cd in gaiarabia' linut mirgiAqa stdteauru.rriif. l" intt"ugu^fnfola;;t. Bineinleles
localeafldm,nu o dat6' qtiri cum
naf, stareagenerald.."-qimai grei. In^actelearhiveloi
(preotul) au rdmas fdri de popor"
ci ,,din pricina ur"ri"ioi- t"tb"* stricindu-sesatul,
sat qi vdzind cd nu are ce sb facd
sau .,din pricina pdginilor
-rul." s-au strdmutat sitenii din
inalt
in
p."otul a trecut
1inut. Un preot, ,,de frica turcilor'
pentru hrana vielii
in satulCauCduqenilor
in
mutindu-se
linutul
Hotinului,
fricoEatfiind, a parist tuiu"u
pegitl"t 9i a rizmeiilei lor", a irecut in alt sat38'
licul qi risipindu-se;;;;i;]iltt.lt"
bineinleles'era incd-la-fel
Nivelul culturat li pi""fi*ii ai" i'"t"."Uia, pe atunii,
multe fapte 9i mdrturtr'
mai
ne
dovedesc
Cum
Moldova'
cu acel al preolimii ain touie
mai cu seamd
ignoranld
mare
intr-o
in v. XVIII preofii di. Moldoua,indeobgte,_zdceau
se fecea
religioase
slujba
pe
atunci
cd
era
principal'n
la inceputul ^...t,ri*r".ol:'a;";;
de
pufin
cuno$teau
cei mai mulli nu o cunogtiau deloc sau o
in limba slavond,p;;;;;
unii
cd
judeca
dupi
poate
preolimea,.se
a3unsese
-constat6
fupt^tJ
tot3e.ln ce stare de intunecime
un hrisov domnesc,iuind qi darul "tilhireqte"'
dintre preoli qi di;.;;i';;
ci nici la propov6duire....incd
erau ''varvari cu totul qi neinvdlali n,, numai la credintd,
din aceia care "se aflau
qi
diaconi
srau qi.preofi
neqtiindce sint r";;;i;';i-;il';i;t;"..
aceste
neqtiind
9i cele proaste rinlipsili de toatd pricepereasfintelo. u."rtoi-rJtipturii

27
l

duieli biserice;ti", unii ,,nu cunosc starea qi slujba sfintei liturghii qi a sfintelor taine
de care gregesc cu vdrvdria gi cu neinvilStura lor".
Pe la mijlocul v. XVIII, cind s-a ajuns la nalionalizarea deplind a cultului in Moldova,
prin aceasta gi pregdtirea preofimii a fost mult inlesnitd.
Nivelul scizut al preo{imii, in ce priveqte cultura, a atras luarea-aminte gi a domnitorilor. lntiiul care ,,s-a apucat de capul preofilor sd-i invete carte" a fost Constantin
Mavrocordat. incd in 1734, printr-un hrisov, acest domn cere mitropolitului sd aibd o
supraveghere mai de aproape asupra celor doui gcoale - una greceasci qi alta slavoneascd - din Iagi, ca ucenicii ,,cei ce ies preoli dintre dinqii si fie inv51a1iEi pedepsiliao,
sd poatd citi orinduiala bisericii dupd cum se cuvine". Pulin mai tirziu dinsul'a dat poruncd ispravnicilor ca pe toli preolii qi diaconii care ,,vor fi firi bisericd, negtiind gi carte,
adicS orinduiala bisericii", si-i puni ,,in bir cu ldranii ca sd pldteascd ei bir ca in altd
{ar5". Tot acest domn ddduse poruncd ca to}i preofii qi diaconii oragului si fie strinqi
la biserica curfii. Acolo ,,dupd ce-i bigau dimineati in bisericd, punea ciohodari la
uqd qi nu ldsa nici pe unul sd iasi afard, punindu-le un preot, ce-l avea Mdria Sa invdlat la
carte greceasci qi romAneasc5,de se suia in amvon de le citea dupd cum se cade a gti
fiegtecarepreot orinduiala bisericii ;i a botezului qi a ispovedaniei"lr. indeob$te,preoiilor li se cerea ca si primeascd in prealabil o invdfiturd de la ,,obraze invifate"- gi nu
numai in dogme, ci gi in datoriile lor pdstoreqti falS de credincioqi. Ei trebuiiu sd duci
o via15 ,,cinstitd,fdrd defdimare, sd nu aibi voie a trece din oraq in orag, sau a se ageza
in locuri fdrd biserici"a2.
Impresia acestor mdsuri era foarte puternicS. Un contemporan mdrturise$te cd
nu poate scrie ,,ce frici trdgeau bie{ii preo}i, cd se apucau la bdtrine}e sd inve{e carte".
Mdsuri de felul acesta au fost repetate gi mai tirziu. Jinind seam6 de ,,ticiloqita
stale qi vrednici de lacrimi a neinvdl5turii", care este,,mai virtos pe cinul preofesc",Grigorie Ghica, printr-un hrisov din 1775, a dispus ca mitropolitul ,,de acum inainte pe
nim.eneasi nu inalle la cinstea preoliei, de nu vor avea cdrlile dascdlilor celor preoteqti, care clrli si arate toatl procopseala lor la toati bisericeascainvdtlturd"a'. Tot
Ghica-Vodd, incd mai inainte (1764), a oprit a se face preo{i fdrd numir, stiruind mult
a ridica prestigiul preotilor in ochii locuitorilora{.
Acelaqi indemn pentru inv5ldturd venea qi de la vrednicii episcopi qi mitropoli{i,
cum erau Iacob Putneanu, lacob Stamati qi Veniamin Costachi. Preofilor li se ceiea sd
;tie a sdvirqi slujbele bisericeqti,a tdlmdci cele zece porunci, si inleleagd unele superstilii
din popor qi necesitateatrimiterii copiilor la qcoald.
Pe la sfirqitul v. XVIII se iau unele mdsuri : candida{ii la diaconie gi preofie si stea
o bucatd de vreme pe la episcopii qi mitropolie ca si inve{e mdcar un siurt'Catehism
dgtplg {ogmele gi morala cregtini gi, mai cu seam5, sd facd practica liturgicd trebuin9io1sd. De obicei pregdtirea candidalilor trebuia sd fie cercetatd de protopopi, care le
dddeau mdrturii cuvenite. Pe baza acestor mdrturii candida{ii erau hirotonili li mitropolie sau la episcopie, cipdtind cuvenita ,,singhelie', sau ,,p'ducenie.(45.
Tot cu scopul de a ridica pe preo{i in ochii pistorililor qi a le da o pregdtire mai buni
pentru slujba lor, qi mitr. Veniamin (Costachi) se gindea sd aqezela Socola ,,qcoalede
paradosirea bogosloviei gi de tdlmdcirea Sfintelor Scripturi"a6, unde feciorii de preoti gi
diaconi .si poate inv51a ,,dogmele" pentru a ieqi ,,dascili procopsi{i in limba moldoveneascd"47,iar la 1804 a deschisIa Sbcola un seminar, unde se preda limba romAneascA.
istoria, aritr,,etica, geografia qi teologiaas
Dupi cum se vede, misurile luate de stdpinire erau menite si prefaci cu deslvirqire.stareabisericii gi a clerului. $i intr-adevdr, in urma acestor mdsuri se iveau ,,preoti
de ispravd", certurari qi iubitori de cultur5. Mitropolitul Ei episcopii erau obligili sd
rinduiascd pe aceqti ,,preoli invi1a1i" pe la tirguri qi sate mari peniru ca sd inv-e1epe
copii' Aceqti preofi se ocupau qi cu scrisul gi intocmeau popelnice, zapise,notite la inceputul $i sfirqitul cdr[ilor, cdrli de ritual (copieri), mirturii, hotirnicii de piminturi,
etc.'" Cu toate acestea,cum ne dovedescfaptele, mdsurile ardtate nu se prea aplicau in
via1550;i, indeobgtevorbind, preo{imea rdminea ignorantd. Un contemporan ne spune cd
28

. sfintelor taine
. '-.-i in Moldova,
- -:= si a domnito. : rst Constantin
: :-lui sd aibd o
:r -:5i altaslavo. .: si pedepsiliao,
- -,-,adatporun.- - :::: ind qi carte,
: : rir ca in altd
r-i
- sd fie strinqi
- - .e cade a qti
" : : r b 5 t e ,p r e o { i .: - i alate" $i nu
- = : - . i a us d d u c d
-: ::.i a se a$eza
'

- irurise;te ci
- - ::e cafte".
"-::e..ticdlogita
r reotesc",v : - -tt inainte pe
- --elor,.preo.
" ,'=::rd".''. Tot
- -' ,:iruind mult
-

mitropolili,
se cerea sd
- .-:: superstilii
-

-; rlie sd stea
.- - -: Catehism
. -; :d trebuin: 'ri. care le
'
.a mitropo' -:: -. maibund
. . . 5 c o a l ed e
:e preo{i gi
' -'i moldove-": - nAneascd,
'

: :, desdvir'

:3ll .,preoli

'. - rbligati sd
, i rnvetepe
- :e la ince-: rdminturi,
":= :nlicau in
- : s p u n eC d
"-

pe la sfirgitul v. XVIII, preoJilor din Moldova nu li se cerea de fapt^decit,,sdttie a_citi


sau cel pulin sd zicdpe dt tott rugiciunile qi sd cinte cu glas tare"sr' intr-un hrisov al lui
Al. Moiuzi, din 1803, se spune cd preolii de pe atunci,,pe cit au putut au invdlat cite
oaregceprea pu{in..., incit cei mulli negtiind a legei dogmele, nu sint de ajuns nici pentru
dinqii, nici pentru povdluirea norodului celui prost""''
Cu atit mai pulin mdsurile ardtate puteau si schimbe starea lucrurilor in Moldova
dintre Prut qi Niitru, Basarabia de astizi, situatd la marginea firii, unde nesiguran{a sociali si sdrdcia. din pricina necontenitelor nivdliri ale tdtarilor, cazacilor, turcilor, erau
gi mai mari. in ,,Formele de ingtiintare", nu o datd citate aici, pregitirea preolilor basaiabeni pentru slujba lor se precizeazd de obicei astfel : ,,invd1at slovi moldo-vene$te"
ori : ,,$i rusegte" ; ,,de mijloc bun cap" ; ,,bun la citire qi cintare" ; ,,la citire qi cintare de
mijloc;' ; in citeva cazuri - ,,bun gi iard bun" ; mult mai des : _,,1ainvifdturd qrost"'
,,piost la citire",,,cite$te gi cinti moldoveneqte prost",,,prost de tot la toate"o'' etc.
E de relevat cd unii cierici erau,,buni la citire-5i cintare greceSte"sa.
E clar cd o astfel de pregdtire, atit de slabd, se cdpdta mai mult din practicd, prin
ucenicie, la preofii mai bdtiiniqi dascdlii bisericilor sau la cdlugdrii ministirilor"". Bineinpregdtili se zicea cu drept
feles ci aici nu era un anumit^program, gi despre preotii astfel
basarabeni se spune cd
clericii
ins6,
dintre
Despre
unii,
iuvint cd au invilat ,,acasd"56.
ei au invd{at ,,la gcoli prin sate"57.Pe temeiul documentelor e greu de precizat ce fel
de qcoale erau acestea. Probabil cd e vorba de acele gcoale la ,,sate mari" care functionau pe baza ,,aqezdmintului" de reformd al lui Const. Mavrocordat"o. Din unele acte ar
reiegi ci ,,profesori" la acesteqcoale erau membrii clerului - preotii, diaconii, dascilii,
uneori notarii satului. ,,Obiectele de predare" erau cititul gi scrisul in moldoveneqte,
tipicul bisericesc qi cintarea dupd irmologhion. ,,Absolvenlii" acestor gcoale cdpitau
adeverinli. $coalele amintite funcfionau pe lingd biserici"''
Vom adduga cd gi pregdtirea inaltului cler^- episcopi qi mitropolili - nl se deose.bea
mult de aceei a pr.olitoi descrisd mai sus. in lipsa de orice invildturd sistematicd, qi
acegtia se pregdteiu ori in qcoalele elementare de prin ministiri, ori prin ucenicie pe
lingi vreun aliarhiereu. Bineinleles cd nici Ia acele qcoale,nici in ucenicie, viitorii mitropofili qi episcopi nu cdpdtau ,,culturd teologicd", care de altfel nici nu exista pe atunci
in inlelesul de astizi, ieminind ca ei s5-qi sporeasci cunoqtin{ele in ale religiei 9i bisericii prin munca de autodidact""'.
III
Dupi cum ne aratd arhivele, in momentul unirii Basarabiei cu Rusia, in Basarabia
erau 7i5 de biserici parohiale. Starea acestor locage era foarte jalnicS. Mai intii in ce
privegte cl[dirile, din numirul total abia 40 erau de piatrd gi una de cdrdmidi, restul
insd - 734 - de lemn6r. Dintre acesteadin urmi, unele biserici erau,,de lemn ingrddite
cu nuiele", altele - ,,de birne". Pe deasupra, lemnul peretilor era ,,I!pit cu lut" sau
,,tencuit". Despre unele biserici se zice cd erau ,,curate qi unse cu lut 9i pe dinduntru 9i
dinafari" su.r,,lipite gi vdruit-e". Toate bisericile erau acoperite cu,,Sindrili", cu,,stuh",
unele cu,,rdslotii' (rislogi)u', sau cu rogoz, multe,,cu paie". Starea generald a clddirilor nu era la fel: pe cind unele erau ,,tari",-,,durate" (trainice), multe Se prezentau
,,pfoaste", ,,Slabe",,,veChi", ,,proasteCUtoate"63.DeSpreO biSeriCdprOtOpopUlCOmUnica
stdpinirii cd este ,,de lemn, ingriditd cu nuiele ; acoperemintul bisericii - stuh, dar
foarte vechi qi ploui intr-insa. Cu totul negrijitd"6a'
Nu se afla in mai bund stare nici interiorul bisericilor. Pe cind unele erau ,,indestulate cu toate podoabele ce se cuvin, cu vegminte gi cirli gi toate" sau erau ,,impodobite
dupd puterea oamenilor", unele avind ,,sf. vase de cositor, insuflate cu argint" ori ,,icoa.t.i..-"1. mari qi catapetiasma vopsite cu vopseli", altele duceau lipsd sau de cdrli ("cdr1i
nu se afld penficostai $i triod" ; ;,numai apostol lipseqte" ; ,,lipseqtemineiul" ; ,,cu cirti
neajunsd"; ,,octoih gi apostol lipsesc"; ,,lipsescoctoih gi ceaslov" etc.), sau de vegminte
(,,numai filon lipsegte", ,,veqminte gi podoabe proaste"; ,,de mijloc cu ve$minte, cu

29

cirfi" etc.) oo. Erau insi gi biserici despre care se comunici in forma urmitoare : ,,inl5untru proastd, negrijit5", sau ,,nici cirfi, nici vegminte" ori : ,,cirli de lipsi, vegmintele
lipsesc", ,,cdr{i lipsesc", sau - ,,din podoabele gi cu catapetiazma numai patru^^icoane
tare vechi ; vegminte de mijloc ; din cdrli triod, penticostar gi apostol lipsesc"oo.
Pe lingd bisericile ardtate, in momentul unirii cu Rusia, in Basarabia erau aproape
40 de mdndstiri qi schituri"', dintre care unele erau foarte vechi. Majoritatea acestor
locage au fost infiin{ate de simpli cilugdri gi alli oameni evlavioqi; doud - H6ncu,
Suruceni - sint ctitorii boiereqti qi trei, cele mai vechi,- Vdrziregti, Cipriana qi Ismail - au fost intemeiate de domnii romAni68.Patru din mindstirile basarabeneerau inchinate mdndstirilor strdine - din Ierusalim qi de la muntele Athos6e.
Starea mdndstirilor nu era mai bund decit a bisericilor. Cu toate ci ele, pe la sfirqitul v. XVIII, au fost scutite de diri, condi{iunile lor de trai erau foarte grele, deoarece
singurele lor mijloace 4e intrelinere erau veniturile din satele diruite lor, iar acestease
aflau in mare siricie''.
Mdndstirile ldsau mult de dorit gi in ce priveqte via{a interioard. Regulile mindstireqti nu se respectau, idealurile monastice erau uitate. Egumenii primeau ,,poslu$nici
ori de unde qi fieqce oameni, fdri de nici o cercetare, de au mdrturie ci sint oameni slobozi, qi une^ori inci qi robi neiertali qi ostaqi fugili, asemenea oameni cisdtorili, spre a-i
cdlugiri". In astfel de condiliuni pe la mdndstiri se addposteau vagabonzi sau chiar
spioni striini. Fralii mdnistireqti se cilugdreau de asemenea fdrd ca sd fie in prealabil
examinali in ceea ce priveEte sinceritatea dorinlei de a se consacra viefii monahale.
Monahii puteau sd se mute de la o mdndstire la alta ,,firi de nici o binecuvintatd pricind, numai dupd a lor pldceri"t'. Viala de obqte,,,obqcejitie",lipsea, fiecare fiind ocupat cu grija vieJii de toate zilele''. Binein{eles cd mdndstirile inchinate, fiind ocirmuite
de egumeni streini qi neavind asupra-le nici un control, duceau o viatd gi mai depdrtatd
de scopurile monastice'''.
Indeobqte vorbind" in aceeagistare se aflau pe atunci toate mindstirile din Principatele RomAne. Domnitorii romAni care se ingrijeau de starea bisericii in genere, nu
uitau de mindstiri. Aga, de pildi, sub Constantin Mavrocordat, cdlugdrii nu puteau fi
numili decit cu voia mitropolitului ; de asemeneale era oprit si umble pe drumuri sau sd
fie ,,vicari, au prisdcari, au picurari qi alte ca aceste", qi trebuiau si stea la mdndstireTa.
Dar mdsurile acestea, ca altele de acelaqi fel, nu aduceau rezultatele cuvenite.
Pe la sfirqitul v. XVIII in mdnistirile de peste Prut se incepe o perioadd noui. Munca
harnicd a lui Paisie Velicicovschi gi a ucenicilor sii invioreazl idealurile religioase ale
monahismului vechi ; in mdndstirile moldoveneqti se incepe vestita operd de culturi cu
scrisul qi tdlmdcitul cirlilor, care se apropie in curind de ideile marilor cdrturari nafionaliqti din Ardeal, dind na;tere unui puternic curent cultural de deqteptare nationald.
Reforma religioasd a lui Paisie a fost sprijinitd de Alexandru Vodi lpsilanti care, repetind mdsurile lui Const. Mavrocordat, referitoare la viala monaha'ld,mai cerea cdlug5rilor sd se tine de regulile ,,obqcejitiei"- vie{ii de obqte,sd nu aibi ,,incurcdtura aligveriqurilor", irqr egumenii sd nu se ocupe cu negustorii qi si chiverniseascdbine averea
mdndstirii'' etc.
Trebuie, ins5, sd recunoaqtem cd migcarea aceasta n-a ajuns in mindstirile basarabene. Nici ,,paisianismul" cu dragoste pentru cdrturdrie, nici deqteptarea nationalS
pornitd peste munli, n-au avut nici un rdsunet in mdndstirile noastre : fiind prea depirtate de centrele miqcdrii, ele au rdmas cu via(a lor primitivd, hrinind in sufletul celor
addpostili in ele simldmintul religios - singura mingiiere in acele grele vremuri.
in 1806, intre ruqi gi turci a inceput un nou rdzboi, gi oqtirile rusegtiau ocupat principatele. Rostul vederat al acesteiocupalii era incorporarea |Srilor romane la imperiul larului - visul ruqilor incd de pe vrenea Ecaterinei a II-a'o.
Potrivit cu acest plan qi ajungind la momentul care pdrea a fi prielnic pentru a face
inci un pas spre indeplinirea lui", guvernul rus s-a grdbit sd introducd in Principate
ocirmuire_a ruseascS, insdrcinind ( 1808) cu conducerea Pri-ncipatelor pe senatorul
CuqnicovT8,iar pe urmi (1810) pe senatorul Crasno-MilaqeviciTe.
Tot atunci s-a schim-

30

- ':ma
u r m d t o a r e: , , i n _
,-.-:. de lipsi, vegmintele
j - : I u n t t ip a t r u i c o a n e
.:,-stol lipsesc"66.
!'.arabia erau aproape
:-r- \lajoritatea acestor
r . s :: d o u d - H 6 n c u ,
i - : : : : . C d p r i a n aq i I s m a r : tasarobene erau inI

r.ilr.)S

!r ; -

.:e cd ele, pe Ia sfir'


grele, deoarece
"rte
e lor, iar acestease
.. Regulile minlsti::l meau ,,posluqnici
;d sint oameni slocdsdtorili, spre a-i
.,sabonzi sau chiar
sd fie in prealabil
:" i'ie1ii monahale.
ornecuvintatdpri. iiecare fiind ocu.:e. fiind ocirmuite
.:i ;i mai depdrtatd

: . - '.ririle din princiI r q - : i i i n g e n e r e ,n u


, ." -;5rii nu puteaufi
E - - -e drumuri sau sd
h ,: :t:o la mdnistireTa.
!t..::
CUvenite.
I r ' :- . d d n o u 5 , M u n c a
u " - - - , e r e l i g i o a sa
el e
l:=:d de culturd cu
!D;- -;drturari na{ioh . :: .;itEre nalionalS.
l(;
. : .6oti cafe, fepeht', -": cerea cdlugi'--:cdturaaliqveriI
k-. ";:_r;t bine averea
!i

' --anastirile

basa-

h " ,. - : r i 6 r o n a { i o n a l d
' :rd prea
l[: depir@" - :: sufletul celor
l&r : . - : . e v f t T l u f i .

Pur ' :

F.

I r"":

f*
bl.

t-

: - rrCUpatprincii tmperiul laru-

,pfltfuaface
---= ln Principate
. - pe senatorul
,'- i.'i s-a schim-

bat qi situalia bisericeascda Principatefor,


anume la
-lg0g, printr-un ucaz aI lui Alexandru I in |drile
se infiinllazd un ,ex^arh"i.ra,
.u'.. cuprinde ,,Moldavia, va_
lahia Ei Basarabia" 1:T?:"
gi este supus sinodur"i r""ai'i"' p"r,"i
iJ
a fost numit mirropolitul Gavriil Bdnulescu, care pe atunci
"*u.t pe malul
se afla
trigrr o"^qdsari,
sting al Nisti"
rului, demisionat din ..uu.rui de mitropotit
al Chievuluis2.
Mitropolitul Gavriil a intreprins in situalia
ui*il.""r.a
a principatelor mari schimbiri' al ciror scop,firesc era airopierea
acestora de biserica rusd. Aqa, in Iaqi, regedinla
exarhului, s-a infiinfat ,,dicastlrij exarhiceascr",
;. ;;;;lti..,au
ii,.e a"r!'i'n-situlll :
un consistor la Iaqi' pentru toatd Moldova,
gi altui r"-nr.r..lii,
pentru Muntenia. Aceste
aqeziminte erau centre de ocirmuire bisericeascd
_.,;i,u;iiii'L.
a exarhafu.lui. pentru supravegherea
activitelii preofimii.aui."..r],,r:,-]!i ,,bragocini.,
.ur" erau ajura{i proto_
popii sau protoiereii
finutali qi care ..iu ,,,sqplaveghetori ai bunei orinduielis3.
Aiestea
erau organele administrative ale exarhatuluib
Pentru a duce la bund orinduiald
sospoddria bisericilor, pre.cum gi a pune in reguld
funcliunile lor oficiale,.s_a infiinlat?iuiciuf
.titoiif,o. biJericegti, intocmindu_se de
a s e m e n e au n i n v e n t a r a l a v e r i i b i s e r i c e q t i . , P "
lin;;;;;uriu""*u.tul
a introdus,,merrici"'foi personale pentru inscrierea.'cetor
nns8uli, illt
qi crsrtorili,precum gi
condici pentru inscrierea
.cheltuielilor qi venituriloi'iir".i.!rri.
S-au

luar murremdsuriqi pentrui-u""lielr.;;'rr;;;i;;;lgmii.


In acesrscop,de ra
inceputs-a fixat numirul pieolilo.-parotiuri
p'"ni.r"6"."i."uisericd,
luindu-setotodati
ca epircopii sd nu hirotoniseasce

pe"noii candidali pind cind cei hirotonili


*:Y:ltttt
mai
rnarnte nu v.or fi aqeza{i in anumite locurr_...
N-a fost uitatr nici pre,gitirea
.preofilor : candidalii pentru hirotonie erau obligali
s5 stea o vreme ourrrur..p.- lingdepiscoi.:::u
invele cel pugin un catehism scurt, dogmele creqtinegti,5i si dep.rinad st*ujbaduinezeiascd.
in acesi scop s-a tradus din rusegte
in limba romAni
folosut ;;";;;l-J
$;.
crestinilor pravoslavnici,
:1:;I:11r".;
indeosebi insd pentru
cei ce cautd sanul duhovnicesc,,.
S-au luat masuri gi
pentru imbundt;lirea stdrii sociale preofimii.
'autoritiliror
a
Astfel, s-a inlSturat
indeobqteamestecur

.iuiil--i"
ilJ.ri"qr1, iar pentru a scuti pe
preofide abuzuridin parteafunclionarilor
-ce ?f*;iriq
laici l; il;i;il-ldmi.,irtrative gi judecdroreqti' s-a luat hotrrirei

ca la anciretele se vor face felelor duhovniceqti,


in chestii
penalesau civile, sd ia-parteqi delegali
din partea.clerului,'care
urmau sd fie numili de
cdtre consistor.ln aceliqi scop,- irji.u..a prestigiurui
pi-*1ilor.in ochii poporului gi
imbundtalireastdrii Ior material",- ."u.hul
nu o aitd u irit"rrlnit ca preo{ii sr fie scutili
de diferite ddri, precum qi de acele *iuoua"
.u .ui. ;i;;;i,'in vremeaocupafiei,era
impovdratdeopotrivi cu poporul de jost
ca
transportul
proviantului,facereadrumuri.
lor, podurilor etc., de asimene.uqi gerari.""
JrdJlil;;:'ii' rrirl, exarhul intocmeqteo
,,rinduialdpentru o.:gtr:0":.f.1: r:li:
l.:y care.preotilorgi diaconilorde pe piminturile
boiereqtili se creiazi o siruafiematerlald
privilegiaie,-i#r.rt I se acordi scutire
de
diri qi de dijmr pentru o anumitdcantitale
ae vitel de ;emt;tiuri, de vin etc. Se va vedea cd,,rinduiala" flce d3gse.bire
intre preolii,,rinduiti; (--'rU case,unul) qi
cei de
prisos (care nu vor avea 50 a"
-.ur"i, prlnindu-i la dijmd pe aceqtiadin urmi86.Binedecare
uo.u"qi.

llJiifff: *$::llf'

,,iina,iuru"
.""ii'"l"ri
"ti.niJ" u",!""lir"p","p-

In ce priveqte mlnistirile, s--auluat (lg0g)


dispoziliuni ca cei doritori de a intra in
cdlugirie si, nu fie primili decit cu mulii
chibzuiald qi dupd o examinare a lor stirui_
toare' Totodata exarhul a stSruit s5 inlSture
amestecul Divanurilor in chestiunile privitoare la mindstiri, a insistat ca qi mindstirile
sd fie scutiie i.-.,ri.t. ddri, sau ca acestea
sa
fie micqorate' Multr orinduiali t-u i"i.oirr
in .arrartitr. inctrinate, oprindu-se abuzurile egumenilor strdini in administrarea
acestor mindstirisT.
Nu existd $tiri precise cum anume s-au
aplicat u.".t.-rnirori gi ce efecte au avut
in
Basarabia' Nu mai incape insd nici o-inioiiLa
.a-Jirp"rlirrrlre exarhului cuprindeau
qi aceastd provincie' Din actele u.hi""i;;
afldm cr ,pentru a introduce orinduielile
cuvenite qi a conduce trebile privitoare
la preotime in intreaga Basarabie,.a fost
numit

31

p r o t o p o p T e o d o ^ r M a l i a v i n s c h i , a d u s d e c i t r e e x a-r h u l G Basarabia
a v r i i l d i n nu
e p ase
r hgdseqte
i a E c a t e r i ndou .
slavuluiin 1809oo,,,a"Ju."."" scria Gavriil sinodului "in
taI
*rsul lucrdrilor.qi.indatoririb :h]91*tl
ad
nici unul dintre cei invdlali care ar.,rnoujt"
o
exlsta
sinul preo]imii de acolo nu
in
ge
aflat,
cit
arn
a"nd
care
din
frll"a,
duhovniceqti,
in
biserici"8e'
.i"O"i"ia !"venitd, nici bundstare
--! d" relevat - multe nu erau decit o simpld
rnl
Mdsurile ardtatemai sus,dintre .u..
aproape
de
cuprindeau
trecut'
in
rom6ni
domnii
repetare a dispoziliu"li"i "6"n luate de
lui
cele recomandatede
din
misuri
.a
ade.rirat
E
pa
toite laturile vie{ii bisericeqti.
"""t"totul de 1are0.Dar nici cele aprobate
15
cdtre exarh au fost schimbate,^iar^altele.r*pi^";;
dovada cea mai convingltoare
aceasta'
pti"i"f"
it
;;i#i'
rezuttateie
adus
n-au
parte, pe,temeiultocmai acelor "Foro aflim in stareaUiseiiciidescrisi -ui r.rr,i' mare
m e d e i n q t i i n f a r e . . ' . " . " . * _ r o ' t i n t o c m i t e d e c d t r e p r o t o ppreao p i iadinc.
p u q i dine eviafa
x a r hbise-u l G a v r i i le. l ,
intaddcinaie
De altfel, lucrul
ii"riiJt.i-tt.ul.rnr,rrit.-".u"
patru
ant
decit
durat
politice, n-a
p(
"."
riceasci, iar exarhattil, in legdturd cu evenimentele
1
8
1
2
)
'
m
a
i
(mart 1809
p(
a Basarabieiin ajunul anexdrii ei de
Astfel se prezintd viata bisericeasci-religioasd
tut?"i::ti"d
concluzia cd starea relimai de aproapefaptele ardtateaici, aju-ngemla
imbucuritor estefaptul
gioasdde pe atunci u""i ti-iatlile ei bune.t; Jtt"i"tiirid,^foarte
basarabenicremoldovenii
in6buqi in.
ci vitregia u."*rr.ra. ,Jt i-ue.iour" n-a p"i1r1
51
in Basarabia
bisericilor
mulfim.ea
este
cea mai put;r;i;n
g,
;i fi;F
din{a str5mogeascd,
socoe
cd unele biierici erau ficute "fdri
de la inceputut v. xiX. itriu'. dacd se ;d;it"
)
ce existaupe atunci' sprialbisericilor
mare
numdrui
netdgiduit
rimine
teal6,,s2,totugi
l
fericite'
mai
vremuri
unor
t1 agteptarea
.l
jinind putertr"
preo{isituatia
in
pe care le aflim
".,l"ilqii-;;-;;;;e3i1i
-diaconie,
,rrrllon;; ;;;,
9i alte i-ii"i"ia5i
Nu mar p.r1r,,
.,'* s-u vdzut, se recrutau din toate straturile
1or. candidalii la p.""li" ii
ne dovedeqteci preolimea' din punct
obgtegti,- m,rt1lera.r"iiiiut'ainit" 16rani-Aceasta
mlslunea
o .urt6 izolatd,- ceea ce era folositor 9i pentru.
de vederesocial,n"
penpotrivite
elementelor
a
"o-"tiiiuiu seleclionareamai uqoari
p6storeasci,urigurina-iniiu.ituu
pe
exista,
ce
generali
gi
apropierea
era
po"itlua
tru chemarea preoli;ii. Alte laturd
a
general
in
sau
intelectuale
atunci, intre p6stori-iT pati".ifi -in privinlu int.t.t"tor
qi
fel
la
zdceau
care
in
d"'sdricia i"iJi".i""le-qi materiald
stdrii culturale.Nu;;";;;
l; iuirt"t cd intre pdstori qi pdstorili nu
preofii gi liranii ' .i"rtirrr,"u se referd ;;;i
avea imprejrrraiea cd pdstoritii luau
era nici o prapastre.i" ,ii.$ii mare insJmnatut"
parohienii erau vii mldulare ale biseparte la alegereauiiioriio. pi.iori: e.o d;;;t;t
ii.ii, .ut" i ingrijeau de nevoile ei'
Binein}eles,indeobqte.vorbind,eraostareprimitivS,plin6^demultescdderialevrem
sinitoasd' in curind' insd' aceasti stare
rilor inapoiate,dar qifi i"."p"tuii bune a" uLla
temelie'
a lucrurilor uttu i fi schimbatddin
NOTB

EXPLICATIVE

I Tdtdre$te : unghi.

pind la
in epoca.anexirii ei de cdtreruqi,ajungea
i""X?Tr5":;'r;.?rlfrrrpopulaliei din Basarabia,
Basarabie
i'intriaga
sigure,
mai
izvoar,9,
alte
(Kacco,p. ';;;.
lsil. Dupa
I'
200000de sufletesuuss oooi"'tu.irii
';:i.tii, iso. c-ri. ,,Arh'p' 5t'si tef' soc"''p'1919'
(,eec.
K;;:
t'
2
era aproapeo jum6tateo" *1i* J. i..uitori43100i"#fri.1926'
'
Basarabiei"
B;ct. ,'P'opulalia
B;, arab.
l8l2
'p. 9tn). Dateredin
io'';;' iczo' t-ttt' p' 96-98'
p' 380-382' cfr' "Ari"'i" ll'' i-"i'
Eec.Apx. Kon.,".II,";;iti;
5

En. APcenuti' P. 88'


o cetateari finurul rrliirrului au fost pind la 1713sub ocirmuirea episcopului din Rddduti' Din acestan'
se ocirmuia cind de un episCOp
fiind luatede turci, cetateacu linutul au format o noud eparhie sepa.ratdcare
,dzboiuiui ruso-turc,^1in.Hotinului rrece !1:!:'nh
oin 1771, ," i"riiirii
eparhiot, cind de mitrop. niil"iiii.
iar in lli4, cu incheierea pdcii, eparhii Hofinului a fost restabilitd cu un episcop eparhiot in
i|iiii"t;,
frunte, Ep.'Melchisedec.- ,,Chron. Hus." Ap. p. 148. Cfr. Iorga, ,,Bis. Rom." II, p. 174-175. Rev. Ist.-Arh.
XIV. o. 42-43.

32
;..t
t;ii,ii:ltiili..t.

- din eparhia Ecaterlno.: Basarabia nu se gaseqte


: si indatoririle slujbaqilor
:rmii de acolo nu existi o
-.:e-nu erau decit o simPld
:-.ut, cuprindeau aproape
::n cele recomandate de
r . Dar nici cele aProbate
: .ea mai convingdtoare
,:eiui tocmai acelor ,,Forouqi de exarhul Gavriil.
: rrea adinc in viaP bise--a durat decit Patru ani
e :n ajunul anexirii ei de
j :.rncluzia cd starea relii-:: imbucurdtor este faPtul
: .Jovenii basarabeni cre:c' bisericilor in Basarabia
-: erau ficute ,,fird soco' :: eristau
Pe atunci, sPri-.:.uri mai fericite.
. ail6m in situalia Preo{iv- -,:au din toate straturile
::: :d preofimea, din Punct
' -iitor
5i Pentru misiunea
. : .nentelor Potrivite Penl-:: gflfold ce exista, Pe
E :::rale sau in general a
'-i i .n care zdceau la fel qi
-':r pdstori qi Pistorili nu
'r-: ,13rea ci Pdstorilii luau
--.- r'ii midulare ale bise:: :ulte scideri ale vremu- - - : i n d . i n s d , a c e a s t ds t a r e

:: :alre ruEi, ajungea Pini la


::gure, in intreaga Basarabie
'"r.
' . ' : . p . 5 t . s i r e f . s o c ; ' . 1 9 1 9 'I ,
,i - **: : Bavrabiei" , 1926, P' 2 1'
.
..
III, P' 96-98-

-:

il*r - - ,r din Ridiuli. Din acest an'


$L " .: '.irmuia cind de un eplscop
: :. Hotinului trece la eParhia
ts '.
!!rr*' ' ;u un episcop eparhiot in
t t74-175. Rev' Ist'-Arh'

Ldpu;nei..partea ce rdmdsese
D ; : : : c r - i r o r i u l B a s a r a b i e i d e a sjt)d z i , i n e p a r h i a H u q i l o r i n ^ t r a : . 1 ) l i n u t u l
prea mare' 3) lin Sorocii cu ceAe .ii." t"..i;
iinurri .Orheiului de o intindere.nu
arpa L:.r'iigr,iu"i
- Iinut ce cuprittdea tirgugoarele Reni 5i Troianul Ei era
tatea: .:, ..cipitdnia" Hntdrniceni sau tireceni
BuC
h
i
gheciul sau Tigheciul care se intindea p-ini Ia hotarul
n
u
m
i
t
c
a
p
r
t
a
n
;
'
j
i
.
"
6
*
r
u
n
d
e
adminr,r:"i
Hu;.", p. 96--97.
M
e
l
c
h
i
s
e
d
e
c
.
E
p
.
,
,
c
h
r
o
n
.
t
r
l
i
.
u
i
u
n
.
p
i
r
r
u
i
p
i
n
i
r
u
g e a c L r:i : . a J i c a
.
- numele vechi) fi lsmailul, in cuprinsul eparhiei mitropoliei Proilaviei
.\:ar-i de Brdila (proilabum
partea
K i l i a , A c h e r m a n u l c u t o a t e s a t e l ec e f o r m a u B u g e a c u l t i t i r e s c . s a u
R
e
n
i
i
,
,
,
:
:
m
d
r
o
a
r
e
l
e
l
o
c
a
l
i
t
a
l
i
:
intrau
.riuia', spre Dundre qi Marea Neagrd,- Benderul gi Hotinul cu olatele
Lui
qu"i,,i
o.'iu
de miaziz: a Basarabier
pini la
cu'teritoriul ce fusese inci neocupat de ruEi peste Nistru
lui. N{ai c,prindea i,r.a ou#ll.i'i"i;;t;;i
HuS"" Ap' p'
M
e
l
c
h
i
s
e
d
e
c
,
,
,
C
h
r
o
n
'
E
p
.
B
r
i
i
l
a
'
e
r
a
P
r
o
i
l
a
v
i
e
i
pacea din l-91. Re;edinl^'-.itr"p"fti"fri
t 5 8 '-' ! 5 9 .
Fralintan, P.6.
I t t r q a . , , B a s .N . " , p . 1 3 6 - 1 3 7 '
r:- ^^r^-^:.,-^Li -ran
Li Dupa prof . C. Erbiieanu, inceputul protopopiatelor in {5rile- romAne dateazd din cele mai vechi vremuri'
noi' Din raporturile^cu patriarhia din
i
n
i
.
q
u
1
r
1
'
.
.
.
E
i
i
n
i
.
,
l
t
u
i
.
l
a
ele fiind infiinlate
i " i;lkl -j ;! ", ^ , i n c i p i n i t a A l e x a n d r u c e l B u n , e r a o D r o t o D o p i ei n f r u n t e c u p r o t o C o n s r a n t i n o p o l .r e i e s" pe.c"i" piJ; ' " M
prolopopiilor se explicd prin faptul 56 intiile
perre,
popul
birbat invdlat ;i plin de in{elepciune. in}iin1u..u
in oraqele linutale' erau numili protoepiscopului'
pentru
alutorul
qi,
'mai
.ruu foarte intinse
:"irrlli'r.".at.rri
'
A
p
c
e
u
u
it' p' 35'
E
n
'
l
u
m
i
n
a
l
i
'
din,t. iei
lii.'a"J rt**0"r.
i[i.l
I t t r g a . . , B a s .N . " , P ' 1 3 8 ' l 4 l '
, ' i n r a i a l e l e r u r c e g t i a t r i b u l i i l e d e p r o t o p o p - l e a v e a u p e r s o a n e l er i n d u i t e p e n t - r u a c e a s t a d i n a l t i p a r t e '
insircinat arhimand-ritul Serafim din mAndstireaAronA ; a , i n a n i i 1 8 0 0 - - 1 8 0 9 c u a s t f e l d e s e r v - i c i ua f o s- tti . ' ' ; ; ; . " 8 , , i i . " ' t i n a . i n s t " '
u prtilop' I' Matiuvinschi'
26i
.
i
i
i
"
:
.
'
i
i
^
:
:
:
i
:
'
;
:
r
,
,
r
s
'
o
i
r
a
'
i
.
v e r t i dt l e t i n g a
,,Dupd unele acte iin u.tiu", ?n 1812 in Basarabia erau 13 protopopi: in linuturile Hotin' Lipuqna
(Bu-- trei, in 1in" foteqti sau Iaqi,'-Hotdrniceni Si oblastia Basarabiei
i;i Orhei erau cile Aoi, in-iin.-luroca
- unul. (<Tpydtr...>, v. p. 5).Dup2i alte <Iate
G
r
e
c
e
n
i
L
.
i
*
i
r
'
i
q
i
seac?) _ cire unul, ,, pJ;;"';i;;;.ir.
(?) I
protoi"reu ctt"o.grt. Batcu, de la-1in. LnpuSnei,ocolul Braniqtei
protopopi i. g"r"r"6i,,-i)
irau
o
r
h
e
i
u
lui ;
l
a
d
e
c
o
s
t
i
n
,
S
t
i
v
d
r
a
c
h
i
{
i
n
.
p
.
o
t
n
p
.
3
)
c
o
e
g
l
n
i
c
u
i
u
i
" et o. "p . v a s i l e B e t r a g ,f r . i a p r l * i ,
;
ocolul
2) pro
guitu"i",.lin
Capt';tt9i; 'S) p'otop' Antonie Ioanov' 1in' Hotinului' ocolul
4) protop. Ioani Dimitriev, .oi
Z l ' p . o t o p ' I o a n C o r o P c e a n u ,{ i n ' S o r o c a ; 8 ) p r o t o p '
d e s u s ; 6 ) p r o t o p . C u n . t r n t i ' n F e o d o r o v i c i ,p1" iona.Ioar 'g- idi t u * u i i ,
Maliavinschi'
p
r
o
t
o
p
9
)
1iri. Soto.u;.1d,) nrotoo' Feodor
g
t
i
u
c
a
,
S
u
}
*
u
;
Alexandru
{in.
din I8!2'
Arh'Cons"'Form'inst"'
b
r
.
.
C
h
i
l
i
a
.
,
f
i
"
"
i
r
i
i
f
"
C
e
u
l
e
n
l
]
i
g
t
i
,
r
u
,
'
f
.
.
o
;
l
;
i
o r r r 5 .'f . c r a r e a e l U e ,
lui' putea 9i pe preoii si-i
e
p
a
r
h
i
a
c
o
n
d
u
c
e
a
P
r
o
i
l
a
v
i
e
i
,
e
p
i
s
c
o
p
u
l
u
i
l
i
p
s
a
i
n
Arhirnandrirul Serafim,
' A ' r h 'C o n s ' , , C o n d ' i n ; t " ' a p r o t o p ' F ' M a L i a v . i n s c ' h i
,.iinduiascS' la popor.protoll.rt";, u fost mutat-acolo de cdtre milropolit "prin blagoslove.nra"
preorul rlin H"-.riii",':;:
Edecrezutci"hlagoslop o p i r l u iS r l v d r a c h i . t * n . . l i n i . , , C o n a . i n s t . " d i n l s l 2 a p r o t o p . S t d v d r a c h i C r t s t i n ) '
r'"i,iu" , fost iJatd de protopop printr-o "carte de mutare"'
' D i n l r e c e i c a r e v e n e a u s d s e f a c d r j i a c o n i q i g r r e o l i ,u n i i . e ' r a u , d i e c i " , a d l c i m i r r ' n i , c i r t r r r a r i c a r e $ 1 i a L t
J i n 1 ? 5 3 n e l i m u r e q t t >c I " l i r c o v n i c i i " s i n t " c e i
a citi gi a scrie, ailii erau,llircouni.i;;..Un.hritoi^ho*ii"ti
- Furtund' p' 159'
iceteli) qi .u." ti.,t nedezlipili dela pazabisericilor"'
hirotonisili ipodiaconi fi
"7" #5;-; t ! 1 7 7'
\': Ibidem,
l
1
5
9
'
P.
pl5,, Scutelnici. Ibid. Scutelnici se numeau {dranii birnici care eratl scutili de orice dare cdtre stat 5i
t
r
d
i
a
u
'
c
a
r
e
p
e
l
i
n
g
d
teau numai boierilor,
Lr-r
ii, Clomitele O'Harte.iue] secretarul Domnitorului Alexandru Mavrocordat, in lucrarea sa "Memortu
mokitrvcnr"'
d
r
n
t
r
e
d
e
o
b
i
c
e
i
a
l
e
p
l
e
l
d
r
a
n
i
s
e
b
i
s
e
r
i
c
e
a
s
c
i
c
S
,
,
s
t
a
r
e
a
u"i;.
.l.spre starea Moldovei r-'iiAi;
pSrinli, cei mai buni sofi' cel ntui buni soteni {li ltA c e S r is l u j i t o r i a i a l r a r u l u i . a d a u g a e l , e r a u , , c e i m a i b u n i
, , u t i L u i " . . ' . p . 1 5 7 - ] , 5 9; C f r ' F u r t u . n i i , - p 1 6 6 - - 1 6 7 '
(doi ,,de neam ungtlresc"' ailiril dtn
: r i n B a s a r a ba
i d i t ' r 1 2 7 4d e c l e r i c i , 9 9 2 e r a u - . d e n e a m m o l d o v e a n "
- 215'
se o i r u s e s c " - " p c l r o d i r u s r : o i " )
(
,
.
d
e
r
o
s
S
i
a
l
l
"
,
'
,
r
(
)
s
e
i
a
n
"
,
,
'
t
J
n
e
a
r
n
r
u
l
i
i
v
i
n
u
r
m
d
Transilvania); trre
- 3ti, sirbi,-- g,,,ieqi ,9, bulgari^-- 2,,,rusnac" --'1. M.ajorttatea
(
,
,
d
e
*
u
t
n
i
o
r
a
i
u
n
;
;
t
n
e
a
m
ucraineni
qi foarte. pu{ini in jud -Orhei'. Llcrainenii erau in
r u q i l o r s e a f l a u i ' . ; u O .U o t i n ( , , o c l o l u l d e s u s " ) , S o r o c a
S
o
r
o
c
a.- Arh. Cons' ,,Cond' inst"' citate'
T
i
g
h
i
n
a
;i
lsmait, Ciriliu,'beul.ni,
'i-i l' . ^ ,t;.";f""; " ; " i ,
Furtund' p lhU'
ir'linurul Suceveiera.un sat cu peste30 de preoli qi diaconi'-^
iif
ir."prt"r
r
o
m
a
n
e s t r ,c a r e a v e a u
P
r
i
n
c
i
p
a
r
e
l
e
"
.
s
a
t
e
.
d
i
n
u
n
e
l
e
i
n
c
d
l
u
i
G
o
l
i
{
i
n
/jg.__ In lgl2 Curuzov r.il", i"tr. altele,
j u m d l a l e d i n l r c u i t o r i s i n t p r e o l i , d i a c o n i q i a l t e f e l e d i n a c e e a E it a g n t : '
pini la treizeci de case,;;.;p;.
, l r . v r t t c u uX
. I. p' 350'
L0
^ .; . .i -n j.u. .d. "ALI dx p^ .r .r-q-n- a^-.O
1 r h e t- 6
t , \ i n 1 7 . i 7 . d e p i l d d , i n j u d . G r e c e n ie r a u p r e o l i ; i t l i a c o n i 2 2 ; i n C o d r u
I
h
i
d
'
F
u
r
t
u
n
a
'
2
1
6
.
3tr0; in Soroca
r+ Drdgdnegti,jud Soroca, Arh'-Cons' ',Cond' inst'" cit'
- - 10/ ..^..^ / p
. n ubna'
2 8 4 c a s e , 4 ^ -r-e, o- ilii : D
,t S,,i.lni,'.i,ial f-ep"i""i + A . u . " , 4 _p r e o l i ; T d r i s o u l i , j u d . ^ H o t i n '
jud. Soroca,- 80 case''1 pr'
'
1
j
u
d
.
,
i
'
7
9
p
"
p
.
n
;
,
p
i
.
B
d
s
d
i
c
a
n
i
,
c
a
s
e
,
;
a
c
e
l
a
q
i
a c e l a q ij u d e J , - l i 9 c a s e ,i . p . ' ;
Arh. Cons' Cond. inSt;' cit'
etc.
, n p r o f . c . E r b i c e a n u , , , B i s e r i c a o r t . I l o n r . " , ] , 8 9 2 ,n r . 3 , p . 1 9 7 . C i t ' d u p d ( ) r a d t t u 4 x u u , p ' 1 3 6 '
)i Furtund,
P. 187"
,o loanichie, episcopul Romanului, in 1765, face hirotonia unui candidat, care urma sd facb slujba
''
p' 160'
..orjunde s-ar intirnpla a fi trebuinlS dt 91. - Ibident'
-.. m^-^^-: :..i r:rl:
r,, in Basarabiaau fc,st astfel hirotonili, de piltlS, preotul Ioan Florea din sat. Telcani, jud' Tighina' ;i
i

N-

t)of,)\'\.hl

.).)

p r e o t G r i g . C h i j l i a c o v s c h id i n s a t . B a l o q e q t ij,u d . O r h e i . - A r h . C o n s . , , C o n c l . i n ; l . " a p r o t o p . T . M a l i a v i n s c h i .
" ' i n a c e l e 5 8 3 d e s a t e , a l e c d r o r , , f o r m e ( s a u c o n d i c i ) d e i n q t i i n { a r e " a u f o s t c e r c e t a t ed e n o i , d i n n u mirul total al clericilor (1274) mai mul1i,;i anume 918, erau preoli, ;i 656
,,dascili", ,,pildmari", diacont
$. a.- Arh. Cons. ,,Cond. inst." cit.
'' Prof . C. Erbiceanu, L. C. Ihidem h Cra)uu4rcuu, p. I18.
i J 2i n h r i s o v u l c i t a t a l l u i G r . A l . C h i c a , s e s p u n e c i s e f a c p r e o l i d i a c o n i d i n c e i n c e m a i m u l J i i n s c o p u l
$i
de a avea ,,venit de chiverniseald", iubirea de arginl $i nesdlioasl avere ii face pe atilea si iasd ,,de sub stdpinirea mireniei qi de dajdea cea legiuitd".- Furtune, p. 187. $i Cutuzov in scrisoarea citre Golilin afirmd cd ,,se
inscriu in aceastd tagmd numai pentru ca sd fie scutili de diri gi de alte indatoriri" .- X(narcuu. Ibidem.
'"
-Craduu4xufi, p. 123- 128 ; Cf r. Fartund, p. 173.
r r i n . , F o r m . i n q t " a f l d m m u l t e m d r t u r i i c u m c d c u t a r e c l e r i c ( m a i d e s d a s c i l i ) a f o s t , , a $ e z a tc u p r i m i r e a
s i c u v o i n t a t u t u r o r s e t e n i l o r " o r i , , p o p o r e n i l o r " , s a u , , e s t es l o b o d d e c i t r e l o c u i t o r i q i p r i m i t i n s l u j b a d i s c S Cfr. ,,Rev. Ist.-Arh'"
liei" etc.- Arh. Cons. ,,Cond. in;t." e protop. Const. Feodovici, Ioan Coropcian.
XIV. o. 15-16.
"-Cam patru lei vechi qi zece parale.
'n
Rdsur5 - dare suolimentari.
t\7Furtund, p. 170- t94.
tto Arh. Cons.
,,Cond. inst." a protop. T. Maliavinschi: preolii din satul Tudora, Batur, Dezghinge.Preotul Alexandru Vecul a fost numit in satul Trebujeni, 1in. Orhei, unde a stat un an, qi neavind cu ce se
hrdni, cu blagosloveniamitropolitului Leon, a trecut in Polonia. DupI l6 ani, fiind persecutat de unili $i
leqi,
' at \ !fost silit sd se intoarcd in Moldova ;i a fost rinduit preot, de cdtre mitr. Veniamin, ?n sat. Copanca.- Ibidem.
p. 37;Cfr. Furlund, p. 149.
Iorga, ,,Lit. Rom. in v. XVIII',1,
"" Puqi la carte.
o' Furtund, p. 149-156.
a2lorga,...
,,Ist.Rom;', II, p. 84 96; 157-159.
''" Furtund.
o. 157.
t' Iorga,
,,Bis.Rom.", v. ll, p. t58- 159.- ,,S5-i pui si qadi - zice domnitorul ispravnicilor sii despre
preo{i ,,cinstindu-i dupd cum se cuvine".- Furtund, p. 154.
" Furtunti, p. 155, 159.
nb Iorga,
,,Bis. Rom.", II, p. 224.
"' Furtund. o. 16l.
n' Erbiceanu. ,.Sem. Veniamin", p. 34.
t" Furtuna,
n. 157, t62' t63.
5('
$ i s e m i n a r u l , , V e n i a m i n " , , i n c u r s i n d e l u n g a t n - a u p u t u t r d s p u n d ec i t r e s c o p u l p r o p u s . . . " . - E r b i c e a n u ,
D. 34 40.
5r Comitele D'Hauterive.- V. la Furtund, p. 167.
',2
Furtund, p. 156.
"'' Cfr. ,,Studii noua" in ,,V. R;', 1924, V, p. 190-191.
tn Arh. Cons.
,,Cond. ingt." din protopopiile lui Costin qi Maliavinschi. Protop. Vasile Biltag din Lozova
Influenla
V. ,Cond. inSt.", din lin. LdpuSnei.
invdla copiii grece;te. invSlau grecegte unii qi in Chiqiniu.greceasci pitrunsese gi in satele basarabene.
s5 in actele arhivelor nu aflim nici un semn ca, de pild5, Seminarul de la Socola sd fi dat vreun candidat
la preo{ie pentru bisericile din Basarabia. Dimpotriva, afldm informatii despre unii cum cd ,,la Seminare n-au
inv51at" (Arh. Cons. ,,Cond. in;t!', din protop. Iui Gheorghe Batcu). $i mitr. Gavriil raporta Sinodului din
1808 ci din Seminarul Veniamin, ,,din pricina noutdlii n-a putut inci qi nu degrabS va putea urma invi15Deci cade cu desivirgire afirmalia (l/. $t. Ciobanu:
tura in preolime". (Jlorourcuil, ,,Iyx. Ceu.>, p.7-8).
,,Cultura Romdn. in Basarabia sub stdpinirea rusd", 1923, p. 35), cum ci ,,preolimea din Basarabia de pe
vremea lui Gavriil e trecuti in mare parte prin gcoalade la Socola"...- Cfr. ,,Studii noud"... etc.in ,,V.R.",
1924,"V, p. 180-191.
'o Arh. Cons.
,,Cond. inSt;', din protop. lui Gh. Batcu.
t' Arhim. V. Puiu. Cfr.
,,Rev. Ist.-Arh:', XIII, p. 62-65.
58 in acest
,,aqezimint e prevdzut cd preolii vor primi o invildturd prealabiti de la ,,obraze invdlate" care
vor fi rinduite de la pistorii norodului, ;i nu numai in dogme..., ci qi in datoriile lor preole$ti... Mitropolitul
g i e p , i s c o p i i c, a q i m A n i s t i r i l e . . . v o r l i n e q c o l i l a t i r g u r i , l a , , s a t e m a r i . . . " - I o r g a , , , B i s . R o m . " , I I , p . 8 5 .
'o
,,Rev. Ist.-Arh...", XIII, p.62-65.
6a Arhim. v. Puiu, p. 26.
o' Eec. Aox. Kon. III, p. 294-295.
62 Despiciturd de lemn cu o fald plani gi alta semicircular5.
o" Arh. Cons.
,,Cond. inEt;'; Cfr. Bec. Apx. Kou., III, p.231-234.
o' Arh. Cons.
,,Cond. in;t." sat. Cenacul din (in. CduEeni.
6' Arh. Cons.
,,Cond. inst.".
Ibidem, satele : Saharna, Bursucul, Tarasova, {in. Soroca ; Cenacul, !in. Ciugeni ; $irbinili, }in. Hotin.
"u
67 <Tpyltt...> I, p. 17.
oo Man. Cipriana, dupd unele date, exista inci pe vremea lui
$tefan cel Mare ; mdn. ,,Adormirea" (astizi
,,Cetatea") din Ismail e ziditi de domnitorul Const. BrAncoveanu; mdn. ,,Virzireqti", cea mai veche, se
zice cd a fost intemeiati de Alexandru cel Bun. Din celelalte, mai multe au luat fiinti in. v. XVIII.,,Rev.
Ist.-Arh." XI, p. 3.

34

- ./t)t0p. T. Maliavinschi.
: J c r c e t a t ed e n o i , d i n n u -:,:ili",,,pilimari", diaconr

.. :n ce mai mulli in scopul


i :: Sdiasi ,,de sub stXpinr: :.:"e Goli{in afirmd cd ,,se
"
Xuctrcun. Ibidem.
, : , r s t . , a f e z a tc u p r i m i r e a
, pnmit in slujba ddsc5( ' . fr . , , R e v . I s t . - A r h . "

'

'-.

'.
.

L-

Brtur, DezRhinga.
, :. qi neavind cu ce se
-cr\ecural de unili
5i
*:. Copanca.- Ibidem,

B: - -

.. :avnicilor sii despre

m|,,

Erbiceanu,

''

Ibidem.
_ Craduu4xurt, p, 153.
Arh. Cons. Dos. nr. t4 tlin lg0g.
_.
'.
Craduu4rcuti, p. 27.
_' Ibidem, p. 27-28.
_'. Iorga, ,,Bis. Rom.., II, p. g4_g6:
1 5 7 - -1 5 g .
"
tgg_27l
-'i I b i d e m , p . 1 8 3 - t 8 8 ;
Aceasti idee, asupra cdreia, la inceputul v. XIX,
insista_mult prietenul lui Alexandru I, prin{ul
rchar:'rriskv' incd inainte de rizboi devenise o f.i-5.onuing".
i.rrrJ.;;'r".;;..
din petersburg (Kacco, p. toi,
-'1.t. in acelaqi scns erau prezentate
qi
proiecte.ioliric"lur;;;r;;;:;;l')'.
taru.lui
rcol.E curiosi; a. studriil.ti,
Je5t ctteazd cuvintele lui Prozorovschi despre piedicile
.pe care le intimpinau ruqii din partea Franlei la
..dobindireaprinciparelor Mordovei qi.Varahiei
;';r;;;::;";5iu9i
,:; g-"i;;
arrmn ci ,,R,sia a fost sinidra putere, care a intins sincer mina de ajutor Princi'patelor.d;;;;;il;ln"anii
de cele mai cumplite incer_
iar despre rdzboiul din 1806-1812-se referi
la rescriptult; Ai;;;;,
I, unde intre altele se zice cd
:"adrrut "l ' n u a r e ' , n i c i o i n t e n l i e c u p r i v i r e r a c u c e r i r e a
p o s e s i u n i r o r; . ; ; ; ; i ;
T u r c i e i . . . ( C r a d n u 4 r c u f i ,p . 2 9 ,
J8' ??7). De attfer toati iucrarea d-tui stadnifii
e patrunsi de aceasti idee.
Dupi pacea de la Tilsit (iunie 1807), cind Napoleon
;;J;;;;ilui
At"*u'd.u ci pentru Rusia
singura politici adevdratd qi de folos (seule viaie,
seule'profitable)-;;;;;.;"
Ecarerinei II, admilind extin_
derea..stdpinirii ruse dincolo de Dunire pind ra
norc"i;.-'uiiror";;;,-;;,";.
187, 196.
-' '' < T p y 1 a . . . > , I , p . 3 3 t .
Kacco, p. 195.
r')
inci in timpul rdzboiului precedent cu turcii (1?8^8^-1790),
rugii ocupind principatele, au incercat
sd ia biserica romAnd subnumind (22 dec. l?g9)
t;
Ambrosie (Se_
r e b r e n n i c o v ) l o c { i i t o r a l M_conducere,
i t r o p o l i e i t r l o l a o - v l a t r i e i , . i a r d u p i r i t . r ,".i,"i!rf'e."terinoslavului
"i.i."-pe*
(22 d.ec.l79l), orinduind ta
aceiaqi post pe Gavriil Binulesiu, atunci
,,episcop ur I-.ulo'pori;i;;-;;;rirlr'r..upo.ru
la cerarea AIbi sau
.{cherman. (Cra)xuurcuil. p.68_72;
cfr.'Erbi[einu
,,M!;. uoia.;:,i"-t]ul
S c h i m b i n d u _ s ei n s a s i t u a l r a
politici' cu incheierei pdcii'gi retrage."u oqti.ii
.^"lii,
n-a durat utrn"i o".it doi ani gi n-a putut lisa
n r c ro u r m i i n v i a l a b i s e r i c e a s c d
a p r i n c i p a t e l o r . ' "*u.nutur
Lu lnfllntarea exarhatului se.rupeau Iegdturile
bisericii romane cu patriirrhia constantinopolului,
erarhul fiind oblisat' orintr-un ucazsinodal (l2"martie
r808), a," uJi".u.eti"
sinodln1""i..'t..iil"ii.
qi
a f a c e r i l e i n c a r e f J s t u l ' . m i t r o p o l i ta l M o l d o v e i . o r r n i " u
cu patriarhul
o' pentru
C r a D n u 4 r c u i ip
, . gg_ 100.
ajuror, in noua lui activirate, cauriit a
" ilffi;;
" u l n . . r i . . - elev, proroiereul
caredr. din
Odesrsa,
"h;;;;-;;
'" _Pctre Cunilchi.- Xuarcuu, p. 3J5.
Cra}au4rcuil. p. 120-122.

.' i.ff:fl":F;;;t:"..?:,';,?";l*tera
' '

Baltag din Lozova


:t5nei.- Influen{a
rat vreun candidat
..a Seminare n-au
:ta Sinodului din
-:ea urma invdlil'. $t. Ciobanu:
- Basarabiade pe
. etc. in ,,V.R.",

'':e invdlate" care


'..::.., Mitropolitul
-:. . II, p. 85.

: : . 1 i n .H o t i n .
:nrrea" (astizi
nai veche, se
\ \'tII.- ,,Rev.

subcirma
cu reqedinpin
"Pravleniei(Directiunii)duhovniceEti"

Aceste misuri sinr socotite de citre prof. c. Erbiceanu


ca o ,,adevirat; reformi,, a preo{imii rom6ne...Biser.Ortod.,Rom.,,,,l892,^III, 196. Cii. auAl
C r a O n u 1 r c u n ,p . 1 3 0 .
oa Furtund, p.
192-193.
o-'^
C z : a ) u u 4 r c u f i ,p . 1 2 0 - 1 5 3 , 2 0 7 _ 2 1 2 . C f r . < T p y d o t . . . r ,
V, p. 16_20.
'8
Arh. Cons. ,,Cond. inEt.,, a protop. Maiiavinschi.
-,,
JloroqKuil, o[yx. Ceu.,, p. 8,
-,
p. 23.
''. "Tpydu...,, V,
Cradnu4xuit, p. 159, t63.
" La 15 iulie 1764 Grigorie A.l. Ghica
-hotiriqte... ,,cd nu se vor mai face biserici fdri socoteald, pentru
trufia unuia qi a altuia, care negindindu-se la
starea.,,ldcagului" ua.ue*i, .u.! . sutt"tut, clddesc
,,biserici gi
paraclnuri proaste, fdcind astfel ca altele vechi si
rimiie in ir"rtir li *i"e:i'.".'l"lorso,
,,Bis. Rom.,,,II, p. I5g-