Sunteți pe pagina 1din 286

PERIoADL iNrlrn :

1813-1855
Chiqiniului qi Hotinului'
eparhiei
Orsanizarea
-incepurul regimului nafional-ortodox
in biserica din Basarabia

PARTEA IXTIII
in prima
I. Incepurul viefii eparhiale in Basarabia.- Organele bisericeqti-administrative
perioadi.- It. Clerul.- III. Pistoritii
CAPITOLUL I
P r oi ec t ul mi tr o Poli t ului
prima
in
ruse
iumdtate a v' XIX'Starea generald a bisericii
ocirmuire eParhiald in
de
Organele
Civrift" relativ ln organizarea noii eparhii'Basarabiq aft Primii arhiPdstori
l.
la 16 mai, la Bucureqti' s-a
in anul l8l2 rLzboiul intre ruqi qi turci a luat sfirgit 9i
intre imperiul otoman qi cel
hotar
ca
incheiat tratatul d" pace. Pe temeiul acestui tratat,
pini la virsarea in Dundre
Moldova
in
lui
intrarea
la
rus s-a recunoscut.iri-prot, de
gurile Dunirii, de la Chilia r;i pind
gi, de la acesr puncr,- *utrri sting al Dunirii pinS la
pirlile contractante au hotdocufarc,
la mare. pentru evacuarea oqtirilor din teritoriile
in regiunile 9i cetd{ile
pina
atun.ci,
iar
pdcii,
ratificarea
la
rif un termen de trei tuni de
se zicea in tratat vielii"
care urmau a fi inapoiJie'roail, ,,ocirmuirea qi orinduiala
Impdrdteqti a
cur{ii
stdpinirea
sub
,.vor rdmine in aceeaqistare, in care se uil6'u.rr*,
'.
Rusiei"
de la sine, in mod mecanic,
E clar cd prin acest tratat, exarhatul sinodal se desfiin{a
urma si capete o noua organliar teritoriul dintre Prut 9i Nistru, Basarabia de astdzi,
zalie bisericeascd.

- . . r . . + face
F ^ ^ ^ . caqez6mintc'o'
oziminr.te
ce. au putut
Se cerea o munci grea qi indelungatS. Aproape tot
a
se infiin{a
nevoie
nimicit'..Era
care abia se injghebase pe vremea exarhatului, u^fott
ce urmau
culturali-bisericeasci'
viafi
de
aqezdminte.speciale
a. ilir-uiie,
;;;;;;;"i
ia fiinli o
s5
urma
cuvinte,
alte
cuierarhice-bisericeqti'
a fi puse qi ele in arte-leg;tlri
- legat6'
problemu".ru.r-, atit mai grea, cu..cit in-regiunea Basarabiei
bisericeasci'
organiza{ie
ei
vechei
din
""ra'.prifrie.
pini atunci, bisericeqtede intreaga UotaJvd
pe^lingd bisericile sdra1,e,
ur,i."o .u Rusia-, nu ra-alese decit nuclee rdzlele
lurrx
"-";.;';;a-p"rt.,
irra, erau condiliuni qi imprejurlri, care inlesneau mult organrzarea
tuIt,,l"T1 u fi organizatd qi a
noii eparhii, exista un-model clar, precis'qi sigur,-d"Pd
el'
funcflbna noua eparhie. Aceasta era biserica rusd 9t eparhllle
pe atunci, tu i.,."fut.rt v. XIX, biserica rusd ajunsesi la o situalie definitivi qi bine
pe vremea lui Petru cei Mare, in epoca sinodald,biserica rustabilitl prin legi. l"t;i;;cle
Pentru ca aceastdatirnare sd devind mai temeinic6'
siatului'
puterea
sd cade treptat sub
legat sinodul de stat 9i pe cale
averile bisericeqtiau fost secularizate (1764), fapt ce a
aliat credincios al statului' pus
un
divine
I,
biserica
economicS.Pe vremea lui Alexandru
in fruntea bisericii era
in slujba lui cu toui" orgunele 9i mijloacele viefii bisericeqti'
astfel inalJi demnidevenind
sinodul, compus alr,,!pis.J1ri, .ur", to1i, erau numili de {ar,.
deoarece
interioard,
lui
activitatea
in
nici
liber
fost
l[sat
Si-riodut'n-a
,;;l;guvemului.
oberprocurorului.sinodal.
supravegherea
sub
aceastd activitate trecea
qi
potrivit cu rolut ei in viala intregului stat rui, biserica reflecta potitica .generald
cum 9i
principii'
al
acestor
general
Caracterul
imperiul-ui.
principiile conducatoiie ale

36

.,. " -:-:jirrr de care au fost create, era acel cosmopolit, insofit de ndzuinle liberale in
-,* - :.. pe temeiul acestor principii, stipinirea in intiia jumdtate a domniei lui Alexan-:'eprinde o largi reformd a invitdmintului spiritual qi intocme$te cunoscutul
."'.
, , , , , !i - . - : : a l
introducea in
; c o a l e l o r d u h o v n i c e g t id i n 1 8 0 8 - 1 8 1 4 . N o u l r e g u l a m e n t
*,.:ri,: ."- ,.e clasicismul - imprumutat parte din Apus, parte din vechile tradilii qcolare
',.'.
III. Afard de limbiie clasice, care cdpdtau un rol predomnitor, programul
Lr"
,ir, L.i:
:-h.rvniceqti, pe temeiul regulamentului din 1808-1814, conlinea obiecte
:.^t-rzofice'qi'istorice,care eiau puse in concordanld c-u scopul principal al
ur! r..
acela de a pregiti tineretul pentru slujba spirituald. inv5ldmintul spiritual,
u u:
* tr | 3zo.acestui regul,ament, care cuprindea toate laturile lui, cipita pentru intiia
,rjffii
,iiii1.
- -,:-:.aratea unei opere de stat uniforme qi obligatorii, in spiritul ei esential,pe-n-tru
1 - . - ; - : = : i u l . S p r e a c o n d u c e a c e a s t eo p e r d c u m a i m u l t i i z b i n d i , s - a i n f i i n f a t ( 1 8 0 8 )
-;.:- speciil - ,,Comisia qcoalelor duhovniceqti " (<Kouttccr,u ,Il,yxonnltx Y'rnri
-::e era un fel de minister al instruc}iei spirituale''
lr{rN
*,
" ; . 5. s-a incheiat Sfinta Alian{d, la care a luat parte qi }arul Rusiei', qi, de atunci,
,r, .:r -- :rurucufert puternic in intreaga politici a imperiului - de aici, bineinleles,
i - : -::.:Lil chestiunilor spirituale. Dupi cum se qtie, domnitorii participan{i ai acestei
,, .-.j : .-au indatorirea .atit in ocirmuirea asupra supuqilor lor, cit qi in raporturile
.: '.,i de alte guverne sd se cdlduzeasci de poruncile Sf. Evanghelii, care.vor
r
,,i1rrL",j: .:.icate nu numai in viala particulard, ci vor indruma in chip nemijlocit voinla
.:: gi a faptelor lor"a. Pe temeiul acestor idei, in Rusia a inceput un curent.mis- -,--: reprezentant - $i puternic sprijinitor - a fost oberprocurorul sinodului,
- . ' \.. dolilin. Fa{6 de'vii1a spirituali, intiia urmare a Sf. Aliante. a fost intensi.,rri
* r: . r::. \ itdlii ,,societitilor Biblice"'.
: - - : rul acestor sociitdli a fost British and Foreign Bible Society infiinlati la
. : -: - 1304. Scopul societ5{iiera sd rdspindeascdpretutindeni cir}ile Sf.
_Scripturi,-.i curatd, iipsitd de orice note qi tdlmiciri, care ar putea s5-i dea caracter
- .
r1li
- :, -.. unilateral. Odati cu aceastdndzuinld, pur misionard, societatease ocupa cu
: - :e binefaceri ; de asemenea avea grijd de educalia maselor, folosindu-se in
11.... .- : de ,,gcoalecu invSlimint mutual", cunoscute sub numele fondatorului lor,
.-i:-- Irrsef Lancaster. in acelaqi timp se infiinlau qi qcoale duminicale'
,,'- --nird energiei membrilor acestei societdli, care au cutreierat toatd lumea, de
*
: -., ;i acelei rie.i d. spirit ce predomina in Europa, mai cu seamdin urma revolu{iei
,I,*,,rfr
in
---,::{
>: a rdzboaielor napoleoniene,- Societatea biblicd qi-a rispindit filialele.
qi
la
biblici
Societatea
infiintat
s-a
englezi,
agenfilor
& r --ea. in 1812, sub influenta
:.-:* r-:_g. sub preqedinlia lui Goiilin, cu singurul scop - de a tipdri cdrlile Vechiului 9i
i,r"- - Tistament ,,in timbi striine", riminind ca publicarea cdrJilor Sf. Scripturi in
t -z pentru ortodoxi sd aparlind,,indeosebi gi exclusiv" sinodului. in 1814, Socie,i jj : -Spetat numele de ,,rosieneascd",iar filialele urmau sd poarte numele acelor
-ric
cum s-a.spus;-:erniale gi {inutale unde funclionau6. incepind cu.anul 1815,.:.::a
s-a izbutit a se
1823,
pind
qi,
I
ianuarie
la
qi
mult
mai
societdlilor a sporit
,i-,,- :: Si. Scripturi in 4i de limbi, tipirindu-se 184 851 Biblii qi 315928 de exemplare
-r ' \ ... Testament.
rr ,::.ismul lui Golifin, precum qi toati activitatea Societdfii Biblice au fo.st-mult
-:!:-:e de miqcarea-conJervatorilor,condusi de vestitul Aracceev, mitropolitul Se.-:,:himandritul Fotie qi Magnilchi, procuratorul regiunii qcolare din Cazan, care
,::c.- :n activitatea Socieiilii UiUti.. o mare primejdie pentru ortodoxism gi chiar
*'---- srguranla statului. Miqiarea a izbutit: in 1824 prinlul Golilin a fost silit_a-demir -: :.:r-postuide ministru ai afacer. spirit. qi instr. publ. gi de preqed.inteal Soc. bibl., iar
- :-: Soc. bibl. rosieneascda fost desfiinfati. Conservatorii stiruiau sd pund in leg5--i :- Societateabiblicd qi rdscoala ,,decembrigtilor" din 14 decembrie 1825' care erau
: - : -:. ,Je unele idei aduse din apus7. Sub preiiunea acestor evenimente, noul 1ar, Ni;: r. a curmat, brusc, curentui cosmopolit al fratelui s6u Alexandru I, inlocuindu-l
:,:liticd strict nationald.
.
3 t

Principiile de bazd ale noii politici au fost - ortodoxism, autocratism gi nationalism,


fiimoasa triadd prin care se caracterizeazi vestitul ,,sistem de na{ionalism oficial", care
a fost inaugurat in Rusia de Nicolae I qi a dominat in marele imperiu timp de 30 ani.
Pentru fduritorii acestui sistem,Rusia era lara cea mai ortodoxd, ce-qi imprumutase mdrturisirea din izvorul curat al Bizan{ului gi, deci, nu putea si aibd nici un contact, in privinla religiei, cu ldrile apusene.Potrivit cu acesteidei conducdtoare, s-a creat un inrreg
program de mdsuri spre a intdri ortodoxismul. in acest program intra, in primul rind,
reorganizarea administrativi a tuturor organelor de conducere in bisericds. in opera
de reforme bisericegti,tarul Nicolae I a gdsit un energic ajutor in persoana contelui
Protasov, oberprocuror sinodal.
2.
Oberprocurorul sinodal, menit sd fie in sinod ,,ochiul qi urechea" farului, inci de la
inceputul v. XIX, nd,zuiasd ajungi singurul mijlocitor intre {ar gi resortul duhovnicesc,
cu drepturi de ministru. Ocirmuirea bisericeasci a fost, treptat, concentrati in miinile
lui : sinodul numai prin el putea sd comunic^ecu alfe agezdminte.in acest chip, oberproc u r o r u l d e v i n e , d e f a p t , u n f e l d e m i n i s t r u ' . I n 1 8 1 7 , s - a i n f i i n { a t m i n i s d e r u la f a c e r i l o r
duhovnicegti qi al instruc{iunii publice, avind in frunte pe oberprocurorul Goli{in. Prin
aceasta,situalia de ministru a oberprocurorului sinodal a cdpdtat o bazd juridic5. Pe
temeiul noilor legi, hotdririle sinodului puteau fi aduse la indeplinire numai dupl ce
erau, in prealabil, controlate de cdtre oberprocuror, iar adresele sinodului nu puteau
ajunge la 1ar decit tot prin oberprocurorr0. Odat5 cu desfiin{areaacestui minister (1824),
oberprocurorul intrd in toate drepturile de ministru al afacerilor duhovniceqti.
Situa{ia oberprocurorului, asemdndtoarecu aceea a miniqtrilor, a devenit definitivi
qi precis stabilitd prin legi, sub contele N. A. Protasov, ultimul oberprocuror din vremea
l u i N i c o l a e I ( 2 4 i u n i e 1 8 3 6 - 1 6 i a n . 1 8 5 5 )" . S u b a c e s t aa l u a t f i i n l d u n q i r d e a q e z d m i n te noi : ,,Cancelaria oberprocurorului" ; ,,Direcliunea gcoalelor duhovnicegti", (.,Ayxonno-V.re6HoeYnpan.nenr,rer>),
in locul ,,Comisiunii qcoalelor duhovniceqti"; ,,DirecVnpan,renne>) - toate cu o mullime de funclio|iunea economicd" (<<Xos-aficrneHHoe
nari laici, orinduili dupd modelul ministerelor. La aceste agezdminte,puse sub conducerea directd a oberprocurorului, a trecut administrarea diferitelor ramuri din viata bisericeasci, care erau supuse in trecut numai sinodului. Evident cd, fatd,cu aceastdstare a
lucrurilor, autoritatea sinodului s-a redus foarte multl2. Ajuns sub controlul oberprocurorului, sinodul a devenit un simplu organ al autorit5lii superioare in stat, un inalt ar;ezdmint birocratic, ciruia nu-i apartinea decit administrarea bisericii, gi astfel, in activitatea sinodului, jurisdictio a inlocuit, cu desivirqire, aqa-zisa cura animarum t3.
Odatd cu aceasta, nu numai lucririle sinodului erau controlate de oberprocuror, ci
ingiqi arhiereii, personal, erau pugi sub supravegherea secretd a jandarmilor.
Contele Protasov nu s-a mdrginit numai la reorganizarea sinodului. Avind convingerea cd, in trecut, tagma duhovniceascd a fost neglijatd de cdtre stlpinire, cd chiar
reformele lui Alexandru I n-au pdtruns in straturile de jos ale acestei tagme qi cd, totodat5, cea mai numeroasd parte a preofimii, acea rural5, zace incd, in ignoranld, ducind
o viali cu moravuri brutale, Protasov a intreprins gi alte multe schimbdri,
ln aceastd privinfi, mdsura cea mai insemnati a fost alcituirea unui ,,Regulament
al consistoriilor duhovnicepti" pentru toate consistoriile eparhiale din imperiu, cu scopul
de a unifica regulile administrative gi judecdtoreqti in eparhii, pe aceleaqi baze de centralism birocratic, Acest regulament <<Ycrae fl,yxonHux Koucllcropuir>>, care,
pentru via{a bisericeascddin eparhii, a fost tot atit de important, pe cit au fost qi reformele sinodului pentru ocirmuirea centrald a bisericii, s-a publicat in 1841. Pe temeiul lui,
ocirmuirea eparhialS era concentratd in miinile arhiereului eparhialra. Printr-o altd
lege privitoare la blagocini, eparhiile au fost impdrlite in cercuri protopope$ti ; pe lingd
biserici qi mindstiri s-au infiinlat multe gcoale cu scopul de a slSbi ,,rascolul". in acelagi
timp s-a reorganizat qi invdl5mintul duhovnicesc.

38

-;" \
. ,. ::

J*

,.,;;;:::ttllt

ill:.,
e*;i!6$

1.::*

Biserica din comuna $erbinet, judeJul Hotin

Potrivit cu noua conceplie, Nicolae I insista ca ,,instruclia poporului si fie sratornrt-itd pe temeliile tari ale ortodoxismului", care e atit de necesar,,,pentru curetenia
-'redinfei gi a moravurilor, pentru buna inlelegere intre creqtini qi pentiu insiqi puierea
statului"' $i oberprocurorul Protasov stiruia sd dovedeascd
laruiui cd regulamentul din
l6l4 este primejdios pentru cd, intre altele, cerea ca in fiecare ramurd de qtiinli sd se
lirrd seama de ultimele descoperiri ;i progrese,iar predarea sd fie la inillimea lor. pentru
a inlStura aceastdprimejdie, {arul a dispus ,,a se spori mdsurile pentru a'fipdzite neatinse
.'arlile Sf. Scripturi, in starea lor adevirati, qi toatd educalia tineretului duhovnicesc
sd fie aqezatd pe principiile adecvate ale ortodoxismurui nostru vechi,,15.
Astfel s-a ajuns la ideea, ce o exprimi Protasov in ddrile lui de seam[, cum cd invdidtura trebuie sd aib5, in seminar, un caracter cit mai corespunzdtor cu nevoile parohienilor rurali, cu cerinfele stdrii morale ale fdranilor, iar eduialia clerului rural tr;buie
sd fie adaptatS, in genere, la felul lor de trai rural. Dupd Protasov, preotul sd fie un
pdstor duhovnicesc, care sti aproape de norod, putind fi inleles de ei gi, totodatd, qi
;
rovSluitor al fdranilor in treburile lor de viafS: sd fie doctor, gospodar,agronom modelr6.
Reformele contelui Protasov au adus, ca o urmare fireascd, introducerea centralismului in ocirmuirea bisericeascdqi birocratizarea aqezimintelor spirituale.
in via{a ei internS, biserica rdminea, deocamdatd, cu vechea organizare. Clericii
.-onstituiautagma duhovniceasci,- o clasd (,,soslovie"), care se bucuri de anumite pririlegii in privinla tuturor condiliunilor vielii obqtegti (intrarea in slujbe, indeletnicirea
--u negolul etc). Baza acestei tagme, ca qi a altor citorva clase din Rusia, nu era nici
rroprietatea, nici munca economicegte-producdtoare,ci privilegiile. Tagma duhovni'-eascdcuprindea pe to{i descendenfiiclericilor, aqa incit un fiu d" preotiau diacon, qi

chiar dacd nu fdcea parte efectivd din cler, se bucura, totuqi, la intrarea in slujbd, de
privilegiile tagmei duhovniceqti.
lnmulfindu-se, pe calea aceasta, tagma duhovniceascd a devenit cu vremea o povare grea pentru bisericd. Spre a u$ura starea clericilor stdpinirea bisericeascSa fost
nevoitd sd recunoascd dreptul de mogtenire al preolilor asupra parohiilor. Aceasta,
insd, s-a ficut nu prin lege, ci prin uz,- in mod firesc. In acest chip se crea un fel de
regim feudal in biserici, unde slujba de cleric trecea de la unul la altul, -cu
pebaza dreptului
de mogtenirelT, ce putea fi chiar vindut sau luat in arend5. OdatS
secularizarea
averilor bisericegti,acest sistem a luat sfirqit pentru episcopi, a cdror intrelinere a trecut
pe seama statului, deqi, in domeniul administrativ, ei gi-au pistrat autoritatea atotputernicS'". Preofimea, insi, a rdmas in aceeagistare in intreaga jumitate a v. XIX. Mutr{umiti
acestor imprejurdri, pe de o parte, tot clerul cdpdta un caracter de castd, de clasd izolatd,
iar pe de alta, in tagma duhovniceasci rdmineau mai mulli ingi decit era nevoiere.
3.
Societatearusd - mai cu seame pitura ei de sus - nu privea biserica cu ochi buni.
in schimb, insd, aceasta era apreciati de stipinire ca un aqerdmittt necesar pentru popor
;i foarte important pentru scopurile ocirmu.irii. De aici, grija neintrerupti a guvernului larist, chiar de la inceput,^cu privire la starea materiali a diferitelor aqezdminte
bisericeqti, cum qi a preotimii. in aceastd direclie, faptul de cdpetenie a foit dreptul
exclusiv,- acordat bisericilor de cdtre stdpinirea rus5,- de a yinde lumindri. Astfel
s-a creat puternicul izvor de venituri pentru biserici. Aceasti misurd a fost luatd incl
din v. XVIII'" ; cu vremea, ins5, ea a fost pdrdsiti gi vinzarea lumindrilor a trecut, din
nou, la particulari, gtirbindu-se, astfel, veniturile bisericegti. Sub Alexandru I, vechiul
drept al bisericilor a fost restabilit prin legea din 28 aug.1808, devenind, pentru viitor,
baza principald a drepturilor bisericeqti in chestia lumindrilorzr. in cursul perioadei
intiia, sdvirgindu-semai multe abuzuri, acest drept exclusiv al bisericilor a fost din nou
confirmat, in 1837, sub Nicolae I, prin decizia Consiliului de stat22.Cu toate cd nici
aceastddispoziliune nu garanta pe deplin privilegiul bisericilor, suma veniturilor din vinzarea luminirilor, chiar gi in intiia perioadS, ajunsese considerabili.
Tot in aceeagi perioad5, odati cu reformele pornite in inv515mint, s-au stabilit Ei
mijloacele de intrefinere pentru qcoale. Pind la 1808, toate gcoalele duhovniceqti, afard
de academii, se intrelineau de cdtre arhiereii eparhio{i, din veniturile mogiilor caselor
episcopale23.in baza regulamentului din 1808, autoritdlile superioare bisericeqfi au
hotirit sd infiinleze pentru intre{inerea qcoalelor duhovnicegti un capital special. Acesta
urma si fie alcdtuit mai intii din dobinzile ale aga-zisului ,,capital principal, inatacabil,
in special, al gcoalelor duhovnicegti" (<<ocHorroftHenpilKocHoseHHruirannraa co6crBeI{Ho AyxoBHo-yqe6Hufir>),infiin}at de ,,Comitetul pentru perfec{ionarea qcoalelor
duhovnicegti" (<<Kour,rrero6 yconepureHcrBoBaHr,rn
(1807). in
AyxoBHbrx yrrnJ'u4rr()>)
1818, capitalul ,,inatacabil" ajunsese pind la suma de 15 000 000 rubleza. o altd parte
a capitalului special rezulta din vinzarea luminirilor".
La inceput veniturile aiestei
afaceri nu erau tocmai mari, totuqi in 1819 se urcau la l2ll 000 ruble, iar in 1838 au
ajuns pind la suma de 2Ol2 164 ruble26.Al treilea izvor al capitalului special era un
ajutor de la stat, care ajungind, insd, la suma de 2 000 000 ruble, a fost desfiintat in
1817. Aceste venituri, adunindu-se toate la sinod, erau repartizate pe la qcoalele duhovnice;ti ale imperiului. Binein{eles cd, cu cit cregteau mai mult veniturile, cu atit sporea mai
mult qi ajutorul ce se acorda gcoalelor"in 1838, el a ajuns pind la suma de I 998 319 ruble, ce se cheltuia pentru intrelinerea a 387 de qcoale cu 1600 de profesori qi 62 143 de
elevi, dintre care o treime erau bursieri. O datd cu scumpirea viefii qi, mai cu seamd, cu
schimbarea valutei in 183926,starea qcoalelor duhovnicegti,cu aceasti intre{inere, devenise foarte sdracd27.Vom sublinia faptul c5, prin misurile ardtate, s-a creatba"u
".orromicd pentru starea de castd a tagmei duhovniceqti.
Aceasta a fost, in trisdturi generale, starea bisericii ruse in prima perioadi. Din cele

ardtate, se vede ci prefacerile ce s-au petrecut in aceastdperioadd in biserica rusi i-au


cuprins toate laturile, fixindu-i, precis, toate condiliunile pentru viali. Evident ci, in
astfel de imprejurlri, biserica rusd oferea Basarabieianexate nu numai un program bine
determinat de activitate bisericeascd religioasd, ci qi un puternic sprijin trebuincios
pentru infiptuirea acestui program.
4.
Dupd incheierea pdcii, situa{ia generald in Basarabia, in ce priveqte latura bisericeas^ci,a r5mas nehotiritd mai mult de un an. Desfiinfindu-se exarhatul, mitr. Gavriil28, cu toli slujbaqii sdi, a trecut in Basarabia qi s-a aqezatla Chiqiniu - pe atunci un
mic tirguqor, cu vreo cinci mii de locuitori, unde era concentratd qi ocirmuirea civild.
La inceput mitr. Gavriil, cum cu drept cuvint s-a exprimat un cercetdtorr'),se afla ,,in
afard, de lege", ocirmuia clerul basarabean ca ficind parte din fosta lui mitropolie3r,
intrelinindu-se el qi colaboratorii lui pe socotealalcrr proprie, iar hirtiile oficiale le semna
ca ,,Gavriil mitropolit gi exarh", fdrd sd ardte denumirea eparhiei32.
Curind ins5, tot in 1812, Gavriil - dindu-i-se insdrcinare de cdtre stipinirea rusi a inaintat sinodului un proiect de organizare a vie{ii bisericeqtiin Basarabia, ardtindu-i
principiile fundamentale pe care urma sd fie aqezatdaceastd via1d33.
In primul rind,.Gavriil susfinea cd, in regiunea nou-alipit5, trebuie infiin{atd o eparhie noud separat5''*,motivind aceasta prin faptul ci Basarabia se afld la o mare depirtare de eparhiile vecine, avind 749 de biserici, in 755 de sate gi oraqe. Afard de aceasta,
atit clerul, cit qi toati populalia regiunii - ardta mitr.- se deosebescprin limbd, moravuri qi obiceiuri. Noua eparhie, dupd proiectul lui Gavriil, trebuia si cuprindd, pe teritoriul Basarabiei, qi o parte din eparhia Ecaterinoslavului (de pe atunci), gi anume stepa Ociacovului, dintre Bug qi Nistru, care, pini la 1791, fdcea parte din Basarabia
;i cuprindea, din gubernia Ecaterinoslavului, oraqele Tiraspol cu finutul, Dubisarii,
Ovidiopolul qi Odessa,iar din gub. Cherson - oraqul Ociacov, cu citeva sate din finutul
Clherson,qi Olviopol. Proiectul adduga cd alipirea acesteipdrli la eparhia Basarabieii-ar
da un sprijin - binein{elesmaterial - qi cd totodatd ar fi gi un act de dreptate, deoarece
in stepa Ociacovului, ca qi in Basarabia,locuiesc-valahi, greci, bulgari, cum qi pribegi de
diferite nafionalitdli, iar ruqi sint foarte pulini'"'.
Noua eparhie urma sd poarte numele de eparhie a Chiqiniului gi Hotinului, pentru
motivul cd aflindu-se in centrul teritoriului nou-alipit, Chiqiniul fusese ales.ca regedinli
pentru autorit5lile civile'6, iar in Hotin fusese,odinioard, scaunul episcopalrrT.
Totodatd,
linind seama de ,,deprindereaclerului gi a poporului basarabeande a avea mult respect
gi incredere fafd de scaunul mitropolitan", noua eparhie trebuia sd aibi titlul de ,,mitropolie qi exarhie".
Eparhia basarabeandurma s5 fie administratd,pe temeiul obiceiurilor locale, ,,aceasta
pe cit nu va fi in contrazicere cu aqezdminteleprincipale civile qi bisericeqtidin Rusia".
Gavriil cerea acest privilegiu ,,atit din considera{iefatd de faptul cd populalia biqtinaqi
s-a alipit, nu demult, la imperiul rosienesc,cit qi pentru motivul cd in laturea civild acestui
popor ii sint acordate drepturile moldoveneqti din trecut".
in ce privegte raporturile dintre autoritdlile civile qi cele bisericeqti,proiectul cerea
scutirea clerului de orice dare pentru pimint qi sd fie apdrat de asupririle arendaqilor.
Gavriil insista sd se acorde ,,clerului local aceleaqi drepturi de care se bucurd clerul
rosienesc", qi pe ling5 aceasta, ca stipinirea civild sI nu aibd nici o intrunire asupra
afacerilor ce privesc tagma duhovniceasc5,,,cum aceastase face in Rusia", de altfel adduga mitropolitul - ,,qi in Moldova, afard de printul domnitor, nimeni nu se amesteci
in afacerile duhovnice$ti".
in ce privegte mijloacele de intrelinere ale casei arhiereqti, ca gi ale altor aqezdminte
eparhiale, mitr. Gavriil nu cerea de Ia stat nici un ajutor bdnesc,- in schimb, insd,
rugi qi i se puni la dispozi{iemdndstireaCdpriana de tingi Chiqindu,cu moqiile ei Purcari
qi Rdsciieli din finutul Cetatea Albd. Cdpriana, ins5, fiind inchinati mdnistirii Zograf
4l

de la muntele Athos,- cdreia egumenii din Cdpriana ii trimiteau, anual, 1500 lei (,,embatic"), mitr. Gavriil lud asupra-qi aceastd indatorire, obligindu-se, totodati, sd
achite treptat qi datoriile ficute mai inainte de cdtre r:gumenii acestei ministiri. Un alt
mijloc de existenlS, dupd proiectul mitropolitului, urma si fie ,,ploconul episcopiei" dare din partea preolilor, in folosul arhiereului, care exista din vechime, atit in Basarabia, cit gi in intreaga Moldo-Vlahie'". Aceastd dare urma a fi micgoratd pind la 7 Iei
(in ioc de zece) de la fiecare preot, afard de protopopi, blagocini qi cei demisionali din
cauza boalei, a bdtrinetelor sau a schilodelei. incd un izvor de venituri destinat infiin{5rii veqmintiriei qi orinduirii casei arhiereqti era taxa de cununie, de asemeneaveche,
intdritd prin gramotele domneqti inci. Proiectul, ins5, reducea qi aceastd taxi pini la
trei lei, in loc de cinci, de fiecare cununie. Ultimul ajutor material, dupd proiectul rnitropolitului, urma si fie oblinut dupd vechiul obicei existent in Moldova, potrivit cdruia
trebuiau ldsali pentru mitropolit 80 de scutelnici qi 40 pentru vicarul lui rie.
Avind ca model, pentru noua eparhie, organizalia eparhiilor rusegti, mitr. Gavriil
aduce la cunoqtinla sinodului c5, deocamdatd,nu-i va fi cu putintd si introducd in eparhia
basarabeani numdrul clericilor dupd normele parohiale (,,qtatnoe polojenie") din
Rusia, deoarece ,,aici" - explici mitropolitul - r& ldsa biserica parohiald fdri doi
preoli inseamnd a cilca orinduiala cuvenitd". finind seama de aceasta,Gavriil raporta
c5, degi stdruie, cu orice chip, si micqorezenumdrul preofilor pe la sate, totuqi aqteapti in
privinfa aceasta indulgen!5 milostivd din partea sinodului'".
Pe lingd cele arltate, mitr. Gavriil in acelagiproiect roagd si se infiin{eze in Chiqindu
un seminar pentru copiii clericilor, unde si se invete toate acele obiecte ce se predau qi
in alte seminarii duhovnicegti. ,,Dintre limbi, in seminar se vor studia de preferinfi qi
neapdrat : l. rusd ca cea domnitoare ; cea moldoveneascdnafionald, ca elevii si poat5,
?n acea limb5, propovddui cuvintul lui Dumnezeu qi moralitatea cea bund ; L latind, deoarece din aceasta s-a format qi se poate imbogili cea na{ionali ; l. greacd, fiindci in
aceasti limbd au fost scrise, in original, dogmele ;i invd{Sturile Iegii creqtinegti,iar celelalte (limbi) dupd dorinld"*'.
Proiectul mitropolitului Gavriil a intimpinat unele obiecliuni din partea lui Scarlat
Sturza, guvernatorul de atunci al Basarabiei, care stdruia sd se schimbe drepturile materiale ale clericilor in favoarea boierilor. insd in urma mijlocirii stdruitoare a lui Gavr i i l , a v i z u l g u v e r n a t o r u l u in - a f o s t l u a l i n s e a m 5 ,q i l a 2 l a u g u s t 1 8 1 3 p r o i e c t u l m i t r o p o litului a fost aprobat de cdtre 1ara2.
5.
Odatd cu aprobarea proiectului, la data de mai sus, a luat fiinfd eparhia Chiqinlului
qi l{otinului, incepindu-se,totodatd, munca pentru organizarea qi consolidarea noii eparhii.
Partea principala in chestiunea organizdrii vie{ii bisericeqtio constituiau, binein{eles,
organele administrative. insd irr privinia aceasta,problema a fosf inlesniti prin faptul cd
aproape toate aceste organe fusese infiinlate, mai inainte, pentru exarhat. Deocamdatd
au rdmas aceleagigi in eparhia Chigindului. Astfel, potrivit cu proiectul de organizarea3,
in fruntea eparhiei se afla Gavriil, cu titlul vechi de exarh qi mitropolitaa._Caajutor al lui
era vicarul Dimitrie, cu titlul de episcop al Benderului qi Achermanuluio" qi cu reqedinfa
la mdnlstirea sf. Arhanghela6.
Nu se cunosc mai de aproape atribuliile episcopului vicar, pe vremea arhipistoriei
Iui Gavriil in Basarabia ; insd nu mai incape nici o indoiald ci, in toatd activitatea mitropolitului, episcopul Dimitrie, in viafa noii eparhii, ii era de mare ajutor.
Pe lingd arhipdstori, tot ca organ administrativ, printr-o inlelegere prealabil5 cu stdpinirea superioari a Basarabiei,s-a infiinlat la 30 sept. 1813 vremelnica dicasterie exarhiceasci qi cireia, dupi aprobarei proiectului, i s-a dat definitiv titulatura de ,,Exarhiceasca dicasterie a Chigindului"o'. Aceasta, in activitatea ei, dupi dispozilia mitropolitului, urma a se cilSuzi ,,de regulile sf. pirinfi ai pravoslavnicei biserici din rdsirit, de

42

B
:
-

Reeulamentul duhovnicesc a toatd Rusia, de ucazurile sf. sinod qi de dispoziliunile 9i rezoluliile noastre"48.
tot din vremea exarhatului, ca ajutori ai arhipistorilor in ocirmuirea bisericeasca
au remas protopopii qi blagocinii de cercuri. Afard de aceasta,pentru ei s-au intocmit
anumite instrr,ciii, in care fi se precizau atribuliile. indatorirea principald a protopopilor
era supraveghereablagocinilor, care trebuiau si fie un model de bund purtare pentru
subalternii lor. Protopopii aveau ciderea de a cerceta pe candidalii la preolie qi.diaconie, atit in privin{a.itliii qi cintdrii, cit qi a purtdrii, rdminind rdspunzdtori de via}a.vicioasi u .unaiaufitor. Tot protopopii erau insdrcinali cu anchetarea cazurilor de abuzuri qi nedisciplindale clericilor, fiind, de asemenea,obligali sl-i apere de orice nedreptate sau asupriie din partea laicilor. Instruclia atrdgea luarea-aminte a protopopilor ci
judecdti
,,cei nepdsdtori nu numai ci vor fi scoqi din slujbd, ci vor mai fi supuqi qi unei
de neinl5turat"ar).
Blagocinii erau insdrcinafi sd supravegheze,mai de aproape, pe toti clericii,din cercul lor,-indemnindu-i sd inve{e pe dinafari catehismul, sX citeascd cu bdgare de seami
cartea despre datoriile preolilor parohiali, pravilele sf. apostoli ;i sf. pdrinti ; de asemenea
gi
' bucdli alese din Regulamentul duhovnicesc ai tiparite in catehism.
Blagocinii erau datori sd comunice mitropolitului despre toate abuzurile clericilor
gi despre purtarea lor rea (be1ie,bdtii, certuri qi altele). De asemeneain ,.vedomostiile":'0
ce blagoiinii urmau si prezinte stdpinirii eparhiale la sfirqitul anului ei erau , obligali
sd ardt*e ,,cu dreptate gi'fdri pdrtinire", cum sint clericii la citire ;i cintare5r'.
Aslfel de organe administrative existau in eparhia Chiginiului pe vremea mitropolitului Gavriil. Dupd eli'2, s-au petrecut mari schimbdri in ocirmuirea bisericeascda
Basarabiei.in primul rind, eparhia Chiqindului a fost rinduiti in rangul al doilea, avind
arhipdstor cu titlu de arhiepiicopo'. deoarece,la infiinlarea ei, i se dddusetitlul de mitropolie qi exarhie, numai din consideralie pentru meritele personale 4le riposatului mitropolitoo.
O alti schimbare a fost desfiin{area vicariatului odatd cu numirea vicarului Dimitrie in postul de arhipistors5. E drept cd la 1834 se ridicase din nou chestia vicariatului in Basarabia, iar sinodul il insdrcinase pe Dimitrie sd se gindeascd asupra acestei
chestiunii, stabilind locul de regedin{5,precum gi mijloacele de intre}inere pentru vicar.
Chestiunea. insd, a fost aminati, iar in urmd, micgorindu-se teritoriul eparhiei basarabene, odati cu infiinJarea aceleia din Cherson in 1837, ea a fost pirisitd cu desdvirqire
pentru multd vreme"o.
potrivit tendinlei generale de unificare, s-au introdus schimbdri esentiale qi in situafia dicasteriei. iea hai de seami mdsurd in aceastdprivin{d a fost (1852) transfor1nui"u dicasteriei exarhicegti in consistor eparhial, cu toate atribuliile ce apar{ineau
acestuia$ezbmintin eparhiile ruseqtisTqi care, pulin mai tirziu, au fost fixate printr-un regulamenf special5s.De asemenea,s-au luat mdsuri ca dosarele sd nu intirzie in cancelaria
Ionsistorului gi dispoziliunile arhipistoreqti sd fie aduse cit m-ai curind la indeplinire.
pentru aceasta,s-a meiit numirul func{ionarilor consistorului. insd misura cea mai eficace a fost impdrlirea dosarelor nu dupi finuturi, cum era mai inainte, ci dupi afaceri.
Cu ocazia u..it"i-distribuiri, s-a constatat cd in unele chestiuni (judeci{oreqti), era o
mullime de dosare ce remasese nerezolvate cite 10-15 ani de zileo'.
Multe schimbdri s-au fdcut in serviciul protopopilor gi al blagocinilor. Astfel, dupd
Dorunca sinodului, li s-a schimbat titulatura : ,,blagocini superiori" in loc de protoierei
lor. Totodatd pentru ca
iinutali,- ultima denumire nefiind corespunzitoare cu slujba
- cu-blagocinii
acegtia sd aibi fa15 de stdpinirea eparhiaii qi in raporturile reciproce
cit se poate
qi
autoritate
o
atitudine
o
anumitd
(inferiori) qi cu tot clerul subaltern
mai precisd, sinodul a cerut lui Dimitrie si intocmeasci o noud instruclie, mai amdnun{itd.
Pe temeiul acesteia (din 1832), stipinirea eparhiald conducea clerul prin blagocinii
locali (inferiori sau de cerc), care aveau sub cirmuirea lor de la l0 pind la l5 biserici,
iar la rindu-le erau supuqi unui blagocin superior (linutal), care era ales de cdtre con-

43

sistor dintre cei mai vrednici protoierei sau preofi qi intdrit de cdtre arhiereul eparhiot.
in acest mod, blagocinii superiori erau mijlocitori intre stdpinirea eparhiald.Sitot.clerul.
Ei prin blagocinii'tocali (de cerc), aduceau la cuno;tin{a _clericilor toate dispoziliunile
stdpinirii ep:arhiale, ficeau anchete, transmiteau consistorului toate registrele bisericeqti
prirritoare ia starea bisericilor, la veniturile qi cheltuielile lor, adunau de la biserici 9i
udrrur1 la consistor toate ddrile puse pentru casa arhiereascd 9i gcoale etc. Pe de alti parte'
blagocinii superiori eliberau bisericilor registre, supravegheau adunarea ofrandelor
pen-tru bisericl, controlau pa;apoartele clericilor qi ale cdlug-irilor,.m.ai cu seamiale celor
venili de pestehotare, qi raportau stdpinirii eparhiale motivele.sosiriilor, etc. In 1837, pentru Ltagocirrii de cerc, s-i tradus in moldbveneqte instruclia sinodald60.
- nu acordi drepturi
Instiuclia - ale cdrei pdrli principale
-caz, le-am redat mai sus
lor indatoriri de a
vechile
pomene$te
de
nu
gi,
in
orice
superiori
mari blagocinilor
lua partJ Ia numirea p."oiiio. prin examinaria candidaliloror. Cu toate acestea, de
fapt, blagocinii superiori stiruiau sd joace Ei acuma un rol mai hotiritor in viala biseriinstruclia impus6. Ateastd atitudine nu corespundea deloc cu tendinlele
ceascd, d..epSgind
centraliste, care, dupi Al"*u.td.u I, se intdreau tot mai mult in biserica rus5, avind in
Basarabia un puternic adept, mai cu seami in persoana arhiepiscopului .Irinarh62, ur-"q"f f"i Dimitrie. Pentru a pune capdt vechiloi obiceiuri in administralie, Irinarh' in
superiori sint
1845, prin
^de consistorul din Chiqindu dispune urmetoarele: l) ,,blagocinii
cit
obligatiunea
cu
mult,
mai
atit
cu
indatorirea de a face inspeclie bisericilor,
scutiii
de__asesint,
(de
superiori
privafi
2)
blagocinii
cerc)
blagocinilor
asupra
;
cade
u.""itu
menea, scutili de^a prez-nta candidali pentru preolie qi diaconie, deoarece fiecare djntre
aceqtiae daior, perional, sX se adreieie arhiereului cu cererea pentru hirotonie; 3) fi,
i"JJoU*", blagoiinilor superiori li se impune sd nu depdgeasc5,in acliunile lor' instructia
c e l e e s t ed a t i p r i n . r . a r u i s i n o d a l d i n l 8 i u l i e 1 8 3 6 ; 4 ) i n c a z c i n d e n e v o i e a s e s c h i m b a
vreun antimis invechit, e ing6duit preolilor parohiali sd mi se adresezedirect ei inqigi,
nestingherind pentru aceasti pe bligocinii superiori, nici chia-r pe cei privafi, care sint
numai- obligali sd indemne pe preoli sd facd acest schimb, cind vor observa cd vreun
antimis s-i invechit"63. Irinarh, insi, nu s-a mdrginit la aceasti misurd. Acceptind
ideea protoiereului Vasile Puriqchevici, blagocin superior.al linutului Chiqindu' 911 .e
prin blagocinii pri,,urrtoritelil" eparhiale pot u$or aduce la indiplinire dispoziliunile lor
cu indainsircinind
numdrul
blagocinilor^su_periori,
va1i.,, Irinarh^a inceput sd ieducd
protopopia
1845,
pe
la
sfirqitulinului
Astfel,
cerc.
{inutului.Chiqipe
de
cei
lor
toiirlie
ndu a fost desfiinlati, fiind inlocultd cu patru cercuri de blagocinie. Toli blagocinii de
.eic (ai 1in. Chigindu) atirnau, in chip nemijlocit, de consistoroa.in celelalte tinuturi,
Uiugo.inii'superiori au rdmas; ins6, deocamdalS,cu atribuJii reduse, iar in 1859 serviciul le-a fost desfiinfat, in toati eparhia'
S-a schimbat qi situalia materialS a ocirmuirii eparhiale. Mai intii, in urma intervenfiei stdruitoare a mdnistirii Zograf din Athos, mogiile expropriate ale min. Cdpriana,
printr-un inalt ucaz din 6 martie 1837, au fost inapoiate Zografului65, iar intre{inerea
ocirrnuirii eparhiale a fost trecutd pe seama statului deopotrivi cu toate eparhiile de
acelaqirang (al II-lea). Odati cu aceasta,s-a desfiinlat, de cdtre sinod, adunarea banilor
de la'cleric] pentru hirotonie in folosul episcopului qi pentru qcoale (,,dajdia", sau ,,banii
ploconului qi ai gcoalelor"),9i de la locuitori - darea pentru,,peciuri de cununie"
l,,seHqarllrbre KBLTTKI").Motivul era ci aceastd orinduialS nu corespundeacu regulile
ocirmuirii generale bisericegti ale statului rus"66'
Din scurtul istoric expus mai sus, in ce priveqte partea administrativd bisericeascd
din Basarabia in perioada organizdrii eparhiei, se poate vedea cd ocirmuirea bisericeascd se .omp.rn"a dintr-un lntreg sistem de organe ce cuprindea toatd viata bisericeascd a noii iparhii, dindu-i, treptat, o anumiti indrumare spre deplina unificare cu
biserica rusi. ,Regulamentul duhovnicesc", ucazurile sinodale,- erau singura bazd
pentru activitatea icestor organe. in hotarele eparhiei toate organele administrative
,.1pur. autoritilii arhiplstorului, care avea pe la sfirqitul perioadei deplini putere
"ruu
in toate chestiunile vielii bisericegti. in astfel de condiliuni, binein{eles, nu rdmesese

44

nici umbra vechii orinduieli, cu caracter de descentralizare, cind credincioqii luau


parte la alegerea candida{ilor pentru diferite trepte de slujbx in bisericd.
Dar viala noud a bisericii basarabene, in latura ei administrativd, se deosebea de
cea veche nu numai prin principiile aduse din Rusia gi prin spiritul centralist, impus noii
eparhii. Toate formele de activitate eparhiali,incepind cu registrele variate qi multiple ale bisericilor parohiale, continuind cu corespondenla complicatd a blagocinilor
de cerc qi finutali qi sfirgind cu munca variatd a dicasteriei - mai rirziu a consistorului toate aceste forme erau noi qi cu desdvirqire strdine pentru credinciogii basarabeni,
dintre care foarte pulini puteau profita, deocamdatd, din toate aceste schimberi.
CAPITOLUL II
Starea intelectuald ;i morald a preo{imii. Drepturile clericilor.Mijloacele de
intre(inere ale clericilor. Dreptul de moStenire asupra parohiilor.Epitropia eparhiald
1.
intiia grijd a organelor administrative era clerul. S-a vizut in introducere, in ce
stare se afla clerul basarabean inainte de 1812. Mitropolitul Gavriil a constatat, prin
dese vizitiri canonice in.eparhia Chigindului, ci aproape toate locurile preo{eqti erau
ocupate de oameni lipsi{i de orice studii, abia qtiind sd citeascd gi sd scrie67,iar slujbele
bisericegtise fdceau cu neglijen{d qi fird pricepere, in chip mecanic. in multe locuri, in
zile de sdrbdtori gi duminici, preolii preferau sd se duc5, in loc de bisericd, la iarmaroace,
care se {ineau in aceste zile. Printre clerici era obiqnuit un fel de,,vagabondaj",- trecerea preofilor dintr-un sat in altul,- obicei care, intre altele, avea temei in faptul cd
mulli preoli, cum s-a spus, erau firi parohii68. La inferioritatea generald a clericilor
se adiugau vicii urite qi vdtdmdtoare pentru chemarea preoliei, cum era befia, sau indeletniciri nepotrivite pentru misiunea preofeasc5,de ex.: nego{ul gi alte afaceri ; de asemenea cdmdtdria, etc., ceea ce micgora, ;i mai mult puterea de inriurire educativi a preo{ilor asupra pistorililor6!'.
Toate aceste scdderi, avind adinci ridicini in viala clerului, nu puteau dispirea
u9or, gi apar ca dominante in aceastdintreagd perioadd. in 1822, cind in locul lui Gavriil
venise Dimitrie, dintre toli preofii eparhiei Chiqiniului - 31 de protoierei qi 1064 de
preo[i -- numai zece, abia, aveau studii complete seminariale,gi doi isprivise clasa filozoficd a seminarului, iar restul erau. cu qcoald inferioari sau chiar cu pregdtire de acasd.
Nu dispiruse nici viciile clericilorT0.Cu pu{in s-a imbundtSlit starea intelectualS qi morald a clericilor qi la sfirqitul acestei perioade. tlrmagul lui Dimitrie, arhiepiscopul Irinarh, constati la preolii basarabeniaceeagiignoranfi qi lipsd de pricepere in conducerea
registrelor bisericeqti etc.".
Bineinfeles cd toli arhipistorii basarabeni luau mdsuri pentru inldturarea scdderilor
clerului. Pe vremea mitr. Gavriil, dicasteria, pornind de la ideea cd ,,atit preotimea
acestei noi eparhii, cit chiar $i protopopii au nevoie de invdliturd qi a se adapta la o
orinduiali cuvenitd", era de pdrere ca pentru intreaga eparhie sd fie numili doi inspectori
sau conducitori, dintre care unul ar avea sub supraveghereasa finuturile Orhei, Soroca,
Hotin qi Foleqti gi altul - fin. Lipuqna, Hotdrniceni, Codrii qi GreceniiT2.Dupd cit cunoa;tenl faptele din actele arhivelor, asemeneainspectori n-au fost numili, numai dacd
nu-l vom socoti ca atare pe protoiereul Teodor MaliavinschiT3.De asemenea,nu o dati
mitr. Gavriil se adresd cdtre preolime cu apeluri pistoreqti, in care ii indemna sd se
ablini de_^lapurtiri rele. Pe lingd aceasta,dinsul a sporit numdrul blagocinilor gi protopopilor''', c-5rorale cerea sd aib6,,supraveghere nesldbitd" asupra clericilor ce le erau
incredinfali. in acest scop, el a intocmit pentru blagocini qi protopopi gi o anumiti ,,instrucfie"'o. O altd mdsurd, de care se folosea mitr. Gavriil spre a ridica nivelul intelectual
al preo{imii locale, era invitarea preo{ilor din eparhiile ruseqti,pe care-i aqeza,adeseori,
in locul preolilor romAni. Aga, de pildi, la catedrala din Chiqiniu, din 18 clerici, citi erau
acolo in 1812, 16 au fost adusi din Rusia76.

45

Nu mai pufni grijd avea de-preofime, de nevoile ei intelectuale qi morale gi al doilea


arhipistor Dimitrie. In primul rind, el a intocmit pentru preolii parohiali o instruclie, in
care a dat ldmuriri pentru legile qi regulile privitoare la metrici, li te-deumuri impiidtegti
qi parastasuri; a ardtat, de asemenea, indatoririle preotului fatd de bisericd. piind nevoit qi d?nsul sd hirotoneasc.din preotie, cu dezlegarea sinodului", pe candidalii iegili
din rindurile clericilor inferiori - cintdreli qi diaConi,- Dimitrie a luat asuprd-qi sarcina de a examina pe candidalii pentru preofie, din citire, cintare, tipicul biseriiesc
Ai
catehism,iar in lipsalui, sau in'cai de boald, era'inlocuit de'egumenut ioa"icfrietl efare
de aceasta, pentru a-i instrui pe. candidali in chestiuni privitoire la indatoririle preotegti,
cum,.9i pentru a-i atrage la o viald interioard creqtineasc5,a fost pus arhimand'ritul Irineute,.iar grija, mai de aproape, pentru pregdtirea candidalilor de preolie, o aveau, dupd
dispoziliunile lui Dimitrie,, blagocinii superiori. Aceastd orinduiald a durat in tot iimpul
arhipdstoriei lui Dimitrieou. Dorin;a de a avea in eparhie, cit mai curind, preoti instr;ig
il fdcea gi pe acest arhiereu sI se adresezeconsisioriilor din vecinitate, bin ioaotia qi
Ecaterinoslav, cu rugdmintea de a recomanda absolvenlilor seminariilor din localitate,
ca, in cazul cind vor consim{i, sd vind sd ocupe parohii-in Basarabia. Trebuie addugat
cd, in chestiunea aceasta,_
stdpinirea eparhiali baiarabeand era ajutatd de sinodul rus,
care, prin ucazuri speciale, comunica arhiereului local numele ibsolvenlilor liberi ai
seminariilor din alte localitdli8r. Dimitrie a avut mult de luptat gi cu scdderile morale ale
preolimii, qi in primul rind cu befia. Socotind ci cel mai bun miitoc de luptd este lumina,
invdldtura,Dimitrie
.!1dem19 preolimea s5 comande gi sd ciieascd opere cu conlinut
religios-moral, ca de pildd: ,,Tabla Noui" (,,Hona-aCrplr-xra,rr,,) de aitriep. veniamin,
,,citirea creqtineasci gi Duminicald" (XpnctlraHcKoe r Bocrpecnoe greHr.re,,).
Irinarh, urmagul lui Dimitrie, era qi mai hotdrit in chestiunla ridiclrii nivelului intelectual al preofimii qi, indeobgtevorbind, a pregdtirii candidatilor la preolie. El nu se putea impdca cu faptul cd d,ezlegarea datd,lui Dimitrie de a numi prebli aintre cintdreii a
devenit un obicei foarte rdspindit. ,,socotind acest obicei foarte vdtim6tor,. - raporta
Irinarh sinodului - ,,mi-am impus, deocamdatl, ca normd sd fac pe cintdreti numai
diaconi, qi numai pe urmd... sd-i invrednicesc cu gradul superior, qi pe lingd aclasta -numai in cazuri de nevoie gi la acele biserici, unde slujba dumnezeiascd selace in limba
moldoveneasci". Condiliunea indispensabild,era ca acii ce candidau la preofie qi diaconie si lind un examen din catehismul cel mare. Pentru acele biserici undi slujba se ficea
in slavoneqte, 9i Irina.rh invita candidali din eparhiile vecine, dintre absolvenlii seminariilor, prin autoritdtile eparhiale respective.
La aceastd mdsurd, Irinarh era silit de altfel qi de citre sinod82.E de notat, insd, ci
p.ufini tineri consimleau sd vind in Basarabia, cu toate ci mdsura aceasta intra in prevederile politice ale stlpinirii ruse, iar in unele eparhii din Rusia mulli absolventi ai seminariilor stdteau firi locuri. Pe de altd parte, candidalii rugi nici nu corespundeau condi{iunilor locale. Aceasta nu putea sd n-o r..unour.8 chiar qi lrinarh^ ,,ivlajoritateaparohiilor din eparhia local5" - scria Irinarh oberprocurorului sinodal - ,,sint locuite
de moldoveni, pentru care slujba dumnezeiascd se face in l. moldoveneascd, qi elevii
seminariilor depdrtate nu pot fi intrebuinfafi aici cu folos". Situafia era foarie'grea qi
Irinarh era nevoit sd_hirotoneasci chiar qi candidali fdrd pregdtire speciald, cdci altfel
',multe biserici ar trebui cite ciliva ani sd rimind inchise qi-multe purotrii fdrd preo1i,.83.
2.
Nivelul intelectual gi moral, atit de scdzut, al preolimii corespundea pe deplin cu
starea juridici a clericilor. Drepturile acestora nu eriu bine fixate prin legi,'iat ."1. pt"vdzute in lege nu se respectau. Mitropolitul Gavriil se plingea guvirnatoiului Sturzi c6
dregitorii civili,..ca qi boierii gi locuitorii, qi, mai cu seimd, arendaqii moqiilor, nu inceteazd a nedreptili preolimea: unii cu cartiruiri gi transporturi cu i5rulele, aliii cu diri
qi alte indatoriri ilegale ; de asemenea cu insulte gi necinstiri, impunind
i" preoli la corvoade deopotrivd cu ceilal{i locuitori8a.

.r,rdrpdd,

-::

dMs$tillg:::rirlit

.ea
in
..:
:)Ll
-a-

il

q"::d

Mitropolitul comunicl oberprocurorului cd unii ispravnici primesc plingeri impotriva fe{elor duhovniceqti,le judecd qi hotdrdsc pricinile fdri qtirea delegatului preolimiint. Aga era starea de fapt, cu toate cd legile existente,^peatunci, in Rusia puneau preofimea la addpostul tuturor ofenselor qi nedreptd{irilorou.
O altb laturi in starea juridicd a preolimii constd in aceea cd, in baza obiceiului
vechi consfinlit prin legea din l2 august 1823, clericii erau legali de Iagma duhovniceascd nu numai prin serviciu, ci prin insdgi obirgia lor, aqa incit in aceastdtagmd rdmineau sau erau socotifi ca membri ai ei gi acei descendenliai clericilor, care de fapt nu
aveau in biseric5 nici o slujbd. $i aceastd particularitate a situaliei juridice a clericilor
era cu atit mai inrdddcinatd, cu cit se intemeia pe starea economicd ; cum se vede din legea din 1812, descendentiiclericilor nu puteau cipdta mijloace de trai decit de la tagma
duhovniceascd.Astfel, preo{imea din Basarabia, ca qi acea din Rusia, constituia un fel
de casti. Baza ei economicd erau veniturile parohiale, pe care le mogteneau unii de la
al1ii. O asemenealegdturd intre fiecare persoani qi toati ta1ma preolimii uqura, bineinteles in oarecare mdsurS, starea material5 a clericilor, aducindu-le, ins5, in schimb o
qtirbire a drepturilor.
3.
Nici starea materialS a clerului nu era mai bund. Deqi avem in aceastl privin!5 puline informa{iuni, putem spune ci izvorul principal de existen}d, pe vremea mitropolitului Gavriil, era taxa de la credincioqi pentru sivirgirea diferitelor slujbe. E de crezut cd
situa{ia aceasta de dependen{dpricinuia multe nein}elegeri, qi mitropolitul s-a simlit silit sd fixeze o anumitd platd pentru serviciile preofeqtio'.
Aceeaqi mdsuri gi din aceleagimotive a luat-o qi arhipdstorul Dimitrie'b. Un alt izvor de existen{d, in parohiile rurale, era ajutorul material al boierilor proprietari8e.
1\.ceastdorinduiali nu privea decit pe preolii a;ezali pe moqiile boieregti. Vom adduga,
cd dupd unele qtiri, multe biserici din Basarabia aveau in posesiunea lor pdmint cdpdtat
inci sub stdpinirea turceascSeo.
Dupd alipire, in Basarabia s-au intemeiat multe sate pe domeniile statului. Pentru
preolii acestor sate in actul sinodal din 1813 nu se vorbea, bineinleles,nimica despre pdmint, qi aceqtia cu vremea au intrat, treptat, in posesiunea fina{ului gi a pdqunelor foarte
intinse, aqa incit tdranii din aceste sate ajunseserd strimtorati. Se crease, indeobqte, o
situatie grea atit in satele boiereqti, cit qi in cele de stat: in cele dintii, deplina atirnare
de boieri pricinuia preolilor multe nepldceri, iar in cele din urm5, nefiind indica{ii precise in lege, preolii aveau necontenite nein{elegeri cu }dranii, cu atit mai mult, cu cit
intinderea de pdmint asupra cdreia bisericile cdpitase drept rdminea nefixatd prin
legeer.Se cerea o rezolvare hotiriti qi precisd a acestor chestiuni qi aceastanu s-a ficut
decit pe vremea lui Dimitrie, urmaqul lui Gavriil.
ln 1829, inbaza unui inalt ordin din 6 dec. al aceluiagian, s-a hotdrit ca fiecare bisericd, avind un preot gi un cintdref, sd primeasci ca normi un lot de 33 desetinee2de
pdmint. Aceastd suprafali varia in proporlie cu intinderea proprietdlii funciare a [draniior : lotul bisericesi se mdrea duph mdrimea pdmintului dat in posesiuneq tdranilore3.
Aceasta era o lege generali, care privea toate parohiile din Rusia. In Basarabia
ea s-a aplicat in linuturile Bender, Acherman gi Ismail, unde fiecare familie de tdrani a
fost inzestratd cu 40 de desetine, iar familia imigratb cu 30 de deset.; aqa ci, potrivit cu
legea din 1829, fiecare parohie a cdpdtat o porliune intreitd - 99 de desetine. Pe baza
acestei legi impdrlirea pdmintului pentru biserici in satele de pe domeniile statului s-a
fdcut repede, $i pe la inceputul an. 1835, 65 de biserici din asemenea sate aveau cite 90
de desetine,o bisericd cu doud ,,priceturi"enera inzestratd cu 198 desetine,T5 de biserici
in coloniile bulgdreqti cu cite 120 de desetine, iar bisericile din Bolgrad gi Comrat, fiecare biserici cu doud,,priceturi", cu cite 240 de desetine. Mai rimisese incd cinci biserici
din aceste sate, neinzestrate cu pdgiqt, qi in 1835 stdpinirea eparhiali incepu sd l6mureascd qi chestiunea acestor bisericies.in 1843 legea din 1829 a fost confirmai5 ain noue6.

47

Aqa s-a rezolvat chestiunea privitoare la loturile de plmint pentru bisericile din satele de pe domeniile statului'
{Jn
Mai anevoioasd era inzestrarea cu pdmint a bisericilor din satele boiereqti,
intocmite
1829,
6
dec.
din
legii
normele
erau
eparhiald
pentru
stipinirea
potrivit
model
pentru parohiile ruseEtiin satelede stat. Boierilor, insd, ntt le convenea aceasti lege, care
pimintui pentru totdeauna. Din aceasti cauzd,in 1835, abia 13 biserici din
i.
"*p.opriu
ur, fost inzestrate cu pdmint. Dimitrie, cu ajutorul guvernatorului,.a stdboi.."qii
,ut.l"
planuri'
iu;t.u loturile de plmint bisericescin-aceste sate si fie precizate prin anumite
hotarnici".
intocmite de cdtre ingineri
Cu toate mdsurile luate pe vremea lui Dimitrie, starea materiali a preofilor n-a fost
pe deplin clarificatd. Erau multe imprejurdri ce agravau situalia chiar ;i in acele parohii
qi cite
iu .ur. se refereau direct dispoziliunile iui Dimitrie. Aqa, multe sate aveau cite doud
pe
pimint,
de
cu
suprafa{a
corespundea
ce
nu
ceea
trei ,,priceturi" rdmase din trecul.
parohii
foarte
Erau
le.gald.
proporlie
pdmint
in
bisericesc
9i
aveau
parohii
nu
cind unele
sdrace. linind seama de acesie imprejurdri' arhiepiscopul Irinarh, urmaqul [ui Doimitrie,
"
si retluci numbrul preotilor in parohiile unde erau ,,pricetrlri" de prtsos .
-.
stdruia
i; 1842, sub Nicolae I,'a suivenit inci un insemnat mijloc de existen{dpentru preotim e . A n u m e , p e t e m e i u l u c a z u l u i i m p d r d t e s c ,i n b u g e t u l s t a t u l u i s - a - p r e v d z u t , . a n u a l ,o
pe
sumi de 100-000 ruble pentru salarizarea preolilor din parohiile sdrace". lrtnarh,
parohii
basarapentru
23
stat
la
leafd
de
1844,
oblind
in
sd
izbutit,
a
legi,
baza acestei
din cele mai sirace'
bene
-- imbundtdlirea.stirii
in Rusia existau;i alte mdsuri care tindeau spre acelaqiscop
asupra parohiilor'
al'c^lericilor
mogtenire
fost
de
a
dreptul
Astfel
clericilor.
a
materiale
legi: a) in
acestei
in
urma
care, rnai tirziu, a fost consfinlit prin legea din 12 aug' 1823.
rudele lclr,
sau
copiii
preferinlS
de
numili
erau
sau
mor1i,
locurile clericilor imbdtrinili,
pe v5sau
pe
cei
derrrisionafi
intre{ine
a
de
cu
indatorirea
insi
qi
strdilii,
asemenea
de
cifd
neocupate
care
rdmineau
cluve ;i orfani ; b) orfanilor clericilor li se pdstrau locurile
qi
vdduvelor
folosul
in
sd
dea
obligate
erau
c)
,,pricetele"
vreme aceqtia erau minori ;
aceasta
I-egea
pdmintul
bisericescrt"''
gi
parte
din
din
venituri
o
lor
parohiile
din
orfanilor
nu crea o situafie n9u5, ci sancfiona numai o orinduiali veche, deveniti obicei. Cu toafe
in
cri aceasta mdsurd, dupd lege, nu putea ii aplicatd decit in cazuri excep{ionale"",
vechi'
obiceiul
qi
mult
mli
intdrind
mai
des,
lo.-tnult
uo.u
aplicarea
realitate
L"egeadin 12 august 1823 a fost aplicatd qi in Basarabia-Printr-o circulari speciald,
pe cintdrelii
Ae ta fricasteria Chilindului li s-a p,,i in vedere protopopilor sd indemne
necdsdtorili, precum qi pe alfi tineii din tagma duhovniceascd ce ar dori sd se insoare
sd ia in cdsdiorie fete tbt din tagma duhovniceascf, qi ,'pentru aceasta vor primi binecuvintarea cereascS,iar de la aihipdstor o cieosebiti'consicleratie"ttt:.O oarecare uqurare in starea materiali a preoliloi s-a adus prin desfiinlarea, in 183'7,a ,,ploconului
precum ;i a ddrii pentru ;coale""'.
episcopiei".
'
Stlpinirea eparhiald a avut'griji gi de mernbrii cei siraci ai tdgmei duhovniceEtili'
incd in anul 18i8, sub mitr. Gavriil, a luat fiinl5,,Epitropia pentru sdracii din tagma
duhovniceascf a eparhiei Chigindului". (,,flone.{nrerlcrBo o 6e4ultx AyxoBHoro sBaulnla
prin
Kn-rHescrori Enipxur.r"\. La inceput, mijtoacele Epitropiei se adunau mai mult
perioadei,
oi.und" benevole qi bineinleles nu ii.rttg.au la sume mari'''' Pe la sfirqitul
se
npitropia era alciiuiti din 4-5 membri, avind 30-38 colaboratori' in fiecare an'
p
r
i
n
c
u
t
i
i
le
i
a
r
r
e
s
t
u
l
(
p
?
n
[
r
.
)
,
I
a
j
0
0
5
5
0
p
r
i
n
p
a
r
t
e
c
o
l
e
c
t
d
r
.
,
uiunui pind la 2.J00
- se addugau procentele la capitalul aduinfiinlut. in fiecare biserici. La aceastdsumi
nat in anii precedenli (16 75.3 rub.). Din aceste mijloace Epitrop"ia achita, in folosul
sdracilor gi orfanilor de clerici, pina la 3000-3300 rub. anual "'n.
starea
Concluzia generald la care se ajunge pe baza faptelor ardtate, cu privire la
atunci
indreptau
iqi
arhipdstorii
cd
to{i
clerului basarabeanin prima perioadi, estta.eea
toate sfor{Xrile spre a crea preo{imii o situalie mai buni qi mai traintca' ln urnlarrrea
misiu-ne a .clericilor
;;;;;"1 r.fp, .i se intemeiau pe doud principii : intiiul
^singura
biserice;ti ;
slujbelor
prin
sivirqirea
este acea morald-religioasd, iare se indeplineqte

48

clericii, pe. lingi pregStirea corespunzaal doilea - pentru a indeplini ace.astdmisiune,


i-ar rldica.in ochii pdstorililor' Fald
ce
materiald,
toare, au nevoie de o bund situa{ie
p6stoin mijlocut c6ruia erau chema{i sd-qi ducd sarcina
de pSstorili, fafS de o";;;,apde
pu{in,
mai
cel
cunoascd,
si
cerea
riei,- preo{ii n' uu.!ii'ui* inJatotiri. Nu li se
religioase' Numai
cele
pe
lingd
lui
sufleteqti,
qi
nevoile
'arhipdstorii
roape acest norod, .""ri"."tti
qi
basarabeni,- incepind cu mitr' Gavriil
astfel se explicd fuptnf--.a ioli
de preolie din gupe
candidalii
Basarabia,
-*;,r;;,'n"i.r.!tut,
in
sfirqind cu Irinarh
sus' corespundeape deplin cu concepberniile ruse, ceea ce de altfel, cum s-a vdzut mai
!a stipinirii lariste'
CAPITOLUL III
clddirile bisericeEti'
luminarea religioasd a pdstori(ilor.Grija pentru -i-orla.duminical'
repausului
Chestiunea
Predt\tte.CatedraLa
l.

,illfll-:

L-)

' ' f e
lllliit-d

-a-

incepind cu intiiul organizator al


Multe mdsuri s-au luat qi cu privire la pisforili.
poporul basarabean pe calea
ind.u*.re
,5
eparhiei basarabene,";;i;;fi";;ii'sidr,riau
in primul rind s-a gindit mult sd repare
inva{iturii biserice;ti. in acest scop mitr. Gavriil
alts multe noi, indemnind la aceasta pe
vechile cladiri bisericeqti ; de asemenea a fdcut
timp de.opt ani (1813-1820) au fost
in
indemn,
acestui
siteni qi pe boieri. il;fiil;
c5 acestea aveau o
qi irpriuit., up.oupe 200 de biserici noi. E drept
i;.4;;,';r"re
cu qindril6'
acoperite
lut,
pereli-de
d. piuttX, cu
i.-.iiu
construclie foarte ri'ilJa,."
sd se faci astfel de
permitea
eparhiali
trapi"lt"u
i.ta,
uneori chiar cu pui"'#;;;"t,rtt.
clSdiri, linind seama de nevoile religioase'
qi plgTf. Dimitrie, care cerea.aiutor'nu numai boierilor
Aceleaqi mdsuri le lO*"
s-au zidit fru-

siSruinleiacestui.irhipdstor,
si sdtenilor,aar g ste-iinirii f"iL". fnfufp.mita
biseAiherman Ei Hotin' Toate ace-ste
e;nd"t,
Ismail,
moaseclddiri uir".i.!itl'in-Cniliu,
- fdrd
10o/o"106
de
aqa-,is"l
,,capital
;;;*l;i,Jin
rici au fost ridicate:ii'#;;;i";i;;
rie impouirali cu vreun iTpo:ir.. $i cgtg mai multe biserici
ca locuitorii acestor;;";;;t
t8Zt,^cindbimitrie a ocupatscaunul
au fost cldditep. fu *t.l-S destul,i rprttJ-.e in
iar in 1843 - pe la sfirqitul
biserici,
arhipastores.,in intr"uga Basarabie.iuu-S6Zde
arhipistoriei lui - 905.
Dimitrie' in privinla coninsd, momentul cel mai mdre! al activit5lii arhiepiscopului
Chiqindu'
strucliilor bisericeqti,este noua catedr,aldziditd in
inci din 1817'fiind' insi' reridicatd
fost
a
noi
catedrale
unei
Chestiunea.orrri.,riili
cirmuitor al Novorosiei'
voronfov,
M.
contelui
ajutorul
cu
zolvatddefinitivabia in 1g30,
Melnicov' profesor de
cdtre
planul pentru
.iiai.L cu clopotnil6 a fost f5cut de
la 11 mai -1830'qi la
inceput
"ouu
a
Lucrarea
arhitecturdfu e.ui"n'lu d" urt" fiu.o!t".
a avut loc la l5 oct' 1836'
l2 ianuarie 1S35a-;;;i terminatd.Sfinlirea catedralei
lui Hristos,cu doud prestoale
Noul locaqUir".iJ"r.-ulost zidit uui;rJtt.u."l Nagteriisfintului Nicolae Ficitorul
doilea
al
iar
aldturate,,rr,.rti.,ctrinuisf- Ale*andru Nevschi,
covqarov' Pentru capictorul
de
executate
fost
au
picturn
de Minuni. rout" r,r.ii.il. ;;
(16000
kg) de arama
puduri
ni.nitti", b-audat 1000-de
tedratd,in urma ir;;;ii.il,r'l
cinci clopote'
turnat
s-au
care
din
Ismail,
la
Silistra
din vechiletunuri ;;;;ii;;t.Jin
deosebitturn
un
iniltat
s-a
kg)
400
(400
pui":O
mare
pentru clopotul ."i-*ll
Feodorovr0T'
P'
g.ufiernatorului
,,sfintapoartd.. (,,.;;;;;" ;parf), ain iniliativa
tpt"
se schimb.d.
ll::'
Asrfel ca starea lucrurilor in privinia'locaquiilor. bisericeqtifoarte vechi, nematcobiserici
multe
erau
trinarh
lui
i.re';;^;;;ri.l".e^p"'"."-.u
pentru poporr0s'in.unele locarespunzindmenirii a""" fi locaquride.edulalier"ligioase
bisericiievechi, silindu-sea le
inittidea
i.inuttt
-Iii"
Uiri.lJi'ii'6"-irri*t'on.
litili, insd,
".u' r"i.
lcestea,rnutt. t" ia.eau din piatrd, aqaci numirul Oi:::tt]l:ti' lninlocui cu altele
condusdcu multd energle'a$a
lemn incepu sd scadd.Activitateaconstructivda fost
in
eparhiaChiqinduluierau 865 de
trinurh,
l.,l
cir in 1858,pe ru r]illit"r-ur-tripdstoriei
49
j

PLrD,,\\(hl

1 rtlll

! f r * t * t } *

ntfnx.i

Noua catedrali din Chiqiniu

piatri, 23
b i s e r i c i ,d i n t r e c a r e 3 1 4 e r a u d e p i a t r S ; i 5 5 1 d e l e m n . M a i e r a u 1 5 c a p e l ed e
de
biserici
de
3l
mindstiri
erau
de
2l
in
capele,
4
biseriii
de lemn, in cetili erau
9i
piatri qi trei de lemn. Unele biserici primeau de la stipinire o oarecare subvenlie pentru
i u c r d r i i e d e r e p a r a { i eq i p e n t r u i n t r e l i n e r e r r " .
in
O d a t i . , . l d d i r . u b i s e r i c i l o r , s - a u l u a t m d s u r i g i i n c e p r i v e q t eb u n a o r i n d u i a l d
p
r
r
n
t
r
u
n
R
u
s
i
a
"
'
.
d
i
n
b
i
s
e
r
i
c
i
l
e
d
i
n
p
o
t
r
i
v
i
t
c
r
.
r
o
r
i
n
d
u
i
a
l
a
i
n
c
5
"
G
a
v
r
i
i
l
M
i
t
r
.
biserici.
p
e
n
u
n
a
c
u
t
i
i
:
d
o
u
b
u c a z d i n 5 a u g . 1 8 1 7 , a d i s p u sc a i n f i e c a r e b i s e r i c i s d s e i n f i i n l e z e
banipentru
adunarea
alta
bisericii,
folosul
oirande de la credincioqi in
tru bani
. r e a s f .D i m i t r i e , , a g d s i tc u c a l e " s i d e a , i n 1 8 2 8 ' o , , i n s t r u c l i e "
l o r i n f o l o s u ls d r a c i l o r r r z P
prin care dispunea urmitoarele: ,,a se orindui pe la toate bisericile cite un starostesau
poarte
sameg..; acesraera obligat sd intocmeascd un inventar 4l averii bisericegti9i sd
bisericilor'
venitului
pentru
sporirea
lingi
aceasta,
Pe
gi
itreltuieli.
venituri
condicele de
vinzarea lgmindrilor irma sd fie a bisericii ;de asemenease infiin{au doud cutii,- una
a bisericii gi alta a sdracilor, ,,iar alte cutii s5 lipseascd;i. din soma bisericii nici samequ
fdrd de preot, nici preotul fird de sameq 9i fird de epitrop nu vor putea face nici o
la
cheltuiali,,... La sfiigitul anului banii sdracilor urmau sd fie trimigi prin protopop
ardobignuita
ctt
duhovniceascd
Epitropie ,,pentru ciutarea celor siraci din tagma
t u r . , , . . . ' r 3 .A s t f e l , c u m v e d e m , i n b i s e r i c i l e d i n B a s a r a b i as - a i n t r o d u s s e r v i c i u l ^ e p i t r o
ru atribulii fixate mai de mult in legile bisericeqtidin Rusiarra. in 1838
pii"r'tit"ri..gii
pe la toate biiericile s-au trimis deosebite,,Pravile", din consistor,cu privire la.vinzarea
iumindrilor bisericeqtirrs.Preasf. Dimitrie purta grijd qi de inzestrarea bisericilor cu
c e l e t r e b u i n c i o a s e :v e q m i n t e ,c d r f i , r e g i s t r e ,e t c . , ; i i n l i p s a a c e s t o r a ,n u a p r o b d s f i n { i r e a
r6.
bisericiir
S l u i b a d u m n e z e i a s c ds e f d c e a , b i n e i n l e l e s 'i n l . r o m A n e a s c d '

50

::i:lliljili:'

O altd mdsurd tinzind la luminarea pdstorililor a fost indemnarea preolilor de a


preda norodului invdldtura bisericeascdin formd de ,,invd1ituri qi convorbiri de catehizare". Pentru a inlesni preotilor indeplinirea acestei misiuni, din porunca mitr. Gavriil
s-au alcdtuit in L moldoveneascdinvSldturi scurte, care urmau a fi neapdrat citite in biserici in fiecare zi de sdrbdtoare $i duminicS.
in 1821, sinodul dd un ucaz prin care se atrdgea luarea-aminte a arhipdstorilor
asupra relei stdri a poporului in ce privegte viata lui religioasd-moraldrrT.Pentru inldiurarea neajunsurilor observate,ucazul cerea sd se predea, necontenit, invSliturd creqtineascd,in fiecare duminicd, inainte sau dupi liturghie. in urma poruncii sinodale s-au
intocmit anumite regulir't. Pe temeiul aceloraqi porunci sinodaie, arhiep. Dimitrie a
dispus ca in satele moldoveneqti, pind cind se vor tipdri invdldturile proiectate in l. moldoveneasci, preolii si invefe pe parohienii lor rugdciunile dupi utrenie. De asemenea,
la sfirqitul liturghiei, cum qi dupd liturghie, sd se citeascd catehismul, invildturi sinodale
5i si se dea ldmuriri privitoare la evanghelie. Ca ajutor pentru bisericile rurale, Dimitrie
a dispus sd se alcdtuiasci un catehism, in formd de convorbiri scurte, in care sd se dea
explicalii asupra rugdciunii Domnului gi a sf. liturghii. in acelaqi scop, insugi arhiep. Dimitrie igi lui sarcina sd traduci in l. moldoveneascdinvSl5turi pentru duminici gi zile
de sdrbdtori. La Chiqiniu, in catedrali qi in celelalte biserici, se rosteau invdlituri dupd
un anumit plan aprobat de arhiepiscop. La aceastd muncd au fost atragi qi profesorii
seminarului. In oragele unde nu erau preoli cu gcoal5, protopopii erau insdrcinali cu
tdlmdcirea credinfei, fiind obligali, in prealabil, si inainteze arhipistorului planul predirii invdlSturilor.
Arh. Dimitrie urmirea, cu toatd luarea-aminte, dacd se indeplineqte dispozitiunea
lui. Preolii neglijen{i erau ameninlali cd vor fi indepdrtali din parohiile lor qi inlocuili cu
allii ,,ce vor avea frica lui Dumnezeu"lle.
Un alt mijloc pentru atingerea aceluiagi scop erau predicile. Cei mai de seamd propovdduitori erau inqiqi arhipdstorii. Dupd cit se poate judeca pe temeiul acelor 1l predici care ne-au rdmas de la arh. Dimitrie, el qi in propovdduirea sa proprie nu ie;ea,
aproape deloc, din cadrele subiectelor indicate subalternilor pentru predici. Adevirurile
credin{ei creqtineqti, via}a evlavioasS, dragostea fafd de {ar - acestea erau subiectele
principale, pe care le trata, mai des, arh. Dimitrie inaintea ascultdtorilor sdir20.Mare
teolog-teoreticianqi distins propovdduitor era gi Irinarh, urmaqul lui Dimitrie. in predicile acestuia predominau, in .f.ond,aceleaqi subiecte - simbolul credinlei, rugdiiunea
Domnului, cele zece poruncir2l.
Stdpinirea eparhiali stdruia muit sd indemne la propovdduire gi pe preofi. Dispoziliuni mai stricte qi mai precise in aceastd privinti s-iu fdcut de cdire'Irinarh. in toata
Basarabia au fost alese gapte puncte unde,- duminica pi in alte zile de sdrbdtori - se rosteau predici, qi anume : Ia catedrala din Chiqindu, la acea din Bender, la biserica ,,Schimbarea la fa1d" din Bolgrad, la catedraleledin Cahul, Hotin, Acherman gi Ismail. Atit conlinutul predicilor, cit gi, indeob;te, toatd aceasti activitate a preofilor era supraveghiati de
cenzori qi chiar de arhiereul eparhiot'". Preotii ce nu-gi indeplineau aceasfddatorie erau
pedepsili cu dojand qi amenzi in folosul Epitropiei pentru idracii din tagma duhovniceascd. Atit predicile, cit qi invdldturile puteau fi rostite in L rus[, in cea-bulgard, cum
5i in l. moldoveneascS.Rezultatele mdsurilor ardtate erau foarte slabe. Cauza i'. .ip"t"nie era lipsa de preofi cu studii, sau cum se zicea pe atunci,,preofi invi1a1i,, (,,yue"or"
.Bqu-leHHlIKn")- chiar-qi cei ce-gi fXcuserd studiile in seminar nu erau destul de harnici in aceasti privinld'".
Pentru a inlelege rostul dispoziliunilor privitoare la predici qi educatia morali-religioasd a poporului, sd nu scdpdm din vedere cd din programul acestor predici fdcea
neapdrat parte catehismul. Acesta, insd, con{inea nu numai dogmele religiei, ci o intreag6
;onceplie de teologie oficiald. Aceasta rezultd mai limurit din catehiimul intocmit ae
Filaref Drozdov, vestitul mitropolit al Moscovei - carte ce a servit zeci de ani ca ma-

5l

nual de religie in gcoalele ruseqti de toate treptele. Pe lingd explicdri privitoare la crezul
din Niceea, acest catehism continea gi idei de altd naturi, menite si formeze din ascult5tori, supugi credincioqi ai larismuluir2a.
3.
Pe lingd lipsa de ,,preoti cu studii", destoinici de a rosti predici, luminarea poporului pe aceastd cale intimpina gi alte predici, cum erau iarmaroacele care se fineau, aproape pretutindeni, duminica, impiedicind pe cregtini de a cerceta bisericile. Arhipdstorii
basarabeni din intiia perioadd au dus o luptd neimpicati contra acestui obicei. Cel
dintii qi mai inverqunat luptdtor a fost mitr. Gavriil. Dupi doi ani de la infiin{area eparhiei, Gavriil, ,,intemeindu-se pe insdqi dreptatea, pe legile statului gi vechile obiceiuri,
intervine pe lingd guvernatorul Basarabiei (Sturza, pe urmi Harting), pentru a se lua
mlsuri ca ,,duminica in nici un caz si nu se adune norod pentru tocm6le negustoreqti
qi si nu se deschidi deloc dughenile duminica toatd ziua, atit in Chiginiu, cit Si in toate
oraqele qi tirgurile din oblastia Basarabiei, gi in schimb si se insemne ca zi de tirg joi sau
vineri, ceea ce ar fi fdrd obidd pentru toate nafiile". Guvernatorii, in ce-i privea, au
luat mdsuri, dar de dispoziliunile lor in unele localitdfi nu se {inea seamd deloc, iar in
altele - numai un timp oarecare. Mitr. Gavriil, cam peste un an, se adreseazd din nou
guvernatorului cu aceeaqi rugdminte, aritind qi mdsurile ce ar fi eficace pentru acest
scop'". Mdsurile ardtate de mitropolit au fost acceptate de cdtre guvernator, insd n-au
adus rezultate dorite.
ln 1818, obgtea de moldoveni, bulgari, greci gi armeni din Chiginiu s-a adresat lui
Gavriil cu rugdmintea de a se opri tirgul in zilele de duminicd. Mitropolitul a trimis
petitia noului guvernator Catacazi, addugindu-gi avizul, referindu-se gi la ucazul sinodal
din 7 febr. 1818, care interzicea boierilor de a pune duminica la muncd pe sdteni. Guvernatorul a inaintat cererea ,,Sfatului superior al Basarabiei" (,,Bepxonnuti Coaer"),
care a dat, in acest sens, o hotirire favorabild. Ea, insi, a fost pusd.in aplicare abia peste
doi ani, sub generalul Inzov, namiestnicul (comisarul) Basarabiei''o. Din parte-i, mitr'
Gavriil s-a adresat in 1820 cdtre locuitorii Basarabieicu un apel-circulard (din 20 sept.)
in acelasisensl".
Cu toate acestea, dispozifiunile luate nu erau respectate, qi incd pe la sfirqitul acestei
perioade, stdpinirea eparhiald, in persoana arhiereului Irinarh, era siliti sd lupte cu acei
care le cdlcau''o,
Astfel, dupd cit se poate judeca pe temeiul faptelor cunoscute, stipinirea eparhiali,
in conducerea pdstorililor, nu urmirea decit un ideal abstract pur religios, un ideal care
ar fi avut acelaqi rost qi aceeagiinsemndtate pe tot globul pimintesc, pentru toli creqtinii.
in ce priveqte imprejurdrile qi condiliunile viefii concrete gi indeosebi nevoile sufleteqti
ale moldovenilor, indatoririle lor fatd de neam - aceste lucruri nu intrau in programul
de culturd intocmit pentru poporul basarabean. in privinla aceasta.singura exceplie era
ideea de supunere fald de tarul rus. ,,Era necesal(( - 5psns un cercetdtor al predicilor
arhiereului Dimitrie - ,,c? acegti striini (adicd moldovenii.- N.P.) sd fie alipili la organismul poporului rus printr-o unire de dragoste. $i e foarte important, ci propoviduitoacestui popor moldovenesc,adoprul se foloseqtede orice imprejurare, ca se.d^escopere
tat, isprdvile bune ale farului rus fa{i de el"r2s. Bineinteles cd ideea aceasta era dezvoltatd
in predicile tuturor propoviduitorilor din Basarabia - unde gi cili erau - pi numai aceasta era singura abatere de la programul pur religios-moral, pe care-l urmdreau atit arhipdstorii, cit gi preolii din Basarabia.
NOTE EXPLICATIVE
I
Eec. Apx. Kou., II, p. 26-33.
2 Turtuuoe, I, p. I-90;
Reforma invSlimintului spiritual, care,
II, p. 3; Betnacrcuil, I, p. 37-39.in acest chip, a pus inceputul gcoalelor duhovniceqti din Rusia, in forma lor cunoscutb, s-a inf5ptuit, ca multe

52

- ap&

-rrl tl

Cel

r! .ua

)aU
2 t l

;- in
-..1U
l-:)t

.[:

alre reforme din timpul lui Alexandru I, sub inleleapta inftuentd qi cu puternicul ajutor al lui M. M. Speransky,
mare bdrbat de stat din acea vreme, el insugi fiind din tagma duhovniceascd (fiu de preot) qi cunoscind bine
nevoile tagmei bisericeqti.
3
,,Alexandru, cu propria lui mini, a scris actul de Sfintd AlianfS, insb la redactarea lui a luat parte
Illunadep, III' p. 344.
A. Sc. Sturza qi contele Capodistria"...a IIIun'dep, III, p. 344-345.
u
Cytouruuoa, I, p. 167.
6 in Rusia activitatea Societetii se rispindea gi filialele se infiinJau, pe temeiul dispoziliunilor de la
centru (comitetul din Petersburg) care erau luate de subalterni drept porunci administrativd. Astfel se explici
iaptul ci membrii mai de seamd ai Societ;lii erau arhiereii, guvernatorii pi alli dregitori.
'
C y x o u n u n o a , I , p . 1 5 8 - 1 9 3 ; 2 1 6 - 2 1 7 . A . H . I l a t n u n , , , P o c c u i l c x o e E u 6 n e f i c r c o eO d u g e c r a o " .
ll. ,,Becr. Eep.", 1868, vol. IV, V, VI, VII. (NoNe VIII, IX, XI, XII)'
8 E
de notat ci atit schimbarea in starea bisericii, cit gi alte reforme in ocirmuire, intreprinse de larul
\rcolae I, urmdreau scopul de a crea o puternici clasd birocraticS, care ar servi de temelie pentru guvern, in
locul nobilimii compromise prin rdscoala decembriqtilor, care in mare parte erau dintre nobili.- S. Platonov.
Histoire de la Russie, 1929, p. 878.
e
Aceasti tendinld s-a manifestat indati dupd numirea (1803) prinlului A. N. Golilin in postul de oberrrocuror. ,,Goli1in, cum se vede, igi luase asupre-$i sarcina de a gindi el pentru sinod qi a-qi insuqi iniliativa de
a indruma afacerile sinodale". - Eapcoa, <Xp. Vr.>, 1895, I p. 280-281.
" ' E a p c o a , , , X p . ' 1 r . " , 1 8 9 5 ,I , p . 5 0 9 - 5 1 2 .
I Contele N. A. Protasov a fost unul din cei mai vestili
9i mai puternici oberprocurori sinodali, din
'rtiia jumitate a v. XIX, care a condus sinodul timp de aproape 20 de ani. Era colonel de cavalerie, elev al
.,rrui iezuit qi inconjurat de persoane cu mari simpatii pentru catolicism.- Ee"tsacrcui, I, p.58; Turnuaoa, II,
t . L
:'t Bapcoa,
,,Xp. Vr.", 1895, II, p. 267-280. Cfr. Bepxoecrcoit, p. 132-139.
" Bepxoccrcoil, p. 95.
'' Toli membrii consistorului, in numdr d,e5-7, erau numili de cdtre sinod, pe baza recomandlrii episconului. in acelagi chip ei erau puqi in disponibilitate ($ 282). Astfel, personalul consistorului atirna, intru totul,
..jearhierei. in fond, arhiereul conducea gi toatd activitatea consistorului. Aga, in caz de divergenti intre secre:ar 5i membrii consislorului, secretarul avea dreptul sd atragd atenlia membrilor asupra legilor gi a cauzei
r;i 318), pe urmd, in acelagi sens, raporta arhiereului ($ 329). 7n caz de divergenli intre arhiereu qi membrii
:..nsistorului, dupi a doua examinare a chestiunii in consistor, hotirirea arhiereului se aducea la indeplinire
,3-33). Astfel ci, pXrerea membrilor consistorului nu avea nici o valoare, $i toate chestiunile erau hotdrite d
::hiereu si secretar.- ,,Yc'tae ,4yxoauwx Koucucropufi", ed. I, in 11.C.3., v. XVI, nr. 14.409.
r;
in referatul prezentat larului in 1812, Protasov, vorbind de schimbdrile proiectate de el in seminarul teo.r_src,printre principiile acestor schimbdri aratd cd: 1) elevii rrebuie si fie ferili de ,,abuzarea savant;" a Sf.
Scripturi, care omoare sufletul qi di voie si fie privitd ca un obiect de cercetdri istorice, filologice qi filozofice;
I r in seminar nu se vor discuta chestiuni teologice privitoare Ia credinld, inutile qi chiar primejdioase ; 3) din
. -edarea teologiei dogmatice va fi inliturat ,,sistematismul intensificat" care di qtiinlei spirituale un aspect
:e gtiinl5 laici... Jarul a aprobat propunerile lui Protasov.- Koroeua,in ,,Xp.'1r.", 1906, XII, p.855-964.
''
,,En. Bed.", 1881, V, 304-310; Turnuuoa, II, p. 5,46. Cfp. Oru. o6epnp. sa 1847 2., p.93.
It
De obicei, fiul de preot era socotit drept candidat la locul de preot, qi copiii de cintdret - la acel
:e cintdret, Astfel, in cler se formau un fel de caste din care oamenii chiar cu talent puteau pitrunde anevoie
treptele superioare.- I7poQ. 3uauencxuii. ,,lIpuxodcrcoe dyxoaeuc'rao o Poccuu co +peileHu peQopur't
.i:rpa", cil. dupd Munxtxoa, II, p. 140.
'Un
tipic reprezentant al puterii episcopatului in aceasti perioadS-a fost Filaret Drozdov, vestitul
- rropolit al Moscovei. Om de vasti culturi teologicd, cu adinci pricepere in ale bisericii, cu voinli de fier,
-zesrrat qi cu mare tact fald de autoritilile laice, Filaret, timp de 50 de ani a avut o influenli covirqitoare
,...ora bisericii ruse in aceasti perioade, intrupind in persoana lui, in raporturile bisericeqti,toati asprimea regi- -.ui lui Nicolae I. Nu degeaba contemporanii gdseau mare asemdnare intre Filaret gi
larul Nicolae I...
,:eia;i sistem, qi aceeagi convingere, gi aceeaqi putere de voinld...- C. 17. Ma"u'zynoa. Murpononur @utar.:
dearenu rcpecruancxou peQoput't', ,,Benuxaa peQopua. Pyccrcoe o6ugecrao u KpecrL,nHcKuilaonpoc a
--,iu.1ot4 u nacronr4en", I9Il z, V, p. 157.
'
I|oxpoacrcuil, V, p. 132-145.
- intiia lege a fost ucazul lui Petru cel Mare, din 28 febr. 1721, care cerea
,,ca pe lingi fiecare biserici
,::lru vinzarea luminirilor sd fie orinduit cite un om... Iar cei ce nu vind luminiri in numele bisericii Si-Si
'.-5esc ciqtigul de la acest obiect bisericesc in folosul lo,r, de acuma inainte si nu mai vindb aceste lumindri gi
p. 12-13.
! :.; le lind in prdviliile lor".1 7 .C . 3 5 . , I V , n r . 9 7 4 6 . C i t . d u p d , , E n . B e d . " , 1 8 9 5 , I - I I ,
- Legea din 1808 deosebeqte vinzarea luminXrilor
,,en gros" nu mai pulin de 20 funturi (8 kg.) ;i
=- Jetail", cu bucata. Dreptul de vinzare ,,en detail" (cu bucata sau cu cintarul, mai pulin de 20 f.) n-a fost
.. -dat decit bisericilor, fiind oprit cu desivirgire pentru particulari. Cu supravegherea vinzdrii luminirilor,
Cit. dupd ,,En.
: - : . r s t i n s i r c i n a t i e p i t r o p i i b i s e r i c e q t iq i p o l i t i a ( A r t . 9 s i l 0 ) . n . C . 3 . , v . 3 0 , n r . 2 3 - 2 5 4 .
: . ' . 1 8 9 5 . L I L
' : 1 7 . C . 3 . ,v . i , 9 , n r . 1 0 . 6 0 6 ; c i t . d u p d
,,En.8e0.", 1895, I-II.
Odati cu secularizarea averilor bisericeqti qi ministireqti (1764), cota lor a fost inlocuiti cu un ajutor
-:-::c de Ia stat, care a fost treptat mirit.Turnuuoa, I, p.294.

53

2a..Principalul
capital inatacabil al qcoalelor duhovniceqti" urma sb se compund din o parte a banilor
.
adunali in trecut 9i pistrali de cbtre biserici, din restul veniturilor bisericeqti, din dobinzile la aceste sume
fr
d i n a j u t o r u l c e s e p r i m e a d e l a s t a t . - , , E n . 8 e 0 . , , , 1 8 8l , X X , p . 8 9 5 - 9 0 7 .
'' Intrebuinlarea
v e n i l u r i l o r d e l a v i n z a r e a l u m i n i r i l o r p e n t r u n e v o i l e p c o l a r e d u h o v n i c e q t ie r a o c o n t r a zicere a legii lui Petru cel Mare, prin care se cerea ca ,,pe banii pringi din vinzarea lumindrilor ii r" .on.t.rriurci, pretutindeni, pe lingi biserici, aziluri, unde se vor addposti bolnavii siraci, care vor fi hrdnifi acolo tor
din veniturile fiecdrei biserici", il.C.3., nr. 3746,vxas 28 eeap. t721 z.- cit. dupd rev. ,,crpnunurc,,, 1902,
II, 272 (Din artic. ,,K lonpocy rt6 yuacruu o6ulecraa a |enax 4eprcau" de H. Ilpurctoucxuil). Astfel, petru cel
Mare urmdrea scopuri de binefacer_e,nu de invildmint, gi avea in vedere pe credincioqi in genere, nu o singurd
pituri sociali (cea duhovniceasci).
'o
Turnuuoa, I, p. 293-294;
Ee,rtl6cKuit, I, p. 49, ,,Tpydut ...,,, VI, p. 46-47.
'' Pe
atunci o rubli hirtie era aproape egali cu 28 cop. metal.
"2 " , , E n . B e d . " , 1 8 8 / , x x , p . 8 9 5 - 9 0 7 .
Biograiia v. la sfirqirul perioadei.
"" X(uarcuu, ,,Tpydat,..", V, p. 25-26.
3t.
Craduu4xuil, p. 258.
''^
,,Tpydr't ...", V, p. 27
d,ta npednonosxenuoil uoeoil sadnecrpoacrcofi enapxuu., ,,Tpydtt....,,lX, p. I.
l',,,!,tan
'o
La 6 august l8l2,.Gavriil scria lui Ciciagov urmitoarele:,,Cinarnlinula Sanit-petersburg, dupd
ce s-a primit acolo qtirea despre incheierea pdcii cu Poarta Otoman5, dupi care pace riul Prut e fixat granili
$i tot pemintul ce se afld intre Prut gi Nistru este unit cu Rusia, Preasfintul sinod gi d-l oberprocuror a-l sinodului au avut consfituire asupra infiinlirii, in aceasti oblasfie nou-alipit5, a unei'noi eparhii". (Arh. Cons..
n r . 2 2 4 ' I . I , d i n l 8 l 2 ) . D e a i c i a r r e i e g ic i i d e e ai n f i i n l S r i i u n e i e p a r h i i n o i i n B a s a r a b i aa, p a r l i n e as i n o d u l u i ,
nu lui Gavriil.
.". !up? informaliunile adunate in 1821 qi redactate de Dimitrie Sulima, in aceastd regiune erau 7i de
biserici, in circumscriplia blagocinului din Odessa erau 9 biserici qi 68 in acea a Direcliunii-Duhovniceqti din
Tiraspol.- ,,8n. 8e0.", 1885,XV, p. 491-492.
3n Chi;iniul
a fost ales ca reqedinfi qi pentru arhipdstor, ,,atit din cauza aqezdni lui in mijlocul oblastiei
gi a nutneroasei populalii, cit fi_pentru_avantajein privinla pddurii gi altor lucruri trebuincioase pentru via1i,,.Arh. Cons., dos. nr. 224, f. I, din 1812.
37 in
actele istorice din anul 1782 e aritat un episcop romAn - Amfilohie, cu titlul ,,al Hotinului,,.V.Rgy. Ist.-Arh. XIX, p.42-43.
Cfr. Iorga, ,,Bis. RomJ,,lI, p. 174-175.
'o Acest
obicei exista qi in Rusia, in vechime, gi a fost adus, fiiS indoiali, din Grecia. IIpo4t. E. leny6uucrcuil ,,?Icropua Pltccrcoii qepxau", p. I, WS. 452--458; cit. dupd ,,Bepxoecrcoil,,,p. 29-30.
3e Dupd informaliunile
adunate $i redactate de arhiereul Dimitrie Sulima in 1821, dispozifiunea privitoare la scutelnici a fost, in 1819, abrogati, fiind^inlocuitd cu 8000 lei pentru exarh $i cu 6000 lei pentru arhiereul-vicar. (,,8n. Bed.", 1883, XV, p. 492). in 1819, din mogia ,,Costiujeni" a minist. Galari de peste
Prut, nastoiatelul acestei mdnist., arhimandr. Partenie, a dat Casei Arhiereqti, in condiliuni de emfitheuii pe
vecie, o bucatl de loc pentru vie, cu plati anuald de 100 lei, in loc de dijmd, in folosul mdn. Galata, insi fird
dreptul de a o vinde sau de a o schimba.- Apx. Apxuep. fiona. ,,)(ypnatbt 3a z.z. 1834, 1835, t836 u 1887"
V. florc'nad Srcouonuqecxozo llpaatenux Apxuen.,Quuurpun
o'r 23 uon6. 1836 z,- Localitatea, de care e
vorba, aparline gi astdzi Casei ArhiereEti gi este cunoscuti sub numele de,,Via arhiereului",la marginea
Chiqiniului.
o"
Cralnu4rcurt, p. 257.
-' Ibidem.
n. 257-258.
n2 Ibidem, p.
266.- Proiectul mitr. Gavriil privitor la infiinlarea eparhiei Chiginiului este publicar in
^E.rup*r"",
ruseqte in ,,Tpy)at ..!', IX, p. 4 15.' ,,Bcenopgaseilnufi,a,oKrraA o6 ycipoficrne Kriuliuencxofi
;i in.romAneqte in rev. ,,Arhivele Basarabiei" din Chiginiu, 1929, I, p. 32- 43; ,,Infiinlarea eparhiei Chiqindul u i q i . " H o t i n u l u-i 1 8 1 3 " .
"' Craduu4rcuil,p. 250-25 I.
na
Pe lingi mitropolit exista ,,Casa episcopald" care, pe vremea lui Gavriil, purta numele de ,,mitropoli.
tand", cuprinzind biserica mitropoliei, ministirea de pe lingd mitropolie cu cilugdrii ei gi mogiile mitr^opolitane_cu toati averea migcitoare gi cea nemiqcitoare - moii, iazuri,-vii etc. Casa-arhiepisiopald era condusi
de Direcliunea economici (,,3xoH-oMuqecxoe flpameulre"),, compusi din trei membii cilugdri, gi un
- secretar. Vom sublinia faptul cd, dupd instruclia intocmiti de
Gavriil in 1814, citireali.iniu."u
"pisar"
se fdceau in biserica casei arhiepiscopale la strana din dreapta - in rusegte,iar la acea din stinga - in moldovene|te, ti ,,stavlenicii" (candidalii la preolie) ruqi iqi ficeauilujba lor la sirana ruseasci, iar moldovenii - la cea
moldo_veneasci.- -En. Bed.", 1892, IV, p.8l-88.
-'
Dimitrie Sulima s-a niscut in 1772 in tirgul Novaia Vodolaga, guv. Harcov. Studiile gi le-a ficut
in Harcov, Ecaterinoslav, Poltava, unde (Poltava) pe urmd a fost profesor gi ,,prefect" (subdirector) la seminarul de acolo. E de crezut ci Dimitrie a fost elevu! lui Gavriil, cind acesta ira profesor, ,,prefect,, qi in
urmd rector^in ,,Slavianscaia Seminaria" din Poltava. in 1797, Dimitrie a fost hirotonit preot gi in lB00 protoiereu. in 1806-1811 a fost profesor la qcoala navalE (,,$turmanskoeuciliqce") din'Nicoiaev. in isrr
s-a cilugirit gi a fost numit episcop de Bender qi Acherman, iar in l8l2 a trecut, cu Gavriil. in Basarabia. Dimitrie, in calitatea lui de arhipistor al Basarabiei, stiruia si introducd l. rusi in aceasti provincie: totodati.
insi, deprinzind bine l. moldoveneascd, a tradus in aceasti limbi, din acea slavond, multe cdrli de rit. Afard

54

i.iqwsi!,f

; banilor
: sume fi
.'ontra-.iruias:,rlo tot
1902,
::ilU Cel
:1SUfa

1894,XVI, p' 47 5-481' Cfr' "Tpydur"'" '


de aceasta,a alcetuit qi un diclionar ruso-moldoven esc.- "En. Bed." ,
p
.
II,
230-244.
oE
pxmintul p^e.ca_re.se.afla,era inchinata patriarhiei din
,,Tpydau..,,, II, 236.- Aceasti mendstire, cu
(
A
r
h
.
dos.nr' )Zl, f . t, din-1812)' Iar Policarp, patriarhul
C
o
n
s
.
,
e
m
b
a
t
i
c
Ierusalim, cireia ii trimitea un
ruse$ti, fi biserica mindstirii sf. -Arhanghel, ^fiind cea
stdpinirii
mdnistire
Ierusalimului, a adus in au. u..u.te
alt loc
(,,soborul vechi").,,Tpv|ut":', II, p'2J6'-.In
mai bund din ora;, u to.t ii."ia ru irr..put catedr;te
c a r e e s t em e t o h u l m i n l s t i ( A r h . C o n s . , d o s .n r . 2 2 4 , f . 3 0 ,d i n 1 8 1 2 ) ,s 9 l p u l : m a i p . e c i s : , , B i s e r i c as f . M i h a i l
este inchinatd scaunului patriarhal din lerusalim""'
rii Galata din laqr,.u..,nArrirti."
a; Consistorul de mai tirziu.
a8
,,Tpydw"'", V" p' 3l'
C r a d n u . 4 r c u t ip
, .258." Craduu4xutt. Anexa 7'
50 Formulare.
r'
d e s p r e v i c i i l e - ; i . . c r i m e l ec l e r i c i l o r s u p u q i s u p r a ,,in-lur.ind cineva dintre blagocini nu va comunica
din slujbi, dat sub cirma altui blagoctn
vegherii lor, qi aceasta * i"* l"-l".uri"pe altd cale, el va fi indepirtat
la fel cu acei, despre a cdror rea purtare' qtiind, n-a comunicat"'fi
rup'utun.ip.aipt.
uu
ui.urtu,
O.
;?i;;;
Ibidem, Anexa 6.
52 Mitropolitul Gavriil a murit la 30 martie 1821. in locul lui a fost numit vicarul lui, Dimitrie (Sulima)
c--u t i t l u d e a i h i e p i s c o p . , , T p y d w . . ' " , I I ' p ' 1 7 '

ii n.c..s.. i. x:ixvti,

np- 28676'Cfr. ,,En' Bed!', 1883,XV' p' 492'

5a
,,Tpydw..;', lX, P. 16-17.
55 Numirea a fost ficuti pe temeiul recomanddrii generalului Inz.ov, imputernicitul ,,namiestnic" (locFitor)
intre
cunogtinli contelul Caiodistria incetarea d.in-via{d a mitropolitului, scria,
al Basarabiei,, .u.", udr.iJll
pe episc.opul vicar
arhipdstorde
sX
aibd
doresc
acesteia
ce'aparlin-eparhiei
altele, contelul ca ,,toate iu!."f"
cit a stat aici in aceasti treaptd, pe ling[ cd a invilat.-bine l' molDimitrie care, in .u.g"."u-i..io,
"r..'uni
gi-a ciqtigat iubirea adevirat; a tuturor"'
doveneasci, de asemenea diipt"ri-f. li obiceiurile regiunii acesteia,
indeobqte, Popollu'll,t-"-tru c-are"'
inzou, ain parte-i, adiuga cd Dimitrie'poate aduce-,,un folos real preolimii Ei,
Capodistria a.tra_nsmls^scnsoarea
acest berbit vrednic dea purta nu..l" d. arhipdstor este absolut necesar".
la ll iunie 1821' In aceeaqt
pii.f"iri
C"rifin, ministru'ai afacerilor spirituile, care a comunicat-o larului
p
'
5
1
1
5
1
2
'
X
I
I
,
X
(
u
a
r
c
u
u
,
l
u
i
D
i
m
i
t
r
i
e
'
n
u
m
i
r
e
a
c
u
ii u'gi rrmat'ucazul
,,TpyAau.|', Y, P. l-2.
t; -" - ',,nriuio*"rtui
n.c.3., v. vll, nr. 5380.
in l84l'
,o
consistoriilor duhovnice;ti" (,,Vcraa ,4,yxrtttuutx Kttucucropufi" ), publicat
t's
,,Tpydtt...", VI' P. 4-76tr
,,Tpy}tt..|', V' P. 7-8 ; 76-80'
6t Yezi p. 43
,', i.inu.'t, pin6 la cilugdrie - lacov Popov, a fost fiu de preot ; s-a niscut in eparhia din Cursc ; studiile si
in 1817 cu titlu de magistru'
le-a ficut in seminarul ain C"urscai in Academia din Petersburg, pe care a.isprdvit-o
din Oriol, dupi care a fost trimis
la
seminarul
ani
profesor
d9
doi
fost
;tl,l.i;;.[
in
acelaqi
Cdlugirindu-se
limp
"
avind gradul de arhimandrit' In
cu diferite misiuni in stratneiate, de unde s-a intors in is:s din cauzd de boal5,
i
n
e
p
a
r
h
i
a T v e r i , d e u n d e a t r e c u t l a - R i g a .A i c i , I r i n a r h , g - I s i n d u - s ei n
lg36 a fost hirotonit.pir."p li'rr.iiuicar
ins5, din cauza
mi3locul unei populaliuni protestarrte, a pornit o activitate militanti in folosul ortodoxismului,
.ftiur qi'dintre demnitarii rugi, fiind por.nit contra lui ;i regele P-rusiei' Iriintrigilor mai multor uo"J.*.il
in 1841. La 12 noiembrie 1844, Irinarh a trecut in eparhia Chiqiniului,
narh a fost nevoit sd paraseascd'eparhia
cerei starei a fost ultimii zece
,nO" u art;pestorit timp Oe i+ u"i. A murit in 18'77la min. ,,Troi{a" din Riazani, al
(Drozdov), vestitul mitropolit al
pe
Filaret
Irinarh
il
avea
eparhiei,
ocirmuirea
in
model
Ca
ani din viaia.
din Chiginiu: "Ieri
\loscovei. Cunoscutul ...iito. gi 6iplomat'Alexantlru Scarlat Sturja, scria intr-o scrisoare
El e un mare admirator al
seari am stat mult Oe uorbl cu'trinarh, un arhiereu cuminte, pltrunzitor qi spiritual.
lui Filaret din Moscova".- ,,Tpydur""', VI' p' l-93'
6'r
, , Tp y ) t t . . . " , V I ' P . 8 - - I l .
'" 'f,{"-."
Ibidem.
,,t
jpyuep. Doma. (Jcaz. sinodal din 24 martie 1837, cu nr. 3898 - Legiturile cu mdn. ZoPraf nu'
au fost supuse ministerului
)-au schi;bat decit in tgi:, cino toate averile ministirilor inchinate din Basarabia
-a i ---6o
a c e r i l-Uroo.
or streine.- ,,En. Bed-", 1892, VI, p' 129-231 ; VlI, p' 151-166'
sinod. iin 24 mart'. 1837, cu ni. 3gOt. V. Ilcaz. Consist. din I3 apr. 1837 cu nr. 1759.-_Condi1l dec' 1837 cu nr'
:iunile materiale ale eparhiei au fosl schimbate qi pe altd cale. A;a, prin Ucaz' sinod' din
din eparhia Chiil .ii5 i r-u i.pu. stiiinirii eparhiale ca, incepind cu an. 1840, si intloducd in toate bisericile
prilej, ,,Pravilele", traduse in
acest
1808.
Cu
28
aug.
din
baza
fu*ineiilo.'t"
,,Praviielor"
uind"rea
,;narfui
TotodatS,
. moldov., au fost trimise tuturor bisericilor pentru a fi executate de clericii qi epitropii bisericeqti.
qi cu supravegherea
.pravilele,. au fost aduse prin politie, la cunoyinla populaJiei,- tot polilia fiind insircinitd
. : r '--;t
i c t d -,,i"ulni"a
a executerii lor.^ ,,En' Bed'", 1872' V, p' 98'
-.,,stdteau
prestolului lui Dumnezeu" - scrie cu drept cuvint un preot despre acea vreme
grddinari, podgoreni 9i
:.u conducitori religioqi, nu ou-.ni de sacrificiu, nu creatori ie via1i, ci pLugari de rind,
Crofircoa, p' 26'
-:.;ii
' de acelaqi fel, cum erau 9i parohienii lor'ii
indivizi nevrednici
U"u"u.ile consistorului ii califica pe clericii vagabonzi (cdlugiri qi preoli de mir) ca
uneori de cer$etorii
se
deosebeau
loi,
nu
gi
prin
infi{igarJa
tioati
cum
purtarea,
prin
care
intunecat,
:. .u trecut
: stradd.- ,,En.8e0.", 1882, Ill, p. 163-170'
,"s
Pe lingi aceste neajunsuri, bisericile din noua eparhie, dupd cum
Cra\uu4rcuil, p. ZOl, Sbl-SiA...)J

rapor,ta Gavriil sinodului, duceau mari lipsuri de cintdreli.- ,X(nuxuu, XII, p.429.
r"
, , T p y 1 a t , . . ," V , p . 8 - 1 4 .
t' lbidenr,VI, p. Il-14,
16.- De altfel, pe atunci, in toati Rusia situatia era cu pulin mai bund. Abia
in darea de seami pe an. 1847 oberprocurorul Protasov merturiseste cd ,,astdzi mai mult de iumdtate din oarohii
s ? n t _ d ea c u m a o c u p a t e d e p d s t o r i , c a r e a u c d p i t a t i n v d q d t u r dd e s t u l d e b u n d " . . . - , , O r t . o 6 e p n p . , ,p " o i . 1 8 4 7 ,
p.21.
7-2^
Cra|nu4rcuii, p. 295.
" Teodor Maliavinschi,_ucrainean de felul Iui, gi-a ficut studiile in seminarul din Ecaterinoslav, a ocupat
mai multe.locuri de preolie, iar in 1809 trecind in Moldova, a fost numit de cdtre Gavriil, pe atunci ,,exarh al
sinodului in Moldova, Valahia qi Basarabia", protopop in Cetatea Albd gi ,,orinduit peste toati Basarabia pentru introducerea orinduielilor cuvenite qi pentru conducerea cauzelor privitoare la preolimea de acolo',...Arh. cons. ,,Eeccapa1cxue Qtopttytaput sa I8l2 e." ,,Bedonocru nporonone Matsauncrcoeo".
" I n 1 8 1 9 i n l i n u t u l H . o t i ne r a u - d o i . p r o t o p o p i- l a B r i c e n i g i O t a c i ; i n
linutul Iagi - trei : la Bdlfi, Soroca
qi Sculeni ; in {inutul Orhei - doi ; in Jinuturile Bender, Acherman gi Ismail - paru protopopii : la Bender,
Acherman, Ismail gi Leova.- Cra)uu4rcuft, p. 3]6 (notd).
i-'. Vezi p.
42-43.
'"
, ' S t u d i i N o u d " . . . i n , , V . R . " 1 9 2 4 , V . 1 9 2 . D i n t r e p r e o l i i a d u g i , c e i m a i m u l l i a j u n s e s el a h i r o r o n i e d i n
cintireli qi diaconi, cu pregitire foarte rea sau cu totul nepregitili.'Pentru ei mitropolitul Gavriil a fixat un
examen, care se trecea in fala dicasteriei,- ,,Tpydut...,,, V. p. 10.
in locurile de cintdreli
-Gavriil, cu aprobarea'sinodului, nu..u p..roune laice.- )Kruaxnu, XII, p. 493.
7-i "Tpy}ar..",
VI, p. 16.- Dezlegareaa fost primitA in 1g32.
'o
Egum. Ioanichie (pinX Ia cdlugdrie - Ioan $icov), rus de felul lui, a fost autodidact. S-a cdlugdrrt
la mdn_.Neamlu, unde a fost_de ajutor, ca copist, starelului Paisie in munca acestuia de traducator. in tS05, a
frecut la lavra,,Alexandru Nevschi", iar la 1810 a intrat in slujbi la exarhul Gavriil, la Iaqi. Cu infiinlarea serninarului din.ChiEin5u a fost numit profesor de matematici, oiupind
Ei alte servicii in noru eparhie. La ;.3zz,
a fost hirotonit in sanul de arhimandrit. A incetat din viald la fS.4S,in virstd de 69 ani.- ioro4xufi.
,,!yx.
p
.
Ceu.",
J5-58.
''
U c r a i n e - a nd e o r i g i n e , A r h i m . I r i n e u ( n u m . l a i c - I v a n N e s t o r o v i c i ) s _ a n i s c u t l a 1 7 g 0 , f d c i n d u _ q i
.
studiile la Academia din Chiev. Isprbvind-o la 1805, a fost numit acolo profesor, iar la l8l1 a fost orinduit de
citre sinod la mitr. qi exarh. Gavriil, care l-a numit profesor de I. rusS la qcoala obEteasci (,,publici..) din
Iaqi. Acolo a inv5lat_1.romd15. In s-eptembrie1813, a fost numit ,,prefect" qi piofesor la seminarui^din Chiginiu.
In acelagi an s-a cdlugdrit. Peste 8 ani, in februarie 1821, a fost numit ieitor (al doilea) al seminarului din
Chi;indu. La 1826, a fost hirolonit episcop, in care grad a trecut la Penza, pe urmi la Ircutsc. A murit la 1864.,.\t.y. Cen."., p.44-45.
Cfr. ,,Tpylat...", VI, p.8-il.
"" ,,Tpy)ut..." , V, p. 8- l l.
-. "' ,,Tpy)ur..:', V, p. 12,- De altfel, in acelagi scop, mdsuri respective lua ;i stipinirea laici. prin ucazul
din 6 decembrie 1829, Nicolae.I a- dispus ca autoritilile eparhiale sd indeplineasci cu ioati strictelea regula
ca,
in preolie, sb nu fie hirotonili decit absolvenlii academiiloi
;i seminariilor'. Unde, insd, nu se vor gdsi de"aceqla
indeajuns. acolo si fie chemali din alte eparhii.- Turnttuoa, I, p. 69.
' . ' . . l ! a a _ d ep i l d 5 ,
a d i s p u ss i n o d u l i n 1 8 5 6 , ? n u r m a u n e i i n s p e c l i i f i c u t e i n e p a r h i a C h i g i n d u l u i ,d e c i r r e a r h i mandritul Platon, rector al seminarului din Vladimir, mai tirzlu - episcop-viiar al epar'hiei din petersburg.,,Tpydtt...", VI, p. 17.
" ' , , T p y 1 r ' t . . . " ,V I , p . l 6 - 1 8 .
'*
C r a d u u 4 r c u i l ,p . 3 5 3 .
'''
Croilrcoa, p. 102.
oo
C r o f t r c o e , p l.0 2 , n o t a 2 s i l l . C . 3 . , v . X X X V , a n .
1818,nr.27357:,,OnpaaaxunpeuMyulec.r1ax6eccapa6cx-ozo dyxoaeucrea".
'faxa
"'
era urmitoare : pentru ,,sirindar" sau pomenirea bisericeasci timp de 40 zile - 12 lei pentru
;
citirea stilpului de evanghelii - 20 de parale ; citirea psaltirii - un Ieu inmorrnintarea - un leu inrnorminta;
;
-rea copiilor
20 de parale ; cununia celor necisdtorili - un leu ; cununia viduvelor - un leu gi 20 de parale
I
l i t u r g h i a - l 0 p a r a l e ; s f i n t i r e a m i c i a a p e i ( , , o s f i g t i a n i am i c d " ) - 1 0 p a r a l e ; t e - d e u m o r i p a r a c l i s i0 po..;
rugdciunea la naqtere - 5 par.; rugiciunea de 8 zile - 3 par.; botez;l - l0 par.; rugdciunea d,e
40 zll.e6 par.- C'raduu4rcufi. Anexa vlII.E de addugat cd,taxa aceasta nu e altcevi decit 6 reproducere, cu mici
schimbiri, a taxei intocmite de sinod-la 30 apr. 1801. Tot mitr. Gavriil a fixat lefuii qi preolilor
de la catedral6,.- ,,Tpy)at...", V. p. 32 Si nota 2.
88 in 1831, Dimitrie,
fixind o noui taxd, dispune ca preotii si se indestuleze cu mullumlta benevold din
partea parohienilor ;i sd nu depigeasci plata fixatd prin lege.- Croilrcoa, p. 99.
" Dupd actul sinodal de infiinlare a eparhiei ctrigineutui, art. 6, in piiui"lu aceasta se zice, intre altele,
ci boierii sint obligali si dea preo{ilor qi diaconilor intrelinere in chipul urmdtor I atita pimint urubil .it ,. ."."
pentru cinci chile de seminle ; fineatd cite 8 fdlci in fiecare an, iar diiconului gase.pentiu acest pimint qi pentru
fineaJi' de asemerea $i pentru pdscutul a 16 capete de vite de la preot gi a 12 de la diacon, boierul nu va primi
nici o zeciuiali' Daci ei vor avea mai multa fineald sau pdtune, in u.bst .u", vor cidea la invoiali cu boierii
asupra plilii pentru finealS gi pentru pdgune. in acelagi chip, cu multe inlesniri pentru clerici, erau clarificate pi
alte condiliuni ale.vielii lor materiale (locuri de curte, grddini, vinzarea vinului etc.). Raporturile dintre boieri
g i c l e r . i c if i x a t e a i c i e r a u [ a f e l o b l i g a t o r i i $ i p e n t r u a r e n d i g i . - ' , T p y d u r . . . , , , V . p, . 2 5 .
e{) V.
Ucaz. sinodal din 27 iulie 1884,^nr. 246g (,,En. Bea:;, 18g4, XVll, p. 163).
et V.
U c a z . s i n o d a l d i n 2 7 i u l i e 1 8 8 4 ,n r . 2 4 6 t . , E n . B e / ! , , 1 8 8 4 ,X V f u . n . 1 5 4 - 1 6 4 .

56

.9*!!:1f.f4i

'

\bia
::.rhii
'
517,

- -

^ l

' - t ! - a

e' Desetina - 1 1/10 ha.


e3 Satul care avea mai mult de l5 deset. pdmint pentru fiecare familie era obligar sd dea bisericii parohiale
o porJiune intreitd - 90 deset.- ,,Tpy)at...", V, p. 26.
e' Un preot cu un cintirel:
un ,,pricet".
V, p.28.
"' ,Tpy}au!,
e6 Prin ASezdmintul (,,llo,toxeuue"
) din 20 iulie 1842, art.4.,En. Be)j', 1881,XYII, p' 160.
" ' , , T p y ) t t . . . ", V , p . 2 9 .
'"
VI, p. 16.
'u" ,,Tpydau..",
,,Orq. odepnp." pe an. 1847, p. 39.
t""
,,or"t. o6epnp." pe an. 1867, p. 17 I-172.
r('r
,,inci atunci cind legea de abia se publica, aceste mdsuri - admise, cum se spune in insiqi legea, din
necesitate gi potrivit obiceiului - erau socotite ca neavenite, din care pricini ;i aplicarea lor nu era permisi
decit in acele cazuri, cind dintr-aceasta nu va ieqi vreo tulburare in ocirmuirea eparhiali".,,Ora. o6epnp."
pe an. 1867, p. 172.
1r2 Arh.
Const. Dos., nr. ll2 din 1824, f. I ;i 2.
'"
Croilrcoa, p. 94,
'ro
,,Tpydtt...", VII, p. 109.
"'' ,,Tpydar..;',VI, p. 59-64.
"'n in urma inaltei dispoziliuni, din veniturile statului in Basarabia se acopereau toate cheltuielile vistieriei, iar din restul veniturilor, in fiecare an, l0o/o erau destinate pentru nevoile obqteqti: pentru construclii
cu menire sociald, pentru construclii de biserici, pentru inlrelinerea gcoalelor etc. Acesta era ,,capitalul de
l0%.,,Tpy)ur...",V, p. 39. Nota 4.
r0r'Noua catedrali a costat 192275 r.- bani ce au fost luaJi din acelaqi
,,capitalde l0%". Bani pentru
turn,insumideT000r.,aufostadunaliprincolecti.-,,En.Be);',1889,XlX,p.804-815.
r('8 Irinarh scria cd Basarabia
,,duce lipsi de clSdiri bisericeqti cuvenite. Mai cu seamd in satele moldovere$ri bisericile nu se decsebescde casele sirace ori de cocioabe". intr-o biserici, cind incepea si ploui, clerul
s e d u c e a u d e n e v o i e p e a c a s i . - , , T p y 1 a t . . ; ' ,V I , p . 1 6 - 2 3 .
. n t r e r' 'uop- e
La
a slujba, Ei credinciogii
106? m.) se aflau, uneori, citeva biserici, avind foarte
verste (o verste o depdrtare de l-3
rulini parohieni.'- Ibidem, p. 23-24.
"r ,,Tpydar..", VI, p, 35-36.

n. c. 3.. vll. 4277.


"'
t') ,,Eft.Beo:', ;'892,
XV, p. 331.

t't Arh. Stat. Sucws. Chisindu.


,,lnstruc(ia" Arhiep. Dimitrie, nr.5167, din 1828.

7.
"t \'5 -n . c . s . , v I , 3 7 4 6 ; v I I , 4 2 7 7: x X X , 2 2 9 1

, , T p y ) t t . . , " ,V , p . 1 1 .
, , T p y 1 u r . . . " ,V , p . 3 9 - 4 2 .
, , E n . B e o : ' , 1 8 9 0 ,X V I I , p . 7 2 3 .
, . 323-325.
" n , , C ' r a 0 u u 4 r c u i l "p
" ' ' , , T p y d u t . . . " ,V , p . 3 4 - 3 9 .
'" Ibidem, p.
33-34.
'''
,,Tpy)t't...", VI, p. 20-35.
irz Irinarh citea toate predicile: cele din Chiginiu - cu o zi inainte de rostirea lor; cele din judele :, st'irgitul anului.
" ,,Tpy)ut ..;', VI, p. 20-35.
''* A$u, explicind, de pildd, porunca a cincea a decalogului, catehismul lui Filaret intre pdrinlii ce urmau
,3 fie respectali, pe temeiul p6runcii, adduga gi toate autoritelile, iar vorbind de porunca a $asea (,,si nu ucizi"),
:5cea exceplie, in privinJa uciderilor oprite, pentru omorul in rdzboi, precum qi pentru pedeapsa cu moartea.
3ineinleles ci asemenea idei fdceau din predarea religiei gi din predici o unealtd pentru educarea politicd a
l..por.ului in anumiti direclie.- IIorcpoacrcuil, V, p. 152-153.
''.
C r a d u u 4 r c u u ,p . 3 2 8 - 3 3 0 .
'"'
Ibidem, p. 325-34 l.
- adiuga arhipistorul - ,,indatoririle creqtineqti fali de Dumnezeu, pdzili-i poruncile, 1i"t ,,Pezi["
:e1r qi ziua a gaptea, anume duminica, sd fie binecuvintarea odihnei voastre dupi munca de Easezrle.- ,,En.
3 , " t . " . 1 8 9 2 .X X , p . 3 2 1 .
'to
,,Tpy}tr ...", VI, p. 39.
'"
,,Tpy)tt ...", V, p. 34.
"'
'''

PARTEA A DOUA
I. A,qezimintele culturale-bisericeqti in intiia perioadi.$coalele bisericeqti de prin
sate.- II. Seminarul teologic.- III. Tipografia exarhiceascd.- Societatea biblici.

$coale rurale.-

CAPITOLUL I
,,Pravilele" pentru Scoaleleprimare din eparhin Olonel.acestor pravile in eparhia ChiSindului.

Aplicarea

l.
Misurile ardtatemai sus, ce se luau pentru indrumarea clericilor;i luminarea poporului, evident, nu erau indestulitoare. Pentru a porni o activitate culturald mai temeinicd ;i
sistematicd,menitd sd schimbe, cu vremea, starea lucrurilor din temelie, s-au infiinlat
anumite aqezdminteculturale Ei, intre acestea,cele mai insemnateau fost gcoalele.
in Basarabia,in intiia perioadS, rimdsese incd din trecut tcoale pe la sate, unele pe
l i n g i b i s e r i c i g i m d n d s t i r i r . , , C o n d i c e l ed e i n g t i i n l a r e " , a l c i t u i t e d e c d t r e p r o t o p o p i i d e
atunci, ne aduc la cunoqtin{i ci in astfel de gcoaleinvilase carte, in acele vremuri, chiar
qi unii dintre preo{i'z.$coalele acestea,cum afldm din unele documente, au existat multd
vreme gi dupd infiinfarea seminarului. Ce program urmau gi ce cirli intrebuinfau - gtiri
precise nu sint. $tim numai cd inv5ldtura se ficea in limba moldoveneascdde cdtre ,,invIl d t o r i l i b e r i " , i a r i n u n e l e l o c u r i d e c i t r e p r e o f i s a u d a s c d l i ' .E d e c r e z u t c d m a i m u l t e d i n
acestegcoale,ca o adevirati creafiune a poporului, erau rdspindite prin toate unghiurile
Basarabiei.Fird cursuri regulate, fird program bine fixat, erau conduse mai ales de cdtre
autodidacli de tot felul. Nefiind sustinutede sus - de stdpinirea strdinS,care le ignora,neavind prea mare sprijin nici de jos,- din partea masei poporului necljit ;i sdrac acestegcoale,bineinleles,puteau si aibd doar cea mai slabd inriurire asupra lui.
Cu vremea, qcoaleleacesteaau dispdrut, fiind inlocuite in unele sate prin gcoale noi.
pornite din indemnul stdpinirii ;aristea.Cind s-a petrecut acest eveniment, cind au apirul
pentru intiia datd acestedin urmi gcoale in Basarabia, nu avem qtiri precise. E probabii
cd o activitate mai intensivi in direclia aceastaa inceput numai in legiturd cu ,,Pravilele''
privitoare la invdldtura incepdtoare a copiilor de 15rani (intre ei - ;i de ,,rascolnici")
d i n e p a r h i a O l o n e { , p u b l i c a t ed e c d t r e s i n o d i n 1 8 3 6 . P e t e m e i u l a c e s t o r , , P r a v i l e " ,i n v d !5tura incepdtoare a copiilor de ldrani era socotitd ca o obligaliune a preo{imii parohiale.
Munca aceastaurma sd se facd in locuin{a unuia sau a doi clerici par.ohiali,de cdtre preot
sau diacon, uneori de cintdrel, avind insircinare datd de episcop.Obiectele de invdldtura
erau cititul in L rusr gi slavoni, iar pentru doritori - gi scrisul. in primul rind, trebuiau
invdlate rugdciunile, la care, dupd nevoie, se addugau ;i inceputuri din aritmetici. Ca
manuale erau recomandate Bucoavna, CeaslovuL,Psaltireq qi ,,inceputurile invdldturii
cregtinegti". Aceste gcoale purtau numele de,,gcoale de casd". Arhiereii erau obliga{i la
fiecare doi ani si aducd Ia cuno;tin{a sinodului progreseleacestor gcoale,pentru a referi
despre aceasta 1arului".
A c e s t e , , P r a v i l e " i n t o c m i t e p e n t r u e p a r h i a d i n O l o n e l a u f o s t i n t r o d u s ei n 1 8 3 6 i n
toate eparhiile unde existau ,,rascolnici" gi unde preo{imea locald consim{easd ia asupra-qi
s a r c i n a d e a m u n c i g r a t u i t i n g c o a l e 6i.n a n u l u r m i t o r ( 1 8 3 7 ) , p e b a z a a c e l o r a g i, , P r a -

58

v i l e " , s - a i m p u s i n f i i n J a r e ag c o a l e l o rg i i n a c e l es a t e u n d e n u e x i s t a us c h i s m a t i c ic, u s c o p u l
de a feri pe credincioqi de schismS.Chiar mindstirilor li se cerea sd infiinteze asemenea
g c o a l e ,u n d e a r f i i n v d l a t c o p i i i - b d i e i i g i f e t e - a i s l u j i t o r i l o r m i n d s t i r e g t iq i a i l o c u i t o r i l o r d i n i m p r e j u r i m i ' . P e b a z a a c e s t o rd i s p o z i l i u n i ,q c o a l e l ea u i n c e p u t s d s e i n f i i n l e z e i n
1 8 3 9 . A c e s t a n e g i s o c o t i t c a d a t a i n c e p u t u l u i g c o a l e l o rb i s e r i c e g t p
i arohialein Rusias.
V o m a m i n t i c i a f a r i d e u c a z u r i l e a r l t a t e , g i r e g u l a m e n t u l c o n s i s t o r i i l o rd u h o v n i c e q t i
impunea stipinirii eparhiale si indemne clerul parohial si infiinleze qi sd suslind pe lingd
b i s e r i c i , , g c o a l es i m p l e q i a d a p t a t el a v i a f a p o p o r u l u i " . R e g u l a m e n t u lr e c o m a n d ai n f i i n larea unor astfel de ;coale, dupd putinld, gi pe lingd mdnistirile de cdlugdri - pentru
b i i e { i , g i l a m d n d s t i r i l ed e m a i e i - p e n t r u f e t e ' ' .
,'t.e bisericeqtide prin
i.cietatea biblicl.

t. 'n(.-

Aplicarea

. . m r n a r e ap o p o r u -

| - - . . m a i t e m e i n i c dg i
,re. s-au infiinlat
: 5coalele.
a sate, unele pe
:e protopopii de
: . e V r e m u r i ,c h i a r
a u e x i s t a tm u l t d
. - e b u i n t a u- ; t i r i
i de cdlre ,,inv6: d m a i m u l t ed i n
. l t ' r 3 t eu n g h i u r i l e
: n a i a l e sd e c d t r e
, - a r el e i g n o r a , i*
.-'aiit gi sdrac f,:
:
:ia lui.
!r
: p r i n g c o a l en o i ,
r - .. cind au apdrut
n - :.-ise. E probabil
rtr;. - i c u , , P r a v i l e l e "
: e . . r a s c o l n i c i)"
. .P r a v i l e " , i n v d : rlimii parohiale.
' .. de cdtre preot
..e de invdldturd
- -.. rind, trebuiau
- ' aritmetici. Ca
" ,.:ile invifiturii
:r'au obliga{i Ia
: lentru a referi
I
!f:

- :.;sein 1836 in
- ' : ; S di a a s u p r a - g i

t ' . . : . " c e l o r a q i, , P r a -

,,.i1'

:':
:i!!fslti,.tn:1

2.
finind seaml de dispoziliunile stipinirii gi indeosebide ,,Pravilele" aritate, preasf. Dimitrie insisti mult ca preofii, in calitatea lor de pdstori gi invdldtori ai poporului, si se
o c u p e c u , , p o v i l u i r e a c o p i i l o r i n c r e d i n l d g i e v l a v i e " I o .i n s d i n m u n c a a c e a s t ap r e o t i i i n timpinau o mare piedicd.Unul dintre blagocinii superiori ai linutului Iaqi, protoiereul
M i h a i l S i n i a c e v s c h ir,a p o r t a p r e a s f i n l i t u l u iu r m d t o a r e l e: , , i n s a t e l ea c e l e ip e r t i a l i n u t u l u i
ce-mi este incredinfatd, aproape toti locuitorii sint moldoveni, precum qi preo{imea, afard
de doud sate - Bolotina gi Bogddnegti,- in care preo{ii sint rugi, iar locuitorii tot moldoveni, $i acei dintre ei care doresc sd invele copiii lor carte, ii dau la ,,invd1dtoriiliberi" sd-i
inve{e carte moldoveneasci dupd limba lor maternd, care-i mai pe inlelesul lor, de aceea
nu e nici o putinlS ca prin parohii si ddm copiilor de lirani invSliturd incepitoare pe tem e i u l , , P r a v i l e l o r "p u b l i c a t ep e n t r u e p a r h i a O l o n e t " . A r h i e r e u l D i m i t r i e a p u s u r m d t o a r e a
rezolulie inleleaptd pe acest raport : ,,Si se aducd la cunoqtin{dacestui blagocin superior,
cd qi preolimea moldoveneascdnu e scutitd de indatorirea de a se indeletnici in parohiile ei
moldovenegti cu invd{itura incepdtoare a copiilor in l. moldoveneascd,deoarece Ei siten i i m o l d o v e n i a u n e v o i e ,d u p d c u m s e v e d e d i n a c e s tr a p o r t , d e i n v d l d t o r i p e n t r u a i n v 5 1 a
copiii lor carte moldoveneasci,qi din acea cauzdii dau sd inve{e la oameni liberi, de tagmd
p o l i t i c e a s c dc, e f i r d i n d o i a l d n u p o t p r e d a t i n e r e t u l u i m o l d o v e n e s ci n v d { d t u r ai n a c e l s p i rit cregtinescqi in acea orinduialS in care ,,Pravilele" ardlate aici cer si se predea inv515turi copiilor. Prin urmare - in al doilea rind - sd i se scrie blagocinului superior, ca
dinsul in calitate de slujitor al bisericii ;i fiu al patriei, si stdruie prin toate mdsurile sb
ajute strdduinta mintuitoare a stdpinirii de a implinta in inimile tineretului pravilele cred i n { e i n o a s t r ep r a v o s l a v n i c eq i f r i c a l u i D u m n e z e u " . . .S p r e a i n l e s n i m u n c a p r e o { i l o r m o l dovetri,- care in majoritate covirgitoare era lipsitd de orice gcoalS,gi - cum raporta un
blagocin - ,,hu cuno$teadecit propria lor limbi maternd", preasf. Dimitrie a tradus ,,Pravilele" de invilSturd (pentru guv. Olone[) in l. moldoveneascd
gi,in l842, le-a trimis prin
p a r o h i i . i n a c e l a ; i a n p r e a s f .D i m i t r i e a m a i t r a d u s p e n t r u ; c o a l e l em o l d o v e n e q t,i, i n c e p u turile invdldturii creqtinegti"(,,Hauarxu Xpucrnaucxano yqeHulr") tot pentru nevoile
p a r o h i i l o r m o l d o v e n e qi .t
'
C u m a i m u l t s u c c e sf u n c J i o n a u a c e s t eg c o a l e b i s e r i c e E tiin j u d . C e t . A l b d , u n d e l o c u i t o r i i c o n s t r u i a u c u p l S c e r e l o c a l u r i s p e c i a l ep e n t r u g c o a l e " .
Astfel, dupd cum se poate judeca pe temeiul faptelor ardtate,;coalele bisericegtiin Basarabia au luat fiinli in 1838. Pestegaseani - cum raporta sinodului arhiereul Irinarh,
urmaqul lui Dimitrie,- in Basarabia funclionau 326 gcoale,avind 346 de invdldtori, cu
5 1 7 7 d e c o p i i d e l d r a n i r : . T r e b u i e i n s d m e n l i o n a t f a p t u l c i n u m d r u l q c o a l e l o ra i n c e p u l ,
c u r i n d , s i s c a d d - c o b o r i n d u - s ei n 1 8 5 5p i n i l a 2 7 c u 2 8 d e i n v S l d t o r i ,a v i n d 4 5 7 d e c o p i i .
I a r i n 1 8 5 6 ,d u p d d a t e l ea r h i v e l o r , a f l d m i n B a s a r a b i a1 5 9 d e g c o a l ec u 2 0 7 d e i n v i l d t o r i
q i 1 8 5 5 e l e v i '' .
Ce fel de program aveau aceste;coale,de ce fel de cdrli se foloseau qi, indeobqte,in ce
fel de condifiuni funclionau - nu existd informafiuni precise.
Confruntind gtirile ardtate cu privire la numirul variabil al qcoalelor qi invd{Storilor,
ajungem la concluzia cd datele arhivelor, in privinla aceasta,nu sint sigure. E de crezut cd,

chiar qi la sfirgitul perioadei, acestegcoale erau lipsite de orice control, nefiind nici inregistrate la centrura. Probabil cX, cel pu{in majoritatea din ele, nu_erau qcoale in inlelesul
de astdzi,cu sistematicecursuri, ci numai incercdri de invdliturdro, cu scopul de a inv51a
rugdciuni,- incercdri care se deosebeaupulin de gcoalele vechi ale ,,invdldtorilor liberi"'".

CAPITOLUL II
intemeierea seminarului teologic.- Organizarea seminarului sub mitr. Gavriil.f orma seminarului dupd regulamentuldin 1808-1814

Re-

l.
U n c a r a c t e r c u t o t u l d e o s e b i ta a v u t s e m i n a r u l t e o l o g i c ,c a r e a j u c a t u n r o l m u l t m a i
insemnat in viala eparhiei Chiginiului.
I d e e a i n t e m e i e r i ia c e s t e iq c o a l ea f o s t e m i s dd e c i t r e m i t r . G a v r i i l , i n c d d i n a n u l 1 8 1 2 ,
la Ia;i, cind de abia se pregdtea si se mute la Chigindu, ;i i-a fost sugerat;, probabil, de
seminarul Veniamin. De altfel, chiar in prqiectul referitor la formarea oblastiei Basarabiei se impunea guvernatorului sd ia mdsuri pentru a infiinla treptat in Basarabia gcoale
p e n t r u n o r o d , i a r P . C i c i a g o v , c o m a n d a n t u ls u p e r i o r a l o g t i r i i d e l a D u n d r e , t o c m a i l a
acest proiect se referea, cind a dispus ca guvernatorul Sturza sd dea lui Gavriil tot ajutorul pentru inf_iinlarea seminarului ;i a gcoalelor. Afard de aceasta, gi ,,Regulamentul
duhovnicesc"" obliga pe arhierei ,,sd aibd in casd sau pe lingd casi o qcoald pentru copii
de preo{i sau qi pentru al1ii, destinali pentru preolie" ; pe de altd parte, sinodul cerea, nu
o datd, prin ucazuri speciale,ca in preolie si fie hirotonili numai candida{i ce vor fi fdcut
a c e a s t dg c o a l S ,g i i n c a z c o n t r a r a r h i e r e i i e r a u a m e n i n { a 1 ci u p g d e a p s i r 6 .M i t r . G a v r i i l ,
care a stat in Rusia mult timp qi a fost chiar gi rector la seminar, cunoftea - bineinlelesaceste dispoziliuni sinodale. Astfel cI arhipdstorul Basarabiei avea multe motive pentru
a infiinla seminarul, qi chiar in proiectul de organizare al eparhiei Chiqindului, scria sinod u l u i c d , , p e n t r u i n s t r u i r e ac o p i i l o r s l u j i t o r i l o r b i s e r i c e q tei n e v o i e a s e i n t e m e i a u n s e m i nar, in care s-ar studia toate acele obiectece se invald in alte seminarii duhovnicegti".
Gavriil socoteaatit de evidentd necesitateade a avea o astfel de gcoald,precum qi dreptul
d e a o d e s c h i d e i, n c i t n i c i n - a a $ t e p t a ta p r o b a r e ap r o i e c t u l u i d e c d t r e s i n o d , g i l a 3 0 s e p t .
1 8 1 2 , i n u c a z u l p r i v i t o r l a d e s c h i d e r e ad i c a s t e r i e iE i l a a l t e m d s u r i , v o r b e g t ed e s p r ei n t e meierea seminarului.
E de notat c5, pe atunci, in Rusia exista un nou regulament al gcoalelor duhovnicegti,
aprobat de cdtre Alexandru I la 26 iunie 1808.S-a trecut gi la punerea lui in aplicare,
incepind cu Academia din Petersburg''. insd seminarul din Chigindu a fost infiinlat dupd
m o d e l u l v e c h i l o r s e m i n a r i i ,c a r e i m i t a u i n o r g a n i z a l i a l o r A c a d e m i a v e c h e a l u i P e t r u
M o v i l d d i n C h i e v . i n s e m i n a r i i l ed e a c e s tt i p e r a c o n c e n t r a ti n v i l i m i n t u l i n f e r i o r , s e c u n d a r g i s u p e r i o r . S e m i n a r i i l ec o m p l e t e a v e a u o p t c l a s e ,d i n t r e c a r e p r i m e l e p a t r u e r a u i n ferioare, claselea cincea gi a gasea- medii, iar a gapteagi a opta - superioare2".$coalele
duhovnicegtise gdseausub conducereagi supraveghereaarhiereului eparhiot gi funclionau
pe baza instrucfiei intocmite de el. Arhiereul orinduia gcoala intreagd : el purra grijd de
mijloacele materiale ; tot el, dupd al lui plac, stabilea programul de invildmint, el fdcea
n u m i r i l e p e r s o n a l u l u ia d m i n i s t r a t i vg i d i d a c t i c ,a g ai n c i t g c o a l e l ep u r t a u q i n u m e l ed e q c o a l e
'
,,arhieregti"' .
P r i n u c a z u l d i n 2 0 s e p t . 1 8 1 2 , G a v r i i l h o t d r d q t es d d e s c h i d d d
, e o c a m d a t Sd, o u d c l a s e :
una pregititoare gi alta -,,gramaticeasci", cu cite doud desplrlituri in fiecare22.in aceste
clase urma a se studia limbile - acea ,,rosieneasc6",latina, greacagi cea moldoveneascd,
iar pe lingd limbi - acele obiecte ce se studiau in alte seminarii in clasele respective.Tot
prin acel ucaz au fost numili : ca rector - protoiereul Petre cunilchi2'r, qi ca ,,prefect"
(subdirector) - profesorul Ivan Nesterovici2o.Afard de acestia,s-a mai numit incd un
profesor - Isidor Gherbanovschi25.Cu toate cd se fdcuse numir.u profesorilor gi a perso-

60

I nrcl lnre-: inlelesul


-: a invdla
,:,rrilor li-

Re-

-LI mal

: t

-r-'i"U

gcoala,totuqi, nu s-a deschis


nalului administrativ 5i se stabilisegi programul de studii,l
o
c
a
l
'
l
i
p
s
e
i
d
e
c
a
u
z
a
d
i
n
1
8
1
3
,
d- e c i t l a 3 1 i a n u a r i e
dicasteria sd
Cu patru zile inainte de deschidere, la 27 ianuarie, Gavriil .a insircinat
se-minagcoalele
in
invele
si
va
dori
oricine
cd
comunice prin toate tinut"rife Basarabiei
care mar cu
pentru
b.isericeqti,
slujitorilor
copiii
indeosebi
rului sd vind in Chiginiu, ;i
jcoal., trebuie sd fie neapirat adugi de pirinlii lor, avind drepseamdse infiinleazd
";;;i;
pentrul,"-tl.ttlq::l,u:t^ttot
irira fl- primiii mai ates pentru cd preolii.qi diaconiidau bani
al acelorstralnl'"' Pe ten
u
l
o
r
c
o
p
i
i
l
o
r
f
o
l
o
s
u
l
p
e
n
t
r
u
9
i
s
l
u
j
i
v
o
r
g
i
i
n
v
i
i
t
o
r
,
q c o a l ec a i e ,
deschiderea
protopopilor
aducea la cunoitinla tuturor
meiul acestei porunci'aLst"ii.
- rosiene$te,latine;te,
invdldturi
trebuincioasele
de
seminarului uno" ,,uo. inuatu, afard
pravila scrisorii'"'
grece$tegi pe limba moldoveneascd,cu gramatica curate scrisoare2T9i
vor ave copii
diaconii'
orinduite deosebit". Preolii 9i
fieEtecareinvdldturd p.."u*tlf.
"ci
in Chiqiaduci
sd-i
cdtre'pr-otopopi
de
jos"
chemali
erau
-i"t,nu mai
la virsta de opt ani, dar
trebuincioase lor de
cele
griji
de
de
purtare
parinlii
lor
niu ,,spre invSldtura
""i.a
nu se vor supdra'". Dintre
imbricdmin te, de gazii gl ae attete, iar pentiu plata invil.6turii
mincare
gazddsi
9i imbriciminte din
sdraci
,,uoiuu.
copiii clericilor, treizeci din cei mai
va vre cineva ca sd-qi
veniturile seminariei. Iar ci sd atinge din parte poliliceascd,-dacd
trebuincioaselor 9i cu
cele
griji
de
dee copiii la acestfel de invilSturi, vor ave'purtaie de
intrd in leafa lor'{21}'
orinduit
.Tsla.,
plata invildturii nu
dispus6s5-qi dea
inceput.
".ifir"liatali;fiindcd'i;;;Fi;.ii
e.ra.la
preo{imea.nu
,;;;i;;ii;;arhiale,
cu toatS insisten;
jam^b:lt-t^t:::l;
din
copiilor
al
s:'0" elevi' numdrultotal
copiiila seminar;i, i;l[1-i';in
nepasarl'
acestel
pune
capat
a
Pentru
prin
sate3".
de
abia gapt. din ei erau copii de clerici
de inasculta
vor
nu
clerici, care
Gavriil a dat din nou, in 1815, un urur, uriltind cd acei
infdrd
ani'
15
de
virsta
la
vor-.ajunge
iar copiii tot, Jupa ce
demnul lui, vor fi p.;;tili
nevoie'i1'
fi
va
unde
slujbd
iuulTtu
fi
u
vbldturi, vor fi scoqiJli, tlgrnu a,t'trouni..u'i?''rpi"
sa-;itrimitd copiii la seminariJ:'
U c a z u l a a v u t o a r e c a r ee f e c r : m a i m u l l i p ; ; ; ! ; i n . . p u t
fost silitd sd indemne pe clea
.pu.ttluta, qi auita Gavriil,
Cu roare acestea,
ameninlindu-i cu aceeaqi peseminar,
in
";p;i;;;
inviliture
la
ricii basarabeni sd illa ..piil
deaps633.
cdrora li se
S e m i n a r u l e r a m e n i t , i n a c e s tc h i p , i n p r i m u l r i n d p e n t r u - c o p i i i . c l e r i c i l o r ,
p
o
liticeascd"'
p
a
r
t
e
c
o
p
i
i
l
o
r
,
,
d
i
n
p
r
i
m
i
r
e
a
acorda 30 de burse irre, nu era inierzisi;i
I
Alexandru
D.
Sturza,
S.c.
guu.tnuto.riui
intervenliei
pe
temeiul
Mui ,nurt :
;;i;;l"i.i.
("rpa)KAaHc.ivile
gcoale
ulpioUut ca in seminaiuf Aln Chigindu.,pina ti infiintarea unei
qi tineretul laic'rj. in anul intii copiii laici constituiau
sd;;;r;.u.ruiit.
cKoe yqr4,,rr4ilre"),
s-a ardtal,;i in 1817..Iar in ceilaili ani, erau mai
c
u
m
f
o
s
t
,
a
m a j o r i t a t e ae l e v i l o r . A ; a
-.3i
c u s e a m dc u a n u l 1 8 2 0 mulli copii de preoli, ti"r""."i-Lf"vilor laici incepind
total de elevi'r5'Astfel' semisi se mic'or.r., ulungi;; i tSZZ la o^pdtrime din numdrul
pentru o singurd pddestinat
clas6,
de
cultural
ug."arnint
un
narul deven.u ,o, n,'ul ,nutt
un renume destul
avea
ini6, chiar de la inceput seminarul
turi sociald. Cu toat! ;;;t.;,
confirmat
dreptul,
dat
i-a
1816,
in
Basarabiei,
,,namiestnicul"
de bun, againcit B"h;;i;,
din toatd
particulari
pe
cei
strdini
pe
invdlatorii
9i
iupraveghea
5i de larul Alexandru, de a
'tarul
Basarabia'""
y |,,-^+:^-^-^^-rX ore r
pentru semtr
Baza pe care a inceput sd funclioreze noua qcoali era 'Regulile
de episcopul vicar Dimitrie
nou infiintat", intocmite de rector,ri l. Crnilchi, revizuite
aceste ,,reguli", se deschi'deaudeocamSi redactate definitiv de cdtre mitr. Gavriil. Dupd
datd doud clase.
cu ,,C^omisiunea
Un an dupd deschidere,seminarul din chiqinSu a intrat in legdtur[
s u b o r d i n e l ee i 9 i , t i m p d e 1 0 a n i , p i n i
n
e
f
i
i
n
d
d
u
r
r
o
v
n
i
c
e
i
i
i
;
i
;
i
l
t
e
;
;
o
c
a
m
d
a
t
d
icoalelor
eparhial, supravegheat
ia reorganizarea lui in 1823, a funclionat ca aqezdmint exclusiv
l
o
c
a
l
"
6
'
ri condus de cdtre arhipdstorul
pind la r.o.guniluii-in
r.*i"urul din Chiqiniu au fdcut slujbd 25,de.profesori' Toli
greci' unul din Galilia, unul
erau venili din alte pdrli: 17 erau ucraineni,doi ru;i, trei
cu numele Ion
Transilvania,
din
roman
singur
gi
unul
Je nalionalirut. n..,lnolcutd
(
d
e
A
c
a
d
e
m
ie) complete;
B u r i a , o . D i n r r e u . " t l i p i t i . i o . i , t . . i a v e - a us t u d i i s u p e r i o a r e
6l

u n u l e r a c u s t u d i i s e m i n a r i a l e ; c e i l a l { i e r a u d i n t r e e l e v i i c l a s e l o rs u p e r i o a r e
ale semina
rului, iar unul chiar cu pregitire de acasd.
Seminarul nu avea un program fixat, a$a incit in clase, din an in an,
se fdceau micj
schimbiri in rnateria de predare. Numdrul claselor cre$teatreptat gi in
ajunul reorgani'inferioire
zdrii seminarului, in 1.823,ajunsese la
;apte - patru
;i t..i superioare, sau
s e mi n a r i a l e .p r o p r i u - z i s .
I n c l a s a p r e g d t i t o a r es e p r i m e a u c o p i i f d r l n i c i o q t i i n l d d e c a r t e .
I n s e m i n a r , d i n z i u a i n t e m e i e r i i l u i , s e p r ^ e d al i m b a m o l d o v e n e a s c dc,a
.
;l cea greaca
insd nu in toate clasele gi nu in fiecare ana0.
La I' moldoveneascd
e l e v i i i n v d l a u a c i t i g i a s c r i e f o l o s i n d u - s ed e g r a m a t i c ai n t o c m i t d
d e R a d u - . ( T A m p e a? ) . A f a r d d e g r a m a t i c d ,d e l a a n u l l 8 l 7 e l e v i i f d c J a u
exercilii de rrad u c e r e d i n m o l d o v e n e g t ei n r u s e $ t e ,q i v i c e v e r s a .i n 1 8 1 2 , p e l i n g d a c e a s t u ,i ' i " a i u ,
p.
de rost dialogurimoldovenegtir
C u r s u r i l e ,l a s f i r q i t u la n u l u i , s e t e r m i n a u c u u n e x a m e n p u b l i c ,
l a c a r e a s i s t a u ,a f a r d
d e a r h i e r e u l e p a r h i a l , t o l i p r o f e s o r i i s e m i n a r u l u i ,c u m
; i p . . J * n " m a r c a n t ei n v i t a t es p e -

i n 1 8 1 4 , p e n t r u i n l e s n i r e ac u r s u r i l o r , p e l i n g d s e m i n a r
s - a i n f i i n l a t o b i b l i o t e c d .E d e
r e m a r c a t c 5 , c e l p u l i n , p e v r : m e , q a r h i p d s i o r i e il u i G a v r i i l ,
i n b i b l i o t e c us . m i n a . u J u i n - a
intrat nici o carte in l. romAnda:.
A s t f e l o r g a n i z a t ,s e m i n a l u l n e l i n g d s c o p u l l u i d i r e c t d e a p r e g d t ic a n d i d a l ip e n t r u
preo{ie - avea incr gi o altd meniie, mai mare,
mai insemnati. ,,Aceastdincepdtoare
g c o a l 5p u b l i c d i n o b l a s t i aB a s a r a b i e i "- s c r i a m i t r o p o i i t u l - i . - ' i i i r + , , s ea f l d i n v e c i n d r a tea Moldaviei, Bulgariei ;;i Austriei ; in ea se are in vedere
sd facd invrlaturd copiii utit
de tagma duhovniceasci, cit 5i <lecea bisericeascdqi de
cetelalte tineretul cu invdlitura
g i c u p u r t a r e a l u i t r e b u i e s d a f r a g i l u a r e a - a m i n 1 .u p o p o u . . l , o r ' v e; c i n e ,
s d f a c d c i n s t eg r i j i i
s t d p i n i r i i - r u s e ; tiin c e p r i v e ; t e l u m i n a r e a s u p u ; i l o r r a i g i r a
a d u c d a c e s t e ilri-r"i 'ni rovuqE
a lrirpvi lt e o
m a r e i z b i n d d .c a r e a r f i u n f o l o s q i p e n r r u b i s e r i c d ,q l p " n t r u p u i i i . , : , 1 - 2.
Seminarul, cu organizalia ce i s-a dat de cdtre mitr. Gavriil, a existat zece
ani. Chestiun e a r e f o r m e i s e m i n a r . u l udi u p i r e g u l a m e n t u ld i n 1 8 0 8 - 1 8 1 4 s - a p u s
i n t i i a g id a t d a b i a i n
1 8 2 0 ' P o t r i v i t a c e s t u i r e g u l a m e n t ,c o n c e n t r a r e ai n v S l d m i n t u l u i i n f e r i o . ,
secrndat gi sup e r i o r i n s e m i n a r s e d e s f i i n l a - :i n v d l S m i n t u ls u p e r i o r i . . . . u
l a a c a d e m i i ,c e l s e c u n d a rl a
seminariile
, t e o l o g i c e , . ,c5ei l .i n f e r i o r l a q c o a l e l ei p i r i t u a l e l i n u t a l e g i p u r o i r l u r " . " i " i i . L " r "
a c e s t eq c o a l e s e s t a b i l e a ul e g d t u r i a d m i n i s t r a f i v ^ eg,i a n u m e : g c o a l e l e
duhovnice;tiinfer i o a r e a t i r n a u d e c e l e s e c u n d a r e ,a c e s t e ae r a u s u p u s ec e l o r s t r p e r i o a r e ,
iar;coalele supe, t i r n a u d e , , C o m i s i u n e ag . o i l e l o r d u h o v n i c e $ t i "d e p e
l o a ^ t t - - a c a d e m i i l ea
lingd sf.sinod.
C u i n f i i n l a r e a a c e s t e i, , C o m i s i u n i " ,a r h i e r e i l o r e p a r t r i o f lt i r "
iuu sarcinade adminisrrare
nemijlocitl a seminariilorqi pcoalelor.
I n v d l S m i n t u l d u h o v n i c e s cs u p e r i o r a f o s t c o n c e n t r a t i n
cele parru academii (petersb u r g , M o s c o v a ,C h i e v 9 i C a z a n ) . , ; ; ip o t r i v i t . c u a c e a s t a p
, entru administrareu;.out.ioiouh o v n i c e q t is - a u i n f i i n { a t p a t r u . c i r c u m s c r i p l i id e i n v d l i . i n t .
s.-l"arut Jin b
v 'i ri iri?r ar r,r o u';r" , . "
i n c i r c u m s c r i p l i aC h i e v u l u i g i e r a s u p u s A c a d e m i e i d i n
chiev.
L a 2 3 o c t . l 8 2 3 . s e m i n a r u l d i n ^C h i g i n d u a f o s t r e o r g a n i z a t
d u p i r e g u l a m e n t u ld i n
1 8 0 8 - l 8 l 4 a r , c u t o a t ec l a s e l e a ai ,v i n d c a r
p e a r h i m a n d r i t u l I r i n e u ' t " ,i a r c a , ' i n s p e c tor,. (subdirector) pe victor puriScheviciector
I n u r m a a c e s t e ir e f o r m e , s e m i n a r u l a r d m a s n u m a i c u c l a s e l e
s u p e r i o a r ei m p d r l i t e i n
t r e i s e c { i i: i n f e r i o a r d ( d e r e t o r i c l ) , m e d i e ( d e f i t o z o f i e )
p"
sup.rinard (de tJigiJi.
l
i
l i n g d o b i e c t e l ec e r u t e p e n t r u t o a t e s e m i n a r i i l e d u p d . . g u f u r n ; " t u l
din lg0g-lgl4,
in
seminarul din chiginiu se preda, gi dupd reorganizare, l.-moldov.n"ur.i*."""
Limba de predare pentru cursurili de litJre, istoiie qi mai.matice
era cea rusd, iar
p e n t j . uf i l o z o f i e ; i t e o l o g i e- a c e al a t i n d a s i.n f i e c a r e
r..il..u.turile durau doi ani.
C l a s e l ei n f e r i o a r e a u f o s t d e s p d r l i t ed e c e l e r , , p e r i o u r e u u i o r r n u t g c o a l d
o
duhovni;i
62

:1lcl
n:nt)aU

-tr-:aU
n lre
- ila-

c e a s c 5{ i n u t a l d $ i u n a p a r o h i a l e .A m b e l e s e a f l a u i n C h i g i n i u , i n a c e l e a qci l 6 d i r i , i n c u r t e a
s e m i n a r u l u i ,q i d e p i n d e a ud e s e m i n a r a t i t d i n p u n c t d e v e d e r e a d m i n i s t r a t i v ,c i t $ i e c o n o mtc.
T o t a t u n c i s - a u d e s c h i s$ c o a l e d u h o v n i c e ; t i p a r o h i a l e l a A c h e r m a n ( C e t a t e a A l b d )
( 1 2 o c t . 1 8 2 3 ) ,c u m q i l a T i r a s p o l ( 2 1 o c t . 1 8 2 3 ) ,c a r e ,p e a t u n c i ,f d c e ap a r t e d i n e p a r h i a
Chiqiniului"".
O m a r e p i e d i c d p e n t r u m e r s u l i n v d l d m i n t u l u i e r a n e c u n o a $ t e r e al i m b i i r u s e d e c i t r e
e l e v i i m o l d o v e n i . A c e a s t di m p r e j u r a r e i n g r i j o r a m u l t s t i p i n i r e a e p a r h i a l i , g i p r e a s f . D i m i t r i e l u a d i f e r i t e m d s u r i p e n t r u a u ; u r a e l e v i l o r u r m a r e a c u r s u r i l o r . A s t f e l ,e l c e r e a c a
i n C h i ; i n d u s d f i e n u m i l i p r o f e s o r i c u n o s c d t o r ia i l i m b i i l o c a l e 5 l ,g i d i n p a r t e a s a t r i m i t e a
l a A c a d e m i a d i n C h i e v t i n e r i - e l e v i g i i n v 6 l d t o r i , c a r e c u n o f t e a u l . m o l d o v e n e a s c dc, a
sd se pregdteascdpentru munca de profesor, la seminarul reorganizator.Afard de aceasta,
D i m i t r i e f o l o s e aq i a l t e m d s u r i . A q a , t o l i p r o f e s o r i i f c o a l e l o r p a r o h i a l e q i a i c e l e i t i n u t a l e
trebuiau sd cunoascd l. moldoveneascd;i sd explice toate lecliile in rusegteqi moldovenegte, iar elevii moldoveni, atit in clasd - in timpul cursurilor, cit ;i in afard de clase,
erau obligali sd vorbeasci intre ei rusegte.La predarea gramaticii ruse profesorii erau obl i g a l i s d s e f o l o s e a s c dd e , , g r a m a t i c ar o s i e n e a s c d "d i n M o s c o v a ,d u p i c a r e i n v S l a u i n s e m i n a r p i n i l a r e f o r m d - m a n u a l t i p d r i t l a l 8 l 9 i n e x a r h i c e a s c at i p o g r a f i e ,i n l . r u s d g i
m o l d o v e n e a s c dd e c i t r e m i t r . G a v r i i l . C u t o a t e a c e s t em d s u r i , e l e v i i d e p r i n d e a uc u g r e u
'.
l . r u s d5 i s t a r e ai n v d l d m i n t u l u ii n s e m i n a r u l r e o r g a ni z a t n u e r a m u l l u m i t o a r e o
P r o t o i e r e u l I o a n M . S c v o r J o v ,p r o f e s o r l a A c a d e m i a d i n C h i e v , i n s d r c i n a ti n 1 8 3 3 s d
facd inspec{ie,a constatat cd ,,seminarul din Chigindu este,indeobqte,inci departe de des d v i r g i r e a ' d o r i t d " .D u p d c o n c l u z i i l e i n s p e c t o r u i u i ,c a u z a p r i n c i p a l d a p r o g r e s e l o rn e i n destuldtoarein seminar era ,,deosebitagreutate a invdldturii pentru moldoveni, cum sint
i n m a r e p a r t e e l e v i i a c e s t u is e m i n a r " , d e a s e m e n e ag i_ f a p t u lc i b i b l i o t e c an - a r e i n d e a j u n s
cir1i, iar cabinetul de fizicd n-are aparatelenecesare"u.De altfel, aceleagiscdderi au fost
c o n s t a f a t eg i d e a d m i n i s t r a l i a ; c o a l e i . A r h i m a n d r i t u l F i l a d e l f , r e c t o r u l s e m i n a r u l u i 5 r ,
s c r i a i n 1 8 . 5 7p, r o b a b i l , , C o m i s i u n i ig c . d u h . " " " , c d s e m i n a r u l d i n C h i q i n d un u p o a t e s t a i n
rind cu cele rnai bune gcoale as_emdndtoare
din Rusia, din cauz6,ci in qc. duhovnicegti
i n f e r i o a r e i n t r d c o p i i n e p r e g d t i l i " ' .P e n t r u a i n l d t u r a a c e s tn e a j u n s ,F i l a d e l f s o c o t e an e c e s a r s i l i s e i n g i d u i e c o p i i l o r d e c l e r i c i s d i n v e { ei n q c o a l e l e, , L a n c a s t e r " - ' ,i a r a c e i c o p i i c e
nu vor putea sd absolve acestegcoale,sd inve{e acasd,gi pentru aceastaar urma si se inf i i n l e z e i n f i e c a r e p a r o h i e q c o a l ep a r t i c u l a r e . i n g c . p a r o h i a l e d u h o v n i c e g t i d
, upd arhim.
F i l a d e l f , a r t r e b u i c a , i n c l . I - a , c o p i i i s d i n v e l e a c i t i g i a s c r i e m o l d o v e n e g t eg i r u s e g t e s " .
N u m a i i n c a p e i n d o i a l Sc d o m a r e s c d d e r ea s e m i n a r u l u ic o n s t a ; i i n f a p t u l c d p r e o l i m e a b a s a r a b e a n de r a i n d i f e r e n t i f a l d d e s e m i n a r , g i t r i m i t e a c u g r e u g i p u l i n i c o p i i l a
;coala din Clrigindu"". Asrfel, in 1828, majoritatea elevilor seminarului - 45 din 54 e r a u d i n g u b . C h e r s o n ,m a i m u l t d i n j u d . T i r a s p o l , i a r i n 1 8 3 3 , i n c l a s a d e t e o l o g i e n u
erau decit 14 elevi. A;a se explicd faptul cd autoritSlile eparhiale multd vreme incd
d u p d i n f i i n l a r e a s e m i n a r u l u i i g i d d d e a u s i l i n l a a l i m u r i p r e o t i m i i f o l o a s e l ei n v S l i t u r i i ,
i a r a r h i e p . D i m i t r i e i n t e r v e n e ap e l i n g i c e i i n d r e p t c a e l e v i i d e l a s e m i n a r u ld i n C h i q i n d u
s d n u f i e c h e m a t i p e n t r u c o n t i n u a r e as t u d i i l o r l a a c a d e m i i ,{ i n i n d u - s es e a m ad e n u m d r u l '
r e d u s a l a c e s t o re l e v i '
3.

'3

ln

Pe
:. in
lar

:aiJl*ti::i:ri:r:-l

Sub Nicolae I, ocirmuirea imperiului a cdpdtat o altd indrumare,- ideile cosmopolite


de pe vremea lui Alexandru I fiind inlocuite printr-o noui concepfie cu caracrer nalionalist, care aducea cu ea qi un nou ideal atit pentru viata poporului, cit qi, in special,
pentru activitatea pdstorilor.
Pentru infiptuirea acestui ideal se cerea gi o pregdtire specialS. O asemenea pregitire
urmirea noul regulament al seminariilor, aprobat in 1840 de Nicolae I.
Avind la temelie ,,piatra neclintiti a ortodoxismului", noul regulament prevedea in
seminarii obiecte multe gi eterogene: teologice, clasice, precum qi altele cu scop practic,

gospoderesc. Centrul programului il forma religia, la care erau aldturate filozofi


invederind, ci ,,mintuitoarea cuno$tintd a adevdru
itlin1"t. filologice : iniiia
nu poate fi giiitd decit in revelatie ; ultimele - descoperind in istorie ,,urmele Pro
Dumnezeieqtlqi legdtura intre imbundtilirea morald a popoarelor qi a.lor bunistare
Tot programui seminarial a cdpdtat un caracter mai mult practic, utllitarlst""' cup
zind urmdtoarele obiecte :
ANUL

Catehismul
Retorica
Istoria veche
Algebra gi geometria
Limba greacd
Limba latind

Sec(ia
ORE
2
5
)
2
2
3

tnlerloara
ANUL II

Sf. Scripturd (c5rti istor.)


Cdrlile de rit
Retorica 9i Poezia
Istoria universald
Limba greacd
Limba latind

ORE
I
1
5
2
a

Sec{ia medie
ANUL

Sf. Scripturi (cdrl. didact')


Istoria Biblicd
Logica qi Psihologia
Istoria rusd
Fizica qi $t. naturale
L. greacd (lecturi din autori
greci)
L. latind (lect. din aut. lat.)

ORE
I
2
4
2
3
2
2

ANUL II

Sf. Script. (cir1i proor')


Hermeneutica
Istoria Biblicd
$t. natur. qi gospod' rur'
Patristica

ORI
a
J

2
4
2
2

Limba greacd
Limba latini

Sec(ia superioard
ANUL I

ORE

Noul Testament
Dogmatica
I
invi1, despre confesiune
I
Homiletica
bisericeascd
Istoria
bisericeqti
Antichitdlile
Lecturi din sf. Pdrinli greci
qi lat.
Medicina
Gospodiria rural5

2
6
2
2
2
I
1

ANUL

II

Sf. Scripturd
Teol. morald
Despre servic. pistoreqti
Homiletica
Dreptul bisericesc
Istoria Bisericii ruse
Lecturi din sf. pir. greci
Medicina

oRl

2
2
2
2

Fiecare lecfie dura.doub ore, a;a incit oricare seclie in tot anul avea nu mai puli
32
-- ore pe sdptimindoo'
esttet, dui6 regulamentul din 1840 teologia urma a fi studiatd 9i in primele-sec{
seminaruiui - infirioari qi cea medie,- iar pe lingi obiectele vechi se introducet
program qtiinlele^ naturale, medicina 9i gospoddria rural6. Toate obiectele urmau
predate in l.rusdoo'
Din alte schimbiri introduse dupd aceasti reformi e de relevat cd la 1851' 9<
duhovniceascdparohiali din Chiginiu a fost contopitd cu cea.linutald ; pe lingi E<
program de doi ani, pentru mc
finutald, in 1856 s-a deschiso clasd pregdtitoare cu
fiind de origine mr
preolimea
basarabeand,
Irinarh,
arhiep.
raporta
ie, dupd cum
ui'and'gi neposedind l. r-usi, n-are posibilitatea de a pregdti copiii pentru secJia
rioard a $coalei finutale. in acelaqi an, pe lingd qcoala Jinutali, s-a deschis o clasd de
tdrgfioo, in care ie primeau cei nedestoinici gi inaintali in virstd dintre elevii qcoalei
64

' erau aliturate filozofia gi


' cunoqtin{d a. adevdrului"
: in istorie ,,urmele Proniei
gi a lor bunistare"62.
":elor
: r a c t i c , u t i l i t a r i s t o ' c, u p r i n -

-.,

II

ORE

:5r1i istor.)
ez'.a
;.i

--

II

-:. oroor.)
\

I
I
5
3
2
.)

ORE

.)
2

:f !rd. rur.

4
2
2

II

ORE

2
. : : I O f e S' t i \l
a:J
:trSe

fale. Prtrgramul acestor clase se deosebeaputin de acel al sec{iunii


superioare a qcoalei
'1.
Jinutale. Intre alte obiecte in clasa pentru cintireli se preda
moldoveneascdnt.
C u s p o r i r e an u m d r u l u i c l a s e l o rs - a m d r i t m u l t q i n u m l r u l e l e v i l o r , a j u n g i n d i n 1 8 5 5 ;
in seminar la 182, in gc. finut. qi cea parohiald'51768.
. Dupa cum se vede, regulamentul din 1840 a intrunit obiectele de instruc{ie generald
impreund cu..cele teologice. Toate obiectele erau impdr{ite in principale qi-se-undare,
sau auxiliare6e.Bineinleles ci at?t profesorii, cit gi elevii se ocupau mai mulf de obiectele
principale. Ca rezultat al acesteiorinduieli materia se studia foarte superficial : a o invdta
mai aprofundat era cu atit mai greu, cu cit pe atunci nu existau nici manuale.
$coalele spirituale (linutald qi cea parohiald) nu aveau multe obiecte, insd intimpinau
alte piedici. Cea mai mare era cd elevii, fiind in majoritate moldoveni, cuno$teaufoarte
slab lirnba de predare - cea rr.rsd,astfel cd invdlau materia in mod mecanic, fdrd s-o
inleleagi citugi de pufin. Pe lingi aceasta, clasele ajunsese supraincdrcate de elevi70.
Del-ectele programului complicat gi, mai cu seamd, ale metoadelor de invitimint
care cereau de la elevi o munce uriaq6, mai mult mecanici, sipa o adincd prdpastie intre
elevi. Pe cincl unii reu$eausd se distingd ca tineri cu aptitudini pentru qtiin{d gi de adincd
cugetare, infruntind toate greutdfile nenorocitului sistem vechi qcolar, al1ii, infrinli in
a c e a s t dl u p t d z a d a r n i c i , a j u n g e a u , , d i s p e r a 1 i " , , , t i m p i 1 i " 7 r .
Cu toate scdderile ardrate, in qcoalele duhovniceqti, pe timpul regulamentului din
1840, erau orinduieli care, dupi judecata contemporanilor, aveau o inriurire bund asupra
elevilor. Aceste gcoale - spune un cercetdtor ce a trecut prin qcoalade atunci - cultivau
in elevi simlul religios prin citirea cuvintului lui Dumnezeu, citire ce preceda fiecare leclie,
prin frecventarea regulatd a slujbelor dumnezeiegtiduminica gi in zile de sirbdtori, prin
rugdciunile comune ale elevilor, acas5, dimineala qi seara, prin exacta indeplinire a canoanelor bisericegti.Pe atunci - adaugd acest cercet6tor - pelerinajui pe jos al elevilor, spre^a se inchina la locurile sfinte din Chiev, cu traista in spinare, nr-.ri un fenomen rar. Indeobqte,qcoala duhovniceascdcea veche dddea oameni tari in credinli, puternici in evlavie''. Din aceea;i gcoald au iegit gi clerici care prin munca lor vrednici
au adus mult folos eparhiei pe teren obqtesc.A;a a fost, de pildd, cunoscutul protoiereu
Nicolae Danilevschi/
4.

O
2
2

:ir. greci
3

' 'nul aveanu mai pufin de


- : ':d ;i in primele sectii ale
-. : r'echi se introduceau in
I :te obiectele urmau a fi
: ::ievat cd la 1851, gcoala
:, ;inutald; pe lingi qcoala
- :l doi ani, pentru motivul
,-:. fiind de origine moldo; ,-.-rpiiipentru sec{ia infei .-a deschiso clasd de cin- = l i n t r e e l e v i i g c o a l e li i n u -

Mitr. Gavriil a indicat gi mijloacele de intrelinere pentru seminar. Acestea erau :


banii - cite 4 lei pe an - adunati de la preoti qi diaconi, ceea ce se fdcea pe temeiul
vechiului obicei din Moldova'n. E greu de stabilit totalul veniturilor adunate pe aceastd
cale7",un lucru, insi, este sigur, cd suma nu era indestulStoare.in 1815, miir. Gavriil
intervine pe lingd sinod ca sd i se acorde seminarului un ajutor de 25 000 ruble. Ca o
justificare a acestei intervenfii, mitr. aratd, cd ,,scumpetealocali, in toate, n-a scdzut
decit foarte putin ; pe de altd parte, insi, acest seminar fiind vecin cu Moldova, Bulgaria
gi hotarele Austriei, trebuie sd aibd o inflligare atrd,gdtoare,ce-ar face cinste stipinirii
rusegti pentru grija ce dd invd{5mintului"7d.
- Intervenlia mitropolitului n-a fost incuviinlatd de cdtre sinod, singurul mijloc de
infre{inere rdminind dona}iunile gi alte resurselocale, dupd propria judecatd a.mitropolitului.
Reorganizarea seminarului in 1823 n-a adus nici o schimbare in situa{ia lui materiald : atit seminarul, cit qi gcoalelece atirnau de el continuau a fi intre{inute din fon{urile eparhiei, in urma ucazului sinodal din 2l aug. 182277.Insuficienfa mijloacelor de
intre{inere.,sesimtea gi mai tirziu, fapt relevat qi de ,,revizori" (inspectori) in dirile lor
de seamS'o.
in 1845, arhiepiscopul lrinarh intervine pe lingd sinod ca sd se dea pentru intre{inerea clddirilor gcolare cite 600 ruble anual.
in anul 1856 qi 1857, el repetd interven{ia, mirind suma cerutd in chip considerabil.
Tot astfel qi Irinarh, prinfre motivele cu care insista asupra acestui ajutor, pe lingd
\.

t'0povschi

65

scumpetea ce cre$tea mereu, are:n cd ,,regiunea de aici, aflindu-se in preajma popoarelor de aceea$i ciedinli, care se afl6 sub diferite stipiniri, cere din partea ocirmuirii
noastre o luire-aminte deosebitd qi indurdtoare". ,,Chiqiniul", scria alti datd Irinarh
oberprocurorului sinodal, ,,e un oiag de lingd hotar..., adeseori este vizitat de striini 9i
p".roun" marcante. Seminarul se afli in cenirul oragului, la cel mai de vazd loc, qi sdr6.iu t.ri este in cea mai mare desarmonie cu clidirile inconjurdtoare, sugerind celor ce nu
cunosc mijloacele lui actuale o idee proasti despre administrarea lui,- cu atit mai mult,
cu cit seminarul de aici cu gcoalele ie se afld pe lingd el (linutali qi cea parohialS) sint
singurele qcoale duhovnicegfi in intreaga oblastie a Basarabiei". Sinodul adduga din cind
in iina oarecare sume de bani la cele bugetare. Din 1856, ajutorul pentru intrefinerea
cladirii a fost sporit pind la 2000 ruble, pe lingd subventiile ocazionale'".
5.
Cu toate cd mijloacele de care dispunea mitropolia erau foarte reduse, mitr. Gavriil,
in 1815, a pus temelia clidirilor propiii ale seminarului cu mijloaceie eparhiei,.cu banii
adunali'de la gcoale qi cu veniturile-mitropolitane, fbcind gi unele imprumuturi"'' Pind
la 182i, al6turi de casa episcopald,in curtea seminarului s-a construit un corp mare' cu
- unele pentru
doud rinduri, cu cinci aripi. Toate clddirile erau de piatrl, fiind destinate
profesori,_
pentru
elevi burpentru
administrativ,
personalul
ca locuinle
clase, altele
mai mult
cu
atit
seminarul,
dezvolta
cu
cit
se
altelesr.
insi
bucEtdrie
infirmierie,
sieri,
91
.."gi"u qi nevoia de a se lSrgi cl5direa, gi aceasta a fost una din principalele griji ale ur111ugilor'tuiGavriil. Dintre lceqtia cu mai mult succes qi, mai hotdrit, a procedat in
aceastd chestiune lrinarh. El, vizind ci faptul ce impiedici mult chestiunea construc{iei
este corespondenla cu autoritdlile superioare, a ridicat in 1853 gi 1857, cu mijloace
in curtea semina.rului
proprii,- avind oarecare ajutor in naiurd de Ia unele ministiri,unde au
Universitilii),
strada
(de-a
astdzi
lungul
Gogol,
strdzii
piatrd
de
ao,ra.iaairi
fost instalali aproape 176 de elevi bursieri - internis2. Cu ridicarea acestor construcfii,
nevoile seminarului n-au fost pe deplin satisficute, insd, in prima perioadi, nu s-a mai
fdcut nimic in aceasti privin1d83.
Schimbdrile ardtate mai sus, fdcute seminarului teologic din Chiginiu, au fost ultimele
din intiia perioadd.
Aruncind o privire generali asupra celor spuse, constatim cd sistemul de instrucJiune
introdus in seminarul din Chigindu i fost adus in intregime din Rusia, fiind cu desivirgire
lipsit de colorit local. Chiar sub mitr. Gavriil, de care atirna intreaga existenfd a semjna..rl,ri, p.ogramul de studii era cu totul strdin intereselor locale, iar l. moldoveneasce' ce
intra in piogramul seminarului, nu era decit un obiect de predare menit sd ajute Ia studierea alioribiecte principale8a.in 1823, odatd cu introducerea regulamentului din 1808'
adoptindu-se intregul progra- al seminariilor din Rusia, acel din Chiqindu s-a depdrtat
qi ;ui mult de uiilu qi interesele locale. Reforma lui Protasov n-a adus, in privinla
aceasta, nici o schimbare spre bine, fiind inspirati de ideile principale ale sistemului
politic de atunci.
potrivit cu aceaste -politicd, intregul program gcolar avea caracterul unui sistem de
instruclie generald, de scholastici Cosmopolitn. $i in qcoalele duhovnice;ti, ca 9i in
acelagi ideal abstract, moqtenit in mare
via1d, iald-de pistorili, autoritilile^-urmirlau
puit" ain colegiile latine medievale8s,ideal ce nu avea, insd, nimic comun cu viata actuald. mai cu seami cu interesele locale.

66

;l-se in preajma popoare--ere din partea ocirmuirii


.". scria altd datd Irinarh
:.r este vizitat de strdini 5i
e, mai de vazd loc, qi sdrdiidr, SUgorindcelor ce nu
:ea lui,- cu atit mai mult,
-:ala gi cea parohiali) sint
Sinodul adiuga din cind
-'.torul pentr* intrelinerea
. i)cazionale''.

CAPITOLUL

infiinlarea tipografiei exarhiceEti.Cdr(ile tipdrite in tipografie sub primii arhi:istori.Stagnarea tipografiei la sfirEitul peiioadei. Sotietatea bibti;d;
rostul ei.
l.
Un alt aqezdmint cultural .?.r. jucat un_foa,rtpmare rol in viala eparhiei
Chigindului
l
' fost ,,Tipografia exarhiceascd", infiinfati la ch-iqindu de cdtre mitr.
Gavriil.
Pind la acesta, bisericile basarabene se foloseau de cdrlile tipdrite la laqi
sau la mi:dstirea-Neamfuluis6' Dupd alipirea Basarabiei la Rusia,'aceasta cale
de'pio.uiu..
u
;arylor bisericegti devenise a.nevoioasd; pe de altd parte, dupd cum
se gtie, multe biserici
-inldturarea
'n Basarabia duceau
lipsd de.cdr;i. Pentru
acestor neajunsuri, mitr.
3?.1"
Gavriil s-a hotdrit si infiinleze.la_Chiqiniu o tipografie. La 25 septembrie lgl3,'el
raroFte?Zdsinodului c3 a1i1bisericile parohiale din lasarabia, cit gi mdnistiriie
!i'r.tit":rle sint lipsite de,,cdrJi duhovniceqti ce servesc-la poviluirea preolilor gi
creqti'niloi.., qi
au nevoie chiar 9i de cdrli bisericegti de rit, deoirece, in ce'privegte bisericile
*ofao"6
'ene;ti, in episcopia Huqilor, cireia ii aparlineau majoritat"u
ai.r'ele, nu existd-nici
: tipografie, iar acea din.Iaqi,_unasinguri din toatd Moldova, din pricina relei
ei stiri, nu
:::tea sd furnizeze indeajuns bisericilor cdrli ; gi de aceea, cierul moldovenesc din Basa:abia era nevoit, adeseori, sd-cumpere cd4i tisericegti iipdrite in
{inuturile uustriece.
Cumpirarea acestora. a- fost, insd, oprit6, deoarece erau'de tipar unii, ;;;.i""i;a
p"
':nga gre$eli de limb6 observate - pi invdldturi qi indrumdri nepotrivite.u'r"*ii.-Uit.icii pravoslavnice. In ce privegte bisericiie rosilnegti,- citeva'd.t'u..rt*
gEti"a"-r"
:'e
^malu-lNistrului gi in Basarabia, gi care in aceasti'provincie vor trebui cu vremea sd
- inmulleasc5,- acesteasint ne.voitesi-gi aduci ce4ite trebuincioase numai din
Chiev,
ieea ce, din diferite imprejurdri, e un lucru anevoios,^di n cauza multor
dificultdli de
:.rmunicatie, de care aceasti gubernie suferd gi acuma"b7.
finind seama de aceastdsrare
bisericilor din Basarabia, Gavriil socotea necesar sd aqeze pe lingd .uru .nit.oporitu"a
"'
tipografie' Ardtind, mai departe, ce fel de pregltiri a ficut p.nt.r, rioua institulie,
Gavriil
adaugdcd ,,din mdnistirea moldoveneascdi Neamtului am idus p" un
tipograf iscusil :Alugdrul Ignatie,- dupd propria lui dorinld, care, fiind de relut tui
*il.i.".,p"li"ga
':mba slavond cunoaqte qi acea moldoveneasci, de aici. Cenzura va fi
sub propria mea
'rpraveghere, 9i nici o carte,nu va fi pusd sub tipar fird a fi cercetatd de
minel- ii"p".iira
-lespre toate acestea sinodului, mitropolitul cerea binecuvintare pentrudeschiderea
:.pografiei, de asemenea 9i dezlegare de a tipiri in limba moldoveneascd din slavond,
:dr1i duhovnicegti.,,De vreme-.ce,insi, pentru seminarul de aici e nevoie
sd se tipdreascd
gramatici qi alte.cdrli de gcoald cu litere rosieneq-ti
,,civile"88,chiar gi stipinirea iiuifl p"
:icl, pentru nevoile ei, cere stdruitor ca in tipograiia ce se infiinleazd
acuma s6 fie astfel de
cere dezlegare a tipdri in tipografie cd4ile trebuincioas. ql .,, tit"."
-_ll,tt_':;
trSll'l$tl
-qiX.tij
ClVlle"".

-arte reduse, mitr. Gavriil,


, .rraceieeparhiei, cu banii
-nele impiumuturi8o. Pini
: tnstruit un corp mare, cu
: destinate- unele pentru
'.rtru profesori, elevi bur=ninarul, cu atit mai mult
-. principalele griji ale ur-ai hotdrit, a procedat in
- .- , t c h e s t i u n e ac o n s t r u c l i e i
-:,;3 $i 1857, cu mijloace
: .- in curtea seminarului
:a Universitelii), unde au
: j a r e a a c e s t o rc o n s t r u c t i i ,
':.na perioadi, nu s-a mai
- Chi5indu,au fost ultimele
:i sistemulde instruc{iune
' Rusia, fiind cu desivirqire
- : - e a g ae x i s t e n [ da s e m i n a = . . a r l . m o l d o v e n e a s c dc,e
t:are menit sd ajute la stu," :esulamentului din 1808,
:in Chiqiniu s-a depdrtat
::!rV n-a adus, in privinla
: lrincipale ale sistemului

Dupd cum reiese din conlinutul raportului, mitr. Gavriil nu se indoii


deloc c6 inter' entia lui va fi satisficutd, altfel n-ar fi intreprins
lucriri pentru infiinlaiea iip"g."ri"i
rainte de a primi aprobarea sinodului. Cu toate acestea,chestiunea rdmase
nerezolvatd
:proape o jumdtate de an' in urma mai multor interveniii sinodul
trimite mitropoiit.rlui
-;azul din 4 mai 1814, prin care i se aprobd cererea, aritindu-se qi
bazele p".ui" ui11u
sd functioneze noua tipografie.
,Aceastd tipografie" - glSsuia ucazul sinodal _ ,,potrivit cu dispoziliunile legale
li-ivitoare la tipografii indeobgte qi, in special, la cele duiiovnicegti, ce si afli in cr,i.-" qi
Cernigov,- va lua fiin15 pe temeiurile ce urmeazd: l) aceast5'tipografie
se infiinleaze
.-:b denumirea de ,,Tipografie Exarhiceascr din Basara'bia,,
;2) i;;*jir;;;Ji
:; rdmine la.dispozilia gi ingrijirea proprie a prea Sfinliei voastre;3)
".""j".."
tot p. S.
voastrd
'tl]
grijd qi
strict6,
in
toate.
privinlele,
fdri nici o excep{ie, ur,rp.u
3Y9a
.suprave.gherea
:'-pdririj clrlilor gi lucririlor in aceasti tipografie 4) ea va avea
litere atii bisericeqti,
;
'- t 5i civile ; 5) cirlile bisericeqti vor fi tipdrite acolo in l. slavond. pentru
aceasta, tipo67

1 :aracterul unui sistem de


:.e duhovniceqti, ca qi in
:rslract, moqtenit in mare
::mic comun cu via{a ac-

inri,rnnnl4rtlArirt.,!4.,,

",

,,1.!*i,

III

ti,,.ir

"!,,4ilti,i'ijr,.'&'nqrli!'rritri,,rril

I tr{,

rL' h.,.

grafia nu va lua ediliile vechi sau oarecare altele, ci numai acelea nou corectate, ce 1es
ie sub tipar din tipografia sinodali din Moscova ; 6) in aceste reproduceri nu. se .admite nici o abatere -l in continut qi cuvinte - de la ediliile tipdrite in tipografia sinoin tipografia exarhiceascd se vor tipiri cXrfile bisericegti qi in l. .moldovedald; 7).traducerel
cdrora din slavone$tetrebuie ficutd numai dupi aceleaqi c5r1i sineascd,
nodale ; 8) sub numele de ,,bisericeqti" se inleleg acele cdrli ce sint trebuincioase
pentru slujba duhovniceasci, aparlinind grupului bisericesc-propriu-zis, de- asemenea,
fiUtii, ui"lite sfinfilor, diferite invdtdturi duhovnice,gti;i -altele ca acestea, intr-un cuvint -- toate acele cirli ce se tipdresc cu litere bisericeqtiin tipografia sinodald : 9) gramaticiic gi alte c[rli de ;coald, trebuincioase pentru seminar, pot fi tip6rile cu litere
.iuit, re'nu fie, inse, ceili nou publicate, ci si se reproducd de pe acele tipdrite mai
inainte gi nu in altd tipografie, decit numai in acea sinodald din Moscova; l0) de asemenea, nu se vor pr-,.t"rublipar in exarhiceasci tipografie traduceri sau scrieri noi necesare
seminarului, filrd ca mai intii P. S. Voastrd sd le inaintali sf. sinod, Pi nu fdrX dezlegarea
lui ; ll) tot aqa se vor inainta sf. sinod, spre examinare, inainte de a fi tipdrite, acele
traduceri sau scrieri noi, pe care felele duhovniceEtice le vor alcdtui vor dori sd le tipdIa
reascd in exarhiceut.u tipog.ufie, 9i vor fi privitoare la Sf. Scriptur5' credinld sau
referiVoastre
pirerea
P.
S'
qi
aldtura
se
va
La
aceasta
tai-;.ir"u religiei gi a eviaviei.
toare la aprobirea lor de a fi tipdrite'i12) lucrdrile astfel tipdrite in tipografia exarhiceascd ooi fi pur" in vinzare atit pentru biserici, cit qi pentru particulari ; 13) din tot
i"f"f O.'.a.1i qi lucrdii, tipirite in aceasti tipografie, se trimite cite un exemplar sf. sinod
pentru biblioteca lui".'.s0.
Am citat aceastd parte din ucazul sinodal spre a se vedea condiliunile impuse de
cdtre sinod tipografiei din Chiqindu. Trebuie sd recunoaqtemcd.ele erau foarte riguroase'
pe
Cu toate ci irt. 3 las6 munca tipografiei ,,in toate privinlele, fdri nici o excepfie"
partea
acestuia,
rdspunderea mitropolitului, de fapt, insi, ,,grija qi supraveghe.rea"din
de tare se vorbeqt^ein acest articol, era foirti redusS: Gavriil avea numai inclatorirea
de a observa ca prin tipografia exarhiceasci sd nu treacd decit cdrlile 9i lucrdrile, ieqite
- il l..rus6, fie in traducere-.- in l'
din tipografia sinodalS'din-Mot.oua, fie in original
in tipografia sinodalS cu litere cipublicate
:
gi
din
cdrlile
moldov&eascd. Ceva mai mult
iar
celelalte,precum qi lraduceri sau
9,
in
art.
ardtate
acelea
numai
put.u"
fi
tipdrite
uit.
puteau
fucrlri noi, ca gl cirlite trebuincioasepentru seminar qi cu conlinut pu.r religios,
cXr{i
acestor
privinla
in
prealabil5
a
sinodului.
aprobarea
fi puse sub tipar numai cu
insuficiente.
ca
socotife
erau
mitropolitului
gi
competenfa
auioritatea
Ucazul sinodal s-a primit in Chiqindu la 27 mai 1814. Pe temeiul lui, mitr. Gavriil
publicd la 30 mai o ,,instruclie" cu privire la tipografie gi la viitoarea ei activitate, din
iniare, intre altele, afldm unele amdnunte ce ne arate cd indicaliile sinodului au fost
se
cum
cd,
astfeladiuga
deplinite de citre Gavriil cu cea mai mare stricteleer' Vom
de
romAn-e|ti
cdrlilor
reproducerea
interzice
cu
desdvirgire
se
r"i", prin ucazul sinodal
peste irrut. Cdrlile moldoveneqtice urmau a se publica in tipografie, nu puteau fi decit
traduceri din slavoneqte'
pe aceste baze a fost deschisdtipografia exarhiceasci in mod solemn, la 31 mai 1814.
2.
intiia carte ieqiti de sub teascurile tipografiei din Chigindu a fost ,,Liturghia"
-s c o a s dl a l u m i n i i n 1 8 1 5 .
n.tpd cum reiese din precuvintarea ,,Liturghiei"e2, cdrlile bisericeqti ce se .publicau
in tipografiile romAnegtiqf dupl care se fdceau slujbele dumnezeieqtiin.Basarabia, aveau
mulfe greqeli. Mitr. Gavriil, intreprinzind traducerea acestor cdrli din slavoneqte,s-a
hotdrit sd rectifice vechiie greqeli.
Examinind mai de aproape ,,Liturghia" lui Gavriil, constatdm cd ea este o reproducere a Liturghiei (,,c,"yxe6unr") rusegtiin edilia din Chiev. Pentru a intelege insemnltatea acestuifapt, trebuie sd linem seamd de cele ce urmeazS. Pe vremea lui Gavriil,
b8

i l r : l i l i i l i : ri iil l i

; j. t'

:3 nou corectate, ce les


' -eproduceri nu se ad'i,:ite in tipografia sino'-:e$ti
fi in l. moldovej u p d a c e l e a q ci d r l i s i : ce sint trebuincioase
rpriu-zis, de asemenea,
:a acestea,intr-un cu; : a f i a s i n o d a l dl 9 ) g r a :,rt fi tipxrile cu litere
:: pe acele tipdrite mai
, 1r s c o v a; 1 0 ) d e a s e m e )aL1scrieri noi necesare
:. ;i nu fdrd dezlegarea
:3 de a fi tipirite, acele
-ftui vor dori sd le tiPd-::pturd. credinfd sau la
- : a P . S . V o a s t r er e f e r i -:e in tipografiaexarhi:articulari ; 13) din tot
'.i un exemplarsf. sinod
, ;ondiliunile impuse de
. e erau foarte riguroase'
:ird nici o exceptie" Pe
'=r" din parteaacestuia,
- r r e an u m a i i n d a t o r i r e a
;arlile qi lucririle, ieqite
. :ie in traducere - in I'
: : . a s i n o d a l Sc u l i t e r e c i :. irculll qi traduceri sau
: :ruI pur religios, Puteau
i: privinla acestor cdr{i
::;rente.
:emeiul lui, mitr. Gavriil
, :roarea ei activitate, din
:.rle sinoduluiau fost in.Jduga c6, astfel cum se
:ea cdr{ilor romAnegti de
g:aiie, nu puteau fi decit
: s o l e m n ,l a 3 l m a i 1 8 1 4 .

l- a fost ,,Liturghia" r : s e r i c e g tci e s e p u b l i c a u


.eie;ti in Basarabia,aveau
:5r1i din slavonepte,s-a
.:arn cd ea este o reproPentru a inlelege insem:a. Pe vremea lui Gavriil,

r Rusia cirlile bisericeqtise tipireau in tipografia sinodalS din Moscova gi in ,,lavra"


: r n C h i e v . C o n t i n t r t u la c e s t o rc i r l i , i n f o n d , e r a l a f e l , d a r i n c e p r i v e g f eo a r e c a r e a m d :rinte din unele rugdciuni, aceste c5rli aveau qi deosebiri. Basarabia fiind mai aproape
:e Chiev, se gdseain via{a ei religioasd sub influenfa mai puternicd a Chievului, aqa in- : t c u t o a t e d i s p o z i l i u n i l es i n o d u l u i . f o a r t e c a t e g o r i c ei n p r i v i n J a t i p a r u l u i , c u m s - a v 5 :';t. cdr{ile tipografiei din Chiev erau mult mai rispindite decit acele din Moscova. De
':ri gi explicafia faptului cd in cirlile tipdrite la Chi;indu sint mai multe urme din cd4ile
:rn Chiev, decit din acele din Moscova"'.
[ - a 1 8 1 8 , a a p d r u t i n t i p o g r a f i a e x a r h i c e a s c dp s a l t i r e am o l d o v e n e a s c Si a, r l a 1 8 1 9 *-,,neiul mare tot in L moldoveneasc5.Amindoui cdrlile au fost fraduse din slavonegte.
;r psaltire se gdsesctoate particularitdfile ce deosebescpsaltirea slavoni de cea greacd qi,
-:ai ales, de cea rom6neasch"n.Mineiul din l8l9 are
o scurtd precuvintare, unde mitr.
Garriil arat5 motivele pentrrr care, la sfirgitul cirlii, a adiugat slujba sf. Pocroave"".
Cirtile sus aritate, cu ideile expuse in precuvintdrile citate, dovedesccd mitr. Gavriil
s r d d s i l i n l a s d e x e c u t e c i t m a i e x a c t p o r u n c a s i n o d u l u ii n c h e s t i u n e at r a d u c e r i l o r . E r a u ,
:rsd. cazuri cind qi Gavriil era nevoif sd {ind seama, la tipdrirea cdrlilor bisericeqti,de
: e l e v e c h i r o m A n e g t i .A g a a f o s t c u t r a d u c e r e a e v a n g h e l i e i ,a p o s t o l u l u iq i a t r e b n i c u l u i ,
-are aveau in romAneqtedeosebirile lor. Gavriil intervenise pe lingi sinod sd i s-edea
,:ezlegare,pentru un timp oarecare, cle a le tipdri cu deosebirile lor moldovenegti!'b,De
i:ernene-a,in privinfa trebnicului Gavriil prefera pe cel moldovenesc pentru unele ru_ : a c i u n i " ' c e l i p s e a ui n c e l s l a v o n e s cg, i p e c a r e G a v r i i l , , a v e at e a m 6 " s X n u l e o r n i t i , , c a
. : ; n a c e a s t as i n u i a s i v o r b e n e p l d c u t e " . i n a c e s t s e n s ,m i t r o p o l i t u l r a p o r t d q i s i n o d u l u i ,
- a r e , p r i n u c a z u l d i n 3 l d e c e r n b r i e1 8 1 9 , a i n c u v i i n { a t c e r e r e a l u i G a v r i i l l r 8 .
in 1820, fipografia din Chigindu a scos la lumind marele trebnic moldovenesc.Con:nutul acestei cirli reproduce, in mare parte, trebnicul rusesc, qi anume originalul din
Chiev din 1820 qi, in unele locuri, pe cel mare din Moscovadin 1784,iar in orinduiala
i.-urtA a tunsului in cdlugirie gi in rugiciunile la sfinlirea vaselor bisericegtiqi a icoane.r'. reproduce trebnicul romdnesc, tipdrit la Bucureqti in l729ee.
Cele expuse invedereazi faptul cd tipografia exarhiceascd,in ce privegte c6r{ile ne- i \ a r e s l u l b e l o rd u m n e z e i e ; t is, e a f l a s r , r bi n r i u r i r e a t i p a r u l u is l a v o nq i a c e l u i r o m i n e s c .
ue? c e interesant,e cd din aceste doud influen{e. sub mitr. Gavriil gi vicarul sdu Diritrie Sulima, influen{a slavotrd avea mai multd putere asupra tipdriturilor din Chiqidu

La inceput tipografia lucra foarte intensiv. De la deschidere (1814) qi pind la moar::a lrri Gavriil (1821), timp de gapteani, s-au tipdrit 19 320 exemplare din diferite
ji4i"". Multd vreme tipografia exarhiceascdera unica in sudul Rusiei, afard de Chiev,
.. de ea se folosea mult gi ocirmuirea civilS a provincieilO2.
Mitr. Gavriil nu se ocupa cu traducerea cdrtilor bisericeqtidin L slavond in moldove- este. intr-o scrisoare cdtre mifr" Ambrosie din Petersburg, Gavriil mdrturisegtesingur,
--5 s-a ocupat cu traducerea cirlilor qi lucrdrilor mai micir0'r.in ce priveqte cirlile bise-..'elti pentru slujbele divine, acesteraau fost traduse
de vicarul Dimitrier04.
3.
Urmaqii mitropolitului Gavriil au continuat munca tiparului qi, pe lingd cdrtile scoase
--ai inainte, au tip5rit dupd necbsitate alte cdrli
bisericeqtir05.
E de relevat, insd, ci in
$i
,-'estedin urmi cdr1i, nu se fine seami de ediliile slavoneqtiin misura de mai inainte ; in
:irlile tipirite dupi Gavriil, influen{a romAneascdpredomini in chip hotiritor, iar unele
rdrituri ,bisericeqtidin acea perioadi nu sint decit o exactd reproducere a originalului
-rmAnesc"'".
In 1853, directiunea economicd a casei arhieregti din Chiginiu intervine
:c lingd arh. Irinarh si incuviin{eze tipdrirea a 600 exemplare de penticostar in moldo.-ne;te, in tipografia duhovniceascd.
Drept original pentru aceastd tipdriturl a servit triodul romdnesc tipdrit in 1848 la
-.dndstirea Neamlu, care a fost reprodus, exact, in edilia din Chiqindu,
69

Tot sub Irinarh s-a tiperit evanghelia, in 603 exemplare, de pe aceea moldoveneascS,fird nici o schimbare.
O cercetare mai aminunlitd dovedegteci aceastd evanghelie a fost tipiritd de pe aceea
de la Buda din l8l 2'u' . Altd carte, tipdriti cam tot pe vremea aceeain l. moldovineascS,
a fost psaltirealo8.
Dupi scurt timp, la inceputul anului 1856, direcliunea economicd a casei arhiereqti
din Chiginiu intreprinde^ tipdrirea tipicului moldovenesc, fdri nici o schimbare, cu
aprobarea arh. Irinarh. In precuvintarea tipicului se noteazd cd el este retipirit dupd
intiia edilie din Iagi (1816) gi ci nu se deosebegtede acest prototip decit prin ,,miesiafeslovul" (sinaxarul) moscovit addugat in tipicl0e.
cu toate cd in acel timp, cirtile moldovenegti se tipdreau - a$a cum se vede - de
pe originalele rom6negti, condiliunile in care tipografia iqi continud activitatea deveneau
din ce in ce mai anevoioase. incepind cu arhiep. Dimitrie, probabil sub influenla politicii nafionaliste inauguratd de larul Nicolae I, cenzura devenea mai aspri, gi'cirlile
strdine nu puteau fi aduse decit cu aprobarea ministerial5, in urma intervenliei arhiepiscopale. Pe lingd aprobarea ministerului se mai cerea qi aceea a comisiunii de carantini - in vremea ciumei - cum gi aprobarea de la seminarul teologic care controla
cirlile din punct de vedere al ortodoxismuluirr0.Sub lrinarh, trecerea cdrlilor romAnegti
de peste hotare a fost impiedicatd gi din motive economice, pentru a nu se stingheri vinzarea publicafiunilor locale prin circulalia cdrlilor de tipar striinrrr.
E de crezut ci mai tirziu, condiliunile pentru activitatea tipografiei din Chiginiu
deveniri gi mai grele, a;a incit preofimea basarabeand nu era satisficutd pe deplin cu
tipografia exarhiceascd. Fie cd numirul tipiriturilor
ei nu corespundea cu nevoile
reale ale bisericilor moldoveneqti, fie cd gi continutul acestor tipirituri, in unele cazuri,
se deosebea de acel al cdrlilor de peste Prut, fie c5, poate, preofii, mai cu seaml acei
bdtrini, nu prea aveau incredere in tipdriturile locale,- fapt e ci pe la sfirgitul arhipistoriei. lpi Irinarh gi, pufin mai tirziu, cdrlile bisericegti de peste Prut se aduceau qi pe
altd calerr2. De la o vreme, astfel de c54i au inceput si fie aduse prin contrabandd de idtre
unii ce au;tiut sd faci, din aceasta,o profesiune cunoscutd de mulli clienfi ai lorr13.
Organizalia datd tipografiei de citre mitr. Gavriil, cu atirnarea ei directd de episcop,
a durat multd vreme. Sub arhier. Irinarh starea lucrurilor s-a schimbat: in 1845 tipografia a fost datd in arendd lui Grigore Gurschi, preot la catedrala din Chiqindu"o. in t-S4Z
conducerea tipografiei a trecut din nou la direcfiunea economici, deoarece Gurschi n-a
indeplinit condi{iunile de arenddrl5. Pentru a introduce mai multd ordine in activitatea
tipografiei, Irinarh a intocmit pentru aceasta o ,,instruc{ie". Continutul acesteia invedereazd cd, in genere vorbind, munca in tipografie se ficea cu multi neglijenfi gi - fapt
vrednic de notat - tipografia, uneori, n-avea de lucru. Dar qi ,,instructia" a fost de pulin
folos: cum a constatat singur Irinarh, cu ocazia unei inspeclii, in tipografie domnea o
mare dezordine, nu se lucra cum trebuie, chiar gi socotelile bineqti ale institufiei lisau
mult de dorit. Oricum, Irinarh, cu dispoziliunile sale, a izbutit sd invioreze pufin activitatea tipografisi, qi pe la sfirgitul arhipdstoriei lui, ea a ajuns si aib5 venituri pind la 1000
ruble pe an' 'n.
[n felul acesta tipografia exarhiceasci, crea]iunea mitropolitului Gavriil, ie$ite din
nevoile vitale ale viefii bisericeqti-religioase locale pi care a adus qi putea incd si aducd
atita folos eparhiei Chiqindului, a inceput si stagneze qi sd decadd sub inriurirea noilor
curente.
4.
. Pe aceeapi cale a tiparului a fost ajutatd viala bisericeascd-religioasda eparhiei Chigindului qi de cdtre o altd institulie qi anume de ,,societatea biblicd'f filiala din Basarabia,
infiin{atd in Chigindu la 27 septembrie 1817. Zisa societate,dupd cum se gtiel17,a fost
infiinfatd la Petersburg,in 1812, dupd modelul Societilii biblice din Londra. B ae crezur
cd tot atunci, intre alli arhipdstori, a fost invitat sd intre ca membri in Soc. bibl. qi exarhul
70

de pe aceea moldove, fost tipdritd de pe aceea


eea in l. moldoveneascl,
iomicd a casei arhieresti
a nici o schimbare, cu
:d el este retipirit dupe
:r-rtipdecit prin ,,miesia- aia cum se vede - de
rud activitatea deveneau
oabil sub influenJa poliea mai asprd, gi cirlile
-rma intervenlieiarhie. a comisiunii de caran.. teologic care controla
::erea cir{ilor romAneqti
:j a nu se stingheri vin: oografiei din Chigindu
.stisfdcutd pe deplin cu
: --respundea cu nevoile
:,ir-ituri, in unele cazuri,
: : ; i i . m a i c u s e a m da c e i
: .'d pe Ia sfirqitul arhi:: Prut se aduceau gi pe
':.n contrabandd de cdtre
:ul1i clien{i ai lorrr3.
'=: ei directi de episcop,
- :bat : in 1845tipogra:.r Chi5indurra
i n. 1 8 4 7
i. deoarece Gurschi n-a
-.:5 ordine in activitatea
-:.nutul acesteiainvede-:a neglijenfi qi - fapt
'::uc1ia"a fost de pulin
:. tipografie domnea o
--::ri ale institu{iei lisau
i : . n v i o r e z ep u l i n a c t i v i :i venituripind la 1000
--.ui Gavriil, ie$iti din
- :. putea incd si aduci
i:" sub inriurirea noilor

: .ltrosd a eparhiei Chi! iiliala din Basarabia.


: : -'um se gtielrT, a fost
: -. Londra. E de crezut
r : Soc. bibl. qi exarhul

Gavriil. Cel putin din 1814, dupi cum invedereazd actele arhivei, mitr. Gavriil trimitea
',rciet51iidin Petersburg donafiuni de la basarabeni,membri ai acestei societ61irr8.
Pulin timp dupd infiinfarea societ5lii, comitetul ei din Petersburg s-a gindit si tipd:eascd biblia in limba romAnd, qi cu acest prilej, s-a adresat lui Gavriil cu rugimintea de
'-i trimite un exemplar de biblie ce i-ar servi drept original pentru tipdritura proiectati.
\f itr. Gavriil a trimis comitetului doui biblii ; una tipdritd in 1688 ti nucureqti, qi alta
::pdriti la Blaj, in Transilvania, in 1795, pe lingd regedinla arhiereului unit,-adiugind
--a biblia de la Blaj, tradusd de pe biblia septantS,e mai clar5, are o limbi mai noui,hai
.5oard de inleles, qi, prin urmare, ar fi mai potrivitl ca original pentru Soc. biblic5. Conitetul aacceptat pdrerea mitropolitului, gi a inceput lucrul in 1816. Spre a evita gregelile
Je limbd,,mitr. Gavriil a invitat din Iaqi pe arhimandritul Varlaam, egumen al ministirii
Dobrovilrre, pe care il cunoqtea de mai-inainter20,gi la 15 februarie 1817 l-a trimis la
Petersburg impreund cu un psalt, ca ajutor. Dupd sosirea acestora,lucrul a mers cu mai
nult spor, nesatisfdcindu-I,insd, pe Gavriil, care, constatindin lucrarea lui Varlaam multe
ere$elii2r, n-a aprobat tipdrirea Vechiului Testament qi a cerut ca biblia moldoveneascd
s6 fie, in prealabil, corectati dupd traducerea slavoni. Din mai multe consideraliuni,
:it ;i din motive materiale, Societatea biblicd a hotirit sd tipdreascd biblia moldovereascd direct de pe biblia din Transilvania, cu condiliunea, inii, ca in cazuri de deosebiri mai insemnate in text, arhim. Varlaam s5-l consulte pe arhier. Filaret (Drozdov,
nai tirziu - mitropolit al Moscovei), care cuno$teaL ebraici qi putea s5-l ajute pe Var:36ITl,

Biblia tradusi a apdrut la 15 august 1819, cu aprobarea sinodului.


Traducerea Bibliei in l. moldoveneasci, intreprinsi de Societateabiblicl din Petersrurg, a dus la intemeierea filialei acesteisocietiti in Basarabia.in26 iunie 1877, Goli{in,
rregedintele societdlii, in numele Comitetului Soc. biblice, a rvgat pe exarhul Gavriil qi
F A. N. Bahmetiev, ,,namiestnicul" Basarabiei qi guvernatorul Podoliei, sd intemeieze in
Chiginiu o sucursal5 a Soc. bibl. qi un comitet de conducere sub.denumirea de ,,Filiala
'rasarabeand
a Societilii biblice rosieneqti" (,,Eeccapa6cxoe Or4eaeHne Pocq.rficraro
En6,rericraro O6ulectna"). Motivul acestei intervenlii era procurarea mai sigurd qi mai
-rrabnicda bibliei ,,in limba moldo-vlah5" ,,locuitorilor Moldovei qi Valahiei". Tot atunci
s-a trimis gi regulamentul dupd care urma sd funclioneze flliala din Chipindu.
Dupd conlinutul acestui regulament filiala din Basarabia era menitd si fie de ajutor
rentru Soc. bibl. ros., urmirind aceleaqi scopuri qi cu aceleagi mijloace.
Aceasti filiall a luat fiinfd la 27 sept. 1817, in prezenta,,namiestnicului" Bahme)) ,
Comitetul a hotdrit sd rdspindeascd qtiri despre scopurile Societ. bibl. atit in Basaraoia, prin dicasterie gi prin organele autorit5lilor civile, cit qi peste hotarele ei, in Princioatele RomAne. Pentru a atinge acest .scop, Comitetul a intervenit pe lingi Grigorie,
nitropolitul lerapolei, care locuia la Iaqir23,de asemeneagi pe lingi Pini, consulul ge-neral
al Rusiei Ia Bucuregti, invitindu-i si ajute la propaganda ideii Soc. bibl. printre populalia
:omAnil2a.
in aprilie 1818, s-au primit la Chiqindu 2285 de exemplare din Noul Testament in
l, romdni, vinzindu-se cu 5lei qi l0 parale bucata, in casa mitropolitand qi intr-o pr6r alie din ora$.
Tot in 1818, Comitetul din Petersburg a trimis la Chiqiniu, spre a se pune in vinzare,
riblii gi Noul restament in l. evreiascd, greacd,,latind, slavond, itaiiani, germand,
:rancezd qi armeneasci, gi despre aceasta au fost de asemenea incunogtiinlali atit lo,-uitorii din Basarabia, cit gi acei din {6rile vecine.
Cdrlile se rdspindeau destul de uqor. Darea de seamd din 1818 face cunoscut ci
:ublicaliile se desficeau atit printre moldovenii din Basarabia gi din linutul Tiraspol, cit
5i la acei de peste Prut.
Afard de mitr. Grigorie, cdrtile Soc. bibl. se rdspindeau peste Prut, intre al1ii, de cdtre
nitr. Veniamin Costachi, de asemenea gi de citre Dionisie, mitropolitul ,,Valahiei"r25.
Mai pulin succes a avut aceasti intreprindere in Basarabia, unde mulli cumpdrau

7l

cdrlile Soc. biblice, nu atit clin convingere, cit din caazdcd vroiau si fir: pe placui
direclor i l o r i n f l u e . n l , i o ^Caoi n l i l e t u l u i b a s a r a b e a np, r i n t r e c a r e e r a u q i m a r i d e m r r i t a r i biseri'

ce{itl sl clvlll

Aceqtia trirniteau sute de exetnplare unor sribalterni ai lor, avinr.linsircinarea


rXela
vicepre$edin{iiSoc. bibl. ros', ce erau, totodatS, clregltorii superiori ai Oblastiei.
in ijosarele Comitetului basarabean,se gdsescacte cu privire la refuzul multor persoane
de a
achita banii ceruli penJlu cdr{ile Sf. Scripturi impuse de cdtre directorii
so.i"tl1i;.totLr$iprecumpdnesc ;;tirile de altd naturd.
In 18l9 s-au vindut
l ! ! A a e e x e m p l a r e . P r i n t r e d o n a t o r i i S o c i e t 5 l i i ,i n 1 8 1 9 , e r a u
e l e v i i s e m i n a r u l u i d i n C h i l i n I u : d e a s e m e n e as - a p r i m i t o d o n a l i u n e ' c o n s i d e r a b i l i
de
la locuitorii din Muntenia prin consulul Pini. Darei de seami din lg19
afirmd cd,,'u
numai acei virstnici,.dar qi copiii rivnesc a se irnbogili cu qtiin{a dumnezeiasci.
Chiar
qi cel in{rhlti ?n temnile sim{eau puterea de har u .uulir,tul,ri iui Dumnezeu,
cur;intele tle
a c l e v i i rg i m i r r g i r e r c " '
Fiiiala soc. bibl. din Chiginiu s-a inchis in 1g24, odard cu Soc. bibl. ros.
Ifin fa;rtele arSlate cu privire la acfivitatea acestei institulii in t-3asaraliu,u;ung"o,
,
la concluzia cd ea n-a fosl decit un episod in viata bisericeasci a acestei p.ouinoii.
io".
bibl' n-a avut in ft-rndnici o iegiturd cu intereseleeparhiei nou-niscute qi n-a fost
spr"ijinild in Basarabia,decit de persoane oficiale, .rrn ..u, de
altfel, qi in toatd Rusia. Nici
nu se putea altmintrelea, intr-o regiune atit de inapoiatd in culturS,'cum era provincia
6e
l a N i s t r u ' B i n e i : i i i : l e sc 5 , i n a s e m e n e ai m p r e j u r i r i , i n t e n { i i l e c u l t u r a l e a l e . , S o c i e t i l i i , ,
nu puteau ldsa urme lnselnnatein viala eparhiei. Cu atit mai pulin puteau ,e p.orr.u..
m i q c d r i a s e m i n d t o a r ec r i la c e l e a . e o u a u u t l o c i n R u s i a . T o a t 5 ' a c t i v i i a t e af i l i a l e i
nu era
decit un
intirnpliilr:r, pornit din afard qi desffuurat in eparhia Chiginiului ta sup.u"fapt
fafa vielii.
Totu;i ins5. acest episocl e foarte interesant, fiindcd vdde;te in chip concret
acele
resorturl ascunse.care plinau in migcare via{a religioasd din Rusia -* prip
urmare ;i
acea din Basar-abia,li..fotodatI, descopereadevdratele scopuri ale stdp?niiii
-Basarabiei.
lariste, care
erau departe de nevoile imecliate ale popula{iei romine din Ohlaslia

NOTE EXPLICATIVE
'.
, A o r o 4 r u i , , , 1 1 y . r .( ' e n . " , p . I I
l:.
'
V. mai sus o. 29.
3
, , E n . B e t , . " , ' 1 8 8 9 , X X , p . 6 8 4 - 6 A J ; c f r . R e v . S r c . A r l t . B a s . ,X I I , p . { t 2 _ 6 5 .
a Sub
Aiexandru I stipinirea
n u s e i n g r i j e a d e i n v r f i r n i n t u l p r i m a r . l d s i n d u - l p e s e a r n ac o m u n e l o r
r u r a l e ; i u r b a n e . $ c o a l e l e p r i m a r e , li rn:f.iii n J a t e p e a t u n c i ( i n u r m a
,,Pravilelor prealabiledr. instrucliunepunu.a,,
d i n 1 8 0 3 ) p u r t a u n u m e l e d e , , q c o a l ep a r o h i a i e . " , . i n l e l e g l n d u - s p
earonia, pro6iLil. ca unirare ,".iin.iiti,'iun
n,
b i s e r i c e a s c aa, 5 a i n c i t i n t r e p a r o h i a p r o p r i u - z i s d q i q i o a l a p a r o i r i i i h n u e i j n i c i
o legilurd. n."oriu
cu sistemul invdldmintulrri organizat de Minisferul instruiliunii cle pe
" o r J pJi..u.ii.,i"u
atunci, potririit cdruia, in fiecare
s c r i p l i u n e , u r m a s i i i e c i t e o u n i v e r s i t a t e ,i n f i e c a r e c a p i i a l i a e g u b e r n i e - - ' l i t , , , n
ii."rli"
i;"."r"."pir"ra
de jude!;
c j t 9 . o l - c o a l dl i n u t a l d . ; ; ii n f i e c a r e p a r o h i e - ' c i r e o g c o i l i p a r o h i a l i . s u b N i c o l a e
I, cu inlr6ducerea
din 1828, cu privire la lcoalele parohiale, insugigrrernrt
"Polojenie"-i
1 u i i r 1i n . " p " s d ' i n f i i n l e z e g . o u i . p . i mare in orage. iar din l830.prin satele Domeniiior qi ale starului,"cu
mijloace strinse rte r, rai""ll i, Jut"J" uir.ricesti grija-in privinla qcoalelor primare era l5sati pe seama boierilo
r.-- u"xrrro, p. 5- 6,92.
Cfr. iy,roa.tu,
uoc,_1,p. 5-6.
" , , E n . 8 e 0 . " , 1 8 8 3 ,X X , p . 6 8 5 - 6 8 7 .
t'
Arh. Cons. ,,Kuuzu vra:oa" din 1g36. ,,Lrcazul,,din l2 noiemb. Ig36 cu
nr.3021.,
,,En. IJet).,,,
1883, XX, p. 687.
'
A r h . C o n s . , , K u u z a v r c a s o a " d i n 1 8 3 7 . , , L / c a z u ld i n l 2 m a i t g 3 7 c u n r . 5 s 4 9 . ,,En. 8e0.,,, Igg3. xx,
p.6Q3.
" ,,En. 8e0.,,, 1889, j/, p. 225-226.
" Art. 14.- Aceasti dispozilie a fost repetati, mai tirziu, prin ucazul
sinodai din JI decembrie 1g52.
. , ' D u p d u n e l e | t i r i , D i m i t r i e , f i i n d ^ i n c d e p i s c o p - v i c a r ,a v e n i t i n l 8 l l i n B a s a r a b i a q i , o b s e r v i n d p r c tutindeni. in popor mare intunerime. a infiinlar o gioald cu autorizalia
mitropolitului, la min. Curchi, pentru copiii clericilor, in care, insd, puteau intra qi.copii de mazili qi de jlrani.
Cirina dupd aceea, u *il a"rchis qcoale la min. Bobruqa, HArjauca, precum gi la altele, ca qi in judei. Chiqiniu,
"l
Bender $i Acherman.,,8n.

72

' -. ri irr: pe piacui direclon r ; r : d e m r r i ' t a rbi i s e r i ' . r i r n i i i n s d r c r n a r e ar J e l a


r c ' i o r i a i O b l a s t i e i .I n d o - . z l l m u l t o r p e r s o a n ed e a
--c tjirectoriS
i o c i c t S l i -i .
S . , . c r e t 5 1iini , 1 8 1 9 , e r a u
: r a i i L r n ec o n s i d e r a b i l i d e
,.lin l8l9 afirrnici,.nu
' , t a d u m n e z e i a s c i .C h i a r
de
- DL,mnezeu.ctr"'.rilltele
- ,l 3oc. bibl. ros.
. . . i n B a s a r a b i a ,a j u n g e n i
: : : a c e s t ep
i r o v i n c i i .S o c .
. - r r J s r ' u t e ;ni - a t d s i s F ' i : . . . ; i i n t o a t d R u s i a ^N i c i
- . : 5 . c u m e r a p r c v i n c i ad e
, . ,, t u r ; : l e a l e , , S o c i e t 5 1 i i "
: - i l l r 1p u l e a u s d p r o v r : a c e
. - : c t i v i t a t e af i l i a l e i n u e r a
, - : i a O h i q i n i u l u ii a s u p r a ::.: ir1 chip concret acele
- R . i r s i a- - p r i n u r m a r e
ll
, , e s t i p i n i r i i l a r i s t e ,c a r e
" -..rr:ria
llasarabiei.

' 4: 65.
' l s i n t i u - l p e s e a m ac o m u n e l o r
- i.: : nrle dr instrucliune publica"
i . i r r n i l a t el e r i t i i r i a i i , t a r n t t
:J,rl 'r i-a. Aceasta coresPunriea
rr ':druia, in fiecare circum. , r r l i e e u , i n f i e c i . l r ec a p i t a l d
, . .r \.icolae[, cu inlroducerea
. - p e s a i n f i i n l e z c S c o a l ep r i - 'e Je la
l d r a n i . I r r s a t e l eb i s e . 5 6, 92. - L-.fr. Cyro.u-tu

' - .:u nr. 3021. -

. , E n . R e d . ",

'i+9 --, , E n . 8 e 0 . " , 1 8 8 3 ,X X ,

: = . J i n 3 l d e c e m b r i e1 8 5 2 .
- Basarabiaqi, observind
Pre: ,litului, la mdn. Curchi. pen- - : n d d u p d a c e e a ,e l a m a t d e s - i... Bender Acherman.- ,,8n.
fi

' r 1 - - C e i e i d e r ; c o j l e t i - a r r a c ( ' r l e a$ i c e s u d r t e a u
I l e i ) . " , t 8 6 7 , l l , p . 4 9 . O i l . t l u p a i l r t r t t 4 x u u , " 1 ' l y x ' C e t t ' ' ''
a v l l i ',\ 'n - a v L ' m c u n o s t i n l A .
, , E n . B e A . , , . 1 8 8 3 ,X X . p . 6 8 4 - 6 9 3 .
'' Ibidem.
--'38'
"' tr , , T p y A s t ' . . ' ^ ,V I , P . 3 . i
Vezi perioada a Il-a'
, , D e a l t f e i , n i c i n u e r a i n c o n c e p f i a e p o c i i a d a , p r i n q c o a l e .m u t t d , l u m i n i p o t - ' o r u l n id e . . j o s 'C u n o s c u t u l
multd gtiin{d
in u."u.tx cheitiune : ,'E' oare, bine qi tolositor si diim
mitr. Filaret Drozdov t" .;;;i;;-;;'.i
s e d o v e d e g t em a l m u l t
r
a
r
e
o
r
i
n
u
o
m
u
l
u
i
,
a
n
a
t
u
r
a
l
e
s
i
t
u
a
l
i
e
i
s
u
p
e
r
i
o
a
r
a
copiilor de ldrani ? Educa{ia, ce este_
m u i l i n e g h i n i , c l i r i , Jn e r | t e r e n e r n u l l u m i r i i p r i n t r e
nieubifoare decit hinefdcdtoare qi rle folos; "u ,.r-dna
s u - ' " " _ - , , 1 - ' n 'r t e i ) " " ' 1 8 8 . i 'v l ! ' p ' 2 4 1 ' n o t a 2 '
d
e
.reaci din medi,i cle;ot in ..i
.^."'."rii'ra
i::iffiffj
se observa;i in Rusia' Pini Ia 1859 numd, , ' l n p r i v i n l a u . " r t o , J ; n i i l - g c o a l e b i s e r i c e g i l ,a c " f t q i f . ; ; ; ; " "
aceste ;coale
.
*
"
d
,
i
'
,
.
.
p
u
.
t
"
p
.
.
1
.
'
.
4
E
i pe la sfirqirul anului 1B-50,
a
c
e
e
a
,
d
u
p
5
l
a
r
t
r
e
p
t
a
t
,
rul i.r crescu
erau ardtaie in iicleie oficiale' in realtt
l
e
q
i
r
t
i
n
a
c
"
s
t
e
t
n
u
i
t
e
c
d
S
c
o
a
l
e
'
c
o
n
c
l
u
z
i
a
t
r
a
g
< j i s D a r .D e a i c i , u n i i
'Ierut' P. 9'l'
tat; n-au exislal.Petru cel
,,
(,,lli,x0enstii Per',ta*reur") a fost legea intocmitd de larul
, , R e g u l a m e t r t u td u h ( ] V n i r e s c
R
t
t
s
t
a
'
M a r e p e n t i " u t ) r - i r m u i r e a t l i s e r i ei i d i r l
' ' A r t . . 5- 6 .
t ' 7 u r . n tH o a . I ,
'la4'
P. 9l
'r'
,,Ip.r,rlr't..."" I X, P. 60.
, , , S i t u a l i a u . . r r , o C u . " , ! a t n a r i c i e o s e h i r ii n t r e q c o a l e ' i n u n e l e s e n i i n a r i i ' m u l l u r n i t l a c e s t e i i m p r e - . l i m b i l e r n o d e r r r t ' ,i n s e m i n a r u l d i n p o s a d u l
j u r i r i , s e s t u d i a r n a i r n u l r " c i n t u l b i s e r r c e s cq i t i p i c u l , i r i a l i e l e
l'
t
"
s
t
u
d i a ' r l e l c r . t * o } o g l a ' - - T t t t ' ' r u u o t t 'I ' p ' 5 - l
i
n
u
n
e
l
e
<
p
.
.
'
i
l
"
"
u
m
e
t
l
i
c
i
n
a
;
Troita (lingd I{Oscr)va)
2
2
2
'
p
'
2
1
8
;
215
C { r . ' , , E n . " B e d .' " t 8 E 1 , V ,
)t
, , T p 1 t 0 t t . . . " .I X , P . 6 0 '
din
ri Frotoiereul mitrofor petre Curiilchi s-a niscut in Llcraina in 1'171;qi-a fiir:itt sitrdiilein seminarLrl
a fo-\l numrt'
s
e
r
t
i
n
a
r
u
l
'
S
f
i
r
$
i
n
d
r
e
c
t
o
r
'
m
a
i
i
i
r
z
i
u
i
a
r
profesor;i ',preferct",
polrava, pe cind Gavriit
";;;;;;
cdtre Gavriil)' Dupd tra[sferarea lui Gavriil in scaunul
t 1 ) l a c o i o . p r c - f e s o r .f n f ; 9 i o i . r i t t t i . o r o r - l i t ' p - r e o{td e
rnai tirziu - in acen
u
;
i
f
a
f
o
s
t
c
:
u
n
i
1
c
i
,
i
$ e f a l c a t e d r a l e id i n E c . a t e r i n o d a r ;
i
n
'
i
?
,
t
9
,
C
h
i
e
v
u
l
,
r
a
l
de mrt.*polit
qi Valahia i' ili08' (unilchi a losl chemat de
t
i
l
o
i
a
o
u
a
.
t
;
n
e
x
a
r
h
a
t
u
l
u
i
i
,
r
i
:
;
i
n
1
u
.
"
u
c
,
laqi p.s1 la Odessa.
e x a r h i c e q t iq i r e c l . r a l s e m i r t a r u l u i d i n S o c o l a '
r : i t r e C a v r i i l l a I a q i , ' n C e . a -i Jniri r i tri,, * i t p r e l e t i i n t e u f U l . u . i " t l " i
activ coiaborator al rnitropolitului in organim
a
i
c
e
l
a
d
e
v
"
u
i
t
C
u
n
4
c
i
r
i
D u p a a i i p i r e a B a , r a r a b i e il "
statistici"' a Basarabiei cu bogate ino
El
a
alcitr'rit
,,tlescri*re
9i
zarea n{Jiieparhii, p."..,-'f,i a i,,rregii regiuni.
s
l
5 p i n i r e a r u s e a s c d 'a s t d z i d e v e n i l e o
ciperaiuurt""i*po.Ln^le.peniru
forma{iuni ge.grafice Et
(
i
n
t
i
i
u
l
i
"
i
.
.
g
.
r
i
;
.
E
s
e
m
i
narului.pini la anrrl [82]'-.cind s-a
a
l
rarirate bibliograticd. Cunitchi ii ocupat postut d"..ie.to.
Anexa l0'
ain-6i"tta' a murit irr 183?'- Cia1nu4rtui"
rransferarla vectriul ,a,, po!i'J.-q"ioiiaieara"i
''
p
.
56
V. nai sa.r.
^ ^ ^ . . r ^ ^ . , h r : ^ ; . .r i i n r n . ' tar
,,, ucrainean, absolveiit al Ar:ademiei clin Chiev ; in 1810 ' profesor la ,'qcoalapublicd"- din laqi'
l
8
'16 apare ca qef al catedralei
.
p
r
o
r
o
p
o
p
B
e
n
d
e
r
'
.
i
n
a
f
t
i
r
z
i
u
m
a
i
linurut,ti
pe urmd - la liceul din nuiureEti,
p
rofesor de retigie la liceul
f
i
i
n
d
o
o
"
t
t
u
,
l
u
p
.
,
t
'
r
n
u
i
i
i
s
o
8
/
.
'
rlin Chisiniu. ( ,,En. Be0;', .889, xtX.
Richelieu.- ilo'ro4rcui. ,,.Eyx' cctt'", p' 58 59'^ t's.,. Ideea privitoare la obligatiritalea cursurilor seminariale
t,, Jloro4rcuu .,n""."Trr.':,i.' is
nu o-dati' de
l
u
atd 6in n"gutui".ntut duhovnicesi-;i a fost repetaie'
s
l
u
j
i
t
o
r
i
l
o
r
.
b
i
J
e
'
r
i
.
"
j
r
i
'
.
r
,
"
ptrrlru copiii
un fel de piincipiu recunoscutde toll'a
j
u
n
s
a
X
I
X
i
r
l
c
e
p
u
t
u
i
v
.
l
a
i
a
r
v
.
X
V
1
I
I
.
i
n
c d t r - es i n o d . D r i n u c a z u r r
Itiidem.
:7 Caligrafia.
28 ortograf ia,
' " A r h . ' L - o n s .D o s a r , n r ' 2 2 4 , p ' 7 9 ' d i n 1 8 1 2 '
tr iloro4ruri. ,,7\yx. Cen"', p' 2l-22'
(Basarabia)
,, Ca notiv ur u."rrJ Jirpoi;1iuni, mitr. Gavriil arita in ucaz faptul cd ,'in aceastl larb
invSldrurd,-ly.f-'ot si intre. in slujba-de prgot
q
i
n
e
a
v
i
n
d
c
a
r
t
c
g
t
i
r
i
d
e
i
o
c
.
c
l
e
r
i
c
i
i
o
r
'
n
r
i
d
e
a
i
;rulJi copir
a l l i i d i n s l a r e a p o l i t i c e a s c d c' a r e a u r n .au de diacon ru, a. our.il, ji"ir,'ioiur lor intri in iagmaduhovniceasci
("zemschie obivateli")"
c.u
deopotrivi
"En'
rdrn'in
liranii"
tluhovnice-escE
\atar carre, iar copiii d;-"bi;$]"
c
i
t
e
a
s
c
du c a z u l m i t r o p o l i t u l u i i n b i s e s
e
p
;
e
o
l
i
i
F
o
l
e
q
t
i
;
i
;
p
*
;
"
d
i
n
j
Bed.,,.1892, Xt, p.26J.-Protopopul
I'
p'
I
Ceu'" '
'rl:tro\rcuu'
-icd, intr-o zi de s5rbdtoare qi sa-l pdstrezeu.oto, p"nt.u-u'-i 1in" tii"t -intt'"!'yx'
-,,8n. Be]:" 1888, XI, p'' 408'
,2
in 1g17 din 152 de elevi 69 erau copu de clerici.
'"t
,,TpyOL't...", V , P' 15'
nobili,to
s c o p , l a s f i r q i t u l a n . 1 8 1 6 , m i t r ' G a v r i i l , d u p i d o r i n J- a
, , T p y d r , t . . . , , I, X , ' p . - - 6 , 3 . - i n a c e l a ; i
pentru
pe lingi seminar un "Internat - Pensiune
a
i
n
f
i
i
n
l
a
t
a
u
i
r
o
b
a
r
e
i
n
u
t
t
i
.
u
l
a
r
u
l
u
i
.
:aii basarabene,
ac-est,,flancr,ou" fiind condus de un director' un
ingriji.",
propria
l"i
su'b
nui""ot")
(,,6raropoAHl,*{
:robili..
o indeplinea
de 6irector al
-iruu
"Pansionului"
rlspector qi un econom -- toti numili de arhiereul efi.tt!t.'StulUu
nu-i1i" de cetre chiriarh dintre profesorii semina-ectorul seminarului, iar inspecto.rl qi economul
ctlpii noi
-rlLri. Din 1828, cind au inceput sd se <leschiddin su.u.utiu qcoale-laice (.rpa'xAaHcxNe yulr'rll[1a")'
p
'
3
3
6
'
3
3
4
I
X
'
1
8
8
3
'
Bed'"'
,,r'r" t*i primeau in ,'nutt"on"'t'En'
't'
Io'ri4rcutt, ,,,II,Yx'Ce'u"', P' 148'
"' Crat)uuqxu*, n. 344'
o6 yconepueuill Ayxonnbtx yqH,,,
Ycr{,,ryul" a inlocuit f ostul ',Kovsrer
,,Kor"lr.rccun Ayxourr*

73

nuq"' infiintat la 2l noiembrie 1807.


Potrivit cu regulamenrul din lg0g^-lgl4,
gcoalele duhovnicegti
urmau si fie conduse de aceasti ,,comisi.,r,el._
r"r";;;;:'i,"';..
1,8,
i',',silss.
JIoro4xuit, ,,!yx. Ceu..,, p. JS_ ji.
" F i u d e p r e o t ' n i s c u t i n 1 7 9 4 ,i n T r a n s i l v a n i a ;
a c o l o - q i - af i c u t g i p r i m e l e s t u d i i , i a r d i n 1 . 5
iunie lglT la
ChiEiniu'A fost profeso.i" ..-i.,u.pini

rl- i82i-;i;"';';urit.-Jroro4xufi,

"f^iflt'ro-

a0'intiiul
l8l9la

,,,4yx.cen.,,,

prof' de l' m-oldoveneasci a fost


un-oarecare preot loan. D9
o oct. lg16 pind la 7 sept.
l' moldoveneascdl fost n11it o. s"riiilil
d e l a l . s e p t . ^ l g l 9 p i n i l a i u lJli e 1 g 2 0 . - I .
Ghinculov, ucrai_

ilii;."tf"i,ii:t;l.r;;:f;nuar

der' mordoveneasci;
deia x ';pi.-i;i6:'n.-ij,"p,'",ii."i"'ili"u*,o.

n'

Jloro4rcuil'
Cen'", p' I 18- I19. - Limba moldoveneasci,
in rimitele ardtate,era singurul obiect cu
"!yx'
caracter nalional-romanesc
care se preda in seminarul lui Gavriil. px.ini"r
qi neamul romanesc nu intrau
delocin prosram,." .:t*:f^.:i"

,:l ti'o1T;i"e ia i"o$ni;;r;,:;;;".r1


a fostcondusde mitr. Gav_
riil ; iar pe de alti parte'in geografia
ce sepreda,era,cuprins-i
ri!."g."1i1^rrrciei, iar in istorie- toataperioada anticS, inclusiv istoria evreilor._

Ibide;,' p. 124_126.
4,2,
J I o r o 4 x u i t , , ' , Q y x . C e n . , ,, p . t J g - I a g .
" lbidem, n. 24.
aa
cauza pentru car" reforma s-a ficut cu intirziere
a.fost.mai inrii faptul ci seminarul luase fiinjd nu
demult' apoi persoanele care erau propuse pentru,
poslurile de profesori nuin sfirgit,numirul elevilor-,e,ra
_uu"u.. pregdtirea cuvenitd gi,
roarte'rearsl_",,bi.n"a.,;,

*'

taa[,--iii'i.'+ct.

,,En.8e0.,,, 1888,VI, o. 244.

"o Vezi p. 56,


'' Fiu
de preot, de ,,naliunemalorosieneasci"din gub.
teologie' de la academiadin Petersbu.g,u i;.; profeior chiev, niscut la 1794.Licenfiat (,,candidat..)in
r" r..ir".ii"
In tobolsc qi camenila (camenet-Podolsc)'de la 1823 ,,inspector"qi
fioraoi al,isro.ia ulr".i.ll ii r.'g.*.a la seminaruldin chiEindu.ln
1825
(director) ai qcoalei
parohiale
iinuta"Jiu."t"l
"smotritel"
din'chiqlndu..oin 1826,redor (al tieilea)
profesor
de teologiela seminarulain crriqrnauqi preqeai.rte
al oicasteriei.bemlsioni.,o din cauzaboaleiin lg3l,si
a fost numit protoiereu[acatedrala.di"'crriritie,l.
i murit la odessain lst._
*o Cu predarea
,,Tpy\ot...,,,vI,p. rI__r3.
[. moldoveneqtia fost in.l..i"ut,_a"pa
oi-itri. din 8 dec. 1823. eco_
n o m u r ( i n t e n d e n t u l ) s e m i n . M i h a i l D . 6 d a f c(h, ,! n. -, n . B e a : ,..;.i;il;-";;;i.
, r 8 g 0 , * r y , p . s j ' a - . a I4) . D A d 1 r c h i d e f e r d i n G a _
lifia' qi-aficut studiilera seminarrr din ciriqineu,
una" u.inu;fat $i l. ;;ri.'_"
o' Majorilatea
} ro4Kuil,,,!yx. ceu.,,,p. 53_55.
profesorilor re..ur i.i-i. iitini-"triu. qi retorica
"" In 1826 Ec' parohialddin Acherman alosiin.triseit;;;;;;;;;;i", rusi (rirere).
redus de elevi; erevii au fost
transferali in gc' din chiqiniu. in 1838 u ro.t inlrrire.
gi q". puiot. oi.'fi.lrp"r
,i conlopitd cu qc. linutali
din Odessa,cu ocaziainiiinldrii eparhiei Cfr".roiufui. _
'' Arh'
,,Tpy0ot...,,,IX, p. /) (nofi).
Dimitrie raporta,,Comisiunii",
aceasti-regiunee auioruta nevoieca profesoriisi cu_
noasci l' moldoveneasci".;i ,,profesorii.;.;;;i;;
"e,,p."t-.t.imigii de
lr"A;";""ri;-;in
Chiev in seminaruldin chi_
qindu vor trebui si stiruiasci a cdpdtail.i
fie cq adevxrat de foros pentru seminarul din""no$ti"p in r. rn*lionui!'-t.oraoueneascd), dacx voiesc sd
crtigi"ir.;.-,,;;^';;';i::
titt, xtt, p. 450.
ii AEa.auJost Juminichi qi Bobeica-,-o]Jou"up
de baqtind,,._Ibidem.
"' Arhier' Dimitrie socoteaacestneajuns,,deocamdatd
ir,.uituuii, a"ou;;;.'. - raportd el in lg2g mrro_
politului Serafimal Novsorodului,'copiii ;;;i.tr;. ur.u.uu"niin-'nl;;"fr.;; sint moldovenide
baqrini care,
pe lingi aceasta,locuiesclin mare pu.t., in ,ut".noiiou"nqti...
gi deqieu, cunoscindu-midatoria,nu incetezdeloc de a indemna-oreotimea
prin mist.ir..u"."it._^.a.si aibd stdruinfa
si cunoascdlimba rosieneascd,
in vedereaimprejuririior acLtei regiuni ;.;;;;;.
dar
-9i in puterea drepturilor acordate moldovenirorprrn
Inaltul decret,nu am putinla^d.-i-:!llgi-g^"1rrig3
;4 irr*Lrir"i.r.l"
."!.
r."pe*r
l. rosieneasci,ceeace ar
aveaurmdri vitimdtoare chiar.pentruintreagi oblastie"..Dt.ii.i.;;;;.a'ni.i
nu-i nevoiea_i constringe
aceasta'deoarececopiii in,'""^Tllt.-Y_iiy.+l
ta
piolesorllor qi uui'a.ofitu.ic, rugii, deprind t.
rusi 9i in clasele superioarevorbesc ai scriu in rusegtedqstul
de oi"..:-,fpya*:.:.a:i,";.
16_17.
i! ,,n". Bed.,,, 1885,XVrrr. r. 417.
"" Arhimandritul Filadelf Puzina, fiu de preot, s-1 niscul in l7g6
in gub. poltava;gi-a ficut studiile in
seminaruldin Poltava si la Academiaa;n p"t!.rr"ig.
A fost-in -oo *i.."'iu"profesor la seminariiledin
logda' Cernigov,rector la s.eminarul
voain vo.on.j. Lu 5t aec. taJt alo.i nu,n?...tor (al
patrulea) la seminarur
din chiqiniu, fiind pi membru al Consistorului.'in-is+r
-:l pir-*_9irp""iiiiir""
din postulde rector, iar in
"
hotdrirea
;i'-il;' A murit
ia l85l ii' ,.r,ii"r

Chitaevo
de ringi ctriev.-

ii]r;:::r:V,i;.ui+ffi'n*in

i", ..Fr. Bed.". 1888.vt, p. 244.


"'
"In gc' parohiale (ai ciror elevi, dupi ce ficeau gcoalalinutali, treceaula seminar)...intre copii
clerici, in
de
mare parte dintre.moldoveni,.u..'n, yiu-a"ro. iirnru
;;;-;i;"'r;i;nici
carte moldovelreascdn...
_
"En' Bed"" 1888'vt, p' 244'-,,Revizorul" i.'uoltou, in dareailii;';#;,
raporraAcademieidin Chrev,
'hlir,l';.oiI3hiale
din chiginru profesorii uoJ"r.' .., elevii, de ,,.uoi",
.Jhouene$te.- ,,En. 8e0.,,, 188s,
"o $coalele"Lancaster" a.ufogl infiinlate in Rusia pentru intiia
oard la lg20 din porunca larului Alexandru I' In Basarabia
ele.au luat fiin1d in'1814. iu o.gini"u."u p.ir"ro.;"oale
de acesttip a fost insircinat
arhim. Irineu, rectorulseminarului.cu uiuto.i-uiluiiu
roirt,"ilJ;;i;4;;i"liiTri:
Iacov Ghinculov,Laurenlre
Cunilchi 5i Teodor Bobeicd,care au r..t t.-iii'r"
prealabil, l^' p.t;;;tr.g p"n,.u u studia metoda
caster" Si a face cercetareacir{ilor trebuincioalei;
,,Lani ;;i;;;;"r";.'"ii"-ai.tii
$coareau fost deschisera

74

-1814,

$coalele duhovniceqti

. : : d i i . i a r d i n 1 . 5i u n i e l 8 l 7 l a
'.' -,loro4rcuil,,,,(yx.
Cen.",
: tr oct. 1816 pini la 7 sept.
: 1810.. [. Chinculov,ucrai\ T i m o p e v s c h i .- J I o r o 4 x u i t .
: aritate, era singurul obiect cu
.: reamul romanesc nu intrau
- a fost condus de mitr. Gav---:ei. iar in istorie - toati pe-

: serninarul luase fiintd nu de: . ( a u p r e g e r i r e ac u v e n i t d 5 i ,

--r.

Licenliat (,,candidat") in
I rbolsc qi Camenila (Came: : e m i n a r u l d i n C h i g i n d u .i n
- : 1826, rector (al treilea) gi
: - r d d i n c a u z a b o a l e i i n 18 3 1,
l".r,rrr...", Vl, p. I I- 13.
. :r:rrie din 8 dec. 1823, eco- .r 1/. Dadalchi,de fel din Ga-'::tti, ,,[yx. Cen!', p. JJ-JS.

:-:,.

-:dus de elevi; elevii au fost


s: conropitd cu $c. Iinutald
, notd).
-': revoie ca profesorii si cu- l:iev in seminarul din Chi: \ e n e a s c 5 ) ,d a c i v o i e s c s d
'- \'ll, p. 450.
:
-:

- raportd el in 1828 mitro: - : n o l d o v e n i d e b a q t i n dc a r e ,


- : --ml datoria, nu incetez
de- :-:ca limba rosieneascd, dar
- =..rdat.emoldovenilor prin
: : - : : l . r o s i e n e a s c i ,c e e a c e a r
- :--i nevoie a-i constringela
--.::. deprind l. rusd gi
in cla-

: :.:ava ; gi-a ficut studiile in


"- :::.rr la seminariile din Vo::':: (al patrulea) la seminarul
": : Jrn postul de rector, iar in
- lritaevo de lingi Chiev.-

,- : seminar)... intri copii de


'
- d r l e m o l d o v e . n e a s c a " .-. .
- : : . : r a A c a d e m i e id i n C h i e v ,
:- .::.e5te.- ,,En. Bed.", l'885,
.din porunca tarului Ale. : : : a c e s tl i p a f o s t i n s i r c i n a t
- lacov Ghinculov, Laurenlie
:e--..:) a studia metoda ,,Lan-"
; . - o a l e a u f o s t d e s c h i s el a

Chigindu, la Billi gi la Ismail. in-1827 s-au infiinlat inci doui fcoale la Tighina $i Hotin, de cdtre rectorul
seminarului Victor Puri$chevici. indemnind pe locuitorii Basarabiei se trimite copiii in aceste $coale, preasf.
D;mitrie scria: ,,scoalele aceste sint astfel alcituite, incit copiii foarte lesne, foarte repede, cu voie bune
.: cu bucurie vor invdla a citi, a scrie $i a numira in l. moldoveneasce $i in acea r-osieneasci, fiecare dupi
,-rm va voi"... Numirul eleviior $c. ,,Lancaster" din Basarabia, in 1828, a ajuns la 385. in 1836, cind s-a infiinlat
::rcumscriplia $colare din Odessa, toate fcoalele,,Lancaster", infiinlate sub arhier. Dimitrie, au fost tre.':re sub conducerea curatorului (,,Popecitel") din Odessa. Afard de doui-treitcoalele ,,Lancaster" au fost
::ansformate in gcoli parohiale gi jinutale, schimbindu-qi gi metoda de predare, potrivit cu programul minisp. 138-160.
:erial, intocmit pentru toate $coaleleprimare din Imperiu.-,,Bec. Apx. Kon.",II,
."
,,En. 8e0.", 1888, vI, p. 244-249 ; v. p. 63.
ou
$i dintre cei care intrau in seminar, unii, cum raporta Scvorlov, ei ingiqi ciutind sd piriseasci semi:aruf. crezind ci vor cdpita vreun loc bun in eparhie.-,,8n. 8e0.", 1885, XVIII, p.422.
. . Tp y d w . . . " , I X , P . 7 5 - 7 6 .
" ' , , E n . B e o . " , 1 8 8 1 ,v , p . 3 l o - 3 1 3 .
n' Reforma lui Protasov avea gi alte motive. Ministerul nou-infiinlat al Domeniilor, in activitatea lui
JesfS;urati pentru imbunetifirea gospodiriilor rurale qi a stlrii igienice a liranilor, a hotirit sd recurgi
.a ajutorul pleolilor. Pentru acest scop se cerea ca elevii seminarului si aibi cunostinle privitoare la gospocaria rurald ralional|, cum gi la medicin;. - I. n. Pocructaenea. ,,IIerep6ypzcrcan ,{yxoauaa Arca1euua npu
:2. ITporacoee", in ,,Becr. Eap.", 1883, IX, p. 230-23 l.
"t Ee,taacrcufi, I, p, 64-66,
Turnuuoa, II, p. 21.
"'
66 Pine la mitr. Gavriil, indatoririle de cintdreli se indeplineau de citre particulari, angajali cu platl
anuald. Mitr. Gavriil a infiintat serviciul permanent de cintdreli ("En. 8e0.", 1873, XIII, p.526). La inceput
.-andidafii la locurile de cintireli se pregiteau la psallii din Iaqi care veneau la Chiqiniu special in acest
scop. La ei feciorii de preoli invilau psaltichia qi apoi cipitau loc de ,,dascil" sau diacon. (Informafie auzitd
Je autor in 1922 de la Zinovia Captarenco, niscutd Ciuq, viduvi diaconile, in virsti de 83 ani, din sat.
Vrsterniceni, suburbia Chitiniului).
Clasele pentru cintXreli se infiinlau, in urma legii din 1851, potrivit
:u nevoile locale ale eparhiilor. (Turnuxoa, II, p. 42). in eparhia ChiqinXului aceasti clasd n-a funclionat
:ecit 4-5
ani. - ,,Tpydat...",IX, p. 8l/.
it
,,Tpy|w...", VI, p. 48.- E de notat ci sub ministerul lui Protasov limbile locale, indeobgte vorbind,
:!eau mare trecere. Aceasti imprejurare, insi, nu avea nimic de a face cu interesele naJionale ale populaliei 5i
:ezulta exclusiv din conceplia utilitaristd a lui Protasov. - Turnuuoe, II, p. 14; 132-133.
oo
, , T p y 0 r ' t . . . " ,I X , p . 8 1 - 8 2 .
oo
Cartea principald pentru studiul teologic era ,,Confesiunea ortodoxd a Bisericii catolice qi
:postolesti de risirit", cunoscuti qi sub denumirea de ,,Catehism" al lui Petre Movili. Cartea aceasta, din
r,rrunca mitr. Petre Movild, a fost alcituitd de citre Isaia Trofimovici, egumenul mindst. Sf. Nicolae din
Chiev, a fost revizuiti de soboarele din Chiev (1640) qi din Iaqi (1641,1642) qi aprobati de cdtre patriarhii din
:aserit. ,,Confesiunea" a fost publicate in l. greacd (1662) d slavoni (1696).- 3uaueucrcuil, p. 222.
;a
,,Tpy)ar..", IX, p.92. - Sub regulamentul din 1840 a condus seminarul din Chigindu qi al cincilea rec:..r - Arhimandritul Tihon, in mir Ivan Solnlev. Dinsul a ficut studiile la seminarul din Cursc qi in Acaderra din Chiev. Cilugirit inainte de terminarea academiei, in 1838 a fost numit profesor in seminarul din
Sararov, iar in 1849 - rector al seminarului din Chiqiniu. in 1851, din cauza bolii, s-a retras din servi.:u. trecind la ministirea Curchi, apoi la HAncu, unde pe la 1860 a gi incetat din via1i.- ,,Tpydut...", Vl,

:.22-23.

tt.
,,Tpydat...",IX, p. 91 ; lu'tspoa, I, p. ll0.
',,Tpydtt...", IX, p. 93.
;i] Protoiereul Nicolae Danilevschi (1807-1883)
a avut mai multe servicii in eparhie; a fost profe!.r pe la gcoalele duhovnice;ti din Chiginiu qi la liceu, predind qi l. moldoveneasci. in 1856 a fost trimis la
rrtropolitul Moldovei Sofronie ca delegat in chestiunea bisericilor din sudul Basarabiei, retrocedate Mol:..vei. In 1861 a luat parte in Comisiunea de traducere a diferitelor ucazuri qi reguli privitoare la tiranii sco^;i
:rn gerbie. A tradus in romane$te invSliturile catehicegti ale cunoscutului protoiereu Ioan Scvorlov. In
i t63 s-a cilugirit primind numele Natanail. A murit in gradul de arhimandrit ti ,,nastoiatel" al schitului Surureni.-,,8n. 8e0.", XX, p.703-706.
;n
-; J l o r o 4 r c u i l , , , , 4 y x . C e n | ' , p . 1 6 1 - 1 6 2 . C i f r . m a i s u s , p . 2 7 .
La sfir$ilul an. 1814 s-au adunat de la clerici nu mai mult de 5000 lei. -,rloro4rcuil. Ibidem.
'o
,,En. Bed.", 1892, XII, p. 292-299.
" Ibidem, 1890, xIX, p. 838.
'o
lbidem, 1885, XVIII, p. 419.
1s
,,Tpy)tt..!', VI, p. 45-46.
80 In 1815 Gavriil a oblinut un imprumut de 6000 ruble de la Harting, guvernatorul Basarabiei, pe
::mp de jumitate de an, gi altul, de 30 000 ruble, de la vistieria statului, cu condiliunea de a fi achitat in timp
:e 6 ani.- ,,En. Bed.", 1862, XII, p. 292-299.
8t
JIoro4rcuil, ,,,Qyx.Cen.", p. I6I-177.
" ,,Tpy1w..!, VI, p. 4I-45.
83 La construcliile din aceast; epocd a ajutat mult arhimandritul Mitrofan, pini la cilugirie - Marc
\ i!inschi, al gaselea rector al seminarului, originar din gub. Voronej. Dupd terminarea seminarului din Vo-

'ts

ronel $r a Academiei
unde s-a ;i cdlugdrit,
9t:..91j:f
Rusia'iar la Iti81 a fost
^Mitrofan a fost profesor in mai multe seminarirdin
rrumitrectoral seminaruluidincrri;lnau,
uni" rl"i pi"e ta 1g62,cind a fosrhirotonil
episcop.A murir in 1887riind
"_"::ipyt)a...,,, vr, p.
q;_b.. ri-ilJ,..;;;asli
24 2.\.
1:hj:pf..e
fapte e cu
totul greqita afirmarea cum ci seminarul
din chigindu la incepul era
,,r;;I'1l
ft ff;'j:,
cd la seminar
"sub prirnii cloiarhipisiorir".iiunrr. se predauin romane;1e'....Hanes,p. r0-s,t24 -rj;: "
"". Eetnacrcui, II, p, 41.
,,rpydw...", I, n. I.
''l'l Mitr'
Gavriil avea in vedere,probabil,ciuma, care
bintuia pe atunci in.Basarabiaqi care rzolase
n o u l " . p i n t-r r .C r a t t l t u 4 x u up.. 2 7 4 , t i 2 .
Ltr (are setrDareau
roate
ciirlile
cu
continut
laic,in deosebire
nu Craduu4rcui,
de alfabetulslavonal cdrfilorbisericegtr.
p. J42-343..',,ip!;;,..'.::',";1,
p. i--_s.-n
i?94;';;;"
an inaintede venirearur Gav_
riil la Dubdsari'exrstaacolo o tipograt;e.o*an.or.e,
ce
p.*rurri Mihail Strerbilchi,care avea
titulatura de
.apar{inea
a!
stipiniriio.
u.r.il".;, valahiei
"protoiere,
acolo din Ia$i,
durri incheiereapdcii din Liii. c. s-a ficur li surur"'bi.i:l nceasti tipografie a fosr adusd
;r;;;;i;;
urmd, nu se
indoiald'funcfioni ta o1le1|l
iiJr,e*iea acoio Gavriil. E de'crezurcd, de ;1ie.Tipografia,rdrd
aici, a ruar cavriir arir
1-","".i,
tr, poate- chiar acel ,,.ur..iul rrebuinci.s'.- iit"..t" moldouenegti-Ei-Javonest
il.YL.'i:"t'ff.-.t"j:;".i*
'
"Tpv}u"'"' Ibidem' cra/nu4rcui' p' oz' nota'
,,rpvdtt..-",r, rlt3l-i.'o'lui'''
cxrlilor:;i
a
celorlalte
lucrdri" -citinr in instruclie--,,nu se.vaface
in aceastdtipografie
decit cu"fipdrirea
dezlegarea5i ap-robareanoastri in -...i' ;u. fdri
aceastani.i o .u.t. qr nici o hirtie nu se va tipdri
deloc"' Si se ia toatemi-surileca tipirirea J."'iu.e
cu toatdexuctitatealifd.rdintirziere,cu acele
litere;i

;;;il;;ff;li
i: ?;:i\^,:t;:';;:,,:;,";:::1,,
l;o;,."y;i,;:T.igt:
-

a."oi;;,-"i
.", ri,
".'-",,ipya,,

La lnceputul .'Liturghiei", mitr. Gavriil


.
a pus o lungi precuvintare, care prezinti
un mare inreres
a t i t p e n t r u i s t o r i a t i '..V1
nocrafiei exarhicepti,cir gi
fentru caracleristjca inriiutur arhipistor al Basarabiei.-,v.
...Studii
muu"...in
Rom.,,.t92i.'i.'i.' i'a{'_,tc.
"1 pydbt""" Il' p' 19l-192' *,,Liturshia"
lui Gavriil de pe care au invdlar cei mai
mulli preoli, de

3,1:llffill'i.'1'j:i:il::

a
cua..pt.u"int,,,unur
dinstirpii'pL'rteini
ai
11:t;';',:*,;; i3talu"n"u,.a,rost,

"' ,,Tpy)tt...,, Ibidenz.


'"
aceasfa (sf' Pocroave) a luat fiinld in
Grecia. odatd cu credlntra creqtind ea a
i n R u s i"sirbdtoarea
a' iar prin locurile noastre deocaml"o'nq,
rrecut
n,r'r-u int.nJ*. pl"J.a
tul Maicii lui Dumnezeu
lara noastri prin acopereminslinat aq iyc-"r-A;.;lrn.
qr
unii;;;
'ta
ilr;;,
se cuvrne ca, qi noi, si cinsrinr
3- ce
aceasti sirbdtoare. Iari de.
am gi-iip--;rit rir;uu .i
"rt.
srirqituilcesG-.xirr.,._
,,Tpyi)ar...,, Ir, p- 192.
"" Evanghelia si aoo11oj,{
."1a19gt. ..3ri"ul.rut" in oi<tinea .;;il;;"
biserici de la un pafre pind la
in
alrrrl'
" D a c d s e s c h i m b d o r d i n e a - m a l e r i e i ; ' ,s c r i a m i t r o p o f i t r i s i n o i i r l r i , ' ;
n-am nadeldea ci preolii mordo_
veni' qi mai cu seami
p,ir"u i;rl'usor,.evangheliu
9i'upostoirr rn aceste carti... Dupd ce va
"::i:1tj:1,:^]".
trece oarecare vreme' c?nd
preofinea va devenimairmilt sau".aipLilin"r,-lj_",a
pentru care purtim grija cit

iiiti)$:7")';:37;"^
''

sevortipdrr
aupe
l"testa"oneqti".,,ipiaw...",'i',-;.'iil;:i;;.til.' ,,l,ii.'1"0.,,.

In trebnicele moldoveneqti, pe lirrgi conlinulul


obipnuit, mai erau rugdciuni Ia sfinlirea vaselor
bise_
ut a icoanel.r' orinduiala pii,ni.;i-in-[ir'".iLu
p.uuorluunicd a prozeri{ilor dintre evrei,
i:i;.utt
ererici si a]-

u. n t.s^3^-!s4.
Cfr. ,,En^Bed.,,,1892,
,1.,i,..!rrs,|-.:.
r_rr, p. r3- 2s.
il. p. 192. t95-

,"^,,Tpydu...".
""' Ihidem, n. 185.
r"'
s-au tipirit urmdtoarele cdrli: in 1814 1200 de bucoavne (abecedare) moldovenegti
cere in ruseEte; in 1815 - 120 de aret"oaie
cu tradumotdoveneqti
tiuJ""..-i"'rr*9r.,
r200 de riturghii (,,c,,ry:r<e6H'KH") in folio, 1200 de cdrli cu te-deum-uil
1 , , r o r . 6 " " *"u
rt;tl;-;;;;t";;
t8t6_3000
de carehismurr

q.

'?iiiiriS'ri".:::ff,T.i:;:'iji,;Ti,il

pentru
ziuaCriciunurui;
in

::*:;;,i:q? "".*pr"..'i;';;;.
inquarro;
i" rsls-'ibgo
a"p."itr.i
..rj"i"G1":,i"0!:?l::t:'^il1';rffiq.'.";::'J,Tfi:ijil:

in folio' generale ; 1500 de gtu,',uti.; .ut.lii-.,r''iiua*...


in moldovenegte, in quarto in rg20 - g0t)
cirticele cu rinduiald la treceiea aln diferitJ-rilii'ia
;
de
creainla orrodoxi, in'qla.to; ?n t82l .plare din aceleaer cirticete; s-au mai
700 de exem_
tipirit tso El rnolt""-rni..-;;;iA#ririe
aritati). in roral, s_au trpa_rit cirli
valoare de 222340 lej. _',,En.^"Ara":i,'ttr)2,
._in
I_lI, p. Jl__37.
'."' (-raduu4xuil,
p. j5J.
',".'
, , T p y t ) u . . . , , ,t t . p . l g 5 _ 1 8 6 .
'"'
In informafiunile asupra eparhiei chiqiniului,
adunate gi redactate ra rg2r de Dimitrie
spune cd el' fiind vicar, a tradus din l.
Sulima, se
stavoni ln-l. moldoven;".d,;;;il"bisericile
eparhiei chiqindurui,
mrnerul mare gi o carte de parastase;psalrirea."u.ol-o'ou"i.i..i;:;'.#,pl;at
liturghia qi carehismul scurr,
tipirit pentru clerici' adiugina ai" originai"i.
rl;;. anexele ae ta'i.rcepui'ut
tul liturghiei qi al catehisriului
!i sfirqitut psaltirii, de Ia sfirgitrebnlcui'rr-"rilt.r;;
;.
l-"- ...tili."i"5""li
lrpa cel rusesc, adiugind din
acesta
-33 capirole' Dupd alte gtiri, preasf. Di;i;;;
;. mai fi tradus ir r.-r"la"".reascd
o carre de re-deumurr' o rnvetdturi arhioistoreascd, o.instruclie
pentru ulagociniipaiorriil".'ii""i'.anistirilor,,,Inceputurile
-i.laul
viliturii
creqtinepti", a intocmit o bucoavni iuso-mold&en"urJe,
in_
u
J invaldturd despre vaccinare. o

76

: in rnai multe seminarii din


la 1862,cind a fost hirotonn
"- :
. . VI, p. 24*25.
:rn Chiqinlu la incepul era
: : predar irr romine;Ie"...

': Basarabia gi
care izolase
.. n al cirlilor bist'ricelri.
- r:larnte
de venirea lui Gavr 1 : r a i l S t r e l b i l c h i ,c a r e a v e a
. - i r i p o g r a f i ea l o s t a d u s a
.e )tie. Tipogralia. [ara
:
:. ce aici, a luat Gavriil atit
'
, ' l d t l \ ' e n e l t iq i s l a i o n e p t i
-

",td.

' :ace in aceasti tipografie


, ' h i r t i en u s c v a t i p i r i
. ' r z i e r e .c u a c e l e l i t e r e p i
:
r " . e t c . - , , T p y d a r . . " " ,I I ,

.'. :rrzintd un mare interes


- - ' : f \ l L r r a l B a s a r a b i e i . - .V .
: .: .'ei mai rnulli preoli. de
:l din itilpiiputernica
i i
':::t:il cre$tini
ea a lrecut
,asrrdprin acoperemin-e ca,
;i noi, si cinstinr
. . - - , r l u . . . " ,I I , p . 1 9 2 .
- ,-:t.le la un
P a g t ep i n i l a
::
: r :. dea cd preofii moldo' :::.ie cdrJi...
Dupi ce va
care purtim grija cit
181.Cfr. ,,En. Be1.',,
:':

:
r.

, .iinlirea vaselor bise: '::. evrei, eretici gi al-

- ridoveneqti
cu tradu:e lirurghii (,,c;ryxe6' r000 de earehismuri
-- ziuaCrdciunului;in
o _: :eestremoldoveneqti,
{|'
: -rtneie moldovenegti.
.:-. : in 1820-800 de
u
- .:11 mr
700 de exem| (
1:
in total, s-au tipi-[irr

- := Dimitrie Sulima, se
: :r,arhiei ChiEiniulur,
br
!
, . . l e a t e h i s m u sl c u n ,
f
:.rnirii. de la sfirgi--iesc,
l!td, '
adiugind din
lF
:
idrte de te-deum:. ..inceputurile inlurr.nu " .-: :espre vaccinare, o

:ndrumare despre indatoririle cdlugirilor, o instruclie pentru colonigtii bulgari, cum $i slujbele sf. Samson,
:le sf. cneaghineOlga, sf. cneaz Vladimir, sf. cneaz Alexandru Nevschi. Aflindu-se pe patul morlii, a tradus Si
( n o t i i . ) . C f r . , , T p y r l u . . . " ,I ,
: publicat marele cnatehism. V. ,,En.8e0.", 1883,XV, p.498,499,504
t. 185-186.
")E La Apx. Apxuep. ,(o.ma in mapa ,,.4,exo,Ne 17 t, sa t84..\ e." se g5sette, intre alte hirtii, un ,.Peecrp
\HHraM lr,lr{cralv KN[rr.ilrencxoii Ayxoaaofi rnno|pa(ruu nail4eHuuw, B ra3Ke npH cAarre ouoii flporone: e e u M u x a l i , r o B b r Mc B . f l u { e H H u r fyp u r o p u r o f y p e r o n . i M d p r a 2 1 4 n x 1 8 4 5 l . o l t a " . i n a c e s l , , r e e s t r u " ( l i s t e ) ,
re lingd diferite blanchetefi foi, precum qi cdrli de rit, s-au mai g5sit Si allele ca : ,,invdldruri arhiplstoreqti",
. . r n s t r u c l i i b l a g o c i n i l o r " , , , p e n t r u e p i t r o p i " , , , i n c e p u t u r i l e i n v d l d t u r i i i c r e s t i n e $ 1 i " ,, , R e g u l i p e n r r u d e z r i d A - c r i m e l o r " , , U c a z u r i d e s p r e d e p u t a t i " , , , R e g u l i p e n t r u v i n z a r e a l u m i n i r i l o r " , , , d e s p r ei n d a t o r i r i l e c i - '
."ui ngadrrei lao r " , , , b u c o a v n e r u s o - m o l d o v e n e $ t i " ( 8 8 5 b u c 5 1 i ) , c i r t i c e l e d e s p r e v a c c i n a r e ; i n t o t a l 2 3 9 0 . 5 e x e m rlare.de cir1i.
""' ,,Tpydut...", II. p. 196.
"" Ibidem, p. 19-29.
' '".
tbident. VI, p. 83.
"''' Ihidem, II, p. 196-197.
"'' Grigorie IV, mitropolitul Ungrovlahiei, care a stat in Chiqiniu aproape trei ani (1829-1832),
r a z i n d c d , . f r a 1 i i d e a i c e a ( d i n B a s a r a b i a ) . . . d e c e a b i s e r i c e a s c d( g t i i n l d ) s i n t l i p s i l i , m a i v i r t o s i : e i c e n u i n : e l e g l i m b a r u s e a s c d " ,a f e g ; d u i t a r h i e r e u l u i D i m i t r i e S u l i m a s d - i c o m a n d e , , i n d a r " m a i m u l t e c I r l i b i s e r r .'e$ti, m;car cd nu qtia de le va vedea ,,ci nu iaste slobod a intra cdrli striine aicea". Cir{ile nu puteau fi aduse
decit cu aprobarea autoritelilor superioare. Primirea cirlilor duhovnicegti de obicei se fecea la carantind
l e c d l r e o c o m i s i u n e d e 3 m e m b r i ; c d r l i l e c d l d t o r i l o r g i l i s t a l o r s e t r i m i t e a l a c o n s i s t o r u ld i n C h i q i n d u , d e a r c r
:receaula seminar pentru a fi controlate din punct de vedere al doctrinei ortodoxe, daci nu-s vdtimitoare...-C. N....7'omescu.,,Mitropolitul Grigorie IV al Ungrovlahiei", 1927, p.67
70.
" In contractul incheiat cu preotul Gurschi (v. mai departe;, administrafia economici a Casei arhierelli se obliga ,,s; ia loate misurile ca se nu treacd in Basarabia de peste hotare cbrli bisericeqti, din acele
.are erau admise mai inainte de celre cenzure pentru vinzare Si intrebuintare in biserici"... -V. Apxua
)xouo,uuqecKozo npaztrcHua KutuuueocrcazoApxuepeicrcaeo flolttt. r4eno Np 17 I, sa 1845 e. ,,ycno6ua" (con:.uctul incheiat intre direcliunea Econ. Si pr. Gurschi, art, 7).
"' Actele arhivelor ne aratd cI in bisericile din Basarabiase intrebuintau unele cir{i de rit, in l. molItrvehedsci, aduse de peste granil; de unii preoli. cSrfi care n-au fost tiperite niciodatd in tipografia din Chi:iniu, nici n-au fost aprobate de cenzurd. Aga era, de pildi, ,,Orinduiala la sfinlirea apei" (,,unH BoAocBqqer:sn"). (Apx. Sxono*r. Ilpaan. Kuru. Apxuep.,\ona.
lbidem. !,orcnac) Sttououuu. npa6n. o't' lA anpenx
i,i15 e., Np 148). $i lrinarh, la interven{ia arendaqului tipografiei, preotul Gurschi, de a se ingddui publir a r e a , , o r i n d u i e l i i d e s f i n { i r e a a p e i " i n l . m o l d o v e n e a s c ep
, rin rezolutia din 6 apr. 1845, cu nr. 84, a dispusca
I)trecliunea economice,,sd caute in prealabil informalii in dosarele tipografiei. dacd aceasti carte a fost
lrperitd mai inainte in tipografia noastr;, sau dacl a fost, cindva, controlate de cenzura spirilual; qi dacd
este intrebuinlati
de toJi in bisericile din eparhia de aici"...- V. Apxue Srccsuouutt. npaan. Kutu.
,lpxuep-?o flona. ,Lle,zo N9 17 I, sq 184I z" Panopr c6au!-Ka l-putopun fypcrcazo Ha uiln npu
,apxa,. or 5 anp. 1845, No 4.
"' A;a a fost dascilul Aplici - ,,contrabandist" de cirfi, cunoscut in jud. Ldpuqna in anii 18-571 8 5 9 . A m d n u n t e i n t e r e s a n t e ,p r i v i t o a r e l a a c e s t f a p t , s i n t r e d a t e i n a r t i c . n o s t r u , , s t u d i i N o u i " . . , i n , , V . R . "
'r1
Contracful a fost incheiat pe cinci ani, cu pretul de 400 rub. anual. intre alte condiliuni era prerdzut in contract cA (art.4) ,,in tipografie nu se vor tipiri decit cdrli moldovene$ti; a) toate acele de care,
rind acuma, se tipdreau in ea gi care se intrebuinleazd in bisericile din oblastia Basarabiei: b) acelea, care
:lnt admise de peste hotare de cdtre cenzurd gi se intrebuinleazd acuma in biserici ; c) foi pentru cArli metri, ' a l e , p e n t r u v e d o m o s t i i l e d e s p o v e d a n i et i p e n t r u r e g i s t r e d e v e n i t u r i q i c h e l t u i e t i ; d ) t o t c e s e v a p o r u n c i
je Prea Sfinlia Sa". Art. 13 : ,,Daci pentru tipografie va fi nevoie de oarecare fe{e cdlugiregti de peste gra:ri1d,care cunosc meseria tiparului ti care-$i vor exprima dorinla si faci slujbi in tipografie, Casa Arhiereasci
.e obligd nu numai si nu impiedice chemarea acestora, ba inci si ajute, cit ii va sta in putinfi". Totodati, in art.
-.
Casa Arhiereasci, din parte-i, se obligd sd ia toate misurile ce depind de ea, ca, de peste granild, si nu
:reaci in Basarabia din acele cdrli bisericeqtice erau admise mai inainle de cenzuri pentru vinzare;i
:ntrebuinJare in biserici...- Apx. srcouo,uuu. IrpctoLt. Kuur-zo Apxuepeucxozo ,\oua. ,\ero Ns 17I, na
I'J15 z. ,,Vcnoaua" ?ntre Dircc(iune Si pr. Gurschi.
"" Ibidern, acelasi dosar. Doud dispozi(iuni ale arhiep. lrinarh,20
iul. 1847, una cu nr.46 qi alta
'ird numdr.
tr"
,,Tpydar..", VI, p. 8l -83.
ttt v. p.37.
"' ,,En. 8e0.", 1872, VII, p. 212-213.
"" Varlaam Cuza, ucenic al mitr. Veniamin Costachi.- Iorga. ,,Bis. Ronr.",lI, p.247.
''"
Unii il socot de ucenic qi al mitr. Gavriil.- ,,En. Bed!', 1872, VII, p.216.
r2r
,,Confruntind biblia moldoveneasci cu Vechiul Testament, pregititi rie citre arhimandritul Var.aam pentru tipar" - scria Gavriil lui Golilin * ,,am vizut ch, in ea, traducerea moldoveneasci in multe
.\)curi nu se potriveqte deloc nici cu cea greceascd, nici cu cea slavon5... Aceste imprejurdri nu puteau trece
:eobservate gi de arhimandritul Varlaam, care, in;tiinlindu-md din parte-i despre ele, imi scrie, afard de
3 c e a s t a ,c i t r a d u c e r e a m o l d o v e n e a s c d ( a d i c i - o r i g i n a l u l b i b l i e i d e l a B I a j ) s e p o t r i v e $ t e m a i m u l t c u c e a

77

latineasci 9i franfuzeascd,decit cu-cea greceascdqi


slavond,
a c e a s t db i b f i ee r i o d r i r i i n T r a n s i l v a n i a - acei r i e ' u n i 1 i . . - de care lupl 9q nici nu mi indoiesc,deoarece
, , E n . B e d . , ,r,6 2 2 , v i l , p . 2 1 7_ 2 r g .
',7'.
.,8n. Bed.i, t872, vut. p. 2Jg_244.
'" De
nationalitate-peste
grec' dinire chiriarhii titulari ai patriarhatului
din lerusalim, mitr. Grigorie a venrr
in I82l la chiqiniu, de
Prut, din pricina iuiuu.e.ito. de atunci.i" rs-lz,
a.primit supuqiniarusd qi,
'I"f
exarhului
Gavriil,

::.^,r}l.!}':}:i
'"
In darea de seami a societeii

i rostnumitesumen
r" .e't.tiil'"C"arrii'ii"'tJui:'::;"'"'n,

din Petersburg pe
urmatoarea ptire: Mitropolitul
;trt;;;';i""il;.;;;,y'*.^
(la Petersburgl cd bulgarii, popor
de o ciedinliigi u""i" cu noi, are mare nevole
sd asculte graiurile vielii in
llmba mamd' deoarece nu inleleg I' slavoni".
mitropolitul
g
s-a hotxrit
$i
,,"n" daci in aceasti Iimbi se gdse$te o traducere gata a cd4ilor de S-f'^S_cripruii,qi
daii nu exisri,
giseasci un traducitor destoi_
n r c p e q n f r ua c e a s r a . . . _
l . n a y u n . L . C . V . , , B e c r . E e p . . , , t 8 6 8 , t V ,";r;t;ri;;
'"'
N; jS,;.66J_686.
'.En' 8e0.", 1872, xr, p. 348.- Dionisie L;p;,
de la mai r3le; in 1821 _
;i";;
Oribeag in Ardeal.;
I o r g a . , , B i s . R o m . , , L. ;;i.;,. "pp. j i ;2' ;3; 6
_238.
'.'.1
191t-in_ ]S:t..,En.Bed.". t872, Vtil. p.24J.
'27
, , 8 n . B e d . , , , 1 8 7 2 ,X I , . p . ' 3 4 6 - 3 4 7 . _ i n l g 2 l , p a t e r s o n ,
Henderson, agenli ai Soc. bibl. din Lon_
dra' in scop de propagandi qi inspeciie, insolili
de S^ierov,ajutor a" ,".i"tui ui'comitetului
din petersburg, au
Iacut o cdldtorie aproaoe prin toati- Rusia de mijtoc
qi de sua,
riri"r"re societefii. Tot atunci au fost
qi pe la Chiqiniu.- A. Ilwuuu, L.C.
"iritr"i
in ,,8"r;.'";A.,,,
1 8 6 8 ,v . V ( n r . 9 ) , p . 2 4 8 , n o t d .
an. 1817, se afri
Gavriil,exarhar chieinduJui
qi Hotinului,ur."p."-q"ai'T"'ut
s;;.-;ril] ;;.r.,;4

- :ru md indoiesc, deoarece


p . 2 1 7- 2 1 8 .
..: r. mitr. Grigorie a venlt
. : r . m t l s u p u S e n i ar u s d g i .
j -: din Iaqt.-'.Bec. Apx.
-:::area

gtire: Mitropolitul
:.,: din Basarabia, a scns
: . rculre graiurile vielii in
: : - l : n a c e a s t dl i m b i s e g i L.:: -i un traducitor destoi_
" \6.
c : :.ai l8l9; in l82l -

Soc. bibl. din Lon{:'


- = ' "- .: - i d i n P e t e r s b u r q .
au
i
:
.
:
.
:...
T o t a t u n c ia r i f o s r
--,

a.la.

PARTEA A TREIA
I. Ministirile. - II. Activitatea misionari. - III. Trecerea bisericilor din
finuturile de miazdzi ale Basarabiei la Moldova in 1856. - in."mnitui""
perioadei intiia.- Mitropolitul Gavriil ca arhipistor.
CAPITOLUL I
Mdndstirile basarabene sub mitr. Gavriil.- Mdsurile primilor arhipdstori
pentru introducerea,,obstejitis" -i.- starea materiald a md,nfutirilor._
Na(ionalitatea cdlugdrilor Si contactul lor cu popula(ia
I
E cunoscutl starea mindstirilor basarabene de pe vremea mitropolitului Gavriil.
in Basarabia erau numeroase menestiri qi schituri, atit de cilugdri, cit gi de maici
; toate,
insd, sufereau de mari neajunsuri in organizarear qi'chiar in siarea i"i -"t"ii"iir.
ttrrtr.
Gavriil, pentru a imbundtdti viafa monahald, a repetat (1814) dispozilia data egumenilor in timpul exarhatrlui (1808), adiugind n.rnltou."i. cuvinte:;,Vi se imprine...
sd
supravegheafi ca in ministire sd se pistreze bunacuviinli qi liniqtea cuvenit;,'lai
catugdrii sd se depirteze de viata ispititoare qi si se indeletniceascd in
dumnezeiasca slavoslovie qi in munca pentru folosul comun al lor gi al locagului,,3
Pentru a da mindstirilor o organizare noui, coiespunzdtoare cu idealurile monahale,
Gavriil insisti ca in toate mindstirile basarabene, faie nicl o excep{ie, si se introducd
^"i 'irrt.-o
via[a comuni - ,,obqcejitie",- ,,si se facd rinduiald,, - scria
circulara
(1819)
trimisd
blagocinilor peste mdndstiri -,,ca
de acuma inainte nimeni dintre
nastoiateli gi starile, citd vreme se vor afla in demnitatea de conducdtori, sd nu aibd gospodirie separatd de aceea a mdndstirii, si nu se indeletniceascd nici
cu creqterea v'itelor, nici cu munca cimpului, nici cu negustoria, deoarece toate acestea sini oprite
de
pravilele monastice"4.
Cu toate ci dispoziliunile mitropolitului erau atit de categorice,
,,obgcejitie,.pdtrun.
dea in mindstiri cu greu, fiindcd aducea cu ea o reducere a tiuerialii .ituge.lo..
i1
vederea
imprejuriri, Gavriil a numit ( l g2l ) un ,,supraveghetori deosebit
1..jt9..asupra mdndstirilor" qi schiturilor, insdrcinat sd introducd in toaie mdlndstirile
,,obgcejitie",.bunacuviinfd qi orinduialS in slujba bisericeascS,
cdliuzindu-se de p.uuit"t.
sf. pirinfi, Regulamentul duhovnicescqi invdlSturile date lui de mitropotit. lniiiuf
.r"p.uveghetor" a fost arhimandritul Sinesie, eclesiarhul mitropoliei din Chiqindr,
.urroi.rt
,,prin experien{a in ce priveqte bundstarea bisericeasci,,d.
disp^ozilie a lui Gavriil, datl in ajunul morlii sale, a fost de pu{in folos
, Yt1lq,"
manastrrrlor'.
Atlt organrzarea acestora, cit gi felul de trai al cdlugirilor cu greu se
schimbau spre bine, lisind aceeaEigrijd gi urmagilor sdi.
Cdlduzit de ideea_ci mdndstirile, prin pilda vie{ii monahale, pot avea o puternici
inriurire,asupra norodului, Dimitrie Sulima, ajunr u.iripertor al Basarabiei dupd
moartea
mitropolitului, lud toate mdsurile necesare p-entru ?mbunitilirea vielii cdlugdregti.
. 1 $ u , i n 1 8 2 1 , d i n p o r u n c a l u i s - a t r a d u J i n l . m o l d o v e n e a s c io c i r t i c i c d - i n t i i u l a t a :
..Indatoririle mutuale ale vietii cdlugireqti comune", tipdriti in tipografia
sinoJal6
'79

d i n P e t e r s b u r gi n l 8 l 6 E . I n s i s t i n d ,p r i n m l s u r i a d m i n i s t r a t i v es, d s e i n t r o d u c i , , o b q c e j i t i e "
i n m d n d s t i r i ,D i m i t r i e n u i n c e t a s X d e a i n v S f d t u r i c d l u g d r i l o r ; i i n p r e d i c i l e s a l e .C a u r m a r e a a c e s t o rm i s u r i , p e l a a n u l l 8 3 0 , , o b q c e j i t i e " a f o s t i n t r o d u s i i n t o a t e m - i n d s t i r i l e
din Basarabia, qi viala monahald a inceput a se imbundr6li in mod simfitor"'
E de notat cd gi pe vremea arhiep. Dimitrie mdndstirileo duceau greu din punct
d e v e c l e r em a t e r i a l , g i d i n a c e a s t dc a u z d e l a i n c h i s c i n c i s c h i t u r i : R e z i n a , R u d i ( d e
frati), Lomanova, Soroca qi Cdrdtura gi doui mindstiri : Horodigte ;i Cosiuli"'.
indeobqte vorbind, in aceleaqicondiliuni materiale se aflau mdnistirile ;;i pe vremea
lui lrinarh, deqi, dupd cunr mlrturise;te acesta, starea lor exterioard se imbundtd{ea
t l i n c e i n c e r r . C u m a i m u l t i g r e u t a t es e f d c e a u s c h i r n b d r i .s p r e L r i n e i,n o b i c e i u r i l em d n l s tiregti, inriddcinate de mult, in via{a interioard a mdnlstirilor. Aici, incd pe vremea
Iui lrinarh, in unele locaguri se oficiau cununii, botezuri qi alte slujbe, de citre preotii
ce locuiau prin mindstiri, dacd erau vdduvi sau fdri copii, sau in afard de mSndstiri,
i n c a z c i n d a v e a u f a m i l i e . A s e m e n e as l u j b e n u c o r e s p u n d e a uc u i d e a l u r i l e v i e l i i I n o n a hale.
Mai erau qi alte neajunsuri.^Dintre cilugdri nu qtia carte aproape nimeni, bineinieles, afard de cdlugdrii-preofi. ln mdnistirile de maici erau analfabete chiar Ei maicile
stareler2. Ca urmare fireascd, gi starea cancelariei in mdnistiri era f oarte proaste,
condlcdtorii ministirilor neqtiind, mai ales, sd lini registrele minlstiregti de veniluri
; i c h e l t u i e l i , , i n o r i n d u i a l a c u v e n i t d " . I r i n a r h l u p t a c o n t r a a c e s t o rn e a j u n s u r i g i s c i d e r i ,
cu toati energia''.
Despre indeletniclrile cdlugdrilor in aceastd perioadi, precum qi despre obirgia lor,
despre legiturile mdndstirilor cu populafia din imprejurimi, existi foarte puline qtiri.
Din informa{iunile adunate asupra schitului Rudi s-ar putea trage concluziunea cd pe
lingd munca cimpului cXlugdrii se ocupau cu stupiritul. culiivarea livezilor qr,in oarecare
misurd, a vilei-de-vie. Unele mdnistiri aveau mori. Cu aceSteindeletniciri, insi, atit
mdnistirile de cdlugiri, cit gi acele de maici o duceau greu. atirnind mai mult de bun5voin{a schimbdcioasi a boierilor proprietari.
Un fapt interesant de notat e acela ci mulli cdlugdri, chiar gi egumeni, erau striini :
d i n P o d o l i a ,d i n U c r a i n a - g u b . C ^ h r e v ;t r n i i e r a u n o b i l i ( , , d v o r e n i " ) , a l 1 i i ,p r e o l i v d d u v i ;
mai erau qi oriqeni (,,mieqceni"). ln schitui de maici Cdrdtura toate Eapte,,poslugnile"una din ele fiind nobil6,- erau din Podolia'0. Dripi unele gtiri, pe la sfir;itul perioadei
intiia, din unsprezece mdndstiri de cilugiri, ,,nastoiateli"- moldoveni erau numai
in cinci : HArjduca, HAncu, Suruceni, figdneqti ;;i Saharna, iar in celelalte qase- GAr
bovd1, Frunroasa, Curchi, Dobru;a, Jabca qi Cdldrdqiuca - rugi. De asemenea,qi toli
trei blagocinii acestor mindstiri erau tot mqi. Aceasta se explicd prin faptul ci stdpinirea eparhialS, ai cXrei membri superiori erau ru;i, linea la cona{ionalii lor, socotind cd
,,nastoiateliidintre ruq'i au mai rnultd pricepere qi tragere de inimd pentru ocirmuirea
r;i invdlitura rusea:,ca;i ci ei pot si fie mai nepirtinitori in supraveghere asupra fralilor (mdnistire$ti) locainici gi pct avea mai pu{ind simpatie pentru unele obiceiuri
locale" "'.
Mdndstirile pdstrau cele mai strinse legdturi cu lumea din imprejurimi, care, dupi
cum s-a vizut, venea la cllugin uneori qi cu nevoi religioase ce nu- se prea potriveau
cu misiunea monahali.
CAPITOLIJL II
in Basarabia si atitudinea stdpinirii
Misiunea antischismatica.--,,llascolnicii"
(ariste fq(d de aceStea.- Primele mdsuri contra Iipovenismului.- Sectanlii in
Basarabia.-- C hestiunea,Edinoveri ei" .
l.
De la inceputul vielii eparhiale in Basarabia, inci pe timpul mitr' Gavriil, autoritd{ile bisericeqti locale erau ocupate qi cu migcarea ,,rascolnicilor", ziqi qi ,,staroob-

80

I
I
)
(

:: -ie i611o6rci ,,obq;cejitie"


, i n p r e d i c i l es a l e .C a u r - Jusd in toate mdnistirile
.'r
rnod simlitore.
tluceau greu din punct
. - - t u r i : R e z i n a ,R u d i ( d e
: - ,dilte5i Cosdulir".
- : r a n d s t i r i l eq i p e v r e m e a
: ,'.rioard se imbunitdlea
- ' r . i n o b i c e i u r i l em d n d s - . Aici, incl pe vremea
. e cltrc preolii
i , . l u . i b ed
. - in afari de mindstiri,
, - r C e a l u r i i ev i e { i i r n o n a : :irr)Ep nimeni, binein. - . : a b e t ec h i a r q ; im a i c i l e
r.-:
ei'a foarte proaste,
: : - r : ' a s l i r e l t id e v e n i t u r i
- feajunsuri scXderi,
:
;i
- :; despre obir;ia lor',
'-i ioarte puline
$tiri.
. - = i : i u n c l u z i u n e ac d p e
![-:: . ezilorqi,in oarecare
*:- : .llelc'tniciri, ins5, atit
u
i rnai rnultde bun5:

r
: _ir rr fli, erau streini :
! t r - : - . a l 1 i i ,p r e o l i v i d u v i ;
r : : Sspl,,posluqni1e"u- -. a sfir;itul perioadei
- , ) \e n i e r a u n u m a i
D- e l e l a l t eg a s e- G A r le asemenea,qi toli
ll ; r - :r iaptul cd stipini@ r,r " : ] i i l o r , s o c o t i n d c i
' : p e n t r uo c i r m u i r e a
I
I .: -. ' eghereasupra fra!r - : --.1 unele obiceiuri
b
!

-::urimi, care, dupd


se prea polriveau

i
" :lrtea slaPinirii
:
hmj.. -Sectanlii in

r
!
h

hrr,,

II
IF

Gavriil, autoritdzi5i qi ,,staroob-

riad{i"r' - schismatici.Incd din v. XVII ei s-au dispirlit de biserica rusd, care, in timpul
patriarhului Nicon, dupi credinta lor, s-a abdtut de la vechile rinduieli bisericegti.
St6pinirea rusi ii urmerea pe ,,rascolnici", mai cu seamein v. XVIII, qi, incepind cu intiia jumdtare a acestui secol, ei treceau in grupuri mari hotarul Rusiei spre a se aqeza in
tirile vecine, imitind pe emigranfii religioqi din Anglia, din v.v. XVII qi XVIII - puritani
qi independenli". Tot pe atunci, sau poate chiar gi mai inainte,,mul1i ,,rascolnici" s-au
a;ezat gi in larile romdne, unde li s-a dat numele de,,lipoveni"'o, ingdduindu-li-se a-qi
intocmi o viali particulari, social5 gi religioasd-bisericeasci in chip liber, in liniqte,
fdrd a fi impiedicati de cineva.
In Basarabia ,,rascolnicii" se aqezau,de obicei, la nordul ei, in jud. Hotin, cum $i la
sud, stabilindu-se in Chiqiniu, Tighina, Cetatea Albn qi in {inuturile acestor ora$e. Ei,
insd, se a;ezau mai mult in partea Basarabiei de lingi Dunire: in Ismail cu jud.ejul lui,
in oragele Reni, Chilia,,,poS?dul" VAlcov, satul Jebrieni, qi in alte localitSli"''.
La gurile Dunirii, ,,rascolnicii" au prins sd vind incd de pe vremea lui Petru cel
Mare. Aici au fondat sate intregi ; in curind au apdrut printre ei qi preoli sau fugari din
Rusia2o,sau impostori, cdlugdri qi bitrini ,,tipicari". Ei aveau biserici, mdnistiri, capele.
Actele arhivelor invedereazdcd pe la 1820, la o depirtare de 8 km de oragul Tucicov2r,
exista o mdndstire lipoveneasci, cu bisericd.
,,Rascolnicii" au venit de timpuriu qi in nordul Basarabiei, stabilindu-se in oraqul
qi judelul Hotin, indeosebi in satul Grubno, alcituit exclusiv din lipoveni, in sat.
Vietrianca, in or. Soroca, in sat. Cunici, jud. Soroca, in or. Orhei, in satul Sircova, in
tirgul Telenegti, in satul $oldineqti, din acelaqi finut. ,,Rascolnici" sint gi in finutul
Iaqilor.
E de relevat ci atit la inceput, cit qi mai tirziu, tot timpul, lipoveni la noi nu erau decit ruqii, iar ideile lor nu se rdspindeau deloc la locuitorii biqtinagi moldoveni din Basarabia: acestora le erau cu totul striine certurile religioase ale ,,rascolnicilor", fiind impiedicali a intra, gi din cauza limbii, in contact mai apropiat cu aceqti venetici.
Din cauza lipsei de informalii sigure e greu de stabilit numerul' ,,rascolnicilor" din
Basarabia, in momentul unirii ei cu Rusia. Informa{iunile existente se deosebesc mult
intre ele22,un lucru, ins5, rimine sigur, qi anume cd numdrul ,,rascolnicilor" in Basarabia creqtea mereu".
Dupd ideile lor religioase ,,rascolnicii", venili in Basarabia in intiia perioadd, erau :
o parte ,,nepopi$ti" (,,bezpopov{i"), o parte ,,popigti" (,,popov}i"). Dintre ace$teadin
urmd, mulli au trecut la t?lcul austriac (,,avstriiscoesoglasie"), cind (1846) s-a infiinfat ierarhia de la F6ntdna Albd (,,Bielaia Crinita") din Austria. Dintre sectanti s-au
aqezat mai de mult in Basarabia molocanii, iar in 1843, au venit scopetii in Cet. Albd in numdr de 32 insi.
2.
La inceputul perioadei, pe vremea lui Alexandru I, in Rusia predominau ideile
cosmopolite, qi guvernul larist privea cu ochi buni pe sectanfi24.S-a dat chiar porunci
autoritelilor spirituale si evite nein{elegeri cu ,,rascolnicii", cum qi orice prilej de disculii cu ei'". Potrivit cu aceastddispoziliune, sinodul, prin hotdrirea din 1febr. 1818, a
dat limurirea cd preolimea ,,nu trebuie sd aibi fafd de ,,rascolnici" nici o pretenfiune
ce ar apdsa asupra conqtiinlei lor, iar stdpinirea civil6, independent de autoritdlile spirituale, poate proceda liber pe temeiul legilor"'o. Evident ci in asemenea imprejurdri nu putea fi vorba de o combatere sistematicd a lipovenismului, qi toate mdsurile ce se luau.
contra lui nu puteau fi decit incidentale. Mu,llumite acestor condiliuni, ,,rascolul" s-a
intirit qi qi-a gisit adipost chiar in centrul Rusiei, in Moscova2T.
in a doua jumitate a domniei lui Alexandru I, in epoca misticismului qi a miqcdrii lui Fotie, atitudinea guvernului larist fati de ,,rascolnici" s-a schimbat, qi au inceput
a se lua misuri de constringere impotriva lor. Astfel, prin ucazul sinodal din 2I febr. 1818
s-a interzic ,,rascolnicilor" dreptul de-a mai face, in viitor, capele qi aziluri.
6 N. Popovschi

8t

Cu venirea la tron a lui Nicolae I starea lucrurilor s-a schimbat in mod hotirit.
Cosmopolitismul de odinioard a cedat locul curentului nafional, care, intre altele,
ndzuia si intireascd rolul nalional al bisericii ortodoxe qi sd ldrgeasci cit mai mult activitatea ei. in legiturl cu aceasta s-au luat mai multe misuri cu privire qi la ,,rascolnici". La inceputul domniei lui Nicolae I sinodul se mirginea sd ia din cind in cind
dispozi{iuni privitoare la convertirea ,,ra-scolnicilor",sd infiinleze contra lor misiuni anincepind cu anul 1830, se iau impotriva ,,rastisihismatice, sd trimitd cdr{i respective28.
colnicilor" mdsuri de altd naturd : se pornesc perseculiuni sistematice,indreptate contra vielii interne a,,rascolului". Toate chestiunile qi dosa-releprivitoare la,,rascol" au
fost concentrate in sec{ia a III-a2e a cancelariei larului. in I 835 s-a luat hotdrirea de
a se infiinla o clasd speciald de misionari, iar sinodul a publicat o indrumare speciald adresatd preoJilor orinduili ,,piltru pov5luirea gi convertirea celor rdtdcili de la adevdr"30. Peste un an consiliul de minigtri a dispus sd nu se transforme casele lSrdnegti in
rogatorii (,,rvrole,rrsu") publice, iar in capele sd nu se faci prestoale, ldsind si funcfioneze cele ridicate pind la 17 sept. 1826. S-a fdcut o singurd exceplie pentru tilcul
,,necrasovti" din Basarabia, cirora li s-a ingdduit si-qi constiuiasci biiericd la Ismail3r.
Totodati, ,,rascolnicilor" li s-a luat dreptul de a ocupa servicii publice, comunitdlile (o6ulecrsa) lor au fost socotite nelegale, iar propaganda ,,rascolului" a fost interzisd cu desivirgire32.
in 1837 a fost abrogati, in formi legalS, legea {arului Alexandru I prin care se
interziceau disputele cu rascolnicii, gi episcopii eparhioli au inceput, cu insistenj5, a se
folosi de orice ocazie pentru a intra in relatii cu ei'". Deqi in relaliile cu,,rascolnicii",
autoritdlile bisericeqti au ajuns la o lupti activd, totugi ele nu recomandau qi subalternilor'decit multi precauliune qi prudenld, folosindu-se pentru convertirea ,,rascolnicilor" de dragoste gi indelungi ribdare, influenlindu-i prin pilda unei vie{i evlavioase,
iar in chestiuni privitoare la,,rascol" sd nu adresezeautoritdlilor.civile cereri sau denun{uri.
Pe la sfir;itul acestei perioade, mdsurile antischismatice au devenit mai perseverente gi riguroase. in urma ucazului sinodal din 23 mai 1853" s-au infiinlat pe lingd
academiile-spirituale, precum gi pe lingl seminariile din acele eparhii, in care se g5sesc mulli ,,rascolnici", seclii speciale, unde studenlii qi elevii mai buni se pregdteau
pentru activitatea antischismaticd. In acelaqi timp, gi autoritilile eparhiale au.fost c.hemate
ia o activitate mai intensivS, prin ucazul sinodal din 23 iunie 1853. Pulin mai tirziu,
episcopii eparhioli au fost obligafi ca ,,in parohiile molipsite de schismi sd numeasci in
viitor preoli care infeleg pe deplin importanfa indatoririlor ce li se impun, gi despre cei
numili pe aceasti cale sd se raporteze sf. sinod cu alSturarea foilor personale"'".
Odati cu aceasta,autoritilile luau dispoziliuni respective gi pe -cale administrativd.
in acest sens au fost luate mdsurile contra ,,rascolnicilor" ,,tipicari""', impiedicindu-li-se
deplasarea qi indeplinirea indatoririlor de conducdtori'n. O alte mdsurd administrativi
era confiscarea cirlilor religioase de tipar gi manuscriselor ,,rascolnicilor".
Paralel cu activitatea misionar6, propriu-zisi, gi cu dispoziliunile administrative,
in intiia perioadd, autoritdlile ruse luau mdsuri gi de altd naturd, pentru combaterea
,,rascolului" pe cale indirectd. Mijlocul cel mai eficace in aceasti privinlS a fost infiinlarea gcoalelor bisericeqtiin satele cu locuitori ,,rascolnici" in scopul de a atrage in qcoale gi pe copiii lor, pentru a le da o educalie in spiritul bisericii ortodoxe. Pentru atingerea
acestei linte s-au ficut mai multe inlesniri. Aqa, in 1835, s-au intocmit de cdtre autoritdlile superioare cunoscutele ,,Pravile" privitoare la instruclia incepdtoare a copiilor de
s[teni din gub. Olonel, unde locuiau foarte mulli ,,rascolnici". Prin aceste ,,Pravile" li se
ingiduia ca in qcoalele bisericeqti copiii si invete dupd cdrlile vechi, tipdrite in tipografia ,,Edinoverie"-i, iar invd{dtorilor li se cerea o atitudine impiciuitoare fa}d de copii qi
pirinlii lor ; de asemenea li se impunea sd le insufle respect fald de biserica ortodoxi 9i
de invdldtura ei.
Un alt mijloc, de aceeaqinaturd, erau cdrlile cu con{inut polemic, tipdrite de sinod, ce
se trimiteau pe la mindstiri qi biserici din localitdlile molipsite de schismd".
82

_-..t
, i

'ii

chimbat in mod hotirit.


rrnal, care, intre altele,
geasci cit mai mult acti.-u privire qi la ,,rascol' sd ia din cind in cind
re contra lor misiuni an,.,.se iau impotriva ,,ras-matice, indreptate con:::r'itoare la ..rascol" au
r-i s-a luat hotdrirea de
- j : o i n d r u m a r es p e c i a :elor rdtdciti de la ade' ':me casele
l5rineqti in
l-::irrdl. ldsind sd func-, crceplie pentru filcul
, -, bisericlla lsmail"r.
" , - . . - e .c o m u n i t i t i l e ( o 6 . , iost interzisi cu de:,:rdru I prin care se
r , : r . i . c u i n s i s t e n l da, s e
- : : i . r l c u , , r a s c o l n i c i i " ,
qi subalr - -:--crrrt&rldau
[ -- itrflvftirea ..rascolrr: j ,-nei vieli evlavioase,
: - - .r'ilecereri sau de-

Nu posedim gtiri precise anume cite pcoale cu caracter misionar au fost deschise,
cum erau frecventate de citre ,,rascolnici" gi citi vreme au functionat. De asemenea,
nu $tim cit de citite erau cir{ile antischismaticede cetre,,rascolnici". E de crezut, insd,
cd nici $coalele,nici cdrlile n-au avut mare succes,deoarece stdpinirea rus5, cum s-a
vdzut, nu s-a mdrginit, pentru combaterea schismei,la acestemijloace pur culturale, ci a
recurs, in acelaqi timp, la mdsuri de constringere.
Paralel cu dispozifiunile indreptate contra ,,rascolnicilor", se luau mdsuri gi cu privire la ceilalli sectanli.
3.
in ce priveEte ,,rascolnicii" din Basarabia, stdpinirea eparhialS neavind, la inceputul
perioadei, directive de la centru, nu se ocupd cu chestiunea ,,rascolului". Primele mdsuri
contra lipovenismului au fost luate, intimpldtor, incd pe vremea mitr. Gavriil. intiiul misionar care s-a ocupat cu combaterea ,,rascolului" in Basarabia a fost T. Carasev, proroiereu la biserica omopistd -,,edinovercescaia"38 din Odessa, hirotonit in 1798 de
cdtre mitr. Gavriil, pe atunci arhipdstor al eparhiei Ecaterinoslavului, numitd mai tirziu
a Novorosiei, care cuprindea qi Odessa.Pe cind Gavriil era incd exarh, protoiereul Carasev, din propria-i iniliativd, cu dezlegarea autoritdlilor bisericeqti, a intreprins cdlitorii
prin Moldova qi Basarabia,pe unde se aflau ,,rascolnici", cu scopul ,,de a ci$tiga norodul
rdtdcit dintre ,,rascolnici" pentru sf. bisericd. Astfel cd inceputul misiunii antischismatice
in Basarabia a fost, se poate zice, un fapt intimpldtor, rezultat din propria iniliativd a
unui misionar.
Activitatea lui Carasev a durat in tot timpul arhipdstoriei lui Gavriil. Odati cu schimbarea politicii fafd de ,,rascolnici" in a doua jumitate a domniei lui Alexandru I gi in
eparhia noastrd, au inceput misuri de constringere gi, blagocinii au fost obligali sd sesizeze dicasteria exarhiceascd din Chiqiniu in cazul cind in circumscripliile lor s-ar
clSdi vreo capeld. Mdsurile au devenit qi mai sistematicesub larul Nicolae I. Pentru a
putea izbindi in convertirea ,,rascolnicilor", in eparhia basarabeanS,in 1837, au fost orinduili anumili preo{i in toate localitd{ile unde erau ,,rascolnici"3e.in 1845, consistorul din
ChiEindu a trimis blagocinilor superiori spre executare ucazul sinodului, prin care se
precizau mijloacele morale gi atitudinea preo{ilor fafd de ,,rascolnici"a0.E probabil,
insX,cd aceastddispoziliune nu se indeplinea exact qi, fali de ,,rascolnici" reprezentanlii
stdpinirii foloseau mdsuri nu tocmai pagnice- fapt ce aducea rezultate negativear.
Pe temeiul ucazului din 23 iunie 1853, arhiep. Irinarh a dat blagocinilor indicaliuni
noi privitoare la combaterea schismei, obligindu-i sd inainteze stdpinirii eparhiale informa1ii,de cite doud ori pe an, despre activitatea lor in chestiunea ,,rascolului", pentru a
le aduce la cunoqtinli sinodului. Afari de aceasta,unii preoli aveau qi sub Irinarh sarcina speciald de a {ine convorbiri religioase cu sectanliio'.
Odatd cu aceasta, potrivit cu politica din Rusia, in eparhia basarabeand s-au luat
;i mdsuri administrative, qi indeosebi - aceea a confiscirii cdrlilor religioase gi a manuscriselor. in Basarabia misura aceasta a fost aplicatd in 1836, sub Dimitrie, gi mai tirzlu pe vremea urmaqului siu - Irinarha3. De obicei, confiscarea cdrlilor era aplicatd de
.'atre stdpinirea civild, care le trimitea autoritdlii eparhiale. Pe vremea lui Dimitrie cdr;ile confiscate, dupd cercetarea lor la consistor, se trimiteau comitetului de.cenzurd din
\I oscova.
Un nou mijloc de luptd, in Basarabia, contra rascolnicilor a fost;i gcoala. in 1836
;unoscutele ,,Pravile" pentru gub. Olone{ au fost rispindite in toate guberniile, ajungind gi
:n Basarabia sub arhipdstoria lui Dimitrie Sulima. Cind s-a vdzut cd in unele judele
rimeni dintre clerici nu doregte si lucreze in astfel de qcoale, deschiderea lor a deverit obligatorie pentru clerici, ei fiind obligali sd facd cursurile cerute chiar in casele lor
croprii, sub ameninlarea de a fi transferafi sau chiar scoqi din slujbd. Dupd porunca lui
Dimitrie, se deschideau qcoale cu caracter misionar chiar qi in acele localitili, unde erau
poale parohiale ca, de pildd, in Tighina, Ismail.

Nici ceilalli sectanti din Basarabia n-au fost neglijali. Cum s-a aritat mai sus, dintre
aceqtia, molocanii s-au stabilit in Basarabia mai din vreme. $i fafd de ei autoritilile eparhiale se foloseau in primul rind de convorbiri religioase. Cu aceastd misiune erau iniircinate anumite persoane dintre clericiaa. in unele cazuri, aceeagisarcini iqi lua asupra-gi
arhipistorul Dimitrie. La toate acesteincerciri, insd, molocanii au rdmas neinduplecali.
Totodatd, propaganda molocanismului fiind strict interzisd pe temeiul legilor incd
de la inceputul v. XIX, iar molocanii fiind socotili ca cei mai vitdmdtori sectanti, deopotrivi cu duhoborii, iconoclaqtii qi jidovilii, fafd de ei s-au luat mdsuri qi mai aspre de Constringere. Aqa, in 1833,-unii dintre molocanii din Chiqindu au fost expulzali in regiunea
de dincolo de Caucazas.
Activitatea misionard in prima perioadi se reducea la aceste mijloace de lupti
contra ,,rascolului" si a sectantismului.
Se poate zice, in rezumat, despre aceastd activitate in intiia perioadd c5, dupd
oarecare povdire din partea guvernului farist, in misiunea antischismaticd qi antisectantd s-a stabilit definitiv principiul perseculiunii adeplilor diferitelor secte. Acest
principiu a fost acceptat atit de autoritilile laice, cit qi de stipinirea bisericeascd.
Cu toate acestea, mdsurile nu erau consecvente qi nu constituiau un sistem. Cu atit
mai pufin putea fi vorba in aceastd perioadd de o misiune bisericeasci ca de o institulie statornicS, cu program de activitate bine prelucrat, cu organe stabilite, cu
norme definitive. Aqa era starea lucrurilor in intreaga Rusie, aqa a fost qi in eparhia
Chi$iniului. $i aici misiunea antischismaticd gi antisectantd n-a avut o organizalie
definitivi. Misurile ce se luau erau intimpldtoare, fiind provocate sau de dispoziliunile stipinirii superioare, sau de comunicirile autoritdlilor locale. Binein{eles cd in
astfel de imprejurdri misiunea antischismatici qi antisectantd nu putea avea rezultatele aqteptate, iar ,,rascolul", ca gi sectantismul, in cele din urmd, cre$tea mereuoo.

Par
:. 84(
: alii a
.::narh
:i li s
:,: lor
in
= - t ec h
Arl
- -1a
cl:

C,.nsis
- i'rnn
' ' . . " Y
_

: .i l.l l, . .}f
Pre
. - iost
:3!--l:

- l ! i C

:3 Su'5

e r
- 4 \

4.
Tot in prima _perioadd s-a ficut intiia incercare de a se infiinla in Basarabia,,Edinoveria"47. incercarea a avut loc pe vremea arhipistoriei lui Dimitrie Sulima cu urmitorul prilej.
In 1826 ,,rascolnicii'3- nsgJa5evtii, din or. Tucicov (Ismail), s-au adresat autoritililor cu rugimintea de a li se ingddui ca slujbele.bisericeqti sd le facd, pentru
ei, un preot Mihailov, venit la ei din gub. Caluga. Arhiep. Dimitrie, in rdspunsul
sdu, intre altele, spune ci in cazul cind necrasovlii qi schismaticii ar, consimfi si
se intoarcd in sinul bisericii ortodoxe, pe baza inalt. Ucaz din 27 oct. 180048, ei ar
putea cdpita dreptul de a-gi alege dintre ei ,,persoane vrednice de preolie care,
dupi ce vor fi hirotonite de citre arhiereul eparhiot, ar putea oficia pentru ei slujba Dumnezeiasci, sf. taine gi orinduielile religioase dupi cirtile de tipar vechit'.
Necrasovfii, insd, au refuzat, aga c5, deocamdati, a r5mas nerezolvatd chestiunea
inf iinldrii " Edinoveriei"as.
CAPITOLUL III
Rdzboiul Crimeei.- Bisericile Si clericii din (inuturile sudice ale Basqrabiei.Rostul perioadei I-a.- insemndtatea seminarului teologic din ChiEindu.Mitr. Gavriil; viala Si personalitatea sa
l.
Sfirgitul intiii perioade din istoria eparhiei Chiginiului coincide cu pacea de la
Paris din 1856, cu care a luat sfirgit rdzboiul Crimeei. in urma acestui rizboi, partea
de sud a Basarabiei, judelele cahul, Bolgrad gi Ismail, au trecut la Moldova. cu
hotdrnicirea definitivi a regiunilor retrocedate din Basarabia, precum gi cu stabilirea mlsurilor de hotirnicire, au fost insdrcinali anumili ,,comisari".

84

-J. C
: rLrta
Sirr

- -

'a ardtat mai sus, dintre


i de ei autoritdlile eparxtd misiune erau insir:arcind igi lua asupra-gi
rdmas neindupleca{i.
ce temeiul legilor inci
mdtori sectanli, deopot:ri gi mai aspre de consi expulzafi in regiunea
este mijloace de luptd
: :a perioadd cd, dupd
rniischismatici qi anti::feritelor secte. Acest
::dpinirea bisericeascd.
.3.r un sistem. Cu atit
.e:iceasci ca de o ins- organe stabilite, cu
sa a fost qi in eparhia
-3 avut o organiza{ie
;i:e sau de dispoziliu:'.e. Bineinleles cd in
: - putea avea rezul::.. cre$teamereun6.

ic :nf iin{a in Basara:: -.ei lui Dimitrie Su*


s-au adresat auto=i sd le fac5, pentru
I :irrie, in rdspunsul
:: ':::ii ar. consim{i sd
- - o c t . 1 8 0 0 4 8 ,e i a r
n :e de preolie care,
i ::--ra pentru ei slujr- : de tipar vechi",
:1. -:zolvatd chestiunea

:,: :-: Basarqbiei.' -. Chi;indu.-

E"- :: cu pacea de la
r i -:stui rdzboi, partea
p?:-: Ia Moldova. Cu
. :-:-um gi cu stabins,;-. .

Partea bisericeascd a problemei a fost rezolvatd de citre sinod. Prin ucazul


-.r...8407 din 18 sept. 1856,
sinodul a dat autoritdlilor eparhiale din Basarabia indi--alii amdnunlite cu privire la modul de predare a bisericilor reunite cu Moldova.
l:'inarh a fost insdrcinat, intre altele, si comunice preotilor de la acele biserici
:i li se rezervd dreptul de a se folosi de gcoalele ruseqti pentru invildtura copii.-.r lor, iar la caz de nevoie pot avea apirare din partea Rusiei.
in legiturd cu problema ietroceddrii bisericilor din sudul Basarabiei. se iveau si
:lte chestiuni importante pentru guvernul rus50.
Arhiep. Irinarh, in urma dispoziliunii sinodale, a insircinat cu limurirea tutu:or chestiunilor de felul acesta pe protoiereul Nicolae Danilevschisr, membru al
Consistorului din Chiqindu, care urma sd ia, pentru aceasta, contact cu Sofronies2,
nitropolitul din Iaqi. Toate propunerile sinodului rus au fost acceptate de mitrorolit, precum gi de stdpinirea Moldovei53.
Predarea bisericilor a avut loc in ziua de 1 martie 185754.in
finutul Chigindu
au fost predate doud biserici: sf. Tiron in sat. Cotul-Mare gi sf. Mihail in sat. Leu-in
,'eni; in jud. cahul - 39 biserici ; in jud. Bolgrad - 37;
jud. Ismail - 1g ; in
Astfel, s-a predat, dupd inventar, stipinirii moldoveneqti,
iud. Cetatea AlbA -.25.
:n total, 124 biserici"".
Situalia stabilitd in regiunea Basarabiei retrocedatd Moldovei n-a satisfdcut
re clericii din acea pa{te. Unii dintre ei, preo}i qi alte fete din tagma duhovniadresau autoritSlilor rusegti cereri pentru a.li se permite sd triaci in epar"eascd,
:riile ruseqti. Sinodul a dispus cu acest prilej ca arhiepiscopul Irinarh ,si respingi,
.n mdsura putinfei, astfel de cereri, finind seama ci,,stipinirea ruseasci, precum-gi
sutoritelile bisericeqti au prevdzut toate misurile posibiG pentru asiguraiea bunei
stdri a preofimii din parohiile retrocedate, iar pe de altd parle, qi stdpinirea duhovriceascd a Moldovei intervenise ca sd nu se ingdduie preo{ilor aceloi parohii sd le
ndriseascd, fdrd deosebite motive binecuvintate". $i i; oiice caz, dupd hotdrirea
sinodului, asemenea cereri nu puteau fi satisfdcute de citre chiriarhul Basarabiei
Jecit dupd o prealabild invoire cu Mitropolitul Moldovei56.
Retrocedarea mai multor biserici basarabene, in urma rizboiului Crimeei, a fost
:ltimul eveniment mai insemnat din intiia perioadd a vielii eparhiale din Basarabia.
2.
- Aruncind o privire .generalS asupra timpului trecut, se observd multe fapte
:einsemnate qi caracteristice, vrednice a fi subliniate. Principala insemndtate a
acestei perioade in viala eparhiald a Basarabiei a fost, bineinleles, organizarea
eparhiei locale. Tofi factorii care au lucrat pentru rezolvarea acestei probleme
nu inlelegeau aceastd operd de organizare decit ca o introducere in Basarabia a
egilor gi orinduielilor bisericii ruseqti pi, pe de altd parte, ca o acomodare a popula:iei locale. la legile qi orinduielile aduse. Aceasta a fost temelia pe care .,..u rA fi"
:5ezatd viafa bisericeasci religioasi a Basarabiei; acesta era gi programul de ac::r'itate pentru cei chema{i sd munceascd la aqezarea noii vie1i. Feniru infdptuirea
:cestui program se cerea inliturarea vechilor obiceiuri gi orinduieli, gare nu se
rotriveau cu
_tendinlelenoi. $i, sub presiunea ce venea de ia centru, incep si dispa:d. cu incetul, nu numai datinile vdtdmdtoare ale trecutului (numirul prea mare de
rreoli etc.),- dar gi obiceiurile sdnitoase (participarea poporului la alegerea cle:;cilor), cedind locul directivelor dictate de la centru, care devine, treptai, singurul
,-onducdtor gi indrumitor al vielii bisericegti.
Epoca hotdritoare, cind s-au petrecut, in eparhia Chigindului, prefacerile cele mai
np_ortante.in privinta aceasta, a fost vremea arhipdstoriei lui Irinarh, ultimul chiriarh
:l Basarabiei in aceastd perioadS.
Arhiepiscopul Irinarh a fost cel mai tipic reprezentant in aceastd provincie al centra:smului intronat in biserica din Rusia de citre oberprocurorul Protasov. El a fost pi

85

adevdratul intemeietor al noului regim de centralism gi de birocratism in viala bisericeasci din Basarabia. Sub lrinarh, se poate spune, uniformizarea exterioari, dupi modelul
rusesc,,a vielii bisericegti din eparhia Chiginiului a fost pe deplin infdptuitd. printre
mdsurile aduse de la centru, in acest scop, cea mai insemnaie a fost introdlcerea regulamentului nou pentru consistor.
Prefacerile ce au avut loc in eparhia Chiginiului odatd cu intronarea noului regim
au cuprins atit pe pistori, cit qi pe pestorifi. insd mdsurile cele mai multe gi mai insemnate au fost cele privitoare la preoti. Rostul schimbdrilor ce s-au ficut in situalia lor a
fost acela de a crea din ei muncitori mai vrednici gi mai conqtien{i pentru misiunea de
poviluitori ai mullimii in noile condiliuni ale vielii.
$i trebuie sd'recunoagtem cd prin
aceste misuri s-au introdus multe imbunitdliri atit in situalia materiald a preolilor, cit
qi in cea cultural5. Faptul fundamental a fost siguranta vielii lor, .u." prou.nea din
noua situatie politici gi care era departe de tulburirile.necontenite ale trecutului. Alituri de ac.estfapt qi odatd cu el, s-au luat misuri pentru stabilirea mijloacelor de existen{d
ale preo{ilor, pentru inlesnirea activitilii lor prin organizarea deiinitivi a ocirmuirii,
prin dispoziliuni consecvente de conducere, piin apdiarea neintreruptd gi puternicd a
drepturilor gi intereselor preo{imii,- toate acestea fiind lucruri absolut .r.."^rur" in Basarabia, unde, pe atunci, domneau obiceiuri qi deprinderi rimase din trecutul intunecat
$i tulbure.
insi cea mai insem-natdmdsuri fatd de preofime pi care a avut mai multe qi mai importante urmdri, a fost infiinlarea seminarului duhovnicesc, organizat qi condus dupd modelul
celor din Rusia qi menit sd indeplineasci opera cea mai complicitd - unificbrea sufleteascd a viitorilor candidali la preofie.
Ca qcoald cu sistematicecursuri, cu obiecte variate de qtiinfd, cu program mai mult
sau mai putin temeinic qi complet, seminarul era un izvor de-culturd qi, ca atare, nu
putea sd nu aib6 o influenli binefdcdtoare asupra tineretului ce rrecea. prin el. De;teptarea intereselor intelectuale, disciplinarea gindirii, altoirea unor vederi mai largi
9i mai luminate, indeobqtevorbind, ridicarea nivelului cultural, era urmarea cea mai fireascd qi mai imbucurdtoare, la care seminarui ducea pe elevi din primul moment al
funcfiondrii lui. insd in influenla acesteigcoale asupra elevilor era qi o altd laturi. Seminarul, cu metoadele de gindire qcoldreqti sau cirturdreqti, pe care le cerea de la elevi, cu
ideile de qtiinld ce le sugera acestora, ii indepirta de mediul din care ieqeau, ii instrdina
sufleteqte^de restul populaliei biqtinage, pe care urma s-o pdstoreasci in uiito. qi care
rdminea in vechea ei.stare de completi intunecime a minlii. Bineinleles, aceasti instriinare. se fdcea treptat"', insd chiar de la incepul, gi-a continuat, cum se vede mai departe,
tot timpul, intdrindu-se. qi adincindu-se din ce in ce mai mult. Cu toate acestea,legdiurile
intre clerici 9i populatie nu puteau sd se rupd: contactul era intretinut nu num"ai prin
serviciul preolimii, ci gi prin situalia ei materiald, care atirna de parohieni. Acest contact
finea pe preoli aproape de populalia bSgtinagdrom6neascd hrinlnd in ei, mereu, simful
nalional.
Rostul seminarului, i1s5, nu se mdrginea la cele mai sus aritate. prin faptul ci el a
fost destinat,.in primul rind, fiilor de clerici, iar cu infiinlarea primului liceu in 183358
-partea politiceascd", adicd cea laicd, cdpitd o gcoald separatd, acest seminar devepea,sau chiar era, putem
1ic.e,.- qcoala pur du^hovniceasci, prin care nu treceau decit copiii
clericilor,- viitorii clerici gi ei. Aceastd imprejurare i creat clericilor o stare sociile
deosebit5, fdcind din ei o tagmd izolatd, din ce in ce mai inchisS, situalie ce se int6rea
cu vremea' tot mai mult, complicindu-se, datoritd atit condifiunilor economice, cit gi
celor de altd naturd.
lntr-o stare mult.. mai rea au ajuns pdstorilii - pitura de jos. E de la sine inleles, ci acele imbundtiliri care puteau veni de la noul iegim politic priveau pe toli locuitorii din Basarabia. $_ipopulatia moldoveneascd a cdpiiat, odatd cu alipirea Basarabiei
la.Rusia, o mai deplini siguranfS, a ajuns. la posibiiitatea de u rnrr.,.i in liniqte, insi
'acela
sub noile condiliuni se ascundea gi ceva primejdios. Faptul mai important era
c6
populalia moldoveneascd din Basarabia, chiar de la inieputul acesiei perioade,
a ince-

86

' : d e a
:

lzvol

-'rducd
:: legile
--e;tind

- - farac
-.:ea Ob
- . > 4 .n u
.

- a t

- :

f ;
l 1

=:ail deC
_-\ enesc
-

rrler,;

Din t
:\

\tdtr
;r.aCt -

". nt'rld..
-: aseme
- .. basa

Gavriil

Binulescu-Bodoni,

mitropolit

(Serebrennicov), arhiepiscopul Poltavei, cu al cdrui ajutor a fost


numit de cdtre sinod
profesor de l. greacd qi rector [a seminarul din Ecaterinoslav6T.
Modesta slujbd de dascdl nu-l satisficea pe iubitorul de putere Gavriil, qi el cduta
un cimp mai larg de activitate.
.Implejuririle- l-au ajutat. in iimput ocupaliei principatelor- de citre ruqi (oct. 1788-ian. 1792), arhiepiscopul Ambrosie a fosi numit
<izds)
locliitor al mitropolitului Moldovei, iar ca ajutor it 9,.,, dupd recomandatia lui potemkin,
pe atunci comandant al armatei ruse din Principafe,-^ a fost rinduit
arhimandritul
Gavriil,. h_irotonit episcop cu titlu ,,de Bender qi Acherman". Gavriil cunoqtea Uin"
luru
ocrrpati de ruqi, qi intr-adevdr pirtea si fie de mare folos atit pentru locliiiorii mitropolitului, cit qi pentru
'pentru acestuia fild de principate6l D"pa
.gurernul ._"j !n aspiraliunile
incheierea picii (Iaqi, 29 dec. l79l), ruqii,
a avea un om di-al lor in principate, l-au numit pe ep._Gavriil-- mitropolif al Moldovei gi Munteniei6e, prin
ucazul
Ecaterinei din 11 febr. 1792, cind armataiuseascd era incd in Moldova; insi,'sub pr".i,rnea_imprejurdrilor, Moldov.a, ajungind iardqi sub turci, Gavriil a fost silit (19 iunie
1792) sd'pirdseascd scaunu.l',, qi"dupd mai multe peripelii, hotirindu-se
,,sd se consacre
voin{ei gi serviciului" larinei rlrFe'', a trecut in Rusia unde, in 1793, afost numit in scaunul. arhiepiscopal din PoltavaT2,in locul lui Ambrosi" ,ur. murise. Aici, Gaviiil a srat
mai mult de q,aseani,_timp in care a cdpdtat cunoqtinle temeinice qi experienld in ocirmuirea eparhiald a Ucrainei, unde rdmdsese incl urme din fosta unii qi din regimul
bisericesc de mai inainte,- ceea ce i-a folosit mult in activitatea lui de'mai tirziu. in
1899, Gavriil a fost numit de cdtre sinod mitropolit al chievuluiT3.

Gavriil a condus mitropolia Chievului in cea mai insemnatd epoci din istoria
precum gi, indeobgte,din istoria bisericii sud-ruse. Pe atunci, mitropolia Chie"cesteia,
.ului abia fusese restabilitd (1797) din regiunile (zece jude{e din cele doudsprezece)
:e curind luate de la Polonia gi de la uni1i, in urma impirlirilor Poloniei. in aceastd
:pocd, nu s-au petrecut strdlucite evenimente exterioare, in schimb, insd, s-a desfdqurat
je cdtre guvernul rus o mare activitate internd, centralizatoare. Rostul acestei activid1i a fost unificarea regiunilor nou-alipite cu imperiul farist, atit in ocirmuirea biseri:eascd, cit qi in regimul civil. in aceasti operi de asimilare desfiqurati in eparhia Chie, ului, mitropolitul Gavriil a fost cel mai credincios gi de mare folos agent al guvernului
:us. Situa{iunea mitropolitului era complicatd. El urma, mai intii, sd se lupte cu adeplii
Poloniei qi ai catolicismului, care stdruiau qi acuma, dupd succeselepolitice ale Rusiei in
Polonia, sd catolicizeze gi sd polonizeze Rusia sudicd; pe urmd, trebuia si inlSture urnele lisate de fosta unie in viala bisericeasc5-parohialdgi, totodatd, si dezrdddcineze
-amdqilele vechiului regim bisericesc-parohialqi eparhial, reorganizind parohiile gi organele de ocirmuire eparhiald. Aceastd problemi a fost rezolvati de cdtre mitr. Gavriil
-'u mare energie qi cu mult succes'*.
Am stdruit pulin asupra activitdlii lui Gavriil in mitropolia Chievului, deoarececondu--ereaacestei mitropolii a fost, pentru el, un fel de qcoali, unde gi-a cipdtat o bund pregdtire pentru munca asemdndtoare,de mai tirziu, in Basarabia.
Dupi patru ani de_ocirmuire mitropolitand, Gavriil a demisionat din scaunul de
n i t r o p o l i t a l C h i e v u l u i ' " q i s - a a ; e z a t l a O d e s s a( 1 8 0 3 ) , p e u r m i ( 1 8 0 5 ) a t r e c u t l a D u "asarit6, unde a stat pind la 180877.in acest an Principatele Rom6ne, in privinfa aface:ilor bisericeqti,au fost supuse sinodului rus, $i mitropolitul Gavriil, prin ucazul sinodal
Jln 27 martie al aceluiagian, a fost numit, din nou, ,,membru al sf. sinod qi exarh al lui
.n Moldova, Valahia gi Basarabia". E de notat cd, dupi cum reiese dintr-o scrisoare a lui
Gavriil cdtre oberprocurorul Golilin, trimisd acestuiacu ocazia numirii oblinute, numirea
3ceastaa fost fdcutd conform propriei lui dorin1e78.in noul loc de muncd arhipistoreas,-a (in exarhatul Principatelor qi in mitropolia Chiginiului), Gavriil a delfSgurat acea
:t-rdnicdactivitate, de care s-a vorbit mai sus qi care a durat timp de 13 ani. La 30 mar:re 1821, mitropolitul Gavriil s-a trecut din viald gi a fost inmormintat la mdndstirea
Cdpriana,din jud. Lipuqna.

I
b

irl

E
r

4.
de cdtre

- - l ^

- rdu

' fost
: : expe
-:

-nlg

" ...:de

O simpld inqirare a faptelor din via{a lui Gavriil ne invedereazd cd el a fost un om


Je mare energie, ndscut nu pentru viala contemplativX,ci pentru munca activi. $i el iqi
.-autdcimp de muncd cu stiruinli neinduplecatd,cutreierind mai multe localitdli, calcuind bine imprejurdrile momentului qi condiliunile reale ale vietii, ca un om cu sim{
rractic Ai departe vdzdtor. Gavriil a dovedit aceste insuqiri mai cu seamd atunci cind,
:rind arestat de arniulii noului domn Alexandru Moruzi, la sfirgitul rlzboiului ruso:urc in l'792, si dus sub escorti la Constantinopol, nu s-a ldsat ademenit de propunerile
ratriarhului de a primi supugeniaturceascd ca si rdmind episcop in Rumelia, Anatolia
.au Arhipelag (patriarhia Constantinopolitand),- ci a preferat ,,sd se consacre voinlei
;i slujbei" tarinei, cunoscind planurile acesteiain chestiuneaorientald. $i Gavriil n-a dat
gregr:oprininterven{ia stipinirii ruseqti, el a fost pus in libertate ca si plece la ambasada
:usa-.
Ajuns la un post dorit, Gavriil muncea cu mare insuflelire, insd^proceda cu multd
:recaufiune, fiind foarte atent fald de tot ce se petrece in eparhia sao'. Odatd atezat pe
.ucru, el nu dddea indirdt, qi pentru voinla lui tare nu existau greutdli care s6-l impiedice
.n mersul lui sigur spre tinta propus5. Afl5m multe fapte doveditoare din timpul petre.-ut de el la Chiev, qi mai cu seamd la inceputul activitdlii lui in eparhia nou-infiinlatd a
^,
. .91
L nrslnaulul"'.
Ce motive il cdlduzeau pe mitropolitul Gavriil in activitatea lui neobositi ? Fost-a
el un patriot rom6n ?

Aceastd chestiune a preocupat pe mulli scriitori ruqi qi rom6ni, insd ea, nici pini
acuma, nu e definitiv rezolvat5. Pe cind unii il socotescdrept un mare patriot, cate a
luptat mult apdrind intereseleconalionalilor sdi din BasarabiaE2,
pentru al1ii, insd, el n-a
fost decit un roman instrdinat, care n-a urmirit in viala lui decitlnterese personale83.
Credem cd faptele ne indreptSlesc si spunem ci aceasti problemd a patriotismului
se pune greqit, cu privire la intiiul arhipdstor al Basarabiei. Mitropolitul Gavriil n-a fost
patriot in infelesul obiqnuit al acestuicuvint ; conceptul de culturd al neamului, de conqtiin{i nalionald nu exista pentru el. E adevdrat, in dispoziliunile sale Gavriil repetd, nu o
datd, unele mdsuri luate incd in trecut de domnitorii romAni ; de asemenea,se ridici
de multe ori in apirarea poporului rnoldoveuescdin Basarabia,precum qi a vechilor lui
datini. Dar tot el stdruia sd indeplineasci poruncile stipinirii ruse cu cea mai mare
stricte{e qi nu sta la indoialS sd scoatd din slujb5, chiar din propria-i iniliativd, elementele locale bSgtinage,inlocuindu-le cu altele striine, care pireau a fi mai potrivite pentru
atingerea scopului principal : introducerea vietii eparhiale din Rusiasa.Pe de alt5 parte,
apdrarea locuitorilor moldoveni era in spiritul qi vederile politicii de atunci a guvernului larist fald de Basarabiao".E cunoscut rolul, cu totul neinsemnat,al limbii moldovenesti
in programul seminarului de pe vremea lui Gavriil86.Binele na{ional, pentru el, se reducea
la condiliunile exterioare ale vie{ii poporului qi, odatd ce imperiul puternic al larului
asigura popoarelor ce-i erau supuse o viatd mai linigtitd, Gavriil dorea, cu toatd sinceritatea, sd aduci sub sceptrul tarului tot neamul romAnesc8T.
Concluzia logici ce se desprinde de aici devine qi mai temeinicd daci confruntdm
unele fapte din viafa lui cu cele ce se petreceau, pe atunci, pestehotare, in !5rile romdne.
Gavriil a stat destul timp in Moldova, unde poporul gemea sub regimul fanariolilor.
insi urmdrind interese personale, el trece in Rusia, unde se pune in slujba pribeagului
domn fanariot, pentru care oficiazd, in casa domnitorului, serviciul divin in l. greac6, aEteptind de la fostul domnitor fanariot ajutor in solicitarea postului de ppofesor la seminarul din Ecaterinoslav. Pe cind Binulescu cutreiera ldrile in cdutarea unui adipost
mai prielnic insuqirilor qi intereselor lui personale, in Transilvania, locul lui de nagtere.
incepe puternica migcare nalionali, pornitd de cdrturarii ardeleni. insd cu toate cd
Gavriil era de aceeaqivirstd cu Samuil Micu (Klein) gi era abia cu opt ani mai mare decit Gheorghe $incai, qi cu vreo 14 ani decit Petru Maior" - capii de$tepterii na{ionale
din Ardeal - Gavriil a rimas cu totul strdin de aceasti migcare.
Credem cd faptele ce am ardtat ne dau tot dreptul sd afirmim cd mitropolitul Gavriil n-a fost decit un ,,om de carierd", care toati via{a lui a procedat potrivit cu principiul : ,,ubi bene, ibi patria"8e.Principiul acesta,ins5, nu I-a impiedicat sl munceascXcongtiincios qi cu izbindi acolo unde il ducea soarta. $i, in eparhia Chiqindului mitropolitul Gavriil a fdcut mult bine qi ar fi ficut qi mai mult, dacd imprejurdrile i-ar fi ingdduitsr'.
Pentru toate cele infiptuite, Basarabia ii este gi-i va rdmine pururea recunoscitoare.

NOTE

EXPLICATIVB

I v. p.
Jo- 3t
'z
in 1818, mitr. Gavriil conrunicii prinlului A. N. Goli{in, oberprocuror al sinodului, urmitoarele:
,,Toate mindstirile mari se afld peste Pruf, qi aici (in Basarabia) n-a rimas, din acestea. decit una. ce se nume;te Cdpriana, care constituie fundus (rnoqie) al mitropoliei Chiqindului, iar toate celelalte mdnistiri de aicr
sint foarte de mijloc. Unele au otcine mici, iar altele n-au deloc, qi cdlugdrii se hrdnesc din munca miinilor
lor qi mininci piine in sudoarea fetii lor. Dar mln5stirea Japca are ocinS;i, prin altele, este mai buni"...En.
B e d . " , 1 8 9 5 ,X X I , p . 7 5 3 .
" Cra)uuurcuii. n. 317 318.
a Ideea piiuitoare
la ,,obqcejitie" i-a fost sugerati lui Gavriil de minEstirile de la muntele Athos, unde
f u s e s e m a i i n a i n t e ; p r o b a b i l , i n s i , c d m a i m u l t d e m d n . N e a m { u , u n d e , t i m p d e c i n c i s p r e z e c ea n i , a s t a t m a rele stare! Paisie Velicicovschi, cel dintii (in Principate) intemeietor de ,,locaq pentru viale comunX, de
o b q c e j i t i ec d l u g i r e a s c d " . ( I o r g a , , , B i s . R o m . " , l l , p . 1 6 6 - 1 6 7 , 1 8 3 - 1 8 5 ) . E d e c r e z u r c X G a v r i i l i l c u n o p tea personal pe stareful Paisie, pe cind inci abia fusese ficut mifropolit in l'792. Profesorul rus Palmov, care a vizitat min. Neamlu, in 1890, a gdsit acolo un manuscris cu o traducere din Efrem Sirianul, p.
care erau scrise cu mina lui Paisie urmitoarele cuvinte: ,,Aceasti a mea traducere a cirtii acesteia o aduc

90

-anl, lnsa ea,.nlcl ptna


-n mare patriot, care a
rentru al1ii, ins6, ql_.-u
- .nteresepersonaleo''.
- rlemi a patriotismului
- 'colitul Gavriil n-a fost
i .. neamului, de conqtiin'.".e Gavriil repeti, nu o
:e asemenea,se ridici
::ecum $i a vechilor lui
. - -ise cu cea mai mare
'- :-r iniliativd, elemente. . mai potrivite pentru
i -,.d". Pe de alti parte,
.- Je atunci a guvernu:
"l limbii moldovenegti
: , -: . . D e n t r ue l , s e r e d u c e a
rr- -, puternic al {arului
.r r rE&,cu toatd sinceri[:: -.,-d dacd confruntdm
; r . : - : . i n 1 5 r i l er o m d n e .
:egimul fanariofilor,
t!..n slujba pribeagului
: : r i n i n l . g r e a c 6 ,a q lxl - :e profesor la semin 1*tarea unui addpost
u" .trc^ullui de naqtere,
:.. Insd cu toate cd
I ,
rt ani mai mare de:eSteptirii nalionale
rj:
fi.r

l'r

-:

ri- -i mitropolitul Gavr r , : j : i p o t r i v i tc u p r i n c i F : - : . S dm u n c e a s c ac o n nL. --:.tinAuluimitropolir --i-..e i-ar fi ingdduiteo.


tr---: : :eCUnOSCetOafe.

::odului, urmitoarele:
Fril' . :.. decit una, ce se nuft1
'!lhr,.L . .llte mdndstiri de aici
lil* - : - r: din munca miinilor
:r r. : -:e mai buni"...- Cn,

: nuntele Athos, unde


h:tl
-:zece ani, a stat mab
-- via15comund, de
br
'::,: .A Gavriil il cuno;l , u n i -.Profesorul rus Pal| *tl
bu -' , - : Efrem Sirianul, pe
. .-ar-Iiiacesteia o aduc
}tru

t r r t d - i tc u
in dar inalt prea Sfinlitului domn Kir Gavriil mitropolit. al cdrui nevrednic rob sint eu, care^m-am
de la
aceasta, paisie Velicicovschi, arhimandrit al mdndstirilor Moldo-Vlahiei ,,Sf. indtlare"
i.uau."..u
p. 320'
1
' ' -";"' .e,i,l i i s i , , i n o i n r " M e r g d r o r u l " d e l a S e c u . d e l o c d i n P o l t a v a " . C t a d t t u 4 x u i t '
-Notd'
Japa. r"an. Ca"p.iuna, care era sub conducerea exarhului, gi de rygn. Dobruqa, HArjauca;i
II, p. 109.
c- 'a , c a r e a u f o s t l d s a t e s u b c o n d u c e r e a , , n a s t o i a t e l i l o rl"o r . - , , E n . 8 e 0 . " , 1 8 8 2 '
;-Criirrii""i,
7 sept. 1821, dupi moartea lui Gavriil, arhim. Sinesie a fost,.potni. StZ-5t9.-La
al mindstirilor a fost desfiinlat de cdtre. Dimitrie, iar
supriveghetor
poslul
de
vit cererii sale, coniediat, ;i
sd se adreseze direct arhiepiscopiei ;i dicastetoaG
chestiunile,
in
obligati,
iori
blasocinii mdnistirilor uu
'r*i'e i . - , , E n . B e d . ", 1 8 8 2 , I I ' P . I 1 2 .
t i; ;;ui-iaZ't, in Sasar'abia erau 12 mdnistiri qi 13 schituri. Toate ministirile erau de cdlugiri' 9i
Chpriana, Crtrchi, Saharna,
anume : GArbovll, i{Ancu, HArjauca, Horocliqte, Dobru$a, Japca, Ci.ldrdEduca,
Viizire$ti, Cirdtura, Coqeliuca, Rezina (pind la
erau
de
maice:
schituri
tiintre
Opr
Cosiuli.
Fi".our"
Ei
ciurova sau Hirova
1 8 2 0 s e n u m e a i n a c t e , i t a z a n a ) ( , , E n . B e d ! " 1 8 8I , l I I , p . I 1 8 - 1 2 1 ) , R d c i u l a , T a b i r a ,
qi Jigdneqti'Suruceni
Soroca,
[,oman'oya,
Condrila,
urmilo,arele,:
eiau
cdlugdri
<le
qi
Schiturile
' . . TRudi.
nvdat..:'.
p
'
5
3
0
5
5
2
'
1
8
8
.
1
'
X
V
I
,
B
e
t
)
.
"
,
p
.
.
'
E
n
.
I
.
C
l
r
'
2
0
,
n
o
!
u
1t,
"'''n"A;
a fost inidrcinat arhimandritul lrineu, rectorul seminarului. Cartea a fost tnmrouarJ..*'.aitii
schiturile eparhiei'
mdnistirile
la
toate
si
rre
9i
""; ;,b;;;;ji,i.;
1..i i.irodusd, mai intii, se pare, in min. Hincu, iar mai mare impotrivire a intimpinat
"
din mdn. iurchi. ( ,,Tpydut...", V , p. 19-23 ) . Reforma se introducea treptat, supuhind
ain paiiea unor cilugdri
dupd moarte,
dintru-itii pe simplii ieromonahi,'ilrotliaconi, monahi 9i ,,posluqnici", a cdror avere,
;;il;;;A"ii
- ',En' Bed'", 1882' II, p' II3-l17'
ir-a sd-treaci in proprietatei mdnistirii'
to
p . 1 1 8 - / , 2 1 .- D i n t r e a c e s t em i n d s t i r i ' C o s d u l i i
, , T p y l u t . . ; ' , V , p . 2 0 , n o t d . C f r . , , E n . B e d . " , 1 8 81 , I I I ,
predati mindstirii G6rboau avut o'arhiv6 destul de lnteresant6, care, la inchiderea acestei ministiri, a fost
,i1 1,,.e". Be1;', 1882,II, p- 91-92). Nu avem $tiri ce s-a fdcut cu aceasti arhivi'
tt
,,Tpydut...",VI, p. 15.
t)
,,Tpylau.!', IX' P. 351-361" Ibidem.
ta
,,Tpy|ut..!', IX, p. 351-361 ; II' p' 443'
t5
, , T p y d t ' t . . | ,' I I , P . 4 3 0 - 4 3 1 ' 4 4 2 '
',' i:iealncioqii care
de,,staroobriadel" a apirut
1in la rinduielite, ceremoniile religioase vechi. Numele
cu prilejul
pentru intiia oarl in resciiptul Caterinei a II-a, din l3 aug. 1785, dat pe numele priniului Potemkin
mereu' in inaltele
aqezdrii ,,staroobriadfilor" in Taurida. De atunci, aceasie denrmire a fost intrebuinlat5,
u c a z u r i s i c h i a r i n l e e i .- , , O t ' a . o 6 e p n p ! p e a n ' 1 9 0 5 - 1 9 0 7 , p ' 1 9 - 2 0 '
-'-"ii
lui emigranti'
un urto. ,,iascolnic", in v. XVIII, datoriti,coreligionarilor
n'"pa .rnr .a?turir"E.
S-au inmullit cu norod rosienesc
veci.
de
qi
nepdtrunqi
Caucazului,
ai
Siberie.i
depirtali
populali"
munlii
fost
,,au
Multe state au
o b l a s t i i l e .M a l o i o s i e i ( U c r a l n a ) , ' B i e l o r u s i e i ( R u s i a A l b d ) , c e a P o l o n i 9 i c e a B a s a r a b e a n i .
Moldavia,
Valahia,
asiatici,
cea
Turcia
europeani
agezdri.
intregi
de
numir
5i
mare
.apetut, in acelaqi fel, un
A'--'i;-,,in
ustria si Prusta". - lToxpottcxuu' IV ' p' 185'
efc-, se numesc
nonianiu atit sectele schismatice, cit gi chiar ereticii ruse$ti, ca scop^elii,molocanii
Prusia, unde ei au emigrat
sub un nume generic de lipoveni. ASa se numesc ei in Bucovina, in Turcia' in
Philiponi... .l9d9p cd derivi
din vechime, ei sint cunosc'uii ruU nurn" de Philiponi. Numirea de lipoveni sau
cd, cel dintii, au emigrat din Rusia in Prusia, Polonia, Mold..ova,a$a cd
de la secta philipiqtilor."*.'."
".a"
ce !-aY- stabilit pe.acolo
numirea sub care .-uu urrur,lut primii emigrali, s-u generalizat pentru toJi emigratii
Melhisedec' 'J'ipov"'
Ep.
apartineau"...ei
gi
la
care
secte'ie
de
consideralii
firi
in diferite epoci,
".."u.it.
y - _ - - _ . , - : ^r ^ aici
^ : ^ i mar
'p . -1 7 6 .
,d',,Rur.olnicii.. preferau aceste tocalitili, fiindci aqa cum cred unii, ei puteau si comunice de
s-a
comunica{ie
-.
Aceasti
Moldova'
Turcia
Austria,
din
;i
u;o. .u coreligionarii lor de peste Dundre
ierarhiei bisericeEtide la FAntAna Albd (,,Eeaaq Kpuruqa") in 1846'
iri*nrifl.ut Ei m"ai mult Aupe i"flltui"a
. . E n' r.t lB, teu|t!i'i, 1 8 9 3 , X I V , P . 4 7 l - 4 7 8 .
26 martie
preoli ortod6xi fugeau la,,rascolnici".,.mai cu seami dupi ucazul lui Alexandru I din
la ',rascolnici", in cazul
o
r
t
o
d
o
x
e
d
e
l
a
b
i
i
e
r
i
c
a
p
r
e
o
l
i
i
,
t
r
e
c
c
e
s
e
u
i
m
i
r
i
p
o
.
u
n
.
.
u
u
r
l
,
p
r
i
n
Lg2z,
. "l i n - a u . a u i . q i i . i i . .
penale. La-inceputul v..XIX erau mai rnult de 200 de preoti fugari'
c i n d a c e q t i"pur.e. o
(
n
o
ta 2); 1889, x, p' 446'
p
.
8
6
4
.E
- 'n
r '. B e d . " , I 8 $ , x X U ,
- Ismail,'numit aqa dupi pronumele fostului ,,gradonacialnic"
Ora; in apropiereaJetalii tsmail. ,tsiizi
8 "u;i;t o i " ) a i I s m a i l u l u i 9 i r e g i u n i i l u i , g e n e r a l T u c i c o v '
i . . -c'irr-m
mult cu precizar , o i u t . i , a " q i u i i t ' t t e p T n l r e as p i i i i u a l i , c i t ; i a d m i n i s t r a l i a c i v i l d , s e o c u p a u m a i d e
nici mai tirziu,.gi intre
r e a n u m i r u l u i , , r a s c o l n i i i l o r l i , i n ' R u s i a n u m i r u l l o r n - a f o s t , t o t u g i ,s t a b i l i t i n m o d s i g u r
prin faplul c5, intre altele, ,,ras:nformaliunile culese de aceste autoritdli era o mare diferenti. Aceasta-se.explici
mituind pe-fu-nclion-ari, rdconfesiurtea,.sau
deciarau
nu-qi
administralie,
a..ar..
urmdriti
fiind
.,olnicii,,,
IX' p' 370-376'
1904'
Eep'"'
in
,,Bect'
ipyri""n,
,,Ctapoo6paduicreo";'
nineau neinregistrali.
2rr La sfirqitul perioadei intiia, 1848, ministerul de interne a insircinat cu studierea ,,rascol"-ului in
in Basarabia urmitoarele
Basarabia pe cunoscutul (mai tiriiu) slavofil Ivan Acsacov. Acesta a constatat
Bielousovca'jud' Hotin ;
-rcatitall (sate qi o.uq.) toluit" de lipoveni: in nordul Basarabiei sat. Grubno,
a$ezare a ,,rlscoljud.
insemnatd
mai
cea
Basarabiei:
La
sudul
orhei.
Sircova,
sar. Chipucee, 1ud. soroca ;
-l:-il;r;;'era in",,posadul" Val"ou, ei insd locuiau in Ismail, Chilia, Jebrieni, aflindu-se qi in tot Bu-geacul'i n " P y c c x u i l A p x u a " , 1 8 8 8 ,x l . C i t . d u p d , , 8 n . B e l ; ' , 1 8 8 9 ,
H . A x c a r c o a ., , 0 6 e c c a p a 6 c i i * - i o r * o r o r r * a x "
\. rt.453-455.

9l

:' t. i:l::il:::ilillt:i:::;ti::riiillil:ilii::l:
t:

2a E de
crezut ci acestspirit de toleranli fafi de.rascolnici
care' cum se qtie,avea printre^membriiei pe cei mai influenli era inspiratqi de principiile societalii biblice,
a"."it".ii
i.egetori ru$i.- A. Irotnun. L.c.v.
,,Bet'.r.Ecp.", v. (N9 9), p.249.
'' n.C.3.,
X X V I I . p . 3 8 8 . C i t . t t u p d , , E n . 8 e 0 . , , , 1 8 8 3X
, X, p.684 (notd).
pac.rc.u sarcouodar.,,,
,,Becr.Eep.,,, 18g0,IV. o.25t.
. f . ,,pyc.
''ii fAici
s-au construitcapelebogateale diferitelorrir.ria Lp"".".pir
r""riride mii de parohieni.Aqa,cimitirul ,,Schimbareara faId" (,,preob-rajenscoe
cradbigc.e")r".itl.r;;;;,';-in..put,1l
v. XIX, addposreapind
la 1500de oameniqi avea pini-la to "oooae pu.ohi"iri n"popiEi.-c"i
il"i-u"gai ai't.. .i uu.a,i.liJ a. .rgacrune- ,,rogatoriile" lor, al ciror numdr aiunsea,plre.ia'a'1.
Ci1ni-ti^f""h"Soj,, (,,RogojscoeCladbigce,,)
din Moscova'aveain 1823in azilurilesale-pind-la
obo ae aaapostiilll".'"".a*l
ajungeapindla2o 000 de.ingipopigti.Preoliit"luii i"^u,rt.iffi"i"ii.i,t'."."erreasci parohienilorinci din 1796
la schismi sateintregi.
Aur f^"..r"';.
iir ja-zo._

r?
-"
Fr?.^I^..pi
Asttel' in 1828'

,,8n.8e5.,;,tss3,xiu,

p. a,a{ia+

in urma interventiei episcopului.din p"oru,.-u-inriinlat


preofi localnici in eparhia
l; irii"'"r,.
-q in e'partria Peimi, iai d.;-ti
u 6t1p:: in ,,Becr. Eep.,,, lglr^.i
t909, X, p. OZS.
'Infiinlard la J iulie 1g26.

serviciul de misionari.intre
eparhii.- Irpyzaaun. ,,pacrc.

', , a " . 8 e 0 . , ,t,8 8 3 ,X X , p . 6 8 5 .


''l l . ucaz'
sinod'din
1837-Mdsura,.atit exceplionali,

jte
a fost tuatddin consideraliuni
potiti!! !:u;
ce-ca
si atragi in Rusia
pe ,,necrasovfi.. aqezali i".r"..iu.
a'r'.';:,,;;;.
pacK. u sarcouodar.,,in ,,Becr.
E a p . " . 1 8 8 0 .p . 5 4 7 - - 5 4 8 . '
o"
3uauencxuri, p. 455,
"' Pentru a introduce mai multi ordine in relatiile
cu ,,rascolnicii", sinodul a impir{it in lg72toate sectele
schismatice Ei celelalte in rrei caregorii: l) seciele..t"";;;-;;;;;;t";:
jidovilii, molocanii, duhoborii,
h l i q t i , s c a p e l i i . g in e p o p i q t i i , . u . " . " " p ' i n g . c u n u n i a q i r u g d c i u n e a
pentru lar;2) sect. vitdmdtoare: acele dintre
sectele nepopiste, care admit- cununia qi rugdciunea. pentru
lar; 3) mai pulin vetamatoare - sectele popiste.
Aceste categorii au servit debazd pentru dislpozilir"ir!
Ji..iJ".;;i.
ff;i#iillor
civile fali de ,,rascolnici,,.3naueucrcuil, p. 455.
'"_
V. Ucaz. sinodal clin 3I mai 1g57.
'''
C o n d u c d t o r i - i n v d l d t o r li a , , r a s c o l n i c i . . .
'"
Arh. Cons. Biur, I, nr. 251 din tg57.
''
In an' 1827-1836 au fost rispindite, astfel, urmdtoarele
cirli: l) ,,invilatura de.a combate pe schismatici
reguli" (,,Hacra^rreHne npaBI'rJIbHo
cocrq3arncr c pacKoJrbHuKa.'rau,,)
"dupd
;2),,Convorbiri
despre harul
arhieresc 9i cel preolesc" (,,BeceAor b 6ru"o4ut"
upx"epericBa u cuulencrra,,)
;3) (,,convorbiri despre manuscrisele vechi 9i indeosebi despre culegerea lui Sv'iatoslav"
(,,EeceAlr o ApeBHr,rxpyKonr.{crx ,n s oco6e'Hocr,
o n:6opHlrxe CnqrocaasoM"l ;' al ,,in"vat;i,-,i; p.nt.u
preoli cu privire- la cei convertili de la
biserici la
secta molocanilor" (,'HacraBJIeHI{e cBtrqeHHI'rKaM
. orHocr.ireJIbHo ornaArur.rx or L(epKBx B M.JIoKaHcKyro
cexry") ; 5) ,,invildtura generali pentru preot -u-frivire
lu ..i
.eta"".?ie la credinla adevirati,. (,,o6uree
HacraBJleHrlecBtuIeHHxKy orHocHTerr'Ho :a6,ry-xAarcu{l'lxc.s ".
or ttcrunsori nepu" ) ; 6) ,,Convorbiri cdtre
aga-zisul staroobriadel" (,,6eceAu
.rupooep"qtrv':j-.'r"ruin,,"rt
a fost rispinditi ultima car" "ru.or"rdrf
te, intocmite de cdtre Filaret (Drozdou),
mitrop'otit al Moscovei.
'"
Despre ,,Edinoverie,, v. mai departe.
" In Chigindu-protoier'
v - a s i l e . P u r i E c h e v i c i ,q e f u l c a t e d r a l e i , q i p e t r e
Hranevici, blagocinul Chiginiului; in Ismair - oriot. Adam Sicinskvi t"..b4iii"
vir.";:
p;";i.'p";;'Mo.gunov;
in cet. Albi _ pro_
1i
toier' Teodor Maliavinschi, iar pentru saieie din jud._cet.
Albd,.Tararbunar qi cicima - preot. Gacichevici;
in
Tighina - protoier' Nichita Zauqchevici in oriei
;
Ei in sat.-din jud. orhei
Fuzduca gi Sircova gi tirg. Tele"ii"rorrou.u,
netti - proroier' simion Baltaga; pentru sat. -r,r4euca,
MtplJ;
jud.
Hotin
li
protoier.
Alexei Dubilchi ; pentru sat. bolincnuli, jud. Hotin protoier. Avraamie Ghjinschi
; pentru sat. porana
Soroia - protoier.

crig. retriicni ; in'rerg - eu.uu.ni.-eiioiour.r,i.,,En. 8e0.,., t883,xx,


it;';:*:X.
',",
Beo:,,
,,En.
1g92,
p.
xll,
2g6_2g9.
'"
"Rascolnicii" nu o dati s-au exprimat foarte violent contra guvernului.Ei ironizau faptul cd arhiereii
ortodoxi
se iscdleauca '.arhiereismerili qi cavaleri" qi afirmau
cl ,,e. ;i;;';;
estesobor,ci un birou de ser_
viciu public (,,nDncvrcTseHuoe
r,recro"),condusde ob".p.o.r,iJ
iin, ua.l;i si faci slujbd lureranr
;i;t;;
')":!'i:;",,,

i{0,'1i'i.""0";u':i:;.;.;

;-;;;;":;;""'x

pacKonbHuKax",
,,Pvc.,tpx:', taaz,xi, iii. aupa

" Pe vremea lui Irinarh,


$tefan Sudachevici, preot de la biserica ,,Sf. inilfare.. din chigindu,
a fost
insircinat si_ aibd asemenea convorbiri cu rascolniiii
qi ,"r.."rii'ai.i
'.'
iiiqrra".
,,Tpydr,t...", 1il , p. 25 - 26.
'"
Egumenul Alexandru, ,,inspectorul,, (subdirector)
seminarului din Chiqindu; Andrei Bogoslovschi,
Sefu[ catedralei; Serehei B.andacoi, p."ot a. iu .atedrali;
,nai tirzir, - biagocinul gi protoiereul Ilarion
Fialcovschi-la
cetitea AlbS; pioioiei"ui-r.ii.oru.
Zauqchevici-la
Tighina; qeful catedralei Vasile
Purigchevici - in Chisiniu.
1'
, , T p y r t a t . . . , ,l,l l , p . 3 - J 0 .
*"
La dezvoltarea ,,rascolului" qi a sectantismului
contribuiau gi alte imprejurdri. Era, mai intii,
gerbia' care sub Nicolae I ajunsese de nesuferit;
apoi starea inap.oiata a
i."o-1iioii, care nu era capabild sd inspire poporului credinla intr-un viitor mai-!gn,.qu'.d pop_o.ul
ceaea uqor's.rb i.riru"n1; strdini. - E.p.
,,pyccrc.
pacK. u sarconodar." V. ,,Becr. Eap.,,, lgg0,
IV, p. 537.

92

penl
lamr
lnel
:ia
.tno

S .a n
,:-e
aaa:
i . - .

: '
-\:-

: : D r i n c i p i i l e S o c i e t d { i ib i b l i c e ,
:i::ri rugi.- A. Ilomuu. L.C.V.

: . : i i d e p a r o h i e n i .A g a .c i m i r i ::-:il v. XlX, adipostea pind


' ::ntre
ei aveau casede ruge'_!:. (,.RogojscoeCladbiqce,,)
:--. parohienilor inci din 1796
: - . . a s c a l a s c h i s m ds a t ei n t r e g i .
i .erviciul de misionari dinrre
: :rarhii.Ilpyzacuu, ,,pacx.

-::a din consideraliuni politi: ' - : \ . u s a K o H o d a r . , ,i n , , B e c r .


: :nparlit in 1872 toate sectele
: , ' 1 i i . m o l o c a n i i .d u h o b o r i i ,
.::' idtimdtoare : acele dintre
:-:maroare - sectelepopiste.
- : , ile iali
de ,,rascolnici...-

,--:a de a combate pe schisma-, ..Convorbiri dispre harul


: r (..Convorbiri despremai :1 xorrHcrx u a oco6eHgocrlr
: :.rnvertiti de la bisericd la
: uepKBH B MOrOKaHcKyto
: ::.lrnla adeverate,, (,,O6nree
:- t: 6) ,,Convorbiri citre
: ' , s t r d s p i n d i t du l t i m a c a r -

: ::.rnizau faptul ci arhiereii


a,:. iobor, ci un birou de ser_
::ni5i sd faci slujbi luterani
l : x . " . 1 8 8 2 ,X I , C i t . d u p d
-.::are"

din Chiginiu, a fost

' :.du: Andrei Bogoslovschi,


:.:::rui gi protoiereul Ilarion
-: : geful
catedralei Vasile
-:reiurdri.

Era, mai inrii,


: a r e n u e r a c a p a b i l Ss d i n _
- : : i A s t r A i n d .- E . P . , , P y c c r c .

'7
,,Edinoveria", sau biserica_,_omopistd(,,Jercvo-edinovercescaia" - de aceeagi credinli) a luat fiinld
pentru intiia,dati la sfirqitul v.-XVIII, cu scopul de a inlesni ,,staroverilor" intoarcerea la ortodoxie.
Regulamentul ,,Edinoveriei" a fost intocmit de cdtre Platon, mitropolitul din petersburg.
,,Edinoveria,. pdstreazd
unele deosebiri de ale ,,rascolnic-ilor".,cum e slujba dupi cdrlile'bisericeqti de tipar ve-chi,deEi ...unougt" i".u.hia bisericii ortodoxe. ln acest f_el biserica omopistd este infermediari intre s&ismi - staioobriadcestvo - gi
ortodoxie. - 3nqmeucrcuil, p. 454-455. Cfr. Prot. Dumbravd, p. 33-45.
a8
Prin acest ucaz a fost aprobat regulamentul mitropolituiui pfuron.
as
,,Tpy7ar...", III, p. 22-i3.
Clr. Frot. Dumbravd, i. ei--AA.--"" ,,Tpydu...", VI, p. 52-55.
" V. mai sus o. 65.
52
Sofronie MiclTcu, mitropolit al Moldovei, l85l-1g60.Iorga. ,,Bis.Rom.',II, p.246-247,337.
"" ,,Tpylar...", VI, p. 55-56.
"* La predarea bisericilor, din partea rugilor au luat parte: protoiereul Teodosie Muranevici, blagocinul
superior al jud. Tighina, qi preotul Gavriil Druganov, blagocinul de cerc ca asistent, a fost protoiereul ieodor
;
Slaninov, membru al Consistorului-- pentru. bisericile din jud. Chiqiniu, Cahul qi Bolgiad. pentru bisericile.din Ismail qi jud. Cet. Albd au fost numili: Alexandru Cociubinsky, blagocinul iup".i"o. al jud. Cet. Albi,
5i ajutorul siu protoiereul Silvestru Vahnilchi; ca asistent acelaqi protoiereu-T. Slaninov. Din pirtea Moldovei
pentru primirea bisericiior a fost orinduit de citre mitr. sofronle episcopul titular, vestitul Filaret Scriban
Slavropoleos, rector al seminarului din Socola, gi protosinghelul Teoctisi Scriban, mai tirziu arhimanJrit gi rector
al aceluiagi seminar.- Ibidem.
'.'
',Tpydr'r..:', VI, p. 58.- Dupa.informafiunile adunate de M. Ganefchi, in 1856 au fost predate Mol,
dovei 104 biserici: doui din jud. Chigindu ; 39. din jud. Cahul, 37 d.e la adminisrralia coloniilor, jud. folgraO
;
18 de la,,gradonacealstvo" Ismailului 9i 8 din jud. Cet. Albd.-,,En.
Bed.,,,ldg3, xv, p. +it 1noti1.Cred_emcd cifra inventarului e mai exacti.
""- -Tpydut...", VI, p. 58-59.
''
In cursul acestei perioade n-au lerminat d,ecit 42'1 de ingi seminarul din Chiginiu.- Jloro4rcuu.
,,Cnucorc"...
H. Jlarurcoe. ,,Kuutuneacrcaa o6,tacruaa,
anocne\crauu
?y6epHcKas., HbtHe nep7al
" npor,
funnasust", 1908, p. 13.
. "'-.Oberprocurorul Protasov, in darea de seami pe anul 1847, ldmurind mijloacele gi caracterul educa1ie.ireligioase a poporului rus., scrie urmdtoarele: ... ,,Tradiliunile vechi ale biseriiii, vechiul cint, procesiunile
religioase, icoanele ficitoare de minuni, sfintele locaguri (mindstiri) gi moaqtele sfinte ale rugdiorilor cereqti
inaintea lui Dumnezeu
.pentru patria lor_de- pe pimint... propoviduiesc inimitor ruse mai co-nvingitor decit
orice cuvinte: tocmai aici nu pot pitrunde feluritele pseudoinvSldturi strdine, aici este izvorul credinlei vii...,
aici poporul cu inima gi cu sufletul aude poruncile strdmo$e;ti ce stribat din adinca vechime; de a se'inchina
inaintea legilor pravoslaviei qi inaintea voinlei impdritefti a apiretorului ei..."- Y. ,,Orq. o6epnp.,, pe an.
1847, p. 96.
t'0
T. V. $tefanelli. ,,Originea Cimpulungeani a lui Gavriil, Mitropolitul Chievului".Analele Acad.
Rom. Sectia II, VoI. XXIII, p. 357-372.
6r
Arhiepiscopul Dimitrie Sulima a oblinut din locul de naqtere al mitr. Gavriil un act in l. latind p1t rtor la familia acestuia, act care a fost tradus in 1824 in l. rusb de citre arhimandritul Irineu (Nestorovici),
rector al seminarului din Chiginiu. Dupi acest act, intocmit cu ajutorul administratiei urbane gi regionale din
Bistrila gi al martorilor oculari, pronumele mitropolitului era dinulescu-Bodoni.'-,,En. 8e0.,,,-1883, XV,
o 494 (notd). - Pronumele Bodoni, Gavriil ,,trebuie si qi-l fi insuqit in Transilvania, anume in or. Bist:i1a, de la vreun Bodoni care l-a crescut sau l-a ajutorat". Dovadd ar fi cd acest nume a existat in Ardeal, pe
.'ind in Bucovina nu exista. (V. Stefanelli, L.C., p. 360). Din confruntarea ,,acului latin" al lui Dimitrie cu
;oncluzia d-lui Stefanelli ar reieqi ci familia lui Bdnulescu se trigea din Bucovina, insd Gavriil s-a ndscut in
Transilvania.
6:
Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei, 1760-1786.- lorga. ,,Bis. Rom:,,11, p. I59-160,336.
" Dupi mai mulli ani de invilituri,
Gavriil a ajuns si cunoascl temeinic L latind, greacd, slavoni, rusi,
":rancezd,
pe lingi acea romAneascd. in l. francezd Gavriil scria Ei vorbea ca un adeviiat francez.- 4exoe-'t;uu, p. II, Cfr. )Kuarcuu, XI, p. 3IL
ll Pup; cum cred unii, in legituri cu ultimele evenimente din Moldova.- X(uarcuu, XI, p.312.
" " 9 e x o a c r c u i l .p . 1 2 .
(mai tirziu mitropolit), lTgz-1792.I o r g a . , , B i s .R o m . , , , I I , p . 1 4 4 , " ' I a c o v s t a m a t i , e p i s c o pd i n H u g i
196,359.
''t puP4
informa{iunile adunate gi redactate de citre Dimitrie Sulima, acest seminar se afla la poltava gr
lrrta numele de seminar ,,slavon", iar din 1787 i s-a dat numele de seminar al Ecaterinoslavului,-,,En.
Bed.", 1883, XV, p. 494-495.
"" Noul episcop, fa15 de arhiepiscopul Ambrosie, era arhiereu-vicar Ei-qi avea regedinta la Iaqi, im:reuni cu loctiitorul sdl.- rlexoecrcuil, p, 14.
"' La Iagi, din vechime, s-a stabilit o specialX ceremonie la ridicarea in scaunul mitropolitan al Moldovei.
Gairiil a fost investit mitropolit dupi aceeagi ceremonie, in care probabil au fost introduje, pentru acest caz,
::ari schimbiri. Astfel rolul Domnitorului l-a indeplinit contele M. Cahovschi, comandantul suprem rus,
:lunarea boierilor s-a tinut in clddirea comandameniului, nu in palatul domnesc ; Gavriil a fost imbrdcar cu
rantia de un boier dintre cei de fald, gi nu de marele vistiernic;in catedral5, Gavriil a fost proclamat mitropolit

93

nu
^d mitropolitul primat al Moldovei. ci de Ambrosie, arhiepiscopul Ecaterinoslavului.- X(.uarcun, XI,
p. 314-316. Cfr. Iorga. ,,Bis. Rom.", II, p. t94.
"' Nici nu se putea altfel. Poarta nu putea si-l lase pe Gavriil, care se declarase ,,mitropolit atotsupus" al
impirdtesei ruEilor, gi care a fost ridicat la scaunul nritropolitan de comandantul sr:prem al armatei ruse, Iar
pe de altd parte, qi patriarhul Constantinopolului era contra lui, fiindcd fusese pus in scaunul mitropolitan
contra canoanelor, fird sd fie ales de popor gi fdri incuviinlarea patriarhiei. -.Iexoacxuil,
p. 17 ;'Iorga.
Ibidem.
t'
Astfel scria Gavriil Binulescu iui Gavriil, mitropolit al Novgorodului.- X{uarcun, p. 316--318.
7 ' 2D . u P d _ i n f o r m a l i i l e
a d u n a t e d e a r h i e p . D i m i t r i e , e p a r h i a a c e s t e i a r h i e p i s c o p i ip u r t a n u m e l e d e , , e p a r h i e
_
a Ecaterinoslavului", iar pe urmd i-a fost schimbat numele in ,,eparhie a Novoroslei qi a Niprului',.* ,,En.
B e 1 ; ' , 1 8 8 3 ,X V , p . 4 9 6 .
" Pe atunci, titlul de mitropolit al Chievului era pur onorific. Mitr. Chievului nu era dec?t un arhiereu
e p a r h i a l ; i , p i n d l a 1 8 0 1 , n i c i n u f i c e a p a r t e d i n t r e m e m b r i i s i n o d u l u i . - Y e x o a c r c u i l ,p . 2 6 - 2 7 .
' _ " ' I e x o e c r c u i i ,p .
5, 30-32.
''
Motivele pentru care Gavriil a pdrdsit mitropolia Chievului nu sint definitiv stabilite. Gavriil gi-a
redactat pe motive de ,,boald qi bdtrinele" cererea de demisie (Craduuuxui), de$i nu avea decit 57 de ani.
D-l Stadnilchi crede cX principala cauzd a fost ndzuinla rrnui arhiereu de a ocupa locul lui Gavriil la Chiev, fapt
ce l-ar fi jignit mult, silindu-I, astfel, s5-qi dea demisia. (L.C., p.85). T. Ternovschi, profesor al Acad. din
Chiev, e de pdrere cd guvernul
il
-rus socotea pe Gavriil nepotrivit pentru scaunul ce-l ocupa, fiind de nalional i t a l e s t r d i n i . ( Y e x o a c r c u i l ,p . 2 8 8 - 2 8 9 ) .
D-l Cehovschi explici in acest fel faptul ;i ciede cd Gavriii pretindea cu orice prel si ajungi, din nou, mitropolit al Nloldovei gi pentru aceasta avia nevoia si stea mai aproape
de hotarele ei (p.291-29J).
N o u d n u n i s e p a r e p e d e p l i n s a t i s f i c d t o a r en i c i o e x p l i c a l i e d i n c e l e a r i t a i e a i t i ,
aqa ilcit socotim aceastd chestiune, deocamdatS, inexplicabild.
"' Dubisari e un origel_a$_ezatp malul sting al Nistrului,- pe atunci hotar intre Rusia qi Mol{ova. in
v . X V I I I g i l a i n c e p u t u l v . X I X , D u b d s a r j e r a u n c e n t r u b i s e r i c e s c - a d m i n j s t r a t i vq i d e l a l 7 l 6 a t i r n a i n c e
priveqte afacerile bisericeqti, de mitropolitul Proilaviei. Chiril, mitropolitul Proilaviei in 1790, avea re;edintd la Dubdsari. E de crezul c5, pe atunci, Dubisari era centrul ocirmuirii bisericeqti pentru loati regiunea dintre
B u g E i N i s t r u , p i n i l a M a r e a N e a g r i . ( C r a d n u 4 r c u i l ,p . 9 1 , n o t d ) . S t i n d l a D u b d s a r i , G a v r i i l p u t e a , m a i l e s n e , s d u r m d r e a s c i e v e n i m e n t e l ec e s e p e t r e c e a ui n M o l d o v a . U n i i i s t o r i c i r o m i n i ( E r b i c e a n u , V i z a n t i q i G h e n a d i e ,
ep' de RAmnic) aratd cd Gavriil ar fi pornit din Dubisari intrigi contra mitr-lui Veniamin Costaihi.-,. Cra,?uu4xuit, p. 87 -90.
" A t i t l a O d e s s a ,c i t S i i a D u b i i s a r i , m i t r o p o l i t u l G a v r i i l a a v u t , c u a p r o b a r e a s i n o d u l u i , o c a n e l 5 u n d e i n r r e t i n e a _ ,p e s p e s e l e l u i . u n p r e o t g i u n c i n t d r e l . - ) l ( u a x u u , p . 3 . ) 3 .
'"
Primind... $tirea despre atotmilostiva bunivoinld a monarhului fafi de mine, corespunzitoare cu a mea
mdrturisire, m5.gribesc sd aduc D-voastr5, binefdcdtorul meu inaltmilostiv, cea mai umiitd a mea mulfumire
p e n t r u a c e a s t ei n a l t ; o c r o t i r e 9 i m i l S ' " . ( X ( u a x u u , p . 3 3 3 - 3 3 4 ) . P r o b a b i l c i G a v r i i l , a f l i n d d e s p r e s c h i m b d r i l e
petrecute in Moldova, in urma ocupatiunii Principatelor de citre ruEi, qi-a oferit singur guvernului rus serviciile
sale.
1.u.
Craduu4xui. p. 72-78;
X u c x u u , X I , p . 3 1 6 - 3 1 8 ; V e x o e c r c u i t ,p . l g - 2 1 .
"" Aceste pre!ioasecaliti{i de administrator se remarcd la Gavriit, de pild5. in tirnpul conducerii mitrop o l i e i .d i n C h i e v . u n d e e r a u m u l l i c a t o l i c i 1 i u n i g i .- v . ) l ( u a x u n . p . 3 2 9 - J 3 3 : v .
si p. 358.
Situalia generali pe. atunci, in Basarabia, era foarte grea. Petru Cunilchi scria despre aceasta, mai
^ .8'
tirziu, urmltoarele : ,,Trebuie sd linem seama de imprejuririle acestor vremuri, ca si cunoaqtem tiria spiritului
gi vointa hoterite a acestui bdrbat (Gavriil). Arntata de la Dundre-in
Folonia, cea francezi-soie
Mosc o v a ; c i u m a - i n O d e s s a ; _ t u r c i i- l a P r u t ; p o p o r u l - i n f r i c d q i c u t r e m u r . N u g t i a i c e e d e f d c u i g i c i t r e
cine si te.indrepli. Afard de aceasta, cind s-a inceput evacuarea armatei, lui nu i s-a spus nimica -in.ot.o
sI plece gi unde si se opreascd. $i cu toate acestea, el nu gi-a pierdut stdpinirea de sine, a hotirit si trimite
epistole pdstoregti, prin toati Basarabia, preolimii qi norodului intreg, asigurindu-i sd fie in pace. Poporul.
care in mare numir se pregitea sd fugi, s-a liniqtit. Protopopii, ce rdspindeau epistolele acestea,giseau care intregi incdrcate cu femei gi copii, gata sd iug;.peste Prut, gi-i opreau printr-o singuri citire Jepistolei lini;titoare a bdtrinului. respectatde ei, mitropolit Gavriil...,,-,,En. Be|'.,,, 16S8, Ir, p. 153.
_ "'Mitropolitul Gavriil... ,,pe cit era in puterea sa, iqi apira naliunea cotropiti.de striini" (Y. Zamfir
Arbore. ,,Basarabiain sec. XIX, p.521),',,Bdnulescu s-a bizuit pe lar $i pe sinodul rusesc ca sd infrunte
primejdia rusificdrii - ;i a izbutit" (H(rne$, p. 124) ; ,,Bdtrinul romAn patriot Gavriil a rimas oind la
s f i r S i _ t , l u p t d t opre n t r u i n t e r e s e l ep o p o r u l u i s d u " . ( K a c c o , p . 2 2 5 , S i a l q i i : ' C t a d u u 4 x u i , N i s 1 o r l .
" ,,Exarhul Gavriil, aceasti coadd de topor a timpului aceluia, a identificat pria mult natiunea cu persoana sa." - Ghenadie, ep-ul Rdmnicului. Bdnulescu a fost ,,cu limba moldoveneasci, dar cu inima strdrnd".- Moisiu, in cartea ,,$tiri din Basarabia de astdzi,,. (V. Ia HaneE, p. 123).
o' Vezi
mai sus, p. 45-46.
- zicea Alexandru I intr-un manifest ,,este aceea de a-i {a ei (Basarabiei) ocir. "" ,,lntenlia mea"
muire. civild, potriviti cu moravurile, obiceiurile qi legile sale". Gavriil, cerind, in proiectul de organizare al
eparhiei, respectarea obiceiurilor locale, se referi tocmai la faptul ci ,,in laturea civild, poporului Sasarabean
i-au fost acordate vechile drepturi moldovenegti,,.-Cradnu[rcuu, p.251,2g9.
86
V, mai sus, p. 6t-62
''
.
.Gavriil primind, in 1792, numirea in postul de mitropolit al Principatelor, scria Ecaterinei cd ,,zile
gi nopti va implora bundtatea" lui Dumnezeu ca .,sd-i dea vrednicie si-gi indeplineascd datoria", anume,,sd se

94

: . :.inoslavuluL-

2(uuxun,

XI,

: ^. :-3se ,,mitropolit atotsupus"al


J' - sllprem a[ armatei ruse. Iar
- - : illt\ in scaunul mitropolitan
' . - Vexoacxui4 p. 17 Iorga.
;
) K . u a r c u n ,p . 3 1 6 - 3 1 8 .
::i purta numele de ,,eparhie
--,,siei a Niprului".-.,,En.
Ei

r
I

l" : -.-: nu era decit un arhiereu


- - '
"crui, p. 26 27.
n" ::::nitiv stabilite. Gavriil qi-a
q
r::: nu avea decit .57 de ani.
: : .- : . - -. l l l u i G a v r i i l l a C h i e v , f a p t
- -"- ..ihi,
profesoral Acad. din
r - - , - : - l o c u p a ,f i i n d d e n a j i o n a e
::' . si crede cd Gavriil prer;i
:-] -re\ oia sA stea mai aproape
r : : - . . a l i e d i n c e l e a r d t a r ea i c i ,
-l'e Rusia
5i Moldova. irr
. de la 1716 atirna in ce
:: ln 1790,avea regedin-::rTru loati regiunea
dintre
= - . G a r r i i l p u t e a .m a i l e s ' .iJnr. Vizanti Ghenadie.
5i
' . irmin Costachi. C rut)-

6r-.
!!

ft:
F

- : l u i . r r c a p e l du n d e i n t r e -

lq-

: l r e s p u n z a t o a r ec u a m e a
,militd a mea mullumire
: i l i n d d e s p r es c h i m b d r i l e
: .- suvernului rus serviciile

t -

lrr-

l' ;
l-

_t.

, i l

' :nnul
conduceriimitro.'i p. 3-58.
- - ' a d e s p r e a c e a s t a ,m a i
- . - n r a g r e mr d r i a s p i r i t u l u i
:, irancezi - spre Mos. :: .e e
de ficut ti citre
-j 5 p u sn i m i c a - i n c o t r o
.
"(. a hotdrit sd trimira
. , iic in pace. Poporu,.
. : . c \ t g a , g d s e a uc a r e i n - - - : ; r r i r e a e p i s t o l e il i n i ; : 153.
- : :e strdini" (V. Zamf ir
.- - rusesc ca si infrunte
=.nil a rimas pind la
" .. -:.. Nislor).
- , . - r , : l t n a t i u n e ac u p e r - .l. dar cu inima strdi-

mil

t-

llrur
D
hrt
ll

hr

forr"
lu"
l{ilir:

ts"
}i4i
)uu:'

pnno

p*
l.r;

ru
pd,
I

) .ur
lnr',
lum,,,L

ru!"'
Frlr
;IP

: = r ' ( B a s a r a b i e i )o c i r - : . r u l d e o r g a n i z a r ea l
:. :oporului basarabean
.: - 3 Ecaterinei cd ,,zile
: : a t o r i a " , a n u m e , , s ds e

,::ne cu toatA furma lui inainlea preasfintului scaun (al Mdriei Sale impirdtegti), nri ca pribeag gi striin,
- , i i u a l p a t r i e i ; i b i s e r i c i i r o s i e n e s t i " . ( V e x o o c x u i , p . 1 6 ) . G a v r i i l n - a p d r i 4 s i ta c e a s t di d e e n i c i m a i t i r c u m s e q t i e , i n 1 8 1 5 a r e p e t a f - oi n p r e c u v i n t a r e a , , L i t u r g h i e i " . - V . . , S t u d i i n o u r i , , , , , V . R o m . , ,
_.j..OrO,
'Irtrga, ,,Lit. Rom. in v. XVIII", II, p. 162, 197,234.
'
ln proiectul de organizare al eparhiei Chi;indului, Gavriil scria intre altele: ,,Deqiunii cred cd dupd
: j : : r p d s t o r i t l a m i t r o p o l i a C h i e v u l u i q i a v i n d t i t l u d e e x a r h , e p a r h i a a c e a s t a ( a B a s a r a b i e i ) n u c o r e s p u n d ec u
--:.:-l meu, eu insi fiind deprins sd socot potrivit pentru mine a sluji oriunde mi-ar cere interesul biseri,: tl palriei (aqadar,nu neapirat printre romAni.
n.a.), md invoiesc sd iau asupra mea organizarea gi
: :muirea acesteia".- Cradnu4rcui, p. 250--251.
In 181il, cind a demisionat intiiul gubernator al Basarabiei. mitr. Gavriil, intr-o scrisoare cetre
- - r : u l G o l i l i n , r e c o m a n d d p e n t r u a c e s tp o s t , c u
m u l t i i n s i s t e n l d ,p e b o i e r u l m o l d o v e a n I l i e C a t a r g i u . , , G u v e r n u l
aratd un cercet5tor rus - ,,din nefericire n-a tinut, deloc, seami de recomandaJiafdcutd de un
- : n c e r c a t- m i t r o p o l i t u l C h i q i n d u l r " r i , p r i n
a c e a s t a ,q i - a f i c u t r i u q i l u i , ; i p r o v i n c i e i B a s a r a b e n e " . i n
$i
- i:.,1 \acant de gubernator a fost numit generalul
Harting.- V. Xuuxuu, XII, p, 494-495.

PERIOADA A DOUA:
1856- 1881
Epoca marilor reforme in Rusia Ei dezvoltarea vie{ii
eparhiale in Basarabia

PARTEA
I. Ocirmuirea eparhiali in Basarabia. -

INTITI
II. Clerul basarabean.- III. Pistorifii

CAPITOLUL I
Privire generald asupra stdrii bisericii ruse in aceastd perioadd - Ocirmuirea
eparhiald in Basarabia : vicariatul ; consistorul ; blagocinii.- Principiul
eligibilitd(ii in treburile ocirmuirii eparhiale.- Congresele eparhiale ale preo(imii
l.
Rdzboiul Crimeei, al cdrui rezultat a fost pentru Rusia strimtarea hotarelor ei din
Basarabia, a avut foarte mari urmdri gi in viata internd a imperiului farist. Pierderea luptei de la Sevastopol a provocat in societatea rusi o puternici deqteptare, dezviluind
scdderile gi nenorocirile regimului politic qi social', care pini atunci se infdtiqau, toate,
sub un aspect mdrel gi foarte seducdtor'. Convingerea generald la care ajunsese societatea rusd era c6. starea lucrurilor trebuie schimbatd din temelie. Chiar de la inillimea
tronului, s-a fdcut aceastddeclara{ie prin manifesrul de incoronare din 19 martie 1856,
care chema la intdrirea gi imbunitilirea cit mai deplind a stirii interne din Rusia ; despre
acelaqi lucru se scria in presd qi se propovdduia de arhipistori de pe amvoanele bisericilor". Astfel au inceput marile prefaceri sociale qi politice in Rusia,- aqa-numita
,,epocd a marilor reforme" sub Alexandru II, care cuprinde aproape zece ani: 1856I 866.
Reforma cea mai mare gi complicatd, atit in ce priveqte cauzele, cit pi urmdrile
ce le-a avut in viald, a fost desfiinlarea qerbiei (19 febr. 1861). Cu aceastdreformi s-a
distrus vechea stare sociald, ce finea marea masi a poporr',lul de jos lipsiti de drepturi.
Reforma, ins5, avea gi latura ei constructivd, intrucit impunea stdpinirii crearea unei noi
forme de viafd pentru milioanele de oameni eliberali din robie.
Miqcarea eliberatoare (<,ocno6o4r.rre.rrbHoe
4nu;reuue>>), izbucnitd in acel timp, nu
putea si nu atingd cercurile bisericeqti. Spiritul eliberator de care era pdtrunsd toati
societatea rusd cerea in mod inevitabil schimbiri gi in starea bisericii, care, qi ea, era asupritd de vechiul regim. Pe de altd parte, dezrobirea !6ranilor, punind in libertate o clasS
intreagd de oameni, impunea stipinirii sd ingrijeascd de via{a lor sufleteascd, iar odatd cu
aceasta sd schimbe gi situalia preolimii ce avea un contact nemijlocit cu {6rinimea.
Problema era cu atit mai complicatd qi rezolvarea ei mai imperioasd,.cu cit mullimea
liranilor, scogi de sub tutela boierilor, nu puteau avea alli conducitori in noua lor viali
decit pe preoti, pe reprezentanlii bisericii,- insd biserica ?n vechea ei intocmire nu corespundea deloc cu noua chemare.
Nu e de mirare cd in astfel de imprejuriri, chestiunea bisericeasci devenise in
acea vreme una din cele mai insemnate probleme de stat. Cu chestiunile bisericepti se
ocupau'cucelmaiviuinteres,qibdrba1iidestat,qiarhipdstorii,qipresa,qist6pinireacivili, gi sinodul. in viala bisericii n-a rimas o laturd, o scidere, care sd nu fi fost subliniati qi scoasd la luminS. Astfel, s-a spus cd minciuna domnegte in stat qi in bisericd ; ca
religia a ajuns o unealtl politicd ; ci preo{ii, in misiunea lor pdstoreasci, cred mai mult in
ajutorul polifiei, decit in puterea cereasci a veqnicelor adeviruri; cd in toatd viata bisericii domneqte numai formalismul ; ci episcopii nu se ocupi de nevoile bisericeqti, se
depdrteazd de cei credincioqi gi nu sint accesibili decit pbntru citeva persoane mai mar96

:P.#ilt$t|1irtj,'"-,,
.

cal

obr
ini
ge:.
mc
sci
ci
pel

sta
po
cel
rer
bu
in

pu
lui

ta1
Hr
oc
vir
lu
n
di

lu
J ll

de
in
Xi

\'(
IO
vl

sa
:n
n
:\
:rl
i
r'

:
:
:

voltarea viefii

rabean.- III. Pdstorifii


:erioadd -" Ocirmuirea
: tcinii.- Principiul
, eparhiale ale preo(imii

.::imtarea hotarelor ei din


=-..ilui {arist. Pierderea lup" ,'e de$teptare,dezvdluind
! atunci se infd{iqau, toate,
- '.A la care ajunsesesocie-: .e. Chiar de la iniltimea
- rare din 19 martie 1856,
' .nterne din Rusia despre
;
. -. de pe amvoanele biseri-: in Rusia,- aga-numita
:froape zece ani: 1856, - : c a u z e l e ,c i t q i u r m S r i l e
. . Cu aceastdreformi s-a
- :e jos lipsitd de drepturi.
-: .:apinirii creareaunei noi
:rucnitd in acel timp, nu
r: .-af era patrunsd toati
. , : - r c i i ,c a r e ,g i e a , e r a a s u p : *nind in libertate o clasi
: sufleteascd,iar odati cu
.- :emijlocit cu firdnimea.
-:erioasd, cu cit mullimea
:-:lcdtori in noua lor viald
.::hea ei intocmire nu co:: risericeascd devenise in
L ;hestiunile bisericeqti se
- . si presa,qi stdpinirea cir-:. s'&fesi nu fi fost subli::-: in stat qi in bisericd; ca
d-.:-.reasci, cred mai mult in
i--:i; cd in toatd viala bi:i ,je nevoile bisericegti,se
- - : : t e v a p e r s o a n em a i m a r -

laici' deoarece
cante din gubernie ; cd toatd biserica e pe deplin robitd de autoritatea atit cea de
sinodului
puterea
toatd
miinite'lui
in
f"pt
sinodalfi"" a"
;;;;;";rul
la
cdpetenie care ajuniniliatii'a. cir ;r cea consultativi qi executivd, etc.a-Concluzia de
afla
se
rusd
,,intr-o stare ca de
geau cu tolii in aceastdchestiune era aceea cd biserica
firesc al unei
rezultat
un
ci
intimpldtor,
fenomen
e
un
nu
moarte" 51ca starea aceasta
aceea'
- scria Filaret Drozdov noastre"
vremii
"este
sceaeri organice. ,,Nenorocirea
trec
aproape
veacuri,
qir
de
intr-un
abaterilor gi greEelilor, ingrimddite
.e -"rri*.a
indreptare""'
peste puterile ;i mijloacele de
de atunci,
Dintre toate aceste scdderi era socotiti mai ddunitoare, in imprejurdrile
in viata
mare
foarte
rol
pregdteau
un
,tu..u- f..o;imii. neformele ce se a$teptau ii
V.remea
misiuni'
acestei
deloc,
.tu
cor-espundea,
ei
pe
cind
p"iiii.a'il social6 a imperiului,
'muncd
erau indifeaceqtia
dar
ei,
de
conqtientd
devotatd,
o
preofi
cerea de la
.rostul
iula a" interesele obqteqti,lipsili de.orice legdturi, afar6 de.tre;;;;i$iiA.d'iniliativa
pregdtire intelectuald' ba
L"iirf.iL bisericegti, cu-clielalte pdturi sociale, firi cuveniti
in multe cazuri, prin sate,- chiar ignoranli'
politice, qi-a gdsit un
Critica situaliii g""".uf. a bisericii, stiinitd de nenorocirile
in scrierile vestituexpuse
bisericii,
rostul
la
privitoare
idei
in""oii.
p"r;;l;-;p;,:i";i
armonia ;i unieste
lui slavofil Ho-ia.oud. porttinO de la ideea principald cd ,,biserica
pe
tot p^[mintul",
de
recunosc'
o
ei,
cire
tatea spiritului gi a uielii-tuirrror membriloi
in 1858, sd se
rusa,
societatea
qi
chema
tot
viitorul,
este
in
bisericd
Homiacov spunea c6
in{eles al cularg
mai
cu interesele bisericeEtiin cel
o.up. - mai inainte de toate
Ideile
celelalte'
toate
clecit
om
vintului, deoarece acestea sint mai importante P!n!1u.
mult bimai
atit
cu
erau
bisericesc,
in
domeniul
concepl;
rui Ho,,'iu.ou, desiviigin;;;;;
qtiinlifice, infiltrate
nevenite, cu cit pe atrlnci incepuse a ie rispindi in Rusia curente noi
qi
insa_li
cit
biserica,
atit
apus, .u .uru.r". naturaiist, dispreluind
din
,cre!1i11'
^,.
la starea cleruOdatd cu o criticd amdnunlitd, privitoare la regimul bisericesc 9i
de
nemullumili
constructiv.'Cei
;-;"'luat'misuri cu caracter
lui, s-au fdcut propu;;.i;i
nevoie
c5
e
credeau
insi
bisericesc,
sobor
unui
starea bisericii nu pretindeau adunarea
cu drepturi mari'-f drd ca
A" o i"o.gunira." funaa*"ntule, urmind ca sinodul sd fie investit
reformele lui Aleacestea,
in treburile lui sd se amestece'autoritSlile laice8' Cu toate
in acea epocd prificut
s-au
ce
Schirnbirile
xandru II n-au .tinr .;;;;izalia sinodului.
care privea
misuri
eficace
mai
Cea
preolimea.
cum
..gdii.loqitfr,
;i
veau insdqi obqtea
la clddirea
ajute
sd
orice
ca
Ei p,-,i.u mai mult
tocmai temelia statului
lSrdnimea
parohiei'
a
vietii noi a fost socotiti noua organizare
(<.o6IIInna'>)bisericeascd-care
Dupi noile idei parohia trebuia si.fie o comunitate
cele mai inalte
,i u.,eis.d pe toli .J*U.il ei credinciogi prin unitatea credinlei, urmdrind
indrumarea
sdracilor,
ajutorarea
poporului,
interese ate vieili, cum ar fi luminarei
bundmultd
cu
imbrdliEate
erau
acestea
etc.
Ideile
credin{ei,
p"
.ut.u
*.rrrb.ito. parohiei
reorgaparohia
intrucit
a" a,rtoriielile inalte bisericeqti, cit qi de acele civile,
;;t;it;tit
pdrea a fi potrii,i* nu numai p"ni.u interese pur bise-rice{]l-:,i li,.1*L,l:l.l:tl"u
su"ir;ii
pu, tu iemelia organizaliilor lardneqti.p", g,u.. se puteau cl6di unitalile admtnlstratlve
- pliqile ("volostele") qi altele"'
perioare
'
vechilor 'Fri1imi"
Odute cu problema parohiei s-a pus gi chestiunea_regeneririi
reorganrzarea
pentru
folositoare
foarte
socotite
asemenea,
de
(<.Eparcrna,>)ce erau,
socibtilii in folosul ortodoxiei gi al naliunii ruse'
1862 s-a infiin{at
Pentru a rezolva aceste probleme cu mai mult succes,la 28 iunie
de trai ale
pentru
cdutarea.mijloacelor
Extraordinari
un comitet special ,,eaunui.u
6ura
x
o6ecneqeuraro
clerului ortodox" (<,Oco6oellpr'rcyrcrnue AJ'I' I43blcKannscnoc.o6on
Chesdemnitari"''
inal1i
membri'
mulli
mai
din
aicetuit
gy*ou"".ruuo)
npaBoc.rraBHo.o
erau urmit-oarele:
iiir"|" pri".ipale,-cu a cdror rezolvare a fost insdrcinati ,,Adunarea",
scop, infiinlarea
acestui
materiali a pieotimii parohiale, qi, pentru atingerea
;;G;;";""
drepturilor
prin
sporirea
preotimii
a
sociale
.piii"piif"t parofriai.; i"itg""irirea..stXrii
a dreptului
preolime
pentru
acordarea
lor,
c-opiilor
qi"
ur"
.t".i.iioi
ii p.iiii.giito.
erau qi alte chesl" i,"iti.i-p.re la viata sociald. Pe lingi acesteprobleme fundamentale,
7 N. Popovschl

tr

{-}

( olgr.\ul

cnJrhidl dln mJrlri

l)ihh

l l u n l l m p o r t a r l t e c a a c c e a a r e o r r a n i z d r ipi a r o h i e i , a c o r d a r e a d e d i f e r i t e d r e p t u r i j u r i c i i c e e t c ' R e z u l t a t t r lh o t i r i r i l o r l u a t e d e , , A d u n a r e " i n m a i m u l t e d i n a c e s t ec h e s t i u n i ,a


f o s t . u , n e l el e g i q i d i s p o z i l i u n i , c e a u i n t r o d u s m a r i p r e f a c e r i i n v i a f a b i s e r i c e a s c dd i 1
R u s i a" .
M d s u r a c e a m a i i n s e m n a f di n o c i r r n u i r e ae p a r h i i l o r !c a r e a a v u t f o a r t e m a r i u r m i r i i n
t o a t d v i a l a b i s e r i c e a s c d; i. ; i p r e o { i m i i , a f o s t i n t r o d u c e r e a p r i n c i p i u l u i e l i g i b i l i t d l i i i n
v i a { a e p a r h i a l S ' ' ; i m a . i c t i s e . a m di n f i i n } a r e a c o n g r e s e l o re p a r h i a l e a l e p r ! o 1 i m i i .
Congreseleeparhiale air iegit din migcarea eliberatoare generald, avind aceeaqi
t e n d i n f d d e a r i d i c a p r e s f i g i u l p r e o { i r n i i ,f d c i n d - o p i r t a q d a c t i v d l a v i a { a b i s e r i c e a s c i .
D e . o c a m d a t is. c o p u la c e s t e i n s t i t u l i in o i e r a f o a r t e m o d e s t- a l e g e r e ad i n s i n u l p r e o l i m i i a
'gi
d o i m e m b r i i n d i r e c l i u n e as e m i n a r u l u it e o l o g i c ,a ; c o a l e i s p i r i i u a l ed e b d i e l i a ' g c o a l e i e p a r h i a l e d e f e t e , p r e c u m , ! i c e r c e t a r e an e v o i l o r e c o n o m i c e a l e
;;coalelor'duhovniceqti din eparhie".
C o n g r e s e l ee r a u d e d o u d f e l u r i : e p a r h i a l e - g e n e r a l eq i
l c o l a r e - r e g i o n a l e .L a c o n gresele generale luau p.arte.reprezentanlii - ,,deputalii,. preolimii di-n intre aga
epar_
h i e , p e , c i n d l a c e l e r e g i o n a l e- n u m a i , , d e- p
du
i nt tai lei i i 'p r e o l i m i i d i n r e g i u n e a q c o " l a r e ' r e s p e c t i v 5 ' ' ' , , D e p u t a { i i "p u t e a u f i a l e q i n u m a i
pieoli, insi Ia ateleri luau parte toli
m e m b r i i c l e r u l u i r 5 . T e r m e n u l p e n t i u c o n v o c a r e a c o n g r e s e l o rg e n e r a l e , p r e c u m q i n u m . 5 r u l - d e p u t a l i l o r " , d e a s e m e n e ag i m o d u l d e a l e g e r e e r a u s t a b i l i t ed e e p i s c o n u le o a r h t o t " ' . l n c a z u r i e x c e p l i o n a l ec h i r i a r h u l p u t e a c o n v o c a q i ic o n g r e s eu ' - g e n i e , ; .T o a f e q e d i n l e l e c o n g r e s e l o rs e { i n e a u s u b c o n d u c e r e au n u i p . e q . d i n t . , i l e s d e c d t r e c o n g r e sd i n tre preofii participanfiqi intirit de chiriarh,.u.. iu.a dreptul de respingere,{ Lucrdr i l e c o n g r e s e l o re r a u s c u t i t e d e o r i c e a m e s t e cd i n p a r t e a c o n s i s r o r u l u "i , " i n . . p i i u . q t "
e3ri^sc.opul.
eparhiot, i se acorda dreptul de a conduce congreseleprin supravegheiea notiririlor lor'".
in competenta congreseloreparhiale intrau, in primul rind, dupd cum s-a spus,
c h e s t i u n i l ep r i v i t o a r e l a s t a r e a m a t e r i a l d a g c o a l e l o rd u h o v n i c e q t id i n e p a r h i e . i n s d , i n
c a z d e n e v o i e ,c o n g r e s . e l ed,u p i d i s p o z i l i u n e ae p i s c o p u l u ie p a r h i o t ,p u t e a u s d s e o c u p e q i
c u a l t e c h e s t i u n i r e f e r i t o a r e I a .a c e l e a q gi c o a l e ,c a : d e l i m i t a r e ar e g i u n i l o r q c o l a r e ,i n i i l n f a r e a q c o a l e l o re p a r h i a l e ,s t a b i l i r e au n o r m d s u r i g e n e r a l e p e n t r u i p o r i r e a ' f o n d u r i l o r d e
i n t r e f i n e r e a l e s c o a l e l o rd i n e p a r h i e ,e t c . . 2 r .F d c e a ue x c e p l i l p r o b l e m e l ed i d a c f i c ee d u c a 9tl

' c c e n u e r a t l s u p u s ej u d e c i l i i c o n g r e s e l o r : ' .
M a ; t i r z i u , a c e s t . r a l i s - a a c c l r d a td r c p _
d e ' a l u a i n c l i s c u l i ec h e s t i u n e ai n
. fiinlSrii fabricii a"lrri"ir;,
precum ;i a prdviliilor
- = l L r r n i r r l r i ,c r i r e s u r s e l eg e n e r a l e b i s e r i c e ; t i . l , .
Parrir:iparea ,'depulafiror" aicli ra corrgres
ra obrigatorie ;i cei ce ripseau
',iiln"tt
b i n e c t r v i n t a t e r a t r p e d e p s i l si a u a m e n .d. a
l i ,d u p r h o r d r i r e ao c i r m u i r i i e p a r c ' o r t g r e s e lree g i o n a l e ; c o l a r ee r a L rc o n v o c . a t e . d e
episcopue
l p a r h i o t ,c a r e a r d t a , t t x ' l d ' ' u r n d r u r m e r n h r i r o r .p r e c ' m q i m o < 1 u r
, 1 . u t " g . r J j ; . - i i " . n r p . , . n r a a c e s t o rc o n g r e _
: r r l l - ag r i j a b u n u l u i ,m e r s a l g c o a l e i, p i . i t u u l .
a'i" ..g;;,,";;i'
e r a L tb a z e l e p r i n c i p a l e a l e a c t i v i t S l i i . n t t g r . t i ' r l r r
eparhialedin roard bise., iir;|,i:"
T o t i n ' , e p o c am a r i l o r r e f o r m e " a u r u a t r i i n l a
:;i
p r o f o p o p e g t i r n[ ., a a c e s r e
" s r - c s el t t a u p a r t e t o l i p r e o l i i
c l i n p r o t o p o p i e i u b. c opni .g; rl ,ei is"e1rLe b l a g o c i n u l u i .
Atit inj r c a ' c i l s i . r g a n i z a r e a '( - l l m
5 i i o a t d a c t i v i t a t e aa c l . n i r i l o r p r o t o p o p e l t ia t i r n a r r
' ' r i .I .
d e s l d p i n i r e ae - p a r h i a rgi ,i d e p r e o 1 r . " u i . , . o l a , l
e x p r i c df a p t u l c d r e g u _
' ' ' t a h i l i t ev a r i a t r
d e l a . e p a r h i el a a l t a . i : t r e s t ; u n i i e l - , ." iu" ,; ,i .l . i ;
c e s e d i s c u r a ul a a c e s r e
- J r c s ep r i v e a u
a parohienir.r, raporturrre reciproce
- -r cierici'
rigioasd
i n t r e c"l 'ei |rii,c . i_
r t!i'pTa: lr.o. ,hqisecnii-,raej u
t o r a r e a s d r a c i l o r ,a v i t l u v e l o r q i o r f a n i l o r c l i n
, . - r a d u h r ) v n i c e a s c dd i r r p r o t o p < t p i ee t c .
s c h . i m b d r i; i m a i m a r i - s - a u i n f d p t u i t i n s t a r e a s o c i a l d g i
materialr a clericilor.
I n a i n r ed e , , e p o c a m a r i l o r r e f o r m e " , d u p d c u m s - a v d z u t ,
t
o a t a p r e o t i m e ad i n R u s i a
--ra o clasd
a p a r t e ' . c t r p r i n z i n dp e t o t i d e s c e n d e n l ici l e r i c i l o r , p a r o h i i l e
trecind de la
- ' - r lt j l a c o p i i .
L a i n c e p u t u l p e r i o a d e i a d o u a , a c e a s t ds t a r e d e v e ni s e o o r i n d u i a l d
-:..11d,
r e c u n o s c u t dg i s u s l i n u t i d e a ' t o r i t d l i l e e p a r h i a l e .
\ l i l c a r e a d i n , , e p c l c am a r i l o r r e f o r m e " , c a r e s e s i l e as ; l r a n s f o r m e
p a r o h i ai n c e l u l i
: : c n l r l l n o u a o r g a n i z a r e a s o c i e t 5 l i i ,n u p t - l t e al d s a n e a t i n sa c e s l r e g i m p a l r i a r h a l
in
' :- ii, cind parohia
e r a c o n s i d e r a t dn u m a i
- r ttit:eascd'
..ca mijloc de intrefinere penfru tagma
P e d e a l t d p a r t e ,n d z u i n ds p r e e l ! b e r a r e i p e r s o n a l i t d l i o
i m e n e ; t ii n g e n ? r e .
- -irea frebuia sd combatd
r e g i m u l v e c h i , c a r e f i c u s e d i n t a g m a d u h o v n i c e a s c io c a s . ' - h i s d , a i c d r e i m e m b r i n u p u l e a u i e g id i n e a . N o u l . o n . . " p t a l p a r o h i e i
cerea;i el,
' - 'Jil-i. ca intrarea in preolie sd se facd
^ n u p e f e m e i u l d r e p t u i u i d e m o q t e n i r e ,c i
: ' 1 i i n { a r e av e c h i u l u i
,1,rt.u,
. r e g i m : p r i n a c e a s t i m S s u r d ' p r i s o s u pl o p u l a { i e i
: - i r r l od u h o v n i c e a s c Sf ,i i n d s u p u sa t i t f i s c u l u i ,c i t q i s e r v i c i u l u ir n i l l t a r , p e " . u
c
i
n
<
1
i
nainte
-: : de cleric ii
scutea pe descendenlii preotimii qi de diri, qi de militat ' : : e l . e x i s t a um u l t e m o t i v e p e n t r u d e s f i i n { a r e a
vechiuluiregim, care s-a ;i facut
: ' r a l e g i _ . d i n 2 2 m a i 1 8 6 7 r l i l l i u l i e 1 8 6 9 .P r i n c e a d i n t i i l e g e s - a h o t d r i r c a i a
- -:3 preo[ilor, legdtura
d e r u d e n i e c u p r e o { i i m o r l i s a u d e m i s i o n a l is d n u f i e c o n ' " . . ' c a d r e p t d e p r e f e r i n { dp e n t r u c a n d i d a l i il a p r e o l i e d e a s e m e n e ap, a r o h i i l e
si
;
: ' c l i n t l t e p e n t r u c o p i i i s a u r u d e l e c e l o r r : e l e o c u p a u m a i i n a i n t e : t o i o d a t d .s - a u
' ' r r ' . r l d a t o r i r i l e p r e o J i l o r d e a d a o p a r t e d i n v e n i t u r i i n f o l o s u l p r e d e c e s o r i l o rs a u
' r a c e s t o r aP
. r i n a d o u a l e g e ,d i n 1 8 6 9 ,t o f i c o p i i i c l e r i c i l o r ,p X z i t o r i ib i s e r i c i l o r
- .arii nu mai apar{ineau
t a g m e i d u h o v n i c e q l ia, c o r d i n d u - l i - s ed r e n t u l . d e l i b e r A
. , - - - : r u r r e ip r o f e s i u n ic. u m q i d e a i n t r a i n s e r v i c i u ls t a t u l u i .
i : - - : t a t e l ea c e s t o rm d s u r i a u f o s t f o a r t e i n s e m n a t ea t i t p e n t r u c l e r , c i l ; i p e n t r u
bise.
: ' t d c e n u m i r i l e p r e o f i l o r s e f d c e a u d e a c u m a i n a i n t e d e c i t r e e p i s c o p iq i n u p e
.
.
r r r i * ' . - i n v o i e l i c u p a r o h i e n i i , c a m a i i n a i n t e , c i p e t e m e i u l d r e p t u r i l o r c d p d t a t ed e
l r r -' - : : . p u t e r e a e p i s c o p i l o r c r e q t e a , i n t i r i n d u - s e , a s t f e l , c e n t r a l i s m u l i n b i s e r i c a .
- b i c e i d e f a m i l i e s - a i n l o c u i t p r i n u c a z u r i e p i s c o p a l eq i h o t d r i r i
" r n- consistoriare.
n r , . ' r p a r t e , p r e o t i m e ai n c e t a d e a m a i f o r m a
o c l a s da p a r t e ,i n a c c e s i b i l de l e m e n t e l o r
" r iIt , : : d t U r i S O C i a l e ' " .
'."
, r t . p a r t i c i p a r e ap a r o h i e n i l o r l a n u m i r e a c l e r i c i l o r a i n c e p u t a f i r e s t r i n s di n c d
'titril.r - -rlt. precum tot astfel a inceput
a se introduce 5i centralismul in bisericd. insd
'"'

99

prin legile menlionate din 1867 qi 1869 aceastd restringere a cdpdtat o bazd legald,
fiind pusd in legiturd cu principiile noilor prefaceri in starea bisericii'".
In ce priveqte starea materiali a clericilor, cea mai insemnatd mdsurd a fost noua
reparti{ie a parohiilor ;i fixarea numirului de clerici de fiecare parohie.
Raliunea acesteimlsuri era aceea c5, in multe eparhii ruseqti,parohiile - dupd m5r i m e - n u s e p o t r i v e a u u n a c u a l t a , d e c i v a r i a u .g i c o n d i { i u n i l e m a t e r i a l e p e n t r u c l e rici. Pentru inldturarea acestui neajuns, s-a propus'" ca parohiile mici, care erau, fireqte,
qi mai sdrace, sd fie desfiinlate gi aldturate la alte parohii, care, in acest mod, puteau da
c l e r i c i l o r u n m i j l o c d e t r a i m a i b u n . i n l e g d t u r i c u a c e a s t ag i n u m d r u l c l e r i c i l o r u r m a
sd fie redus, unii din ei rdminind fdri locuri. Pentru fiecare bisericd s-a stabilit un anumit
numir (<,rurar,>)de clerici, qi anume - cite un preot qi un cintirel in parohiile mici, ;i
un preot cu titlu de paroh (<,nac'rosre,rr>)Fi alli preo{i ajutori ;i cite un cintdrel de
fiecare preot - in parohiile mari. Parohia putea sX aibd qi un diacon linind sau locul de
cintirel, sau fiind intrelinut de parohieni, in cazul cind parohia avea cintXre{. De aseintre{inu}i de paromenea, puteau fi qi cintireli supranumerari (<<cnepxurraruuri>>),
hieni".
O altd mdsurd, nu mai pulin importanti pentru preo{ime, s-a luat prin ucazul sinodal nr. 3 din 19 ian. 1871, constind in schimbarea repartiliei veniturilor bisericeqti.
Prin ucazurile sinodaledin 1809 qi 1810, sumele rdmase din vinzarea lumindrilor
bisericeqti se virsau in intregime sinodului (,,Comitetului gcoalelor duhovniceqti")
qi astfel s-a pus baza celui mai mare capital bisericesc,- acel al invdldmintului spiritual ,
( < < 4 y x o n H o - y q e 6 n u r i >A>c)e. a s t do r i n d u i a l d a d d i n u i t p i n d l a 1 8 7 1 . i n a c e s ta n , p r i n u c a /
zul nr.3 din l9 ian., sinodul a schimbat vechea orinduiald dispunind sd i se verse pentrl
nevoile qcolare nu toatd suma rdmasd (<,oc'raro,rHbre
cyMMbr") din vinzarea luminSrilor, ci numai o anumiti cotd de procente din veniturile bisericeqti ale cutiilor gi de la
Kpy)Ker{Hbre
lumindri (<<rorue.nlxoBbre,
n cBeqHbregoxogu,>). Restul acestor venituri
rdmineau pentru indestularea nevoilor locale eparhiale. in ce privegte veniturile prinse
din vinzarea cununilelor qi a molitvelor de dezlegare,acestea,conform arr. 4 al ,,Pravilelor" privitoare la introducerea cotei de procente pentru sinod, au fost lisate la disp^o-zilia preolimii cercuale in folosul, excluziv, al elevilor sdraci din qcoalele spiritualeo''.
Pentru fixarea procentelor ce urmau a fi trimise la sinod s-a luat, ca normd, suma veniturilor bisericeqti din 1868.
Misura ardtatd aducea in starea materiald a preofimii o mare imbunatdlire, intrucit ii punea la dispozilie mari sume de bani, care sporeau din ce in ce mai mult, deoarece
veniturile generale bisericeqticre$teau mereu, pe cind virsdmintul pentru sinod, o dati
fixat in 1871 pe baza venitului din 1868, a rdmas, dupd cum se va vedea, mult timp
neschimbat.
S-au introdus schimbiri in starea clerului gi a bisericii qi pe alte cdi. intre altele, s-au
reorganizat qcoalele duhovniceqti qi in primul rind seminarul.
Programul, precum gi tot regimul qcolar introdus in seminar in urma reformei
contelui Protasov, nu se potriveau deloc cu noile tendin{e ale vremii3a. Spre a inldtura
neajunsurile observate, sinodul, inci din 1859, a inceput a pregiti o noud reformi.
S-au luat mdsuri gi pentru imbundtilirea stirii materiale a acestor gcoale, cea mai importanti fiind inscrierea ( 1866) in bugetul statului a unei subvenfii in sumi de
1500000 r., incepind cu anul 1867.
Noul regulament al seminariilor duhovniceqti gi al gcoalelor inferioare a fost aprobat la 14 mai 1867.
Schimbdrile introduse de noua reformd erau urmdtoarele. Cursurile seminariale se
puteau urma de cdtre tinerii din toate pdturile sociale. Seminarul avea gaseclase, durata fieciruia fiind un an. S-a redus programul, iar din obiectele de instruclie generald
s-au men{inut numai aceleacare aveau o mai strinsi legiturd cu teologia. Labaza instrucfiunii generale s-au pus limbile clasice, ca o unealti puternicd pentru dezvoltarea intelectuali ;i ca qtiinfd auxiliard pentru studierea teologiei. Dintre dexteritSli s-a dat deo-

100

::sfdii*t*riii:i:f '

i .apetat o bazd legalS,


'".
=, bisericii
- - : I a m e s u r da f o s t n o u a
:-::e parohie.
- , ' p a r o h i i l e- d u P d m d - : materialepentru cle: :rici, care erau, fireqte,
: : i a c s tm o d , p u t e a u d a
i - -marul clericilor urma
c - - - i . - ? s t a b i l i ut n a n u m i t
, r ' ' i - e gi n p a r o h i i l e m i c i , q i
, -.' :i cite un cintdre{ de
- : - - r r l tl i n i n d s a u l o c u l d e
r : r\ ea cintirel. De aseintre{inuli de Paror '.
c. ,-r luat prin ucazul sirii- : ei veniturilor biserir : - rinzarea luminirilor
, . . . . e l o r d u h o v n i c e q t i)"
. ".dldmintului spiritual
lii : a c e s ta n , p r i n u c a p - - - J s d i s e v e r s eP e n t r u
$, : :: r inzarea lumindriq- - :'i: ale cutiilor qi de la
,
r ::i Lll acestor venituri
E - ' : ) t ( r ' e n i l u r i l eP r i n s e
-:,rrm arI. 4 al ,,Pra1
; : : * fost lisate la disPos - - scoalele sPirituale'''"
t - - . : n o f f f i d ,s u m a v e n i t r - : - : m b u n d t S l i r ei,n t r u gi!
.. mai mult, deoarece
:entru sinod, o datd
F: . r r e d e ? ,m u l t t i m P
lr

F ; . - i i . i n t r e a l t e l e ,s - a u
lttt

. - in urma reformei
'.
)Sppf reea a
l n il na lliut u
r ar a
' ' : . i' .r noud reformd.
';oale, cea mai im; entii in sumi de
- : -- .

-ioare a fost apro:ile semlnarlale se

:3 ;ase clase, dura: n s t r u c t i eg e n e r a l S


a. La baza instruc: : u d e z v o l t a r e ai n ::ritdli s-a dat deo-

s e b i t da t e n { i e m u z i c i i v o c a l e q i i n s t r u m e n t a l e ,p r e c u m q i p i c t u r i i , t o a t e f i i n d p o t r i v i t e c u
menirea seminarului.
S-au introdus mari schimbiri qi in latura administrativd. Pentru conducerea intregii
gcoale s-a infiinlat o direc{iune (<<npan,reHne,>)
compuse din profesorii seminarului.
insd cea mai importantd inovafie a fost introducerea reprezentantilor preolimii in <.npan.'reHr{e)>
,,in vederea legiturii vii dintre semina_rgi eparhie", ,,spre a lua parte legalS la
g r i j a b u n u l u i m e r s a l q c o a l e l o rd u h o v n i c e g t i " ' " .P e l i n g d a c e a s t al i s - a a c o r d a t s e m i n a riilor dreptul de a alege candida{i la toate posturile vacante de profesori ;i conducdtori.
Toate qcoalele duhovniceqti au fost supuse supravegherii episcopului eparhiot, ca princ i p a l s u p r a v e g h e t o ra l i n s t r u c { i u n i i s u p e r i o a r ed i n e p a r h i e . P e n t r u s u p r e m a c o n d u c e r e
, e l i n g i s i n o d s - a i n f i i n { a t , , C o m i t e t u li n v i l 5 m i n t u l u i " ( < . y u e 6 n u rxi o u u t e t , > ) ,
a g c o a l e l o rp
i a r , , D i r e c { i u n e ai n v d l d m i n t u l u i d u h o v n i c e s c " ,d e m a i i n a i n t e , a f o s t d e s f i i n t a t d " .
in felul acesta,,,epoca marilor reforme", atit prin avintu-i general, cit qi prin
muhe mdsuri concrete, a adus mari schimbdri in starea bisericii rusegti. Toale aceste
mdsuri au avut un puternic risunet qi in eparhia Chigindului, provocind qi aici tot atitea
prefaceri, sus{inute de acelaqi avint.
2.
,,Epoca marilor reforme" a gdsit Basarabia in stare patriarhalS, cu multe vechi
obiceiuri pdmintene in ce priveqte viala religioasi qi cu conducdtori superiori noi,arhierei, consistor,ciliva blagocini,- in orinduielile bisericeqti.Cu toate cX poporul moldovenescn-a cunoscut starea de Eerbiegi, prin urmare, ar fi putut rdmine de o parte fafd
de marile schimbdri provocate prin desfiintarea qerbiei in Rusia, totuqi valul marilor
reforme a cuprins gi Basarabia,intdrindu-i, gi mai mult, legdtura cu imperiul larist prin
mdsuri de uniformizare.
inainte de a trece la semnalarea altor schimbiri, provocate in eparhia basarabeand
de citre migcarea eliberatoare, e de relevat faptul cd de la inceputul acesteiperioade,in
Basarabia s-a restabilit vicariatul, dupd aproape cincizeci de ani de intrerupere'".
Acesta a fost reinfiinlat de cdtre sinod in 1868, in urma intervenfiei noului arhipistor
.A.ntonie38,
urmaqul lui Irinarh, pe anumite baze qi cu titlul de episcop al Achermanului"'.
Ca episcop-vicar a fost numit Petre (Troifchi), arhimandritul bisericii ambasadeidin
Athenaao.
in competenla vicarului intrau urmdtoarele servicii : de i:l depindea numirea cintdrelilor ; el se ocupa cu examinarea candida{ilor pentru diaconie qi preo}ie, cu numirea
epitropilor biserictgti, cu aprobarea ajutoarelor din sumele epitropiei eparhiale pentru
vdduve gi orfani din tagma duhovniceasc5,precum qi cu numirea tutorilor pentru ei gi
averea lor; tot vicarul controla qi aproba hotdririle consistorului, controlindu-i, de asem e n e a ,q i p r o c e s e l e - v e r b a l e o ' .
Vicariatul, astfel infiintat, n-a durat decit cinci ani. Odatd cu moartea lui Petre,
postul de vicar, in urma interven{iei episcopului Pavel (Lebedev)o', urmagul lui Antonie, a fost ldsat vacant ,,pini la noi dispoziliuni", gi a rdmas astfel in tot cursul acestei
perioade.
Pentru ca lucrdrile consistorului si fie efectuate cu mai multi slricte{e qi in conformitate cu legile in vigoare, in postul de secretar al consistorului a fost numit, pentru prima
oar5, sgb arhiep. Pavel, o persoand cu studii superioare, pdstrindu-se acest uz qi de aici
incolo"'.
Cea mai insemnatd schimbare in aceastd perioadi a fost infiinlarea congreselor
eparhiale qi introducerea principiului eligibilitilii in numirea reprezentanlilor preolimii pentru diferite posturi administrative gi de altd naturd.
Congresele eparhiale din Basarabia s-au infiin{at pe aceleaqibaze pe care gi-au inceput activitatea qi congreselepreofimii din eparhiile ruseqti,qi anume odatd cu introducerea noului regulament;colar din 1867.
intiiul congres general al preolimii din Basarabia a avut loc in martie 1868 qi a fost

c o n v o c a t i n u r m a d i s p o z i l i u n i il u i A n t o n i e d i n 2 3 o c t . 1 8 6 7 , p e t e m e i u l S 2 , n o t a I a l
Regulam. gcolar, ,,pentru discutarea acelor articole din noul regulament prin care
preo{imeaera chematd si ia parte la intre}inerea;coalei". Programul de activitate al
c o n g r e s u l u ie r a , i n f e l u l a c e s t a ,s t r i c t l i m i t a t . C h e s t i u n e ap r i n c i p a l S c u c a r e u r m a s i s e
o c u p e c o n g r e s u le r a i n f i i n { a r e a i n c d a d o u i q c o l i s p i r i t u a l e ,n u m d r u l e l e v i l o r d i n q c o a l a
spiritualS din Chiqiniu fiind prea mare. Cu aceastdproblemd s-au ocupat primele
d o u d c o n g r e s e ' 0N
. u ; t i m c i l i , , d e p u t a 1 i "a u l u a t p a r t e l a q e d i n { e .S - a c o n s t a t a t 'i n s 5 , c i
l u c r d r i l e a c e s t o rc o n g r e s e ,c u m d e a l t f e l e r a ; i f i r e s c d e a $ t e p t a t ,n - a u f o s t t o c m a i r e u 1".
lite
M u l t m a i m a r e s u c c e sa a v u l a l t r e i l e a c o n g r e s ,c a r e s - a l i n u t i n m a i 1 8 6 9 , s u b p r e ; e d i n l i a p r o t o i e r e u l u i G r . G a l i n , , , i n s p e c t o r u l " ( s u b d i r e c t o r ) s e m i n a r u l u i .P e n t r u a i n l e s n i l u c r i r i l e a c e s t u i c o n g r e s , A n t o n i e a i n d i c a t c h e s t i u n i l ep r i n c i p a l e c e u r m a u a f i
r e z o l v a t ed e c o n g r e s .$ i d e r i n d u l a c e s t ap r o b l e m a d e c i p e t e n i e a f o s t a c e e aa i n f i i n l d r i i
u n e i n o i q c o a l es p i r i t u a l e o " r, e z o l v i n d u - s e t, o l o d a t a , i n l e g i t u r i c u a c e a s t a ,q i a l t e c h e s t i u n i i m p o r t a n t e . A s t f e l c o n g r e s u l a a l e s r e p r e z e n t a n { ii n d i r e c f i u n i l e g c o a l e l o r s p i r i t u a l e , p r e c u m ; i u n c a n d i d a t l a p o s t u l d e , , s m o t r i t e l " ( d i r e c t o r ) a l $ c o a l e in o u - i n f i i n f a t e .
T o t a c e s t c o n g r e s a m a i i n f i i n f a t ; i r e g i u n i l e g c o l a r e ,f i x i n d u - l e i n t i n d e r e a p r i n r e p a r t i z a r e a i u d e l e l o r i n t r e e l e , o d a t i c u a c e a s t af d c i n d u - s e; i i n c e p u t u l c o n g r e s e l o rr e g i o n a l e
g c o l 2 r g r : .l m p r e u n l c u c o n g r e s u ld i n 1 8 6 9 , p e n t r u i n t i i a o a r i a u l u a t f i i n l i q i c o m i s i u n i l e a u x i l i a r e c o m p u s ed i n m e m b r i a i c o n g r e s u l u i ,p e n t r u i n l e s n i r e ad i f e r i t e l o r l u c r d r i d e
c6ntrol qi verificare. Pentru executarea hotdririlor luate, congresul se folosea de
a j u t o r r r l c o n s i s t o r u l u i .C o n g r e s u l e p a r h i a l d i n 1 8 6 9 a f o s t i n t i i u l c a r e s - a o c u p a t c u v a r i a t e c h e s t i u n i i m p o r t a n t e , d i s c u t i n d u - l ep e i n d e l e t e g i l u i n d h o t d r i r i t e m e i n i c e .
U n a d i n c e l e m a i d e s e a m dh o t i r i r i l u a t e d e a c e s tc o n g r e sa f o s t a c e e ad e a i n t e r v e n i
p e l i n g d p r e a s f .A n t o n i e c a s d a c o r d e p r e o l i m i i b a s a r a b e n ed r e p t u l d e e l i g i b i l i t a t e ,p e n iru aligerea tibera a blagocinilorlE.
D r e p t v o r b i n d , p r e o t i m e a b a s a r a b e a n dI u a a c e e a q ih o t d r i r e , l a f i e c a r e c o n g r e s .S t d p i n i r e a e p a r h i a l d n - a J i n u t , i n s i , s e a m d ,u n t i m p o a r e c a r e d e d o r i n f a p r e o { i m i i s u s f i n u t d c u a t i t a s t d r u i n { 5 .i n s d l a 1 8 6 9 , e p i s c o p u lA n t o n i e , c a r i s p u n s l a n o u a i n t e r v e n f i e a
p r e o l i m i i , a t r i m i s c o n s i s t o r u l u il o c a l u r m d t o a r e ad i s p o z i l i u n e: , , P r e o f i m e at u r m e i n o a s t re cunoafte cd eu am avut, demult, gindul si introduc, dupd dorinla ei, principiul elig i b i l i t d l i i i n n u m i r e a b l a g o c i n i l o r ,d a r d i n o a r e c a r em o t i v e n u m d g r d b e a m ,d e o c a m d a t i ,
s d a d u c a c e s tg i n d l a i n d e p l i n i r e .P r e o f i m e an o a s t r S ,d u p i c u m e a i n s d g ir e c u n o a f t e ,n - a
a j u n s i n c d i n d e z v o l t a r e ae i l a n i v e l u l p r e o l i m i i d i n e p a r h i i l e c u r a t r u s e q t i .D i n c a u z a
a c e a s t a ,i n a i n t e d e a i n t r o d u c e i n e p a r h i a n o a s t r i p r i n c i p i u l e l i g i b i l i t i l i i d o r i t d e p r e o 1 i m e ,t r e b u i a m a i i n t i i c a e u s i n g u r s d m d c o n v i n g d a c d p r e o t i m e ae i n d e a j u n s d e d e z v o l i a r d , c a s d s e p o a t d f o l o s i c u r o s t d e p r i n c i p i u l m e n l i o n a t . . .P e d e a l t d p a r t e , e r a n e v o i e s i
d a u r d g a z ; i p r e o l i m i i , c a e a s i n g u r i s d .v a d d d a c i a r e a t i t a p u t e r e m o r a l S c a s d n u - q i
v a t d m e d e m n i t a t e am i s i u n i i e i g i s i f i e d e f o l o s i n o c i r m u i r e a b i s e r i c e a s c i ,c d l d u z i n d u - s e
d e a c e s tp r i n c i p i u . $ i i a t d , l a a c e s tc o n g r e s * "e u a m a v u t m i n g i i e r e as d c o n s t a tI a p r e o f i m e
c l e s t u l es e m n e a l e u n e i a c l i u n i l i b e r e ; i p r u d e n t e , i n c i t , c u n d d e j d e ai n h a r u l l u i D u m n e z e u ,s - a r p u t e a c a d e a c u m a i n a i n t e s d m d h o t d r d s ca - i s a t i s f a c ed o r i n 1 d " . D i n c o n s i d e r a l i u n i l e u r i t a t r , A n t o n i e a a c o r d ^ apt r e o l i m i i d r e p t u l d e a a l e g e d i n s i n u l e i b l a g o c i n i l a
i ispozilruneA
, ntonie a ardlat;i condiliunile
p < x t u r i l ec e v o r d e v e n i v a c a n t e .l n a c e e a g d
p e t e m e i u l c d r o r a u r m a s d s e f a c d a c e s t ea l e g e r i .i n t r e a l t e l e ,i s - a a t r a s p r e o t i m i i l u a r e a a m i n t e c d , b l a g o c i n u l u i a l e s s d - i f i x e z e , t o t o d a t 6 ,d e l a s i n e g i o a n u m i t d l e a f d , a s t f e l
c a a c e s t a, , s dn u s e c r e a d d i n d r e p t a l u a m i t d d e l a s u b a l t e r n i is d i , i n d a u n a i n d a t o r i r i l o r
l u i 5 i a c e r i n { e l o r c r e $ t i n e ; t i " .O d a t d c u e f e c t u a r e aa l e g e r i l o r p r e o f i m e a e r a o b l i g a t d s d
i n c h e i e u n a c t , a r d t i n d c d e a n u s e v a o p u n e c o m u n i c d r i l o r q i d i s p o z i l i u n i l o rb l a g o c i n u l u i ,
p r i v i t o a r e l a s u b a l t e r n i il u i , c h i a r c i n d d i s p o z i l i u n i l ea r f i n e p l d c u t ep e n t r u a c e g t i a " ' ,
D i s p o z i l i u n e as u s - a m i n t i t de f o a r t e c a r a c t e r i s t i c da t i t p e n t r u a c e a e p o c d d i n i s t o . upd cum
r i a b i s e r i c i i d i n B a s a r a b i a ,c i t g i p e n t r u p e r s o a n aa r h i p i s t o r u l u i b a s a r a b e a n D
s e v e d e , e r a u n m o m e n t d e c u m p d n d , c i n d v e c h i u l r e g i m b i s e r i c e s cc, u a u t o r l t a t e aa t o t s t d p i n i r o a r ea e p i s c o p i l o r ,i n c e p u s ea s e c l d t i n a s u b p r e s i u n e an o i l o r c e r i n l e . F i i n d s i l02

: : r l e i u l$ 2 , n o t a I a l
-.gulament
Prin care
.-.rrnul de activitateal
,;.uearcurmaSase
- ' - - . 1 e l e v i l o rd i n g c o a l a
- : .-atl ocupat primele
. S - a c o n s t a t a t ,i n s d , c d
: - ' - i l L rf o s t t o c m a i r e u -

l i t d e a c e a s t dm i q c a r e ,a r h i p i s t o r u l b a s a r a b e a na f d c u t o c o n c e s i u n en o i l o r i m p r e j u r d r r
spre a satisface,ins5, numai dorinla preolimii. in felul acesta dinsul a scipat din vedere
cLr desdvirgire latura principali a reformei.
i n u r m a d i s p o z i l i u n i il u i A n t o n i e a u f o s t a l e g ic i l i v a b l a g o c i n i .T o t p e v r e m e a a c e s t u i a ,
n e b a z a r e g u l a m e n t u l u iq c o l a r d i n l 4 m a i 1 8 6 7 , p r i n c i p i u l e l i g i b i l i t d l i i a f o s f i n t r o d u s 9 i
i n E c o a l e l ed u h o v n i c e q t i .

,. ..'rrnai 1869, sub Pre; - ' : r a r u l u i .P e t l t r u a i n : - ,.pale ce urmau a fi


: , ' ' \ I a c e e aa i n f i i n l S r i i
. a c e a s t a ;, i a l t e c h e s ' : . ' . . r t i l eg c o a l e l o sr P i r i . > r o o l in o u - i n f i i n l a t e .
: ' : i j n d e r e aP r i n r e P a r : , r n g fe s e l o r r e g i o n a l e
, : i i i r r l d; i c o m i s i t r n i - - , J i i e r i t e l o rl u c r d r i d e
- ' ::.csul se folosea de
- , ; l c s - a o c u p a tc u v a --i:ir"i temeinice.
.' rited de a inlerveni
:
: - . d e e l i g i b i l i t a t e ,P e n -

O d a f i c u p r i m e l e c o n g r e s eq i c u i n t r o d u c e r e ae l i g i b i l i t e t i ia i n c e p u t n o u a p e r i o a d i d i n
r i a l a e p a r h i e i C h i q i n d u l u i .E d e n o t a t , i n s d , c i s t a r e al u c r u r i l o r , c r e a t d p r i n a c e s t es c h i m , a i d e a p r o a p e ,a p r e o b d r i s u b a r h i e p " A n t o n i e , n u e r a s a t i s f i c d t o a r e .S u p r a v e g h e r e am
tirnii nu era bine organizatl, unii blagocini fiind aleqide preofime, iar allii numili de autor i t S l i l e e p a r h i a l e- c e e a c e e r a a n o r m a l . D e a s e m e n e a$ i c o n g r e s e l ep r o t o p o p e $ t i c, e a u
l u a t f i i n l i l a n o i i n a c e l t i m p , n u c o n s t i t u i a uo a n u m e i n s t a n { da d m i n i s t r a t i v 5 - j u d e c d r o r e a s c dc u a t r i b u f i i p r e c i s e . O b t i g a l i u n i l e s l u j b a q i l o r d i n c e r c u l b l a g o c i n u l u i n u e r a u
s t r i c t s t a b i l i t e ,d i n c a r e c a u z d r e z u l t a u i n c e t i n e l i q i i n c u r c d t u r i i n o c i r m u i r e a e p a r h i a l d ,
precum qi in judecatd.Chiar r;i delimitareacercurilor blagocinilor (protopope;ti) era
l e c e s a r d . D a t o r i t d a c e s t o r l i p s u r i , E i a c t i v i t a t e a c o n g r e s e l o re p a r h i a l e e r a s t i n g h e r i t d
m u l t , g e s i n d u - s ea, s t f e l ,l i p s i t dd e s p r i j i n u l q i a j u t o r u l i n s t i t u l i i l o r i n f e r i o a r ed i n e p a r h i e .
C o n s t a t i n d a c e s t en e a j u n s u r i , a r h i e p . P a v e l a i n f i i n l a t u n i n t r e g s i s t e m d e i n s t i t u l i i
a d m i n i s t r a t i v e ,i n t r o d u c i n d i n m o d u l a c e s t a i n t o a t d o c i r m u i r e a e p a r h i a l S , o r d i n e 5 i
c o n s e c v e n l d .L a b a z a a c e s t u i s i s t e m i e r a r h i c e r a u q r g a n e l e c i r m u i r i i p r o t o p o p e g t i ,c e
r u r m a u s d f u n c { i o n e z e s e p a r a t i n f i e c a r e b l a g o c i n i e ' ' ' .C o m p e t e n t a a c e s f o r o r g a n e e r a
a c e e ad e a s t a b i l i h o t a r e l e b l a g o c i n i i l o r c e r c u a l e ,n e l i n i n d s e a m a d e g r a n i l e l e j u d e l e l o r ,
a v i n c l u - s ei n v e d e r e n u m a i c o n d i { i u n i l ed e c o m u n i c a } i ei n t r e c l e r i c i q i d i f e r i t e a u t o r i t d f i
b i s e r i c e ; t i ,c u m : ; i d e a a l e g e b l a g o c i n i q i , , d e p u t a { i "c u a j u t o r i , p r e c u m q i c e n z o r i p e n t r u f i e c a r e b l a g o c i n i e ,a c o l o u n d e a c e g t is l u j b a q in u e r a u a l e q i .T o t a d u n d r i l e p r o t o p o p e q t i a v e a u s a r c i n a d e a f i x a m d s u r i p e n t r u r i d i c a r e a n i v e l u l u i i n t e l e c t u a lq i m o r a l a l
p r e o l i m i i , p r e c u m q i p e n t r u s p o r i r e a i n f l u e n l e i p d s t o r i l o r a s u p r a p a r o h i e n i l o r ,p e n t r u a - i
l n d e m n a s i d e s c h i d l g c o a l eq i a i n v 5 1 a ,a c o l o , c o p i i i l . r u s d , e t c ' " ' .
A d o u a i n s t a n f d e r a c o n g r e s e l ej u d e f e n e a l e b l a g o c i n i l o r . L a a c e s t e a d u n d r i , p e
i i n g i b l a g o c i n i l u a u p a r t e c i f i v a , , d e p r : t a { i "a i p r e o l i m i i d e p r i n c e r c u r i l e p r o t o p o p e $ t i .
C o n g r e s e l ej u d e l e n e l u a u i n d i s c u t i e h o t d r i r i l e a d u n i r i l o r p r o t o p o p e $ t ic e r c u a l e . U l r i m a i n s t a n f dc e f o r m a t r e a p t a s u p e r i o a r i i n s t a r e ai e r a r h i c i a a ; e z i m i n t e l o r a d m i n i s t r a tive era congresul eparhial compus din delegalii intregii preofimi a eparhiei. Acolo,
hordririle congreselorinferioare (cercuale gi judelene) cdpdtau forma definitivS, ce
urma a fi inaintatd spre aprobare arhiereului eparhiot'
Pentru a da mai multd precizare principiului eligibilitifii gi mai bune condiliuni
t J e d e z v o l t a r e ,P a v e l a a l c d t u i t , , P r a v i l e " ( r e g u l i ) s p e c i a l ep e n t r u a l e g e r i l eb l a g o c i n i l o r
5 i a l e a l t o r s l u j b a q id i n c e r c u r i l e b l a g o c i n i l o r " ' .
P e l a s f i r q i t u l a n . L 8 7 l i n e p a r h i a b a s a r a b e a n it o l i b l a g o c i n i i e r a u d i n c e i a l e q i d e
.'5tre preolime.
i n a c e l a g is c o p - , d e a s t a b i l i n o r m e n o i p e n t r u a u t o o c i r m u i r e- P a v e l a i n t o c m i t
. . P r a v i l e p e n t r u a d m i n i s t r a r e ap r o t o p o p e a s c 5 " i,n c a r e s e f i x a u a t r i b u l i i l e t u t u r o r o r g a rrelorocirmuirii protopope$ti.
A n a l i z i n d r e f o r m e l e i n f d p t u i t e d e a r h i e p . P a v e l i n o c i r m u i r e a e p a r h i a l S ,s e a j u n g e
l a c o n c l u z i a c d o r g a n e l e m a i d e s e a m d i n v i a { a e p a r h i e i ,d u p i c o n c e p l i a l u i P a v e l , e r a u
a d u n d r i l e c l e r i c i l o r d i n c e r c r ; i c o n g r e s e l ee p a r h i a l e g e n e r a l e .
Adunarea cercualS a clericilor, ca organ local, care sta aproape atit de pdstorili,
c i t g i { e p r e o J i , s u p r a v e g h e at o a t e l a t u r i l e v i e f i i p i s t o r i l i l o r c a g i a l e p d s t o r i l o r , f i i n d
p e n t r u a u t o r i t d l i l e e p a r h i a l e u n a j u t o r p u t e r n i c ; i e f i c a c e ,c a r e n u p u t e a f i p r i n n i m i c a
i nl o c u i t " ' ' .
Un rol insi mai important juca, cum era gi firesc, congresuleparhial.

. : : e C a r eC O n g f e SS. t A . - ' ; a P r e o l i m isi u s l i n u r r l 0 u 3 i n t e r v e n ! i ea


.
: - : , r { i m e at u r m e i n o a s t - - r t a e i , p r i n c i P i u le i i -,
_ : : i b e a m d, e o c a m d a t d ,
r : : : l s d f i r e c u n o a $ t en' - a
: .- ; i r u s e ; t i . D i n c a u z a
: . ^ i r t d { i id o r i t d e P r e o : : : : r d e a j u n sd e d e z v o l 1 : : ' 1 p a r t e ,e r a n e v o i es d
: : - . t n o r a l Sc a s d n u - ; i
- : - - ' e ? S C dc ,X l d u z i n d u - s e
' : ' . - . u c o n s t a tl a P r e o l i m e
t:: :i;'t in harul lui Dum: . : I ' r r i n 1 o " .D i n c o n s i d e s ; - : ' s i n L t le i b l a g o c i n i l a
' : i 3 r a t a t; i c o n d i { i u n i l e
' : :ii?s Preolimiiluarea3numitd leafa, astfel
. : dauna indatoririlor
- - . t i r n e ae r a o b l i g a t i s i
l - r liunilorblagocinului,
r :. .ti pentruaceqtia5r).
u u e a e P o c dd i n i s t o . ^ - l s a r a b e a nD. u P d c u m
: - . : . , . c u a u t o r i t a t e aa t o t l o r c e r i n { e .F i i n d s i ::

3.

r03

P r o t o r e r e u lP c t r e p e r o j i n s c h i ,p r e g e d i n t e l e
p r i m e l o r d o u d c o n g r e s ee p a r h i a l e

O d a t d c u v e n i r e a I u i P a v e l l a s c a u n u l a r h i p l s t o r e s cc l i n B a s a r a b i a ,
c o n g r e s e l ee p a r h i a l e a u f o s t c h e m a t e l a o a c t i v i t a t e m a i l a r g e q i i n t e n s i v S .p o t r i v i t
c u c o n " c e p l i ur u l a .
ocirrnuiree
, p a r h i a l i , P a v e l s e s i l e a s d f a c d d i n a c e s tc o n g r e , u n n . g u n
superior care, irr
p r e v e d e r i l el u i , s d c u p r i n d d m a i m u l t e n e v o i a l e i n t r e g i i e p a r h i i ,
cXutind'sdle satisfaca
c u s p r i j i n u l a u t o r i t d l i l o r e p a r h i a l e .A c e a s t dm u n c i f i i n " <cl L rt o t u l n o u d p e n t r u
preofimea
l o c a l d , P a v e l i $ i d a s i l i n { a s d i n l e s n e a s c da c t i v i t a t e ac o n g r e s e l o i ,a r i t i n d
din ureme, prin
"
m
a
i
d i s p o z i l i u n i s p e c i a l e ( < I l p e 4 4 o ; x e H r 4 e , r ) , ct "h' e s t i u n i l e
imporranre ce urmau a fi
rezolvate de congres'
cazul cind preolimea adunati la congres ar fi gdsit necesar sd
.In
s e o c u p e ; i c u a l t e c h e s t i u n i , e a p u t e a s d f a c d a c e a s t ac u a i t o r i z a l i a
irealabile a tu;
Pavel.
Tot atunci' s-a introdus o orinduiald definitivi in alegerea
, , d e p u t a l i l o r . . .A n u m e
P a v e l . ad. i s p u sc a a l e g e . r e sad s e f a c d d u p d n o r m e l e s t a b i l i t e , " p o t r i v i t . , g
Zt al Reguiam.
; c . s p i r i t . q i c u h o t d r i r i l es i n o d a l ed i n l 8 - 2 0 d e c . l g 6 7 ; i i n o i e m b . . g i t o d e c . " l g 6 9 :
3 l m a i ; i 5 i u l i e 1 8 7 2 ; 2 7 ; i 3 l a u g . 1 8 7 3 .i n a c e s rs c o p f i e c a r er e g i u n e
;colardurma a
f i i m p d r { i t d i n s e c t i u n ie l e c t o r a l e ,c u c i t e z e c e b i s e r i c i ( , p r i c e t u r i " )
de fie
- -c-a r!e! ,sYirfI ire! \c a r e
s e c l i u n ea. l e g e a p e n t r u c o n g r e s u n s i r r g u r r e p r e z e n r a n l( d e p u l a t ) t ' : P r o b l e m e l ec u c a r e s e o c u p a u c o n g r e s e l ee r a u d e d o u i f e l u r i : u n e l e - q c o l a r e ,
alteI e - e p a r h i a l e - g e n e r a lPe r. o b l e m e l e ; c o l a r ec u p r i n d e a u i,n p r i m u l r i n d ,
n e v o i l em a t e r i a l04

\.

r'*i

$.t
i, ,-abia,congresele Par: - i r t c r uc o n c e p l i a l t r i d e
' ' g a r t s u p e r i o rc a r e . i t t
-c d u t i n ds i l e s a t i s f a c d
'','ud penlrtr
Preo!imt'it
- , - A t i n dd i r t v r e m e ,
Prirr
- r 'tanle ce urmau a fi
- - - ' - . a r f i g a s i t n e c e s a rs d
' : z a 1 i ap r e a l a b i l i a l L l i
.
i : - : , , . . d e P u t a t i l o r "A. n r t m e
:. -.rt cu $ 2l al Regrrlam'
- rrnbr.
i;i 19 dec. 1869:
. - : - e g i u n eq c o l a r du r m a a
: - ) _ d ef i e c a r e ,; i f i e c a r e
r

- : unele-E c o l a r ea
, lter i r r d .n e v o i l em a l e r i a -

chestiuni'
: a l e ; c o a l e l o r d u h o v n i c e q t ii.n a c e e a ; ic a t e g o r i ei n t r a u ; i u n e l e e v e n f u a l e
2
0
s
e
pt' 1868'
d
i
n
r
e
g
u
l
a
m
.
d
u
p
d
t
a
g
m
a
d
u
h
o
v
n
i
c
e
a
s
c
i
d
i
n
f
e
t
e
d
e
-.r reforma;coalei
p
r
e
c
u
m
;i aler
e
f
o
r
m
e
s
i
,
, s c h i m b i r i l e r e g i m u l u i i n t e r i o r a - l q c o a l e ii n v e d e r e a a c e s t e i
;erea directoarei"n'
congreselor'
Mult mai variate erau problemele generale ce intrau in programul
q
i
i
n
t
e
r
e
s
ed e f a m i l i e
u
n
e
l
e
c
i
\.estea Driveaunu numai nevoile g.n..il. ale eparhiei,
tntra noua
c
o
n
g
r
e
s
e
l
o
r
i
n
c
o
m
p
e
t
e
n
l
a
l
u
i
P
a
v
e
l
,
,t. p..oiilo.. in urma dispoziliunilor
. r D a r t i z a r ea f r a r o h i i l c l r9 i , i n l e g d t u r i c u a c e a s t a , - s t a b i l i r e ag r a n i l e l o r p e n t r u . c e r c u :'--pi"r.p"p.;ti''. precum;i noua impiriire a sectiunilorelectorale (pentru alegerea
regiunii
. . i e p u t a t i l o r " l a c o n"gnr,er su eu l ee p a r h i a l e g e n e r a l e q i c e l e c e r c u a l e )" " , i n f i i n l a r e a .
jude{elor
'
r
e
a
l
i
p
i
r
i
i
v
e
d
e
r
e
a
i
n
e
l
e
c
t
o
r
a
l
e
s
e
c
l
i
u
n
i
l
o
r
a
f
i
x
a
r
e
I
s
m
a
i
l
'
,.,'lli. i"
;
. . , d i c e i n l 8 J 3 u ' ; n o u a s t a b i l i r e a v e n i t u r i l o r b i s e r i c e ; f ii n u r m a a c e l u i a q ie v e n i m e n t " ' t ;
.rrarea mdsurilor pentru ridicarea nivelului moral qi religios al preo{imii-;i a.l pdsto- r 1 i l o r " 1s. t a b i l i r e as a l a r i u l u i p r g o { i l o r ,d e l a p a r o h i e n i; f i x a r e a m d s u r i l o r d e l u p t d c o n t r a
pot. t n z r a r i ii l e g a l e a l u m i n i r i l o r ( ' t ' , i n f i i n l a r e a C a s e i e m e r i t a l e ' ";' s t a b i l i r e a m d s u r i l o r
- : r i t c d r o r a " c o p i i i c l e r i c i l o r u r m a u s d c a p e t e c u n o q t i n l ei n c a s a p d r i n t e a s c di n l ' r u s d ' - narnte de a intra in ;coalele spirituale etc'""
chestiuninepC o n g r e s e l ee p a r h i a i e a v i n d d r e p t u l c i e l a a r h i p d s t o r d e a d i s c u t a ; i
- -c r d z u t e i n p r o g r a m u l f i x a t d e e p i s c o p i e ,a u d o v e d i t ; i o a r e , c a r ei n i l i a t i v S .
congresului
i n p . ; u i n i a a c e a s t am a i i m p o r t a n t d ; i m a i s e m n i f i c a l i v da f o s t h o t d r i r e a
m
d
suri contra
l
u
a
a
s
p
r
e
c
h
i
g
i
n
S
u
d
i
n
-:rn 1873 de a interveni pe lingd;coala spirit.
l
a
;c' eparc
a
.
d
o
r
i
n
[
a
e
x
p
r
i
m
a
.
t
c
o
n
g
r
e
s
;
i
a
A
c
e
l
a
q
i
p
r
o
f
e
s
o
r
i
'
'
i
.
- l e s e l o rs c h i m b d r i d e
',iald sd fie numit un profesor permanentde religie, investit;;i cu atribulii de "inspecpreolesc'
, , r d e c l a s e , ,( d i r e c t o r < l es t u d i i ) , a v i n d s t u d i i s u p e r i o a r e( d e a c a d e m i e ) , ; i s a n u l
r
'
din banii
1
.
5
0
0
d
e
a
n
u
a
l
s
.
a
l
a
r
i
u
u
n
a
c
e
s
t
u
i
p
l
S
t
e
a
s
c
d
,,inspecior"
C , r n g r e s usl e a n g a j i s d
g
c
o
a
l
e
l
o
r
s
p
i
r
i
t
u
a
l
e
6 r.'.
p
r
o
f
e
s
o
r
i
l
o
r
s
a
l
a
r
i
i
l
e
,
p
o
.
.
u
s
c
i
a
s
e
m
e
n
e
u
r
!
d
e
;
i
,,'oali,
indr;znele
de
destul
hotiriri
luat
au
Au fost cazuri cind congresele eparhiale
data convor c n r r L r a c e l c ' t i m p u r i . A s t f e l i ; 1 8 7 : 1 ,p r e o { i m e a n - a - c o n s i m t i t ' s i s c h i m b e
lui Pavel,-;,-ii congreseloi (10 august in loc de l0 mai), impotriva propunerii
. ; t o r i v i n d u - Shi o t d r i r e a c d , " p r i n a c e a s t es c h i m b a r e ,s - a r s t i n j e n i i n t e r e s e l eg o s p o d i r e ; t i
Pavel spre
, . p * " f l . i ; ' " ' . D e a s e m e n e ac o n g r e s u ld i n 1 8 7 8 i n t e r v i n e p e l i n g d a r h i e r e u l
o strictd executare a hotiririlor congresului'
.;,irpun. consiliului gcoalei
qi cX in"pitniol"
E de notat, insd, ci asemenea cazuri erau foarte puline ;i neinse-mnate
l
o
r
' AdevSj c r r b ; t e c o n g r e s e l ed e a t u n c i a u v d d i t o f o a r t e s l a b i i n ( i a t i v i i n h o t i r i r i l e
-jrLrl conducdtoral tufuror lucrdrilor preotimii era arhipistorul' S-a ardtal mai sus cd
. , r ! r . r . t . a v e a u i n , , P r e d l o j e n i i " - l ee p i s c o p u l u i i n d i c a J i i p r e c i s e c u p r i v i r e I a c h e s t i pentru congre. . ' r r l - cee u r m a u a f i d i s c u t a t gi e r p r e o J i m e 'A c e s t ei n d i c a J i ie r a u o b l i g a t o r i i
s
c
r
i
a
:
'
,
C
o
n
g
r
e
s u le s l e o b l i g a t
. . i n r r - o r e z o l u { i e a d r e s a t dc o n g r e s u l u i d i n 1 8 7 2 , P a v e l
d"ti:
Altd
exactitatea"T''
cu
toatd
rn.u
i indeplineasci propuner.u
!-l--p,t]f::] l:l:lt:l
a i d s a i n v i g o a r e . d e c i z i al u i - p r e c e d e n t d . p r i v i t o a r el a i m p i r l i r e a . e p a r h i e i
:,r;;.J;i;i;"
dispozi{ie' alrd, ,-:ercuri,impotriva profunerii lui Pavel,- acesta qi-a rep.etat zisa
i
m
p
d
r
l
i
rea epqrhiei in
p
r
e
o
l
i
m
i
i
'
p
a
r
t
e
a
d
i
n
r
e
f
u
z
d
e
.
u
,
: r r d l u a r e a - a m i n t e ,. j i n
e
p
arhiald''' Pavel
: r c u r i c o n f o r m g l 9 J i n R . g u l u ' ' ' . q c .s p i r i t . v a f i f 5 c u i ; d e s t i p i n i r e a
ci stdruia sa-qi
existente,
legile
la
preolimii,
.r se mirginea in dispoziliunlle lui, adresate
parte
la qedin{ele
ia'
si
insistat
a
el
,lsifet,
legi.
de
neprevdzute
--prne uoln1u qi in cJzuri
qi mai inifiate
culte
mai
persoane
ca
semina-rului,
profesori
ai
...,Igr"r.tn. li irreotii
fixeze pentru cong:r c"hestiunide culturd biiericeascd,cerind, in acestsens,preolimii s5
P
a
v
e
l impune c-ongresu1
8
7
8
,
i
n
p
r
o
f
e
s
o
r
i
T
:
}
.
p
r
e
o
{
i
i
p
e
n
t
r
u
: e s eo d a t l m a i c o n v e n a b i l d
I
I
T
a
' Pe de altd parte'
A
l
e
x
a
n
d
r
u
n
.
u
m
e
l
e
c
u
b
u
r
s
i
o
s
e
m
i
n
a
r
l
a
{
a
r
u
l
u
i
i
n
f
i
i
n
l
e
z
e
-i sd
c
h e s t i u n-i c e ' p o t r i c
u
o
c
u
p
a
S
e
n
u
d
e
a
:.rt dinsul nu o datd a atras atenfiacongreselor
c
o
n
g
r e s e l o r t t ,n e a p r o c
o
m
p
e
t
e
n
t
a
d
e
p
a
g
e
s
'
c
t
8
q
Z
,
d
e
c
.
l
3
2
0
. : r h o t d r i r i i s i n o d u l u id i n
legii77,
n..onforme
ca
fiina
anulindu-ie
;;;;;;6,'sau
:i.d, totodarl, unele tt.le.rl
"i"
fald
seamd
de
gi
bdgitor
mai
precaut
mai
fie
:erind ca, in acelaqi iimp, congresul si
:e hotdririle sinodului'o'
I0.5

R e z u m i n d f a p t e l e e x p u s ec u p r i v i r e l a p a r t e a a d m i n i s t r a t i v i , c o n s t a f d mc d i n a c e a s t i
p e r i o a d d i n e p a r h i a b a s a r a b e a n ds - a c r e a t u n n o u s i s t e m d e o c i r m u i r e , c a r e s e e f e c t u a
p r i n a c t i v i t a t e a m a i m u l t o r a q e z d m i n t e c, u p a r t i c i p a r e a p r e o t i m i i . N o u a s i t u a l i e u q u r a
mult povara ocirmuirii eparhiale,insl a avuf ;i mai multe urmdri in viitor.

CAPITOLUL II
Starea decdzutti a preolimii. Mdsuri de indreptare.- Bihliotecile protopr.tpe;ti.-Pregdlirea cleric'ilor inf eriori.-- Starea socittld a preolimii.- Starea ei materiald;
chestiunea salariului.- Epitropia eparhiald.. Cusa emeritald.
l.
, , E p o c a m a r i l o r r e f o r m e " a g d s i t p r e o { i m e a b a s a r a b e a n di n t r - o s l a r e n u t o c m a i
safisfdcetoare.
i n 1 8 5 8 , d u p d o v i z i t d c a n o n i c d f i c u t d i n j u d . C h i q i n d u ,O r h e i , S o r o c a , I a q ; i .B e n d e r
q i A c h e r m a n , a r h i e r e u l A n t o n i e a c o n s t a t a lc d , , f o a r t e m u l l i p r e o t i n u p r i c e p , c u m s e
c a d e ,s l u j b a p i i n d a t o r i r i l e l o r f a f i d e p i s t o r i l i . A c e a s t ap r o v i n e d i n f a p t u l c i i n q i ; i p r e o l i r
a u p t r { i n e c u n o ; ; t i n { er e l i g i o a s e ,n u s e o c u p d d e l o c c u s f . S c r i p t u r 5 ; i n i c i n u s t i u c h i a r ,
c a r e c d r { i s e n u m e s c S f . S c r i p t u r d , i n c a s e l el o r , a f a r d d e c i t e v a c 5 r { i d e r i t - - b a i n c d
qi acelea mulli dintre ei nu le au - alte cdr{i mintuitoare pentru suflet nu se gdsesc;
i n g i q ip r e o l i i d e m u l t e o r i n i c i n u ; t t i u c h i a r c d a c e a s t ae s t e c e a d i n t i i a l o r d a t o r i e . P u [ i n i
p r e o { i a u t r a g e r e d e i n i m d p e n t r u i r n p o d o b i r e as f . l o c a q ,u n i i i m p o t r i v a o b i c e i u l u i b i s e r i c i i o r t o d o x e d e p r e t u t i n d e n i ,f a c l i t u r g h i a c u v i n a l b , i n l o c d e r o q u . i n s f i r ; i t , s i n t
c l e r i c i c e a u r e l a { i u n i c u o a m e n i r i i q i , d e a c o l o , s e m o l i p s e s cd e v i l i i l e d e c a r e s u f d r
a c e q ; to
i ameni, cum sint betia, certurile, vrajbele" $. a.'r'.
N e a j u n s u r i l e o b s e r v a t ed e c d t r e A n t o n i e s e i n d r e p t a u c u g r e u , d e a c e e a e l e s e g 5 s e s cl a c l e r i c i i b a s a r a b e n i n t o t c u r s u l a c e s t e ip e r i o a d e . $ i a r h i e p . P a v e l s c r i a , i n 1 8 7 1 .
c d i n e p a r h i a C h i q i n i u l u i , , s e g d s e s c c u p d r e r e d e r d u - p e r s o a n ei n v e s t i t e c u s f .
s a n , c a r e n u n u m a i c d n - a u n i c i o i n r i u r i r e b r - r n da s u p r a p i s t o r i l i l o r l o r , d a r i i m a i g i
d e m o r a l i z e a z d- - i n j o s i n d u - ; i s a n u l c u f e l u l l o r b r u t a l d e t r a i , c u g i l c e v i ; i j u d e c 5 l i
nesfirqite"'".
B i n e i n l e l e sc d s t i p i n i r e a e p a r h i a l S l r r a , i n c e - o p r i v e a , t o a t e m d s u r i l e p e n t r u i n l d l r - r r a r e aa c e s t o r n e a j u n s u r ; a l e t a g m e i p r e o { e ; t i . B l a g o c i n i i d d d e a u p r e o { i l o r i n d i c a l i i
c u m s d i n l S t u r e s c d d e r i l e o b s e r v a t e .o b l i g i n d u - i s 5 - q i i a r i s p u n d e r e a , p r i n i s c i l i t u r i ,
a r h i p d s t o r e ; t i .C e i m a i v i n o v a l i e r a u a v e r t i z a l iS i a m e n d a l i .
cd vor indepliniclispoziliunile
A n t o n i e m a i c e r e a p r e o t i l o r , p e n t r u a c u n o a $ t em a i b i n e i n d a t o r i r i l e l o r , s i c i t e a s c i
c i r l i l e d e r i t n u n u n l a i i n b i s e r i c di n v r e m e a s l u j b e i ,d a r q i a c a s 5 ,c u t o a t d l u a r e a - a m i n t e ,
c a s d p r i c e a p i i n { e i e s u lc e l o r c e v o r c i t i . P e n t r u a i n { e l e g e ,i n s d , r i n d u i e l i l e b i s e r i c e ; t i
r ; i a d e v e n i d e s t o i n i c id e - a l u m i n a p r i n c : u v i n t u l u i D u m n e z e uq i p e p i s t o r i l i i l o r , A n t o n i e
c e r e a , m a i c u s e a m 5 ,p r e o l i l t l r s i c i t e a s c i a c a s l c u m u l t d l u a r e - a m i n t ec i r J i l e S f . S c r i p t u r i , d e a s e m e n e as d c o n s u l l e ; i a l t e c d r l i m i n t u i t o a r e p e n t r u s u f l e t , t r e b u i n c i o a s ea t i t
p e n t r u i n v d l d t u r a l o r , c i t g i a p d s t o r i l i l o r .A n t o n i e a d d u g a c d , i n v r e m e a v i z i t e l o r c a n o n i c e , v a c e r c e t a p e p r e o l i , - q i a c e l a d i n t r e e i c a r e s e v a d o v e d i c d n u . c i t e g t e c, a u n u l c e
n u s e g i n d e s t el a d a t o r i e g i n u e v r e d n i c d e m e n i r e a l u i , v a f i i n d e p i r t a t d i n s l u j b 5 o ' .
Spre a spori numdrul preolilor cu ;coald, 5i in aceasti perioad5, la inceput, sub
p r e a s f . A n t o n i e , s - a r e c u r s I a v e c h i u l m i j l o c , ; i a n u m e : i n l o c u r i l e v a c a n t ed e p r e o { i a u
f o s t i n v i t a l i a b s o l v e n tai i s e m i n a r i i l o rd i n e p a r h i i l er u s e ; t i " ' .N u m d r u l p r e o { i l o r , , i n v 5 1 a t i " ( , , y u e H r r e)" s p o r e a ; i p e c a l e a h i r o t o n i e i a b s o l v e n l i l o r s e m i n a r u l u i d i n C h i g i n d u .
i n s d n d z u i n { e l ea u t o r i t S { i l o r e p a r h i a l e i n t i m p i n a u , i n a c e a s t ; d i r e c f i e , s c ' r i o a s ep i e d i c i .
i i n 1 8 7 3 " ' , n u m d r u l p a r o h i i l o r s ; ia l c l e r i c i l o r
D u p d c u m s e $ t i e ,i n u r m a d i s p o z i l i u n i d
t i t u l a r i ( , , g t a t n i e)" a f o s t s i m { i t o r r e d u s , r n u l l i p r e o { i r d m i n i n d f d r d l o c . A c e q t i a e r a u
p r i m i i c a n d i d a l i l a l o c u r i l e d e v e n i l e v a c a n l e , i a r a b s o l v e n l i is e m i n a r u l u i ,i n u r m a l e g i i
din l6 apr. 1869, erau obligali sd faci stagiul in serviciul de cintireli qi nu puleau

'r06

"\lal5m ee in aceasl6
'r'.rire, care
se efectua
\1ua siruaIieuSura
i!-i

lll

VlttOf.

:,'t'ilt prolctpope;ti. \,'Jr(,a ei materiaLd


;

'--rr

Sliif nU

tOCmai

S , r r o c a I, a ; i , B e n d e r
' r'iu pricep,
cum se
' . rt
L Ir c d i n g i g ip r e o l i i
nici nu stiu chiar.
.:-: clerit - ba incd
. .iict nu se gdsesc;
. : Lrr
d a t o r i e .P u l i n i
-,a obiceiului
bise'I - \ L t . ;I n ^s l t^r s t t ,s t n t
: :.ile de care sufdr
: rceed ele se gd: , . r 1 s c r i a ,i n I 8 7 1
,
.,:
investite
cu sf.
- ,rr. dar
ii mai ;i
- : rcevi ;i judecdfi
- . . - r r - i i ep e n t r u

in:
e
o
l
i
l
o
r
i
n
d
i
c
atii
"
:' -:.,. prin iscdlituri,
r : - ' Z d l i1 i a m e n d a l i .
r
: rr)J".sd citeascd
r :' j luarea-aminte,
- - ..elile
biserice;ti
- q i il o r , A n t o n i e
:.
;" , -irtile Sf. Scripr ' - : h u i n c i o a s ea t i t
- ' ' - : - : \ i z i t e l o rc a n o I
::te. Ca Unul Ce
'
r a - i : r r s l uj b d E r .
[,e.: r inceput,sub
- . :e cle preo{i au
r- - -: rtilor ,,inv51ac.t'
Jin Chi;iniu.
. : - i r ) A S p i e d i c i .
r:'
illi
:: al clericilor
rr:
\ce;tia erau
rurr urma legii
tF'--: >i nu puleau

fi hirotonili in preo{ie decit la virsta de 30 ani''. in felul acesla inlocuirea preolilor


, , n e i n v 5 1 a 1 ic" u a b s o l v e n l i is e m i n a r u l u i i n f i r n p i n a r n u l t e p i e d i c i . P e n t r u i n l i l u r a r e a
a c e s t o r a ,a r h i e p . P a v e l a i n t e r v e n i t p e l i n g i s i n o d s d i s e i n g d d u i e a n u m i i n l o c r " r r i l ed e
p r e o { i p e a b s o l v e n l i is e m i n a r u l u i ,f I r I c a e i s i f i f d c u t , i n p r e a l a b i l ,s l u j b a d e c i n t d r e l i
q i i n a i n t e < J ev i r s t a d e . l 0 d e a n i . i n c e p r i v e ; ; t ep r e o l i i s c o q i d i n s l u j b 5 , a c e s t o r al i s - a
u l u r a t s t a r e am a t e r i a l Sp e a l t d c a l e , f i i n d d e t a g a { li a b i s e r i c i l ea l d t u r a t e ( , , t p n n f i c u s r e " )
c u d r e - p t ud
l e a s e f o l o s i d e o p a r t e d i n p d m i n t u l b i s e r i c e s cm
, dsurl ce a fosl incuviinfatd
de sinodn".
A c e a s t d d i s p o z i l i u n ee r a e f i c r a c e ,i n s i n u p u t e a i r n b u n d t d l i s t a r e a p r e o l i m i i d e c i t
i n m i c i m i s u r l i , i a r p e d e a l t d p a r t e ; i t i m p u l t r e c e a . , , N o i "- - s c r i a P a v e l i n t r - o e p i s t o l i
, , s e c r e t e "a, d r e s a t di n l 8 7 9 , , c e t r e p r e s v i t e r i id, i a c o n i ip i t o t c l e r u l l u r m e i b a s a r a b e n e "
,,noi trecem prin vremuri grele, prin vrc-murilipsite de religie,de credin{d in Dumnez e u , v r e m u r i d e d e s f r i u m o r a l , d e ; ; o v d i r e d e 1 o l f e l u l , c l e n e s t a t o r n i c i ei n c o n v i n g e r i
r e l i g i o a s e ,p o l i t i c e , s o c i a l e . E n e v o i e s d n e s t r i n g e m t o a t e p u t e r i l e c a s e i m p i e d i c d m
r e v d r s a r e ad e s f r i u l u i , s A p u n e m s t a v i l d ; o v i i r i i m o r a l e a c o n t e m p o r a n i l o r n o i i t r i , s - o
o p r i m p r i n b u n i i n r i u r i r e p e s t o r e a s c dp,r i n v i a 1 5c u r a t d q i b u n e p o v e l u i r i " n " . ' f i n i n d s e a m a
d e a c e s t e i m p r e j u r i r i . s t d p i n i r e a e p a r h i a l d v e d e a i n c o n g r e s e l ep r e o { i m i i i n f i i n f a f e p e
a t u n c i u n p u t e r n i c a j u t o r p e n t r u r i d i c a r e a n i v e l u l u i i n t e l e c t u a lg i m o r a l a l p r e o l i m i i .
L a a c e s l ecr o n g r e s ea r h i p i s t o r i i s e a d r e s a up r o p u n i n d u - l e s d g d s e a s e dm d s u r i , p e n t r u r i dicarea nivelului inteleclual ;i moral al preolimii, pentru sdvir;irea slujbelor dumnez e i e ; _ l i; i a o r ? n d u i e l i l o r b i s e r i c e : ; t id u p l r e g u l i , c u e v l a v i e g i i n c h i p i n s t r u c t i v
et c , ' '
i r r a c c ' l a ; is c o p
d e a d a a j u t o r p r e o l i l o r i n d e z v o l t a r e al o r i n t e l e c t u a l d- i n a c e a s t i p e r i o a d d a u i n c e p u t a s e i n f i i n l a a q a - z i s e l eb i b l i o t e c i p r o t o p o p e $ t i ( , , 6 , r a r o q n s r a q e c x n e " ) ,c e u r m a u a f i i n t r e f i n u t ed e i n t r e a g ap r o t o p o p i e i.r r 1 8 7 6 ,e x i s f a ud e j a 1 1 b i b l i o t e c i p r o t o p o p e ; t i ,i a r i n 1 8 8 0 n u m i r u l l o r a c r e s c u tp i n i l a 1 4 . P e n t r u a s e i n l e s n i p r o c u r a r e a c d r { i l o r , i n 1 8 8 0 s - a i n t o c m i t , d e c d t r e u n c o m i t e t , i n u r m a ' d i s p o z i l i u n i ia r h i e p i s c o p u l u i ,u n c a t a l o g p u b l i c a t i n , , E r r . B e A . " n n .
M u l l u m i t d a c e s t o r v a r i a t e m d s u r i , s t a r " e ai n t e l e c l u a l d; i m o r a l S a p r e o l i m i i s u f e r e a ,
t r e p l a l , p r e f a c e r i . A s t f e l , i n 1 8 5 9 , i n i n t r e a g a B a s a r a b i e ,e r a u a b i a 1 6 2 d e p r e o { i c u s t u d i i d e s e m i n a r , r e s t u l , i n s 5 , f i i n d f i r i s t u d i i 8 l ' i.n 1 8 8 2 , n o u d p e r s o a n ea v e a u s t u d i i s u p e r i o a r e ; . 5 2 1e r a u c u s l u d ; i s c ' m i n a r i a l e ; 1 2 6e r a u a b s o l v e n lai i s e m i n a r i i l o rd e l a H u q i
; i I s m a i l ; q i 1 2 8 - p r e o f i f i r d n i c i u n f e l d e s t u d i i s a u i e g i l i d i n d i f e r i t e c l a s ed e s e m i n a r .
. otrivit cu studiile fdcute varia,
s a u d i n ; ; c o a l e l e s p i r i t u a l e s a u d i n $ c o a l ep a r t i c u l a r e ' r " P
b i n e i n t e l e s , ; i s t a r e a i n t e l e c t u a l da p r e o t i l o r . S c h i m b d r i l ec e s - a u p r o d u s , - s u b i n f l u e n l a
m d s u r i l o r r e l e v a t e , - - i n s f a r e a i n t e l e c t u a l dq i m o r a l S a p r e o t i m i i , a u i e q i t l a i v e a l d i n
c h i p r n a i v i d i t p e l a s f i r g i t u l p e r i o a d e i ., . i n s i n u l p r e o l i m i i d i n e p a r h i a C h i q i n d u l u i "r a p o r t a s i n o d u l u i i n 1 8 7 1 p r e a s f . P a v e l - - , , s i n t d e s t u l ep e r s o a n ec e m e r i t i t o t r e s p e c t u l
pentru invSlStura lor, pentru inalta moralitate gi slujirea bund cu rivnd gi pricepere.
P e a l o c u r e a q ; ip r i n t r e p r e o t i i c e n - a u i s p r d v i l c u r s u l s e m i n a r i a l q i c h i a r n - a u i n v d l a t
niciieri se gdsesc persoane foarte respectabile, petrunse de spirit pdstoresc, riguros
m o r a l e , c a r e a u i n r i u r i r e b i n e f i c i t o a r e a s u p r a p d s t o r i l o r l o r : a c e s t e p e r s o a n ep r i n c i t i r e a S f . S c r i p t u r i ; i a o p e r e l o r s f . p i r i n l i , s - a u d e z v o l t a t ; i q i - a u c r e a t o c o n c e p f i es t r i c t
b i s e r i c e a s c dq i u n s p i r i t a d e v d r a t p d s t o r e s cq i a t i t p r i n c u v i n t u l l o r n e i s c u s i t ;d a r p l i n d e
c o n v i n g e r e ,c i t ; i p r i n p i l d a v i e l i i l o r i n v a l d p e p d s t o r i l i i l o r s d d u c d o v i a l d a d e v d r a tc r e q tineascd"{)r.
i n a d o u a j u m d t a t e a a c e s t e ip e r i o a d es - a u l u a t s p e c i a l em d s u r i g i p e n t r u p r e g i t i r e a
c l e r i c i l o r i n f e r i o r i , f i i n d s u p u g i c o n t r o l u l u i d i n p a r t e a c o n s i l i i l o r p r o t o p o p e $ t i .I n t r e
a l t e l e ,c i n t d r e { i i a u f o s t o b l i g a f i s i l i n i u n e x a m e n s p e c i a ld e l i m b i r u s d . C h i a r g i c i n t 5 r e { i i i n s l u j b i , i n c a z c i n d e r a u r 5 u n o t a { i d e c d t r e b l a g o c i n i ,e r a u s u p u g i u n u i e x a m e n
i n a i n t e a u n e i c o m i s i u n is p e c i a l ee x a m i n a t o a r ed e p e l i n g i c o n s i s t o r t, i c i n e s e d o v e d e as l a b
c u n o s c d t o rd e c a r t e , s a u n e d e s t o i n i cp e n t r u s l u j b S ,s a u a v e a p u r t a r e r e a , - a c e l a e r a s c o s
o r n s e r v l c l u- .

t(\1

';li-::rri';-

T,mr

2.
(lea mai mare prefacere,
i n s d , d i n a c e a s t dp e r i o a d d s - a p r o d u s
in stareasocialda
preolimii.
lnainfe de ,,epocamariror reforme", preolimea
b a s a r a b e a n a c, a ; i p r e o l i m e a d i n
toard Rusia, forma. o clasd aparle, ..
.uprind." P" atil;scendenlii crericiror.
Starea
a c e a s l ae r a d e m u r l c r e a t S .g i s e m e n t i n e a mai .i, r.uLa,-prrn trecereaparohiiror
de
Ia pirinli la copii"'' De obicei, t. unr'n1o
in revistaeparhiaia care parohie, asupra
c
ui
dintre descendentii
raposarierin.; r"-.""r"1".i"d parohia
rdminea fiicei
d e f u n c t u l u i , i s e a r d- p. iraeqoi tvuilrusit a r f . . : . u n n ; r i n ; u . u n J i o u l i r * ' r u
p r e o 1 i e , , aU. n e o r i p a r o _
h i i l e s e l S s a u f a m i l i i l o r i r r t r e g ra t e c t e r r n c l i l n . ' p . " q i .
iu'"J;aatur ra preofie,penlru a fi
f d c u t p r e o t ' e r a o b l i g a l s d r a i i c r i s d t o r i ep e , o r f a n a - f i i c d
a" p...t;i sd intrelind roati famil i a p r e d e c e s o r u r us ii u . i n a c e r a gri . n p - - ' 4 " , " . . i r " .
'qcoalei
r " , " J r " o r n . v n i c e a s c dp e d e s c e n _
d e n f i i c l e r i c i l o r ' -- a b s o l v e n f e l e
e p a " r h i a l e ' p .' 3
; r""ir"r.-"at i." r a e p a r h i e o
anumitd subv e n f i e ' c i n d s e c d s d t o r e a uc u m e m b r i
a"lui .i..utli
e r a c r e3 0 d e r u b l e , f i i n d
q i p r e v d z u t d i n r e . g u l a m e n t uql c o a l e l o i
eparhiale de fete.
L e g i l e d i n 1 8 6 7 s ; i 1 8 6 9 1 ' 5m, e n i t e s d s c h i m b e
starea socialda preo{imii din Rusia,
priveau, binein[eles,
; i ^ e p a r h i ac t r i ; i n a u t u i ,
r e a s o c i a l Sa c l e r u l u i ' i n s d q i i n e p a r h i a . i n t r o d u c i n d p i a i c i m a r i s c h i m b i r i i n s r a _
Chiqindului u.Jr,. schimbiri s-au frcur
mai
mult de jure. insd, de fapt, obiceiur
i"1 ;;r;il;.
cer pulin unere dreprurr
v e c h i - c d ' p 6 ' t a r e sa f p ] e n t i e r ; e l a . e"p. .i1r r1o p" r- e
J, studiereagratuird
i n g c o a r e r e< j u h o v n i _
c e | t i ' - a u r d m a s i n v i g o a r e .C h i a r ; i t r " . . . " u
p a r o h i i l o r d J el a u n i i l a a l l i i p r i n l e g d t u r i
d e r u d e n i e s - a p d s r r a t ,i n p r a c f i c d , ' i n c l
mult rimo.
3.
$i starearur..'?l3,l,p:::t:T,::irespundea
m u l r c u s r a r e a . e ii n r e l e c r u a t i s o c i a l i ,
d e s c r i s dm a i s u s ' c l e r i c i i n u p r i m e a u
d ' e n i c d i e r i n i c i o r e t r i b u l i e , m i j l o c u l 9pi r i n c i p a l
d e e x i s t e n f df i i n d p l a t a . b e n e v o l da p a r o h i e n i l o .
p . n i . r - a ; . ; ; ; ; s t u j b e b i s e r i c e g r iq, i c a r e
e r a f o a r t e m i c d ' I n s u f i c i e n { am i j l o a c e l o r
de frai i; ii.." p. p.".ri, in dauna misiunii
lor
se ocupe tui tult.u
,nun.u cimpului,.r'..J;i.r"u
vitelor, cu culrivarea
l:,.?ff::;:si
Stareade plins a preo{imii a.fosl constatatd.gi
d e b l a g o c i n i ii n d d r i l e l o r d e s e a m d ,
precum ri de unele congrese"".Tot
astfel privea rr..-".ir.
9i stdpinirea eparhiald.
Raportind sinodului desprJstarea g.n.iute.a
e p a r h i e i l o r , a r h i p i s t o r i i b a s a r a b e n ia r d _
t a u ' i n t r e a l t e l e ' c d i n B a s a r a b i a* " g a r " r i
d e s t u l ep u . o t i i , ' r n J " . l . . i . i i ( , , p r i c e t u l . , )
au
un venir anuar de abia 35, 40, s0, zd, roo
;;i;.-,,S;;;;i;
$j';pr" de veniruri sigure,,_
citim intr-un raport,-,,est.e cauza principali
a t u t u r o r c e r t u r i l o r , n e i n { e l e g e r i l o ra, b i membrilor
clerului

i1fi;#*:ii#j"t

ini.. .i, ;i incleobye-,"iuuru


demorarizirii
ei umi-

Misura cea mai importantd penfru imbundtdlirea


s t d r i i m a t e r i a l ea c l e r i c i l o r a f o s t ,
ca ;i in intreaga Rusie, n91a
a parohiiror gi fixarea numdrurui normal
!m
p
;
4
i
r
e
de
clerici pentru fiecare bisericd'p
entru intiia oard
proiectul de impdrlire a parohiilor
a
f o s t i n t o c m i t i n B a s a r a b i al a 1 8 7 9 , d e c a i r e - , , e d u n a r e a
obtasiiei Basarabiei n afacerile
c l e r u l u i ( , , f I p n c y r c r n , , r e6 e c c a p " 6 r " o a - - o 6 i . ; ; ; ;
;;;"""i"or*ou.".rra..).
Ca bazd
p e n t r u l u c r a r e a a c e s t e i aa u s e r v i t
informa{iile uarnuG--J. c'omisiuni
mixte, compuse
din fete bisericeqtiqi laice' cu privire la
contopirea parohiiloi
,,".u." oraq pi cerc pro_
t o p o p e s c . c h e s t i u n e a r e p a r t i l i e i p a r o h i i l o r , , ' a u p e ' a i s p o " ! U ;in
;
stipinirii eparhiare,a
fost trecutd, mai intii, p.in .ong.eiei.-."..iuut.
protopope;ti, iu. p.
prin congre_
sele tinutale ale blagocinilor iu. participarea
.
m a r e q a i u t u ;n o b r r mr...a
rr, a ,,rspravnicurui,,
(prefe- judefean) qi a persoanelor
numlte de cttr;'l;"r.g"rli"p"rranenri
(,,ynpana..)
a zemstvei qi primdria oragului, in sfir;it prn congresul .pu.t iui.-tutr"i" )"r".50"i r"
t87l' Scopul ce rrebuia urmdrir,in^roatd
Ir..u..u, e
- nr a
e vcoai r,o, gr i p r s t o r i l i i s d f i e ,
: :u: "p-ar l i cl "r t e c u p u t i n { d ,
o
asigurali ;i ugurati ?n indesturarel
ror morare_reri_

r08

:,.. in stareasocialda
,. ca gi preolimea din
: n 1 i i c l e r i c i l o r .S t a r e a
'ccerea parohiilor de
-: parohiea
. s u P r ac u i
',','hia r6mineaiiicei
- 3 , , 1 i e " tU
. neori paro; p r e o { i e ,P e n t r u a f i
; , r r t r e t i ntdo a t Af a m i - ' r r i c e a s c dp e d e s c e n . r;'hieo anumitdsub, . 1 c3 0 d e r u b l e , f i i n d
. preolimii din Rusia,
-''r'i schimbdri in starbari s-au fdcut mal
: : . t ! i n u n e l ed r e P t u r i
. ' r l e o a l e l ed u h o v n i - la allii prin legdturi

':telectuald sociald,
;i
.: :. rnijlocul PrinciPal
. re bisericeqti,qi care
'rt
d a u n a m i s i u n i il o r
. . . t t e l o r ,c u c u l t i v a r e a
Jarile lor de scalnd,
. .:dpinirea eParhiald.
: , . , r i i b a s a r a b e nai r 5 , : - r c i i ( , , P r i c e t u l)" a u
J - - \ e n i l u r is i g u r e "
- ' e i n l e l e g e r i l o r a, b i i ii u m i - -cnloralizdr5
; - : . c & c l e r i c i l o ra f o s t ,
. ' - . n r d r u l u in o r m a l d e
- :irlire a
P a r o h i i l o ra
: 3;:arabiei in afacerile
3 c H c T B a " |C
' a baza
-- ,ini mixte, compuse
:,rf ot?$ $; cerc proipinirii eparhiale, a
"
.": ..ifid - Prin congre' -.a,,isPravnicului"
r " :- " - ' 3 r l f l t d( , , Y n P a n a ")
* : \ l u n c a a i n c e P u ti n
'. .: ..fi
P d s t o r i l i is i f i e '
.,rr lot morale-reli-

dupd aprope cit.e posibil"' Proiectul' astfel elaborates'


eioase,$i clerul sd fie asigurat
1873'
;;;;;
; r t i " a p l i c a r e ,i n B a s a r a b i a ' . i n
din eparhia Chiqindului au r6mas :
blagocinii.
treizeci
in
mSsuri,
in urma acestei
-d-e^
l^69 de preo}i ajutori, 144 preoti supranumerarr
a) 433 preo{i parohi"i;;;i";.ii;1,
; b) dintre dia.(,,zaqtatnie")
(,,sverhlratnie.,), iar 32 au fost puqi. in disp6nibiiitaie ("Statnie")'
cintdreti supalfii
unii .iniaog titulari
coni pi cinrireli, 596 au rdmas
285 cintire{i au fost puqi

linitori, 1025cint6r.lil.,plunu-.ru.i

(J;;il;""*t;1,

i;;

t" oilor":iftt#fii:.t;:XliT"#J,;u,u,trea
ar ri rosr-salariul'
a preolimii
stdriimateriale
sinodu-

Pavel raporta
gindea.pi"oiittui''
ll^tl:t:ott
Tocmai Ia un asemeneaajutor se
luicd,'singurulmijlocde"ascoatJpreo{imeadinnoroipoatefinumaistabilireaunuisaIol
lariu" .
perioadd' urna de mare actuaproblema salariului pentru cler a d.evenit,in aceasti
faptul cd 9i
-"rt urrti.pir.opur -luY.l' Trebuie relevat
litate de care, in general, s-a ocupat
legdturd cu problestrinsi
in
fiind
in'Basarabia;ilil;;i",
aceasrdchesriune f;rt^;;;t
tuite altele' qi disculiunile asupra sala"
.i.ti.lfotltu
tta.f
i.Uuiiteii*
u
generald
ma
r i u l u i i n R u s i a a u c d p i l t a t g i u n m a r e . ] n t e r e s t e o r enatuil
t i c , p r oprincipiali'
v o c i n d v i i dpunindu-se.
ezbateriin
pre.
chesconsid.i"fl"ti J.
stasd. Ca de obicei, s-au'emis multe
salarru
un
cd
;isiuirii preofeqti' Unii,credeau
riunea salariutui i. l:g;;;';;';.;t"i
pe cind fiind
t]lqf-funtlionari'
bil, primit de la stat, foate uqor transfo.rmJ';;;;ii'i; a parohienilor' ei nu-Ei pierd legAbenevol6
lisali cu ceea ce .aia"t"" Ji" tt"1f"1ita
Alfii erau de pbrere
indepliniiea
ini.rnlnau-Ei.usi.i
pofoirill
.,,
morat"
-misiunii'
turile
umilire, sl5binmare
o
la
preo{i
pe
;;rohienilor duce
cd mullumitu u"n.u5ix;r^;;;;;
aceste disoricum'
poporului'
oitrilin
-o.ute
du-le astfel, in chip firesc, autoritatea
vistieria
din
achitarea
bllnpoiilua, in 1860 s-a oprit
cu{ii n-au uuut ,.ruttu;;?;4..
preo{ilor
salarizarea
pentru
buget
prevdzutd in
statului $i a sumer,,'a"iob 000 ruble,.
s-a
salariului de la stat, in perioada acea^sta'
i1
n.1"l1tu
I,,,-.;."."pii.,
incd de Nicolae
I
s
m
a
i
l
'
(
t
r
e
i
d
i
n
9
i
'
d
o
ua
fit'..i.i1.'ii. ttJ"r Basarabiei
fdcut (1880) pentr;;;;.t""[i,i
vistierieirt"r'
fondurile
ain
u'u*iie*i"tiil"Ji"-""uuta
din Chilia), cdror li s-a fixat o sumi de 285rubleanual'

utiltlt"r" o'"rt t*}iT


ii"itlfl
o altdexceplie
"'l;;
atpa^tt"ttft qi1 ltglrto' in ce priveqtecelelalte
Cf'lqinet"
pentruclerulcated.;lti;i;
s-a ciutat o altd cale'

salariuiui
parohii, pentru
adunS"t.'i"'ttt"ttiunea
ru,"iJ.riogr.,:ra cet' Alb6, prin hotirirea
din
locuitorii
1g73,
in ianuarie
cintSpentru
qi
200
pr.ot
de 5oo itt. pentru
rii ob;tegtiau stalitit'un salariurlx, anuat,
ca
dorin{a
qi-u
hotdrire,
"disporet. Stipinir.u
""pii*at mulli imltatori""'r''
g'a'"u"armai
"pu."f,iu*ii-upro'i"d..u..usi
ai"Stiitgl"-J
i"nilo,
pl.ot
qi
ra!;;;;"
"celelafte
ziliuneabund
parohii' arhiepiscopiaa cerut
in
Dorind a infiirita" Jclirti- o.lnAuiafa li
din 1875' MSsurileluate
epartriat
J."g."*L"i
aiutor autoritefllorcivile, de asemenea+
?t""u c5 insa$i preofimeapreferi vechea
n-au produs,insa, ;u;;it dorite' Cuu'[ "*
fdcutr de el, congresulpreollmrl
la propunerea.
situalie.In raspunsui;;;;rhtptstorului
rezolu."r. diferite canze",care impiedicd
sDuneacd ,,numal vremea poate inldtuiu
u'ui"u u."ttei chestiunir06'
ad11]tacu
clericilor de cStre paro.hieni,se
Datoritd acestor*imprejurari,salarizarea
unde clesatelor
al
todl
nrlm-ar.ul
fAS2,
mulrd greutate.p; fu'Jfi.titrf p..ioua.i'1"
abia pinS la.90r'r7.
rul primea retrluujle oe^ti-.pu.orri.tti u-'uj,rnr
acuma' pdpL*"'"-.f.tici
ie lingd salariu era' 9i
existenl6
Un mijloc ir.,pi,.tuntde
r*,f,liffii:tti,tn
sd capete pdmint
"u 'rie,
'ia-urau inceput cle mult
-;;;";ii dupd cum se
uuru.ubia,
definitiv'
nerezolvatS
multi vreme
ciestiune
pentru biserici. il;,
reuqit sd
au
pimint'
intiia'..aveau
iu ,ii.liiur*p.tit"ati
M.ultebiserici sateiti';;;;";;
necesare'
actele
biserici,ins6' nu aveau
obfind qi cuveniteleacte de hotdrnici.---tut,ittt
pa.ini la diferite epoce'Pe lingr
li;:;^;;"iut
cu toare cd din p;;";"; autorit6lilor,
intiia, nu izbutisesd capete
perioada
parohiale.u.", in
aceasta,,nui .a-ir.l.'[i*ii.i
nici mdcar Pdmint'
109

primul
i n p e r i o a d a a d o u a s - a l u c r a t f o a r l e m u l t p e n t r u l S m u r i r e a s i t u a l i e i .i n
-rind,
in l8f3' sip
a
r
o
h
i
i
l
o
r
,
a
u u o r u d i n a c e l e b i s e r i c i l i s - a r J a rpt i m i n t . C t t n o u a i r n p d r l i r e
qi intreitd. Pentru
t,.i.tiu t u mai complicar,muhe biserici cdpitind o intindere indoitd
i
n
c
h
e
s
t i u n e ap l m i n t u l u i '
p
a
,
r
o
h
i
i
.
l
o
r
p
r
i
v
i
t
o
a
r
e
l
a
i
n
r
p
d
r
l
i
r
r
'
a
l
e
g
i
i
a inlesni aplicarea
p
r
e c i z a ud r e p t u r i l e
p
r
i
n
c
a
r
e
s
e
s - a u i n t o c m i l ( 2 4 m a i t i e ' 1 8 7 3 ) , . P r a v i l e ' ;s p e c i a l e " ' n ,
a
j
utorul organelor
c
u
a
c
e
a
s
t
a
,
d
e
A
f
a
r
i
clericilor de a se folosi de loturile bisericilorl"''.
c
o
t
r
o
p
it de proprietari'
b
i
s
e
r
i
c
e
s
c
l
o
t
u
l
r
e
c
a
p
e
t
e
s
d
i
z
b
u
t
i
t
p
r
e
o
t
i
a
u
m
u
l
l
i
aJministrative,
p
e
l
a
1882,aproape
m
d
s
u
r
i
,
d o b i n d i n d q ; ia c t e l e n . . " r u . . d e p o s e s i u n ei' n u r m a a c e s t o r
h
o
r
d
r
n
i
:
i
t ' q l u f a , , 9 i ;' ( r m
i
s
u
r
a
t
f
o
s
t
a
b
a
s
a
r
a
b
e
a
n
i
9i
t o t p a * i n t r t b i s e r i c e s cd i n e p a r h i a
l
s
m
allulut' '
r
e
g
i
u
n
e
a
d
i
n
l
9
b
i
s
e
r
i
c
i
a
v
e
c
h
e
;
i
B
a
s
a
r
a
b
i
a
d
i
n
b
i
s
e
r
i
c
i
turiie a 35 de
dreptril de
c
l
e
t
o
t
o
d
a
t
S
,
F o l o s i n d u - s ed e p 5 m i n t b i s e ' r i c e s cp, r e o { i m e a s e b u c u r a .
a
n
u
mit numdr
u
n
(
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
o
b
q
t
i
l
o
r
)
,
a
l
e
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
l
o
r
9i
a {ine gratuit,pe pdq;unile
fllst
a
drept
Acest
-'cire
qi
preot
12
pentru
16
qgntlu
vlte
de'capite de
_di3:nn
p
r
o
.
(
r
u
.
r
a . . pLon.
reollr
a
1
8
6
3
,
,
,
s
p
r
e
f i r m a i p r i n u c a z u li m p i r d t e s cn r . 3 3 1 4 0 d i n 1 8 5 8 .I n
f
o
s
tele
d
i
n
p
e
n
t
r
r
r
c
l
e
r
i
c
i
i
s
p
o
r
i
f
f
o
s
t
a
a
c
e
s
t
a
d
r
e
p
t
u
l
m a i m u l t e m i j l o a c c -m a t e r i a l e " .
pentrLt
a
s
e
m
e
t
r
e
a
d
c
d
o
m
e
.
n
i
i
1
6
r
,
p
c
:
m
o
;
i
i
l
e
;
;
i
c
l
e
s
a
t
e
l
e
q
i
d
i
n
p
r
e
c
u
m
sate cSzdcegtii
: i n a c e s t es a t e '
clericii din'coloniile buigdre;ti ce aveau cite un preot Ei doi cintdreli
d
e c a p e t ed e v i t e
p
i
n
d
6
0
l
a
p
d
q
u
n
e
a
o
b
q
t
i
i
p
e
a
d
e
line
li s-a acordat clericilor d"reptul
o datd au flcut
p
i
r
i
u
n
i
l
o
r
n
u
p
r
o
p
r
i
e
t
a
r
i
i
a
c
e
i
l
e
i
.
C
,
t
o
a
t
e
o
i
.
q
i
2
0
0
c
i
t
e
c
a
i
,
;";;"i.
;i
p
u
n
e
c
a
P
{ t , u n o ra s t f e l d e
s
e
a
i n c e r c d r i d e - a a n u l a a r : e s tp r i v i l e g i u a l c i e r i c i l o r . P e n t r u
i
n
1
8
8
0
"
'
c
o
n
f
i
r
m
a
t
f
o
s
t
p
r
e
o
l
i
m
i
i
a
a
l
incercdri, dreptut sus-menlionat
1

duhovniUn bun ajutor pentru cler era Epitropia eparhiald a sdracilor din tagma
ceasc6.
--'""infiinlutd
ln
i n c d d e p e v r e m e a m i t r o p o l i t u l u i G a v r i i l r ' ' , a c e s t a q e z d m i n ta . s u p o r f a t ,
c
i
n
d
1
8
6
9
,
1
8
6
7
d
i
n
l
e
g
i
l
o
r
i
n
u
r
m
a
9
i
t
.
t
t
i
.
b
a
.
i
.
g
i
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
a i l o u a p e r i o a d d ,m u l t e
ajutorare ale Epitd
e
m
i
j
l
o
a
c
e
l
e
r
J
e
s
f
i
i
n
l
a
t
,
p
a
r
o
h
i
i
l
o
r
s
a
a
s
u
p
r
a
m
o
g
t
e
n
i
r
e
i
e
;.;;ii;i
eparhialS a
inpi"l uu fost reduse. Spre i intensifica activitatea Epitropiei, stdpinirea
alepitropesc
consiliu
un
cite
infiin{eze
protopopie,
se
si
fiecare
in
aiJprr in 1869 ca
p
u
r
t
a
r
e
b
u
n
d
p
r
o
b
i
t
a
t
e
,
Ei
iXtuit a;n epitrop gi l0-12'membri, preoli cunosculi prin
qi
r a l e O e ' s d i a c i .A c e s r c o n s i l i u i v e a s a r c i n a s 5 ' i n g r i j e a s c dd e v d d u v e l e o r f a n i i
;;;;;;
bisericiclerlcilor,adunind bani din veniturile pdmintului qi ale clddirilor ce apar{ineau
aceasta,toli
lor, din rdmdgilele sumeior bisericeqtidin cutie qi din alte-izvoare' Afard de
cite 5 copeici de fiecare
cterici; ce poiedau pdmint propriu au fost invitali si je-rtf-easc5.
r
u
b
l
e 9i 93i/r copeici'
3
2
t
.
1
a
d
u
n
a
t
s
a
u
i
n
1
8
6
9
,
m
S
s
u
r
i
,
d
- e s e t i n SP
. rin aceste
Cu adunarea
importanti.
schimbare
o
ficut
s-a
Epitropiei
i; 1870, in organizarea
-Epitropie,
cd izv,oarele
toate
paro-hiali,
cu
preo{ii
au fost insdrcinali
fondurilor pentru
'au
a
d
u
n
a
t 5258 r' 47
s
a
u
i
n
1
8
7
0
m
d
s
u
r
i
,
a
c
e
s
t
o
r
u
r
m
a
a
c
e
i
e
a
g
i
;
i
n
rdmai
de venituri
c o'p . , i a r c a p i t a l u l d e f o n d a a j u n s l a s u m a d e 1 8 3 5 ' l r ' ' "
Autoritdfile eparhiale nu incetau si aibd grij5, qi in anii urmdfori, de Epitropie
ocupat
in 1874, in urma dispoziliei arhipdstoreqti,congreseleprotopopeqti cerctra.les-au
qi mai mult'
sporit
au
acesteia
Mijloacele
Epitropiei.
venituriloi
sporirii
.u ct,eriiunea
dreptui n 1 8 7 8 i n a c t i v i t a t e aE p i t r o p i e i s - a i n t r b d u s o n o u d s c h i m b a r ep r i n a c o r d a r e a
distribui
gi
a
de
ci
a
aduna,
de
nu
numai
protopopeqti
pe.,tru cercurile
iui
.ajutode seararea, cu condiliunea ci ziseieiercuri sd inainteze Epitropiei, in fiecare an, ddri
rez-ultate
-a urrrpru veniturilor qi cheltuielilor efectuate. Mdsura aceasta,insd, rr-a dat
penajutorul
deci'
unde,
mulli
orfini
mai
unde
existau
9i
satisfdcitoare in unele iercuri
Cu toate
centru'
la
primea
de
se
cind
atunci,
era
decum
redus
mai
era
aparte
tru fiecare
lua in d.isc,u{ie
acestea,congresul eparhial din 1880, avind ins[rcinarea episcopiei de- a.
seama de fapfdcutd'
schimbarea
menlind
si
tinind
a
hotdrit
chestiunea rn'Ssuriiaretale,
Totodacleric.
a
fiecirui
materiald
situalia
centrul
bine
decit
mai
cunosc
tul cd cercurile
m
ijloacei
n
m
u
l
l
i
a
d
e
s
i
l
i
n
l
a
d
e
a
a d e c i s c a c e r c u r i l e p r o t o n o p e $ t is i - ; i
;;; ;;"g;;*l
II0

: ' . a 1 i e i .i r r p r i m u l r i n d .
^ r - , ' h i i l t r f , 1 1 1l f { 1 . } . s i i ,rta 5i intreitd. Pentrtr
' r r \ t ir . l l l c a
P i i m i n t ul u i .
: -. precizau drePturile
-:. .ti ajutorul or^ganelor
. ' 1 1 , ' p i ld e P r o P r i e l a r i .
.- . pe la 1882, aproape
-r'ridrnicit, afard de itr:i,.flca Ismailului""'
' - ' J a t d . d c d r e P t t i ld c
' r . L r nu n t l l n i t n u m d r
:.,:st drept a fLrstc()11.: -r a procura preotilnil
:'-.1 clericii din fostele
-: aselnenea qi pentrtl
' a r " e 1 :i i n a c e s t e s a l e .
,
, , ^(l de capetetle rlic
: nu o datd au fictrt
. .apet,unor astfel de
I 880

- Jin fagmaduhovni- - . ; : a m i n t a s u p o r t a t ,i n
- : : r 1 8 6 7 q i 1 8 6 9 ,c i n d
ale t'Pit: .'::t.iutorare
' : . r i n i r e a e P a r h i a l Sa
. - , ' ' r s i l i u e p i t r o p e s ca l ':lc. bundPrrrtare
5i
= r a d u v e l e5 r o r f a n i i
, .: lparlineau bisericiL ' \ ' r r a d e a c e a s t at.o l i
- 5 copeicide fiecare
.
q.l'/r copeici.
r:
'- - -:antd.Cu adunarea
& - loate ce izvclarele
' i . , a d t t na t 5 2 5 8 r . 4 1
r ' -'it''ri. de EPitroPie
- 3 : - C u a l se - a u o c u p a t
F
! r - - - - . p o r i tf i m a i m u l t .
ilr - - '. acordarea dreptu: : a d i s rt i b u i a j u t o .
i- : -:l'c &o, ddri de seaE! -.:. n-a dat rezultate
i " ' : J e c i ,a j u t o r u l P e n lrr - -: .a centru.Cu toate
:: a lua in disculie
u '
'
h : - - ' r i n d s e a m ad e f a P - - l : i t i c l e r i c .T o t o d a I.
- ., inmul{i mijloaceli

hotdriri,;i astfel, rnr'rlIumitd


: d e a i u r o r a r e a l e F i p i t r o p i e i .E p i s c o p i aa a p r o b a r a c c ' s t e
a j u n s ,c L r r i n d ,p i n d l a s u m a
a
u
E
p
i
t
r
o
p
i
e
i
m
i
j
l
o
a
c
e
l
e
. , r u l , , i " t . r .c l e r i c i l o r ; i e p i s < ' u p i e i ,
''.
r - . l - t. 1 4 5 n t b l e '
o r f a n i d i r . rt - a g r n ad u h o v E cle notat c5 grija stdpiniriieparhialerelativ la vSduve;i
Epitropiei-.il
p
a
r
t
e
a
d
i
n
b
S
n
e
s
c
a
j
u
t
o
r
L
r
n
r
r
i
l
o
'
p
l
a
r
a
. . e a s c in u s e m d r g i n . u
] 1 ] l : : nplr l v l . 3 s t o r , l s - a a d r e s a tc o n g r e s i r l u ei p a r h i a l c u p r o p u n e r e ad 9 3 i n t o c n l i r e g u l t p r e c t s e
p u q ii n c l i s p o n i , a r . l a r a p o r t u . l e , , a d e - u i r aftr d l e q t i " a l e c l e r i c i l o r a c t u a l i f a t d d e c l e r i c i i
. l i r a t e ( , , z a q t a t n i e " Ii i * r i c u s e a m 5 .f a l a d e v d d u v e l e q ; io r f a n e l e p r e d e c e s o r i l o rl o r '
l a 9 c o a l 5; i s d a f l e c u n o $ t i n t e
.,1,-l.g
: l . i j e c a m a m e l e n e p r i c e p u t e- ; l t u ^ t o r i is I c l u c dc o p i i i
p
r
i
v
i
p
{
a
c
o
n
d
i
j
i
u
n
i l o r p r i n c a r e p o a t ef i o b { i n u t
i
n
uj u t n . . c i i ; i
, , , , ^ , i o i l d r _ e p t u l uti. . ' , i - t a
,-crl

drepl"'.

- : . , ^ . , ^ i ^ rC- h
p e c a-r.e e- p
i s c o p i a h .i g i [Jn rnaresprijin penlru Epitropia eparhiall a fost subvenfia
. r : r r i i L roi p r i r n e a , d e i a l t i 7 8 , A i n ' v e n i t u r i l e d e p e a v e r i l e m i n d s l i r i l o r i n c h i n a t e ' D i n
orfanilor clericilor' din
- : . c a s r ; s u b v e n { i e ,, . . h * l r u i u , t a t r u a l l 5 0 0 0 . u i t l " i n f o l c ' s u l
a
c
e
a
s
t
aa a v u t m a r e i n s e m n S :ure sumd.ruu rubueif;"""f1 180 ite orfani"'i. Mdsura
s
u
b
v
e n { i e id e l a r n d n d s t i r i l e
m
u
l
l
u
m
i
t
d
c
5
f
a
p
t
u
l
p
t
n
t
r
u
: . r t r ,p e r l t r u E p i t r o p ; e , m a i i n t i i
p e n t r u 1 2 b . u r s el .a ; c '
r
"
1
2
0
0
d
e
s
u
m
e
i
t
l
e
v
d
r
i
a
r
e
a
s
c
u
f
i
t
d
;
i
l
o
s
t
: r c h i n a t ea, L r e a s taa
c o n s i d e r a b i l 'a j u t o r u l
m
o
d
i
n
m
a
j
o
r
a
,
j t r a r h i a l d . R e z u l t a t r " rol ' r n r r . a E p i t r o p i a ,a p u t u t
'
"
v
i
d
u
v
e
'
.iu.r. pentru ceilalfiorfani ;i
y r : - . : ^ + -L- : ^ ^ - : ^ ^ ^
g e n e r a l dd i n v i a 1 ab i s e r i c e a s c a
T o t i n a c e a s t dp e r i o a d i g i i o t i n l e g i i t u r i c u m i $ c a r e a
i n f i i n f d r i i ' , C a s e i{ 9 . 9 . * " J r n R u s r a , ; i , d u p d ' p i f J u . p u i f r ; i l o r r u s J ; t i ,s - a p u s q i c h e s t i u n e a
p
e
c
l
e
r
icii puqi in disponibilitate
m
a
t
e
r
i
a
l
i
c
e
q
t
e
b
i
n
e
,
m
a
i
: . : r L r r d . . i ns c o p u l O . u u r i i i i i . u .
b
a
s
a r a b e a n df i i n d i n a p o i a t S '
P
r
e
o
l
i
m
e
a
l
o
r
.
o
r
f
a
n
i
i
p
.
i
a
O
u
u
e
l
e
;i
....rtutui",,), cum ;i
a
bia cglSresrll O1l
i
n
s
d
n i g i a t i v a ,f i i n a c e a s t i c h e s t i u n e ,v e n e a d e l a e p i s c o p i e ,
l,ttn
d
e
e
m
e
riturS" pentru sporrrea
o
i
n
e
p
a
r
h
i
e
,
,
C
a
s
i
i
n
f
i
i
n
l
a
- , l L r a th J t i r i r e a d e f i n i t i v d d e a
p
r
e
c
u
m
. g ai
(
"
z
a
$
t
a
t
l
l
i
e
"
)
'
: , , r r d t r r i l odre a s i g u r a r ea p e r s o a n e l opr u s ei n d i s p o n i b i l i t a t e
d
l
n
.
.
n
o
lemc
o
n
g
r
e
s
u
l
c
d
t
r
e
d
e
c
o
n
f
i
r
m
a
t
d
, . i o " i f o , .d i n e p a i h i e r i s .H o t i r i r e a a c e a s t aa f o s t
o
b
l
i
g
a
t
orie
e
n
u
:
l
)
p
r
i
n
c
i
p
i
i
u
r
m
d
t
o
a
r
e
l
e
b
a
z
d
.rie 1881, fixindu-se ca
.emer'itura
de la 5 pind la 50
variind
p..iutt-ul6
ii
u
urm.eazd
lotu
Zl
bisericeati-;
rcnlru fe{ele
.qi
-;;i; , iJ'i.pi,na,orii iqi pot retrage tnnri depuqi 9i plnd la scurgerea a zece.ani, dupl
pentru sporireaveniturilor.ei;
. 1 , r r i n { d-, i n s d a t u n c i a L U i n z i t er d m i n i n f o l o s u l ' , , i a i e i " ,
a
d
e
p
u
n
d
t
o
r u l u i ' m o ' ; t e n i t o r i il u i p i n d l a
m
o
a
r
t
e
d
e
c
a
z
i
n
a
n
i
,
l
0
d
e
- l L r p dt e r m e n u l
f
o
r
m
a
r
e
a u n u i f o n d a l C a s e i 'p r e o t u l
. r l t r e i l e a g r a d d e . u O . n l " p r i m e s cs u b v e n l i e .P e n t r u
c
a
r e c o n g r e s u la a d d u * a t- 2 7 9
l
a
c
o
p
.
,
r
.
6
l
2
g
Z
d
e
s
u
m
a
\larcoci a dar, ca i.pi"riui,
p
e
n
t
r
u
.
c
o
.
n
s
t
r
u
c
{ i qa c o a l e is p i r i t u a l e d i n E d i - , b . 7 c- .o- p
f
d
c
u
t
e
c
h
e
l
i
u
i
e
l
i
l
e
d
i
n
r
;
m
a
s
e
' ' '..,i , t
'i.
sd fie aprobat de sf' sinod'
u
r
m
a
e
m
e
r
i
t
a
l
S
Casa
J" [guiu..nt
,,.ii
-pentru
urmdtoare'
pe-rioada
in
decit
rapt care nu s-a indeplinit
bisericeqti qi din eparhia
Trebuie notat ce la dezvoltarea diferitelor a;ezdminte
c
e
n
t
r
a l e b i s e r i c e q t i 'p . r i n .c a r e
B a s a r a b i e i ,a c o n t r i f u i t m u l t d i s p o z i l i u n e a o c i r m u i r i i
luminlrilor bisericeqti'
vinzarea
din
rdmase
iumelor
a
:-a inlocuit varsarea la sinod
suma totali a veniturilor
p
r
o
c
e
n
t
e
.
d
i
n
u
n
o
r
a
n
u
m
i
t
e
a
n
u
m
a
i
l
a
s
i
n
o
d
rrin trimiterea
nevoilor
;. i; Lumindri, iar restul era menit pentru satisfacerea
Isericeqti din cut.ii ;i'pentru
din
la.
sinod
anual,
vdrsatd,
fi
a
ce
urma
sumei
stabilirea
.."f. ii*iiceqtir,".
b
i
s
eriv
e
n
i
t
u
r
i
l
o
r
a
t
o
t
a
l
d
c u m s e ^ q t i es' u m a
t a r t e a b i s e r i c i l o r ,s - a l u a t c a n o r m i , d u p d
s
u
mi
a
c
e
a
s
t
d
C
h
i
q
i
n
d
u
l
u
i
i
n
e
p
a
r
h
i
a
1
8
6
8
.
. - e $ r id i n c u t i i g i O . - l u i r - i n d r i , ^ d i n a n u l
se vdrsa'
s
u
m
S
a
c
e
a
s
t
S
d
i
n
s
i
n
o
d
a
l
e
,
u
c
a
z
u
r
i
l
o
r
I
n
u
r
m
a
c
o
p
.
r
.
7
5
: atinscifra de 67 681
pentru satisfacereanevoilor eparhiei
.rnual, 25.,( lasinod,-iar restul iiminea in Basarabia
..,cale'''.

ul

CAPITOLUL III
Starea religioasd-morald a pastori(ilor.
Clddirile bisericeSti.- Predici Si invd(dturi.
Desfiin(area iqrmaroacelor in zile de duminici.- Procesiunea cu sf . Icoand din Gdrbovd(.- Ocrotirea sinistraliLor ;i nevoiasilor.- Frd(imi Si epitropii parohiale.
1.
Avem pufine informafii despre starea morali-religioasd a pdstorililor basarabeni in
aceastd perioadi. Cu inceputul noii vie{i, sub ocirmuirea strdind, populalia bdqtinagi gi mai cu seaml sdtenii - ajunsese,treptat, aproape cu totul strdind de acele mari schimbdri ce se petreceau in pdturile superioare. in schimb, fireqte, trebuia si creascdin aceasti populalie interesul pentru credin{d, pentru bisericd - singurul aqezimint ce-i rimdsesemai accesibil. $i intr-adevdr, in pulinele stdri privitoare la pdstorilii din eparhia
basarabeand se gdsesc dovezi cd acegtia aveau o deosebitd dragoste gi interes pentru
bisericS. Arhiep. Pavel mdrturisegte ci parohienii basarabeni,- qi indeosebi cei de
prin satele depdrtate de oraqe - qi-au pistrat sufletul curat, cdldura gi puterea simfimintului religios, aga incit un preot cu rivni pent{u datoria lui izbuteqteugor si-i induplece a clddi o bisericd noui cu mijloacele lor'". O qi mai puternici influen{5 aveau
asupra sdtenilor credincioqi - cSlugdrii qi, indeobqte vorbind, ministirile basarabene.
Interesul pentru aceste locaguri qi pentru bdtrinii sihastri ddinuia in popor de mult timp
gi totdeauna se obiqnuiau pelerinaje la aceste locuri sfinte. imprejurdrile noi ce au survenit au intdrit in populalia basarabeanS,qi mai mult, acest interes, pelerinajele pe
la mlnlstiri devenind gi mai dese, adiugindu-se gi acelea pe la mindstirile ruseqti. Dintre acesteadin urmi, erau vizitate de moldovenii basarabeni mai mult Iavra ,,Pociaiev"
din gub. Volini, qi mai ales aceea din Chiev, precum qi alte ministiri din acest oraq.
Umblau, insi, qi pe la alte mindstiri de peste Nistru. De obicei, pelerinii plecau singuri ;
insd se intimpla cd unii preofi se duceau pe la mdndstiri cu grupuri intregi de moldoveni,- cum fdcea, de pildi, de cite trei-patru ori pe an, cunoscutul preot $tefan Ciuhureanu'''t. $i aceastd dispozilie sufleteasci e de crezut ci exista la mulli credincioqi din
eparhie. Erau, insd, sate in care starea religioasl a locuitorilor lisa mult de dorit :
parohi-enii nu cercetau slujbele bisericeqti qi ardtau prea pufin interes pentru cele
rfittt"' ".
Autoritilile eparhiale luau toate misurile spre a inldtura acest neajuns din viafa p5storililor. Printre mijloacele de educalie religioasd, de care se folosea stipinirea eparhiald din Basarabia in aceastd perioadd era, in primul rind, grija clddirilor bisericegti.
i n B a s a r a b i a ,e r a u 8 6 2 d e b i s e r i c i , d i n t r e c a r e m a j o r i t a t e a e r a u f d c u t e d i n n u r e le, foarte vechi, f iind lipsite de orice podoabS, atit in interior, cit qi in exterior'".
Sfintele vegmintegi alte otiecte din veqmintdrieerau pdstrate in multe biserici in dezordinegi in mod neglijent''".
Fafd de aceastdstare de lucruri, arhipdstorii cereau ca preolii sd aibd neapdrati grijd de biserici spre a le aduce intr-o stare mai bund. De asemenea,'in vremea vizitelor
canonice arhipdstorii iqi dideau personal silin{a sd influenleze pe siteni spre a face reparaliile cuvenite, sau chiar sd construiascSbiserici noi qi, mai des, de piatr6. Din anul
1878, construirea noilor biserici a fost mult inlesniti prin faptul cd eparhia Chiqinlului
din acest an a inceput si primeasc5, pentru nevoile ei, o anumitd sumd din veniturile mindstirilor inchinate din Basarabia. Din acest izvor, in curs de trei ani,1878-1880,- S-o cheltuit pentru repara{ia qi construirea bisericilor suma de 73736
rubler27.
in urma mdsurilor ardtate, sub Antonie s-au reparat qi s-au ridicat din nou 300 bir28.
serici
Sub arhiep. Pavel numdrul bisericilor noi a sporit qi mai mult.
inmullirea treptati a numerului bisericilor de piatri ce au fost ridicate intre l87l
qi 1882 se poate vedea, mai uqor, din tabloul ce urmeaz6:

tt2

- Predici .;i invd(dturi._


: t'tt sf . Icoand din Gdrbo_
:.,tpii parohiale.

= p a s t o r i g i l o rb a s a r a b e n i n
- = ' r d .p o p u l a l i a
b d q r i n a g_d
'-i,nd
d e a c e l em a r i s c h i m _
: : b u i a s d c r e a s c di n a c e a s _
i - g u r u l a q e z d m i n tc e _ i r d _
.-; la pistorilii din eparhia
| ::a-soste qi interes pentru
indeosebi cei de
. : 6 l d u ;i
ra ;i puterea sim{i_
- ' z b u t e t t eu ; o r s i _ i i n d u p _
: - r e r n i c d i n f l u e n { da v e a u
-: rndnistirile
basarabene.
- - : in popor
de mult timp
-::ejurdrile
noi ce au sur_
: . : t n t e r e s ,p e l e r i n a j e l e p e
. n d n i s t i r i l e r u s e g f i .D i n _
- j.
mult lavra ,,pociaiev..
; :andstiri din acest oraq.
; relerinii plecausinguri
;
;:-puri intregi de moldo_
,..lul preot $tefan Ciuhu_
: - : . a m u l l i c r e d i n c i o g id i n
- ,rr lSsa
mult de dorit :
- -::n interes pentru cele
. - - . - n e a j u n sd i n v i a l a p d s _
. : : r l o s e as t d p i n i r e ae p a r _
;- ra clddirilor bisericeqti.
'::
er ? L l f d c u t e d i n n u r e _
':-r-ror.
cit gi in exte_
. ' . . n m u l t e b i s e r i c ii n d e _
: a a i b d n e a p d r a r ig r i _
-: r.ci.
in vremea vizitelor
:r )ateni Spre a face repa_
:.). de piatrd. Din anul
;d eparhia Chigindului
- .:nrra
sumd din venilu_
: curs de trei ani,_
, c - . c j j o rs u m a d e 7 3 7 3 6
- " : d i c a rd i n n o u 3 0 0 b i _
, nar mult.
- ...srridicate intre lgTl

Numdrul
total al
bisericilor

Anii

l 871
1872
1873
1874
l 875
1876
1877
I 878
I 879

I 880
l88l
l 882

874
862
871
867
867
876
876
r002
r002

l 008
1026
l0l6

N u m i r u l b i s e r i c i l o rf d c u t e
din nou

Numdrul bisericilor
de piatri

458
474
494
487
487
.513
513
586
516

de lemn

de piatri

416

:ss

377

l5
8

I
I

380
380
363
363
416
416

ll
t2
8
5
10
l0

416
418
400

(doui tencuite
pe temelie de
piatri)
9
t6
ll

s92
608
616

de lemn

;
I
(rogatoriu)

2
3

In acelaqiscop educativ-religiospentru parohieni,


stdpinirea eparhiali, ca gi in prima
perioadi, iqi drdea mult ostenealasd inzestreze
bisericile iu.4irrtrebuincioas.
de'.i1,,,,
rar pe de altd parte arhipdstorii luau mdsuri
ca stuluei" aun
sd
se
faci
in
rinduiala
cuvenitd, cu evravie, impunind. ac,eeaqigriji
"Li"*i
qi ;;r;;;;;i;;preolimii,
ceror cercuare
protopopegti, cum qi celor eparhiale. pentru
a'atinge', mai u;or, acest scop, congresur
eparhial a hotirit sd ia drepl cdl6uzd, in aceastr
cf,estiune, ,,consideragiunileFrd{imii
din saratov, cu privire la bundcuvil"ta, poa*il,'-.iti."u
;i cinrarea bisericeas:t;..9rTtt
Pe lingd aceasta, pentru ca masurile ardtate
mai sus sr-qi poatr atinge scopul,
congresul a decis ca: a). consiliu.lprotopopesc
sd aibd drept de-control asupra cintdrelilor
in privinfa

oficieriiserviciuluidivin ; uj .l"ie."tii ;giliffi,'sd

fie obligalia indeplini,


timp de o sbpt5min5,.s.l.ujba
lor pe iingi catedraladin Chiginbusau mitropolie,
iar cei
noldoveni- in parohiire moldov.r.qi - aceasta
cu scopul de a deprinde serviciur
cuvenit'Hotdrireacongresuluia fost aprobatd
a" u.rripartoi.*oaut;cu aceastas-au luat
mdsurica, in genere,.slujbele.
dumr"r.iu,;1i1^biseri..s'.,it--gle.r;;i,a;;;
oiinduierile
bisericegti
"''
sd se
facd in toate bisericilelL fel, dupd tipiiui
Potrivit cu ideeaprincipalSin politiia rusi fa15
de Basarabia- aceeade a lega,cit se
poatemai strins,populaliabasarabeanide
statui rus - in aceastaperioadi s-a fdcut in
viagabisericeascd-int5.un
pas mai o.pu.t.,9 u"urn."r t""illrr-rriile qi
chiar mdndstirile

sdfacdituluudumnezeias.a
n,i nu,nuiin r. moldou"n"ur.e,
I"ji'r;":::1"r1"1""'je99l]cate
2.
un alt mijloc de inriurire asupra pdstorililor in
spiritul bisericesc in aceastd perioadi,
ca ;i in..acea precedentd,.au toit pieaicile.
Dupd cum s-a ardtatrra, predicile bisericeqti
aveau, de obicei, in prima perioadd,
subiecte abstracte" Nu
erau.strdine. p.opoueauitoriloi
-le
fi iJ";r" politice, privitoare la
datoriite cetd{eneqti,insi acesteidei nu rruuio.."
-;i';;;J;.;;,
qi nu r."."uu mai departe
3 N. Poporschi

ll3

de afirmalii generale cu privire la datoriile de supuqiai larului, la credin{5 fa{d de tron,


iubirea pentru patria noud etc.
,,Epoca marilor reforme" a influenlat mult gi con{inutul predicilor bisericeqti.
'5
La locul cuvenitr s-a relevat cd migcarea din noua perioadi a creat o intrea;
concepfie gi in privin{a chestiunilor bisericeqti.Ideea fundamentali a acesteiconceptii e
aceea ci educa{ia poporului trebuie sd se facd in spirit strict bisericesc ortodox, qi
singurul conducdtor autorizat al poporului, in chestiuni sufleteEti,este clerul. Cu vreme
cind in politica generald a Rusiei a inceput sd se intdreascdcurentul conservator, aceas
concepfie s-a lirgit, cuprinzind mai multe laturi de via{I, ;i astfel a ajuns pentru mulli r
numai o conceplie teoreticd, dar qi un program de activitate.
E lucru cunoscut cd, pe atunci, in Rusia incepusea se rdspindi cu multd putere diferi
curente din Apus, atit in chestiuni de gtiin!5 pur5, cit ;i in domeniul ndzuinfel
practice, -- in morald, religie etc. Naturalism Ei materialism in qtiintS, epicureism
i n d i v i d u a l i s mi n v i a { 5 ,- a c e s t e ae r a u c u r e n t e l ed o m n i t o a r e ,d i n c a r e a i e ; i t c u n o s c u
,,nihilism" - mai mult o dispozilie sufleteasc5,o atitudine, decit o anumitd concep{ie,r
o nizuinfd hotdriti de a rupe orice legdturd cu trecutul, de a renun{a la orice autoritate I
in ritiin{5, fie in morald, fie in societate sau familie.
Opugi acestor curente, acestei miqciri dizolvante, s-au ridicat adeplii vechiului slavr
filism, credincio;i rostului tradiliei, devotali religiei ortodoxe, cu idei patriotice qi patl
arhal-monarhiste. Concep{ia slavofililor avea adinci riddcini in trecutul Rusiei, in
mullumitd curentului occidentalist gi mai ales ,,nihilismului", - care a ajuns la vidi
exagerdri extremiste, producind gi incercdri violente de a schimba regimul politicrr]6,aceastdconceplie a cdpdtat qi mai multd tdrie, devenind in curind un puternic curent
viata obqteascdqi un insemnat sprijin pentru guvernul {arist in lupta lui contra ideilor
modi venite din Apus. Slavofilismul a ajuns la acest rol de indrumdtor al spiritelor gi <
inspirator al stipinirii ruse mai ales in activitatea cunoscutului ,,Comitet slav" d
Moscova in frunte cu pre;edintele lui, vestitul scriitor-publicist Ivan Acsacovr'
Activitatea acestui comitet a avut loc pe la mijlocul periqadei,insd ideile lui au luat naqte
mai demult, avindu-si izvorul in vechiul slavofilismr38.
in activitatea ,,Comitetului slav" slavofilismul a incetat a fi o concepfie teoreticS,cu
era pe vremea lui Nicolae I, gi, potrivit cu condiliunile qi imprejuririle vrem
s-a transformat in program practic cu scopuri precise in viala socialS q;i cu anumi
idealuri in politicS. Pdstrarea neqtirbitd a tradiliilor vechi in religie, in familie gi in via
sociald,afard de gerbie ; infiptuirea idealului imperialist ?n politicd ; triumful popoarek
slave in frunte cu ,,victoriosul" popor rus, $i, ca incununare, cucerirea larigradult
etc.- iatd ideile principale ale noului slavofilism.
Aceasti concepfie se potrivea cum nu se poate mai bine cu vechile principii a
vielii bisericeqti din Rusia, qi trebuiau, bineinleles, sd devini qi izvor de inspira{ie,
cdlduzd pentru tot clerul, al cdrui reprezentan{i - arhiereii - erau de mult ridica
la demnitatea de inalli dregitori ai statului. E lucru firesc ca arhipdstorii ruqi d
aceastdperioadd sd reflecte in activitatea lor ideile ,,Comitetului slav", in tot ce priveq
viala statului qi, indeosetri,acea a bisericii. Aqa era pretutindeni in Rusia, a$a a fo
5i in Basarabia.
Ideile arhipdstorilor puteau fi expuse mai uqor in predici. $i arhipistorii basarabenid;
aceast5perioadd redau in predicile lor, cu toatd exactitatea, ideile dominante din via
bisericeasci de pe atunci. Ei nu evitau gi chestiunile abstracte,de rnorald cregtineasci 1
genere,de dogme - acele chestiuni ce constituiau aproape singurelesubiectede predici 1
perioada precedentd,insd subiectul principal al propoviduirii lor erau chestiunile actual
Acestea nu erau ocolite nici chiar de preasf. Antonie care, indeobqte vorbin
propovdduia foarte rarl3e.
Mai clare, mai precise qi mai hotirite idei in privinla aceastase gdsescla arhierer
Pavel care, pe lingi alte calitili, era gi un foarte bun oratorrnO.Fie in catedrala di
Chiqindu, sau in vremea slujbei prin sate gi oraqe, unde i se intimpla si oficieze servicir
divin, in timpul vizitelor canonice ce le fdcea foarte deslo', Pavel se adresa citre norod c

tt4

a credinld fati de tron, la


i , - e d i clio r b i s e r i c e g t i .
:-.rad5 a creat o intreagd
, , i a a c e s t eci o n c e p l i ic r a
- - r i s e r i c e s co r t o d o x , ; i c d
: : . B S t c l e r u l . C u v r e m e a ,
- - : : r t u l c o n s e r v a t o r ,a c e a s t e
''.. a ajuns
Pentrumulli nu

.-rlntdri frumoase, in care stdruia sd explice menirea omului, sd deqtepte dorinfa 9i


- :drirea de a merge pe calea desdvirqiriigi sd-i trezeascdginduri inalte, sentimentesfinte'
pavel, insd, nu se mdrgineqtela acestesubiecte qi vorbeqtein predicile lui, foarte des,
-: .-elemai complicate probleme ale epocii, aritind intr-o formi categoricd qi felul cum
---:uiesc solulionate aieste probleme. Starea contemporand a spiritelor, chestiunea
sociale, rolul qi menirea presei in via{a poporului, .influen}a
=;:liralii qi neegalitdlii
-vielii
ruse, adeviratul patriotism falS de monarh, idealurile
-:rdentului asupra
:rerialiste ale politicii ruse gi altele multe ca acesteaerau subiectelepe care Pavel le
:.i.,olta in multe predici qi nu in treacdt, ci pe larg, expunindu-;i fnliq qi clar 9i conceptia

i-:

: .-u multi putere diferite


'domeniul ndzuin{elor
-' ':r
;tiinj5, epicureism qi
" .are a ieqit cunoscutul
:
d n u m i t ac o n c e P l i ec, u
: : :r la orice autoritate fie
: .,' ;depfii vechiului slavoJ e i p a t r i o t i c e5 i P a t r i :- ': trecutul Rusiei, insd
rare a ajuns la vddite
: - r : r e g i m u i p o l i t i c r l i b-,
:r- - I lrn puternic curent in
:' ,::a lui contra ideilor la
lr,-- --atoral spiritelor;i de
.. ..Comitet slav" din
r*l , - i-st Ivan Acsacovl'17.
r , :eile lui au luat na$tere
fl
itr
1 "

iti

r"'
hr

],p
Ir

lilt

l .

: . c e p { i et e o r e t i c S ,c u m
nprejurdrile vremii,
..,ciald;;i cu anumite
in familie qi in viala
. r r r r - i m f upl o p o a r e l o r
-crirea farigradului,
.echile principii ale
' . . r r d e i n s p i r a l i e ,g i
:-:u de mult ridicali
,:nipdstorii ruSi din
..'. in tot ce Prive$te
:: Rusia. a;a a fost
':torii basarabenidin

l ' : i . r m i n a n t ed i n v i a l a
- :ald cre;tineascein
}"

tffi

d e p r e d i c ii n
..hiecte
' , . . . ' h e s t i u n i laec t u a l e .
r r d e o b g l ev o r b i n d ,
..i gasescla arhiereul
:.e in catedrala din
. .6 oficieze serviciul
rt:esa c5tre norod cu

Toate aceste idei, cu orizonturi sociale gi politice atit de largi, ce dezvdluiesc in


.:riepiscopul Pavel,un adept credincios al slavofilismului qi imperialismului rus, cum 9i un
=::rg'luptitor pentru infiptuirea lor in viald,-ideile acesteaerau, bineinleles,un fel de
- cel.pu}in la
,:::-e;t in pustiu in Basarabia,unde nici chiar preo{ii nu le puteau intelege
ordqeni 9i
de
af
ard
populalia
bigtinaq5
: --Jputul arhipistoriei lui Pavel ; iar
'-rclionari -.ra
cu totul strlini de avintul qi visurile arhipdstorului, cu atit mai mult, cu
:.: nu cunogtea, deloc, nici chiar limba predicatorului'
Evident ci asemeneapredici, neavind legituri cu viafa locald, nu pot caracteriza pe
:i:rorilii basarabeni. Totuqi, insi, e necesari cunoa$terea conlinutului lor, deoarece,
.,--rr. id.i, degi nu puteau avea o aplicalie nemijlociti in viafa bisericeascdlocald, tocmai
:.i rdu acelea care det"rrninau atitudinea gi linia de conduitd a arhipistorilor, influenlind
:-:n ei pe subalterni, pe preo{i, contribuind la formarea mentalitdlii lor 9i dindu-le
indrumare respectivd.
in ce privegie activitatea preolimii in propoviduire, ea nu era prea strilucitd.
S:ipinirea eparhiald, ca qi in peiioada intiia, stiruia sd dea preolimii, in aceastdprivin15,
,: sprijinul. A;a, incd pe vremea lui Antonie, pentru ajutorul preolilor in propov5duire,
,-3u rr;dus in moldovene$tecatehismul cel mare de mitr. Filaret, precum qi alte cdrti cu
-.rnlinut spiritual-dogmaticra".in acelaqi scop, dupd dispoziliunea stipinirii eparhiale, in
-.',.'.pu.h. locald din 1872, a inceput a se publica invdlituri simple gi accesibilepentru
.opo., privitoare la diferite vie{i. Cu alcdtuirea acestor invSldturi ,,f,"t::. insircinali
...,f.roiii seminarului, cdrora arhipdstorul le-a indicat gi subiectele'oo.Unele predici,
rdreptate contra vitiilor rdspindite mai mult in popor, erau traduse, din porunc,lthi.p.
' ot in
? : v e i i n m o l d o v e n e g t e ; it r i m i s e p r i n e p a r h i e o d a t l c u r e v . e p a r h . c a s u p l i m e n t ' 0 "T
-.1. eparh. s-a dperit qi o listd de publicatiuni cu predici ce puteau servi de ajutor pentru
r -<olii de pe la sate'
Spre a indemna qi mai mult preolimea Ia propovdduire, stdpinirea eparhiald..acerut
, , u r o r d e l a c o n g r e s e l ee p a r h i a l ed i n 1 8 7 1 q i 1 8 7 5 ,s u b l i n i i n df a p t u l c d , , d e l a u n i i p r e o f i ,
:dstorilii rareoriaud cuvint de invd1dtu16".TotodatS, arhipdstorul cerea sd i se aducd la
::nogtin{d atit numele preolilor ce se ocupd regulat ctr,propovdduirea,cit qi numelecelor
E de notat cd misuri identice se
:e neglijeazdaceastdimportantd indatorire pdstoreascdrno.
-au gi mai inainte'''.
pe la inceputul perioadei,sub Antonie, blagocinii erau obligali s6-i raportezein fiecare
,n despreinvdlSturile tinute de preo{ii lor subalterni qi, in acelaqitimp, sd-i inainteze chiar
. predicile'*'.
Cu toate mdsurile luate, propoviduirea, mai cu seamd la inceputul perioadei' se fdcea
.rarte slab. Nu aducea folos- nici indatorirea de a prezenta autorit5{ilor predicile
- lipsa de preoli cu
licialerae. $i nu era de mirare: ddinuia inci vechiul neajuns
creqtineqti.
in
dogmele
fost
fi
bine
orienta{i
care, singuri ei, ar
--oal6
Cu vremea, ins'd, se iveau pdstori ce-gi indeplineau aceastd datorie cu mult6 rivnd,
-".o.i qi cu deosebitdizbind6. Un preot umbla prin sat cu testamentul nou in buzunar, qi
-rde observa norodul adunat, fie lingd voloste, fie pe stradd, intra in-vorbi 9i incepea sd
din evangheliebucdli mai dinlinte pregdtite,dind qi explicaliir50.Cunoscutul preot
--:reascd
Ciuhureanu, cu toate cd nu avea studii seminariale,intre altele, avea o puternicd
Slefan
'-:iurire
asupra parohienilor sii prin predicile rostite in l. moldoveneascd,ce erau' pe
ll5

semne, aproape de priceperea qi spiritul lor. Parohienii il ascultau cu mare drasr


spunind cd dinsul ,.vorbeqtedin duhul lui Dumnezeu" gi cd ,,intr-insul este putril
D u m n e z e u " ' t ' . U n a l t p r e d i c a t o rd e m a r e v a l o a r ee r a T e o d o r L a g c o v ,b l a g o c i ng i p r e o l
sat' Chiperceni, ,,student" al seminarului din Chigindu. Predicile pirintelui Teodor, ro
in I' moldoveneasci la fiecare slujbd dumnezeiascdgi in diferite ocaziuni, se disiinp
printr-o mare iscusinlddin punct de vedere al regulilor omileticii. Predicile lui in l. rui
qi publicau, adeseori,ca model, in revista eparhialS qi in alte reviste biser. din Rusiar52
Pe lingi predici, preotii mai erau obligali, din 1873, sd citeasci parohienilor invdli
bisericeqti-religioase, in zile de sdrbdtori qi duminica. De obicei, aceste invdii
(,,co6eceAosanun") se rosteau sau in biserici, sau in qcoale, dupd utrenie, inair
liturghiei sau dupd liturghie, mai des insi dupi prinz. tiupd mdrturisirea preolilor
^acesie
aceste invS{ituri se aduna multd lume nu numai din satele unde aveau loc
e
niri, dar qi din imprejurimir53.
Informa{iile referitoare la predicile preo}imii ne conduc la concluzii nu toc
satisfdcdtoare.Evident ci populalia basarabeand,in situafia ei izolatd de atunci,
insetatd de grai viu, de leglturi sufletegti mai strinse cu acei ce erau chemati r
conducdtorii ei' insd, ea avearareori norocul sd audd un asemeneacuvint qi si simtd ar
de legdturi. Majoritatea preotimii era lipsitd de darul propovdduirii. in ce priveqte
arhipdstori, aceqtiaerau atit dupd limbd, c?tqi dupi ideile lor,
in intreaga lor mentalil
a$adar,- cu totul striini de sufletul pistorililor bdqtinaqi.
3.

O altd grijd a stdpinirii eparhiale locale, cu privire la viala religioasS-mor


a pistorifilor basarabeni, era, qi in aceasti perioadi, desfiin{area tirgurilor in zile
duminici.
Chestiunea era veche, incd de pe vremea mitr. Gavriil.
Sforfdrile, ins5, ale primilor ierarhi basarabeni nu qi-au atins scopulrl'a.in 1g5g
urma interventiei arhiepiscopiei,,,Pravlenia" oblastieia dispus ca in zil6 de sdrbdtori qt
duminicd toate prdvdliile, circiumile qi birturile sd nu fie deschiseinainte de sfirgitul slu
dumnezeiegtiin biserici. insd dispozifiunea aceasta n-a fost luatd in seamd.
in urma mai multor interven{ii atit din parlea preolimii, cit gi din partea popula}iei
chestiunea a fost trecutS la instanlele superioare administratiu., gi in t'A6Z oUerirocurc
sinodal, printr-o circulard, aduce la cunoqtinfa celor interesafi cd se vor lua mdsu
cuvenite de citre ministerul de interne.
Cu toate cd hotdrirea luati de sus era categoricd, autoritdfile locale civile n-au fi
nimica in aceastd p.rivin15,- tirgul se fdcea duminica, ittiu. gi in chiqiniu.
l87l primdria Chigindului a hotdrit ca tirgul sd nu se facd duminica, dar in zile
Iucru - miercuri qi joi' Cu acest prilej, stipinirea eparhiald s-a adresat guvernatorulu
zemstvelor, cerindu-le tot sprijinul in aceasti chestiune. De asemenea, preolii au 1
chema{i sd indemne pe sdteni a nu veni la tirg decit miercurea gi joia. peste'cinci i
autoritifile eparhiale au pornit o noud luptd in aceeaqichestiirne.in tSSt arhiepisco
a intervenit, inci o d3r3,.p.^ lingd autorit5jile locale gi de la centru, cerind ajutor qi dr
oberprocurorul sinodului, insd intervenfiile n-au fost satisficute.
4.

Printre misurile luate de stdpinirea eparhiald din Basarabia in scop educativ, mor
religio.s, al populafiei locale, erau unele mai nimerite, care, muilumitd feiurite
imprejuriri, au avut mai mare succes gi urmiri mai adinci. Astfel a fost procesiunea
sf. icoand din Garbovdf, infiinlatd in 1g5g, pe vremea preasf. Antonie.
Icoana maicii Domnului, zisd ,,din GArbovdt", se zice cf a fost adusd la min. cu acel
nume de un colonel rus incS-pe la sfirpitul v. XVIII. Ea era pdstratd de mult timp
familia acestui colonel gi a fost diruitd mdn5stirii cu prilejul mor{ii lui ndprasni

116

-::mplate in Basarabia.Curind dupd aceasta


au avut loc ndvdlirile turcilor prin finuturile
B'sarabiei, qi mdnistirea GdrbovXl a fost nu o dati arsd de dupmani. Cu ioate'ci focul
. :istrus locaqul aproape cu desivirgire, icoana colonelului a rbmas nevitimati. Acest fapl
. :.rst socotit de credincioqi ca un semn deosebital lui Dumnezeu, qi icoana a inceput a fi
:.nsideratd ca f5cltoare de minuni '"0. De atunci dateazd qi un fel de pelerinaj al
-:.$tinilor la mindstirea G6rbovdl spre a se inchina sf. icoane a Maicii Domnului, din care
: :rp a luat naqteregi credin{a in multe minuni qi vindeciri miraculoase,ce ar fi avut loc la
-inastirea G6rbov51, care a devenit astfel
un centru de via{i religioasd,cu o influentd ce
:itrundea in toate col{urile Basarabiei.
in 1858, ciliva cregtini, locuitori din Chiqiniu, imboldifi de sentimentul religios,
,-:u adresat stdpinirii eparhiale locale cu rugimintea de a infiinla o procesiune in iare
i: icoand sd fie adusi in fiecare an pe la Pocroave (l oct.) de la mindstirea GArbov|l
: Chigindu qi sd rdmini in acest oraq pini la 17 aprilie, timp de mai bine de 6luni, spr6
i : se putea inchina qi populalia oraqului. Arhiepiscopia Chiqindului a dat curs acestei
:t:eri, avind consim{dmintul autoritdlilor civile locale, gi in ianuarie 1859 s-a aprobat
- rldrirea sinodului ca sf. icoani a Maicii
Domnului ficitoare de minuni din GAibovdt
.5 fie adusd in fiecare an, prin procesiune religioasS,de ziua Pocroavelor, la Chiqindu, ld
::'erica de pe lingd Casa arhiere?gge,qi sd fie dusd inapoi la mdndstirea GArbovif, de
: :a sf. mare mucenic Gheorghe'"'.
Cu vremea, pentru aceasti procesiune a inceput a se intocmi un anumit itinerar care,
:.1 an in an, se schimba, atrdgind tot mai multe sate noi in sfera influenlei acestei
:.:emonii.religioase. in fiecare sat pe unde trecea procesiunea,sf. icoanl r" op."u un timp
::ecare, innoptind chiar in unele din ele. Tot timpul cit se afla icoana in sat, eia purtatd pe
, .'aselecredincioqilor,cu rugdciuni, zi qi noapte, fiind insolitd de lume multd, cire trecea
: - :coana din sat in sat, socotind participarea la procesiune ca pelerinaj religios, plScut
- Dumnezeu.
.{'ldturi de procesiunile cu sf. icoand, zisd ,,din Garbovel", o mare influen{d asupra
- :orului bdgtinaq.aveagi
serviciul divin care in satele moldoveneqtise ficea gi acuma in
TrrldoveneascS'oo.
Odatd cu noile dispoziliuni din a doua perioadS, in'multe sare
-:epuse sI pdtrund^5in slujba bisericeasci
gi l. slavond,fdril, inia, ca sd inldture pe cea
-.doveneascdlse. in schimb,
erau sate unde slujba,.
ie."u gi acuma numai in
*. .dovenestet60.
5.
in vastul program de activitate reiigioasd-bisericeasc5,
intocmit in ,,epoca mariror
-. r':me" in Rusia, intra gi grija
de credincioqii sinistrali gi nevoiaqi. Peniru a le veni
:-::ioro in ajutor in cazuri de nenorociri, precum qi la bitrinete, s-au proiectat in Rusia
l:a1imi" 9i ,,Epitropii" - aqezdminteprin care se credea cd poate fi satisficutd mai ugor
-:i-re?, aproape generald pe atunci,
fl: a se acorda parohienilor dreptul de a participa la
- :ducerea vie{ii parohiale bisericegtir6r.Noile aqeziminte urmau u r. infiinlu prin parohii
:<_ baza..legilor din 8 mai 1864 - pentru ,,Frd1imi", qi 2 august 1'g64- pentru
'-.
: l:troDll"

-{ceastd misurd a fost adoptatl gi de arhipistorii basarabeni, ei fiind indemna{i de


::::e autoritilile superioare. intiia ,,Fri1ime" in eparhia Chiqiniului .a fost aceea
, si. Alexandru Nevschi", infiinlatd in Chiginiu, pe lingi cated,rald,lal9 februarie 1866,
-, azil pentru cei sdraci gi neputincioqi, deschis pe lingi ,,Fr61ime..?n 1g69. pentru
::.asla din urmd s-a intocmit un regulament, qi in primii ani ea se afla sub conducerea
--ei asocialii laice, care a_avut ca intii preqedinte pe Alexei Novgorodlevr63.
O alti ,,Fri1ime", foarte bine cunoscuti in Basarabia,a fost aceea numiti ,,Pocroavele
\l:icii Domnului" din satul Tamur sau Vvedenscoe,jud Cet. Albd, infiintati in
mod
-un
--rial la 31 oct. 1870. in acestsat, inci din 1842, exista
azrl,inilpt prin stiruin{a qi, in
-:i"e parte, cu mijloacele
vrednicului preot Ioan Gorbov. in 1870, Goibov, impreuni cu
- , dldtorul Luca Maliarov qi
siteanul Ivan Criv{ov, au adunat 8000 ruble.- din care

tt7

4000 fusese ddruite de. insuqi Gorbov,- gi au intocmit un proiect de regulamen


intervenind pe lingi arhiepiscopie pentru aprobarea ,,Frd1imii". pe atunci u.ihi,ri u,
addpostea aproape 70 de nevoiaqi de ambele sexe. Astfel a luat fiinli aceastd instituli
Frilimea ,,Sf. Pocroave" dddea ajutor nu numai celor addpostifi in azil, ci qi alt<
parohieni, pe diferite cdi, mai cu seamd in cazuri de mari nenorociri, de foamet
ajutindu-i cu bani, imbrdcdminte, mincarer6a.
Afard de aceasta,in
s-a infiinlat Frdlimea ,,sf. Arexandru., de pe lingi catedral
}872
"a
din Tighina ,,in scopul"
-- da
-- -r
aiutc
- 9lm se spune in'regulamentul Frdlimii -- ,,de
tuturor bolnavilor qi schilozilor ce au nevoie di ajutor obgtest,,'65. "-Un -alt aqezimint ce urmirea, de asemenea, satisfacei.a nevoilor materiale
.
al
parohiei, deqi in alt domeniu, erau epitropiile bisericeqti-parohiale.
Ca multe alte institulii bise.riceqti,qi aciste epitropii ili aveau originea
in miqcare
epocii pentru inviorarea viefii bisericeqti din Rusia''u6.in 1864, si-nodul
a iniocm.
o .anumiti lege (<,llo-no;rcen1eo_qepKoBHbrx npnxoAcKr,rx noneqr,rreJrbcraax>>),
car(
printr-un ucaz al consistorului, a fost trimisi blagociniior,
ce erau chemali si aduci
---I
cuno$tinfa.tuturor prgo_filorqi parohienilor legei sinodald spre execut;;;'t?.'
- Dupd legea din .1864,-intiia grijd a epitropiilor eparhiale era aceea de a ajuta I
impodobirea bisericilor gi la intrelinerea loi in buni staier68.eperul consistorului
a rima
'existenla
insd, multi vreme fdri urmiri, - p,rgofii incepind a uita de
tegli menfionate
Sub' arhiep. Pavel stdpinirea
-epaitriali a in'ceput sd ceari cu mai mult6 iniisteni,
infiin{area acestor aqezdminte, inie nici atunci rezultatul n-a fost satisfdcitor, gi pini
1
Js]8 in intreaga Basarabie nu s-au infiintar decit 66 de epitropii.-irr55;;i';;iiropi1,
infiinlate n-au durat multd vreme. in 1881, rdmdsesenumai il . p6 de altd pu.t.,
irr"L di,
ele izbutise si adune pind Ia 7000 ruble gi cu mijloac-erlelor ajutau .utt
lu'reparafii
bisericilor qi la inzestrarea lor cu veqminie, vase'etc.l6e.
Soarta epitropiilor bisericegti-parohialee foarte instructivd: din istoria lor
rezulti
convingerea cd instituliile acestea erau, in Basarabia, cu totul artificiale. poporu
basarabean, inldturat de la orice participare activd Ia viala bisericeascdgi
linut zeci de an
in astfel rle conditiuni, bineinleles ci nu purea, dinfr-odatd, * i"ieieage-int.i.r.f
bisericeqti, indemnat printr-o dispoziliune venlti de dinafard : gi aceasta cu
atit mai mult
cu cit mdsura era luatd
un regim nou gi in multe privinle - oameni, orinduieli
!e
limbd - strdin pentry .J.
f" de altd parte, qi'preolii basarabeni,pugi i" .onaiguni-"oi
ce-i ficeau in primul rind- agenli ai itipiniiii'.puihiul",
cu aceeiqi' putere absolutd ir
afacerile bisericeqti parohiale, pe care in alacerile eparhiei intregi o exercitau
chiriarhii gi preofii nu priveau cu ochi buni acesteinstitulii noi qi nu se grdbJau .r iniil"t"r.;l;;'zd.
NOTE EXPLICATIVE
|

,,Abia acuma vedem" - scria un demnitar contemporan - ,,cit de ingrozitori au fost pentru Rusia
(timpul domniei larului Nicolae I. - N. a.): adminisiralia
acei 29 de
se afld in stare haotici.
-ani treculi
simJul moral este inibugit ; dezvoltarea intelectualS e stinjenitd abuzurile
ajuns pind la o misuri ne;
$i h;il
inchipuitd' Toate acestea sint rodul dispretului-fa1d de-adevir qi al oartei J."ain1"
",
barbare numai in forla
materiali". - A. B. Hurcureuxo. <3anucru u dniexux>. EA. Ii, 1904, v. I, p.
463.
'
.,'Uitali-vd la dhrile de seamd anuale" - scria un alt demnitar - ,,preirit aenea s-a ficut tot ce a fost
cu putin|a; pretutindenea s-au repuriat izbinzi; pretutindenea se introduce, dacd nu
deodatd,..l pulin t."ptur,
ordinea cuvenitd. Uitali-vd, insd, la lucru, privili-l mai de aproape, despirlili iondul
de acoperdmintul cel de
hirtie, despdrlili ceea ce este de ceea ce r" pu.., adevirul de neadevdr ,'u, 'd'.
uO"u;. pe jumdtate, qi rar unde
se va gdsi un folos trainic, rodnic'.n. A. Banyer:, <flyua pyccrcazo>. v. <pyccxaa crapuLa>, lg9t,
v . p . , 3 4 9 - J 5 9 . C i l . d u p d ,I T u n x o a , p . 5 6 .
" Ilanrcoa, o. 10.
t
T . E a p c o a , r , m < < X p u c r .q r . > , 1 8 9 5 , I I , p . 5 4 2 - 5 4 4 , 4 5 0 - 4 5 2 .
" Ilanxoe, p. 27.
" A' S' Homiacov a fost unul dintre fondatorii cercului slavofililor. Ace$tea se ocupau cu
deosebit interes
cu problema bisericii, cu chestiunile privitoare la raporturile dintre biserici gi
socieiate, airt.. Ulr.il.a qi
stat, la rolul p_ersonalitilii in bisericd etc. Ideile la care ei au ajuns, in u."u.ia privinJi,
sint de o i.poilrfa
covirqitoare. Cunoscutul cugetitor Vlad Soloviev vede un maie merit din partea
slavofililor in ideea lor
cum ci biserica este un ',organism moral", ,,unitate esenliali gi nedespirlitd':.'lvlodi*i,
Soloviev. ,,to iurri,

ll8

et I'Eglise universelle". Paris, 1889, p. 34). FalA de teologia scolasticd (a lui Macarie, mitropolit al Moscovei, q. a.), care domnea in biserica oficial5, doctrina slavofililor oferea tocmai ceea ce ciutau in biserici
membrii ei mai conqtienli.- Koroauu, in <Xpu<:r. ur.>, 1906, XII, p.864-869.
' A. C. Xouxrcoe. <O
Lucririle teologice ale lui Homia4 e p r c a u >E
. epnuu, 1926: Ilanxoa, p.48--49.cov se rdspindeau, la inceput, in fragmente qi, intimpldtor, in broquri franceze qi in traduceri scrise cu mina.
Ideile vestitului slavofil sint foarte mult preJuite. Protoier. A. M. Ivanlov-Platonov vede in operele lui ,,cea
mai completd exprimare a gindirii ortodoxale din Rusia, a gindirii imbogi{ite cu rezultatele qtiinfifice contemporane", iar prof. N. P. Barsov gdseqtein concepfia teologicd a lui Homiacov tr5situri ,,de ale apostolilor
qi sf. pdrinli"...- A. C. Xonaxoa. L.C., p. 17-18.
" T . 6 a p c o a . u n < < X p u c r .q r . > , 1 8 9 5 , I I , p . 4 5 2 - 4 5 3 ,
e intiiul proiect aminunlit cu privire la reorganizarea parohiei a fost intocmit
de cdtre arhiepiscopul
l - n o c h e n t i ed e C a m c i a t c a $ i c o n t e l e M u r a v i o v - A m u r s c h i ( d e l a A m u r ) , p e n t r u o b l a s t i i l e d e p e A m u r 9 i d e l i n g i
mare (<<AvypcKaq fi npl.rMopcxan o6,'racrb')-in
Siberia rdsdriteani). Proiectul a fost aprobat in 1859, iar
sinodul qi-a exprimat dorinla ca proiectul lui Inochentie sd fie aplicat in toatd Rusia.- ITanxoa, p. -54 56.
'u
Din aceastd ,,Adunare" fdceau parte: membrul superior al sinodului, mitropolitul Isidor, ca preqedinte ; ceilalli membri ai sinodului ; qeful suprem al jandarmilor ; ministrul de interne ; ministrul domeniilor ;
oberprocurorul sinodal qi geful Direcliunii inviJdmintului spiritual (<..(rlpexrop .(yxonHo-yve6uoro Vnpan.
.rteHnqr>)
rr in 1869 au oblinut inalta aprobare un gir de legi intocmite de,,Adunare" cu privire la 1) revizuirea
numdrului parohienilor qi al clericilor parohiali ; 2) la condiliunile de numire a candidalilor in diferite slujbe
i n b i s e r i c i ; 3 ) l a t r a n s f e r a r e a q i d e s t i t u - i r e as l u j i t o r i l o r b i s e r i c e g t i ; 4 ) l a d r e p t u r i l e d e s e r v i c i u a l e c l e r i c i l o r .
A c e s l e l e g i - a u f o s t c u r i n d c o m p l e t a t e c u I n . p o r u n c S , p r i n c a r e s e a c o r d a p e r s o a n e l o rd u h o v n i c e q t id r e p t u l d e a
trece.in alte taltme.-Taruugea, II, p.226-228.
''
Chestiunea privitoare la principiul eligibilit5lii in viala preotimii a fost pentru intiia datd ridicati
de cdtre preotul Alexandru Gumilevski, redactorul revistei <,,{yx xpyrcrvaHuHar>. V. <<Xpucr. Vr.>, 1869,
u. I, (La llaru<oa, p. 8l,, notd).
' ' A c e a s t i m i s u r d s e e x p l i c d p r i n f a p t u l c d n o u l r e g u l a m e n t a l g c o a l e l o r d u h o v n i c e g t id i n 1 8 6 7 a i n t r o dus in direcJiunile acestor gcoale cite doi reprezentanji ai preoJimii ca membri cu vot hot5ritor la toate qedin{ele atit pentru chestiunile didactice, cit qi pentru cele administrative.
'*
Fiecare eparhie, dupd numirul qcoalelor spirituale aflitoare in ea, era impdrliti in circumscrip;ii,
numite,,regiuni qcolare" (<,yue6nuii oKpyr')). Hotarele acestor regiuni erau stabilite de stdpinirea eparhial6t--.f."Ycraa
fiyxoaHdx J,qutuuP, z,t. III, $ 17. (<En. Bed.>, 1909, XXVII, npunoxeuue).
Cdlugdrii, insd, erau lipsi{i de dreptul
" Hotar. sinod. din 13--20 dec.1867 Si 27 3l au7.1873
28 iulie 1870.
de alegitor.- Hotdr. sinod. din 17 noiembr.- 19 dec. 1869 Si 17 iunie
' n D u p d h o t i r i r e a s i n o d u l u i , c o n g r e s e l es e
{ i n e a u l a g a s ea n i o d a t d , i a r i n c a z d e n e v o i e . c u d i s p o z i l i a
e p i s c o p u l u ie p a r h i o t , p u t e a u f i a d u n a t e ; i i n f i e c a r e a n . - V c r . l y x C e u . , $ 9 3 . H o t d r . s i n o d . d i n l 3 2 0 d e c .
1867.
lt Hotdr. sinod, tlin 27-31 aue. 1873.
tr
Hotdr. sinod. din 21-31 dec. 1868. imputernicirea preqedinteluise isprivea odati cu terminarea
q e d i n l e l o r c o n g r e s u l u i q i c u i n a i n t a r e a p r o c e s e l o r - v e r b a l ec h i r i a r h u l u i . i n e x e c u t a r e a h o t d r i r i l o r l u a 1 e , e I n u
avea nici un amestec.- Hotdr. sinod. din 2l mai - I0 iunie Si 27-31 aug. 1873.
"'Hotdr. sinod. din 13-20 dec. 1867.
't' Hotdr.
sinod, din 22 aug. - 4 sep. 1873.
2t Hotdr.
sinod. din 13-20 dec. 1867.
" Ucaz. siruttl. tlin 14 iulie 1872. nr. 39.
" Hotdr. sinod. din 9-16 dec. 1870.
")1 Hotdr. sinod. din 13-20 dec. 1867.
,,Regul. ;col. spirit.", cap. III, $ 19.
17 noiembr.- 8 dec. 1870.
"" Hotdr. sinod. din 13 20 dec. 1867; 12 dec.- 8 ian. 1869-1870;
r;
Legile privitoare la congresele eparhiale ale preo{imii, v. in <En. Be).>, 1909, XXVIL Ilputosxeuue.
" in 1864 s-a publicat legea privitoare la infiinlarea instituliilor guberniale qi judelene ale zemstver.
Potrivit art. 29 din aceasti lege, preolii aveau dreptul si se adune la congrese spre a alege, din mijlocul lor,
reprezentanli in adundrile alegdtorilor dintre proprietari-mogieri ai judelului. Acestea epau primele adun i r i a l e p r e o { i m i i . T o t i n 1 8 6 4 , i n m u l t e e p a r h i i , s - a u l i n u t g i c o n g r e s e p r o p r i u - z i s p r o t o p o p e $ t i .S c o p u l l o r
era, atunci, elaborarea rispunsurilor la intrebirile formulate de cdtre <<Oco6oe flprlcyrcrnue'> pentru
imbundtilirea stirii preolimii. Acestea au fost intiile incercdri de congrese protopopbqti, in inlelesul de
astdzi.
'u
lTorcpoacxu. V., p. 145 148.
3(' Legile din 1867 qi 1869 au l5sat, totu$i, in vigoare inci multe condiliuni prin care se sprijinea starea de
castd a preolimii. Astfel, copiilor de clerici, qi prin aceste legi li se pistra dreptul de preferinli de a face
studii in qcoalele duhovnicegti, de a ocupa posturi in serviciile bisericeqti, de a se folosi de ajutorare de la
epitropiile eparhiale q. a. in acest mod principiul de clasd n-a fost desfiinlat definitiv nici prin reforma din
1867 qi 1869.
'' Schimbdrile, in starea parohiilor qi a
,,pricetelor", s-au fdcut pe temeiul hotirilil <f[pnsyrcrBue, -i
-i din 20 mart.
din 16 apr. 1869, care a fost mai bine precizatd qi dezvoltatd prin deciziile <.flpncyrcrnr.re'>
. e ) . > , 1 8 8 4 ,X V I I , p . 1 5 7 - 1 6 4 .
1 8 7 1 q i 7 a p r . 1 8 7 3 . V . U c a z . s i n o d . d i n 2 7 i u l i e 1 8 8 4 , n r . 2 4 6 8 . i n < < E nB
" Mult mai tirziu, stlpinirea rusi a revenit asupra acestei chestiuni. Astfel, in 1879, Consiliul de miniqtri
qi-a exprimat dorinla ca resortul duhovnicesc (<,[yxoe:roe se4ol,rcrno'>) sd inlesneascd, prin orice mdsuri,

119

modalitatea de a redeschide, treptat, parohiile independente ce au fost desfiinlate in ultimii ani. Misura aceasta
se proiecta cu scopul de a intdri influenfa clerului in popor, in vederea rispindirii migcirii revolutionare.Tarut4ea, II, p. 614.
3:{ H. npuKnoucrcuil. <K lonpocy o6 yuacruu odt4ecr(ta o lenax UepKaur. V. uu <C'rpanuurc> (rev.),
1902, II, p.272-273.
i, b.rp." programul vechi al seminarului, in dirile de seami ale oberprocurorului se aratd cA ,'este
peste mdsuii de coirplicat cursul, plin de obiecte, ce se introduceau din motive intimpldtoare fi.striine-.intere- lipsitl de caracter qi.superficiali"'
ielor gtiinlei spirituali qi care fdceau intreaga invildturd a seminariilor
(<Oru. Oiepn'p.> din a. t867, p. 100). Dupi m6rturisirea aproape a tuturor episcopilor qi rectorilor, ca rezultat al preddrii'multor obiecte qi prea variJte,,,nici o parte din invdlituri in seminarii nu mergea 9i nu putea
n l e r-35,,Orq.
se satisfecdtor".- <En. Be}.>, 1881, XX, p.803-905.
o6epnp.> din a. 1867, p. 101.
't6
lbidem., p. 99-120.
',,
V. p. 4J - Restabilirea vicariatului in eparhia Chiqiniului stitea in strinsd legituri .cu dispozilia
generali de a infiinla vicariatul in fiecare eparhie pentru imbunAtelirea stdrii spirituale a pAstoritilor Si pentru
i i m p i e d i c a i n t d r i r e a s e c t e l o r E i a , , r a s c o l u l u l " . - < E n . B e ) . > , 1 E 6 8 ,V - V I , p ' 1 8 0 '
,i Antonie (pi1d la cilugirie-Alexei
$ocotov) a fost al patrulea arhipistor eparhiot al.Basarabiei.
S-a niscut la l0 ian. 1800 in !ub. Harcov.studiite;i le-a fdcut in colegiul din Harcov qi la Academia spirrjuali
din Chiev. Dupi absolvrrea Aiade-miei, in 1823, a iost numit profesor la seminarul din Poltava, iar in 182-5
profesor la Aiademia din Chiev. in 1834 s-a cdlugirit;a fost lector la seminariile din Poltava (1836), Pscov
- Petersburg.
i t A + t l , i a r d i n 1 8 5 0 - e p i s c o pv i c a r i n e p a r h i a d i n S a r a t o v , p e u r m l l a m i t r o p o l i a d e N o v g o r o d
o c u p a t ( d i n 1 8 5 3 ) i n e p a r h i a d e O r e n b u r g 9 i _ U f a ,d e u n d e , l a 1 7 m a r t i e 1 8 5 8 ,
intiiul post de episcop
" p u . h iChiqindului.
oil-u
in Basarabia a arhipdstorit 15 ani. P-elingi activitate_a-ide arhipdstor,
a fost transferai i".puittiu
elionl. este cunosc;t qi prin binefacerile lui ; in seminaruf din Chiqiniu a intrelinut cu mijloacele sale ciliva
Chielevi. La 13 martie ldTi arhiepiscopul Antonie a incetat din via|5 qi a fost inmormintat in catedrala
q i n d u l u i . - < T p y 0 t ' t . . . > ,I Y , p . 1 - 8 6 .
:ts <,En. Be).>, 1869, XI, p.72-73:
Cfr. <En. Be}.>, 1893, VI' p. 178-189a" Episcopul Petru (Platon Troilchi), niscut in 1812 in eparhia Vladimii,
;i-a ficut studiile in seminarul
din oraqul Vladimir qi in Academia din Chiev. De la 183.5, dupi absolvirea Academiei, a fost profesor in
- rector al
seminarul din Chiev, iar in 1852, primind citugiria, a fost numit,,inspector", mai tirziu (in 1855)
aceluiaqi seminar. in 18.58,fiind arhimandril, a fost transferat la biserica ambasadei din Constantinopol, iar peste
doi ani - la biserica ambasadei din Athena, unde a stat I I ani. in l 869, fiind hirotonit episcop, a fost numit vicar
in eparhia Chiqiniului, unde a stat pind la moarte. La l0 oct. 1873 episcopul Petru s-a trecut din via15 qi a fost
inmormintat la ministirea Curchi.- <Tpydt't...>, II, p. 244 263.
o ' < T p y ) r , t . . . > ,I I , p . 2 5 3 .
a2 Informaliuni asupra arhiep. PaveI v. la sfirpitul perioadei.
t" oTpy|tt...,>, VlIl, p. 2l
22. intiiul secretar cu studii superioare a fost Leon P. Ruqcinsky-'a* Al'ioilea congres a avut loc in luna sept. a aceluia$i an.- <En. Be}.>, 1868, IV, p. 409-4 19;
XIV, p.408-409: Xi, p.464.- Pre;edintelecongresuluial doilea,- ia; dupd toate probabilitdlile qi al celui
dintii - a fost orotoiereul Petre Perojinschi (1819-1902).
1^ oEn. Be'|.. 1869, XV, p. 47U.
n0 Prin decizia sinod. din 3l ian. 1868 s-a hotdrit sd se infiin{eze o singurd qcoald nou5, linind seama de
lipsa
de mijloace.- <En. Be1.t>, 1869, IV, p. 410.
^
a7
,,Deputa1ii" congresului s-au impdr{it in doui, dupi regulile qcolare, constituind astfel, tot atunci,
doui congrise regionale qcolare, ce s-au ocupal fiecare, aparte, cu rezolvarea chestiunilor qcolare respective.
'* oEn. BeO.r, 1869, XlV, p. 408*412: XY, p. 461-470.
" Din 1869.
5" oTpy}u...>, VI, p. 57-58.
f'r Acestea erau: consiliul protopopesc, adunarea protopopeasci a preolilor gi adunarea protopopeasc,
a tuturor clericilor din cerc.
5 2 < E n . B e d . > , 1 8 71 , X X I , p . 5 1 5 - 5 1 6 . C f r . < T p y d t t . . . > , v I I , p . 3 8 - 3 9 .
i't lbidem, VII, p. 36.
5a E de notat, ini5, cd acolo unde erau pu{ini preoti cu carte adunirile de care e vorba nu aveau nici un
rol.-- <Toyltt...r, VII, p. 39-4 1. (Arh. Cons. Dos. 360 din 1872, biur. I, f . 193).
''"
v . - n E n . n e a . , , t b 7 2 , I I I , p . 1 3 - 4 7 ; 1 8 7 9 ,X V I I I , p . 4 3 2 - 4 3 7 ; 1 8 7 4 , X V I I I , p . 3 5 6 ; I 8 7 6 , I I ' p ' 1 4 - 2 0 '
V, p. 79--80; 1879, I, p. l-'3 etc'
tu oEn. Be}.>, 1875, III,
P. 445i Ibidem, 1872, III, p. 6l-66.
58 lbidem, 1877, II, p. 214.
tu lbidem, 1872, V, p. 100-102.
o n l b i d e m , / 8 7 5 , 1 1 ,p . 3 4 - 4 4 .
nt Ibidem, 1879, xlX, p. 159-160.
'i2
lbidem. 1880, xV, xVI' xvII.
ottlbidem, 1881, XVII, p. 125-126 (anexe)'
' j ' l h i d e m , 1 8 7l , x X I , p . 5 1 8 - 5 2 0 .
65 lbidem, 1876, ll, p. 14-20.
66 lbidem, 1877, II, p. 274.

t20

- - ::mii ani. Mdsura aceasta


: 1 , ) c d r i ir e v o l u l i o n a r e-.
'

; t u < C r p a n H u N D( r a v , ) ,

- ---..rului se aratd ci ,,este


: -:iitoare qi striine intere; -: raracter 9i suPerficiali".
.\. : .r' li recforilor, ca rezuli- -:1: nu mergea ll nu Putea

'- ':: legaturacu dispozilia


1- ..j.e a pistorililor $i pentru
- eparhiot al Basarabiei.
:: la Academia spiritualA
: - . P o l t a v a ,i a r i n 1 8 2 . 5r : :. Poltava (1836), Pscov
:r -: \ervBorod - Petersburg.
.. :: rnde,la 17 martie 1858,
' : : : - - : i V i t a t e a - id e a r h i P i s t o r ,
- - : . u m i j l o a c e l es a l e c i l i v a
"
' - - : l i n t a t i n c a t e d r a l aC h i -

r:
,'
-.

:-: 'i,-ut studiile in seminarul


. :::niei, a fost profesor in
-rrr (in 1855) - rectoral
;
:r : - Crrnstantinopol, iar Peste
' : n i s c o p ,a f o s t n u m i t v i c a r
, r :- - : t r e c u t d i n v i a { d g i a f o s t

' -..rn P. Ruqcinsky.


t..
l,\68, IV, p. 409-4 19;
:': rrobabilitelile ;i al celui

: :.i noui, linind seama de


' . ' r u i n d a s t f e l ,t o t a l u n c i ,
-:r: lnilor gcolare respective'

. - . adunarea protopopeasce

. : - i i \ o r b a n u a v e a un i c i u n
-,i7.

: ,r.t6;1876,II, p. 14-20;

"on
' I b i d e m , 1 8 7 3 , X X I I , p . 5 1 9 ; 1 8 7 5 ,I , p . 3 - 2 1 .
lbidem, 1873, XXII, p. 521.
"" Ibidem, 1873, XXII, p. 509, 512.
"i tt l b i d e m . 1 8 7 3 . X X I I . o . 5 0 L
<,En. Bed.>, 1872, V, p. 147. Rezolulia lui Pavel era in contrazicere chiar cu hotirirea sinodului
d i n l 3 g i 2 0 t 1 e c . 1 8 6 7 , i n u r m a c i r e i a l i s t a c h e s t i u n i l o r c e u r m a u a f i d i s c u t a t e l a c o n g r e s e s e i n t o c m e g t ed e
insuqi.congresul. <En. Bed.>, 1874, VI, p. 230. Nold.
'' <En.
Be1.>. 1876. V, p. 79-80.
t ' I b i d e m , 1 8 7 3 ,X V I t l , p . 4 3 2 1 3 7 .
1 lbidem, 1880, XV, XVI, XVII.
" Ibiclem, 1873, XVIII, p. 432-437 ; 1875, V, p. 75: 1876, V, p. 77.
"t,' I b i d e m , t 8 7 3 , I , p . - 1 - 2 4 ; 1 8 7 6 , V , p . 8 0 .
Ihitlem, 1877, XI, p. 223.
" Ibide^, 1877, XVI, p. 371. Dintre preqedinlii congreselor preolimii din aceasti perioadi, cel mai
i n s e m n a t e s t e p r o t o i e r e u l E v g r a f P o n i a t o v s c h i , m a g i s t r u i n t e o l o g i e , c a r e a p r e z i d a t d o u d c o n g r e s e- d i n
1873 qi 1874. Ndscut in 1822,in gub. Harcov, E. P. ;i-a ficut studiile in seminarul din Harcov qi in Academia
d i n C h i e v . D i n 1 8 5 0 , t i m p d e 2 0 d e a n i , a f o s t p r o f e s o r d e i s t o r i e u n i v e r s a l Sl a s e m i n a r u l d i n C h i $ i n i u / < I r r .
Evgrat Poniatovschi avea o influenli covirgitoare in toare laturile vielii
R e ) . > , 1 8 81 , X V , p . 6 3 7 - - 6 4 1 ) .
eparhiale din Basarabia, mai cu seami pe vre'mea arhipistoriei lui Antonie. Fiind un foarte bun profesor,
e r a i n a c e l a q it i m p p r e o t l a c a t e d r a l S ,m e m b r u l a c o n s i s t o r ,b l a g o c i n a l o r a g u l u i q i m e m b r u i n c o n s i l i u l , , $ c o a lei de fete din tagma duhovniceasci". (Apx.Ceu. fle:to No 59, sa 1868 z. Bunucxa us onpet)eLtenunca. cuuoc)a
or 18 orcr.--l uoa6pa 1868 z. Ns 2115). In cercurile preotimii lui Poniatovschi i se zicea ci e dictatorul
Basarabiei.
7 e < T p y d u r . . . > ,V I , p . 2 2 - 2 3 ( L u a t d i n A r h .
Cons. 1858, dos. nr. 359).
n" <,Tpy}t't...r>,
VII, p.9i,.
n ' < T p y d t t . . . > ,V I , p . 2 3 - 2 4 .
"'lbidem. p. 132.
" V. p. 100.
oo <,<,En.Be0.>. 1873. XIII. o.528 529.
" t " T p ) ' , ) r , . . . , .V I I . p . 8 9 . 9 0 .
' " I b i d e m , V I I , p . 9 2 9 3 . _ E r a a c e a p e r i o a d d a d o m n i e i l u i A l e x a n d r u I I , c i n d i n s o c i e t a t e ar u s d c r e q rea nemullumirea fald de reformele lui, iar pe de altd parte din Apus se revirsau asupra Rusiei ideile materialiste, pozitiviste, aducind cu ele acea stare nesigurd de spirite, de care vorbegte Pavel. insi popula{ia din
B a s a r a b i a ,f i i n d c u t o t u l s t r i i n A m i q c d r i i d i n R u s i a , i a r p r e o J i m e a l o c a l d - f d r d . p r e g i t i r e E i q c o a l i , p r e v e n i rea lui era de prisos qi teama zadarnicd.
" ' < , T p y r l a . . . > ,V I I , p . 9 2 - 9 4 .
" Ibidem, vII, p. 93 96.
ou lbidem, VI, p. 22.
"" Ibidem, vII, p. 90-9 I.
"' Ibidem, VI, p. 25-26.
"'Ibidem.
"!'{t L e g e a d i n 1 8 2 3 . V . p .
Astfel, in <En. Be1.>, 1867, II, au fost indicate 19 parohii relinute pentru fiicele clericilor, avind virsta
intre 13 ;i 23 ani; in nr. 3 al <En. Be}.> din acelagi an, au fost menlionate 3l parohii.
"" V. p. 99.
eu Aqa, de pildd, congresul din 1875 declarl ci preolimea basarabeani are nevoie de sprijin material
din partea statului.
"' <,Tpy}tr...r, VII, p. 99.
-" ' i n p r o p u n e r i l e f i c u t e d e a d u n i r i l e p r e o l i m i i , a r h i e p i s c o p i aa g i s i t m u l t e n e a j u n s u r i . , , E d e n o t a t "
scria arhiep. Pavel consistorului - ,,cd nu toli blagocinii qi adundrile blagocinilor au indeplinit insircinarea
ce li s-a dat cu deplini nepdrtinire qi ptiintS: mul1i, chiar $i in,,statul" clericilor (buget), au ldsat nu pe cei
rnai buni oameni, iar distribuirea mijloacelor de intrelinere n-au fdcut-o in reguld"... NeregularitS{ile gi
gregelile acestea au fost rectificate de arhiepscopie.- <Tpy1u...t, VII, p. 100-104.
" P e n t r u a j u t o r a r e a c l e r i c i l o r d e s t i t u i l i s - a u l u a t a n u m i t e m i s u r i . - < T p y ) u r . . . > ,V I I , p . 4 1 , 1 0 0 - 1 0 4 ;
oEn. Bed.t>1
, 870, XV, p.736-737.
1t'0
Hotdrirea congresului din 1875.
ooTpydat...rt, VII, p. 99.
""
t.t't.ot)6sop...r, p. 405--4 10.
"" <,En. Be).>, 1880, p. 34-"36.
t"n
, , R e v . S o c . I s t . - a r hj ' , X V I l l , p . 7 5 ,
toEoTpy)tr...>, VII, p. 25.
r{'6 Preolimea prefera si primeascd retribufia de la stat, deoarece ea ar fi fost ca un adaos la toate celelalte
venituri, pe cind salariul de la parohieni ar fi lipsit-o de retribulia benevold din partea acestora, reducindu-i
v e n i t u . r i l ei n c h i p s i m l i t o r . < E n . B e d . > > 1
, 876, II, p. 16.
Pentru clericii acelor sate unde parohienii nu consimteau sd le
"" oTpydtt...,, VII, p. 106-107.
fixeze o anumiti retribulie, consistorul, in urma dispoziliunii episcopului, a stabilit o taxd definitivA pentru
diferite servicii bisericeqti. Pentru parohienii siraci, clericii erau obligali sd facd orice slujbe bisericegli in
chip gratuit.

t2l

),'.:.
n c.3 Ne 52048.S te.

2468
in <En.Bed.>,t88r,xvrr, p. 157-164.
"' Y;;';o!::,:.or'li,"
rt"i,!:,'o!olo' "'
,;lr;.Bert..".

,,
t,t,n
, Tpylr...,,

1 6 6 1 1t.t . p . J 4 _ 3 6 .

Vt. p.59- 64.


.".' "T.pydu.. ,, VI,t, p. I t0_ I t2. Trebuie
arhipdstorii basarabeni.jerrreau
rropiei qi din'propriite ror''i;r."u..1;:;rl:::i::
mulr in fotosr
a c e ' s ta j u t o r : 1 1 : l - , : i
Pavel a donat 1n ioln"""ol-Tljloqce'
cireva
miiderulre.,
a avur,
dinvinzareau;_ur.Efi,.oni.ipr.ai.ilJlu"ip?il,?fji".,li,'.li'f";".;'Joilflj",de
rar In cursulprimului an' Ep
r e i p d r l i a p r e d i c i l o r ,u r r p i o f i t
u"'[d
ue
F lp' e
Es5rre(. 5' )0u0u0t r, u, rbul b
t" -t '2, ,1 1t 2t 4' 1. w , ) u . . . , , . v 1 1 ,
e .l -e ' - " T p y d a t " " ' v l ' p ' 6 t : v l t ' p '
p. rt2.,3.
urn acest numdr' r20 de
i n S i e r a u i n t r e g i , n u l ii n q c o a l e r e
d u h o v n r c e ; i l , c h e l t u i n d u _ s ep e n t r u
de
r
aI oei"r,
tl"i'no; iL,"r.l.iu-u}.""'a"
:ffiJil;;:Jr1:lJ';"Xq in'i,r3b
!" , 0-o
, o "ani.
^ . inqase;coare
mina
spiriluale' cu cite 50 r. o"
',,
r;".ui.ll
Ibidem. ,,,.')1"i|?^tele
vtt. p. t tJ - t r4.
''' 'lwi61"'"'
vtt' P' t l5_ I t6'
lSg2. I, p. t4 _ t6.
. ".Lrt. B-ert...,,.
Aceasla dtspozifiune a fost
luatd prin ucantrile sinodale
lrJ7.1.
nr.3 din t9 ian. lgTl
si nr. tg din 3r

.?1.1,,T
dinr87e,careajunsese
ra20r
l,'f,?iL:i':il..lnormds.uma.veniruriior
:'s1"1:u'::[,txi\1
(25"')
6'
uena'nint-L..sinoa,
tej;:

r"""a.'."
;'rlfiir.ilill'l;J:.?l.iffli"tr.;J.?,Ti?.#i
ftso.--"Er."B;;.';,'iio,,

biserice$ri'
s-a ocuparcongresul
.p".rri"i'I"

or"ro

ra nr. XVrr, p. t
t,2,2,
< T p y d a t . . . > ,V I I , p . t 2 g 129.
i) ,.Misc. d. Batta.,. p. 286.
'un preot' de pildi' se plingea
cd parohienii lui nu frecventeazi
sf impirtdsanie de mincare: 'it"iraslujbele bisericegti, nu deosr
irLr-iai..#"g::."n-,gi
.; ai"-soo'a.larorrieni
b l d i a b i s e r i c d .._E n .
de-ai lui abia 15-.20
iiil.'';;.' ,lriii"_,s0.,
''"

v . ,p . t o t : ; . : r ; ; " , , . . . , , . v r t . p . t 6 . 1 .
. lse
i daflau
: : ; tui .r-r.u-d
Intr-oreastare
Li1lclre ai" 1ra'.'irn-'u;r,'1fri"
.rrt" erauneincipitoare
s
'"
aaii'"
l"'iiecare momenr.Aceslebiserici
.cltu.le
in r87e,dupi'dispozi
parohienilor
i?fifiiH1t:i,*,_'ui'1'
li
'-"-p'"prr''!"i;;;;:"r.,
nor.
de construirea
vrr,tf iiln::"r
unor bis
,,,,1rn1dat...r,
'-"
<Tpydu...>,
VI, o. 20.
. . "lotd_u...,,. VII. p. t64 - t65.
nr pydbt...". Vl. p. 20.

j1f;;iJ#i;],3[i'::"1,:^';1,,1f.'ut,'i

r878,pind ra 1002,datoritd

rrecerii]a ru;i a 1inuturilor


su
rora
se
consrrut;";;;:",?:::",.':'r"-,i,fi1i1i.:;:n
a bisericitorse aplicadin cauze'Ieinrair."uii.
FJ;i:A*T,r""#l,xf{*lrur:h*
sl,.u o"or"uir!;;;;;ll,;;".1
areparohieniror
sdnu fie,impiedicari.prin
sarirfac".*acerinletorreligi

in.r]ia"r"u
urs"^ri.irir.
6J';;:;:;;xH:"::::1,:T'Jil*;i.J:

;. 1r7:

,",

cazuri cind nu departed. bi;;.i;;'.;"ii.u.e

ri" i..tirii"-oriu'ouu

Drserrcd,,._
<Tpydat...>

g:,!' q'ijl-rnlocuind
arhipdstorilor
e:"::
sdposede
chr]iretrebuincioase,
!i,".j.il"
sra
*rLrl:tliiT,ff3:
celeinvechire
cu cirli noi.- .1 pydr,r...,.
.rpyal,.. ,.Vu'."')."tinlilile'
",t
',',1,
Itlderl Cfr. "En. n.en.,,.tt72.
V, p. t03 _ t06.

vt, p. 2t : vrt, p. t

aceasra
era

apricard
arir.de.Anronie.
{!;!, i"i:-vu'i'-iz'o.'-''r,l{,lu.,u
cirqide pave
5:*1i,tii:1i;; i;";i;;r';';
a,li"piscopuru,:'
:.';.";::il:,T::$ih
trJ:i,X,:,Uf
romineqre
qi suuon"et"--"zri"i]l!r.i,
;i*:t,r.:,r
,X.i:::itri"'"al
$i r"-i.;i;;;;;lii"uus
1',!;:';:,;tn
biserici._<rpydot...>
v. p.

'""l V . p . s t 5 2 .
97_99.
" ' o i n a c e a s r i-1859'."co1ite-tul
oerioadd:u a*r,ror' rii
'" Infiinlat
c o n r r al a r u l u i A r e x a n d r uI r .
n . u r r ae r e n t a r e
in
slav a" luil'"ru.".""
cu sectiunilelui din Petersburggi-Moscova'
t"crur"niirt--6ro"orropr".,,rnnlrfi
Kovrareri
;;;;;
ajurorareape diferite cila popoarelor
sravedin Barca

':.\,l"T,l
;"",'":iT':t.
i:?'i;T;'if;i

,*;iiii',1,"u,ruu;
d.'bi;.r;.;;.
iln Mo,.ouu.,.
_ v.amdnu

avea legrturi nemijlocitecu intemeierorii


r;tirn-'uruitu1nnl.1]Xt;;.Hot91"d.cu fratele siu Consrantin,.
slav

,'" vo.uinia".,il"o"",:'.'i[1*"fffit]"#;.'!l::y:ir.^*;;,;,;";preo{easci,
neiredinlei;i striciciunea^
Antonie
nuui,a
'i'"."ie, ." ," .a.pini.;;;;;;1,
ilT?1i;ot"tul
<ie
ra'critica

atunci._<rpy'at.'>, v

ii punea in rind cu cei mai


vesti{i reprezentantiai oratoriei
b i s e r i c e g t id i n R u s i a , c u m e r a

122

t. p. 157-164.

. rertfeau mult in folosul Epi:( -ileva mii de ruble.Arhiep.


': cursul primului
an, Epitropia
. -t t...,, Y1, p. 6 l; VII, p. I l0-

cheltuindu-sepentru fiecare
= . . i n g a s eg c o a l em d n d s t i r e g r i .
-'.. \'lI, p. I I3-l14.

: , : . 1 8 7I ; i n r . 1 8 d i n 3 0 a p r .
\ - q , c a r e a j u n s e s el a 2 0 2 8 0 r .
-,-hia
C h i g i n a u l u gi i a s u m e r
,'::buire mai justd a virslmrn1,texa la nr. XVII, p. 125--

- : e 1 e b i s e r i c e q t i ,n u d e o s e b e s c
- :nr
de-ailui abia 15-20 um-, ... VII, p. 163.
- :c erau
n e i n c d p h t o a r eq i a g a
- . 'n 1879,
dupd dispoziliunea
: l c e o n s l r u i r e au n o r b i s e r i c i

.,a rugi a |inuturilor sudice.


*:- :ri')r invechite. ln locul aces. \ 8 2 . , , i n c h i d e r e ap r o v i z o r i e
.:: \racerea cerinlelor religroase
: . - : a a c e a s t an u s e a p l i c a d e c i t
: b i s e r i c d " . - < T p y ) r , t . . . > ,V I L
:: :arlile
- - rbr...,r,t r e b u i n c i o a s e ,s l a v o n e
VI, p. 2I ; VII, p. 130.
:: .{nronie, cit qi de pavel, cu
- i r m a r c o n s e c v e n t .B i o g r a f u l
--nai in l.
m o l d o v e n e a s c di n
- : biserici.<Tpylut...>, VII.

: :\andru II.
'i. \TBopxTe,lbHolfi
Korrlurer> ).
. : , ' p , r a r e l o rs l a v e d i n B a l c a n i .
- \lr)sCova"..-_
V. amdnunte in
-.

rcite cu intemeietorii slavo-

r : : e o l e a s c S ,A n t o n i e n u u i t a s i
- i e a t u n c i . - < T p y d u t . . . > ,V L
- .:r-ice;li
din Rusia, cum erau

,.,,rril.'q*lta

Filaret Drozdov, mitropolitul din Moscova, Nicanor Brovcovici qi Inochentie Borisov, ambii
arhipistori din
O d e s s a , . - ^" T p j ) a r . . . " , V I I , p . 1 8 8 1 9 0 .
'"' In primii patru
a n i a i a r h i p d s t o r i e i s a l e d i n B a s a r a b i a ,P a v e l a v i z i t a t s 6 7 d e b i s e r i c i , - n u m a i p u l i n
de 100 biserici in fiecare an. Dinsul fdcea vizite canonice in anii urmdtori, cdutind si cunoasci,
de aproape,
;i
bisericile din,toate colfurile eparhiei Chiqindului.- <Tpi\tt...r, VII, p. t17
Ilg.
'"' *Tpyt)u...,,
Vtt, p. t82- t84: td7 - 188.
, t . ' ," T p y r t o , . . , ' ,V t , p . 2 9 .
A : u r . f o s r ' d e , . p i l d d .p r e o r . c o n s r a n r i n B o c i c o v s c h i ,A n d r e i p a r h o m o v i c i q . a .
',.,-.. ' n T p y d u . . . " ,
VIt, p. 275. Cfr. <En. Be1.>, 1g72, V, n. 146.
'."
C rttircot. p. 228.
'' V.
mai sus p. 51.
t,t.t
Vt. p. t29.
' . ' D "uTppi y , ) r , . . . . ,
constatarile cenzorului oficial, aceste predici, deseori, erau slabe. Despre un preot, cenzorul
s c r i e u r m S l o a r e l e: , , L a i n c e p u t u l i n v d l i t u r i l o r s a l e c a t i h e t u l , a c e s t b i n e v e s t i t o r a l i n l e i e p c i u n i i ' m a r i g i
adinci,
z i c e : a m a r m i e , d a c i n u b i n e v e s t e s c; d a r p e n t r u a s e m e n e ab i n e v e s t i r ea r f i m a i d r e p t c a b i n e v e s t i t o r u l
si zicd:
amar mie, dacd binevestesc
^astfel". Vom adduga ci invSliturile cenzurate upa.iin"uu sfirtitului perioadei.
J i n i n d s e a m a d e a s e m e n e ai n v 5 1 5 t u r i , c e n z o r u l ; i - a e x p r i m a t p i r e r e a c i p r e t l i c i i e o f i c i a l e ' a r t r e b u i s d f i e
p r e z e n t a t e c e l p u { i n z e c e p e a n . - < E n . B e d . > , t 8 81 , X X I V , p . l l 3 3 * 1 1 4 3 .
'"-''<En.
Be).>, 1872, VI, p. 183-188.
',11,.,Y,,,u
' , " ' , 4 i t r . d . r t , . Q a t , 1 a , p, ,,,. 3 . 0 9 . - ; I n f o r m . . . m a i a m d n u n l i l e d e s p r e p d r . C i u h u r e a n u v . m a i d e p a r r e .
Balta".I!i!3m.
Informalii mai aminunlile <leipre'preor T. La;cov v. mai deparie.
'.'"<Tpydut...>,
VII, p. 192.
''.
V. o. 52.
r55in
i s o : ; i 1 8 6 ? , o r i q e n i i s - a u a d r e s a t c u a _ s t f edl e p l i n g e r i c e t r e a u t o r i t d l i , d e a s e m e n e aa s o c r a l r a
.
d e ^n e g u s t o r i ; i a c e a d e , , m e q c e n i " .p r e . c u m q i m u l l i d i n t r e b o i e r i l , , d v o r e n i , , ;
i-g;;;;"r$,
;i fun.iionuii-i;
p f i n g e r e - s - a p r i m i r ^ d i n p a r r e a p o p u l a l i e i . c r e q t i n et l i n o r h e i . - o E n . B e l . r , t a i z , v t , ' p .
tas 195.
) e z l c e c a I n t l r u l c a r e a l n t e r v e n l t p e n t r u c a i c o a n a s d f i e r e c u n o s c u t dc a f i c d t o a r e d e m i n u n i a f o s t
arhiep. Ieronim (Ghepner), inspector al seminarului din Chiqindu, care in 1857-1863 a fost,,nastoiatel,,
al m6_n. Gdrbov51.
'."' <<Tpydt,t...>,
VI, p. 26 27.
'"o
Aceasta o constatem din numeroasele articole publicate de cdtre preoiii basarabeni in revista
eparhiald, sub arhiep. Pavel qi din indemnul lui.
15!
Serviciul divin se fdcea in l. moldoveneascd;i in l. slavond in sat. Susleni (<En. Be1.>, 1g73,
XV,
p.
(1b., 1873, XVI, p. 606), Corne;ti (rb., 1874, Vrr, p. 272), Cimiqlia
tlql,AbaclAdjaba
v,
f fi.,-tti+,
1 9 3 - ) ,F r i s i n e ; t i ( I b 2 1 8 ? . 1 , _ x x , _ p ^ . - 7 6 7 ) , - " l r u q e1n.i/ b . , 1 8 7 5 ,I I I , p . I t 5 ) , M i c d r e q l i ( t b . , ' t 8 7 s ,
ry.
IV, p. 178),
Cioc-Maidan (1b., 1875, XX, p. 739 740i, Suhuluceni (tb., 15i5, IIi, p. 96), Viteni_tsacova
i't. ttZS,
vll, p- 297), Bardar (1b., 18_77,I, p. 25), Mileqti (tb., 1877, IV, p. 147),'Gdureni (1h.,
ts77, xti, p. 4s4),
yjirzd.rglfi (tb., 1878, I, p. 3-4),
Novaci (1b., 1878, Xrrr, p. Siol, Tocuz (rb., tS7i, rr,
i. SSj,'Cainu,
(lb.'1878'v.'p. 195) inm,ultealtele-piniqi inbis.,,Sf.ci"o.gtr""dinChiginiu
5i
(tb.:tBTb,xtv',p.i+sl.
Vom.nota qi urmdtorul fapt. Un preol a deciarat ci in satul lui (Ba-t5r) parohienii fiind
moldoveni,,cu neptac e r e " n a s c u f t ds l u j b a ^ i n l . s l a v o n i , c a r e s e f a c e , , u n e o r i " i n b i s e r i c a p a i o h i a l i ( 1 b . , 1 8 7 3 ,
XXII, p. g29).
"' A$a a tost in sar. cecur-Menjir (<En. Bed.>, 1874, xv, p.
556), Titireqri (tb., 1879,'i, p. 190),
G d l e - $ t i( 1 b . ' 1 8 7 6 , X V I I , p . 6 1 8 ) q . a . V o m c i t a d e c l a r a l i a p r e o t . d i n G i l e ; t i :
,,serviciul divin..- scria el
',se face in I' moldoveneasci, deoarece locuitorii sat. Gele$ti iint moldoveni de bagtini, sincer devotali rJgier...,
c a r e , i n s 5 , c r e d c i i n t r o d u c e r e a s l u j b e i d u m n e z e i e ; t i i n a l t d l i m b i d e c i t a c e a m o l d o v e n e a s c dp o a t e
cumva sI
schimbe_invilStura 9i ordinea acelor dogme de credinli gi orinduieli, pe care ei le-au mo$tenit
de la strimo;ii
lor".- Loc. cit.
t,l,t,
y U r ! : s i n o d a l , n r . t 5 1 4 d i n 1 8 i u l . - 8 a u g . 1 8 8 4 ,i n < E n . B e L . > , i 6 8 5 , V , p . 4 9 _ 5 8 .
'"'
L ) e o s e b t r e ai n t r e
qi ,,Epitropii" este urmitoarea. Epitropia urmdrea scopuri de binefaceregi
"Frdlimi"
in activitatea ei se mirginea la membrii parohiei, organizind pe bize juridice intreaga
comund parohiald.
Principiile pe care se intemeiau ,,Frd1imile" aveau un iaracter d'e preferinll moral-eduiativ, qi
ir., majniitutea
c a z u r i l o r . , F r d 1 i m i t e " d e p d q e a ui n a c t i v i t a t e a l o r h o t a r e l e p a r o h i e i .
, I, p.65
" " . " l p y 1 ) 6 1 . . . oV
66.
'1"
E de notar ci in conducerea gospoddriei,
"En. Bed'", 1872, !, p. ?-13a..r87s, vI, p. 87-9r.,,Frafimea- nu era lipsitd de multe scdderi.- <Tpyltt...>, VII, p. t3l.
'"'<En.
B e d . > .1 8 7 2 .I . o . 4 - 9 .
'"
Legea privitoare la epitropiile parohiale, promulgatd la 2 august 1864, a fost una din primele roade
a l e m u n c i i d e p u s X d e _ " _ O - c o 6 ofel p n c y r c r n n e > . - T a r u u q e a , t t , p . 2 2 7 .
""
intiia epitropie parohial5 in Basarabia a fost infiinlatd in
"En' Be).', 1872, IX, p. 274-278.s a t ' - 9 l i q c a n _ idi e S u s , j u d . O r h e i , l a I d e c . 1 8 6 5 p r i n s t d r u i n l a p r e o r . T e o d o r L a ; c o v . - < E n .
Bey.>, 1872,
XVIII. n. 560.
t , o "n T p y , ) r , . . . , ,
VIt, p. t68.
"'' lbidem. p. 168 169.
u . l c o n g r e s p r o t o p o p e s c i n c h e s t i u n e a e p i t r o p i i l o r b i s e r . - p a r o h i a l eq i - a d a t a v i z u l i n s e n s u l c d
astfel
. .'t']
de institulii nu. se pot infiinla_, deoarece poporul nu
deloc pregitit pentru asemenea muncd, qi in astfel de
" intereielo; bis;rice$ti prin
imprejuriri epitropiile vor
folos,_ci pagubd
amestec ilegal in afacerile
^ad^uce-_nu
bisericeqti.- <En. Bed.>, 1872, XIII, p. 4 t3-4 14.

I' Activitatea
bisericeas"l-"uttu.uPteAiliii""r3Hf"ou
: qcoarere
bisericeqri-rurare.rrr. Bibriore
cireuise
ricf,Iir::i:h J.:11""
?fi l*;r. - RevistaeparhiaIi.
gcoatele.biser.icesti
de prin ,ttg.- l.:ii'rH,k,!
,, mdsuriteguvernutuiin Rusia._
gcoareprimare Basarabia.-gciarei.;i;d";;"';;::'
.in
nolur bisericiiin viara
scoalelorprimare are ministirurui si are zemstiei._ gcoare
duminicare.
l.
marilor reforme", care a adus atitea prefaceri
"Epoca
in viala eparhialS din Basarabia, a trebuit, in chip firesc, sd lase qi
mai multe, qi mai adinci urme in activitatea
culturald, in domeniul invdlimintului- '
Influenta eoocii, in^..aceastr privinfd,
era qi ea in strinsd regdturd cu reforma
,
fundamentald - cu d.esfiinfarea
qJ.ui.i.''r.ntru toli raptrito.ii reformelor
era clar cd
mullimea de fdrani, eriberali din jugur ..u*i
ii'.i,.;;dH';';;;fd
nour, are nevoie de a fi
indrumatd 5i luminatd, iar aceasiaiiu
r.-pout. face.decit prin gcoale: de aici
a rezultat
infiin{area mai murtor qcoale primare -l pentru
copii, gi durninicale _ pentru adulti.
Mai intii preo{imea qi-a reluat activitatea
gcotara. 3inodul, indemnat 6e o rezolulie
favorabilda

in rsss, piin eni{opii


farului,_a.dispus
gcoaleprimare' Dupr dateLeoficiale, po.urrcastepi"i.iiu
i.o"iii.rr^.a preo}imeasd infiinleze
rori'executati cu toatd strictelea
qr cu mutr succes: in lg6l erau in
Ruyl^ozas q."J"-inriir,1ut. de preofime,iar
in
1865 numirul lor a crescutpind la ZlqZO.
Afard de resortulbisericesi,a avut loc o mare
invioraregi in activitateaministerului
instrucfiunii publice,..in domeniul i"ullaminlui"i--;;;;;,"
iar odatd cu infiinfarea
zemstvelor'au luat fiin{I gi gcoaleleprimare
ale zemstvei.
in acelaqitimp cu deschiderea
q.oit"to. de cdtre -inlrJ..ut instr. publ.
gi zemstvd,
numdrulqcoalelorbisericeqti
a inceputsd scadi qi in 1870n-u,r
" " --' .a.nu, decitaproape4000,
care^,de fapt, erau supuseministeruluiinrt..
puf-f.i.
In ce priveqtr rc:oiioil:tl-"r
ar rc93lel9r pri-u.", afardde cereare zemstvei,
acesra
consti in ,,intdrirea in
noliunilo.' .;hri;;;
qi ?o.ur. qi. i. rdspindirea
.po^pgra potiivit
cunoqtinfelorelementarede
folos".
cu,aceaiti .on."p1i., reprezentanliiclerului,
bineinleles,luau parte, neapdrat, atit la
coldycqlea gcoaleiorprimare, in caritate de
membri ai diferitelor institulii administratiu.in
i..jg.iilil;ila
'mai |inerea cursurilor3.
Rolul preo{imii in invdldmintul primar a
fost ro.oiit-qi
insemnat sub conrele D' A' Tolstoi, oberprocurorulsinodal,
.ino ,-u- u...rtl"i' mult in societatearusd
curentulantiguvernamental'
intr-un memoriu pre".ntii.""ririrrr; de
miniqtrila 5 april.
1866,a doua zi dupd un atentatcontra
{arului,Tolstoiqi-aexprimat parereacd,,biserica
ortodoxa, pdstrind 5i sus{inindprincipiiie
ruse, curat poporurr",face educafiein acelaqi
spirit gi pistorilor tut'-l,t1l.-1ltlt.ic".ginfre,
suslinuted"'bi'r;;i.;;oasrrd, sint neschimbate,

il:i'*Jr1ffffi:in:l..ei

vbr aveatotae-auna
prererinld
necontest
atdialdaetoli.eriarli
124

cu
ConcepliaconteluiTolstoiacilpiltatap.robarealaruluigiafostputernicsprijinita'prtn
if ll""a"f"i, . a fost ,otodati insdrcinat 9tpind
ani'l6
faptul cd Tolstoi, fii"d";il;-J,rro,
de
timp
posturi
o.upi,ll u.este'doui
reslt
conducerea-r.rrrr".rriuia" rrrri.rr.1i",
iI' in 18?a' odatd cu promulgarea
Potrivit
aproape de sfirqitu.lT"t"t"T"i--i-lif:itiq ;;"i;
aplicare'
fohtoi a fost pusSin
orivitoare la fcoalele primare, conceplia
t"-r joaie preolimea'care-afost
acesteilegi, princip"r,ri'."fi"'ir"afa,iti11"1;i;;t
".-"
dar qi cu supravegherea
primare,
In qcoalele
insdrcinati n., n.r-ui." irr"g;..1;.iigl.i u'i,r"ua'r|[l;i"lyiprimara' Mai tirziu' in 1879'
r-ul.
superioarda indrumdrii religioase arod"o'iuiJi.ile11ritoare, in consiliulde minigtri
sa
ajunsese
revotufonard
mi$carea
rurale sd.fie
cind
ca pretutindeneain imperiu gcoalele
rrebui
categorrca'
s-a pus chestiunead;;t.-;;
hotirire
nu s-a-luato
.a i"
pentru
supuseclerului ..t.aJ*]iulout.
ca
lintd
"t^"utie-tttestiune
ministri
de
"olui spiritual"'
j;;';;bl.
totuqi mdsura propusda fost rec,r.ros.uti"O"-.".tifi"1
rlsortului
ale
9i
stdruin{ele .oo.oorruiS ;.".irxi*;l;t-;

,-ry;?:t":"J;;1"'X;ffi]l"ro.rn"..

primaro mare
invdlimintului
in domeniul
guvernul
1 3dus
dqc6tre
stabitit
fost
a
i"|"1"".1
i.,tliJ

inviorare,provocindi'u"1i"io* E.oure
{aristqi principiulc6 inv6limi"t:1 lliT".:l."lrr"

t^e}i" .auu"it de spiritulreligios-moral'

..-.. ^: - .', infiinratqcoalele


dr
care urma sd pdtrunddicolo treptat'-insd.ligqtu'
scoaleledumtvirstnici'li' penlrg:-r:s-au infiinlat
sd
N-au fost n"gri:#lt'inJi "i"i i"l
incep
care
dupi
q"our"u-rott'in'unii 1859-1863'
pe
urmd'
nicaleT.perioadatJ[;;i';;.rto.
fixat'
fusese
.1.nu
i;."p"t
-riinisreracesror;.;;;;^i"
de a
decadd.In ce priveqteprogramul
^"^ p;rohiale cu aceeaqimenire
p.ogriii,iiit""r"i"i
tu
foinsd,a fost reduso".liti"
cunoqtinp
tiJpltdi elementare
*;t"i" qi J"
inrdri in popo. no'i,lii; ;;iigi;"* ti
lositoareo.
2.
era' treptat' atrasi a lua parte in dezvoltarea
Basarabia- careprin mersul lucrurilor
de-miqcdrileculturale ale acestuta'
vielii poporu.luir.us,-nu putea rdmine-n"i"ii""ntuid
cit $i din indemnul celor
di;';;";;'i'il;llll^"'l:A
Conducatonrruqr venili dih Rusia,"tit
jn
program de activitate
aceiaqi
Basarabia
de la centru, i$i dJ;;; ;ilr.d s-6infdptuiascd
acolo'
de
dictat de imprejurdrile
culturald care, in iilil;;
S - a v S z u t c S , i n c d i ! p r i m a p e r i o a d d , d i n a n u mvechi
i t e c as-a
u z eadiugat
,aincep
u tnou
a s e indemn'
infiinfaqcoale
un
primare i' SasaraU'il.'i""p..i"iAuu Ooul'tu-i"""t1"
stdpinirea
influenld'
aceastd
Sub
Rusia'
Jin
purernic,rezuuat irlt
Attt1tiddscoalerurale neapdratin
"iri."t""-;"1,;i;
p..oti..u^pitl'r'iuie-"a
i'il6r,
in
oUrigut,
u
iparhiald
j."."i"1.re-proprii
preolilor"e' Astfel' dupd
-i"lri-rfirii
.1reqboale rurale
roareparohiite,oeocamil; it.-.iri"..ir
+oo
..parohiale'
datele oficiale, ra incepurur perioadei ""
pe domeniilestatului
de
satele
efiie'^ltouitf"'ai"
qi.100
1869 pe
frecventatede aproape7b00elevi
qtouitlo'I iain gubernia Basarabiei)' in
seama
trecind sub conouc?trlol,rjii"tfiul't
din
,iZiiS-d"eievi qleleve,iar in 1870'cind
de
175
lingi bisericiurr.eniurlAfa" q.ort"
rdmdsese
lingd biserici
sateie'*tlir"t",'pe
in
bisericilor au trecut qi qcoaleledin
proprii
9i'
localuri
aveau
nu
poui" p".rir,r 16rani
pe
scoaleavind 35g7 de copii. Aceste
J"" i. felurite clSdiri dependin{e
mare parte, ," uaalort""ui,'i" i".ri"i"r":I"|;ib; cu vremeanumdrul acestorqcoalea scdzut
p.arohienilor.
ling6 biserici,,,,"t5]i;;;;"i;
in care cursurilese lineau tot
si mai mult, aqaci, in 1g81,nu rdmisese'a].it-.i".iicoale
iarna'u'
unae inv5latura nu se fdcea decit
in aceste
inul, afard de vacante, si 19 qcoale,
intrebuin{ate
manualelor
Nu sinr *i.i *uiuinlnunlite'asupl".ilgcrSTJiyilt
rusd' iar
l'
in
decit
fdcea
invdfiiura-nu^se
qcoale.Insd, nu -11i"."p" ii.l " iia"i'rrre".5
exempla19600
in numir de
p.o"u.uL'a!-ti"t4'i;i861,
abecedarelepentru copii au rort
librdrii 6500 exemplaredin
ia
pe
q.out""'u.;i"tfiii-i*
re. Trebuie addugatcd tot pentr.r
qi tipiriti cu aprobarea
romAni
f'
ti"i"te it
cartea,,lnceputurileinvSldlurii creqtineq;'i
sf. sinod'rr.
parohiale'
Astfel stbteau lucrurile in qcoaleleaqa-zise
125

Pe la mijlocul acestei perioade, s-au infiin{at qcoale pe lingd ministiri.


La inceput, in Basarabia exista o singurd qcoalS mdnistireascd - la min. HArjauca,
supusdepiscopului eparhiot. Menirea principald a acesteiqcoaleera pregitirea copiilor qi
tinerilor, ce intrau in mdndstire, pentru ,,poslu$anie"sau ddscdlie,iar pe urmi - pentru
cdlugirie.
Curind, insd,- pe la mijlocul perioadei - s-au deschisgcoale gi pe lingd alte mdnistiri, aqa cdin 1872 erau afard de Hdrjauca, incd 1l gcoale pe lingi mdndstirile de cilugiri
(G6rbovil, Frumoasa, Curchi, Dobruqa,.^Japca,Saharna, Suruceni) qi cele de maici
(Rdciula, Hirova, Tabdra qi CoEelduca)''.
$coalele mdnistireqti, avind ca invilStori absolvenfi ai seminarului teologic, erau
frecventate de ,,posluqnicii" mdndstirilor, de cbpiii clericilor - minori qi virstnici - gi de
copiii,,dvorenilor", mazililor, rdzeqilor gi {dranilor.
Cei virstnici se pregdteau in gcoale pentru slujba de cintirefi, iar copiii - pentru
qcoalele duhovniceqti. In acele de pe lingd mdndstirile de maice invdtau mai ales
,,poslu$nitele"mdndstirilor, ele insd erau frecventate gi de copiii sitenilor din imprejurime,
precum qi ai unor clerici.
Numdrul total al elevilor nu era tocmai mare : de Ia 15 (in 5c. de la mdn. Saharna)
pind Ia 35 (in gc. de la mdn. Dobruqa)13.
Atit numdrul gcoalelor mdndstireqti, cit qi starea lor materiald nu erau mullumitoare,
cauza fiind lipsa de mijloace.
Din 1878, dupi proiectul lui Pavel aprobat de sinod, din veniturile ministirilor
inchinate, in fiecare an era prevdzutd pentru gcoalele duhovnicegti suma de 30 390 ruble,
din care, conform proiectului lui Pavel, 6200 r. se cheltuiau pentru gcoalelemdndstireqti.
Dupd proiectul lui Pavel, pe lingd mindstiri urmau sd func{ioneze 15 qcoale. Dintre
acestea, gase erau ,,gcoale- aziluri centrale" in care-qi puteau gdsi adipost cite
10 bursieri sau bursiere, primii - in mdn. de cdlugdri, ultimele - in cele de maici ra.
Tot atunci s-a inceput reorganizarea acestor gcoale qi funclionarea lor regulatS, cu un
program bine fixat. Limba de predare era, binein{eles, acea rusd.
Cu supravegherea gcoalelor erau insircinali blagocinii, starelii qi stare{ele mindstirilor,
iar pentru controlul ?nvdtdmintului urma si fie trimiqi de citre arhipdstor, in timpul liber,
profesorii seminarului gi ai qcoalelor spirituale.
Pe lingd autoriti{ile eparhiale, in Basarabia, ca gi in Rusia, la rlspindirea invil5mintului primar luau parte organele ministerului instr. publ. qi zemstvar5,prin infiintarea
gcoalelor. Acestea nu priveau biserica in mod direct, insi qi ea a avut un rol in via{a
qcoalelor atit ale Ministerului, cit gi ale zemstvei. Mai intii e de crezut ci in multe localitdti,
gcoalele s-au infiinfat mul{umitd inriuririi preo}imii asupra parohienilorr6. Afari de
aceasta,preolimea a luat^parte la activitatea qcolari qi sub o alti formd, anume - predind
religia in acele qcoale. in acest scop, sinodul incd de la inceputul perioadei, in urma
intervenliei lui Antonie, a dispus ca acei preo{i parohiali ce nu vor putea preda religia in
gcoalelerurale,- fie ci nu aveau cunottinlele necesaresau ci nu cuno$teaul. rusd - sd
fie transferali in alte sate din apropiere.
In locul lor urma sd fie numi{i absolventi ai seminarului.teologicrt.E de notat ci mul}i
preoli fdceau acestlucru timp de zeci de ani, in mod gratuitr8. In 1875 congresul eparhiai,
din indemnul arhipdstorului, a luat hotdrirea ca predarea religiei in cercurile protopopegti
sd fie supravegheatd de congresele protopopegti, avertizindu-se preolii neglijenti in aceastd
privinf5. Totodatd, arhiepiscopia a infiin{at serviciul de preoli-inspectori (<,na6nro4arelu>>), insdrcinati cu supravegherea preddrii religiei, numind pentru aceasta cite doi de
fiecare cerc protopopesc,intocmind pentru ei gi o,,instruclie"re. in unele sate mai mici,
preofii, cu aprobarea Direc{iunii gcoalelor, predau toate cursurile la toate obiectele,
constituind, cum ne aratd actele oficiale, cele mai bune qi de nddejde elemente printre
invdlitorii gcoalelor rurale2o.
In toate qcoalele, cursurile se fdceau, binein{eles, numai in l. rusd.
$coalele ministiregti, in care pe vremea arhiep. Pavel se adiposteau pind la 300 de
copii, erau destinate numai acestora. Pentru satisfacerea nevoilor culturale ale celor

r26

virstnici, in ,,epoca marilor reforme", cum s-a spus, s-au infiinfat in Rusia $coale
duminicale, pornite din iniliativa ob;teascd.
Aceastd miqcares-a repercutat gi asupra Basarabiei,unde indemnul venea,insd, nu din
popor,- care era strdin de miqcareaculturalS din Rusia,- ci de la autoritili. Arhipdstorii
imboldili de evenimenteledin Rusia. invitau pe preoti - subalternii lor - si infiinleze gi
ei, prin parohiile lor, Ecoale duminicale.
Asemeneaqcoaleau inceput a se infiinla in Basarabiain 1869, iar numdrul lor a sporit
mult in 1873. Mai multe s-au infiin{at in jud. Hotin, Soroca, Iaqi qi Tighina. De obicei
cursurile se f5ceau in localurile qcoalelor,in unele localititi, insd, qi in locuinlele clericilor.
Ele erau frecventate deopotrivd - de bdrbati;i de femei. In acestegcoale,sub conducerea
mai mult a preolilor, se invila rugiciunile, cele zece porunci (decalogul), u-nelefapte din
sf. testament,slujba dumnezeiascd,iar in unele din ele gi cintul bisericesc.in felul acesta
programul qcoalelorduminicale din Basarabia,spre deosebirede acel din Rusia, a cdpdtat
un caracter pur bisericesc.
Preo{ii constatau in rapoartele lor cd mullumitd acestor qcoale, parohienii invdlau
temeinic rugdciunile, iar in unele locuri organizau coruri gi cintau destul de bine in timpul
slujbei bisericeqti.
CAPITOLUL II
gcoala spirituald de bdie(i din Chigndu.- NouI regulament din 1867.
$coala spirituald de la Bal(i ; mut(lrea ei la Edine(i.- $coala eparhiald.Seminarul teolosic
l.

r
i!,i

::

ln legiturd cu marea miqcare culturali generali qi, in parte, mullumitd faptului cd


seminarul teologic ridica in cercurile preotimii nivelul cultural, s-au fdcut mari schimbdri gi in situalia qcoalelor duhovniceqti?r.
in privinla acestora, cea mai grabnicd nevoie - in Basarabia- era imbundt5lirea
situaliei lor exterioare. Pind la 1866 qcoalaspirituali de bdieli se afla in aceeaqicurte cu
seminarul teologic. Acest fapt, odatd cu sporirea numdrului elevilor, stinjenea mult starea
ambelor qcoale.In 1866, stdpinirea eparhiald a mutat gcoala spirituald intr-o clddire de
curind cumpdrati cu suma de 37 000 ruble, primitd de la sinod22.
Trecerea qcoalei spirituale in alti clddire a imbunitdlit mult situafia ambelor gcoale,
dar mai rdmineau, totugi, multe neajunsuri datoriti faptului cd imobilul cumpdrat, zidit
pentru locuin{e particulare, nu corespundea nevoilor qcolare. S-a ajuns, astfel, la ideea
construirii, - pentru qcoala spiritual5, - a unei cl5diri noi potrivit cerintelor igienice gi
pedagogice.La l4 apr. 1867 s-a pus temelia acesteiclSdiri, unde qcoalaa funclionat timp
mai bine de 50 de ani23.
Un puternic indemn pentru multe schimbdri in situalia qcoalelor duhovniceqti a fost
noul regulament al qcoalelor spirituale din l4 mai 1867, potrivit ciruia grija asupra
acestora qi a mijloacelor de intre{inere trecea in seama preo{imii. Pe temeiul zisului
regulament care, intre altele, cerea ca in fiecare clasd sd nu fie decit 40 de elevi,
congreseleeparhiale din 1867 (martie qi septembrie) au luat hotirirea sd infiinleze incd
doud qcoale,fiindcd numirul elevilor in qc. spirituald existenti era prea mare (aproape
500). Stdpinireaeparhiald locald a fdcut in acestsensintervenlie pe lingi sinod, care, ins5,
nu i-a fost incuviinlatd de sinod, in schimb i s-a propus stipinirii eparhiale sI infiinteze
numai o singuri gcoal5 noui pentru care, din sumele sinodale, se va achita suma de
500 rub. anual. Propunerea a fost acceptatd,qi la congresul preotimii din 1869 s-a luat
hotdrirea ca, pe ziua de I iulie 1869, si se infiinteze o noui qcoal5 spirituald din Bdl1i, la
care au trecut tinuturile Hotin, Iaqi, Soroca gi o parte (al 4-lea qi al 5-lea cerc
protopopesc) din jud. Orhei, rdminind la qc. spirit. din Chiqindu linuturile Chiqiniu,
Tighina, Cet. Albi qi restul finut. Orhei. $coala s-a deschis in septembrie 1869, avind
174 de elevi2n.

127

^!rt;ri.1i

.!6[4n4nri

ilr;,

i'-.

n.ri.

,, , .],

Deocamdatd,qcoala de la Bdlfi func{iona intr-un local inchiriat. Curind, ins5, s-a


chestiunea construirii unui local propriu, qi nu la Bil1i, ci in tirgul Edineti.
Ideea strdmutirii qcoalei la Edineti aparfinea preasf. Pavel, fiind motivatd de fa
cd Edinelii se afld in centrul Basarabiei de nord qi cd se oferea teren pentru noua cld
de cdtre proprietarul locului, in condiliuni foarte avantajoase. Totodatd, la Edinefi len
de construclie era mai ieftin, iar proprietarul tirgului qi locuitorii, din parte-le, f)
duise o donatiune in sumd de 2 000 ruble. tinind seama de aceste imprejurdri atit de
elnice dupi hotdrirea congresului eparhial din 1872, la sfirqitul anului s-au qi incr
lucrdrile pregdtitoare cu mijloacele eparhiei, fdcindu-se gi un imprumut in sumi
15 000 r. de la F. N. Marcoci, epitropul de onoare al gcoalei din Edineti, pe termer
patru ani firi dobinzi. Mulfumitd acestor imprejuriri qi conditiuni, Ia sfirqitul an
1875 clidirea a fost gata qi, astfel, a luat fiinld qcoala spiritual5 din Edineli.
S-au luat mdsuri gi pentru bunul mers al invildmintului. incd din 1869 congr
regiunii gcolare a_Chiginiului s-a ocupat cu chestiuneapregitirii copiilor de clerici per
qcoala spiritualS". Pavel a luat in privinfa aceasta mdsuri mai energice, dispunind
preofimea ,,sd-gipregdteasci bine copiii pentru qcoala spiritualS qi, indeosebi, si aibd g
si faci din l. rusi -- limba lor materni, punindu-i s-o inve{e din mica copildr
Direcliunea seminarului, dupd propunerea lui Pavel, pentru a inlesni pirinfilor ace
munci, a intocmit reguli privitoare la aceasti chestiune, ardtind qi o metodi mai b
pentru predarea l. ruse, recomandind de asemenea qi cdr1i. Acelor pirinli, ce nu eral
stare sd invefe singuri pe copii, Pavel le recomanda se-i trimitd la qcoalele mdndstireq
In acelagi scop, Pavel,- pe lingd qcoalele spirituale - a deschis clase pregdtito
Aceasti mdsuri, insd, n-a fost aplicati decit atunci cind s-a terminat construclia clidir
noi, unde puteau incdpea qi internatele gcoalelor, deoarece ,,infiin{area clasr
pregititoare pe lingd pcoaleledin eparhia Chiqiniuluil'scria Pavel in 1874 -,,nt
aduce folosul aqteptat,pind cind elevii qcoalelor vor locui, cum locuiesc acuma, la ga
particulare la moldoveni care nu cunosc - qi chiar dacd cunosc, nu folosesc intre-e
L rus5". In 1878, pe lingi ambele qcoale spirituale de bdieli s-au deschisinternate2T
La imbunitdlirea stdrii q;coalelor spirituale din Chiqindu, cum gi a tuturor qcoal
duhovnicegti din Basarabia, a ajutat mult sporirea sumelor incasate din vinza
luminirilor qi a cerii, sume care in 1871 au ajuns pini la 38775 rub28.
O mare piedicd pentru bunul mers al inv5limintului era faptul cd profesorii qcoal
spirituale, chiar gi acei cu studii superioare, nu au fost asimilafi multd vreme, in priv
drepturilor qi a remuneririi, cu profesorii seminarului. Neavind altd posibilitate de ;
imbundtili situalia, stdpinirea eparhiald stiruia si le vini in ajutor cu fondurile locale
chip mai simlitor, insd, ei au fost ajutali din 1878, cind eparhia Chiqindului a incepu
incaseze anual cite 30 390 ruble din veniturile mdndstirilor inchinate, pentru ajut<
qcoalelor duhovnicegti2e. Afard de aceasta, tot cu banii mdndstireqti, pentru p.of"t
gcoalei din Edineli s-au construit locuinle, imbunitd{indu-li-se, astfel, pi mai mult sta
materiald3o.
in 1879, prin ucazul sinodal nr. 3l din l0 128 ianuarie, chestiuneaprofesorilor a
definitiv rezolvat6,- acei cu studii superioare fiind asimilali cu profesorii seminarului
in privinJa drepturilor, cit gi a remunerdrii. Situalia materiali a profesorilor a cipi
astfel, o bazd legald, mai mult sau mai pulin satisfdcdtoare''.

2.
Un eveniment insemnat in viata eparhiali din Basarabia din aceasti perioadd a
infiinlarea gcoalei eparhiale de fete din Chiqiniu32.
$i faptul acesta a fost o urmare a migcdrii culturale din Rusia. Cele dintii qcr
eparhiale pentru fetele de preoli s-au infiinlat in eparhiile ruse33gi, de aici,- dupd c
mdrturiseqte insuqi fondatorul gcoalei din Chiqindu chiriarhul Antonie,- i-a venit qi
ideea infiinlirii invdfdmintului pentru fetele clericilor locali3a.
Neexistind alte resurse, fcoala s-a infiin{at cu mijloace adunate prin dona}i

128

-: pus
': tlul
- :,lire
c -..nul
ir
-

3flr n l t l

ri de
:t: de
i -rlui

:.rrf

,. In
-..'-li

-...;;

:J -:a

benevole. La apelul arhipistorului, au venit in ajutor qi nobilii, Ei preofimea, gi mdndstirrle


inchinate, gi locuitorii Chiqindului, gi sdtenii din Basarabia.Mulli bani a donat chiar insuqi
Antonie din fondurile lui personale. Terenul a fost ddruit de ,,meqcianinul,. (oriqean)
Arghire Dimo'" qi de un func{ionar Simeon Sini1chi36.Cu banii colectati gi mullumitd
stdruinfei mai multor bineficitori, la 3 mai 1864 s-a construit localul trebuitor, destinat
a addposti in el ,,qcoala pentru fete din tagma duhovniceascd" (<<yvulr,ruleAeBr,rqAyxoBHofo 3BaHua>>).
$coala urma sd funcfioneze pe temeiul unui regulament, intocmit de
cunoscutul protoiereu, profesor al seminarului, Evgraf Poniatovschi. ,,Scopul infiinldrii
gcoalei" - gldsuia regulamentul - ,,este triplu : a da adipost orfanelor de clerici, lipsite de ajutor ; a rispindi cultura printre fetele din tagma duhovniceascd ; qi, in sfirgit,
a creqte vrednice sofii de slujitori ai altarului lui Dumnezeu qi evlavioase mame de familii". ^Regulamentulfixa numdrul elevelor, la 50, dintre care 20 - bursiere qi 30 - solvente. in gcoaldputeau intra fete qi din alte pdturi sociale,pldtind o taxi de 3O rub. anual.
Curind dupd deschiderea gcoalei, numirul elevelor a ajuns pind la 100. La inceput
gcoala avea numai 3 clase. Obiectele de predare erau : testamentul vechi qi nou, catehismul, explicdri la serviciul divin ortodox, istoria bisericii, limba rusd gi cea slavond,
pedagogia, limba romdnd, geografia, istoria universald qi cea rusd, aritmetica, cintul
bisericesc, gospoddria, lucrul manual qi caligrafia, iar pentru doritori - l. francezd qi
muzica. Postul de directoare a fost oferit d-nei Anastasia Rizo, absolventd a ,,Institutului" din Odessa,care avea in Chigindu din 1840 (pind la 1864) ,,Pansion-modelpentru
fete" (<<O6pa:qomrft naHcr4oHArrfl AeBr,rq)>),unde invdlau fetele de nobili. $coala era
condusd de un comitet alcetuit din directoare, rectorul seminarului, blagocinul oraqului
gi epitropul sau epitroapa de onoare. Cursurile au fost predate in mod gratuit, multl
vreme, de cdtre profesorii seminarului local.
cei dintii profesori au fost: A. Parhomovici qi preot. Luca Laqcu - la religie ; la
L rusd - A. Parhomovici gi vasile Zaugchevici ; la geografie - A. Gl6bovschi ; la
aritmetici - Hrisanth Bocicovschi. De la inceput, atit invSldmintul cit qi intregul regim al
qcoalei aveau un caracler strict bisericesc, intre{inut prin dese slujbe dumnezeieqti, prin
ruglciuni - dimineafa qi seara - qi prin acatiste in vremea acestor rugdciuni, iar
gcoala era sub conducerea nemijlociti a chiriarhului3T.
Absolventelegcoalei,in cazul cind se cdsitoreau, primeau de la qcoali un ajutor binesc
potrivit cu notele ob{inute, insi nu mai mult de 30 rub.
in asemeneacondi{iuni ,,fcoala pentru fete de clerici" din ChiSiniu a functionat cinci
ani, dind in acest ristimp patru promolii, avind in total 73 de absolvente.in 1d69, preolimea basarabeand,a ridicat chestiunea trecerii qcoalei pe seama preofimii qi a reorganizdrii
e i c o n f o r m r e g u l a m e n t u l u i, , q c o a l e l o re p a r h i a l e d e f e t e " , a p r o b a t l a 2 0 s e p t . l 8 6 g , t .
Cu infdptuirea acestui plan, in urma aprobdrii sinodale3s,s-a o.,rpat congresul
eparhial din 1872, avind insircinarea din partea arhipistorului a se ingriji, in primul rind,
de ldrgirea clSdirii ca si poatd addposti un numdr cit se poate mai mare de eleveno.Lucrul
9i de astd d-atd s-a ficut cu fondurile locale. Cu banii adunaliar, in sumd totali de
34 347 r. 40 cop., s-a prefdcut clddirea veche, s-a cumpdrat o bucati noud de teren pe care
s-a construit un corp de clddire cu doui etaje, cumpdrindu-se de asemenqaqi mobilierul
necesar,iar lucrdrile s-au terminat in oct. 187242.Tot atunci, in an. qcolar i87Z-l}lZ,
qcoala de fete cu trei clase a fost reorganizatd in qcoald eparhiald cu 6 clasea3.
Nu dupd mult^timp, s-a reluat chestiunea lirgirii localului qcoalei eparhiale, intemeiate
pe multe motive. in primul rind, numdrul elevelor sporea din in in an, cu atit mai mult cu
cit la 1878 eparhia Chi;indului s-a mdrit, prin alipirea sudului Basarabiei, cu mai mult de
100 biserici. Pe de alti parte, stipinirea eparhiali se gindea sd facd accesibilS
;coala gi
pentru fete laice : ,,aceasta"- cum scria Pavel - ,,?r fi fost de folos pentru preotime,
$i
care are interes si existe in mediul societdlii laice persoane care sd fie crescute dupd
religia creqtind qi sd priveasci pe preoli cu ochi buni ; totodatd qi preofimea ar putea sd
incaseze_pentruinvilStura lor o platd mai mare, in comparalie cu-taxa pintru intr^elinerea
fetelor de clerici,- taxd, ce ar da putinta a se face imbundtdtiri in starea economici
a qcoalei". Dupd mai multe examiniri gi ldmuriri, lucrul s-a inceput in august 1880 qi
9 N. Popovschi

t29

s-a terminat in oct. 1882. Noua cl5dire avea bisericd, o sal5 foarte incipitoare, coridoare
mari, mai mult de zece camere incdpitoare pentru clase, dormitoare pentru 450-500 ele'
ve interne, locuin{e pentru directoare qi intendent. Tot in aceasti perioadd s-a infiinlat pe
lingd qcoala eparhiald un cabinet de fizic6, construindu-se qi o noud clidire cu doui
rinduri, cu locuinfe pentru subdirector gi profesorioo.
Pe lingd cl5dirile noi, construite pentru gcoalS,stdpinirea eparhial5 s-a ingrijit mult q
de asigurarea unui venit regulat, care ar inlesni imbunitd-1irea situaliunii generale
a gcoalei, intre altele - qi situalia materiald a profesorilorn". E de relevat cd gi ct
profesorii s-a petrecut acelaqi fapt ca qi in qcoalele spirituale de bdiefi. La inceput nici ur
profesor nu avea catedrd la qcoala eparhiald qi nici unul nu avea studii superioare. Cauzz
era aceeaqi: remunerarea insuficiente 9i hpsa de drepturi legale. Situafia.-a fos
imbunitdtitd odatd cu primirea subven{iei (1878) din veniturile mdndstiregti"' qi cu
echivalarea, in 1879, a drepturilor profesorilor. in 1880, salariul, la qcoala eparh., a fos
iardgi sporit. in sfirqit, s-a pus qi baza unui capital-fond de pensiune pentru profesori
qcoalei eparhiale*'.
Noile izvoare de venituri materiale au putut imbundtSli qi starea invdldmintului
programul s-a ldrgit, s-au introdus gi obiecte noi ca algebra, d-esenul,igienaa8.in l87t
pe lingi qcoala eparhiald s-a infiintat qi o clasi pregdtitoare*'.
Din faptele sus-ardtate, rezultd cd gcoala eparhiald de fete - infiinlarea qi orinduire;
invd{imintului ei, precum qi crearea stirii ei materiale,- a cerut autoritdlilor locak
bisericegti, ca gi preofimii, mai multe sforldri, cum qi mai mari sacrificii, decit aproap(
toate celelalte institulii eparhiale. Motivul pentru care s-a depus atita muncd la infdptuirez
acestei opere a fost nu numai cerinla vremii, nu numai influen{a puternici a miqcdri
culturale de pe atunci, ci qi politica speciali ce se cerea in Basarabia qi care qi-a gisi
puternici infdptLritori in persoana arhipistorilor locali, qi mai cu seamd, in arhiepiscopu
Pavel. Acest din urmi - motiv special pentru Basarabia - a fost f51iq ardtat de citrt
Pavel, care scria despre qcoalaeparhialS, cd acolo va creqte ,,marea putere morald ce vi
introduce in familii qi in toatd lara spiritul adevirat rusesc, putere care va pdtrunde ir
toate unghiurile Basarabiei, in persoana soliilor de preoli, a invllftoarelor de qcoalt
primare""u.
3.

in aceastd perioadi cele mai mari prefaceri le-a suferit seminarul teologic.
La 14 mai 1867, s-a aprobat noul regulament pentru seminariile teologice, el fiinr
aplicat deodatd in unele seminarii ; in altele, ins5, qi intre acestea in acel din Chiqindu
reforma s-a introdus treptat.
inainte de a fi pus in aplicare, proiectul noului regulament, in urma dispozilie
oberprocurorului sinodal a fost trimis pentru consultare qi preasf. Antonie care,la rindu-i
a cerut avizul conferinfei profesorilor seminarului ; aceasta, intre altele, in avizul ei, gi-:
exprimat dorinta ca ,,cel putin in clasele superioare ale seminarului sd se predea limbi
romAnd (<<uon4ancxrarix:srx>>), deoarece in Basarabia o parte considerabild a popula
fiei nu cunoa$te alti limbi, afard de acea de baqtini, gi slujba dumnezeiascd in ma
multe parohii se face in l. moldoveneascd. Din parte-i, gi Antonie a relevat in avizul lu
faptul cd elevii qcoalei locale sau cunosc prea pulin I. rusi, sau n-o cunosc deloc, fiindu-l
strdind, deci ar fi foarte greu pentru elevii din cl. I-a sX studieze deodatX limbile greacd
latind qi slavond, ceea ce ar insemna cd ei invald nu doui, ci patru limbi striine (i
patra cea ruseascd). insd aceste pdreri n-au fost luate in seamd de alcituitorii noulu
regulament.
S-au fdcut qi unele prealabile schimbdri in programul vechi al seminarului. Astfel, ir
1866, au fost scoasedin program gospoddria,gtiin{elenaturale gi medicina. in schimb, ir
clasa de teologie s-a introdus pedagogia, iar pentru ca elevii seminarului si poati avei
lectii practice, s-a alcdtuit pe lingi seminar o gcoald duminicald pentru copiii de cregtinr
Sub influen{a reac{iunii, care incepuse in via}a internd a Rusiei, in legdturd cu unel

130

evenimentes',s-au luat mdsuri de cdtre sinod, ca in seminarii invdldmintul sd fie ,,pdtruns


de spiritul de respect fatd de temeliile credinlei, ale moralei qi ale legilor obqteqti", ca
profesorii sd nu se abatd de la programul stabilit, ca ,,viala intelectual5 gi morald a_elevilor
sa fie depdrtatd de influenla vdtdmdtoare a teoriilor gi pildelor striine", etc.bz.
S-au fdcut qi alte schimbdri;de ex., in 1861, pe lingd seminar s-a construit o biserici
din bani jertfili de cdtre preasf. Antonie gi din sume adunate prin colect5, iar in
1866 gcoala spirituali, cum s-a spus,a fost despdrlitd de seminar, fiind mutatd intr-o casd
cumpdratd de curind.
in 14 mai 1867, s-a aprobat noul regu'lament al seminariilor gi al qcoalelor spirituale, care era menit sd introducd mari prefaceri in toate laturile vie{ii lor. Noul regulament urma sd fie pus in aplicare, treptat, timp de cinci ani. Seminarul din Chiqindu
era pus in rindul al doilea, ins5, inainte de a se aplica noul regulament, Antonie, indatd
dupd aprobarea acestuia, pe baza dispoziliunii sinodale, a intreprins unele schimbiri
in via{a seminarului potrivit cu noul regulament. in ce privegte partea didacticd, programele s-au intocmit conform acestui regulament, iar in partea administrativd vechea
compusi din rector, ,,inspector" (subdirector), econom
direcliune (<<npan,renlre>>),
(intendent) qi secretar, a fost inlocuitd, conform noului regulament, cu doui adundri:
una - conferin{a profesorilor (<<ne4arornuecKoeco6paHr.rer>)qi alta - propriu-zis
administrativi (<<pacnopflAnrerrbHoe
co6panr,reo).In adunarea profesorilor intra rectorul gi inspectorul (din oficiu), tapte profesori alegi pe termen de qapte ani, qi trei reprezentanli ai preo{imii eparhiale, ale;i pe acelaqi termen de cdtre preo}ime. Adunarea
administrativd se compunea din rector, inspector (din oficiu), dintr-un membru al
corpului didactic qi doi membri ai preo{imii, alegi pe termen de trei Ani in adunarea
generald a profesorilor. in acest chip s-a introdus in viala seminarului principiul de eligibilitate.
Cete dintii alegeri in seminarul din Chigindu s-au fdcut la 1867. in- adunarea pedagogicd au fost alegi : ca rector - arhimandritul Varlaam (Cerneavschi)"", ca inspector protoiereul Grigorie Galin ; profesori : protoiereul Evgraf Poniatovschi, Evghenie Saharov, Petru Marcov, preot. Hrisanth Bocicovschi, Andrei Parhomovici, Aflexei Smirnov,
Vasile Zaugchevici; membrii din partea preo{imii eparhiale - protoiereul Theodor
Baltaga, Vasile Parhomovici, profesor de religie la liceu, gi preotul Vasile Cozachevici.
Ultimii doi qi profesorul Vasile Zauqchevici au fost alegi qi in adunarea administrativi.
Ca secretar al ambelor adundri a fost ales profesorul Evghenie Saharov. Toate alegerile
au fost aprobate de citre Antonie5a.
Pe lingi alte prealabile schimbdri, preasf. Antonie a cdutat (1867) si sporeascl
veniturile bineqti, dind, astfel, putin{5 de a se mdri salariul profesorilor. Afard de aceasta,
rot atunci s-a reconstruit clidirea seminarului (i s-a addugat al treilea etaj), qi in curte
s-a clddit din nou doui locuinle pentru pedagogi, un dormitor qi altele.
La 24 septembrie 1868, in seminarul reorganizat dupd noul regulament, au inceput
cursurile. Vechile trei secliuni (inferioard, mijlocie qi superioari),- avind fiecare
cursurile de cite doi ani - au fost inlocuite cu $aseclase, cursul fiecdruia linind un ans5.
Obiectele pe clase se predau dupi cum urmeazd :
Numdrul orelor in clase

OBIECTELE DE

PREDARE
2

Exegezd (expliciri la Sf. Scripturd)


L. rusd (genurile poetice qi ist. liter.)
L. greacd
L. latind
L. francezd gi acea german5, cite
\{atematicile
Fiztca

2
.-)
5
4
a

2
3
3
2
4

.t
J

5
4
2
4

^
3
4
4

l3l

5
J

.)
a

Totalul
orelor

16
6
20
15
6
11
4

orelor in clase

Numirul

OBIECTELE DE

PREDARE
I

Istoria universald qi cea rusi


Logica
Psihologia
Filozofia (expunerea concepfiilor filozofice)
Istoria bisericeasci (univers.) ;i ist. bis. ruse
Liturgica
Omiletica
Teologia fundamentald
Teologia dogmaticd
Teologia morali
Teologia pastoralS
Pedagogica qi didactica
Lecturi din sf. pdrinli ai biser., in l. greacd

2
2

t)

,,
4
5
3
4
3

-'

,
1

6
.,
-1
2
22

in total ore De sdptdmini

22

22

22

22

4
I
a

22

in afard de orele de clasd, ardtate in tabloul de mai sus, se mai preda l. ebraic6, <
bisericesc, iconografia gi gimnastica. L. romAni, odati cu introducerea noului regulal
a fost scoasd din programul seminarului. Astfel, in noul program obiectele laice at
concentrate in clasele inferioare, iar acele teologice - in ultimele doud clase.
in cursul perioadei a doua, in programul semiriarului s-au fdcut qi alte schin
Astfel, in 187i, in urma intervenliei lui Pavel, s-a introdus, cu aprobarea sinodului, p,
elevii cl. a V-a qi aYl-a, in mod facultativ, istoria gi combaterea rascolului (schisme
qi a sectantismului, de asemenea qi a neoiudaismului. in 1875 pe lingi seminar
organilat convorbiri publice cu ,,rascolnicii" fdcute duminica de cdtre profesorr
rascoloo.
9i partea educ
Odatd cu schimbirile programului analitic, s-a imbuniti{it
umane, sd-i tr
mult
mdsuri
mai
profesorii fiind invitali sd intrebuinleze fald de elevi
incurajate mr
fost
au
interes
educativ
Tot
in
multd
atenfiest.
qi
cu
mai
cu blindele
desenul, iir pentru educalia fizicd s-a introdus gimnastica sub conducerea unui pro
Au fost schimbate mult 9i condiliunile exterioare de trai ale elevilor, sporindu-se qimll
remunerarea profesorilor.
4.

Reorganizarea seminarului din Chigindu, expusd mai sus, a rezultat, in intregim,


marea -iqcare culturald din Rusia. Preponderenla obiectelor laice in prol
concentrarea lor in cursul inferior,- obiectele de specialitate teologicd fiind trecl
cursul superior,- cum gi caracterul umanitar al noului regulament,- toate acesteael
,pi.it.,t mariloi reforme intreprinse, pe atunci, in toate ramurile vielii. insi inrir
epocii trecea qi mai departe gi venea in mediul elevilor seminarului qi pe alti ca.le
influenla revistelor de pe aiunci, de asemenea qi prin legdturile cu studentii
universitflile din Rusia, intre elevii seminarului gi centrele culturale din Rusia s-a cr(
contact care le deqtepta interese intelectuale gi aspiratiuni ce nu puteau fi satisflcr
mijloacele culturale ile seminarului. La deqteptareanoilor interese au ajutat foarte
fdid nici o indoiald, chiar qi cursurile seminariale cu obiectele lor variate
profesori uneori erudili, inzesirali cu o putere exceplional5. de a influenla elevii,
i fost, de pildi, cunoscutul profesor de istorie universald, magistru in teologie, proto
Evgraf Poniatovschi, la care elevii lineau foarte mult, ca la un profesor de mare valt

t32

!tii!.

in aceste imprejuriri luau nagtere curente noi printre seminarigti, precum qi fapte
necunoscute mai inainte. Aceste curente au fost sprijinite mult prin aceea cd, pe temeiul
$ 86 al Regulamentului universit5lilor din 1863, elevii seminariilor, care terminau bine
gcoala (,,studen1ii"), au fost admigi fdrd examen in universitdlite ruse. Doritori de
a continua studiile in qcoalasuperioarl laicS se giseau qi atunci printre elevii seminarului
din Chiqinduse.Interesul pentru munca intelectuali, in afard tle programul oficial al
seminarului, s-au manifestat qi in alt chip. in 1868, elevii seminarului au oblinut de la
Direcfiune-a acestuia dezlegareade a infiinta pe lingd seminar o bibliotecd cu propriile lor
mijloace. in ajutorul elevilor au venit qi profesorii, qi astfel chiar la infiinfarea bibliotecii
s-a adunat o sumi destul de insemnatd (116 rub. 78 cop.), cumpdrindu-se un numdr mai
mare de 100 cdrtri.imbogdlindu-se cu cdr{i noi din an in an, dinloate domeniile de qtiin{d,
inclusiv acel social gi politic, biblioteca a devenit curind un puternic izvor de culturd
generald pentru elevi, care nu corespundea deloc cu cerinlele gi spiritul programului
oficial al gcoalei.
Prin noul regulament al seminariilor, li s-au acordat elevilor drepturi qi mai mari cu
privire la continuarea studiilor : la universitate au fost admigi nu numai absolventii
seminarului, cum era inainte (absolvenfii - ,,studenfi"), dar qi toli acei elevi care
terminau primele patru clase de cultur5 generali. Urmarea acesteimdsuri a fost faptul cd
mulli elevi, ^ indatd dupd terminarea cl. a IV-a, piriseau seminarul gi plecau la
universitateo0,indurind adeseori cele mai mari greutdti materialeu'. Aceiaqi'lucru se
petrecea qi in Basarabia: ,,Universitdfile" - spune la drept cuvint istoricul Scoalelor
duhovniceqti din Basarabia,- ,,devastau, daci se poate astfel spune, seminarul din
Chiqiniu". Plecau la universitate cei mai buni elevi, aqa incit seminarul nu avea uneori pe
cine sd trimiti la Academie. Acest fapt nu putea rdmine neglijat de stdpinirea bisericeascd,
qi in 1876 drepturile seminariqtilor in privin{a continudrii studiilor la universitate au fosr
reduseo'.
Dupd cum vedem, odatd cu noua epocd, in seminar au pdtruns idei gi aspiraliuni qi de
altdnaturd, care indreptau gindurile elevilor departe de scopurile culturii teologice, cdreia
erau destinafi. Pornili pe aceasti cale, elevii n-au rdmas striini nici de acele extreme
conceplii sociale qi politice ce se rispindeau printre tinerii ruqi din acea vreme, chemindu-i la sacrificii pentru poporul de jos. lnsuflelili de aceste idei, unii tineri pdriseau
gcoala (secundari, uneori - superioard) qi se agezau in sate printre tdrani, exercitind
diferite ocupaliuni trebuincioasepentru sdteni (fierdria, munca cimpului q. a.), cu scopul
de a se apropia, mai uqor, de ei qi a-i influenla in chestiuni de naturl sociald qi politicd.
Era vestitul ,,mers in popor" (<<xox4enrter xapo4>>),provocat de poporanismul rus
(<<uapo4unuecrBo>).
Curentul acesta qi-a gdsit adepfi qi printre elevii serninarului din
Chiqindun", dezvoltindu-se aici paralei cu rnigcarea din Rusia gi ajungind la sfirgitul
p e r i o a d e i l a e x c e s ee x t r e m e b a .
Faptele descrise mai sus ne dezviluie o noud fald din viala seminarului din Chiqindu,
necunoscutd pind acuma, care ins5, cum vom vedea, era semnificativd gi a avut mari
urmdri.
CAPITOLUL III
Starea tipografiei eparhiale in a doua perioadd.Publica(iunile tipografiei din ChiEindu in Principatele Romdne.Inceputul revistei eparhiale
1.
Astfel, dupi cum s-a ardtat, toate gcoalele duhovniceqti din Basarabia s-au dezvoltat
in perioada a doua, sporind atit ca numir, cit pi ca activitate.
Altd soartd a avut, in-aceeaqi perioad5, vechea institutie de culturd din Chiqindu tipografia exarhiceascd. infiintatd pe vremea mitr-lui Gavriil qi menitd sd intrefind,
prin publicafiunile ei bisericegti in l. moldoveneasci, viala sufleteascd a poporului bdq-

r33

tinag, tipografia eparhiald in a doua perioadd, odatd cu intdrirea politicii ruse nal
Iiste in Basarabia, in chip fatal trebuia sd se atrofieze cite pu1in.
in 1860 Direcfiunea economicd a Casei arhiereqti, cu aprobarea preasf. An
a cules - prin consistor - informalii de la blagocini asupra cirlilor de rit de car
lipsd bisericile din cercurile lor. Potrivit cu aceste informafii, in 1861, tipografia epa
a retipdrit anthologhion (triod de sirbitori) in L moldoveneasci, iar in 1862, aceleaqi motive qi in aceeagi limbd,- octoihul gi canoanele Maicii Domnului, repr
de pe tipiriturile mdndstirii Neamfu. E de notat cd, inainte de a se tipiri aceste
originalele lor romAneqti, din porunca lui Antonie, au fost trimise unui preot pentr
confruntate cu cdrlile ruseqti qi a fi examinate daci nu contin gregeli contra dog
bisericii ortodoxe. Cercetarea a dovedit cd in cdrlile examinate ,,caracterul, sco
spiritul religios este pretutindeni pdstrat cu exactitatea cuvenitd". Cu toate acesl
octoihul din Chiginiu s-au ficut qi unele schimbdri.
Tot in acel timp, printre publicafiunile tipografiei din Chiginiu puse in vinzare in
se giseqte ;i un ceaslov moldovenesc care, dupi unele dovezi, a fost tipdrit cu oar
deosebiri luate din ceaslovul rom6nesc qi din ceaslovul mic din Chiev. Printre publicaj
din 1863 se gdsegteqi triodul de post in l. moldoveneascd - o reproducere a tric
romdnesc, tiplrit la Blaj in 1800. Cu acest triod se termind pirul de cdrli rituale
tipirite in tipografia din Chiqindu. Celelalte tipdrituri de felul acesta nu erau
reproduceri de publicaliuni anterioare ale acestei tipografii.
Afard de cirti de rit, in tipografia din Chiqindu se tipireau gi alte publicafiuni. As
1862 s-a tipirit in l. moldoveneascd,,Catehismulcregtinescortodox" de mitr. Filar,
1863 - cartea ,,Despre credinla gi viala creqtineascS"; in 1867 - ,,invi
catehisiceqti"de protoier. Scvorlov, traduse in 1.moldoveneascS;dela 1867 se tipire
tipografia exarhiceascd ,,Vedomostiile Eparhiale", ce incepuse sd apard atunc
1869,,pentru bisericile, in care serviciul divin se fabe in moldoveneqteqi parohien
moldoveni", s-au tipdrit diferite registre, de asemenea s-a retipdrit acatistul I
Dornnului, in traducere moldoveneasci, pentru ,,nastoiatelul" mdnist. GArbovdl'
1871 s-a tipdrit o ,,Culegerede articole cu conlinut duhovnicesc-dogmatic"66.in l{
1873, dupd dispoziliunea preasf. Pavel, s-au publicat in traducere moldoven
invildturi bisericegti cu subiecte propuse de insuqi ar_hipistorul. Aceste invildturi
expediat de la biserici ca supliment la ,,Ved. Eparh."b/. La aceastas-a redus, in a
perioadd, activitatea tipografiei exarhicepti din Chiqindu.
2.

La cele spuse, vom adiuga ci tipografia din Chigindu, dupd cum ne aratd z
arhivelor, a avut o mare insemndtate nu numai pentru Basarabia, dar qi pentru bise
de peste Prut - din Moldova gi Muntenia.
Odatl cu secularizarea averilor mdnistireqti, in Principate s-au desfiinlat qi tipogr
in care se tiplreau cdr{i de rit cu caractere slavone. in astfel de imprejurdri bise
rom6ne au inceput, curind, si simtd mare lipsi de cdrli bisericeqti. Atunci, reprezen
acestor biserici qi-au indreptat privirile spre Basarabia, unde se auzea ci funcfior
o tipografie romaneasci. A$a, in 1878 Nifon Bdl5gescu, profesor la seminaru
Bucureqti, aflind la constantinopol cd in chigindu se tipiresc cir{i de rit, potriv
vechiul obicei, de pe ediliile mendstirii Neamfului, fdrd schimbiri, s-a ac
arhiepiscopului Pavel cu rugimintea de a-i trimite catalogul cirlilor bisericeqti tipdr
Chigindu qi citeva exemplare din triodul de post, in veredea apropierii postului mar,
motive, Bdldqescua ardtat cd in Principate nu se tipdresc de mult cirli bisericeqti, pe
multe biserici au nevoie de asemenea cirli ; qi cd in bisericile romAnegti se intrebuin
numai cdrli tipdrite cu chirilice, cu toate cd in cirlile laice e introdus alfabetul
Cererea a fost satisficut5. in 1879, aceeaqirugdminte a fost adresatd lui Pavel de cit
oarecare Georgescu, librar din Bucureqti, $i acesta, primind catalogul cdr{ilor c
moldovenegti.-din Chiqiniu, a comandat 20 exemplare de triod de post qi I
antholoehion6s.

t34

3.
in felul acesta, luau fiin15 alte
in timp ce activitatea tipografiei eparhiale scddea
plin de noutate pentru viala eparhiala din
incercdri culturale. e.li"r, in".u"ni*"nt
bisericesc sub denumirea de <<Knutnuenperiodic
Basarabia a fost infiinlarea unui organ
(Revistd) Eparhiei Chiqindului")'
L,v"dotnostiile
i"noro.""o.
cxue EnapxnaJrbHbre
qi institulii din via1a. biseriintreprinderi
alte
multe
,u
npuittlfyi,
,,Vedomostif"
miqcarea
cu
legdturl
Eeneral{noculturald'care
ceascd in Basarabiu, u"-1"."p"1 in strinsi
eparhtt""
alte
din
aduse
fost
qi
au
autoictivitate,
qi preo{imea la
;h;;;
la inceputul an' 1867'
Basarabia,
din
eparhiald
stdpinirea
ruse,
Dupi pilda eparhiilor
Eparhiale" cu dreptul de
a obtinut aprobarea rinoaui"l p"rrt.,, infiinlarea ,,Vedomostiilor
Dupd programul
moldoveneascd'
cea
ilpe.i t"itul in doud-tirnUi iaratele,- l.'rusd 9i
"intocmit de cdtre profesorii seminaruluiT0, revista urma si aibd doud pdrli ; una
guvernului
pentru
dispoziliunile
oficiali, qi alta - ,r"oli.iuld. Cea oficialS eta rezervati
sd cuprind6:
la biserici qi aie stapi"irii-eparhiale locale. Cea neoficialS urma
;;i;ii;;
cu seam6,invalituri simple

!-prl.e.f-r" sf. S.riptrr'raii "pJ."1" sr.parinti; predici$i,T.1i


activitatea
poporul d; j"; ;' sfaturi qi. inArumeri pentru diferite cazuri din
p"lt."

:n
:n
-ri
:n
.n
r-11
--it
ln
-$1

istoria qi statistica
pistoreasca; gtiri deJpie g.oatete bisericeqti ; aiticole privitoare la
eparhiei Chiqindului etc.
eparhiali qi a. apdrea bimensual : la. I Ei
,,vedomostiil".. urma., a se tipari in tipografia
bisericile eparhiei au fost invitate
Toate
iipu..
la 15 ale fiecdrei f""1, uuina 3-4 coale d"
sd
-- se aboneze la revist6.
intiiul numdr al revistei a apdrut la 1 iulie 186771'
Cu toate acestea insd' in
Aparilia revistei a iosi salutati de unii cu mare bucurieT2.
pentru revistiT3' Luind in
interes
mare
.r.,
areta
basarabeand
preo{imea
genere vorbind,
revistei nu o datd a intervenit pe lingi
ud-irrirt.ulia
seamd aceastd i-#j;;;r;,
la revistS' Din partea-i' nici
arhiepiscopie, cerind-'si se'impund bisericilor abonarea
qi se mirginea adeseala
neregulat
apdrea
revista
indllime
la
era
nu
;
comitetul de redaclle
reproducere de articole din alte reviste'
La aceste nealunsrrri se adduga qi slaba organiza[ie.a expedilieiTa'
r
eparhiale oarecare schimblri'
In 1881 ,-u.r fa.rriirr o-rgu",iruiru qi cond,rcerEa revistei
care au imbunit5lit mult organul eparhial'
profesorii seminarului local qi
Cei dintii colaboraiori ai r-evisteiau fost aproape numai
(Oinilevschi), preolii Luca Laqcu, Teodor
fouri" p,rtini preoli ca arhimandritul Natanaii
erau la inceput doi
Laqcu ; D. Ciachir, f. Cafuq.a. Ca traducitori in l. moldoveneascd
Ghepelchi' Pe la
preotul
Baltaga
T.
protoiereul
.Fmelian
colaboratori responsabili :
,qi
u tn-95it cu preolii I. Galuppa, Gh' D6nga'
sfirqitul an. 1867 n;m5rul'traducitorilot
l. Iiutuc, L. Lagcu qi diaconul A' Ciugureanu'"'
potrivit .., progiu-"1 stabilit, in ,IVed. pp;" ,^(Partea neoficiald) s-a publicat un
material variat, de preferinli cu con{inut religios'"
din trecutul
In al doilea .iita, veneau articole cu lonlinut -isloric-bisericesc,
Chiqindului
eparhiei
al
9i al
Basarabiei,
al
din
insi,
*utt,
no*a"l*t? ; .ui
fri".iput"foi
s-au
ce
insemnati
qi al unor oameni
aif".itlto,' aqeri-i.rie ($coale, mdndstiri), preiuT
la
privitoare
chestignile
cd
rele-va
p" ojorut bisericlsc din Basarabia, etct*. Vom
;ili;
biqtinaqi
locuitorilor
cu
viata
legdturd
vreo
fu."
a
r"
fdrd
istoria Principatelo. ,int trutut"
Basarabiei, precum qi acelea
ai Basarabiei. rotoauij evenimentele gi faptele din tricutul
punctul
de vedere al concepliei
din
din activitatea artrpastorilor, sint desciise 9i explicate
Celelalte articole
subjugate
popoarelor
creqtine
ruse dominante in .ftlttiu".u
,turcilor'
viala
preo1ime.7e,^la
la
biserica .i"lti"e, la iip-ovenism,
cunrindeau .tr"rti,rni'p'.iuit."i"'f"
in
primul
rind'
in
stiSine,
tdrile
in
r" afacerile bisericeqti
lirile.
115;;;1;;;'1.16,
fu[.uni.. : la greci, bulgari, sirbi,- dar qi in Principate'
afard de unele, foarte puline'
Adevdrul cere si ardtdm cd viata curenti a eparhiii,viala .pirohienilor (intre aceste din urmd
fapte din activitatJa freoli-li..qi'din
ale
icoan6, vizitele canonice
construirea qi sfirriirei- Uliericitor, pro."ri.rnii" cu sf.
135

arhipdstorilor etc.), - flu se oglindea in revistd, decit in dispoziliuniie stipinirii locale, ir


ucazurile consistorului- material care constituia ,,partea oficiali" a revistei.
Apirind pe lingd seminar, in apropierea imediati a autoritililor, revista cdpbti qi ea ut
caracter oficial, descriind qi reflectind mai mult activitatea organelor ocirmuitoare deci
via{a credincioqilor qi a pistorilor. Chiar gi pulinele articole ce priveau viata de la satt
erau intocmite intr-o formd impusd, avind mai mult caracterul unor informafiuni oficiale
lipsite aproape cu desivirgire de coloritul local, gi alcStuite, uneori, potrivit cu prevederift
qi dorinlele stdpinirii eparhiale. Aceasta se explicd prin faptul cd la revistd lucrau aproap(
numai profesorii seminarului, absolvenfi ai academiilor spirituale, venili din Rusia
Neavind legdturd cu eparhia locald, necunoscind nici viala pdstorililor, nici situalii
pdstorilor, colaboratorii revistei nu aveau nici dorinla, nici posibilitateade a se ocupa ma
de aproape cu faptele qi chestiunile locale. Erau, insd, qi excepfii. Unii profesori a
seminarului, cu toate ci nu erau originari din Basarabia, au izbutit sd se apropie dr
trecutul qi de via{a ei curent5, studiind cu mai mult interes materialul gi faptele privitoarr
la istoria ei gi publicind, astfel cum s-a ardtat, multe lucruri interesante. Dintre aceqtia
vrednic de a fi pomenit este preotul M" Ganilchi, care, prin munca lui, cu un materia
istoric relativ bogat, adunat de el, se poate zice cd a pus baza studierii serioasea trecutulu
Basarabiei,riminind drept pildd frumoasi qi indemn puternic pentru cercetitorii de ma
.^

tlrzlv"

c I

In felul acesta revista eparhiald a avut multe neajunsuri ; ceea ce era qi firesc il
aceastdperioadi. Cu toate acestea,trebuie si recunoaqtemcd ,,Ved. Ep.", au avut de li
inceput un rol foarte irnportant in viala eparhiei noastre. Adresindu-se intregii preo{im
basarabene, revista eparhial5 evident cd era pentru preoti un organ de legdturi
sufleteasci, care pe lingX cd-i ajuta a se cunoagte rnai uqor unul pe altul, le mai deqtept
ideea intereselor comune ale tagmei lor, precum gi spiritul de solidaritate in ndzuinlele lo
de membri ai acestei tagme. TotodatS, revista avea insemnitate fiind un izvor d,
cunoqtirrleistorice, care Irezea qi hrdnea in preolime interesul pentru trecutul provincie;
pregdtind terenul pentru cercetdri mai amdnun{ite, pe acest ogor, in viitor. Pe de altr
parte, ins5, revista nu putea si nu aibd o inriurire pronunlatd ;i asupra mentaiitdlr
preofilor, indrumind-o in direc{ia prevederilor qi a concep{iei stipinirii eparhiale.
NOTE EXPLICATIVE

' Organe de autocirmuire, ce priveau, aproape exclusiv, latura economici; gospodiria, sinilatea ett
' 'Iexoa, p. 93--94; Taruryee, II, p. 227-228.
I Prin in. porunci din 18 ian. 1862, gcoalele primare au fost puse sub supravegherea preolimii.-- <,Bec
Eep.>, 1896, VI, p. 792.
1 T a r u u 4 e a ,I I , p . 2 5 1 - 2 5 2 ; l e x o c , p . 4 3 - 5 1 . - in ucazul sinodal din 10 oct.. 1874, cu prilejul nouh
regulament al invS{dmintului primar, se exprimi speranla cd preofimea, care ,,a slujit cauzei instruc{iei public
in cursul multor veacuri", iqi va indeptini cu aceeapi rivnd indatoririle de inv5litori qi poviluitori ai popc
rului, rispindind in populafie, odatd cu cartea, ;i priceperea ldmuritd a tainelor dumnezeieqti din invdldtur
lui Hristos".- <En. Bed.>, 1874, XXII, p.433-436.
5 Taruuqea, II, p. 614 Yexor:, p. 52-62.
;
6 Alexandru Il, intr-un ucaz dat senatului, spunea cd el socoate buna orinduire a qcoalelor primare c
,,un mijloc foarte important pentru instruc{ia religioasi-morald a poporului".-- Tarut4e6, I, p. 256-25i
t
in acesf domeniu, in epoca de care vorbim, in Rusia domnea o mare insuflelire, care indernna pe intelec
tuali si-gi consacre puterile qi vremea pentru luminarea poporului dezrobit. Avintul obgtesc, cel pulin I
inceput, a fost suslinut gi de stipinire, care din parte-i venea in ajutorul acestor muncitori prin diferite mij
loace: cu bani, cir1i, localuri etc.
o Taruuqee,Ibidem.'Iexoe, p. 12-l,8.
u Crouxoa, p. 160.
lu Reducerea numdrului acestor qcoale se explicb prin faptul cd qcoalele zemstvei, care incepuse a s
infiin{a din 1866, avind mai multe mijloace;i fiind inzestrate mai bine, atrigeau mai mult popula}ia care, astfe
pirdsea qcoalele parohiale. E de notat, ins5, cd in acele localitdli unde nu existau gcoale de ale zemstvei s
infiin{au, totusi, $i funclionau gcoale parohiale. Corurile acolo se organizau gratuit de citre clerici-preo{i sa
Vom adiug
cintirefi, sub conducerea gi supravegherea preolilor parohi. (<Tpy1u...>, VII, p. 193-194).
ci acelaqi fapt s-a observat Ei in Rusia. Majoritatea qcoalelor parohiale s-au transformat cu incetul in gcoal
de ale zemstvei qi de stat, iar unele s-au desfiin{at cu totul, aqa incit din 20 000 qcoale in 1863, au rimas i
1883, abia 4348.- <<En.Bed.>>,XXIII, p. 761.

136

:a

'.'^
" " T p v d u r . . . , .V I ' P . 2 / 2 9 .
" Din iauza lipsei de mijloace, in schitul Jigdneqti 9i pe lingd mdn. inchinate. nu s-au deschis ;coale.
''' oTpy)u...,r, VII, p, 28-29.
t.t
" r p y n a t . . . " ,V t l , p ' 3 0 .
" ln Basarabia, zemstva a fost introdusii in 1869, av?nd acelea;i atributii ca Si in Rusia.
rd incd
din 1871 stdpinirea eparhiala a adresat preolimii un apel ca si indemne pe parohieni sd infiinleze ;coale unde ar urma cursurile atit blielii, cit qi fetele. in 1872, aceea$i hotSrire a luat-o qi congresul
eoarhial.
t7
Crotircoa.o. 16l.
l'
in unele q-oale era fixat salariul pentru preoli, insi el se achita foarte nereguiat, iar in unele cazuri
se cheltuia pentru alte nevoi, chiar in mod ilegal.- Crourcoa,p. 162.
'u in vremea vizitelor canonice,
$i arhipestorii nu pierdeau din vedere nrunca preolilor in ;coalele
r u r a l e ( < T p y d t r . " . > , V I I , p . 1 9 6 1 9 7 ) . C o n s i s t o r u l u i i s - a i m p u s s d n u r e c o m a n d e p e n l r u r e c o m p e n s ed e c ? t
pe acei preoli care s-au distins pe terenul gcolar.- Cro{tr<ot:, p. 162.
, II, p. 194-196.
" ' o T p y d u t . . . , >V
'' Biserica rusd, in aceasti direclie -- ca qi in alte privinle - a fost mult suslinutd de stip?nire. Bugetul
$
t u l u r o r s c o a l e l o r d u h o v n i c e q t i d i n i m p e r i u c r e $ t e a m e r e u , a j u n g i n d d e l a 2 0 0 0 0 0 0 r u b l e i n 1 8 . 5 . 5p i n d l a
sume achitate de vistieria slatului,-Tazuuqea, Il, p.228.
5000000 r. in ltl80
'' <'lpy)t'r...>, VI, p. 46 47.--'dlddtrea cumpiratd in 1866 aparline qi astdzi preo{imii, aducind
eparhiei venituri considerabiie.inrr-insi; se gise;le instalat hoteiul,,Suisse", pe str. Alex. cel Bun.
' ' ' < T p y d t t . . . r > ,V I I , p . 2 1 2
2 1 5 . - - D e I a 1 9 2 8 i n a c e s t l o c a l s e g d s e q t ei n s t a l a t s e m i n a r u l t e o l o g i c .
Pentru intrelinerea gcoalelor spirituale din Chiginiu qi Bdl1i, dupd
54.
" o T p y D t ' t . . . > ,V I , p . 5 2
l r o t i r i r e a s i n o d r r l u i ,s e a c h i t d a n u a l 1 9 7 7 3 r . 6 6 c o p . ; q c o a l e i d i n C h i q i n i u * 4 O 2 A r . d i n v i s t i e r i a s t a t u l u i q i
9712 r. 43tf 2 cop.i gcoaleidin Billi -.500 r. din
5 524 r.43 cop. din veniturile eparhiale locale, in total
s u n r e l es i n o d a l e q i 9 6 6 r . 2 2 ' 1 2 c o p . d i n f o n d u r i l e l o c a l e , i n t o t a l - 1 0 1 6 1 r . 2 2 ' 1 2 c o p . C l a v e n i t u r i l o c a l e
e r a r . rs o c o t i t e d e s i n o d : l ) d o n a l i u n i d e l a p r e o J i m e i n s u m l d e 7 0 0 0 r u b . ; 2 ) d o n a J i u n i d e l a m d n i s t i r i ( a
prisosul venitului de la lumlniri $i 4) dobinzile din sumele
rreia Farte din veniturile de la lurniniri);3)
de [a lumindri.- <En. Be).>, ]870, XV, p. 725-726.
"' Luind act de raportul ,,revizorului" (inspector) Cherschi, cum cii elevii gcoalei spirituale din Chiginiu
cunosc insuficient L rusd, congresul, infre altele, a hotirit sd intervini pe lingi preasf. Antonie, ca sd impund
preolimii din regiunea ;colari Chiqindu si se ingrijeascd de pregitirea copiilor in gcoalele ru4ale qi de preferinld in ';1. pregdtitoare a Ecoalei spirit. din Chiqindu, rnai cu seami atunci cind copiii in casa pirinteasci nu
cunosc L rusl.- <En. Bej.>, t868, XXIY, p. 789 790.
'" Sub indemnul lui Pavel,;;i congresuleparhial din 1873 a luat hotErirea de a obliga toatd preofimea ca
sI invele copiii l. rus5, sau acasd, sau in ;coalele mdnlstireqti, sau sd infiin{eze in acest scop gcoale propni
in cercurile protopope$ti. Congresul adiuga cd nu vor fi primili in gcoalele spiritr.rale copiii care nu vor
cunoalte indestulStor l. rusd. <En. Be).>, 1873, XXII, p.499-500.
'.'- <Tpy}ut...>,
VII, p.235-236.
'n <Tpydtr...>,VI, p. 48.
'o
Din suma totald, qc. spiritual6 din Chiginiiu a primit 5110 rub. pentru spcrirea salariului profesorilor,
$i pentru intrelinerea a 60 de bursieri (interni) cite 100 rub. de fiecare. $c. spirilual5 din Edineti - 8110 rub.
pentru sporirea lefurilor la profesori, cite 100 rub.; pentru intrelinerea a 40 de bursieri cite 100 de fiecare,
fond de pensiuni. Sumele, aici indicate, se primeau anual.- <Tpy;i reslul pentru infiinlarea unui capital
dtt...>, l'll, p. 226 228, 238.
"' <,Tpydut...>,VlI, p. 236-248.
"' Ibidem, p. 236.
" Multe faple gi informalii interesante privitoare la infiinlarea qcoalei eparhiale din Chiqindu sint
adnnate in brogura alcetuite de d. prof. Sucevan (v.,,Prescurtdri"). De aceasti lucrare ne-am folosit qi nor
in exounerea ce urmeazd.
3l' La inceputul v. XIX instruclia fetelor de clerici in Rusia era cu desivir$re neglijati, qi abia in 18.30I 840 pe lingd unele mdnistiri au inceput a se infiinia seclii sau despirtiminte de educalie (<,rocnnrare,rluue
orAeneHHq>), care erau mai mult un fel de azil pentru adipostirea orfanelor din tagma duhovniceascd.
inceputui invildmintului ;colar pentru fetele de clerici dateazi din 1843, cind in oraqul Jarscoe Selo s-a
infiinlat o qcoali pentru fetele preolimii ruse.- <En. Bed.>, 1892, XXII, p. 709 713.
''o
Preolimea basarabeand nu se gindea la infiin{area unei qcoale de fete, fie din lipsi de mijloace, fie
din cauza inapoierii in cultrri. (<En.Iled.>, 1875, I, p.3). Preasf. Antonie proiecta la inceput sd infiinleze
irr Chiqindu o ministire de maici sau vreo comunitate (,,obqcina") cu un fel de azil pe lingd ea pentru
instruirea fetelor de clerici, insi din lipsi de mijloace aceastd idee n-a putut fi infiptuiti.
'" Era grec de origine din insulele Ionice, venit in Chiqiniu in 1820, dupi potolirea unei rdscoale a
-srecilor.
"6 Locul cu gredine donat de Dimo era in suprafafi de I des., 1638 stinj. petr., iar cel donat de Sinilchi,2106 st. oitr. Ambele locuri erau invecinate.
t' ,,ipydot...r, VI, p. 4I-46.in Chi;iniu gcoala purta mult timp numele de ,,Afon" (munt. Athos)
qi ,,priiut" (azil). intiiul nume indici, probabil, caracterul mdnistiresc al qcoalei, poate $i faptul ci localul
ei se afla pe o colin5. Al doilea nume ar;ta destinalia gcoalei de a da adipost fetelor de clerici.
'"
Conform noului regulament, qcoalele eparhiale erau sub supravegherea sinodului, fiind cirmuite de
episcopul eparhiot. Totodati, Ecoalele erau sub ingrijirea preo{imii locale, care avea griji de intrefinerea

t37

materiale a fcoalelor qi supraveghea bundstarea lor. Fiecare qc. eparh. era condusi
de un comitet din car
fdceau parte un pre;edinte, d.oi re_prezentanliai preolimii, aleqi pe termen de trei ani, directoarea
qi ,;..p".ro.
de clase" (directorul de studii)' La_disculia chistiunilor didiciice erau invitali
Ei profesorii.r. a..ptui d. u,
hotdritor. ln-;coali se preda-u: vechiul qi'noul testament, catehismul, explicdri la serviciul
divin, istoria bisr
ric.ii universale qi ruse, l. rusd, aritmetica, geometria, geografia, istoria universali qi cea rus6,
fizica, ieaagog,
'.api
caligrafia, cintul bisericesc, l. francezd gi germani qi lucrut manual. Absolventele
Ecoalelor
(<.flpaBa
tau anumite drepturi
"puirtiur.
yvure,rsuuqur>).
4olralrHeli
'"
Ucazul sinodal nr. 2289, din I I oct. 187I.- Hotirirea sinodului s-a luat in urma intervenfiei
nr. 303
d i n 2 l d e c . l 8 7 0 a l u i A n t o n i e , c u m q i a e p i s c o p u l u i . P e t r p , cnur . 2 0 5 4 d i n 2 - i u n i e 1 8 7 1 .
Sepu."'.iinu"",
adrese s-a exprimat $i menfionata dorinli a preolimii._.<En. Bed.>, 1g72, III, p.6g.
ln ordinul ("llpegTrorxeHr-re>>)
din l0 ian. 1872., Pavel, fixind programul pentru lucririle congresulr
..
din acel an, scria, intre altele, urmdtoarele : ,,Mai intii de toate .o.,g*r,,i trebuje s6
se ocupe .u .rrJ.tiun,
reorganizirii ,,qcoalei pentru fetele din tagma duhovniceasci", pe teineiul iegulamentul.ui
din 20 sept. lg6l
si
dea
acestui
a;ezimint,
foane importanf pentru provincie, putinta de a funclfona intr-o bunistai". C'ong."r,
Ei
nu lrebuie sd renunle la nici.un sacrificiu, pentru a de_schideporlile acestei gcoale pentru
un numdr cit se poar
m a i m a r e d e f e t e d e c l e r i c i " . - < < E n .B e d . > , 1 g 7 2 , I t I , p . 4 3 - . 4 7 .
"' Printre donatori era gi insuqi arhipistorul.
a2 in
n o u a c l d d i r e , a f a r d d e b i s e r i c S , ^ l o c u i n l ap e n t r u d i r e c t o a r e g i p e n t r u , , e c o n o m ' , ( i n t e n d e n t ) , e r a
noui, camere pentru clase gi o inchpere pentru 300 eleve.
" <Tpydu...,, Vll, p. 204 -208.
oo
Din suma totald,. cheltuitd pentru aceasta, cea mai mare parte s-a luat din veniturile mdndstrreqt
.
iar rgttul din fondurile locale.- <<Tpy0w...>>,
VII, p. 22g-232.
'5
5i in aceaste chestiune un ajutor simlitor u fort ,urnu de 10 970 rub.- cota anuale, pe care, din lgTl
;coala eparh. o primea din,veniturile ministireEti. Din aceasti sumi s-a sporit, pe de o parte, ruiui,rt p..
fesorilor; o alt5.parte era destinati intrelinerii a 20 eleve interne: cite 100 r. pentru fiecare; refinindu-se
parte..gipentru iniiinlarea unui capital de pensiuni.
n . on T p y d w . . . r ,
V l l , p . 2 3 8 . C f r . < Z n . b e d . > , 1 8 7 8 ,X , p . 9 g - 1 2 A .
*'
Cu privire la chesiiunea pensiunii, vom adiuga ci iumele de bani pentru acest fond de pensiun<
pentru.toJi profesorii $coalelor spirituale (ai celor dor.ii gcoale de bdieli qi ai'qc. eparh.),
se adunau din mz
multe izvoare: 1000 r. din venitunle ministireqti, 2o/o relineri din leafa'profesoriior qi rimigilele
din sum
destinati pentru remunerarea profesorilor.
ro. <Tpydw...>,
VII, p. 239-240.
o" Ibidem.
5.i
p.233. Cfr. <En. Be/.>, 188t, XVII, p.758.
2fpy)w...,, VIt.
" In 1866 a avut loc^un ate-ntat impotriva
farului incercit de revolulionarul Caracozov.
52 <Tpy|ur...>,
IX, p. 98- 100.
"' Arhimandritul Varlaam,- pinE la cilugirie Vasile Cerneavschi - basarabean, fiu de preot din
sat
Cobolcina, jud. Hotin. s-a niscut la 1819. La virsta de 22 ani, fiind ,,poslugnic,, la mdn. Hirjauca,
a intrat ir
|c. spirit' din Chigindu, continuindu-qi studiile in seminarul din Chiginnu, unde s-a cdlugarit, qi la Academl
din Petersburg. Dupd absol-vire-aAgademiei, de la 1855, a fost profeior, inspector in semin. din Ecaterinoslav
pe urmi in acef din Chiqindu. In 1862 a fost numil rector (al
$aptelea) in semin. din Chigindu, ocupind ac"s
post timp de 13 ani' De la 1875 a.fost.episcop-vicar in eparhia Vologda, apoi in eparhia
beterstr,rf. in fssr
a_fost numit in scaunul episcopal din Minsc, pistorind acoio pini la tS89, cind a incetat din viali.iTpyAw...,
VI. -5a
25-27.
o.
Alegerile nu se efectuau, totdeauna, cu succes. Aga, in 1875, cind rectorul seminarului, arhimandritu
v^arlaam (Cerneavschi), a,fost numit episcop-vicar in eparhia Vologda, profesorii, cu majoiitate
de vorur
(8 cu 7)' au ales in postul
..:t9l pe.inspectorul seminarului, *igisirir in teologie, protoiereul Grigoru
9..
Galin. Atunci, trei profesori din cei rimlr$i in minoritate au inaintat pr&sf. pavel o of,inir.r" separate, ar;tin(
cd o majoritate de un singur vot nu poate da dreptul de a fi ales in postul de rector al seminarului. paver
folosindu-se de acest protest qi.avind dreptul, inbaza noului regulamint, s5-gi propunl gi candidatul
siu, r
recomandat sinodului doi cand.idali la. acest post: pe protoiereu'i Galin, ales d. p.'of.so.i, qi pe
al lui - pt
protoiereul vasile Parhomovici. Sinodul a aprobal numirea candidatului lui pavel.
i1
. .5f
.mgmentul reorganizirii, in seminar erau 285 elevi. Dupi regulamentul din 1862 in seminar erar
admifi
hi:i, i1s'a q" acesr drept se fotoseau pulini,- ae ta t- pind ta t7 inqi
anual.
"" !lln ?T:t:
lE75' arhim. Varlaam a cedat postul de rector al seminarului protoiereului
Vasile M..parhomovici
Ucrainean de origine, fiu de preot, pr. Pirhomovici s-a ndscut in 1834, i.t guf.
eottuua. $i-a fdcut studiile ir
9c' spirit' din or. LubnA, semin. din Poltava qi Academia din Chiev. in rsJS, dupi absolvirea Academiei, a
fost numit inspector,-apoi ,,smotritef'
.(director) in qc. linutald Ei cea parohiale An Cfrigin;r,, iar din lg75 rector (al optulea) la sernin' din Chiqindu,
fiind protoiereu. Rdmas'viduv, s-a cilugdrit in lgg5, priminrj
numele- de Atanasie 9i in acelagi an a.fost numit episcop in eparhia Sarapul.'in
l894,iiind indllat;e';apra
de arhiepiscop, a fost numit in eparhia Donului,-undi a pdstorit ta ani. e
m,rrit-in Chi;in6u in fqfo.<Tpydw...>, VI, p. 27-31.
'' Dupd
cum se vede dil
de seami.asupra situaliunii seminarului din Chiqindu in cursul an. gcolar
9",i:." pentru
187017l' fati de elevii seminarului,
diferiti abateri de la regulileqcolare 1.a intoarcere din concedru
cu intirziere etc.), se obiqnuiau pedepse grele: elevul vinovat
iu. si stea, in clasi, ,,la col1.,, sau in genu.nchi, in slfragerie, in timpul mesei, cind ceilalli biieli luau masa,
".u
etc., Ei nu'o singuri Jatn, ci pirre iu .in.,
ori' Pavel, in rezolutia pusd pe aceastd dare de seamI,'a atras atenfia aaministrallei
seminarulul'lci ,,mdsura

138

:ruI
. \ol
::segla,

: l.1l

:: -i Ul

r58,
rm,i::SUl
c :. ate

r l n

ir ri0

.-t.

c:n

tr*:::d

.- :,-1

acsrsta este antipedagogicd, v5tem6toare pentru sdnetate gi in deplind contrazicere cu art. 157 din regulamentul seminariilor duhovnicegti qi hotirirea sinodului din lll25 mai 1868.- Arh. semirutr. Dosar nr. I0 din
1871.-,,Predlojenie" lui Pavel cdtre conferin{a profesorilor din seminar, din 21 sept. 1871, nr.3459.
''
lnform. biograf . v. Ia p. l2l. nola 78.
"' ln 1865 au intraf la universitate trei absolven{i ai seminarului basarabean,
60 in 1870, terminind cI. a lV-a, au plecat la univers. 9 elevi; in 1871 - 4; in 1872 - 5; in 1873 - 2;
in 1874 - 5; in 1875 - 14; in 1876 * 8; in 1877 -- 6; in 1878 - 10.- Jloro4xuil, <<Cnucorc...t>
u-'.<Tpydut...>, IX, p. 192.
o' La universitate au fost admigi numai absolvenlii intregului curs seminarial gi dupi un examen spe'cial.
Ca excepfie, cu un examen foarte simplu, absolvenJii seminarului au fost admiqi numai in trei universitili :
din D^^orpat(Iuriev), Tomsc qi Varqovia.- Ibidem, p. 120.
o' Elevul Petre Bragd, fiind exilat in Siberia (la
,,poselenie"), din cazua ideilor socialiste, dupi ce s-a
intors in Basarabia, ,,s-a dus in popor", potrivit cu conceptia poporanisti, qi s-a aqezat in satul siu natal
Ulmu, jud. Chiqindu, unde a infiinlat o fieririe. Filip Codreanu, pdrisind seminarul din cl. III, s-a dus la Nisporeni ca invilitor, urmdrind acelaqi scop poporanist.- V. amdnunte cu privire la acea miscare in ,,Studii
Noud"..., ,,V. Rom.", 1924, IV, p. 95-96.
o* Un elev a distrus portretul
larului Alexandru II, scolindu-i ochii.- Ibidem.
6i Arh. Cons. Biur., II, dos. nr. 47 din 1870.
66 Articolele scrise in rusefte de citre cunoscutul protoiereu Evgraf Poniatovschi au fost traduse in
moldo_vene$tede protoier. Teodor Baltaga.
o'
,,Pentru bisericile moldovenegti" (probabil - din |inuturile sudice.- N. a.) s-au tipdrit Ei in 1869
in l. moldoveneasci diferite registre. (Arh" Coru. Biur., II, dos. nr.825 din 1880). Deci nu e exactd afirma{ia
cum cI dupd moartea preasf. Antonie, sub arhiep. Pavel, ,,nu s-a tipdrit nimica in moldoveneqte", in ardtata
tipogr^afie.- <<Tpy}ut...>>,
I, p. Il.
oo <,Tpy)at..>, I, p. 6, I0-lI
; II, p. 20-29.
6e inceputul acestor reviste dateazd in Rusia din 1860, iniliatorii lor fiind Dimitrie,
arhiepiscopul Chersonullli, gi preasf. Nil, arhiepiscop al laroslavului, pentru eparhiile lor.
"' Dintre ace$tia, au luat parte rectorul seminarului arhim. Varlaam, inspectorul (subdirector) preot.
Gr. Galin gi profesorii : M. Scvortov, A. Parhomovici, V. Zauqchevici, P. Marcov qi E. Saharov. Toli formau
un comitet de redaclie.
''
Redactorii (directorii) revistei in aceasti perioadd au fost urmdtoarele persoane: l) Arhimandritul
V a r l a a m , r e c t o r a l s e m i n a r u l u i ; 2 ) M . l . S c v o r J o v ,p r o f e s o r a l s e m i n a r u l u i , p i n i l a d e c . l 8 7 l ; 3 ) P . T . P a h o v s chi, coredactor al lui Scvorlov pini la 1 noiembr. 1871, gi ca redactor pind la febr. 1875; 4) M. A. Ganilchi
d e l a 1 5 i a n . 1 8 7 2 , p i n d l a i a n . 1 8 8 1 c a , , a l d o i l e a r e d a c t o r " ; 5 ) p r e o t . H r . B o c i c o v s c h id e [ a m a r t . 1 8 7 5 p i n i
, I, p. 35-36.
l a l 5 s e p t . 1 8 8 7 . - < < T p y ) t r . . . >V
72
intr-o scrisoare adresati redacliei, un preot rural scria urmetoarele: revista e ,,a noastri (a preoJimii)
scumpi moqtenire, semn de munci intelectuald a tagmei duhovniceqti, oglindirea mersului vielii noastre bisericeqti in manifestirile ei principale". Mai departe autorul iqi exprimd dorinta ca,,Ved. Ep." si fie un organ
puternic al activitilii qi vie{ii sufleteqti a preolimii pi a intregii noastre eparhii.- <En. Bed.>, 1867, XI,
'n . 4 1 0 .
73 latd tirajul revistei in perioada a II-a: in 1867 689 exemplare ; in 1868 - 620 ex.; in 1869 600 9x.; in 1874 - 696 ex. ; ceva mai tirziu - 100.- <En. Be}.>, 1892, XVII, p. 426, notd.
'*
Revista se expedia prin blagocini, care-qi luau singuri de la redacfie exemplarele apirute, agteptind
prileiuri a le trimite prin cercurile lor protopopegti.
'" Traducerile in
l. moldoveneasci au durat numai pini la 1871 ; incepind cu acest an se publicau in
moldoveneqte numai unele articole din textul rusesc, iar la sfirqitul acestui an textul rominesc a fost suprimat
cu desdvirqire, pentru motivul ci traducerea, mai cu seami a materialului oficial, era foarte anevoioasi gi, totodati, era qi ,,de prisos qi flrd de trebuinli", deoarece, pe atunci, majoritatea preofimii fdcindu-gi studiile
in seminar, cuno$tea bine l. rusi.- <En. Bed.>, 1892, XVIII, p.421, nota a doua.
'o
Mai cu seamd din anul 1871, cind stipinirea eparhiali a adresat preolilor basarabeni un apel, chemindu-i si colaboreze la revisti, redactind articole cu continul local, privitor la trecutul parohiilor, la istoricul
satelor, la nevoile clericilor, la interesele religioase ale pistorijilor etc.
" 1) ,,Acfurile cuvenite mdndstirii Rusico a sf. Munte al Afonului" cu privire la raporturile intre domnii
moldoveni qi munteni din v. XVIII, Si mdn. Rusico qi mdnistirea inchinati a Doamnei (1869).2) ,,Actele"
Moldovei qi Munteniei, ce aparlin mdn. zisd ,,Rusici" a sf. mare mucen. Pantelimon de la munt. Athos, publicate in traducere rusi din l. greaci (1869) ; ,,Informatiuni statistice asupra lipoveniloi in Moldo-Vlahia"
din cartea ,,Rascolnicii ruqi" de Melchisedec, ep. Dunirii de Jos (1873) ; ,,Schild asupra activitilii mitr.
Gavriil, exarh al Moldovei qi Valahiei, cu privire la imbunitSlirea s15rii bisericii gi a preotimii ortodoxe in
Principate qi in Basarabia in 1808-1812" de Gh. ZAcov (1879).
'o
,,Dimitrie, arhiepiscop at ChiEindului qi Hotinului" de A. E. Silin (1867,68 ri 7l);,,Schi{d istoricd
asupra seminarului duhovnicesc din Chiqinlu" de M. A. Ganilchi (1871); ,,inalt preasf. exarh-mitropolit
Gavriil, intiiul ierarh al eparhiei Chiqiniului" (biografie scurti) de A. M. Parhomovici (1871) ; ,,inalt preasf.
Antonie, arhiep. al Chiginiului qi Hotinului,de P. T. Pahovschi (1871); ,,Filiala din Basarabia a Societelii
biblice rosienegti" de A. V. Balldtescu (18'72) ; ,,Notile despre {iganii din Basarabia" de M. Ganilchi (1872) :
,,Averile mindstirilor de peste hotare in Basarabia" (1873) ; ,,Materiale pentru istoria qcoalei eparhiale
'75
din Chiqiniu" de protoier. E. Poniatovschi (1874,
Si'77); ,,Manuscrise qi cirli de tipar vechi in schitul
Condrila" de M. Ganitchi (1874-1875);
,,Eparhia Chiqiniului, mitropolia qi seminarul, dupi descrierea

r39

oblastiei Basarabiei. intocmiti d e c d t r e P . S v i n i i n ' . d e M . G a n i l c h i ( l g 7 3 ) ;


,,Informaliuni istorice asupra
s e m i n a r u l u i d u h o v n i c e s c d i n chiginriu" (alcetuite de rectorul
arhim. Irineu pentru publicaliunea ,,Istoria
ierarhiei din Rusia") de M. A. Ganilchi (1878);
,,gcoalele Lancasrer in Bisarabiai, ae M. e. c;rii;;i
( l 8 7 7 - - 18 7 8) .
'"-Din
a
r
l
i
c
o
l
e
l
e
p
r
i
v
i
t
o
a
r
e
l
a
v
i
a
l
a
a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a
preotimii, vom nota: l) ,,viala preolimii basarabene..
|i
,
d e p r ' I ' C e r n i a v s c h i ( 1 8 7 2 ) . ; . , , T a b . l o u r i . d i nv i a l a p r e o l l m i i " ^ a e p r .
s . B o g o s i a u s c h i0 g 7 2 ) ; , , D e s p r e a l e g e r i
din eparhia Chigindului,. de p. pihbvsciri (tSZt_tSZ2);",Cong."rrl
eparhiai di; Chi$lneu
|x fi"."rl,T."
'"
Vom releva urmitoarele articole: ,,studierea
poporane de catre pistorii parohiali., de
M. Ganilchi (1878) ; ,.obiceiuri de sdrbitori la poporut.obiceiurilor
de jos din B;J;;l;;
Je A. conschi (1870) ; ,,Despre
o b i c e i u r i l e , c r e d i n l e l e g i s e m n e l e , s u p e r s t i l i o a s ea l e l o c u i t o i i l o r a ; n
stavuceni.de S. N. culcilchi (1g731 8 7 5 ) ; . ' o b i c e i u r i 5 i c i n t e c e ^d e C r d C i u n q i d e A n u l N o u l a m o l d o v e n i i
b a s a . a u e n i . .d e p . S A r c u ( 1 g 7 4 ) i i . a .
. ."' .M'Ganilchi, dupd cite stim, a lisat;i in manuscris mult material istoric cules din arhivele locale cu
privire la trecutul bisericesc al Basarabiei. Acest material
se zice ci a servit de bazd pentru valoroasa lucrare
a lui A' stadnilchi asupra lui Gavriil Bdnulescu-Bodoni, exarh gi
-rt.opotii.

PARTEA A TREIA
II. Misiunea antischismatici qi antisectanti.I. Ministirile.III. Trecerea la ruqi a pirfii sudice din Basarabia.Rostul perioadei a doua in istoria bisericii din Basarabia.- Arhiep.
Pavel ca reprezentant al epocii
CAPITOLUL I
Numdrul mdndstirilor la inceputul perioadei. Contqctul intre mdndstiri Si popula(ie.Mdsuri de rusificare fa(d de mdndstiri.- Starea exterioard a mdndstirilor.M dndstirile inchinate.
l.

_,Iffiii:

.t:,1:.

in faptele amintite mai sus viala locald se oglindea pulin - ele fiind departe de
populalia bdqtinaqS.Erau, insd, in Basarabia aqezdminte,unde vechile orinduieli religioasebisericeqti se pistrau cu mult mai bine, unde se concentrau dorinlele gi speranlele
moldovenilor basarabeni inldturali de la viata bisericeascd oficiald. Acestea erau
mdndstirile basarabene, rdspindite prin mijlocul qi nordul provinciei.
Pe la inceputul perioadei a doua, in Basarabia, afard de ,,mitropolia" din Chiqindu,
existau incd 18 mdnistiri: 13 de cdlugiri qi cinci de maici'.
Cu toate ci in ministiri, datoritd diferitelor imprejurdri, pitrundeau qi elemente
striine, totuqi covirqitoarea majoritate a celor adipostili in ele erau moldoveni qi bdqtinagi,
gi
basarabene. Contactul intre populatia inconjuritoare
ieqili din sinul ldrinimii
cilugdrime era sus{inut qi de imprejurarea cd {6ranii intra}i in mdnistire nu se deosebeau
de populalie nici prin felul de trai, nici prin starea lor intelectuali : ei erau nevoili, Ei in
mindstire, si se indeletniceascd tot cu munca cimpului, ocupatiunea lor in viala laicd, iar
singura qcoald ce o fdceau era practica bisericeascS,cititul cdrlilor de rit. Astfel, pe cind
clericii de mir cdzuse sub influen{a seminarului teologic qi a altor institulii culturale,care odatd cu idei qi noliuni sau cunoqtinte cdrturireqti le aduceau qi limbi strdind qi
mentalitate noud, uneori qi oameni strdini venili din Rusia,- ministirile basarabene
rdmineau cu totul neatinsede curentele culturale, de ,,intelectualismul"qcolar al preotimii
gi nevdtimate deloc'in ndzuin{ele qi vechile lor deprinderi. Firegte cd politica de
unificare,- in inleles de adaptare la orinduieli gi concepfii ruse, pornitd mai inainte in
Basarabia $i intensificati in perioada a doua - era cu desivirgire strdini mdndstirilor
basarabene qi gisea uqor, aici, o puternici opozilie din partea tdranilor cdlugdrili. Astfel
arhiep. Pavel se plingea cd qcoalele intemeiate pe lingd ministiri au fost intimpinate,
aproape in toate acestea, cu mare nemullumire de citre frilimea superioard incult6,
grosoland, care nu cuno$tea limba rusd qi era ostili culturii ruseqti. $i invdlitorii qi
invdldtoarele in unele mdndstiri, indeosebi la H6rjauca qi Dobruqa, indurau la inceput
jigniri brutale din partea unor cdlugiri2. Bineinleles, nu era o opozilie congtientd, rezultind
din deosebiri de concepfii, ci o rezistenld mai mult instinctivS, provocati de faptul cd prin
amestecul noilor autoritdli ce introduceau orinduieli qi institulii necunoscute pind atunci,
se tulburau liniqtea qi obiceiurile de veacuri.
l4l

Atitudinea, insd, a stipinirii eparhiale era ne?nduplecat5.Condusd de politica generali


a imperialismului larist, ea lua mdsuri hotdrite, menite sd schimbe in moa radicil starei
lucrurilor. Egumenilor ministirilor li se cerea ca si se ingrijeascd nu numai de bundstarei
9i cuvenitele rinduieli in mdnistiri, ci si-i pund pe cilugdri sd invele limba rusi ; dr
asemenea sd infiinleze in biserici strane slavone, care, impieuni cu acelea moldoveneqti
urmau sd func1ioneze,,perind, in vremea serviciului ditin3. Totodatd, se qtie, pe lingi
multe ministiri s-au infiinlat qi qcoale.
Pentru ca aceste misuri sd fie intocmai executate, stdpinirea eparhialS a introdus unelr
schimbiri qi in starea administrativd a mdndstirilor, qi ele toate,-- afardde HAriauca. carr
era sub conducerea episcopului eparhiot, qi mdn. Curchi, care era administraie dr
preasf. vicar,- au fost supuse controlului protopopilor. Tot in interesul une
supravegheri mai eficace s-au schimbat gi granilele protopopiilor mdnistiregti, iat
protopopii qi ,,nastoiatelii" mdnistirilor au fost numili, allii lransfera[i, potrivit cr
aptitudinile qi calitdlile lor gi cu nevoile noi ale mdndstirilor. in cazuri excepiionale se luar
mdsuri mai riguroase : cdlugirii fiind pedepsili sau muta{i la alte mindstiri pe calr
administrativi. Rezultatul a fost cd ,,unii dintre cdlugdrii duqmani qi fald de culturz
ruseasci priveau gcoalele rusegti din mdndstiri cu urd neputincioasS,iar allii incepeau sd se
impace cu ele". Pe de altd parte, stdpinirea eparhiald ob{inea, i.t ou...u.. misuri, q
rezultate satisfdcdtoare pentru ea : in unele ministiri
(Frumoasa, Hirova. Curchi
Saharna, Dobruga) cu elevii gcoalelor- ,,poslu$nici" qi copii de
ldrani - s-au infiinlar
coruri ce cintau slujba dumnezeiascd in slavonegte.
S-au introdus unele imbundtifiri gi in starea exterioari a mindstirilor, construindu-se
I
in unele - chilii noi, in altele - biserici frumoase etc.
indeobqte vorbind, starea mindstirilor basarabene era de aga natur6, incit stdpinirea
eparhiald era de pdrere cd inci multi vreme nu li se va putea acorda dreptul ca ele singure
sd-qi aleagd stareti gi starele - drept de care se bucurau, pe atunci, mdnistirile .,rsegii,,,deoareceaceasti orinduiald le-ar aduce mare stricdciuns morald qi ar face din mdndsfirj
un focar de ignoranfi, avind in frunte niqte ignoranli, ajunqi conducStori prin alegere"a.
Astfel erau privite mindstirile locale de citre autorit5li, care prin aces=temisuri
credeau cI le vor schimba rostul sfinlit de ani indelungali in via{a popoiului bdqtinag.
tinta
aceasta, insd, n-a fost atinsd nici chiar sub stdpinirea lui Pavel. Vechile legetu;i intr
mindstiri qi populalia din
-imprejurimi, degi stingherite in oarecare mlsurfi prin
introducerea limbii slavone in serviciul divin, rimineau, totuqi, puternice, continuind
educa{ia religioasd-moyld a poporului in spiritul conceptiei tradiiionale primitive. Aceasta
o constatau arhipdstorii inqigi afirmind ci mdnistirile basarabene,prin felul cum se face in
ele slujba lui Dumnezeu, cu multd evlavie qi in chip indelungat, atiaginele, mai cu seami
in postul mare, in mdn. cildrdgduca, Japca, robruqa gi-Saharni, mullimi imense de
credincioqi nu numai din Basarabia, ci qi din Podolia. ,,ln aceastd privinli,, - scria
Pavel - ,,influenta mdnistirilor basarabene asupra populaliei .r,.r .tumai din Basarabia,
dar qi a celei din Podolia e foarte bineficdtoare". Pavel se bucura de aceastdinfluentd
a mdnistirilor in viata poporului biqtinaq, insd evident ci nu-i pricepea nici izvorul, nici
rostul.
2.

in perioada a doua, a intervenit o mare schimbare in situatia mindstirilor inchinate si


a averilor funciare (molii) inchinate mdndstirilor strdine6Era de mult cunoscutd conducerea criminald a acestor averi, practicatl in Basarabia
de diferili venetici,- imputerniciti ai mdndstirilor de peste.hotareT.Starea lucrurilor era
cu atit mai bdtdtoare la ochi, cu cit al5turi de cdlugdriistrdini ce se desfdtau in bogdlii, cu
mare greu iEi ducea viala preolimea pe aceleaqi mogii mdndstireqtis.
Cu toati nedreptatea ce se ficea aici, stdpinirea n-a luat multd vreme, contra acestei
stdri de lucruri, nici o mdsurS. Aceastd atitudine a guvernului
larist era motivatd gi de
faptul cd in Principatele vecine romAnegti era aceeaqi situa{ie qi o schimbare radicaii in

142

putut produce o..impresie 1e-gt-luta


chestiunea averilor inchinate din Basarabia ar fi
politicii externe ruseftl'
prevederile
in
deloc,
romdnilor u".i"i, .."u ce nu intra,
;;;
au fost secularizate'Acest
mdndstirefti
in anul 1g63, in rri.r.iprt.t. rom6ne,^averile
in ihestiunea averilor mSnistifapt a servit de indemn gi pentru r-rlnt"1."" raristd .
lm r.:

O6'racruoe
Oliasiiei Basarabiei"(,,Eeccapa6croe
licitalie' in
prin
dla'
sd
minigtri
de
";.idi--j,',--,,iiu'ut".,iu
flpanrenr.re,,) a fosi insircinatd de c5tre."tJi"f

..iifrlfl"i"

p..r.nfa imputernicililor acestor mdarendd toate averrle m6nistireqti romineEii'-1"


in scopul de a..reorganiza
ilt recrrt ae'siapi"ittu laristd
nistiri. Acesta a fost il;;i
bun : veniturile mbnistifoarte
foit
a
rezultaiul
iar
administrarea averilor mdnlstireqti,
.t"d cheliuietite de administrare "j .fg:t foarte -Tdut"'
reqri aproap. .a ,-u,, d;;i;;;
greceqti din
inchinate ministirilor
Deocamdata, insd, rdmineau neatrnse- averile
dindu-se
averile
acelor^rndnastiri'
trimigii
orient. Acolo continuau si gospoddreascd
devastau firS crularero.
in arendd .u p."1,rri**ini.nui", iar 6Auiite se
(9 martie) s-a luat hotdrirea ca toate
.i.td
i873,
f"
tu.r.r.ii""pt.a
Aqa au O.rrat
qi ministirilor din
iin sururuuiu .. upu.tln locurilor sfinte
averile funciare * piar.i[
qi mdndstirilor
Moldova
sfinte,- din
risdrit, precum qi -;na"tirilor inchinat" fo*iiioi
qi mdbisericilor
proprietatea
." constituie
basarabene,- de asemenea qi acele uu*i
iStre ministerul domeniilor'
de
aaministrate
,e.fi.
n6stirilor din Moldoi",'r."t"'"*ri"u
menqi mindstiri dreptul rle proprietate asupra.-averilor
rezervindu-s. u..rror"tir.ri.i
precum
9i
a
veniturilor,
principali
-J"
g,r*irr,r1 rus-, Cu *p;";;;;;;"a
lionate acordat a"
din 16qi
mdndstirilor
biseiicilor
ttu."u
potriuit
cu predarea acestora proprietarilo.,
iar. cheltuielile de administrare se luau
sdrit, a fost insdrcinui *irrirt".,rl de externe,
u. se verifica toate actele Ei
din veniturite auerltoi. iotoauta, s-a luai Jispo"jfune? .{.
qi mdndstirilor asupra
al
bisericilor
posesiune
de
documentele p. .u." ," ini"In.iu dreptul
averilor ".
minigtri privitoare la administrarea
La 2l noiembrie 1g73, hotirirea consiliului de
in Chiqindu a unei "Diinfiiniarei
ptin
upfi.ut.
in
pusd
averilor mdnistiregti, a fost
Vnpauenue
(,,Bpenaesnoe
ministireqti din Basarabia"
recfiuni provizorii ; ;t;;ii";
au fost immdsuri
nt""ttatele"acesiei
i".."p"ei""ilt.
MoHacrbrpcK"r" ,"1"i;;;";
foarry-sim.1itorr3'Tot atunci s-au luat mibucurdtoare, ,po.lnd-,r-re'veniturile i; .hi
a" pi"ii. Ei.pddurill..d" q" mopiile ministireqti'
;;;tp"
surile necesur" qi p;;;
veniturilor de pe averile mdndstireqti'
Riminea de rezolvat chestiunea ."pu.1iratli
a p r o b a t dl a 2 l m a i 1 8 7 6 ' p r i n
A c e a s r as - a g i f a c u i " p . i " a . . l r i u . o n r i l i u i u i - O e ' n i n i q r r i
o .i"titnL a fost destinatd pentru acoperirea
care toate veniturile erau impdrlit" it .ittci:
acoperirea cheltuielilor extraordinare
pentru
cheltuielilor a" uO*inirlt i-J u' uu"rilor ;
cum gi pentru achitarea imcheltuieli,
urlri.n"a
a.
la acele moqii ce uoi uu.u nevoie
ministerului de domeavizului
prumuturilor moqii[r in .ururl exceplionale, pe,temeiul
acele mdndstiri qi
intre
externe
de
nii. ooui cincimi erau impSr{ite de ministerul
Ultimele doud cincimi, la .inceput':".Il:j:tt:"
biserici din ris6rit, cSrora aparlin averileinsd dato.ta 'ninv6ldmint
9i bineface,ri,in -Basarabia'
p"nt.J*rJo;";i;;
a fi destinat"
schimbatS'-Anufost
a
hotdrire
aceastd
eparhiale locale,
tervenliei insistente riaif"*ii
- zemstvel' resorresorturi
trei
"
Ia
date
fost
au
care
me : din suma total6l-aJ,re .in.i-i
i."irn" a-fost destinat; pentru eparhia
tului biseric"r. qiInlrrirterului O. instrrr.lie,--o
stipinirii eparhiale' Cota aceasprevederile
ii intrebuinlate
'pr"i auil
&i$i.erll;i,-"irir"J-^
era
ta'so ooo ruble, din care suma de 30 390 r.
ta ajungea in riecaie*ar,
parte'
regulat'
anual
ajutor
"pr""p.
locale, sub formi de
parte destinata qcoaiJor-Jpliitluff
dupi nevoie' pentru aceleaqi
noco6ue")'bisericilor
insd, ca ajutor eventual (,,eg,r.rHonpet"""o"
pe moqiile ministirigcoale, de asemenea Ei pentru reparafia'ii.-.onttiuit"u
lor striine'*
^a fost un puternlc sprlbdnesc oblinut din .veniturile averilor mandstiresti
lJ"t*"r
qi de binefacere in Basarabia' intre
jin pentru -.,tt" int."."i.itJ"ii ti tlttt,Ylti ."tt"iut"i1 intle!,ut-ntarea
multe aqezd.1.t" ."iruiut" Uit"tit"Eti localer5'
acestea rnsa f1 pentru
"riao't^*"-iolrhiala
scopuri

'
ir:tt"'9
"doui ce vor lrytt^lll:
educatlel
"i'nattu
cauza
servi
persoanelor
a
materiale
imbundtettt'"isitualiei

ajutorului .apatut,
orimul -

143

mai bune: qi
sDirituale
si invitaturii,ceeace va atragela aceastdmuncdputerile
lor 9i vor
intrelinerea
in
i# :-186 ;; ;6ii, de ambele sexe, vor fi asigura{i
educa{iebuni 9i inviliturd"'o.
CAPITOLUL

II

guvernului cresterea numdrului ,,rascolnicilor" in Basarabia'*- Mdsurile


Sch
Frd(imile.'de
,,rqscolnici"
biserice;ti
fa(d
fWasurltie autoritd{ilor
situa{iei in 1872.- Sectan{ii molocani'- ,,Edinoveria"'
l.

vieJii bi
in a doua perioadd, cind s-a pus atita energie pentru dezvoltarea
lipovenii bas
la
privire
qi
cu
misuri
multe
luat
s-au
Ctriqindului,
i"
"furrriunumdr cre$tea mereu '.
al cdror
-'
pr"rirut, in chip hot6rit, in ce anume proporlie creqrea numSrul I
;^;;";;i
cd in 1858'
lo. in"Bururabia gi care era cauzb acestui fenomen- Afldm numai
popiqti'
erau.2112
care
in Basaratriain total 6770 lipoveni de ambele sexe,.^int^re
a
total
nuri'rirul
1860
in
qi
duhobori'8.
nepopiSti; mai erau qi 538 molocani
au fost
informalii
Aceste
a
scddea.
inieput
a
lor
numirul
rAoo
Si5iil';r'a;oa
in Chigindu q
a.-""t"iiratiie civilere. E de notat cd lipbvenii se inmulleau mult

Orhei.
sau
a; pulin inainte de 1870 s-au ivit in eparhia Chiqindului^,,hliqt!" adevirali
Alb6.
Cet.
lingd
de
qi.
$abo
in- ,poialfe,,
'6rr-p.iuire (suburbii) Popuqoi, Turlichi
au adu.s,..din partea guvernul
la ,,rascolnicii ieformele epocii
-autoritatea
civild de acea spiritualS'
pe"$eplin
au
despdrfit
care
noi
dispoziliiuni
prin care se
insLmnati dintre aceste dispoziliuni2" a fost legea din oct. 1858,
qi
li se.acorde
sd
indulgen{6
qi
tolerantd
de
i;;ta;
,,rascolnici" sd se ia misuri
starea civild' In
la
privire
qi
cu
cii
privinta
religiei,
generale
in
atit
si'inlesniri
legij copiii ,,rascolnicilor" puteau urma cursurile in gcoalele comune
l..ri.i
cdpdtal
oLfiguti si usirt" la orele de religie ; azilurile infiin{ate de ,,rascolnici"
fugari-ai
preolii
legal;
in
chip
exista
puteau
cilrora
pe
baza
men"te'noi
"rasc(
a-;i repara r
au fost ,.uiig de perseculie; li s-a dat ,,rascolnicilor" dreptul de
rusdciuni si de a oficia in ele serviciul divin dupd a lor orinduiald ; ,,rascol
de sectele socotite vdtimdtoire, puteau intra in imperiu
;3;';;;.1;d,-afard
prin aceeaqi lege li
din Rusia puteau trece peste grantld. Afari de aceasia,
privire
la serviciile lor
cu
civild
lor
in'stareainlisniri
;i
,,rascolnicilor" muhe
etc"
moqtentre
de
dreptul
ia
comerciale,
lor
la ocupatiunile
-multd
Oir'potiliunile sus-ardtate au fost primite de cdtre ,,rascolnici" cu
pro
mdsuri
bunele
deoarece
lor,
in
situalia
schimbare
adus mare
ti"r{ inla
qi ,'confidenlit
"-au
circuldri
prin
alte
,,secrete"
paratizate
eiuu
;;rl;il."ii1""i
a ,,rascolulul"'
.ui" r" op."u, strict qi sistematic, orice ,,manifestare public["
definitive a f
hotdrite
mdsuri
unei
necesitatea
9i
incit
aga
inormal6,
l;;;"i;.
decit mai tir
fdcut
nu
s-a
insd,
reforma,
stdpinirea
de
chiar
noscutd
taristd,in raport
toleran{6
multd
mai
io april. t874. No,ru lege introducea
i;;;H
pextru .e
infiinlind
civild,
stare
noud
o
creeze
le
gi
sd
stiruia
d-J ,,rur.olnici"'
lor de orig
drepturilor
l[murirea
mult
inlesnea
prin
care
se
;.ii';it.i.ale,
insi, cere sd spunem ci nici legea din 1874 nu preci:
pr"tp.i"r"i"t;.-4d.ua.uf,
eventuale, a i
iiu iituuliu schismaticilor, ce erau s*:pi'i mai mult bundvoinfei,
la sc
referitoare
ior,-a".ii puterii unei legi statornice2s'-Astfel cd legislalia civild
mds
qi
cu
timpul,
tot.
goviielnicd
qi
,rrU ,tt"*irrdru II, u ."d*ur nehotdritd
ai i
reprezentanli
unii
de
chiar
vitimdior
socotit
a
fost
adeseori, fapt ce
lor26.
144

: :ruterile mai bune ; Si al doi_


":relinerea lor gi vor cdpita

^.!:surile guvernului
(arist._
- Frd(imile.Schimbarea

::lvoltarea vielii bisericegti


-: la
lipovenii basarabeni,

!r : - re$tanumdrul lipoveni_
b - - n a i c d i n 1 8 5 8 ,i o c u i a u
r . - : : i 3 L r2 l 1 2 p o p i q t i , 4 0 9 9_
t- 'rrmirul total a aiuns la
!!-: -'.rmalii au fosl udrnut.
tr- - ..: in Chiqindu gi in jud.
"
li:--.
-

_' adevdrali sau bdnuili,


i et. AIbd.
:3rtea guvernului farist,
la. - : :!-ea spiritual5. Cea mai
[ '' ' r . p r l n c a r e s e c e r e a c a
lf' :
:A li se acorde drepturi
: ir3rBB civili. in purerea
lll':
ln . . ' . e l e c o m u n e f d r d a f i
!
- :.
.nici" cdpitau regula_
' -,sari
Glr
ai,,rascolnicilor,,
n.1ti ,
-:: a-gi repara casele de
r ' --- _ _ .aal ldd;:, , r a s c o l n i c i i . ,d e
--:
lo'. i n i m poeenr ui u, . il a r c eeli
p" : - : ? f t l e g e l i s - a f d c u t
!1,
, . c r v i c i i l eI o r p u b l i c e ,
I

.
cu multd satisfac_
-- :
m d s u r i p r o p u s ep r i n
. . c o n f i d e n 1 i a l ep. ,r,i n
;!r .
lu::.u, i . : a s c o l u l u i " ' ' .S l a r e a
h " ::iinitive a fost recul . ' . - : d: e c i r m a i t i r z i u , p r i n
in raporturile fald
l't, - .
:d pentru ei speciale
- .rf
d origini gi de
'--l nu preciza
I'u
definilm : . : n t u a l e , a a u t o r i t i l i _
b* - : - t o z l r l a s c h i s m a t i c i ,
I n&
si cu mdsuri aspre
I r"." - : : : : t a n { i a i a u t o r i t d l i !h

] '

l,*
F

2.
Pentrit autorit;lile biserice;ti fald- de schismatici n-au rimas in
vigoare decit m6surile de
-ordin. spiritual. in. asemenea.imprejuriri, stdpinirea bisericeasJ; qi-u-.on.entrat
loate siorlSrile asupra misiunii antischismitice, stdruind, intre
altele, ca preolimea si
c u n o a s c d m a i d e a p r o a p e i n v r l d t u r a g i d o g m e r es c h i s m a t i c i l o r .
seclii misionare2T,iar in
. ^ -in ?..t1 scop, din tdss a inceput u r. iiiiinlu il ;;;i;;;ti
l3r-8 sinodul impune blagocinilor, misionarilol gi p.eoliioi pu.ohiuli
,,sd intensifice
r l v n a r o r p d s t o r e a s c S p, e n t r u i u m i n a r e a - a c e l o r r a l a c l l i i n
ichismd, prln pov;1rire
b l i n d d , p l i n a d e d r a g o s t ec r e g t i n e a s c dq i d e c u n o q t i n 1 d " . .e. i n ; p a s t o r i i ' u L
fort'chemali
sd aibi neadormitl supraveghere asupra preofilor, gi pe cei ce
vor cdlca aceastd dispoziliune sd-i pedepseasci ,,f5rd intirziere qi indurerar!.,.
.. 4c9e1li dispoziliune a fostrepetati in realitate de citre sinod, qi in 1g64, prin ucazul
din 4 iulie, cu prilejul rdspindiriiin unele eparhii a unor.aifi ripbu.ne$ri,
p;;-;jutorut
c d r o r a , , s t a r o v e r i i " s e s i l e a u s d c o n v e r t e a s c dp e c e i o r t o d o x i .
Sinodul,'qi'a. urti outa,
impunea episcopilor_sd invite. preolimea subafternd
,,ca ea, chemind p. or1nn"r.,, in
uiutg.f:,,si-;i intensifice.activitatea pistoreascd
lipovenismului, prin
'r....iqcuvint qi
v.i.a1d"'6tDispoziliunile sinodale erau transmise, _c.ontra
bineinfetei-prin u.uru.i
p..olilor prin blagocini.
DupI cum se vede, dispoziliun_ilestdpinirii bisericeqtinu prea
corespundeau cu poIitica guvernului larist fatd de schismatici._in astfel d. i.pi.;u.er;
aciiuitat.u p..o1ilor evident ci nu putea avea izbinda doritd. Protoiereul
suau.rr"vici din cnlg;nau,
;ii
a r e r i m p d e p a t r u a n i ( 1 8 5 7 - 1 8 6 1 ) a f o s t , , p o v e f u i t o ra l
s e c t e l o rs c h i s m a t i c e ' ,r,a D o r t a
.
lui Antonie cd, in intiia jumdtate a an. rg.57, ,,nu avea cu .i""
,l ;il;;;
;;nuo?fr.rt"
r ; i p o v S { u i r i l eI u i d e m a i i n a i n t e , d e o a r e c ec o n d u c i t o r i i
lor (ai schismaticilor)de cdpetenie
pleca1i", ;i el {inea convorbiri ,,cu schismaticii incul[i
^erau
.ur", ,i.,g*;, nu
vor sd intreprindi sau sd facd nimica..2-.
- ..Un a]t mijloc de luptd contra schismaticilor erau ,,Fr51imile.,. Chesriunea infiin1ar1;y9j ,,FrStrimi" antischismaticein Basarabia s-a riJicat'de cdtre sinod in 1g6.5,,i,
insd fdrd rezultat.
in.,1868
p r i m i t d i n n o u d e l a s i n o d o p r o p u n e r e i n a c e e a g ic h e s t i u n e ,
-s-a
avizul protopopilor a fost insd negativ ; in acelagi r"n. i-u trimis rispuns gi
sinodului.'sini.*trem
de interesante motivele-ac.estui rdspuns. ,,Blagocinii" j r..iu
Antonie sinodului ,,sint de pdrere ci da.cdinfiinlarea ti;1;m;i biseiicegti ortod;;;, pentru a
rezisra rdspin'iJu.t.
dirii pseud-o-invdldturilorschismatice, nu e- cu torul imposibiid,
.u
].f"ii
greu
"rt.-intr-un numar
.de infiptuit Pentll-rc5.: I ) degi in unele parohil se al; schismatici
fdri importanfd, ei insi trdiesc izolat in diferite locuri, n.u"ino
aproape nici un contact
cu lt'rcuitorii de.baqtini - moldovenii, dinrre care mulli
nu pricep limba rusi, dupl
cum 9i schismaticii nu pricep cea moldoveneascS,din iare
ciuzd^intre schismaticl ;i
ortodoxi, mai cu seami in chestiuni religioase,nu poate avea
loc nici o legdturd ; 2) Bas a r a b i a n e f i i n d r o c m a i d e p S r t a r dd e F i n r i n a A l b S ' ( , , B i e l a i a
c.lni1u.,t,;?;;;;;pi.
uu
avut $i au
.protopopi,^de aceea preofilor ce intrd cu ei in legdtirrd'le declarl desctriscd
n-au nevoie si se gindeascd la alti preofie pentru cerinleie
Io. r.ligio^";;l-""'-''
"i.,riin1u
Cu toate-cd blagocinii nu vedeau nici rosiul, nici chiar putinla
JE a
r.a1is]1o,t1irea eparhiald, vdzind, insisten{a sinodutui, a diJpus ca frd6imea
si fie infli1:;
rllnlata' ca o incercare, pe lingd soborul din Hotin. Din actele
arhivelor, insd, nu se poate
constata daci dispoziqiaarhiepiscopiei s-a adus la indeplinire
In astfel de condiliun.i se gdsea multd vreme misiunei antischismaticd
in Basarabia.
Situalia s-a schimbat abia in 1872, cind s-a inceput
srudi;;;; sistemarici a schismei,

u.ryobarea
sino<Jurui
pe lingd semin;.;i ;il

chiqindu,penrru

erevii
,llTf1o'i;r:
:u a v l - a , c u r s u r i d e , , i s t o r i a
o
rn cl' a v-a $
g i c o m b a t e r e as c h i s m e ii u r " q i ' u , r " o i u j u i r r
mului"' In anul int?i cursurile funclionau pe cheltuiala arhiepiscopiei,
iar in urmd cu fonduri procurate de congresul eparhial. Scopul acestor
Jurruii
-'
era tem.rrli',- pr.gitirea viitorilor preofi pentru activiiatea ae
misionurl:i.---I 0 :\

Popovschi

r45

i n a c e l a g is c o p a u i n c e p u t a s e o r g a n i z a i n a n u l 1 8 7 5 , p e l i n g d s e m i n a r , . c o n v o r . onvorbirilese fineau in zile de duminicd, iarna qi in postul


b i r i p u b l i c e c u s c h i s m a t i c i iC
r l a r e , i n f i e c a r e a n , p i n d l a 1 8 8 0 . C u c o n d u c e r e al o r a f o s t i n s d r c i n a t L M . P a r h o m c l v i c i , p r o f e s o r d e i s t o r i a s i c o m b a t e r e as c h i s m e i .C o n v o r b i r i s e o r g a n i z a u q i i n a l t e . l o c a l i r d j i d i n B a s a r a b i a , u n d e l o c u i a u s c h i s m a t i c i i ,c u c o n d u c e r e a l o r f i i n d i n s d r c i n a t
preotul omopist din Chi;indu.
3.
P e l i n g i s c h i s m a t i c i ,s t i p i n i r e a e p a r h i a l d a i n c e p u t a s e o c u p a , i n a c e a s t dp e r i o a d S ,
; ; i c u s e c t a n { i im o l o c a n i , a l c i r o r n u m d r , i n 1 8 7 1 , a j u n s e s ei n C h i E i n d ud e s t u l d e m a r e .
S t d p i n i r e a e p a r h i a l d f i i n d s e s i z a t dd e c i t r e , , P r a v l e n i a o b l a s t i e i " c u f a p t u l c d m o l o c a n i i s - a r f i o c u p i n d c u c o n v e r t i r e a o r t o d o c ; i l o r ; i a s c h i s m a t i c i l o r ,a c e r u t p r e o f i l o r p a r o h i a l i d i n C h i ; i n d u i n f o r m a { i u n i p r e c i s ei n p r i v i n t a m o l o c a n i l o r . D i n r d s p u n s u r i l e
preolilor s-a dovedit cd in parohia bisericii ,,Sf. Gheorghe" erau 9 molocani,2l in
parohia bis. ,,Sf. Teodor Tiron" (,,Ciufli") ;i 140 in parohia ,,Sf. Haralampie", irr
, , m a h a l a u ar u s e a s c d " .C l e r r r l d e l a , , S f . H a r a l a m p i e " , i n r a p o r t u l s i i u d i n 2 5 i a n . 1 8 7 1 ,
r n a i a d l u g a c 5 e l n u s e o c u p d , d e f a p t , c u c o m b a t e r e ar d t d c i r i l o r r e l i g i o a s ea l e s e c l a n 1 i l o r , c l e o a r e c e, , e c h i a r p r i m e j d i o s s d i n t r e p r e o t u l s i n g u r i n c a s e l e m o l o c a n i l o r " '
i n l r m a a c e s t u i r a p o r t , s t d p i n i r e ae p a r h i a l d a o b l i g a t c l e r u l b i s e r i c i i , , S f . H a r a l a m p i e " s i n u s e m i r g i n e a s c d l a i n v S l d t u r i o c a z i o n a l e ,c i q i l i n d d e p e a m v o n u l b i s e r i c i i u n
ciclu de predici $i convorbiri, indreptate contra rdtdcirilor molocanilor''*.
Aceasta a fost singrrra incercare de combatere a invildturii sectante in Basarabia,
ficutd in perioada a dcrua.
4.
T o t i n a d o u a j u m i t a t e a a c e s t e ip e r i o a d es - a i n f i i n { a t i n C h i ; i n d u ; i , , E d i n o v e 1 i 4 "biserica omopistS.
Ideea aceasta a fost sugerratdstipinirii eparhiale de un schismatic convertit, care a
c o m u n i c a t a r h i e p i s c o p u l u ic i a d e p l i i t i l c u l u i a u s t r i a c . - - a l c d r o r n u m d r , p e a t u n c i
(1871), era in Chiqindu pind la 1500 suflete,- n-ar fi impotriva fuziunii cu biserica
o r t o < l o x ds u b f o r m a d e , , E d i n o v e r i e " . C h i r i a r h u l a a c c e p t a ta c e a s t di d e e c u m u l t d b u n d voinfd,- in localitate insd nu s-a gdsit, deocamdatd, nici o persoand destoinicd pentru
p r e g h t i r e as c h i s m a f i c i l o r .A b i a i n 1 8 7 2 , I o a n C o r o b c h i n , u n d i a c o n a l b i s e r i c i i o m o p i s i. ain Elisavetgrad, din eparhia Chersonului, a adresat arhiepiscopiei ChiginXului o
cerere de a fi primit preot la parohia omopistd ce urma a se infiinla in Chiqindu. Tot
atunci s-a primit o cerere din partea a $asefamilii de schismatici spre a Ie da autorizaqi
1ie sd ilfiinleze in Chi;indu, deocamdatd, o casi de rugiciuni omopistd si fie hirotonit ca preot, pentru ea, diaconul Ioan Corobchin. Cererile au fost aprobate, iar la 29 oct.
1872 numitui a fost hirotonit in catedrala din Chi;indu, Ei astfel a luat fiinld biserica
omopistd in eparhia Chi;iniului.
Pentru nevoile noii biserici s-au adus cir{i de rit din tipografia omopistd din Moscova, dindu-i-se, de asemenea,cdr{i, icoane qi alte obiecte bisericeEtice se pdstrau in
mdndstirile Curchi qi Cdldrdgduca ;i in catedrala din Chiqiniu. Tot atunci stipinirea
eparhiali a intervenit pe lingd primiria oragului si cedeze un loc pentru construrrea
bisericii omopiste. La 29 noiembrie 1872, casa de rugiciune (din ,,mahalaua ruseasci"
de pe str. Leovei nr.32) a fost transformatd in biserici gi, in curind, a fost sfinlitd de
preotul Corobchin.
La inceput, preotul omopist a fost intre{inut pe socoteala personalS a arhiepiscopu-lui, iar din-anuL 1873 a fost pldtit de cdtre sinod cu un mic ajutor din alte fonduri''".
Aruncind o privire generali asupra misiunii antischismatice,constat5m ci in aceastd
perioadi misiunea, in dezvoltarea ei, a fdcut intr-adevdr un pas inainte : a luat fiinla
b activitate sistematicdqi serioasd prin studierea schismei qi a sectantismului in qcoali.
146

. convorr postul
l:rhomcl' alte lo".6rcinat

B i n e i n f e l e si;n c o n d i l i u n i l e d e p e a t u n c i , c u c u r s u r i f a c u l t a t i v e ,n u s e p u t e a a $ t e p t ar e -rirate pipiite, totuqi este important faptul ce vechile mdsuri ocazionale s-au invederat a
: insuficiente, iar pe de alti parte autorit5lile au recunoscut necesitateaunei prealabile
:regetiri teoretice. Un alt fapt important era caracterul nou al combaterii schismei:
risiunea conta mai mult pe inriurirea paqnicd prin cuvint qi pildd a reprezentanlilor
: : s e r i c i i , d e c i t p e m i j l o a c e l ea u t o r i t d l i l o r a d m i n i s t r a t i u . . i l c e p r i v e q t er e z u l t a t e l ep r a c r.e ale activitl4tii misionare, ele au fost foarte modeste''n.
Se cuvine a fi notati qi o altd imprejurare : in lupta contra schismei ca gi a sectan::smului, preo{imea s-a dovedit foarte pasivd : ea nu numai cA era lipsitS, in aceasti
rrir.inld, de orice iniliativS,dar ceva mai mult,- stdruia prin diferite mdsuri sd im:iedice qi incercdrile autorititilor. E lucru clar cd atit schisma, cit Ei combaterea ei
irau fapte cu totul strdine clerului basarabeantT.

CAPITOLUL III
Treceree la ruqi a. jude(elor Bolgrad, Ismqil qi Cahul.- Starea vie{ii bisericeSti
:n (inuturile retrocedate.- Mdsuri de unificare Si reorganizare.- Chestiunea ;coalei
;pirituale din Ismail.- insemndttttea perioadei a II-a.- Arhiepiscopul Pavel: perso,talitatea si rolul lui in via(a bisericeascd din Basar,tbia
l.
b*- -r bia.

Ifif

:,.llCi

::iCa

-n a,

.tl u

;-

fis-i

iTot
- 't-za- --rlo- - crCt,

- ;- ^

. : i r l 4

- \lrrSr|i& "i-. ill


n - -

i:r
'

_ i r p a

---lrea
f
-

:\!a
- ;

d p

i-inri

- * oald.

Pe la sfirgitul perioadei a doua a avut loc in viafa eparhiei Chiqindului un mare


eveniment: in urma rdzboiului intre rugi gi turci din 1877-78, li s-a retrocedat, din
nou, ru;ilor trei judele sudice ale Basarabiei - Bolgrad, Ismail qi Cahul. Cu execu:area acestei hotiriri a Marilor Puteri au fost insircinate anumite comisiuni din partea Rusiei ;i Moldovei. Delegatului eparhiei Chiqindului in comisiunea ruseascd i s-a
dat de cdtre arhiepiscopia locald o instruclie, prin care, intre altele, a fost insdrcinat
sd sugereze clericilor judefelor retrocedate ideea,,fdri insisten{i gi ton oficial", cd
..pentru preo{ime ar fi mai mare rost, qi pentru copii mai cu folos, s5-i dea in qcoala
:pirituald din Chigindu unde, sub supravegherea apropiati a chiriarhului, invdlStura
5i educalia lor poate sd meargd mai bine".
Infiptuirea trecerii noilor tinuturi sub stipinirea rusd a fost fixatd pentru ziua de
Q octombrie, la Ismail. in apelul adresat, cu acest prilej, cdtre locuitori generalul $ebeco, intre altele, le amintea vremea cind se aflau ,,sub sceptrul bineficdtor al larului
rus". ,,$i condiliunile nsi" - continud generalul - ,,in care vd uni{i din nou cu fosta
voastri patrie, nu vor dettepfa in voi, desigur, regrete fa{i de trecutul nu prea depirtat...
Voi vi contopili pe de-a intregul cu celelalte pdrli ale imperiului... Aritali-vd vrednici
ceteteni ai marelui stat care vi primqte in sinul sdu cu aceeaqidragoste cu care mama-gi primeqte copiii care erau pierduli odinioari qi iar au fost gdsi1i"...in acelaqi spirit a fost lrimisi qi ldrului o telegram6, prin care i se aducea la cunogtin{acd ,,Basarabia
romAneascdnu mai existd".
Toli locuitorii linuturilor retrocedate au fost scutiti de ddri pind la l.ianuarie 1879.
A doua zi, arhiepiscopul Chigindului, in soborul din Ismail la sf. liturghie, a adresat
ascultitorilor o cuvintare in care, intre altele, spunea urmitoarele : ,,dupi un rdzboi
nenorocit, degi glorios, cu duqmani puternici, jara voastrd a fost rupti din pimintul rusesc...A fost ruptd de la noi o parte a Basarabiei,locuiti mai mult de ruqi pi slavi-bulgari.
A fost rupti de la noi Dundrea, fluviul cintecelor noastre poporane, din vremuri depdrtate, scump noud cum ni-s scumpe Volga qi Donul. Grea qi amare a fost pierderea
acestei mici, dar scumpe provincii... Mai cu seamd grea gi amard a fost aceasti rupere
din pimintul rtrs - pentru voi, locuitorii acestei1dri...Tot poporul rus cu nerdbdare aqtepta realipirea fralilor lui luali prin forld, qi restabilirea Basarabiei in granilele ei naIurale"... Amintind despre victoriile oblinute pe atunci de rugi in Asia, arhiepiscopul
!'ontinua astfel : ,,...Nu te teme, popor rus ! - parci a$a ne-ar fi vorbit Domnul prin

147

intimpldrile din Asia de Mijloc : - dacd in nizuin{a de a-1i lSrgi hotarele nu te-au
oprit stepele Asiei, arse de soare, lipsite de ap5, aproape neumblate, locuite de neamuri
dugmane1ie,qi tu ai ldrgit hotarele statului tiu pe intinderi ce nu le pot cuprinde ochii opri-te-va granila rusS-rom6neascd,cind lu te vei hotdri s-o treci gi si unegti cu tine
pe fralii tdi deslipili de tine ?" $i iatd cd proorocia s-a implinit... Voi sinte{i din nou un
mddular viu al poporului rus, de la care v-a rupt forla ... in numele intregii biserici
mari ruse, in numele bisericii basarabeneqi in numele meu vd salut... in ce ml priveste,
eu, ca arhipdstor nou al vostru ce vd primeqte de la fostul vostru arhipistor ortodox,
care std aici inaintea ochilor vogtri''n qi vI binecuvinteazd,pentru intrarea in legdturi
n o i b i s e r i c e E t ie. u v o i z i c e c u c u v i n t e l e m a r e l u i a p o s t o l: , , D r r n . r . u e s t e m a r t ; r c I
vi iubesc pe voi to{i cu dragostea lui Iisus Hristos...".
,,fine minte, fard nou-alipit6, ci tu eqti avanpostul poporului rus qi al bisericii
ruse,- avanpostul prin care poporul rus qi biserica rusd intrd in atingere cu popoarele
de o credinte $i de un singe cu noi. Dupi tine, mai inainte de toate, ele vor judeca qi
p o p o r u l r u s q i b i s e r i c ar u s 5 . S t d r u i e c a n u c u m v a d i n a t a v i n d s d f i e h u l i t n u m e l e l o r , c a
;i
nu cumva din a ta vind sd se instrdinezepopoarele de aceeaqicredinfd gi de un singe...".
La 1l octombrie, arhiepiscopul Basarabiei a oficiat sf. liturghie in soborul din Bolgrad, unde a rostit..o noud cuvintare, in acelagi spirit de imperialism politic, adresatd
colonigtilor bulgari']u.
Astfel au decurs solemnitdlile qi serbdrile ce au avut loc cu prilejul retroceddrii
celor trei Jinuturi - rugilor.
Odati cu aceasta s-a pus in aplicare, d'e fapt, sus'-aritata misur5. imputernicitul
ocirmuirii eparhiale din Chigindu a luat in primire arhivele consistorului din Ismail,
curind dupi aceastagi clddirea seminarului. Numlrul total al bisericilor luate in primire
de citre comisiunea rusd a fost 12740,cu trei biserici mai mult decit au fost irecute
Moldovei in 1857. Din acesteadin urmd nu s-a inapoiat ruqilor doud biserici - din Sulina gi Caraurman,- deoarece, impreund cu toatl Dobrogea qi gurile Dundrii, ele au
trecut la Moldova.
Pe lingd bisericile predate erau in serviciu efectiv 143 de preoliar.
. Dugd ce s-au indeplinit formalitilile, s-au inceput mdsurile de unificare gi reorganizareo't.Parohiile noi au fost impd4ite in patru circumscriplii protopopeqti: Ismail 25 biser.. Bolgrad - 26 biser., chilia - 22 biser. qi cahul - 25 biser. La protopopii s-au numit blagocini gi s-au introdus toate formele qi instituliile vielii eparhiale stabilite mai inainte in celelalte {inuturi ale Basarabiei,- atit cu privire Ia starea bisericilor, cit pi la situafia clericilor.
Mdsurile luate nu priveau decit situalia exterioari a parohiilor retrocedate,starea lor
administrativd qi materiald. Era mai greu de rezolvat, din punct de vedere al politicii
ruseqti,partea culturald qi nalionali a problemei. Stipinirea eparhiali cduta, qi in aceasti privinli, si gdseascdo solu{ie satisficdtoare pentru idealurile ei. ,,in regiunea nou-alipitd a Basarabiei" - raporta Pavel sinodului - ,,sint mulli candidali la preolie destul de
pregdtili pentru RomAnia gi pregitili insuficient pentru a cdpdta pe drept locuri de preoli
in Rusia. Iar in fostul {inut Cahul - ce aparlinuse eparhiei Huqilor' - sint mulli lineri
care au isprdvit seminarul din laqi qi nu gtiu nici un cuvint ruse$te. Situalia acestor
oameni, mai cu seamd a celor din urm5, este extrem de neplScuti. Ei sint gata sd fugd in Romdnia nu din dragoste pentru ea, dar pentru ci nu sperd sd capete locuri la
noi. Ar fi de dorit si-i relinem pe toti in Rusia, qi si intrebuinfdm tinerele lor puteri in
slujba bisericii ruse $i a statului, insd dupd ce-i vom face, in prealabil, pe cit e posibil,
destoinici de a sluji cauzei ruseqti. Pdrerea mea este cd s-ar cuveni sd fim ingdduitorr
fald de acestepersoanetimp de cinci sau chiar zece ani, gi sd le dim locuri de preo{i in
regiunea realipit5, cind nu vom avea candidali mai buni,- nefiind prea rigurbgi in chestiunea drepturilor lor la locuri de preofi. Prin aceastd misurd se va inlStura emigrarea
tinerilor cu studii teologice din Basarabia in RomAnia 5i acei ce se vor invrednici de
preofie, in astfel de condiliuni, vor fi, putem nbdijdui, buni preoli qi credincioqi supu;r
ai larului rus".

148

Arhiepiscopul pavel Lebeaev

In ce priveqte preotii tineri care nu'cuno$teau


l. rusd, acestora li s-a impus ca, timp

'r'*:fr
ff.fl?iXHJU.XffiT ilil::
o altd chestiune grea,

contrar'au
ro,tu-"ninrup
.u transrerirea
dinpa-

in latura cultu rard, era predarea religiei


in gc. primare din
{inuturite sudice. Dup-d rege,rerigia u;;;u
ri preaa'ti J;';;.;;,_
acegtia,
insd, nu cu_
no$teau I' rusd. Ca o ieqire din iceasti
situuliJ. o.*ii;r;i"i';;rhiard
era de pdrere ca,
pentru predarea rerigiei, sd se numeascd
absorv.*;i" ;;;"j5i epartriate din Chigindu,
deoarece din seminarul teol-ogicieqeau io*t.
pulini absolvenli, mulli elevi ai seminarului
din cl' a IV-a trecind ta uiiu".!itut.,-.iu.
invilrtorii
male' in caz cind la nevoie li s-ar impune predarea dinire absolvenfii Ecoalei norreligiei, pot transforma aceasta
obligatiune intr-un mijloc. pentru a sugera copiilor
idei v?iematoare,., pe cind de la
absolventele qcoalei eparhiale ,,nu se piate aqt-epta
decit sugerarea adevdrurilor evanghelice".
ultima chestiune dificild in latura cultu_ral5 era aceea qcoalei
a
spirituale, care se
proiecta la Ismail in locul fostului seminar. Stdpinirea
era de pdre.".einiiirr"p".nlri
farea unei asemenea qcoale la Ismail, in locul fostului
,"rni.ru., este ceya inoporlun,
atit din cauza cd nu erristau clidiri.gata pentru.qcoald, nici foncluri pentru
u.,i,1,peru
asemenea clidiri, cit qi pentru motivul ci copiii clericilor din
regiuneu nou-utipiia u
Basarabiei pot urma cursurile, fdrd nici o
_piedicd, la gcoala-spiritriali di1r cnii;;;.
Prin ucazul sinodal nr' 2466, din 1l iulie
1879, r-uu up.odut toate dispoziliunile ce
l4e

au $i fost ruate de cdtre ocirmuireaeparhiald


din. chi;iniu, precum qi aceleace vor
fi socotitede ea necesare- in viiroi - cu
ra linururirerearipirear.
-privire
in acestfel, eparhia ctriqrneutui'i'inr.ur,
din.,ou, in hotareleei de pind ra lgs1.
2.
indoiali, mare insemndtate
^ Perioadaa doua,are,^fdrd
in istoriaeparhieibasarabene.
In aceastdepocdau luat fiinfd multe aqezi,nir;
cele vechi au fost reor_
'rori
ganizate,activitatea organeior de ocirmuir" ;i;;i;aui.ii
"oi,
u
lrrt"nriri.uia,tr"i"
fapte
avindu-qi obirpia
"..rt" pornird
;i;'-[;;i;.
Aceasrd.
miqcare
f_.:;::."_-'q-tt.".e-eiiberato"r"
din nevoilestatului.rus
nu privea deloc Basarauia,aa. nu-" otur pufin
adevdratcd in
activitatea lor febrilS conducdtorii eparhie-i
crtiEira"iri'lru
irrdemnafi decit de
idealurile bisericeSti-ale
socotindBasarabiaca o
"epocii.u.i-t'- reforme'l Jln nrri., ".uu
simpl5 gubernie rusd, la fef
cu alte .rrit" gru".nii ale
buie in mod firesc a fi supusdpotiticii ni-velatoare uurLrtui imperiu farist, care treimperiu.
Ideile cdlduzitoare in iiala bisericeascr
" ".".1"iin aceastd
ain nasarauia
perioadr, erau
urmStoarele:Basarabiae,.o
ai" l-p"."rr farist; toli locuitorii ei nu
Par.te.intregitoare
pot fi trata{i decit ca credinc-ioti
(creltini) supugiai
iarului rus fdrd deosebirede na_
j'"".?#t:l?.deci qi viala bisericii ain iuru.abia nu;";;;li;".it
un refrex ar vietii bi_
E uqor de vizut cd aceleagiidei erau c{lduza
qi a epocii anterioare.In perioada a
doua' ins6, s-au fdcut unele sihimbdri in
gi in felul lor de aplicare. vre.interpretarea
mea a adus mai multd claritatein principiire,r.i"aam""ri.,'.ui
multd hotdrire in acti_
vitate 9i mai rnultd precizarein crtestirnei
misurilor qi ,n1iou..ror prin care acele princlpl puteau fi infdptuite in viafd.
'ardtate,
condusi de ideile mai sus
ocirmuirea eparhiali din Basarabia a stdruit
sd puni in miqcaretoate elementelebisericii
tocaie,-ii'i;;i;..""
gi sd dezvoltetoate
laturile vielii religioasebisericeqti.consiatim
eparhiei s-au ocu_
4i6i;il"*i,r"ato.ti
pat mai mulr qi au muncir cu mai.,rtti.iz!1n{erien1.r-iai".i.
De soartaacesrora,de
starealor economicr,precum gi de drepturile
lor, ,tapini.*iparhiard s_aocupat murt
9i in prima perioadd'Acuma'
r.-iu.sc motive noi mai puternice,pentru aceastl
.i"ta,
grijd, qi potrivit cu aceasra19.;uqji .nx".i
mui ericac" qi^;ui sistematice,
care ies din

-;.*i;i"?
";i p.. .or
il
r
o
oil';
i;.'it,':T;"11.".?iili
"
iJ; i':::';Tll ffi:::fi
"u
Satisfacereanevoiroi preolimii

basara.bene,
cum gi a familiilor acesteia; pregdti_
rea tinerelorei vldstarepentru rolul lor viitor
de."ro,l.;t".iu, popo.utuiin pravoslavnicul imperiu rus, pe teren bisericesc-religios
sociale qi asigurarea stirii materialea-preotimii; indemnarea; r;;-tili;;;epturilor
ei ra activitatetbgteas.epentru propriile
ei interese: aceasra
n1".in3ii u o.i.,nui.ii .p"ir,i"r" locare. in acesr'scop
s-au infiinlat pentru l!r.lg:tr:
pr.eofimeqcoalenoi a" b;ie1i gi ;. f"A
s-a,, tuat mdsuri ca acesre
qcoalesd fie mai accisibile
incdfitoare ;. preolii au fost chemalila
$..mai
o muncd so_
lidard, obgteascd,
prin consiliil" prorriopegri..qi'.ongr.rJ.
Jparhiale;s_a imbuniralir
mult situalialor materialdprin stabitireJslta'riitor,
und'erl" p"tir, aceasla,
prin reducerea

l"liiiYlll
9: e"'"hil,,ttj^:*::1, p.in i"riin;;;;; ,i"'"i ti,",itur".,,princrariricarea
$r le$trmarea dreotulu_iposesiuniiasupra pdmintului

uir".i."r.
Dintre mrsuriri ardtite, cea mai lisemiata qi
"r..mari pi mai
care
a avur mai
variate
urmdri a fost, bineinteles,organizarea-.orrg."r"ior
pe
p.eolimir.
temeiur faptelor ard_
'u^
tate se poarespune .3^!
eparhiei,pi riai .u ,.i-a
fr"olimii, n_a exisrato ches_
:1tt" caie
tiune cit de pufin insemnati,
sd ri rost rezolvatdfiri participarea congresului.
E
drept' in cursul aceste-i
perioade*ng..rul nu e decit un orgun
consultativpe linei eniscop' putereasa emand de la-bundvoinlachiriarhului
qis.
Iegilor gi dispoziliu"tl"-::t::9"1"^.1,-.ti!."oare.
"?e.c*ii;;ffiiril'rirllrJ'u,.
Aceasti ,. auto..gr"
mai intii fapturui cd
pentru preofime o asemeneaactivirare
eia incd ,;;t,";"*;;;"i"a
venitd' o altd cauz' a rolului pasiv - ."tutiu
"i.i';;;;i:;;'.r_
voruini - ui.ong.eselor
era aceeacd
150

tr!i,$,"ii.i,.,

intensiva qi indepenpreotimea, pe atunci, nu avea obazd sigurd pentru 9.u1'uit.ut:-mai


nu putem t5acestea,
toate
Cu
dent[, intrucit dispunea de mijloace fiarte'reduseao'
tl^1*t:l:^*^:::9::"*"
al
stdpinirii
auxiliar
organul
a
fost
gddui cd congresul preolimii
gcoald de educa.;ie obbis"ericeqti.Afari de aceasta, congresele.au fost .Ei o
iiu.".ito.
unindu-i intr-o
qi
colaborare,
solidaritate
Je
;-;;-; cuttiva.spiiitul
;;;#';:r;i"'p."liit
au avut 9i o
insa,
iongresele,
comune'
intereselor
qi
corporalle p" ,"*.r.rl' Jlptu.if.l
duhovniceqti'
scoalelor
altd faI6. Chemate ti ujui" stipinirea eparhiald in conducerea
igi.iargeau in mod.firesc
aceste adundri intrau treptat in amdnunt"i.^-"i"tii "pu1ft1u19,
asu-pramersului vielii
qi-influenl6
put"t.
mare
mai
ce
tot
in
ie
lepatina din
.".p"t.ri",
pe lingd orginele .ocirmuitoare oficiale se dezvoltd
i., i"i"i-u."rtu
;it;;;;ii-i".ui",
cu vremea unul tein eparhie u.r u;eramirrt .,orr, menit prin-firea lucrurilor sd devini
eparhieia5'
treburile
in
meinic, cu ptttere covir;itoare
perioadi in via{a
Analizind mai de aproape schimbdrile .. t-u., ficut in aceasti
in prointelectuald'
latura
in
clericilor basarabeni,.oitttuta. 9i alte fapte caracteristice'
qi laici ;
:
spirituali-bisericeascd
universald
culturX
elemente'de
;;;;;i;'q."f"i.
1..giuneugaru.abiei -. trecutul ei, starea ei actual5, populalia. locald'
tot ce putea p.ru,"ffem
ca qi mai in-ainte' In
deosebirile ei etnogrifice, etc.- era exclus din programu.l.qcolar,
se fdcea mai
qi
congrese,
consilii
prin
preoli,
diferite
int..
latura sociafa up.opi..!u
intelectuale' morale'
lor
privea-interesele
gitot
ce
economice,
i"t.."t"lor
p"
i.."trt
1nuit
a membrilor
,u, p-p.iu-zis pastoreqti atrilgea _rareori qi intimplStor luarea-aminte
deosebire
altd
O
secundar'
un
roi
in
congr"se.
avea
uoibind,
qi, indeo'Uqt.
pistorilor, cu.toale
adunirile
preoli:
la
"...t".r-ia""dri
intre
decit
cultiva
nir."
apropier"u
ci
u.."u
..u
nu erau admiqi nici
cd cele mai insemnate purtau numele de congiese ,,.eparhiale",
astfel cd preolii
(diaconii
qi
cintdrelii-,'dascdlii"),
inferiori
odstorii. nici chiar.t.ri.i;
ai bisericii
reprezentanli
inqiqi
qi
-qise socoteau,.^casingurii
fil;;;"';'fi';;;ti;;;ii,
"i
eia6'
nevoilor
qi sin'g"rii exponen{i ai'intereseloi
in.diferite
ln latura ..onorni.6 s-au cdutat mai multe resurse materiale, qi s-au -gdsit
luminXvinzarea
la
de
colecte, in donafiuni-J. L pu.ticulari' in veniturile biserice;ti
inmindstirilor
pe
averile
de
veniturile
in
rll"r 1rj primuf .ina,ln ]oiJrrrlte sinodale,
- aduceau fonduri
noi
qi
cele
cit
vechi,
atii
cele
izvoare
aceste
ctrinate. in fond, toate
numai al clericilor ; cu
;; i; toli membrii bisericii Ei in numele bisericii intregi, nu
a satisfacenevoile clepentru
numai
aproape
toate acesteaerau, d.-tapt, intrebuin{ate
7
.
ricilora
preo{imea din per. a-II-a, constatim cd in via{a
Rezumind cele spuse cu privire la -Erau
multe imprejurdri qi condi{iuni rimase din
ei se imbinau elemente foarte variate.
cu toate acestea,din sinul clerului au
noi.
lucruri
qi
multe
adus
a
insd
trecut, vremea
a fost, de pild6'
ieqit Ei oameni A. uufou.q iari in credinld 9i puternici in faptd. Aqa
preotul $tefan Ciuhureanu.
foarte rnult
Pir. Ciuhureanu avea mare dragoste pentru sf' locaquri 9i a contribuit
bisericiimpodobirea
construirea
Ei
cu munca ru, rrn"ori-Ei cu mijlou.Jt.-i pioprii, la
intre
sd
ru;ina
se
el
nu
scop,
9i in
i.r
u..tt
aduna
buni
a
lor din mai multe sate. Pentru
vdzindu;i
lor.
jertfeau,
du.p5.puterile
qi
toli
bogalilor
curtile
bordeiul siracului, ii-in
pentru lntrellrivna. El nu era bogat, ba dimpotrivd, mijloacele lui abia ii alungeau
imprejurdri,
de
astfel
qi
in
acestea,
toate
Cu
inv516turd.
n"i"u p-priilor sei?opii la
-.scria
Dumnezeu
sdraci:
;tie"
,,'..unul
in
ajutorul
putin{a
s5'vini
;irt"l ;d";"
.celor
le-a
nenorocili
cili
la
ajutor'
in
al f"i
,,la ciii nevoiaqi le-a venit
un .o.,i"-poran
lui"'
vielii
-qters lacrimile in curgerea
: :, -,-^- i- ?-r^^r:.
C; poporanii sdi, pdr' Ciuhureanu se purta.aspru' sever qi ri8urog-'in,ll^O^"1rl"tt"u
u3ung"u pind la un^rigorism de ascet:.nu permitea deloc in satul
invdldturiicre$tinqti
"i
fie la nunfi, f-ie in alte imprejurdri. Urmdrit de el, tineaunt.i.i,
sdu nici o veselie,
jocuri,, dar. pdr' Ciuhu"i.i
ietul din sat era sitit si se ascundi prin piduri qi acolo sd facd
parohieni, e.ra iubit 9i
de
asprd
apucituia-i
i^e .r, toatd
.""nrr-gi acolo il
lafi
".;;;;.
qi.de
o moralitate rigupdstor.cu.rivnd
un
intr-insll
vedeau
fA
..rp".tut a" ei, p.rriru
morale, apoi 9i cu
strict
sale
pilda
vielii
prin
toate
de
inainte
mai
invati
cu.e-i
rousd,
l5l

cuvintul in limba poporului. vestea despre el, ca


de.un preot evlavios,se rispindise prin
prejur qi la el se adunau groate de
ldrini, i,i.ai*1i a.;;;;;
mai grele, de ra o depdr
tare de 50-60 km' ',Acesta" - scria dgnrg per.
clutrui.unu
un arhipdstor basara
bean - ,,acestae un urma$ al lui Ilie Tesbiteanu,
.ui" ,iari.a instrumentele muzr
cale, cind in sunetul lor lumea danseazd,- urprrp.ouo".qt", n..artind la fe{e, pentr
cdlcarea posturilor qi altele"'.. in amintirea parohienilorl.'ii
.l a rdmas ca un preot c
duhul lui Dumnezeu, inzestrat cu darul prJrl."iii;4.Un alt reprezentant al preolimii din aieasti perioadd,
de altd naturS, insd foarte in
semnat, a fost preotur reodor.Laqcov, care.prin
cuvintaiile ce re rostea'i; lil;;'prp,
rului, cum qi prin mrrnca rodnici pe reren biiericesc
; ;j;;; ,in pestor foarre .rnor.ut q
apreciat in eparhie

E de relevat cd ra baza activitdlii qi a intregii


vieli a acestor preoli, precum qi a al
tora multri,era acea apropiere de parohienii
-lor"mold-Ju"ni O. care s-a vorbitb'. i..r.r1
in mediul moldoveneic prin satele basarabene,
avind contact viu gi neintrerupt cr
aceEtia,preolii basarabeni pdstrau in viafa lor obiceiurite
vechi ,norJoJ"n"iii,"irt*uri.
{au in familie numai graiul
cunoqteau qi apreciau mult cintecele nafionalt
.poporului,
qi in genere muzica nalionald,,intre{inindu-qi
urtr.r'srniuia" n.urn. Aqa era in familiilr
mai
.multor preofi basarabenisr,dintre care unii .";&;;;;;i
admirau pe scriirorii ro.
mani"'' Aceste sentimente,.e drept, nu aveau
mai mult decit c.araclerul unor dispozi.
liuni sufleteqtinedesluqiteEi, poate,'sfioase,irrre
uair.;, avind un izvor nese,
cat in atmosfera romaneasc-di sateior basarabene,
"ruu-roa.t"
gi ..u" pi;n" de insemnitate, pregdtind
terenul pentru fapte mai importante in vntor.
In ce privegte poporul de jos gi mai cu seamd pop.ulafia
moldoveneasci, putem zice ci qi in aceastbperioadd, ei a fost uitatd
de ocir-uiru,cel pufin in cursur perioa_
dei nu vedem nici o dispoziliune mai itrsemnatd,
care s-ar fi referit in mod direct la
parohienii moldoveni. Tot ce putea se influenfeze,
in r.nr-..tigios, poporul de jos, era
concentrat in serviciul div.in, aici, trebuie_re'r.-.l".ugt"L,
;i
lu rort apricate murte md_
suri eficace : s-au construit biierici noi, incipdtoare
gi i.urnour., mai cu seamd pe mo_
qiile mdnistirilor inchinate, bisericile au
fost inzestrate ., .arg trebuincioase de rit
:
s-arr luat mdsuri ca slujbele dumnezeiegtisd
se facd cu cit mai irita .r"il"je qii",.ivi1 cu tipicul bisericesc.N-a fost scoasS'din
uls"ri.l, cum'urn'uarut, nici limba mold.veneasc6' insi mdsura cea mai puternicd in privinla
aceasta u rort infiinlarea procesiunii
religioase cu sf. icoani din GArbovdt.
organizarea procesiunii cu sf. icoand a fost
un mare eveniment in viafa religioasi
a eparhiei chiqindului, iegind din cadrele
tuturor -i:ro"."io.
de educafie religioasi
obiqnuite de ocirmuirea eparhiara tocaia. pe
c?na ;;;;;roare
mdsurle ruare de
aceastdstdpinire in domeniul bisericescfusese
aduse din Rusia
'basarabene,_
intr-o
formd, mai mulr
sau maj pufin strdin6, in.mar.e parte inaccesibild
sf. icoand
din GArbovil, cu toate.-minunile'ei, era o crealiunfe"prl"fr;i
u ,ui..in1.tor poporurui bdgtina;,
menitd a sprijini puterile lui.sufleteqti in toate greutetile
vielii qi a nutri credinta lui
strdmoqeasc6'Fdrd teorii politice, fdrd forme
de oratorie r.orurli.i ;i:'l;;,;;'1jt'"r.bea poporului pe *l:|":i]
impysii nemijiocit.,
iiin,r-rn purernic avinr re',prin
l i g i o s , p r i n m a n i f e s t d r i f i r e]g. t1i ' d
e credinld sincerd, p.in glaiut rui propriu,
i'drumin_
du-i, pe carea rerigioasd. roate gindurile'
in''i."urta direcfie inriurirea
9i ;;;;i-;"i;i;.
sf icoane se imbina ti,,itll.Y^.:tlaceloi pulini
slujitori ui uitu.ului ce prin stujbr evlavioasi qi prin cuvinr viu qriau'sd se apiopie
d; ;;l.di
ioio.rfri.
rost au avut pentru moldoveni gi pelerinajele'loi
religioase pe Ia locurile
,fin*:tlusi
Faptele ardtate aveau mare importanli
mai cu seami dacd se are in vedere lipsa
unor altor mijloace de culturd spiiituald'pentru
popor.
Astfel, paralel cu mersul oficiil.al vie1ii.bis...1.'"qtl
iin gasarauia,lua fiinld 9i se in_
tdrea, mereu' un curent <leosebit,izvorir'din
sfleiii ;.;;;;-;;r;;.;;"'oaiii""q
ri
suslinut de adevdratii reprezentanfi ai credinlei
rui miii'i'J.-r.
gur"u, prrntre preorr.
$r poate mai des, printre cilugirii ie'i1i din'ri"d
;;;i;i;;i;;pr..

152

J,

A doua perioadd din istoria eparhiei Chigindului a avut qi ea un caracteristic reprezentant dintre arhipdstorii epocii. Acesta a fost vestitul arhiepiscop Pavel Lebedev,poate cel mai insemnat dintre chiriarhii basarabeni de sub ruqi'
Fiind o personalitate, fdrd indoiali, plind de insuqiri deosebite, care a ldsat urme
adinci in via15,era firesc ca pe seama activitdfii arhiepiscopului Pavel sI se fi rostit multe
qi felurite idei gi pdreri - diametral opuse. Pe cind unii il socotescdrept un binefdcitor
al Basarabiei, care cu propriile lui puteri a creat cele mai folositoare aq;eziminte qi
orinduieli in eparhia Chiginiului, allii cred ci el a fost cel mai nesocotit chiriarh, care
a introdus in via{a eparhiei cea mai aprigd politicd de rusificare. Amindoud aceste judecili sint exagerate: arhiep. Pavel n-a fost nici creatorul vielii eparhiale in Moldova
dintre Prut qi Nistru, nici incepdtorul politicii rusificatoare in biserica basarabeandEi,
indeobqte vorbind, rolul lui in viala eparhiei Chigindului a fost mult mai modest' decum credeau atit admiratorii, cit qi detractorii lui'
F i u d e , , d a s c i l " ( c i n t i r e f ) , a b s o l v e n ta l A c a d e m i e i d i n P e t e r s b u r gc u t i t l u d e , , m a gistru in teologie", cdlugdrit indati dupd terminarea Academiei, Pavel Lebedev, in
viala laice - Petre, la 23 iunie 1871, a fost transferat din postul de episcop-vicar al mitropoliei din Petersburg, in scaunul de episcop eparhiot al Basaratriei; astfel eparhia
Chiqindului a fost intiiul lui scauri episcopalindependent,la care el a venit sd pdstoreascd
in plinl putere - in virstd de 44 an|- conducind eparhia pind la 16 iulie 1882, cind
a fost numit exarh al Gruziei (Georgiei), iar de aici, in 1887, a trecut in eparhia Cazanului unde, in 1892, a qi muritn''.
Pe timpul cind Pavel a fost numit in Basarabia, viala sociald, ca gi toatd politica
Rusiei, dupd cum se qtie, suferise mari schimbdri. Ca o reacfiune contra acestui spirit
ilrovator, in politica internd a tarismului a inceput a se intiri, tot mai mult, curentul
conceplie imperialistd
na{ionalist,care a ajuns curind sd se dezvolte intr-o foarle precisd
'ln
r:u tendin{a viditi de a indruma intreaga politicd 1arist55a. ce o privea, stdpinirii {ariste ii convenea mult acest curent, deoarece gdsea in el un puternic sprijin contra curentelor din stinga.
Arhiep. Pavel, ca slugi credincioasd a tarismului, a aderat la curentul imperialismului naiionalist. Ideile lui principale erau urmdtoarele. Poporul rus este qi va fi in
veci ,,aplrdtorul qi ocrotitorul micilor popoare cre$tine". farul rus, el numai, cu poporul
lui credincios,,,nu numai cu cuvintul sau cu limba, ci cu fapta qi cu adevirul a iubit popoarele cregtine,apisate de cilciiul Islamului...". Deci misiunea Rusiei, precum qi a tutuior slavilor este de o mare qi deosebitdinsemn5tate.$i de la sine se impune ci ,,to1islavii
sd se grupeze in jurul Marii Rusii, qi atunci ei vor forma marea putere mondiald, ce va
fi in stare si facd mult,- mult qi pentru binele lumii slave, gi pentru binele intregii
omeniri". in vederea acestei misiuni poporul rus are tot dreptul ,,sd nu lind seama de
granila ruso-rom6nd qi sd treaci peste ea oricind va hotdri, spre a-qi alipi fra{ii". Visurile politice ale lui Pav_eimerg qi mai departe. El doregteca ,,Dumnezeu,care ne-a dat in
miinlle noastre Sofiass qi $ipca, sd ajute impiratului qi ogtirii lui sd cucereasci qi o
altl Sofie56care, fdrd nici o comparalie, e mult mai scumpd pentru noi qi mai importantd". Aceastd inalti misiune nu va putea fi indepliniti dacd poporul rus nu va fi tare in
viafa lui internS. Aici, ins5, se observi multe primejdii. Astfel, in primul rind, din Apus
vin ,,invdldturi putrede care au ndscul in mijlocul nostru qi au educat pe dugmanii pdcii
obqteqtigi ai ordinii, pe nihiligtii nogtri, pe socialigti,pe ucigagii politici, oameni care neagd pe Dumnezeu, familia, statul, proprietatea...". Pavel se declard hotdrit contra acestui
ipirit at timpului. intre altele, el combate cu invergunare principiul de egalitate sociali,
susfinind ci ,,numai varietatea este pretutindeni conditiunea frumosului, a vielii, veseliei, fericirii, bucuriei, perfec{iondrii, pe cind uniformita,tea esle seacd, lipsitd de viald'
nu este prielnicd pentru dezvoltare ;i perfecfionare.'."o''
E clar cd aceasti conceptie, care pe vremea lui predomina in politica imperiului
larist, nu prea corespundea cu idealismul qi principiile ce caracterizeazi miqcarea eli-

153

beratoare din prima jumdtate (1856-1866) a epocii. $i Pavel, chiar in chestiunile


religioase-bisericegti,n-a imbrili$at acele idei ;i pdreri pe care le aflSm la inceputul
epocii.
Migcarea bisericeascddin Rusia, astfel cum s-a ardtat la inceput, cerea in primul
organizarea parohiei in aqa fel, incit si devini adevdrata terind un singur lucru melie a noii societd{i ruse. Problema aceastaimplici schimbarea radicalS a sitLralieieconomice, intelectuale ;i sociale a preotului, care in noua societate devenea un factor
puternic in bisericd qi, prin ea, in stat. Din aceastdvastd problemd arhiep. Pavel nu $i-a
insuqit decit chestiunea imbunitSlirii situaliunii generale a preofimii. Astfel, dinsul_n-a
<lusreforma intreprinsd pini la capdt qi ceea ce, potrivit concep{iei de atunci, nu trebuia
sd fie decit un mijloc in toatd miqcarea bisericeascd- crearea unei situalii noi pentru
preofime - la el i ajuns, de fapt, insuEiscopul miqciriii'8. in ce privegtelelul principal conducerea sufleteascda noii parohii,- Pavel in aceasti privinJd s-a mdrginit la m5surile cunoscute $i mai inainte gi cu totul ineficace.
De altfel, aceasta nu era vina personalS a lui Pavel. $i el era un produs al vremii
care impunea tuturor reprezentan{ilor oficiali ai poporului rus tendin{e de nafionalism centralist care, in bisericd, duceau la concentrarea puterii bisericeqti in miinile
episcopilor qi ale subalternilor. Ca demnitar ;i agent al puterii de stat, Pavel nu putea
rinrrntu la acestetendin{e, dupd cum nu putea nesocoti intru totul nici cerinfele reformei :
de aceea el qi-a ales calea de mijloc : a cdutat, in formd, si arhipistoreascd in spiritui
- intdrirea
marilor prefaceri ale vremii, dar in fond sd serveascd principiile vechi
ai
statului'
birocratiimului in bisericd, transformarea preofilor in agenJi devota{i
om.ului
$i in aceastd privinfi Pavel a lucrat consecvent, hotdrit, cu toatd energia
care avea adincd iredinlS atit in dreptatea lui, cit q;iin rostul programului siu de via1d.
imboldit de devotamentul ce-l avea fa{d de stalul rus, Pavel in activitatea sa a ajuns
pini la o deplind orbire, pind la credinla naivd cd cerin{ele realitdlii pot fi neglijate
qi cd numai prin simple circuliri gi ucazuri consistorialese poate crea via{a noud. Aceastd
atitudine se observa in activitatea lui Pavel mai cu seamd fali de romAnii basarabeni.
in privinla atitudinii sale fafd de acegtia,lui Pavel i s-au adus cele mai grave invinuiri. S-a spuscd el a oprit pe moldovenide a se ruga lui Dumnezeuin limba lor, iar
cind aceqtiaau incetat de a se mai duce la biserici, el a inchis 340 de biserici in Basarabia, a adunat din parohiile moldovene$timii de cdrli de rit, tipdrite in l. moldoveneascd
gi ie-a ars in palatul episcopal; ci persecuta crunf pe clericii basarabeni - dintre
moldovenii mai consecventi - qi ci pe rnulli dintre ei chiar i-a expulzat din Basarabia
etc. Aceste invinuiri au apdrut in presa rusd de pe vremea lui Pavel (ziarul ,,Vostoc"
. . R i s d r i t u l " - * a l h r i N . - D u r n o v o : , , B a s a r a b e 1 "- - z i a r d i n C h i q i n d u ) , a u p 5 t r u n s i n
publicatiile din striinitate (din Lipsca $i Berlin)51),au ajuns qi in presa romAneascd,unqi astizi Pavel a rdmas iu renumele de ,,romAnqqg"o't'
i" pina
-E
lucru cunoscut cd in prlvirr{a trecutului Basarabiei, sub oblSduirea ruseascd, circulS la noi,- atit in opinia public6, cit gi in presd gi chiar in lt'^lrdri de gtiinli
multe adevdrate nescociri. Despre icest fapt s-a mai-vorbit qi in alt loc6r. E vremea, insa.
sd ne dezbdrdm cel pufin de unele dintre acestea,ce se pot verifica astdzi pe baza docum e n t e l o r q i a s u p r a . i . o r u n e p u t e , mr o s f i j u d e c a t a f d r d u r 5 ; i p a t i m d - a l f f e l n u v o m c u noa$te tr-ecutul in realitatea lui. intre aceste ndscociri e qi legenda lui Pavel ,,romAnofagul", care ,,a dat loviturd de moarte rominismului in Basarabia"62'
Dupi informaliile expuse mai sr-rsse poate afirma cu toati indreptdlirea cd invinuirile ardtate nu sint justificate.
E lucru cert cd arhiep. Pavel a fost un agent credincios al stdpinirii {ariste Ei in
privinla aceasta el, in fond, nu se deosebeaprea mult .de inaintaqii le] ., Antonie, Irinarh gi chiar de mitr. Gavriil : cu tolii au fost arhipdstori devotali Rusiei, cdreia i-au.slujit
cu credinfd, fdrd nici o ;ovdire. Deosebirea, ins5, era aceea, ci pe cind la unii (Gar'riii) acest devotament rdminea intr-o formd vagd, intr-un spirit nebulos-romantic
specific epocii de atunci, iar ta allii (Irinarh) se manifesta printr-un ingust prograrn
practic, li Pavel, mullumitd imprejurdrilor timpului, acest devotament a ajuns sI ia

t54

-::nll

-tle
_

cd

al .

n" - :ttl

*- ul
J r , . -; n s
ite
A ' -: : ) t a
:q:l i
- , i

care atingeau
forma unei intregi conceplii politico-sociale cu temeinice baze ideologice,
inlernafionale'
qi
raporturile
in cuprinsul lor chiar
Drept..vorNu era mare deosebira nlci in activitatea lor de conducXtori ai eparhiei.
o misurd
nici
in
fond,
introdus,
n-a
cle
moltloveni
fald
bind, Pavel in politica bisericeascd
nu-i favotiza
Pavel
lui'
predecesorii
de
qi
neintrebuin{at6
el
pinalu
nou-i,-"..ii"oscutd
din
pe inmanli basarabeni, dar nici nu-i expulzan',- deqi pe mul{i clerici ii transfera
Acelaqi
rusificirii6a'
in
chestiunea
lui
."iin1.lo.'
locurile lor, cind nu-'.o."rpundeau
romini au fost
irr.i,r, irrra, it fe."u qi mitr. Gavriil : e destul sd amintim cazul cind clericii
ce tot sub -Pain
timp
ruqi65,
inlocuili chiar de la catedrala veche din Chiqinxu cu. clerici
- ca Petre Dopr.eoli
moldoveni
mulli
Chiqiniu,
in
Lp"irria Chiqinlului, chiar
,"ii"
- au jucat un .-nl insemnafnn'
nici, Luca Laqcu, f.oJo. Baltaga, Cont. Ca|acu qi utlii
vechi, indemnind
Pavel a infiinfat q.oui. irt"qti, iuilinind prin toate miiloacele pe cele
f
d
c
e
a
o
g
c
o
a
l
e
.
'
a
c
e
a
s
l
a
D
a
r
p e c l e r i c i s d - q id e a c o p i i i l a a c e s l e
ti-Tlll'O^i",11-:,:1,tI'"'
care
i qi p"r bareie qcoalei ruse;ti, din .propria-i iniliativS, prin infiin{area semrnarulur
ArGavriil'
de
numai
a^tirna
privin{ele
;r; ;". rusesc ciriar qi in primii ani'cind in toate
in
chiar
slavond,
qi
in
limba
facd
pavel
sI
si
..."u .l- riuiuu dumnezeiascd
hiep.
in
strdini,
erau
Nu
in
moldoveng$te.
rugiciuni
cu
aiternind
moldoveneqti,
pr-triil"
a
adevdrat'
esle
Pavel,
lrinarhoT.
fond, de acest lucru'qi pr"d"..rorii lui :- Dimitrie 9i
qi
nu
alta
totul
cu
v5zut,
s-a
cum
insi,
a..fost,
cavza,
inchis multe biserici in Iiasarabia ;
avea nimic a face cu chestiunea romAnismuluib8'
rit moldoveRimine invinuirea cea mai grav6 se zice cd Pavel a dat foc cdr{ilor d.e
cit Ei
ale
consistorului,
in
atit
locale
arhivelor
in
ictele
neqti. irebuie mirturisit cd
misurd'
silbaticd
o
asemenea
de
gbsit
o
urmd
n-am
uifti"t"qti
Casei
ale
in'u..t*
gtiri afirmalive'
Totugi, ins[, de la persoane care rneriti toatd increderea' ne vin
i
n
v i a l i c d l u g d r ic e - E i
i
n
c
i
e
r
a
u
m
i
n
d
s
t
i
r
i
i
n
u
n
e
l
e
a
a
u
n
a
"
i
N i ' r " r p u n . . e p i -n e - u i
din mindstiri a
confiscarea
despre
oculari,
martori
ca
groire,
'Pavel,
,u
aminte
aduceau
ar- fi fost-alseoo'
apoi,
ce,
cirfi
cxrlilor bisericeqti*oidou.n.qti, din po.u.t* iui
ins[, cd dispoCredem,
acestor
adevdrul
de
indoim
;tiri'
Nu avem nici un motiv sd ne
alte fapte -din. acticu
confruntat0
o
vom
greqitDacd
int"i:pri't"u"e
,"
,ifi"-fripuu.t
cd in timpul
u i i a t e u a r h i p e s t o r e a s c l ' al u i P a i e l ' ' E i a n u m e , d a c d n e v o m a d u c e a m i n t e
se
moldoveni
clerici
mulli
cd
bisericeqti
cdrli
in
romAneqte
;
pistoriei lui se traduc.a,
n-a incetat
moldoveneascd
in
I.
slujba
in
Chigindu
cniu,
;'cd
uird,
mare
de
bucurau
-' nu mai uo.bi* de satele mai depirtate,- daci
.t lu. in Chiqi'du qi suburbiile lui
ajungem la concluzia cd misura de care voratunci
ne amintim toate aceste lucruri,
u lui Pavel fa{d de moldoveni 9i ci a fost
arhipStiot
<ie
politica
toaiS
cuprinde
nu
bim
provocata
de imprejurarea, cd unele mdndstiri nu
luatd, probabil, ad-hoc, fiincl poate
slavond'
strana
divind
in
slujba
consimjeau sd introduci
i aceea
estiet cd, intre arhiep. favet 9i predecesorii lui, afldm o singurd deosebire
dafapt.se
acest
qi
consecvent.
mai
mai
hotirit
$i
-sdu,
cd el proceda cu mai lnultx ..t.tgie,
atitudine
qi
o
tare
voinld
o
tuturora
cerea
care
timpului
io..qtJ, in primul rind,
: un temperament
miliianti ; insd nu mai putin el se datore;te 9i insuqirilor lui personale
crud impilator
cel
mai
lui
de
qi
renumele
ui.i
b.
Je luptitor aprig qi a. info.ut patriot-rus.
au rdmas
rusificatori,
atit
de
tot
alli
chiriarhi,
pe
cind
al moldovenilor basarabeni,--l
romAni'
pitrioli
de
cu renumel" a" urttlpariofi'UIi.t"i, unii chiar cu aureola nemeritatd
NOTE EXPLICATIVE

a*.m

, La inceputul penoadei a doua s-a infiinlat in Basarabia o mxnistire noui - Noul-Neam1, in urmitoamogii: Nem{enii, copanca y Chilcanii'
rele imprejuriri. Lavra Neamlului din M-oldova avea in Basarabia citeva
din
i".ornonutrul Teofan crislea, imputernicitul Lavrei' Cind averile minrstiregti
;;;;;r"r:;p.aveghiate.i.
au fueit din Lavra Neamlu in "Basaregatul vechi u, fo.t r".uiu.izate, sub Alexandru .1. Cuza, unii celugdri
(spiritualul) Andronic, venit din Lavra Neamr a b i a r u s e a s c d , . f. " o f a n , * a j u l u i - d " - i . r o , n n n a h u t q i A u t r o v n i c u t
a
qE i se acorde-'dreptul de a infiinla o ministire pe moqia Chilcani' Cererea
-.
pe
lingd
rl"Jarf
irl*..it
f",
a infiin{a pe moqiile Copanca qi-C}rilcarri
"
d
r
e
p
t
u
l
.
d
e
p
r
i
n
1
8
6
4
d
a
i
a
n
u
a
r
i
e
,
,
s
e
1
3
o
;
n
u
l
u
,
I
n
.
a
p
r
o
b
a
t
d
.
fost
c h i n o v i a l ( , , o 6 u r e x n r e - r r ' H r ' r l i " )d e l a
o m i n i s t i r e n o u d p e n t r u i r " d 1 i m " aO i n L a v r a N e a m l u l u i , c u i e g u l a m e n t

1.55

in nouamdndsrire
sdseadiposteasci
pind

:"li:i!$i;.:ifl:;'iXJ:"ti::},:,,
cuconsimliminrur
Lavrei

ra50de
::"f;f,.,r"",cd
Nsuvrv.ti
'i"n.'.."?il',,',1x';:,i;,ii"i::9,:;Ii:?irfiiTrlil."ff
*",',".".u'tit.a
u r-,",".ir.r.uil1",'uii,nau-,.
ffii
:?tl;;.;.X';i!,.?ll3fl,lll:ft'i;"j
in.unire
sd existefdrd a se
cuacesr
roca',
in
niz,'ii'i"b;:';;;.tasrror'
',
_Tpydu ...", Vil, p. 29.

grirbia."pir.ii"'"ir,ieleurur

epartriotlocal,_ ,,En. Bed.,,,

.',."' ,,i,X".'illii
Curchi
qicdririeduca.
invremea
srujbei
. T p y d u . . .iif,iifi','ll]^;,'l,Iilliil-'^,;i;;g.,t*;i
,,
se
V i l . p . 2 5 _ . t O ,i i t : ' ) f i |
r Dtdem.
" In Basarabia era

ol', .u"a.;il);";;o;i:'##,':i:;'i:;:;#itl'.."1.".t'resri

: r ) moqiice aparlineau
directrocuriror
srinre

iilE'R&,iifill#"H1":
;li:'ll*itg":d;:#J'-:"i".9;"'"il'i"i,iil,'.r,',

' Dinpdminrurire
^
ni ii.^"v';il|T[if!i;r],0!.
rnrregulreritoriu al provinciei),
:,1.:,:g,;1,
,.
(aproapea opra parre din
aparlineau;;#;:J,:::1Y::,-:u:^t!l ,fi.ru, deserine
"manrisririi
ministiri

spirirualeain rxaiii,

de pesteno^tarefr comunirii;i (,,obqcine,,;


Varoped- n, T.i^",I".t
_ .i: $coarei
Epir
pop,r,..-ai,,"cq1,#",,";"1l".:_+Iiiri!ilffl
__,f,,fi?ifl,,:l;m*l
mormrnr-i5;mdn.
tii:,,;:i
Neamlu:ru;-,ao.\eropotamosde'iam.i;;r2;bisericii,,sf.Gheorghe..din

Iaqi- l;comunitdlii (,'obpcinei")


tarirri.im.a"jlam.
Athoi-:,-rirrrrrripatriarhaldinA'riohla
- r:
mdn. Bogdana - 2: scoalei primare ain co"riuniiropot _'i-;
1n;rl ,,lii'ii"rel,,
din Teodo reni _ 7; mdn.
Pingdrali - 1: mdn. iberia - r ; mdn. sr"rir"'-"':
;'mdn. Cdprii,a,na- zl.,,8n. Ber).,., 1890, vrr, p. 3o8,
nota l.
8
,,Tpyltr ...", VII, p. 100.
" Dupd cum mirturise$Ie un demnitar rus, pe lingd acest indemn mai era qi ingrijorarea guvernului
.
1arist ,,ca nu.cumva moqiile din Basarabia ale mindstirilor din Moldova qi Valahia inchinite locuiilor sfinte, de
a s e m e n e a; i a v e r i l e m d n i s t i r i l o r m o l d o v e n e g t i ,s i t r e a c i i n m i i n i l e a u t o r i t S l i i l a i c e d i n P r i n c i p a t e g i s i n u s e r veasci pentru singurul scop - de a spori bugetul guvernului" (,,vro6u He rrocny)Knnn eAr4HcrBeHHo
K yBeJ ' r r . l q e H hn
r op a B l 4 r e n b c r B e H u o r 6
oo 4 x e r a " ) . flypurureenu, II. p, 50.
"' Iatd unele fapte. tr{ogiile Frisina ;i Alexieni, proprietatea mdn. ,,Sf. Teodor" de la munt. Athos, se did e a u i n a r e n d d c u 9 0 0 0 r . , g i a r e n d a q u ll e d d d e a l a r i n d u - i a l t o r a i n a r e n d i c u 1 6 0 9 7 r . , i a r i m p r e u n l c u d i j m a
d e I a 1 5 r a n i v e n i l u l d e . p e a c - e s t er n t . r g iai j u n g e a p i n i l a l 8 I l 3 r . a n u a l . A b u z u r i l e c u p i d u r i l e i t i n g e a u c u l m e a .
D e p e m o q i a T o d o r e q r i 1 1 8 9 d e s e t i n ed e p i d u r e t i n i r d s - a u v i n d u t c u c i t e 2 r u b . 4 O c o p . d e s e t i n i . A r e n d a s e
f i c - e a p e t e r m e n i n d e l u n g a r ,u n e o r i p i n i I a 1 8 a n i . , I r y p u u t r c e a u uI,I , p . 5 0 - 5 4 . C f r . , , T p y i u r . . . . , , v 1 1 ,p . 2 2 2 -

223.

''

IIypururceauq, I, p. 72-76.
" Ibidem, I, p. 92-98.
i n c , ec _ t r l n s c h i m b a t s i t u a { i a e c o n o m i c a s e p o a t e v e d e a d i n u r m i t o a r e l e f a p t e : l a p a r c a n i q i p o p o u l i ,
."]
9-a
m o q i i l e m i n . C i p r i a n a , 5 8 6 d e s e t .d e p i m i n t , s e d d d e a u m a i i n a i n t e c u 7 8 9 r u b l e q i l d 0 r . i n n a t u r i ( f r u c t e )
;in
18?3 acelaqi pdmint a fost arendat cu 4500 r. La Scoreni, de moEia aceleiasi mjnistiri (3g9 deset.) se foiosea
a r e n d a q u li n _ m o d g r a t u i t ; - d u p d 1 8 7 3 a c e l p i m i n t a f o s t d a t i n a r e n < l i c u 2 ' 1 0 5 r . L a C o p a n c a q i C h i j c a n i , m o g i i l e L a v r e i N e a m l u , 6 1 7 6 d e s e t . ,s e d d d e a u i n a r e n d i p e n t r u s u m a d , e 8 2 4 6 r . i n b a n i , q i 3 6 8 5 r . ' i n n a t u r d
(fructe), pe cind cu noile mdsuri luate prin licitalie s-a oferit suma de l5 226 ruble. in noiie contracte
s-au redus foarle mult ;i drepturile-arenda_qilor.- Irypuutxeauv II, p.55. Cfr. ,,Tpyitt ...,,, vII, p. 224.
" ,I I , p ' 2 2 5 - 2 2 6 . A f a r d d e a c e a s t a ,a r h i e p . P a v e l a m i i o b l i n u t i n . f o l o s u l g c g a l e l o r
, , " ,,Tpy.dur....V
duhovniceqti din Basarabia din veniturile ministireqti pe an. 1873, 1874 gi 1875 o sumi considerabili de
89 307 r.,,En. 8e3.", 1890, VII, p. 312.
'' Din_veniturile
de pe.moqiile mdni-stireqti striine in Basarabia sinodul rus a achitar, pentru a$ezemintele
b i s e r i c e q tdi i n e p a r h i a C h i ; i n i u l u i , i n 1 8 7 8 - , 3 0 3 9 0
r.; in l8T9 - 30390 r.; in lgsb - 29'g90 r.; in
l88l -- 29890 r.
t!
,,Tpy|r,t...", VII, p. 227.
'
. ' - O d a t d c u _a l i p i r e a s u d u l u i B a s a r a b i e i l a R o m 6 n i a i n 1 8 5 6 , e m i g r a r e a , , r a s c o l n i c i l o r " i n p r i n c i p a t e a
sporit foarte mult, deoarece in Principate ei gdseau qi ospitalitate, qi diplind libertate de rit. Un sprijin qi o
o c r o t i r e d e o s e b i t da u a f l a r , , r a s c o l n i c i i " i n p e r s o a n a d o m n i t o r u l u i C u z a i a r e , i n 1 8 6 1 , l e - a i n g i d u i t a i n f i i n l a
u n s c a u n e p i s c o p a lc u a r h i e r e u r e c u n o s c u t d e s t b p i n i r e , a v i n d t i t l u l , , d e V a s l u i " . i n 1 8 7 8 , i n u r m a t r a t a t u l u i d e
la Berlin, sudul Basarabiei fiind din nou retrocedat Rusiei, Visarion, episcopul din Ismait, a fost recunoscut
de cdtre stdpinirea rusd. M_ullumite-,acestor imprejuriri, ,,rascolul" in-Basirabia devenise destul de puternic.-- ,,En. 8e0.", 1893, VIII, p. 294; XIV, p. 47 I--478.
'"
Numdrul total, conslatat in 1858, era mult mai redus decit in 1843. Aceastase explica prin faptul cd
linuturile sudice ale Basarabiei, unde locuiau mulli lipoveni, trecuse la Moldova.
'"
l n 1 8 6 6 , s - a u c e r u t g t i r i a s u p r a l i p o v e n i l o r l a n o i ; i d e l a b l a g o c i n i . R i s p u n s u r i l e a c e s t o r a ,i n s d , e r a u
foarte vagi ;i neprecise. E de crezut cd preofimea evita sd dea autoritAlilor informalii mai exacte de teama ca
nu cumva sd li se ceari o muncd mai intensivd in chestiunea lipovenismului.
2"inPoruncidint7apr.1855:20ian.l8S8;t8oct.18i8,-,,Becr.E.p.,,,Igg0,V,p.g4-,g5.
t' Taruugea,
II, p. 233.

156

22

Alexandru
Cu prilejul acestor dispoziliuni, ei ;i-au exprimat mullumirile intr-o adresd inaintatd lui
I|pyeiauu-. ,,Pacrc. u 6np." in .'tsecr' Eap." 1909, X, p' 66 l-662'
):\
, , Tp y d t t . . . ", I I I , p . 2 6 - 2 7 .
" , , B e c r . E c p . " , 1 8 8 7 , 1 i ' ,P . 8 3 2 .
,,Becr. Eap'" 1883, VII, P. 357.
"^5 ',,Siiprrrnt'rco6ot)tr
coaecru a oQu4uan'no,u ocaeulenuu",-- ,,Becr. Eap.", 1915'VII' p. 325--333';
,,Becr. Eap.", 1880, V' P. 92.
)'
,,Tpydtt...", IIl, P. 23-30tu
,,Tpydr,t..'", III, 'P. 30.
Sarato i'"6iu",,i.;ii..;.
,,Sf. Cruce" - pentru combaterea schismei s-a infiinlat in 1865 in. ora.gul
- mitropotit al M.oscov^ei,.
pe urmi - al Chievului' Dupd
tov, de cdtre arhiepiscopul i'oanichie, mai tirziu
pe pdstorili, dupl nevoile
aceast; pild;, sinodul a recomandat qi episcopilor celorlilte eparhii s5- indemne
gi proiectul de regulament
trimis
li
s-a
eparhioJi
aceasta,
episcopilor
cu
Odatd
tu'infiinlarea
io.ut",
,,Frd1imilor".
,,Tpvdut'.." III' p' 3l'
al ,,Frd1imii" ,,Sf. Cruce".3t
,,Tpy)tt...", III, P. 24.
't'
Ibidem, p. 34-35.
,, iutoliu.i"'p.ntru care arhiep. Pavel a stdruit. pentru infiinlarea acestor cursuri erau lipsa de pregdtire a
p. 477.
preotiloi
iolafi in chestiuni de sihismi $i sectantism.- ,,En. Bed.", 1893, XIV,
'
3a
,,T py}t't..." . IIl, p' 5l-54.
tt' Ibi'dem, III, p. 37-48. Cfr. preot. Dumbravd, p' 88-93'
.t ;;;
;e-comunici un ceicetitor, aceste.rezultate conslau in faptul cd printre ,.rascolnicii" basara;;
iar unii dintre ei' ajungind
beni ,,a inJeput sd se observe o miqcare spre o aproprere intre ei qi biserica ortodoxi,
acestor din urmi in cursul
la convingeiea de nedreptatea schism"i,'r-au aiipii ta ,,edinoverie", deqi numbrul
r ai m i c " . . . - , , E n . B e l ' " , 1 8 9 3 ' X V ' p ' 4 8 8 '
c" ^i t' o
" 'ri tv-ai " 'a: rn. ir ^ef u
(cu sateleschismatice)
J r a . i l i " i t u t " c a n o n i c d , P a v e l i c r i a u r m d t o a r e l e : , , P r e o 1 i iv e c i n i
-- un neajuns aproape con, pot uuJu asupra lor inriuriri bineflcitoare din pricina ci nu cunosc schisma
mun pentru toaii preolimea basarabeand".- ,,Tpydr'r"'"' YII' p' 159'
'rs preasf. Melchisedec in vremea stujbei se afla in altar, neluind parte la oficierea serviciului divin'
'te
,,Tpydtt..'", VIl, P.42-50.
,n
ruqilor 118 biserici:
ilupa informaliunile p;blicate de M. G. (Ganilchi ?), in 18f8, li s-au retrocedat
Bed'", 1883' XV' p' 49 I (notd)'
pjrohii.,
,
E
n
.
5
f
d
r
d
1
1
3
c
u
o
a
r
o
h
i
i
s
i
"'i-ti"ii-Jinti.
al
pr.oti iu trecut in Principate: icon. Consf. Caliuc cu familia, rectorul qi un-profesor
p
r
e
a
s
f
.
,
,
T
p
y
}
t
'
r
"
"
"
V
I
l
'
.
p
'
6
!
:
,
^
M
e
l
c
h
i
s
e
d
e
c
.
.
e
r
a
u
'
i
n
s
u
i
t
a
c
a
r
e
g
i
'
u
n
d
i
a
c
o
n
,
p
r
e
o
t
seminarului, un
^-,.
a2 problema era foarte complicatd. ,,Totul in ea (noua regiune) e deocamdata tn haos" - scrla arnrep'
p a v e l . - , , S t a r e ar e l i g i o a s i e f o a i t e j a l n i c 6 . N u q t i u c e - m i v a a j u t a D o m n u l D u m n e z e u s b f a c " . - " T p y d w " ; "
VII, p. 70.
a'\
,,Tpy|w ...", VII, p. 60-88'
!. :!. L:-^-:^^^.
aa Fondurile de care iirpun"u preoJimea in a doua perioadE constau numai din veniturile bisericeqti ce
vin-zdrii luminirilor nu
erau, cun se ttie, foarte reduse. Cauza eia cX dreptul de monopol al.bisericilor asupra
decit la suma de 6508 r'
ajungeau
pild5,
nu
l86ti,
de
in
la
lumindri
de
veniturile
rt.i.t"l*,
cu
toatd
se resDecta
ll
Aceste venituri erau foarte reduse, iar dreptul de monopol
hli;".*
i-,,E;"8;;.;;," iSib', xv, p.461-463).
fabrica de lumindri',ru ." ..ip."iu qi de citre muili cteiici gi epitropi, chiar qi atunci cind funcliona deja
Ibitlem, 1876, Il, P. 19.
'"'--,d"C;ft;J"'.puittiuf.
au jucat un rol .atit de mare in Eparhia Chiqindului, incit unii ar fi de pirere
pind la infiin{area congrece toati istolia biseriiii din Basarabia poate fi impirlitd numai in doui perioade: una
selor, iar a doua de la aceasti dat6.- Prot' A' Baltaga' ',Amintiri" '
o o E m a r e a A e o s e U l r ei e ' u i a g a b i s e r i c e a s c l d i n T r i n s i t v a n i a , c a r e a a v u t _g r a v e g i . f a t a l e ^ u r m d r i ' .
a7 Dovada cea mai convingdioare, in acest sens, este faptul cd in gcoalele dihovnlceqtt' intreflnute cu
primirea copiilor de clerici
fonduriG eparhiale, copiii laicl ,,"u..uu primili decit in locurile ie-u." uu.u.tt" dupi
- copiii de clerici'
de a^pliti o taxi muli mai urcatd decit aceea pe care o_virsau solvenlii
'ii i" tt..raiii""ea
pa.l gtefan Ciuhureanu s-a niscut in 1810, a murit in 1896. Iqit din .dascili", firi studii seminariale'
jud. Orhei; a muncit_f^oartemult 9i pe terenul misionar
el a fostpreo't in sat. Otigcanii-a. S". qi in $oldineEi din
lui, s-au cregtipiint.. ,,.ur.ofnici,,qi, mai cu seam5, printre eurei, dintie care mai mult de 100, sub influen{a
Sfr' ,,MiEc' d' Ralta"; p;^303.-305'
n
'--"
ut.- ,-En. 8e0.",'1896, XIII, p- 39t-398'
uo Absolvent al seminamiri Oin CtriEinXu, prot. T. Laqcov timp de 40 ani.a slujit altarulu'i in sat. Chipereparhiale incX^in perioada a
ceni, jud. Orhei, q1 u foJ un iscusit propovdd^uitor, recunoscut de autoritelite
lui, s-a ingrijit mult de
cercul
in
gr.ijd
bisericilor
construirea
de
mutte
purtai
;
doua.'Fiind qi biagocin, di;j
linld'biserica din chiperceni, jertfind pentm ea 1000 rub' din
i"iii'i"t'"pi[pi;;;
;il;;;;i;;i;t,""
primar,^ca membru qi pe urmd prefedinte
proprii, u ,nu,i.it mutt qi co folos-pentru invilimintui
mijloacele-i
'Conr.
u rpur un pieot la inmormintarea lui in cuvintarea sa,
qcolar eparrr. di*J;J. Oitt.i. p.ot. Laqiov, .r.
ui
in familie' sef cu d-reptate $r
a fost ,,pistor bdn, sfetnic'inlelept qi binevoitor, predicator ilocuent, om de pildi
1895'
in virita de 65 ani.- ,,En. Bed.", 1894, XXU, p' 825-836;
A incetat ai.-ri"iliirrs94
."ntti;.ii.!;.
2
8
4
2
8
6
.
p
.
V
I
I
I
,
2
1
2
2
:
l-II,
P.
'o v. p. 86-87.
u' Vori u-i.tti, intre altele, familiile preolilor: $tefan Baltaga (sat. Lozova), Teodor Baltaga (ChiEiniu)'
(Chi;iniu)' Nicolae Costinovici
Luca Lascov (Chiginbu), pavel Florov'(s. bornegtil, Emelian Ghepelchi

lL-.

:tnle
. - -:lor

Tfit|llr5:trl-

ru-:

Jln

-:')

= lrn
'
lrn
- l l
: l Q

r:i : r:ta
:i

re

n
" _ : :a

157

(Chiginiu)'

Ioan Neaga-.(cdu$ani). Alexandru

Popovschi (visterniceni, suburb.


Chiriniului), perre Do.
t3l3Tj1il;I'31?;N$ rn"res.cin;;:?;il.
curbet(s.sr".itrl,p.i.L.Bivor
(s.raroveni),
il:
vradimrr
Bar
na'ioi), ron scoJiloi"i;"4ffiili"'iirtt.t.

xandru.Barlag"(r. c;r';;.Til"fu u('


Battaga(s. Coste$ti),
Aleera un admiratoral poezieilui vasile
Arecsandri.-v. Lascu.,,t/nutttin
,",
*!'f;il,!,"1i'*"".La;cov
... , ,,,l"rtt'.{o';1, ;{r^"\t;;.",
.,, ,,.,tp!,tt.,t
y.
nut sus p. llJ_ l16.
-_
" Capirala Buigariei (in
lg78).
C o n s t a nirn o p o iu l .

^f!n"*,,,:
., ,i"iifJ#,ri:fll"lltrtttransforme
e,a--"*
,l!i,;!J!,;"'{iiii:1,;t3"i:^?,?!,
rrmas
s,rdin
-"*'.
de
ur
ide
pe preofii"'ti*pii tuiuiilii-run.1ionu.i.
,,rpydot
, ,,i,or:\7;^

,,,,

,"..'o,"oifiri'i"u:':,T,'"::",1?;iir,!#ixf",^u,i!f:.;:j1
T.::ir.."X,"T,f
,fi:!T:,"1T:f,l*:frt1i
i:,".",
if[;,?';{ri{;-.'s
d.citreGh.du,'u..in,,
?:".*,..u;,ra,-uu'puiri.ut,

u.-

aJ,i;JqJ.i:;:::/r;fr,f:;.f,2,'i
ri;;,,;i,,:i:I::
ffi,,;:14:i::;:i";ir*":":,i;l;iilil#jt"
ru.upoi*ru'u
::X;fiX'i:1;l,j:i,^r,';,si['l"i.^i,],."dinrasi,
;'1$iY'J1X.'.'f,0#',';
j!liiilir%'r##.:"i"t*t+-ii***""'"-",.::ljts
.:'i'f"ff
;T
ir',
{i;i;i:2";!;k:n;r;ii{.':ri;;i;,";3i:!!#;',if;i;
Samureanu nu posedi i

'"

V.,,Stud. Noud'. in,,V. Rom.,,,


1 9 2 4 ,I V , p . 9 1 .

ort
1887,
rrr,p 283
..:i3:i:i{T,{,xi; e:,::::i"::::;::,;g:i;x,,BiserRom,,,

i'f:l'
:k^;;(;i1;'i#i;
:i
:,7;::,,:ii:T:i;::::'il1i!,.'=;q!
;:'{ii;*:*',:?:
i{"*,:,
transrerdrii
o*'jj'? '1,?J,i, jt;v;;
uno'uu'u'Jr'l'iain
'."

::

V. mui susp. 45.

):*{{;#'

".,ci'i"'"'#il#i',i;uliu.'o"uu'

-r*;i,":ii,?
,truli",l"l.pr*,'#*$;"!".:{..[ijl;;i*';,,"fi'{{i;h
j",:":",pf.r,#.i
il :l fiilitiil:Hi:;:i'
tt,*lt*l*:

*;1.
t
:.."':lffi:":"i'#"'l::yi'i
''aibuni
r:g:ry;l;gi;ii:",:r,;,*
preferau.;
;;;rli.'3lil,i1'il..1,i,i.1,,1*:
;ly::l""*'s.-iiuirrtii
6;
Invitarea preofilor-din

Rusia, practicatd de amindoi


episcopii, nu-putea avea decit
acelaqi rost.
cerea
protopbpesti

*;""19::: i!7;litf,,'uo.o3vel
u".

"r'i". "a*ii'.'"r

"versiunea despre'arderea-cirliror

u'nuli""'i."u marrreduceri
deparohii._

de rit moldovenegti in minSstiri,


,
dr-

basarabean
- ".lli,.,ii9scuri
ffi'.:'f;:dffT1f.pd;:il::'u
p;" cg,..ilifllillil"lill?; lil'i";
si
qiindignare
i'ni po"".?"u, *u.t"o.ao.iiu,.;1i",J..
,,."";l;;l:':.j
!j::),*;';;:',::;lX;:,groazd

cdrlilor in palatul

"otr..otiii,Ttlff";T'

"u

"".,,

nu cunoa$temnici un martor ocular


care ar fi asisratla ar6erea

PERIOADA A TREIA:
1882- 1904
Eparhia Chiqiniului sub regimul Fobiedonoslev

PARTEA

INTITI.

I. Organele de ocirmuire in eparhia Chiqiniului.*

II. Clerul.-

III. Pistorifii

CAPITOLUL I
Noul curent politic in Rusia.- Oberprocurorul Pobiedonos{evEi noul regim bisericesc
in intperiul larist.- $coalele biserice;ti-parohiale.- Regimul bisericescin Basarabia.Activitatea protopopilor.Reinf iin(area vicariat ului.-- Consistorul duhovnicesc.Congresele eparhiale
1.
Evenimentele politice de la sfirgitul perioadei a II-a au adus imperiului larist o mare
izbindi in raporturile lui externe - realipirea celor trei jinuturi din sudul Basarabiei.
Nu tot afit de fericitd a fost insd via{a lui internd. Nemullumirile provocate in societatea
rusi de felul cum au fost infiptuite marile reforme crefteau mereu qi au dus, in sfirgit, la
vestita datd de I martie 1881. Asasinarealarului Alexandru II a fost socotitl de st5pinirea
rusi drept dovadd cd intregul curs al politicii ei este greqit, cd libertSlile acordate societS1ii ruse sint premature, cd insu;i spiritul nou al culturii ruse, cu ideile eliberatoare ce
pitrunsese din Apus, este vitdmdtor'. Odatd pusd diagnoza, era uqor de gdsit mijloacele
de vindecare. Drept bazd pentru toatd activitatea de stat s-a adoptat principiul de cirmuire puternici qi singuri-stipinitoare'. Potrivit cu acest principiu, tot ce pdrea ci are un
caracter contrar a fost inldturat fdrd crutare. Pdturilor sociale, gi in primul rind nobilimii, li s-a restituit rolul vechi in stat. Nobilii au recdpdtat dreptul de mai inainte de a fi
conducdtori gi povdluitori ai poporului de jos''. tdrinimea, printr-o mullime de mdsuri,
a fost pusd sub tutela autoritilii puternice a statului, in persoana diferililor slujbagi-guv e r n a t o r i , a j u t o r i d e g u v e r n a t o r i , m a r e g a l i a i n o b i l i m i i , , , z e m s c h in a c i a l n i c i " - l u a l i
de multe ori tot din rindurile nobilimiiu. Biserica oficiald, ca aliatd credincioasd gi incercatd a statului, qi de astd datd t-a fost de mare folos. Influenla ei urma sI inlocuiascd
,,curentele putrede" venite din Apus, ea fiind, totodatd, chematl prin qcoalele bisericeqti-parohiale gi cele incepdtoare (,,u-rxo.nurpar.aoru") , sd dea poporului ,,$coald
adevdrat-poporani, adevdrat-na{ionald"o.
Animatorul qi conducdtorul intregii politici interne in aceasti perioadd a fost vestitul
C . P . P o b i e d o n o s f e vo
, berprocuror al sinoduluib.
De specialitate jurist, cu cunoqtinle vaste qi om cu voinfd de fier, Pobiedonoslev
nu se mirginea sd activeze numai la resortul bisericescce-i era incredinf_at.Ca membru
al consiliului de miniqtri, ca persoand apropiatd de domnitorii imperiului'gi ca cetdgean
cu o conceplie bine fixatd, Pobiedonoslev exerciti o influen{d covirqitoare in toate
ramurile ocirmuiriio pe care, astfel, de fapt, o conducea' - el fiind adevdratul creator al intregului sistem politic din epoca de dupd l88l'u. La temelia acestui sistem erau
anumite idei filozofice privitoare la viala de stat qi acea obgteascd- nu numai din
Rusia, ci qi din alte {dri.
159

Ideea fundamentali de la care porne$te Pobiedonoslev in concep{ia lui est


cd in viatd prirnatul il are sentimentul, dar nu gindirea. Via{a, susline el, n_ue
nici filozofie: eu se desfiEoard singuri de la sine, ca un organism viu, qi gindi
mai lurnineazd aceastd miScare, insi n-o creeazd.
Astfel, gindirea existd pentru via{b,- qi nu via}a pentru gindire. Aceasta o d
atit faptele din via{a individului, cit qi tot mersul istoriei. Din propria noastri e}
15 gtim cd: ,,Nu cunoqtin{ele determind conduita omului, ci sentimentul".
Acelaqi lucru se dovedegteqi prin tot trecutul vielii omeneqti.in mersul istor
omenirea trdie;te prin puterea naturald a- inerliei. in fiecare om, in parte,
putere se manifestd sub formd de caracter. in viafa intregului popor ea apare-su
de vechi ageziminte, tradiliuni qi vechi obiceiuri. Poporul line la ele. Aqezdmint
nu poate fi inlocuit cu nimica, pentru ci el nu este ndscocit, ci a izvorit din vial
td, iin istorie, gi in ochii poporului este sfintit cu acea autoritate pe care o dd is
gi numai istoria. in strdfundul vechilor agezdminte zace adeseori o idee profu
vdrat6, ce izvordste direct din adincimile spiritului poporului. Aceasta el o inlt
calea sentimentelor, de aceea el qi line atit de mult la aqeziminte, in formele lo
cu care s-a obiqnuit.
Formele sint brutale, aceasta insd nu inseamni nimica : forma brutali e u
men trecdtor qi intimpldtor. Cind moravurile se vor schimba spre bine, atunci q
se va spiritualiza, va deveni mai fin5'
Din cele spuse reiese cd atit inceputurile vielii individuale, cit 9i acelea a
colective sint iscunse in subcongtientulomului. Astfel, subconqtientul,adicd ,,nec
tul", este cea mai de prel moqtenire a omului. De aici' din acest subconqtient,ct
ruriie intipirite in el, purced - fi pe ele sint bazate in fond,- cele mai im
laturi ori ramuri ale vielii qi activitijii omeneqti, cum sint legea, religia, invdiil
Izvorul religiei, ca gi acel al legii, se afld in adincimile necunoscute ale s
omenesc.Aceasta ne-o dovede$te,mai mult poate decit orice, credinta religioasi
rului. Originea religiei in popor,- ce nu qtie decit slujbd bisericeasci 9i citer
ciuni,- este intr-adevdr un mister. in toate aceste min{i needucate ale poporl
indllat - cum a fost in Athena - nu se qtie de cine, un altar ,,Dumnezeului necu
Avind acelaqi izvor in adincimile necunoscute ale suflelului, in sim{ul de
- sint, fireqte, in
credinta religioasd gi legea,- iar de aici biserica 9i statul
qi nu poate sd se
nu
se
desparte
credincioqi,
o
uniune
de
ca
Biserica,
strinse.
de stat - societate legatd in uniune civild. ,,E cu neputin{d si despdrlim tI
suflet, qi sufletul qi trupul triiesc aceea;i viald". insd legitura aceasta, e cli
in mod'inevitabil ia o influenld reciprocd. Biserica, ce-qi pdstreazd conqtiin{a
pria-i demnitate, nu va renunla niciodati Ia influenla ei Iegald in chestiuni
ioare atit la familie, cit qi la societatea civild. La rindu-i qi statul, atit in dezvol
istorici (incepind de la familie), cit 9i in nevoile 9i menirea lui pornegte de la
virtuli moral-religioase. Cum, insi, intr-un stat pot exista diferite confesiuni
rite iomunitili dJcredincioqi, se naqteintrebarea - ce fel de raporturi ar fi mai
intre stat qi aceste comunitili bisericeqti? in aceastd privinld Pobiedonoslev
cel mai vechi gi mai cunoscut sistem ,,al bisericii de stat sau al celei don
Acest sistem -' Pobiedonostev nu tdgS-duiqte - are multe scideri ; deqi, ins
nuiegte multe inconveniente 9i greurirgi, totuEi e de preferat.
Ca biserici predomnitoare Pobiedonoslev, binein{eles, recunoafte pe c(
dox5, pe care o mirturiseqte poporul rus. Ni se spune ci poporul rus ortodox el
rant in credinla lui qi plin de superstilii. in toate acestea e multi dreptate, dar n
ranla, nici superstiliili nu sint fenomene esenfiale, .ci intimplitoare qi trec.dt(
este, insi, esenlial ? Dragostea poporului pentru biserici, ideea despre ea ca de I
nire comuni, desdvirgiti inteturaie in bisericd a deosebirilor de clasi 9i legdtur
rului cu slujitorii bisericilor ce au ieqit din popor qi nu se deosebesc de el nici
ior, nici in virtuli, nici chiar in defecie. Orinduiata ritului ortodox vorbegte mai
misterios sufletuiui fiecdrui om' ,,Orinduiala bisericeascdeste veqmintul, forma'

160

]ilil : : eSC

:r

3n-

o m , . . , .i n d i f e r i t e t i m p u r i , i n t r u p a p r i n c i p i u l l u i r e l i g i o s , e x p r i m a i d e e a d i v i n i t S l i i c o b o r - i r i i n l u m e , i m b r d c i n d - o i n t r u p v i u g i i n s u f i e l i n d - oc u g r a i v i u ; i d d t i t o r d e v i a { d , c a
si poatd sdld;lui intre noi".
i n c e p r i v e q t e i n s t r u c { i a p o p o r u l u i , q i e a i q i a r e r o s t u l $ i p u t e r e a i n a c e l a q is i m t d e
a d e v A r a s c u n si n s u f l e t u l p o p o r u l u i . N u m a i a c e e a ; c o a l d e s t e t r a i n i c 5 i n p o p o r , c a r e - i
pe placul lui, al cirei rost el il simte qi-l vede".
2.

:JlCl

4-::st5

:-'hi
-:iu-

-:-.:e
r-,_.li
- rg-

:-1le
. 31-.

rlr;f

1h$j: - rl
llllHu.r;16

- : e
:---e
rp

- - t-

lr 't' ;

fi

Icleile principale care alcdtuiesc concepfia lui Pobiedonostev,precum qi observaliile


din viafd l-au condus la anumite concluzii practice.
Drlpd Pobiedonosfev,statul rus - a;a cum s-a format dupd reforrnele lui Petru
c e l \ { a r e - i n n i c i u n c h i p n u p o a t e f i s u p u su n e i p r e f a c e r i r a d i c a l e ,; i n u a r e n e v o i e d e cii de o evoluare treptatA, prin imbundtllirea legislaliei, prin perfec{ionarea morald
;i r:ulturalda executorilor legii gi a celor pentru care legile se fac, prin indreptarea
m o r a v u r i l o r q i p r i n i n t i r i r e a e l e m e n t u l u i b i s e r i c e s ci n v i a 1 5 . A c e a s t a a f o s t t e m e l i a
prograrnului de guvernlmint al lui Pobiedonostev.
Elementul bisericesc -- sus{inea Pobiedonos{ev-- trebuie restabilit in via}a ruseasc 5 . a p a c u m a f o s t i n p e r i o a d a d e p i n d l a P e t r u c e l M a r e , - i n s l , b i n e i n f e l e s .p o t r i v i t
cu noua situalie a statului gi a societi{ii. Clerul trebuie ridicat ia inillimea cuvenite,
a s i g u r i n d u - i - s ev i a { a m a t e r i a l 5d e c d t r e s t a t , ; i l u i a n u m e t r e b u i e i n c r e d i n { a t Xi n d r u r n a r e a
s p i r i t u a l d - m o r a l ea p o p o n r l u i . l n a c e s l s c o p m i j l o a c e l e d e i n s t r u c l i e a l e c i e r u l L r it r e b u i e
s p o r i r eq i a i s e d a p u t i n f a d e a e x e r c i t a o i n f l u e n { d l a r g i ; i a d i n c d a s u p r a t u l u r o r l a t u r i l o r
vie{ii poporului.
Problema e cu atit mai ugoari, cu cit ea e favorizatd de insiqi viala poporului rus :
i n e a s 1 5n e c l i n t i t d c r e d i r - r 1ian D u m n e z e u g i p o p o r u i s i m p l u , d e ; i a d e s e o r iq i i n c o n g t i e n t ,
i;i indreaptd tot sufletul cdtre Dumnezeu''.
G i s i n d i n v i a l i c o n d i l i u n i a t i t d e p r i e l n i c e p e n t r u p r o g r a m u l l u i , P o b i e d o n o s l e va
inceput s6-l aplice cu o energie de fier ;;i cu o neostenit5 consecvenld. In primul rind
a ridicat insemnitatea func{iunii sale de oberprocuror la o valoare neobi;nuitX gi a
impus societdlii qi stdpinirii respect qi atenlie pentru problemele bisericeqti. fa15 de
nevoile bisericii ortodoxe pi ale reprezentan{ilor ei, atit ale celor inferiori, cit gi ale
celor superiori Pobiedonoslev stiruia asupra faptului cd siricia materiald a preo{imii,
u r n i l i n l a q i s t a r e a e i i n a p o i a t d ,n i v e l u l e i i n t e l e c t u a lE i c u l t u r a l u n e o r i s c d z u t ,c d a c e s t e a
toate sint pdcalul comun al vie{ii istorice ruse, pdcat ce trebuie ispdqitde to}i cu sfor}iri
c o m u n e . A v i n d , i n s d , t o a t i g r i j a d e b u n S s t a r e am a t e r i a l e g i v a l o a r e a s o c i a l - m o r a l ea
clerului, Pobiedonos{evcerea, totodatd, ca preofimea si fie vrednicd de acele buntrri
ce i se dau din resurselepoporului, qi de acea situalie pe care el i-o pregdtea prin reform e l e , d i s p o z i l i u n i l eg i m a r i l e l u i s f o r { d r i .
incepincl cu anul 1880 se ia, in aceastd direclie, un qir de mdsuri : se infiinleazd
ar;ezdminte noi cu caracter spiritual-instructiv qi de binefacere; se restabilesc q;i se
reinnoiesc unele forme de regim bisericesc din perioada veche a Rusiei, forme uitate
in ultimul timp ; se fac mari schimbdri in ocirmuirea superioare bisericeasci $i se creeazd institu{ii noi ; se reinfiin{eazi gi se deschidmulte parohii noi ; iau fiinJd o nrullime
de ,,obqcine" de femei - mai des - cu qcoale qi a;ezdminte de binefacere pentru populatia din imprejurimi, de asemeneaqi mindstiri de cdlugdri qi de maici ; se irrfiin{eazd,
potrivit cerinfelor locale, eparhii noi.
Cele mai eficace mdsuri s-au luat pentru imbundt5{irea stdrii materiale a preo}imii,
prevdzindu-sein acest scop, in bugetul statului, sume mai mult sau mai pulin importante.
S-au infiin{at pensiuni gi lefuri, s-au luat mdsuri pentru instructia copiilor clericilor
inferiori, s-au revizuit din nou regularnenteleqcoalelor duhovnicegti; editura bisericeascd ia un avint nemaivdzut; construirea bisericilor capiti o deosebitd insemndtate qi
indrunrare;tipografiile sinodale din Petersburg qi Moscova se reorganizeazl gi mullumiti
a c e s t u ;f a p t a u p u t i n t d s d s c o a t di n f i e c a r e a n m a i m u l t e m i i d e p u b l i c a l i i i e f t i n e , c u c o n I I N. P\rl)(,r.,iIl

l6l

{inut religios-moral, pentru popor. insd, opera cea mai mare a lui Pobiedono
cotitd de el cea mai folositoare pentru stat, este arezareainvd{dmintului primar
biserice;ti gi-organizarealui in deplin acord cu biserica'''. Aceastas-a ficut in lI
au cipltat. In. aprobare ,,Regulile privitoare la qcoalele bisericeqti-parohiale"
ruxo.nax"), prin care a luat fiin}5 un nou tip de qc
BprnaoqepKoBHo-npr4xoAcKr{x
mard - qcoala a;a-zisd bisericeascS-parohial5'0.
Scopul acestor qcoale era educafia religioasS-morali a generaliilor tinere in
credin{ei ortodoxe qi cel nafional,_ceea ce urma si aducd ,,regenerarea suflet
d e s d v i r q i r e am o r a l d a p o p o r u l u i " ' " . P e n t r u a a t i n g e a c e s t s c o p ; c o a l a e r a c h e
intipireascd in inima copiilor principalele adevdruri ale credin{ei qi evlaviei, sd
gd inimile spre bisericd qi sd le indrumeze voinla spre ascultare fa\d de ea. Pr
astfel, qcoala bisericeasc5-parohiald,dupd cum spunea Pobiedonosfev in I
inaintat consiliului de stat la 23 aprilie 1895, ,,va fi un nestrimutat sprijin mora
nivdlirii acelor pseudoinvildturi religioase qi sociale, ce dizolvd credinla popr
principiul de stat"'. Obiectul principal in qcoalele bisericeqti-parohialeeste r(
toate celelalte obiecte, afard de aritmetica, ,,sint" - astfel cum a spus Pobier
intr-o dare a lui de seami - ,,un fel de completare qi dezvoltare a obiectului prip
Cdrfile de citire in l. rusd urmau si aibd buc6{i cu con{inut bisericesc-instruct
.
t a
rlc'
in 1888, prin,,Regulile privitoare Ia filialele judelene ale Consiliilor qcola
hiale", (,,flparrlo o6 Yes4Hr'rx O'rge.nenuaxEnapxnaJrbHr,IxVulrnnqHutx Cot
qcoalele bisericeqti-parohialeau cdpdtat o organizare mai precisi Ei mai train
Cu supravegherea inv5l5mintului primar, mullumitd stiruin{elor lui Pobied
a fost insircinatd preolimea, ceea ce avea o insemnitate covirqitoare in toatd o
{ia acestui invildmint2o. Pe lingi preotul rural, care era conducdtorul principal
lei bisericeqti-parohiale,era qi invdl5torul, pe care Pobiedonos{evqi-l inchipuia
dupd tipul vestitului S. A. Racinschi''. Astfel, preotul ce era insdrcinat si p
religia in gcoal6, qi alituri de el invdldtorul, erau chemali sd ducd in masa p
idealurile bisericegti,principiile relrgioase-morale gi tradiliile istorice-nalionale
P e n t r u d e z v o l t a r e a _ i n v S l d m i n t u i upir i m a r - b i s e r i c e s cs - a u p u s l a d i s p o z i l i a s
enorme sume de bani" gi scopul a fost atins pe deplin, inmulfindu-se qcoalel
ceqti-parohialeintr-un chip nemaivdzut pinS atunci. Pe cind in ultimul an al dor
Alexandru II nu existau in Rusia decit 273 de qcoale biser.-parohiale cu 13 03.
pii de ambele sexe, in anii urmdtori ele se infiin{ari cu miile. Dezvoltarea qcoa
ser.-parohiale in Rusia in aceastd perioadd se poate vedea mai uqor din tab
mdtor :

A n i i

Numirul
;coalelor

t884

5517

1894
1902

N umdrul
copiilor

137 313

Ajutorul
binesc
din
fondurile
locale

Ajutorul
bdnesc
din
bugetul
statului

Ajutorul
bdnesc
de la
zemstvi
unde
zemstve
localenu erau

434 000

55 500

29 746

317442 2 685 300

525 500

506 300

43 602

| 764 912 6 707 900

6 826000

826900

T
fon

a
J

143

i n 1 9 0 2 f u n c { i o n a u l 5 q c o a l en o r m a l e b i s e r i c e g t i ; 3 7 3 - g c o a l e , , v t o r o c l
4 1 1 - $ c . c u d o u d c l a s e; 2 1 3 2 3 - ; c . c u o s i n g u r i c l a s i ; 2 1 3 6 4 - $ c . , , 1
q i 1 1 6 - q c . d e a p l i c a l i e p e l i n g d s e m i n a r i i t e o l o g i c e . g iE c . e p a r h i a l e . I n a c e s
urmau cursurile I 782 883 de copii de arnbelesexer+.
162

3.
Sistemul de guvernlmint introdus de cdtre
farul Alexandru llI, poviluit de pobiedonosfe.v,a- avut repercusiuni in toate laturile
Uir..i."f,ti-.erigiouse din Basarabia.
Intiiul fapt mai insemnat, cu care a inceput
"i"1if
i" g"r"i"Lla
---ut,llregimul lui pobiedonos{ev' a fost reinfiinfarea.vrcariatului. Dupd cum.se qtie25
in .pu.rriu--t igi,raul u i a . f o s t d e s f i i n { a ti n 1 8 7 3 , i n u r m a i n t e r v e n l i e i i r h i e p .
Fur.r. La 16 oct. 1gg2 vicariatul a fost.infiinlat din nou, fiind numit.a.ui.ar
e p i s-itip.".1u.ari
copui.t"g"rlirr; t'o."oll."r,"bilirea vicariatului s-a fdcut de asti dati mai
a'in
intimpldtoare, dato.tnuit
ritd fap.tului cd.arhiep. Serghie (Liapidevschi;27,
intiiui;;hI;;:;".
al Basarabieiin acea_
std perioadd, fiind numit in eparhii Chiqindului atun.i-cina ,. afla la petersburg,
in calitate de membru ar sinodurui - muiti vreme
inrre in ocirmuirea noii
;;;;r;l
eparhii' Deci, era nevoie de un arhiereu-supleantr.care
"-; u. ii
inlocui p" a.t i.p;slr,ut
copul eparhiot' Cu toate acestea, mdsura
.o."rpunaJu pe deplin gi spiritului
.ardtatra
noului regim, aqa incit vicariatul nu numai ci n-a rost
iesfiinlui in nur-Jui", u",' .,
vremea, numdrul arhiereilor vicari a fost incd sporit.
Spre a introduce o anumitd ordine in raporturile reciproce
dintre episcopul eparhiot
qi. vica-r,.,arh^iepiscopul
Serghie a intocmit
ararina
sr.ra !. .J-p.i"r1,a u
.o.,instruc{ie,
vicarului"' in fond, baza legald a activitetii
artrieieutui-vi.u. gi in aceasti perioadi
riminea aceeaqipe care vicariatul fusese infiinlat i" i84829
; ir practici, insd,'.onr;Jlrucercul de
activitate al vicarului' nefiind orecizat prin lege, r" r.tti.lu,-aupe
uolnlu ti
fiile episcopilor eparhioli. Sub episcopur Isalciier,,,
iui Serghie, a..pi*1.
vicarului au fost mdrite.,Anume, in lipsa episcopului .purtrio't,
".,nujui .u
ocazia vizitelor canonice, vicarul avea sarcina ,,de a aproba- toal^"
iu.nul.t" instituliilor au[ounl..iii, u
primi cereri qi toatd corespondenlaadr^esatipreasiinlitului Isaachie,
cu exceplia scrisorilor particulare gi a plicurilor cu bani"3r. Mai tirziu, iub arhiep. Neofitt,,feii,ll a"
vitate a vicarului a fost din nou schimbat, de astd datd in fivoarea episcopului epar".tihiot'r3. Tendinfa_ de centralism iegitd din regimul general al epocii l-a ficut, astfel,
.
pe arhiep' Neofit si reducd gi drepturile modeste ale vicarului sdu. ltribu{iile arhiereului-vicar au rrmas, in fond, aceleaqi gi sub episcopul eparhiot Iacob, urmaqul lui
Neofit3a.
Pentru intrelinerea arhiereilor-vicari, s-a destinat prin ucazul sinodal nr. 1798 din
1890 suma de 3600 ruble anual, care urma a fi luatd din veniturile mdn. Curchi, citd
vrelne aceasta va rimine sub cirma arhiereilor-vicarist.
Mdsuri insemnates-au luat in aceastdperioadi qi cu privire la consistorulduhovnicesc.
Cea mai importantd a fost introducerea regulamentului revizuit din nou. Pind la inceputul acestei perioade, consistorul in activitatea lui se cdlduzeade regulamentul publicat
in 1841. Cu vremea, potrivit cu mersul vielii, multe articole din acest regulament s-au
invechit qi au fost inlocuite cu multe dispoziliuni noi, atit generale, cit gi speciale, privitoare la viala bisericeasci, aga incit aplicarea regulamentului din l84l a devenit foarte anevoioasi. Spre a-l pune in mai multd concordan!5 cu legile existente gi cu nevoile
curente, regulamentul a fost revizuit de o comisiune speciali de pe lingd direc{iunea
centrald a sinodului, qi, astfel rectificat, regulamentul a intrat in vigoare prin in. aprobare din 9 apr. 1883'".
Noua edilie a fost intocmit6, bineinleles,in spiritul noului regim : in regulament s-au
introdus articole noi, iar acele vechi au fost schimbate in scopul de a ridica prestigiul
autoritdlilor bisericeqti,de a asigura mai mult drepturile ortodoxismului gi, indeobqte,
de a intdri spiritul bisericesc in viati. Spre a inlesni mersul lucrdrilor Consistorului,
s-au infiin_latdoud posturi de membru care erau suprabugetare,fiind pldtite din fondurile locale"'.
Bineinleles cI prin sporirea numdrului de functionari, lucrdrile Consistorului au fost
mult inlesniter]8.
Odatd cu infiinlarea noilor posturi s-a inmullit gi numirul func{ionarilor. Pentru
intre{inerea lor, dupd propunerea sf. sinod, s-au ciutat de citre congreseledin 1895 gi
1898 mijloacele necesare. Tot la sfirqitul perioadei, localului Consistorului i s-a fdcut
163

m a r l r e p a r a t i i p e s o c o f e a . l as .j n o d u l u i , a g a i n c i t f u n c l i o n a r i i a u f o s t p u q i i n c o n d
de muncd mult mai prielnicere.
S-au introdus une.le schimbdri ;i in activitatea protopopilor.
La baza activitdlii era programul intocmit incd de i'avel qi aprobat pe urn
cdtre Serghiet". Spre a putea supune cancelariileprotopopefti'unui contiol ma
c a c e ' s - a i n t r o d u s o a n u m i t i o r d i n e i n l u c r d r i l e u . . i t o . c a n c e i a r i i ,c u i n d e p l i n i i e a
melor obiqnuite: {inerea registrelor de intrare qi iegire, a condicilor cje corespon

elc.

Penlru a fixa 5i lSrgi atribufiile consiliilor prolopopegi, ocirmuirea eparhiali


tocmit in 1893 reguli speciale pentru activitatea u."rtel institulii. ln virtuiea noilo
g.uli, consiliile protopopeqti aveau sarcina de a rezolva unele chestiuni privitoare
la
rici, la raporturile dintre ei qi chiar la starea intregilor parohiia!. Consiiiite pr"t.pi
s - a u d o v e d i l d e m a r e f o l o s , p e n t r u c d i n l e s n e a um u l t l c t i v i t a t e a o r g a n e l o i s u p e r
ocirntuitoare. E de notat,, insd, cd prin atribufiile ardtate ale acesiei institulii r
c a l c d d e l o c c e n t r a l i s m u l d o m i n a n t i n o c i r m u i r e a e p a r h i a i d . p r o t o p o p i i ? n g i q in u
decit sirnple organe ale ocirmuirii, sau, cum s-a exprirnat preasf. Iacov intr-o
d e s e a m i c d t r e s i n o d , - . i n d e o s e b i p e r s o a n e l ed e i n c i e d e r e a l e a u t o r i t d l i l o r e p a r
i n a d m i n i s t r a r e ac l e r u l u i l a f a { a l < l c u l u i , , a , l .
Schimbarea adevdratdin toatd ocirmuirea eparhial2ise pregitea pe alti cale pi ar
p r i n . a c t i v i t a t e ac o n g r e s e l o rg e n e r a l e a l e p r e o { i m i i . A c e s t e ^ a d i r n d r i , ^ i pn e r i o a d a
a r
au desfdgurat o munci foarte insemnatd pentru ocirmuirea eparhiei gi foarte ror
i n u r m d r i l e e i . E v e n i m e n t u lc e l m a i d e s e a m d - d e l a c a r e i n c e p e r o l u l p r e c u m p d
a l _ c o n g r e s e l o9r i c a r e a s e r v i t c a b a z d p e n t r u a c e s l r o l - a f o s t t r e c e r e a f a b r i c i i d
r n i n S r i s u b c o n d u c e r e a . p r e o { i m i ic, e a a v u t l o c l a c o n g r e s u le p a r h i a l d i n l 8 8 2 a a .
Hc
r i l e a c e s t u i aa u f o s l p r i m u l p a s i n a c t i v i t a t e a . o n g r . r i l n . p r i v i t o a r e l a f a b r i c a e p a
l 5 d e l u n l i n d r i d i n n o u a p e r i o a d i . I n t r o d u s Xa s t f e l i n s f e r a d e c o m p e t e n l l a
adund
e p a r h i a l e ; i s u b c o n d u c e r e al o r , f a b r i c a d e l u m i n i r i - - - a s t f e l c J m s e - v a v e d e a
departe -- a suferit mari prefaceri atit in organizagia,cit gi in toati activifatea
ei,
la rindu-i' a avut o inriurire covirgitoare asupra congreselor, alcdtuind
o putel
bazi economicd pentru tendinlele ;i aspiraliunile a.estir.a,
4.

Me.nirea principal5 a congreselor eparhiale in aceastd perioadd a rdmas, in


f
aceeaqi: satisfacerea nevoilor materiale ale qcoalelor duhovniceqti din eparhie.
congresele, insd, nu se mdrginesc la rolul lor de odinioard, reiativ pasiv, ci ndzr
sd intre in via{a acestor gcoale,impunindu-gi voinfa conducdforilor acestora.
Aqu, p
fimea ^ia.in disculie chestiunea infiinldrii ci. a IV-a extrabugetard la seminarul te
g i c ' ' . I m b u n d t d l i r i l e , . c h i a r ; i c e l e m a i i n s e m n a t e ,i n s t a r e a m - a t e r i a l 5 g c o a l e l o r
a
se
aproape numai din iniliativa congreselora6.
De la chestiunile pur materiale preolimea trece la problemele de igieni ale
el
lor, luind hotdriri importante adresatedirect Cosiliului qcoaleieparhialeai i" f
Sgi,;
fimea recomanda consiliului gcoarei ,,spre cunogtinld qi ptsibild executare.. _
giseascd pentru postul de medic - un medic femee, .ur"'ui putea fi
mai aproapr
eleve in chestiunile de sdndtate48.Congresele,in discutiile qi piopunerile lor, trei r
p ? r r e a d i d a c t i c S , a l c r t u i e s c . - . gsi u, p u n j u d e c d l i i a m i n u n l i t e ' u n . ' . f " . u t
asupra cinl
bisericescin gcoala eparhialia'', un altul asupra mSsuriior pentru pregltirei maestr
de coruri bisericegti ruralest'. D9pgo1i, pt"o1i*.u s-a ocuiat stdruitor in congrese
c h e s t i u n e ac l a s e id e l u c r u m a n u a l 5 r .C o n g r e s e l o rn u l e r i m i n e s t r d i n i n i c i l a t u r l
edr
tivd in viala qcoalei eparhiale ;i ele recomancli consiliului gcoalei sd numeasci in po
rile de,,pedagoge vdduve de preofi avind studii corespunzltoare condiliunil,or
nulnlre'-.
De la fapte rdzlele, congresele trec la problema importaltd de conclucere gene
a intregii qcoale,la chestiunea preqedinlelui consiliului qcoalei eparhiale,
luind hot5r

t64

: ,3-

- s a
t JC

:a
-.-ri
:.lf

--U

: ---3-

ca acesta si fie obligat a-qi consacra tot timpul intru indeplinirea indatoririlor ce-i sint
impuse de regulamentul $coalei. Motivul : ,,Aceasta, dupi pirerea preo{imii, o cere
i n t e r e s u lc a u z e i ,a c e e a q ci o n v i n g e r co a u q i t o l i a c e i c a r e c u n o s c a c t t r a l as t a r e r e a l 5 a
$coalei $i se intereseazd de agezarea-i trainicd gi de buna ei. stare in toate ramurile"'
Congresul indici gi pe candidatul potrivit pentru acel post',.
Mult mai variate, mai importante gi mai semnificative erau noile probleme gi subiecte, asupra cdrora congresele eparhiale ndzuiau sd-qi intindd autoritatea. Dintre
hotirirife referitoare la acestesubiecte,unele privesc preo{imea, ca tagmd duhovniceascX,
altele - intreaga eparhie.
in ce priveqte preo{imea, congreseleaveau rnultd griji de starea ei materiald. incepind cu locuin{a preo{ilor qi terminind cu asigurarea acestora,cit ;i a membrilor familiilor. inci din 1883, congresul eparhial ia hotdrirea de a se interveni pe lingd locurile
in drept, ca preo{imea din eparhia Chi;indului sd fie inzestratd cu locuinle de cdtre parohienisr. De asemenea,congreselese intereseazdmult de Casa emerital5, cerind conducStorilor ei sd publice in revista eparh. gtirile trebuincioase asupra situaliei acestei instituliiss, ocupindu-se cu intocmirea regulamentului ce o privea"o. Tot ?n legdturd cu
se ocupd de proiectul amdnunfit referitor la ajustarea material5 a preolimii co_ngresele
torarea reciprocd a preofimii'/. intervine pe lingd chiriarh pentru aprobarea ?nfiin{drii
,,Societ51iicie ajutorire ieciproci pentru uaauui gi orfani din tagma duhovniceasci"5s
;i dezaprobS,in mod categoric, toate incercdrile indreptate de unii clerici contra acestei
hotiriri "".
Cu aceeaqiluare-aminte congreselese ocupau qi de intereseleculturale ale preolimii.
Astfel, in 1889 preo{imea studiazi stdruitor dosarele privitoare la infiin}area qcoalei a
treia spirituale de biieti la Ismail. ocupindu-se, in legdturd cu aceasta,gi cu chestiunea
granilelor circumscripliei Ecolare Ismail. ce urma sd se formeze odatd cu infiinlarea
g c o a l e i ,d i n p r o t o p o p i i l e j u d . I s m a i l . d i n a I I I - a g i a I V - a a l e j u d . C e t a t e a A l b d , c u m ; i
din protopopia a II-a a jud. Tighinan". O altd chestiune, de aceeaginatr-rri qi tot aga de
importanti pentru preo{ime, a fost aceea a gcoalei a doua eparhiale de feten'.
Cu acelapi interes congreselepreoJimii se ocupau cu chestiuni priviloare la intreaga
e p a r h i e . i n c e p i n d c u a n u l 1 8 9 1 , m a i m u l t e c o n g r e s ed i s c u t d p r o b l e m a c o m p l i c a t i a i n r o c m i r i i u n e i n o i d i s t r i b u i r i_ a v i r s d m i n t e l o r ( , , o l l i r : u o c o r " ) d e l a b i s e r i c i l ee p a r h i e i
pentru qcoaleleduhovniceq{it''.Congreseledin 1883 qi 1897 iau in discu{iune chestiunea
remunerdrii persoanelor din serviciul administrafiei protopopegti, iar congresul din
1895 - pe acea a sus{inerii materiale a FrSlimii eparhiale ce se forma pe atunci,
cum gi a ,,Edinoveriei" din Ismail"'.
Pe lingd chestiunile materiale, congresele se interesau mult qi de cele culturale,
de activitatea religioasd-moral5.Aqa, ele se ocupd in de aproape de problema infiinlirii
mai multor qcoalebisericeqti-parohiale;i qcoaleincepdtoare (,,gramoti")o*, de chestittnea
infiinldrii clasei de cintdre{i pe cale oficiald, deoarece clasa infiinlati pe cale neoficiald
pe lingd casa arhiereascS in 1889 nu putea aduce roadele doriteo'.
Congresul din 1890, pe baza propunerii arhipistoreqti ficutd cu prilejul ucazului
sinodal ir. 12 din l9 iunie 1890, si oiupd cu chestiuneaconvorbirilor extrabisericeEti66,
$i mai interesantin privin{a aceastaestefaptul ci congresul din 1892, in urma propunerii
arhiepiscopiei, se ocupd cu problema reorganizdrii misionarismului in Basarabia gi o
rezolvi in chip independent qi altfel de cum a propus-o arhipistorul6t. Mai tirziu, cu privire la misionarism preo{imea pdqeqte gi mai departe, luind asupra-qi d.reptul de a
aprecia activitatea misionarilor din punctul de vedere al intereseloreparhieioo.Preotimea,
insd, nu se mirgineqte la chestiuni rdzle{e din viala religioasd-trisericeasciqi ia in discu{ie memoriile (,,uornaAHbre3anncru") sfaturilor protopope$ti privitoare la nevoile
urgente ale intregii eparhii. Hoteririle luate in aceastdprivinfi sint extrem de importante
qi privesc nu numai nevoile materiale ale eparhiei, ci qi acele culturale, inclusiv publicaiea cirlilor in moldoveneqteoe.
in toate cazurile ardtate, congresele eparhiale procedau cu deplind convingere in
drepturile lor, gi aceastase dovedeqtemai cu seamd prin caracterul categoric al acestor

165

hotdriri, Preo{imea decide a se impune consiliului qcolar al qcoalei eparhiale sd nu facd


nici o cheltuiald s,uprabugetard,ceea ce agrava starea materiald a preotimii qi a bisericilor din eparhie''. Cind un preot s-a adresat congresului din 1883 cu rugimintea de a
fi scutit de datoria ce-i rdmdsese pentru intre{inerea fiicei sale in gcoala eparhiald,
ardtind cd din cauza acestei datorii consiliul zisei qcoale nu elibereazd fiicei sale certificatul de absolvire,- congresul a hotdrit sd ceari consiliului qc. eparhiale sd i-l elibereze, ba mai mult, ,,in cazuri asemdndtoare,si nu aplice astfel de mdsuri, ca unele
ce nu au un caracter uman"". Spre a evita eventuale datorii f6cute de eleve la qcoala
eparhiald, congresul din 1889 recomandd acestui consiliu anumite mdsuri, prevenindu-l
ci in cazul cind qi dupi aceastase vor constata astfel de datorii, ele se vor acoperi din
leafa acelor persoane care prin nerespectareahotdririlor luate de congrese fac posibile
asemenea datorli72. Aceeagi atitudine aveau congresele qi fa{5 de directiunea seminaruluiT:r.Cu preo{ii de rind congreseleerau gi mai neinduplecate,cerind ca cei ce se vor
dovedi neglijen{i in virsarea ddrilor pentru intrefinerea qcoalelor duhovniceqti, si fie
mutati provizoriu din parohiile lor qi inlocuili cu al{ii mai conqtiincioqiTa.Congresul
din 1897 se considerd singur stipin pe situalia economici din eparhie gi drept autoritate superioard pentru toate consiliile protopopegti. La interven{ia consiliilor protopopeqti din circ. I-a a jud. Ismail qi a protopopiei Chiqindului, de a mijloci pe lingi sinod
ca sd se reducd o parte din impozitul pentru direc{iunea centrali, precum gi alte ddri
ale bisericilor pentru nevoile eparhiale,- completindu-se aceste impozite din veniturile fabricii de luminiri "- adunarea preotimii a obligat pe blagocinii cercurilor ardtate, ca acegtiasi facd la adundrile protopopetti o noui distribuire, mai dreaptd, a tuturor
dXrilor intre bisericile protopopiilor lor _potrivit cu veniturile acestora, iar vedomostiile
distribuirii si fie prezentate chiriarhului'". Se cuvine a se reaminti aici qi imputarea fdcut6, cu acel prilej, chiar intr-o formd indirecti, de citre adunarea preofimii insdqi stipinirii eparhiale_,cd ,,n-a fost respectatd" hotdrirea congiesului din 1892 in chestiunea
misionarismului'o.
in ce fel priveau arhipistorii basarabeni conduita gi activitatea congreselor preolimii ?
Arhipdstorii erau, de drept, conducitorii gi supraveghetorii superiori ai lucrdrilor
congreselor 9i in aceastdperioadd. Nici o hotirire a acestora,ca gi in perioada precedentd, nu putea fi pusi in aplicare, fird aprobarea chiriarhului prin care hotdrirea luati
devenea obligatorie pentru institufiile qi persoanelesubalterneTT.5i chiriarhii se foloseau
de acest drept in deplind misurd, urmdrind hotdririle preolimii cu multd luare-aminte.
Insd activitatea congreselor, cu tendinla lor de a-qi lirgi competenla gi a depdqi legile
existente, punea pe chiriarhi intr-o situafie exceplionalS, provocind din partea lor mdsuri neobignuiteqi chiar opresive. In multe cazuri, in loc de a da aprobarea cerutd, arhipdstorii cereau in prealabil informa{iuni qi avize de la personalul administrativ sau
de Ia instituliile respective, pe care le privea hotdririle congreselorTs.Hotdririle prea aspre
sau exagerate erau gdeseori schimbate de chiriarhi, care tineau si modereze pornirile
pripite ale preo{imii7e.Au fost nu o datd cazuri cind chiriarhii refuzau chiar sd aprobe
hotdririle luate de congrese8osau aprobau opiniunea minoritdlii8l
Episcopii insi nu se mdrgineau la aceste mdsuri spre a modera ndzuinfele preofimii.
Ei stabileau, uneori, pentru convocarea congreselor anumite condifiuni care stinjeneau
libertatea preolimii. Aqa, arhiepiscopul Serghie a dispus ca pentru congresul din 1887
si fie alegi deputa{i care au fost in serviciul preo}escnu mai pulin de zece ani82,iar ep.
Iacob cerea ca pentru congresele eparhiale adundrile protopope$ti sX aleagd, prin vot
secret, cite trei candidafi, dintre care episcopul alegea un deputats3.Ep. Isaachie,pentru
congresul din l89l fixeazd ,,punctele principale", poruncind, totodatd, printr-o circulard tuturor protopopilor ca ,,deputafii" pentru congres sd fie aleqi pe termen de
trei ani, iar listele electorale si fie prezentate chiriarhului8a. Cu toate cd congresele
preofimii aveau, intre atribufiile lor, supravegherea qi controlul diferitelor apezdminte
eparhiale, exercitindu-le prin anumite persoane gi comisiuni speciale, arhiep. Isaachie
pentru controlarea activitifii unor institufii, obiqnuia sd faci qi inspecfii pe neaqteptate
166

:-.or
::a:.1^:14

au
. -.1^

3rI ieu

-:le
be
'::il.

aU

it7
iil"- 3p.
l"':

, oI

:ln::au
JC

:le
:lIe
ile

fbrd qtirea congreseloroo.Mdsuri mai energice pentru a aduce preofimea la o mai deplini
ascultare qi pentru a-i reduce autoritatea, s-a gindit sd ia arhiep. Neofit qi, in 1894 qi 1895,
au fost convocati la congresenu deputalii aleqi de preo{ime, ci blagocinii, iar in 1896 ajutorii de blagocini'6.
Paralel, ins6, cu aceste mdsuri, alfim multe fapte qi de alti naturd : anume, arhipdstorii se simt nevoili a se adresa adundrii preolimii cu diferite propuneri, supunind judec51ii acesteia variate qi multe chestiuni din viala eparhiali. $i e de notat ci ele erau
privitoare nu numai la latura economici, ci qi la cea culturald. Mai mult, chiar gi atunci
cind acestechestiuni erau adresatedirect chiriarhului, el nu le rezolva firi sd fi consultat
in prealabil congresul. $i o asemeneaatitudine se constatd Ia toli episcopii din aceastd
perioadd, pind gi la cei mai mari centraliqti, cum era Neofit. Vom cita citeva cazuri.
Arhiepiscopul Serghie adreseazi congresului o propunere relativ la construirea unui
spital pentru qcoala eparhialX pe locul cumpdrat de arhiep. Serghie, cu mijloacele lui,
alSturi de qcoala eparhialdo'. De asemeneacongresul din l89l consacrd o qedinld speciald chestiunii privitoare la boala de ochi (trahoma) ce bintuia in gcoala eparhialS qi
care fuseserelevati de arhiepiscopt'. Arhiepiscopul Neofit face unui congres propunerea
de a se reinfiin{a serviciul de arhitect eparhialoo,supune judecSlii adunlrii preofeqti hotbrirea consiliului qcolar al qcoalei eparhiale in privinla unei antreprize'", transmite congresului, spre chibzuire, memoriile consiliilor protopopeqti,privitoare la nevoile urgente
ale eparhiei''. Acest arhiepiscop supune tot congresului referatul protoiereului Al. Ianovschi, rector al seminarului, in chestiunea cdrlilor de qcoal5 in L moldoveneascd,- ,,spre
qtiintd gi chibzuire"e2. in 1894, Neofit trimite congresului preolimii, spre deliberare^qi
hotdrire, chiar qi referatul arhiereului-vicar Arcadie" relativ la qcoala de cintdreli "',
degi acest referat, ca qi referatele qi memoriile amintite, fuseseinaintat direct chiriarhului.
Mai semnificativ pentru caracterizarea relaliilor intre arhiepiscopi Ei congresele
eparhiaie este faptul urmitor. In 1892, episcopul Isaachie se adreseazdcdtre congresul
preo{imii cu o propunere relativ la reorganizarea radicali a misionarismului in Basarabia, relevind cd misurile ce au fost luate in aceasti privintd in trecut s-au dovedit
neindestul5toare. Isaachie aratd, totodatS, ci-pentru reorganizarea propusd de el se
cere un ajutor material din fondurile eparhiei'". Congresul a luat in discutie propunerea
chiriarhului, ajungind la o hotdrire precisd, insd nu tocmai potrivitd cu propunerea
episcopului. Pe jurnalul congresului, in care s-a redat amdnunlit hotdrirea acestuia,Isaachie a pus urmitoarea rezolulie : ,,Fiindcd hotdrirea definitivd a chestiunii misionarismului apartine stdpinirii eparhiale, acest jurnal se va preda Consistorului spre chibzuire"76. in cele din urmi a biruit, bineinteles, propunerea lui Isaachie. Preolimea, insd,
nu s-a l6sat invinsd qi in 1893 congresul eparhial, revenind asupra chestiunii misionarismului, repeti hotirirea luati de congresul precedent, exprimindu-qi pirerea de riu ci
aceastd hotdrire n-a fost respectatX, ,,din cauze necunoscute", qi insistd a se lua in
consideratie opiniunea congresului din 1892, in intregime, linindu-se seamd qi de recomanddrile acestuia in chestiunea candidalilor la posturile de misionari". De astd datd hotdrirea congreselor preolimii a fost aprobatd.
Analizind faptele ardtate mai sus, ajungem Ia concluzia ci in perioada a treia in ocirmuirea bisericeascda Basarabiei se petrecea, in fond, o mare schimbare ce incepuse
incd din perioada precedentd. Potrivit cu legile in vigoare, in fruntea eparhiei stdteau
arhipistorii ce {ineau sd-gi exercite puterea de chiriarh fdrd nici o concesiune, avind
Ia indemind diferite organe administrative. Al6turi, insd, de autoritatea superioari a
chiriarhului se dezvolta puterea preofimii, reprezentatd prin adundrile eparhiale - congrese, qi sustinutd de fabrica de lumindri ca bazd economicd. Era qi f^iresc. Veniturile
fabricii de lumindri proveneau din desfacerealumindrilor prin biserici. Insd operafiunea
aceasta era condusd de preolime care, in chip direct, era interesatd in dezvoltarea intreprinderii pentru intretinerea gcoalelor ei. Aceasta o cerea legea, aceasta o dicta qi
viala: alte resurse pentru gcoalele clerului nu existau. Ca unii ce lucrau Ia fala locului
gi prin munca lor agoniseau veniturile bisericeqti,preotii erau, bineinfeles, interesafi ca
banii adunati de ei sd fie intrebuinlali intr-un mod cit se poate mai productiv. Pe de altd

t67

parte, ca oameni ce prin slujba lor aveau legdturi nemijlocite cu via{a local5, de la sine
se in{elege cd ei cunoqteaumai bine ca oricine nevoile vie{ii eparhiale qi puteau gisi mai
uqor caiea de a le satisface.Aceastd imprejurare impingea preotimea basarabeandspre
o activitate noui, schimbindu-i treptat atit programul, cit gi felul de procedare. Faptul se observd in cursul acestei perioade. Bizuindu-se pe sprijinul economic ce-l oferea
fabrica de lumindri qi avind in acest chip in miini cel mai bogat izvor de mijloace bdneqti, fapt ce erau nevoili si recunoasci gi arhipdstorii basarabeni,preo{imea la congresele ei se sim{ea din ce in ce mai ptrternicd qi in drept sd-qi impuni voin}a in conducerea
diferitelor ramuri din viaia eparhiei.
in cursul acestei perioade, relafiile intre congrese qi autoritatea episcopald n-au
ajuns la forme precise ; de asemenea,pi tendin{ele congreselor n-au cipdtat o form6
legald definitiv5, insd ele deveneau tot mai pronunlate, scolind la iveali direc{ia qi spirilul in care congreseie i;i vor dezvolta in viitor activitatea.

CAPITOLUL

II

St{rrea intelectusld qi materiald. a clericilor.Casa emeritald.- Epitropitt eparhiald.Societatea de ajutor re,ciproc.- Casa de imprumuturi.Comitetul eparhial pentru
construclii.Chcstiunea infiin{drii societd(ii de asigurare.- Fabrica de lumindri.Vrirsd.minte cle procente de la bisericile parohiale
l

in perioada a Ireia s-au petrecut prefaceri importante gi in starea preolimii,- ca


urmare fireascd, pe de c parte, a prefacerilor introduse in via{a bisericeascdbasarabeani
in perioada precedentS,iar pe cie alta - in legdturi cu prevederile nouhii regim.
in primul rincl. starea intelectuald a clericilor, in ce prive;te sturiiile lor, s-a imbun6ta{it rnult. In 1903, din 10(J8preoti citri erau in eparhie. rrei prr.rroiereigi zece preoli
aveau slticlii a<:ademice,l5 protoierei;i 805 preoti aveau cursui seminarial, T4 - cursuri seminariale din Romdnia, 9 - cursuri complete de gc. normale, 92 - cursuri
necomplete cJeseminarlr'. A$u cd preo{i fird gcoaii nu mai erau, numirul acelora cu
studii necomplete se impulinase mai mult de jumitate, in schimb sporise mult numdrul
a b s o l v e n { i l o rd i n s e m i n a r i i .
Pentru interese intelectuale qi de serviciu, pe lingi unele biserici, la indemina preofil o r , e r a u b i b l i o t e c i: i n a n i i l 9 0 l - 1 9 0 3 n u m d r u l l o r a i u n s e s el a 1 9 6 . E r a u ; i l 0 b i b l i o teci judeleneee.
Paralel cu starea intelectuald a clericilor s-a irnbundtetit $i starea lor moralirt'i'.
Printre abaterile de ia disciplina bisericeascdse int?mplau sd fie dintre acelea care privesc in chip direct indatoririle preo{eqti, ca d. ex. neglijenfa fafi de nevoile religioase
ale pdstorililor"". Intr-o stare mult mai inferioard se aflau cintire{ii (,,dascdlii"),
atit in ce priveqte cunoaqterea serviciului, cit qi in purtarea lor, in genere"''.
Pentru a inldtura neajunsurile observate,ocirmuirea eparhiald a luat mai multe m5suri. E de notat cd dispoziliunile luate in privinfa aceasta erau in perfectl concordan{d
cu spiritul regimului centralist, care tindea si reglementezefiece pas al clerului. Cu deosebiti griji privea starea spirituali a preo{ilor arhiep. Neofit. El se adresd nu o datd c5tre clerici cu epistole in care stdruia si le explice importanla qi condiliunile morale-religioase ale misiunii pdstoreqti, invitind pe unii preoti sdteqti la arhiepiscopie, unde - spre
examinare - ii punea si ia parte la slujbele dumnezeieqti. Pe lingd aceasta, clericii
au fost obligali sd nu piriseasci parohia lor firi dezlegarea blagocinului, iar cind veneau
la Chiqindu, ei trebuia sd se prezinte blagocinului oragului care ayea cdderea de a-i
supraveghea. Candidalii la preolie, inainte de a pleca la parohiile lor, primeau povele
qi invdfdturi indelungate,din partea arhipdstorului in chestiuni privitoare mai cu seaml
la misiunea pistoreascd'"'.

168

Unii preofi, mai ales dintre cei tineri, fiind lipsili de experien{5 in conducerea cancelariei (registre, inventare), s-au luat mdsuri a ie'da candidalilor la prc.olie indrumdrile necesarelt'4.
. Mai multe dispoziliuni s-au luat cu privire la cintdreli. Acei dintre ei care erau nota{i de cdtre protopopi cu menfiunea ,,insuficient" la puriare gi cunoaqtereamateriei, au
fost supuqi examindrii u.nei comisiuni qi, in cazul cind se dovedeau pri{in cdrturari qi
nedestoinici penlru serviciu, erau puqi in disponibilitate. Solicitatorilor penlru posturi
de cintdre{i li se,cerea sI cunoasci nu numai-tipicul bisericesc,clar gi ciritarea p. not.
qi muzica coralSl05.
Pentru a rezolva mai precis qi mai temeinic chestiunea pregitirii cintirefilor, in
1897 s-a pus problema infiinfdrii unei clase de cintdre{i pe baze ioiide, in locui vechii
;coale de cintdre{i' care in timpul din urmd func{iona cu fonclr-rrilelui Arcarjie - arhiereul-vicarl"6.
Se cuvine a se nota aici, cd mdsurile ardtate nu aveau puterea unor legi gi obligativitatea lor atirna numai de voinla arhipdstorului care Ie lua, riminincl uu",i.i n..*".,rtate de citre al1ii.
2.
S-au fdcut unele schimbdri qi in starea materialS a clericilor. Izvorul neinsemnar
perrtrli asigurarea lor material6 era, ca qi in perioada precedenti, pdmint6l bisericesc.
E de notat, insd, cd.,,chestiunea
pimintului bisericesc,prin mdsurile luate de autoritili
irr perioada a doua'", riminea incd destul de neldmuritd. Multc- neilrteleseri au rezultat dupi 1873 din faptul ci prin noua impdrlire a parohiilorr''', rrnele clin ele au fost
desfiinlate, iar bisericile lor au fost aldturate la cele vecine. in asemenea cazuri, Direcfiunea guberniald a Basarabiei (,,6eccapa6cxoe ly6epucxoe flpauerrne.,), inlelegind
cd lotul de pdmint pentru biserici e destinatpentru cleriii, a abrogat clispoziliunilesale-privitoare la inzestrarea cu pimint a bisericilor din parohiile desfiilnlaie,p...u. qi a acelor
biserici la care se aliturau acelea inzestrate cu pemint mai inainte. Dispoziliunile fiind
abrogate, loturile tle pimint ale bisericilor care nu izbutise sd-gi scoatd ac6 de hotirtricie reveneau, dupd hotlrirea Direcliunii guberniale, vechilor pioprietari, sau se dddeau
fdranilor,- indiferent de timpul c?t aceste lotr-rrifusese in pos^esiunea
bisericilor. Afari
de aceasta, Ia hotdrnicirea lorurilor bisericeq;ti,ocirrnuirea giiberniald instrdina tot
pimintul ce prisosea peste norma legiuitd,- oricit tirnp acesi pdmint s-ar fi aflat
in
posesiunea nelitigioasi a bisericilor. Atitudinea sr.,r-aritatd a Direcfiunii guberniale
din Basarabia a agravat
ti tli mult situalia materiald a preo{imii, provocind fi o .o..rponden{d intinsd intre stip?nirea eparhiald localS qi autdrit5lile cenrrale. lnciputd incl
din perioada a doua, aceastecorespondenfda luat sfirgit abia in 1884, prin ucizul sinodaf nr. 2468 in favoarea preolimii'r'r'.
T9t cu scopul de a apdra dreptul asupra pdmintulr,ribisericesc,in 1893, senatul a luat
hotdrirea ca pdmintul bisericesc,de orice naturd ar fi, si nu fie supus prescripgiei.in
urma acestei hotdriri oberprocurorul sinodal propus clericilor, in^caz de instriinare,
.a
si revendice averea bisericeascdinstrdinatdrru.
. .intinderea pdmintului bisericescvaria mult in parohii. Astfel, in anul 1900, pe lingd 6g
de biserici era de la 100 pinr la 120 desetine; pe tinge 59 - de la 66 pini ia 99ies.;
98 de biserici aveau cite 66 des.; 138 - de la S+ piie la 60 des.; a83 de biserici aveau
cite 33 des'; 43 biserici - de la I pind la 30 des.;pe lingi 47 biserici nu era, in 1900,
deloc pimint' Cele mai multe parohii ce nu aveau pdmint bisericesc,sau care aveau
cu rnult mai pulin decit norma legiuitd (33 des.), erau in partea dinspre Dun5re a Basarabiei. Aici, pe lingd 19 biserici, nu era deloc odmintrfr.
Pe lingi pdmintul bisericesc,clericii se bucurau incd din 1858 de dreptul de a se folosi
pentru vitele lor, in mod grat_uit,de.imaqul gb;tesc, drept ce a fost ldrgit in
1g63. populaliei nu-i convenea aceasti dispozilie, qi incd din i880^se fdceau plinleri contra
ac.i.,i
privilegiu, insd fdrd succes.Aceeagi situalie a rdmas in perioada'a tieia,
cu deosebirea
Ei

169

Preotul

Ioan Cornovanov, preqedintele


mullor congrese eparhiale

ci plingerile contra dreptului clericilor veneau acuma din partea unor institulii ; insd
totul a fost in zadartt2.
Un alt mijloc de existenti al preolimii era salariul. in unele parohii se continua
orinduiala inceputd incd din perioada precedentd,pe timpul arhiep. Pavel, qi clericii primeau leafd de la parohieni, variind de la 300 pind la 600 ruble pe an, pentru serviciile
preoteqtir''. Mai insemnat, insd, in privinta salariului, este faptul cd in aceastd perioadi
s-a restabilit orinduiala stabiliti inci sub Nicolae I qi anume, in 1893, sub larul Alexandru III, la 24 aprilie, s-a luat din nou hotdrirea de a se achita din vistieria statului, pentru asigurarea materiald a clerului, 250 000 ruble, sumd ce urma a fi sporitd in fiecare
an potrivit cu resurselevistieriei. Astfel, in 1894 qi 1895, suma creditului a ajuns la cifra
ae SOO000 rublerra. Tot atunci a inceput si se fixeze leafa de la stat qi clericilor basarabenirrs,?S? cd in 1900, 186 de clerici primeau salariu de la statr16.Cu toate acestea,
e de notat ci in multe parohii clerul nu era in de ajuns de asigurat nici pe la sfirgitul perioadei acesteia, aqa cd stdpinirea eparhiali spre a veni in ajutorul clericilor in chestiunea
materiali, a fost siliti si ia o misuri excep{ionald gi si suprime parohiile mici gi serace,
unindu-le, definitiv, cu parohiile,vecine, atunci cind acesteaprezentau conditiuni prieln i c e p e n t r u a s e m e n e ac o n t o p i r e " ' .
intr-un mod cu totul deosebita fost imbundt5{iti starea materiald a clerului catedra-

170

lei din Chiqiniu, care era firi parohie, aqa incit nu avea alt mijloc de existenld,decitleafa
de la stat, ce, dupd statele anului 1867, abia se ridica pind la 2850 r. anual"o. Spre a
ugura nevoile materiale ale acestui cler, suma sus-ardtati dupi intervenlia stdpinirii
eparhiale, a fost completatd cu 1396 ruble 50 cop. Alta a fost, insd, mdsura mai eficace
care a adus un izvor nou de venituri necesare pentru toate nevoile materiale ale catedralei. La sfirqitul perioadei, arhipdstorul Basarabiei a obtinut de Ia sinod un imprumut
de 150000 ruble din veniturile mindstirilor inchinate din Basarabia, cu condiliunea de
a-l restitui in curs de 17 ani. Cu aceqti bani s-a ridicat pe terenul catedralei din Chiqindu - in col{ul strizilor Alexandrovscaia (Alexandru cel Bun) $i Mihailovscaia (Mihai Viteazul) unde se aflau case invechite cu locuinfe pentru clericii catedralei - o clidire noud cu l5 privdlii, cu 6 locuinle la etaj qi clidiri pentru locuinfele clerului catedralei. In 1905 toate clddirile noi au fost terminate, trecind sub supravegherea catedralei din Chiqindu're. Construclia ridicatd a fost de mare folos. Pe lingd cd s-a dat
clerului catedralei locuinle incdpdtoare gi trainice, magazinele clddite erau un mijloc
foarte binos - necesar atit pentru intrefinerea clerului catedralei, cit qi pentru nevoile
inse5i ale acesteia.

3.
Starea materiald a clerului s-a imbunitdlit qi pe alte cdi, qi anume prin o mai buni
organizare qi dezvoltare a vechilor aqeziminte de binefacere, cum gi prin infiinlarea
unor institutii noi de aceeaqinaturi. Dintre cele vechi, intiiul aqezdmint,la care ocirmuirea eparhiald a inceput a se gindi incd din perioada precedentdr20,a fost Casa emeritald,
al cdrei scop era acordarea de pensiuni clericilor ieqili din serviciu, vdduvelor qi orfanilor acestora.
Dupd cum se $tie, in perioada a doua chestiunea infiinldrii unei Case emeritale s-a
hotdrit numai in principiu ; de asemenea se elaborase un proiect de statut al acestei
Case ce urma a fi supus aprobdrii sf. sinod. Proiectul a fost aprobat abia la l8 mai 1889,
insd incasarea sumelor de la preolime pentru Casa emeritali, a inceput pini la aprobarea
statutului, incd de la20 ianuarie 1886. Pe la sfirqitul acestui an, capitalul de fond format
din dona{iuni a ajuns la suma de 7570 r. 87 cop., iar acel format din cotiza{ia anual5 a
membrilor Casei la cifra de 4595 r.\2t.
Pe temeiul regulamentului, acordarea pensiilor trebuia sd inceapd de la 20 ianuarie
1896. De acest drept la pensie, potrivit cu cotizaliile virsate, se bucurau nu numai clericii ieqili din serviciu, dar qi viduvele lor ce primeau pensiunea sotilor in intregime, de
asemenea gi orfanii, indiferent de numirul lor, pini la intrarea lor in serviciu gi pind la
cisdtorie (art. 25, 26, 27)t22.
Aplicarea regulamentului intimpina, mari greutdti din cauza numdrului redus al
Casei, cum qi a numdrului pensionarilor''''. Pentru a face Casei emeritale o situalie mai
bund, la congresul din 1895 s-a luat hotdrirea de a i se intocmi un nou proiect de statut.
Potrivit acestuia : a) se stabileqte o cotizafie majoratd qi la fel pentru toti membrii, finindu-se seami de situalia lor in serviciu : pentru preoli - 9 ruble, pentru diaconi titulari
( , , q t a t n i e " )- 6 r u b l e , p i p e n t r u c i n t d r e l i - 3 r u b l e p e a n ( i n l o c d e 3 0 , 2 0 , 1 0 , 3 , 2 , q i I
ruble anual, cum era fixat in regulamentul din 1889) ; b) se stabileqteun venit pentru
sporirea fondurilor Casei din alteizvoare, intre altele - de la biserici2o/. din perceperile
pentru eparhie'" qi din dobinzile fabricii eparhiale de luminiri pind la 10 000 ruble
anual ; c) s-a stabilit o singuri coti de pensie, de 40'/", din suma virsati in Casd in orice
rdstimp de cdtre participanli, dupi 5 ani de platd. Acest proiect a fost acceptat de cdtre
congresul din 1898 spre cdlduzire qi executare, cu hotdrirea de a se incepe incasarea cotizaliilor de la membrii Casei qi a cotelor din celelalte surse de la I ianuarie 1899. In 1900
proiectul, cu rectificdrile fdcute de stipinirea eparhialS, a fost inaintat spre aprobare, iar
pini la aprobare achitirile se ficeau, incepind cu anul 1902, pe temeiul regulamentului
din 1889.
t71

Mullumitd noilor condiliuni de funclionare, veniturile Casei emeritale au fost mu


sporite in scurt timp. Astfel, din darea de seami a Casei pe anul 1903 se vede cd din ant
precedent rdmisese in numerar 3732 ruble qi in efecte (rentd de 4l() 225 200 rutrle ; i
1903 s-a incasat a) in numerar 34666 r., - ceea ce insuma impreund cu restul di
1902 (3732 r.) un total de 38 398 r.; b) in bilete 15 000 r.; iar cu restul in bilet
(225200 r.) - 240200 rubler2s. in 1903, s-au achitat pensiuni Ia 175 persoane
pentru timpul trecut, dupd regulamentul vechi, 3885 ruble'26.
Un alt ajutor pentru siracii din tagma preo{eascdvenea de la Epitropia eparhiali
infiinlatl incd de la inceputul perioadei intiiar2T,aceasti institulie avea resurse foarl
reduse. Pentru a le spori, congresul eparhial din 1895 a luat hotdrirea de a aloca Epitrc
piei un procent oarecare din veniturile fabricii de luminiri'".
Cu toate acestea, ajt
torul destinat pensio^narilor,viduvelor qi orfanilor din partea Epitropiei nu putea
decit foarte mic''". In ultimii ani din aceastd perioadi pensiunea a fost putin mdritr
Din darea de seamd pe anul 1901, se vede cd la 87 persoane s-a acordat, in total, abi
1565 rubler:ro.
O sumd de bani atit de micd nu putea, bineinleles, sd imbundtdleasci simtitor stare
materiali atit de grea a celor ocrotili.
Spre a contribui la atingerea acestui scop, congresul eparhial din I 894 a convenit s
infiin{eze in eparhie o ,,Societatede ajutor reciproc pentru vlduve qi orfani din tagm
preofeasci""t'. Tot atunci, o comisie specialSa fost insircinati si elaboreze un proier
de statut pentru acea societate, iar ajutorul proiectat fiind indispensabil gi urgent, sluat hotirirea a se incepe asigurarea vdduvelor qi orfanilor de la I ianuarie 1895, pin
la intocmirea statutului, dupi urmitoarele norme : a) in caz de moarte a vreunui prer
din eparhie, to{i preofii depun in folosul vdduvei gi orfanilor defunctului cite o rubl
de persoani ; b) in caz de moarte a vreunui diacon sau cintiref, diaconii gi cintdrel
titulari qi supranumerari (,,qtafnie" gi ,,sverhgtatnie") depun in folosul viduvelor
orfanilor defunctului 25 de copeici ; c) de acelaqi ajutor se bucurd gi familiile cleric
lor deveni{i invalizi ; d) viduvele clericilor care n-au avut copii sau ai cdror copii a
mijloace de existenfd proprie primesc o jumitate din cotdr32.
Proiectul statutului a fost studiat, corectat qi completat la congresele eparhiale di
1895-189813. ln 1898, congresul eparhial a luat hotdrirea definitivd gi a accepti
statutul Societdlii cu oarecare corectdri qi completdri, urmind ca el sd fie supus aprobi
rii sf. sinod.
Potrivit acestui statut, sint socotili membri ai Societilii in mod obligatoriu,- to{i prr
toiereii, preo{ii, diaconii gi cintdrelii titulari qi supranumerari din eparhia Chiqindulu
in mod benevol tofi protoiereii, preotii, diaconii qi cintdrefii bisericilor neparohia
qi ai capelelor, clericii-profesori de religie din qcoalelelaice, funclionarii qcoalelor bist
riceqti gi clericii ieqili la pensie (art.2). Scopul Societilii este de a acorda ajutor urgenl
I ) membrilor acesteia atunci cind ei, din cauzd de boald sau din alte nenorociri, ar
devenit invalizi pentru cauza activitSlii bisericegi ; 2) vdduvelor, orfanilor gi rudelc
ce au trdit din fondurile membrilor Societilii, in caz de moarte a acestora sau dacd ,
au devenit invalizi din cauza activitdtii bisericeqti (art. 1) ; 3) clericii au de asemene
drept la ajutorul Societdlii cind sint caterisi{i sau scopi din tagma preo}easci prin hoti
riri, cum si familiile lor, ei fiind chiar in via{d (art. 2l).
Fondurile Societdtii sint astfel formate ; in caz de moarte sau invaliditate a vreunui
din membrii acesteia - protoiereu sau preot,- in folosul acestuia sau al familiei lu
sau al aceluia cui, afard de sofie qi copii ca moqtenitori direcfi, se testeaz5, toli membr
Societilii, protoiereii gi preofii, depun prin protopopul respectiv cite o rubli ; in caz d
moarte sau invaliditate a vreunuia din membrii Societdlii - diaconi qi cintireli - i
aceleaqicondiliuni, toli diaconii qi cintdrelii depun prin protopopi, cite 25 copeici (ar
3). Societatea de ajutor reciproc, astfel infiinlatl, a fost dati in grija administratir
care vegheazd qi afacerile emeriturii, administralia fiind completati cu un nou membrt
incasdrile SocietSlii $i cheltuielile in cursul acestei perioade au ajuns la sume cor
siderabiler3a.

172

-., t+
Jtt

:1Ul

:in
:1n
' 3 t e
:

ql

'.4
: l c

SA

,iL.i:tra
;.-l

. i-a
lr:

tl I

:: :11
'-

^l
)i

o alti institulie care a luat fiinld in aceastd perioad;, avind acela$i caracter filantropic pentru inlesnirea stirii materiale a clericiior, a fost Casa de imprumuturi.
Ideea aceslei institulii a fost pentru intiia <iatdemisi la congresul *paihiai tiin 1903.
Jinindu-se seama de faptul ci membrii clerului gi ai familiilor lor se idreseazl deseori
adundrilor eparhiale cu cereri de ajulorare in cazuri de boale grele qi avinciu-sein vedere imprejurarea ca aqezimintele existente cu caracter filantrJpic --1 cum sinr Epitropia eparhiali, Casa emeritale, Societatea de ajutorare - au menirea lor sneciald
si nu
pof acorda ajutorare bolnavilor, clericilor nevoiagi,sub formi rJeimprumui cu procente
chiar pe un timp scurt,- adunarea eparhiald a hotdrit sd infiinleze pe ting; administralia
C a s e i e m e r i t a l e , - , , C a s ad e i m p r u m u t u r i p e n r r u c l e r i c i i
Stabilind principiile acestei institulii noi, congresul eparhial a "irisdrcinar
p u i t t i " i ' c t roi qcomisie
l n e u l u i , speciali
..
cu intocmirea regulilor necesare pentnl funclionarea Casei de imprumuturi care', dupd
ce au fost trecute prin adundrile protopope;tigi prin adunarea pieolimii din 1904, au
fost confirmate de ocirmuirea eparhiali la 24 sept. 1904.
Pe temeiul acestor reguli, din Casa de imprumuturi se achiri diferite sume in cazuri
de boale, pentru ingrijire medicald, de asemenea in cazuri de nenorociri, ca de pild5,
;i
secetd,incendii, grindinS, furturi. Sumele destinatepentru cazuri de bclald erau fixite la
200 ruble atit pentru
-p-r9oti,cit gi pentru cintdreti, iar pentru alte nevoi - preolilor nu
li se da mai mult de 300 ruble, iar cintdrelilor nu mai mult de 100 ruble. in..i.
ainti;
c a z u r i i m p r u m u f u l s e d a c u p r o c e n t d e 4 o y o i, a r i n c e l e l a l t e- c u g % p e a n ( $ 5 ) .
F o n d u r i l e C a s e i d e i m p r u m u t u r i , p e n t r u i m p r u m u t u r i c u p r o c e n t e ,c o n s t a u : a ) d i n
5 0 0 0 r u b l e , d e s t i n a t e , p " e n t rtuo t d e a ^ u n a
din sumelefabricii de'lumindri, dupd dispozilia
c o n g r e s u l u id i n 1 9 0 3 " " ; b ) d i n 1 " / . d i n v e n i t u l f a b r i c i i d e l u m i n d r i , i n c e p i n d , t . t u
t
i a n u a r i e 1 9 0 5 ; c ) d i n r e s t u l r l m a s i n S o c i e t a t e ad e a j u t o r r e c i p r o c d r - r p dm b a r t e a m e m brilor fdrd mogtenitori direcli sau firi testament; di din l'7"- de la bisericile eparhiei,
i r t c e p i n dd e I a I i a n . 1 9 0 5 ; e ) d o n a t i u r r i l eb e n e v o l eg i j ) p r o c J n t e l ei u a r e p r i n i m p r u m u _
turile Casei (S 10)' Casa de imprumuturi a inceput a funcfiona la I oct. 1903.Lucrdr i l e e i s i n t p r i v e g h e a r ed e a d m i n i s r r a l i a c a s e i e m e r i t a l e ( $ $ 1 2 g i l 3 ) .
Din darea de seamd a Casei de imprumuturi se vede ci in cursul anului 1904 au
intrat in Casd 5504 ruble netto. Pentru an. 1905 rdmiseseun rest de 29 ruble;la
sfirqitul lui noiembrie 1905 au intrat din nou in Casd 4249 ruble. S-au achitat
Dentru cazuri de boal6 2200 ruble, pentru nevoi din cauza secetei l7l0 rublelr6'.
. Congresele eparhiale_s-atr gindit qi la alte nevoi gi lipsuri ale vielii clericilor. La
adunarea preotimii din 1897 s-a pus chestiunea locuinfelor care, intr-adevdr, pir"ntu
pentru slujitorii altarului un mare interes. Dupd constat5.il.
,,d.putafilor,. acestei adundri, in cele mai multe parohii preofii trebuiai si trbiasci i" nlqte simple .us.
leien.qti,
uneori la un loc cu stdpinul casei. Pentru a,rezolva chestiunea,iongreiul in tSgZ
u p.opu1 si se scadd, anual, o pdtrime din sumele.rdmasela biserici, pentru
clddirea qi repara{ia incdperilor clericilor, incepind de la I ian. 1898. Banii urmau a se pastra
la casa
de economii pini cind vor fi intrebuintali dupi destinalierJT.
Chestiunea locuin{elor, hotiritd astfel in principiu, a fost discutatd la mai multe
congrese in anii urmdtori, trecind prin mai multe stadii, fiinO insi definitiv rezolvatd
de
adun-areapreo{ilor din 1902 qi 1903. Dupi hotiririle acestor adundri, pu}in rectificate
de chiriarh, urma ca pentru construirea qi repara{ia locuinlelor de cieiici, din
venitul
fabricii eparhiale de luminiri, si se ia cu incepeie de la I ian. i903, unrrut,ti,irp
J. to uni,
cite 10 000 ruble, pentru infiin{area unui fond de constructii de la fiecare biserici
si
;
se ia cite l0 copeici de fiecare cununie gi cite 2 copeici ae fiecare botez trecut in
registre.;-in aceeagiproporfie se incasau bani qi de Ia ilerici din veniturile
lor p..sonate.
Toafi intreprinderea era condusd de un comitet eparhial pentru construc{ii. Afard
de
acest comitet eparhial cu. membri numifi de chiriarh, fiecare cerc protopopesc avea
comitetul lui de construc{ie compus din membri aleqi in adundrile protopopeqti.
- Comitetul eparhial pentru construcfii trebuia sd se ingrijeascd atit de construirea
locuinlelor pentru cler, cit qi de reparalia lor. Acestui comiietirebuia si se adreseze
comitetele judelene pentru construclii -- in toate chestiunile. Cererile comitetului
epar-

t73

hial pentru construcfii

9i ale comisiei de revizuire pentru

satisfacereanevoilor de constructrebuiaua ri tuprse,il- prealabil,;";ir;#';i


hotdririiadundriieparhiar
!']$.f,:3:*1ii,

Din jurnalele congreselor eparhiale


se vede ci achitarea banilor din sumele
comitetulu-i pentru construclii, se fdcea
in p.oporlie de ra 200 pini ra 1000
rubrei38.
In legitura cu problema locuinlelJr
pentru
chestiunea infiinldrli unei Socieidii'4."'uilgu.ur" clerici, la cingresul din 1903 s-a pus gi
.ontru'lnllndilor
a locuinleror bisericetrr' cum gi are crericiror. Ideea
acestei s;ieali
de arhipSstorul Basara_
biei' Recunoscind tot^ folosul un"i-ut.-..nea
3l;;-J;";atd
S.ocietili, uai,nu."u preofimii a luat
rirea de a se discuta itt preatauii-;h;;;n"u
hotdridicatd i"
proropopeqri, rdminind
ca rezolvarea definitivd s5 fie datd
"Ju"anr.
de congresul eparhial
urmdtor,.,o.
4.
societilile qi institufiile astfel infiinfate.
qi organizate au adus, bineinleles,
schimbdri qi imbunitdgii in situalia--cierutui 'uuruiu.un.-p'a"
mari
prisos a se adiuga cd
aproape toata munca ce s-a ceru-t pentru
'p"lrt infeptuirea 1;;;";
acestor intreprinderi a fost
dusd de preo{ime' til:
n-ar fi
re munceas.i lu u"ritusucces,dacd
Tfd
nu ar fi avur
la indemind acer necesar izvor de
venituri ..-l t;;;;;;u;;;i;;
eparhiard de rumindri.
zisa fabricd in.eparhia c,hiqindului-1
fgst definitiv infiinlatd sub arhipdsrorul pav e l , p e r e m e i u rr n . d e c - r e td i n 2 1 4 . . .
llzo $i u.;".;i;;;"i;;.'3
d i n 1 9 i a n . 1 8 7 1 ,p e r i n _
gd casa episcopald' aflindu-se
tuo .o"iu.erea administraliei ei
economiceral Ariliepiscopur Serghie, chial
incepurur u.t ipLtot.i
,;i;
il;;;luiuaiu,
incd pe cind se afra ra
-r^a
P e t e r s b u r g ,l u i n d p a n t e l a g e d i n f e r e . i r r o a , r t u i , ;
h";;rft;]rea"a
fabrica preolimiiiar.
La lt noiembrie ia.sz, s..gtti.'r-u
ri'rir..ut in;;;;;';.;,
fongresului eparhiar. preo_
limii i se oferea si ia fabrjc"a,,in a"pulu sa dispozilie",-ii*iiau-re
qi condiliunire acesrei reformera2.
congresur.rirrssz,ll*;

tl Jir-;r1t.:';.;;.r.;r rui S.erghie,


din 28 noiembrieihotdrit
in qedinfa
a)
fabrica[.-i"_i"ari va fi luari in primire
pe ziua de I ianuarie1883"..A-;;;i;:
i" to.ui"i1t
caseiarhierigti,cu
arendd,cu tot materiarulqi cu toatd
".tuui,
"JiJi,i'iiiairil.
instalalia,
urmind
ca pe urma

congresursd se in_
grijeascide a cumpd.ra
acesrldi;;
i."op.i.ru,.a eparhiei; b) cu ruareain primire va
fi insdrcinatun comilerdin,trei
O*.lT'rrcli _d. ;n;.;...u..
,rpr.und cu administra_
1ia casei arhieresti,va, stabili .";;i-li;il.
odat6' plata pentru fabrici' p.n,*'-.rriiia ban"Ei pEni.i i.Jau..a fabricii, fixind, rot_
comitet a fost insircinat, in -oa p.ori"oriu,localului,ogyqut de fabricd etc. Tot acesr
si conducdfabrica, cdliuzindu-sein
vitatea sa de ,,Aqezareacu privire ta
acti_
raurrca d" rr;i;;;
Jil'.pa.tria penzei,,,r,,(..IIo_
ro)KeHueo fleugeHcrov Enapxr,ranbHoM,cBeqHoM,p.ar-o4e>>).
Aceastddin urmi mdsurd
a fost luatd pe termen de un an -.u
o^in....u..,nr. tiliii.qii .ong.esula
areso comi_
siune de cenzori (<<pesnguoHso,,i
*o"r"rer,r);;;
; ?;J"#J.cinatd sd prezinteviiro_
rului congreso dare,de
i_.ir: "t1n." r.rilriondrii fabricii qi, totodatd,un fer de proiecr
de conducerea fabrici.i
in.viitor.
iu privireJa.starea
de fapi a inlreprinderii,conqresul
linind seamade dificultSlil".ut..r:itJut. ruu.i.ii,
;hrt;i,J
infiinlezein fiecarJcerc
protopopesccite o prdvdlie pentru
intensificare"rrra.ii"jumindrilor,
iar bisericile
eparhiei au fost obligatesd veise faUrlcii-

d;-;;;;il.i1,"."!,'u"'ip.""r"rir.;'."ifi'HirfJ:'..??J:
E:il:'i,l,Tt;.1ri,'i,

era deocamdati foarre redus, ua.rnirtli"


i"u.r.ii^ ,_""!;rrr"r"roitd sd se imprumure
de la diferite institulii"l ..hi3r o" i""p.l"ane
parricurare,
prdtinddobinzi.

'"..!ii"il"ild:"Jr.t?i'i''i#' ru';fi.:ii; ;;.:;";,;"in''ufl'.n"usrarefabricaaei

Prima organiza{ie'
mu]t,tu1-rnuipuJin starornica,a fosr
1a1
congresuldin 1883ra6,
pe temeiul ,,Polojenieii'..r1ionui.'d]n'i.n"odati fabricii de cSrre
gi al proiecturuiintocmit de comisiuneade ."n"oii"ur!u"ri
a9 .on!."rriii""irisz.
conducerea
fabi-icii
comitet."'";;

;rJ;$jl:T1il1?1f,. ""t

din doi membriareside consres unursi

r74

congreseleeparhiale se ocupau cu
in tot cursul perioadei, ca qi, de altfel, mai tirziu,
brija principald a congreselor
lumindri.
de
fabrica
de
cea mai mare bdgar"J. ,*,n'd
cit mai bunSa lucrdrilorfabricii5i a
c o n s l a ,i n p r i m u l l o c , d e a a j u n g e ^ l ao o r g a n i z a t i e
schimb5ri in starea
aceasta_
::t^" T:l ,mari189-5'Prin hotiririle
diferitelor organe de conducere. in privinta
1894
1893,
din
eparhiale
Ei
fabricii au fost fdcute de congresele
au fost insdrcinati sd ia parte la conacestor congrese, -.mUrii coriisiunii d-e cenzori
in mod energic, sd culeagd inlumindri
de
fabrrcii
ducerea qi indrumar;;;;*1il;ilor
alte eparhii 9i oe baza celor constatate
formalii asupra sterii fadrlcilor de lumindri din
qi conciuiiilt lot in aceastd chessi prezinte viitorului congres eparhial .ontiJ"i"nt"le
treile.a membrurne' in lucrlrile
qi
u1
!f
tiunera8.in administralia fabricii a fost ";;it
s-a introdus mai multd
centrale,
prdvdliei
f;btl9i1
li.1f.
cancelariei qi ur..oniiiilffitt
amdnun{ite pentru
instruc{ii
ain cttieu't". S-au intocmit
ordine <lupd modehi;;;;i;ii
prdviliilor
conducdtorii
pentru
cenzori,
de
administralia fabricii, pentru .comlslunea
prdvilii'
acestor
ale
cenzori
de
cercuale, pentru comisiunile
otgunizarea desfacerii lumiO alti grijd privitoare la organizalia intreprinderii ".t
luat fiin{i in urma hotdau
dintii
pe btte cii' Cele
nirilor prin prdvdliif"....uuf.";i
principalul obiect
prdvdlii,constituiau
aleste
dati
ririi congresului din'iagi. D. la' aiea
d e g r i j d p e n t r u . o r r g . " r . ' C e r c u r i l e p r o t o p o p e s t i a u , f o s t c h e lfixeazd
, a t e s i d elocul,
s c h i dnume$te
i a s e m e nun
ea
prlo.1imi i cercului, care
prdvilii, pe rispunOe.."' irii"gl
scufost
au
de-.ontrol etc.r5r. Pufin mai tirziu, blagocinii
supravegheto., o.o-irirne
ca preolimea cercuala s5 aleagd alli contili de condu..r.u p.luaililor cercuale, urmind
ducdtori, cu incepere de la 1 ian' 1896152'
P e n t r u a i n l e s n i d e s f a c e r e a l u m i n d r i l o r d e l a f a b r i c a e p a r h i a l i , osd
r g nu
a n i intrebuinzareacitde
era suficientS. Se cerea ca preofimea
bund a prdvlliilor ;.;;i"
";
eparhiald. Aceasta era o mare probleteze penrru biserici ;;;l-i;1;ai;.Oe
1"^,f"brica
incd bine seama de marea importanti
dddea
nu-qi
md, deoarece preotlmea la inceput
la aceastd idee, congresele cereau preode-i.,tttbuittfeze
a intreprind"r;i p"niii-"puttti".'Pornind
decit lumindri de ale fabricii
te t r-,
-s-au
timii ca ea sd indemt" p".-O"."ftfuni
prin care putea atrage
misurile'
amdnun{it
mai
aritat ;i
i
5o"rni"t":i'."?.""tt.ii
a sq folosi de lumindrile bisericeqti'
.
p!-p"i.rti."i
mod gratuit' broruut-['ote.i..u a" u se rdspindi prin norod, in
u."urru]rli
de
Afard
cneua>>),de la lavra
(<UeprosHo-Bo.cKoBafl
gura ,,Luminua"u bir".iceascd de ceard
sitenilor s5 fie
adundrile
gi
la.
pri-a.ii, .ali.'ufiqati
,,Sf. Serghie,,, iu. in"-uir".i.i, tu
a'
c i t i t 6 , , I n a l t u p o . u " . e a " t f i l t u m i n a r i l e b i s e r i c e q t i - d e - c e a . r d " r 5lumi'dri'
intimpinau
privil! la fabrica de
Congresele, inri, i"- u-Jtivita-tealo.- .u
ct
particulari'
cdrre
de
1o"ll_l,u
o mare piedica in rlptrrr ;l#;ii'l;.irrerlio.'rutrificate
era interzisd prin legi' parttprocurarea lumindriior falsificate pentru nevoi bisericeqti
falsificate, reducind prin aceastavenicularii izbuteau ,a mi.oa".a in biserici lumindri
tutnitte.ilor falsificate dat6 mai de mult' insd ajunseir.f,.'u'".r..];,"';.'irl..u"irr"i*
cu anii 1887-1889156'
se la o mdsuri -";;'l;;;;ina
partea congreselor eparhiale un qir de misuri'
provocat.din
Aceastd imprejurare a
intre altele, hotdrirea ca in rev'
Spre a inlesni lupta contra falsificdrilor s-a lult,
la acest lucru'"' Admiprivitoare
dispoziliunile
eparh. si fie publicaie in extrase toate
un fel de circulari in
cu
preolimea
iout;
.iti.
s-a.adresat
parte-i,
nistra{ia fabricii, din
prelului pentru
reducerea
fost
a
aceeaqi chestiune. o urU misuri ce s-a recomandat
de'bisericirs8'
afar6
in
religioase
fu-o.ina.,i"fi
lumindrile bisericegtice se intreb uinleazd
de autorit5lile cenajutatd
fost
a
preolimea
lumindriior
-qi
In lupta cu tatsificarea
privinla
airpoziliuni indreptate contr-a.falsificatorilor' In
trale superiou.. p.irr-Ei..it.
a vinz6monopolizare
de
a
dreptu.lui
pentru
biseriii
aceasta un nou pas in asigurarea
T0i din 5 febr' 1886' a ministerului
rii luminirilo. Uir".i."Eti t:"1a.", prin circularanr.
confesiuni necre;tine li s-a luat dreptul
de interne, pri., car" Jvreilor qi persoanelor de
astfel, cei mai dibaci coninldturindu-se,
bisericegti,
r,rlninati
de a fabrica gi a ;;.
circulara ministerului de finanle din
curenfi. Abuzurile, ioi"*, continuau, sprijinite de
de a vinde lumindri' cu bucata sau cu
8 marrie l87li, carel;;;;"t*p.inzdtoriioidreptul

175

re

*w

*--&.

"'"'"
"*"':*..,1'l
:?'.1".
J,lJ.:
t Jl:li.?'

c i n t a r u l , m a i p u f i n d e 2 0 f u n t . ( 8 k g ) , p e n t r u i n t r e b u i n f e l ec a s n i c e l l ' . A c e a s t di m p r e j u r a r e a d u s l a c l ; r b o r a r e an o u l u i p r o i e c t c l e , , l r r a v i l e " p e n l r u f a b r i c a r e a q i v i n z a r e a l u r n i n i r i l o r b i s e r i c e l t rd i n l 4 r n a i 1 8 9 0 .
P e t e m e i u i a c e s t u i1 ; r o i e c t s. i n o d u l p r i n h o t d r i r e a d i n 2 1 d e c .- l 5 i a n . 1 8 9 2 - 9 3 a
fixat semnele exierioare de rJistiirgerea lumindrilor bisericegti de lumindrile destinare
a f i i n t r e b u i n l a t e i n c a s e " " . ' f ( ) i . ) ( 1 a l a ,s i n o d u l a p u b l i c a t o p i n i a c o n s i l i u l u i d e s t a t d i r :
2 7 n a i . 1 8 9 1 , a s u p r a a c { i u n i l o r j u d e e : d t o r e ; ; tciu p r i v i r e i a c o n t r a v e n l i a , , P r a v i l e l o r '
d e f a b r i c a r e , p d s t r a r e g i v i n z a r e a l u r n . b i s e r . r " r . O n o u d m d s u r d i n c h e s t i u n e al u m i n d r i l o r i n f a v o a r e a b i s e r i c i l o ra 1 - o sct i r c u l a r a n r . 1 2 0 5 1 d i n 2 6 o c t . 1 8 9 2 , a m i n i s t e r u l u
de finanle, prin care se acorda bisericilor dreptul de a infiin{a qi a ginea, pentru vinzarea lumindrilor cu bucata, pr:iviiii separate de biserici, fdrd ca aceste privdlii sd fie
impuse de fisc, deopotrivd cu fabricile eparhiale de lumindri|j2.
Odatd cu misurile lu.ate de congresele eparhiale in an. 1893-94-95
incepe, intradevdr, o noud erd in viata acestei instilulii. Prin aceste misuri toate institutiiie in legdturd cu activitatea fabricii - administra{ia ei, comisiunile de cenzori, conducerea
prlvdliilor cercuale - au cdpitat o organizalie definitivS, cu o mai strictd precizare z
a t r i b u l i u n i l o rq i i n d a t o r i r i l o r ,c u r e g u l i r j g u r o a s ep e n t r u t o a t i m u n c a r u ' q
, i i n g e n e r et o a l i
activitatea fabricii a fost intensificatdr6r.
Pe baza unei experienle de mai bine de l0 ani ;ii pe temeiul legilor in vigoare ir
l'i {t

"

1897-257 347 r.69 |/^ (.

in
"
"
"

1 8 9 818991900*1 9 0 1-

r . 1902-

379 998 r.
1993- 384 947 r.
, , 1994- 403
547 r.
1 9 0 5 - 3 6 0 6 8 2r .

285 889 r. ll,'1, cop.


348 283 r. 5 l ' / n "
326 698 r. 7 9 "
288 916r. 60 '/, "

28 "
26
27 "
54t/" "

in decembrie 1882 ay:l.a fabrigii, in momentul trecerii


la preofime, era pr
lat suma de 54 674 rub. 4t 12-cop. 't', iar Ia sfirgitut perioaali,
in septembrie 190
r7v
brica poseda bani qi avere in valoare de 330 iTi r:-t;\-r-'r^;;."\5;""'"'*
In cursul acestei perioade, de la rgg3 - an de predare
a fabrlcii - qi pind la
..
din venitul net al fabricii s-au achitat pentru diferite n"uoi.pu.rriale
urmitoarele s

in
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1 8 8 3- 1 8 0 5 r .
1 8 8 4- 2 8 0 0 r .
1885- 3000 r.
1886- 2000 r.
1 8 8 7- 2 0 0 0 r .
1888- 2000 r.
1889- 2000 r.
1 8 9 0- 2 0 0 0 r .
1 8 9 1- 2 3 0 0 r .
1892- l8 680 r.
1 8 9 3* - 7 0 7 5 r .
1 8 9 4- l 0 0 0 3 r .

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

1895189618971 8 9 818991 9 0 0l90l 1902190319041905-

1250 r.
4650 r.
4082 r.
22 780 r.
32 034 r.
14 000 r.
29 885 r.
30 800 r.
26 629 r.
29 202 r.
41 003 r.

in total, in cursul a 23 ani s_a achitat suma


de 2g6 077 r.t7t
Astfel, fabrica eparhiali de lumindri, o institulie
rou.i" modestd gi neinsemna
inceput' a.ajuns in cursul perioadei u t riu un agezdmint
de mare insemndtatece -"" ad
eparhiei qi' in primul rind, clerului basarabean,
foloase ,6;;tr;;p;..'-"-""
5.

Un alt izvor de resursepentru scopurile clerului consta


in veniturile bisericilor p
hiale de la luminiri gi din cutii, venituri care, de
asemenea,erau ra dispozilia preol
De aici se luau acele numeroase ,,cote de procente" (<<npoqeHTHbre
83Hocur>)ce
stituiau temelia principali pentru intrelinerea, in primul
ii"a,
qcoalelor cluhovni<
cum qi, apoi, a altor a;ezdminte eparhiale.
"
In chestiunea cofelo-r de procente in perioada a
treia s-au fdcut mari schiml
ce au fost provocate de faptul cd acestecote ce se incasau
de la biserici dupi norma
1868, la multe biserici s-au dovedit insuficiente,
acoperi toate cheltui
crescinde ale qcoalelo-rlor. Se cerea, deci, o noud ""prti"a
distiibuire a acestor cote. mai jr
pe alte baze' care ar fi corespunsmai mult cu
cerinlele vremii, iar pe O. urte'pu.t"'q
v e n i t u r i l e b i s e r i c i l o r . . C ua c e a s t i c h e s t i u n es - a u o c u p a t
c o n g r e s e l ed i n l g g l g i l g 9 2
urma mai multor deriberdrirT?,drept bazd pentru noua
distrlbuire a coteror de proce
s-a luat venitul net ar bisericiror epirhiei pe anul rg90,
de pe luminiri gi din cutii (<<
)KeqHo-Korxe,rKonr[ic60po;. Suma total-i a. acestui
venit a ajuns la cifra de r49'7t
16tf 2 cop.Din ea s-au scizut 23 136.- io-'/r-.o;";;;
J"?i.at,,tu 25/o dintoate
tele de procenre ale bisericiror,dupi norma din 1g6g.
errit,- zii/. (2i ri6"r.1-; ;i;;
pe temeiul dispozi{iunilor vechi, erau destinate pentru
Direcliunea centrald spirituali
Restul, in sumd de 126 588 r., trebuia si serve-asci
d.rept bazd noud pentru stabil
aqa-ziselor cote de procente destinate pentru intreliner'ea
gcoalelor. Un procent
aceastdsumd egal cu 1265 r. 88 cop. Avind suma veniturilor
bisericegtipe circumsc
1 i i g c o l a r e g i p e c e r c u r i p r o t o p o p e q i i ,a d u n d . r i r ep r e o l i m i i a u p r e c i z a r c u u g u r i n l d
c
unui procent din aceste venituri, care. bineinleles, viiia'a"-ri'o
.i..un.,rr.ipli; i;;
178

je la un cerc la altul, potrivit


cu venituriie bisericilor. pe temeiul acestor date se stalileau cotele de procente atit de la bisericile eparhiei, cit qi de la fiecare
circumscrip1te qcolard 9-i cerc protopopesc aparte. Cit priveqte cota de la fiecare Uis.rica apa.t.,
ea urma a fi fixatd de citre adunSrile protopope$tir78.Rezultatul tuturor
acestoi calc u l e -a f o s t m a j o r a r e a s i m { i t o a r ea c o t e l o r d e p r o c e n t e d e l a b i s e r i c i ,
ceea...iu,-Uln.inleles, imgovdrdtor pentru ele, lisind foarte puline ."ru.r" pentru
satisfacereanevoilor locale'"'. In schimb,-insi,.cu ajutorul acestorcote, era mai u;or
d e s a t i s f d c u tn e voile intregii eparhii gi in primut rina - acele ale preolimii.

CAPITOLUL

III

S,tarea religioasd-morald a pd.stori(ilor.- Sfintele locaEuri.- Slujba dumnezeiascd.


Predica bisericeascd.- Chestiunea convorbirilor extrabiierice;ti in
limba moldoveneascd.- Frd(imea ,,Na;terea lui Hristos" ;i cultura religioaid-morald
a paroiieniLor moldoveni.- Frd(imile culturare ;i cle b'inefacere.- Epitropiite parohiaie.
l
ln perioada a treia, numdrul cregtinilor ortodocgi in eparhia Chisiniului
a aiuns la
| 417 5ll suflete, dintre care 736 351 erau bnrbali
9i 68i too remellti. c" p.i"ir. r"
starea lor religioasS-morald arhipdstorii in dirile lor'de seamd cdtre sinod
au relevat
puternicul devotament al pdstorililor basarabeni fali de credinld
qi bisericd. Alituri,
insd, de aceasti virtute creqtineascdse observau gi multe scdderi in'
moravuri, i1 ulula
;i obiceiurile religioase,carg xu erau decit urme ale vie{ii primitiv-patriarhale, precum
qi ale concep{iei animisticer82.
Pentru cultura religioasi-moralS a acestor credincioqi, pdstorii aveau la
dispozilia
'puiernic
lor diferite mijloace qi intre acestea cel mai insemnat
era qi in u..ur]a p.;i
rloadl slujba dumnezeiascd in sfintele locaguri. Adeviri
cere sd notdm cI nu toare
ciSdiril^ebisericeqticorespundeau cu scopuriie lor
$i cdj unele, rdmase din trecut, erau
foarte invechite, unse pe jos
_cu lut, cu pe.relii de lemn, u.op"iit" cu stuf, ., u.op.ilqut
gdurit' La toate acestea,pe alocurea,
se adiuga gi intrefinerea neglijentd a locaqurilo.iai.
Unele biserici duceau gi alte lipsuri - aveaulcoane gi sf. vase ini,echite,
nu aveau toate
cdr{ile de rit trebuincioase nici in L slavoni qi nici in L moldou"n.ur.elfo.-silpi"j.""
eparhiald, ca gi in anii
_preceden{i,se ingrijea s5 inde-n. prin toate mijloacele p. pu.ohieni la construire de biserici noi, care-si corespundd inaltei lor meniri.
Unele biserici
vechi 9i primejdioase pentru serviciu au fost inchiser85,altele au fost
reparate, multe
insd s-au clddit din nou. Multe din constructiile noi ," i5..uu sau
din banii parohieniIor qi ai altor binefdcdtori, sau cu ajutor bd19;^cde la sinod, de multe ori cu
subvenlii aln
averile mindstirilor inchinate ale Basarabieir*6. La construc{ia unor
biserici contribuiau
-fa.rl"
mult gi arhipdstorii basarabeni cu mijloacele lor proprii''?. intre tu..aiit"
i"
acestfel, au fost qi repara{iile temeinice ale catedralei din Ctriqindu in 1892 gi
1904, cum
5i prefacerea capelei de pe lingd casa arhiereasci lmitropoiiej,-i; ls-92rdt. in"u.-u
activiteli, in 1903 numdrul bisericilor in eparhie a ajuns la l0j2; de piatri _
1:e_stei
79_5,de lemn - 254, de cirdmidd - 23 bisericirt!. in g"n.i. vorbind,
dup;';uJ".utu
arhipistorilor bgsarabeni, eparhia Chiqindului avea lociguri nu numai ind-estuldtoare,
ci gi de prisos''0.
Slujba dumnezeiascl in-cursul intregii
-eraperioade se fdcea in l. slavond gi in l. moldoveneascdro.l
care,. in felul acesta, nu
scoasd de fapt ain uiserici nici in aceastd
Derloada"', lar pe la sfirEitul acesteia s-au inceput incertdri pentru a pune
intrebuinlarea I' moldoveneqti in bisericd pe o temelie mai largi gi cu totul legald-formaldre:r.
Ar fi de prisos a adiuga cd arhipdstorii cereau ca serviciul divin
sd se fac6 cu toatd
:induiala,cuindeplinireastrictditipiculuibisericescI9a
un u,t mijloc de educalie religioaiS a pistorifilor era predica bisericeascd.
in pri,,
t'79

vinta aceasta mai activi erau, ca qi in perioada precedenti, inqigi arhiplstorii. Trebuie,
insi, notat faptul ci printre chiriarhii basarabeni in aceastd perioadi n-a fost nici un
orator de talia lui Pavel Lebedev, gi in predicile ce le rosteau de obicei in catedrala din
Chigindu,- de multe ori ei singuii, iai uneori insircinau cu aceasta pe al1iirss,- nu
se abiteau de la subiectele strict bisericegti, {inind sd explice invilitura credin}ei, rostul
i tc.''o.
r u g i c i u n i i , a l d r a g o s t e ic r e $ t i n e $ te
Stdp?nireaeparhiali indemna gi pe pistori sd se ocupe cu predicarea, prin dispoziliuni luate prin consistor qi tipdrite in revista eparh.'" Preolii erau obligati si |ind
registre de predicd dupi un anumit model, notind : cind, de citre cine, ce anume predicd a fost rostit5rsu.in or. Chiginiu, dupd obiceiul vechi, la catedrald in toate duminicile, sdrbdtorile qi in zile de mari solemnitili, preotimea oriqeneascd linea regulat predici potrivit cu lista intocmitd de consistor. in multe biserici parohiale din Chiqindu flneau predici qi elevii seminariqti din cl. a Yl-a, dupd practica veche.
Progrese mari in privinta predicilor nu s-au oblinut nici in aceastd perioadd. Totuqi, insd, au fost pistori ce s-au distins ca propovdduitori harnici, avind darul cuvintuiui. Aga a fost, din cei mai cunosculi, protoiereul Ioan Butucree din-ghigindu, protoiereul Nicolae Laqcov, profesor de religie la liceul I-i din Chiginiu'"', prot. Pavel
Florov. Acesta din urm5, fiind preot intr-un sat romanesc, propovdduia in l. moldoveneasc5,avind o puternicd influentd asupra ascultdtorilor. Dupd el au rdmas, in manuscrise, sute de predici in graiul p^oporului biqtinaq din Basarabia, dintre care multe s-au
p u b l i c a ti n r e v . , , L u m i n d t o r u l " ' u ' .
Afard de predici, in unele biserici din Chigindu, Tighina qi Hotin, dupi pilda din
trecut, se {ineau convorbiri (sau invSlSturi) catihetice in mod regulat ^pi sistematic.
Activitatea preolilor pe acest teren, inceputd incd in perioada precedent6'u', a fost indemnatd in aceasti perioadi prin mai multe misuri. E de crezut, insd, ci gi in Basarabia, ca in toatd Rusia, convorbirile nu se jineau in mod satisfdcitor, aqa incit in 1890,
sinodul a dispus printr-o circulari trimisd tuturor arhipdstorilor eparhiali, ca in fiecare eparhie sd se |ind convorbiri asupra credintei. Consistorul din Chiqindu, la rindul
lui, a dispus ca circulara sinodald si se indeplineasci ,,cu toatd strictefea qi firi aminare".
finind seama de faptul cd munca ce se cerea preolilor nu era tocmai u$oar5, ocirmuirea eparhial5 nu s-a mirginit la mdsurile ardtate, ci a cerut ajutor gi la congresul
preofimii. Acesta a linut sd ardte in hotdrirea lui c5, pentru a avea succes convorbirile
extrabisericeqti, e necesar cain zilele de sdrbitori sd fie oprite adundrile sdtenilor (<<cxogrr>) qi circiumile sd fie inchise2o3.Astfel ci de pe urma hotdririi congresului nu se
putea prevedea vreun succes deosebit cu privire la executarea circuldrilor de sus, gi
arhiepiscopul a fost silit si insiste asupra dispoziliunii o dati luate prin urmdtoarea rezolulie pusd pe hotdrirea congresului : ,,Dupi cum in zile de sdrbdtori gi de duminici
se oficiazi liturghiile, cu toate imprejurdrile neprielnice ardtate ce au loc, tot astfel in
acele zile trebuie neapdrat si se slujeascl vecerniile qi sd se tind convorbirile".
locale, din 1886, se publicau
Pentru a inlesni preofilor aceasti muncd, in <<En.Be4.>>
convorbiri accesibile tuturora privitoare la chestiuni de credintd gi morald cregtind
cum gi invildturi de catehism. S-a publicat qi un articol cilduzitor ,,despremetoda convorbirii pdstoreqti cu ascultitorii sitegti"20a. Cu toate cd dupi rapoartele blagocinilor.
convorbirile extrabisericegti in urma acestor dispoziliuni se {ineau aproape in toate
bisericile eparhiei, afard de acele sate unde preolii erau cu totul inculti qi nu cunoqteau
limba rusi, abia peste un an (1891) arhipdstorul Basarabiei in darea sa de seami cdtre
sinod ii aduce la cunoqtinfd faptul cd dispoziliunile stdpinirii in chestia convorbirilor
nu s-au executat aproape deloc"". finind seama de aceste fapte gi pornind de la ideea
cd ,,convorbirile extrabisericeqti ale pdstorilor sfintei biserici cu poporul sint cea ma:
folositoare formd a predicii", stdpinirea eparhiali a dispus din nou sd se |ind convorbirile in mod regulat qi sistematic, dupi un anumit program, ciutindu-se concursul cintdrelilor in cazul cind ei vor avea cunoqtinfele respective, de asemenea gi al invdfdtorilor qcoalelor bisericegti-parohiale qi ai gcoalelor civile. in acelagi scop, in 1892, st6pi-

180

::spo tinl
e pre:.rmii: pre-

To: -\'lnBL tro?avel


ltrrln:::ldojm :.3nu:3 S-au

muc: din
atlc.
,t|l " --{; ln-

m 3asar -890,

u : fieu -.ndul
aml["x- -rclrru:qi:esul

-:irile
iCXO-

-.u se
,u{!jis. fi

:3 re::.inici
r:r:el in

nirea eparhiald a intervenit pe lingd epitropul regiunii qcolare din Odessaca si ingdduie
preolimii din eparhie sd {ind convorbiri extrabisericeqti in localurile qcoalelor ministerului de instruc{ie. PublicS, de asemenea,sd fie atragi la aceastdmunci qi invil5torii
acestor qcoale care gi-ar arita dorin1a206.
Spre a atrage mai mult norodul, se recomanda
ca la convorbiri si se intoneze cintiri biserice$ti.
Cu toate cd programul a fost elaborat atit de amdnunlit qi activitatea preolilor a
fost supusi unei supravegheri atit de riguroase, imprejurdrile promiteau pu{ind izbindd.
,,$tiu din practicd"- scria arhipdstorul consistorului care a inceput reorganizarea convorbirilor extrabiserice$ti -,,cd fd,rd cdlduz6,directi nu numai cei fdrd studii, ci qi preolii
absolvenli ai seminarului nu pot, cu pdrere de rdu, conduce convorbirile extrabisericeqti cu deplini izbindi : cei dintii - din cauza pu{inei qtiinle de carte, iar cei de al
doilea - neavind deprinderea a se intre{ine cu parohienii prin grai viu gi in}eles de
ei". Pentru a le veni preolilor in ajutor in aceastd privinld, in revista eparhial5, din
ordinul arhiepiscopiei,s-a tipdrit .g listd de cirli qi broquri trebuincioase20T,lis-au recomandat qi mod6le de convorbiri'"^.
2.
Aldturi de greutdlile ardtate mai sus, preolii in activitatea lor pistoreasci extrabisericeascdintimpinau gi o altd piedicd mai mare : necunoatterea limbii ruse de cdtre
parohienii moldoveni. Faptul era vechi. Citd vreme credincioqii moldoveni rlmineau
nelua{i in seami qi preolii aveau putinld si se mdrgineascd la indeplinirea diferitelor
slujbe bisericegti,folosindu-se de cdrlile vechi bisericeqtiin limba moldoveneasci, acest
fapt rdminea neobservat. Cind, insi, potrivit cu tendin{ele noului regim, mijloacele
gi puterile eparhiale au inceput a se indrepta spre poporul de jos, atunci a ieqit la iveal5
starea de plins a parohienilor moldoveni din Basarabia ca o piedicd de nebiruit in mersul prefacerilor bisericegti venite din Rusia.
Pentru intiia dati s-a vorbit de necunoa$terealimbii ruse de citre parohienii moldoveni la congresul preolimii din 1894. Chestiunea a fost ridicati cu un alt prilej, de
care se va vorbi pe larg in capitolul urmdtor. Cu privire la cirlile ce ar putea servi ca
ajutor pentru convorbirile bisericeEticu parohienii moldoveni, acest congres a luat hotdrirea si se publice in rev. eparhiali articole ,,in limba moldoveneascd-ruseasci",de
asemenea-.c-a
redaclia acestei reviste si scoati la lumind gi broguri pentru parohiile moldovenegti"'. Hotdrirea congresului a fost aprobatd de chiriarhul Neofit, dar cum a fost
pusi in practicl - nu avem cunogtinfd. E de crezut, insd, cd rezultatele n-au fost acele
a$teptate,deoarece aceea;i chestiune a fost pusi din nou Ia congresul din 1897, care
intre altele a luat in disculie memoriile consiliilor protopope$ti asupra nevoilor urgente
ale eparhiei. Printre alte nevoi eparhiale aceste consilii vorbeau de ,,lipsd de cdrli in
l. moldoveneascd,al cdror con{inut instructiv ar fi accesibil parohienilor". Lipsa aceasta,
dupd cum constatau autorii memoriilor, impiedicd convorbirile bisericeqti ,,cu moldovenii care nu pricep limba ruseascdgi care locuiesc in cea mai mare parte a parohiilor
din eparhia Chiqindului". Hotirirea congresului a fost de astd datd mai precisi gi mai
energici. ,,finind ss3rn[('- gldsuia aceastd hotdrire,- ,,cd atiL preo]ii, cit gi parohienii
din parohiile moldoveneqti au intr-adevir nevoie de culegeri moldoveneqti bine alcituite, traduse din L rusd, cu con{inut religios-moral, culegeri de convorbiri, inv5ldturi,
predici gi schife din istoria bisericii, care ar putea inviora interesul pentru convorbirile
extrabisericeqti la parohienii moldoveni gi a servi de cdlSuzd in chestiunea convorbirilor qi pentru preofii, ce se exprimd in l. moldoveneascdfoarte des in chip neindestul5tor,- congresul hotdrSgte: a) sd roage redaclia ,,Ved. Eparh." din Chiqiniu sd aibd griji
de a ciuta un editor sau un alcdtuitor, care sd compund culegerea men{ionatd de articole traduse, cu confinut religios-moral, care culegere si fie tipdritl cu litere bisericegti-slavonesau - in cazul extrem - ruseqti, dupi ce se vor primi de la cercurile
protopopetti informa{iuni cu privire la numdrul..bucSlilor pentru bisericile fiecirui cerc,
precum qi banii cite o rubl5 de fiecare bucatd'"', de asemeneasi roage redaclia a nu
l8l

1894'
l[sa firi luare-aminte qi satisfacere hotdrirea congresului eparhial din 18 aug'
:
cu privire la publicarea in ,,Ved. Eparh." a articolelor qi broqurilor in I' moldoveneascd
expea
de
imputernicirea
i
b) odatd cu iceasta, Epitropiei duhovniceqti eparhiale l. -9.q
din epaihie evangheliile moldovenegti ce se- afli
;i" i" toate parohiile'moldoveneqti
^Epitropiei,
cu prelul de 15-20 cop. de exemplar,-linind seam,adc faptul
la cancelaria
toate
ci sfintele cdr1i, de multd vreme ce stau, sint de acuma stricate foarte rau"'"' Cu
partea
stdpinirii
din
intimpinat
qi
n-a
atit
de
categoric5
era
cd hotlrirea congresului
mare
.fu.triut" nici o pledicd, rezultate satisficdtoare nu vedem nici de astd dat5' O mai
inceani,.lapeste
doi
abia
vedem
pdstoreascd
inviorare in aceist6 ramurd de activitate
qi
convorbirile^exla
religioase-morale
privire
la
Citirile
grija
cu
cind
putui u". 1900,
pe linga
irabisericeqti a trecut lu f.e1it.u nou-infiinlatd a ,,Naqterii lui Hristos" de
c a t e d r a l aC h i q i n d u l u i .
Ideea infiin{5rii acestei frdlimi a fost emisd inci in 1895, insd ea n-a fost infiin{ata
decit in 1899. Conform statutului, scopul principal al fr5limii era luminarea religioasSmorald a turmei din eparhie in spiritul bisericii ortodoxe qi apirarea ei de molima rasgenecolului gi sectantismuiui (S 2). Afacerile frdfimii erau conduse de adunarea
qi
cum
eparhiot,
arhipXstorului
preqedinlia
sub
ce
se
ral6 a membrilor ei,
-episcopul-vicar
linea
-A:.:f"($$ 9
l5). Fondurile frdfimii
tui r.;1i*li, al cdrui preqedinte era
-qi
din
se compuneau din ,oii"uiii, ofrande, bani slrinqi cu .cutia, din ciqtigurile rezultate
qi
ajumisionarilor
salariului
qi
rdmSgilele
din
cum
frdlimii,
desfaceiea publicafiunitoi
torilor lor (S 28).
Spre a s! intensifica activitatea frdlimii in oraqele din judeJe se in-fiin{au filiale
misio19 :'O). Frdlimea avea denumirea de ,,F.51imea ortodoxd religioasi-culturali
nari din Chiqindu" (<.Kuurnuenc-roe npaBocraBHoe pen14I'I,Io3Ho-npocBerI'ITeJ'IbH
M u c c l r o n e p c x o eE p a r c ' m o r t ( S I ) 2 t ' .
Sfatul irSlimii a fosr compur din opt membri : patru membri ai Comitetului eparhial misionar - protoier. Ioan Butuc, pr. Vasile Cazacu, profesorii seminarului
fost
patru
au
alli
iar
fondatori
parhomovici
membri
;
qi S. Margaritov au intrit ca
I.
ut.gi - qeful catedralei prJf. Chris. Bocicovschi, rectorul seminarului prot' A' Ianovschi'
(subdirector) seminarului
,,cliuciaiul catedralei" prot. N. Vasilevschi 9i ,,inspectorul"
primar- A. Crilor'.
invdlimintului
parhomovici
A.
; candidali au fost aleEi directorul
protoier. Gheorghe Ddnga, preolii S. Culcilchi qi A. Leliavschi. Preqedintele era episprogram
copul-vicar Arcidie2''. La inceputul an. 1900 sfatul fr6{imii a intocmit un.
priqi
pusd
chestiunea
a
fost
Tot
atunci
proiectate.
aminunlit, cu privire la conferiniele
persoanele
dintre
culturale
cercurilor
a
fiecare
biserici
pe
lingd
vitoare ia'infiinlarea
poporului.
comunitilii parohiale ce doiesc sd contribuie la cultura religioasS-moraI6a
in,unele
an
acelaqi
in
pus
in
aplicare
s-au
sub preEediniiaparohului. Hotdririle fr5limii
de
invdlitorilor
qi
concursul
aveau
clericii
unde
sdteqti,
qi
cele
din
Cttlqi"eu
ain
;;;.ili
primare.
la qcoalele
'insi
in activitatea ei cultural5 frdlimea s-a izbit de aceleaqigreutd{i : pe de o_p.arte.
Iipsa materialului accesibil parohienilor moldoveni, iar pe de alta,'neqtiinla limbii ruseqti- greut6ti despre care raportau consiliului frd{imii unii preo}i de la }ard. Pentru a
curma odatd cu aceastd chestiune, stdpinirea eparhiald a inaintat sf. sinod un raport.
populalia
la 23 martie 1900, unde scria urmdtoarele: ,,in multe sate ale Basarabiei,
mollimba
gtiu
care
creqtinn e alcdtuitd in mare parte exclusiv din moldoveni
.nury3i
qi
vorbita'
chiar
qi
rusd,
cea
bisericeascd
limba
slavond
doveneasc6,qi nu infeleg deloc
Literatura instructivi religioasS-morald,in cd4i' broquri, foi 9i altele care -existi, este
numai in l. rusi Ei ca ataie este inaccesibilSpopulaliei moldovene. Dar totodati 9i molreligioasd qi pova{d, de a primi. indrumare
dovenii sint insefa1i de a avea invilituri
cuvintului de tipar' O literaturi in
ascultarea
prin
citirea'sau
qi
mingiiere
.i"qii".ur.e
L moldoveneascl ai satisfice setea popula{iei creqtine moldoveneqti9i este extrm 99 n.cesard...pentru aceastaocirmuirea eparhiali intervine sd i se ingdduie ca prin mijlocirea frilimii ,,Naqterea lui Hristos" sau pe altd cale s5. editeze cdrli' broquri qi foi cu
continui religios-moral in l. moldoveneascd,cu litere chirilice alituri de textul rusesc.

t82

"i 1894,
:-:asc6;
r : expe: i3 afla
:: :aptul
, _ Ioate
-irinirii
-: mafe
: ince-

-.e
M :r

exlingl

sau fdrd el' Sinodul' prin ucazul


din 5 aprilie 1900, a adus la..cunoqtinla
Iacob cd
arhipistorului
n u s e o p u n e l a e d i t a r e as u s - n u m i t e l o ,
"
e
l
iu..!rfa. llteraturi duhovniceasci.,,
R e z o l u l i a a r h i p d s r o r u r u jI " . ^ *
ucazur sinodal ,i.lgrs
;iJ;
din 17 oct. 1900, gri_
suia asrfel: ,,La Consistor. Sd se infilnleze_-f.Ari;;:Nugr.."u
lui Hrisros,, cd ea, prin
'cu
mijloacele sale' poate. sd tipireasclbropuri, cirli qi foi
conlinut religios-moral in
I' moldoveneasca,cu litere ;hirili.",
.r,t."t,usesc qi fdrd, prezentindu_le
in prearabil in
manuscrise pentru a fi revizuite
de cenzorii numili de mine : profesorur
preotul Constantin Popovici,.
slminarului,
fi Prof;1o^:uf $coalei^spirituale preot. Mihail Ceachir,,.
Pentru fo'durile necesare editdrii
acestor..foi preasfinlitul Iacob
a jertfit din barrii sdi
o'" u."it,.ii. uue.ito,

i,en!';r;il;; din striindtarea cdpitarin

:::,t# ,?$ti?#';#:

odatd cu ucazul sinodului din 1900


;i cu dispoziliunea arhipistorurui basarabean
rerigioass-m'o'zta'u

t"..hi.;ifi;"ilaou.n; dinBasarabia
s-a

i;:;;?3ti.li;,,!'lliil,

Pentru tipdrirea foilor pr.oiectate


a fost
rea foilor in decembrielg002r''Conlinutulaleasi o comisiunecare a inceput pubricas-autipdrit 183 848 de exemplar..r'piute foiror pubii;;;;';r" foartevariat2ts.inr903
(cite l;;bit?dJopeici penrru
re) $i fdre plati s._aurepartizat tz'aiq
100 exempra_
d;;;;.;;;:.,"..
Activitateafrdrimii in aceasti oi*lt:.^.:-:,,g:."";i;.i;.pr."rj
jl l90l si,dpinireaeparhiali intervint p" iins.uti""Jp"rt-'i'L.-uuilnla
consiliuluifralrm' sd re.actezemotit_
velnicegi fragmentedin ca4ilJ ufu.rl*qii
ir r. ."ra"".;#i
qi sravono-moldoveneascd.
cererea a fost aprobatdde 11"oa
rrali-ii-";;;;;;,
9i.."lit;rri
inrr-un numrr de l0 000
de exemplareun scurt molitvelnicslavo-moldovenesc
., iuga.iuni traduse,luate din
molitvelniculmoldovenesctipdrit in
Chiginduin 1g60.
- - . . r i.i - fost

--'gram
- -' nri__ ts"

,:3nele

in persoulu
,,j'i::T:o#::",'tii,iT,, o3,lif;ij,':'."#.,l.1lt,nea
preo{i
Con_:"n?o.:ror

rsspindeau
nunumai
in su,-ublu;
; ;:F{i,lf.J*:iTilji;"'i1.1'i";fr*,1ru::

dolia qi Cherson.si chiar c"r."r,'r"'u"."t.'..giurii-r"a."i".r,esc

moldoveniiiesiti din
".il]".,oa
;;'
a
T$l;'*'"Ji
i
r
i.::i;{:Hff
g'
Sd
"
"
"'
i:t,t
I
*i,
"i,i
"cd pubriffi
relevdm
frilimii nu se.bucur* q;"i.;;lj"."r":e
a...;;,:;;;;:''-:"'1
:?]lite

a L L D r r r t c l e s ; e r a u s a t e ;u n d e p a r o h i e n i i
nlcl^nu qtiau de existenlalorlrT.
Ingrijindu-se de.nevoile duhovnice$t,^,ll.,populaliei
-pentru' . m o l d o v e n e q t ci o n s i l i u l f r d l i m i i
in 1904 s-a gindir sa int.iuine
; ii";;':i"od
u ; ,.'in.uuiinfa sd redacreze,
limbamordoveneasci,.:u.rlt:.rg
?n
irtiiiiiEJ,.aai

Jrirt. q;-ui..i;."qti.
penrrua proceda
maimurtsucces,
cu
consiriur
frdfimi;;';!ilt p."o1i-ii,;_i.;;;",iit;"of::X.".9ff:Xr."
au nevoie bisericile' estfer
carecdrlian
Astfel

decirmairirziu.

incep, o r""ea'.iffffiJ,.i,J,
inclfr'"
.de
l;;;; corespondenli, il#lit."
insi cnesrrunea

nu s_a rezolvat

3.
:. rurir -: tort,
.a
: i l- - , a f

: rol-bit5.
: este
nol-

Un art aSezSmint urmdrea scopuri


cultural-religioase
-ce
pentru intereselepdstori_
lilor era frilimea ,,Sf. Vladimi;; ;;;";;rn. Cicimea,jud.
rsmait.
Afari de frdfimile ardrate,;nt.t.r.iJ^.redincioqiio'r-in
vite incd de qasefrdtimi d". bi;"i;;;;;''"+l:.grqtu'N.urii,rl'pel..urta perioailr erau serlingd biserica,,Niscd_
toare de Dumnezeu,Bucuria tuturoir.i.urgroJ,lircrr"iiirer, lu.un azir de pe lingd ea,
rn carese ingrijeaubornaviqi n.no.o.i!i'int."^roo;il,;';;''i.ua._uu1;
terea Maicii Domnului" pe ringd
9i femei;INuq_
uir.?i.u ,,intlarea oom,irt.ri,,
din chigindu; ,,Trei
Ierar.hj" pe lingd biserica'seml.;;r;;'r;:{..-d1,",a;,g"a"
D r s e n c a. . S c h i m b a r eI a f a 1 d . d. i n
,",,s, Alexandru,,
T i e h i n a : i n r i r g . _ i a t u . b r n a .( T i r d r e q r i pe Iingd
biserica,,AdormireaMaicii'b..r"r"i:'qi
) pe linga
,,e.op"..-n-'intrtr'rul.i; Domnurui,,din
vvedenscoe(Tamur).,
co_.
lua cet. eiotl'.u'u"ir.p.ii";;';;t''r.'bin,r..u..ste
stare mai bund se afla frdlimea
frdlimi
intr_o
din com-.Vvedenscoe(Tamur)-._.
Un oarecareajutor aveapopuralia
de Ia epitropiirep;.;l;;;., care
insi se dezvorrau
183

foarte slab,220,aga incit arhipistorul Basarabiei avea dreptul sd scrie in darea lui de
seamd pe an. 1903, cum ci in eparhia Chigindului ,,filantropia comunald nu este dezvoltat6, nu sint niciieri aziluri, nu se instituiesc nici epitropii bisericegti22r.
Paralel cu mdsurile ce se luau de cdtre ocirmuirea eparhiali pentru educa{ia religioasd a pdstorifilor, igi gdseau aplicare in viald qi mijloacele vechi, moqtenite din trecut
qi care pentru poporul de jos erau adeseori mai plScute. Aga, se fdceau ca qi mai inainte,
p r o c e s i u n ic u s f . i c o a n d d i n , , G A r b o v d 1 " , c u u n i t i n e r a r t o t m a i l a r g c e c u p r i n d e a t o t
mai multe localitd{i, procesiuni inso}ite de mul{ime de norod. Continuau qi pelerinajele
moldovenilor credincioqi pe la locurile sfinte, pe la mdndstirile basarabeneqi cele din
Rusia. Dupd 1880 moldovenii din Basarabia plecau in gloatd la mdn. ,,Sf. Treime" din
Chiev, unde-qi petrecea viaia de pustnic cdluglrul lona care ajunsese arhimandrit qi
vestit in toati Rusia. Mai tirziu mulli moldoveni se duceau la Cronqtadt
,,prozorlive1"222
la protoiereul Ioan Serghiev, care se bucura de o popularitate rar6 ca un pdstor plin
de adincd evlavie qi cu multd putere in rugdciunile lui. Acolo ei se spovdduiau la spovdduirea comund, primeau impdrtdgania din miinile prot. Serghiev, fiind adinc impresionafi de persoana lui gi de toate cite vdzuse.Mul]i umblau pe la Ierusalim, pe la muntele Athos, unii se cilugdreau qi acolo qi rimineau, iar al1ii, inapoindu-se, slujeau ca
preo{i prin sate22'}.
NOTE

EXPLICATIVE

I In momentul venirii lui Alexandru III la tron Rusia


,,era loviti de boalS grea, care i-a paralizat tot
o r g a n i s m u l , - t o a t ep u t e r i l e e i . A c e s t a a f o s t . . . a c t u l c o n c l u d e n t a l i n c h i n i c i u n i i f a l d d e t o t c e v i n e d i n O c c i d e n t u l
e u r o p e a n , . . I n u r m a a c e s t e i? n c h i n d c i u n i . . .v e n e a n i z u i n l a i n g d d u i t o a r e d e a i n l o c u i o r i c e , , b a r b a r i e r u s d " c u
orice,,culturd europeand"... ,,Cugetul rusesc de stat" slibea mereu, cedind locul ,,unor concepJii mai mult
sau mai pulin cosmopolite". Ca rezultat, in loc de o singurd autoritate in |ari s-au ivit mai multe autoritd{i :
z e m s t v a i p a r t e , j u d e i i t o r i a d e a s e m e n e a ,c i i l e f e r a t e t o t a q a , b i n c i l e l a f e l " e t c . I n a c e s t c h i p c a r a c t e r t z a u
s t a r e a l u c r u r i l o r i n R u s i a p e l a s f i r $ i t u l d o m n i e i l u i A l e x a n d r u I I , , V e d o m o s t i i l eM o s c o v e i " ( < . M d c x o s c x r . t e
Be4ourocrn>), ziarul vestitului M. Catcov, pe atunci, se poate spune, organ oficios al ocirmuirii lariste." l l u n2x r u . . . " . o . | 8 0 - l 8 1 .
,,Glasul lui Dumnezeu"-- declara noul 1ar Alexandru III in vestitul siu manifest din 29 apr. 1881 , , N e p o r u n c e g t es i s t d m c u b d r b i l i e l a m u n c a g u v e r n d r i i , n i d d j d u i n d i n P r o n i a l u i D u m n e z e u , c u c r e d i n l S
in puterea gi adevlrul autorit5lii singurS-stipinitoare, pe care Noi sintem chemali s-o intimpinim qi s-o pdzim,
pentru binele poporului, de orice atentat impotriva ei"...- Ibidem, p. 185.
'.
,,Pentru folosul statului"- zicea noul lar in rescriptul din 2l aprilie 1885 dat nobilimii ruse - ,,Noi
a m s o c o t i t d e b i n e c a d v o r e n i i r o s i e n i q i a c u m a , c a i n v r e m u r i l e t r e c u t e , s i p d s t r e z el o c u l i n t i i i n c o n d u c e r e a
oqtirii, in treburile ocirmuirii gi ale judecdtoriilor locale, in ingrijirea dezinteresatd a nevoilor poporului, in
Ibidem, p. 187-213.
rispinrlirea regulilor de credinld qi supunere prin propria lor pildi".
1
,,Ascultali de sfaturile gi conducerea maregalilor nobilimii"- indemna larul pe preqedin[ii de voloste
aduna{i la Moscova la incoronare in 23 mai 1883.- Ibidem, p. 187,207-2 12.
''
Ibidem.
b
Constantin Pobiedonoslev s-a ndscut la 182'7 gi a fdcut studiile intr-o qcoalS speciali de drept
( < y u u , ' n u 1 er^r p a B o B e A e H n r > )d;e l a 1 8 6 0 , t i m p d e c i n c i a n i , a f o s t p r o f e s o r d e d r e p t c i l ' i l l a U n i v e r s i t a t e a d i n
mogtenitorului tronului 5i marilor duci, Ei astfel s-a
Moscova. In l86l a fost invitat sd predea dreptul
a p r o p i a t d e c u r t e a i m p i r d t e a s c d ; i s - a f i c u t p d r t a El a m u n c a d e g u v e r n d m i n t . i n i 8 6 8 a f o s t n u m i t s e n a t o r , i n
oberprocuror al sinodului, dupi contele D. A. Tolstoi, qi
1872 - membru in consiliul de stat, iar in 1880
membru al consiliului de miniqtri. Ultima numire a fdcut pe atunci o mare sensalie: pind la Pobiedonos{ev
n i c i u n o b e r p r o c u r o r n u a j u n s e s el a t i t l u l d e m e m b r u a l c o n s i l i u l u i d e m i n i g t r i . i n 1 8 8 1 . d u p d a s a s i n a r e al a r u l u i A l e x a n d r u I I , P o b i e d o n o s l e va i n c e p u t s d j o a c e u n r o l h o t i r i t o r i n g u v e r n u l l a r i s t , d u c i n d o l u p t d i n v e r g u n a t i c o n t r a i n c e r c d r i l o r c o n s t i t u l i o n a l e ,t i m p d e 2 5 d e a n i . D u p i m a n i f e s t u l d i n 1 7 o c t . 1 9 0 - 5 ,P o b i e d o nostev $i-a dat demisia din postul de oberprocuror, iar peste un an qi jumdtate, la l0 martie 1907, a incetat
din via{d. El a lisat mai multe lucriri, dintre care cea mai importante, pentru caracterislicaconcepliei lui
filozofice, este ,,Culegerea din Moscova" (<<Mocxoncxr.uiC6opHnr,>), tradusd in mai multe limbi strdine.
7
P o b i e d o n o s l e ve r a s f e t n i c u l i n t i m a l l a r u l u i A l e x a n d r u I I I ; l a d o u i z i l e d u p d m o a r t e a l u i A l e x a n d r u l I ,
noul 1ar ii scrie lui Pobiedonoslev: ,,Pentru Dumnezeu, dragul meu Constantin Petrovici, nu-mi refuza serv i c i u l c e 1 i - l c e r , q i u q ; u r e a z S - m pi r i m i i m e i p a f i " . . . - " L ' a u t o c r a t i e r u s s e " , p . 4 8 .
8 P o b i e d o n o s l e v ,i n s c r i s o r i l e l u i c d t r e A l e x a n d r u I I I , a t i t i n a i n t e d e v e n i r e a a c e s t u i a l a t r o n , c u m q i
imediat dupi aceasta, stiruia si-i inf51i;eze starea decizutd a Rusiei, $i nu inceta si ceari ,,mina tare" qi
Chiar gi
193-195: 206 209; 314-318 ;i alt.
, , v o i n l a h o t e r i t d " i n o c i r m u i r e . - < I l u c o u a . . . > ,I , p . 6 9 - 7 3 ;
manifestul din 24 apr. a fost redactat de PobiedonosJev. Ihidem, I, p.331--333. Cfr. ,,L'ctutocratie russe",
n.55.

r84

:nIe,
: tot
:iele

din
din
:rI $l

stadt
- niin
r''_'

-- , |'"
.'t q-

-i un-

r i:
ll.

lol

::-ltLll

r.-:lll
Ll - -trtl :
l,

l': rHe

.
: .n l a
::t m,
\oi
.::ea
tn
STC

lill

:-a
- ln
si
:tc\

1r Intr-o scrisoare PobiedonosJev merturisea singur c5.. atif in Rusia, cit f i in [5rile strdine lAnglta'
dript ',alfa qi omega" a tot-celor ce se petrece in Rusia'so-cote-a
Franla, cermania, emerica') ;;id i;.;;li
e' z'>' <Becr' Eep'>' 1907'
tgoo-tc04
niEiii"i"i'u'-l
II'
K'
c
oas
aetiaoi;p:;;;'""
Teepcxoa,
A.
Ir.
p
.
6
6
7
.
p w n t i c i nu
654.YII,
'""'fr'riir.l".r"ti
i , : a.imperiului
^ : - - ^ - : . . r . . ; r ^ - i . r se
. - explicd
larist
covirqitoare a lui pobiedonoslev asupra in_tregii o-cirmuiri
lui din guvernul jarist ii erau tolr
ca
colegii
qi^prin
fapi-ul
ci
;";;;;li;i.'
numai prin talentut rri
p'"ntru--condicerea statului' Aceasta au mirluri"*."iti."li
pi"giti..
inferiori ca inteligenla, cuno$tinfe 9i indeobqte .u
No 57 <Cuepra K' II' Ilo6edonoc4eea>' Cfr'
iCOl,
niAo.oriurT
sit-o chiar qi adversarii 1ri.I o'prrr*ue
alt" P e qtut " . 1 9 0 7 , n r . 5 9 s i
oMocrco.crcufC
i 6 o p u u r c > 'M o c r c e a , I 9 0 l '
de la ma,, pobiedonosl"" ."pioJu"" aici ideiie luate de la Homiacov, vestitul slavofil, qi mai iT."I-i
prietenie' $i in aenere vorbind' Pobiedonosintimi
relalii
de
in
era
Dostoie"t"fti,
M.
rele scriitor T.
din an' 1905 "" ""."
,,t'oi.toiroti" ,uri"", p' 9'- <Ori' o6epnp'>
1ev
' 1 9 0era
7 , un convins ua"pt'ui.iluofilismului.p
'
3
1
0
3
1
.
1
'
I
,
p. 92.- <Ilucr,na...,,
:-^-^ ^ .-..xlx'-i-+,,r,.i nrimqr e n che-sl'
,,r ln 1883 Pobiedonos'tev sliia larului ci o asemenea or}antzare-a invildmintului primar.e o 'chestiune
r e f o r m a a c e a s t as i a l l i i v e d e a u " u n a
(
<
l
7
.
u
c
t
n
u
.
.
.
,
I
I
,
i
.
2
7
)
'
.in
de o importanp primorAiiii;;;;;;1"...
articole ale programului lui Pobiedorii-l-i-";;i';i";.;"ipatele
din mar'e idei ale a"..ili'r,i"eiJ*""a.r
noslev".- ,,L'autocratie russe", p' 74'
L : ^ - - : ^ ^ ^ + :- ^ - ^ L : ^ r - i - - a r n o r r a - l pune
n r r n e in
i n legdturd
l e s , t u r - cu
,n Cu toate ce acest tip i"'s.ouu
creatorii scoalei bisericeqti-parohiale incercau a-l
atit
legdturi nu exiita: qcoala noul se deosebea de cea veche
de
.
urtt"r
ilt.a,
i""i;J
ruseasci,
vechea ;coal'
predomind intr-insa (Vexoe' 95)'
care
strict
bisericesc
prin
spiritul
qt
."i'-rii
prin programut ei, cit
precum
,, ,,U"p*.ned.r,
Caracterul qi scopul qcoalelor bisericeqti-parohiale'
1889, Xii,- p.fZi-i2.5.
l) ,,Regulile" (<<flparrqi
limuriri:
aispoziiiuni
urmitoarele
din
qi spiritul invd{dmintului to. r" irru"d"r"azd
privitoare la qcoalele- ,,gramoti" (<<flpanu'nao rrKorlax rpalru"j un.,lnti*,'din 13 iun. iSSl; 2) ,,Reguli
sf. sinod inaintat consiliului de stat" (<'flpeAcrasuorur,>) din 4 mai lsst; i) ,,n"i".ut il o-b".pio.u.orului
rascoeeD>) din 23 apr' 1895; 4) "MSsuri pentru a
focygapcreeuHstft
B
cnHoAa
cB.
o6epnpoKypopa
,reuue
- bropacnpocrpaHeHuro npar'rotnocrr'r>)
pindi pretutindeni $tiinia de carte" 1<Mdpu K noBceMecrHoMy
(<'O6rx*rnrerunaq 3aflLcKa'>)
Sl ',init..t"fit'ni;.
ob".p.o.u.o-fui;
qurd, publicatl in 1892, din po-rr.t
bisericeasc5-parohiali" <'(qeprosHo6)
biser--paroh.;
.$coala
p.og.u.Jun;ilt;
Ecoalei
ca completare tu
apdrutd curind dupi ucazul sinodal din 12 iul'
s;i;;";'
uDuxorcKan lrrxoaa>) -'ilil;A-plltoier--p'
l
8
E
4
'
i
u
n
'
tb84. cu orileiul '.Pravilelor" din l3
tn nBicr. EcP.,> t896' VI, P' 793'
r/ In
cunoqtintele incepitoare din aritmeticd trebuie sd contribuie
,,Instrucliuni" se spune cI chiar -Ei
deoarecc,cdpitind.aceste cunostinle"'copiii nu pot si
at'evtaviei",
copiilor,,fr.pi.ii,if-"."ain1.iqi
educa{ia
la
grija
ei
de
mami fali de ei"... Predarea cintului bisericesc nu
pentru
bisericl
de
faf5
nu simti recuno$tinfa
inimii'- Din geografie qi istorie' acolo unde
pietatea
sufleteascd,
ina-,,-,ui"u
.i
urm6reqte emolii artisticl
cd pafria noastrd a fost totdeauna puferli
la
ajungd
,,convingerea
aceste obiecte se predau, J.piii'i."Uti".i
Ca mijloc eficace pentru atingesin"gur-stipinitor"..'
prin
autoiitaiea-larului
9i
ternici prin credinla ort;;;t
a rugdciunilor, frecventarea slujbei
iotti."i'obligitorie
exterioari'rea scopului principal ."-."."'"t'f""ia
p' 792-799'
voinlei lui Dumnezeu"...- iBecr- Eap.', t896' VI'
dumnezeieqti, supunerea'.efait."..
tB ollepx. Ecd.,, 1889' XXI ' P' 216'
^
t e o l - l e ' p x .B e d ' > , 1 8 8 8 ' X X I I I ' p ' 1 6 9 . l . / I '
,,, o asemenea organizare a invil5mintului primar iqi gds91 justificare qi in considera{iu.ni de ordin
put.i ti inile^prinsd decit de resortul bisericesc' ale
economic: opera vasti intreprinsd de Pobiedonostev nu
VI, p.79i._<,ll.uct'ua...,>, I, p. 384-386'
rcg\,
Eep.>,
<Becr.
ieftin.cdrui qcoale costau muli m-Ji
,, S. A. Racinschi, ndscut in 1836, a fost profesor de boianici la Universitatea din Moscova' In 1867'
1875 s-a coniui - in saiul siu natal Tatevo, din gub' Smolensc' iar in
pdri.sind catedra, ,-u uq"riilu-."qia
s-a aqezat in qcoald, unde a dus aceeaqi via{i
primar qi, pdrisindu-qi .u.u.toi"."usci,
iacrat invilimintului
predoC9u mai insemnatd caracteristicd a.Scoalei lui Racinschi era
cu elevii, devenind .n
"irniiu'inuafa,ot.
era religia, iar dupi religie - cintul biseprincipal
obi".i;i
.luu".
;'ii-bii
t"
minarea covirqitoare
;;;;;";;
rpi.iLul bisericesc esre insuqirea indispensabilS a qcoalei ruseqti
ricesc. Racinschi a fosr r"er,"?i..rr .."l.pii.i-.a
c
rezind ci,,principalul.este.spiritul qcoalei" (<[!eprce'.Bed'>'
m
e
t
o
a
d
e
d
e
i
n
t
e
r
e
s
a
nationale. Dinsul nu se
(inentuziast qi ideviratul suflet al gcoalei
Fiini
u"-p"iigog
p.
7
tg-723).
lBB9, XXXIII, p. 374; XXII,
qi de adverchiar
qi
admirate
recunoscute
fost
au
ce
la^succese
ajungd
fiinlatd de el), Racinschi u-i"Uiti, si
ajuns modelul dupi care
$coala infiintatd de.Racinschi a
sarii fui pe terenul p.d";;;-(%ii1r,'y
!7-Ot).
qcoale a fost imbrdliqati de citre Pobiedonos{ev' care
s-a format qcoala bisericieaic6-parohiali. Ideea- acesiei
I), cate a luat parte si la
II, p.5-6,'38-4
iiii"i'i...r,
era prietenul inrim qi;;i."t;;iil-nu.inr"rti
(.<^En'Bed'>' 1887' XXIV' p' 945q.out"i"
bi."..-putohiule'
tu
privire
cu
ocirmuirii
ale
ulterioare
lucririle
rurald" (<<C",rt'ii"ii" p"ajgogi." in mai multe artiiole, cum qi in cartea "$coala
946J. Racinschi li-u
"*p",
1902.
in
cxal urxo,,rar>).A murit
,, lntr-o scrisoare citre Alexandru III Pobiedonosfev scria ci. pentru punerea in aplicare a "Pravilepu.t.u r-iJtului de mulli bani, -insd banii puqi aici vor fi' binelor.. privitoare la qc. uiser.-paroh. .,"uoi" ain
II'
" -ilioun.."'.ir,t
aestinut. pentru multe institulii savante"' ,'[Iucuna"""
intetes, mult -ai rodrricidelt'.."r.
p.
40.
'
2:\ V. mai deParte'
'o E. E. fttuucrcuil. ,,Kortcrautuu l\erpoauu l7o6e0ouoc4ee" in rev-'^"llctopuvecrcufi,Bectuut<-"' 1907'
XV' p' 27e'

ii,i.zs
rv, p.268,cfr. ,,Qeprca.";;i:,-i'8';0:

-ii;1ber, irrrr, p. 1486.-"En.8e01"te04,

185

"" V. mai sus o. l0l.


20
Preasf' Augustin (in mir - Andrei Gulianilchi) s-a niscut in 1838
..
^
in gub. poltava; gi-a ficut sl
diile in gc. spirit' din Lubni' in seminarul din Poltava gi
in Academia din chie*v, unde a fost'El p.oioo.
1863-1870' Cilugdrindu-se in 1864, la 1870 a fost numit
rector in seminarut din vilna, iar in lggl
episcop-vicar in eparhia Riazanului, trecild apoi la
.Chiqiniu, "nae a st,,jii .inci ani. e muiit i' is92, rii
episcop eparhiot in ep. Ecaterinoslavului. Ep.. A.ugustin
sja fdcut
p.1., Ir.ie.ii" tuii""lrgl..,
hi",
care unele s-au publicat in revista Academiei din Ctriev. F cunoscuti
"r";J;;;i c'ariea lui
de teologie frn?amenta
i n t r e b u i n l a t d c a m a n u a l i n s e m i n a r i i l e t e o l o g i c e . _ , , T p y d t t . . . , , , l l , p . i Ei
AS_StZ.
27.-Arhiepis.copul
Serghie, pind la cilugrrie - Nicolae Liapidevschi, s-a ndscut in
or. Tula, in lg2
$i-a ficut studiile in seminarul din Tula qila Academia din Moscova, ierminind-o cu titiu
a. ilugirt.,
te-ologie' S^-a cilugirit in 1844. Timp de mai mulfi ani a fost profesor,
inspector $i rector la Academia d
Moscova. ln 1860 a fost numit episcop.de cursc
i"'.;;;'cil;i;iurui
I ni"il"-i.
a fost mutar din eo. Caz
nului la 2l august 1882, Ei a stat aici pini la t2 ian. 1891, cind a fost
t.j"ri...iiu'o;;;:-i.-'isb5
numit mitropolit la Moscova, unde-a gi murit in 1898. Arhiepiscoput;..lni"
a f o s t u n c r e d i n c i o s a d "e,p. t
regimului lui Pobiedonosfev - regim de forme stricte biseriieqti-i"rigi."i.',,Martor
apropiat al muncii
isprdvilor pururea pomenitului.mitropolit Filaret", Serghie, i"tr-"a.t;i,,"
pe$it pe urmele marelui rivn
tor.al ortodoxismului 5i al bunei.orinduieli bisericegti- (Jin_ iescriptul
lui Serghie de mitr,
fu.rluird nr-i."u
polit)' om cu vasti culturi teologicd, adinc cunoicitor
al canoinelor bisericeqtr, Serghie a fost,,adept si
guitor al indeplinirii stricte a pravilelor aposroleqti
qi'plrt*i"l
;i ul rot.;;;i;;,
;;ift;il;'"i'*ri"-.ii"r
ortodoxism bisericesc". Ca administrator u io"t inlelept gi prudent,
.rrnpei"r li muncito; i|ri ,eg r.---,,rp
dw...", XV, p. I-97.
" Ibidem, D. 20.
2s
V. mai ius p. l|t.
Polojenschi,niscut in 1827,$i-a fdcut studiile in seminarul
^ .t'n Fo'.Isaachispind ta c5lugdrie-Ivan
in Academia din Petersburg. S-a cilugdrit, fiind inci student.
A ficut seiviciul mai multi ani in qcoale.
duhovniceqti - ca profesor, inspector qiiector. in l87l a fost numit
arhiereu-vicar i;4";;;;:
i,
cf-,
qiniului a fost mutat in lf ianuarie_1891, din ep. Tomsc, gi
"#lii.
a rdma,sin Basarabia pind in noiembrie
1g92, cin
printr-un ucaz sinodal' a fost transf_eratin epa;hia ain
nstratran. i" iast lir .auza boalei, a fost pus in dir
ponibilitate qi numit starel^la.men. carbovdl din Basarabia,
iar in lg93 - la man. Tihvin din ep. Novgorodr
lui, unde a qi murit in 1894.- ,,Ep. Isaaihie...-, 1927.
"' Ibidem, p. I2
. 3 2 - u r m a g u l - l u i I s a a c h i e .I n f o r m a J i u n i m a i a m i n u n t i t e d e s p r e N e o f i t v e z i l a s f i r q i t u l c a p i t . I I I d i n a c e a s r
perioadi.
'"
Prin dispoziliunea nr.3800 din 1894 hotdririle_episcopului-vicar,*in
caz de divergenli intre el
deciziile
consistorului, cum;i in acela cind consistorul n, uu..onri.fi
9i
se-qi sctrimbe *"-ri-ii'...pr.t.,
deciziile in conformitate cu rezolu{iile arhiereului-vicar,-.vor
r; t.ecrte'ta efiscopul-eparhiot spre definitiv
rezolvare' (<<Tpyior"'>, xll, p--42)..Aceasti dispoziliune privea chiar gi
acele-ihestiuni care prin dispoziliunil
precedente, sub Isaachie, au fost lisate in sarcina vicaiului.
ra
Preasf. Iacob a mai incredinJat arhiereului-vicar qi vizitele canonice prin
eparhie (,,Rev. Soc. Ist.Arh' Bis"', XVIII, p' 14)- E'P. Iacob,- pini la cilugirie.loan
Piatnilctisja niscur in 1844 in gub. calu
ga' A^ficuf studii in qc. spirituali
Ei in ieminarul din caluga, cum gi'in ecaalmiu din Moscova. ,{}ost-p.u
qcoale duhovnice$ti timp.de l6 ani. Cilugirindu-se i1 1886,
a fost numit rector al seminarului Vifar
f"tgt^ii
In l89l a fost numit arhiereu-vicar in mitropolii chievului, de unde
i" ir.'isss
a trecut in eparhia chrqi
niului ca episcop-eparhiot. Peste gase ani a fost transferat in
eparhia ruroriuu, inaintat in gradul de arhieprs
cop; de acolo, in 1907, a fost mutat in ep. din Simbirsc, iar in isto in ep. La"anrtui, unde a ajuns la gra
drl
S;,;rede ci a murit in 1926.-,,Rev. Soc. rst.-Arh. tiir.,l
9 r' . .<l
T l pydbt"'',
l:j3lit.
, xvttt, p.7_126.
XV, p.
Ucazul mentionat schimba vechea orinduiali, prin care
.
arhiereul vica
,23,.
primea 1600 ruble anual de
[a patru mdnistiri: DobruEa. Japca, F'rumoasa qi Curchi.
tE <O6sop...>, p.
t t I- I 12.
'"
Misura aceasta n-a fost localS. Sinodul, in genere, a socotit necesar
in aceastd perioadi, chiar sut
Alexa,ndru
in mai multe consisrorli membri
Ihidem, p. I19.
^lll,:i
ill.:sci
"" La sfirsitul
perioadei, in ddrile de seamd despre executarea
""t.uUu!.tu.i._
lucidrilor Consistoiuiui, se ficea de obr.
cei menliune cd,,in executarea afacerilor activitatea Consistorului
e suficientd.,.-,,Rev. Soc. Ist.-Arh
Bis;',^XVlll, p. l5 - 19.
, , R e v . S o c . I s t . - A r h . B i s . , . ,X V I I I , p . t 7 _ t 8 .
) , i ," T ! y d y . . . , . . X V I t . 4 4 ,
Isaachie", p.. 14. programul e publicar in <En. B;A'.>, 1872, VIIL
'"
), :F1,.
Ibidem, p. 23-24.
a2 <T.py)w";>,
X.II, e'
..
!3. ..47..-,La-sfirqitul perioadei, protopopilor li s-a mdrit salariul pini la 300 r.
din sumele de bani ale fabricii
de lumindri. E de notat cd protopopii fiind impovirali .u',,ul.o".utir.,
cancelariilor qi socotelile u;1e.1;"' nu aveau pu.tinli sd-9i i"a"piinea".a'inaaioiirit"^mai
i111po.turrt"a".onou.
citori ;i povdluitori ai clericilor, aqa. ilcit irhipistorii opinau pentru
r.rii.*
protopopilor de adminisrraT.a-!ol-q91919tEi ofrandelor de tot felul Ei de orice corespondenld privitoare la ele.- ,,Rev. Soc. Ist.-Arh
Bis;', XVIll. p. 19.20,21.
o''
Ibid.em.
aa Istoricul
fab,ricii eparhiale de luminiri in aceasti perioadi este expus
mai departe.
"'- Congr. 1896, jurn. t8.
o"
C o n g r . 1 8 8 8 ,j . t 0 .

186

a 7 C o n s r . 1 5 9 6 ,i . 4 , 5 ' V ' ; i C o n g r ' 1 8 8 8 ' i ' 6 ' 7 '


o^ Congr. t897' i' 16ov'
r'
* A';;;:;r'. i-ac;i.' i' I 8' R el er u t uI Preot ut ui
.G ^Lasc
9; Referatul pt.eotului vl' Pranilchi'
i-a91,'i.
"'Z;;;;r'.
19'
s; Cnnsr. 1894, i' 4; Congr' 1895' i'
"t ' ' c ' o i T r . I s g i , ' i .
C
- Cc o
, n, rg|rr.. 1 8 9 7 , i ' I 6 '
1 8 9 2 ,i 9 ; C o n g r ' . 1 8 9 3 ' i ' 1 4 '
- : h
s i n d u l u i , c a r 'e. s^ e
Lo
^ *t ixr-i rr -i ::,., . . . p r^e. -o^fti im
mi ii i d
r tiinn e p
narhia Chiq
"5 n
foarte i.t"iesa.rt5 motivarea acestei
J.26.E
preolrmrr rn
munca
complicS
relatjv,
..
.""u
i"."ila de^ felurite natiuni,
de a se foloafli la margin"u i.p".iului'qiirl
dreptul
acordat
fie
sa-i
riurutri,
pentru folosul t'i...i!ii ii
indeolinirea indatoririlor ei de slujitori
"i
si di locuinle de la Parohieni"'
5'
"'o C o n g r . l S S 7 , i .
Congr- 1897, i' 20'
Congr- 1895' i' 25'

"

ll 3fg;;,t"itf;',fiu respins
in
:"t..,c.1:
l:'i:l:::,i::1?'*.IlT,i:'11
?i;.tlu?
v'
i' 16'
" .uuta qi 3".
25 cop. in-ioiosul viduvelor qi orfanilor'indreptatd contra dirii d" ;;

jud'Soroca

'n ConPr- 1889,i- 8'


ot Congr. 1897, i' 5' 15'
"c;|;7;.1ssi,'i"

i. t3; te03,i' 25'


ia; t$2, i. 2.;18e3,

n' Cor.ir. 1883,i' 24; 1895,i' 4' 5'


uo Congr. 1889'i. 3'
u ' c o i g r ' 1 8 9 1i,. 7 : 1 8 9 3 i, ' 1 5 '

candidalii (iurn' l6)'


ii NT;;.J;", a fixar mai mulli misionari,dl;lt nronuneaarhiepiscopia,indicind 9i
scopurllemlslocd
declarind
lnisionarismuiui'
"pentru
chestiunii
ci qi situalia
Abia pesteun an preolimea revine asupra
sectanlilor,
il
.;'J';;:;;
u:_..1r_t:,liilocul
nare are mare insemnatatenu numai invi{itu." motiv, se cere ca misionarii.sSse afle cit se poate mai mult
acest
jurnalul
exterioarea misionarrloreparhiali" Ei, din
lor. ,'De aceastaidee"- menlioneaze
c-u piiJi
misionarilor'
rimp printre cei riticiti ca si-i indrumezeEi
sediile
"i.rii
pentru
puncte
;," .iso3,^cind a fixat anumite
consresului- ,,s-a catau)t, ;.;;;;J'
necunoscute"'
f'otatit"u'Iongi"tului n-u.fo't,respectat6'din cauze
lucr-uaprobatde chiriarh. Cu toate acestea,

Mai.<reparte
o a n c lree i
"9'111":-^.q!'?e-t'oiaii'it'
d i n t r e p e r s"on-g:":1'.T;::#*;
D
' r i v i n l an u m i r i i m i s i o n a r i l o r

'*'#"1*0"'",;?0"(':T;ri:irt;5:

i:'r'i.

' ' C o n s r . 1 8 9 7 i' . 5 '

dl."l9*r8_::."^:::i:lT":.T'.t:l-;i',iJ:
:i ZZl:;.ii,l{t',
," u".^"n"3,r9,'s.;
qi executai: }1,.'
#i#:#:'u:'"T1""""
o schimbare, spre qtiinli, ciliuzire

ir.,,intregi*",'fi;;;i.i
de revizuire a bugetului pe an. lgg9,
15'
;J'...-- l. 6; V. ;t ,rnsi' tlin 1891' i'
I9'
1
8
8
3
,
d
i
n
i
'
C
o
n
g
r
.
"
din t8e3' i'

"' ' t a;;;|;r. i'r, t$|,'j'6;

v' si consr'

7'

Congr. din 1883' i' I

,^^^
',i
j'g"Tifi.:'::gt1"o"gl'
va consimli'
"nilf{r,X'.1,J.'"t';&'?rJ'i"';"",*?
daci
.::?":-l:
:::.'^":^*:t
achite,
si
".:,1:r:lr:,
protopopesc
cerc
fiecare
de instructie duhovniceqti,dispunintl c_a

decitorii
din fondurile proprii'- i' 12- t 3'