Sunteți pe pagina 1din 48

25.05.

2016

LEGE(A)18808/12/1999

LEGEnr.188din8decembrie1999(**republicat**)(*actualizat*)
privindStatutulfuncionarilorpublici*)
(actualizatpnladatade12august2016*)
EMITENT
PARLAMENTUL

**)Republicatntemeiulart.IIIdinLegeanr.251/2006pentrumodificareaicompletarea
Legiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.574din4iulie2006,dndusetexteloronounumerotare.
Legeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpubliciafostrepublicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.251din22martie2004iulterioramaifostmodificat
prin:
Legeanr.164/2004pentruaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.123/2003privind
creterilesalarialecesevoracordapersonaluluidinsectorulbugetar,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.446din19mai2004
Legeanr.344/2004pentrumodificareaart.27dinLegeanr.188/1999privindStatutul
funcionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.674din27
iulie2004
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.92/2004privindreglementareadrepturilorsalariale
iaaltordrepturialefuncionarilorpublicipentruanul2005,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.1.091din23noiembrie2004,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.76/2005,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.
324din18aprilie2005
Legeabugetuluidestatpeanul2005nr.511/2004,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.1.121din29noiembrie2004
Legeabugetuluiasigurrilorsocialedestatpeanul2005nr.512/2004,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.128din30noiembrie2004
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.39/2005pentrumodificareaart.84dinLegeanr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,nr.430din20mai2005,aprobatprinLegeanr.228/2005,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.607din13iulie2005
Legeabugetuluidestatpeanul2006nr.379/2005,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.1.151din19decembrie2005
Legeabugetuluiasigurrilorsocialedestatpeanul2006nr.380/2005,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.1.150din19decembrie2005
OrdonanaGuvernuluinr.2/2006privindreglementareadrepturilorsalarialeiaaltor
drepturialefuncionarilorpublicipentruanul2006,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.57din20ianuarie2006,aprobatcumodificriicompletriprin
Legeanr.417/2006,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.951din24
noiembrie2006
Legeanr.442/2006pentrumodificareaalin.(2)alart.15dinLegeanr.188/1999privind
Statutulfuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.
969din4decembrie2006.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

1/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

CapitolulIDispoziiigenerale

Articolul1
(1)Prezentalegereglementeazregimulgeneralalraporturilorjuridicedintrefuncionarii
publiciistatsauadministraiapubliclocal,prinautoritileadministrativeautonome
oriprinautoritileiinstituiilepublicealeadministraieipublicecentraleilocale,
denumitencontinuareraporturideserviciu.
(2)Scopulprezenteilegilconstituieasigurarea,nconformitatecudispoziiilelegale,a
unuiserviciupublicstabil,profesionist,transparent,eficientiimparial,ninteresul
cetenilor,precumialautoritiloriinstituiilorpublicedinadministraiapublic
centralilocal.
Articolul2
(1)Funciapublicreprezintansamblulatribuiiloriresponsabilitilor,stabiliten
temeiullegii,nscopulrealizriiprerogativelordeputerepublicdectreadministraia
publiccentral,administraiapubliclocaliautoritileadministrativeautonome.
(2)Funcionarulpublicestepersoananumit,ncondiiilelegii,ntrofunciepublic.
Persoanacareafosteliberatdinfunciapubliciseaflncorpulderezerval
funcionarilorpubliciipstreazcalitateadefuncionarpublic.
(3)Activitiledesfuratedefuncionariipublici,careimplicexercitareaprerogativelor
deputerepublic,sunturmtoarele:
a)punereanexecutarealegiloriacelorlalteactenormative
b)elaborareaproiectelordeactenormativeiaaltorreglementrispecificeautoritiisau
instituieipublice,precumiasigurareaavizriiacestora
c)elaborareaproiectelorpoliticiloristrategiilor,aprogramelor,astudiilor,analizelor
istatisticilornecesarerealizriiiimplementriipoliticilorpublice,precumia
documentaieinecesareexecutriilegilor,nvederearealizriicompeteneiautoritiisau
instituieipublice
d)consilierea,controluliauditulpublicintern
e)gestionarearesurselorumaneiaresurselorfinanciare
f)colectareacreanelorbugetare
g)reprezentareaintereselorautoritiisauinstituieipublicenraporturileacesteiacu
persoanefizicesaujuridicededreptpublicsauprivat,dinaristrintate,nlimita
competenelorstabilitedeconductorulautoritiisauinstituieipublice,precumi
reprezentareanjustiieaautoritiisauinstituieipublicencareidesfoar
activitatea
h)realizareadeactivitinconformitatecustrategiadeinformatizareaadministraiei
publice.
(4)Funciilepublicesuntprevzutenanexalaprezentalege.
(5)nsensulprezenteilegi,totalitateafuncionarilorpublicidincadrulautoritilor
administrativeautonomeidincadrulautoritiloriinstituiilorpublicedin
administraiapubliccentralilocalconstituiecorpulfuncionarilorpublici.
Articolul3
Principiilecarestaulabazaexercitriifuncieipublicesunt:
a)legalitate,imparialitateiobiectivitate
b)transparen
c)eficienieficacitate
d)responsabilitate,nconformitatecuprevederilelegale
e)orientarectrecetean
f)stabilitatenexercitareafuncieipublice
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

2/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

g)subordonareierarhic.
Articolul4
(1)Raporturiledeserviciusenasciseexercitpebazaactuluiadministrativdenumire,
emisncondiiilelegii.
(2)Exercitarearaporturilordeserviciuserealizeazpeperioadnedeterminat.
(3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2),funciilepublicedeexecuietemporarvacante
peoperioaddecelpuinolunpotfiocupatepeperioaddeterminat,astfel:
a)prinredistribuireafuncionarilorpublicidincorpulderezervcarendeplinesc
condiiilespecificepentruocupareafuncieipublicerespective
b)prinnumirepeperioaddeterminat,princoncursncondiiilelegii,nsituaiancare
ncorpulderezervnuexistfuncionaripublicicaresndeplineasccerinelespecifice
pentruafiredistribuiinconformitatecudispoziiileprevzutelalit.a).Persoana
numitnacestecondiiidobndetecalitateadefuncionarpublicnumaipeaceastperioad
inubeneficiazlancetarearaportuluideserviciudedreptuldeaintrancorpulde
rezervalfuncionarilorpublici.
Articolul5
(1)Potbeneficiadestatutespecialefuncionariipublicicareidesfoaractivitatean
cadrulurmtoarelorserviciipublice:
a)structuriledespecialitatealeParlamentuluiRomniei
b)structuriledespecialitatealeAdministraieiPrezideniale
c)structuriledespecialitatealeConsiliuluiLegislativ
d)serviciilediplomaticeiconsulare
e)autoritateavamal
f)poliiaialtestructurialeMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative
g)alteserviciipublicestabiliteprinlege.
(2)Prinstatutelespecialeprevzutelaalin.(1)sepotreglementa:
a)drepturi,ndatoririiincompatibilitispecifice,alteledectceleprevzutede
prezentalege
b)funciipublicespecifice.
(3)ncazulstatutelorspecialeaplicabileserviciilordiplomaticeiconsulare,precumi
poliitilorialtorstructurialeMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative,
dispoziiilespecialepotreglementaprevederidenaturacelorprevzutelaalin.(2),precum
icuprivirelacarier.
Articolul6
Prevederileprezenteileginuseaplic:
a)personaluluicontractualsalariatdinaparatulpropriualautoritiloriinstituiilor
publice,caredesfoaractivitidesecretariat,administrative,protocol,gospodrire,
ntreinerereparaiiidedeservire,paz,precumialtorcategoriidepersonalcarenu
exercitprerogativedeputerepublic.Persoanelecareocupacestefunciinuaucalitatea
defuncionarpubliciliseapliclegislaiamuncii
b)personaluluisalariatncadrat,pebazancrederiipersonale,lacabinetuldemnitarului
c)corpuluimagistrailor
d)cadrelordidactice
e)persoanelornumitesaualesenfunciidedemnitatepublic.
CapitolulIIClasificareafunciilorpublice.
Categoriidefuncionaripublici
Articolul7
(1)Funciilepubliceseclasificdupcumurmeaz:
a)funciipublicegeneraleifunciipublicespecifice
b)funciipublicedinclasaI,funciipublicedinclasaaIIa,funciipublicedinclasaa
IIIa
c)funciipublicedestat,funciipubliceteritorialeifunciipublicelocale.
(2)Funciilepublicegeneralereprezintansamblulatribuiiloriresponsabilitilorcu
caractergeneralicomuntuturorautoritiloriinstituiilorpublice,nvederea
realizriicompetenelorlorgenerale.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

3/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

(3)Funciilepublicespecificereprezintansamblulatribuiiloriresponsabilitilorcu
caracterspecificunorautoritiiinstituiipublice,stabilitenvederearealizrii
competenelorlorspecifice,saucarenecesitcompeteneiresponsabilitispecifice.
(4)Echivalareafunciilorpublicespecificecufunciilepublicegenerale,ncondiiile
legii,sefaceprinstatutelespecialeprevzutelaart.5alin.(1)sau,lapropunerea
autoritiloriinstituiilorpublice,deAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici.
Articolul8
(1)Funciilepublicedestatsuntfunciilepublicestabiliteiavizate,potrivitlegii,n
cadrulministerelor,organelordespecialitatealeadministraieipublicecentrale,precumi
ncadrulautoritiloradministrativeautonome.
(2)Funciilepubliceteritorialesuntfunciilepublicestabiliteiavizate,potrivit
legii,ncadrulinstituieiprefectului,serviciilorpublicedeconcentratealeministerelor
ialecelorlalteorganealeadministraieipublicecentraledinunitileadministrativ
teritoriale.
(3)Funciilepublicelocalesuntfunciilepublicestabiliteiavizate,potrivitlegii,n
cadrulaparatuluipropriualautoritiloradministraieipublicelocaleialinstituiilor
publicesubordonateacestora.
Articolul9
Funciilepublicesempartn3clase,definitenraportcunivelulstudiilornecesare
ocupriifuncieipublice,dupcumurmeaz:
a)clasaIcuprindefunciilepublicepentruacrorocuparesecerstudiiuniversitarede
licenabsolvitecudiplom,respectivstudiisuperioaredelungdurat,absolvitecu
diplomdelicensauechivalent
b)clasaaIIacuprindefunciilepublicepentruacrorocuparesecerstudiisuperioarede
scurtdurat,absolvitecudiplom
c)clasaaIIIacuprindefunciilepublicepentruacrorocuparesecerstudiiliceale,
respectivstudiimediiliceale,finalizatecudiplomdebacalaureat.
Articolul10
(1)Dupnivelulatribuiilortitularuluifuncieipublice,funciilepublicesempartn
treicategoriidupcumurmeaz:
a)funciipublicecorespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici
b)funciipublicecorespunztoarecategorieifuncionarilorpublicideconducere
c)funciipublicecorespunztoarecategorieifuncionarilorpublicideexecuie.
(2)FuncionariipublicinumiinfunciilepublicedinclaseleaIIaiaIIIapotocupa
numaifunciipublicedeexecuie.
Articolul11
(1)Funcionariipublicisuntdebutanisaudefinitivi.
(2)Potfinumitefuncionaripublicidebutanipersoanelecareaupromovatconcursulpentru
ocupareauneifunciipublicedegradprofesionaldebutant.
(3)Potfinumiifuncionaripublicidefinitivi:
a)funcionariipublicidebutanicareauefectuatperioadadestagiuprevzutdelegeiau
obinutrezultatcorespunztorlaevaluare
b)persoanelecareintrncorpulfuncionarilorpubliciprinconcursicareauvechimean
specialitateastudiilornecesareocupriifuncieipublicedeminimum12luni,8lunii,
respectiv,6luni,nfunciedenivelulstudiilorabsolvite.
Articolul12
Categorianalilorfuncionaripublicicuprindepersoanelecaresuntnumitenunadintre
urmtoarelefunciipublice:
a)secretargeneralalGuvernuluiisecretargeneraladjunctalGuvernului

Lit.a)aart.12afostrepusnvigoareprinrespingereaORDONANEIDEURGENnr.3din
11februarie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.84din11februarie2009dectreLEGEA
nr.379din10decembrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.870din14decembrie2009.
b)secretargeneraldinministereialteorganedespecialitatealeadministraieipublice
centrale
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

4/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

c)prefect
d)secretargeneraladjunctdinministereialteorganedespecialitatealeadministraiei
publicecentrale
e)subprefect
f)inspectorguvernamental.
Articolul13
(1)Categoriafuncionarilorpublicideconducerecuprindepersoanelenumitenunadintre
urmtoarelefunciipublice:
a)directorgeneralidirectorgeneraladjunctdinaparatulautoritiloradministrative
autonome,alministerelorialcelorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublice
centrale,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacestora
b)directoridirectoradjunctdinaparatulautoritiloradministrativeautonome,al
ministerelorialcelorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,
precuminfunciilepublicespecificeasimilateacestora
c)secretaralunitiiadministrativteritoriale*)
d)directorexecutividirectorexecutivadjunctaiserviciilorpublicedeconcentrateale
ministerelorialecelorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentraledin
unitileadministrativteritoriale,ncadrulinstituieiprefectului,ncadrulaparatului
propriualautoritiloradministraieipublicelocaleialinstituiilorpublice
subordonateacestora,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacestora

Lit.d)aalin.(1)alart.13afostmodificatdepct.1alart.IdinORDONANADEURGEN
nr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.
Pct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009iancetatefectelejuridiceconform
DECIZIEICURIICONSTITUIONALEnr.1.629din3decembrie2009,publicatenMONITORUL
OFICIALnr.28din14ianuarie2010.Pct.1alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6
octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatde
pct.1alart.unicdinLEGEAnr.264din22decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.872din28decembrie2010.
Lit.d)aalin.(1)alart.13arevenitlaformaoficial.
e)efserviciu,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia
f)efbirou,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia.
(2)ncadrulautoritiloradministrativeautonomepotfistabiliteifunciilepublice
prevzutelaalin.(1)lit.e)if),precumialtefunciipubliceprevzuten
reglementrilespecifice.
(3)Funciilepubliceprevzutelaalin.(1)lit.a)sepotstabiliincadrul
autoritiloriinstituiilorpublicedinadministraiapubliclocalcareauunnumrde
minimum150deposturi.
Articolul14
(1)SuntfuncionaripublicideexecuiedinclasaIpersoanelenumitenurmtoarelefuncii
publicegenerale:consilier,consilierjuridic,auditor,expert,inspector,precumin
funciilepublicespecificeasimilateacestora.
(2)SuntfuncionaripublicideexecuiedinclasaaIIapersoanelenumitenfuncia
publicgeneraldereferentdespecialitate,precuminfunciilepublicespecifice
asimilateacesteia.
(3)SuntfuncionaripublicideexecuiedinclasaaIIIapersoanelenumitenfuncia
publicgeneraldereferent,precuminfunciilepublicespecificeasimilateacesteia.
Articolul15
Funciilepublicedeexecuiesuntstructuratepegradeprofesionale,dupcumurmeaz:
a)superior,canivelmaxim
b)principal
c)asistent
d)debutant.
CapitolulIIICategorianalilorfuncionaripublici

Articolul16
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

5/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

(1)naliifuncionaripublicirealizeazmanagementuldenivelsuperiornadministraia
publiccentralinautoritileadministrativeautonome.
(2)Pentruaocupaofunciepubliccorespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici
persoanatrebuiesndeplineasccumulativurmtoarelecondiii:
a)celeprevzutelaart.54
b)studiiuniversitaredelicenabsolvitecudiplom,respectivstudiisuperioaredelung
durat,absolvitecudiplomdelicensauechivalent
c)celpuin5anivechimenspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice
d)aabsolvitprogrameledeformarespecializatpentruocupareauneifunciipublice
corespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublicioriaexercitatunmandatcompletde
parlamentar*)
e)apromovatconcursulnaionalpentruintrareancategorianalilorfuncionaripublici.
(3)Pentruocupareafunciilorpubliceprevzutelaart.12lit.a),b)id)sepotstabili
condiiispecificesauprocedurispecifice,ncondiiilelegii.
Articolul17
Programeledeformarespecializatpentruocupareauneifunciipublicecorespunztoare
categorieinalilorfuncionaripubliciseorganizeazncondiiilelegii.
Articolul18
(1)Intrareancategorianalilorfuncionaripublicisefaceprinconcursnaional.
Recrutareasefacedectreocomisiepermanent,independent,formatdin7membri,numii
prindecizieaprimuluiministru.Membriicomisieiaumandatefixede10aniijumtatei
suntnumiiprinrotaie.
(2)Persoanelecareaupromovatconcursulnaionalprevzutlaalin.(1)potfinumiten
funciilepublicecorespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici.
(3)Structura,criteriilededesemnareamembrilor,atribuiileimoduldeorganizarei
funcionarealecomisieiprevzutelaalin.(1)sestabilescprinhotrreaGuvernului,la
propunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.
Articolul19
(1)Numirea,modificarea,suspendarea,ncetarearaporturilordeserviciu,precumi
sancionareadisciplinaranalilorfuncionaripublicisefac,ncondiiilelegii,de
ctre:
a)Guvern,pentrufunciilepubliceprevzutelaart.12lit.a),c)ie)
b)primulministru,pentrufunciilepubliceprevzutelaart.12lit.b),d)if).

Alin.(1)alart.19arevenitlaformaanterioarORDONANEIDEURGENnr.3din11
februarie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.84din11februarie2009prinrespingerea
acestuiactnormativdectreLEGEAnr.379din10decembrie2009,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.870din14decembrie2009.
(2)Numireantrofunciepublicprevzutlaart.12lit.a),b)id)sefacedintre
persoanelecarendeplinesccondiiileprevzutelaart.16alin.(2)i(3).

Alin.(2)alart.19arevenitlaformaanterioarORDONANEIDEURGENnr.3din11
februarie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.84din11februarie2009prinrespingerea
acestuiactnormativdectreLEGEAnr.379din10decembrie2009,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.870din14decembrie2009.
(3)Laeliberareadinfunciapublic,naliifuncionaripubliciaudreptullacompensaii
materiale,stabilitepotrivitlegiiprivindsistemulunitardesalarizareafuncionarilor
publici.
Articolul20
(1)Evaluareaperformanelorprofesionaleindividualealenalilorfuncionaripublicise
faceanual,ncondiiilelegii.
(2)Evaluareageneralanalilorfuncionaripublicisefaceodatla2ani,nscopul
confirmriicunotinelorprofesionale,aptitudiniloriabilitilornecesareexercitrii
funcieipublice.
(3)naliifuncionaripubliciauobligaiadeaurmaanualcursurideperfecionare
profesional,ncondiiilelegii.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

6/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

(4)Evaluareaanualprevzutlaalin.(1)ievaluareageneralprevzutlaalin.(2)se
facdectreocomisiedeevaluare,aicreimembrisuntnumiiprindecizieaprimului
ministru,lapropunereaministruluiinternelorireformeiadministrative.
CapitolulIVManagementulfunciilorpubliceialfuncionarilorpublici

Seciunea1AgeniaNaionalaFuncionarilorPublici

Articolul21
(1)Pentrucreareaidezvoltareaunuicorpdefuncionaripubliciprofesionist,stabili
imparialsenfiineaz,nsubordineaMinisteruluiInterneloriReformeiAdministrative,
AgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,organdespecialitatealadministraieipublice
centrale,cupersonalitatejuridic.
(2)AgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciestecondusdeunpreedinte,curangde
secretardestat,numitdectreprimulministru,lapropunereaministruluiinternelori
reformeiadministrative.nexercitareaatribuiilorcareirevin,preedinteleAgeniei
NaionaleaFuncionarilorPubliciemiteordinecucaracternormativiindividual.
(3)AgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciestefinanatdelabugetuldestat.
Articolul22
(1)AgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciareurmtoareleatribuii:
a)elaboreazpoliticileistrategiileprivindmanagementulfuncieipubliceial
funcionarilorpublici
b)elaboreaziavizeazproiectedeactenormativeprivindfunciapublicifuncionarii
publici
c)monitorizeazicontroleazmoduldeaplicarealegislaieiprivindfunciapublici
funcionariipublicincadrulautoritiloriinstituiilorpublice
d)elaboreazreglementricomune,aplicabiletuturorautoritiloriinstituiilorpublice,
privindfunciilepublice,precumiinstruciuniprivindaplicareaunitaralegislaiein
domeniulfuncieipubliceialfuncionarilorpublici
e)elaboreazproiectullegiiprivindstabilireasistemuluiunitardesalarizarepentru
funcionariipublici
f)stabiletecriteriilepentruevaluareaactivitiifuncionarilorpublici
g)centralizeazpropuneriledeinstruireafuncionarilorpublici,stabilitecaurmarea
evaluriiperformanelorprofesionaleindividualealefuncionarilorpublici
h)colaboreazcuInstitutulNaionaldeAdministraie*)lastabilireatematiciispecifice
programelordeformarespecializatnadministraiapublicideperfecionarea
funcionarilorpublici
Not

*)Asevedealit.b)aart.57,Cap.IXdinLEGEAnr.329din5noiembrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.761din9noiembrie2009.

i)ntocmeteiadministreazbazadedatecuprinzndevidenafunciilorpubliceia
funcionarilorpublici
j)realizeazrecrutareaipromovareapentrufunciilepublicepentrucareorganizeaz
concurs,monitorizeazrecrutareaipromovareapentrucelelaltefunciipublice,n
condiiileprezenteilegi

Lit.j)aalin.(1)alart.22afostmodificatdepct.1alart.IdinLEGEAnr.140din7
iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
j^1)organizeazconcursurisauexamenepentruocupareafunciilorpublicedeconducere
vacante,ncondiiileprevzutelaart.58

Lit.j^1)aalin.(1)alart.22afostintrodusdepct.2alart.IdinLEGEAnr.140din7
iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
j^2)dispunesuspendareaorganizriiidesfurriiconcursurilor,ncondiiilelegii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

7/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Lit.j^2)aalin.(1)alart.22afostintrodusdepct.2alart.IdinLEGEAnr.140din7
iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
k)realizeazredistribuireafuncionarilorpublicicroraleauncetatraporturilede
serviciudinmotiveneimputabilelor

Lit.k)aalin.(1)alart.22arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelor
juridicealeORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIAL
nr.549din29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprin
DECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433
din17iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,lit.k)aalin.(1)alart.22
revinelaformaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

l)acordasistendespecialitateicoordoneazmetodologiccompartimentelederesurse
umanedincadrulautoritiloriinstituiiloradministraieipublicecentraleilocale
m)participlanegocieriledintreorganizaiilesindicalereprezentativealefuncionarilor
publiciiMinisterulInterneloriReformeiAdministrative
n)colaboreazcuorganismeicuorganizaiiinternaionaledindomeniulsudeactivitate
o)elaboreazanual,cuconsultareaautoritiloriinstituiilorpublice,Planuldeocupare
afunciilorpublice,pecarelsupunespreaprobareGuvernului*)
p)ntocmeteraportulanualcuprivirelamanagementulfunciilorpubliceial
funcionarilorpublici,pecarelprezintGuvernului
q)constatcontraveniiiaplicsanciuni,ncondiiilelegii.
(2)AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicindeplineteoricealteatribuiistabilite
prinlege.
(3)AgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciarelegitimareprocesualactivipoate
sesizainstanadecontenciosadministrativcompetentcuprivirela:
a)acteleprincareautoritilesauinstituiilepublicencalclegislaiareferitoarela
funciapublicifuncionariipublici,constatatecaurmareaactivitiipropriide
control
b)refuzulautoritiloriinstituiilorpublicedeaaplicaprevederilelegalendomeniul
funcieipubliceialfuncionarilorpublici.
(4)Actulatacatpotrivitalin.(3)estesuspendatdedrept.
(5)PreedinteleAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicipoatesesizaiprefectuln
legturcuacteleilegaleemisedeautoritilesauinstituiilepublicelocale.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

8/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Articolul22^1
AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicidispunesuspendareaorganizriiidesfurrii
concursuluisau,dupcaz,aexamenului,nurmtoarelecazuri:
a)nsituaiancareestesesizatiseconstatcnusuntndeplinitecondiiilelegale
privindorganizareaidesfurareaconcursurilorderecrutareidepromovarenfuncii
publicedincadrulautoritiloriinstituiilorpublice
b)autoritateasauinstituiapublicnuatransmisAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publiciplanuldeocupareafunciilorpublice,potrivitprevederilorart.23alin.(4)i
(5)
c)autoritateasauinstituiapubliccareorganizeazconcursulsauexamenulnuaobinut
avizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,potrivitprevederilorart.107.

Art.22^1afostintrodusdepct.3alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicat
nMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul23
(1)Planuldeocupareafunciilorpublicestabilete:
a)numrulmaximalfunciilorpublicerezervatepromovriifuncionarilorpublici
b)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfirezervatenscopulpromovriirapide
c)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfiocupateprinrecrutare
d)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfinfiinate
e)numrulmaximalfunciilorpublicecarevorfisupusereorganizrii
f)numrulmaximdefunciipublicepefiecareclas,categorieipegradeprofesionale
g)numrulmaximalfunciilorpublicedeconducereialfunciilorpublicecorespunztoare
categorieinalilorfuncionaripublici.
(2)Planuldeocupareafunciilorpubliceseelaboreazanual,cuconsultareasindicatelor
reprezentativealefuncionarilorpublici,astfel:
a)dectreAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,pebazapropunerilorordonatorilor
principalidecredite,pentruautoritileiinstituiilepublicedinadministraiapublic
central
b)dectreprimarsau,dupcaz,dectrepreedinteleconsiliuluijudeean,prinaparatul
despecialitate,pentruautoritileiinstituiilepublicedinadministraiapublic
local.
(3)Planuldeocupareafunciilorpublicesentocmetecentralizat,pefiecareordonator
principaldecrediteipefiecareinstituiedinsubordineaacesteiasaufinanatprin
bugetulsu.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(2)lit.a),planuldeocupareafunciilorpublicese
aprobprinhotrreaGuvernului.nsituaiaprevzutlaalin.(2)lit.b),planulde
ocupareafunciilorpubliceseaprobprinhotrreaconsiliuluilocal,respectiva
consiliuluijudeean.
(5)Pentruautoritileiinstituiilepublicedinadministraiapubliclocal,proiectul
planuluideocupareafunciilorpublicesetransmiteAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publicicu45dezilenaintededataaprobrii.nsituaiancareAgeniaNaionala
FuncionarilorPubliciconstatneregularitinstructuraacestuia,autoritilesau
instituiilepubliceauobligaiadeamodificaproiectulplanuluideocupareafunciilor
publice,pebazaobservaiilorAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,nconformitate
cuprevederilelegale.
Articolul24
Gestiuneacurentaresurselorumaneiafunciilorpubliceesteorganizatirealizat,n
cadrulfiecreiautoritiiinstituiipublice,dectreuncompartimentspecializat,care
colaboreazdirectcuAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici.
Seciuneaa2aEvidenafunciilorpubliceiafuncionarilorpublici

Articolul25
(1)AgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciadministreazevidenanaionalafunciilor
publiceiafuncionarilorpublici,pebazadatelortransmisedeautoritilei
instituiilepublice.
(2)Evidenafunciilorpubliceiafuncionarilorpubliciseinencadrulfiecrei
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

9/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

autoritisauinstituiipublice,potrivitformatuluistabilitdectreAgeniaNaionala
FuncionarilorPublici.Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeatransmite
AgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicitoateinformaiilecuprinsenevidena
funciilorpubliceiafuncionarilorpublicidincadrulacestora.
(3)nscopulasigurriigestionriieficientearesurselorumane,precumipentruurmrirea
cariereifuncionaruluipublic,autoritileiinstituiilepublicentocmescdosarul
profesionalpentrufiecarefuncionarpublic.
(4)Formatulstandardalevideneifunciilorpubliceiafuncionarilorpublici,precumi
coninutuldosaruluiprofesionalsestabilescprinhotrreaGuvernului,lapropunerea
AgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.
Articolul26
(1)Autoritileiinstituiilepublicerspunddentocmireaiactualizareadosarelor
profesionalealefuncionarilorpubliciiasigurpstrareaacestorancondiiide
siguran.
(2)ncazuriledetransfersaudencetarearaporturilordeserviciu,autoritateasau
instituiapublicpstreazocopieadosaruluiprofesionalinmneazoriginalul
funcionaruluipublic,pebazdesemntur.
(3)AutoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeacomunicaAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublici,ntermende10zilelucrtoare,oricemodificareintervenitn
situaiafuncionarilorpublici.
(4)Persoanelecareauaccesladatelecuprinsenevidenanaionalafunciilorpublicei
afuncionarilorpublici,precumiladosarulprofesionalalfuncionaruluipublicau
obligaiadeapstraconfidenialitateadatelorcucaracterpersonal,ncondiiilelegii.
(5)Lasolicitareafuncionaruluipublic,autoritateasauinstituiapublicesteobligats
eliberezeundocumentcaresatesteactivitateadesfuratdeacesta,vechimeanmunc,n
specialitateinfunciapublic.
CapitolulVDrepturiindatoriri

Seciunea1Drepturilefuncionarilorpublici

Articolul27
(1)Dreptullaopiniealfuncionarilorpubliciestegarantat.
(2)Esteinterzisoricediscriminarentrefuncionariipublicipecriteriipolitice,de
apartenensindical,convingerireligioase,etnice,desex,orientaresexual,stare
material,originesocialsaudeoricealtasemeneanatur.
Articolul28
Funcionarulpublicaredreptuldeafiinformatcuprivireladeciziilecareseiaun
aplicareaprezentuluistatuticarelvizeaznmoddirect.
Articolul29
(1)Dreptuldeasocieresindicalestegarantatfuncionarilorpublici.
(2)Funcionariipublicipot,nmodliber,snfiinezeorganizaiisindicale,saderela
eleisexerciteoricemandatncadrulacestora.
(3)nsituaiancarenaliifuncionaripublicisaufuncionariipublicicareau
calitateadeordonatoridecreditesuntaleinorganeledeconducereaorganizaiilor
sindicale,acetiaauobligaiacantermende15ziledelaalegereanorganelede
conducerealeorganizaiilorsindicalesoptezepentruunadintreceledoufuncii.n
cazulncarefuncionarulpublicopteazpentrudesfurareaactivitiinfunciade
conducerenorganizaiilesindicale,raporturiledeserviciualeacestuiasesuspendpeo
perioadegalcuceaamandatuluinfunciadeconduceredinorganizaiasindical.

Alin.(3)alart.29afostmodificatdepct.1alart.unicdinORDONANADEURGENnr.125
din8octombrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.694din13octombrie2008.
(3^1)Funcionariipublici,aliidectceiprevzuilaalin.(3),potdeinesimultan
funciapublicifuncianorganeledeconducerealeorganizaiilorsindicale,cu
obligaiarespectriiregimuluiincompatibilitilorialconflictelordeinteresecarele
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

10/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

esteaplicabil.

Alin.(3^1)alart.29afostintrodusdepct.2alart.unicdinORDONANADEURGENnr.
125din8octombrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.694din13octombrie2008.
(4)Funcionariipublicisepotasocianorganizaiiprofesionalesaunalteorganizaii
avndcascopprotejareaintereselorprofesionale.
Articolul30
(1)Funcionarilorpublicileesterecunoscutdreptullagrev,ncondiiilelegii.
(2)Funcionariipublicicareseaflngrevnubeneficiazdesalariuialtedrepturi
salarialepeduratagrevei.
Articolul31
(1)Pentruactivitateadesfurat,funcionariipubliciaudreptullaunsalariucompusdin:
a)salariuldebaz
b)sporulpentruvechimenmunc
c)abrogat

Lit.c)aalin.(1)alart.31afostabrogatdepct.14alart.49,Cap.VIdinLEGEACADRU
nr.330din5noiembrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.762din9noiembrie2009.
d)abrogat.

Lit.d)aalin.(1)alart.31afostabrogatdepct.14alart.49,Cap.VIdinLEGEACADRU
nr.330din5noiembrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.762din9noiembrie2009.
(2)Funcionariipublicibeneficiazdeprimeialtedrepturisalariale,ncondiiile
legii.
(3)Salarizareafuncionarilorpublicisefacenconformitatecuprevederilelegiiprivind
stabilireasistemuluiunitardesalarizarepentrufuncionariipublici.
Articolul32
Funcionariipublicicare,potrivitlegii,suntobligaispoarteuniformntimpul
serviciuluioprimescgratuit.
Articolul33
(1)Duratanormalatimpuluidelucrupentrufuncionariipublicieste,deregul,de8ore
peziide40deorepesptmn.
(2)Pentruorelelucratedindispoziiaconductoruluiautoritiisauinstituieipublice
pesteduratanormalatimpuluidelucrusaunzileledesrbtorilegaleorideclaratezile
nelucrtoarefuncionariipublicideexecuieaudreptullarecuperaresaulaplatamajorat
cuunsporde100%dinsalariuldebaz.Numrulorelorpltitecusporulde100%nupoate
depi360ntrunan.*)
Not

*)Pnladatade31decembrie2005,prevederilereferitoarelaacordareaorelor
suplimentareaufostsuspendateprinOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.92/2004privind
reglementareadrepturilorsalarialeiaaltordrepturialefuncionarilorpublicipentru
anul2005,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.76/2005.

Articolul34
(1)Funcionariipublicipotfialeisaunumiintrofunciededemnitatepublic,n
condiiilelegii.
(2)naliifuncionaripubliciifuncionariipublicideconducerepotfinumiinfuncii
dedemnitatepublicnumaidupncetarea,ncondiiilelegii,araporturilordeserviciu.
(2^1)Prinexcepiedelaalin.(2),funcionariipublicideconducerepotfinumiin
funciidedemnitatepublicdincadrulautoritilorsauinstituiilorpublicedin
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

11/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

administraiapubliccentralncareidesfoaractivitatea,precumidincadrul
autoritilorsauinstituiilorpubliceaflatenraporturiierarhicecuaceasta.

Alin.(2^1)alart.34afostintrodusdepct.5alart.IdinLEGEAnr.132din18iulie
2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.498din19iulie2012,carecompleteazORDONANADE
URGENnr.16din8mai2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.314din10mai2012,cu
art.XV.
(3)naliifuncionaripubliciifuncionariipublicideconducerepotcandidapentru
funciidedemnitatepublicnumaidupncetarea,ncondiiilelegii,araporturilorde
serviciu.
Articolul35
(1)Funcionariipubliciaudreptul,ncondiiilelegii,laconcediudeodihn,laconcedii
medicaleilaalteconcedii.
(2)Abrogat.

Alin.(2)alart.35afostabrogatdelit.d)aart.39dinLEGEACADRUnr.284din28
decembrie2010publicatnMONITORULOFICIALnr.877din28decembrie2010.
Articolul36
nperioadaconcediilordeboal,aconcediilordematernitateiacelorpentrucretereai
ngrijireacopiilor,raporturiledeserviciunupotncetainupotfimodificatedectdin
iniiativafuncionaruluipublicncauz.
Articolul37
Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiasasigurefuncionarilorpublicicondiii
normaledemunciigien,denatursleocroteascsntateaiintegritateafizici
psihic.
Articolul38
Funcionariipublicibeneficiazdeasistenmedical,protezeimedicamente,ncondiiile
legii.
Articolul39
Funcionariipublicibeneficiazdepensii,precumidecelelaltedrepturideasigurri
socialedestat,potrivitlegii.
Articolul40
(1)ncazdedecesalfuncionaruluipublic,membriifamiliei,careau,potrivitlegii,
dreptullapensiedeurma,primescpeoperioadde3luniechivalentulsalariuluidebaz
dinultimalundeactivitateafuncionaruluipublicdecedat.
(2)ncazulncaredeciziapentrupensiadeurmanuafostemisdinvinaautoritiisau
ainstituieipublicentermende3lunideladatadecesului,aceastavaachitan
continuaredrepturileprevzutelaalin.(1)pnlaemitereadecizieipentrupensiade
urma.
Articolul41
(1)Funcionariipublicibeneficiaznexercitareaatribuiilorlordeprotecialegii.
(2)Autoritateasauinstituiapublicesteobligatsasigureproteciafuncionarului
publicmpotrivaameninrilor,violenelor,faptelordeultrajcroralearputeafivictim
nexercitareafuncieipublicesaunlegturcuaceasta.Pentrugarantareaacestuidrept,
autoritateasauinstituiapublicvasolicitasprijinulorganelorabilitate,potrivitlegii.
(3)Msurilespecialedeproteciepentrufuncionariipublicicuatribuiidecontroli
inspecie,executaresilitacreanelorbugetare,precumipentrualtecategoriide
funcionaripublicicaredesfoaractiviticugradridicatderiscprofesionalse
stabilescprinactenormative,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublicisau
dectreautoritiiinstituiipublice,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publici.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

12/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Articolul42
Autoritateasauinstituiapublicesteobligatsldespgubeascpefuncionarulpublic
nsituaiancareacestaasuferit,dinculpaautoritiisauinstituieipublice,un
prejudiciumaterialntimpulndepliniriiatribuiilordeserviciu.
Seciuneaa2andatoririlefuncionarilorpublici

Articolul43
(1)Funcionariipubliciauobligaiasindeplineasccuprofesionalism,imparialitate
inconformitateculegeandatoririledeserviciuisseabindelaoricefaptcare
arputeaaduceprejudiciipersoanelorfizicesaujuridiceoriprestigiuluicorpului
funcionarilorpublici.
(2)Funcionariipublicideconduceresuntobligaissprijinepropunerileiiniiativele
motivatealepersonaluluidinsubordine,nvedereambuntiriiactivitiiautoritiisau
instituieipublicencareidesfoaractivitatea,precumiacalitiiserviciilor
publiceoferitecetenilor.
(3)Funcionariipubliciaundatorireadearespectanormeledeconduitprofesionali
civicprevzutedelege.
Articolul44
(1)Funcionarilorpublicileesteinterzissocupefunciideconducerenstructurilesau
organeledeconducere,alesesaunumite,alepartidelorpolitice,definiteconformstatutului
acestora,aleorganizaiilorcroraleesteaplicabilacelairegimjuridiccaipartidelor
politicesaualefundaiilororiasociaiilorcarefuncioneazpelngpartidelepolitice.
(2)nalilorfuncionaripublicileesteinterzissfacpartedinpartidepolitice,
organizaiicroraleesteaplicabilacelairegimjuridiccaipartidelorpoliticesaudin
fundaiileoriasociaiilecarefuncioneazpelngpartidelepolitice.
(3)Funcionariipubliciauobligaiaca,nexercitareaatribuiilorcelerevin,sse
abindelaexprimareasaumanifestareapublicaconvingeriloripreferinelorlor
politice,snufavorizezevreunpartidpoliticsauvreoorganizaiecreiaiesteaplicabil
acelairegimjuridiccaipartidelorpolitice.
Articolul45
(1)Funcionariipublicirspund,potrivitlegii,dendeplinireaatribuiilorcelerevin
dinfunciapublicpecareodein,precumiaatribuiilorcelesuntdelegate.
(2)Funcionarulpublicesteobligatsseconformezedispoziiilorprimitedelasuperiorii
ierarhici.
(3)Funcionarulpublicaredreptulsrefuze,nscrisimotivat,ndeplinirea
dispoziiilorprimitedelasuperiorulierarhic,dacleconsiderilegale.Daccelcarea
emisdispoziiaoformuleaznscris,funcionarulpublicesteobligatsoexecute,cu
excepiacazuluincareaceastaestevditilegal.Funcionarulpublicarendatorireas
aduclacunotinsuperioruluiierarhicalpersoaneicareaemisdispoziiaastfelde
situaii.
Articolul46
Funcionariipubliciauobligaiaspstrezesecretuldestat,secretuldeserviciu,precum
iconfidenialitateanlegturcufaptele,informaiilesaudocumenteledecareiau
cunotinnexercitareafuncieipublice,ncondiiilelegii,cuexcepiainformaiilorde
interespublic.
Articolul47
(1)Funcionarilorpublicileesteinterzisssolicitesausaccepte,directsauindirect,
pentrueisaupentrualii,nconsiderareafuncieilorpublice,darurisaualteavantaje.
(2)Lanumireantrofunciepublic,precumilancetarearaportuluideserviciu,
funcionariipublicisuntobligaisprezinte,ncondiiilelegii,conductorului
autoritiisauinstituieipublicedeclaraiadeavere.Declaraiadeavereseactualizeaz
anual,potrivitlegii.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

13/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Articolul48
(1)Funcionariipubliciauobligaiadearezolva,ntermenelestabilitedectre
superioriiierarhici,lucrrilerepartizate.
(2)Funcionarilorpublicileesteinterzissprimeascdirectcereriacrorrezolvare
intrncompetenalorsausdiscutedirectcupetenii,cuexcepiacelorcroralesunt
stabiliteasemeneaatribuii,precumisintervinpentrusoluionareaacestorcereri.
Articolul49
Funcionariipubliciauobligaiasrespectentocmairegimuljuridicalconflictuluide
intereseialincompatibilitilor,stabilitepotrivitlegii.
Seciuneaa3aPerfecionareaprofesionalafuncionarilorpublici

Articolul50
Funcionariipubliciaudreptuliobligaiadeaimbuntinmodcontinuuabilitile
ipregtireaprofesional.
Articolul51
(1)Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiasprevadnbugetulanualpropriu
sumelenecesarepentruacoperireacheltuielilordeperfecionareprofesionala
funcionarilorpubliciorganizatlainiiativaorininteresulautoritiisauinstituiei
publice.
(2)Peperioadancarefuncionariipubliciurmeazformedeperfecionareprofesional,
beneficiazdedrepturilesalarialecuvenite,nsituaiancareacesteasunt:
a)organizatelainiiativaorininteresulautoritiisauinstituieipublice
b)urmatelainiiativafuncionaruluipublic,cuacordulconductoruluiautoritiisau
instituieipublice.
(3)Funcionariipublicicareurmeazformedeperfecionareprofesional,acrordurat
estemaimarede90dezilentrunancalendaristic,organizatenarsaunstrintate,
finanatedinbugetuldestatsaubugetullocal,suntobligaisseangajezenscriscvor
lucranadministraiapublicntre2i5anidelaterminareaprogramelor,proporionalcu
numrulzilelordeperfecionareprofesional,dacpentruprogramulrespectivnueste
prevzutoaltperioad.
(4)Funcionariipublicicareauurmatformedeperfecionareprofesional,ncondiiile
alin.(3),alecrorraporturideserviciunceteaz,potrivitdispoziiilorart.97lit.b),
d)ie),aleart.98alin.(1)lit.f)ig)saualeart.99alin.(1)lit.d),naintede
mplinireatermenuluiprevzutsuntobligaisrestituiecontravaloareacheltuielilor
efectuatepentruperfecionare,precumi,dupcaz,drepturilesalarialeprimitepeperioada
perfecionrii,calculatencondiiilelegiiproporionalcuperioadarmaspnla
mplinireatermenului.
(5)Prevederilealin.(4)nuseaplicncazulncarefuncionarulpublicnumaideine
funciapublicdinmotiveneimputabileacestuia.
(6)ncazulncarepersoanelecareauurmatoformdeperfecionare,darnuauabsolvito
dinvinalor,suntobligatesrestituieinstituieisauautoritiipublicecontravaloarea
cheltuielilorefectuatepentruperfecionare,precumidrepturilesalarialeprimiten
perioadaperfecionrii,calculatencondiiilelegii,dacacesteaaufostsuportatede
autoritateasauinstituiapublic.
Articolul52
Nuconstituieformedeperfecionareprofesionalinupotfifinanatedinbugetuldestat
saudinbugetullocalstudiileuniversitaresaustudiilededoctorat.
Articolul53
AutoritileiinstituiilepubliceauobligaiascomuniceanualAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublici,ncondiiilelegii,planuldeperfecionareprofesionala
funcionarilorpublici,precumifondurileprevzutenbugetulanualpropriupentru
acoperireacheltuielilordeperfecionareprofesionalafuncionarilorpublici,organizate
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

14/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

lainiiativaorininteresulautoritiisauinstituieipublice.
CapitolulVICarierafuncionarilorpublici

Seciunea1Recrutareafuncionarilorpublici

Articolul54
Poateocupaofunciepublicpersoanacarendeplineteurmtoarelecondiii:
a)areceteniaromnidomiciliulnRomnia
b)cunoatelimbaromn,scrisivorbit
c)arevrstademinimum18animplinii
d)arecapacitatedeplindeexerciiu
e)areostaredesntatecorespunztoarefuncieipublicepentrucarecandideaz,atestat
pebazdeexamenmedicaldespecialitate
f)ndeplinetecondiiiledestudiiprevzutedelegepentrufunciapublic
g)ndeplinetecondiiilespecificepentruocupareafuncieipublice
h)nuafostcondamnatpentrusvrireauneiinfraciunicontraumanitii,contrastatului
saucontraautoritii,infraciunidecorupieideserviciu,infraciunicarempiedic
nfptuireajustiiei,infraciunidefalsoriauneiinfraciunisvritecuinteniecare
arfaceoincompatibilcuexercitareafuncieipublice

Lit.h)aart.54afostmodificatdeart.72,TitlulIIdinLEGEAnr.187din24octombrie
2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.757din12noiembrie2012.
i)nuafostdestituitdintrofunciepublicsaunuiancetatcontractulindividualde
muncpentrumotivedisciplinarenultimii7ani
j)nuadesfuratactivitatedepoliiepolitic,astfelcumestedefinitprinlege.
Articolul55
Ocupareafunciilorpublicevacanteiafunciilorpublicetemporarvacantesepoateface
numaincondiiileprezenteilegi.
Articolul56
Ocupareafunciilorpublicesefaceprin:
a)promovare
b)transfer
c)redistribuire

Lit.c)aart.56arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,lit.c)aart.56revinelaforma
avutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

15/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

d)recrutare
e)altemodalitiprevzuteexpresdeprezentalege.
Articolul57
(1)Recrutareanvedereaintrriincorpulfuncionarilorpublicisefaceprinconcurs,n
limitafunciilorpublicevacanterezervatenacestscopprinplanuldeocupareafunciilor
publice.
(2)Condiiiledeparticipareiproceduradeorganizareaconcursuluisestabilescpotrivit
legii.
(3)Concursularelabazprincipiilecompetiieideschise,transparenei,meritelor
profesionaleicompetenei,precumicelalegalitiiaccesuluilafunciilepublice
pentrufiecareceteancarendeplinetecondiiilelegale.
(4)AnunulprivindconcursulsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaaIIIa,i
ntruncotidiandelargcirculaie,cucelpuin30dezilenaintededatadesfurrii
concursului.nmodexcepional,termenulde30dezilepoatefiredus,ncondiiilelegii,
pentruconcursulorganizatnvedereaocupriifunciilorpublicedeexecuietemporar
vacante.
(5)Condiiileminimedevechimenspecialitateastudiilornecesareparticipriila
concursulderecrutareorganizatpentruocupareafunciilorpublicedeexecuiesestabilesc
astfel:
a)unannspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocuparea
funciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalasistentdinclasaI,8lunipentru
ocupareafunciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalasistentdinclasaaIIasau6
lunipentruocupareafunciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalasistentdinclasaa
IIIa
b)5aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocuparea
funciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalprincipal
c)9aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocuparea
funciilorpublicedeexecuiedegradprofesionalsuperior.
(6)Condiiileminimedevechimenspecialitateastudiilornecesareparticipriila
concursulderecrutareorganizatpentruocupareafunciilorpublicedeconduceresestabilesc
astfel:
a)2aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocuparea
funciilorpublicedeconducerede:efbirou,efserviciuisecretaralcomunei*),precum
iafunciilorpublicespecificeasimilateacestora
b)3aninspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice,pentruocuparea
funciilorpublicedeconducere,alteledectceleprevzutelalit.a).

Lit.b)aalin.(6)alart.57afostmodificatdepct.4alart.IdinLEGEAnr.140din7
iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(7)Pentruparticiparealaconcursulderecrutareorganizatpentruocupareafunciilor
publicedeconducere,candidaiitrebuiesfiabsolvitstudiidemasteratsau
postuniversitarendomeniuladministraieipublice,managementorinspecialitatea
studiilornecesareexercitriifuncieipublice**).
Articolul58
(1)Concursulderecrutarepentrufunciilepublicevacantedinautoritileiinstituiile
publicecentraleesteorganizat,ncondiiilelegii,astfel:
a)dectrecomisiaprevzutlaart.18alin.(1)pentrunaliifuncionaripublici.
SecretariatultehnicalcomisieiseasigurdeAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

16/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

b)dectreAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,pentruocupareafunciilorpublicede
conduceregeneraleispecifice
c)dectreautoritiiinstituiipublice,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publici,pentruocupareafunciilorpublicedeexecuiegeneraleispecifice.
(2)Concursulderecrutarepentrufunciilepublicevacantedinautoritileiinstituiile
publicedinadministraiapubliclocalesteorganizat,ncondiiilelegii,astfel:
a)dectreAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,pentrufunciilepublicedeconducere
dinurmtoareledomenii:proteciacopilului,evidenainformatizatapersoanei,audit
publicintern,financiarcontabilitate,urbanismiarhitectur,resurseumane,integrare
european,pentrusecretariiunitiloradministrativteritoriale,precumipentrufunciile
publicedeexecuiedindomeniulaudituluipublicintern
b)dectreautoritiiinstituiipublice,pentruocupareafunciilorpublicevacante,
alteledectceleprevzutelalit.a).
(3)nsituaiaprevzutlaalin.(2)lit.b),autoritileiinstituiilepublicedin
administraiapubliclocalauobligaiadeainformaAgeniaNaionalaFuncionarilor
Publicinaintecu10zilededemarareaproceduriideorganizareidesfurarea
concursurilor.nsituaiancareAgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciconstatcnu
suntndeplinitecondiiilelegaleprivindorganizareaidesfurareaconcursurilordispune
amnareasaususpendareaorganizriiidesfurriiconcursului.
(4)AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicipoatedelegaautoritilorsauinstituiilor
publice,ncondiiilelegii,competenadeaorganizaconcursuriderecrutarepentru
ocupareafunciilorpublicedeconduceregeneraleispecifice.

Art.58afostmodificatdepct.4alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie
2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.Pct.4alart.Idin
ORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din
6octombrie2009iancetatefectelejuridiceconformDECIZIEICURIICONSTITUIONALEnr.
1.629din3decembrie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.28din14ianuarie2010.Pct.
4alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORUL
OFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatdepct.1alart.unicdinLEGEAnr.264
din22decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.872din28decembrie2010.
Art.58arevenitlaformaoficial.
(4)ntiinareavacuprindenmodobligatoriuurmtoarele:
a)identificareafunciilorpublicevacanteprindenumire,categorie,clasi,dupcaz,
gradprofesional,precumicompartimentuldincarefacparte
b)condiiiledestudiidespecialitatei,dupcaz,altecondiiispecificeprevzuten
fiapostuluipentrufiecarefunciepublicvacant
c)datapropuspentruorganizareaconcursului.
(5)ntermende10zile,AgeniaNaionalaFuncionarilorPubliciverificnbazadedate
privindevidenafunciilorpubliceiafuncionarilorpublicidacexistfuncionari
publicicarendeplinesccondiiilepentruafiredistribuii.

Alin.(5)alart.58arevenitlaformaintrodusprinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010,datoritncetriiefectelor
juridicealeORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIAL
nr.549din29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprin
DECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433
din17iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(5)alart.58revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

17/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(6)ncondiiilencarenuexistfuncionaripublicicarespoatfiredistribuii,
AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicicomunicautoritiloriinstituiilorpublice
desemnareaunuiresponsabildeprocedur,funcionarpublic,reprezentantalacesteian
comisiadeconcurs.Responsabiluldeprocedurverificndeplinireacondiiilorlegalede
organizareidesfurareaconcursurilorindeplineteicelelalteactiviti
corespunztoarecalitiidemembruncomisiadeconcurs.

Alin.(6)alart.58arevenitlaformaintrodusprinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010,datoritncetriiefectelor
juridicealeORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIAL
nr.549din29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprin
DECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433
din17iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(6)alart.58revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(7)ResponsabiluldeprocedursesizeazcuceleritateAgeniaNaionalaFuncionarilor
Publicinsituaianerespectriidectreautoritileiinstituiilepubliceaprocedurii
deorganizareidesfurareaconcursurilor.Pebazaanalizeisesizriiformulatede
responsabiluldeprocedur,AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicidispunesuspendarea
organizriiidesfurriiconcursului.
(8)ResponsabiluldeprocedurpoatefidesemnatdincadrulAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublicisaudincadrulinstituieiprefectului,pebazapropunerilor
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

18/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

prefecilor.

Alin.(4)(8)aleart.58aufostintrodusedepct.5alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul59
Concursulpentruadmiterealaprogrameleorganizatencondiiilelegiipentruobinerea
statutuluidemanagerpublicseorganizeazisegestioneazdeinstituiileabilitate
potrivitlegiisorganizezeastfeldeprograme,cuavizulAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublici.
Seciuneaa2aPerioadadestagiu

Articolul60
(1)Perioadadestagiuarecaobiectverificareaaptitudinilorprofesionalenndeplinirea
atribuiiloriresponsabilitiloruneifunciipublice,formareapracticafuncionarilor
publicidebutani,precumicunoatereadectreacetiaaspecificuluiadministraiei
publiceiaexigeneloracesteia.
(2)Durataperioadeidestagiuestede12lunipentrufuncionariipublicideexecuiedin
clasaI,8lunipentruceidinclasaaIIai6lunipentruceidinclasaaIIIa.
Articolul61
(1)Laterminareaperioadeidestagiu,pebazarezultatuluievaluriirealizate,funcionarul
publicdebutantvafi:
a)numitfuncionarpublicdeexecuiedefinitivnclasacorespunztoarestudiilor
absolvite,nfunciilepubliceprevzutelaart.14,ngradulprofesionalasistent
b)eliberatdinfunciapublic,ncazulncareaobinutlaevaluareaactivitii
calificativul"necorespunztor".
(2)ncazulprevzutlaalin.(1)lit.b)perioadadestagiunuconstituievechimenecesar
pentruocupareauneifunciipublice.
Seciuneaa3aNumireafuncionarilorpublici

Articolul62
(1)Numireanfunciilepublicedincategorianalilorfuncionaripublicisefacen
conformitatecudispoziiileart.19alin.(1).
(2)Numireanfunciilepublicedeconducerepentrucareseorganizeazconcursn
condiiileart.58alin.(1)lit.b)sefaceprinactuladministrativemisdeconductorii
autoritilorsauinstituiilorpublicedinadministraiapubliccentralilocal,la
propunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.

Alin.(2)alart.62afostmodificatdepct.6alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(3)Numireanfunciilepublicepentrucareseorganizeazconcursncondiiileart.58
alin.(1)lit.c)sefaceprinactuladministrativemisdeconductoriiautoritilori
instituiilorpublicedinadministraiapubliccentralilocalcareauorganizat
concursul.

Alin.(3)alart.62afostmodificatdepct.6alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(4)Actuladministrativdenumireareformscrisitrebuiesconintemeiullegalal
numirii,numelefuncionaruluipublic,denumireafuncieipublice,datadelacareurmeazs
exercitefunciapublic,drepturilesalariale,precumiloculdedesfurareaactivitii.
(5)Fiapostuluiaferentfuncieipubliceseanexeazlaactuladministrativdenumire,iar
ocopieaacesteiasenmneazfuncionaruluipublic.
(6)Laintrareancorpulfuncionarilorpublici,funcionarulpublicdepunejurmntulde
credinntermende3ziledelaemitereaactuluidenumirenfunciapublicdefinitiv.
Jurmntulareurmtoareaformul:"JursrespectConstituia,drepturileilibertile
fundamentalealeomului,saplicnmodcorectifrprtinirelegilerii,s
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

19/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

ndeplinesccontiinciosndatoririlecemirevinnfunciapublicncareamfostnumit,
spstrezsecretulprofesionalisrespectnormeledeconduitprofesionalicivic.Aa
smiajuteDumnezeu."Formulareligioasdencheierevarespectalibertateaconvingerilor
religioase.
(7)Depunereajurmntuluiprevzutlaalin.(6)seconsemneaznscris.Refuzuldepunerii
jurmntuluiseconsemneaznscrisiatragerevocareaactuluiadministrativdenumiren
funciapublic.Obligaiadeorganizareadepuneriijurmntuluiaparinepersoaneicareare
competenalegaldenumire.
Seciuneaa4aPromovareafuncionarilorpubliciievaluareaperformanelorprofesionale

Articolul63
ncarier,funcionarulpublicpoatepromovanfunciapublic,ncondiiilelegii.
Promovareanclasipromovareangradeprofesionalenusuntcondiionatedeexistena
unuipostvacant.

Art.63afostmodificatdepct.1alart.41dinLEGEACADRUnr.284din28decembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.877din28decembrie2010.
Articolul64
(1)Promovareaestemodalitateadedezvoltareacariereiprinocupareauneifunciipublice
superioare.
(2)Promovareanfunciapublicdeexecuiengradulprofesionalimediatsuperiorcelui
deinutdefuncionarulpublicsefaceprinconcurssauexamen,organizatsemestrialdectre
autoritileiinstituiilepublice,printransformareapostuluiocupatdefuncionarul
publiccaurmareapromovriiconcursuluisauexamenului.Fiapostuluifuncionaruluipublic
careapromovatnfunciapublicsecompleteazcunoiatribuiiiresponsabilitisau,
dupcaz,princretereagraduluidecomplexitateaatribuiilorexercitate.

Alin.(2)alart.64afostmodificatdepct.7alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul65
(1)Concursulsauexamenuldepromovarengradulprofesionalseorganizeazdeautoritatea
sauinstituiapublic,nlimitafunciilorpublicerezervatepromovrii,cuncadrarean
fondurilebugetarealocate.

Alin.(1)alart.65afostmodificatdepct.8alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(2)Pentruaparticipalaconcursulsauexamenuldepromovarengradulprofesionalimediat
superiorceluideinut,funcionarulpublictrebuiesndeplineasccumulativurmtoarele
condiii:
a)saibcelpuin3anivechimengradulprofesionalalfuncieipublicedincare
promoveaz
b)abrogat

Lit.b)aalin.(2)alart.65afostabrogatdepct.2alart.41dinLEGEACADRUnr.284
din28decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.877din28decembrie2010.
c)sfiobinutcelpuincalificativul"bine"laevaluareaanualaperformanelor
individualenultimii2anicalendaristici
d)snuaibncazieruladministrativosanciunedisciplinarneradiatncondiiile
prezenteilegi.

Alin.(2)alart.65afostmodificatdepct.8alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(3)Funcionariipublicicarenundeplinesccondiiiledevechimeprevzutepentru
promovareangradulprofesionalimediatsuperiorceluideinutpotparticipalaconcursul
organizat,ncondiiilelegii,nvedereapromovriirapidenfunciapublic*).
(4)Prevederileart.58alin.(2)i(3)seaplicnmodcorespunztor.

Alin.(4)alart.65afostintrodusdepct.9alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

20/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul66
Pentruaparticipalaconcursuldepromovarentrofunciepublicdeconducere,
funcionariipublicitrebuiesndeplineasccumulativurmtoarelecondiii:
a)sfieabsolvenidemasteratsaudestudiipostuniversitarendomeniuladministraiei
publice,managementsaunspecialitateastudiilornecesareexercitriifuncieipublice
b)sfienumiintrofunciepublicdinclasaI
c)sndeplineasccerinelespecificeprevzutenfiapostului
d)sndeplineasccondiiileprevzutelaart.57alin.(6)
e)snuaibncazieruladministrativosanciunedisciplinarneradiatncondiiile
prezenteilegi.
Articolul67
Abrogat.

Art.67afostabrogatdepct.3alart.41dinLEGEACADRUnr.284din28decembrie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.877din28decembrie2010.
Articolul68
(1)nurmadobndiriiuneidiplomedestudiidenivelsuperior,funcionariipublicide
execuieaudreptuldeaparticipalaexamenulorganizatpentruocupareauneifunciipublice
ntroclassuperioarceleincaresuntncadrai,dacstudiileabsolvitesuntn
specialitateancareidesfoaractivitateasaudacautoritateaoriinstituiapublic
apreciazcstudiileabsolvitesuntutilepentrudesfurareaactivitii.

Alin.(1)alart.68afostmodificatdepct.10alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(2)Promovareancondiiilealin.(1)sefaceprintransformareapostuluiocupatde
funcionarulpubliccaurmareapromovriiexamenului.
(3)Promovareanclasnusepoatefacepeofunciepublicdeauditorsaudeconsilier
juridic.

Alin.(3)alart.68afostintrodusdepct.11alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul69
(1)Evaluareaperformanelorprofesionaleindividualealefuncionarilorpubliciseface
anual.
(2)nurmaevaluriiperformanelorprofesionaleindividuale,funcionaruluipublicise
acordunuldintreurmtoarelecalificative:"foartebine","bine","satisfctor",
"nesatisfctor".
(3)Calificativeleobinutelaevaluareaprofesionalsuntavutenvederela:
a)abrogat

Lit.a)aalin.(3)alart.69afostabrogatdepct.4alart.41dinLEGEACADRUnr.284
din28decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.877din28decembrie2010.
b)promovareantrofunciepublicsuperioar
c)eliberareadinfunciapublic.
(4)ncadrulprocesuluideevaluareaperformanelorprofesionalealefuncionarilorpublici
sestabilesccerineledeformareprofesionalafuncionarilorpublici.
(5)Metodologiadeevaluareaperformanelorprofesionaleindividualealefuncionarilor
publiciseaprobprinhotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublici,dupconsultareaorganizaiilorsindicalealefuncionarilorpublici,
reprezentativelanivelnaional.
Seciuneaa5aSistemuldepromovarerapidnfunciapublic

Articolul70
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

21/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

(1)Potbeneficiadesistemuldepromovarerapidnfunciapublic:
a)persoanelecareauabsolvitprogrameorganizate,ncondiiilelegii,pentruobinerea
statutuluidemanagerpublic
b)funcionariipublicicareaupromovatconcursulprevzutlaart.65alin.(3)*).
(2)Potparticipalaconcursulprevzutlaalin.(1)lit.b)funcionariipublicicare
ndeplinesccumulativurmtoarelecondiii:
a)aucelpuin1anvechimengradulprofesionalalfuncieipublicedincarepromoveaz
b)auobinutcalificativul"foartebine"laevaluareaperformanelorprofesionale
individualedinultimulan
c)nuauncazieruladministrativosanciunedisciplinarneradiatncondiiileprezentei
legi
d)auurmatcelpuinoformdeperfecionareprofesionalnultimulan*).
(3)Concursulpentrupromovarearapidprevzutlaart.65alin.(3)seorganizeazanual,de
ctreAgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,nlimitanumruluidefunciipublice
rezervatepromovriirapide*).
Articolul71
(1)Perioadancareopersoanaurmatprogrameorganizate,ncondiiilelegii,pentru
obinereastatutuluidemanagerpublicesteasimilatperioadeidestagiu.
(2)ncazulnepromovriiprogramelorprevzutelaalin.(1),perioadadestagiunu
constituievechimenspecialitateastudiilornecesareocupriifunciilorpubliceinici
vechimenfunciapublic.
CapitolulVIIAcorduricolective.Comisiiparitare

Articolul72
(1)Autoritileiinstituiilepublicepotncheiaanual,ncondiiilelegii,acorduricu
sindicatelereprezentativealefuncionarilorpublicisaucureprezentaniifuncionarilor
publici,carescuprindnumaimsurireferitoarela:
a)constituireaifolosireafondurilordestinatembuntiriicondiiilorlaloculde
munc
b)sntateaisecuritateanmunc
c)programulzilnicdelucru
d)perfecionareaprofesional
e)altemsuridectceleprevzutedelege,referitoarelaproteciaceloraleinorganele
deconducerealeorganizaiilorsindicale.
(2)ncazulncaresindicatulnuestereprezentativsaufuncionariipublicinusunt
organizainsindicat,acordulsencheiecureprezentaniifuncionarilorpublicidin
respectivaautoritatesauinstituiepublic,desemnaincondiiilelegii.
(3)Autoritateasauinstituiapublicvafurnizasindicatelorreprezentativesau
reprezentanilorfuncionarilorpubliciinformaiilenecesarepentruncheiereaacordurilor
privindraporturiledeserviciu,ncondiiilelegii.
Articolul73
(1)ncadrulautoritiloriinstituiilorpubliceseconstituiecomisiiparitare.
(2)nalctuireacomisieiparitareintrunnumregaldereprezentanidesemnaide
conductorulautoritiisauinstituieipubliceidesindicatulreprezentatival
funcionarilorpublici.ncazulncaresindicatulnuestereprezentativsaufuncionarii
publicinusuntorganizainsindicat,reprezentaniilorvorfidesemnaiprinvotul
majoritiifuncionarilorpublicidinrespectivaautoritatesauinstituiepublic.
(3)Moduldeconstituire,organizareifuncionareacomisiilorparitare,precumi
componena,atribuiileiproceduradelucrualeacestorasestabilescprinhotrrea
Guvernului,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.
Articolul74
(1)Comisiileparitaresuntconsultatenurmtoarelesituaii:
a)lastabilireamsurilordembuntireaactivitiiautoritiloriinstituiilor
publicepentrucaresuntconstituite
b)lastabilireaoricrormsuriprivindpregtireaprofesionalafuncionarilorpublici,
daccosturileacestorasuntsuportatedinfonduribugetare
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

22/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

c)lastabilireaprogramuluidelucrudectreconductorulautoritiisauinstituiei
publice
d)altesituaiiprevzutedelege.
(2)nexercitareaatribuiilor,comisiileparitareemitavizeconsultative.
(3)Comisiileparitareurmrescpermanentrealizareaacordurilorstabilitentresindicatele
reprezentativesaureprezentaniifuncionarilorpublicicuautoritilesauinstituiile
publice.
(4)Comisiaparitarntocmeterapoartetrimestrialecuprivirelarespectareaprevederilor
acordurilorncheiatencondiiilelegii,pecarelecomunicconduceriiautoritiisau
instituieipublice,precumiconduceriisindicatelorreprezentativealefuncionarilor
publici.
CapitolulVIIISanciuniledisciplinareirspundereafuncionarilorpublici

Articolul75
nclcareadectrefuncionariipublici,cuvinovie,andatoririlordeserviciuatrage
rspundereadisciplinar,contravenional,civilsaupenal,dupcaz.
Articolul76
(1)Oricepersoancareseconsidervtmatntrundreptalsusauntruninteres
legitimsepoateadresainstaneijudectoreti,ncondiiilelegii,mpotrivaautoritii
sauinstituieipublicecareaemisactulsaucarearefuzatsrezolvecerereareferitoare
laundreptsubiectivsaulaunintereslegitim.
(2)ncazulncareaciuneaseadmiteiseconstatvinoviafuncionaruluipublic,
persoanarespectivvafiobligatlaplatadaunelor,solidarcuautoritateasauinstituia
public.
(3)Rspundereajuridicafuncionaruluipublicnusepoateangajadacacestaarespectat
prevederilelegaleiprocedurileadministrativeaplicabileautoritiisauinstituiei
publicencareidesfoaractivitatea.
Articolul77
(1)nclcareacuvinoviedectrefuncionariipubliciandatoririlorcorespunztoare
funcieipublicepecareodeinianormelordeconduitprofesionalicivicprevzute
delegeconstituieabateredisciplinariatragerspundereadisciplinaraacestora.
(2)Constituieabateridisciplinareurmtoarelefapte:
a)ntrziereasistematicnefectuarealucrrilor
b)neglijenarepetatnrezolvarealucrrilor
c)absenenemotivatedelaserviciu
d)nerespectareanmodrepetataprogramuluidelucru
e)interveniilesaustruinelepentrusoluionareaunorcererinafaracadruluilegal
f)nerespectareasecretuluiprofesionalsauaconfidenialitiilucrrilorcuacest
caracter
g)manifestricareaducatingereprestigiuluiautoritiisauinstituieipublicencare
idesfoaractivitatea
h)desfurareantimpulprogramuluidelucruaunoractiviticucaracterpolitic
i)refuzuldeandepliniatribuiiledeserviciu
j)nclcareaprevederilorlegalereferitoarelandatoriri,incompatibiliti,conflictede
intereseiinterdiciistabiliteprinlegepentrufuncionariipublici
k)altefapteprevzutecaabateridisciplinarenactelenormativedindomeniulfunciei
publiceifuncionarilorpublici.
(3)Sanciuniledisciplinaresunt:
a)mustrarescris
b)diminuareadrepturilorsalarialecu520%peoperioaddepnla3luni
c)suspendareadreptuluideavansarengradeledesalarizaresau,dupcaz,depromovaren
funciapublicpeoperioaddela1la3ani
d)retrogradareanfunciapublicpeoperioaddepnlaunan.

Lit.d)aalin.(3)alart.77afostmodificatdepct.5alart.41dinLEGEACADRUnr.284
din28decembrie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.877din28decembrie2010.
e)destituireadinfunciapublic.
(4)Laindividualizareasanciuniidisciplinaresevaineseamadecauzeleigravitatea
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

23/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

abateriidisciplinare,mprejurrilencareaceastaafostsvrit,graduldevinoviei
consecineleabaterii,comportareageneralntimpulserviciuluiafuncionaruluipublic,
precumideexistenanantecedenteleacestuiaaaltorsanciunidisciplinarecarenuau
fostradiatencondiiileprezenteilegi.
(5)Sanciuniledisciplinareseaplicntermendecelmult1andeladatasesizrii
comisieidedisciplincuprivirelasvrireaabateriidisciplinare,darnumaitrziude2
anideladatasvririiabateriidisciplinare.
(6)ncazulncarefaptafuncionaruluipublicafostsesizatcaabateredisciplinari
cainfraciune,proceduraangajriirspunderiidisciplinaresesuspendpnladispunerea
clasriiorirenunriilaurmrireapenalsaupnladatalacareinstanajudectoreasc
dispuneachitarea,renunarealaaplicareapedepsei,amnareaaplicriipedepseisau
ncetareaprocesuluipenal.

Alin.(6)alart.77afostmodificatdepct.1alart.40,TitlulIIdinLEGEAnr.255din
19iulie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(7)Peperioadacercetriiadministrative,nsituaiancarefuncionarulpubliccarea
svritoabateredisciplinarpoateinfluenacercetareaadministrativ,conductorul
autoritiisauinstituieipubliceareobligaiadeainterziceaccesulacestuiala
documentelecarepotinfluenacercetareasau,dupcaz,deadispunemutareatemporara
funcionaruluipublicncadrulaltuicompartimentsaualteistructuriaautoritiiori
instituieipublice.
Articolul78
(1)Sanciuneadisciplinarprevzutlaart.77alin.(3)lit.a)sepoateaplicadirectde
ctrepersoanacarearecompetenalegaldenumirenfunciapublic.
(2)Sanciuniledisciplinareprevzutelaart.77alin.(3)lit.b)e)seaplicdepersoana
carearecompetenalegaldenumirenfunciapublic,lapropunereacomisieide
disciplin.
(3)Sanciuniledisciplinarenupotfiaplicatedectdupcercetareaprealabilafaptei
svriteidupaudiereafuncionaruluipublic.Audiereafuncionaruluipublictrebuie
consemnatnscris,subsanciuneanulitii.Refuzulfuncionaruluipublicdeaseprezenta
laaudierisaudeasemnaodeclaraieprivitoarelaabateriledisciplinarecareiseimput
seconsemneazntrunprocesverbal.
Articolul79
(1)Pentruanalizareafaptelorsesizatecaabateridisciplinareipropunereasanciunii
disciplinareaplicabilefuncionarilorpublicidinautoritilesauinstituiilepublicese
constituiecomisiidedisciplin.
(2)Dincomisiadedisciplinfaceparteiunreprezentantalorganizaieisindicale
reprezentativesau,dupcaz,unreprezentantdesemnatprinvotulmajoritiifuncionarilor
publicipentrucareesteorganizatcomisiadedisciplin,ncazulncaresindicatulnu
estereprezentativsaufuncionariipublicinusuntorganizainsindicat.
(3)Comisiadedisciplinpoatedesemnaunulsaumaimulimembrii,dupcaz,poate
solicitacompartimentelordecontroldincadrulautoritilorsauinstituiilorpublices
cercetezefaptelesesizateisprezinterezultateleactivitiidecercetare.
(4)Comisiadedisciplinpentrunaliifuncionaripubliciestecompusdin5nali
funcionaripublici,numiiprindeciziaprimuluiministru,lapropunereaministrului
internelorireformeiadministrative.
(5)Moduldeconstituire,organizareifuncionareacomisiilordedisciplin,precumi
componena,atribuiile,moduldesesizareiproceduradelucrualeacestorasestabilesc
prinhotrreaGuvernului,lapropunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.
Articolul80
Funcionarulpublicnemulumitdesanciuneaaplicatsepoateadresainstaneidecontencios
administrativ,solicitndanulareasaumodificarea,dupcaz,aordinuluisaudispoziieide
sancionare.
Articolul81
(1)Pentruevideniereasituaieidisciplinareafuncionaruluipublic,AgeniaNaionala
FuncionarilorPublicivaeliberauncazieradministrativ,conformbazeidedatepecareo
administreaz.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

24/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

(2)Cazieruladministrativesteunactcarecuprindesanciuniledisciplinareaplicate
funcionaruluipublicicarenuaufostradiatencondiiilelegii.
(3)Cazieruladministrativestenecesarnurmtoarelecazuri:
a)desemnareaunuifuncionarpubliccamembruncomisiadeconcurspentrurecrutarea
funcionarilorpublici
b)desemnareaunuifuncionarpublicncalitatedepreedinteimembruncomisiade
disciplin
c)desemnareaunuifuncionarpubliccamembruncomisiaparitar
d)ocupareauneifunciipublicecorespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublicisau
categorieifuncionarilorpublicideconducere
e)noricealtesituaiiprevzutedelege.
(4)Cazieruladministrativesteeliberatlasolicitarea:
a)funcionaruluipublicinteresat
b)conductoruluiautoritiisauinstituieipublicencareidesfoaractivitatea
c)preedinteluicomisieidedisciplin
d)altorpersoaneprevzutedelege.
Articolul82
(1)Sanciuniledisciplinareseradiazdedrept,dupcumurmeaz:
a)ntermende6lunidelaaplicare,sanciuneadisciplinarprevzutlaart.77alin.(3)
lit.a)
b)ntermendeunandelaexpirareatermenuluipentrucareaufostaplicate,sanciunile
disciplinareprevzutelaart.77alin.(3)lit.b)d)
c)ntermende7anidelaaplicare,sanciuneaprevzutlaart.77alin.(3)lit.e).
(2)Radiereasanciunilordisciplinareprevzutelaalin.(1)lit.a)ib)seconstatprin
actadministrativalconductoruluiautoritiisauinstituieipublice.
Articolul83
(1)Rspundereacontravenionalafuncionarilorpubliciseangajeazncazulncare
acetiaausvritocontravenientimpulinlegturcusarciniledeserviciu.
(2)mpotrivaprocesuluiverbaldeconstatareacontravenieiideaplicareasanciunii
funcionarulpublicsepoateadresacuplngerelajudectorianacreicircumscripiei
aresediulautoritateasauinstituiapublicncareestenumitfuncionarulpublic
sancionat.
Articolul84
Rspundereacivilafuncionaruluipublicseangajeaz:
a)pentrupagubeleprodusecuvinoviepatrimoniuluiautoritiisauinstituieipublicen
carefuncioneaz
b)pentrunerestituireantermenullegalasumelorceisauacordatnecuvenit
c)pentrudaunelepltitedeautoritateasauinstituiapublic,ncalitatedecomitent,
unorterepersoane,ntemeiuluneihotrrijudectoretidefinitiveiirevocabile.
Articolul85
(1)Reparareapagubeloraduseautoritiisauinstituieipublicensituaiileprevzutela
art.84lit.a)ib)sedispuneprinemitereadectreconductorulautoritiisau
instituieipubliceaunuiordinsauauneidispoziiideimputare,ntermende30dezile
delaconstatareapagubei,sau,dupcaz,prinasumareaunuiangajamentdeplat,iarn
situaiaprevzutlalit.c)aaceluiaiarticol,pebazahotrriijudectoretidefinitive
iirevocabile.
(2)mpotrivaordinuluisaudispoziieideimputarefuncionarulpublicncauzsepoate
adresainstaneidecontenciosadministrativ.
(2^1)Ordinulsaudispoziiadeimputarermasdefinitivcaurmareaneintroduceriiori
respingeriiaciuniilainstanadecontenciosadministrativconstituietitluexecutoriu.

Alin.(2^1)alart.85afostintrodusdeart.34dinLEGEAnr.76din24mai2012,publicat
nMONITORULOFICIALnr.365din30mai2012.
(3)Dreptulconductoruluiautoritiisauinstituieipublicedeaemiteordinulsau
dispoziiadeimputareseprescrientermende3anideladataproduceriipagubei.
Articolul86
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

25/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

(1)Rspundereafuncionaruluipublicpentruinfraciunilesvritentimpulserviciului
saunlegturcuatribuiilefuncieipublicepecareoocupseangajeazpotrivitlegii
penale.
(2)ncazulncarefuncionarulpublicestetrimisnjudecatpentrusvrireaunei
infraciunidenaturacelorprevzutelaart.54lit.h),persoanacarearecompetenalegal
denumirenfunciapublicvadispunesuspendareafuncionaruluipublicdinfunciapublic
pecareodeine.
(3)ncazulncaresadispusclasareasaurenunarealaurmrireapenaloriachitareasau
renunarealaaplicareapedepseioriamnareaaplicriipedepsei,precumincazul
ncetriiprocesuluipenal,suspendareadinfunciapublicnceteaz,iarfuncionarul
publicrespectivivareluaactivitateanfunciapublicdeinutanterioriivorfi
achitatedrepturilesalarialeaferenteperioadeidesuspendare.

Alin.(3)alart.86afostmodificatdepct.2alart.40,TitlulIIdinLEGEAnr.255din
19iulie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
(4)nsituaiancarenusuntntrunitecondiiilepentruangajarearspunderiipenale,iar
faptafuncionaruluipublicpoateficonsideratabateredisciplinar,vafisesizatcomisia
dedisciplincompetent.
(5)Delamomentulpuneriinmicareaaciuniipenale,nsituaiancarefuncionarul
publicpoateinfluenacercetarea,persoanacarearecompetenanumiriinfunciapublic
areobligaiasdispunmutareatemporarafuncionaruluipublicncadrulaltui
compartimentsaualteistructurifrpersonalitatejuridicaautoritiioriinstituiei
publice.

Alin.(5)alart.86afostmodificatdepct.2alart.40,TitlulIIdinLEGEAnr.255din
19iulie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
CapitolulIXModificarea,suspendareaincetarearaportuluideserviciu

Seciunea1Modificarearaportuluideserviciu

Articolul87
(1)Mobilitateancadrulcorpuluifuncionarilorpubliciserealizeazprinmodificarea
raporturilordeserviciu,astfel:
a)pentrueficientizareaactivitiiautoritiloriinstituiilorpublice
b)abrogat

Lit.b)aalin.(1)alart.87afostabrogatdepct.12alart.IdinLEGEAnr.140din7
iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
c)ninteresulfuncionaruluipublic,pentrudezvoltareacariereinfunciapublic.
(2)Modificarearaporturilordeserviciualefuncionarilorpublicideexecuiei
funcionarilorpublicideconducerearelocprin:
a)delegare
b)detaare
c)transfer
d)mutareancadrulautoritiisauinstituieipubliceorincadrulalteistructurifr
personalitatejuridicaautoritiisauinstituieipublice,ncondiiileprezenteilegi

Lit.d)aalin.(2)alart.87afostmodificatdepct.13alart.IdinLEGEAnr.140din7
iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
e)exercitareacucaractertemporarauneifunciipublicedeconducere.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.87afostabrogatdepct.14alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul88
(1)Delegareasedispuneninteresulautoritiisauinstituieipublicencareeste
ncadratfuncionarulpublic,peoperioaddecelmult60dezilecalendaristicentrunan.
(2)Funcionarulpublicpoaterefuzadelegareadacseaflnunadintreurmtoarele
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

26/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

situaii:
a)graviditate
b)icretesingurcopilulminor
c)stareasntii,doveditcucertificatmedical,facecontraindicatdelegarea.
(3)Delegareapeoperioadmaimarede60dezilecalendaristicencursulunuian
calendaristicsepoatedispunenumaicuacordulscrisalfuncionaruluipublic.
(4)Petimpuldelegriifuncionarulpublicipstreazfunciapublicisalariul,iar
autoritateasauinstituiapubliccareldeleagesteobligatssuportecostulintegral
altransportului,cazriiialindemnizaieidedelegare.
Articolul89
(1)Detaareasedispuneninteresulautoritiisauinstituieipublicencareurmeazs
idesfoareactivitateafuncionarulpublic,pentruoperioaddecelmult6luni.n
cursulunuiancalendaristicunfuncionarpublicpoatefidetaatmaimultde6luninumai
cuacordulsuscris.
(2)Detaareasepoatedispunedacpregtireaprofesionalafuncionaruluipublic
corespundeatribuiiloriresponsabilitilorfuncieipublice,curespectareacategoriei,
claseiigraduluiprofesionalalfuncionaruluipublic.Detaareasepoatedispuneipeo
funciepublicdeconducere,cuaplicareadispoziiilorart.92alin.(2),dacfuncionarul
publicndeplinetecondiiiledestudiiivechimenspecialitateastudiiloridacnu
existncadrulautoritiisauinstituieipublicefuncionaripublicicaresexercitecu
caractertemporarfunciapublic.Funcionarulpublicpoatefidetaatpeofunciepublic
inferioar,numaicuacordulsuscris.
(2^1)nmodexcepional,detaareasepoatedispuneipeofunciepublicdincategoria
nalilorfuncionaripublici,cuaplicareaprevederilorart.92alin.(1^1),dac
funcionarulpublicndeplinetecondiiiledestudiiidevechimenspecialitatea
studiilornecesareexercitriifuncieipublicencondiiileprezenteilegi.nacestcaz,
detaareasedispuneprinactadministrativalpersoaneicarearecompetenalegaldenumire
afuncionarilorpublicicareocupfunciipublicedincategorianalilorfuncionari
publici,lapropunereaconductoruluiautoritiisauinstituieipublicencareurmeazs
idesfoareactivitateafuncionarulpublicdetaat.

Alin.(2^1)alart.89afostintrodusdepct.15alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(2^2)Funcionariipublicicustatutspecialpotfidetaaipefunciipublicegenerale
echivalentefunciilorpublicespecificeocupate,cuavizulAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublici,cuaplicareacorespunztoareaprevederiloralin.(1)(2^1)icu
respectareaprevederilorart.110.

Alin.(2^2)alart.89afostintrodusdepct.15alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(2^3)Funcionariipublicipotfidetaaiipefunciipublicecustatutspecial,cuavizul
AgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,curespectareaprevederilorart.110.

Alin.(2^3)alart.89afostintrodusdepct.15alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(3)Funcionarulpublicpoaterefuzadetaareadacseaflnunadintreurmtoarele
situaii:
a)graviditate
b)icretesingurcopilulminor
c)stareasntii,doveditcucertificatmedical,facecontraindicatdetaarea
d)detaareasefacentrolocalitatencarenuiseasigurcondiiicorespunztoarede
cazare
e)estesingurulntreintordefamilie
f)motivefamilialetemeinicejustificrefuzuldeadacursdetarii.
(4)Peperioadadetariifuncionarulpublicipstreazfunciapublicisalariul.Dac
salariulcorespunztorfuncieipublicepecareestedetaatestemaimare,elaredreptulla
acestsalariu.Petimpuldetariinaltlocalitateautoritateasauinstituiapublic
beneficiaresteobligatsisuportecostulintegralaltransportului,dusintors,cel
puinodatpelun,alcazriiialindemnizaieidedetaare.
Articolul90
(1)Transferulpoateavealocdupcumurmeaz:
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

27/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

a)ninteresulserviciului
b)lacerereafuncionaruluipublic.
(2)Transferulsepoatefacentrofunciepublicpentrucaresuntndeplinitecondiiile
specificeprevzutenfiapostului.
(3)Transferulninteresulserviciuluisepoatefacenumaicuacordulscrisal
funcionaruluipublictransferat.ncazultransferuluininteresulserviciuluinalt
localitate,funcionarulpublictransferataredreptullaoindemnizaieegalcusalariul
netcalculatlanivelulsalariuluidinlunaanterioarceleincaresetransfer,la
acoperireatuturorcheltuielilordetransportilaunconcediupltitde5zile.Plata
acestordrepturisesuportdeautoritateasauinstituiapubliclacaresefacetransferul,
ntermendecelmult15ziledeladataaprobriitransferului.
(4)Transferulninteresulserviciuluisefacentrofunciepublicdeaceeaicategorie,
clasigradprofesionalcufunciapublicdeinutdefuncionarulpublicsauntro
funciepublicdenivelinferior.
(5)Transferullacereresefacentrofunciepublicdeaceeaicategorie,clasigrad
profesionalsauntrofunciepublicdenivelinferior,nurmaaprobriicereriide
transferafuncionaruluipublicdectreconductorulautoritiisauinstituieipublicela
caresesolicittransferul.nacestcaz,transferulpoateavealocnumaintreautoriti
sauinstituiipublicedinadministraiapubliccentral,ntreautoritiadministrative
autonomeori,dupcaz,ntreautoritisauinstituiipublicedinadministraiapublic
local.
(6)ncazulfuncionarilorpublicideconducere,transferulsepoaterealizapefuncii
publicedeconduceredeacelainivelsau,dupcaz,denivelinferior,alecrorcondiiide
ocupareiexperienprofesionalnecesarnvedereaocupriisuntsimilarecuceleale
funcieidepecareseefectueaztransferul,curespectareaprevederiloralin.(2),(4)i
(5).Autoritilesauinstituiilepublicentrecareserealizeaztransferulsuntobligate
sverificendeplinireacondiieidesimilaritateacondiiilordeocupareiaexperienei
profesionale.

Alin.(6)alart.90afostmodificatdepct.16alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(7)Autoritilesauinstituiilepubliceauobligaiadeaasigurapublicitateafunciilor
publicevacantecarepotfiocupateprintransferlacerere.nsituaiancaredoisaumai
mulifuncionaripublicisolicitocupareauneifunciipublicevacanteprintransferla
cerere,seleciasefacepebazdeinterviu.
(8)Prinexcepiedelaprevederilealin.(5),ncazulnalilorfuncionaripublici,
transferullacereresepoatedispunedepersoanacarearecompetenalegaldenumiren
funciapublic,lasolicitareamotivatanaltuluifuncionarpublicicuaprobarea
conductoruluiautoritiisauinstituieipublicenacreistructursegsetefuncia
publicvacantpecareurmeazafitransferat,cundeplinireacondiiilorspecifice
prevzutepentrufunciapublicdeconduceresaudeexecuierespectivicurespectarea
prevederiloralin.(7).

Alin.(8)alart.90afostintrodusdepct.17alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul91
(1)Mutareancadrulautoritiisauinstituieipubliceorincadrulalteistructurifr
personalitatejuridicaautoritiisauinstituieipublicepoatefidefinitivori
temporar.
(2)Mutareadefinitivpoateavealocnurmtoarelesituaii:
a)cndsedispunedectreconductorulautoritiisauinstituieipublicencarei
desfoaractivitateafuncionarulpublicpeofunciepublicvacantechivalent,de
aceeaicategorie,clasi,dupcaz,deacelaigradprofesional,saupeofunciepublic
vacantdenivelinferiorpentrucaresuntndeplinitecondiiilespecificeprevzutenfia
postului.ncazuritemeinicjustificate,mutareasepoatedispunemotivatdeconductorul
autoritiisauinstituieipublice,curepartizareapostuluicorespunztorfuncieideinute
defuncionarulpublic.noricaredintresituaiiestenecesaracordulscrisal
funcionaruluipublic
b)lasolicitareajustificatafuncionaruluipublic,cuaprobareaconductorului
autoritiisauinstituieipublice,peofunciepublicvacantechivalent,deaceeai
categorie,clasi,dupcaz,laacelaigradprofesional,saupeofunciepublicvacant
denivelinferiorpentrucaresuntndeplinitecondiiilespecificeprevzutenfia
postului
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

28/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

c)naltesituaiiprevzutededispoziiilelegale.
(3)ncazulnalilorfuncionaripublici,mutareadefinitivsepoatedispunedepersoana
carearecompetenalegaldenumirenfunciapublic,lasolicitareamotivatanaltului
funcionarpublicicuaprobareaconductoruluiautoritiisauinstituieipublicencare
segsetefunciapublicdeconducereorideexecuievacantpecareurmeazafimutat
definitiv,cundeplinireacondiiilorspecificeprevzutepentrufunciapublicrespectiv.
(4)Mutareatemporarpeoaltfunciepublicsedispunemotivat,ninteresulautoritii
sauinstituieipublice,dectreconductorulautoritiioriinstituieipublice,peo
funciepublicvacantechivalent,deaceeaicategorie,clasi,dupcaz,deacelai
gradprofesional,pentrucaresuntndeplinitecondiiilespecificeprevzutenfia
postuluisau,dupcaz,curepartizareapostuluicorespunztorfuncieideinutede
funcionarulpublic,pentruoperioaddemaximum6lunintrunancalendaristic.
(5)nmodexcepional,mutareatemporarsaudefinitivpoatefisolicitatdefuncionarul
publicncazulncarestareasntii,doveditpebazaunuiexamendespecialitate,nui
maipermitedesfurareaactivitiinacelcompartiment.Mutareatemporarsaudefinitiv
sefacencondiiileprezenteilegi,dacfuncionarulpublicncauzesteaptprofesional
sndeplineascatribuiilecareirevin.
(6)Dacmutareasedispunenaltlocalitate,funcionarulpublicbeneficiazdedrepturile
prevzutelaart.90alin.(3).
(7)Funcionarulpublicpoaterefuzamutareancadrulalteistructuriaautoritiisau
instituieipublicenaltlocalitate,dacseaflnunadintresituaiileprevzutela
art.89alin.(3).Refuzulnejustificatconstituieabateredisciplinar.

Art.91afostmodificatdepct.18alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicat
nMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul92
(1)Exercitareacucaractertemporarauneifunciipublicedeconducerevacantesautemporar
vacanteserealizeazprinpromovareatemporaraunuifuncionarpubliccarendeplinete
condiiiledestudiiidevechimenspecialitateastudiilorpentruocupareafunciei
publiceicarenuareosanciunedisciplinaraplicat,carenuafostradiat,n
condiiileprezenteilegi.

Alin.(1)alart.92afostmodificatdepct.19alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(1^1)nmodexcepional,lapropunereajustificataconductoruluiautoritiisau
instituieipublicenalcreistatdefunciiexistfunciapubliccorespunztoare
categorieinalilorfuncionaripublicivacantsautemporarvacant,exercitareacu
caractertemporaraacesteiapoatefirealizatdefuncionaripublicisau,dupcaz,de
funcionaripublicicustatutspecialcarendeplinesccondiiileprevzutelaalin.(1),cu
avizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.Aceastmsursedispuneprinact
administrativalpersoaneicarearecompetenalegaldenumirenfunciapublic
corespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici,ncondiiilencare,dinmotive
obiective,funciapublicnuapututfiocupatprinmobilitate.

Alin.(1^1)alart.92afostintrodusdepct.20alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(2)Dacfunciapublicestevacant,msuraprevzutlaalin.(1)sedispunedectre
persoanacarearecompetenanumiriinfunciapublic,peoperioaddemaximum6luni
ntrunancalendaristic,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.

Alin.(2)alart.92afostmodificatdepct.21alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(3)nmodexcepional,perioadaprevzutlaalin.(2)poatefiprelungitcumaximum3
luni,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,dacautoritateasauinstituia
publicaorganizatconcursderecrutaresaupromovareifunciapublicnuafostocupat,
ncondiiilelegii.
(4)Dacfunciapublicestetemporarvacant,msuraprevzutlaalin.(1)sedispunede
ctrepersoanacarearecompetenalegaldenumirenfunciapublic,pnladata
ncetriisuspendriidinfunciapublic,adetariititularuluifuncieipublice,pnla
radiereadedreptasanciuniidisciplinareprevzutelaart.77alin.(3)lit.c)sau,dup
caz,nsituaiancarefuncionarulpublicdeconducereexercitcucaractertemporaro
altfunciepublicdeconducerevacantsautemporarvacantoridincategorianalilor
funcionaripublici,pnlaexpirareaperioadeipentrucaresadispusexercitareacu
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

29/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

caractertemporar,ncondiiilelegii.

Alin.(4)alart.92afostmodificatdepct.21alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(5)Dacsalariulcorespunztorfuncieipublicepecareoexercitcucaractertemporareste
maimare,funcionarulpublicaredreptullaacestsalariu.
Articolul93
(1)naliifuncionaripublicisuntsupuimobilitiinfuncieiprezint
disponibilitatelanumirilenfunciilepubliceprevzutelaart.12,curespectarea
prevederilorart.16alin.(3).
(2)Refuzulnentemeiatalnumirilorprevzutelaalin.(1)atrageeliberareadinfuncia
public.naceastsituaie,naltulfuncionarpublicintrncorpulderezerval
funcionarilorpublici,beneficiinddedreptuldeafiredistribuitpeofunciepublicde
conduceresaudeexecuievacant,ncondiiileprezenteilegi.

Alin.(2)alart.93afostmodificatdepct.22alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(3)Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeaasiguradecontareacheltuielilor
ocazionatedemobilitate,precumilocuinedeserviciu,ncondiiilelegii.
Seciuneaa2aSuspendarearaportuluideserviciu

Articolul94
(1)Raportuldeserviciusesuspenddedreptatuncicndfuncionarulpublicseaflnuna
dintreurmtoarelesituaii:
a)estenumitsaualesntrofunciededemnitatepublic,pentruperioadarespectiv,cu
excepiileprevzutelaart.34*)

Lit.a)aalin.(1)alart.94afostmodificatdepct.19alart.IdinORDONANADE
URGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie
2009.Pct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din
7iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,lit.a)aalin.(1)alart.94artrebuisrevinlaformaanterioar
modificriiaduseprinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.AsevedeaiOpiniaANFPreprodusmaijos.
a^1)estenumitsaualesntrofunciededemnitatepublic,pentruperioadarespectiv,cu
excepiileprevzutelaart.34

Lit.a^1)aalin.(1)alart.94afostintrodusdepct.5alart.IdinLEGEAnr.132din
18iulie2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.498din19iulie2012,carecompleteaz
ORDONANADEURGENnr.16din8mai2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.314din10mai
2012,cuart.XV.
a^2)estencadratlacabinetulunuidemnitar

Lit.a^2)aalin.(1)alart.94afostintrodusdepct.5alart.IdinLEGEAnr.132din
18iulie2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.498din19iulie2012,carecompleteaz
ORDONANADEURGENnr.16din8mai2012,publicatnMONITORULOFICIALnr.314din10mai
2012,cuart.XV.
b)estencadratlacabinetulunuidemnitar*)

Lit.b)aalin.(1)alart.94afostmodificatdepct.19alart.IdinORDONANADE
URGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie
2009.Pct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din
7iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,lit.b)aalin.(1)alart.94artrebuisrevinlaformaanterioar
modificriiaduseprinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.AsevedeaiOpiniaANFPreprodusmaijos.
c)estedesemnatdectreautoritateasauinstituiapublicsdesfoareactivitin
cadrulunormisiunidiplomaticealeRomnieiorincadrulunororganismesauinstituii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

30/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

internaionale,pentruperioadarespectiv
d)desfoaractivitatesindicalpentrucareesteprevzutsuspendareancondiiile
legii
e)efectueazstagiulmilitar*),serviciulmilitaralternativ,esteconcentratsaumobilizat
Not

*)AsevedeaLegeanr.446/2006privindpregtireapopulaieipentruaprare,publicatn
MonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.990din12decembrie2006,legecareaabrogat
Legeanr.46/1996privindpregtireapopulaieipentruaprare.

f)estearestatpreventivsauseaflnarestladomiciliu

Lit.f)aalin.(1)alart.94afostmodificatdepct.3alart.40,TitlulIIdinLEGEA
nr.255din19iulie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
g)efectueaztratamentmedicalnstrintate,dacfuncionarulpublicnuseafln
concediumedicalpentruincapacitatetemporardemunc,precumipentrunsoireasoului
sau,dupcaz,asoieioriauneirudepnlagradulIinclusiv,ncondiiilelegii
h)seaflnconcediupentruincapacitatetemporardemunc,peoperioadmaimaredeo
lun,ncondiiilelegii*)

Lit.h)aalin.(1)alart.94afostmodificatdepct.19alart.IdinORDONANADE
URGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie
2009.Pct.19alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din
7iulie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,lit.h)aalin.(1)alart.94artrebuisrevinlaformaanterioar
modificriiaduseprinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.AsevedeaiOpiniaANFPreprodusmaijos.
i)carantin,ncondiiilelegii
j)concediudematernitate,ncondiiilelegii
k)estedisprut,iardispariiaafostconstatatprinhotrrejudectoreascirevocabil
l)foramajor
m)ncazulncaresadispustrimitereanjudecatpentrusvrireauneiinfraciunide
naturacelorprevzutelaart.54lit.h)
n)peperioadacercetriiadministrative,nsituaiancarefuncionarulpubliccarea
svritoabateredisciplinarpoateinfluenacercetareaadministrativ,lapropunerea
motivatacomisieidedisciplin
o)naltecazuriexpresprevzutedelege.
(2)ntermende15zilecalendaristicenaintededatancetriimotivuluidesuspendarede
drept,darnumaitrziudedataluriilacunotindemotivulncetriisuspendriide
drept,funcionarulpublicesteobligatsinformezenscrispersoanacarearecompetena
legaldenumirenfunciapublicdespreacestfapt.Neinformareapersoaneicareare
competenalegaldenumirenfunciapublicatragencetareadedreptaraportuluide
serviciualfuncionaruluipublic,cuexcepiacazurilorprevzutelaalin.(1)lit.f),h),
i),k)il).
(3)Persoanacarearecompetenalegaldenumirenfunciapublicareobligaias
asigure,ntermende5ziledelaexpirareatermenuluiprevzutlaalin.(2),condiiile
necesarereluriiactivitiidectrefuncionarulpublic.
Articolul95
(1)Raportuldeserviciusesuspendlainiiativafuncionaruluipublicnurmtoarele
situaii:
a)concediupentrucretereacopiluluinvrstdepnla2anisau,ncazulcopiluluicu
handicap,pnlamplinireavrsteide3ani,ncondiiilelegii
b)concediupentrungrijireacopiluluibolnavnvrstdepnla7anisau,ncazul
copiluluicuhandicappentruafeciunileintercurente,pnlamplinireavrsteide18ani
b^1)concediudeacomodare

Lit.b^1)aalin.(1)alart.95afostintrodusdeart.XIIIdinLEGEAnr.57din11
aprilie2016publicatnMONITORULOFICIALnr.283din14aprilie2016.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

31/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

c)desfurareauneiactivitincadrulunororganismesauinstituiiinternaionale,n
altesituaiidectceleprevzutelaart.94alin.(1)lit.c)
d)pentruparticiparelacampaniaelectoral
e)pentruparticiparealagrev,ncondiiilelegii.
(2)Raportuldeserviciusepoatesuspendlacerereamotivatafuncionaruluipublic,
pentruuninterespersonallegitim,naltecazuridectceleprevzutelaalin.(1)ila
art.94alin.(1),peoperioadcuprinsntreoluni3ani.*^1),^2)

Alin.(2)alart.95afostmodificatdepct.20alart.IdinORDONANADEURGENnr.105
din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.Pct.20al
art.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,alin.(2)alart.95artrebuisrevinlaformaanterioarmodificriiaduse
prinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.
668din6octombrie2009.AsevedeaiOpiniaANFPreprodusmaijos.
(2^1)Abrogat.*^1),^2)

Alin.(2^1)alart.95afostintrodusdepct.21alart.IdinORDONANADEURGENnr.105
din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.Pct.21al
art.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,alin.(2^1)alart.95afosteliminatcaurmareaabrogriipct.21alart.I
dinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668
din6octombrie2009dectreart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(3)Cerereadesuspendarearaportuluideserviciusefacenscris,cucelpuin15zile
calendaristicenaintededatacndsesolicitsuspendarea,cuexcepiasituaieiprevzute
laalin.(1)lit.e),cndcerereadesuspendaresefacecu48deorenaintededeclanarea
grevei.
(4)Suspendarearaportuluideserviciuseconstatncazurileprevzutelaalin.(1)ila
art.94alin.(1),precuminaltecazurireglementateprinlegispeciale,respectivse
aprobncazulprevzutlaalin.(2),prinactadministrativalpersoaneicareare
competenanumiriinfunciapublic.
(5)Dispoziiileart.94alin.(2)seaplicnmodcorespunztoripentrucazurile
prevzutelaalin.(1)i(2).
Articolul96
(1)Reluareaactivitiisedispuneprinactadministrativalpersoaneicarearecompetena
legaldenumirenfunciapublic.
(2)Actuladministrativprincareseconstat,respectivseaprobsuspendarearaportuluide
serviciu,precumicelprincaresedispunereluareaactivitiidectrefuncionarul
publicsecomunicAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,ntermende10zile
lucrtoaredeladataemiterii.
(3)Peperioadasuspendriiraportuluideserviciuautoritileiinstituiilepubliceau
obligaiasrezervepostulaferentfuncieipublice.Ocupareaacestuiaseface,peo
perioaddeterminat,ncondiiilelegii.Peperioadasuspendrii,raporturiledeserviciu
alefuncionarilorpublicinupotncetainupotfimodificatedectdininiiativasaucu
acordulfuncionaruluipublicncauz.
(4)Perioadasuspendriiraporturilordeserviciuncondiiileart.94alin.(1)lit.c)i
art.95alin.(1)lit.c)seconsidervechimenfunciapublic.
Seciuneaa3ancetarearaportuluideserviciu

Articolul97
ncetarearaporturilordeserviciualefuncionarilorpublicisefaceprinactadministrativ
alpersoaneicarearecompetenalegaldenumirenfunciapubliciarelocn
urmtoarelecondiii:
a)dedrept
b)prinacordulprilor,consemnatnscris
c)prineliberaredinfunciapublic
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

32/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

d)prindestituiredinfunciapublic
e)prindemisie.
Articolul98
(1)Raportuldeserviciuexistentnceteazdedrept:

Parteaintroductivaalin.(1)alart.98afostmodificatdeart.IIIdinLEGEAnr.49din
19martie2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.195din29martie2010.
a)ladatadecesuluifuncionaruluipublic
b)ladatarmneriiirevocabileahotrriijudectoretidedeclarareamorii
funcionaruluipublic
c)dacfuncionarulpublicnumaindeplineteunadintrecondiiileprevzutelaart.54
lit.a),d)if)
d)ladatandepliniriicumulativeacondiiilordevrststandardiastagiuluiminimde
cotizarepentrupensionare

Lit.d)aalin.(1)alart.98afostmodificatdeart.IIIdinLEGEAnr.49din19martie
2010,publicatnMONITORULOFICIALnr.195din29martie2010.
e)caurmareaconstatriinulitiiabsoluteaactuluiadministrativdenumirenfuncia
public,deladatalacarenulitateaafostconstatatprinhotrrejudectoreasc
definitiviirevocabil
f)cndprinhotrrejudectoreascdefinitivsadispuscondamnareapentruofapt
prevzutlaart.54lit.h)orisadispusaplicareauneipedepseprivativedelibertate,la
datarmneriidefinitiveahotrrii

Lit.f)aalin.(1)alart.98afostmodificatdepct.4alart.40,TitlulIIdinLEGEA
nr.255din19iulie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
g)caurmareainterziceriiexercitriidreptuluideaocupaofunciepublicsaudea
exercitaprofesiaoriactivitateanexecutareacreiaasvritfapta,capedepse
complementare,saucaurmareainterziceriiocupriiuneifunciisauaexercitriiunei
profesii,camsurdesiguran,deladatarmneriidefinitiveahotrriijudectoreti
princaresadispusinterdicia

Lit.g)aalin.(1)alart.98afostmodificatdepct.4alart.40,TitlulIIdinLEGEA
nr.255din19iulie2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.515din14august2013.
h)ladataexpirriitermenuluincareafostocupatpeperioaddeterminatfuncia
public.
i)Eliminat

Lit.i)aalin.(1)alart.98afosteliminatcaurmarearespingeriiORDONANEIDEURGEN
nr.77din26iunie2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.393din29iunie2013dectre
art.unicdinLEGEAnr.92din1iulie2014,publicatnMONITORULOFICIALnr.500din4
iulie2014.
(2)Constatareacazuluidencetarededreptaraportuluideserviciuseface,ntermende5
zilelucrtoaredelaintervenirealui,prinactadministrativalpersoaneicareare
competenalegaldenumirenfunciapublic.Actuladministrativprincaresaconstatat
ncetareadedreptaraporturilordeserviciusecomunicAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publici,ntermende10zilelucrtoaredelaemiterealui.
Articolul99
(1)Persoanacarearecompetenalegaldenumirenfunciapublicvadispuneeliberarea
dinfunciapublicprinactadministrativ,caresecomunicfuncionaruluipublicntermen
de5zilelucrtoaredelaemitere,nurmtoarelecazuri:
a)autoritateasauinstituiapubliciancetatactivitateaoriafostmutatntroalt
localitate,iarfuncionarulpublicnuestedeacordsourmeze
b)autoritateasauinstituiapublicireducepersonalulcaurmareareorganizrii
activitii,prinreducereapostuluiocupatdefuncionarulpublic
c)caurmareaadmiteriicereriidereintegrarenfunciapublicocupatdectre
funcionarulpublicaunuifuncionarpubliceliberatsaudestituitnelegaloripentrumotive
nentemeiate,deladatarmneriidefinitiveiirevocabileahotrriijudectoretiprin
caresadispusreintegrarea
d)pentruincompetenaprofesional,ncazulobineriicalificativului"nesatisfctor"la
evaluareaperformanelorprofesionaleindividuale
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

33/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

e)funcionarulpublicnumaindeplinetecondiiaprevzutlaart.54lit.g)
f)stareasntiifizicesau/ipsihiceafuncionaruluipublic,constatatprindeciziea
organelorcompetentedeexpertizmedical,nuimaipermiteacestuiasindeplineasc
atribuiilecorespunztoarefuncieipublicedeinute
g)caurmarearefuzuluinentemeiatalnaltuluifuncionarpublicdeacceptareanumiriin
condiiileart.93.
(2)Situaiileprevzutelaalin.(1)lit.a)c)ie)g)reprezintmotiveneimputabile
funcionarilorpublici.
(3)ncazuleliberriidinfunciapublic,autoritateasauinstituiapublicesteobligat
sacordefuncionarilorpubliciunpreavizde30dezilecalendaristice.
(4)nperioadadepreaviz,persoanacarearecompetenalegaldenumirenfunciapublic
poateacordaceluincauzreducereaprogramuluidelucru,pnla4orezilnic,fr
afectareadrepturilorsalarialecuvenite.
(5)ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.b),c),ie),nperioadadepreaviz,dacn
cadrulautoritiisauinstituieipubliceexistfunciipublicevacantecorespunztoare,
aceastaareobligaiadealepuneladispoziiefuncionarilorpublici.

Alin.(5)alart.99arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(5)alart.99revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(6)ncazurileprevzutelaalin.(1)lit.a)c)ie),dacnuexistfunciipublice
vacantecorespunztoarencadrulautoritiisauinstituieipublice,autoritateaori
instituiapublicareobligaiadeasolicitaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,
nperioadadepreaviz,listafunciilorpublicevacante.ncazulncareexistofuncie
publicvacantcorespunztoare,identificatnperioadadepreaviz,funcionarulpublicva
fitransferatninteresulserviciuluisaulacerere.

Alin.(6)alart.99arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

34/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(6)alart.58revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(7)Funcionarulpublicdeconducereareprioritatelaocupareauneifunciipublicevacante
lanivelinferior.
Articolul100
(1)ncazdereorganizareaautoritiisauinstituieipublice,funcionariipublicivorfi
numiinnoilefunciipublicesau,dupcaz,nnoilecompartimentenurmtoarelecazuri:
a)semodificatribuiileaferenteuneifunciipublicemaipuinde50%
b)suntreduseatribuiileunuicompartiment
c)esteschimbatdenumireafrmodificareanproporiedepeste50%aatribuiilor
aferentefuncieipublice
d)esteschimbatstructuracompartimentului.
(2)Aplicareaprevederiloralin.(1)sefacecurespectareaurmtoarelorcriterii:
a)categoria,clasai,dupcaz,gradulprofesionalalefuncionaruluipublic
b)ndeplinireacriteriilorspecificestabilitepentrufunciapublic
c)pregtireaprofesional
d)sfidesfuratactivitisimilare.
(3)ncazulncareexistmaimulifuncionaripublici,seorganizeazexamendectre
autoritateasauinstituiapublic.
(4)Reducereaunuipostestejustificatdacatribuiileaferenteacestuiasemodificn
proporiedepeste50%saudacsuntmodificatecondiiilespecificedeocupareapostului
respectiv,referitoarelastudii.
(5)ncazulreorganizriiactivitiiprinreducereaposturilor,autoritateasauinstituia
publicnupoatenfiinaposturisimilarecelordesfiinatepentruoperioaddeunandela
datareorganizrii.
Articolul101
(1)Destituireadinfunciapublicsedispune,ncondiiileart.78,prinactadministrativ
alpersoaneicarearecompetenalegaldenumirenfunciapublic,casanciune
disciplinaraplicatpentrumotiveimputabilefuncionaruluipublic,nurmtoarelecazuri:
a)pentrusvrirearepetataunorabateridisciplinaresauauneiabateridisciplinare
careaavutconsecinegrave
b)dacsaivitunmotivlegaldeincompatibilitate,iarfuncionarulpublicnuacioneaz
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

35/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

pentruncetareaacestuiantruntermende10zilecalendaristicedeladataintervenirii
cazuluideincompatibilitate.
(2)Actuladministrativprevzutlaalin.(1)secomunicfuncionaruluipublicntermende
5zilelucrtoaredeladateemiterii.Comunicareaactuluiadministrativtrebuiessefac
anteriordateidestituiriidinfunciapublic.
Articolul102
Funcionarulpublicpoatescomunicencetarearaporturilordeserviciuprindemisie,
notificatnscrispersoaneicarearecompetenalegaldenumirenfunciapublic.
Demisianutrebuiemotivatiproduceefectedup30dezilecalendaristicedela
nregistrare.
Articolul103
(1)Lamodificarea,lasuspendareailancetarearaportuluideserviciufuncionarulpublic
arendatorireaspredealucrrileibunurilecareiaufostncredinatenvederea
exercitriiatribuiilordeserviciu.
(2)Lancetarearaportuluideserviciufuncionarulpublicipstreazdrepturile
dobnditencadrulcarierei,cuexcepiacazuluincareraportuldeserviciuancetatdin
motiveimputabileacestuia.
(3)Funcionariipublicibeneficiazdedrepturidinbugetulasigurrilorpentruomaj,n
cazulncareraporturiledeserviciuleauncetatncondiiileprevzutela:
a)art.98alin.(1)lit.c),cuexcepiacazuluincarefuncionarulpublicnumai
ndeplinetecondiiaprevzutlaart.54lit.a)
b)art.98alin.(1)lit.e)ih)
c)art.99alin.(1).
Articolul104
(1)RedistribuireafuncionarilorpublicisefacedectreAgeniaNaionalaFuncionarilor
Publici,astfel:

Parteaintroductivaalin.(1)alart.104arevenitlaformaoficial,datoritncetrii
efectelorjuridicealeORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicaten
MONITORULOFICIALnr.549din29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestui
actnormativprinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatn
MONITORULOFICIALnr.433din17iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,parteaintroductivaalin.(1)al
art.104revinelaformaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

36/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

a)ncadrulautoritilorsauinstituiilorpublicedinaceeailocalitatesaudintro
localitateaflatlaodistandepnla50kmdelocalitateadedomiciliu
b)ncadrulautoritilorsauinstituiilorpublicedinaltjudesauaflatelaodistan
maimarede50kmdelocalitateadedomiciliu,lacerereafuncionaruluipublic.
(2)Redistribuireafuncionarilorpublicisefacentrofunciepublicdeaceeai
categorie,clasiacelaigradprofesionalcufunciapublicdeinutdefuncionarul
public.

Alin.(2)alart.104arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(2)alart.104revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(3)Redistribuireasepoatefaceintrofunciepublicinferioarvacant,cuacordul
scrisalfuncionaruluipublic.
(4)Redistribuireantrofunciepublicdeconduceresefacecurespectareaalin.(2)sau,
dupcaz,aalin.(3)numaidacfuncionarulpublicandeplinitatribuiisimilarecu
atribuiilefuncieipublicedepecareseefectueazredistribuirea.
(5)AgeniaNaionalaFuncionarilorPublicivaasiguraredistribuireapefunciipublice
temporarvacante,caurmareasuspendriititularuluipeoperioaddecelpuinolun,a
funcionarilorpublicidincorpulderezervcarendeplinesccondiiilespecificepentru
ocupareafuncieipublicerespective.ncazulncareexistmaimulifuncionaripublici
carendeplinesccondiiilespecificepentruocupareafuncieipublicerespective,Agenia
NaionalaFuncionarilorPubliciorganizeaz,ncolaborarecuautoritateasauinstituia
publicncadrulcreiaseaflfunciapublicvacant,otestareprofesionalpentru
selectareafuncionaruluipubliccareurmeazsfieredistribuit.
(6)Redistribuireafuncionarilorpublicidincorpulderezervsedispuneprinordinal
preedinteluiAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.

Alin.(6)alart.104arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

37/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(6)alart.104revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(7)Conductoriiautoritiloriinstituiilorpubliceauobligaiadeanumifuncionarii
publiciredistribuiicucaracterpermanentsautemporar.

Alin.(7)alart.104arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(7)alart.104revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

38/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

(8)ncazulncareconductoriiautoritiloriinstituiilorpublicerefuzncadrarea
funcionarilorpublicincondiiilealin.(7),funcionarulpublicsepoateadresainstanei
decontenciosadministrativcompetente.

Alin.(8)alart.104arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelorjuridiceale
ORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIALnr.549din
29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprinDECIZIA
CURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433din17
iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,alin.(8)alart.104revinela
formaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

Articolul105
(1)Corpulderezervesteformatdinfuncionariipublicicareaufosteliberaidinfuncia
publicncondiiileart.99alin.(1)lit.a)c),e)ig)iestegestionatdeAgenia
NaionalaFuncionarilorPublici.
(2)Funcionariipubliciprsesccorpulderezervipierdcalitateadefuncionarpublic
nurmtoarelesituaii:
a)dupmplinireatermenuluide2anideladatatreceriincorpulderezerv
b)ncazulncareAgeniaNaionalaFuncionarilorPublicilredistribuientrofuncie
publicvacantcorespunztoarestudiilorabsolviteipregtiriiprofesionale,iar
funcionarulpublicorefuz

Lit.b)aalin.(2)alart.105arevenitlaformaoficial,datoritncetriiefectelor
juridicealeORDONANEIDEURGENnr.82din27august2013,publicatenMONITORULOFICIAL
nr.549din29august2013,nurmadeclarriineconstituionaleaacestuiactnormativprin
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

39/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

DECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIALnr.433
din17iunie2015.
ORDONANADEURGENnr.82din27august2013,publicatnMONITORULOFICIALnr.549din29
august2013afostrespinsdeart.unicdinLEGEAnr.36din22martie2016,publicatn
MONITORULOFICIALnr.220din24martie2016.Prinurmare,lit.b)aalin.(2)alart.105
revinelaformaavutanteriormodificriiaduseprinaceastordonandeurgen.
Not

PrinDECIZIACURIICONSTITUIONALEnr.351din7mai2015,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.433din17iunie2015,afostadmisexcepiadeneconstituionalitatecuprivirela
dispoziiileOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.
188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,constatndusecacesteasunt
neconstituionale.
Conformart.147alin.(1)dinCONSTITUIAROMNIEIrepublicatnMONITORULOFICIALnr.767
din31octombrie2003dispoziiiledinlegileiordonanelenvigoare,precumiceledin
regulamente,constatatecafiindneconstituionale,inceteazefectelejuridicela45de
ziledelapublicareadecizieiCuriiConstituionaledac,nacestinterval,Parlamentul
sauGuvernul,dupcaz,nupundeacordprevederileneconstituionalecudispoziiile
Constituiei.Pedurataacestuitermen,dispoziiileconstatatecafiindneconstituionale
suntsuspendatededrept.
Prinurmare,nintervalul17iunie20151august2015,prevederileOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.82/2013pentrumodificareaLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici(inclusivtoatemodificriledeterminatedeacestactnormativasupraLegiinr.
188/1999republicatcumodificrileicompletrileulterioare)aufostsuspendatededrept,
ncetnduiefectelejuridice,ncepndcudatade2august2015,ntructlegiuitorulnua
intervenitpentrumodificareaprevederiloratacate.

c)angajareanbazaunuicontractdemuncpeoperioadmaimarede12luni
d)lacerereafuncionaruluipublic.
Articolul106
(1)ncazulncareraportuldeserviciuancetatdinmotivepecarefuncionarulpublicle
considernetemeinicesaunelegale,acestapoatecereinstaneidecontenciosadministrativ
anulareaactuluiadministrativprincaresaconstatatsausadispusncetarearaportuluide
serviciu,ncondiiileitermeneleprevzutedeLegeacontenciosuluiadministrativnr.
554/2004,cumodificrileulterioare,precumiplatadectreautoritateasauinstituia
publicemitentaactuluiadministrativauneidespgubiriegalecusalariileindexate,
majorateirecalculate,icucelelaltedrepturidecarearfibeneficiatfuncionarul
public.
(2)Lasolicitareafuncionaruluipublic,instanacareaconstatatnulitateaactului
administrativvadispunereintegrareaacestuianfunciapublicdeinut.
CapitolulXDispoziiifinaleitranzitorii

Articolul107
(1)AutoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeasolicitaAgenieiNaionalea
FuncionarilorPubliciavizulprivindfunciilepublicenoricaredintreurmtoarele
situaii:
a)stabilireasaumodificareastructuriidefunciipublicepentrufiecareautoritatei
instituiepublic,nparte,dectreconductorulacesteiaoriprinhotrreaconsiliului
judeeansau,dupcaz,aconsiliuluilocal,pebazaactivitilorprevzutelaart.2alin.
(3)
b)modificareacalitiiposturilor,potrivitart.111alin.(1)sau(5)
c)reorganizareaactivitiiautoritiisauinstituieipublice.
(2)Autoritileiinstituiilepubliceauobligaiadeantiina,ntermende10zile
lucrtoare,AgeniaNaionalaFuncionarilorPublici,noricaredintreurmtoarele
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

40/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

situaii:
a)intervenireaunormodificrinstructurafunciilorpublicedincadrulautoritilorsau
instituiilorpublice,caurmareapromovriinclasingradprofesionala
funcionarilorpublici
b)transformareauneifunciipublicevacantentrofunciepubliccuoaltdenumiresau
ntrofunciepublicdenivelinferiororisuperior,cuncadrareannumrulmaximde
posturiaprobatpentruautoritateasauinstituiapublicinfondurilebugetareanuale
alocate.
(3)AvizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPubliciesteprealabiliobligatoriuntoate
situaiileprevzutelaalin.(1).
(4)nsituaiancare,dupobinereaavizuluiAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,
acteleadministrativeprincaresestabilescmsuridincategoriacelorprevzutelaalin.
(1)seaprobcumodificrisaucompletri,ordonatoriiprincipalidecreditedin
administraiapubliclocalauobligaiadeacomunicaAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publiciacesteacteadministrative,ntermendemaximum5zilelucrtoaredeladata
aprobriilorprinhotrreaconsiliuluilocalsau,dupcaz,prinhotrreaconsiliului
judeean.
(5)nsituaiaprevzutlaalin.(4),autoritileadministraieipublicelocalepotpune
naplicaredispoziiilehotrriiconsiliuluilocalsau,dupcaz,aconsiliuluijudeean,
numaidupobinereaavizuluiAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.nacestcaz,
avizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPubliciseemitentermendemaximum10zile
lucrtoaredeladataprimiriiacteloradministrativeprevzutelaalin.(4).
(6)ListadocumentelornecesarepentruobinereaavizuluiAgenieiNaionaleaFuncionarilor
Publici,precumimodalitateadetransmitereaacestoradectreautoritilei
instituiilepubliceseaprobprinordinalpreedinteluiAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublici,caresepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Art.107afostmodificatdepct.23alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicat
nMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul107^1
(1)Pentrurespectareadrepturilordecarieralefuncionarilorpublici,ncuprinsul
actelornormativesauadministrativeprivindmodificrialestructuriiorganizatorice,
reorganizrisaudesfiinridestructuriifunciipublice,autoritileiinstituiile
publiceiniiatoaredinadministraiapubliccentralilocalsuntobligatesprevadun
termendeminimum30dezile,nvedereaaplicriiprocedurilorlegaleprevzutedeprezenta
lege.
(2)Dupaprobareaactelornormative,ncondiiilelegii,pentrustructuradefuncii
publicecarerezultncondiiilealin.(1),autoritileiinstituiilepublicedin
administraiapubliccentralsolicitavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,
ncondiiileprevzutelaart.107.

Art.107^1afostintrodusdepct.24alart.IdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicat
nMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul108
nunitileadministrativteritorialencarepersoaneleaparinnduneiminoriti
naionaledeinoponderedepeste20%uniifuncionaripublicidinserviciilecareau
contactedirectcuceteniivorcunoateilimbaminoritiinaionalerespective.
Articolul109
Cauzelecareaucaobiectraportuldeserviciualfuncionaruluipublicsuntdecompetena
secieidecontenciosadministrativifiscalatribunalului,cuexcepiasituaiilorpentru
careestestabilitexpresprinlegecompetenaaltorinstane.

Art.109afostmodificatdeart.IVdinLEGEAnr.2din1februarie2013,publicatn
MONITORULOFICIALnr.89din12februarie2013.
Articolul110
Autoritileiinstituiilepubliceprevzutelaart.5alin.(1)auobligaiadeaarmoniza
statutelespecialecuprevederileprezenteilegi,cuconsultareaiavizulAgenieiNaionale
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

41/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

aFuncionarilorPublici.
Articolul111
(1)Autoritileiinstituiilepublicecareauprevzutenstateledefunciiposturide
naturcontractual,carepresupunexercitareaunoratribuiidintreceleprevzutelaart.2
alin.(3),auobligaiadeastabilifunciipublicencondiiileart.107*).

Alin.(1)alart.111afostmodificatdepct.24alart.IdinORDONANADEURGENnr.105
din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.Pct.24al
art.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,alin.(1)alart.111artrebuisrevinlaformaanterioarmodificriiaduse
prinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.
668din6octombrie2009.
*)AsevedeaNotadelaart.95ncareestereprodusopiniaAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublicidindatade2septembrie2011.
(2)Funciilepublicevacante,funciilepublicedeconducere,precumifunciilepublice
corespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici,stabilitepotrivitalin.(1),se
ocupncondiiileprezenteilegi.
(3)Persoanelencadratecucontractindividualdemuncpeperioadnedeterminatnposturi
denaturcontractualcareaufoststabiliteiavizatecafunciipublicevorfinumiten
funciipublicedeexecuiedacndeplinesccondiiileprevzutelaart.54icondiiilede
vechimenspecialitateastudiilorcorespunztoareclaseiigraduluiprofesionalale
funcieipublice.
(4)Drepturilesalarialealepersoanelorcareocupfunciipublicencondiiilealin.(3)
sestabilescpotrivitsalarizriifunciilorpublicencareaufostnumite.
(5)Abrogat.*)

Alin.(5)alart.111afostintrodusdepct.25alart.IdinORDONANADEURGENnr.105
din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.Pct.25al
art.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,alin.(5)alart.111afosteliminatcaurmareaabrogriipct.25alart.I
dinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668
din6octombrie2009dectreart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
(6)Abrogat.*)

Alin.(6)alart.111afostintrodusdepct.25alart.IdinORDONANADEURGENnr.105
din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009.Pct.25al
art.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIAL
nr.668din6octombrie2009afostabrogatdeart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,
publicatnMONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Prinurmare,alin.(6)alart.111afosteliminatcaurmareaabrogriipct.25alart.I
dinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668
din6octombrie2009dectreart.VdinLEGEAnr.140din7iulie2010,publicatn
MONITORULOFICIALnr.471din8iulie2010.
Articolul112
(1)Numrultotalalfunciilorpublicedeconduceredincadrulfiecreiautoritisau
instituiipublice,cuexcepiafunciilorpublicedesecretaralunitii/subdiviziunii
administrativteritoriale,deefaloficiuluiprefectural,precumiafunciilorpublicede
conducereacrorocuparesefaceprindetaarecupersonaldincadrulinstituiilordin
sectoruldeaprare,ordinepublicisigurannaional,conformstatelordeorganizare
AnexaM,aprobatdeConsiliulSupremdeAprarearii,estedemaximum12%dinnumrul
totalalposturiloraprobate.

Alin.(1)alart.112afostmodificatdeart.19,Cap.IVdinORDONANADEURGENnr.18
din16aprilie2014,publicatnMONITORULOFICIALnr.305din24aprilie2014.
(2)Abrogat.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

42/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

Alin.(2)alart.112afostabrogatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.229din30
decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.3din5ianuarie2009.
(3)Abrogat.

Alin.(3)alart.112afostabrogatdeart.IIdinORDONANADEURGENnr.229din30
decembrie2008,publicatnMONITORULOFICIALnr.3din5ianuarie2009.
Articolul113
Programeleorganizatepentruobinereastatutuluidemanagerpublicpotrivitart.70alin.
(1)lit.a)suntprogrameleprevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.56/2004
privindcreareastatutuluispecialalfuncionaruluipublicdenumitmanagerpublic,aprobat
cumodificriicompletriprinLegeanr.452/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare,precumideLegeanr.157/2004privindinstituireaburseispeciale"Guvernul
Romniei"pentruformareamanagerilordinsectorulpublic,cumodificrileulterioare.
Articolul114
Dispoziiileprezenteilegiseaplicnmodcorespunztoriautoritiloradministrative
autonome.
Articolul115
Prinexcepiedelaprevederileart.18alin.(1),comisiaderecrutareseconstituien
termende60deziledeladataintrriinvigoareaprezenteilegi,astfel:
a)unmembrunumitpeoperioaddeunanijumtate
b)unmembrunumitpeoperioadde3ani
c)unmembrunumitpeoperioadde4aniijumtate
d)unmembrunumitpeoperioadde6ani
e)unmembrunumitpeoperioadde7aniijumtate
f)unmembrunumitpeoperioadde9ani
g)unmembrunumitpeoperioadde10aniijumtate.
Articolul116
Cauzeleavndcaobiectlitigiidemuncncareunadintrepriarecalitateadefuncionar
public,aflateperolulinstanelorjudectoretiladataintrriinvigoareaprezentului
statut,vorcontinuassejudecepotrivitlegiiaplicabilenmomentulsesizriiinstanei.
Articolul117
Dispoziiileprezenteilegisecompleteazcuprevederilelegislaieimuncii,precumicu
reglementrilededreptcomuncivile,administrativesaupenale,dupcaz,nmsurancare
nucontravinlegislaieispecificefuncieipublice.
Articolul118
Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,oricedispoziiicontrareseabrog.
Anexa
LISTA
cuprinzndfunciilepublice
I.Funciipublicegenerale
A.Funciipublicecorespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublici
1.secretargeneralalGuvernului

Pct.1delalit.A,Cap.IdinanexafostrepusnvigoareprinrespingereaORDONANEIDE
URGENnr.3din11februarie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.84din11februarie
2009dectreLEGEAnr.379din10decembrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.870din
14decembrie2009.
2.secretargeneraladjunctalGuvernului

Pct.2delalit.A,Cap.IdinanexafostrepusnvigoareprinrespingereaORDONANEIDE
URGENnr.3din11februarie2009,publicatenMONITORULOFICIALnr.84din11februarie
2009dectreLEGEAnr.379din10decembrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.870din
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

43/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

14decembrie2009.
3.secretargeneraldinministereialteorganedespecialitatealeadministraieipublice
centrale
4.secretargeneraladjunctdinministereialteorganedespecialitatealeadministraiei
publicecentrale
5.prefect
6.subprefect
7.inspectorguvernamental.
B.Funciipublicedeconducere
1.directorgeneraldincadrulautoritiloradministrativeautonome,alministerelorial
celorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale
2.directorgeneraladjunctdincadrulautoritiloradministrativeautonome,dinaparatul
ministerelorialcelorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale
3.secretaraljudeuluiialmunicipiuluiBucureti
4.directordincadrulautoritiloradministrativeautonome,dinaparatulministerelorial
celorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,directorexecutivn
cadrulserviciilorpublicedeconcentratealeministerelorialealtororganedespecialitate
aleadministraieipublicecentrale,precumincadrulautoritiloradministraieipublice
localeialinstituiilorpublicesubordonateacestora

Pct.4delalit.B,Cap.Idinanexafostmodificatdepct.26alart.IdinORDONANADE
URGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie
2009.Pct.26alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009iancetatefectelejuridiceconform
DECIZIEICURIICONSTITUIONALEnr.1.629din3decembrie2009,publicatenMONITORUL
OFICIALnr.28din14ianuarie2010.
Pct.26alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatdepct.1alart.unicdin
LEGEAnr.264din22decembrie2010publicatnMONITORULOFICIALnr.872din28decembrie
2010.
Pct.4delalit.B,Cap.Idinanexarevenitlaformaoficial.
*)AsevedeaNotadelaart.95ncareestereprodusopiniaAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublicidindatade2septembrie2011.
5.directoradjunctdincadrulautoritiloradministrativeautonome,dinaparatul
ministerelorialcelorlalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,
directorexecutivadjunctncadrulserviciilorpublicedeconcentratealeministereloriale
altororganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,precumincadrul
autoritiloradministraieipublicelocaleialinstituiilorpublicesubordonateacestora

Pct.5delalit.B,Cap.Idinanexafostmodificatdepct.26alart.IdinORDONANADE
URGENnr.105din6octombrie2009,publicatnMONITORULOFICIALnr.668din6octombrie
2009.Pct.26alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009iancetatefectelejuridiceconform
DECIZIEICURIICONSTITUIONALEnr.1.629din3decembrie2009,publicatenMONITORUL
OFICIALnr.28din14ianuarie2010.
Pct.26alart.IdinORDONANADEURGENnr.105din6octombrie2009,publicatn
MONITORULOFICIALnr.668din6octombrie2009afostabrogatdepct.1alart.unicdin
LEGEAnr.264din22decembrie2010publicatnMONITORULOFICIALnr.872din28decembrie
2010.
Pct.5delalit.B,Cap.Idinanexarevenitlaformaoficial.
*)AsevedeaNotadelaart.95ncareestereprodusopiniaAgenieiNaionalea
FuncionarilorPublicidindatade2septembrie2011.
6.secretaralmunicipiului,alsectoruluimunicipiuluiBucureti,alorauluiicomunei
7.efserviciu
8.efbirou.
C.Funciipublicedeexecuie
1.consilier,consilierjuridic,auditor,expert,inspector
2.referentdespecialitate
3.referent.
NOT:
1.Funciilepublicegenerale,alteledectceleprevzutelapct.I,sestabilesccuavizul
AgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.
2.Funciilepubliceprevzutelalit.Bpct.1i2sepotstabiliincadrul
autoritiloriinstituiilorpublicedinadministraiapubliclocalcareauunnumrde
minimum150deposturi.
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

44/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

3.Funciilepublicedeconducereprevzutelalit.Bpct.7i8,precumifunciile
publicedeexecuieprevzutelalit.Cpotfifunciipublicedestat,teritorialesau
locale.
II.Funciipublicespecifice
A.Funciipublicedeconducere
1.arhitectef.
B.Funciipublicedeexecuie
1.inspectordeconcuren
2.inspectorvamal
3.inspectordemunc
4.controlordelegat
5.expertntehnologiainformaiiloriatelecomunicaiilor
6.comisar.
C.Altefunciipublicespecifice
1.managerpublic.
Not

NOT:
Funciilepublicespecifice,alteledectceleprevzutelapct.II,sepotstabilide
autoritileiinstituiilepublice,cuavizulAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici.

Not

NOT:
Reproducemmaijosart.IVXIVdinLegeanr.251/2006pentrumodificareaicompletareaLegii
nr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.574din4iulie2006,carenuaufostcuprinsenformarepublicata
Legiinr.188/1999icareseaplic,ncontinuare,cadispoziiipropriialeLegiinr.
251/2006*):
"Art.IV.(1)Prinexcepiedeladispoziiileprezenteilegi,ncursulanului2006,pot
participalaconcursulorganizatpentruintrareancategorianalilorfuncionaripublici
persoanelecarendeplinesccondiiileprevzutelaart.15alin.(2)lit.a)c)dinLegea
nr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,republicat,cumodificrile
ulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege.**)
(2)PnlaadoptareahotrriiGuvernuluiprevzutelaart.17alin.(3)dinLegeanr.
188/1999,republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrile
aduseprinprezentalege***),concursulorganizatpentruintrareancategorianalilor
funcionaripubliciestegestionatdecomisiaderecrutareanalilorfuncionaripublici
numitprinDeciziaPrimuluiMinistrunr.38/2006privindnumireaComisieideconcursia
Comisieidesoluionareacontestaiilorpentrurecrutareanalilorfuncionaripublici,
publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.314din7aprilie2006.
(3)Prinexcepiedeladispoziiileprezenteilegi,potocupaofunciepublicdin
categorianalilorfuncionaripublicipersoanelecareaupromovatexamenuldeatestare,
precumipersoanelecareauintratncategorianalilorfuncionaripublicincondiiile
alin.(1).
(4)Funcionariipublicicareocupofunciepublicdincategorianalilorfuncionari
publicincondiiilealin.(3)ifuncionariipublicicareocupofunciepublic
corespunztoarecategorieinalilorfuncionaripublicicareladataintrriinvigoarea
prezenteileginundeplinesccondiiaprevzutlaart.15alin.(2)lit.d)dinLegeanr.
188/1999,republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrile
aduseprinprezentalege****),auobligaiadeandepliniaceastcondiientermende2
anideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,subsanciuneaeliberriidinfuncia
public.
(5)Condiiaprevzutlaart.51^1alin.(7)dinLegeanr.188/1999,republicat,cu
modificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezenta
lege*****),nuesteobligatorie,pentrurecrutareafuncionarilorpublicideconducere,n
cazulexercitriicucaractertemporarauneifunciipublicedeconducere,precumipentru
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

45/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

funcionariipublicicareocupofunciepublicdeconducere,peoperioadde4anidela
dataintrriinvigoareaprezenteilegi.
(6)Funcionariipubliciprevzuilaalin.(5)suntobligaisndeplineasccondiia
prevzutlaart.51^1alin.(7)dinLegeanr.188/1999,republicat,cumodificrile
ulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege*****),n
termenulprevzut,subsanciuneaeliberriidinfunciapublic.
Art.V.(1)Secretariidecomunecare,ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,nuau
studiisuperioarejuridicesauadministrativeipotpstrafunciapublic,cuobligaiaca
pnladatade31decembrie2010sndeplineasccondiiadeaaveastudiiuniversitarede
licenabsolvitecudiplom,respectivstudiisuperioaredelungdurat,absolvitecu
diplomdelicensauechivalent,nspecialitateajuridicsauadministrativ,sub
sanciuneaeliberriidinfunciapublic.
(2)Prinderogaredelaprevederileart.IValin.(5),secretariidecomunesuntobligais
ndeplineasccondiiaprevzutlaart.57alin.(7)dinLegeanr.188/1999
,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,pnladatade31decembrie2012,
subsanciuneaeliberriidinfunciapublic.
(3)ncazulncarelaconcursurileorganizatepentruocupareafuncieipublicedeconducere
desecretaralcomuneinuseprezintpersoanecarendeplinesccondiiiledestudii
prevzutelaalin.(1)icondiiadevechimenspecialitateastudiilordeminimum2ani,
potcandidaipersoanecarenundeplinescacestecondiii,nurmtoareaordine:
a)persoanecareaustudiiuniversitaredelicen,absolvitecudiplom,respectivstudii
superioaredelungdurat,absolvitecudiplomdelicensauechivalent,nspecialitate
juridicsauadministrativ
b)persoanecareaustudiiuniversitaredelicen,absolvitecudiplom,respectivstudii
superioaredelungdurat,absolvitecudiplomdelicensauechivalent,nalt
specialitate
c)persoanecareaustudiimedii,absolvitecudiplom.
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(3),ocupareafuncieipublicedeconduceredesecretaral
comuneisefacepeperioaddeterminat,cuobligaiaorganizriianualeaconcursuluipentru
ocupareaacesteia.

Art.Vafostmodificatdeart.IdinORDONANADEURGENnr.90din30iunie2009,
publicatnMONITORULOFICIALnr.457din1iulie2009.

Not

Art.VI.Condiiaprevzutlaart.51^1alin.(7)dinLegeanr.188/1999,republicat,cu
modificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezenta
lege*****),seconsiderndeplinitpentrufuncionariipublicicareauabsolvit,pnla
dataintrriinvigoareaprezenteilegi,programedeformareiperfecionaren
administraiapublic,organizatedeInstitutulNaionaldeAdministraie,centreleregionale
deformarecontinupentruadministraiapubliclocal,precumidealteinstituii
specializate,dinarsaudinstrintate,cuduratademinimumunan,saucare,ladata
intrriinvigoareaprezenteilegi,urmeazunadintreformeledenvmntmenionate,cu
condiiaabsolviriiacestorstudiintermenulprevzut.
Art.VII.(1)ntermende6lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,la
propunereaAgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,prinhotrreaGuvernului,se
aprob:
a)normeleprivindorganizareaidezvoltareacariereifuncionarilorpublici
b)normeleprivindorganizareaifuncionareacomisiilordedisciplin
c)normeleprivindorganizareaifuncionareacomisiilorparitareincheiereaacordurilor
colective
d)normeleprivindmobilitateanalilorfuncionaripublici.
(2)ntermende10lunideladataintrriinvigoareaprezenteilegi,lapropunerea
AgenieiNaionaleaFuncionarilorPublici,prinhotrreaGuvernului,seaprob:
a)normeprivindformareaprofesionalafuncionarilorpublici
b)regulamentuldeorganizareidesfurareaprogramelordeformareaspecializatprevzute
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

46/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

deprezentalege.
(3)PnlaadoptareahotrrilorGuvernuluiprevzutelaalin.(1)lit.a)c)seaplicn
modcorespunztordispoziiileHotrriiGuvernuluinr.1.209/2003privindorganizareai
dezvoltareacariereifuncionarilorpublici,publicatnMonitorulOficialalRomniei,
ParteaI,nr.757din29octombrie2003,cumodificrileulterioare,ialeHotrrii
Guvernuluinr.1.210/2003privindorganizareaifuncionareacomisiilordedisciplinia
comisiilorparitaredincadrulautoritiloriinstituiilorpublice,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.757din29octombrie2003.
Art.VIII.Proceduradeorganizareidesfurareaconcursurilor,proceduradenumirea
funcionarilorpubliciiproceduradisciplinar,aflatenderulareladataintrriin
vigoareaprezenteilegi,sefinalizeazconformdispoziiilornvigoareladatainiierii
acestorproceduri.
Art.IX.Calificativeleexcepionalifoartebunobinutedefuncionariipublicila
evaluareaperformanelorprofesionaleindividualepnladataintrriinvigoarea
prezenteilegiseasimileazcucalificativulfoartebine,iarcalificativulbunse
echivaleazcucalificativulbine.
Art.X.Prevederileart.49^3dinLegeanr.188/1999privindStatutulfuncionarilor
publici,republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrileicompletrile
aduseprinprezentalege******),nuseaplicpentrucheltuieliledejaangajateladata
intrriinvigoareaprezenteilegi.
Art.XI.Condiiiledevechimeprevzutelaart.57dinLegeanr.188/1999privindStatutul
funcionarilorpublici,republicat,cumodificrileulterioare,precumicumodificrilei
completrileaduseprinprezentalege*******),nuseaplicncazulfuncionarilorpublici
careaundeplinitcondiiileprevzutedelegeladatanumiriinfunciapublic.
Art.XII.(1)nanul2006,promovareantrofunciepublicsuperioarvacantseface
princoncurssauexamen.
(2)Pentruaparticipalaconcursulpentrupromovareantrofunciepublicdeexecuiedin
gradulprofesionalprincipal,funcionariipublicitrebuiesndeplineascurmtoarele
condiiiminime:
a)saibovechimeminimde2aninfunciilepublicedeexecuiedingradulprofesional
asistent,nclasacorespunztoarestudiilorabsolvite
b)sfiobinut,laevaluareaperformanelorprofesionaleindividualedinultimii2ani,cel
puincalificativulfoartebun
c)sndeplineasccerinelespecificeprevzutenfiapostului.
(3)Pentruaparticipalaconcursulpentrupromovareantrofunciepublicdeexecuiedin
gradulprofesionalsuperior,funcionariipublicitrebuiesndeplineascurmtoarele
condiiiminime:
a)saibovechimeminimde2aninfunciilepublicedeexecuiedingradulprofesional
principalsau4aninfunciilepublicedeexecuiedingradulprofesionalasistent,n
clasacorespunztoarestudiilorabsolvite
b)sfiobinut,laevaluareaperformanelorprofesionaleindividualedinultimii2ani,cel
puincalificativulfoartebun
c)sndeplineasccerinelespecificeprevzutenfiapostului.
Art.XIII.Prezentalegeintrnvigoarela15ziledeladatapublicriinMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,cuexcepiaprevederilorart.29,56,57,58^1ialeart.
60^1alin.(1)lit.b)dinLegeanr.188/1999,republicat,cumodificrileulterioare,
precumicumodificrileicompletrileaduseprinprezentalege********),careintrn
vigoarela1ianuarie2007*).

Not

Art.XIV.Ladataintrriinvigoareaprezenteilegi,dispoziiileart.XValin.(2)i
(3),art.XVIalin.(4)(6),precumialeart.XXdinLegeanr.161/2003privindunele
msuripentruasigurareatranspareneinexercitareademnitilorpublice,afunciilor
publiceinmediuldeafaceri,prevenireaisancionareacorupiei,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.279din21aprilie2003,cumodificrileicompletrile
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

47/48

25.05.2016

LEGE(A)18808/12/1999

ulterioare,precumioricealtedispoziiicontrareseabrog."

*)Asevedeaiprevederileart.XValin.(1),art.XVIalin.(1)(3),art.XVIIXIX,art.
XXIiart.XXIIaleLegiinr.161/2003privindunelemsuripentruasigurareatransparenei
nexercitareademnitilorpublice,afunciilorpubliceinmediuldeafaceri,prevenirea
isancionareacorupiei,cuprinsenNotafinaldinprimaformrepublicataLegiinr.
188/1999,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.251din22martie2004.
**)Art.15alin.(2)lit.a)c)adevenit,nurmarenumerotrii,art.16alin.(2)lit.a)
c).
***)Art.17alin.(3)adevenit,nurmarenumerotrii,art.18alin.(3).
****)Art.15alin.(2)lit.d)adevenit,nurmarenumerotrii,art.16alin.(2)lit.d).
*****)Art.51^1alin.(7)adevenit,nurmarenumerotrii,art.57alin.(7).
******)Art.49^3adevenit,nurmarenumerotrii,art.52.
*******)Art.57adevenit,nurmarenumerotrii,art.65.
********)Art.29adevenit,nurmarenumerotrii,art.31art.56adevenit,nurma
renumerotrii,art.64art.57adevenit,nurmarenumerotrii,art.65art.58^1a
devenit,nurmarenumerotrii,art.67,iarart.60^1alin.(1)lit.b)adevenit,nurma
renumerotrii,art.70alin.(1)lit.b).

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1KYO59RAZEFF71AGUS8QPDD9OR

48/48