Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 11. Contabilitatea datoriilor privind decontarile cu bugetul.

p/u asigurarea veniturilor in bugetul de stat pers. Fizice si juridice, achita niste plati obligatorii care
sunt clasificate in trei grupe
Impozite si taxe
Contributii de asigurari sociale obligatorii
Prime de asigurare medicala obligatory
Actul legislative de baza al RM care reglementeaza si specifica obiectii , subiectii impunerii cotelor
este codul fiscal.
Impozitul: reprezinta o contributie baneasca obligatory cu titlu nerambursabil datorat
conform legii statului de catre pers. Fizice si juridice pentru veniturile care le optin sau p/u
averea pe care o poseda.
Impozitele si taxele se impart in doua categorii:

Generae de stat: impozitul pe venit, TVA, accizele, impozitul privat, taxa vamala, taxele
precepute in fondul rutier.
Locale: impozitul funciar, impozitul pentru resursele natural, taxa pentru amenajarea
teritoriului, taxa pentru amplasarea pulicitatii, taxa pentru dreptul de a presta servicii de
transportare a calatoriilor etc.

Pentru generalizarea informatiei privind datoriile fata de buget aferente impozitelor , taxelor si
sanctiunilor economice este destinat contul de pasiv 534 datorii privind decontarile cu bugetul in
creditul acestui cont se reflecta datoriile calculate fata de buget privind impozitele si taxele, iar in debit
platile virate efectiv sau trecute in cont. soldul este creditor si reprezinta suma datoriilor intreprinderii
privind platile datorate bugetului la sfirsitul perioadei de gestiune
Evident analitica a datoriilor privind decontarile cu bugetul se tine pe feluri de impozite si taxe. Planul
de conturi prevede si alte conturi pentru contabilizarea decontarilor cu bugetul care au o utilizare
mai redusa datorita specificului efectuarii operatiunilor economice. Astfel contul 535 tax ape
valoare adaugata si accize de incasat este destinat generalizarii informatiei privind sumele
impozitului pe venit, TVA si accizelor aferente procurarilor, calculate, dar care nu sunt obligatorii
spre plata pina la indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare. La momentul aparitiei
obligatiei de plata a acestor impozite sumele lor se trec in contul 534 datoii privind
decontarile cu bugetul.
1.1.

Contabilitatea impozitului pe venit

Un loc important in cadrul decontarilor cu bugetul il ocupa impozitul pe veniturile persoanelor care
desfasoara activitate de intreprinzator. Modul de determinare si de evident se reglementeaza de SNC 12
Contabilitatea impozitului pe venit si Codul fiscal
Pentru determinarea impozitului pe venit la intreprindere se calculeaza venitul contabil(pierderea
contabila) care reprezinta profitul (pierderea) perioadei de gestiune pina la impozitare. Acest
profit(pierdere) se determina la sfirsitul anului in contul 351rezultat financiar total, comparind suma
totala a vneiturilor cu suma totala a cheltuielilor, se obtine rezultatul financiar al perioadei de gestiune.
In legislatia fiscal sunt prevazute regulile de constatare a veniturilor si cheltuielilor in scopuri fiscal,
iar in SNC reguli de calcul si constatare in scopurile contabilitatii financiare. De aceea exista:
a) Venituri si cheltuieli recunoscute conform legilatiei fiscal , dar care nu sunt recunoscute de regulile
SNC

b) Venituri si cheltuieli recunoscute de SNC, dar care nu sunt recunoscute de regulile legislatiei fiscal.
Acest fapt face necesara calcularea venitului impozabil conform regulilor fiscal. Venitul
impozabil(pierderea fiscal) reprezinta venitul(pierderea) contabil al perioadei de gestiune corectat in
conformitate cu regulile stabilite de legislatia fiscal.
Suma impozitului pe venit achitata in rate in cursul anulu se reflecta in felul urmator:
Dt 731 cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Ct 535 taxa pe valoarea adaugata si accize de incasat, subcontul impozitul pe venit platit in avans.
La sfirsitul anului suma impozitului pe venit platit in avans se inregistreaza prin formula contabila
inversa.
Dt 535 taxa pe valoarea adaugata si accize de incasat, subcontul impozitul pe venit platit in avans.
Ct 731 cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Concomitant, suma efectiva a impozituluipe venit se inregistreaza prin formula contabila:
Dt 731 cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit
Ct 534 datorii privind decontarile cu bugetul
Trecerea in cont a sumelor avasurilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune se
inregistreaza prin formula :
Dt 534 datorii privind decontarile cu bugetul
Ct 225 Creante pe TS privind decontarile cu bugetul
Virarea la buget a sumelor impozitului pe venit se reflecta prin formula contbila:
Dt 534 datorii privind decontarile cu bugetul
Ct 242 Cont de decontare
Impozitul pe venit pers. Fizice obiectul impozitului pe venit , este venitul annual al pers. Fizice , cotele
acestuia sunt de 7% si 18%(din salariu), 10% din (arenda) s.a.
p/u pers. Juridice. sunt impozitati la cota de 3 % (trimestrial 3%*4=12 %) din venitul din activitatea
operational. Acesta este achitat trimestrial in avans, dar calcularea/ darea de seama este prezentata doar la
sfirsit de an.
11.2. Contabilitatea datoriilor fata de buget privind taxa pe valoarea adugata
Taxa pe valoare daugata reprezinta un impozit indirect care, potrivit normelor in vigoare, se
stabileste pentru operatiuniloe privind transferul drepturilor de proprietate asupra bunurilor, precum si
prestarile de servicii, este o taxa care se aplica la fiecare stadiu al circuitului economic.
Conform titlului III din codul fiscal, TVA se reflecta in contabilitate in baza principiului specializarii
exercitiilor (metodei de calcul).
Platitorii ai TVA sunt persoanele juridice si fizice care desfasoara activitate de intreprinzator si
efectueaza livrari impozabile pe parcursul a 12 luni consecutive in suma ce depaseste plafonul stabilit de
legislatie. Peste 600 000 lei sunt obligati sa se inregistreze ca platitori de TVA, iar cele intreprinderi care
vor sa se inregistreze benevol trebuie sa corespunda cerintei un venit mai mare de 100 000 lei pe o
perioada de 12 luni consecutive.
Reprezinta o parte a valorii adaugate a produselor marfurilor vindute serviciilor prestate pe
teritoriului RM precum si o parte a valorii marfurilor si erviciilor importate in RM. TVA reprezinta un
impozit de consum.
Cotele TVA sunt urmatoarele:
1. Cota standart 20 % din valoarea impozabila a marfurilor si serviciilor
2. Cota redusa de 8 % la produsele: lacatete, p/u copii si medicamente, gazelle natural
3. Cota redusa de 6% produse petroliere
4. Cota 0% la marfurile si serviciile p/u export, la transport acvatic si comun
Data obligatiei fiscal apare la momentul livrarii bunurilor sau serviciilor fie la momentul eliberarii facturii
fiscal sau primirii platii , in functie de faptul ce a avut loc anterior. Livrarile impozabile cu TVA trebuie sa

fie insotite de facture fiscal document cu regim special care justifia operatiunea economica, suma TVA si
atesta dreptul trecerii in cont a TVA la comparator.
Procurarile si livrarile sunt inregistrate chronologic, respecitv, in Reistrul de evident a procurarilor si
Registrul de evident a livrarilor, in baza carora se nocmeste declaratia privind tax ape vaoare adaugata.
Fiecare subiect impozabil este obligat sa intocmeasca sis a prezinte declaratia privind tax ape valoarea
daugata pentu fiecare perioada fiscal nu mai tirziu de ultima zi a lunii care urmeaza dupa perioada fiscala.
Pentru determinarea TVA ce trebuie achitata la buget pentru fiecare perioada fiscal este necesar de
calculate
1.
TVA aferent tuturor livrarilor impozabile numita TVA colectata, care se reflecta in creditul
contului 534, in corespondenta cu debitul conturilor de evident a mijloacelor banesti, sau a creantelor.
2.
TVA aferent tuturor procurarilor de marfuri si servicii pe teritoriul RM, precum si TVA
pentru valorile si serviciiloe importate numita TVA deductibila si se reflecta in debitul contului 534 si
creditul conturilor de evident a datoriilor.
TVA buget= TVAcolectata(vinzari) TVAdeductibila(procurari)
TVA colectata si TVA deductibila se calculeaza in baza registrului de evident a livrarilor si procurarilor care
sunt completate in baza facturilor fiscal. Daca suma TVA deductibila depaseste TVA colectata , intr-o
perioada fiscal atunci diferenta se reporteaza in urmatoare perioada fiscal si devine o parte component a
sumei TVA ce urmeaza a fi depusa din TVA colectata pentru perioada urmatoare.
11.3 Contabilitatea datoriilor fata de buget privind accizele
Accizele reprezinta un impozit indirect de stat care se stabilesc pentru unele marfuti de consum si pentru
activitatea desfasurata in domeniul jocurilor de noroc. Acest impozit de regula se include in valoarea de
cumparare a marfurilor supuse accizelor , iar la vinzarea ulterioara nu este calculate si aplicat in circulatia
de marfuri , si ca urmare accizele sunt achitate de catre consummator.
Obligatia de plata accizelor apare la data livrarii (transportarii) marfurilor supuse accizelor din
incaparea de acciz care reprezinta totalitatea locurilor ce apartin subiectuluiimpunerii, si determinate de
certificatul de acciz, in care marfurilr supuse accizelor se prelucreaza si/sau se fabrica
La procurarae marfurilor supuse accizelor pe piata interna sau prin import in scopul revinzarii
lor ulterioare suma accizelor calculate se include in pretul de procurare a marfurilor supuse
accizelor si se reflecta in debitul conturilor 211 sau 217.
Daca agentul economic procura marfa supusa accizelor intentia de a o prelucra sau a produce alta
marfa supusa accizelor, suma accizelor se reflecta in debitul contului 225.1 accize trecute in cont ,
pentru a fi trecute in cont la respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare.
La livrarea marfurilor supuse accizelor din incaparea de acciz de producator sau de agentii
economici care le-au procurat anterior in baza unor documente care nu confirma achitarea accizelor de
catre furnizor, suma accizelor calculate se include in pretul de vinzare al marfurilor, produse
(prelucrate) si se inregistreaza ca datorie fata de buget in creditul contului 534.
Suma accizelor de platit la buget se calculaeaza luinar in marimea accizelor aferente livrarilor de
marfuri supuse accizelor din creditul contului 534.
p/u produatori si prelucratorii de marfuri supuse accizelor care au dreptul la trecerea in cont. suma
accizelor de platit se calculeaza ca diferenta dintre accizele aferente lirarilor de marfuri supuse accizelor
creditul contului 534 si accizele aferente cumpararilor de materii prime supuse accizelor reflectate in
debitul acesti cont, conform legislatiai in vigoare.
p/u pentru stimularea operatiunilor de export legislatia fiscal prevede scutirea de accize si aplicarea
cotei zero a TVA.. In conformitate cu prevederile Codului fiscal si Instructiunii privind restituirea
sumelor taxei pe valoare adaugata agentii economici care efectueaza livrari de export sau la cote reduse
a TVA beneficiaza de restituirea sumei acestor impozite. La restituirea TVA si accizelor se iau in
considerare urmatorele: gradul de credibilitate al agentulii economic, suma TVA spre restituire solicitata,
ponderea achitarilor prin transfer cu furnizolrul de marfuri exportate, certitudinea si totalitatea
documentelor ce confirma exportul si primirea marfurilor si serviciilor de import.
Toti platitorii de
accize , cu exceptia importatorilor , indifferent de faptul daca ei detin sau nu certificatul de acciz, trebuie

sa prezinte declaratia privind accizele in termen de o luna care urmeaza dupa luna in care a fost efectuata
livrarea marfurilor supuse accizelor.
11.4. Contabilitatea altor impozitie si taxe
Agentii economici calculeaza si achita impozite sit axe locale. Taxele locale se aplica de catre autoritatile
administratiei piblice locale in limitele competentei lor.
Amenzile penalitatile privind impozitele , taxele si alte plati la buget precum si sanctiunile economice cu
privire la incalcarea legislatiei in vigoare nu sunt recunoscute ca deduceri in scopuri de impozitare si
reprezinta diferente permanete aferente cheltuielilor la calcularea venitului impozabil.
Evident sintetica si analitica a datoriilor privind decontarile cu bugetul se refelcta in registrul contului 534
care se elaboreaza de fiacre # de sine statator si se tine pe fiacre tip de impozit sit axe. La sfirsitul
perioadei de gestiune datele din registrul sintetic specificat se trec in cartea mare.
Calcularea impozitelor , taxelor si altor defalcari obligatorii (cu exceptia impozitului pe venit TVA si
accizelor) se reflecta in felul urmator.
Dt 713 cheltuieli generale si administrative
Ct 534 datorii privind decontarile cu bugetul
Calcularea sanctiunilor economice (amenzilor, penalitatilor) privind platile la buget se inregistreaza prin
urmatoarea formula contabila.
Dt 714 alte cheltuieli operationale
Ct 534 datorii privind decontarile cu bugetul.

S-ar putea să vă placă și