Sunteți pe pagina 1din 183
C.SERBESCU, R. MUHLBACHER, N. TARANU, V. PESCARU ALCATUIREA $I CALCULUL STRUCTURILOR METALICE PENTRU HALE INDUSTRIALE @ EDITURA TEHNICA Bucuresti — 1987 Lucrarea este elaboratii tive sical metalic: invelitori, luminatoare, ferm tilor, stilpi, contravintuiri etc.; partea partea finald a lncrarit faciliteazi infelegerea problemelor tratate, Tucrarea se adreseazt ingin structiilor metalice ca 7 APR 2002 Control stiintific: prof. dr. ing, NICQLAE JUNCAN Redactor: ing. EMILIA ILTE _ Tehnoredactor: OLIMPIADA NISTOR Coperta: arh. VIRGIL ONOFRET Bun de tipar: 14.02.1987; Coti tipar: 23 CZ.5 693.8 ed. 781 I. P. Informatia str. Brezoianu 23~25, Bucuresti ie pe baza directiilor fundamentale in care se actio- neazi in prezent’ pentru reducerea consumului de ofel $i anum cidere a solufitlor tipizate, utilizarea metodelor modeme de mentelor de inchidere usoare etc le or din domeniul proiectarii si executiei co, si studenfilor din ultimit ani ai facultagilor de constractir ~| Phe book ,,Composition and Calculation of Steel Structures for Indu: ‘| ¢ria! Halls” content structural composition and calculation of steel industrial inallteomponents (purlins, light wells, girders, trusses, crane beams, columns, jyracings, etc.) and a sample of design procedure for steel structural elements of an industrial hall. t ¥ ‘The constructive solutions of the differents components of the structure are given, as a rule, in several variants, both as a static scheme and as com- ‘position, thus enabling the designer to analyse them comparatively and to shoose the optimum solution of the actual situation to be solved. In the drawing up of the chapters referring to steel member composition and calculation of an industrial hall structure the Practice Codes, standards and technical instructions chartered in S.R. of Romania have been taken into account, The graphical part and the computation sample from the final part of the book facilitate the understanding of the problems discused herein. The work is intended for engineers working in the field of steel construc tion design and execution activities as well as for senior students of the Civil Engineering faculties. PESIOME Pagora ,,Cocras u pacuér Merasmmieckux KoneTpysunit atx pono SICHHIX SNaHUM COMEPAUIT PEKUMEHWM LU KUMMOHOPKE mW seToMCe pac- ‘dra sleMeHTOB, COCTABIAOUIUX CTAIDEHE KONCTPYKNNM npowsnonensennsx ayanuit (mporonst, owapm, (epyst, MoAKpadorse m TopMoRHLe GarkM, KO- HOHHEL, CRASH 1 MpUMeP MPOeKTHPORANNE MeTAMMMTECKIEX HEC UNIX dsTeMeHTOR OAHoDTAMHOTO MPOMMILTEHHOTO BRAHUA. Konerpykrupnble pemenna paasiinnx cocrassmomux napkac exaxmii pieMeHTOR MpeleTanAeHh, Kak MPABNATO, B HeCKOUDKUX BapuaNTax, 1 B BITC craTuuecKoit ¢XeMEI, UM Kak CTpOeHHe; TEM CaMEIM Mpeyocrananercn BOBMOR- HOCTS MPOeKTHPOBLAUKY cpakHuTenBHoro avasmaa.u BuGopa aysmero peme- HHA ju jAHHOM enTyanuT. TIpw paspadorke paaqemon, Kacajommxca cocrannenusn m pacuéra meraa MYeCKUX DIeMEHTOR, KOTOPMe BXO/T B KapKac NPOMAUIIERHOKO 9AaHIIA, ‘YaUTH HATCH CraHMapAM, HOPMATURLI H TexiMT4ecKHe YKaBaMuA, AellerByIoMITe » CPP. Ppaduveckas vac 1 mpmmep paciéra, pasmen@annit & Kone paboTh, OONETYAIOT TOHMMAHMe NAOVKEHHEIX BONPOCOD. Kuura npeqrasnasena jin wKeHepor, padoraiommx B obslaeTH mpoeKx- ‘TupoBAHHA HOBBEREHUA MeTALINECKUX KOMCTPYRUM Ka M TIA eTyAeHTOR eramux Kypcor crponrensnmx hakyareros. RESUME Liouvrage ,,La composition et le calcul des structures métaliques des HALLES INDUSTRIELLES” contient les principes de construction et de calcul des éléments constitutifs d’une halle industrielle métallique {pannes, Janterneaux, fermes, poutres de roulement et de freinage, poteaux contre- wuntements etc), et un exemple d’étude des éléments métalliques: de résis- tance d’une halle industrielle. ‘Les solutions constructives des divers éléments qui composent Vossature cont présentées @habitude en plusieures variantes, tant comme schema Statique, aussi que comme conception, en mettant a la disposition de Vingé- icur la posibilité d’analyser comparativement et de choisir Ia solutions opti- male pour la situation concréte qu'il doit résoudre. es chapitres concernant Ja composition et la calcul des éléments méta- iques constituants Vossature d’une halle industrielle sont elaborés confor manent aux standards et aux régles techniques en vigueur en R. S. de Rou- manie. La partie graphique et l’exemple d’étude donnée & la fin de Vouvrage facilite la compréhention des problémes traités. Touvrage vadresse aux ingénieurs des bureaux d’étude et & ceux. qui realisent des constructions métalliques, aussi qu’aux étudiants des derniéres années des facultés de genie civil. ‘ASSUNG ZUSAMME!) Vorliegende Arbeit ,,Gestaltung und Berechnung der Stahltragwerke fiir INDUSTRIE HALLEN” enthilt die bauliche Gestaltung und die Ber jnmg der Bauelomente einer stablernen Industriehalle (Pfetten, | Oberlich= ton ‘Binder, _Kranbahnen,, Stitzen, Verbinde w.a.) sowie ein Berechnungsbe spiel fir die stihlernen ‘Tragelemente einer Industriehalle. Die bauliche Gestaltung der Elemente welche die Tragstruktur bilden sind inder Regeln mehreren Varianten beziiglich der statischen. Schemas als Shech beziiglich der Gestaltung wiedergegeben und bieten so dem Entwurfsinge- ah. die Méglichieit einer Vergleichsanaliyse um die optimale Lésung tar einen konkreten Anwendungsfall zu. finden ‘Bel der Aufstellung der Kapitel beziiglich der Gestaltung und Berech- nung der Stahlelemente, welche die Tragstruktur einer Industrichalle bilden, peg en die in der $.R.Rumanien giltigen Normen, Vorschriften und Richt- Wimen berdcksichtigt, Die Abbildungen und das am Ende agegebene Barschnungsbeispiel erleichtern dic Verstandnis der behande ten Probleme: Te Asbeit ist fiir din Ingenieure aus dem Gebiet des Entwurfs und ‘Ausfithtung der Stahlbauten. sowie fiir die Studenten der letten Jahrgange der Bauhochschulen bestimmt. CUVINT INAINTE ih | ' ' sai EAP st om cavint de apeciene pentru clei di Tasicare sau stri- it si au reusit s& realizeze o lucrare in care se imbina in mod armonios teo- reticul cu practicul pentru a fi de folos unui cere larg de ingineri constructori care proiceteart sau executi hale metalice si unor viitori colegi — inca stu denfi in institutele de specialitate—care sint interesati in desivirsirea preg’ tirii lor profesionale, i, mee Pe Lucrarea are capitolele clasice pentru calculul gi executia constructiil metalice, cu suficiente detalii constructive si exemple; are figuri expli i ve foarte bune si o bogati bibliografie de specialitate,. 2 Autorii au ales o bund metoda de expunere atunci cind, conformindt normelor in vigoare de ealeul, au dat totusi posibilitate cititorului si cons. tate c& pot fi mai multe solufii, dintre care acesta poate alege pe cea a punzitoare cazului care i se precintl pentra studiu, proiectare si execute, procedind 1a o analizi comparativa temeinici a variantelor si frei fe la experienta pe care o are. ee As vrea si relev si alte calititi ale lucririt: sugerarea de prefering’ a lor tipizate, dimensionarea si verificirile prin metode simple gi bine alese de calcul, preocuparea pentru economia de of¢l si ee materiale pentru diferitele elemente ale constructiei, apartinind pe sau neficind parte strict din structura, Consider, de asemenea, ca un ele rent de merit al lucrarii faptul c& se prezinta si exemple de calcul com: plet eee entre eara a ceslera cenale aipeviece tea wees aaa ae problemele din experienta personal — de grija care sa acordat st ul Privind contravintuirile, calea de rulare, aleStuirea fermelor, ealculul seismic, detaliile constructive; este bine ci s-a introdus un capitol privind consoli- darea si intretinerea structurilor metalice. De asemenea, consi ider oa s-a dat o bibliografie bogat’, foarte folositoare. Studentii vor gisi un material amplu pentru cursul si proiectul de specialitate iar proiectantii in constructii meta~ lice, o Iucrare ce le va fi de un real folos. Felicit autorii peritru lucrarea prezentata si le dorese succes studiile gi cercetirile in vederea unor noi realizari. STEFAN BALAN si continue cu Acad. Bucuresti, 21.01.1986 PREFATA Ritmul intens al industrializirii din {ara noastri a impus proiectare: si executia unui volum mare de constructii metalice, destinate si satisfack necesitati si exigente cerute de diverse ramuri industriale. Domeniul in care s-au dezvoltat cel mai mult constructiile metalice este cel al halelor industriale — constructii ingineresti care ad&postese procese tehnologice, oameni, utilaje, materii prime, produse si pentru a ciror reali zare sint necesare cheltuieli mari de investitii. lata de ce proiectantii constructiilor metalice industriale trebuie si fie capabili si satisfac in egal misura cerintele de functionalitate, siguranti durabilitate si condifia de consum minim de ofel. Halele industriale se realizeazi cu structuri din ofel atunci cind au des- chideri, travee si inaltimi mari si cind sint deservite de poduri rulante cu capacititi mari de ridicare, Plecind de Ja tendintele actuale ale proiectirii si executiei structurilor metalice pentru hale industriale, Iucrarea de fat este elaborati in concor- danti cu directiile prioritare pe baza cirora se actioneazii in prezent pentru reducerea consumului de ofel: — utilizarea metodelor moderne de calcul care si caracterizeze cit mai fidel comportarea reali a elementelor structurale; —folosirea elementelor de inchidere usoare (invelitoare, pereti); —utilizarea cu precidere a solutiilor ‘tipizate. Lucrarea cuprinde alcituirea constructiva si calculul elementelor ce compun structura unei hale industriale metalice (pane, luminatoare, ferme, grinzi de rulare-frinare, stilpi, contravintuiri etc.) si un exemplu de proiectare a elementelor metalice de rezistenti a unei hale industriale. Rezolvarile constructive ale diferitelor elemente componente ale struc- turii de rezistent& sint prezentate de reguli in mai multe variante, atit ca schema static’ cit si ca alcituire, oferind proiectantului posibilitatea de a le analiza comparativ si alege solutia optima pentru situatia concreta ce trebuie si o rezolve. La intocmirea capitolelor referitoare la alcituirea si calculul elemente- lor metalice ce intri in structura de rezisten{a a ‘unei hale industriale s-au avut in vedere standardele, normativele si instructiunile tehnice in vigoare in R.S. Romania. Partea grafic si exemplul.de calcul din finalul Tucrarii faciliteazi intelegerea problemelor’ tratate. : Capitolele lucririi au fost elaborate astfel: conf. dr. ing, Constantin Serbescu, capitolele 4, 5, 6, 7 si paragraful 11.2; conf. dr. ing. Rudolf Mihlbacher, paragraful 11.1 si capitolul 12 (fara paragraful 12.2); conf. ar, ing. Nicolae Taranu, capitolele 9, 10 si paragraful 1.6; sef Iucriri dr; ' ing. Vasile Pescaru, capitolele 1 (fara paragraful 1.6), 2, 3, 8 si paragraful 12.2. ‘Lucrarea se adreseazi_ inginerilor din domeniul proiectirii si executiel constructiilor metalice ca si studentilor din ultimii ani ai faculta{ilor de con- CUPRINS structi Fiind la prima editie, lucrarea este evident susceptibili de imbundtitiri, autorii aducind multumiri tuturor celor care vor face observatii_intemelate asupra continutului lucrarii si modului de prezentare a problemelor abordate. AUTORIL Cuvint tnainte oo Prefofe 20. ee eee Boo 55508 7 . Dit : ae se ooo 1, Aledtlrea construetivi haleortndustriate eu sl 12, Coordonarea modlacé a dimenstunor ale 2 SI a 3; Amplasarn stlipor sa perfor hale tn raport cu retemia modolari ©” U4 Dimensiuie elementelor componente ale hale, Ne 14.1. Stilpii principali pons Dit a 1.4.2, Rigla cadrului transversal Bocce aaa Dot B 1.4.3. Dimensiunile luminatoarelor tooo os Dt oa 1.5. Schema constructiva si schema de calcul...) 1.) 7 ed ; 1.6. Actiuni asupra halelor industriale bac. Lt a 1.6.1. Actiani permanente . . . . booo: 7 3 ; 1.6.2. Actiuni temporare . ae 7 7 : 7 e i 165. Actin exoptionste LITT I Iii ii2 a 1.6.4, Gruparea incdrcarilor bebo e acco oa. boas % i a ieee. ._sse6ss % 2. Conteavintiette hater 4 : 8 3h ae acoperigului. . : . ' 48 2. Contravintuiril “realizate ee Contravintuie acopengcla di saansamli eallte’ sl 2.3. Contravintuirile stilpilor cadrelor . én _— : 5445 S i Calcul eontmvinteidioe LIT a | s.Gakade rate 0.0.2... os oo 3.1. Alcdtuitea c&iide rolare . . 32 Actinol env south les dosolwre 21D TL 63 3.2.1, Incdrcari transmise de rotile podului rulant Goa co : , 3:22. Alte actinni ale c&ii de rulare 7 peas Dit @ 3.3. Gruparea actiunilor. Bforturi de calcul Loe 7 7 a sa (ne stirii de tensiuni in grinda de rulare coe 3 3.4.2. Conditii de rezistenté pentru grinda de rulare cu ini 8 345, Relaji de predimenionre vos ee LS) BD SK Btape de cael petra dimessionaiea secbionit =) 1271222222, 88 9 4.6, Verificatea revistenfel ansamblului grind de rolare grind de frnaze 46: gL. Verificarea rezistenfei tilpii exterioare a grinzit de frinare 303. Verinearen reastenes gene de rule “ee veriiarea svat eit de Fulare : Ye eedees Heit guar de ralare 3d VerikcSren rasatata gral de finare 4, Soptionca Sebilagt generale « grant de rolare Seer pine locale a elsnentlor grinal de raze ye eaithelten rgitistilr guia de ralave Bok Neaietsen ‘taba locale 2 nin dae entre Satay locale ap compeinate suto, Wepicnces Ia sboveala grin de rolare Soe ear aadalor de monte) ale gine de rulare S12 Eateaelopatoraos 33 3 13, Prinderea ginei de grind’ 14. Prinderea cai de rulare de stilpul stracturié 4, Invelitori 4.1, Elemente generale 4.2, Alciituires, invelitorilor 4.3. Caleulul invelitorilor 5. Pane 5.1, Elemente generale si mod de alc&tuire 5.2, Calculul panelor a] 5.2.1. Incareari Op eas, "5.2.2. Pana simplu rezematé f4r8 tiran 5.2.5. Pana cu goluri in inima 5.2. Pana simplu rezemat’ cr doi tiranti Pana continu’ fara tirant Pana continu’ cu un tirant boos Paria continua fara tirant calculat& considerind redistribuirea momentelor ncovoictoare Pana contismé cu doi telor incovoietoare 5.2.10, Pana cu contrafige sau ex tiranti ‘X