Sunteți pe pagina 1din 28

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.

GEROVITAL S.R.L

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII


N MUNCA N CADRUL S.C. GEROVITAL S.R.L
Student: Alexandra FOAN, Anul I Master ISSM, Facultatea IMST
Conductor tiinific: Sl. Dr. Ing. Chivu Oana, Departamentul TMS
Auditarea securitatii si sanatatii in munca reprezinta examinarea sistematica prin care se determina daca activitatile
si rezultatele aferente satisfac dispozitiile planificate, daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt adecvate pentru
realizarea politicii si a obiectivelor organizatiei. Scopul principal al auditului SSM este de a evalua neconformitatile in
raport cu reglementarile in vigoare din domeniu si de a concepe actiunile corective necesare pentru eliminarea acestor
neconformitati.

1.INTRODUCERE
Auditul securitatii si sanatatii in munca
mai este definit de SR EN ISO 19011:2003 ca
fiind 'un proces sistematic, independent si
documentat pentru obtinerea dovezilor auditului
si evaluarea obiectivitatii acestora, pentru
a determina masura in care sunt indeplinite
criteriile auditului'.
Securitatea muncii presupune absenta
pericolelor de accidentare si inbolnavire
profesionala in procesul de munca.Aceasta stare
este,insa, o stare ipotetica spre care se tinde prin
stabilirea si punerea in practica a tuturor actiunilor
preventive.In realitate, exista niveluri de securitate
a muncii a caror punere in evidenta necesita un
demers documentat de apreciere calitativa si de
evaluare cantitativa. Nivelul de securitate al unui
sistem de munca este un indicator invers
proportional cu nivelul de risc: cu cat nivelul de
risc este mai mare, cu atat nivelul de securitate
este mai mic.
Auditul securitatii si sanatatii in munca
este un proces, in sensul definit de SR EN ISO
9001:2001, pentru ca utilizeaza resurse umane,
financiare, tehnice si de timp pentru a transforma
datele de intrare in date de iesire, acestea din
urma constituind rezultatele auditului.
Dovezile auditului sunt constituite din
totalitatea informatiilor obtinute prin interviuri,
examinarea documentelor (inregistrarilor) si
examinarea
conformitatii activitatilor
si
a
conditiilor cu prevederile reglementarilor in
domeniul SSM. Dovezile auditului trebuie sa fie
corecte, sa poata fi verificate si sa fie
relevante pentru criteriile auditului.

Criteriile auditului sunt formate de


totalitatea prevederilor legale, standardelor si a
cerintelor specifice unitatii, fata de care
auditorul compara dovezile de audit colectate,
privind obiectivul auditat. Criteriile de audit
sunt identificate inainte de inceperea auditului si
sunt selectate in functie de tipul de audit si de
scopul efectuarii auditului.
Criteriile de audit pot fi diferentiate astfel :
-cerinte ale legislatiei de SSM si/sau principii,
reguli de buna practica pentru auditul de
conformitate ;
-cerinte ale modelului de sistem(referentialului)
pentru auditul de sistem.
Prin evaluarea conformitatii se determina:
- gradul in care criteriile auditului sunt efectiv
implementate, exprimat prin nivelul de securitate,
indicator conventional ce exprima global starea de
securitate a muncii la un sistem de munca;
-eventualele neconformitati fata de criteriile
auditului si masurile corective/preventive care
trebuie
luate
pentru
eliminarea
acestor
neconfomitati.
Auditul de conformitate trebue efectuat in
cadrul analizei initiale care precede elaborarea si
implementarea unui sistem de management al
securitatii si sanatatii in munca, avand rolul de a
stabili situatia initiala a organizatiei din punct de
vedere al SSM si a servi ca punct de referinta
pentru masurarea si monitorizarea performantelor
sistemului de management in timp.Pe parcursul
functionarii sistemului de management al
securitatii si sanatatii in munca, auditul de
conformitate ofera, pe langa evaluarea gradului de
respectare a prevederilor legislatiei si o apreciere
1

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

calitativa a elementelor sistemului de management


al securitatii si sanatatii in munca.Nivelul de
securitate trebue sa constitue unul din indicatorii
de performanta pe baza carora se realizeaza
analiza managementului securitatii si sanatatii in
munca.
Caracterul
de 'proces
sistematic' al
auditului
securitatii
si
sanatatii
in
munca presupune ca aceasta activitate sa fie
programata si planificata in functie de tipul si scopul
auditului.
Cea de-a doua caracteristica a auditului
SSM, de 'proces independent', se traduce prin
faptul ca aceasta activitate nu trebuie desfasurata de
persoane care au responsabilitati directe privind
obiectivele auditate, tocmai pentru a se
asigura obiectivitatea auditului (SR EN ISO
9001:2001).
Auditul SSM nu trebuie confundat cu
activitatile de inspectie a SSM sau de supraveghere
a SSM, care urmaresc controlul proceselor sau a
produselor din punct de vedere a SSM. Auditul
SSM poate include si efectuarea unor inspectii de
SSM, dar are o cuprindere mai mare, necesitand
un efort mai mare din partea echipei care-1
realizeaza, putand fi planificat pe o durata de cateva
zile sau chiar saptamani.O inspectie de SSM are o
durata mult mai scurta si o frecventa mult mai
mare, in unele situatii, chiar zilnic.
In functie de raportul existent intre
auditor si auditat, auditurile pot fi (conform ISO
19011:2002):
-interne sau de prima parte, sunt conduse de,
sau in numele organizatiei insasi;
-externe sau de secunda parte, sunt conduse de
parti care au un interes in organizatie, sau
alte persoane in numele acestora;
-externe sau de terta parte, sunt conduse de
organizatii de auditare externe independente
(care inregistreaza/certifica conformitatea cu
criteriile de audit).
In functie de domeniul auditului, se pot diferentia:
-audituri orizontale (examinarea fiecarei arii
functionale a unei organizatii pentru a verifica
gradul de corespondenta si implementare a
cerintelor);
-audituiri verticale (examinarea tuturor ar
ilor functionale ale unei organizatii, care sunt
implicate intr-o anumita problematica);
-audituri aleatoare (examinarea punctuala a
unor aspecte, in functie de scopul auditului).

In functie de sistemul de notare utilizat,


auditurile pot fi:
-audituri care urmaresc o evaluare calitativa, la
care indicatorii au aceeasi importanta si sunt
apreciati prin Da, Nu sau Nu e cazul;
-audituri care urmaresc o evaluare cantitativa, la
care indicatorii pot avea diferite grade de
importanta, marcate princoeficienti de
ponderare, iar aprecierea se face prin
acordarea
unui punctaj sau a unei valori procentuale.
Pentru realizarea unui sistem de
mamagement al SSM eficient este necesara
parcurgerea mai multor etape.
In cadrul primei etape, pregatitoare,
angajatorul trebuie sa decida demararea actiunilor
pentru implementarea sistemului si sa asigure
participarea la cursuri de formare, in acest
domeniu, a personalului cu atributii specifice de
SSM si a managerilor care vor juca un rol
important in asigurarea functionarii sistemului de
management al SSM.
Urmand ciclul lui Deming, procesul de
implementare a sistemului incepe cu etapa
de planificare, in care trebuie definita politica in
domeniul SSM, conturarea cadrul general pentru
identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si
punerea in practica a masurilor de control
necesare.
Etapa de implementare propriuzisa implica urmatoarele actiuni:
-stabilirea rolurilor si responsabilitatilor;
-stabilirea procedurilor de comunicare a
informatiilor privind SSM catre angajati si alte
parti interesate;
-documentarea proceselor si dezvoltarea unui
sitem de control al documentelor si al datelor;
-aplicarea unui sistem de control operational;
-stabilirea planurilor si procedurilor pentru situatii
de urgenta.
Etapa de verificare are ca scop principal
imbunatatirea continua a sistemului si se
realizeaza in principal prin:
-masurarea si monitorizarea performantei;
-auditarea sistemului de management al SSM si a
conformitatii cu legislatia in domeniu;
-evaluarea riscurilor.
In etapa de actionare efectiva in vederea
imbunatatirii,
se
realizeaza
analiza
managementului SSM, avand ca baza
rezultatele etapei de verificare
2

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

2. PREZENTAREA METODEI DE
AUDIT A INCDPM.

Notiuni generale
Pentru a se asigura un nivel de
securitate
si
sanatate
in
munca
corespunzator, este necesara aplicarea unor
metode de diagnosticare a situatiei sistemului
de munca format din: executant - sarcina de
munca - mijloace de productie - mediu
de munca, sub aspectul securitatii muncii, ceea
ce implica pentru persoanele care efectueaza
auditul necesitatea de a poseda cunostinte si
informatii despre:
- pericolele si riscurile existente si modul lor de
aparitie;
- materialele, echipamentele si tehnologiile
utilizate in munca;
-procedurile si organizarea muncii, precum si
interactiunile lor cu materialele
si echipamentele tehnice utilizate;
- natura, probabilitatea, frecventa si durata de
expunere la pericole;
-relatia dintre expunerea la pericol si efectele
sale;
-reglementarile legale din domeniul securitatii
si sanatatii in munca.
Cu ajutorul acestei metode de auditare
se stabileste procentual nivelul de securitate
al unitatii, prin compararea masurilor
adoptate pentru riscurile recunoscute cu
prevederile normelor si standardelor in vigoare
(conformitatea cu normele si standardele).
Aceasta metoda face parte din
categoria
metodelor
de
evaluare preaccident/boala profesionala sau 'a
apriori'.
Notiunea fundamentala utilizata in
evaluarile
preaccident
este riscul de accidentare si/sau imbolnavire
profesionala, iar criteriile de evaluare
se bazeaza, pe estimarea calitativa sau
cantitativa a riscului.
Prin evaluarea conformitatii se
determina:
-gradul in care criteriile auditului sunt
efectiv
implementate,
exprimat

prin nivelul de securitate, indicator


conventional ce exprima global starea
de securitate a muncii intr-un sistem de
munca;
-_eventualele neconformitati reale/pote
ntiale fata
de criteriile auditului si
masurile corective/preventive care trebuie
luate pentru eliminarea/prevenirea acestor
neconformitati.
Metoda de evaluare a nivelului de
securitate foloseste cerintele standardului
de securitate SR ISO 19011:2003 si la
auditul
securitatii
si sanatatii in
munca.Astfel,modalitatile prin care trebue
culese informatiile in vederea stabilirii
constatarilor de audit sunt:
-analiza documentelor;
-interviuri directe cu personalul de la
diferite niveluri cu responsabilitati in
problematica auditata;
-observarea directa a activitatilor auditate.
Modul de acordare a punctajelor
pentru fiecare indicator si modul de calcul
al punctajului obtinut si al punctajului
maxim posibil, asigura flexibilitate in
aprecierea indicatorilor , a simplificarii
modului de calcul si a unei adaptari mai
bune la cerintele unei metode de
audit.Aceasta metoda prezinta modele
pentru raportul de actiuni
corective /preventive si calculul nivelului
de
securitate
/
conformitate
general,documente obligatorii care trebuie
sa rezulte in urma efectuarii unui audit de
securitate si sanatate in
munca.
Pentru a avea o intelegere cat mai
corecta cu privire la sensul termenilor
utilizati in domeniul securitatii si sanatatii in
munca,
inclus
in
cadrul
acestei
metode,prezentam semnificatia acestora :
Audit - examinare sistematica prin care se
determina daca activitatile si rezultatele
aferente satisfac dispozitiile planificate si daca
3

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

aceste dispozitii sunt implementate efectiv si


sunt adecvate pentru realizarea politicii si a
obiectivelor organizatiei(OHSAS 18001:2004)
Pericol - sursa sau situatie cu un potential de
a produce o vatamare, in termeni de ranire sau
imbolnavire, dauna adusa proprietatii, dauna
adusa mediului de lucru, sau o combinatie a
acestora. (OHSAS 18001:2004)
Risc - combnatie a probabilitatii si
consecintei producerii unui anumit eveniment
periculos. (OHSAS 18001:2004)
Risc tolerabil - risc, care a fost redus la un
nivel care poate fi suportat de organizatie,
avand in vedere obligatiile sale legale si
propria sa politica de management de SSM.
(OHSAS 18001:2004)
Neconformitate - orice abatere de la
standardele specifice activitatilor, practicilor,
procedurilor, reglementarilor si de la
performanta sistemului de management. etc,
care poate conduce direct sau indirect la ranire
sau imbolnavire, daune aduse proprietatii,
daune aduse mediului de lucru, sau o
combinatie a acestora, (OHSAS 18001:2004)
Sanatate si securitate in munca - conditii si
factori care afecteaza starea de sanatate a
angajatilor, personalului temporar angajat,
personalului subcontractant, vizitatorilor si a
oricarei alte personae aflate la locul de
munca. (OHSAS 18001:2004)
Securitate - stare caracterizata prin absenta
oricarui pericol.
Scopul metodei.
Conducerea persoanei juridice are
obligatia de a asigura la fiecare loc de munca
securitatea si sanatatea salariatilor si a oricaror
persoane care poate fi prezente la respectivul
loc de munca.
Scopul auditului nivelului de securitate
este de a oferi posibilitatea angajatorului de a
cunoaste situatia reala de la fiecare loc de
munca, din punct de vedere al securitatii si
sanatatii si de a lua masurile de prevenire cele
mai potrivite situatiei date.
Caracterul de proces documentat al
auditului
securitatii
si
sanatatii
in
munca presupune efectuarea acestei activitati pe

baza unor documente cu rol de referinta si


inregistrare a efectuarii auditului. Aceste
documente pot include:
- liste
de
verificare
a
criteriilor
auditului,formulare
pentru
inregistrarea
informatiilor
(constatari
ale
auditului,
inregistrari
ale
intalnirilor
cu
auditatul,
etc.); formulare pentru inregistrarea con
cluziilor auditului: rapoarte de neconfor
mitate, rapoarte de actiuni corective/preventive,
raportul de audit.
Metoda de audit a securitatii si
sanatatii
in
munca
vizeaza
componenta auditului SSM, care se refera la
conformitatea cu prevederile legislatiei si are
ca scop evaluarea conformitatii locurilor de
munca si a ansamblului unitatii cu aceste
prevederi, precum si cu prevederile altor
reglementari aplicabile unitatii auditate.
In cadrul unui audit de conformitate,
criteriile de audit sunt constituite din :
-Legea securitatii si sanatatii in munca, nr.
319/2006;
-H.G 1425/2006 - Normele de aplicare a Legea
securitatii si sanatatii in munca, nr. 319/2006;
-Hotariri(ordonante)
de
guvern
care
reglementeaza probleme specifice pe linie de
SSM;
-Instructiunile proprii de securitate si sanatate a
muncii;
-Alte reglementari aplicabile unitatii auditate
(cerinte organizationale specifice).
Avand un caracter general, metoda de
audit a securitatii si sanatatii in munca cuprinde
numai criteriile de audit care deriva din
prevederile legale in vigoare la nivel national
(legi si hotariri de guvern). In cadrul unui
audit efectuat unui anumit agent economic,
metoda va trebui completata cu criteriile care
rezulta din instructiunile proprii de securitate a
muncii si din alte reglementari specifice
agentului economic respectiv, rolul elaborarii
acestor liste de verificare (fise) revenind
echipei de audit.
Evaluarea nivelului de securitate este
astfel structurata incat sa ajute conducerile
4

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

persoanelor juridice si persoanele care se


ocupa cu problemele de securitate si sanatate in
munca la:
-identificarea pericolelor existente si evaluarea

Metoda cuprinde 17 fise de riscuri


generale:
- I Iluminat;
-II Zgomot;
- III Vibratii;
-IV Ambianta termica;
-V Agenti chimici;
-VI Agenti cancerigeni si mutageni;
-VII Agenti biologici;
-VIII Ventilare industriala;
- IX Echipamente de munca;
- X Amenajarea locului de munca;
- XI Amenajarea spatiilor de lucru;
-XII Incendii si explozii;
-XIII Electrosecuritate;
-XIV Sarcinile de munca;
-XV Circulatie, riscuri orizontale si
verticale;
-XVI Protectia colectiva si individuala;
-XVII Organizarea primului ajutor.
Fisele privind riscurile specifice fac
referire la prevederi ale instructiunilor proprii
privind securitatea si sanatatea in munca,
precum si la aspecte facultative, cu caracter de
recomandare, rezultate din 'buna practica' in
domeniu.
Fisele de riscuri generale si fisele de
riscuri specifice se utilizeaza ca liste de
verificare in cadrul auditurilor de conformitate
efectuate la nivelul locurilor de munca.
Fisele
privind
managementul
securitatii si sanatatii in munca au la baza
prevederi ale Legii securitatii si sanatatii in
munca nr.319/2006 si Normelor metodologice
de aplicare a legii si au ca scop evaluarea
gradului in care angajatorul isi indeplineste
obligatiile care-i revin in domeniul
managementului SSM, conform legislatiei in
vigoare.
Fisele privind
managementul
securitatii si sanatatii in munca se axeaza pe
cinci obiective de baza, si anume:
-implicarea conducerii (fisa A);
-strategia, planurile si procedurile privind
SSM (fisa B);
-consultarea salariatilor (fisa C);

riscurilor legate de aceste pericole,


in
vederea stabilirii masurilor care se impun
pentru a asigura securitatea si sanatatea
muncii lucratorilor;

-evaluarea riscurilor in vederea selectionarii


celor mai bune echipamente de
munca, echipamente
individuale
de
protectie
(EIP), substante sau
preparate chimice, pentru amenajarea si
organizarea locului de munca;
-verificarea eficientei masurilor propuse si
implementate;
-ierarhizarea actiunilor de prevenire in ordinea
prioritatii;
-demonstrarea
pentru ei insisi, pentru activitatile comp
onente, angajatilor, precum si
reprezentantilor acestora, ca s-a tinut
seama de toti factorii legati de munca, ca
sunt cunoscute si luate in considerare
toate masurile necesare in vederea
asigurarii unor conditii corespunzatoare de
SSM.
Evaluarea nivelului de securitate va trebui
revizuita ori de cate ori la locul de munca s-au
produs schimbari care pot modifica perceptia
riscului, cum ar fi un nou proces tehnologic,
echipamente sau materiale noi sau schimbarea
organizarii procesului de munca.
2.3 Structura metodei.
Metoda este structurata pe trei seturi de
fise independente si anume:
-fise privind riscurile generale;
-fise privind riscurile specifice;
-fise privind managementul securitatii
si sanatatii la nivelul unitatii.
Fisele privind riscurile generale fac
referire la prevederile Legii securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006, Normelor
metodologice de aplicare a legii si
prevederilor hotararilor de guvern care
transpun directivele europene din domeniul
securitatii si sanatatii in munca.
5

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

-identificarea, evaluarea si prevenirea


riscurilor (fisa D);
- instruirea, perfectionarea si formarea
personalului si propaganda in domeniul SSM
(fisa E).
2.4 Structura fiselor si modul de
utilizare a acestora.
Fisele sunt concepute sub forma
de check-list-uri (liste de verificare) si sunt
formate dintr-un numar de indicatori
(intrebari) care se refera la diferite aspecte ale
riscului analizat sau modul in care sunt
respectate prevederile din legislatie cu privire
la acest risc. Toate fisele din cadrul metodei
au aceeasi structura si cuprind urmatoarele
informatii:
-codul indicatorului, format din numarul fisei
si numarul de ordine al indicatorului in cadrul
fisei:
-textul indicatorului;
-modalitatea de verificare a indicatorului
respectiv;
-punctajul maxim care poate fi acordat
indicatorului;
-punctajul acordat.
Pentru fiecare indicator se mentioneaza
si modalitatile prin care pot fi culese
informatiile pe baza carora sa se faca
aprecierea indicatorului respectiv:
-D prin analiza documentelor relevante;
-I prin interviuri cu angajatii care desfasoara
activitatea la care se refera indicatorul analizat
si cu cei care au responsabilitati privind
aceasta activitate, de la toate nivelurile;
-O prin observare directa de catre echipa de
auditori a activitatii desfasurate.

Deoarece nu toti indicatorii au aceeasi


importanta din punct de vedere al gravitatii
sau frecventei accidentelor de munca sau
imbolnavirilor profesionale care pot sa apara
in cazul nerespectarii lor, punctajul maxim
care poate fi acordat unui indicator a fost
stabilit in mod diferentiat, astfel:
-5 puncte pentru indicatorii mai putin
importanti;
-10 puncte pentru indicatorii de importanta
medie;
-15 puncte pentru indicatorii importanti;
-20 puncte pentru indicatorii foarte importanti.
Punctajul maxim se acorda in cazul in
care cerintele din legislatie la care face
referire indicatorul analizat sunt implementate
si respectate in totalitate. Pentru o indeplinire
partiala a acestor cerinte, punctajul acordat se
reduce in mod gradat, pana la acordarea a 0
puncte, in cazul in care aceste cerinte sunt
total nesatisfacute in cadrul obiectivului
auditat.
In cazul in care in cadrul unei fise
analizate exista indicatori care nu au
relevanta, tinand seama de conditiile specifice
obiectivului auditat, la rubrica prevazuta
pentru inscrierea punctajului acordat se va
face precizarea Neaplicabil.
Prin evaluarea dovezilor auditului in
raport cu criteriile de audit se genereaza
constatarile auditului, care cuprind doua
categorii de rezultate:
- identificarea eventualelor observatii si/sau
neconformitati in raport cu criteriile de audit
si

identificarea masurilor corective/preventive;


- determinarea nivelului de securitate al
obiectivului auditat.
Observatiile si neconformitatile identificate
pentru fiecare obiectiv auditat (loc de munca) sunt
inregistrate
in
raportul
de
actiuni

corective/preventive,
parte
documentelor auditului.

Prezentarea societatii auditate.

principala activitate fabricarea produselor


cosmentice si de infrumusetare.Societatea
functioneaza cu respectarea legislatiei comerciale
si a celorlalte norme legale in vigoare, avand ca

S.C. GEROVITAL S.R.L. este o societat cu


o activitatea organizata si se desfasoara avand ca
6

componenta

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

obiectiv declarat desfasurarea tuturor activitatilor


in conditii de maxima siguranta pentru personalul
propriu si pentru celelalte persoane cu care
societatea intra in relatii de serviciu.
S.C. GEROVITAL S.R.L. are sediul in Cluj,
cu obiective de lucru in orase si localitatile
judetului,in care lucreaza in jur de 500 de angajati.
Dotarea cu echipamente de protectie a
angajatilor este conform normelor in vigoare.
Fiecare lucrator va semna pentru primirea
echipamentelor de protectie.

Avand in vedere conditiile concrete in care se


desfasoara activitatile unui Lucrator in productie
consideram aplicabile urmatoarele fise de riscuri
generale: iluminat; ambianta termica; echipamente
de munca; amenajarea locului de munca;
amenajarea spatiilor de lucru; incendii si explozii;
electrosecuritate; sarcinile de munca; circulatie,
riscuri orizontale si verticale; protectia colectiva si
individuala; organizarea primului ajutor.

FIA I
ILUMINATUL
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
Cod
Indicator
D/I/O
Punctaj
Maxim Acordat
I.1 Condiiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelul seciei sau
D
20
10
atelierului?
I.2 Nivelul de iluminare de la locul de munc corespunde cerinelor sarcinii de
D
15
15
munc?
I.3 Salariaii se plng de oboseal vizual (nepturi, lcrimri)?
I
15
10
I.4 Sursele luminoase sau refleciile lor sunt vizibile n centrul cmpului vizual al
locului de munc?
I.5 S-au luat msuri pentru evitarea zonelor de umbr?

I,O

10

10

10

10

I.6 Sistemul de iluminat corespunde caracterisiticilor locului de munc?


iluminatul general uniform se folosete acolo unde se execut activiti
similare pe toat suprafaa ncperii sau cnd poziia locurilor de munc sau
a persoanelor se modific frecvent n timpul lucrului;
iluminatul general localizat se folosete la locurile de munc unde sunt
necesare niveluri de iluminare diferite i nu este posibil utilizarea
iluminatului local;
iluminatul combinat se folosete la locurile de munc unde sunt necesare
niveluri diferite de iluminare, iar iluminatul general nu poate asigura
cerinele de calitate corespunztoare.
I.7 Angajaii pot s modifice individual iluminatul locului lor de munc n funcie de
precizia sarcinii pe care trebuie s o realizeze?
I.8 Angajaii pot recepiona uor informaiile necesare realizrii sarcinii de munc?

20

20

I,O

10

10

I,O

15

15

I.9 Lucrrile care solicit eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de
aceiai angajai?
I.10 Erorile, defectele, rebuturile sunt mai frecvente la sfritul
schimbului/sptmnii?
I.11 Sunt respectate pauzele prevzute n cursul schimbului de lucru?

10

I.12 Sistemul de iluminat artificial este n permanen n stare de funcionare?

I,O

10

10

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

Punctaj
Maxim Acordat
10
10

I.13 Se asigur curarea regulat a geamurilor (asigurarea iluminatului natural)?

I,O

I.14 Exist sistem de iluminat de siguran?

10

10

I.15 Dup efectuarea unor modificri ale instalaiei de iluminat s-a fcut verificarea
nivelului de iluminare?
TOTAL

10

10

175 170

148

FIA IV
AMBIANA TERMIC
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a
echipamentelor individuale de protecie la locul de munc
Cod
Indicator
D/I/O
Punctaj
Maxim
Acordat
IV.1 Angajaii sunt expui la cldur, frig, cureni de aer sau la intemperii?
I,O
20
20
IV.2 Salariaii se plng de cldur, frig, cureni de aer sau intemperii?
I
20
15
IV.3 Activitatea lor comport probleme de natur termic (transpiraie de postur
I,O
15
15
.a.)?
IV.4 Exist un sistem de climatizare eficient?
I,O
15
12
IV.5 Sistemul de climatizare este ntreinut n mod regulat?
D,I,O
15
12
IV.6 La locul de munc analizat, munca prezint disconfort din punct de vedere al
I,O
15
15
ambianei termice?
IV.7 La locul de munc analizat, angajaii sunt constrni la imobilitate?
I,O
10
10
IV.8 La locul de munc analizat angajaii sunt expui frecvent la surse de cldur
I,O
15
15
sau de frig?
IV.9 La locul de munc analizat angajaii sunt obligai s manipuleze corpuri care
I
15
Neaplicabil
nu sunt la temperatura mediului ambiant?
IV.10 n cazul ambianelor calde sau reci, angajailor li se acord echipamentele
D,I
20
Neaplicabil
individuale de protecie adecvate?
IV.11 Aceste echipamente asigur protecia mpotriva riscurilor existente?
I,O
20
Neaplicabil
IV.12 Aceste echipamente permit realizarea sarcinilor de munc n condiii
I,O
15
Neaplicabil
corespunztoare?
IV.13 La locul de munc analizat, salariaii sunt expui surselor de radiaii calorice
I,O
15
10
(cuptoare, flcri deschise, infraroii .a.)?
IV.14 Exist dispozitive de protecie mpotriva surselor de cldur sau de frig?
O
15
Neaplicabil
IV.15 Sunt prevzute pauze n sistemul de organizare a muncii?
D,I
15
15
IV.16 Salariaii au la dispoziie o ncpere cu temperatur normal?
O
5
5
IV.17 Salariaii au la dispoziie buturi rcoritoare sau calde?
D,I
15
15
TOTAL
260 175
159
FIA IX
ECHIPAMENTE DE MUNC
(maini, instalaii mobile, instalaii de ridicat)
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
3.

HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de
munc
4. HG nr.1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a
echipamentelor individuale de protecie la locul de munc
5. HG 1146/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre
lucrtori a echipamentelor de munc
Cod
Indicator
D/I/O
Punctaj
Maxim
Acordat
IX.1 La alegerea echipamentelor tehnice s-au luat n considerare i aspectele privind D,I
15
15
securitatea i sntatea n munc?
IX.2 Verificrile i ntreinerea echipamentelor tehnice sunt efectuate i nregistrate
D,I
20
20
corespunztor?
IX.3 Utilizarea echipamentelor tehnic este permis numai angajailor desemnai i
D,I
15
15
instruii adecvat?
IX.4 Reglarea, repararea, modificarea sau ntreinerea echipamentelor tehnice este
D,I
15
15
permis numai angajailor desemnai i instruii adecvat?
IX.5 Angajaii dispun de informaii adecvate i de instruciuni scrise privind
D,I,O
20
20
utilizarea echipamentelor tehnice?
IX.6 Echipamentul tehnic este amplasat, instalat i utilizat corespunztor?
I,O
15
15
IX.7

20

15

20

15

20

20

IX.10 Probele experimentale ale echipamentelor tehnice sunt executate sub


conducerea unei persoane desemnate i cu aplicarea unor msuri speciale de
protecie a muncii?
IX.11 Echipamentele tehnice sunt prevzute cu avertizri i marcaje
corespunztoare?
IX.12 Echipamentele tehnice respect principiile ergonomice de proiectare i
utilizare?
IX.13 Sistemele de comand asigur exploatarea echipamentului tehnic n condiii de
securitate?
IX.14 Echipamente tehnice mobile, cu sau fr autopropulsie
Echipamentele tehnice mobile sunt construite astfel nct s se asigure
exploatarea n condiii de securitate?
IX.15 Angajaii care conduc echipamentele tehnice mobile sunt instruii
corespunztor?
IX.16 S-au stabilit msuri tehnice i organizatorice adecvate pentru prevenirea
accidentrii angajailor care se deplaseaz pe jos?
IX.17 Instalaii sub presiune, de ridicat i transportat
Instalaiile sub presiune, de ridicat i transportat sunt avizate tehnic i verificate
de ISCIR?
IX.18 Interveniile la aceste instalaii se realizeaz numai de ctre personal calificat,
instruit i autorizat n acest scop?
IX.19 Echipamentele tehnice sunt marcate n mod corespunztor?

D,I

15

Neaplicabil

15

15

I,O

15

15

I,O

15

15

I,O

20

Neaplicabil

D,I

20

Neaplicabil

D,I

20

20

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

IX.20 Echipamentele tehnice sunt realizate astfel nct s se asigure exploatarea n


condiii de securitate?
IX.21 Exploatarea echipamentelor tehnice se face n mod corect?

I,O

20

Neaplicabil

I,O

20

Neaplicabil

IX.8
IX.9

Exist pentru fiecare echipament tehnic o carte tehnic sau alt document
similar?
Exist pentru fiecare echipament tehnic un document n care s fie specificate
msurile de protecie a muncii?
Echipamentul tehnic este prevzut cu mijoace de protecie adecvate?

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

IX.22 Echipamente tehnice prevzute pentru lucrul temporar la nlime


Alegerea echipamentului tehnic s-a fcut pe baza unei analize a cerinelor de
securitate?
IX.23 S-au identificat msuri adecvate de reducere a riscurilor, n funcie de tipul de
echipament ales?
IX.24 Utilizarea scrilor se face n mod corect?
IX.25 Utilizarea schelelor se face n mod corect?

Punctaj
Maxim
D,I
20

Acordat
Neaplicabil

D,I

20

Neaplicabil

D,I

20

Neaplicabil

D,I

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

15

Neaplicabil

20

Neaplicabil

15

Neaplicabil

IX.26 Tehnicile de acces i de poziionare cu ajutorul frnghiilor asigur ndeplinirea D,I


cerinelor de securitate?
IX.27 Echipamente pentru fluide energetice
D,I,O
Dispozitivele de siguran, aparatura de msur, control, reglare i protecie
sunt n stare de funcionare?
IX.28 Exist instruciuni de utilizare i instruciuni de protecie a muncii pentru
D
fiecare fluid energetic?
IX.29 Exist un program propriu de prevenire i lichidare a avariilor i a urmrilor
D
acestora?
IX.30 Echipamente portabile i unelte manuale
I,O
Echipamentele portabile acionate electric sau pneumatic ndeplinesc cerinele
de securitate din punct de vedere constructiv?
IX.31 Uneltele manuale asigur ndeplinirea cerinelor de securitate din punct de
I,O
vedere constructiv i al condiiilor de utilizare?
IX.32 Uneltele manuale sunt verificate la nceputul fiecrui schimb, fiind utilizate
I,O
numai cele cu o stare tehnic corespunztoare?
TOTAL
590

225

215
Fia X

AMENAJAREA LOCULUI DE MUNC


(principii ergonomice)
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
4.
Cod
Indicator
D/I/O
Punctaj
Maxim
Acordat
15
10

X.1

Angajaii au sesizat probleme ale vederii (lcrimare, usturimi)?

X.2

Membrii comitetului de sntate i securitate n munc au fost consultai la


amenajarea locului de munc?
Dotarea locului de munc este suficient n perioadele de vrf ale activitii?

15

15

20

20

n perioadele de vrf, dificultile de a ordona prioritile n comenzi (oprirea


unei comenzi pentru a porni o alt comand mai urgent) creeaz ncurcturi la
locul de munc?
Exist probleme specifice cu anumite produse particulare?

15

Neaplicabil

10

Neaplicabil

Operatorii reclam unele dificulti n urmrirea n acelai timp a informaiilor


vizuale necesare i efectuarea comenzilor?
Exist obstacole care mpiedic observarea corect a semnalelor luminoase, a

15

15

I,O

15

15

X.3
X.4
X.5
X.6
X.7

10

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
Acordat

X.8

comenzilor sau a pieselor?


n cazul locurilor de munc care reclam poziia ezut, pot fi reduse distanele
i frecvena deplasrilor pentru aprovizionare, evacuarea pieselor, control?
Persoanele care lucreaz n poziia eznd pot s-i ntind picioarele?

15

10

I,O

10

10

X.10 Locurile de munc cu operatori n poziie n picioare pot fi modificate astfel


nct operatorii s stea n poziie eznd?
X.11 Exist angajai de talie mic sau mare care se plng de dureri de spate?

I,O

10

10

10

Neaplicabil

X.12 Persoanele care se plng de dureri de picioare lucreaz n poziia n picioare?

10

Neaplicabil

X.9

TOTAL

160

115

105

Fia XI
AMENAJAREA SPAIILOR DE LUCRU
(cldiri i alte construcii)
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
20

Acordat
20

XI.1 n spaiile de lucru analizate (atelier, secie) cu zone de lucru (chiar punctuale)
unde exist pericolul cderilor de la nlime, s-au luat msurile necesare
pentru a se evita asemenea accidente?
XI.2 Sarcinile sunt deplasate deasupra salariailor?

I,O
O

15

15

XI.3 S-au luat msuri ca noxele de la un loc de munc s nu se propage i la alte


locuri de munc?
XI.4 Culoarele destinate special pentru circulaie sunt amenajate corespunztor?

15

Neaplicabil

20

Neaplicabil

XI.5 Culoarele destinate circulaiei autovehiculelor sunt clar separate de cele


destinate circulaiei persoanelor?
XI.6 Amplasamentele necesare stocrii materialelor sau materiilor prime, sunt
suficiente pentru perioadele de vrf ale activitii?
XI.7 Zonele comune diferitelor locuri de munc sunt suficiente n condiiile n care
n fiecare dintre acestea se desfoar o activitate de vrf?
XI.8 Instalaiile tehnico-utilitare sunt amenajate corespunztor?

15

15

I,O

15

I,O

15

15

I,O

15

10

I,O

15

15

10

10

10

10

20

20

XI.9 Locurile, echipamentele i materialele sanitare sunt suficiente?

XI.10 Pentru amenajarea unui loc de munc, s-au elaborat iniial planuri de
D
amenajare n diferite variante de amplasare?
XI.11 n cazul achiziionrii unui nou utilaj, se ia n considerare necesitatea ca acesta
D
s se integreze n circuitul de materii prime i materiale, n circuitul produselor
finite, al personalului, n planul general de ntreinere, de curenie?
XI.12 Care sunt dovezile care atest ndeplinirea cerinelor de securitate pentru
D,I,O
instalaiile electrice?

11

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
20
15

XI.13 Cile i ieirile de urgen corespund cerinelor de securitate?


D
XI.14 Ferestrele i luminatoarele sunt funcionale i asigur exploatarea n condiii
D
de securitate?
XI.15 Uile i porile corespund cerinelor de securitate n exploatare?
D
XI.16 Cile de circulaie corespund cerinelor de securitate n exploatare?
D,I
XI.17 Dimensiunile ncperilor i volumul de aer corespund numrului de lucrtori
D
i sarcinilor de munc?
XI.18 ncperile pentru odihn sunt amenajate corespunztor?
O
XI.19 Instalaiile sanitare sunt suficiente i amenajate corespunztor?
O
XI.20 ncperile pentru acordarea primului ajutor sunt amenajate, dotate i
O
semnalizate corespunztor?
XI.21 n cazul n care exist lucrtori cu dizabiliti, ce msuri s-au luat pentru
D,I,O
amenajarea locurilor de munc n raport cu nevoile speciale ale acestora?
XI.22 Locurile de munc n aer liber sunt amenajate i otate n raport cu cerinele de D,I,OO
securitate?
XI.23 Locurile de munc n condiii de izolare sunt amenajate i dotate
D,I,O
corespunztor specificului acestora din punct de vedere al cerinelor de
securitate a muncii?
TOTAL
370

Acordat
15
15

20
20
20

20
20
20

15
15
20

Neaplicabil
15
Neaplicabil

10

Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

20

265

260
Fia XII

INCENDII I EXPLOZII
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
Cod

Indicator

D/I/O

XII.1 S-au efectuat investigaii privind sursele poteniale de incendii i explozii?

Punctaj
Maxim
D,I
20

Acordat
20

XII.2 Se cunosc localizrile i cantitile de materiale inflamabile i explozive care


se gsesc n secia (atelierul) n care este plasat locul de munc analizat?
XII.3 Exist n secie (atelier) suficiente mijloace de prevenire i stingere a
incendiilor?
XII.4 Sunt acestea adaptate la tipul de foc contra cruia trebuie s se lupte?

D,I

15

15

I,O

20

20

I,O

20

20

XII.5 Materialele combustibile sunt separate de sursele de foc existente?

I,O

20

20

XII.6 Mijloacele de stingere a incendiilor sunt uor accesibile?

15

15

XII.7 Angajaii cunosc msurile care trebuie luate n cazul unui nceput de incendiu
(i/sau explozie)?
XII.8 n secie (atelier) este pus la punct un plan de prevenire mpotriva riscurilor de
incendiu (i/sau explozie)?
XII.9 Exist "permis de foc" la toate locurile unde se lucreaz cu foc deschis?

20

20

20

20

15

20

15

Neaplicabil

XII.10 Amenajrile de evacuare a personalului sunt meninute n permanen n stare


funcional?

12

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

XII.11 Sistemele de prevenire i semnalizare a incendiilor sunt n stare perfect de


funcionare?
XII.12 Zonele de acces ale pompierilor sunt meninute tot timpul n stare degajat?
XII.13 Afiele i indicatoarele privind incendiile sunt obiectul unor permanente
actualizri?
XII.14 Verificarea extinctoarelor se face n termenul prevzut de norme?
XII.15 n cazul degajrii n atmosfer a unor substane infamabile sau n amestec cu
aerul explozive (ex. fin, zahr, praf de lemn, solveni) exist sisteme de
captare eficiente?
XII.16 n locurile de munc unde apar pericole datorit ncrcrilor electrostatice,
exist dispozitive pentru anihilarea acestor fenomene?
TOTAL

Punctaj
Maxim
I,O
20

Acordat
15

O
O

15
10

15
10

I,O
I,O

20
20

20
Neaplicabil

I,O

15

15

280

245

135
Fia XIII

ELECTROSECURITATE
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
4. HG 1146/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre
lucrtori a echipamentelor de munc
Cod

Indicator

D/I/O

XIII.1 Echipamentele tehnice electrice sunt proiectate, construite, montate,


ntreinute i exploatate, astfel nct s fie respectate limitele admise ale
curenilor prin corpul omului, ale impedanei electrice a corpului uman, ale
tensiunilor de atingere i de pas i ale tensiunilor de lucru?
XIII.2 La exploatarea echipamentelor electrice exist:
- instruciuni de exploatare;
- instruciuni de protecie mpotriva pericolului de electrocutare;
- instruciuni de intervenie i acordare a primului ajutor n caz de
electrocutare
- program de verificri periodice ale echipamentelor electrice i
mijloacelor de protecie mpotriva pericolului de electrocutare.
XIII.3 Care sunt msurile tehnice pentru protecia muncii mpotriva electrocutrii
prin atingere direct?
XIII.4 Care sunt msurile organizatorice aplicate pentru protecia mpotriva
electrocutrii prin atingere indirect?
XIII.5 Pentru protecia mpotriva electrocutrii prin atingere indirect, se aplic i
msuri organizatorice sau numai msuri i mijloace de protecie tehnice?
XIII.6 La efectuarea interveniilor la instalaiile, utilajele, echipamentele i aparatele
care utilizeaz energie electric exist formele de lucru prevzute de
legislaie?
XIII.7 Carcasele i nveliurile exterioare ale instalaiilor i echipamentelor electrice
corespund prevederilor art. 360, seciunea 3, Cap. V din NGPM?
XIII.8 Reelele izolate fa de pmnt sunt prevzute cu protecie automat prin
controlul rezistenei de izolaie?

13

Punctaj
Maxim
20

Acordat
20

20

20

D,I,O

20

20

D,I,O

20

20

D,I,O

20

20

D,I,O

20

20

I,O

20

20

I,O

20

20

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

XIII.9 La instalaiile de nalt tensiune sunt prevzute blocri mecanice sau electrice
astfel nct deschiderea carcaselor i a ngrdirilor de protecie s nu fie
posibil dect dup scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric
respectiv?
XIII.10 Dispozitivul de blocare este astfel construit nct s nu poat fi manevrat
dect cu o scul special?
XIII.11 Automacaralele care lucreaz n apropierea LEA sunt echipate cu dispozitive
de semnalizare a intrrii braului n zona de influen a acestora?
XIII.12 Echipamentele de munc electrice/instalaiile de clasa I de protecie sunt
asigurate cu proteciile cerute de reglementrile n vigoare?
XIII.13 Echipamentele de munc electrice/instalaiile de clasa II de protecie sunt
asigurate cu proteciile cerute de reglementrile n vigoare?
XIII.14 Echipamentele de munc electrice/instalaiile de clasa III de protecie sunt
asigurate cu proteciile cerute de reglementrile n vigoare?
XIII.15 Cablurile i firele electrice sunt n stare bun de utilizare?
XIII.16 Calitatea izolaiilor cablurilor, conductorilor i aparatelor electrice, este
adaptat la condiiile specifice locale (ap, produi chimici, praf, riscuri de
deteriorare mecanic etc.)?
XIII.17 n locurile de munc prezentnd riscuri de incendii i explozii (ex: cabine de
vopsire), materialele i echipamentele electrice sunt prevzute s funcioneze
n atmosfere potenial explozive?
XIII.18 Exploatarea, ntreinerea, reglarea , repararea i punerea sub tensiune a
echipamentelor de munc sau instalaiilor electrice se realizeaz numai de
ctre personal calificat n meseria de electrician auitorizat din punct de vedere
al securitii muncii?
XIII.19 Electricienii sunt autorizai de ctre organe abilitate n acest sens?
XIII.20 Observaiile constatate de ctre electricieni cu ocazia reviziilor efectuate
sunt consemnate ntr-un document (ex: condic de procese-verbale)?
XIII.21 Este ntocmit i respectat lista verificrilor periodice pentru fiecare utilaj
electric conform art. 392, seciunea 4, Cap. V din NGPM?
TOTAL

Punctaj
Maxim
I,O
20

Acordat
Neaplicabil

I,O

20

Neaplicabil

I,O

20

Neaplicabil

D,I,O

20

20

D,I,O

20

Neaplicabil

D,I,O

20

Neaplicabil

O
I,O

20
20

20
20

I,O

20

Neaplicabil

D,I,O

20

20

D,I
D,I

20
20

20
20

D,I

20

20

420 300

280
Fia XIV

SARCINILE DE MUNC
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 1051/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor
care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare
4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
5. Ordin 753/16.10.2006 privind protecia tinerilor n munc
Cod

Indicator

D/I/O

XIV.1 Organizarea timpului de munc i de odihn, munca n schimburi


Timpul de munc, regimul pauzelor, munca n schimburi i intensitatea
acesteia sunt stabilite n cadrul contractului colectiv de munc?
XIV.2 Angajaii lucrtori de noapte a cror activitate se desfoar n condiii
speciale/deosebite sau care implic eforturi fizice sau mentale deosebite
lucreaz maximum 8 ore n 24 de ore?

14

D
D,I

Punctaj
Maxim
20
20

Acordat
20
Neaplicabil

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
D,I
20

XIV.3 Lucrtorii de noapte i lucrtorii n schimburi beneficiaz de asigurarea


condiiilor de securitate i sntate n munc corespunztor naturii activitii
desfurate?
XIV.4 Efortul fizic
I,O
Locul de munc este conceput astfel nct s se elimine operaiile manuale de
manipulare?
XIV.5 Dac nu este posibil eliminarea operaiilor manuale de manipulare, exist la I,O
locul de munc mijloace tehnice pentru a le limita?
XIV.6 Dac salariaii trebuie s ridice sau s depun sarcini, greutatea fiecrei
I,O
sarcini, nlimea la care sarcina trebuie apucat i la care trebuie depus,
numrul de sarcini pe or care trebuie deplasate (n perioade normale i de
vrf), sunt cunoscute?
XIV.7 Salariatul trebuie s se aplece pentru a apuca sarcina i a o ridica la semiI,O
nlime?
XIV.8 Trebuie s ridice sarcina deasupra umerilor?
I,O
XIV.9 Trebuie s aeze sau s apuce o sarcin la o distan mai mare de 30 cm de
I,O
axa corpului?
XIV.10 Salariatul trebuie s efectueze rotaii ale corpului chiar fr sarcin?
I,O
XIV.11 Salariatul este obligat s ridice sau s poarte sarcina n regim potenial
I,O
dezechilibrat?
XIV.12 Manipularea sarcinilor (apucare i depunere) se face ntr-o manier continu
I,O
pe o durat mai mare de o or?
XIV.13 Purtarea sarcinilor se efectueaz pe o durat mai mare de 5 min. pentru
I,O
fiecare sarcin?
XIV.14 Transportul sarcinii pe o scar sau pe un plan nclinat se face la o distan
I,O
mai mare de 25 cm pe vertical?
XIV.15 Angajaii au sesizat dificulti din punct de vedere al efortului depus la
I,O
manipularea manul a sarcinilor?
XIV.16 S-a verificat respectarea limitelor maxime admise pentru ridicare, purtare,
D,I,O
tragere i mpingere manual a maselor?
XIV.17 Sarcinile manipulate au viteze reziduale, sunt calde, reci sau au un coninut
I,O
instabil?
XIV.18 Sarcinile manipulate au gabaritul mare (dou laturi mai mari de 75 cm) sau
I,O
sunt incomode?
XIV.19 Micrile privind manipularea sarcinilor se deruleaz ntr-un spaiu restrns? I,O
XIV.20 Amenajrile existente la locul de munc permit accesul direct la cruciorul
I,O
automotor?
XIV.21 Suprafeele solului sunt glisante sau denivelate, nepermind utilizarea de
I,O
exemplu a transpaletelor?
XIV.22 Efortul mental
I
La conceperea sarcinii de munc s-a inut cont i de coninutul i intensitatea
efortului mental?
XIV.23 Munca femeilor
D,I
S-a evaluat natura, gradul i durata de expunere a angajatelor (femei gravide,
luze i care alpteaz) la ageni, procese sau condiii de munc ce pot
constitui riscuri pentru securitatea i sntatea acestora?
XIV.24 Ce msuri s-au luat pentru prevenirea a acestor riscuri?
D,I,O
XIV.25 Munca tinerilor
D,I
S-au evaluat riscurile specifice existente pentru tineri, legate de activitatea pe
care acetia o desfoar?
XIV.26 Se asigur evaluarea i supravegherea medical periodic a tinerilor?
D,I
XIV.27 Tinerii sunt informai asupra riscurilor i msurilor de prevenire stabilite?
D,I

15

Acordat
Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

15

Neaplicabil

15

Neaplicabil

15
15

Neaplicabil
Neaplicabil

15
15

15
Neaplicabil

15

Neaplicabil

15

Neaplicabil

15

Neaplicabil

20

Neaplicabil

20

Neaplicabil

15

Neaplicabil

15

Neaplicabil

15
10

Neaplicabil
Neaplicabil

10

Neaplicabil

15

15

20

20

20
20

20
Neaplicabil

20
20

Neaplicabil
Neaplicabil

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

XIV.28 La ncadrarea tinerilor s-a inut cont de riscurile specifice pentru securitatea
i sntatea acestora?
XIV.29 Programul de lucru al tinerilor este stabilit corespunztor?
TOTAL

Punctaj
Maxim
D,I
20
D,I
495

20
90

Acordat
Neaplicabil
Neaplicabil
90
Fia XV

CIRCULAIE, RISCURI ORIZONTALE I VERTICALE


Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de
munc
4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
5. HG 1146/30.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre
lucrtori a echipamentelor de munc
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
20

Acordat
15

XV.1 Cile de circulaie ale persoanelor i ale produselor sunt ntreinute n mod
corespunztor?
XV.2 Starea suprafeelor cilor de circulaie este corespunztoare?

O
O

15

Neaplicabil

XV.3 Exist o separare net ntre zonele destinate circulaiei persoanelor i cele
destinate circulaiei mainilor?
XV.4 Calificarea conductorilor autovehiculelor destinate transportului intern este
corespunztoare?
XV.5 Exist informaii suficiente pentru persoanele exterioare ntreprinderii privind
regulile de circulaie n ntreprindere?
XV.6 Exist balustrade la pasajele situate la nlime?

20

Neaplicabil

D,I

20

Neaplicabil

15

Neaplicabil

20

Neaplicabil

XV.7 Persoanele care lucreaz la nlime sunt dotate cu echipamente individuale de D,I,O
protecie corespunztoare?
XV.8 Exist sisteme de prevenire a riscurilor de coliziune sau de deranjare reciproc I,O
a echipamentelor care lucreaz la aceeai nlime?
XV.9 Calificarea operatorilor de la instalaiile de ridicat este corespunztoare?
D,I

20

Neaplicabil

15

Neaplicabil

20

Neaplicabil

XV.10 Instalaiile pentru transportul pe vertical sunt adaptate la numrul de persoane


transportat?
XV.11 Instalaiile pentru transportul pe vertical sunt adaptate dimensiunilor
produselor transportate?
XV.12 Scrile sunt dotate cu mn curent?
XV.13 Picioarele scrilor sunt dotate cu dispozitive antiderapante?
XV.14 Instalaiile pentru transportul pe vertical sunt certificate?
XV.15 Exist semnalizri corespunztoare (semafoare, pictograme)?
XV.16 Sunt delimitate sectoarele periculoase?
XV.17 Exist plase pentru a se evita cderea obiectelor?
TOTAL

D,I

15

15

D,I

15

15

O
O
D,I
O
O
O

15
15
20
15
15
20
295 130

15
Neaplicabil
20
15
15
Neaplicabil
130
Fia XVI

PROTECIA COLECTIV I INDIVIDUAL


Criterii:

16

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
1.
2.
3.
4.
Cod

Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006


Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
HG 1048/09.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a
echipamentelor individuale de protecie la locurile de munc.
HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
Indicator

D/I/O

XVI.1 Exist sisteme de separare ntre zonele cu riscuri i cele fr riscuri?


XVI.2 Protecia colectiv face parte integrant din politica general de prevenire din
ntreprindere?
XVI.3 Lucrtorii sunt consultai la alegerea sistemelor de protecie colectiv?
XVI.4 n planul de intervenii al ntreprinderii sunt detaliate zonele periculoase?
XVI.5 Calitatea echipamentelor individuale de protecie este corespunztoare?
XVI.6 Dotarea cu echipamente individuale se face conform reglementrilor n
vigoare?
XVI.7 Mnuile de protecie sunt adaptate condiiilor specifice de lucru?
XVI.8 Dar nclmintea de protecie?
XVI.9 Dar costumul de protecie?
XVI.10 Dar ochelarii de protecie?
XVI.11 Dar antifoanele pentru protecia auzului?
XVI.12 Dar casca de protecie?
XVI.13 Lucrtorii folosesc n mod corect i curent echipamentele individuale de
protecie?
XVI.14 Lucrtorii posed informaii referitoare la echipamentele individuale de
protecie?
TOTAL

Punctaj
Maxim
O
15
D,I
15

Acordat
Neaplicabil
15

D,I
D
D,I
D,I

15
15
15
20

15
15
15
20

D,I
D,I
D,I
D,I
D,I
D,I
I,O

15
15
15
15
15
15
15

Neaplicabil
Neaplicabil
15
Neaplicabil
Neaplicabil
15
15

I,O

15

15

215

140

140
Fia XVII

ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR


Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
3. HG 971/26.07.2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau sntate la locul de
munc
4. HG 1091/16.08.2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munc
5. Ordinul 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce intra in dotarea
posturilor de prim-ajutor fara cadre medicale
Cod

Indicator

D/I/O

XVII.1 Echipamentele de prim ajutor existente n ntreprindere sunt adaptate


riscurilor specifice?
XVII.2 Exist truse de prin ajutor corespunztoare reglementrilor n vigoare?
XVII.3 Coninutul lor este verificat periodic?
XVII.4 Exist indicatoare care s semnalizeze locul de amplasare a truselor?
XVII.5 Este accesibil locul de amplasare a truselor?
XVII.6 Personalul de la locul de munc cunoate modul de utilizare a truselor de
prim ajutor?
XVII.7 Sunt elaborate instruciuni pentru acordarea primului ajutor?
XVII.8 Personalul de la locul de munc are cunotinele necesare acordrii
primului ajutor?

17

Punctaj
Maxim
I,O
15

Acordat
Neaplicabil

O
D
O
O
I

20
15
15
15
15

10
15
12
15
15

D
I

20
20

10
15

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
135 120

TOTAL

Acordat
92

Unitatea:
Obiectiv auditat:
Data:

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL


Cod fi

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Denumire

Punctaj

Maxim
RISCURI GENERALE
Iluminat
175
170
Zgomot
295
Vibraii
175
Ambian termic
260
175
Ageni chimici
870
Ageni cancerigeni i mutageni
285
Ageni biologici
365
Ventilare industrial
495
Echipamente de munc
590
225
Amenajarea locului de munc
160
115
Amenajarea spaiilor de lucru
370
265
Incendii i explozii
280
245
Electrosecuritate
420
300
Sarcinile de munc
495
90
Circulaie, riscuri orizontale i verticale
295
130
Protecia colectiv i individual
215
140
Organizarea primului ajutor
135
120
RISCURI SPECIFICE

148

87,06

159

90,85

215
105
260
135
280
90
130
140
92

95,55
91,30
98,11
55,10
93,33
100,00
100,00
100,00
76,66

1,752

Nivel de
securitate
general
88,95

TOTAL:
1,972

Nivel de
securitate

Acordat

MANAGEMENTUL SECURITII I SNTII N MUNC


Fia A
IMPLICAREA CONDUCERII
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod
Indicator
D/I/O
A.1

A.2
A.3

Obligaiile angajatorului privind securitatea i sntatea n munc


Contractul colectiv de munc la nivelul unitii cuprinde clauze referitoare la
securitatea i sntatea n munc?
n contractele individuale de munc sunt stipulate prevederi privind securitatea
i sntatea n munc?
n regulamentele de organizare i funcionare a unitii sunt stabilite obligaii i
rspunderi n domeniul SSM?

18

Punctaj
Maxim Acordat
20
20

20

20

20

20

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

Punctaj
Maxim Acordat
20
20

A.4

Unitatea este autorizat din punct de vedere al proteciei muncii?

A.5

15

15

D, I,O

15

15

15

15

10

D,I

15

15

20

20

A.11

Angajatorul a stabilit atribuiile i rspunderea angajailor n domeniul SSM


corespunztor funciilor exercitate?
Lucrtorii desemnai au experiena, cunotinele, aptitudinile i calificarea
necesare n domeniul SSM?
Angajatorul a stabilit n scris atribuiile i rspunderile ce revin lucrtorilor n
domeniul SSM?
Conductorul serviciului intern de prevenire i protecie are acces la directorul
general?
Structura funciei de securitate i sntate n munc sunt fcute cunoscute n
cadrul unitii la nivelul tuturor salariailor?
Exist o politic proprie de prevenire a accidentelor de munc i a
mbolnvirilor profesionale?
Aceast politic este cunoscut de ctre angajai?

20

20

A.12

Este implementat un sistem de management al securitii i sntii n munc?

20

10

A.13

Conducerea unitii cunoate i respect prevederile referitoare la obligaiile pe


care le are n domeniul securitii i sntii n munc ?
Dar obligaiile privind informarea i msurile tehnico-organizatorice necesare
pentru informarea, instruirea lurtorilor?
Conducerea unitii cunoate i respect obligaiile ce-i revin privind
organizarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrtorilor i
situaiile de pericol grav i iminent?
Drepturile angajailor
Costurile financiare ale msurilor de prevenire referitoare la securitatea i
sntatea n munc sunt suportate n exclusivitate de ctre angajator?
Sunt asigurate condiiile necesare pentru ca lucrtorii desemnai s i poat
ndeplini atribuiile specifice?
acordarea timpului necesar exercitrii atribuiilor;
participarea la cursuri de formare i perfecionare n domeniul SSM.
Principii i criterii de organizare
Angajatorul cunoate i respect principiile care stau la baza organizrii
activitii de protecie a muncii?
Angajatorul aplic principiile generale de prevenire n implementarea msurilor
de asigurare a securitii i sntii n munc a angajailor?
Angajatorul a organizat un serviciu intern de prevenire i protecie i comitet de
securitate i sntate n munc?
Exist o coordonare a aciunilor de prevenire a riscurilor de accidentare i
mbolnvire profesional n situaia n care se utilizeaz locuri de munc n
comun cu ali angajatori?
Servicii interne de prevenire i protecie
Serviciul intern de prevenire i protecie dispune de spaiul i dotrile necesare
bunei desfurri a activitii?
Numrul de angajai ai serviciului de securitate a muncii este suficient?

D,I,O

20

20

D,I

20

20

D,I

20

20

20

20

D,I

20

20

20

20

20

20

D,I

20

20

D,I

20

20

I,O

20

20

20

10

A.6
A.7
A.8
A.9
A.10

A.14
A.15

A.16

A.17

A.18

A.19
A.20
A.21

A.22

A.23

19

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod
A.24

A.25
A.26

A.27
A.28

Indicator

D/I/O

Lucrtorii din cadrul serviciului intern de prevenire i protecie desfoar


numai activiti de prevenire i protecie i cel mult activiti complementare
(ex. PSI, protecia mediului)?
Cum este asigurat coordonarea n cazul existenei mai multor servicii interne
de prevenire i protecie?
Organizarea Comitetului de Securitate i Sntate n Munc
Contractul colectiv de munc, regulamentul intern sau regulamentul de
organizare i funcionare conin prevederi privind modalitatea de desemnare a
reprezentanilor angajailor n comitetele de securitate i sntate n munc?
Comitetul de securitate i sntate n munc se ntrunete cel puin o dat pe
trimestru i ori de cte ori este necesar?
Angajarea i repartizarea personalului la locurile de munc; examenele
medicale la angajare i periodice
Se asigur fondurile i condiiile necesare pentru efectuarea examenului
medical la angajare, a controlului medical periodic i a examenului medical la
reluarea activitii?
TOTAL

Punctaj
Maxim Acordat
20
15

20

20

20

20

D,I

20

20

D,I

20

20

530 510 480


Fia B

STRATEGIE, PLANURI, PROCEDURI


Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod
Indicator
D/I/O

B.1 Exist un document care s ateste existena unei strategii la nivelul unitii n
domeniul s.s.m. ?
B.2 Documentul care cuprinde strategia unitii n domeniul s.s.m. cuprinde toate
elementele principale?
o formulare clar a implicrii conducerii n asigurarea unui nivel corespunztor
al s.s.m. pentru toi angajaii;
obiectivele strategiei;
identificarea responsabilitilor;
mecanismele consultative;
procesul de analiz;
semnturile din partea conducerii i a reprezentantului angajailor.
B.3 S-au ntreprins aciuni pentru ca angajaii s cunoasc existena i coninutul
documentului care atest strategia n domeniul securitii i sntii n munc?
B.4 Strategia, planurile i procedurile s.s.m. au fost elaborate urmare a consultrii
tuturor categoriilor de angajai?
B.5 Strategia, planurile i procedurile privind s.s.m. sunt reevaluate i reanalizate
periodic prin consultarea cu reprezentanii angajailor?
B.6 Planurile i procedurile n domeniul s.s.m. rezult din informaiile culese prin
monitorizarea problemelor la nivelul locurilor de munc, n vederea respectrii
prevederilor legislaiei, altor reglementri naionale aplicabile i prin prelucrarea
statisticii accidentelor de munc i bolilor profesionale?
B.7 Sunt stabilite termene precise privind atingerea unor obiective coninute n
strategia, planurile i procedurile n domeniul securitii i sntii n munc?

20

Punctaj
Maxim
20

Acordat
20

20

15

D,I

20

15

D,I

15

15

D,I

15

15

D,I

20

20

D,I

15

15

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

B.8 S-au elaborat i exist documente incluznd planuri care prevd evaluarea,
ierarhizarea i prevenirea riscurilor existente la locurile de munc din cadrul
unitii?
B.9 S-a ntreprins o planificare privind realizarea obiectivelor din planurile pentru
evaluarea, ierarhizarea i prevenirea riscurilor, avnd prevzute clar i
responsabilitile?
B.10 Planurile elaborate n domeniul s.s.m. sunt discutate cu cei care sunt afectai de
aplicarea lor?
B.11 efii de secii i de ateliere rspund de punerea n aplicare a planurilor de s.s.m., li
s-a delegat autoritatea i responsabilitatea necesar pentru ndeplinirea acestor
obiective?
B.12 Sunt disponibile suficiente resurse financiare pentru finanarea obiectivelor din
planurile privind s.s.m?
B.13 Rezultatele obinute n domeniul SSM constituie indicatori privind aprecierea
activitii efilor de secii, ateliere sau a conductorilor locurilor de munc?
B.14 Obiectivele semnificative incluse n planurile privind s.s.m. sunt analizate periodic
n edinele consiliului de administraie?
B.15 Contractele ncheiate cu agenii economici care au lucrri pe teritoriul unitii,
conin prevederi privind asigurarea s.s.m.?
TOTAL

D,I

Punctaj
Maxim
20

Acordat
15

D,I

15

15

D,I

15

15

D,I

15

15

D,I

20

20

10

10

D,I

20

20

D,I

15

15

255 255

245
Fia C

CONSULTAREA ANGAJAILOR
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod
Indicator
D/I/O

C.1 Directorii din cadrul societilor cunosc responsabilitile care le revin n ceea ce
privete consultarea salariailor n domeniul SSM?
C.2 Conducerea de vrf prezint cel puin o dat pe an comitetului de s.s.m. un raport
scris cu privire la situaia securitii i sntii n munc, la aciunile care au fost
ntreprinse i eficiena acestora, precum i programe de protecie a muncii pentru
anul urmtor?
C.3 Exist un mecanism care asigur un feed-back prompt i corect angajailor privind
deciziile conducerii n probleme de SSM?
C.4 Angajailor li s-a explicat rolul i atribuiile C.S.S.M.?
C.5 S-au distribuit anunuri sau alte documente informative care s explice rolul i
atribuiile CSSM?
C.6 Membrii CSSM sunt cunoscui de angajai?
C.7 Cu ocazia instructajului introductiv general sau al instructajului la locul de munc,
se poart discuii cu privire la mecanismul existent privind consultarea
angajailor?
C.8 Directorul general particip la unele din edinele CSSM?

21

Punctaj
Maxim
15

Acordat
15

20

20

D,I

10

10

D,I
D,I

15
15

15
15

I
D,I

15
15

15
15

D,I

10

10

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O
Punctaj
Maxim
D,I
20

C.9 Modificrile propuse a se efectua la locurile de munc i care ar putea afecta


nivelul de SSM sunt comunicate angajailor? Acetia sunt consultai nainte de a se
implementa aceste modificri?
C.10 Exist exemple care atest c procesul consultativ este viabil i eficient?
D,I
C.11 Procesele verbale ncheiate cu ocazia edinelor CSSM reflect modul de
soluionare a problemelor propuse? Sunt incluse termene i responsabiliti?
C.12 Hotrrile CSSM sunt afiate la loc vizibil spre a fi consultate de angajai?

Acordat
20

15

15

D,I

15

15

D,O

15

15

D,I

10

10

C.13 Statistica la zi a accidentelor de munc i a bolilor profesionale este pus la


dispoziia comitetelor de securitate i sntate n munc, pentru a se putea efectua
analizele necesare i a se identifica tendinele constatate?
TOTAL

190

190

190
Fia D

IDENTIFICAREA, EVALUAREA I PREVENIREA RISCURILOR


Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod
Indicator
D/I/O
D.1 Conducerea la vrf din cadrul societii este contient de responsabilitile care
i revin n domeniul managementului riscurilor?
D.2 Se pot da exemple concrete privind implicarea conducerii n vederea
identificrii, evalurii i prevenirii riscurilor?
D.3 Se respect procedura stabilit de legislaie privind modul de nregistrare i
raportare a accidentelor de munc?
D.4 S-a stabilit o procedur general valabil la nivelul societii privind efectuarea
inspeciilor de SSM la locurile de munc?
D.5 Procedura general de efectuare a inspeciilor SSM conine elementele de baz?
-definirea responsabilitilor;
-stabilirea frecvenei inspeciilor la fiecare loc de munc;
-stabilirea procedurilor de consultare cu CSSM.;
-recomandarea unor aciuni corective adecvate locurilor de munc, cu termene
de finalizare;
-stabilirea prioritilor aciunilor corective;
-asigurarea feed-back-ului pentru CSSM.
D.6 Exist un control privind modul de finalizare a aciunilor corective hotrte cu
ocazia inspeciilor de SSM?
D.7 S-a asigurat instruirea personalului care se ocup cu inspeciile de SSM, n
legtur cu tehnicile i procedurile folosite n acest scop?
D.8 Au fost identificate i s-au alctuit documentele necesare privind riscurile
existente la toate locurile de munc?

22

Punctaj
Maxim
Acordat
20
20

20

10

15

15

15

10

20

15

15

15

15

15

15

15

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

D.9 Riscurile existente la locurile de munc s-au identificat i s-au evaluat prin:
-analiza privind gravitatea i frecvena accidentelor de munc i a mbolnvirilor
profesionale din cadrul societii;
-analiza tendinelor n acest domeniu;
-analiza strategiei i a procedurilor;
-luarea n considerare a prevederilor legislaiei i altor reglementri aplicabile;
-analiza informaiilor primite de la furnizorii de echipamente de munc?
D.10S-au aplicat msuri de prevenire pentru riscurile existente la locurile de munc?
D.11Se pot da exemple de aplicare a planurilor privind identificarea, evaluarea i
prevenirea riscurilor la locurile de munc?
D.12Exist exemple care atest faptul c frecvena inspeciilor a fost stabilit n
funcie de ierarhizarea riscurilor la locurile de munc?
D.13Exist dovezi care s ateste faptul c concluziile reieite sin statistica
accidentelor de munc i a bolilor profesionale sunt utilizate la elaborarea
planurilor pe unitate privind securitatea i sntatea n munc?
D.14Exist informaii cu privire la fiecare angajat referitoare la:
-nivelul de pregtire;
-experiena n munc (vechime);
-nivelul de instruire;
-factorii de sntate care l pot expune anumitor riscuri?
D.15Exist stabilite anumite proceduri care prevd ca atunci cnd, ca urmare a unor
modificri apar noi riscuri la locul de munc, se apeleaz la fiele angajailor
respectivi n vederea lurii unor msuri viznd asigurarea s.s.m.?
D.16Echipamentele de munc procurate de societate dup septembrie 1996 sunt
certificate din punct de vedere al SSM? n ce procent din totalul de ET?
D.17Echipamentele individuale de protecie (EIP) procurate de ntreprindere sunt
certificate i avizate din punct de vedere al s.s.m.? n ce procent din totalul de
EIP?
TOTAL

Punctaj
Maxim
Acordat
15
10

D
D

20
20

20
15

15

Neaplicabil

15

Neaplicabil

15

15

10

10

20

Neaplicabil

20

Neaplicabiol

285 215

185

Fia E
INSTRUIREA, PERFECIONAREA, FORMAREA PERSONALULUI I PROPAGANDA N DOMENIUL
S.S.M.
Criterii:
1. Legea securitii i sntii n munc nr.319/2006
2. Norme metodologice de aplicare a Legii securitii i sntii n munc nr.319/2006
Cod
Indicator
D/I/O
Punctaj
Maxim
Acordat
E.1 Instruirea lucrtorilor n domeniul securitii i sntii n munc la nivelul
D
20
20
ntreprinderii/unitii se face n timpul programului normal de lucru?
E.2 Instruirea se face de ctre lucrtorii nominalizai conform legislaiei n vigoare,
D
20
20
pentru fiecare din cele 3 faze?
E.3 La instruirea sunt folosite mijloace, metode i tehnici adecvate?
D,I,O
20
20
E.4 Angajatorul a asigurat baza material necesar instruirii adecvate?
E.5 Fia de instruire individual este completat corect i la zi?

23

D,I,O

20

20

20

20

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
Cod

Indicator

D/I/O

E.6 Conductorul locului de munc are fia de instruire i copia fiei de aptitudini
completat de medicul de medicina muncii n urma examenului medical la
angajare?
E.7 Dup terminarea instructajului introductiv general, personalul instruit este supus
verificrii cunotinelor pe baz de teste?
E.8 Instructajul la locul de munc se face tuturor persoanelor prevzute de legislaie?

Punctaj
Maxim
15

Acordat
15

20

20

20

20

E.9 Instructajul la locul de munc respect prevederile legislaiei?

20

20

E.10 Instructajul periodic se efectueaz conform prevederilor legislaiei?


E.11 Instructajul periodic se efectueaz n mod suplimentar celui programat n cazurile
indicate de legislaie?
E.12 Coninutul instruirii este cel prevzut de legislaie, corespunztor celor 3 faze?
E.13 Este respectat periodicitatea instruirilor periodice conform prevederilor
legislaiei?
E.14 Exist preocupri la nivelul conducerii socitii privind formarea i
perfecionarea personalului specializat n conformitate cu prevederile legislaiei?
E.15 Documentaiile cu caracter tehnic de informare i instruire n domeniul SSM
realizate n cadrul unitii sau achiziionate sunt avizate de Comisia de abilitare i
avizare din zona de competen corespunztoare?
E.16 Conducerea societii aloc suficiente resurse pentru organizarea i dotarea
serviciilor interne de prevenire i protecie?
TOTAL

D
D

20
20

20
20

D
D

15
15

15
15

20

20

15

16

20

15

300

300

295

NIVEL DE CONFORMITATE GENERAL


Cod
fi
A
B
C
D
E

Denumire
Implicarea conducerii
Strategie, planuri, proceduri
Consultarea angajailor
Identificarea, evaluarea i prevenirea riscurilor
Instruirea, perfecionarea, formarea personalului i propaganda
n domeniul SSM

TOTAL

Punctaj
Maxim
530
510
255
255
210
190
285
215
300
300
1580

1470

Acordat
480
245
190
185
295

Nivel de
conformitate
94,12
96,07
100
86,04
98,33

1395

94,89

Cod
Descrierea neconformitatii
Actiuni corective/preventive Responsabilitati
indicator
I.3
Salariatii se plang de oboseala Control oftalmologic la angajare Compartimentul
vizuala (intepaturi, lacrimari)?
si periodic
resurse umane
I.9
Lucrarile care solicita eforturi pentru

24

Termen de
realizare
Permanent

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

I.11
IV.2
IV.4
IV.5

IX.7

IX.8

X.1

XI.13
XVII.2

XVII.4

XVII.7
XVII.8

A.8

A.12

A.23

aparatul vizual sunt executate


totdeauna de aceiasi angajati?
Sunt respectate pauzele prevazute in Organizarea activitatii astfel Conducatorii locurilor Permanent
cursul schimbului de lucru?
incat pauzele sa fie respectate
de munca
Salariatii se plang de caldura, frig,
Stabilirea
curenti de aer sau intemperii?
unui plan
Exista un sistem de climatizare
de
Verificarea in mod regulat a
eficient?
Serviciul administrativ verificare si
sistemului de climatizare
Sistemul de climatizare este intretinut
urmarirea
in mod regulat?
modului de
realizare
Exista pentru fiecare echipament Procurarea
pentru
fiecare
Iulie 2016
tehnic o carte tehnica sau alt echipament tehnic a cartii Serviciul administrativ
document similar?
tehnice
Exista pentru fiecare echipament Intocmirea
pentru
fiecare Serviciul SSM
Septembrie
tehnic un document in care sa fie echipament a unei fise in care sa
2016
specificate masurile de protectie a se specifice masurile de SSM
muncii?
Angajatii au sesizat probleme ale Cuprinderea in cadrul analizelor Serviciul SSM
Septembrie
vederii (lacrimare, usturimi)?
medicale periodice a controlului
2016
oftalmologic de specialitate
Caile si iesirile de urgenta corespund Degajarea cailor de acces de Serviciul administrativ Iulie 2016
cerintelor de securitate?
obiectele nefolositoare
si Serviciul SSM
Exista truse de prin ajutor Procurarea truselor de prim Serviciul
SSM, Iulie 2016
corespunzatoare reglementarilor in ajutor
Serviciul aprovizionare
vigoare?
si conducatorii de
unitati operative
Exista
indicatoare Procurarea de indicatoare de Serviciul
SSM, Iulie 2016
care sa semnalizeze
locul
de semnalizare
Serviciul aprovizionare
amplasare a truselor?
si conducatorii de
unitati operative
Sunt elaborate instructiuni pentru Elaborarea de instructiuni pentru Serviciul SSM
Iulie 2016
acordarea primului ajutor?
acordarea primului ajutor
Personalul de la locul de munca are Instruirea
personalului si Serviciul SSM, si sefii Iulie 2016
cunostintele
necesare
acordarii intocmirea de procese verbale de locurilor de munca
primului ajutor?
instruire
Conducatorul serviciului intern de Intocmirea
unei
proceduri Seful serviciului intern Iulie 2016
prevenire si protectie are acces la interne, aprobata de conducere, de
prevenire
si
directorul general?
care
sa
permita
accesul protectie.
conducatorului serviciului intern
de prevenire si protectie la
directorul general.
Este implementat un sistem de Initierea demersurilor pentru Seful
Iulie 2016
management al securitatii si sanatatii implementarea sitemului de serviciului prevenire si
in munca?
management al SSM conform protectie.
OHSAS-18001.
Numarul de angajati ai serviciului de Solicitarea, in scris, conducerii Seful
Iulie 2016
securitate a muncii este suficient?
unitatii,
pentru
incadrarea serviciului prevenire si
corespunzatoare a seviciului protectie.

25

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L
A.24

B.2

B.8

D.2

D.4

D.5

D.9

SSM.
Lucratorii din cadrul serviciului Refacerea fisei postului pentru Seful
Iulie 2016
intern de prevenire si protectie lucratorii vizati in care sa se serviciului prevenire si
desfasoara numai activitati de cuprinda numai activitatile protectie.
prevenire si protectie si cel mult prevazute de normele legale in
activitati complementare (ex. PSI, vigoare.
protectia mediului)?
Documentul care cuprinde strategia Completarea documentului, care Seful
Septembrie
unitatii in domeniul s.s.m. cuprinde cuprinde strategia unitatii in serviciului prevenire si 2016
toate elementele principale?
domeniul SSM, cu toate protectie.
o formulare clara a implicarii elementele enumerate.
conducerii in asigurarea unui nivel
corespunzator al s.s.m. pentru toti
angajatii;
obiectivele strategiei;
identificarea responsabilitatilor;
mecanismele consultative;
procesul de analiza;
-- semnaturile din partea conducerii si
a reprezentantului angajatilor.
S-au elaborat si exista documente Completarea
planului
de Seful
serviciului Septembrie
incluzand planuri care prevad prevenire si protectie cu prevenire si protectie 2016
evaluarea, ierarhizarea si prevenirea aspectele
referitoare
la impreuna cu lucratorii
riscurilor existente la locurile de evaluarea,ierarhizarea
si desemnati
cu
munca din cadrul unitatii?
prevenirea riscurilor existente la activitatile
de
locurile de munca din unitate.
prevenire si protectie.
Se pot da exemple concrete privind Se va solicita conducerii Seful
Permanent
implicarea conducerii in vederea implicarea in identificarea, serviciului prevenire si
identificarii, evaluarii si prevenirii evaluarea
si
prevenirea protectie.
riscurilor?
riscurilor.
S-a stabilit o procedura general Stabilirea
unei
proceduri Seful
Septembrie
valabila la nivelul societatii privind privind efectuarea inspectiilor serviciului prevenire si 2016
efectuarea inspectiilor de SSM la de SSM la locurile de munca
protectie.
locurile de munca?
Procedura generala de efectuare a Completarea
Seful
Septembrie
inspectiilor SSM contine elementele procedurii privind efectuarea
serviciului prevenire si 2016
de baza?
inspectiilor de SSM la locurile protectie.
-definirea responsabilitatilor;
de munca cu elementele de baza
-stabilirea frecventei inspectiilor la specificate in cerinta legala.
fiecare loc de munca;
-stabilirea procedurilor de consultare
cu CSSM.;
-recomandarea unor actiuni corective
adecvate locurilor de munca, cu
termene de finalizare;
-stabilirea prioritatilor actiunilor
corective;
-asigurarea feed-back-ului pentru
CSSM.
Riscurile existente la locurile de Identificarea
si
evaluarea Comisia de evaluare a Septembrie

26

AUDIT DE CONFORMITATE N DOMENIUL SECURITII I SNTII N MUNCA N CADRUL S.C.


GEROVITAL S.R.L

D.11

E.16

munca s-au identificat si s-au evaluat riscurilor la locurile de munca riscurilor


si
seful 2016
prin:
tinand cont de toate cerintele serviciului prevenire si
-analiza
privind
gravitatea
si enumerate.
protectie.
frecventa accidentelor de munca si a
imbolnavirilor
profesionale
din
cadrul societatii;
-analiza tendintelor in acest domeniu;
-analiza strategiei si a procedurilor;
-luarea in considerare a prevederilor
legislatiei si altor reglementari
aplicabile;
-analiza informatiilor primite de la
furnizorii de echipamente de munca?
Se pot da exemple de aplicare a Aplicarea planurilor
privind Seful
serviciului Iulie 2008
planurilor
privind
identificarea, identificarea,
evaluarea
si prevenire si protectie
evaluarea si prevenirea riscurilor la prevenirea riscurilor la locurile impreuna cu sefii
locurile de munca?
de munca
locurilor de munca
Conducerea societatii aloca suficiente Alocarea de sume suficiente in Seful
serviciului Septembrie
resurse pentru organizarea si dotarea bugetele de cheltuieli la prevenire si protectie 2016
serviciilor interne de prevenire
capitolul destinat organizarii si impreuna cu seful
si protectie ?
dotarii serviciilor interne de compartimentului
prevenire si protectie.
financiar-contabil.

CONCLUZII
In urma efectuarii auditului de conformitate
cu legislatia si a managementului securitatii si
sanatatii
in
munca
la S.C. GEROVITAL
S.R.L. se pot formula urmatoarele concluzii:
Nivelul de securitate general este
de 88,95 % incadrandu-se in clasa Foarte
Bun (81-90%), ceea ce reflecta o foarte buna
cunoastere si aplicare a legislatiei in domeniul
SSM, atat de catre factorii cu rol decizional cit si
de catre factorii cu rol de executie;
Nivelul de conformitate general este
de 94,89%.
Actiunile preventive/corective stabilite au in
marea lor majoritate caracter organizatoric,
ceea ce face ca implementarea lor sa se poata
face intr-un timp relativ scurt si cu costuri
rezonabile.

Actiunile corective stabilite pentru fisa


XII ,,Incendii si explozii' si pentru fisa XVII
Organizarea
primului
ajutor'
vor
fiimplementate cu prioritate, avind in vedere
valoarea relativ scazuta a nivelului partial de
securitate
obtinut
pentru
aceste
fise
(55,10% si 76,66%).
Tot cu prioritate trebuie implementate si
masurile aferente fisei D Identificarea,
evaluarea si prevenirea riscurilor deoarece
nivelul de 86,04 este mic si neimplicarea
conducerii in activitatile de identificarea,
evaluarea si prevenirea riscurilor, poate atrage
sanctiuni care ar depasi cu mult nivelul
costurilor pentru realizarea masurilor de
prevenire.

27

S-ar putea să vă placă și