Sunteți pe pagina 1din 14

III.4.

IDENTIFICAREAVRSTEIPEBAZARADIOGRAFIILOR

III.4.1.NOIUNIGENERALE
Radiografiiledentare,indiferentdetipullor(panoramice,retroalveolare,bitewing,etc.)
reprezintuninstrumentextremdevalorospentrumediculdentistattpentruaputeapune
undiagnosticmaiprecisalunorafeciunictipentruaevaluacorectitudineaunui
tratamentefectuatsaupentruacontrolaevoluiantimpauneiafeciuni.
Considermcnelegereaunornoiuniintroductivelegatedeinformaiilepecarele
furnizeazoradiografiepoatefiextremdeutilnprocesuldecunoatereinvarea
morfologieidinilorumanipermaneni.
Pebazainformaiilorcarevorfifurnizatencontinuareveiputeaaflacumsepoate
determinavrstaunuicopilpebazaunorradiografii.
Deoarecedezvoltareadinilorsefaceduposecvenrelativprecisesteposibils
estimmvrstaindividuluipebazastadiuluidezvoltriidinilor
Onelegereaacestorfazededezvoltarepoatefiutilnunumaidinpunctdevedere
medicolegal(dacsesolicitapreciereavrstei)daridinpunctdevedereclinicdacse
doreteapreciereaunoraspecteanormalealedezvoltrii.
Primullucrucaretrebuieslfacemestesnelegemcefeldeimaginisuntsurprinsede
oradiografieicereprezintele.
Sunttreiaspectecaretrebuiescnelese:
1.CULOAREA:
Radiografiiledentaresuntimaginialbnegrucunumeroasetonuridegri.Trebuies
reinemurmtoareleaspecte:
Culoareaalbreprezintradioopacitatea.Estespecificesuturilordurefoartebine
mineralizate.Dupcumdejasaspus,smalulestecelmaibinemineralizatesutdin
organismicelmaidur.nconcluziesmaluldentarvaapreapeoradiografiecafiinddeun
albintens.
Culoareaneagrreprezintradiotransparena.Estespecificesuturilormoi,
nemineralizate.Deci,peoradiografievomvedeapulpadentar(esutnemineraliat)de
culoareneagr,plasatnmijloculdintelui.
Nuaneledegrivorreprezentacelelaltestructurianatomiceidentare.
Cuctnuanadegriestedeplasatsprenegrucuattradiotransparena
estemaimareiexistomineralizaremairedus.
Cuctnuanadegriestedeplasatsprealb,cuattradioopacitateaeste
maimareiexistomineralizaremaiaccentuat.
2.ETAPELEDEFORMAREADINILORIFAZELEDEERUPIE.
Suntpatruetapeimportantecarepotfisurprinsepeoradiografiepanoramic:
Primaevideniereamineralizriirdcinii;
Coroanadentarcompletformat;
Erupiadinteluiiocuparealoculuipearcaddentar(ncadrulacestei
etapepotfisurprinseimaginicurdcinidentarendiferitefazede
formare);
Finalizareaformriirdcinii.

Dinteeruptpearcadcurdcina
completformat
Albinte
ensspecificcsmalului
dentarputernicmineralizat
Nuandegrispeccificdentin
neii
cementtului(esutu
urimaislab
b
minerallizatdecttsmalul)
Nuandegrispre
enegruspeccific
esuturilornemine
eralizate(pu
ulpa
dentarnacestcaaz)

Fig.III27Detaaliudin
raadiografiapan
noramic

Fig.III28Rad
diografie
panoramicaunui
pacientcude
entaie
mixt.

Dinitemporari,,ncpreze
enipe
arcad
d
Proce
esderizalizdeclanattla
nivelu
ulrdcinilordinilor
temp
porari
Dinte
eleperman
nentdenlo
ocuirecu
coroaanacompleetformati
rdccinanplinprocesdefformare

Fig.III29Detaliudinraadiografiapan
noramic

3.ELEMENTELEDEMORFOLOGIEDENTARPRECUMIESUTURILE
NCONJURTOARE.
ngeneral,peoradiografiedentartrebuiesfimcapabilisidentificmmajoritatea
elementelorcomponentealeodontonului,aacumaufosteledescrisencapitolul
anterior:
Coroanadentar,rdcinadentar.
Smalul(1),dentinacoronar(2),dentinaradicular(3)dentinaradicular,
camerapulpar(4),coarnelepulpare(5),canaleleradiculare(6).
Osulspongiosdinseptulalveolar(7),laminadura,creastaalveolar(8).
Spaiulperiodontal(9).(fig.III30,31).

Fig.III30Elementeleanatomicevizibilepeoradiografieretroalveolar.

Fig.III31Elementeledemorfologiedentarvizibilepeoradiografie
retroalveolar.

NILERADIIOLOGICEE
III.4.2.CORELAIIDINTREEVRSTIIMAGIN
ncontinuarevorfipreezentatectevaradioggrafiiseriateepecaresepotidentiffica
diferitellestadiidedezvoltarealedinilorputnduse
efaceoaprroximativeevaluareavrstei
copilulu
ui.
D
Dupcums
saspusdeja,existnu
umeroifacttorigeneralliilocalicaarepotduce
ela
ntrzierisau,dinccontr,laacccelerrialeeacestorfazze.
O
Ocompara
ientrevrrstaestimattradiologicciceareallpoatesofereinform
maii
utilemeediculuipen
ntruaputeaadecidedacerupiassenscrienprogramulnormalsau
uexist
abateri..nimaginilecareurmeeazesteprecizatvrrstabiologicc(real)apacientuluiiladata
efecturiiradiograffiei.Puteieestimavrsstaradiologicapacien
ntuluifolosinduvdettabelul
cusecveenaerupieeidinilorp
permaneniisestimaaidacntrreceledouvrsteexistsau
nucoincciden.

4 anii10lun
nisex:M

Figg.III32

Anceeputminera
alizareamugurilorcoro
oanelormollarilorsecun
nzipermaneeni.Se
consttatunniveeldeminera
alizaremaia
accentuatp
pentruceiin
nferiori.
Sadeeclanateru
upiaprimillormolaripeermaneni.
Coroa
aneleincisivvilorperman
nenisuntfo
formateisadeclana
atrizaliza
rdccinilorincisivilortempo
orari.
Suntvvizibilecoro
oanelecanin
nilorpermaneniplasatedestuldeeprofundn
oaseleemaxilare.Aceastpo
oziieprofundvafiun
nuldinmotiivelecareva
agenera
lungim
meamarea
ardcinilorcaninilorp
permanenii.

5 ani i
4 luni sexx M

Fig.III33
3

nceppe mineraliizarea coroaanei molaru


ului de 12 ani
a
Molaarii de 6 anni sunt n pliin proces dee erupie.
Este declanat rizaliza la nivelul grup
upului incisiiv. Coroanele incisivilo
or
perm
maneni sunt formate.
S-a pierdut
p
prem
matur dinteele 8.4
Se observ moddul n care molarii
m
temp
porari 6.4,66.5,7.4,7.5 m
menin ocluzzia,
pstrrnd spaiuu vertical peentru erupia
a primilor molari
m
perm
maneni.

5anii7lunisexM

Fig.III34
4

Avanseaz
mineraliza
areacoroan
nelormolariilorsecunzi.
Molariidee6aniauerruptiausttabilitconta
acteocluzalee,darforma
areardciinilor
continu.
orsuntform
matedarnccnusadeeclanatrizzalizardccinilor
Coroaneleepremolarilo
molarilorttemporari.
Erupincisiiviiinferiori..Incisiviiinfferioritemp
porariaufossteliminai.

Erupincisiiviisuperiorri.Maipersis
istincisiviilateralisup
perioritemp
poraridarsee
gsescnu
ultimafaznaintedea
avulsie.
6anii1lun;sexM

Fig.III35

ncepeerup
piaprimilorrmolariperrmaneni.Seobservb
bunaminera
alizareacorroanelor
a
acestordin
i.

ncepemine
eralizaream
mugurilorm
molarilorseccunzi.
Grupuldinilorfrontaliitemporarincesteprrezentpearcadedareestedeclanata
r
rizalizaincis
sivilortemp
porari.

6 ani i 10 luni sexx F

Fig.III36

Au erupt moolarii de 6 ani


A
a dar rdcinile lor sunt
s
n plin proces
p
de fformare.
A erupt incisivii inferriori dar rddcinile lor nu sunt com
Au
mplet formaate.
I
Incisivii
supperiori tempporari sunt nc prezen
ni pe arcadde dar rizaliiza rdciniilor este
c
complet.
L incisivii superiori permaneni
La
p
a nceput prrocesul de formare
f
a rdcinilor.
Coroanele caninilor
c
peermaneni i
a primilorr permaneni sunt form
mate.

Radioggrafiilea2pacieninvrstde7
7anicareevvideniazm
micidiferen
necarepotfi
preze
entelapacienideace
eeaivrst.
Fig.III37

Fig.III38

Aparmu
uguriimola
arilordemin
nte.
Coroaneelemolarilo
orsecunzisu
untcomplettmineraliza
ate
Molariide6aniiauocupatlloculpearca
adedarrd
dcinilenussuntcompleet
formatee.
Coroaneelepremola
arilorsuntfo
ormateiarrrizalizard
cinilormollarilor
tempora
arisuntnp
procesderizzaliz.
Coroaneelecaninilorsuntcomp
pletformatee.

7 ani i 5 luni

Fig.III39

Coroanele molarilor
m
seecunzi compplet formatee.
M
Molarii
de 6 ani i-au luat locul pe
p arcad ia
ar rdcinille lor sunt aaproape com
mplet
f
formate.
I
Incisivii
perrmaneni auu erupt dar rdcinile lor
l sunt n plin
p proces de formare.
S
S-au
pierduut prematur molarii tem
mporari 7.5,,7.4 situaiee care poatee deveni o su
urs de
e
eroare
n tipparul erupttiv ideal al premolarilo
p
or inferiori drepi.
d
S
Sunt
foarte vizibile (binne mineraliz
izate) coroa
anele premoolarilor i caaninilor
p
permaneni
i.

8anii6
6lunisexM
M

Fig.III40

Apexuriilemolarilorrde6anisu
untnchise.Coroanam
molarilorseccunzieste
minerallizat.Seob
bservrizaliizanfazd
dedebutlan
nivelulmola
arilortempo
orari.
Incisiviipermaneniiauterm
minaterupiaiarrdciinilelorsuntaproapeccomplet

formatee.
Estedecclanatrizzalizardciinilorcaniniilortemporariiarcanin
niipermaneeniau
rdcinanplinpro
ocesdeform
mare.
8anii6lunisexFF
Fig.III41

ncepeform
mareardccinilormola
arilorsecunzzi.
R
Rdcinilep
primilormo
olarisuntco
ompletform
mate.
P
Premolarii
icaniniiinfferiorisuntnprocesdeeerupie.
M
Molariiica
aniniitemporarisuperiiorisuntnccprezenip
pearcad.
P
Procescario
oscoronarp
pe4.6;distrruciecarioa
asmasivcuinteresa
areacamereei
p
pulparelan
nivelullui3..6

9ani

Fig.III42

Aparmu
uguriimola
arilordemin
nte.
Minerallizareamola
arilorsecun
nziesteavan
nsat.
Rdcin
nilegrupulu
uiincisivinfeeriorsuntfo
ormate.
Rdcin
nilegrupulu
uiincisivsup
periorincom
mpletformate.

Rizalizaaccentuat
acaninilorimolarilo
ortemporarriinferiori.

9anii6luni
Fig.III43

nceps
secontureezerdciniilemolarilorrsecunzi.
Caniniiiinferiorinp
plinprocesdeerupie.
Aparmu
uguriimola
arilordemin
nte.
Rizalizaaccentuat
lanivelulp
primilormo
olaritemporrari.

9 ani

Fig.III44

Grupul incisiv are rdcinile complet


c
forrmate.
Declanat rizalizaa la nivelul molarilor i
caninilor temporari.
A erupt primul prem
molar superrior stng: 2.4.

10 ani

Fig.III45

Grupul inciisiv complett erupt i format.


R
Rizaliza
canninilor tempporari este n
faza acceentuat.
P
Premolarii
1.4 i 3.4 suunt n procees de erupiie iar ceilali molari tem
mporari se gsesc
g
faz acceentuat de rizaliz.
n
r

10anii6luni
Fig.III46

Avanseazfformarear
A
dcinilorm
molarilorsecunziinceepeerupialor.
4
4.4,3.4,3.5
5,2.4,1.4su
untnplinp
procesdeerrupie.
E
Estevizibilr
rolulprimilo
ormolaripeermanenin
nmeninereeadimensiu
uniiverticalea
o
ocluzieiip
pstrareasp
paiuluipentrupremola
ariimolariiisecunzi.

11ani
Fig.III47

Molariisecu
M
unzisuntnfazadeeru
upie.
P
Primiimola
aripermaneenisuntcom
mpleterupiiformai..Seobserv
lanivelulccelor
s
superioriim
mportantep
procesecario
oasecarea
audusladisstruciapriicoronaree.
P
Primiiprem
molarisuntn
nfazadeerrupie.
R
Rizalizamo
olarilorsecunzitempora
ariesteextrremdeavan
nsat.
E
Erupcanini
isuperioriia
arceiinferiioridejasun
nterupi.

11anii6luni
Fig.III48

EErupmolariiisecunzi.
A
Aueruptat
ttcaniniisu
uperioricttipremola
ariisecunzi.

ncepemine
eralizareaccoroanelorm
molarilordeeminte.

12anissi6luni

Fig.III49

Toidiniisu
unterupip
pearcad,m
maipuinm
molariidem
mintealecrrorcoroaneese
a
aflnplinp
procesdem
mineralizaree.
S
Seobserv
existenaunuitratameentendodonticlanivellullui4.6

13 ani
fig.III50

S
Status
dentaar ideal penntru vrsta de
d 13 ani.

14 ani si
s 6 luni

Fig.III51

SStatus dentaar la vrstaa de 14 ani.


N exist mugurii
Nu
m
molaarilor de miinte.