Sunteți pe pagina 1din 26

CAPITOLUL 1

UNITATEA

PATRIMONIALA
CUNOASTERE SI
CONTABILITATII

1.1

SFERA
ACTIUNE

DE
A

Cadrul normativ - juridic de

constituire a S.C. AGRICOLA BERCENI S.A.

1.1.1 Prezentare generate a S. C. AGRICOLA - BERCENI S.A.


DENUMIRE: S.C.

AGRICOLA

S.A. ADRESA: comuna

BERCENI,

BERCENI
Sectoral

Agricol Ilfov
Societatea 'AGRICOLA' BERCENI a luat nastere in urma desfiintarii
fostei 'C.A.P. Berceni'; in temeiul legii nr. 31/1991 autorizata prin Hotararea
Judecatoreasca nr. 889/1991 pronuntata de Judecatoria BUFTEA S.A.I. in baza
actului de constituire a societatii si a statutului.
In vederea aplicarii prevederilor art. 28/legea nr. 18/1991 deoarece s-a
infiintat

Societatea'AGRICOLA'

BERCENI,

constructiile

agrozootehnice,

atelierele de industrie mica, masinile utilajele si alte asemenea mijloace fixe


ce au apartinut 'C.A.P. BERCENI' desfiintata, precum si terenurile de sub
acestea ca si cele necesare utilizarilor normale, devin proprietatea
membrilor asociati de tip privat, ca urmare a infiintarii Societatii 'AGRICOLA'
BERCENI constituita cu personalitate juridica.
Societatea 'AGRICOLA' BERCENI este persoana juridica romana avand
natura juridica de societate comerciala simpla. Ea a luat nastere prin cererea
inregistrata pe rolul Judecatoriei S.A.I., la 23 aprilie 1991, asociatii: Bolocan
Cristea, Pirvu Florica, Calciu Niculae, Barbu Alexandru, Tigmeanu Ion, ca
reprezentanti ai societatii, solicitand sa se autorizeze functionarea

S.C. 'AGRICOLA' BERCENI ca societate in comandita simpla si inregistrata in


Registrul Comertului si la Administratia Financiara.
Comisia de lichidare in virtutea componentei sale procedeaza la
transmiterea catreSocietatea 'AGRICOLA' BERCENI prin reprezentantii sai
legali in consiliul de administratie: Bolocan Cristea, Pirvu Florica, Calciu
Niculae, Barbu Alexandru, Tigmeanu Ion, a urmatoarelor bunuri fizice si
valorice:
1. Mijloace fixe conform bilantului si balantei de verificare la data de
31 .07.1991:
24.849
mii lei.
2. Mijloace circulante si alte active conform bilantului si balantei de
verificare

la

data

de

31.07.1991:
19.334 mii lei.
A. TOTAL
ACTIV:

MIJLOACE

DE
44.183 mii lei.

3. Obligatii pentru:
-

furnizori:
3.855 mii lei.

creditori:
-

decontari

cu

bugetul

statului:
-

decontari

cu

asigurarile

sociale:
-

decontari

pensii:

cu

casa

de
-

alte

obligatii:

2.55

2 mii lei.

B. TOTAL
OBLIGATII:

6.407

mii
VALOARE
B):

lei.
PATRIMONIU

(A

37.776 mii lei.

Societatea 'AGRICOLA' BERCENI prin consiliul de administratie are


obligatia, in continuare, de a achita drepturile de creante fostilor membrii
cooperatori din cooperativa desfiintata in natura sau in bani asa cum a fost
preluat de la Comisia de Lichidare conform art. 46 din Regulamentul de
aplicare a Legii Fondului Funciar in functie de posibilitatile financiare, dar nu
mai tarziu de 3 ani.
Asa cum societatea a preluat activul si pasivul este indreptatita si
obligata la randul sau caatunci cand ulterior se infiinteaza si alte societati
proportional cu cota valorica ce li se cuvine dinpatrimoniul fostei
cooperative, societatea nou infiintata prezentand cererea si actele de
sustinere aleacesteia.
Investitiile cu creditele neacoperite preluate de societate: 1.852 mii
lei incluse in conturile depasiv, de la preluare se vor transmite viitorilor
proprietari proportional cu suprafata de teren, primite in baza titlurilor de
proprietate.

1.1.2 Structura capitalului social si evolutia lui pe forme


de proprietate
Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate
comerciala in comanditasimpla si isi desfasoara activitatea in conformitate
cu legile statului roman, ale prevederilorcontractului de societate si ale
statutului societatii.
Durata de functionare este determinata, cu incepere din 23 aprilie
1991. Ea isi poate incetaactivitatea in caz de lichidare, faliment sau orice
alta situatie care face imposibila continuareaactivitatii sale. De asemenea,
incetarea activitatii este posibila in cazul in care Adunarea Generalahotaraste
acest lucru.
Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de
competenta instantelorjudecatoresti romane.
Litigiile nascute in raporturile contractuale dintre societate si persoane
juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj conform dispozitiilor legale.
CAPITALUL SOCIAL:
Capitalul social al societatii se exprima in lei. Astfel, asociatii au
convenit ca societatea sa aiba un capital social de 400.000 lei in numerar
plus aportul in natura al fiecarui asociat, prin aducerea in societate a
suprafetei de teren pe care o are in proprietate (si asupra careia isi
pastreaza dreptul de proprietate in continuare), precum si mijloacele fixe
preluate in urma lichidarii fostei C.A.P. BERCENI.
Capitalul social in numerar a fost constituit prin contributie egala din
partea fiecarui asociat.
Partile contractante convin sa constituie Adunarea Generala a Societatii
care va functiona conform statutului.
Reprezentantii societatii pot face toate operatiunile cerute pentru
aducerea la indeplinire a obiectivului societatii cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare.

Capitalul social poate fi marit sau micsorat in conditiile legii de catre


Adunarea Generala aasociatilor comanditari. Fiecare parte sociala confera
acestora dreptul de a alege si a fi ales inorganele de conducere, dreptul la
un vot in Adunarea Generala a asociatilor, dreptul de a beneficia de
veniturile ce se cuvin societatii.
Asociatii se obliga sa imparta intre ei orice castig care prin natura sa
trebuie sa revinasocietatii. Partea fiecarui asociat comanditar la beneficiile
societatii si la suportarea pierderilor este proportionala cu capitalul social
adus in societate.
Societatea are dreptul sa procedeze prin reprezentantii sai la
incheierea de contracte demunca ale unor salariati necesari desfasurarii
activitatii, respectandu-se cadrul legal in vigoare.
Toti membrii societatii vor trebui sa aduca ca aport social si pamant,
in caz contrar nu potface parte din societate.
FORME DE PROPRIETATE:
A. TERENUL; in conformitate cu Certificatul de atestare al dreptului
de

proprietate

asupra

terenurilor seria M07 nr. 08. nr. 0148 eliberat conform Hotararii
834/14

iunie

1991,

terenurile aflate in posesia S.C. 'AGRICOLA' BERCENI sunt in


suprafata

de

din care:
-

135 ha in arenda;

365 ha la dispozitia unitatii.

B. ALTE DREPTURI DE PROPRIETATE:


-

cladiri;

utilaje, instalatii si alte active fixe;

500

ha

fondul de comert al societatii are ca elemente necorporale:


'denumirea'

si

'emblema

societatii'.

1.2

Obiectul de activitate

exploatarea terenurilor ce apartin societatii;

prelucrarea produselor agricole si legumicole;

desfacerea produselor agricole si legumicole, atat pe plan

intern,

cat

si

pe

plan

extern;
-

are

dreptul

necesare

de

infiinta

ateliere

bunei

de

mica

industrie

desfasurari

activitatii sale de baza, si anume, munca pamantului;


-

societatea poate avea sucursale, filiale, magazine proprii si

agentii

situate

si

in

alte

localitati din tara.


1.3 Structura organizatorica si functionala a societatii

1.3.1 Structura organizatorica (organigrama)

1.3.2

Structura de productie

Suprafata de teren aflata in proprietatea societatii a fost utilizata astfel (500


ha):
* In anul 2000: tot terenul se afla la dispozitia unitatii, astfel:
-

10 ha: suprafata construita: sediu (birouri), magazii, depozite, garaj,

atelier mecanic;

490 ha: teren (efectiv) cultivabil, din


care:
*

130 ha: grau;

130 ha: floarea-soarelui;

25 ha: porumb;

15

ha:

sfecla;
*

55

ha:lucerna;
*
*

135 ha: teren nemuncit.

In anul 2001:
a)

135 ha in arenda;

b)

365 ha la dispozitia unitatii, din care:

10 ha: suprafata construita;

355 ha: suprafata cultivabila, din care:

70 ha: grau;

130 ha: floarea-soarelui;

55 ha: lucerna;

100 ha: teren nemuncit.

In anul 2002:
a)

135 ha in arenda;

b)

365 ha la dispozitia unitatii, din care:

10 ha: suprafata construita;

355 ha: suprafata cultivabila, din care:


*

60 ha: grau;

50 ha: floarea-soarelui;

55 ha: lucerna;

190 ha: teren nemuncit.

In anul 2003:
a)

135 ha in arenda;

b)

365 ha la dispozitia unitatii, din care:

10 ha: suprafata construita;


-

355

ha:

cultivabila,
*

suprafata
din

care:

110ha:grau;

42 ha: floarea-soarelui;

55 ha: lucerna;

148 ha: teren nemuncit.


1.3.3 Capacitati de productie si gradul de utilizare

Societatea

'AGRICOLA'

BERCENI

este

un

producator

direct;

activitatea acesteiaconcentrandu-se pe cultura mare (grau, porumb,


floarea-soarelui, lucerna). Pentru desfasurarea uneiactivitati normale,
societatea se foloseste de urmatoarele elemente:
*

utilaje, instalatii si alte active fixe (aflate in exclusivitate in

proprietatea societatii):
-

autocamioane:

ARO:

buc;
*

tractoare:

10 buc;
*

remorci: 27

buc;
*

autocami

oane: 5 buc;
-

bascula semiautomata 50 t;

remorca cisterna: 2 buc;

cantar zecimal;

put apa.

cladiri, formate din mai multe obiective principale:


-

magazie cereale;

magazie platforma betonata;

magazie materiale;

statie conditionat seminte;

depozit carburanti;

atelier fierarie;

constructii administrative;

sediul actual.
suprafata de teren (de 355 ha) aflata la dispozitia unitatii nu a

fost

cultivata

perioada: 2002 - 2003.

integral

in

Astfel, gradul de utilizare al terenului in

aceasta

perioada

este

evidentiat in tabelul nr. 1:


TABEL NR. 1
PONDEREA TERENURILOR EFECTIV CULTIVATE IN TOTAL SUPRAFATA
CULTIVABILA IN PERIOADA 2002 - 2003
2002

2003

Ponderea supr.
Specificare

Ponderea

cultivate in
Suprafata

cultivate
Suprafata

total supr.
(ha)

total su
(ha)

disponibila

disponib

(%)

(%)

Total suprafata disponibila,


355

100

355

100

- cultivata cu grau

60

17

110

31

- cultivata cu floarea-soarelui

50

14

42

11,9

- cultivata cu lucerna

55

15,5

55

15,5

- teren nemuncit

190

53,5

148

41,7

din care:

TABEL NR. 2
EVOLUTIA TERENURILOR EFECTIV CULTIVATE IN PERIOADA 2002 2003
Specificare

Suprafata (ha)

Indici (%)

2002

2003

(2003/2002)

Teren cu grau

60

110

183,3

Teren cu floarea-soarelui

50

42

84

Teren cu lucerna

55

55

100

Teren nemuncit

190

148

77,9

355

355

Total

TABEL NR. 3
PONDEREA SUPRAFETEI EFECTIV CULTIVATE
CULTIVABILA IN PERIOADA 2002 2003

IN

TOTAL

SUPRAFATA

Indi
2002

2003

(200
Nr.

Ponderea in

Specificare
crt.

Ponderea in

Suprafata

total supr.

Suprafata

total supr.

(ha)

cultivabila

(ha)

cultivabila

(%)

(%)

1.

Teren cultivat

165

46,5

207

58,3

2.

Teren necultivat

190

53,5

148

41,7

355

100

355

100

Total

Pe baza tabelelor 1, 2, 3 putem face urmatoarele observatii:


a) - suprafata efectiv cultivata a crescut de la 165 ha in 2002 la 207 ha in
2003

=>cresterea

procentuala a suprafetei efectiv cultivate este de 25,4 % (deci a crescut cu


25,4

fata

de

2002).
-

de asemenea, ponderea suprafetei efectiv cultivate in totalul


suprafetei

cultivabile

crescut de la 46,5 % in 2002 la 58,3 % in 2003. Aceasta evolutie se


datoreaza

in

cea

mai mare parte:


* cresterii suprafetei cultivate cu grau, care aproape s-a dublat: de la
60 ha in 2002
la 110 ha in 2003 (de unde rezulta o crestere procentuala de
83,3 %);
* mentinerii suprafetei cultivate cu lucerna, suprafata de 55 ha;
-

diminuarea suprafetei cultivate cu floarea-soarelui de la 50 ha in


2002

la

42

ha

in

2003 are o influenta negativa per total (scade la 84 %, deci


modificarea

procentuala

este de -26 %).


b) - suprafata necultivata a scazut de la 190 ha in 2002 la 148 ha in
2003,

ceea

ce

va

determina o crestere semnificativa a productiei. Deci modificarea


procentuala
suprafete este de -22,1 procentual

acestei

de asemenea, ponderea suprafetei necultivate in totalul suprafetei


cultivabile

scazut

de la 53,5 % in 2002 la 41,7 % in 2003.


-

se poate observa ca in anul 2002 terenurile necultivate detineau o


pondere

de

53,5

(mai mult de jumatate), terenurilor cultivate revenindu-le o pondere de


doar 46,5 %.
-

in anul 2003, datorita eforturilor financiare ale societatii, situatia


se

modifica

favorabil, astfel:
*

58,3 % din total suprafata cultivabila revine suprafetei

efectiv cultivate;
*

41,7 % din total suprafata cultivabila revine suprafetei

necultivate.
1.3.4 Evolutia si structura personalului.
Productivitatea muncii
Reprezentantii societatii au urmatoarele atributii:

asigura conducerea operativa a societatii.

elaboreaza si aproba regulamentul de ordine interioara.

stabilesc tactica si strategia de marketing.

aproba operatiunile de vanzare - cumparare.

aproba operatiunile de incasari si plati.

supune anual Adunarii Generale raportul cu privire la activitatea


societatii,
contul de profit si pierderi.

bilantul

si

includ in costuri amortizarea aferenta fondurilor fixe pana la


amortizarea

integrala

acestora.

rezolva orice alte probleme stabilite de

Adunarea
Managementul

Generala.
societatii

se

asigura

cu

competenta de catre:
*

directorul general care este de profesie inginer zootehnist, cu o

vechime

in

munca

de

peste 22 ani si care este si presedintele Consiliului de Administratie.


*

directorul economic care este de profesie economist, cu o

vechime

in

munca

de

peste

18

ani si care se ocupa si de contabilitatea societatii.


*

directorul tehnic.

Structura de organizare a S.C. 'AGRICOLA' BERCENI este foarte


simpla datorita profilului activitatilor desfasurate (cultura mare).
In perioada 1991 - 1999, in societate au fost angajate 11 persoane,
iar in prezent exista 10 persoane cu contract de munca. In perspectiva,
numarul angajatilor va fi tot de 10 persoane cu timp de munca total, iar
in perioada de varf de lucrari vor fi angajati zilieri.
Referitor la activitatea manageriala se poate spune ca aceasta s-a
desfasurat in conditii dificile datorita perioadelor de reorganizare si
transfer ale proprietatii de la fosta C.A.P. BERCENI in proprietatea
actionarilor persoane fizice si a procesului ulterior de divizare.
In cadrul societatii, structura personalului este evidentiata in
tabelele nr. 4, 5, 6 astfel:
-

dupa varsta si sex;

dupa forma de pregatire;

dupa vechime.
TABEL NR. 4

STRUCTURA PERSONALULUI DUPA VARSTA SI SEX IN 2003:


Total

Sex

Varsta

Barbati

(ani)

Absolut

Relativ

(pers.)

(%)

Fe

Absolut

Relativ

Absolut

(pers.)

(%)

(pers.)

Sub 35 ani

40

40

35 55

50

30

Peste 55 ani

10

10

Total personal

10

100

80

TABEL NR. 5
STRUCTURA PERSONALULUI DUPA FORMA DE PREGATIRE IN 2003:
Total
Forma de pregatire
Absolut (pers.)

Relativ

Studii superioare

20

Scoli tehnice

40

Fara calificare

40

Total personal

10

100

TABEL NR. 6
STRUCTURA PERSONALULUI DUPA VECHIME IN 2003:
Total

Sex

Categorii de
Barbati
vechime
(ani)

Absolut

Relativ

(pers.)

(%)

Fe

Absolut

Relativ

Absolut

(pers.)

(%)

(pers.)

Sub 5 ani

10

10

5 10

30

30

10 15

Peste 15 ani

60

40

Total personal

10

100

80

Dupa categoriile de varsta se poate afirma ca personalul


este relativ tanar. Astfel, in perspectiva dezvoltarii complexe a activitatii
trebuie sa se aiba in vedere asigurarea unei politici de personal pe seama
angajarii de persoane tinere si calificate.
De asemenea, structura si motivatia buna a resursei umane pot
constitui premise favorabilepentru o dezvoltare rationala a societatii.

Contractele individuale de munca sunt cu duratanedeterminata; iar


salariile si contributiile la fondul de pensii si asigurari sociale sunt platite la
zi.
Trebuie sa se aiba in vedere imbunatatirea permanenta a pregatirii
profesionale a conduceriiin domeniile prioritare, ca:
-

managementul financiar;

tehnologiile agricole performante, pe baza aplicarii rezultatelor

cercetarii stiintifice;
-

marketing intern si extern, in vederea crearii conditiilor de

export.
Reprezentand latura intensiva a utilizarii fortei de munca, productivitatea
muncii exprima in modul cel mai sintetic eficienta economica a cheltuirii
unei anumite cantitati de munca vie. Astfel, pot fiprezentate evolutiile
productivitatii muncii in functie de productia marfa si in functie de cifra
deafaceri (in tabelul nr. 7):
TABELUL NR. 7
PRODUCTIVITATEA MUNCII LA S.C. AGRICOLA BERCENI

- mii

lei -

Indici de creste
Productivitate

2000

2001

2002
2002/2000

In functie de cifra de afaceri


29.567,6

70.693,8

99.283,7

W = C.A./L

1.4 Piata si comercializarea societatii

335,8

Societatea isi propune mentinerea costurilor la cote scazute


prin sporirea
productivitatii muncii si prin eliminarea verigilor intermediare ale
retelei de
distributie.

Puterea de negociere cu furnizorii este ridicata deoarece toate


materiile

prime

sunt

autohtone.
-

Pentru viitor, unitatea isi doreste o politica eficienta de distributie


care
influenta

ar
pozitiv

atat

cuantumul

putea
vanzarilor

cat

si

oportunitatilor

valorificarea
aparute

in vederea comercializarii productiei.


-

Pentru aprovizionarea si comercializarea productiei, unitatea foloseste


momentan
aceiasi furnizori si clienti.

1.4.1 Piata de aprovizionare (furnizori)


Furnizori:
-

BAZA VIDRA: seminte;

CONEL: energie electrica;

DOLLZ BENZ: motorina; benzina;

PETROM S.A.: motorina; benzina;

BRIMEX: ingrasaminte chimice;

S.C. CRIS-ROM: ingrasaminte chimice;

AGROMEC STEFANESTI: piese de schimb;

S.C. ILFOVEANA;

S.C. CAVAR.
1.4.2 Piata de desfacere (clienti)
Clienti:
-

S.C. DUMAR: cumpara de la unitate grau pentru morarit si

panificatie;
-

S.C. BANGCOC: cumpara de la unitate floarea-soarelui;

ADMINISTRATIA

PENTRU

SUPRAVEGHEREA

ANIMALELOR:

inchiriat

a
3

magazii de la societate.

1.4.3 Concurenta
Singura unitate concurenta care a existat in zona pana in 2000 a fost
S.C. 'UNIREA' BERCENI. Aceasta a dat faliment in 2000.

1.5 Organizarea generala a contabilitatii

Societatea are organizate operatiunile economico - financiare in


conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii, a Hotararii Guvernului nr.
704/1993, a regulamentului de aplicare a normelor elaborate de Ministerul
Finantelor in acest domeniu. In organizarea contabilitatii, inregistrarile se fac
operativ si cronologic, urmarindu-se legalitatea, exactitatea si oportunitatea.
Evidenta contabila este tinuta manual, pe baza a doua categorii de
formulare financiar -contabile:

formulare cu regim special de inscriere si numerotare;

formulare comune pe economie.

In prima categorie de formulare sunt incluse: factura fiscala, chitanta


fiscala, aviz de insotire a marfii, fisa formularelor cu regim special.
In a doua categorie de formulare sunt incluse: registrele jurnal, fisa
mijlocului fix, fisa de magazie, registrul de casa, ordin de plata, decont de
cheltuieli, state de salarii, nota de intrare -receptie, bon de iesire.
Societatea, prin salariul serviciului de contabilitate tine registrele TVA
pentru cumparare si pentru vanzare. Inregistrarile se efectueaza in fisele
sintetice si analitice deschise pentru fiecare cont prevazut in planul de
conturi

general,

dupa

natura

operatiei

economico-financiare

din

unitate. Acestea se fac zilnic sau lunar pe baza documentelor centralizatoare.

Organizarea si conducerea contabilitatii in cadrul societatii este


influentata sub multipleaspecte de profilul si structura organizatorica a
acesteia.
Acestei

societati

ii

revin

largi

atributii

pentru

organizarea

contabilitatii, ca:
-

intocmirea si prelucrarea documentelor primare;

inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor


economice

si

financiare

efectuate de unitatea operativa;


-

intocmirea lunara a balantei de verificare.

Forma de contabilitate aplicata in cadrul S.C. 'AGRICOLA' BERCENI


S.A. este cea de tip sah:documente primare si centralizatoare, note de
contabilitate, fisa rulajelor, fise de cont sintetic tip sah, fise de cont
analitic, balanta de verificare; al caror continut reflecta, intr-o pondere

insemnata operatii privind circulatia cerealelor, mijloacelor banesti,


urmarirea cheltuielilor decirculatie.
Biroul financiar - contabil din cadrul S.C. 'AGRICOLA' BERCENI S.A.
are in compunere un contabil sef si un contabil principal. Acestia au
sarcina sa determine situatia patrimoniala asocietatii si sa calculeze
rezultatele financiare ale activitatii desfasurate. Raspunderea pentru
organizarea si tinerea contabilitatii revine directorului economic. Datele
reflectate in contabilitate sunt utilizate de catre tertii interesati sa incheie
contracte cu societatea, si anume: furnizori, clienti, banci, stat, salariati.
Interesata de datele din contabilitate este si administratia societatii
care trebuie sa asigure finantarea activitatii, sa angajeze personal
specializat, sa inscrie pe piata si sa faca fata concurentei.
Aceste date dau posibilitatea cunoasterii unor elemente importante
pentru societate ca:

cunoasterea cerealelor vandute si a serviciilor prestate;

cunoasterea pericolelor de cadere sub punctul de rentabilitate,

de volum, de pret;

cunoasterea serviciilor prestate in pierdere;

cunoasterea productivitatii unor masini, unei maini de lucru;

daca este necesar sa se renunte la vreo activitate;

daca o activitate poate fi inlocuita cu alta;

daca va creste eficienta prin introducerea de noi activitati.

Consider,

ca

pentru

mai

buna

coordonare

diverselor

compartimente si servicii, estenecesara utilizarea tehnicii moderne de


calcul.

1.6 Coordonate privind activitatea economicofinanciara a S.C. 'AGRICOLA' BERCENI


S.A.

Activitatea economica de ansamblu a societatii se reflecta in


rezultatele financiare (pana in2001). Evolutiile veniturilor, cheltuielilor si
rezultatelor financiare, totale si pe activitati suntprezentate in tabelul nr.
8.
TABELUL
NR. 8
EVOLUTIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR SI REZULTATELOR FINANCIA
RE IN
PERIOADA 2000 2002

Nr.

2000

2001

2002

(mii lei)

(mii lei)

(mii lei)

Specificare
Crt.

2002/2000
(%)

Venituri total, din care:

615.298

936.199

1.079.588

175

- venituri din exploatare

528.598

778.854

992.837

187

1.252

1.733

16.637

1.328

85.448

155.612

70.114

82

Cheltuieli total, din care:

611.040

935.082

1.078.500

176

- cheltuieli de exploatare

363.667

571.513

771.302

212

1.
- venituri financiare
- venituri exceptionale
2.

- cheltuieli financiare
- cheltuieli exceptionale

247.373

363.569

307.198

124

3.

Profit brut

4.258

1.117

1.088

25

4.

Impozit pe profit (25%)

1.065

279

272

25

5.

Profit net

3.193

838

816

25

TABELUL NR. 9
STRUCTURA
2002

CIFREI

DE
AFACERI
- mii lei

Specificare
Cifra de afaceri total, din care:
- venituri din vanzarea marfurilor
- productie vanduta

IN

PERIOADA

2000

2000

2001
473.082

777.632

473.082

777.632

In tabelele 8, 9 sunt prezentate evolutiile veniturilor si cheltuielilor


totale si pe activitati inintervalul 2000 - 2002. Se constata o crestere a
veniturilor in 2002 fata de 2000 cu 75,5%, iar fata de 2001 cu 15,3%.
Veniturile din exploatare inregistreaza cresteri procentuale putin mai mari
decat veniturile totale (87,8% si 27,5%), in timp ce veniturile financiare
cunosc cresteri foarte mari (cu 1.228,8% si 860,01%). In 2002 veniturile
exceptionale scad la 82,1% fata de 2000 si la 45,1% fata de 2001.
Cheltuielile totale au evoluat asemanator cu veniturile totale.
Cheltuielile de exploatare aucrescut in 2002 cu 112,1% fata de 2000 si cu

35% fata de 2001. Nu s-au inregistrat cheltuielifinanciare; iar cele


exceptionale au scazut cu 15,5% in 2002 fata de 2001.
Din analiza acestor parametrii se constata o scadere a profitului in
2002 la 25,6% (cu 74,4%)fata de 2000 si la 97,4% (cu 2,6%) fata de 2001.
In ceea ce priveste cifra de afaceri se observa ca aceasta este in
continua crestere, eadublandu-si valoarea in 2002 fata de 2000. In
structura cifrei de afaceri, ponderea este detinuta deproductia vanduta.
TABELUL
NR. 10
INDICATORII DE EFICIENTA ECONOMICA SI FINANCIARA AI ACTIVULUI
IN PERIOADA 2000 2002
Nr.
Indicatori

U.M.

2000

2001

Coef.

2,31

1,26

69,8

55,7

69,8

55,7

Coef.

0,74

0,94

Coef.

236,5

284,

crt.
Raportul intre activele imobilizate si activele
1
circulante
Gradul de imobilizare al activului bilantului
2
(active imobilizate / total activ)
Capacitatea tehnica a societatii
3
(active fixe nete / total activ)
Numar de rotatii ale activului
4
(venituri totale / total activ)
Gradul de utilizare al capitalului social
5
(total activ / capital social)

Rata rentabilitatii patrimoniului


6

0,51

(profit brut / total activ)

CONCLUZII:
ACTIVE IMOBILIZATE:
-

valoarea

activelor

imobilizate

scade

de

la

an

la

an,

reprezentand in 2002 doar 96,1% fata


de 2001;
-

societatea nu efectueaza investitii

ACTIVE CIRCULANTE:
-

in 2002 au crescut cu 53,4% fata de 2000 si au scazut cu


13,2% fata de 2001.

Societatea este intr-o situatie limita, deoarece ratele rentabilitatii


patrimoniului sunt foartemici, nesemnificative, si in scadere in
perioada 2000 - 2002.

0,11