Sunteți pe pagina 1din 3
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA (MD-2073, Chisindu, bd, Stefan cel Mare siSfint 105 www parlamentimd, arte _ 6 AL on 7 Biroului Permanent al Parlamentului in conformitate cu prevederile art.73 din Constitutia Republicii Moldova si art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de Lege privind modificarea si completarea Codului Contraventional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. Anexa: 1. Proiectul de lege SUCHE ik OL panLaMENTOUT Slenusticn mougove 9.0.7. Hr. oO. 2. Nota informativa 2 Cu respect, Proiect PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA LEGE privind modificarea si completarea Codului Contravenfional al Republi Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 Parlamentul adopta prezenta lege organica. Art. I. — Codul Contraventional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeazi dupa cum urmeaza: 1. Art. 203 se completeazA dupa sintagma: ,, a pasagerilor in transporturi” cu textul: ,,si a conducdtorilor de vehicule.” 2. Art.203 se completeazi cu un nou alin. (3) care va avea urmatorul confinut: » (3) Aruncarea obiectelor, substanjelor, deseurilor si a mucurilor de figardé din vehicule de céitre conducdtorii si pasagerii vehiculelor se sancfioneazd cu amendd de la 30 la 50 de unitati conventionale sau cu muncd neremuneratd in folosul comunitaii de la 40 la 60 de ore.” Art, II —Prezenta lege intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA Ia proiectul de lege privind modificarea si completarea Codului Contravenfional al Republieii Moldova nr. 218 din 24.10.2008. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea gi completarea Codului Contraventional prin introducerea unui nou aliniat ce stabileste sancfiuni pentru aruncarea la intamplare a gunoaielor de cdtre conducatorii de vehicule. Necesitatea elaborarii prezentului proiect de lege a fost conditionati de comportamentul deviant al conducatorilor auto, care arunc& din automobil gunoiul in strada. {ntrucat Regulamentul circulafiei rutiere, aprobat prin Hotardrea Guvernului nr. 357 din 13.05.2009, in pet. 85, lit. c), interzice doar pasagerilor aruncarea din vehicule a obiectelor si substanfelor, precum $i Codul Contraventional in art. 203, prevede doar sanctionarea pasagerilor pentru astfel de fapte, consideram oportun de ase aplica misurile respective si conducatorilor de vehicule. in aceasti ordine de idei, considerim necesar de a se aplica sanctiuni si conducatorilor de vehicule care aruncd gunoiul in strada, pentru a-i face mai responsabili faji de mediu si societate in general. Dac persoana nu poate sau nu doteste si pliteascd amenda, aceastd sanctiune poate fi intocuitd, cu acordul sau, cu sancfiunea sub forma de munca neremuneratd in folosul comunitafii. Sanctiunile vor putea fi aplicate persoanelor care au fost prinse in flagrant sau in baza declaratiilor altor persoane care vor aduce in calitate de proba materiale foto sau filmarile de pe camerele de monitorizare. Termenul “deseu” este folosit in sensul art. 1 al Legii nr. 1347 din 09.10.1997 privind deseurile de productie si menajere. Acestea fiind principalele cerinte $i idei, dorim si considerim absolut necesar de a se adopta aceste masuri pentru a asigura ordinea in societate. Reiegind din cele mentionate, se inainteazA spre examinare gi adoptare Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte Hla Bl (Pol