Sunteți pe pagina 1din 8

4.

Noţiunea de instanţă în declarate împotriva hotărîrilor


contencios administrativ. Competenţa curţilor de apel pronunţate de judecătorii.
Competenţă de judecare a Curţile de apel examinează în primă
acţiunilor în contencios instanţă litigiile ce ţin de Competenţa Curţii Supreme de
administrative nesoluţionarea în termenul legal a Justiţie
Instanţă de contencios cererilor şi de verificarea Curtea Supremă de Justiţie, în
administrativ reprezintă legalităţii actelor administrative primă instanţă:
judecătorii desemnaţi din emise sau adoptate de autorităţile a) exercită controlul asupra
judecătorii, colegiile sau publice care sînt constituite şi legalităţii actelor administrative cu
completele de contencios activează pe teritoriul raionului, caracter individual adoptate şi/sau
administrativ ale curţilor de apel, municipiului, unităţii teritoriale emise de Parlament, Preşedintele
colegiul de contencios autonome cu statut juridic special Republicii Moldova şi Guvern, prin
administrativ al Curţii Supreme de pentru promovarea intereselor şi care sînt lezate drepturile şi
Justiţie, abilitate prin lege cu soluţionarea problemelor interesele legitime ale persoanelor
înfăptuirea controlului judecătoresc populaţiei unităţii administrativ- fizice şi juridice, în afara actelor
al legalităţii actelor administrative teritoriale, de serviciile publice exceptate de la controlul
emise de autorităţile publice în descentralizate organizate în mod judecătoresc;
activitatea de organizare a autonom în unitatea b) verifică legalitatea hotărîrilor
executării şi de executare în administrativ-teritorială Consiliului Superior al Magistraturii
concret a legii, precum şi de respectivă, de serviciile publice în cazurile prevăzute de lege.
gestionare a domeniului public. desconcentrate, de funcţionarii Prin lege, Curţii Supreme de Justiţie
Competenţa judecătoriilor publici din cadrul organelor şi i se pot atribui spre judecare în
Judecătoriile examinează litigiile ce serviciilor menţionate, precum şi primă instanţă şi alte categorii de
ţin de nesoluţionarea în termenul de persoanele de drept privat de cauze. Ca instanţă de recurs,
legal a cererilor şi de verificarea nivelul respectiv asimilate Curtea Supremă de Justiţie judecă
legalităţii actelor administrative autorităţilor publice, care recursurile declarate împotriva
emise sau adoptate de autorităţile prestează servicii publice. În baza hotărîrilor pronunţate în primă
publice care sînt constituite şi legislaţiei cu privire instanţă de curţile de apel, precum
activează pe teritoriul satului, la administraţia publică locală, şi alte recursuri date prin lege în
comunei sau oraşului pentru curţile de apel soluţionează competenţa sa.
promovarea intereselor şi cererile privind constatarea Competenţa jurisdicţională
soluţionarea problemelor circumstanţelor care justifică teritorială
colectivităţilor locale, de serviciile suspendarea activităţii consiliului Acţiunile de contencios
publice descentralizate organizate raional. În afară de litigiile administrativ se înaintează în
în mod autonom în unitatea enumerate în alin.(1) şi (2), judecătoriile sau curţile de apel în
administrativ-teritorială respectivă, Curtea de Apel Chişinău, ca a căror rază teritorială îşi are
de funcţionarii publici din cadrul instanţă de contencios domiciliul reclamantul sau îşi are
organelor şi serviciilor menţionate administrativ, judecă în primă sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor
şi de persoanele de drept privat de instanţă litigiile ce ţin de cînd prin lege este stabilită o altă
nivelul respectiv, care prestează nesoluţionarea în termenul legal a competenţă.
servicii publice. În baza legislaţiei cererilor şi de verificarea
cu privire la administraţia publică legalităţii actelor administrative 2. Noţiune şi scopul de
locală, judecătoriile soluţionează emise sau adoptate de autorităţile contencios administrativ
cererile privind constatarea de specialitate ale administraţiei Scopul contenciosului
circumstanţelor care justifică publice centrale, de autorităţile administrativ
suspendarea activităţii consiliului publice autonome constituite de Contenciosul administrativ ca
local. În baza legislaţiei electorale, către autorităţile publice centrale instituţie juridică are drept scop
judecătoriile soluţionează şi de funcţionarii publici din cadrul contracararea abuzurilor şi
contestaţiile în materie electorală, acestor organe. În condiţiile exceselor de putere ale
cu excepţia celor date prin lege în Codului electoral, Curtea de Apel autorităţilor publice, apărarea
competenţa altor instanţe Chişinău verifică legalitatea drepturilor persoanei în spiritul
judecătoreşti. Judecătoriile judecă hotărîrilor Comisiei Electorale legii, ordonarea activităţii
litigiile cu privire la refuzul Centrale cu privire la încălcarea autorităţilor publice, asigurarea
organelor notariale de a îndeplini legislaţiei electorale. Verificarea ordinii de drept.
anumite acte notariale, precum şi legalităţii actelor administrative Orice persoană care se consideră
verifică legalitatea actelor notariale emise sau adoptate de autorităţile vătămată într-un drept al său,
îndeplinite, cu excepţia cazurilor publice centrale ale Găgăuziei ţine recunoscut de lege, de către o
cînd între persoanele interesate de competenţa Curţii de Apel autoritate publică, printr-un act
apare un litigiu de drept privat ce Comrat. Prin lege, curţilor de apel administrativ sau prin
decurge din actul notarial li se pot atribui spre judecare în nesoluţionarea în termenul legal a
contestat, situaţie în care cauza se primă instanţă şi alte categorii de unei cereri, se poate adresa
examinează în ordinea acţiunii cauze. Ca instanţe de recurs, instanţei de contencios
civile. curţile de apel judecă recursurile administrativ competente pentru a
obţine anularea actului,
recunoaşterea dreptului pretins şi regimului stării excepţionale, la f) alte persoane, în conformitate
repararea pagubei ce i-a fost măsurile de urgenţă luate de cu legislaţia în vigoare.
cauzată. autorităţile publice în vederea
5. Noţiunea de act combaterii calamităţilor naturale,
administrativ. Actele exceptate incendiilor, epidemiilor, 8. Noţiunea de litigiu de
de la controlul judecătoresc epizootiilor şi altor fenomene de contencios administrativ.
Actul administrativ este o aceeaşi natură; Obiectul acţiunii în contencios
manifestare juridică unilaterală de f) actele administrativ- administrativ
voinţă, cu caracter normativ sau jurisdicţionale de sancţionare Litigiul de contencios
individual, din partea unei contravenţională şi alte acte administrativ este litigiul pasibil de
autorităţi publice în vederea administrative pentru a căror soluţionare de către instanţa de
organizării executării sau executării desfiinţare sau modificare legea contencios administrativ
în concret a legii. Actului prevede o altă procedură competentă, generat fie de un act
administrative este asimilat judiciară; administrativ, fie de nesoluţionarea
contractul administrativ, precum şi g) actele de gestiune emise de în termenul legal a unei cereri
nesoluţionarea în termenul legal a autoritatea publică în calitate de privind recunoaşterea unui drept
unei cereri. La rîndul său, contract persoană juridică, în legătură cu recunoscut de lege, în care cel
administrativ este un contract administrarea şi folosirea puţin una dintre părţi este o
încheiat de autoritatea publică, în bunurilor ce aparţin domeniului autoritate publică sau un funcţionar
virtutea prerogativelor de putere său privat; al acestei autorităţi
publică, avînd ca obiect h) actele administrative emise Obiect al acţiunii în
administrarea şi folosirea bunurilor pentru executarea hotărîrilor contenciosul administrativ îl
proprietate publică, executarea judecătoreşti irevocabile. constituie actele administrative, cu
lucrărilor de interes public, caracter normativ şi individual, prin
prestarea de servicii publice, 6. Noţiune de interes public. care este vătămat un drept
activitatea funcţionarilor publici Subiecţii cu drept de sesizare recunoscut de lege al unei
care reiese din relaţiile de muncă în contenciosul administrativ persoane, inclusiv al unui terţ,
reglementate de statutul juridic al Interes public - interes emise de:
acestora apărat prin normele care a) autorităţile publice şi
Actele exceptate de la reglementează organizarea şi autorităţile asimilate acestora în
controlul judecătoresc funcţionarea instituţiilor publice şi sensul prezentei legi;
Nu pot fi atacate în instanţele de a altor persoane de drept public b) subdiviziunile autorităţilor
contencios administrativ: Subiecţi cu drept de sesizare publice;
a) actele exclusiv politice ale în contenciosul administrativ c) funcţionarii din structurile
Parlamentului, Preşedintelui sînt: specificate la lit.a) şi b)
Republicii Moldova şi Guvernului , a) persoana, inclusiv Obiect al acţiunii în contenciosul
precum şi actele administrative cu funcţionarul public, militarul, administrativ poate fi şi
caracter individual, emise de persoana cu statut militar, care se nesoluţionarea în termenul legal a
Parlament, de Preşedintele consideră vătămată într-un drept unei cereri referitoare la un drept
Republicii Moldova şi de Guvern în al său, recunoscut de lege, de recunoscut de lege.
exerciţiul atribuţiilor prevăzute către o autoritate publică, printr-
expres de normele constituţionale un act administrativ sau prin 12. Noţiunea de litigiu de
sau legislative, ce ţin de alegerea, nesoluţionarea în termenul legal a contencios administrativ.
numirea şi destituirea din funcţiile unei cereri - în condiţiile art.14 al Competenţa jurisdicţională
publice a persoanelor oficiale de prezentei legi; teritorială
stat, exponente ale unui interes b) Guvernul, Cancelaria de Stat, Litigiul de contencios
politic sau public deosebit; oficiul teritorial al Cancelariei de administrativ este litigiul pasibil de
b) actele administrative cu Stat, preşedintele raionului şi soluţionare de către instanţa de
caracter diplomatic referitoare la primarul - în condiţiile Legii contencios administrativ
politica externă a Republicii privind administraţia publică competentă, generat fie de un act
Moldova; locală; administrativ, fie de nesoluţionarea
c) legile, decretele Preşedintelui c) procurorul care, în condiţiile în termenul legal a unei cereri
Republicii Moldova cu caracter articolului 5 din Codul de privind recunoaşterea unui drept
normativ, ordonanţele şi hotărîrile procedură civilă, atacă actele recunoscut de lege, în care cel
Guvernului cu caracter normativ, emise de autorităţile publice; puţin una dintre părţi este o
tratatele internaţionale la care d) avocatul parlamentar, care, autoritate publică sau un funcţionar
Republica Moldova este parte, care la sesizarea persoanei vătămate al acestei autorităţi
sînt supuse controlului de într-un drept al său, atacă actele Competenţa jurisdicţională
constituţionalitate; administrative - în condiţiile Legii teritorială
d) actele de comandament cu cu privire la avocaţii parlamentari; Acţiunile de contencios
caracter militar; e) instanţele de drept comun şi administrativ se înaintează în
e) actele administrative cele specializate, în cazul ridicării judecătoriile sau curţile de apel în
referitoare la securitatea naţională excepţiei de ilegalitate - în a căror rază teritorială îşi are
a Republicii Moldova, la exercitarea condiţiile art.13 al prezentei legi. domiciliul reclamantul sau îşi are
sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor anumite acte notariale, precum şi publice centrale ale Găgăuziei ţine
cînd prin lege este stabilită o altă verifică legalitatea actelor de competenţa Curţii de Apel
competenţă. notariale îndeplinite, cu excepţia Comrat. Prin lege, curţilor de apel
cazurilor cînd între persoanele li se pot atribui spre judecare în
7. Noţiunea de autoritate interesate apare un litigiu de primă instanţă şi alte categorii de
publică. Competenţa drept privat ce decurge din actul cauze. Ca instanţe de recurs,
jurisdicţională în contenciosul notarial contestat, situaţie în care curţile de apel judecă recursurile
administrative cauza se examinează în ordinea declarate împotriva hotărîrilor
Competenţă de judecare a acţiunii civile. pronunţate de judecătorii.
acţiunilor în contenciosul Competenţa curţilor de apel Competenţa Curţii Supreme de
administrativ au: Curţile de apel examinează în Justiţie
a) judecătoriile; primă instanţă litigiile ce ţin de Curtea Supremă de Justiţie, în
b) curţile de apel; nesoluţionarea în termenul legal a primă instanţă:
c) Curtea Supremă de Justiţie. cererilor şi de verificarea a) exercită controlul asupra
Pentru judecarea acţiunilor în legalităţii actelor administrative legalităţii actelor administrative cu
contenciosul administrativ, la emise sau adoptate de autorităţile caracter individual adoptate şi/sau
curţile de apel şi la Curtea publice care sînt constituite şi emise de Parlament, Preşedintele
Supremă de Justiţie se instituie activează pe teritoriul raionului, Republicii Moldova şi Guvern, prin
colegii specializate. În curţile de municipiului, unităţii teritoriale care sînt lezate drepturile şi
apel unde nu pot fi instituite colegii autonome cu statut juridic special interesele legitime ale persoanelor
de contencios administrativ, pentru promovarea intereselor şi fizice şi juridice, în afara actelor
acţiunile în contenciosul soluţionarea problemelor exceptate de la controlul
administrativ sînt judecate de populaţiei unităţii administrativ- judecătoresc;
complete de judecată sau de teritoriale, de serviciile publice b) verifică legalitatea hotărîrilor
judecători desemnaţi de descentralizate organizate în mod Consiliului Superior al Magistraturii
preşedintele instanţei respective. autonom în unitatea în cazurile prevăzute de lege.
În judecătorii, acţiunile în administrativ-teritorială Prin lege, Curţii Supreme de Justiţie
contenciosul administrativ sînt respectivă, de serviciile publice i se pot atribui spre judecare în
judecate de judecători desemnaţi desconcentrate, de funcţionarii primă instanţă şi alte categorii de
de preşedintele instanţei publici din cadrul organelor şi cauze. Ca instanţă de recurs,
respective. serviciilor menţionate, precum şi Curtea Supremă de Justiţie judecă
Competenţa judecătoriilor de persoanele de drept privat de recursurile declarate împotriva
Judecătoriile examinează litigiile ce nivelul respectiv asimilate hotărîrilor pronunţate în primă
ţin de nesoluţionarea în termenul autorităţilor publice, care instanţă de curţile de apel, precum
legal a cererilor şi de verificarea prestează servicii publice. În baza şi alte recursuri date prin lege în
legalităţii actelor administrative legislaţiei cu privire competenţa sa.
emise sau adoptate de autorităţile la administraţia publică locală, Competenţa jurisdicţională
publice care sînt constituite şi curţile de apel soluţionează teritorială
activează pe teritoriul satului, cererile privind constatarea Acţiunile de contencios
comunei sau oraşului pentru circumstanţelor care justifică administrativ se înaintează în
promovarea intereselor şi suspendarea activităţii consiliului judecătoriile sau curţile de apel în
soluţionarea problemelor raional. În afară de litigiile a căror rază teritorială îşi are
colectivităţilor locale, de serviciile enumerate în alin.(1) şi (2), domiciliul reclamantul sau îşi are
publice descentralizate organizate Curtea de Apel Chişinău, ca sediul pîrîtul, cu excepţia cazurilor
în mod autonom în unitatea instanţă de contencios cînd prin lege este stabilită o altă
administrativ-teritorială respectivă, administrativ, judecă în primă competenţă.
de funcţionarii publici din cadrul instanţă litigiile ce ţin de
organelor şi serviciilor menţionate nesoluţionarea în termenul legal a
şi de persoanele de drept privat de cererilor şi de verificarea
nivelul respectiv, care prestează legalităţii actelor administrative
servicii publice. În baza legislaţiei emise sau adoptate de autorităţile
cu privire la administraţia publică de specialitate ale administraţiei
locală, judecătoriile soluţionează publice centrale, de autorităţile
cererile privind constatarea publice autonome constituite de
circumstanţelor care justifică către autorităţile publice centrale
suspendarea activităţii consiliului şi de funcţionarii publici din cadrul
local. În baza legislaţiei electorale, acestor organe. În condiţiile
judecătoriile soluţionează Codului electoral, Curtea de Apel
contestaţiile în materie electorală, Chişinău verifică legalitatea
cu excepţia celor date prin lege în hotărîrilor Comisiei Electorale
competenţa altor instanţe Centrale cu privire la încălcarea
judecătoreşti. Judecătoriile judecă legislaţiei electorale. Verificarea
litigiile cu privire la refuzul legalităţii actelor administrative
organelor notariale de a îndeplini emise sau adoptate de autorităţile
examinează în ordinea acţiunii legalităţii actelor administrative
civile. emise sau adoptate de autorităţile
de specialitate ale administraţiei
publice centrale, de autorităţile
10. Noţiunea de instanţă în publice autonome constituite de
9. Noţiunea de instanţă în contencios administrativ. către autorităţile publice centrale şi
contencios administrativ. Competenţa curţilor de apel de funcţionarii publici din cadrul
Competenţa judecătăriilor Instanţă de contencios acestor organe. În condiţiile
Instanţă de contencios administrativ reprezintă Codului electoral, Curtea de Apel
administrativ reprezintă judecătorii desemnaţi din Chişinău verifică legalitatea
judecătorii desemnaţi din judecătorii, colegiile sau hotărîrilor Comisiei Electorale
judecătorii, colegiile sau completele de contencios Centrale cu privire la încălcarea
completele de contencios administrativ ale curţilor de apel, legislaţiei electorale. Verificarea
administrativ ale curţilor de apel, colegiul de contencios legalităţii actelor administrative
colegiul de contencios administrativ al Curţii Supreme de emise sau adoptate de autorităţile
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, abilitate prin lege cu publice centrale ale Găgăuziei ţine
Justiţie, abilitate prin lege cu înfăptuirea controlului de competenţa Curţii de Apel
înfăptuirea controlului judecătoresc judecătoresc al legalităţii actelor Comrat. Prin lege, curţilor de apel
al legalităţii actelor administrative administrative emise de li se pot atribui spre judecare în
emise de autorităţile publice în autorităţile publice în activitatea primă instanţă şi alte categorii de
activitatea de organizare a de organizare a executării şi de cauze. Ca instanţe de recurs,
executării şi de executare în executare în concret a legii, curţile de apel judecă recursurile
concret a legii, precum şi de precum şi de gestionare a declarate împotriva hotărîrilor
gestionare a domeniului public. domeniului public. pronunţate de judecătorii.
Competenţa judecătoriilor Competenţa curţilor de apel
Judecătoriile examinează litigiile ce Curţile de apel examinează în 11. Noţiunea de instanţă
ţin de nesoluţionarea în termenul primă instanţă litigiile ce ţin de în contencios administrativ.
legal a cererilor şi de verificarea nesoluţionarea în termenul legal a Competenţa Curţii Supreme de
legalităţii actelor administrative cererilor şi de verificarea Justiţie
emise sau adoptate de autorităţile legalităţii actelor administrative Instanţă de contencios
publice care sînt constituite şi emise sau adoptate de autorităţile administrativ o reprezintă
activează pe teritoriul satului, publice care sînt constituite şi judecătorii desemnaţi din
comunei sau oraşului pentru activează pe teritoriul raionului, judecătorii, colegiile sau
promovarea intereselor şi municipiului, unităţii teritoriale completele de contencios
soluţionarea problemelor autonome cu statut juridic special administrativ ale curţilor de apel,
colectivităţilor locale, de serviciile pentru promovarea intereselor şi colegiul de contencios
publice descentralizate organizate soluţionarea problemelor administrativ al Curţii Supreme de
în mod autonom în unitatea populaţiei unităţii administrativ- Justiţie, abilitate prin lege cu
administrativ-teritorială respectivă, teritoriale, de serviciile publice înfăptuirea controlului judecătoresc
de funcţionarii publici din cadrul descentralizate organizate în mod al legalităţii actelor administrative
organelor şi serviciilor menţionate autonom în unitatea emise de autorităţile publice în
şi de persoanele de drept privat de administrativ-teritorială activitatea de organizare a
nivelul respectiv, care prestează respectivă, de serviciile publice executării şi de executare în
servicii publice. În baza legislaţiei desconcentrate, de funcţionarii concret a legii, precum şi de
cu privire la administraţia publică publici din cadrul organelor şi gestionare a domeniului public.
locală, judecătoriile soluţionează serviciilor menţionate, precum şi Competenţa Curţii
cererile privind constatarea de persoanele de drept privat de Supreme de Justiţie
circumstanţelor care justifică nivelul respectiv asimilate Curtea Supremă de Justiţie, în
suspendarea activităţii consiliului autorităţilor publice, care primă instanţă:
local. În baza legislaţiei electorale, prestează servicii publice. În baza a) exercită controlul asupra
judecătoriile soluţionează legislaţiei cu privire legalităţii actelor administrative cu
contestaţiile în materie electorală, la administraţia publică locală, caracter individual adoptate şi/sau
cu excepţia celor date prin lege în curţile de apel soluţionează emise de Parlament, Preşedintele
competenţa altor instanţe cererile privind constatarea Republicii Moldova şi Guvern, prin
judecătoreşti. Judecătoriile judecă circumstanţelor care justifică care sînt lezate drepturile şi
litigiile cu privire la refuzul suspendarea activităţii consiliului interesele legitime ale persoanelor
organelor notariale de a îndeplini raional. În afară de litigiile fizice şi juridice, în afara actelor
anumite acte notariale, precum şi enumerate în alin.(1) şi (2), exceptate de la controlul
verifică legalitatea actelor notariale Curtea de Apel Chişinău, ca judecătoresc;
îndeplinite, cu excepţia cazurilor instanţă de contencios b) verifică legalitatea hotărîrilor
cînd între persoanele interesate administrativ, judecă în primă Consiliului Superior al Magistraturii
apare un litigiu de drept privat ce instanţă litigiile ce ţin de în cazurile prevăzute de lege.
decurge din actul notarial nesoluţionarea în termenul legal a Prin lege, Curţii Supreme de Justiţie
contestat, situaţie în care cauza se cererilor şi de verificarea i se pot atribui spre judecare în
primă instanţă şi alte categorii de instanţei de contencios extinde asupra actului
cauze. Ca instanţă de recurs, administrativ şi nu pot fi aplicate administrativ cu caracter normativ.
Curtea Supremă de Justiţie judecă pe viitor. Consecinţele juridice ale Procedura de examinare
recursurile declarate împotriva actului administrativ cu caracter a cererii prealabile
hotărîrilor pronunţate în primă normativ declarat ilegal sînt Cererea prealabilă se examinează
instanţă de curţile de apel, precum înlăturate de către organul de de către organul emitent sau
şi alte recursuri date prin lege în autoritate care l-a adoptat sau l-a ierarhic superior în termen de 30
competenţa sa. emis. de zile de la data înregistrării ei,
13. Noţiunea de litigiu de decizia urmînd a fi comunicată de
contencios administrativ. 16. Noţiunea de litigiu de îndată petiţionarului dacă legislaţia
Excepţia de ilegalitate contencios administrativ. nu prevede altfel.
Litigiul de contencios Termenele în contenciosul Organul emitent este în drept:
administrativ este litigiul pasibil de administrativ a) să respingă cererea
soluţionare de către instanţa de Litigiul de contencios prealabilă;
contencios administrativ administrativ este litigiul pasibil b) să admită cererea prealabilă
competentă, generat fie de un act de soluţionare de către instanţa şi, după caz, să revoce sau să
administrativ, fie de nesoluţionarea de contencios administrativ modifice actul administrativ.
în termenul legal a unei cereri competentă, generat fie de un act Organul ierarhic superior este în
privind recunoaşterea unui drept administrativ, fie de drept:
recunoscut de lege, în care cel nesoluţionarea în termenul legal a a) să respingă cererea
puţin una dintre părţi este o unei cereri privind recunoaşterea prealabilă;
autoritate publică sau un funcţionar unui drept recunoscut de lege, în b) să admită cererea prealabilă
al acestei autorităţi care cel puţin una dintre părţi şi să anuleze actul administrativ în
Legalitatea unui act este o autoritate publică sau un tot sau în parte, să oblige organul
administrativ cu caracter normativ, funcţionar al acestei autorităţi ierarhic inferior să repună în
emis de o autoritate publică, poate Termenele: drepturi persoana respectivă ori,
fi cercetată oricînd în cadrul unui 30 zile pentru examinarea petiţiei; după caz, să revoce actul
proces într-o pricină de drept 30 zile pentru examinarea administrativ emis cu acordul său.
comun, pe cale de excepţie, din prealabilă
oficiu sau la cererea părţii 30 zile pentru adresarea în 15. Noţiunea de litigiu de
interesate. Încheierea prin care se judecată contencios administrativ.
ridică excepţia de ilegalitate în faţa În caz de dezpăgubiri – termen Sesizarea instanţei de
instanţei de contencios general din Codul fiscal de 3 ani; contencios administrativ
administrativ se întocmeşte în 30 zile pentru executarea hotărîri Litigiul de contencios
condiţiile Codului de procedură de judecată administrativ este litigiul pasibil de
civilă. soluţionare de către instanţa de
În cazul în care instanţa constată 14. Noţiunea de cerere contencios administrativ
că de actul administrativ depinde prealabilă. Procedura de competentă, generat fie de un act
soluţionarea litigiului în fond, ea examinare a cererii prealabile administrativ, fie de nesoluţionarea
sesizează, prin încheiere motivată, Cerere prealabilă este cererea în termenul legal a unei cereri
instanţa de contencios prin care autorităţii emitente sau privind recunoaşterea unui drept
administrativ competentă şi organului ierarhic superior i se recunoscut de lege, în care cel
suspendă cauza. Instanţa de solicită reexaminarea unui act puţin una dintre părţi este o
contencios administrativ administrativ cu caracter autoritate publică sau un funcţionar
examinează excepţia de ilegalitate individual sau normative al acestei autorităţi
în termen de 10 zile, pronunţînd Persoana care se consideră Depunerea cererii de chemare
hotărîrea corespunzătoare în vătămată într-un drept al său, în instanţa de contencios
numele legii. Hotărîrea instanţei de recunoscut de lege, printr-un act administrativ
contencios administrativ poate fi administrativ va solicita, printr-o Persoana care se consideră
atacată cu recurs în termen de 5 cerere prealabilă, autorităţii vătămată într-un drept al său,
zile. Recursul declarat împotriva publice emitente, în termen de 30 recunoscut de lege, printr-un act
hotărîrii pronunţate asupra de zile de la data comunicării administrativ şi nu este mulţumită
excepţiei de ilegalitate se judecă în actului, revocarea, în tot sau în de răspunsul primit la cererea
termen de 10 zile. După parte, a acestuia, în cazul în care prealabilă sau nu a primit nici un
examinarea excepţiei de legea nu dispune altfel. În cazul în răspuns în termenul prevăzut de
ilegalitate, instanţa de contencios care organul emitent are un organ lege, este în drept să sesizeze
administrativ restituie dosarul cu ierarhic superior, cererea instanţa de contencios
hotărîrea sa irevocabilă instanţei prealabilă poate fi adresată, la administrativ competentă pentru
care a ridicat excepţia de alegerea petiţionarului, fie anularea, în tot sau în parte, a
ilegalitate. organului emitent, fie organului actului respectiv şi repararea
Actele administrative sau unele ierarhic superior dacă legislaţia nu pagubei cauzate.
prevederi ale acestora declarate prevede altfel. Termenul de 30 de Acţiunea poate fi înaintată
ilegale îşi pierd puterea juridică la zile specificat la alin.(1) nu se nemijlocit instanţei de contencios
data rămînerii definitive a hotărîrii administrativ în cazurile expres
prevăzute de lege şi în cazurile în repusă în termen în condiţiile documentaţiei care a stat la baza
care persoana se consideră Codului de procedură civilă. emiterii acestuia, a înscrisurilor sau
vătămată într-un drept al său prin a altor date pe care instanţa le
nesoluţionarea în termen legal ori consideră necesare în judecarea
prin respingerea cererii prealabile pricinii;
privind recunoaşterea dreptului c) citarea părţilor pentru ziua
pretins şi repararea pagubei primei înfăţişări, care trebuie fixată
cauzate. în cel mult 10 zile de la data
Reclamanţii, în acţiunile născute punerii cererii pe rol.
din raporturi de contencios 17. Noţiunea de funcţionar Pîrîtul este obligat să prezinte
administrativ, sînt scutiţi de plata public. Participarea instanţei documentele solicitate la
taxei de stat. funcţionarului public în prima zi de înfăţişare, în caz
Forma şi conţinutul cererii de procesul de contencios contrar i se aplică o amendă
chemare în instanţa de administrative judiciară în mărime de pînă la 10
contencios administrativ Funcţionar public este salarii minime pentru fiecare zi de
Cererea de chemare în instanţa de o persoană numită sau aleasă întîrziere nejustificată. Aplicarea
contencios administrativ se depune într-o funcţie de decizie sau de amenzii judiciare nu scuteşte pîrîtul
în scris în condiţiile Codului de execuţie din structura unei de obligaţia de a prezenta
procedură civilă. Reclamantul va autorităţi publice, precum şi altă documentele solicitate.
depune, o dată cu cererea de persoană de drept privat asimilată Instanţa de contencios
chemare în instanţa de contencios autorităţilor publice. administrativ poate judeca pricina
administrativ, copia cererii Cererea de chemare în judecată în fond în prima zi de înfăţişare
prealabile cu dovada expedierii sau poate fi formulată şi împotriva dacă părţile declară că sînt
primirii acesteia de către organul funcţionarului public al autorităţii pregătite pentru dezbaterile
respectiv, actul administrativ publice pîrîte care a elaborat actul judiciare. În celelalte cazuri,
contestat ori, după caz, răspunsul administrativ contestat sau care a instanţa fixează data judecării
autorităţii publice sau avizul de refuzat să soluţioneze cererea în pricinii în fond în termen rezonabil,
respingere a cererii prealabile. cazul în care se solicită dacă legea organică nu dispune
Termenele de adresare în despăgubiri. altfel.
instanţa de contencios În cazul în care acţiunea se Examinarea cererii
administrativ admite, funcţionarul public poate Instanţa de contencios
Cererea prin care se solicită fi obligat să plătească administrativ examinează cererea
anularea unui act administrativ sau despăgubirile solidar cu cu participarea reclamantului şi
recunoaşterea dreptului pretins autoritatea publică respectivă. pîrîtului şi/sau a reprezentanţilor
poate fi înaintată în termen de 30 Funcţionarul public acţionat astfel acestora, în condiţiile Codului de
de zile, în cazul în care legea nu în justiţie poate chema în garanţie procedură civilă, cu unele excepţii
dispune altfel. Acest termen curge superiorul său ierarhic care i-a prevăzute de prezenta lege.
de la: ordonat să elaboreze actul Neprezentarea la şedinţa de
a) data primirii răspunsului la administrativ sau să refuze judecată, fără motive temeinic
cererea prealabilă sau data soluţionarea cererii, acesta fiind justificate, a părţilor şi/sau a
expirării termenului prevăzut de introdus în proces ca terţă reprezentanţilor lor nu împiedică
lege pentru soluţionarea acesteia; persoană. examinarea cererii, iar în cazul în
b) data comunicării refuzului de care este imposibil de a judeca
soluţionare a unei cereri prin care cauza în lipsa reclamantului,
se solicită recunoaşterea dreptului 18. Noţiunea de contencios instanţa de contencios
pretins sau data expirării administrativ. Procedura de administrativ va scoate cererea de
termenului prevăzut de lege pentru examinare în contenciosul pe rol în condiţiile Codului
soluţionarea unei astfel de cereri; administrativ de procedură civilă. La examinarea
c) data comunicării actului în instanţa de contencios
administrativ, în cazul în care legea Procedura de examinare în administrativ a cererii în anulare,
nu prevede procedura prealabilă. contenciosul administrativ sarcina probaţiunii este pusă pe
Oficiul teritorial al Cancelariei de Judecătorul decide primirea cererii seama pîrîtului, iar în materie de
Stat şi avocatul parlamentar de chemare în judecată sau despăgubire, sarcina probaţiunii
sesizează instanţa de contencios respingerea acesteia în termen de revine ambelor părţi.
administrativ în termenele 3 zile de la data depunerii, în
prevăzute de legile organice cu condiţiile Codului de procedură
privire la activitatea acestora. civilă.
Actele administrative cu caracter În cazul punerii cererii pe rol,
normativ considerate ilegale pot fi judecătorul dispune:
atacate oricînd. Termenul de 30 de a) înmînarea copiei cererii de
zile specificat anterior este termen chemare în judecată şi a copiilor
de prescripţie. Persoana care, din actelor anexate la cerere pîrîtului;
motive temeinic justificate, a omis b) prezentarea de către pîrît a
termenul de prescpripţie poate fi actului administrativ contestat şi a
în care controlul legalităţii acestor
acte sau operaţiuni ţine de
competenţa instanţei de
contencios administrativ ierarhic
superioare, urmează a fi ridicată
excepţia de ilegalitate în faţa
acestei instanţe în condiţiile
prezentei legi.
În cazul admiterii acţiunii, instanţa
de contencios administrativ se
19. Noţiunea de instanţă pronunţă, la cerere, şi asupra
în contencios administrativ. reparării prejudiciului material şi
Împuternicirile instanţei de moral cauzat prin actul 20. Noţiunea de act
contencios administrativ administrativ ilegal sau prin administrativ. Actele exceptate
Instanţă de contencios neexaminarea în termenul legal a de la controlul judecătoresc
administrativ reprezintă cererii prealabile. Mărimea Actul administrativ este o
judecătorii desemnaţi din prejudiciului moral se stabileşte manifestare juridică unilaterală de
judecătorii, colegiile sau de instanţa de contencios voinţă, cu caracter normativ sau
completele de contencios administrativ, independent de individual, din partea unei
administrativ ale curţilor de apel, prejudiciul material, în funcţie de autorităţi publice în vederea
colegiul de contencios caracterul şi gravitatea organizării executării sau executării
administrativ al Curţii Supreme de suferinţelor psihice sau fizice în concret a legii. Actului
Justiţie, abilitate prin lege cu cauzate, de gradul de vinovăţie a administrative este asimilat
înfăptuirea controlului judecătoresc pîrîtului, dacă vinovăţia este o contractul administrativ, precum şi
al legalităţii actelor administrative condiţie a răspunderii, luîndu-se în nesoluţionarea în termenul legal a
emise de autorităţile publice în considerare circumstanţele în care unei cereri. La rîndul său, contract
activitatea de organizare a a fost cauzat prejudiciul, precum administrativ este un contract
executării şi de executare în şi statutul social al persoanei încheiat de autoritatea publică, în
concret a legii, precum şi de vătămate. virtutea prerogativelor de putere
gestionare a domeniului public. publică, avînd ca obiect
Împuternicirile instanţei Contencios administrativ – administrarea şi folosirea bunurilor
de contencios administrativ activitatea de soluţionare de către proprietate publică, executarea
Judecînd acţiunea, instanţa de instanţele de contencios lucrărilor de interes public,
contencios administrativ adoptă administrativ, competente potrivit prestarea de servicii publice,
una din următoarele hotărîri: legii, a conflictelor juridice în care activitatea funcţionarilor publici
a) respinge acţiunea ca fiind cel puţin una din părţi este o care reiese din relaţiile de muncă
nefondată sau depusă cu autoritate publică, un serviciu reglementate de statutul juridic al
încălcarea termenului de public sau un funcţionar public şi acestora
prescripţie; conflictul juridic a apărut după Temeiurile anulării actului
b) admite acţiunea şi anulează, adoptarea sau emiterea actului administrativ contestat
în tot sau în parte, actul administrativ sau nesoluţionarea Actul administrativ contestat poate
administrativ sau obligă pîrîtul să în termenul legal a unei cereri fi anulat, în tot sau în parte, în
emită actul administrativ cerut de referitoare la un drept recunoscut cazul în care:
reclamant ori să elibereze un de lege. a) este ilegal în fond ca fiind
certificat, o adeverinţă sau oricare Contencios administrativ – emis contrar prevederilor legii;
alt înscris, ori să înlăture încălcările activitatea de soluţionare de către b) este ilegal ca fiind emis cu
pe care le-a comis, precum şi instanţele de contencios încălcarea competenţei;
dispune adjudecarea în contul administrativ, competente potrivit c) este ilegal ca fiind emis cu
reclamantului a despăgubirilor legii, a conflictelor juridice în care încălcarea procedurii stabilite.
pentru întîrzierea executării cel puţin una din părţi este o Instanţa de contencios
hotărîrii. autoritate publică, un serviciu administrativ nu este competentă
c) admite acţiunea şi constată public sau un funcţionar public şi să se pronunţe asupra oportunităţii
circumstanţele care justifică conflictul juridic a apărut după actului administrativ şi a
suspendarea activităţii consiliului adoptarea sau emiterea actului operaţiunilor administrative care
local sau a consiliului raional, după administrativ sau nesoluţionarea au stat la baza emiterii acestuia.
caz. în termenul legal a unei cereri Efectele anulării actului
Instanţa de contencios referitoare la un drept recunoscut administrativ
administrativ este în drept să se de lege. Actul administrativ anulat, în tot
pronunţe, în limitele competenţei sau în parte, încetează a produce
sale, din oficiu sau la cerere, şi serviciu public - activitate de efecte juridice din momentul în
asupra legalităţii actelor sau interes public organizată sau care hotărîrea instanţei de
operaţiunilor administrative care autorizată de o autoritate a contencios administrativ devine
au stat la baza emiterii actului administraţiei publice irevocabilă.
administrativ contestat. În cazurile
Ţinînd cont de unele circumstanţe judecată în lipsa părţii, dacă legea
concrete şi de eventualitatea nu dispune altfel.
survenirii unor urmări juridice Recursul suspendă executarea
negative, instanţa de contencios hotărîrii. Recursul se judecă în
administrativ poate stabili, prin condiţiile Codului de procedură
hotărîrea sa, că normele declarate civilă. Hotărîrile irevocabile ale
nule nu vor produce efecte juridice instanţei de contencios
de la data adoptării actului administrativ pot fi contestate în
administrativ. condiţiile Codului de procedură
civilă. Conducătorul autorităţii
publice poate înainta în instanţa
de drept comun o acţiune în
regres împotriva funcţionarului
22. Noţiunea de litigiu de public vinovat de neexecutarea
contencios administrativ. hotărîrii instanţei de contencios
Hotărîrea instanţei de administrativ.
cntencios administrativ Executarea hotărîrii
Litigiul de contencios Instanţa de contencios
administrativ este litigiul pasibil de administrativ care a adoptat
soluţionare de către instanţa de hotărîrea în fond, în termen de 3
contencios administrativ zile de la data la care hotărîrea
competentă, generat fie de un act devine irevocabilă, trimite o copie
administrativ, fie de nesoluţionarea a hotărîrii pîrîtului pentru
în termenul legal a unei cereri executare şi alta - instanţei de
privind recunoaşterea unui drept drept comun de la sediul pîrîtului
recunoscut de lege, în care cel pentru controlul executării
puţin una dintre părţi este o hotărîrii şi, în caz de necesitate,
autoritate publică sau un funcţionar pentru executare silită.
al acestei autorităţi. Hotărîrea se execută în termenul
Hotărîrea instanţei de stabilit în dispozitivul ei, iar în
cntencios administrative cazul în care termenul nu este
Instanţa de contencios stipulat - în cel mult 30 de zile de
administrativ adoptă hotărîrea în la data la care hotărîrea devine
condiţiile Codului de procedură irevocabilă.
civilă. În cazul neexecutării în termen a
Hotărîrea irevocabilă a instanţei de hotărîrii, conducătorul autorităţii
contencios administrativ privind publice în a cărei sarcină a fost
anularea, în tot sau în parte, a pusă executarea acesteia poate fi
actului administrativ ilegal a cărui tras la răspundere în conformitate
intrare în vigoare a fost cu prevederile legislaţiei în
condiţionată de publicarea în sursa vigoare.
oficială, precum şi hotărîrea
irevocabilă asupra excepţiei de 3. Noţiune de persoană
ilegalitate se publică în aceeaşi vătămată într-un drept al său.
sursă. În hotărîri poate fi indicată şi Părţile în contenciosul
o altă publicaţie în care acestea administrativ.
urmează a fi tipărite. persoană vătămată într-un drept
Cheltuielile legate de publicarea al său - orice persoană fizică sau
hotărîrii le suportă, de regulă,
pîrîtul. În cazul publicării hotărîrii
juridică care se consideră vătămată
din contul reclamantului, la cererea într-un drept al său, recunoscut de
acestuia, cheltuielile suportate se lege, de către o autoritate publică,
încasează de la pîrît printr-o printr-un act administrativ sau prin
încheiere a instanţei de judecată nesoluţionarea în termenul legal a
care execută hotărîrea.
unei cereri.
Căile de atac
Hotărîrea instanţei de contencios Părţile sunt subiectul de sesizare şi
administrativ asupra acţiunii pîrîtul.
judecate în fond poate fi atacată cu p.18-33
recurs, în termen de 15 zile de la
data pronunţării sau de la data
comunicării hotărîrii integrale, în
cazul în care acţiunea este