Sunteți pe pagina 1din 73

DE MODELE DE DOCUMENTE

PRECONTRACTUALE
CONTRACTUALE
POSTCONTRACTUALE
(In confomitate cu Codul Civil
l RepubIicii Moldova Tnvigoae)

Chi:;;inau, "Vivar-Editor"
2008

S.R.L.

CZU 347.44(478)
94

in d de fa\a sTnt prezentate modele de documente (acte) precontractuale, ractuale ~i postcontractuale,


! fi folosite de persoane fizice ~i juridice.De
asemenea Tn prezenta culegere sint incluse ~i forme de contracte-tip, aprobate Tn baza
actelor normative in vigoare.
Culegerea este alcatuita Tn conformitate
. intrat vigoare in iunie 2003.

cu 1 Codului Civil l RepubIicii Moldo-

Se agen\ilor economici, juri~tilor, , finansi~tilor,


faculta\ilor de drept ~i l istitii10 de inva\amint suoerior,
ceta\enilor.

precum SI

d de fata este,
, prima eulegere de modele de doeumente (acte)
precontractuale, contractuale ~i postcontractuale, elaborate conform normelor
Codului Civil l RepubIicii Moldova, adoptat de Parlamentul RepubIicii
Moldova la 06 iunie 2002, cu .1107 -XV ~i intrat , vigoare la 12 iunie 2003.
Culegerea include ~ase capitole separate, dar, totodata, interdependente,
cuprind modele de documente (acte) intocmite de subiectii mici, incepind cu de stabili ~i finalizind stabilirea ' relatiilor
juridice, precum ~i asigurarea obIigatiilor, rezulta din relatii1e
juridice stabilite.
capitolul
ntractului.

I si'nt incluse

scute

1 ca;Jitolul 11se propun modele de docunente-tip

vederea

incheierii

() preeontraetuale.

eapitolul 111se modele de eontracte, elaborate de autorii entei culegeri in conformitate cu titlul trei l Codului Civil arRepubIicii .
precum ~i modele de contracte-tip, adoptate baza actelor normative
vig.

capitolul IV sint ineluse modele de documente (acte) referitoare ' modific, completarea ~i rezilierea contractului.

Autori-alciitu

capitolul V ~i VI le culegerii , respectiv,


() ~i modele de eereri de judecata.

itori:

modele

de :

Mihail Ceavdari
Victor Axiuc
Traducerea di limba usii:
Marina Romanciuc
Procesare computerizatii

~i dizain:

Natalia Volcova

ISBN 978-9975-9858-3-3

Propunind ! utilizatorilor de fata, vom procesul


de elaborare document (aet) precontractual, contractua! sau posteontractual este un proees, nu numai anumite in domeniul
juridic ~i economic, ~i un pie de . Astfel, inainte de propune sa
un document (act), este necesar sa studiem diferite modele (forme)
de documente (acte) recomandate, select1nd acele clauze ~i ! se
potrivese l mai situatiei
la ~referim.
,

__

2. Schimbui
2.1. Contract de schimb
2.2. Contract de schimb loturilor de pamint
2.3. Contract de efectuare schimbului de marfuri '(bate)

PREFAT"
CAPITOLUL 1. Scurte
1. este un contract?
2. Structura contractului
3. incheierea contractului

la incheierea

u "de nadejdc'

CAPITOLUL 11. Modele de documente


precontractuale
1. () din numele persoanei juridice incheierea
ntractului
2. (de singura ) din numele persoanei juridice pentru incheierea
contractului
3 Acord de inten\ii
4 tt prealabil
5. Contract prealabil de Turnizare (iJVare)
6. Contract
prealabil de -
unui din fondul nelocativ
7. Contract prealabil de depozit
8. Scrisoare de oferta (propunere privind incheierea unui contract)
9. in~tiin\are privind revocarea ofertei
10. Scrisoare de ! (acceptarea propunerii de incheia un contract)
11. in~tiin\are de retragere acceptului
12. Proces-verbal referitor la divergen\e
13. Proces-verbal de acceptare divergen\elor
CAPITOLUL 111. Modele de contracte
1. Cumparari-vlnzari
1.1. Contract de -

1.2. Contract de - mijloacelor fixe
1.3. Contract de -
cu plata , prealabil
1.4. Contract de -
cu achitarea [ rate ()
1.5. Contract de -
, credit
1.6. Contract de - ac\iunilor
1.7. Contract de - imobilului
1.8. Contract de - apartamentului
1.9. Contract de -
lotului de ;
1.10. Contract de - automobilului
1.11. Contract de -
automobilului
inlre porsoane juridice
1.12. Contract de - intreprinderii
1.13. Contract de achizi\ie
1.14. Contract de vinzare-cumparare
casei de locuit
1.15. Contract de furnizare (bunurilor)
1.16. Contract de livrare
1.17. Contract de furnizare
1.18. Contract-cadru de furnizare gazelor naturale consumatorului :
1.19. Contract-cadru de furnizare energiei electrice !

8
8
1
12
12
13
13
1j

;:5
16
18
19
19
20
20
21
21
22
22
22
23
24
26
27
28
29
31
32
34
35
36
38
39
1\1
43
45
47
53

:. Dona~Ji
3.1. Contract de
3.2. Contract de apatamentului
3.3. Contract de cotei parti din dreptul de poprietate asupra apartamentului de proprietarul apatamentului
3.4. Contract de cotei parti din dreptul de proprietate asupra apartamentului de proprietarul cotei parti
3.5. Contract de automobilului
3.6. Contract de lotului de pamint
3.7. Contract de banilor
3.8. Contract de ac\iunilor
3 9. Contract de cotei valorice
3.10. Contract de , scop de binefacere

60
60
61
64

F
8
69
70
72
73
74
76
77
78

79

4. Comodatul (folosinta gratuita)


4.1. Contract de comodat
4.2. Contract de comodat l uului

80
80
82

5. Imprumutui
5.1. Contract de imprumut
5.2. Contract de imprumut cu '
5.3. Contract de imprumut bunuriior

83
83
85
87

6. Locatiuni, chirie, leasing


6.1. Contract de
6.2. Contract de incaperii de locuit
6.3. Contract de incaperii nelocuibile
6.4.1. Contract de mijlocului de transport
6.4.2. Contract de [ mijlocului de transport
6.5. Contract de mijlocului de transport cu echipaj
6.6. Contract de [ mijlocului de transport fara echipaj
6.7. Contract de [ mijlocului de transport de la privata
6.8.1 Contract de ( cladirii (.)
6.8.2 Contract de [ cladirii ()
6.8.3 Contract de ldiii (.)
6.9. Contract de [ apatamentului de la privata'
6.10. Contract de [ (1nchiriere) ) incaperii de locuit
6.11. Contract de [ utilajului

6.12. Contract de : cu drept de


6.13. Contract de leasing ( )
6.14. Contract de loca\iune intreprinderii
6.15. Contract-model de terenurilor
6.16. Contract-model de terenurilor
6.17. -: de bunurilor agricole, altele decit terenurile
6.18. Contract de unei ,: pentru oficiul intreprinderii

88
91
93
96
97
99
100
102
104
106
109
111
114
116
118
120
122
124
130
134
139

88

7. Antrepriza
7.1. Contract
7.2.,CoQtract
7.3. Contract
7./1. Contract

de
de
de

antr.epriza
antrepriza pentru constructia '
antrepriza pentru efeciuar~a de capitala
antrepriza pentru efectuarea de . si (>('!;i

142
142
146
147
148

8. ] servicii
8.1. Contract de sevicii
8.2. Contract de sevicii de bokeraj
8.3. Contract de sevicii de intermediere
8.4. Contract desevire informa~ionala
8.5. Contract de sevicii de audit
8.6.1. Contract de sevicii juridice
8.6.2. Contract de sevicii juridice
8.7.1. Contract de sevicii de marketing
8.7.2. Contract de sevicii de marketing
3 8. Cor.tract de servicii de desevire tehnica
8 9 Contract de sevicii de obiectelor
8.10. Contract de sevicii de pubIicitate ()

150
150
152
156
159
161
162
164
166
168
170
172
174

9. Transpoturi.
di
.1. Conlracl de transport bunurilor ()
9.~.1. Contract de transportare mafii (incarcaturii) cu transport auto
9.2.2. Conlract de lransportare mafii () cu transport auto
.3. ; de d
9.'\.. Conlract de desevire .

176
176
178
180
183
185

10. Mandatul
10.1.1. Contract de mandat
10.1.2. Contract de mandat
10.2. Contract de mandat pentru incheierea contractului
10.3. Contract de mandat de vinzare mafii

188
188
190
191
193

de livrare

11. Administrarea
fiduciara. Comisionul
11.1. Contract de administrare fiduciara patrimoniului imobil
11.2. Contract de transmitere patrimoniului administrare fiduciara
11.3. Contract de comision

195
195
198
200

12. Depozitul. Magazinajul


12.1. Contract de depozit bunurilor nepersonalizate
12.2. Contract de magazinaj

202
202
203

(generice)

13. Agentul comercial


13.1.1 . Acord de agentie
13.1.2. Contract de
14. Alte rapoturi
11\.1. Contract cu
11\ ~. Contract de
111:\ ; de
111 (.l1lt dc

contractuale
privire ' activitatea
participar.e ' prin -
concesiune (franchising)
asigurare patrimoniului

206
206
208

14.5. Contract individual de


14.6. Acord de
14.7.., Contract-tip ~. privire
'
J:1aterialaindividuala.depl[na
~

. .. :.J..
..'
'. t...
~~ '" ~
~
14.8: Contract-tip cu privire ' materiala colectiva (de brigada) deplina
1<1.9.Contract de autor
14.10. Contract de editare
14.11. Acord cu privire ' preluarea datoriei
14.12. Acord cu privire la cesiunea !

2-,1
234
235

CAPITOLUL '. Modificaea, completarea


~i ezilierea contractului.
1.1. Acord cu privire ' modificarea ~i completarea contractului
1.2. Acord cu privire ' modificar.ea ~i completarea contractului
2. Acord cu privire ' modificarea ~i completarea contractului
3.1. Acord cu privire ' rezilierea contractului
3.2. Acord cu privire ' rezilierea contractului
4. Tn~tiin~are (aviz) de reziliere unilaterala contractului

236
236
237
238
239
239
240

CAPITOLUL V. Modele de pretentii ()


1. cu privire la achitarea penalita~ii pentru furnizarea incompleta
Tntlrzierea funizarii)
2. cu privire ' achitarea costului bunurilor () insuficiente
3. cu privire ' furnizarea intirziata incarcaturii cale
4. calea ferata ~i furnizor cu privir.e la incarcatura incompleta
(deteriorata, . )
5. intreprinderea de transport cu privire ' incarcatura incompleta
' livrarea centralizata
6. cu privire ' incasarea amenzii ~i pagubelor pentru livrarea bunurilor nemarcate, precum ~i bunuilor () fara sau tara (ambalaj)

7. cu privire ' achitarea amenzii intrzierea restituirii (nerestituirii) tarei (ambalajului)


8. cu privire ' incasarea amenzii pentru livrarea bunuilor incomplete,
costului '
9. cu privire ' achitarea costului bunurilor () rebutate, amenzii
~i daunelor

241
241

CAPIOLUL VI. Modele de cereri de chemare in judecata


1. de chemare judecata pentru incasarea litii p.entru furnizarea
(Iivrarea) [' (intirziata)
2. de chemare judecata pentru incasarea costului bunurilor ()
insuficiente
3. de chemare judecata pentru incasarea costului incarcatuii insuficiente ' transportarea ei cu autotransportul
~
4. de chemare judecata furnizorului ~i Administratiei calii ferate pentru
incasarea costului incarcatuii insuficiente
5. de chemare judecata pentru incasarea amenzii ~i daunelor
pentru livrarea bunurilor () de calitate
6. de chemare judecata pentru incasarea amenzii pentru restituirea
intirziata (nerestituirea) tarei (ambalajului)

225
226
227

210

24
243
243
241
21\[)

246
247
248

249
249
250
251
252
253
254

CAPITOLUL 1.Scurte la ihi uui tt "de djd"

2. Data .
deseori, .se intmpla , incheind un contract, agen\ii economici

indica data, ~i l lui. fnsa tocmai de data contractului, depinde


determinarea momentului 7ncheierii contractului ~i stabilirea termenului de va"Jbilitate acestuia. inclusiv diverselor juridice. pot sa 7 acest
caz. Altfel spus, atare , este inadmisibila.
[ cazul contractul este semnat de pat! timp diferit, l se
incheiat din momentul ultimei par\i.
. Locul contractului (denumirea ! sau localitatii). Acest fapt este
deosebit de important ' incheierea contractelor ageniii economici din \arile
ale CSI.
4. Denumirea ' agen\ilor economici, conform registrului inregistrarii de stat.
5. Denumirea contractante: de exemplu, ~i v7nzator, donator ~i
donatar, debirentier ~i credirentier, ~i 7mprumutat, locator ~i locatar, ~i client etc. Acest fapt este necesar, pentru [ textu[ , de fiecare
data, sa nu se repete ' economici.
6. Denumirea . () ], :. , . persoanei semneaza , precum ~i denumirea documentului (actului), din reies
7mputernicirile acesteia pentru semnarea contractului dat.
[ ,

1. ESTE UN CONTRACT?
Persoanele fizice ~i juridice activitati de antreprenoriat, sint obIigate
desfa~oare ], orientate spre atribuirea, modificarea sau stingerea drepturilor ~i
obfiga\iilor civile. Din punct de vedere juridic, aceste denumirea de .
juridice".
Diszi generale cu privire ' actele juridice, dil de valabilitate ~i nulitate sint
stabilite [ art.195-241 ale Codului Civil l RepubIicii Moldova continuare CCRM)
adoptat de Parlamentul RepubIicii Moldova ' 06 iunie 2002, cu .1107 -XV ~i intrat
[ vigoare ' 12 iunie 2003.
Una dintre formele principale ale actului juridic este contractul, reprezinta acordul
de voin\a ;[izt intre sau mai persoane, prin se stabiiesc, se modifica
sau se sting raporturi juridice. Conform patii (2) art.666 [ CCRM, fa\a de orice contract pot fi cu privire [ actul juridic.
Contractul poate fi incheiat ], scris sau [ [ .
[ conformitate cu art.21 l CCRM, toate dintre ! juridice, dintre
' juridice ~i ! fizice trebuie sa fie incheiate scris, 1 : [
obiectului contractului depa~e~te mie de lei, precum ~i prevazute
de [ege sau . indiferent de valoarea obiectului contractului. [ acest caz
forma contractului poate fi, prin intocmirea unui contract scris, semnat
de pati, ~i printr-un schimb de scrisori, te[egrame, te[efonograme, ! asemenea,
semnate de partea [- expediat.
Vom , insa, mai varianta alegerea tipului de contract 1 scris
! () unic, semnat de c3tre pati, cudenumirea de .', ." sau
.", deoarece, anume acest tip de contract patile pot sa toate '[ osoI1\i8[e ~i aspectul viitoarei , ~i, [ l rind, existen\a [ui orice [itigii
vedcrea faptu[ui incheierii contractu[ui. Astfe[, continuare, va fi vorba, exc[usivitate,
numai despre un document (act) unic cu denumirea de "contract".

2. STRUCTURA NRUI
Se propune, orice contract. sa con\ina cinci pati:
1. Partea introductiva (preambula) contractului.
2. Obiectul contractu[ui.
3. Drepturile ~i obIiga\ii[e patilor.
4. Condiiii (clauze) contractuale suplimentare.
5. Alte di (clauze) contractuale.
2.1. Patea introductiva

(preambulul) contractului
Partea introductiva (preambulul) contractului con\ine, de regula, urmatoarele clauze
() de baza:
1. Denumirea (de exemplu, contract de cumparare-vinzare,
contract de loca\iune,
contract de creditare, contract de dona\ie, contract de administrare fiduciara, contract
de comisie, etc). Acest lucru este necesar pentru orice persoana -I cite~te, sa
sesizeze imediat raportui juridice sunt prevazute 7 contract.

2.2. Obiectul contractului.


Obiectul contractului, de regula, 71constituie obIigaiii!e generalizatoare
ale
contractante, se ' obiectele raporturilor reciproce, conform contractului. [
obiectele raporturilor reciproce, conform contractului, pot fi doar acele obiecte, se
afla circuitul civil.
2.3. Drepturile :ji obIigatii1e partilor contractante
Partea stiv contractului este mai esen\iala ~i trebuie S3 con\ina:
1. ObIiga\iile ] pati contractante.
2. Termenele de executare obIiga\iilor :.
3. Locul executarii obIiga\iilor contractuale.
4. Modalita\ile (ordinea tivitii ~i succesiunea) de executare obIiga\iilor contractuale.
5. Drepturile fiecarei pati contractante.
Con\inutul concret l acestor di (clauze) depinde de tipul contractului.
2.4. dil (clauzele) contractuale suplimentare
Prezenta parte contractului influenieaza esen\ial asupra drepturilor ~i obIiga\illor
patilor contractante ~i asupra ordinei executarii '. Astfel, trebuie sa con\in~, I
principiu, urmatoarE:le:
1. Termenul de valabilitate l contractului. Aa.easta clauza este necesara pentru ~ti,
clnd expira (l contractului ~i pot fi Tnaintate cerinie ~i preten\ii (reclama\ii) fa\a
de agentul economic neexecutarii sau executarii necorespunzatoare

obIigaiiilor sale contractuale.


2. Responsabilita\ile
patilor contractante. Aceasta condi\ie, de regula, trebuie sa
presupuna sanc\iuni sub forma de despagubire (amenda, penalitate), platite (achitate)
de catre pate contractanta, celeilalte pati contractante, neexecutarii sau
cxecularii nccorespunzatoare
obIiga\iilor sale contractuale.

10

CAPITOLUL 1. Scurte la incheierea unui conlracl . nadeide"

CAPITOLUL 1. Scurte la incheierea unui ..de niideide"

. Modalitatea de asigurare obIigatiilor contractuale. d contractului, constituind supliment ' sslitil patilor, , de fapt, mai
influenta, din.punct de vedere material; asupra i. vinovate conform contractului !?i
prevede: gajul, (garantia), v sau avansul.
4. dil de reziliere unilaterala anticipata contractului si . actiune
la rezilierea unilaterala contractului.
5. Ordinea solu\ionarii litigiilo (divergentelor) dintre pati1e contractante.

2.5. Alte di (clauze) contractuale


pate contractului trebuie sa !:
1. Ordinea reglementarii rela\iilor dintre partiI'e contractante. 1 acest punct, concomite~t
cu stabilirea ordinii de reglementare rela\iilor, urmeaza fi inclusa !?i clauza: "I
cazurile neprevazute de prezentul contract, pariile se conduc de legisla\ia civila vigoare".
2. Ordinea modificarii textului contractului. 1 , deseori, se intimpla dupa
semnarea de una dintre parii proiectul contractului se transmite spre semnare celeilalte pati . Cealalta pate, mod unilateral, modifica unele di (clauze) din ,arul de contract $i din exemplarul celeilalte ~i ' semneaza. Prin , primul
agent economic se - situa\ie . 1 acest caz, se de
ilus i contract d: . modificarile ' prezentul contract ob\in putere Juridlca, numai cazul ele sint autentificate prin tuturor pariilor
contractante, fiecare exemplar l prezentului contract".
. Con(iden\ialitatea in(orma\iei contractuale. 1 acest punct l contractului, necesar
(10 st\1bilit clauze contractului se vo numi !?i nu vor fi divulgate de
,\11'0p~lr\i.
1\ Ntll11fjl ul exemplaelo de contacte. regula, acest punct se intocme~te
felul
111
fl1titor: .: contract este intocmit
exemplare originale, unul 1111
(\ ",
!; r~()r:lli/.itolo p~rtilor contractante. 1 acest punct fiecare pate contractanta indi'ca
11I111illoi!olco\1te personale:
n) \1tJIOStJpO$tal~,
1)) rOClli/itele (codul de decontare, codul bancii, denumirea bancii $..),
) ochiLitcle de furnizare (conform contractului de cumparare-vinzare).
6. Semnaturile repr~zentan\ilor
pariilo contractante. Fiecare contract trebuie sa fie
5! 50l de catre 50 indicata , preambulul contractului.

3. iNCHEIEREA CONTRACTULUI
Incheierea contractului este un proces de finalizare intrarii subiec\ilor economici
rapoturi juridice !?i include de fapt, trei etape:
1. Intocmirea (alcatuirea , formularea) textului contractului.
2. Verificarea imputernicirilor persoanelor semneaza contractul.
. Semnarea contractului.
3.1. intocmirea
(formularea)
textului contractului.
Inainte de purcede 1;::) intocmirea textului contractului, este de dorit sa se elaboreze
schema viitoarei opera\iuni, divizata etape ~i ( - de ' incheierea contractului 1 ' executarea acestuia. Astfel se va stabili ordinea ac\iunilor, urmeaza fi
indeplinite de c~tre parIi ' fiecare etapa, cu indicarea riscurilor posibile, acest lucru fiind
necesar pontru executarea contractului.

11

Astfel, stabilindu-se clar : (tranzactiei) viitoare !?istudiind situa\i~,


se poate de purces ' intocmirea textului contracului, fiind consultat , caz de necesitate,
specialistul de profil.
La formularea obiectului contractului, drepturilor !?i obIiga\iilor patilor contractante,
clauzelor contractuale se evilate '. sensurile dubIe ~i frazele intotocheale.
., deoarece, caz de litlgiu, virgula, fiecare fraza, fiecare {,
, fiecare , de cuvinte din contract.
Pentru facilitarea procesului de intocmire textului unui contract, persoanele
au speciale ~i se pot orienta
relatii1e juridice dificile, ! folosi modelele contractelor-tip sau modele similare din literatura juridica de specialitate, precum
~i din d de fa\a. , trebuie sa !?tim, contract universal, asigura
orice rapoturi juridice, nu exista. Contractul este un document (act) juridic personificat
~i astfel nici model-tip sau alt model niciodata va putea substitui specialist
, domeniu.
1 acest context, fi greu de obsevat intocmirea textului contractului se poate
reduce ' alegeea tipul\Ji. formei. modelului contractului $i redarea l schemei vlit: .

3.2. Verificarea imputernicirilor


persoanelor
smz contractul.
1 conformitate cu legi5la\ia i vlgoare, persoanei juridice . .;,
regula, din numele lui fara . Astfel, pentru se convinge ( ;1
persoana semneaza contractul, -, este : j 1(11(,1'
reprezentate, se Inainte de Intocmirea textului contraclului 5 50 (\1cii 1
schimb de acte (documente) acest fapt.
1 prezent, insa, multe juridice private l!?i drepturilo !?i ig,iiIL\
prin sai, , calitate de angaja\i, iar proprietari (. etc.) illtro
sau alta i limiteaza imputernicirile de administrare . oferindui
ai imputerniciri de comun acord cu organul superior de conducere (con5i1iul COIHIII
, consiliul diisttiv, adunarea proprietarilor). D exemplu, 1 statulul SI'I
juridice, ' capitolul "Competen\a conducatorului", se poate men\iona (JulilLII
dreptul sa efectueze acte juidice , valoare de pina ' 50 mii de lei. Aclele jurlclicc
valoare de peste 50 mii de lei, al' putea fi realizate de catre conducator doar /
hotaririi consiliului de conducere, consiliului administrativ, adunarii proprietarilor. ase cazuri, pentru evita neplacerile, persoanelor semneaza contractul li s-
putea recomanda , preventiv, sa faca un schimb de extrase autentificate din statut sau
de hotariri ale consiliului de conducere, consiliului administrativ, adunarii proprietarilor.
Adjunctul conducatorului
persoanei juridice, precum se ~tie, este de asemenea
persoana reprezentativa, insa, conform legisla\iei , vigoare, numai conducatorul este
1 drept sa reprezinte persoana juridica fara procura. Asfel, pentru efectuarea unui !
juridic, adjunctul trebuie sa posede procura corespunzatoare. astfel de trebuie
sa contina urmatoarele date:
) d~ta emiterii procurii (daca data nu este indicata se considera nevalabila).
) termenul de valabilitate l procurii.
) volumul imputernicirilor, din reiese clar adjunctul conducatorului dreptul
sa efectuieze acest ! juridic, indicat contractul urmeaza fi semnat.
d) semnatura personala conducatol'ului per50anei juridice !?i $tampila ei.
La ro numele adjunctului dutului, va fi anexat extrasul autentificat
din statutul persoanei juridice, ' C<J[)IIOlul"Compelen\a conducatorului", pentru putea

12

13

CAPITOLUL 11.Modele de documente precontractuale

CAPITOLUL 1.Scurte ' incheierea unui contract "de nadeide"

2. PROCUR. ( SINGURA )
DIN NUMELE PERSOANEI JURIDICE
PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI

verifica conducatorului ' capitolul abuz de imputerniciri, acordate lui confom


statutului, semnTnd .
.
3.3. Semnarea contractului.
Semnarea
contractului,
incluzind

personale '
.,
efectueaza
acte juridice numele pesoanei Juidice, r 111
aplicarea
~tampifei.

Tncheierea lui. altfef, ~tampilele


persoanelo
juridice contract adeveresc
imputernicirile
persoanelor
au semnat contr
actul, lipsa ~tampilei contract nu poate servi temei acesta S8
considerat
I mod automat nevalabil. [ conformitate
legislatia vigoare,
. sau lipsa ~tampilei I contract,
nu influen\eaza
I nici un caz valabilitatea
sau nulitatea
lui. Legisla\ia
I vigoare 7nsemnatate
decisiva
7mputernicirilor
persoanelor
semneaza
contractul.
[ acest caz, aplicaea
: alaturi de
fie ~i unei singure persoane neimputernicite,
contractul
nu va fi cosiderat valabil, c7nd lipsa ~tampilei linga semnatura persoanei 7mputernicite,
va confirma faptul contractul este incheiat si se
vlil.
Odala cu semnarea contractului de persoanele 7mputernicite de \ll contractante, ultimele ob\in drepturi, obIiga\ii ~i sslit,i situa\iei.

______

200_

':CJli:)

Prin prezenta

. persoana
(denumirea

9i locul aflaril pers. jur.)

activTnd baza

(.. .. func!ia)

. 11
(statutului,

hotaririi,

seria buletinului

.)

(...)

, . id.

, eliberat _"

200_

(id fost eliberat)

__________

, Incheie contractul

(gul eliberat)

dil
(de indicat .!

(de idlt . ,

(raza ..Ia alegerea

")

~i Indeplineasca toate ' . legate de Inc!eplinirea . Isli:i


Prezenta se elibereaza un termen de
_
( drept de substituire

sau ( drept de SubSl11U1rel

Semnatura

..
. ACORD D INTENTII

1. PROCURA (SPECIALA)

DIN NUMELE PERSOANEI


PENTRU INCHEIEREA CONTRACTULUI
"---

"---

JURIDICE

_____

200

________
(dumi

, numita continuare

(dumi

9; locul fl;; pers. jur.)

limputernice~te
(sttutului,

seria buletinului

hotaririi,

etc.)

, . id.

(...)

, eliberat ,,_"

200_

(organul

, sa 7ncheie contracte

eliberat)

cu condi\iile
(de indicat tipul ttului)

( dopt do substituire

Scrnnalur
1,$,

sau [ drept de substituire)

pers. jur.)

, activlnd baza

(.. .. func!ia)

incheiat prezentul acord privire ' ]:


1. \il reies din faptul, intereselor [ ' corespund
ntractului privin\a
_
(obiectul

Incheierea

~i executarea

contactului)

2. [ acest caz \il sa pregateasca


(de indicat dil contractului sau fraza "Ia alegerea lui")
~i sa 7ndeplineasca toate ac\iunile necesare, legate de indeplinirea acestei insarcinari.
Prezenta se elibereaza un termen de
_

, numila

"Firma", persoana
_

(id fost eliberat)

__________

~i
(denumirea

(..., fu!i)

persoana

( , fUflcllU)

"Societate",

pers. jur.)

activind 7 baza
, persoana,

activlnd baza

200_

(Iocalitatea)

(Iocalitatea)

Prin prezenta

_____

' documente

(acte)

. Pentru examinarea proiectului contractului ~i primirea hotaririi de incheiere actului, \il preconizeaza se intilneasca ' ,,__ "
200_.
4. : acord impune \il nici obIiga!ie juridica.
5, Adresele juridice, rechizitele de plata, ~i ' \il.

CAPITOLUL 11.Modele de documenle preconlracluale

CAPITOLUL 11.Modele de documente preconlractuale

14

15

5. CONTRACT PREALABIL LIVRARE (FURNIZARE)

4. CONTRACT PREALABIL
______

200_
_

(Iocalilatea)

.200

()

, numita continuare . 1". 50

________
.

.
;

pers. .)

activTnd baza

IJmita continuare

'UnCHc'

, de parte, i

(statutului. hotaririi etc.)

continuare

(denumirea

11",

_______
(stalutului.

numita continuare .",


___________
.

(de indical obieclul )

2. Contractul
di:

preconizeaza

1)

2)

3)~------

3 1gtt
:
1)

)-------

fi incheiat,

.: contractului.

trebuie

5 con\ina

'

iar 11 ' acte.

4. Partea 1 obIiga 5
______
200

proiectul contractului

intocmit Par1ii 11 ' " _"

5. Partea 11trebuie 5a-i Par1ii 1 in~tiin\are proiectului


contractului -' cu sale ' proiectul contractului timp de
____
zile din ziua primirii proiectului contractului.
6. Partea 1, primind procesul-verbal
cu ' proiectului contractului, este
obIigata, timp de
zile din ziua primirii procesului-verbal cu ' spective, sa intiin\eze 11despre procesului-verbal cu divergen\e
respingerea procesului-verbal
respectiv.
7. caz de respingere procesului-verbal cu divergen\e de Partea 1,par1i1e
TntInesc ~i intocmesc un proces verbal cu ! .
8. Par1i1e se obIiga sa Tncheie contractul ' ,,_"
200_
9. una dintre \i se va eschiva de la Tncheierea contractului, '
dreptul de se de adresa [ , insistind asupra obIiga\iei privind
Tncheierea contractului respectiv.
10. Partea neTntemeiat se va eschiva de ' Tncheierea contractului, trebuie sa
restituie celeilaltei \ii toate prejudiciile cauzate ei !.
11. cazul de una dintre \i obIiga\iilor, indicate . 4,5,6 ale
prezentului contract, achita celeilalte par1i penalitate marime de
_
_ pentru zi de TntTrziere.
12. Adresele juridice. rechizitele de plata, semnaturile ~i ~tampilele \il.

_
(denumirea

pers. jur.)

, activTnd baza
(.. .. funclia)

, de alta parte, au Tncheiat prezentul contract :


hotaririi etc.)

1. Par1ile 5 obIiga 5 Tncheie viitor contractul cu privire

, de parte, i
(statutului. holaririi .)

, activTnd baza
(..., func\ia)

_
(.. .. )

activTnd baza

pers. jur.)

..Furnizor". 50

(denumirea pers. [.)

(slalutului.

, de alta parte, numite continuare

"Par1i" au Tncheiat

hotarirei. .)

prezentul contract despre ]:


1. Obiectul contractului
1.1. \il prezentului contract se obIiga, nu mai trziude ,,__ "
200
sa Tncheie contractul de furnizare la dil stabilite de prezentul tt.
1.2. Cantitatea, calitatea ~i : marfurilor se stabilesc conform Anexei .1
2. dil de furnizare marfurilor.
2.1. Furnizorul se obIiga sa-i marfurile indicate
.1,termen de
zile din momentul incheierii contractului de furnizare.
2.2. Livrarea marfurilor la depozitul se efectueaza cu transportul ~i din
contul Furnizorului.
2.3. Data furnizarii se considera data livrarii ' depozitul .
2.4. : contractului se stabile~te conformitate cu .1.
2.5. Orice modificari le ' se permit numai prin acordul \il. Pre\ul indicat
.2.4. include TVA, cheltuielele de transport la livrarea , precum
~i alte cheltuieli ale Furnizorului, legate de Tndeplinirea condi\iilor prezentului conlract.
2.6. ] efectueaza plata livrate lui, prin transferarca mijloacclor
bane~ti contul de decontare 01 Furnizorului termen de
zilc din momonlul
primirii ,
2.7. Furnizorul garanteaza Cumparatorului
corespunderea
calita\ii mi!lrfurilor livrnl()
conform standardelor.
2.8. cazul Tncalcarii de Furnizor termenelor de furnizare, Furnizorul achit
penalitate de 0,5% din costul partidei de marfa, penlru zi de intirziere.
. Odinea de
litigiilor
3.1. Toate litigiile, legatura cu prezentul contract, precum ~i contractului de
furnizare (livrare) Tncheiat intre \i, urmeaza fi [
sectorului
.
4. Alte di.
4.1. Prezentul contract intra vigoare din mementul lui de par1i.
4.2. Toate modificarile ~i completari ' prezentul contract, urmeaza sa fie Tntocmite
scris ~i semnate de catre par1i.
4.3. Temeiurile de reziliere ~i incetare prezentului contract se stabilesc conformitate cu legisla\ia vigoare.
4.4. Prezentul contract este Tntocmit 2 exemplare, unul fiecarei \i.
5. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i ~tampilele partilor.

16

. CONTRACT PREALABIL:.'DE CUMPARARE-viNZAR


UNUI OBIECT DIN FONDUL NELOCATIV
"__

200_

(Iocalitatea)

'~,ezentul contract

. : 't<"
(denumirea

"VTnzator", persoana

pers. jur.)

, activind baza Statutului, de

~I

(..., func!ia)

_______
(

, numita continuare .", 50 --:-_--;:--,,-,pers. jur.)

17

CAPITOLUL 11.Modele de documente precontractuale

CAPITOLUL 11.Modele de documenle preconlracluale

(..., func\la)

activTnd baza Statutului, de alta parte, privire ' :


1. Obiectul contractului
1.1. Vinzatorul se obIiga sa achizi\ioneze proprietate cu suprafa\a totala
de
(
) metri patra\i ( continuare - Obiect), situate cladirea de
adresa: .
, .
.__
, dreptul de achizi(ionare
proprietate conformitate cu
.__
din ,,_.,
200_, decizia
.
raionului
.
.__
din "_
~! contractului cu
privire ' cota de participare .
dln "_
, dupa
sa vTnda Obiectul : conform prezentului contract.
1.2. Par1i1e se obIiga de trei zile din data investirii Vinzatorului dreptul
de proprietate Obiectului 5 incheie contractul de - de baza, cu
pre\ul de vinzare Obiectului
(
) lei, inclusiv TVA.
1.3. Caracteristicile,
Obiectului ~i planul acestuia sint indicate .1 ' prezentul contract.
2. Clauzele e5entiale
2.1. Partile convenit contractul de baza sa includa urmatoarele clauze
!:
2.1.1. Transmiterea
Obiectului trebuie efectuata baza actului
rcspectiv, de cinci zile calendaristice
din ziua incheierii contractului de
bazc':i.
ObIigatii1c
:
conform
contractului
de baza
vor
fi
( m(lto'lrolo:
,1. S~ il1ogistre7c actul de -
Obiectului, Tncheiat intre Vinzator
tll!lpl\rl\tor, ordinca stabilita de legisla\ie.
. SI\ prirnO'l5cc':iObiectul de ' Vinzator, prin Tntocrnirea actului re5pectiv, , term1'11(11)oir1ci /110 C'llcndaristice din ziua Tncheierii contractului.
\. S;'j (lp<trc':i 5uccesor drepturi l Vinzatorului , privin\a tuturor obIiga\iilor
IJlltlllll1 Vi'<lvi de caracterul de exploatare ~! de construc\ie.
.~.-1, St'\ so prczinte calitate de cofondator , condominiu (5 5 intre , el, ,
:,I/IJI 111 cTnd fost fondat ! inainte) , termen de trei luni din momentul atribuirii
rllupllllLll do proprielate.
.? 5. ~ ' fondarea condominiului
sa ' parte ' repara\ia re(elelor inginere~ti
',,110 ofoctuarca
repara\iei capitale cladirii, propor\ional
suprafe\ei Obiectului.
;J /..G, S~ a5igure acce5ulliber ' ! lucratorilor serviciilor de exploatare, pentru
ilpl,1I1.lrO<t situa\iilor de avariere.
:; 1. Si'\ prevada executarea cerin\elor . 2.2.3.,2.2.4.,2.2.5.,2.2.6
prezentului 11,11,(
110 noul proprietar c;:;zul Tnstrainarii ulterioare Obiectului.

. Decontarile partilor.; ._. :.. " ., .'.. ',...,


. v
3.1. ! se obIiga sa-i plateasca Vnzatorului dil contractului de
baza costul deplin l Obiectului, indicat .1.2. l prezentului contract, din -___
(
) lei se achita calitate de avans () cu incheierea
prezentului contract. Avansul indicat se de contul pla\ilor
= conform contractului de um-vz Obiectului -
Tncheierii contractului ;;i pentru asigurarea lui.
3.2. Partile au convenit, avansul (arvuna) sau parte acestuia sa fie achitat de
' , scris Vinzatorului, contul stingerii datoriei persoanei
terte.
3.3. Toate cheltuielile , privin\a incheierii, Tntocmirii ;;i inregistrarii

contractului

de baza

' .
4. Dreptul de proprietate
4.1. Dreptul de proprietate l Cumparatorului
inregistrarii actului juridic de cumparare-vinzare

asupra Obiectului din momentul


Obiectului, conform contractului de

baza, ordinea stabilita de legi51atia , vigoare .


5. Actiunea contractului
5.1. Prezentul contract prealabil. i cazul . dintre parti va eschiva
de la incheierea contractului de cumparare-vinzare,
cealalta pate este , drept s
obIige patea se eschiveaza sa incheie contractul prin adresare judecatoria
economica.
[ cazul eschivarii Cumparatorului de ' incheierea contractului de , avansul
() achitat nu se restituie. in cazul eschivarii VTnzatorului de la incheierea ctului de baza, l va trebui sa achite Cumparatorului suma dubIa avansului (arvunei)
primit sau, ' alegerea ,
sa-i achite ultimului pena!iiate de
0,3% pentru fiecare zi de int1rziere incheierii contractului de baza.
5.2. Prezentul contract intra vigoare din ziua incheierii lui
r.atre reprezentalltii
imuti ai ambelor par1i ~i este valabil ' executarea (;ondi\iilor lui

p r1i.
5.3. Rela\iile dintre par1i inceteaza

doar nupa efecutarea

deplina .

6. Clauze finale
6.1. Vinzatorul garanteaza Cumparatorului el, -, dreptul prioritar d
Obiectului ~i Obiectul nu f05t instrainat unei persoane , nu 5
fl sub arest baza vreunei hotariri judecatore;;ti, nu constituie obiectul vreunui litigiu,
se servitute, persoanele ter1e nu Tnainteaza preten\ii ' momentul incheierii
pre~entului contract privin\a
_ despre drepturile presupuse
sau l asupra Obiectului.
6.2. Int,oducerea
modificarilor, completarilor
~i rezilierea prezentului contract 5
efetueaza ba.za acordului , scris l par1i1or sau conform hotaririi judecatoriei mice.
6.3. Litigiile partilor re{eritoare ' prezentul contract se solu\ioneaza de comun acord,
iar cazullipsei lui se slU\i1zde catre j\Jdecatoria economica.
6.4. in toate cazurile, nemer~tionate prezentul contract, partile se conduc de
legisla\ia vigoare RepubIicii MoldC\va.
6.5. Prezentul contract este intocmit coua exemplare,

fiecare avind aceea~i putere

juridica pentru fiecare dintre par1i.


7. Adre5ele juridice, rechizitele

i tampilele

de plata, 5em, .~turile

partilor.

CAPITOLUL 11. Modele de documente precontractuale

18

7. CONTRACT

PREALABIL

DE DEPOZIT

8::.SCRISOARE,DE , OFERT
(PROPUNERE'DE
iNCHEI.A: UN CONTRACT)

"__

200_

(Iocalitatea)

__

RepubIica Moldova,

-+
(

'
pers.

continuare ,.Depozitar", persoana

(statutului,

continuare

-;----, __ '
('l.p

activTnd baza

, de parte, ~i
procurii etc.)

1!1

CAPITOLUL 11. Modele de documente preconlractuale

'

(denumirea

'

pers. jur.)

, activTnd baza

, 51

, 5

a>

functi;;)

--,-..,.

"D", persoana

'.

. .r

c/d

c/b.

IDNO

pe~'

tl

_
_

(. . .)

(..., func1ia)

-;-:-..,.....,...,...,.
__
--:-:-..,.--,,-(statutului,

' de alta parte, numite continuare "", au Tncheiat

procurii etc.)

prezentul contract despre ':


1. Obiectul contractului
1.1. Par1ile se obIiga sa Tncheie viitor, dar nu mai tziu de ,,__ "
200 _
_ , un contract de depozit (: de ) condi\iile, prevazute de .2 l prezentului contract prealabil.
2. dil contractului
de depozit.
2.1. Depozitarul se obIiga, la condi\iile inciicate prezentul contract, contra unei
primeasca ~i sa bunurile predate de D! ~i sa le
restituie integal Deponentului la prima .
2.2. Denumirea, cantitatea, calitatea ~i costul bunurilor, transmise spre depozitare
(), se stabilesc conform Anexei .1.
2.3. Pentru efectuarea pastrarii Depozitarul pune la dispozi\ie depozitul personal
cu suprafa~a de
metri cubi.
2.4. Deponentul transmite Depozitarului bunurile spre termen de
_
zile din momentul de par1i contractului de depozit.
2.5. La primirea bunurilor spre ~i restituirea lor Paf\ile examina bunurile ~i
stabili cantitatea ~i starea lor . La primirea bunurilor spre Depozitarul elibereaza Deponentului recipisa de magazinaj (depozitare).
2.6. Depozitarul Tntreprinde toate . obIigativitatea este prevazuta de
lege, alte acte normative sau alte documente privTnd asigurarea intacta bunurilor, (nsmise spre .
2.7. Termenele de bunurilor constituie
_
2.8. Pentru acordarea serviciilor de bunurilor Deponentul achita Depozi-tarului tii de
lei lunar. Suma indicata include toate cheltuielile
Depozitarului, legate de executarea contractului de depozit. Retribu\ia se achita fiec luna, dar nu mai tTrziu de
_
. Alte di.
3.1. Toate litigiile Par1ilor referitoare la prezentul contract, precum ~i la contractul de
depozit Tncheiat, se de [
3.2. Raspunderea Paf\ilor se stabile~te conformitate cu legisla\ia 1 vigoare.
4. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i ~tampilele '1i10.

pentru interurbani
_________

_
_

nr.

la nr.

din

Va propunem Tncheierea unui contract 1vederea


condi\ii:

cu !
(obiectul

1)
2)
3)

_
_
_

A~teptam Dumneavoastra 1 la ,/.


"
Efectuarea 1 vederea Indeplinirii dil
considerata drept un accept.
Semnatura
_
L.$
9. iN$lINTARE
RepubIica Moldova,
.

, 51.

tel

(AVIZ) D REVOCARE

OFERTEI

Conducatorului

_
in

c/b.

IDNO

pers. jur.)

(. . .)

pentru interurbani

_
din

Prin scrisoarea din ,,_"


200_,
1 vederea
_
(obiectul contractului)
in legatura cu faptul

noi V-am propus sa Tncheiem un contract

(dc indlcat .

propunerea de Tncheiere contractului


Semnatura
_
L$

200
nu poate

pentru .

la nr.

contractuale

, 5 __

c/d

_______

contractului)

, za

_,.--,---=-=- __

nlollvelC)

rugam fi considerata

)
.

(.

fi

CAPIT uLUL 11.Modele de documente precontractuale

20

(ACCEI?TAREA

CAPITOLUL 11.Modele de documente precontractuale

:1.0. SCRISOARE.DEACCEPT
PROPUNERII iNCHEIA UN CONTRACT)

12. PROCES .VERBAL REFERITOR


~.

'-~. ~-.{

- r ,,: ~ -'~_~;:

...-. ,- . ~ 1:f_~""

Moldova.

[',

str.

. casa

,.:

c/d
/.

data de ..
.

IDNO

pentru .

(. . .)

(;3 .

din

_
din

. expediat adresa

(dumi

_
.

pers. .)

vederea

pentru interurbani
_______

200_

primit

(dumi

_____

200_

1,~'umi oers. ..

-:.;-

(Iocalitatea)

LA DIVERGENTE

j";'

RepubIica

21

sau obiectul ttUlui)

200_,

_"

Prin prezenta, acordul de incheia un contract vederea


__
Ia dil propuse de Dvs. prin scrisoarea din
200_

Noi examinat proiectul contractului


' puncte ale contractului:

~i va noastre vizavi de

(obiectul

Nr. ~; data
_proiectului
de contract

Sintem de acord purcedem


Semnatura

la Tncheierea contractului
_

11. iN$lINTARE (AVIZ)


REVOCARE (RETRAGERE) ACCEPTULUI
RepubIica
.

Moldova,

. str.

tel

dd

la .

(. . .)

_-:--;--_,--

.
din

activind baza

200_,

__

(denumirea

,....-,...-'
numita

noi - exprimat acordul dee incheia


, la condi\iile propuse de Dvs prin

1", pcrsoan
( . .. 'UnC\liJ)

, de , $i _,..,.-_...,.....__

continuare

procurii etc.)

11", persoana

, activind

,....--,--:--;-:
__

....,,---,--;--

. de alta parte, numite continuare

_.,.-;-:---,..-_,---..,.-..,.-,,--_
(obiectul

contractului

_
(. )

rugam fi considerat

revocat

"\i". au

procurii elc.)

acceptat divergen\e la proiectul contractului

, baza

-,- __

(.. .. fu\i)
(stalutului.

-'

(dIJmi pers. [.)

200_

de incheiere

pers. jur.)
(statutului.

(de indicat , motivele)

L.$.

00

in legatura cu faptul
acordul (acceptul)
(neprimit, retras).
Semnatura

DIVERGENTELOR

"---

(localitatea)

_
_

(obiectul
H_"

D ACCEPTARE

pers. jur.)

Prin scrisoarea din _"


un contract vederea
scrisoarea
din

L.$.

(denumirea

pentru .
pentru interurbani
__________

1 . PROCES-VERBAL

IDNO

Conducatorului
_

/.

Scmnatua

. casa
fax

Redactarea punctului
propriu-zisa
~

L.$.

Punctul din proiectul


contractului supus redactarii

Nr. !?idata
proiectului de
contract

Redactarea punctului
contractului
de Partea 1

Redactarea punctului
contractului
de Partea 11

ttului)

Redactarea
de
\i

_
Adresele juridice. rechizitele de pla\a, $i $tampilele \il.

22

"

CAPITOLUL
1:1.
Modelede-

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte

1. CUMPARARI-viNZRI
1.1. Contract de - marfurilo (bunurilo)
______

200

(Iocalitatea)
_---,__
---__
' numita continuare
"Furnizor", persoana _-.,..._---:-----,,....,-_'
(donumireapers.jur.)
(.. .. func\ia)
.lctivTnd baza
, de parte, ~i __ -- __
-- __
-_
(stlUlul,procuriielc.)
(denumireapers.jur.)
11I11111t1l
111tiu .", persoana
, activTnd i baza
(.. .. fu\i)
, " de alta parte, au Incheiat prezentul contract despre '

IfllIIJl,

I'fOCIJll1

011

23

5.2. in cazul i divergentelor,.toate intreMrile se .-' negocierilor


bilaterale, iar , caz de neajungere ' un consensus - , judecaria . '
6. Termenele (valabilitate) ale contractului
6.1. Prezentul contract intra , vigoare din momentul lui ~i este valabil 1
',,_"
200_
7. Alte di
1.1. Toate ~i supiimentele la prezentul urmeaza fie 11I
scris ~i semnate de ambele parti.
7.2.
-,---,---,-- __
-:.
8. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile ~i ~tampilele par1ilor.

1.2. Contract de -
mijloacelor fixe
______

200

()

1, Obloctul !
1 1 111oi/ollll 51' nlJliqrl sl\ izz mafui (bunuri) de larg consum, iar
sa 10' ~I S8 10<Jc11l10
Tll indicate 1prezentul contract.
1.2. Dni, asortimenlul, ~i ! se stabilesc de parti
~i se indica , facturi.
2. Termenele ~i ordinea de furnizare (Iivrare) marfurilor
2.1. Termenele de furnizare mafii se slabilesc pentru fiecare patida .
2.2. Furnizarea mafii se efectueaza ' depozitul !
2.3. Cheltuielile de transpot ' Furnizorul.
2.4. Data furnizarii este data sosirii mafii ' depozitul .
. Ordinea achitarii
3.1. dintre ~i Furnizor se efectueaza 1 realizarii
.
3.2. in cazulln sau pate : nu fost realizata 1termenele
ac\iunii (vllitii) contractului, ! poate sa restituie Furnizorului.
4. Calitatea marfurilor
(bunurilor)
4.1. Calitatea trebuie sa standardelor 1vigoare pentru respectiva categorie de afa (bunuri).
4.2. Funizorul este obIigat sa schimbe afa (bunul) de calitate necorespunzatoare 1
termen de 20 de zile din momentul In~tiin\arii despre existen\a rebutului 1 .
4.3. Furnizorul mafii (bunurilor), conform legisla\iei RepubIicii Moldova 1vig, termene de garan\ie.
4.4. Mafurile (bunurile), remediate de limitele termenilor de
garan!ie, avTnd defecte de poducere, urmeaza fi restituite Furnizorului, costul
ultimul ' achita integral sau prin acord cu Cumparatorul urmeaza sa schimbe afa
rebutata cu afa de calitate termen de 30 de zile.
5. Responsabilitatile
par1ilor
5.1. i zl neexecutarii sau Tndeplinirii necorespunzatoare
obIiga!iilor indicate
prC7cnlul conlracl, par\ile poata raspundere conformitate cu legisla\ia vigoarc
RcpubIicii Molc1ova.

_______
, numita continuare "Vlnzator", , persoana
_
activind 1 baza Statutului de , ~i
, ,
.", , persoana
, activind , baza
, de
alta pate, au incheiat prezentul contract despre ::
1. Obiectul contractului
1.1. in conformitate
cu condi(iile prezentului
contract,
Vinzatorul
vinde, iar
! mijloacelor fixe, numit 1 continuare .':
1.2. Obiectul se afla adresa: RepubIica Moldova,
1.3. Obiectul li Vinzatorului cu drept de proprietate,

_
se prin

1.4. Vinzatorul garanleaza 1 ' incheierea prezentului contract, Obiectul, indic<J1


, .1.1. prezentului contract, nu este nimanui vindut, nu este gajat, nu se ala 1 liIIUil.l,
nu fost arestat sau 1 interdic!ie ~i este liber de orice drepturi ale persoanelor ,
2. Pretul i ordinea decontarilor
(plati1or)
2.1. Pre\ul Obiectului, urmeaza fi achitat de Vlnzalorului,
stabile~te conform Anexei .1, este integranta prezentului contract.
2.2. ' prezentul contract se ! efectua ~i prin compensarea obIiga(iilor
recipoce.
. Transmiterea Obiectului
3.1. Vlnzatorul este obIigat sa transmita Obiectul, indicat 1 .1.1. l prezentului tract, , iar ultimul sa-I preia conform Actului de primire-predare, Intocmit
conform legisla\iei RepubIicii Moldova.
3.2. Actul de primire-predare Obiectului se-semneaza de
Imuti ~i se de persoanele cu func!ii de , au semnat
prezentul contract.
4. Acordarea dreptului de proprietate
4.1. Dreptul de proprietale asupra Obiectului, indicat , .1.1. l prezentului contract,
se acorda Cumparc;Jlor din momentul Inregistrarii prezentului contract ' bioul teritorial
dc invcntariere lehnic<"i 1 locul aflarii Obiectului.

CAPITOLUL 111.Modele de contracle

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

24

4.2 Ris~ul pieirii sau dti.ii'fi\t. Oblectului 1 ' momentul indicat 1 .3.1.
l prezentului contract TI'poarta Vlnzatorul.'
. ..' ."
.
5. Drepturile ~i obIigatii1e partilor.-
5.1. Vlnzatorul este obIigat:
5.1.1. Sa transmitii dept de proprietate, fara retageri, ;ectul indicat .1.1. l prezentului contact.
::'.1.2. Sa asigure reprezentantului : Imputernicite Actului de primire-predare ~i sa-I , ~i sa-i acorde
toate documentele necesare pentru Inregistaea de stat prezentului contract.
5.2. este obIigat:
5.2.1. Sa primeasca Obiectul dil indicate prezentului contract.
5.2.2. Sa suporte toate cheltuielile, legate de Inregistrarea de stat, inclusiv cheltuie neprevazute.
5.2.3. Sa achite Obiectul primit.
. Responbilita~ile
pa'1i1or
6 1. Pentru neexecutarea
sau Tndeplinirea necorespunzatoare
obIiga\ii::1r din , tul contract, modificarea sau rezilierea uniiaterala acestuia, partea vinu. 't?
celeilalte parti prejudiciile cauzate ;;i achita I de 0.1%
dl p,eiul prezentului contract pentru fiecare zi de Tntlrziere.
6.2.
dil au fost prevazute 1 prezentul . l se conduc de
luglsla\la 111vigoare RepubIicii Moldova.
7. Sli
litigiilor
7.1. Litigiile din prezentul contract fi I judecatoria
, ordinea pevazuta de legisla\ia vigoare RepubIicii Moldova.
8. Clauze finale
8.1. Modificarea dil prezentului contract, rezilierea ~i incetarea lui sint posibile
doar prin acordul scris l .
8.2. Toate modificarile ~! suplimentele ' prezentul contract trebuie sa fie intocmite I
scris ~i semnate de ambele par\i.
8.3. Prezentul contract este intocmit ' 2 exemplare, unul pentru fiecare parte.
8.4. Prezentul contract intra I vigoare din momentul lui ~i este valabil l '
executarea deplina obIiga\iilor contractuale de .
9. Adresele juridice, rechizitele de plata, ~i ~tampilele pa'1i1or.

'

1.3. tt de -
marfurilor (uuil)
cu plata i
_____

.200_

(Iocalitatea)

_--;-.,.-_.,.(denumirea

__

..,.-'numita continuare

"Vinzator", persoana _---,- __

pers. jur.)

activTnd I baza

, de parte, ~i _-...,-,-_.,-(statutului.

numita continuare

.,..--,-.,.-'

(..., funclia)
procurei,

"Cumparator",

elc.)

__

(denumirea

persoana

-,---,--

pers. jur.)

, activind baza
(..., funclia)

.,--__
(statutului,

,--_....."..__
procurii

etc.)

' de alta parte, au Tncheiat prezentul contract despre umatoarele:

'

25

1.0biectulccontrac~ului-.1.',
"
_
:
1.1. VTnzatorul se obIiga sa transmita 1 proprietate , iar !
se obIiga sa preia ~i sa achite conform specimenului, anexat ' pezentul ntract.
2. i!;iile
partilor
:'.1. Vil1zatoul se obIiga:
2.1.1. Sa transmita martuile prin de mi-d de
.
zile calendaristice din ziua semnarii prezentului contract.
2.1.2. Predarea marfii se efectua / depozitul Vinzatorului, situat adresa: __
2.1.3. Sa transmita Tmpreuna cu afa
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

acte ():
_
_
_

2.2. se obIiga:
2.2.1. Sa primeasca afa conform Actului de primire-predare.
2.2.2. Din propriu, cu transportul sa retraga mafa de ' depozitul Vinzatoruiui
mai tlrziu de _
zile din ziua prezentului contract.
2.2.3. Sa achite sl mafii I ordinea, termenele si la : indicat .3 l prezentului contract ..
. Costul marfii ~i ordinea
3.1. Costul total l mafii constituie __
(__
) lei, de TVA
___
Iei.
Pre\ul unita\ii marfii constituie:
3.1.1.
lei.
3.1.2.
lei.
3.1.3.
lei.
3.1.4.
lei.
3.2.
costul marfii este inclus costul ambalajului, cheltuielile de mafii '
depozitul Vinzatorului.
3.3. se efectueaza prin virament.
3.4. Nu mai tTrziu de 5 zile din ziua prezentului
contract,
este obIigat transfere contul de decontare l Vinzatorului d
bani, indicata .3.1. l prezentului contract, fara __
procente din costul lt\fii, iil1d
considerata
drept plata pentru folosirea creditului comercial, acordat Vil.tullJI
.
4. Rslit~l
pa'1i1or
4.1. Paiile pentru neexecutarea sau indeplinirea
obIiga\iilor sale, indicate prezentul contract, conformitate cu lgisl\i vigoarc.
4.2. ' cazul Tntirzierii l indicate ..4. l prezentului contract,
VTnzatorului penalitate de __
% din suma, indicata ..1. l
prezentului contract, pentru fiecare zi de intirziere.
5. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i ~tampilele l.

'

CAPITOLUL 1". Modele de

CAPITOLUL 11I.Modele de conlracle

26

1.4. Contract de - marfurilor (bunurilor)


cu achitarea , rate (ealonat)
"__

_00_

(Iocalitalea)

_---:-,....----.,,....-_----,. continuare
(denumirea

"Vinzator", persoana

pers. jur.)

(.. .. func\,a)

de , ~i ---";7'"---:------:--:----.

activind baza
(slalutului,

numita continuare

procurii etc.)

.",

(denumirea pers. jur.)

persoana

. activind baza
(..., )

-;-:--:-;-:-:----::----:-'7".

(stalulului,

de alta , au incheiat prezentul contract despre ':

27

3.5.2. doua ,,_"


200_ de
lei.
3.5.1. treia ,,_"
200_ de
lei.
3.6. Pentru folosirea creditului comercial ! achita Vinzatorului procente
de
, calcula\i ' suma creditului acordat. Procentele se achita
cu ultima rata (.3.5.3. l prezentului contract).
4. Rslit'l
4.1. Partile pentru neexecutarea sau indeplinirea suz
obIigatiilor , indicate prezentul contract, conformitate cu legisla\ia , vigoare.
4.2. [ cazul intirzierii achitarii ! rate (.3.5. l prezentului contract)
achita Vinzatorului penalitate de __
% din suma urma sa fie achitata
pentru fiecare zi de intirziere.
5. Adresele juridice, rechizitele de plata, !?i !?tampilele partilor.

procurii etc.)

1. Obiectulcontractului
1.1. Vinzatorul se obIiga sa transmita proprietate . iar
se obIiga preia ~i sa achite conform specimenului ! ' prezentul tract.
2. ObIigatii1e partilor
2.1. Vinzatorul se obIiga:
2.1.1. Sa transmita ! marfurile prin Actul de primire-predare timp de
_____
zile calendaristice din ziua prezentului contract.
.1.2. Predarea marfii se va efectua ' depozitul Vinzatorului. situat adresa: __

1.5. Contract de cumparare-vinzare , credit


______

__________
(

, continuare

cu marfa '

acte (documente):
_
_
_

2.2. se obIiga:
2.2.1. Sa primeasca marfa conform Actului de primire-predare.
2.2.2. Dil1 cont , cu transpotul sau sa de ' depozitul
Vinzatorului nu mai tirziu de
zile din ziua prezentului contract.
2.2.3. Sa achite costul marfii in , termenele ~i ' ' indicat .3 l prezentului contract.
. Costu/ marfii i ordinea decontari/or
3.1. Costul total l marfii constituie
(
) lei. de VA
___
Iei.
Pre\ul uitii marfii constituie:
3.1.1.
lei.
3.1.2.
lei.
3.1.3.
lei.
3.1.4.
lei.
3.2. fn costul marfii este inclus costul ambalajului. cheltuielile de marfii '
depozitul Vinzatorului.
3.3. se efectueaza prin virament.
3.4. Vinzatorul un credit comercial cu posibilitatea de achitare
rate () !
3.5. Achitarea marfii se efectuiaza rate egale lunar.
3,5.1. Prima rata ,,_"
200_ in marime de
lei.

..VTnzator". persoana

pers. .)

(.. .. ()

activTnd baza

, de , ~i
(slalulului,

procurii .)

continuare .",
,1.3. Sa transmita impreuna
,1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.

200_

_
(denumirea

persoana

pers. jur.)

. activind baza
(.. .. func\ia)

________
(slalulului,

. de alta , au incheiat prezentul contract despre !:

procurii .)

1. Obiectul contractului
1.1. Vinzatorul se obIiga sa transmita proprietate , iar Cumpilrr'\tortJl
se obIiga preia ~i sa achite marfurile conform specimenului ; ' prczcntul
tract.
2. ObIigatii1e parti/or
2.1. Vinzatorul se obIiga:
2.1.1. Sa prin Actul de primire-predare timp dc
_____
zile calendaris\ice din ziua prezentului contract.
. 2.1.2. Predarea marfii se va efectua ' depozitul Vinzatorului. situat adresa: __
2.1.3. Sa transmita impreuna cu marfa ' acte (documente):
2.1.3.1.
_
2.1.3.2.
_
2.1.3.3.
_
2.2. se obIiga:
2.2.1. Sa conform Actului primire-predare.
2.2.2. Din cont , transpotul sa de l depozitul
Vinzatorului nu mai tirziu de
zile din ziua prezentului contract.
2.2.3. Sa achite costul marfii ordinea. termenele ~i-n , indicate .3 l prezentului contact.
. Costu/ mafii !?i ordinea
3.1. Costul total marfii constituie __
(__
) lei, afara de aceasta VA
lei.

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

CAPITOLUL 11;.Modele de contracte

: u]i:uiti ~.afa : ..
3.1.1.
lei.
3.1.2.
lei.
3.1.3.
lei.
3.1.4.
lei.
3.2. in costul marfii este inclus costul ambalajului. cheltuielile de marfii 18
depozitul VTnzatorului.
3.3. Dil se efectueaza prin virament.
3.4. este obIigat sa transfere contul de decontare l VTnzatorului
suma mijloacelor bane:;;ti, indicata .3.1. l prezentului contract, nu mai !lziu de 100
zile din ziua prezentului contract.
3.5. Pentru folosirea creditului comercial achita VTnzatorului termeneie indicate .3.4. l prezentului contract, procente de
anuali,
calculati ' suma indicata i .3.1. l ztului contract.
4. Rslitil
pa'1i1or
4.1. Par1i1e pentru neexecutarea sau dlii necorespunzatoare
obIiga\iilor sale, indicate 1 prezentul tt. I fmitt legisla\ia I vigoare.
4.2.
cazul Itiziii ii, idit I .3. l ztului contract,
achita \/lnzatorului
litt 1 de __
% di suma, indicata I ..1. l
ztului contract, pentru fiecare zi de Itizi.
5. Adresele juidice, rechizitele de plata, ! ~i ~tampilele pa'1i1or.

2.3. intreprinderea timp de


(
). ziJe ,din momentul
________
(sosirii banilor contldecont ( casa) itidii,
~Z:tului contract) efectueaza elnregistrarea numele .
hltuilil.dlgist
numele ' deplin

28

'

1.6. Contract de -
______

200

()

_...,-,.._--,__
-----"
(denumirea pers. jur.)

numita 1 continuare )ntreprindere",

persoana

, de parte, ~i _---,-_--,(statutului,

numita 1 continuare

procurii .)

.",

__

(dumi

I persoana

. -,'-

...

.Rslit~il
l
3.1. Intreprinderea garanteaza este rotul indicate 1'1.1 l prezentului contract.
32. in cazul Incalcarii prezentei , intreprinderea
achita

de
(
) % din suma contractului pentru fiecare zi
de Intiziere, dar mai mult de
%.
3.3.
cazul Tntirzierii reinregistrarii
ac~iunilor numele
(.2.3.
l contractului) intreprinderea
achita 1 mao:~e
(
) % din contractului pentru fiecare zi de itizi, insa mai mult de

'

-~--_%.
4. Ordinea sliii

litigiilor
4.1. Litigiile ua contractului se solu~ioneaza calea negocierilor.
in cazul neajungerii ' un consensus, litigiile se 1 ordine judiciara Tr
legisla~ia 1 vigoare RepubIicii Moldova.
5. di (clauze) specia/e
5.1.
_
6. Termenul de valabilitate l contractului
6.1. l de valabilitate prezentului contract odata data '! ~i
finalizeaza momentul de par1i dil prezentuiui contract.
6.2. Contractul este Intocmit 1__
exemplare, fiecare avTnd putere juidica
pentru fiecare dintre par1i.
7. Adresele jidi, rechizitele de plata, ~! ~tampifele pa'1i1or.

----
. jur.)

1.7. Contract de - imobilului

, baza
(..., fu\i)

__
---__
-+---'
(statulului, procurii etc.)

[:"

(..., func\ia)

ctivlnd z

29

de alta parte, Ihit ztul contract despre ':

1. Obiectul contractului
itid se obIiga sa I proprietate, iar
se obIiga sa preia ~i sa achite de ' [:
Forma
_
mittul
_
Cantitatea
(
) !
La pre\ul de
(
) lei tu ,
Suma totala
(
) lei.
2. Ordinea dtil
2.1. se obIiga achite itidii costul I de_
__
(
) lei timp de
(
) zile din ziua sii
ztului contract.
2.2. Forma (tipul) de plata:
--_

"---

(Iocalitalea)

______

200_

-;-:---,-:-::;-:--,---,:-::----,--,-,.-,----,-:-,..-----,-------...,...",...,--,----'
(

istitu\ii

"Vlnzator", s

sau ... si

, tivld baza :-::,--_...,.-,-,--::--:-.,-- __


(..., fuli)

(slalutlllui,

de parte, ~i

holarirei,

, uit
(dumi

.".

u ita I contin

fizice)

I s

ilidii.

giz\ii.

(..., )

,---,-_

ui etc.)

tiu

... pers. fiz.)

tivld I baza

--c-(s-ta-t-u-tu-Iu-i-,
p-r-o-cu-r-Cii-e-tc-.-)-'

de alta parte, au Ihit prezentul contract despre !:


1. Obiectul contractului
1.1. Vztul se obIiga sa transmita poprietatea
--,...,-----,--,--;-:-:-.,.,--'
(dumi

umit() I tiu "Obiect", .

_
se obIiga sa

imobilului)

preia Obiectul ~i sa achite suma de i (pre~ul), idit prezen\ul tt.


1.2. Descrierea obiectului: ,.-,---:-:
__
(!ocul ii. situarea

lui, suprafa\a.

.,..-.,.,-

-,-_..,--_...,.-"--,-"-.,,..-.,-_,,,--,-..,---:-~~.

alte carac1er!stic1 permJt determinarea

definitiva

(SltJilij

bunului

imobil)

CAPITOLUL 11I. Modele de contracte

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

2. igtii1.l
2.1. Vinzatorul se obIiga:
2.1.1. Sa transmita Obiectul
(se poate indica data ~; transmiterii

Obiectului

5.2. in imsilitii sliii litigiilor . ' negqcierilor,


spre ,
.'
'. . .
nu mai tirziu de
sau

2.1.2. Sa transmita impreuna cu Obiectul documentele


. '1), este parte 'integranta prezentului contract.

economice

de timp)

, conformitate

2.1.3. Sa Obiectul, calitatea corespunde:

cu lista (

-,-,:----"---,---..,,,-:----::-:----:-;--:-;(de Indicat calitatea

2.1.4. Sa efectueze din contul toate actiunile necesare pentru inregistrarea de stat
trecerii dreptului de proprietate asupra bunului imobil .
2.2. se obIiga:
2.2.1. Sa efectueze primirea Obiectului , termenele indicate de prezentul contract.
2.2.2. Sa achite pentru Obiect pre\ullui conform .3 l prezentului contract.
2.2.3. Sa acorde Vinzatorului ajutorul necesar , efectuarea , prevazute
.2.1.4. l prezentului contract.
. Suma contractului
i ordinea decontarilor
3.1. Pretul de evaluare l contract este
_
lei.
(de indicat suma cu cifre ~; litere)

lei.

(de indicat suma cu cifre ~; litere)

3.1.2. Suma cheituielilor necesare pentru inregistrarea de stat prezentului contract,


~i anume:
3.1.2.1. __
._
lei.
((Ie indicat suma cu cifre ~i litere)
3.1.2.2. __ ._
lei.
f
(de ii:dicat suma cu cifre ~i litere)
3.2. ObIiga\iunea de achitare sumei, indicate .3.1.2.1., .
CUr]ilparatorul este obIigat achite [ timp de
zile din m~~tul : de primire-predare Obiectului.
3.3. ObIigativitatea de achitare ! prevazuta .3.1.2.2., Vinzatorul.
Vinzatorul este obIigat sa achite aceste sume , conformitate cu ' actelor ative .
se efectueaza __

...".,---:---:-::-",.,-

(tipul l\ii)

3.5.
este , drept se ab\ina de ' achitarea
+ cazuri:_-..".....,._

sau alteinstan1e

~; locul aflarii judecatoriei

alese de pentru

arbitrare,

litigiilor)

6. Clauze finale
(,.1. Prezentul contract este intocmit exemplare. Cele exemplare s'
identice ;;i au : putere. Fiecare parte un exemplar de contract.
6.2. La prezentul contract au fost anexate:
6.2.1. Lista documentelor atesta dreptul de proprietate asupra Obiectului (
.1).
7. Adresele juridice, rechizitele de plata, ; tampilele 1il.
inscrisul autentificat

l biroului notarial ----------------------------

1.8. tt de - tmtului
______

200

(Iocalitatea)

sensul . contractului" se include:


3.1.1. : Obiectului valoare de

3.4. conform contractului

(de indicat denumirea

31

partile ' transmit

costului Obiectului

(de indicat cazuile)

4. Responbilitatile
1il
4.1. Pentru intirzierea lii Vinzatorului de
__
% din suma contractului ;;i penalitati din calculul
% din suma contractului
pentru fiecare zi de intirziere.
4.2. Responbilita\ile
partilor, neindicate , prezentul contract, se vor aplica conform
normelor legisla\iei civile, valabile teritoriul RepubIicii Moldova.
5. Ordinea sliii
litigiilor
5.1. Litigiile ~i divergen\ele, ! ' executarea prezentului contract, vor fi
dupa posibilitate slit calea negocierilor dintre parti.

______
, numit continuare "Vinzator", persoana
, activind
, baza
, de parte, ~i
, numit continuare
.", persoana
, activind il:1baza
, de
alta parte, au incheiat prezentul contract despre :
1. Vinzatorul vindut, iar
procurat apartamentul .
, situat
adresa:
, cu totala de
..,
locativa
..
lei, conformitc tc
2. Apartamentul indicat este vindut cu -,-,,-:---,----,--__
--,:
(de lndlcat ~? :i'.lcl)

cu -
.
din
'.
: .Iorul
achitat-o ' semnarea prezentului Achitarile sint efectuate deplil
Costul de bilan\ apartamentului conform recipisei oficiului cadastral teritorial .__
din
este de
lei.
(de indicat suma in litere)

. Prezentul contract intra vigoare din momentul inregistrarii ' oficiul cadastral teri!orial, dupa devine proprietarul apartamentului ;;i i;;i obIiga\iile
de plata impozitelor bunuri imobiliare, chel!uielilor prvind ,
~i intre\inerea apartamentului, casei ~i teritoriului de linga , raport cu suprafata
.

4. ' momen!ul actual apartamentul indicat nu fost vindut nimanui, nu se afla


gaj, , litigiu sau arest (interdic\ie).
5. Conform Codului Locativ, casele de locuit ~i incaperile de locuit sint des!inate ntru locuirea permanenta til, precum ;;i pentru folosirea ordinea stabilita
calitate de incaperi locative de serviciu sau camine.
D incaperilor casele locui! pentru necesita\ile cu caracter industrial se in!erzice.
Con\inutul
(articolului) Codului Civil l RepubIicii Moldova, \il dc catre notar s-a explicat.

CAPITOLUL 11I.Modele de contracte

32

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

6. in' -
.,'~' (aticolul), proprietarul este obIigat foloseasca
locative, precum ;;; 1'il auxiliare ;;i utilajul fara 1'ncalca drepturile 'tive ;;i alt drepturi ~i libetati ale ,
7. Cheltuielile -tu 1'hi. prezentului contract se efectueaza dln contul
.
8. Prezentul contract este 1'ntocmit 1'trei exemplare, dintre unul se afla ' biroul tarial, l de-al doilea se transmite , iar l de-al treilea - VinzatorulUl.
9. Semnatuile partilor
.
inscrisul

autentificat

l birou!ui notarial

lotului de pamint

______

200_

(Iocalitatea)

Noi, semnatarii
, u continuare .,Vinzator". activind
baza
, de , ;;i
, numit 1'
.", de alta parte, au incheiat prezentul contract despre
1. Obiectul contractului
1.1. Vinzatorul vindut, iar procurat lotul cu . cadastral_
( stuarea dinsul bunurilor

imobiliare

sau fara dinsele)

limitele planului (desenului tehnic), ! ' prezentul contract, cu suprafa~a de __


__

..,

situat terenurile --------:-:-"'7"--;---,---,---::-------.


(dsti\i

de baza)

aflate administrarea

propus pentru
(denumirea

(folosirea

dmiist\ii

pubIice locale)

2. Plata conform contractului


2.1. Pre\ullotului de ! propus spre vinzare

, este

(Ia acord, in rezultatul

ursului,

licita\iei ... )

, inclusiv costul estimativ l bunuilor imobiliare !otul de pamint


(suma in lei)

(suma i lei)

nform docum entu 1u i de pla ( .,.-----,,..----,----,.-,-7'7---:--,-:----;----:-;--,--.,...-;-..,.--;-:-::::----.


(denumirea

_---;-;------,, __
(denumirea

--:-:-_~
creditorului

' !icita\ie (concurs) conform documentului

de gaj,

de plata _-.,..,._--,-- __
(.

. Grevarile

lotului

dumtului

de plata. umullui

gajist ( cazul obiectul contractului


contul .
gajist)


(rechizitele

~i data pla\ii)

este grevat prin gaj)_


---;-_.......,---:-::-'
(suma in lei)

conform cerin\ei anexate ' prezentul contract, creditorului gajist privin\a datoriei,
pentru efectuarea stingerii obIigatiei ipotecare privin\a obiectului contractului, confir! de catre Vinzator.
2.3. Cumparatorul transmis Vinzatorului suma marime
_
(su("a in litere)

pentru

participarea

-::--:-:-,--,-,..-----:-::numarullui

si data pla1ii)

de pamint

4.1. Vinzatorul vindut, iar procurat, conform prezentului contract.


un '! de ! liber de ( de cele indicate capitolul 2 .2.2.2. ~i .
3 l prezentului contract) ~i ale persoanelor , despre
' momenrul incheierii contractului Vinzatorul sau ] nu au putut sa
nu ~tie.
4.2. Rssiitii ~i drepturile partilor, neindicate prezentul contract, se stabilesc conformitate cu legisla\ia vogoare RepubIicii Moldova.
5. Clauze fil
5.1. Contractul intra vigoare din momentul inregistrarii de organul cadastral ~i
funciar raional () contractului autentificat notarial.
5.2. Prezentul contract este intocmit
(cantitatea) exemplare.
Primul este transmis , l de-al doilea - Vinzatorului.
5.3. La prezentul contract se :
lotului de ! (se anexeaza

- lista generala estimarii , cladirilor


! (se anexeaza cazul includerii ,
contractului);

- () privinta datoriei creditorului


obiectul contractului este grevat prin gaj);

transferat:
contul .
(rechizitele

2.2.2. Creditorului

calitate

incaperilor, situate lotul de


ldiil ~i incaperilor .:

~I

- dil de lotului de prin concus


vinzarii lotului de ! prin concus);

(suma in lei)

2.2.
2.2.1. Vinzatorului,

) s-au transferat
(sum; i lei)

- planul lotului de pamint sau desenul grani\elor


toate cazuile);

lotului de pamin!)

de

numerar (i[l cazul achitarii depline sau pretului lotului numerar).


2.4. Alte forme de achitari:

3.1. parte din lotul de pamint, aflat proprietatea Vinzatorului ;;; procurat de
, este grevata de drepturile altor persoane suprafa\a de
_
__
(.., ha);;i suprafa\a de
(m.p.,ha.) se dispune de folosin\a limitata.
Grani\ele , grevate de drepturile altor persoane ;;i con\inutul acestor drepturi,
precum ;;i posesia folosintei limitate sint indicate planul (desenul tehnic) allotului de
pamint anexate ' prezentul contract.
4. ObIigatiile pa'1i1or

----------------

1.9. Contract de -

33

(se anexeaza

gajist (se anexeaza

cazul

cazul

- pocua persoanei, imputernicita de Vinzator sa-I repezinte ' incheierea tractului (se 1 cazul contractului de persoana imputernicita de
Vinzator);
- pocua persoanei, imputenicita de catre Cumparator sa-I prezinte din numele lui '
incheierea contractului (se anexeaza cazul semnarii contractului de catre persoana
imputenicita de Cumparator ).

6. Data ~i semnaturile
l:
Inscrisul autentificat
Inregistrarea

l bioului notarial

-----------------------------

de catre organul teritoial funciar ~i cadastru

C,PITOLUL 111.
Modele de contracte

34

1.10. Contract de -

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

automobilului
______

1.11. Contract de cumparare-vinzare automobilului


intre persoane juridice

200

(iocalitatea)
(localitatea)

domicili<!t
buletinul de identitate seria

, emis la ,,_"

numit , continuare "Vinzator",

~i

(de cine emis)

domiciliat
_______

200_
.,----,

'

(...)

adresa
.

, seria buletinului
200
'

, emis la ,,"
-

de identitate
------'

(de cine emis)

numit continuare .", incheiat prezentul contract despre ::


1. Vinzatorul se obIiga sa transmite proprietatea , iar
se obIiga sa preia ~i sa achite automobilul:

I . modelul

Numarul de inmatriculare

! Numarul de idtifi (VIN)


Ul

..

Numarul motorului
Numarul i?asiului
Numarul caroseriei (atai?ului)
Culoarea

2. este obIigat sa plateasca costul automobilului, indicat .1 l prezentului contract, termen de


zile din data prezentului contract, prin
transferarea sumei bane~ti de
(
) contul Vinzatorului.
. Automobilul,
se instraineaza
conform prezentului
contract, ii
Vinzatorului : de proprietate, lucru se prin ] tehnic l mijlocului de transport, seria
, .
, emis de
_
la ,,__
"
200_ (Adeverin\a de inregistrare (: tehnic) l mijlocului
de transport seria
, .
, emis de
_
la ,,__ "
200_).
4. Conform documentului de estimare, emis
' ,,__ " :__------200_, costul automobilului constituie
(
) lei.
5. \il automobilulla
\l de
(
) lei.
6. Vinzatorul obIiga 5 transmita automobilul, indicat .1 l prezentului contract,
termen de
zile din data prezentului contract.
7. la incheierea prezentului contract automobilul, indicat in .1 l prezentului
contract, nimanui f05t vindut ~i se af1a , gaj, Jn litigiu sau interdic\ie.
8. Prezentul contract intocmit , exemplare - l pentru fiecare

.
9. Semnaturile

\il

"__

200_

'lJlti';,

\1

actlvind , baza Statutului, de parte, ~;


, ,
..", , persoana
, activind , baza
,
, incheiat prezentul contract despre :
1. Obiectu/ contractu/ui
1.1. Vinzatorul vinde, iar ! preia ~i achita mijlocul de transport contin - ."):
, modelul _-:---:_

(11.p.p.)

7'7"----:-,--..,...-----,-:----'

35

Numarul de inmatriculare .-:--::---------------Numarul de identificare (VIN)


_
l producerii
_
Numarul motorului
_
Numarul ~asiului,
_
Numarul caroseriei (ata~ului) ..
_
Culoarea
._------~~----~--:----------------------1.2. Vinzatorul transmite ! Automobilul , termen de
zile din
ziua achitarii costului Automobilului, indicat , .3.1., 3.2. l contractului.
2, Drepturile ~i obIiga1ii1e Pa'1i1or
2.1. Vinzatorul se obIiga:
2.1.1 Sa transmita Automobilul termen de
zile din ziua
achitarii de costului acestuia.
2.1.2. Sa perfecteze dreptul asupra Automobilul unei persoane iI
reprezinta !
2.2. se obIiga:
2.2.1. Sa preia ~i sa achite Automobilul.
2.2.2. Sa la eviden\a Automobilul , organele de resort.
. Costu/ ~i ordinea achitarii
3.1. \l de vinzare l Automobilului este stabilita de parii ~i constituie __
L-) lei.
3.2. transfera suma indicata .3.1. ! contractului contul de decontare l Vinzatorului , termen de __
zile calendaristice din ziua de
parii prezentului contract.
4, Responsabi/ita1i1e
Pa'1i1or ~i ordinea solu1ionarii litigiilor
4.1. Pentru intirzierea obIiga(iilor contractuale partea vinovata este obIigata
sa achite celeilalte par\i penalitate , de
% din costul de vinzare l
Automobilului pentru fiecare zi de intirziere. Achitarea penalita\ii elibereaza partea de
' executarea obIiga\iilor.
4.2. \il se elibereaza de pentru neexecutarea deplina sau \il
obIiga\iilor sale contractuale
cazul neexecutare
survenit
imprejurarii ', putut sa ' ~i nici sa le
preintimpine : rezonabile.
4.3. \il tinde sa toate litigiile ~i divergen\ele, pot sa din
prezentul contract, calea negocierilor. 1 cazul neajungerii la compromis, cazurile
fi solu\ionate de judecatoria economica.

CAPITOLUL

36

111.Modele de contracle

CAPITOLUL

5. Alte clauze }.
5.1. Prezentul contract intra vigoare din mmtul lui de
imuti ai ambelor pati ~i valabil la executarea obIigatiilor lor ttul.
5.2. Contractul este 7ntocmit ' exemplare - lt unul pentru fiecare din pati.
6. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
i tampilele partilor.

1.12. Contract de cumparare-vinzare intreprinderii


______

.200_

(Iocalitatea)

-,..,._......,----,,....,----,--:-.....,,..._---,---:....,-,..--,......,-:-:--------;:-:-.,..--'
(

"Vizt",

intreprinderii.

organizaliei,

institu\iei

sau ... :

, tiv7d 7 baza
(..., )

-.,....,-......,..-:--:--:-:......,---......,-""'-:---'
(slatutului, hotarirei, etc.)

de parte, ~i

, numita continuare
(denumirea

.",

nu ita conti nua

fizice)

itl;ld

7 50

. ;Jes ".:.,

, acti'Jlnd
(.. .. func\ia)

----,,--__
(,

procurii .)

de alta parte, au 7ncheiat ztul contract despre !:


1. Obiectul contractului
1.1. Vinzatorul se obIiga 5 711poprietatea 7ntreprinderea
_____________
, umit 7 continuare "intreprindere", calitate de
complex ! unic, ] obIiga 5 preia intreprinderea ~i 58 achite
pentru ' indicat prezentul contract.
1.2. Patrimoniul ~i valoarea intreprinderii transmise se stabilesc 7anexele la prezentul ract, sint indicate .6.1. al prezentului contract ~i constituie p8~i integrante le acestuia.
1.3. Patrimoniul, dreptuile ~i obIiga\iile documentele indicate .6.1. al
prezentului contract, fi de Vinzator .
1.4. intreprinderea utila pentru fi folosita 7 ' scopuri:
1.4.1.
_
1.4.2.
_
2. ObIiga1ii1e Partilor
2.1. Vinzatoul se obIiga:
2.1.1. Sa transmita intreprinderea .._"
200_, baza
actului de predare. se indica:
2.1.1.1. datele patrimoniului intreprinderii;
2.1.1.2. datele privind in~tiintarea creditorilor despre 7nstrainarea intreprinderii;
2.1.1.3. date despre neajunsurile depistate 7 cadrul patrimoniului transmis;
2.1.1 . lista bunurilor pierdute, urmau fi transmise de Vinzator.
2.1.2. Se considera intreprinderea
este predata catre Cumparator 7 momentul
semnarii actului de predare de catre ambele pati.
2.1.3. To\i creditorii umeaza sa fie infomia\i scris despre obIigq\iile, le
poarta vizavi de intreprinderea
supusa v7nzarii, nu mai tirziu de
zile la
lsmit intreprinderii 7 conformitate cu .2.1.1. al prezentului contract.
2.1. Sa-I in~tiin\eze Cumparator despre acordul (dezacordului) creditoriior daloriile, incluse 7 m\ intreprinderii, i privin\a cesiunii datoriei catre Cumpar8tor
nu mai tirziu de ,,_"
200_

111.Modele de contracte

37

2.2. obIiga:,
2.2.1. Sa a5igue intreprinderii ,,__ "
200_
2.2.2. Sa achite ] intreprinderii, conform .3 l prezentului contract.
. Pre1ul intreprinderii
i ordinea achitarii
3.1. Pretul intrepinderii
lei.
".2. obIigat achite indicata
71'1"tj r
momentul actului de predare.
3.3. Achitarile contractului efectueaza prin
_
4. Responsabilita1ile
Pa'1i1or
4.1. Pentru 7ntirzierea achitarii achita Vinzatorului 7
de
% din suma contractului ~i liti 7 de __
% din
contractului pentru fiecare zi de intirziere.
4.2. Masuile de , neprevazute de prezentul contract, se 7
conformitate cu legislatia civila 7 vigoare teritoriul RepubIicii Moldova.
5. di solu1ionarii litigiilor
5.1. Litigiile ~i divergentele, ! la executarea prezentului contract, vor fi
~olutionate dupa posibilitate calea negocierilor dintre .
5.2. cazul impo5ibilitatii de litigiilor calea negocierilor, dupa realizar proceduii extrajudiciare de litigiilor l le transmit
(de Idit
economice

~i locul ii judecatolei

sau alteia, aleasa de parji pentru SIU\i litigiilor)

6. Clauze fil
6.1. La prezentul contract fost anexate ' documente:
6.1.1. Actul de inventariere, intocmit la ,,_"
200_ ( .1)
6.1.2. Bilan\ul contabil, 7ntocmit la ,,_"
200_ ( .2)
6.1.3. Conciuzia auditorului independent ,,_"
200_ asupra patrimoniului
~i valorii 7tidii, 7tmit la .._"
200_ ( .3).
6 1.4. Lista tutuor datoriilor incluse patrimoniul intreprinderii cu indicarea
rilor, caracterul datoriei, cuantumu! ~i termenele de executare obIiga\iilor 7ntocmita I
,,_"
200_ ( .4).
6.2. ~i Vinzatorul, prin semnarea prezentul contract, faptul
prealabile indicate .5.1. al : contract, 7 rmitate cu ! art.
.
Creditorii obIiga\iilor incluse 7 patrimoniul intreprinderii
transmise, trebuie S8 fie
informa\i 7 scris, 7 la predarea acesteia , despre faptul
intreprinderea fost vinduta de una din !
6.3. Toate modificarile ~i ' la prezentul contract trebuie sa fie intocmite
scris ~i semnate de catre reprezentan\ii imuti l patilor. Anexele la prezentul
contract constituie pati integrante ale ace5tuia.
6. Prezentul contract este intocmit doua exemplare. Ambele exemplare s7nt idtice !?iau aceea~i putere juidica. Fiecare parte de\ine un exemplar de contract.
7. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i tampilele partilor.

38

CAPITOLUL

1/1.Modele de contracte

CAPITOLUL

1.1. Contract de hiz

--

(Iocalitatea)

______

--:-----,--:-,---.,.....,-----,--.-----: __-:--.,..,--------,--;;-------,.---'
,'uml [,

.'',

giztil,

istitutii sau ... persoanei fizice)

1 persoana

.200_

numita continuare

, activind 1 baza __

------+-__
..".._.,--.
(statutului, hott\rirei, procurii etc.)

(..., )

de parte, ~i

1/1.Modele de contracte

39

5.2. de , neprevazute de ztul contract, se i


fmitt cu legislatia civila, este i vogoare teritoriul RepubIicii Moldova.
6. Ordinea solu1ionarii litigiilor
6.1. Litigiile ~i divgtl, pot ' executarea prezentului contract, fI
slit dupa posibilitate calea negocierilor dit pati.
6.2. in cazul imsilitii de sli litigiilor calea negocierilor. dupa realizer.
procedurii extrajudiciare de sli litigiilor pati1e ' transmit spre

umit 1 continuare

(de indicat denumirea ~; locul aMrii judectltoiei

arbitrare.

(dumi itidii, organiza(iei. ... pers. fiz.)

.,Colector", persoana

activlnd baza _,..-(..., func(ia)

----,,---,---

(statutului, procurii etc.)

de , au incheiat prezentul contract despre ':


1. Obiectul contractului
1.1. Producatorul se obIiga sa transmita agricola , indicata .1.2. l
prezentului , 1 continuare .", Colectorului pentru vinzare.
1.2. Obiectul prezentului contract 11 constituie . ':
_

economice sau ., aleasa de 1;pentru litigiilor)

7. Clauze finale
7.1. ztul tt poate fi reziliat ' acordul sau ], i cazul
incalcarii uneia din parti dil contractuale, indicate .
altr-o
prezentului contract.
Rezilierea unilaterala contractului se efectueaza de cate parte contractului prin In~tiintare
scris, expediata I forma unei
. baza motive:
(scrisoare ' etc.)

2. ObIiga1ii1e Par1ilor
2.1.Producatorul
se obIiga:
2.1.1 Sa ~i sa transmita Colectorului Produ,:\ia de tipul ~i calitatea ,
tormonele ~i ' indicate i specimen ( .1), este integranta
pr%nlului contract.
~.1.2, : tirziu cu __
zile ' predarea ! sa-I l~tii\z Colector
coleclarea acesteia. iar cazul imposibilita\ii termenilor de ,
V~Lide prezentul , s-ll~tii\z despre aceasta Colector u mai tirziu
do
zile ' expirarea termenului de predare <\ ..
2.2. Colectorul este obIigat:
2.2.1. Sa primeasca de ' ' ll aflarii ultimului ~i sa asigure
transportarea ei de
zile.
2.2.2. Sa efectueze Produc\iei ' !, indic:ate specimen ( .1)
termen de __
zile di momentul primirii ].
2.2.3. Sa asigure cu ambalaj pentru 1 cantitate de
____________________
lazi. s 1ci ~.a.
2.2.4. Sa ' disz transportul s ' locul t.. ], indicate
.5 l prezentului contract ,,__
"
200 __
. Ordinea achitarii
3.1. Achitarile pentru produsa se efectueaza prin virament de
-;-:--,...-"..-,..,..--_--,....
d in momentul

calea _

---------------__
(je indicat ( achitarilor)

(de indicat termenele)

3.2. Colectorul obIigat sa-I in~tiin\eze


de
din momentul
(de indicat termenii)

Producator despre efectuarea pla\ii 1 term calea __

(telegr"ma

--,---

cu in~tiin\are. ( ~.a.)

4. Locul transmiterii
Produc1iei
Locul tsmitii Produc\iei Colectorului de catre Produ6itor este
.
5. Responsabilitatile
Pa'1i1or
5.1. Pentru itizi pla\ii Colectorul plate~te Producatorului amenda marime de
____
% din suma contractului ~i penalitate di calculul __
% din suma ..;,.".:..'
lului pentru fiecare zi de intirziere.

(de indicat dil de reziliere contractului).

in cazul neprimirii vreunii la in~tiin\area respectilla


.,--_".......,.,._-.,-----."---+-- ----,..,--,....----------(expedierii sau ziua presupusa de primire de adresat in~tiin~t\rii)

ziie din ziua


contractul considera reziliat.

7.2. Toate modificarile ~i adausurile la prezentul contract trebuie sa fie Intocmite


scris ~i semnate de Imuti ai partilor. Anexele ' prezentul
contract sunt pati itgt ' acestuia.
7.3. Prezentul contract este intocmit doua exemplare identice, avind : pute juridica. Fiecare parte dispune de un exemplar de contract.
8. Adresele juridice, rechizitele de plata, i tampilele par1ilor.

1.14. Contract de vinzare-cumparare


"---

(Iocalitatea)

Cet.

casei de locuit
______

, [
(...)

200 _

, numit in continuare
(adresa deplina ' locul de domiciliu)

..Vinzator". ~i cet.

. locu i --;----;-_-;---;:--::-;--;----;--,--;---:-:;:-;- __ '


(...)

(adresa dli ' locul de domiciliu)

numit continuare ..Cumparator", au incheiat prezentul contract privind urmatoarele:


1. Vinzatorul se obIiga sa transmita 1 proprietate Cumparatorului casa de locuit.
situata adresa:
, iar Cumparalorul se obIiga sa preia casa de locuit
impreuna cu lotul de pamint adiacent ~i construc\iile ridicate suprafa\a acestuia ~i sa
achite suma indicata pentru .
2. Casa indicata __
(odai) ~i incaperi auxiliare
. Suprafa\a
locativa totala casei constituie
. .. incaperi auxiliare
..
. linga casa este un lot de ! cu marimea
.. ~i umatoarele
construc\ii. utilaje
(acaret, viceu. beci, fintina, ~.a.).

40

CAPITOLUL

CAPITOLUL

111.Modele de contracte

1.15. Contract de furnizare marfii

4. Casa spre vTnzare nu se sub interdictie sau gaj , dreptul de proprietate l Vinzatorului asupra acesteia nu este grevat de nimeni.
5. Pretul total pentru posesia casei se stabile~te de
lei
( )

ItJlI(IIC<'l,

Ur\ uxemplar l prezentului contract se pastreaza la biroul notarial din .


lul<1lt exemplare sint transmise partilor, cite unul fiecarei par1i.
1, Scmnaturile par1i1or:
.
l biroului notarial

200_
'vCalltatea)

6. Toate cheltuielile legate de intocmirea contractului l le impreuna.


r:'?rti egale (sau numai parte. vorba de taxa de ).
7. Plata se efectueaza de de

iti contractului conform legislatiei vigoare. Plata se achita Tntregime (este
posibila varianta: parti egale lunar, nu mai tiziu de data de __
fiecarei luni de
achitare). Achitarea finala trebuie efectuata l tirziu
_
8. Plata se efectuiaza
( numerar, prin virament ( acest
caz se indica rechizitele ale Vinzatorului), prin , prin acreditiv etc.)
9. Partile garanteaza informatiilor referitoare la suma contractului ~i
modalitatile de achitare.
10. itu asigurarea ttului de parti st prezentate garantii:
10.1. Din partea Vinzatorului
_
dreptul de proprietate asupra casei :;;iliosa pretentiilor -:, soane ).
10.2. Din partea :
_
(documente
adeveresc solvabilitatea, lipsa de lege veder casei)
11. in cazul intirzierii de platii marime mai mult de __
_ , Vinzatorul este drept sa se considere liber de obIiga\iile prevazute prezentul ntract. in cazul pla\ii termen indelungat, achita Vinzatorului
de
% din sumei neachitate la timp.
12. Prin acordul parti10r : garan\ie din partea poate arvuna (avansul) achitata, intocY1ita scris. contractul nu va fi executat din vina ,
arvuna (avansul) la . [ cazul contractului din vina
Vinzatorului, l va restitui dubIa.
1. semnarea ~i intocmirea cuntractului dintre parti va refuza executa lui, atunci va purta conformitate legislatia vigoare RM.
14. La incheierea prezentului contract parti1e fost informate despre !
RM.
15. Prezentul contract urmeaza fi autentificat de un notar.
16. Litigiile intre parti, aparute din prezentul contract, se sliz conform
loqlsla\ioi vigoare RM.
17. COl1tracul este intocmit __
exemplare, fiecare dintre ele avind aceea~i putere

Ir1scrisul autentificat

41

111.Modele de contracte

r;'mit;? in
.- .

vgiZ1ll. .: ... .

f-unizor". persoana

. activind baza
(..., func11a I

etc.)

, numita , continuare
(denumirea

intreplnderii.

persoana

n .. . ;iz )

, tivid baza --,--,.....,-.....,-.,.-_----,-.....,---;__


.
(..., futi)

(statutului.

etc.)

de alta parte, au incheiat prezentul contract despre !:


~. Obiectul contractului
1.1. Funizorul se obIiga sa furnizeze, iar ! sa preia ~; achite
_
---+
conformitate cu graficul de funizare ~; specimenulLI!,

marfii)

si! parti itg! ale prezentului contract.


1.2. Furnizarea se efectueaza lunar, partide egale, conform graficului de
1.3. Furnizorul este , avind acordul scris l ], sa efectueze furniz anticipata partidelor de
. Mafa (furnizata tt) va fi
(dumi

bunurilor)

contul partidelor urmau fi furnizate perioadele ulterioare.


2. Cerin~ele fa~a de calitatea ~i completivitate
(asortimentul)
marfii
2.1.

furnizate, calitate ~i completivitate,


(denumirea

sacorespunda

__

trebuie

marfii)

~_~

__ ~--;-~

(denumirea

standartelor,

mostrelor,

2.2. Funizorul transmite


pina ' furnizare.
2.3. Fumizorul garanteaza calitatea

~ __ ~ __

~~~----,--,-

descrierilor,

tehnice)

mostre de ()

_
zile

in perioada limpul tului de

(denumirea

marfii)

gti, stabilit de =-=~=-c-----,-------------'-"""------(STAS, TU sau document

. Ambalajul,
3.1.

prevede termenul

de garan\ie)

tara ~i marcajul
se funizeaza in ambalaj, conform STAS, TU

(denumirea

marfii)

sau altui document thi-tiv,


indicat capitolul 2 l prezentului contract, ~i
asigura pastrarea mafuilor timpul transportarii ~i pastrarea ulterioara acestora.
3.2. de folosinta multipla este restituibila ~i urmeaza fi expediata de catre
Cumparator Vinzatorului nu mai tirziu de
din ziua primirii
_
_---;...,-_-,--_::-;::-,-(denumirea

---

istatuturui.

' de parte, ~i
.",

cO.ri'l!?rE'

liZICE.i

de catre Cu mparator.

marfii)

3.3. MafuHe furnizate urmeaza


4. Pretul ~i costul marfurilor
4.1.
(denumirea

fi marcate in conformitate

cu

------

funizate sint achitate pre(ului contractual

marfii)
(marimea

pre\ului, data ~; . Procesului

verbal de accopttIo)

Pre\ul indicat acest punct nu poate fi modificat unilateral do catro l~ui70.

42

CAPITOLUL
111. Mouele
deconlracte

CAPITOLUL
111. Modele
decontracle

4.2. Valoarea ! partide de marfuri urmeaza fi furnizate se stabile~te


conformitate cu graficul furnizarii anexat la prezentul contract,
_
documente(speciment,proces-verbal
de accept,etc.)
4.3. Suma totala contractului este de
lei.
5. Ordinea decontaritor
5.1. Achitarea furnizate se efectueaza
_
5.2. Termenele de efectuare
_
6. Ordinea expedierii (]
6.1. Expedierea
se efectueaza cu

(denumireamarfii)
(tipul)
_,-,..-_---,cu viteza conform greuta\ii.
(vagoane,containereetc)
Norma minima de expediere
este de
[ se
efectueaza reprezentantului !
6.2. Fiecare de
umeaza fi funizata trebuie 5 aiba
(denumireamarfii)
acte de in50\ire:
_
7. Primirea (preluarea, ) marfii
7.1. Primirea fiecarei partide
funizate se efectueaza de reprezenttul tm de
din ziua primirii in~tiin\arii despre
partidei ,
baza ~i documentelor indicate .7.2. l ontului contract.
aptul primirii fiecarei partide de se prin intocmirea actului de primire.
cazul depistarii la
primite nu corespunde
(denumireamarfii)
condi\iilor contractului, specimenului sau graficului de furnizare, se perfecteaza actul .
7.2. La primirea
obIigat sa examineze
(denumireamarfii)
(bunurile) afa, sa verifica titt ~i calitatea lor, sa intreprinda alte ac\iuni necesare
asigura primirea
-------------(denumireamarfii)
7.3. cazul depistarii unor neajunsui, in5uficien\a de titt (greutate) la mafuile
funizate sau alte abateri de la dil contractului, , nu mai tirziu
_
___
zile din ziua sosirii , in~tiin\eaza despre acest lucru Funizor.
8. Rslitil
Pat1ilor
8.1. Pentru itizi furnizarii sau livrarii incomplete
Funizorul
(denumireamarfii)
achita penalitate de
% din costul ! partide
livrata cu intirziere, pentru fiecare zi de intirziere, insa nu mai mult de
, iar cazul
nelivrarii (nefunizarii) - marime de
% din costul mafurilor (bunuilor) nelivrate.
8.2. Pentru furnizarea
cu incalcarea cerintelor vizavi de
(denumireamarfii)
,
calitatea marfii, prevazute prezentul contract
Furnizorul achita Cumparatorului penalitate marime de
% din c05tul
acelei partide, cadrul careia s-au depistat uui de calitate 5uzt.
8.3. cazul intirzierii achitarii
umeaza fi livrate Cumparatorul
(denumireamarfii)
achita Furnizorului penalitate i marime de __
% di costul partidei neachitate
termen pentru fiecare zi de intirziere, 5nu mai mult de

8.4. Pentru refuzul neintemeiat

43

de primire

livrate
(denumireamarfii)
achita Furnizorului penalitate de __
% din partida livrata,
precum ~i achita Furnizorului cheltuielile de transport.
9. l de valabilitate, ordinea modificarii ~i rezilierii contractutui
9.1. Prezentul contract intra la ,,_"
200_ ~i este valabil la
___
200_
9.2. Modificarile ~i la prezentul contract sint valabile numai prin acordul
ambelor \i.
9.3. este drept sa refuze ordine unilaterala executarea prezentului
contract : cazui:
- livrarea de calitate necorespunzatoare
cu neajunsui, nu pot fi
inlaturate intr-un termen rezonabil pentru :
- incalcarea frecventa de Furnizor termenelor de livrare mafuilor.
Funizorul este drept sa refuze ordine unilaterala executarea prezentului contract
cazul incalcarii repetate de termenelor de achitare .
9.4. Rezilierea anticipata contractului este posibila cu acordul par1ilor sau alte
cazui prevazute de RM ~i alte legi.
10. Atte clauze
10.1. cazul i unor divergen\e marginea prezentului contract, litigiile se
prin gii.
cazul neajungerii la compromis, litigiile se cale juridica, i formitate cu legisla\ia i vigoare RepubIicii Moldova.
10.2. Prezentul contract este intocmit __
exemplare, fiecare dintre ele avind
aceea~i putere juidica.
11. Adresele juridice, rechizitele de plata, ~i ~tampitele l.

1.1. Contract de livrare


______

200

(Iocalitatea)
nu m ita i n ntinu
(denumireaintreprinderii,organiza\iei,institu\ieisau ... persoaneifizice)
"Funizor", 50
, activind baza
_
(n.p.p.,)
(statululUl,hotarirel,procuriielc.)
de parte, ~i
, continuare
(denumireaintreprinderii,organiza\iei,... .fiz.)
.", 50
, activind baza --:,--_...,...,.__ ....,,-_,..-_'
(n.p.p.,fu\i)
(statutului,pocuHetc.)
de alta parte, au incheiat prezentul contract de5pre urmatoarele:
1. Obiectul contractului
1.1. Funizorul 5 obIiga 5 tran5mita pr~priotatc ntului bunurile, indicate .1.2. l prezentului contract, tcrmof1olo idlt i prezentul contract, iar
Cumparatorul se ObIig8 58 primeasca ull i'1dic;ltc 71 S~ cfcctucze la timp plata lor
dll prezentului contract.
1.2. Obiectul livr8rii lconstitui urmt1tO,ll010 l)lIIHIII (111COllti,1UC11
"Bunuri"):
1.2.1.
,111COfIIIlHI,lfO Illllnlt "llul .1",
(denumirea)

77"--:---:-...,-----,--,-....,,----,,--,-,-,..-...,--.,...,-------"7"';'....,..........,......-'

44

CAPITOLUL

1.2.2.

111.
Modeledecontracte
,

CAPITOLUL 11I. ModeleO~

"BunlJl ".2".

1.2.3.

(, .

mul total de valabilitate prezentului tt di mmtul


ztului tt.
2.2. Livrarea Bunurilor se efectueaza partide aparte ' termene:
2.2.1. 8unul .1 se livreaza i fiecare zi ' orele
, i partide
_
bucati (kilograme etc).
2.2.2. 8unul .2 se livreaza lunar, iid cu
i '
:
!uni, partide
ui (kilograme etc).
2.2.3. uul .3 se livreaza trimestrial, id cu
'

flecarui trimestru, partide clte


buca\i (kilograme etc).
. Ordinea livrarii 8unurilor
3.1. Livrarea Bunuilor se efectueaza de Furnizor i expedierea uul
.
3.2. Livrarea 8unurilor

se efectueaza

--..,.,--:----:-~-:-7"-

(...,

()

3 . rurnizorul

este obIigat sa-I prin -:----:---;-;,------;__


(.- etc)
oxpedierea Bunuilor:

:1,3,1 Nu mai tlrziu de


(,

zile.luni)

(,

zile,luni)

.! 3.2, Nu mai tlrziu de


:1,3,3. Nu mai tirziu de

i ' incarcarea

Bunului .1

i ' i

uului .2

' uului .3

(,zile,luni)
este obIigat sa idlis

! : tu asigurarea

-;-:-:-::-:;::-:--;--

()

3.4.2. La primirea Bunului .2 ..

-:---;-:-:

()

3.4.3. La primirea uului .3

----:-::-,...()

3.5. uuil primite de trebuie sa fie mit de li ]


';;:
3.5.1, uul .1 timp de
3.5.2. uul .2 i timp de
3.5.3. uul .3 i timp de __

.
zile.
luni.

n umita conti nua

, tivid baza -,----,-:---:---,------,,---..,..--'


(statutului,., procuriietc.)
de parte, i
, numita continuare
(denumireaintreprinderii.organlza1iei,
... pers.fiz.)
.", persoana
, activind baza
_
(..., )
(slalutului.ui )
de alta parte, au incheiat ztul contract despre :
1. Obiectul contractului
1.1. Furnizorul, exercitind activitatea de tit,
sc obIig~ s 11<111S1111til
tmul stabilit de prezentut contract marfurile produsc sau <:Jhizl\ll1l (10 (11
pentru folosire activitatea de antreprcnorial,
[ ll1,l,\!mlll
',(\
obIiga sa :?;sa achite .
1.2. Dumi, titt, calitatea :?; ! marfii se stabilcsc [ fl11ilrlt CII
.1, este parte itgt prezentului contract.
2. dil de furnizare
2.1. Furizul efectueaza
livrari umi [ baza undei consenzi
din
.
Furnizorul efectueaza livrarea marfii termen de
zile din momentul primirii de ' comenzii volumul, indicat .
2.2. Furnizorul
ftuz
livrarea
marfii cu transportul
auto '
, situat adresa:
...__--------------2.3. Data livrarii se sid data aducerii n',arfii ' depozitul .
2.4. Dreptul de proprietate asupra marfii trece din momentul aducerii marfii ' depozitul .
. Drepturiie ~i oLiigatii1e l
3.1. Cumparatorulin
termen de nu mai tirziu de
zile ' data presupusa 'de
livrare expediaza Furnizorului comanda, i idi:
..Furnizor", s

()

3.4.1. La primirea Bunului .1

20'::
()

(denumireaintreprinderii.organiza(iei.Instltu1iei
sau ... persoaneifizlce)

3.2,3, Bunul . 3-----;---;7~-----

3,4. :
primirii Bunurilor:

1.17. Contract de furnizare

,-,------:----:------,-----;---------:---;-:---,----:,----,----------,----;:----,------.

di:

()

(1()'1!)I()

(denumireadocumentuluiin privintacalitatii:;;;completivita1ii
bunurilor)
~i ' ~
litii i itgitii nu fost indicate i .4.1, 4.3. ale ztului tt, se
cfectueaza de parii di aparte.
5. Alte di
5.1. ztul contract este intocmit exemplare. Ambele exemplare sint identice :?iau aceea:?i putere juridica. La fiecare di \; se afla un exemplar de contract.
6. Adresele juridice, rechizitele de plata,
i tampilele pa'1iior.

. privTnd caracteristici!e

de Furnizor prin expedierea [ cu transport

cu respectarea

(feroviar.naval.aerianetc.)
3.2.1. Bunul .1
-;--~~----_

3,2,2. Bunul .2.

45

4. Calitatea ~i integritatea
4.1. Calitatea ; integritatea Bunurilor livrate trebuie sa -:--,---:--;---;:-:--:-_
(certificatului calitateetc.)
'+.2. Calitatea ; itgitt din partea Funizorului se
_

(denumirea)
, continuare numit .,Bunul .".
(denumirea)
2. Volumul (cantitatea) ~i termenele de livrare
2.1. Termenul total de valabilitate prezentului contract este de
stmii, zile etc.).

contracte

functia)

46

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

- cantitatea ];
- calitatea mafii;
- asotimentul mafii.
3.2. decurs de 24 din momentul Incarcarii : pentru expedierea
Furnizorul este obIigat sa-I ultimul despre I .
' trebuie sa :
- denumirea mijlocului de transpot;
- data Incarcarii;
- denumirea mafii;
- volumul mafii Incarcate;
- data aproximativa de sosire mafii ' depozitul .
] poate fi expediat : prin fax sau Internet.
3.3. stabile~te de sine statator periodicitatea livrarilor, ~i cantitatea ~i asotimentul .
3.4. Fumizorul, efectulnd nelivrarea marfurilor, este obIigat sa completeze cantitatea nerelivrarea de marfuri I termen de __
zile din momentul depistarii neajunsurilor sau acordul
' livrarea ! patide 1 limitele prezentului contract.
3.5. este I drept, in~tiin\indu-I Furnizor, sa refuze primirea .
livrarea fost Intlrziata.
4. Pre!ul i ordinea achitarilor
4.1. Pre\ul mafii constituie
lei.
4.2. Orice modificare : se numai acordul partilor.
4.3. \l mafii indicat I .4.1. include TVA, cheltuielile de transpot ' livrarea mafii
, precum ~i alte cheltuieli ale Furnizorului legate de executarea
prezentului contract.
4.4. efectueaza plata pentru marfa livrata lui prin transferul mijloacelor
b8ne~ti contul de decontare l Furnizorului termen de 1 zile din momentul sosirii
mafii ' depozitul .
5. Calitatea marfii
5.1. Furnizorul garanteaza conformitatea calita\ii mafii livrate cu standardele ~i ! STAS.
6. Predarea-primirea
marfii
6.1. La marfii ! controleaza conformitatea lui cu
indicate documentele de transpot ~i cele de inso\ire (inclusiv prezentul contract ~i
comanda) I privin\a denumirii, tit asotimentului ~i calita\ii.
6.2. La finele procedurii de predare-primire marfii Intocme~te actul
de primire () marfii. Semnarea de actului Inseamna
efectuarea controlului deplin.
7. Responsibilitatile

7.1. cazul livrarii marfii' de calitate necorespunzatoare


este I drept
sa de ' Furnizor:
- reducerea proportionala pre\ului de cumparare;
- Inlaturarea gratuita neajunsurilor mafii 1 termene rezonabile;
- compensarea cheltuielilor sale de Inlaturare viciilor (neajunsurilor) mafii.
7.2. Furnizorul nu livrat cantitatea de marfa prevazuta de prezentul contract
sau Indeplinit cerin\ele Cumparatorului
de schimba marfa necorespunzatoare
I termenul stabilit, Cumparatorul este drept sa ro iuil nelivrate de ' alte
persoane, cheltuielile respective urmTnd fi suportate de catre Fiz.

47

7.3. este drept sa refuze plata calitate ,


iar acestea au fost deja achitate - sa restituirea sumelor .
7.4. cazul Incalcarii de Furnizor termenelor
de livrare, l
penalitate de
% din costul partidei de pentru
fiecare zi de Irzi.
7.5. Rsilitil Partilor I alte cazuri se stabileste conform legislatiei 1 viqoare
8. Ordinea siiii
litigiilor
8.1. Toate litigiile, din prezentul contract, urmeaza fi slit judecatoria
-.
9. Alte di
9.1. Prezentul contract intra vigoare din momentul lui de Parti ~I
sa fie valabil '
.
9.2. Toate modificarile ~i la prezentul , trebuie sa fie i'ntocmite
scris ~i semnate de parti.
9.3. Motivele rezilierii ~i i'ncetarii prezentului contract se stabilesc conform
contract.
9.4. Prezentul contract este Tntocmit 2 exemplare - unul fiecarei !
9.5. Drepturi!e de asupra prezentului contract ! fi transmise persoanelor
de numai cu acorduli'n scris al celeilalte parti.
10. Adresele juridice, rechizitele de plata, !
~i tampilele !il.

de furnizare
.

1.18. CONTRACT-CADRU
consumatorului
din "__
"

gazelor naturale

casnic
200_

ANRE .49 din 06.03.2002 cu privire '


Regulamentului pentru funizarea ~i utilizarea gazelor naturale. .1
Partile contractante
Vlnzatorul

reprezentat

legal prin

(numele,

cu sediul [
, str.
denumit in continuare "Furnizor" ~i

func!ia)

, telefon
-,...

--+__

(, prenumele,

aVlnd buletinul de identitate () seria


eliberat la data de
domiciliat

prenumele,

-------

, .
, de
, str.

'

patronimicul)

(Iocalitatea)

_, sc__
, __
, telefon
, jude\ul _
continuare "Consumator", au Tncheiat prezentul contract,

, 1

Date generale
Loculdeconsum~_~-""-""---'
(Iocalitatea.

__

~77~~

strada, numarul,

avTnd actul de proprietate .

, (alte acte prevazute de lege)


Aviz de racordare .__ , din
Dosar tehnic .

"'--""-

__

"'--

__

bIocul, scara, ctajul. apartamentul,

, emis de
_

~~

nr.tol()(Cm )

, contractul do ltit
_
_

48

Tipul aparateJor utilizate, functioneaza baza de gaze naturale:


m;i de gatit tip
,
ochiui,
unitati;
cazan de 'Incalzire tip
,
uiti;
'Ilzit de volumetric tip
uiti;
soba de Incalzit gaze tul
, __
uiti;
ilzit de instantaneu
__
uitti etc.
Suprafata de Ilzi
2.
Numarul de locatari
, ilusiv Ilsii
himtul de sumului de gaze tul tip
.
proprietate
, uiti
datele il ale echipamentului de
Data ultimei verificari metologice
termenul de valabilitate

49

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

CAPIOLUL 111.
Modele de contracte

caz ] .furizului"
.efectuat sistarea, . obIigat sa 'Intocmeasca
actul de sistare furnizarii gaze.lor.:ln - :exemplare 1(-clte~,unul:t'fi,,r:t),
indiclndu-se act :;;i motivele sistarii;
i) sisteze furnizarea gazelor natuale consumatorului.
deconectare, I cazul:
_ neachitarii In decus de 10 zile calendaristice

preTntimpinat prin avizul de

din data limita indicata I ,

. pentru gazele l consumate;


_ refuzului repetat i documentat de permite accesul reprezentantilor
furnizorului
(uitii de distii) pentru citirea indicatiilor i contolul echipamentului de ,
sau Tnlocuirii utilajului uitii de distrib!J\ie, dar se afla -

tt consumatorului;
_ cazul I contractul de furnizare gazelor naturale Inregistrat numele altei persoane fizice declt proprietarul legal l imobilului :;;i acesta din refuzat sa

_
,
_
_

Obiectul i durata contractului


Art. 1. Obiectul rezida I funizarea gazelor naturale la locul de consum
~i glmt rela\iilor dintre fuiz :;;i snt ivid dii de furnizare :;;i
consum, facturarea :;;i plata pentru volumele de gaze naturale sumt.
Art. 2. Utilizarea gazelor naturale se va face I scopuri menajere. utilizarea telor specificate prezentul contract.
rt.. Contractul de funizare gazelor naturale este 'Incheiat pentru de timp
__________
(dtmit sau . la solicitarea Consuma\orului), este Intocmit I exemplare, l pentru fiecare parte :;;i intra I vigoare I
momentul lui de ambele parti.
ObIigatii1e i drepturile
furnizorului
Art. 4. Furnizorul ! obIiga\ii :;;idrepturi:
) sa furnizarea gazelor tul I termen de ii zile lucra\oare de la data
prezentului contract :;;i sa furnizeze consumatorului gaze naturale de calitatea
corespunzatoare
standardului GOST (STAS) - 5542-87;
) sa asigure funizarea gazelor naturale l la robinetul de siguran\a, I mod conti :;;i la siu stabilita de normele tehnice I vigoare;
) lunar consumatorului factua de plata pentru gazele naturale consumate,
indiclnd [ data limita de plata acesteia. Volumul de gaze naturale facturat este
stabilit prin citirea lunara indica\iilor echipamentului de masurare de catre reprezentatul furizului (unita\ii de distribu\ie) sau conform normelor I vigoare I cazul ,
consumatorul dispune de echipament de masurare;
d) sa previna consumatorul, l u\i trei zile lucratoare inainte, despre Intreruperile
programate pentru efectuarea lucrarilor planificate de profilaxie :;;irepara\ie \ de
distributie gazelor natuale, indiclnd intervalul posibil de Tntrerupere;
) sa efectueze recalcularea pla\ii pentru gazele natuale consumate I cazurile documentar confirmate de consumator :;;i prevazute de legisla\ie;
f) dupa sistarea furnizarii gazelor natuale, ceruta de consumator, sa reia funizarea
termen cinci zile lucratoare dupa primirea, Tr,'scris, solicitarii;
g) sa aiba acces la echipamentul de masurare, indiferent de locul amplasarii lui;
h) sa sisteze imediat funizarea gazelor natuale consumatorului: la depistarea consumului fraudulos, Tncalcarea tehnic;i secL,;,ita\ii :;;i regulilor de utilizare gazelor (folosirea
instala\iilor neautorizate, amplasE',<:'''' construc\iilor re\elele de gaze etc.). 1 acest

7ncheie contract de furnizare gazelor naturale;


j) sa aplice prevederile legisla\iei i recalculeze volumul de gaze naturale consumate 7 cazul depistarii consumului fraudulos din partea consumatorului;
Nota: Consum fraudulos se considera sustragerea de gaze naturale d;n reteaua de
gaze prin deteriorarea echipamentului de masur",re, modificarea neautorizata schemei
de conectare echipamentului de masurare, ruperea sigiliilor acestuia, interventia
functionarea normala echipamentului de masurare, pin diferite metode fara deterio acestuia. conectarea la reteaua de gaze fara evidenta consumului. utilizaea de
gaze natuale
lipsa contractului 7ncheiat cu furnizorul;
h) sa recalculeze consumul de gaze naturale, aplic7nd sistemul ], conformitate
cu Regulamentul pentru furnizarea :;;! utilizarea gazelor natuale;
i) restituie datoriile fata de consumator l la data rezilierii contractului.

Drepturile :;;iobIigatii1e consumatorului


Art. 5. Consumatorul ' dreptui :;;iobIiga\ii:
) sa consume gaze natuale 7 conformitate cu prevederile prezentului contract;
) solicite furnizorului compensarea
prejudiciilor (materiale ~i morale) cauzate 7
rezultatul Tncalcarii prevederilor prezentului contract sau l legislatiei;
) sa achite integral plata pentru gazele naturale consumate la data limita indical"
:
d) sa nu modifice

instalatii1e de utilizare :;;i Tncaperile unde ele Slnt amplasate

far

acordul furnizorului (uitii de distributie);


) sa nu racordeze la instalatia sa de utilizare instalatii1e altor consumatori;
f) S3 permita accesul liber delegatului furnizorului (unitatii de distribu\ie), la prezenlar legitima\iei de serviciu :;;i comunicarea scopului vizitei sale, pentru controlul :;;i citirea
indica\iilor echipamentului de masurare :;;i la alte instala\ii ale sistemului de gaze s7nt
instalate proprietatea consumatorului, precum i verificaea respectarii prevederilor
contractuale.
Rezultatele

verificarii

efectuate

de catre delegatul furnizorului

(unitatii de distribu\ie)

vor fi specificate 7 fi~a de control, anexata la t~t;


g) s5 ,."~';\leZe intacte echipamentul de masurare :;;isigiliile acestuia;
h) sa solicite ezilierea contractului I caz de 7nstrainare imobilului sau;
j) S3 sesizeze l mai scurt timp funizorul7n cazulln depisteaza este dete
riorat echipamentul de masurare sau violat sigiliul;
k) 1 zl lipsei echipamentului de masuare, sa informeze scris furnizorul (unitatca de distribu\ie), 7 termen de trei zile lucratoare, despre modificarea suprafetei de

50

CAPITOLUL 11,.Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

. Tncalzire,"schimbarea numarului de /
dreptului ' Tnlesniri ~!
alte influenteaza asupra consumului de gaze ~! plati10r respective. Recalcularea lii pentru gazele consumate va efectua din momentul suvenirii
modificarilor .

caz consumatorul este obIigat achite integral plata pentru volumul de gaze naturale
consumat. prezentului . asemenea, va fi suspendata de furnizor pentru 15 zile calendaristice cazul deconectarii de la de gaze instalatiei
utilizare consumatorului.
Art. 17. Prezentul contract va fi reziliat:
) la scris consumatorului, Tnaintata furnizorului cu l i 7 zile calend Tnainte de data rezilierii contractului de furnizare gazelor l;
) fost suspendata contractului de furnizare gazelor naturale
de 15 zile, drept rezultat l sistarii furnizarii gazelor naturale consumatorului
:;;!acesta nu Tnlaturat neregulile au dus la sistare.
cazul depunerii cererii de reziliere contractului de furnizare gazelor naturale
consumatorul este obIigat sa achite integral plata pentru gazele naturale consumate de
l la data rezilierii.
Art. 18. Rezilierea prezentului contract drept sistarea alimentarii cu
gaze naturale, prin l ! apropiat robinet de la punctul de delimitare, la Tncheierea
unui nou contract.

Rsslit,i
contractuale
Art. 6. Furnizorul este responsabil de obIigatiunilor asumate fata de sumator, conform prevederilor prezentului contract ~! legislatiei , vigoare RM.
Art. 7. Consumatorul
prevazuta de prezentul contract ~!
legislatiei cazurile :
) nu achita la timp plata pentru volumul de gaze naturale consumat;
) , procesul de consum, ! ale parametrilor de calitate ~i siguran\a,
conduc la Tntreruperea furnizarii gazelor sau pericliteaza continuitatea alimentarii;
) se consum fraudulos.
Prevederi specifice
Art. 8.
cazul consumatorul sa utilizeze gaze naturale :;;! [) alte puri declt cele menaj, prin arderea lor la aparatele specificate ., l va solicita
gazelor naturale pentru aceste scopui ~! depune
Irnizor, este obIigat s8-i ofere un termen de zece zile calendaristice.
. 9.
cazul modificarii de consumator datelor generale indicate contract
( lipsa cchipamentului
de la consumator), plata se calculeaza de la data
Tn~tlin\~rli scris furnizorului, [ caz de neTn~tiintare - de la data ultimului control,
dar nu ; mult de un .
Art. 10. Furnizorul (unitatea de distii) este responsabil de instalarea, exploatarea,
, verificarea reglementara :;;!Tnlocuirea echipamentului de . Cheltuielile pentru aceste sevicii sTnt suportate de furnizor.
Art. 11. parcursul perioadei de verificare echipamentului de , consumatorul va achita consumul de gaze conform tarifelor ~i normelor de consum vigoare. rioada de verificare echipamentului de nu depa:;;i 1 zile calendaristice.
. 12. Furnizorul sista furnizarea gazelor naturale consumatorului din motivele
stipulate art. 4, litera h) :;;!').
Art. 13.
cazul deconectarii instalatiei de utilizare consumatorului
din motivele
stipulate art.4, litera h) :;;!i), reconectarea ! la re\eaua de gaze se va efectua numai
dupa consumatorul Tnlatura Tncalcarile depistate, va achita datoriile :;;!plata pentru
reconectare.
Art. 14. Furnizorul :;;iconsumatorul nu poarta raspundere pentru obIigatiunile asumate
cazul unor circumstante de forta majora.

'

'

'

Modificarea
contractului
Art. 15. Prevederile prezentului contract cadru sTnt obIigatorii pentru partile contractan( :;;!nu pot fi excluse sau modificate, dar pot fi completate cu acordul scris l ambelor
p~rIi :;;; corespundere cu legislatia vigoare.
Suspondaroa
actiunii contractului
i rezilierea
1\1 t 1G. I\C\lur1OB ztului contract de furnizare
l! () por 10,1f1,1 (10 tlJt1p, dar ll ; mic~ de luna,
,IIIIHI';;' II/llIl/orllllll
CII l plJ\ir1 7 1110calcndaristice

lui
gazelor naturale va fi suspendata
la scris consumatorului
Tnainte de data suspendarii.ln
acest

'51

'

Sli litigiilor
Art. 19. Partile vor sli prin negocieri litigiile .
cazul , litigii!e
nu pot fi prin negocieri. partile se pot adresa ' ANRE sau . de
judecata.

'

Alte clauze
Art. 20. Consumatorului i se interzice sa ridice , sa depoziteze materiale :;;
sa execute subterane traseele retelelor de gaze naturale ale furnizorului
pot obstacole, pericol via\a sau Tmpiedica furnizorul sa efectueze
de exploatare ~! intretinere instalatiilor -! ,
Art. 21. Incheierea, prelungirea sau suspendarea actiunii contractului de furnizare
gazelor naturale se efectueaza de fiz fara plata de la
.
Art. 22.
situatii1e nu sint prevazute prezentul contract, partile se supun vederilor Regulamentului pentru furnizarea :;;i utilizarea gazelor naturale ~i legislatiei
vigoare.
Art. 23. Partile de comun acord convin asupra urmatoarelor preyederi:

'

Furnizor

Consumator

CAPITOLUL
111. Mod";,,decontracte

52

CAPITOLUL
111. Modeledecontracte

1
/ Cantractu/ de fumizare gaze/ar natura/e
cansumatarii casnici
FI$A D CONTROL
Consumatarul
Adresa
Tipul contorului

Denumirea

Data

Indicatiile
cantarului

Observa~ii

Numele ~i
func\ia cantralarului

: de
) pentru consumatorii

lel.
.

.'- ,.1'

.'

..

,~:.:1:
1.9.~NliR-DRU" '.~"".

de furnizare energiei electrice


:

din "__

"

consumatorul
.

casnic

'200_

NR.48 din 05,03.2002 cu privire ' ro


Regulamentului pentru funizarea ~i utilizarea gazelor naturale.

_
_
_
Semnatura
cantralarului

53

.l

Prezentul contract este incheiat it

Semnatura
cansumatarului

. 2
utilizae pentru determmarea cansumu!ui
de gaze dupa sistemu! !

casnici

, ) legal prin
(denumireafurnizorului)
-,-_--,-:--::---:--;-' cu sediul
denumit(a) i'n continuare Furnizor,
(numele,, func\ia)
(Iocalitatea,,.)
;;i
avind buletinul de identitate(pa;;apotul)
(numele.penumeleconsumatorului)

cod personal
eliberat ' data de
de
oficiul
, domiciliat(a) i'n
str.
. __
.__
.
_
(Iocailtatea)
judetul
denumit(a) continuare Consumator.
1.Date generale
1. Loculdeconsum
__~~~_~~_~~~~_~
__ ~_~77~~~
Uude\ul,comuna,localitatea,strada,numaul,bIocul,apatamentul.numaulde telefol1)
avlnd titlul de proprietate .
' contractul de i'hii .__
din
sau alte acte legale
.
2. Avizul de racordare (pentru noii consumatori) .__
din
emis de

Nr.
d/a
1
2
3
4

5
6
7

8
9

Aparatele de utilizare
~i de gtit (in lipsa apei calde de cansum)
;i de gtit (Ia alimentare cu calda de cansum)
Incalzitor de instantaneu (pentru lacala
apei calde menajere)
termica de
Cazan de incalzire cu bailer
Cazan de incalzire In lipsa bailerului
Incalzitar de valumetric (utilizat pentru ilzi)
Incalzitor de valumetric (utilizat pentru apei
calde menajere);
S de incalzire cu gaze

Numarul arelar de utilizare


zi
in periaada
in perioada
de v
de ilzi
6
8
7
5
6

12
12
10
16

6
6

) Pentru celelalte categarii de cansumatori ! de pentru determinarea


sumului de gaze dupa sistemul pau;;al se stabili i cantractele :.

. Echipamentul de (contorul): tipul


.
. amperajul
____
, data ultimei verificari de stat contorului
este proprietatea
_________
;;; este primit de Consumator pentru ;;; ului de energie electrica.
4. Puterea
kW.
5. Tensiunea de alimentare
.
11.Obiectul i durata contractului
Art. 1. Obiectul cantractului este funizarea
de consum specificat i'n date generale,
At. 2. Contractul de funizare energiei
timp
(nedeterminata sau
este intocmit exemplare, unul
mamentul lui de ambele pai\i.

energiei electrice Cansumatarului,

la locul

electrice este Tncheiat pentru durata dc


determinata ' salicitarea Consumatarului).
pentru fiecare pate ;;i intra vigaare din

111.ObIigatii1e i drepturile Furnizorului


At. . Furnizorul : obIiga\ii:
) sa furnizeze fiabil energie electrica , mod cantinuu. ' tul de comutare instalat imediat dupa echipamentul de . ' parametri de calitate
1 conformitate cu standardul vigoare;
) sa restabileasca. l mai scut timp posibil. furnizarea energiei electrice caz de
intreruperi gmt sau alte deranjamente survenite i'n electrica unita\ii
distribu\ie;

CAPITOLUL
111.
Modeledeccntracte

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte
) sa ! (pdn'telefon::iass~media etc.) despre intreruperile pogramate l i 3 zile calendaristice 7nainte, indic7nd intevalul de 7ntrerupere;
d) sa iunar Consumatoruiui, 7 baza indicaiiiior contoruiui, factua pentru plata
energiei eiectrice ' tariful , vigoare aprobat de ANRE ~i sa prezinte consumatoruiui factura cu l i 10 zile'calendaristice 7naintea expirarii termenului limita de
piata factuii, indicat , aceasta;
) sa determine consumui de energie eiectrica conform consumului mediu ziinic.
inregistrat parcursui perioadei precedente de facturare sau perioadei ulterioare,
dupa restabiiirea evideniei consumului de energie eiectrica, cazui 7 contorul s-a
defectat nu din vina Consumatorului;
f) sa reconecteze instalaiia de utilizare Consumatorului ' reieaua lui ~i sa
furnizarea energiei electrice 7 termen de 5 zile calendaristice de ' data depunerii cererii
de Consumator, inlaturarea de acesta tutuor motivelor au dus
' deconectarea instalaiiei de utilizare Consumatorului de ' electrica unitaiii
de distribu\ie ~i achitarea plaiii pentru reconectare;
g) sa prezinte, ' Consumatorului, informa\ii cu privire ' istoricul de consum.
lil ~i litil calculate ,?iachitate;
h) 5 operativ ' 5e5izarile ,?iiil :
i) sa recupereze prejudiciile materiale ~i morale cauzate Consumatorului;
j) sa datoriile avute fa\a de Consumator, ' data rezilierii contractului;
k) monteze un alt echipament de 7 locul celui se , parcursul perioadei testarii reglementare echipamentului de .
At. 4. Furnizorul ! dreptui:
) 5 verifice ~i sa constate de prevederilor contractuale cu privire ' puterea ~i cantitatea de energie electrica :
) sa recalculeze consumul de energie conform si5temului : 7 zul depistarii consumului . in cazul deteriorarii vizibile echipamentului de
~i violarea 5igiliilor acestuia din vina , perioada de timp pentru
calcularea cOn5umului de energie electrica, conform si5temului pau,?al, 5 lua
consideraiie de ' data ultimei citiri indica\iilor ecilipamentului de ma5urare, dar nu mai
de trei luni. in celelalte cazuri ale cOn5umului fraudulos perioada de recalculare nu
poate fi mai dec/t termenul de pre5crip\ie, conform legi5laiiei;
) 5 includa 5uma cauzata de eori de facturare, sint defavoarea Funizorului,
, plata pentru luna viitoare cind f05t depi5tata . Furnizorul nu e5te drept 58
li cauzate de diver5e eori cazul , acestea au fost depistate dUP8
perioad8 mai decit durata de prescripiie, conform legislaiiei 5au
cazul ,
nu 5 poate demonstra ! momentul (Iuna, ziua) comiterii erorii;
d) sa aplice COn5umatorului liti, pentru fiecare zi de 7ntirziere ii pentru
energia electrica cOn5umata, conform legisla\iei;
) 5 deconecteze, din poprie itiv, instala\ia de utilizare COn5umatorului conf articolelor 11, 12 ale prezentului contract.

IV. Drepturile i obIigatii1e Consumatorului


At. 5. COn5umatorul urmatoarele dreptui:
) 58 8 de ' Funizor informa\ii privind i5toricul de cOn5um, pl8\ile ~i penalita\ile
calculate ~i achitate;
) 5 de ' Funizor, conformitate cu Regulamentul pentru funizarea ~i utiliz energiei electrice :;;i legi5la\ia , vigoare, prejudiciilor materiale ~i morale

55

cauzate,din ,vina,acestuia sau d,fu.iz energiei electrice ' parametri de calitate.ce


nu corespund standardului vigoare;
) sa solicite suspendarea ac\iunii contractului ~i sistarea funizarii energiei electrice
pentru de timp nu mai de luna;
d) sa fie prezent ' contolul ~i testarea contorului energia electrica
de el.
At. 6. Consumatorul.are ' igii:
) sa consume energie electrica numai pentru menaj;
) 5 achite integral ~i ' termenul indicat , factura (carnetul) de plata contravaloarea
energiei electrice consumate;
) 5 imediat funizoulin legatura cu orice depisteaza
contorului sau cind depi5tat violarea sigiliilor;
d) sa rezilieze contractul de funizare energiei electrice c7nd l nu mai ie de energie electrica ~i achite Furnizorului integral plata pentru energia electrica

:
) fara acordul prealabil l furnizorului, 5 nu permit8 altor persoane 5 racordeze
' instala\ia :
f) sa Furnizorului, abilitaii cu funciii :
~i ' prezentarea legitimaiiei, scopul inspectarii ,?icitirii indicaiiilor contorului, precum
,?i ' alte in5tala\ii Furnizorului 5int in5talate proprietatea Consum< torului;
g) S8 intacte contorul ,?i 5igiliile aplicate, precum ~i alte instala\il ! rurni70ruiui aflate poprietatea Consumatorului;
h) sa nu inteven\ii utilajului re\elei electrice unitc'\\ii do distrlbu\i~,
i) S8 nu altor persoane sa intevina ' sau ' instalt:l\il <10 1 lIrlll/()1
ului, aflate proprietatea Consumatorului;
j) 58 in5taleze :;;i58 utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj, matori
normelor tehnice;
k) 58 un nou aviz de racordare ' electrica unita\ii de distribU\io 711
de modificare puterii contractate ~i 7 cazul inteniioneaz8 58 utilizeze energia
electric8 pentru alte nece5ita\i decit cele de me.naj.
V. Rssliti
contractuale
At. 7. Funizorul, , conformitate cu legi51atia , vigoare, restitui 5uma perceput8
suplime'ntar de ' COn5umator ~i pr~judiciile materiale ~i morale, cauzate n5umatorului
prive'?te funizarea energiei electrice.
At. 8. Repararea prejudiciilor, legate de funizarea energiei electrice, 5 efectua \..
re5pectarea urmatoarelor di:
) COn5umatorul anun\at , 5cris Furnizorul , termen de 3 zile lucratoare de la data
depi5tarii incalcarii parametrilor de calitate energiei electrice 5au re5tabilirii furniz8rii
energiei electrice dupa intreruperea neprogramat8;
) Consumatorul pus ' di5z furniz~rului toate datele legate de sus\inerea
reclama\iei :;;i de5pagubirilor.
At. 9. Furnizorul nu poata ra5pundere pentru nerespectarea obIiga\iilor contractuale
, 5itua\ii de f18 ma~or:'i.
At. 10. Consumatorul daunele justificate., '- produs , cazul
utilizarii receptoarelor electrice, pericliteaza calitatea energiei electrice 5au continuitatea funizarii energiei electrice altor consumatori.

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

VIDeconectarea\i
reconectarea ~a'reteaua. electrica instalatiei de utilizare
Consumatorului
At. 11. Funizorul va deconecta imediat instalatia de utilizare consumatorului casnic
de ' reteaua
uittii" de distributie urmatoarele cazuri:
,
) depistarii'consLJmului fraudulos;
!)) conform ! Inspectoratului Energetic de Stat.
At. 12. Furnizorul este drept sa deconecteze instalatia de utilizare lui casnic, preintimpinat prin avizul de deconectare, de ' electrica unitatii de
distii, ! cazuri:
) neachitarea decurs de 20 de zile calendaristice de ' data limita, indicata
factura, lil pentru energia electrica :
) refuzul repetat ~i documentat de permite accesul reprezentantilor furnizorului
(unitatii de distributie) pentru citirea indicatiilor ~i controlul echipamentului de .
sau inlocuirea utilajului uitii de distii, dar se afla
proprietatea consumatorului;
) cind cantractul de furnizare energiei electrice este numele unei persoane
fizice, alta decit poprietarul legal ! imobilului ~i acesta din urma refuzat sa incheie
contract de furnizare energiei electrice.
At. 13. Furnizorul, de asemenea, V2 deconecta instala\ia de utilizare rului casnic de ' electrica uitii de distribu\ie, ' Consumatorului,
l mult 7 zile calendaristice, de ' data inregistrarii cererii, scris, depuse de
Consumator.
At. 14. Oeconectarea instala\iei de utilizare Consumatorului se va efectua din contul
Furnizorului. Pla!a pentru reconectare va fi de Consumator instala\ia de
lltilizare fost de ' electrica unita\ii de distii conform olelor 11, 12 ~i 13.

in . .-
contractului de furnizare,a energiei electrice
sumtrul\st'ig(s"'hititgl
l'ti pentru energia electrica
de l i ' data rezilierii.

56

VII. Modificarea contractului


1\11. 15. Orice completare prezentului contract este valabila numai se face i
$; de ambele par1i.
VIII. Suspendarea ac'iunii contractului
~i rezilierea acestuia
Arl. 16. prezentului
contract de funizare energiei electrice va fi
suspendata de limp, dar nu mai mica de lun~, ' 1 scris
Consumatorului
depusa Furnizorului cu l putin 7 zile calendaristice iit de
dala . in acest caz Consumatorul
es'te obIigat sa achite integra.l plata
pentru titt de energie electrica . prezentului tt
de funizare energiei electrice, de asemenea, va fi suspendata de Furnizor pentru 15 zile calendaristice
cazul de ' electrica
instala\iei de utilizare Consumatorului
conform articolelor 11, 12 ale p~ezentului
contract.
Art. 17. Prezentul contract de furnizare energiei electrice va fi reziliat:
) ' , 1 scris, Consumatorului depusa Furnizorului cu l u\i 7 zile calendaristice Inainte de data rezilierii contractului de furnizare gii electrice;
) dupa fost suspendata ac\iunea contractului de furnizare energiei electrice
perioada de 15 zile, drept rezultat l deconectarii instala\iei Consumatorului de '
e\eaua electrica unita\ii de distii ~i Consumatorul nu inlaturat cauzele au
(1us la deconectare;

57

IX. Sli.flictl
At. 18. conflictele nu fi solu\ionate cale amiabila de , umatorul, cit ~i Furnizorul dreptul sa apeleze ' Agen\ia Na\ionala pentru Rglmt Energetica (ANRE) sau sa se adreseze instan\a de judecata.
. Alte clauze speciale
At. 19. Consumatorului i se interzice , traseele liniilor electrice ale uitii de
distribu\ie, sa ridice stu sa depoziteze materiale, precum ~i sa execute lucrari
subterane ! obstacole, pune pericol via\a sau impiedica Furnizorul sa
efectueze de exploatare ~i intre\inere instala\iilor ce-i .
At. 20. Instalarea, exploatarea, testarea reglementara, deservirea, ~i
inlocuirea contorului se efectueaza din contul Furnizorului, conform legisla\iei vigo.
Art. 21. incheierea, prelungirea sau suspendarea ac\iunii contractului de furnizare
energiei electrice se efectueaza de Furnizor fara plata de '
Consumator.
At. 22. in situa\iile nu sint prevazute prezentul contract, par1i1ese supun vederilor Regulamentului pentru fuirnizarea ~i utilizara energiei electrice ~i legisla\iei i
vigoare.
At. 23. Alte '
_
Furnizoru'j

Consumatorul

Durata de utilizare pentru facturarea !


consumului de energie electrica, valabila
pentru toate categoriile de consumatori

90
30
180
180

I
de limitare

360

180

720
360
15

720
180
15

.~t
58

N"

111.Modelede

CAPITOLUL

:<

, _ .;~~9~~

,~

'.~~"

111.Modelede contracte

.,..--. ~-~~
....~
--.- --,_ ~ !I:~W~~~,1'li,iama.#f>'"':!"vr
.
...

',>:-

10. Masini electrice (oli'te d;'o~tit)

11. Aspiratoare de
12. Masini de spalat ufe clasice
13. Masini de spalatrufe automate
14. Radiatoare electrice (calorifere )
15. Masini de spalat vase
16. electrice
17. de oiine
18. Uscator de
19. Ondulator de
20. Masini de
21. Risnita cafea
22. Filtru cafea
23. Mixer
24. Ventilator bucatarie
25. Ventilator
26. Friaider fara termostat
27. Friqider cu
28.
29. Boiler (in lio5a aoei )
. (indiferent tip) pentru iriaatii
31. electrica
32. Ciocan sau oistol oentru lioit
~~. de sudura
34. Incalzilor instantaneu : la robinet
35. de radio indiferent tioul
3G. Pik-uo-uri idiferent de lio
37. Maonetofoane
38. v
,39 Masina cusut electrica
~
Termoalonioare
41. vibromasai
42. Vibrator acvariu
43. incalzitor acvariu
44. Storcator fructe
45. Videocasetofon
46. de lumini
47. Antena TV de cu amplitudine
48. Calculator personal simplu
49. Calculator oersonal :
50. Aoarat ultraviolet
51. electrica
52. ! foto
53. uscat foto
54. Grill electric
55. dispozitive
56. Masina de tocat
57. ;i de scris electrica
58. Bormasina
59. electric
60. Comoesor
61. electric
62. Struna electric
63. Statie emisie receotie
64. IC;zGtar

CAPITOLUL

~ 1

!~,

'
"",

.0

'

"'."

30
10
20
50
180
20
20
150
15
10
10
20
20
10
150
20
720
10
150
10
60
5
5
5
5
5
5
5
30

150
10
12
30
30
10
15
5
5
5
5
5
5
30
30
720
180
180
90/90
210
30
10
20
50
180
20
20
120
15
10
10
20
20
10
120
20
720
10
150
10
60
5
5
5
5
5
5
5
30

10
10
10
10

10
10
10
10

150
10
12
30
300
30
50
15
5
5
5
5
5
5
-

360
90
90
-/180

I
I

10
10
10
100
5
720
20
l'

_. _~~, ~'~"~

11. economici
l11L_Becuri in , ;
I 79. lIuminat vitrina 5! firme luminoase
180. Iluminat de paza
. 81. Receptoare de
82. electrice la frizerii '
83. ! de protectie 18ateliere foto
84. Fiare de oentru activitati.productive
85. umplut sifoane
86. ~arat umplut 2
87. A~arat
88. Aparat fax telex
89. Masa de incercat radio V, !
90. Friqidere si conqelatoare cu termostat:
- absorbtie
compresor
91. Lada friqorifica
92. Cuptor tobe ()
93. Friteuza
94. Plita
95. Gcil electric
96. $i tocat
97. Boiler clasic
98. Jncalzitor instantaneu la robinet
99. Filtru cafea
100. Ceainic electric
101. ~8rat dozator de sucuri ()
102. dozator de

24Q

__ =

103. Alte receptoare electrice (inclusiv electromotoare)

pubIic

I~

~OO

111.Iluminatul

-- .

10
)
Se stabjl()~!(JtJo C,IIII\
ftlf'C\I(\ (j(\
...mul
<10I\JIIII

4()()

1Ol1
1;10
?,IQ
200
240
720
240

-- .

;>
IJ

-...

301)

',()I)

1(10

4.-'0

210:
)IjQ

240
720
240

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
90
90
350
350
350
350
500
500
500
500
500
500
300
500
Se stabile~te de
furnizor in func\ie de
reqimul de lucru
Se stabile~te lunar ,
func\ie de programul
oficial de aprindere ~i
de stinqere

Nt.
1. Prin lunile de . se inteleg lunile octombrie-martie
considerate luni de vara.

inclusiv, iar restul lunilor sint

2. Pentru receptoarele necuprinse in prezentul rJuratele de utilizare vor fi


stabilite prin asimilare.

CAPITOLUL

60

CAPITOLUL

111.Modele contracte

2.1. Contract de schimb

( indicat denumirea

______

. numita continuare

200

(.. . )

. de , ~i ---;'7--,...-----;---.

activind / baza
(statutului.

numita continuare

htii.

etc.)

(denumirea

. 11", persoana

aleasa de parti pentru sli

lili9iilor)

5.1. Orice modificari 9i ': ' prezentul contract sint valabile ele sint
. SClS 9i smt de im:i ai . Anexele Iz.
prezentul contrac!s'0nstituie
parti integrante ale lui.
5.2. Prezentul conlract este intocmit exemplare. Ambele exemplare sint identice $i au juridica. La fiecare din paii se afla un exemplar de contract.
6. Adresele [, rechizitele de plata, i tampilele pal1ilor.

. 1". persoana _..,--_-:-...,..----;- __ .

pers. jur.)

~i locul iii judecatoriei.

5. Clauze finale

Ilocalitatea)

(denumirea

61

4.2. [ cazul imposiqilitaiii de sli Jitigiilor calea.negocierilor.


realizarea caii extrajudiciare de sli litigiilor pati1e ' transmit spre soluiionare

2. SCHIMBUL

_...,..-_-,...

111.Modele de contracle

pers. .)

, activ/nd baza
(n.p.p .. func\ia)

.,.-_-,--,... __
(statutului.

.,--_---,

hotarirei.

. de alta pate, au incheiat prezentul contract despre

procurii etc.)

:
1. Obiectul contractului
1.1. Patea 1se obIiga sa Pariii 11, indicata .1.2 l prezentului ., iar Patea 11se obIiga sa transmita Pi3r\ii 1, indicata .1.3.
1.2. Prin afa, transmisa de Patea 1,se intelege:

(denumirea

marfii)

_...,....----,_. l . proprietar este Patea 1, se prin


-,(contract

--,_---,

__

-,

-,...-,-_---,-,-_,.--,titlu de proprietate

mrfii)

proprietar . este Patea 11, se prin


justificative

"7"-------...,..-----,-,------,---,-----,
( -.

tittu proprietatc.

allotului

(vezi Nota 1)

de pamint, se prin

. au
(vezi Nota 2 ~i 3)

(de indicat )

documente

, 91-,---,-,--:-----:-:-----

etc)

(denumirea

200 __

. fiind proprie-tar(i) l

. lotului de pamint, se prin


fiind proprietar(i)

1.3. Prin , transmisa de Patea 11,se in\elege:

Noi, semnatarii de mai jos

(vezi Nota 2 ~i 3)

justificative

cantitate

______

"---

(vezi Nt 1)

(de indicat cantitatea)

documente

2.2. Contact de schimb lotuilor de pamint

semnat prezentul contract despre !:


1. Obiectul contractului
1.1. Prin prezentul contract s-a efectuat schimbullotului
_...,..---,-,__

--,...,..-_-:;--:-...,..-.",--__

;:-::---;---:-

de pamint

cu drept de proprietate

( l bunurilor imobiliare sau ele)


ctc)

2. ObJiga~iile l
2.1. Mafurile trebuie sa fie transmise simultan ,,__ "
200_
2.2. Locu 1tra nsm ite rii fu ri1 este
-;-;--:--;:--:-;---;-...,..-_.,,-::-;-

----,..---..,---,..---,.-,.-...."
(numele.

apartinind

, patronimicul)

12.3. Dreptul de proprietate trece ' fiecare pate din momentul transmiterii marfii celelaltei .
. Responsabilitatile
Pal1ilor
3.1. Pentru incalcarea : parti obIigatiilor prezentului contract, patea ~i-a
incalcat obIiga\iile trebuie sa achite celeilalte parti de
_
% din suma contractului 9i penalitate din calculul __
% din suma contractului pentru
fiecare zi de intirziere.
3.2. Masuile de . neprevazute
de prezentul , se
conformitate
cu normele legisla\iei civile valabile teritoriul RepubIicii
Moldova.
3.3. Plata penalita\ilor nu elibereaza patea, incalcat obIiga1ii1e sale, de ' ecutarea '.
4. Ordinea solutionarii
litigiilor
4.1. Litigiile ~i divergen\ele, pot ' executarea prezentului contract, vor i
jupa posibilitate solu\ionate calea negocierilor dintre parti.

(cu situarea

cu drept de proprietate _--,(numele,

( indicat locul transmiterii)

cu lotu 1d t -:;------:---:--~-,---;-::.,---_:_::__:_7"7"'"'
l bunurilor

...,..--,...---,--,--,prenumele.

--__

(numele.

, . cadastral

-,-,.--_

patronimicul)

(, )

_
(destina\ia

prenumele.

, ~i este situat

(. .. ha)

pamintuile

sau 810)

patronimicul)

1.2. Lotul de pamint urmeaza fi schimbat _.,.. suprafata de

imobiliare

acordat (procurat) pentru __

paminturilor)

-,-_.....,....,....,...-,-,,
__
(scopul folosirii)

: normativ allotului de ! stitui

conform
(suma in lei)

! ' prezentul contract


Estimarea bunuilor imobiliare situate lotul pamint indicat fost stabilita
de
conform listei generale estimarii , incaperilor
(suma in lei)

9i cladirilor anexata ' prezentul contract.


2. Litigii funciare ~i alte litigii privinta
2.1.
adus ' cuno~tin\a
(...)

lotuilor

de pamint
(np.p)

schimbate
privin\a lotului

CAPITOLUL 111.Modele de

62

:A?ITOLUL

de pamant schimbat de ei exista litigii funciare (sau exista litigii funciare:


)
_
)
_

2.2.

adus

'

cuno~tinta

privinta lotului

(...)

(...)

de schimbat de ei nu exista litigii funciare (sau exista '


)
_

litigii funciare:

. Grevarile asupra loturilor de pamant urmeaza fi schimbate


alte drepturi ale persoanelor
te'1e asupra [)
3.1. lotul de pamint, cu drept de proprietate

(servitute

~i
_

(...)

fost stabilita sevitute de __

.,-----,---:-_

lotul de !!
-

se extind alte drepturi ale persoanelor in legatura cu:


persoanelor :
(denumirea bunului)
lotului de !! (unei parti) unei persoane :
lotului de ! (unei parti) infolosin\a unei persoane (\:
lotului de !! (unei par\i) gaj.
de pamint, cu drept de poprietate _--,-_-,_
(...)

fost stabilita sevitute suprafa\a de

_
(..,

loturile respective
-

ha)

se extind alte drepturi ale persoanelor


:

(denumirea

terte legatua cu:

bunului)

- transmiterii lotului de pam!nt (unei parti) ! unei persoanei :


- transmiterii /otului de pam!nt (unei parti) f%sin\a unei persoanei :
- transmiterii lotului de !! (unei parti) ! gaj.
3.3. ' , grevate de dreptuile altor persoane ~i ! acestor
dreptui, sant indicate , p/anuile (desene/e tehnice) ale lotuilor fi
proceduii de schimb, anexate ' prezentul contract.
4. Restrictiile
folosinta
loturilor de pamint supuse procedurii de schimb
4.1. Asupra lotului de pamint,
cu drept de
(...)

proprietate, se extind urmatoarele restric\ii de folosin(a , legatura cu stabilirea zonelor


sanitare, tehnologice ~i altor zone sau atribuirea lotului de ! ( unei parti) ' terenuri de impotan\a ecologica, recreativa, istorico-culturala:
)
_

4.2. pamanturile lotului, apartinand

cu drept de
(...)

proprictate se extind urmatoarele restric\ii folosin\a i/l legatura cu stabilirca zonel sanitaro, tehnologice ~i altor zone sau atribuirea pamantuilor lotului (unei par\i) '
ptlmintui de impotanta ecologica, recreativa, istorico-culturala:
)

63

_
.__ ~

4.3. Granitele terenurilor, asupra se extind restric\iile de folosin\a, sint indicate


planurile (desenele tehnice) ale loturilor fi pocedurii de schimb,
prezentul contract:
5. ObIigatiile Pa'1i1or
5.1. Schimbulloturilor
de pamint prin prezentul se efecrueaza fara sarea diferen\ei de valoare.
5.2. Prin prezentul contact partile efectueaza schimbulloturilor de pamant, nu se afla sub
interdic\ie ~i sint libere de orice (in afaa de cele indicate , capitolul 3 l prezentului contact) drepturi patrimoniale ~i preten\ii ale pesoanelor , despre ' momentul incheierii contractului
__ ,-----,
~i
nu puteau sa nu ~tie.
(...)

(.., ha)

,- transmiterii
- transmiterii
- transmiterii
3 2. lotul

)
c),

111.Modele de

(...)

5.3. Loturile de pamint se schimba , calitativa existenta.


5.4. Patea, , proprietatea . , rezultatul prezentului contract trece lotul de pamint,
obIiga sa respecte drepturile , capitolul 3 l prezentului
contract, drepuri sint grevate de sevitute ~i de contracte incheiate de cealalta pate.
5.5. Rssilitil ~i drepturile Partilor, neprevazute de prezentul contract, se
stabilesc de legisla\ia RepubIicii Moldova.
6. Diszi finale
6.1. Contractul intra vigoare din momentul inregistrarii sale , : raionale
() funciare ~i cadastru, teritoriul sit situate loturile de supuse schimbului.
6.2. Prezentul contract este intocmit , __
exemplare.
6.3. Cheltuielile privind incheiere prezentului contract fi suportate ambele
cote egale.
6.4. calitate de parti integrante ' prezentul contract se :
- planuri sau desene tehnice ale granitelor loturilor de ! supuse pocedurii de
schimb;
- actele de stabilire normativ l ioturilor de ! procedurii de
schimb, de organele raionale () funciare ~i cadastru;
- listele generale de , incaperilor ~i cladirilor situate loturile
de ! procedurii de schimb ( cazul includerii ,
incaperilor ~i cladirilor obiectul );
- ! (!) creditorului gaji5t fa\a de datorii (se cazul ,
unul sau ambele 10t<.Jri
de ! supuse procedurii de schimb se af1a , gaj);
- procurii persoanelor, imputernicite sa reprezinte parti1e ' incheierea contractului
de schimb (se anexeaza cazul , contractul se semneaza de catre persoane
imputernicite );
- copiile contractelor de arenda, de folosin\a temporara, de gaj, incheiate de catre parti
cu persoanele terte, , privin\a obiectului prezentului contract.
7. Data !?i semnaturile
Pa'1i1or:
Inscrisul autentificat
inregistrarea
L.$

l biroului notarial ----------------------------

de catre organul teritorial funciar ~i cadastru

,
(semnatura)

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

64

CAPITOLUL 111. Modele de contacte

Nota:

2.17. Conditiile furnizarii:,

1) numele, prenumele, ], dmiiliul ~i dtl diri buletinul de identit"~te l


tului, participant ' contract;
2) denumirea documentului certifica dreptu! de proprietate l rtiitului la contract
lotului de ! supus procedurii de schimb, numarullui ~i data-emiterii (eliberarii);
) cazul incheierii contractului de persoana imputernicita de proprietarullotului
. ! supus procedurii de schimb, se indica - . imputernicita participe
din numele proprietarului" ~i continuare numele, prenumele. patronimicul, domiciliul ~i
datele din buletinul de identitate ale persoanei participa din numele proprietarului
, baza procurii anexate.

2.3. Contract de efectuare schimbului de marfuri (barte)


200_

"--(Iocalitatea)

Partea 1
, persoana
activind
baza
___________
' de parte, ~i Partea 11
, soana
activind baza
, de
"! parte, incheiat prezentul contract privind ::
1. Obiectu\ contractului
1.1. Obiectul prezentului contract iI constituie furnizarea . de
: valoare (schimb), efectuata fara plata , bani baza .
1.2. Participind la prezentul contract, pai\ile drepturi ~i obIiga\ii de vinzator ~i
, conformitate legisla\ia RepubIicii Moldova.
2. ObIiga1ii\e 1ii \:
Partea 1 se obIiga sa furnizeze Pai\ii 11 :
2.1. Denumirea mafii
_
2.2. Producatorul marfii
(.
1
2.3. Locul aflarii marfii
_
2.4. Documentele prezentate pentru
_
2.5. Unitatea de cantita\ii marfii
_
2.6. Cantitatea totala marfii
_
2.7. Asortimentul: conform Anexei .1 ' prezentul contract
_
2.8. Calitatea
~----7(-~--~S~~~S~,~~U,--n~ifi~l-t~ul~-~d-uc~a~io-ru~lu~i,-m-os7tr~ei-e~tc~.)---------

2.9. Confirmarea

calita!ii:

-----;--,---,----,,-----,-.,....,-----:----,-----(denumirea documenlului

2.10. Termenul de garan!ie

--,-_;-(,

2.11. Completarea:
2.12. Supliment ' complet
2.13. Excluderea din complet
2.14. Termenul de furnizare
cu drepfu! furnizare ..
2.15. Pre!ul unei uiti de :
2.16. Pre\ul total

suzt)

--,-_:;----:--.:-=
transmilereii,

expluatarii)

(STAS, TU, )

.
-:-:--:din momentul

_
__

---,-:-_-,-_".--:-

2.18.
2.19.
2.20.
7.21.
~.22.
2.23.

(fanco-depozit,

65
-fanco-vagon)

Locul furnizarii:
~i ambalajul:
:
Locul incarcarii:
Termenele de :
Tipul transportului:

2.24. Norma minima :

_
_
_
_
_
_
-,- __

---,-,-_-:-

__

-,.-

(vagon, containe, )

3, ObIiga1iile 1ii 11:


Partea 11 se obIiga sa furnizeze Pai\ii 1 :
3.1. Denumirea mafii,
3.2. marfii
(.
3.3. Locul aflarii marfii
3.4. Documentele prezentate pentru
") 5. Unitatea de cantita\ii mafii
3.6. totala mafii
3.7. Asortimentul: conform Anexei .2 ' prezentul contract
3.8. Calitatea
(conform

3.9. Confirmarea

STAS. TU, certificatul ,

.
_

_
_
_
_
_

.)

calitatii:
,

------,(~de-n-u-m7ir-ea~do-c-u-m-e-nt-u~lu7ic-o-e-s-p-u-nz~a~to-r~)-------

3.10. Termenul de garan!ie


3.11. Completarea:
3.12. Supliment la complet
3.1 . Excluderea din complet
3.14. Termenul de furnizarei
cu dreptul de furnizare ..
3.15. : unei unita!i de :
3.16. Pre!ul total
3.17. Conditiile furnizarii:
,

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

Locul furnizarii:
~i ambalajul:
:
Locul incarcarii:
Termenii de :
Tipul transportului:
Norma minima incarcaturii:

(poduceea, tansmitereii,

lulii)

(STAS, TU, )

din momentul

_
_
_

_
_
--

,....-,

(franco-depozit,

franco-vagol1)

_
_
_
_
_
_
.__ -,-_~
__
--
(vagon, container, alte norme)

4. dil ! ' prezentul contract

4.1. dil pre\ului la prezentul contract sint stabilite pentru furnizarilor


reciproce, precum ~i pentru controlul obIiga\iilor.
4.2. Evaluarea marfii nu poate fi modificata ~i nu poate fi folosita ' incheierea altor
. intre pai\i.
1\,3. in costul marfii intra costul tarei, ambalajului ~i ,

CAPITOLUL

66

111.Modele de contracte
CAPITOLUL

5. ObIiga1ii1e reciproce ale Par1i1or ' prezentul contract


5.1. Documentele referitoare ' se transmit de Pai\i ' locul destinatiei
furnizarii marfii concomitent cu transmiterea marfii ( putea fi prevazuta ~i alta dalitate).
5.2. dreptului de proprietate asupra marfii ' 1 momentul
_
':.3. riscurilor asupra marfii ' 1 momentul
_
5.4. Mafa trebuie sa fie ambalata de 1 modul exclude dt ~i (sau) pierderea ei 1 timpul furnizarii 1 ' primirea marfii de Partea
corespu .
5.5. Fiecare Parte este obIigata s-o in~tiin\eze cealalta despre (expedie) 1 termen de
din momentul
calea
_
(telegramei

cu in~tiin!are.

fax etc.)

in in~tiin\are se indica: data expedierii, ! facturii, ! vagonului (denumirea


vaporului, ! autocamionului. : cursei), numarul ~i data contractului, denumirea ~! cantitatea marfii.
G Transmiterea
(predarea) mafii
l,1~;111110,1
(-)
mafii se efectueaza
' locul furnizarii
(,1"',[111,1\11
\1)
" ' I'IIITIIII-,I (1,r.On(I(Hl;lff'iI) mDlfii dupa calitate ~i cantitate se efectueaza de
1'(11\1 111()I(llIltI>I ',1111>1111.1
clc) IOOlsla\ia in vigoare.
.
(, I 1)lIl\i1 jllllIllI()il
I11(il, (iocaro dintre Pai\i este obIigata sa confirme printr-o
1111'1111.1111,1
(11 ili.,11111\,1I0
('\ii1D m<!!rfii termen de
'
'I!I IIIIIIII (10 v",,,I)llit.1to 011prozentului contract
1 I'I'IIIII COI1II'Ict 1111I11VicJOMOdin momentul lui de Pai\i ~i
"',111Vill,,1111jllll,1 1.1Jllt,III',1 1111
("I('plin~, nu inainte ,
()()

[1"),1!
fi l Clllllgit - acord ' par\ilor.
ill
8.1. Pentru inc<!!lcarea prozontului conlract Partea '.'inovata recupereaza
prejudiciile cuzate, inclusiv vonitul ratat, in ordinea prevazuta de prezentul contract.
8.2. Partile prezentului contract au ' responsabIita\i:
- pentru
, penalitate 1 de
% din
{,'? I'IO/Oll!tll

8. Respol,sabillta~ilo

(incalcarea

suma contractului,
- pentru

datoriei.

(incalcarea

, penalitate 1 de

% din

suma contractului, datoriei.


8.3. Pentru eschivarea neintemeiata $i unilaterala de executa obIiga\iile in perioda
de valabilitate prezentului contract, Partea vinovata ..achita amenda in marime
8.4. Pentru incalcarea altor di ale prezentului contract
urmatoarea responsabilita\i
9. Garantarea executarii obIiga1iilor prezentului
contract
Garantarea executarii obIiga\iilor prezentului contract
(! fi prevazute

Partea vinovata

---,-

poarta
_
----,-_.,.-

di de gaj, asigurari

sau cau1iune)

10. Ordinea

sliii
litigiilor
10.1. Toate litigiile Intre Parti, ' nu s-a ajuns ' un compromis,
conformitate legisla\ia 1 vigoare RepubIicii Moldova.

se solu\ioneaza

111.Modele de contracte

10.2. l stabilesc toate preten\iile


solu\ionate de Pai\i termen de
primirii preten\iei.

67

posibile ' prezentul contract trebuie sa fie


zile din momentul

11. Modificarea

condi1ii1or (cJauzelor) prezentului


contract
11.1. dil prezentului contract au . putere obIigatorie pentru ~i ! fi
lOdificate printr-un acord reciproc. intocmirea igti cocumentului
1 .
11.2. Nici una dintre Pai\i este 1 drept sa transmita drepturile
contract unei persoanei tei\e fara acordulln scris l celeilaltei Pafti.
12. Condi!iile de coodonare legMurii Intre Par1i
Reprezentan\ii Imputernici\i ai ' prezentul contract slnt:
Partea 1:
telefonul
_
Partea 11:
telefonul
_
1. dil speciale ale prezentului contract

sale ' prezentul

--------------(! fi indicate condi\ii suplimentare de colaborare Intre in prive~te executarea prezentului contract:
obIiga\ii de reglare ~i montare marfii. obIiga\ii de informare despre exploatare ~i
folosin\a marfii etc.)
14. Alte di
14.1. Prezentul contrac! este intocmit in exemplare
P8r!i.

rigil.

unul fiecarel

14.2. Drepturile ~! obIiga\iile ' prezentul contract se baza de reciprocitate,


in func\ie de faptul 1 l ( sau vlnzator) . fiecare Parte in
caz concret.
cazurile de prezentul contract, Partile se conduc de legisla\ia civila in
vigoare.
14.3. Dupa semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, rdurile prealabile ;;! procese-verbale cu privire ' inten\ii aferente prezentului contract i$i
. puterea juridica.
14.4. \il se obIiga , ' executarea prezentului contract, nu colabo' numai ' respectarea conform prezentului contract, ci $i sa sus\ina
contactele de afaceri $i sa ia toate pentru asigurarea eficacit8\ii ~i
dezvoltarii rela\iilor [ comerciale.

15. Adresele juridice; rechizitele


l incheieii prezentului contract
15.1. Partea 1:
Locul aflarii oficiului:
Adresa pO$tala $i indexul:
Telefon
Fax
Contul de decontare .

~i de expediere

ale 1il

'

moment-

_
_
, teleimprimator

_
in

Codul bancii .
, Codul
Contul corespondent l bancii i 1.
Rechizitele de expediere cu indicarea cOdurilor:
1. Expedierea 1 vagone:
2. Expedierea in containero:
3. Expedierea cu transportul naval, maritim:

.,-(denumirea

_
bancii)

_
_
_
_

CAPITOLUL

66

111.Modele de contracte
CAPITOLUL

5. ObIiga1ii1e reciproce ale Par1i1or ' prezentul contract


5.1. Documentele referitoare ' se transmit de Pai\i ' locul destinatiei
furnizarii marfii concomitent cu transmiterea marfii ( putea fi prevazuta ~i alta dalitate).
5.2. dreptului de proprietate asupra marfii ' 1 momentul
_
':.3. riscurilor asupra marfii ' 1 momentul
_
5.4. Mafa trebuie sa fie ambalata de 1 modul exclude dt ~i (sau) pierderea ei 1 timpul furnizarii 1 ' primirea marfii de Partea
corespu .
5.5. Fiecare Parte este obIigata s-o in~tiin\eze cealalta despre (expedie) 1 termen de
din momentul
calea
_
(telegramei

cu in~tiin!are.

fax etc.)

in in~tiin\are se indica: data expedierii, ! facturii, ! vagonului (denumirea


vaporului, ! autocamionului. : cursei), numarul ~i data contractului, denumirea ~! cantitatea marfii.
G Transmiterea
(predarea) mafii
l,1~;111110,1
(-)
mafii se efectueaza
' locul furnizarii
(,1"',[111,1\11
\1)
" ' I'IIITIIII-,I (1,r.On(I(Hl;lff'iI) mDlfii dupa calitate ~i cantitate se efectueaza de
1'(11\1 111()I(llIltI>I ',1111>1111.1
clc) IOOlsla\ia in vigoare.
.
(, I 1)lIl\i1 jllllIllI()il
I11(il, (iocaro dintre Pai\i este obIigata sa confirme printr-o
1111'1111.1111,1
(11 ili.,11111\,1I0
('\ii1D m<!!rfii termen de
'
'I!I IIIIIIII (10 v",,,I)llit.1to 011prozentului contract
1 I'I'IIIII COI1II'Ict 1111I11VicJOMOdin momentul lui de Pai\i ~i
"',111Vill,,1111jllll,1 1.1Jllt,III',1 1111
("I('plin~, nu inainte ,
()()

[1"),1!
fi l Clllllgit - acord ' par\ilor.
ill
8.1. Pentru inc<!!lcarea prozontului conlract Partea '.'inovata recupereaza
prejudiciile cuzate, inclusiv vonitul ratat, in ordinea prevazuta de prezentul contract.
8.2. Partile prezentului contract au ' responsabIita\i:
- pentru
, penalitate 1 de
% din
{,'? I'IO/Oll!tll

8. Respol,sabillta~ilo

(incalcarea

suma contractului,
- pentru

datoriei.

(incalcarea

, penalitate 1 de

% din

suma contractului, datoriei.


8.3. Pentru eschivarea neintemeiata $i unilaterala de executa obIiga\iile in perioda
de valabilitate prezentului contract, Partea vinovata ..achita amenda in marime
8.4. Pentru incalcarea altor di ale prezentului contract
urmatoarea responsabilita\i
9. Garantarea executarii obIiga1iilor prezentului
contract
Garantarea executarii obIiga\iilor prezentului contract
(! fi prevazute

Partea vinovata

---,-

poarta
_
----,-_.,.-

di de gaj, asigurari

sau cau1iune)

10. Ordinea

sliii
litigiilor
10.1. Toate litigiile Intre Parti, ' nu s-a ajuns ' un compromis,
conformitate legisla\ia 1 vigoare RepubIicii Moldova.

se solu\ioneaza

111.Modele de contracte

10.2. l stabilesc toate preten\iile


solu\ionate de Pai\i termen de
primirii preten\iei.

67

posibile ' prezentul contract trebuie sa fie


zile din momentul

11. Modificarea

condi1ii1or (cJauzelor) prezentului


contract
11.1. dil prezentului contract au . putere obIigatorie pentru ~i ! fi
lOdificate printr-un acord reciproc. intocmirea igti cocumentului
1 .
11.2. Nici una dintre Pai\i este 1 drept sa transmita drepturile
contract unei persoanei tei\e fara acordulln scris l celeilaltei Pafti.
12. Condi!iile de coodonare legMurii Intre Par1i
Reprezentan\ii Imputernici\i ai ' prezentul contract slnt:
Partea 1:
telefonul
_
Partea 11:
telefonul
_
1. dil speciale ale prezentului contract

sale ' prezentul

--------------(! fi indicate condi\ii suplimentare de colaborare Intre in prive~te executarea prezentului contract:
obIiga\ii de reglare ~i montare marfii. obIiga\ii de informare despre exploatare ~i
folosin\a marfii etc.)
14. Alte di
14.1. Prezentul contrac! este intocmit in exemplare
P8r!i.

rigil.

unul fiecarel

14.2. Drepturile ~! obIiga\iile ' prezentul contract se baza de reciprocitate,


in func\ie de faptul 1 l ( sau vlnzator) . fiecare Parte in
caz concret.
cazurile de prezentul contract, Partile se conduc de legisla\ia civila in
vigoare.
14.3. Dupa semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, rdurile prealabile ;;! procese-verbale cu privire ' inten\ii aferente prezentului contract i$i
. puterea juridica.
14.4. \il se obIiga , ' executarea prezentului contract, nu colabo' numai ' respectarea conform prezentului contract, ci $i sa sus\ina
contactele de afaceri $i sa ia toate pentru asigurarea eficacit8\ii ~i
dezvoltarii rela\iilor [ comerciale.

15. Adresele juridice; rechizitele


l incheieii prezentului contract
15.1. Partea 1:
Locul aflarii oficiului:
Adresa pO$tala $i indexul:
Telefon
Fax
Contul de decontare .

~i de expediere

ale 1il

'

moment-

_
_
, teleimprimator

_
in

Codul bancii .
, Codul
Contul corespondent l bancii i 1.
Rechizitele de expediere cu indicarea cOdurilor:
1. Expedierea 1 vagone:
2. Expedierea in containero:
3. Expedierea cu transportul naval, maritim:

.,-(denumirea

_
bancii)

_
_
_
_

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte

CAPJOLUL
111.
Modeledecontracte

68

4. Expedierea

cu transportul

15.2. Partea 11:


Locul aflarii oficiului:
Adresa po~tala i indexul:
'

aerian:

, teleimprimator
1_

~X

Contul de .
Codul bancii .
Contul corespondent

.
_
_
(denumlreabancl\)

, Codul
l Partii 11.

_
_

Rechizitele de expediere cu indicarea codurilor:


1. Expedierea 1vagone:
2. Expedierea 1 containere:
3. Expedierea cu transportul naval. maritim:
~
4. Expedierea cu : aerian:
15.3. Partile se obliga imediat 1 scris 5 se informeze

_
_
_
~reciproc , cazul modificarii

'1forma\iei, indicate 1.15 ! prezentului '


16, Anexele la zl contract
1. .1
foi.
2. .2
foi
Anexele la prezentul contract slnt parti integrante lui.
17. Smturil
i tampilele \il.

69

2.3. Donatorul este 1 drept sa refuze executarea prezentului contract, dupa.


Incheierea contractului situatia lui ., familiala sau starea stii s-a schimbat
1 fel, 1executarea contractului 1 noi contribui la periclitarea propriei
Intretineri corespunzatoare.
2.4. Donatorul este 7 drept sa 1 , Donatarul atentat la viata Donatr.rLJIIJi. unui membru l familiei lui unei rude apropiate acestuia sau
- cauzat 1mod !eziuni corporale.
2.5. Donatorul este 1 drept 1 ordine juridica revocarea . ortarea Donatarului cu darul, pentru Donator valoare ,
prezinta pericolul pierderii irevocabile darului.
2.6. Donatorul este 1 drept sa revoce , inclusiv 1 cazul I l 11va
Donatar.
. Alte di (clauze)
3.1. Prezentul contract intra 1 vigoare din momentul lui de c~'..; Parti ~i
expira cu executarea lui .
3.2. Prezentul contract Intocmit 1 exemplare, unul : Par\i
3.3. modificari ~i completari la prezentul cuntract trcbuie fie Intocmite
-;; de Pafii.
4. Adresele i semnaturile
.

3.2. tt de rtmtului
"---

(Iocalitatea)

______

200_

3. DONAT"
Noi (eu),

3,1. Contract

"---

_____________

______

, . .
, . apart. _:----:---:-_-,--_...,.--;-:-:_
casei)
( bIocului)
(! )
de parte, i admini5tra\ia
1 reprezentantului
(denimurearaionului)

200_

Donatarului

un patrimoniu

(l

continuare - ."), indicat 1 .1.


1.2. .1 parte integranta prezentului contract.
2. Drepturile i obIigatii1e Partilor
2.1. Donatorul se obIiga 1 termen de
din momentul
prezentului contract, 5 tran5mita Dtului tiiul, idit i . 1. iterea patrimoniului efectueaza la locul domicilierii Donatarului,
.
2.2. Donatarul este 1 drept, 1 orice moment 1 ai 50 fi dnrtll si'\ 1
refuze. Refuzul Donatarului
trebuie 5 fie Intocmit, la [], 111. in : .
contractul de reziliat din momcntul Pll111iril (10 Cl\tl
refuzului.

_-;-:-_...,.-----.,.-:--:;-- __
(denumireastZli)

(:

numit , continuare .",


' de parte, ~i t\ul
numit 1 continuare "Donatar", domiciliat adresa:
' de alta parte, numite 1 continuare .!", au

incheiat prezentul contract despre ]:


1. Obiectul contractului
1.1. Donatorul obIiga sa-i proprietate

5 .

(Iocalitatea)
Ceta\eanul
domiciliat adresa:

, domicilia\i(t)
(...,

de

.,..-

-,-,.----,...,...._:-:-:-_ activlnd 1 baza procuri i n .--:_---:- __ -:-::--:_


reprezentantului
administra\iei)
(' procurii,cind ~;de cine fost .: func!la....)
de alta parte, au Incheiat prezentul contract despre !:
1.
() 1dar statului 1persoana administra\iei
(..., apar1amentului)
r-Iui
, .
apartamentul Imi(ne)
, aflat 1.
str.
casa .
_
(numarul.)
. .
, . apart.
, avlnd
! cu
(! bIocului)
( )
suprafa\a totala
.., inclusiv suprafa\a locativa de
..
(...

2. Apartamentul

indicat cu drerpt

ceta\eanului(nilor)

--'''L------;c:--;----:-:-:;-:::-;-------(tipul )

1 baza contractului de transmitere 1


proprietarului(ilor
proprietatea ceta\enilor .
, Incheiat cu administra\ia ....,.,-_---,_---,_.,...,-,_
(! contractul)
(denumirearaionului)
Inregistrat la oficiul cadastral teritorial cu seria :
.
_
". de inregistrare
(...

70

CAPITOLUL 111.Modele de contacte

. Valoarea de inventar apartamentului

constituie

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

..,.-_-:-...."..--,...",.._.,....,.,_

ilor cu imobilul domeniul locativ .


stat seria
, .

(sum in cifre ~i litere, lei)

baza cetificatului

emis

...,....,.

( emiterii denumirea

4. Administratia

Institu\iei - emis)

dar apartamentul

indicat.

~~(d~--u-m~i-ffi---~i--UI~U~i)-

5. in conformitate cu

. administratia
(punctul

raionului (orasului) cste

Hotarirei)

sa j'ncheie tul(ii)

$i membrii familiei locuiesc j'mpreuna


(...

(ilor))

, contract de chirie referitor ' apatamentul daruit. Astfel, se considera tul(ii)


s-au folosit de dreptul ' privatizarea gratuita apartamentului.
6. ' prezentul contract apatamentul in5traineaza nu fost vj'ndut ,
nu f05t daruit, nu se afla gaj, litigiu, interdic(ie, fapt prin certificatul
cu seria
, .,
emis de BIT
_
(data emiterii)

7. Contractul urmeaza fi j'nregistrarii de stat ordinea stabilita.


8. Prezentul contract este autentificat
exemplare, dintre un olar se ' notar. iar celelalte se distribuie l.
9. \il.

...,-_..,.-

seria buletinului
__

200

' domiciliat adresa

de identitate
.
, emis ' ,,_"
' numit continuare
"Donator" $i
...,.-_-;--

200
_

--

cine emis)
locuitor adresa
______
.
(de

(...)

, seria buletinului
, ' ,,"
-

de identitate

200
-

' __ (

(Donatoul.

(...)

-,--,_"...----.,...

----).
4. Conform Certificatului .
, emis de l inventarizare-proiect
l raionului
.
,,__
"
200_, evaluarea de inventar apartamentului constituie
_____
) lei. respectiv cota oarte. egala 1/2 ( ). se estimeaz?
)Iei.
5. Donatarul cotei sale efectueaza din contul sau exploatarea $i
apartamentului, ' cheluielile legate de intre\inere $i , inclusiv
casei .
6. Prin prezentul contract se stl;t ordinea de folosire apartamentului. Donatorul se [ de de
, iar Donatarului ii revin odaile cu
de _ ..
. Locuile de folosin\a se folosin\a ambelor
parti.
7. ' j'ncheierea prezentului contract apatamentul indicat .1 l prezentului
contract fost vj'ndut, se afla gaj, litigiu, , fapt se prin
certificatul cu seria
, .
, emis de biroul l Inregistrarii
afacerilor cu imobiluJ domeniul locativ din .
din
_200_,
. de j'nregistrare
_' codul obiectului
, , de
cadastru
.
)

9. ! aticolelor
ale RepubIicii Moldova au fost explicate
Donatorului $i Donatarului de notar.
10. La momentullncheierii
prezentului contract, apatamentul indicat .1 l
entului contract locuiesc $i au viza de re'$edin\a:
1)
_

(Iocalltatoa)

____

(Certificatul inregistrarii de
200_, . de inregistrare

8. Cheltuielile de incheiere prezentuiu: ' -=-----=----,,--

3.3. Contract de cotei parti din dreptul de proprietate


asupra apartamentului de proprietarul apartamentului
"__

din ,,_"

71

(de cine emis)

numit continuare .", au j'ncheiat prezentul contract despre ]:


1. Donatorul transmite dar Donatarului parte, egala cu 1/2 ( doime), tul de proprietate asupra apatamentului, aflat 1 .
, str.
_
_ ' casa .
, . .
, sub .
' situata ' etajul __
' 1 casa din
panouri cu __
etaje anul 19_,
apartamentul __
, suprafa\a
totala utila __
.., locativa __
.., suprafa\a bucatariei __
..,
utilata cu aragaz, cu baie $i WC separat, avj'nd $i balcon. Casa este situat apartamentul, este utilata (nu este utilata) cu conducta de gunoi $i ascensor.
2. Donatarul prime$te dar de ' Donator cota parte din dreptul de propriet<:Jte asupra
apatamentului men(ionat.
. Apartamentul, cota parte din dreptul de proprietate asupra caruia se Instraineaza,
apariine Donatorului baza cetificatului .
, emis ,,__ "
200_
de administra(ia CCL . __
, j'nregistrata de biroul ora$anesc l j'nregistrarii afacer-

2)
_.
Totu$i cu acest fapt apatamentul dat nu se socoate Impovarat.
11. Donatorul este j'nvestit cu dreptul de proprietate conform prezentului contract li
. : j'nregistrarii de stat prezentului contract.
2. Contractul este citit pariilor de notar glas.
'. :. Prezentul contract este j'ntocmit exemplare, unul ' notar, iar ;1/
.joil(O - ' Donatar.
SE:llnaturile pariilor _-,,-:-:_
ins ~risul autentificat l biroului notarial

---------------------------

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

.4. Contract de dona1ie cotei din dreptul de proprietate


asupra apartamentului de proprietarul cotei pa'1i

10. La momentull'ncheierii prezentului contract, apartamentul indicat I' .1 l prezentului contract, sTnt locuiesc ~i au viza de ~dit:
1)
_
Inclusiv un minor:
.
_
: cu acest fapt apartamentul dat u se socoate impovarat.
J1. Este prezentat certificatul '.
de administratia Direciiei .
) de iv\mit
.._.,
200_,

permite ihi prezentului contract.


12. Donatorul este Tnvestit cu dreptul de proprietate conform prezentului contract din
mmtullgistii
de stat prezentului tt.
1 . Contractul este citit Par1;ilor de notar I glas.
14. Prezentul contract este intocmit in exemplare, uul la notar. i !
doilea exemplar - Donatarului.

72

______

200

I!ocalitatea)

___

,----:,---

' domiciliat adresa .

(...)

seria buletinului

de identitate

, emis la ,,_"

200

---;---:;:---,...
__ -__' numit I continuare .", ~i --------.,.---(de cine emis)

locuitor
_____

(...)

adresa
.

seria buletinului
, emis ' ,,_"

200_

de identitate

-:-:-----::-.,----,---:---:-;--(de cine fost is)

numit I continuare "Donatar", Incheiat prezentul contract despre ::


1. Donatorul transmite in dar Donata.rului parte, egala cu 1/2 ( doime), din
dreptul de proprietate asupra apartamentului,
aflat I .
, str .
.
, casa nr.
, . .
, sub .
, situata ' etajul
,
in casa cu panoui cu __
etaje I anuI19_,
apartamentul __
.,
totala utila
.., suprafaia locativa
.., bucatariei
__
.., utilata cu aragaz, baie ~i WC separat, aVlnd ~i balcon. Casa in este
situat apartamentul, este utilata ( utilata) cu de gunoi ~i .
2. Donatarul in dar de ' Donator cota parte din dreptul de proprietate asupra
apatamentului .
. Cota parte din dreptul de proprietate apartamentului
Donatorului in baza contractului de , autentificat notarial
,,_"
_
_
200_,
inregistrat de biroul allnregistrarii
afacerilor cu imobilul domcniullocativ .
(Certificatul inregistrarii de stat cu seria
, .
___
din ,,_"
200_, . de inregi5trare
).
4. Conform Cetificatului .
, de biroul de inventarizare-proiect
l raionului .
,,__
"
200_, evaluarea inventariera apatamentului constituic
(
) lei, , cota parte se e5timeaza ' __
(
)
lei.
5. Donatarul in cotei sale efectueaza din contul sau exploatarea ~i
apatamentului, . ' cheluielile legate de intre\inere ~i , inclusiv ',
casei I' .
6. Prin prezentul contract se stabile~te ordinea de utlizare apartamentului. Donatorul 5 folose~te de odaile cu de
, iar Donatarului ii revin odaile cu
suprafa\a de
. Locuile de folosin\a se vor afla ' dispozi\ia ambelor
par1;i.
7. Pina ' incheierea prezentului contract, apartamentul indicat in .1 l prezentului ntract nu fost vindut, nu 5 afla in gaj, litigiu, interdic\ie, fapt se prin cetificatul cu seria
, .
, de biroul or~5 l inregistrarii afacerilor
cu imobilul in domeniullocativ
.
din ,,_"
200_, de
inregistrare
, codul obiectului
, . de cada5tru
.
8. Cheltuielile supotate ' incheiere prezentului contract se achita de catre __ ..,.-::,---...,.--,.,..
(Donatorul,

9. Continutul articolelor
1011C1lorului$i Donatarului

ale RepubIicii
de catre notar.

Donatarul)

Moldova fost explicate

73

Semnatuile
Isisul l biroului notarial

3.5. Contract de automobiluiui


,.__

200

(Iocalitatea)

, domiciliat
(...)
seria buletinului de identitate
.
, ' "
--__
--------- __
' numit in continuare "Donator" ~i
(de cine fost emis)

_
____
-..,._---.,.

200_
_

(...)

locuitor
.
.

, seria buletinului de idenlilalc


, emis ' ,,"
200
,
_
-(de (o~;!011\1$)
numit in continuare .", incheiat prezentul contract !:
1. Donatorul 5 obIiga 5 tran5mita dar Donatarului automobilul
modelul
Numarul de inmatriculare
Numarul de identificare IVIN)
Anul
Numarul motorului
Numarul sasiului
Numarul caroseriei (atasului\
Culoarea

2. Donatarul se obIiga sa primeasca in de ' Donator automobilul indicat .1 l


prezentului contract.
. Donatorul se obIiga sa-i automobfIu! indicat in .1 l prezentului contract,
in termen de
zile din ziua semnarii prezentului con~,..act.
4. Automobilul. se instraineaza conform prezentului contract, apar1;ine Donatorului cu drept de proprietate, fapt 5 confirma prin pa~aportul mijlocului de tran5port,
5eria
, .
, emis de
' ,,_" __ 200_, Adeverin\a de
inregi5trare (pa~aportul tehnic) mijlocului de transpot seria
, .
_
emi5 de
' "
200

74

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

5. Conform documentului de evaluare, emis


, ' ,,_"_
__ 200_, costul automobilului constituie __
(
) lei.
6. 1 la Incheierea prezentului contract automobilul indicat 1 .1 l orezentului ntract nu fost vlndut, nu se afla 1 gaj, litigiu, interdic~ie.
7. Prezentul contract este Intocmit 1'doua exemplare - unul fiecarei .
8. Semnaturile
_
Inscrisul autentificat

l biroului notarial

------------------------

3.6. tt de lotului de mlt


______

200

(Iocalitatea)

Noi, semnatarii

de mai jos

, umii) 1 continuare
(uita-te la Nota 1)

.", fiind proprietar(i)

allotului

de pamlnt, fapt se prin

-,-_-::-..,..".,,.- :?i
(\\

(V<'71

Notele 2 ~; )

(..,

3.2. lotul respectiv, se extind alte drepturi ale persoanelor


ii
persoanelor :
(denumirea

ha)

1 legatua cu:

imobIiare)

transmiterii lotului de 1! (unei pati) unei persoane :


lotului de (unei oati) 1 folosin\a unei oersoane :
transmlterii'lotului de 1! (unei pa~i) 1'gaj.
3.3. Grani\ele lotuilor, grevate de dreptuile altor persoane, :?i acestor
dreptui, slnt indicate 1 planuile (desenele tehnice) ale lotului de , anexate la
prezentul contract.
4. Restric~iile ' folosirea obiectului contractu!ui
4.1. lotul respectiv, se extind ' restric~ii de folosin~a obiectului contractului
1legatura cu stabilirea zonelor sanitare, tehnologice :?ialtor zone sau atribuirea
lolului (unei ' pamlnturi de ecologica, , istorico-culturala:
)
_
)
_

~,
~)

(vezi Nota 4)

au semnat prezentul contract despre ::

1, Obicctul contractului
1,1, transmis gratuit (1 calitate de dar) lotul de 1! cu . cadastral
_
_ (cu amplasarea l bunuilor imobiliare sau fara ele), Donatorului
cu drept de proprietate 1 limitele planului (desenului tehnic), ! ' prezentul contract,
cu suprafa\a
, situat terenurile __
-:-:--::---:-__
~-:-_
(..,

pentru

11)

(destina\ia

-,-_--,-,-...,....,.,,

terenurilor)

(scopul folosirii)

1.2. : normativ l pamlntului

constituie

conform actului
(suma in lei)

! ' prezentul contract


1.3. Estimarea bunurilor imobiliare, transmise 1 dar de Donator, situate lotul
de 1! s-a stabilit 1 de
, conform listei generale

fost stabilita servitute de -.,.._....,.---:--

. numit(ti) 1 continuare ..:"

:-;-:--::;---------'
Nnt~ 5)

acordat (procurat)

3.1. lotul de pamlnt,

75

(suma in lei)

, incaperilor :?ildiil ' prezentul contract.


2, Litigii funciare ~i alte litigii privind obiectul contractului
2.1. Donatorul adus ' Donatarului, iar Donatarul luat ! de faptul vizavi de obiectul contractului nu exista litigii funciare (sau exista urmatoarele litigii funciare:
) 1 privin\a apartinerii lotului de pamlnt Donatorului;
) 1 privin\a locului af1arii limitelor lotului de 1! Intce punctele cu . __
1 '
. __
' indicate 1 planul (desenul tehnic) anexat.
2.2. Donatorul adus ' cuno:?tin\a Donatarului, iar Donatarul luat ! de faptul
limitele lotului de 1! intre punctele cu . __
:?i . __
nu au Intocmire juridica
(acordul cu persoana exploateaza terenul etc.)
2.3. Donalorul adus la cuno:?tin\a Donatarului, iar Donatarul luat 1 seama 1
privin\a obieclului contractului exista alte litigii:
....,.-__
. Grevarile (impovararile)
lotului de ! (se:-vitute i a!t~ drepturi ale soanelor terte asupra obiectului
contractului)

)
5. ObIigatii1e Partilor
5.1.Donatorul transmis 1calitate de dar, iar Donatarul primit dar conform .
contract lotul de pam1'nt, nu se 1'interdic\ie :?ieste liber de orice (1' de cele
indicate 1'capitolul 4 l prezentului contract) dreptui patrimoniale :?ipreten\ii ale persoanelor
,despre ' momentul Incheierii contractului Donatorul nu putea sa nu se ~tie.
5.2. Donatorul transmis lotul de 1! Donatarului 1 starea calitativa existenta.
5.3. Donatarul se obIiga sa respecte dreptuile persoaneloc 1'capitolul 3 l prezentului contract, drepuri slnt grevate de servitute :?i raportui contractuale
cu Donatorul.
5.4. Responsabilita\ile :?idrepturile l, neprevazute de prezentul contract, se stahilesc 1 conformitate cu legisla\ia 1 vigoare RepubIicii Moldova.
6. Diszi finale
6.1. Contractul intra 1 vigoare din momentul Inregistrarii
1 organele raionale
() rela\ii funciare :?icadastru, contractului autentificat notarial.
6.2. Prezentul contract este Intocmit 1 __
exemplare.
6.3. Cheltuielile privind Incheiere prezentului contract sunt suportate de -:----,--,~-.,-__:7
(Donatorul.

6.4. 1 calitate de pa~i integrante la prezentul contract se :


- planurile sau desenele tehnice ale grani\elor lotului de pamlnt;
- actul de stabilire pre\ului normativ lotului de pamlnt, emis de organele raionale
(ora:?ene:?ti) rela\ii funciare :?icadastru;
- lista generala estimarii construc\iilor, Incaperilor :?i cladirilor situate lotul de
1! (se anexeaza 1'cazul includerii construc~ilor, Incaperilor :?i cladirilor 1 obiectul
contractului);
- cerin\ele (crean\ele) creditorului gajist 1' privin\a datoriei (se anexeaza 1 cazul 1
obiectul cOnlractului este transmis 1 gaj);
- procurile persoanelor, Imputernicite
sa reprezinte Donatorul sau Donatarul '
Incheierea contractului
(se anexeaza clnd contractul se semneaza de persoane
Imputernicite);

74

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

5. Conform documentului de evaluare, emis


, ' ,,_"_
__ 200_, costul automobilului constituie __
(
) lei.
6. 1 la Incheierea prezentului contract automobilul indicat 1 .1 l orezentului ntract nu fost vlndut, nu se afla 1 gaj, litigiu, interdic~ie.
7. Prezentul contract este Intocmit 1'doua exemplare - unul fiecarei .
8. Semnaturile
_
Inscrisul autentificat

l biroului notarial

------------------------

3.6. tt de lotului de mlt


______

200

(Iocalitatea)

Noi, semnatarii

de mai jos

, umii) 1 continuare
(uita-te la Nota 1)

.", fiind proprietar(i)

allotului

de pamlnt, fapt se prin

-,-_-::-..,..".,,.- :?i
(\\

(V<'71

Notele 2 ~; )

(..,

3.2. lotul respectiv, se extind alte drepturi ale persoanelor


ii
persoanelor :
(denumirea

ha)

1 legatua cu:

imobIiare)

transmiterii lotului de 1! (unei pati) unei persoane :


lotului de (unei oati) 1 folosin\a unei oersoane :
transmlterii'lotului de 1! (unei pa~i) 1'gaj.
3.3. Grani\ele lotuilor, grevate de dreptuile altor persoane, :?i acestor
dreptui, slnt indicate 1 planuile (desenele tehnice) ale lotului de , anexate la
prezentul contract.
4. Restric~iile ' folosirea obiectului contractu!ui
4.1. lotul respectiv, se extind ' restric~ii de folosin~a obiectului contractului
1legatura cu stabilirea zonelor sanitare, tehnologice :?ialtor zone sau atribuirea
lolului (unei ' pamlnturi de ecologica, , istorico-culturala:
)
_
)
_

~,
~)

(vezi Nota 4)

au semnat prezentul contract despre ::

1, Obicctul contractului
1,1, transmis gratuit (1 calitate de dar) lotul de 1! cu . cadastral
_
_ (cu amplasarea l bunuilor imobiliare sau fara ele), Donatorului
cu drept de proprietate 1 limitele planului (desenului tehnic), ! ' prezentul contract,
cu suprafa\a
, situat terenurile __
-:-:--::---:-__
~-:-_
(..,

pentru

11)

(destina\ia

-,-_--,-,-...,....,.,,

terenurilor)

(scopul folosirii)

1.2. : normativ l pamlntului

constituie

conform actului
(suma in lei)

! ' prezentul contract


1.3. Estimarea bunurilor imobiliare, transmise 1 dar de Donator, situate lotul
de 1! s-a stabilit 1 de
, conform listei generale

fost stabilita servitute de -.,.._....,.---:--

. numit(ti) 1 continuare ..:"

:-;-:--::;---------'
Nnt~ 5)

acordat (procurat)

3.1. lotul de pamlnt,

75

(suma in lei)

, incaperilor :?ildiil ' prezentul contract.


2, Litigii funciare ~i alte litigii privind obiectul contractului
2.1. Donatorul adus ' Donatarului, iar Donatarul luat ! de faptul vizavi de obiectul contractului nu exista litigii funciare (sau exista urmatoarele litigii funciare:
) 1 privin\a apartinerii lotului de pamlnt Donatorului;
) 1 privin\a locului af1arii limitelor lotului de 1! Intce punctele cu . __
1 '
. __
' indicate 1 planul (desenul tehnic) anexat.
2.2. Donatorul adus ' cuno:?tin\a Donatarului, iar Donatarul luat ! de faptul
limitele lotului de 1! intre punctele cu . __
:?i . __
nu au Intocmire juridica
(acordul cu persoana exploateaza terenul etc.)
2.3. Donalorul adus la cuno:?tin\a Donatarului, iar Donatarul luat 1 seama 1
privin\a obieclului contractului exista alte litigii:
....,.-__
. Grevarile (impovararile)
lotului de ! (se:-vitute i a!t~ drepturi ale soanelor terte asupra obiectului
contractului)

)
5. ObIigatii1e Partilor
5.1.Donatorul transmis 1calitate de dar, iar Donatarul primit dar conform .
contract lotul de pam1'nt, nu se 1'interdic\ie :?ieste liber de orice (1' de cele
indicate 1'capitolul 4 l prezentului contract) dreptui patrimoniale :?ipreten\ii ale persoanelor
,despre ' momentul Incheierii contractului Donatorul nu putea sa nu se ~tie.
5.2. Donatorul transmis lotul de 1! Donatarului 1 starea calitativa existenta.
5.3. Donatarul se obIiga sa respecte dreptuile persoaneloc 1'capitolul 3 l prezentului contract, drepuri slnt grevate de servitute :?i raportui contractuale
cu Donatorul.
5.4. Responsabilita\ile :?idrepturile l, neprevazute de prezentul contract, se stahilesc 1 conformitate cu legisla\ia 1 vigoare RepubIicii Moldova.
6. Diszi finale
6.1. Contractul intra 1 vigoare din momentul Inregistrarii
1 organele raionale
() rela\ii funciare :?icadastru, contractului autentificat notarial.
6.2. Prezentul contract este Intocmit 1 __
exemplare.
6.3. Cheltuielile privind Incheiere prezentului contract sunt suportate de -:----,--,~-.,-__:7
(Donatorul.

6.4. 1 calitate de pa~i integrante la prezentul contract se :


- planurile sau desenele tehnice ale grani\elor lotului de pamlnt;
- actul de stabilire pre\ului normativ lotului de pamlnt, emis de organele raionale
(ora:?ene:?ti) rela\ii funciare :?icadastru;
- lista generala estimarii construc\iilor, Incaperilor :?i cladirilor situate lotul de
1! (se anexeaza 1'cazul includerii construc~ilor, Incaperilor :?i cladirilor 1 obiectul
contractului);
- cerin\ele (crean\ele) creditorului gajist 1' privin\a datoriei (se anexeaza 1 cazul 1
obiectul cOnlractului este transmis 1 gaj);
- procurile persoanelor, Imputernicite
sa reprezinte Donatorul sau Donatarul '
Incheierea contractului
(se anexeaza clnd contractul se semneaza de persoane
Imputernicite);

Inscrisul autentificat l bioului notarial


Inregistrarea de organul teritorial relatii funciare :;;i .
~$.
i~M~rum

____

.,..--_.,..-

' domiciliat adresa

_____

______

.
_

de dona~ie banilor
"---

77

200

()

Nota:
1) numele, prenumele, patronimicul, domiciliul ~i datele din buletinul de identitale ale
cetateanului, participant ' contraclln calitate de Oonator;
2) denumirea documentului, certifica dreptul de proprietate l Oonatorului
obiectului contractului, . ~i data emiterii () acestuia;
3) cazul incheierii contractului de persoana imputernicita de Oonator, 5 indica
- "In persoana imputernicitului
de Oonator" ~i 1 continuare numele, prenumele,
patonimicul, domiciliul ~i datele din buletinul de identitate ale : participa din
numele Oonatorului baza procurii anexate;
4) numele, prenumele, patronimicul, domiciliul ~i datele dln bulelinul de identltale 1!
, participant ' contract calitate Oonalar;
5) cazul incheierii contractului de imputernicita de Oonatar, indica
- ..1 persoana Imputernicitului de Oonatar" $i continuare numele, prenumele.
patronimicul, domiciliul ~i datele din buletinul de identitate, persoanei din
numele Oonatarului baza procurii anexate.

()

de contracte

3.8. Contract de

- copiile contractelor de , de folosinta , de gaj, incheiate de Oonator


cu persoanele , I privinta obiectului prezentului contract.
7. Data i semnaturile
l:

3.7. Contract

111.
Modele

CAPITOLUL

CAPITOLUL "'. Modele de contracte

200_

______
---,.
(numele. prenumele,

scria buletinului de identitate


.,
emis ' ,,__ "
200_
.,..,---::-,---....,.__ .,....,' numit continuare "Oonator" ~i
,
(de emis)
(...)
locuitor ' adresa
seria buletinului de identitate
______
.
, emis ' ,,__ "
200
, --.,....-----,---(de cine emis)
numit continuare .", au incheiat prezentul contract despre ]:
1. Oonatorul i-a transmis dar Oonatarului
(
) lei.
2. Oonatarul primit dar de ' Oonator suma indicata n .1 l orezentului contract.
3. Suma indicata .1 l prezentului contract este transmisa de Oonator catre tar momentul semnarii prezentului contract.
4. Prezentul contract este intocmit , doua exemplare, unul - fiecarei pati.
Semnaturile patilor
_

..Donator". de , 51

1 continuare

..", de alta oarte,

au incheiat prezentul contract ':


1. Obiectul contractului
1.1. Oonatorul daruie~te ac(iuni nominative '

, care-i
(denumirea

lui, costul nominal l de

;ntreprinderii)

) !ei, cantitate de
( in litere)

_..,--::-:_-:--::c-----:-_bu
( in litere)

1.2. Transmiterea efectueaza . Oonatarului Implinit vlrs!a


____
i. prin l'8" aC!iUnllor Irldlcate I ;) 1 . " nasterii .
1.3. Orepturile ., contract, 11este .
nu ' urma~ii lui.
1.4. ObIiga!iile Oonatorului, , u ' Ull1'l;ii !ui.
2. ObIigatii1e Patilor
2.1. Oonatorul obIiga: sa inmineze Oonatarului indicate .1.1. entul indicat .1.2.
2.2. Oonatarul se obIiga de
L
) zile din momentul transmiterii
ac\iunilor 5 Inregistreze actul juridic de prezentului contract ' inregi5tratorul
registrului
(registratoru1 registrului este Emitentul).
(denumirea

(...)

----)

umit continuare

intreprinderii)

2.3. 1 cazul anularii : Oonatarul este obIigat sa restituie ac\iunile daruite.


3. Solutionarea
litigiilor
3.1. Toate litigiile ~i divergen\ele. ! sa din prezentul sau
legatura cu el, l vor sa ' calea negocierilor.
3.2. [ cazul par\ile nu ajung ' un compromis, litigiile vor fi COI'
formitate cu legisla\ia i vigoare RepubIicii Moldova.
4. de valabilitate contractului
4.1. Contractul intra vigoare din momentul lui ~i valabil din momentul
transmiterii ~i inregistrarii ' de registratorul registrului .
4.2. ! poate fi reziliat ' acordul ambelor par\i parcursul perioadei de
valabilitate contractului. Rezilierea contractului se intocme~te prin acordul scris l
.
4.3. Oonatorul este drept sa refuze executarea prezentului contract, dupa
ihi contractului situatia lui materiala sau familiala sau starea sanatatii s-a schimbal a~a fel, !executar~a contractului CJinoi periclita propria intre\inere
4.4. Oonatorul este drept sa ordine juridica anularea dona\iei, daca porta atitudinea Oonatarului fata de ac\iunile, prezinta pentru Oonator valoare
nepatrimoniala , risci sa se soldeze cu pierderea irevocabila '.
4.5. Oonatarul este drept, orice timp. ' transmiterea lui darului sa-I refuze. 1 5! caz conlractul de dona\ie se socoate reziliat. Refuzul Oonatarului de ' dar
trebuic sa intocmit scris.

CAPITOLUL

78

111.
Modeledecontracte

CAPITOLUL

5. Conditii (clauze) suplimentare


5.1. Contractul este intocmit 5 exemplare, fiecare avind : putere juridica,

de donatie

cotei

_____

nlJmita continuare ..Filantrop". persoana


_
organiza!.iei)
(n.p.p.,)
activind baza
de parte, ~i organizatia .
(statulului,procurii.)
....,-_....,-__ -,---,,--,,-' numita continuare .", 50
_
(denumireaorganizaliei)
(n.p.p.,funclla)
activind baza
, de alta parte, au incheiat prezentul contract
(statutului,uiietc.)
:
1. Diszi generale
1.1. Filantropul cu titlu gratuit Beneficiarului, mijloace bane~ti ( de
nefacere) pentru realizarea programulu de binefacere -,.-,- __ ----,
--:. sau concreteale +)
(

200_

(Iocalilatea)
Proprietarul

cotei valorice

, de\inatorul

(n.p.p.)
: cotei valorice cu
,Jlvatizarii pamintului ~i reorganizarii
111

. .
de
"__
200
( organiza!iel)
numit ..Donator" 5au juridica. de parte, ~i __ --_

1 2. Scop uri le progra m u1u: __

-,-.,-_.,-- __
-::-_---,-,---..,.---,,--- __
--,,--_
(descrierea scopurilor~;1elurilorprogramulu)
1.3. Programul ~i bugctul anexeaza ' contract ~i 5!parti integrante lui.
1.4. Prezentul contract intra \/igoare din ,,__ "
200_. Data
: contractului data darii de Filantropului.
2. Ordinea :;;i donatiei
2.1. Suma totala : !
lei.
2.2. Mijloacele, acordate conform prezentului contract, trebuie 5 5 (cheltuie) conformitate cu bugetul termenele de program.
2.3. [ cazul redi5tribuirea mijloacelor bane~ti dintr-un articol
altul al bugetului Beneficiarul 5 formeze un nou articol pentru cheltuieli
5 5chimbe termenele de executare conform programulu, atunci l trebuie 5
acordul al Filantropului.
2.4. Beneficiarul trebuie 5 eviden\a , conformitate cu '
legi5la\iei vigoare RepubIicii Moldova.
Beneficiarul a5igura reprezentantului
Filantropului ' toata
legata de realizarea (indeplinirea) programului anexat.
,
2.5. mijloacelor bane:;;ti contul Beneficiarului 5 efectueaza baza gramului , pornind de la nece5ita\ile de achitare la moment.
2.6. Suma primului
lei ~i de Filantrop la
contul de decontare al Beneficiarului termen de
zile dupa prezentului contract.
2.7. Tran5ferarea mijloacelor contul Beneficiarului 5 efectueaza termen de
----,
zile dupa primirea darii de 5.
2.8. 5 re5pecta termenele de preze~are darilor de 5 5BU darile de
5 nu core5pund bugetului 5au programului, Filantropul poate din proprie ini\iativa
5 5i5teze tran5ferarea mijloacelor bane~ti contul Beneficiarului, in~tiin\ind-ul 5cri5
de5pre acea5ta.
2.9. Mijloacele, primite de Beneficiar :;;ineutilizate la realizarea programei anexate,
termenii 5tabili\i trebuie 5 fie reintoar5e Filantropului.
. Darile de seama

(...)

11umit continuarc

"Donatar",

de alta parte, au incheiat

prezentul contract

:
1. Prin prczcnta

Donatorul
lei.

dar Donatarului

cota valorica

200_

(Iocalitatea)

valorice

_____

79

3.10. Contract de in scop

un exemplar pentru fiecare dintre parti: Emitentului, regi5tratorului ~i notarului.


5.2. Toate modificarile ~i completarile ' prezentul contract parti integrante
ale lui ~i sint valabile cazul ele 5!intocmite , de parti
ci autentificate notarial.
6. Adresele, rechizitele i semnaturile
Pa'1i1or

3.9. Contract

111.
Modeledecontracte

la

(sumain )
-2. Donatarul cota valorica indicata calitate de dar ~
de ' Donator.
. Cheltuielile, legiHura cu . prezentului contract, 5 achita
felul :
_
4. Prezentul contract inchciat ~i intra vigoare din momentul Inregistrarii
de 5tat, legea nu prevede altfel.
5. Prezentul contract intocmit trei exemplare, avind aceea~i putere juridica,
unul din la oficiul notarial (cazul autentificarii notariale), iar celelalte
doua prezentului contract. La exemplarul Donatarului
originalul : privin\a dreptului cotei valorice. La exemplarul Donatorului, ' rugamintea lui, anexeaza copia !
6. Prezenrtul contract la ,,__ "
200_, .
_
(denumirealocalita!ii~; ; administrativa)
7. Adre5ele, rechizitele ~i 5emnaturile partilor

..

_----

80

CAPITOLUL

111.Modele de contracte

CAPITOLUL

3.1. Beneficiarul Filantropului dari de trimestriale despre rezultatele


termen de 1 zile dupa fiecare trimestru calendaristic.
3.2. [ termen de 20 de zile data finisarii , indicata . . prezinta darea de generala Filantropului.
4. Ordinea modificarii
~i rezilierii contractului
,. 1 lViodificarea ~i rezilierea contractului sint posibile CL Bc:ordul t . r;,>,,;lo" l
OUJ privire la modificarea
~i rezilierea se 'In SClS
1.2. Beneficiarul este drept sa refuze donatia moment inainte ai se smite. acest caz contractul se considera reziiiat.
4.3. Filantropul poate rezilia sau modifica prezentul contract orice , lin sau ], in~tiin\area scris Beneficiarului, se va stabili,
ultimul nu
indepline~te unele condi\iile prezentului contract.
5. ! juridice, rechizitele de plata, !?i !?tampilele l.

111.ModeJe de contracte

81

2.1.1. Sa la timp Comodatarului Bunul starea corespunde condi\iilor


i"dicate .1 l prezentului contract.
2.2. Comodatarul obIlgat:
2.2.1. Sa foloseasca Bunul conformitate cu .! . '1.5 ~i 1.6. lG
orezentului contract.
~.,2.2. Sa intretina stare
S2 fz
0';'1 ~L'
' ~i curenta Bunului.
2.2.3. Sa suporte cheltuieli de intre\inere Bunului.
2.2.4. Sa restituie Bunul dupa incetarea contractului Comodantului stare
_
. Rsslitil
Pa'1i1or
3.1. Masurile de ale . neprevazute prezentul contract, se
conformitate cu normele legisla\iei civile, valabile teritoriul RepubIicii Moldova.
4. l de valabilitate contractului
4 1. Termenul de folosin\a Bunului demareaza din
~i se

4. COMODATUL (folosin!a gratuita}

(inceputul

,,,,,'Illi
\sfir~'tul )

4.1. Contract comodar

______
(

200

"---

()

, numita continuare .",

5. Ordinea solutionarii
litigiilor
5.1. Litigiiie ~! divergen\ele, pot la executarea prezentului contract vor fi
, dupa posibilitate, calea dintre \l.
5.2. cazul imposibilit8(ii solu\ionarii litigiilor calea negocierilor, dupa realizarea
procedurii extrajudiciare de litigiilo pa~ile le transmit spre I

persoana

organiza!iei)

(..., func!,a)

activTnd baza

, de pate, ~i
(statutului,

l1umila continuare

procurii

etc.)

,
(denumirea

.", persoana

organiza\,e,)

, activind 1 baza
(..., func\ia)

__

-- __

(sttulUlui,

.....,-_'

procurei,

1. Obiectul

de alta pate, au Tncheiat prezentul contract despre :

etc.)

1.1. Comodantul obIiga sa-i transmita Comodatarului bunurile il1dicate 111.1.2. l


prezentului contract, aflate folosin\a gratuita, iar Comodatarul se obIiga sa
restituie bunul, indicat .1.2. al prezentului contract, starea indicata .2.2.4. l
contractului.
1.2. Comodantul obIiga sa Comodatarului folosin\a gratuita
! bun(uri):
, 1 continuare numi! .".
(de indicat denumirea

bunurilor)

1.3. Bunul indicat .1.2. l prezentului


de proprietate.

contract Ti Comodantului

drept

1.4. Bunul trebuie sa fie transmis Comodatarului termen de


zile din mentul semnarii prezentului contract.
1.5. Comodantul este obIigat sa-i prezinte Comodatarului Bunul 1 starea corespunde urmatoarelor conditii: __ ..,..-_---,---,__
'

~i locul afl<'\rii jlJdec~toriei

(de descris starea Bunului)

pentru folosirea calitate de _-,(de indicat in calitate)

2. ObIiga~iile pa~ilor
2.1. Comodantul este obIigat:

sau altei, de \; pentru

litigiiJor)

6. Clauze finale
6.1. Prezentul contract poate fi reziliat la expirarea termenului
prezentului , cazul conditii: __
--,

contractului

1.6. Bunul este preconizat

(de ,ndicat denumirea

indicat .5.1. l
~------

( indical diJ de reziJierc)

prin expedierea celeilalte pa~i In~tiin\arii --,.----,-,---..,----,-----:-::---:-7"'.


( po~ta, scrisoare

la ,

etc.)

6.2. Toate modificarile ~i ' prezentul contract, trebuie sa fie intocmite


I scris ~i semnate de imputernici\i pa~ilor. Anexele la prezentul
contract constituie parti integrante ale lui.
6.3. Prezentul contract este intocmit exemplare. Ambele exemplare sTnt identice ~i au : putere juidica. Fiecare dintre pa~i dispune de exemplar de
contract.
7. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i ~tampilele l.

CAPITOLUL
111. Modeledecontracte

82

4.2. Contract de comodat

CAPITOLUL
111. Modele
decontracte

' bunului
_____

200

(Iocalitatea)
_________
, numita I continuare ..", I persoana
.
activlnd I baza Statutului, de parte, ~i
, I continuare
.", I persoana
, activlnd I baza Statutului, de alta parte,
au Incheiat prezentul contract despre ::
1. Obiectul contractului
1.1. Comodantul se obIiga sa-i Comodatarului bunul, indicat .1.2. l zentului contract, folosinta gratuita, iar Comodatarul se obIiga -: restituie
luindu-se uzura fizica . ~i starea buna ' expirarea termenului
de valabilitate prezentului contract.
1.2. Comodantul se obIiga Comodatarului folosin\a gratuita
bunul :
,
I continuare numit .".
(denumireabunurilor,costul)
1.3. Bunul indicat .1.2. l ! ezentului contract ii Comodantului cu drept
de proprietate.
1.4. Bunul trebuie transmis Comodatarului termen de
zile din mentul prezentului contract.
1.5. Comodantul este obIigat sa-i prezinte Comodatarului Bunul starea corespunde :
_
1.6. Bunul este preconizat pentru folosirea I calitate de
_
2. ObIiga~iile Pa~ilor
2.1. Comodantul este obIigat:
2.1.1. La timp sa transmita Comodatarului starea corespunde condi\iilor,
indicate .1.5. l prezentului contract.
2.2. Comodatarul este obIigat:
2.2.1. Sa foloseasca Bunul conformitate cu dil indicate .1.6. 1 prezentului
contract.
2.2.2. Sa intre\ina Bunul I stare ,
efectueze din contul
' ~i Bunului.
2.2.3. Sa suporte cheltuieli de intre\inere Bunului.
2.2.4. Sa restituie Bunul Comodantului
incetarea contractului termen de
___
zile, stare , luind uzura .
. Responsabilita~ile
Pa~ilor
3.1. Masurile de . prezentul contract, se I .
conformitate cu legisla\ia vigoare RepubIicii Moldova.
4. l de valabilitate l contractului
4.1. Prezentul contract este incheiat un termen de
.
4.2. Contractul intra I vigoare din momentullntocmirii
de Pa~ actului de - bunului folosin\a gratuita.
5. Ordinea solu~ionarii
litigiilor
5.1. Litigiile ~i divergen\ele, ! ' executarea prezentului contract, vor fi
, dupa posibilitate, calea negocierilor dintre pati.
5.2.
cazul imposibilita\ii de solu\ionare litigiilor calea negocierilor, pati1e ' transmit spre solu\ionare I judecatoria economica.

'

83

( dilde reziliere)
prin expedierea cefeilalte in~tiintarii
.
6.2. Toate modificarile ~i ' prezentul contract trebuie sa intocmite
ss ~i semnate de imuti ai patilor. Anexele ' prezentul
contract constituie pati integrante ale lui.
6.3. Prezentul contract este intocmit I exemplare, unul fiecarei dintre Pati,
avind : putere juridica.
7. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile i tampilele pa~ilor.

5.IMPRUMUTUL
5.1. Contract de j'mprumut
------

(!acalitatea)

200

(..., func(ia)
.,....-_---,__ --,,-__ ' de alta , au incheiat prezentul contract despre ':
(statutului,procuriietc.)
1. Obiectul contractului
1.1. i"mprumutatorul transmite conditiile prezentului
contract poprietate
Imprumutatului mijloace bane;;ti de
lei, pentru de Imprumutat
conform Anexei .1 ( continuare
______
), iar Imprumutatul se obIiga sa restituie Imprumutatorului :
de bani (suma imprumutata).
1.2. Suma Imprumutului indicata .1.1. se ofera Tmprumutatului un termen de __
2. Drepturile i obIiga~iile Pa~ilor
2.1. [: se obIiga sa-i transmita Imprumutatului mijloacele bane~ti indicate
., 1. l prezentului contract termen de
zile din momentul
: contract, prin transferarea [ prin virament contul Tmprumutatului.
teremen de
zile din momentul sosirii mijloacelor bane~ti contul
Impruolutatului, Pati1e intocmesc ~i semneaza ! de primire miloacelor bane~ti,
se indica:
- data ;;i locullntocmirii
actului;
- denumirea .
- data sosirii mijl~acelor bane;;ti contul Tmprumutatului;
- suma sosirii mijloacelor bane~ti contul Imprumutatului;
- semnaturile patiloi.

'

2.2. Data de acordare imprumutului


cc,,:ui :mprumutatu!J:.

se socoate data sosirii mijloacelor

bane~ti

84

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte

2.3. [ este drept verifice modul de folosire de Imprumutat


miloacelor b8ne~ti primite conformitate indicate .1.1. l prezentului
contract.
2.4. [ scopul evaluarii folosirii miloacelor b8ne:;;ti Imprumutatul este obIigat:
- sa-I in:;;tiin~eze [
despre fiecare act juidic efectuat in vederea

.. 58 documente (, acte de primire-predare, factui etc.)


actelor juridice vederea
,
- S8 prezinte [ spre informare financiara ~i .
l1 neindeplinirii de imprumutat dil prezentului contract folosirii conform destinatiei sumei imprumutului, inclusiv cazuile de incalcare
obIiga\iilor in .2.3. l prezentului contract, [ este [ drept
s<'J de la imprumutat restituirea anticipata sumei imprumutului :;;i plata dobinzii
.
5. L.a expirarea termenului indicat .1.2., imprumutatul se obIiga sa restituie
II1jLI1uttului suma primita conform prezentului contract ordinea ~i dil
n(J,c;lll? /.6. <1prezentului contract, precum :;;i sa achite [: clobinda
1 I1 'Vlll('
f~slitUI<J: imprumutului
primita se efectueaza de imprumutat [
r1r<JII1(',.}
. :
11U : t/rLIU de ziua expirarea
termenului de imprumut, indiC,11i .1.2. l prezentului contract, imprumutatul
trebuie sa transfere contul
Il11prLlmLMHorului 100% din suma imprumutului;
- transferarea sumei imprumutului, imprumutatul transfera :;;i suma dobinzii
din calculul
% anuale din suma imprumutului pentru termenul intregal de
folosin\a mijloacelor bane:;;ti.
2.7. Oata de executare de imprumutat
obIiga\iei de restituire sumei
imprumutului imprumutatorului
se data incasarii mijloacelor bane:;;ti contul
Imprumu:atorului.
2.8. im,Jumutatul este [ drept cu acordul [
s restituie suma
imprumutului
pina la expirarea termenului de restituire (anticipat), stabilit , contract.
acest caz, cu suma imprumutului, imprumutatul
achita [,
:;;i
dobinda la suma imprumutului, reie:;;ind din termenul de folosin\a mijloacelor .
. Alte di
3.1. Prezentul contract este intocmit , exemplare, unul fiecarei parti.
3.2. Contractul poate fi modificat :;;icompletat cu acordul pariilor. Toate modificarile :;;i
completarile 1 contract urmeaza sa fie intocmite ' scris ~i semnate de catre parti.
3.3. Responsabilita\ile
Pariilor se stabilesc conformitate cu legisla\ia [ vigoare
RepubIicii Moldova.
3.4. Toate litigiile, ! cu privire la prezentul contract ~i din prezentul contract, Partile le sli calea negocierilor. cazul imposibilita\ii de solu\ionare
litigiilor calea negocierilor, ele fi solu\ionate , judecatoria economica.
4. Adresele juridice, rechizitele
de plata, semnaturile
i tampilele pa'1i1or.

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte

85

5.2. Contract de imprumut destinatie speciala


______

.200

\localltatea)
"::rcditorul
, persoana
tivid , baza
______
, de parte, ~i Imprumutatul
, i persoana _
_____
, activind baza
, de alta parte, au incheiat prezentul
contract despre ::
1. Obiectul contractului
1.1. Creditorul se obIiga sa-i acorde imprumutatului
un imprumut cu destina\ie
speciala fara dobinda, iar ~lltimul se obIiga sa-I foloseasca conform destina\iei speciale
~i sa-I restituie termentul stabilit de prezentul contract.
1.2. [ legatura cu faptul intre \i, prin prezentul contract, se stabilesc relatii de afaceri strinse ~: , imprumutul se imprumutatului fara dobinda (gratuit).
2. Scopul (destinatia) imprumutului
2.1. Scopul imprumutului imprumutatului este:
2.2. Oin momentul imprumutului, imprumutatul este I)bIigat -: prezinte ditorului documente folosirea imprLlmutului, conform destina\iei stabilite.
. Marimea imprumutului
Suma imprumutului la prezentul contract constituie:
lei.
4. Ordinea imprumutului
4.1. Creditorul este obIigat sa acorde imprumutul i termen de
din
momentul prezentului contract.
4.2. Imprumutul se prin virament, conform dispozi\iei de plata privind transfera mijloacelor b8ne~ti necesare contul de decontare l imprumutatului
4.3. Creditorul, , termen de
transferarea
sumei imprumutulLli
Imprumutatului, este obIigat sa-I in~tiin\eze ultimul despre transferul
__
-::(telegrama, fax etc.).
4.4. imprumutatul termen de
zilc dupa incasarca sumci 7111pll'I11111lllll1
contul de decontare, este obIigat sa-I i~tii\z Crcditor , 1',1,1 1>1111
________
(telegrama, fax etc.).
5. Termenul imprumutului
5.1. Termenul de acordare imprumytului imprumulalului
cstc
',,1
demareaza din momentul
(sosirii 7mU1utulul 1'0 ] <1,
decontare l imprumutatului, la transferarea sumei imprumulului dc catrc rnfitl ot<
5.2. Termenul indicat .5.1. al contractului, poate fi prelungit cu aCOldlJI f','lr\ilor
6. Ordinea restituirii imprumutului
6.1. La expirarea termenului indicat , p.5.1.al prezentului contract, imprumut<ltlll '
obIiga termen de
sa restituie suma imprumutului.
6.2. imprumutul se restituie prin virament, conform diszi de plata fa7 privind Ill1sferarea mijloacelor bane~ti necesare, contul ~e decontare l Creditorului.
6.3. imprumutatul , termen
dupa transferarea sumei imprumutului Creditorului, este obIigat sa-I in~tiin\eze ultimul despre transfer prin
_
(telegrama, fax etc.).

6.4. Creditorul, termen de


zile dupa incasarea sumei imprumutului
conlul sau de decontare, este obIigat sa-I in~tiin\eze imprumutat despe aceasta i
_________
(Ielegrama, fax etc.).

86

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

7. Termenul de.valabilitate
al' p~ezentului::contract
7.1. Prezentul contract intra 1 vigoare din momentul lui de Parti ~i
valabil la executarea lui deplina 1 la ,,__ "
200_
8. Rsslit.i1 l
8.1. Pentru incalcarea conditiilor prezentului contract Partea vinovata recupereaza prejud!ciile cauzate, inclusiv ~i venitul ratat, 1 ordinea, prevazuta legislatia 1 vigoare RM.
8.2 .. imprumutatul,
conform prezentului contract,
:

5.3. Contact de impumut bunuilo


_____

conform prezentului contract, :

.. 11..

persoana

/t-'UIVIVU;j

, activind baza

~i

obIiga~iilor

conform

prezentului

contract

_---,

condi\ii de gaj. asigurari

sau .

in special. din imprumutatului)

10. Ordinea !
litigiilor
10.1. Toate litigiile dintre Parti, 1 cazul s-a ajuns la compromis. se
solu\ioncaza conformitate legislatia vigoare RepubIicii Moldova 1 [
"cOllomica Uudecatoria . cu indicarea acesteia sau ordinea constitI1111
! acesteia).
10/. rill \IICstabilcsc toate posibile la prezentul contract trebuie fie solu~onate
111' , . , II\II do
zile din momentul primirii !
11. Mc)(liIicaroa dit
prezentului
contract
11 1 COIHfi\tllu j1f%ntului
contracl au : putere obIigatorie pentru Parti ~i pot fi
1II!IIIillC,IIo f:11 ilcor(llll rociproc, cu obIiga\ia Intocmirii unui document scris.
11;1 NI,;i I (Iifltrc P~r\i nu ostc 1 drepl sa transmita drepturile sale la prezentul
(lltli\(.lllll
(1 [\ ( acordul scris al celeilalte parti.
12. Condltlllo do coordonaro
rela!iilor dintre Pa~i
Hupro/()fltrtr1\1i imputcrnici\i ai r1il la prezentul contract sTnt:
impf umutatul:
telefonul ------rcditorul:
telefonul
_
1. di speciale ale prezentului
contract
___________________
(! fi indicale di suplimentare
de colaborare intre Parti vederea prezentului contract: obIiga\ii de reglare ~i
montare marfii, obIiga\ii de informare despre exploatare ~i folosinta marfii, etc.).
14. Alte conditii
14.1. Prezentul este Intocmit 1doua exemplare originale, unul fiec~rei \i.
14.2. in cazurile neprevazute de prezentul contract, Partile se conduc de legisla\ia
civila vigoare.
14.. D semnarea prezentului contract, toate negocierile prealabile, scrisorile, rdurile prealabile ~i procese-verbale privire la intentii referitoare la prezentul contract,
l~i pierd puterea juridica.
14.4. Partile se obIiga , la executarea prezentului contract, sa reduca colabo lor numai la respectarea cerintelor conform prezentului contract, ci ~i sa sus\ina
contactele de afaceri ~i sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea fiitii ~i
dezvoltarii iil lor comerciale.
15. Adresele juridice. rechizitele de plata. smturil
~i ~tampilele pa~ilor.

procurii etc.)

"imprumutatul",

persoana

pers.jur.)
--

'

activind 1 baza

(.. .. func\ia)
(pot fi previ\zute

, de .
(statutului.

, continuare
(denumirea

9. Asigurarea

200_

()

(.. .. functia)

8.. Creditorul,

87

, de alta pate, au
(statutului.

procuii etc.)

Incheiat prezentul contract despre .:


1. [ transmite folosinta ~i posesie imprumutatului bun(uri)
_
-------- __
-------' iar imprumutatul
se obIiga sa restituie
(se indica denumire

bunurilor)

[ bunurile primite sau cantitatea egala altor bunuri de : gen f?1


calitate termenul prevazut de prezentul contract.
2. Bunurile transmise imprumutatului se asigura prin __ ---,
---,-;--_~---,.,(penalitate.

gaj. avans. ,

. Termenullmprumutului
este
Termenul demareaza din momentul transmiterii

garan\ie

---,
bunurilor ~i finalizeaza

.)

_
la

(data )

4. imprumutatul este 1 drept sa restituie anticipat bunurile indicate I .1 l prezentului contract, avertizind-ulln
scris imprumutator
zile despre acest fapt.
5. imprumutul se considera restituit , momentul ------------~------------6. in cazul nerestituirii I termenul stabilit al Tmprumutului, fmprumutatul

imprumutatorului
penalitate de
%, din ziua imprumutul
sa fie restituit, la data restituirii lui imprumutatorului.
Nota. Responsabilita\ile [. stabilite , acest punct se reglementeaza de
aticolele
RM.
7. in cazul nelndeplinirii de fmprumutat obIigatiilor de asigurare restituirii
Imprumutului, inclusiv pierderea asigurarii sau agravarea de asigurare
Imprejurarilor. de [ este responsabil, imprumutatul este obIigat sa
restituie anticipat imprumutul.
8. Contractul este intocmit I
exemplare, fiecare dintre ele avind
putere juridica.
9. Litigiile la prezentul contract se solutioneaza conformitate legisla\ia 1 vigoare
RepubIicii Moldova.
10. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile ~i ~tampilele partilor.

88

CAPITOLUL111.
Modelede contracte
CAPITOLUL111.
Modelede contracte

Recipisa

6. LOCAT'UNEA,

6.1. Contract de locatiune

(Iocul ~i data emiterii recipisei, cu )

(Imprumut8tor)

89

CHIRIA, LEASINGUL'

( cu )

________

~--'----:------:~

__ ' umit I tiu "Locator", I persoana

(Oenumirea.jur.)

Suma data obIig - restitui tml prevazute I contract


imprumutatul

-----;(n-.-p-.p-.,--;fu-n-c'7'\i-a):--'

tiVld I baza

, de , ;;i __

;-;--.,--~ __

(stlutul etc.)

--------~(~da~ta-~~i-se-m-n~at~u-a~)---------

/00 __

~--;-

(denumirea pers.ju.)

umit tiu .,Locatar", 7 s

, tivd I baza
(.... func!ia)

.,-----,~---:-:-.,...--,.'

de alta parte, Tncheiat ztul contract despre urmatoarele:

(statutului,procurii etc.)

Recipisa
1. Obiectul
(Iocul ~' data emitelirecipisei. cu !itere)

Susmtul

(),

-------"(i'm-.p-ru-m-u--;ta~to-r-U--;I)--------------'

ttului de ,mprumut di ,,__ "

200_,

primit de '

datoria 7 sum8 de
-""(~Im-p-ru-m-u""t-at"")----

_
lei.

(suma cu litere)

1.2. Locatorul se obIiga sa tsmit


uui:

Locatarlllui l flsi\ urrnatoarele


I tiu umit .",

(de enumerat bunuile transmise in loca!iune)

1.3. Bunurile indicate I .1.2. l ztului


proprietate.

t\ii fa\8 de l u .
___

contractului

1.1. Locatorul se obIiga ofere l flsi\ Locatarului uuril,


." .1.2. l ztului tt, iar L.ocatarul se obIiga sa plateasca clliria l ;;1
tml idit l .3 l prezentului tt.

200_

tt Locatorului

1.4. Bunurile urmeaza fi transmise Locatarului


entul semnarii ztului contract.
1.5. Locatorul este obIigal sa ofere Localarului
di
_
1.6. Bunurile urmeaza fi folosile I urmatoarele

I tm de

drept de

zile din -

uuil l starea, sud


scopuri: ---:-:---,-

(descrierea scopl'rilor)

2. ObIigatii1e Par1i1or
2.1. Locatorul obIigat:

2.1.1. Sa ' timp bunurile l starea indicata l .1. l contractului.


2.1.2. Sa efectueze capitala Bunurilor.
2.2. Locatarul obIigat:
2.2.1. S8 foloseasca
ztului tt.

Bunurile l fmitt

di(iil indicate 1 .1.5. ;;i 16. ale

2.2.2. Sa m\i Bunurile I stare ', S8 efectueze


urt8 uuil respective.
22.3. Sa suporte cheltuielile de lt\i

di t propriu

uuil.

2.2.4. i tml prev8zute l tl S8 achite chira, , conformitate


idit .3 l ztului contract.

2.2.5. Sa restituic
contractului l

Bunuile

Locatorului

dupa It
_

( descris starea Bunuilor)

. Achitarile
3.1. chiriei constituie

Ici.
(de indical SU/11i'I)

------'--

tmului

dil

de valabilitate

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

90

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

.2. Chiria de . Locatar lunar (trimestrial), dar nu ; trziu de data de


___
lunii (trimestrului) celei achitabile, prin transferarea mijloacelor
bane~ti contul de decontare l Locatorului, indicat , prezentul contract.
4. Responsabilita!ile
l
4.1. Pentru intirzierea platii Locatarul achita Locatorului penalitate , de
___ % din suma lii intirziate pentru fiecare zi de intirziere.
4.2. Masurile privind , neindicate , prezentul contract, se
vor aplica , conformitate cu normele legislatiei civile, valabile teritoriul RepubIicii
Moldova.
4.3. Achitarea litii nu elibereaza de la executarea obIiga\iilor sale sau
inlaturarea incalcarilor.
5. l
de valabilitate
l contractului
5."1. Termenul de locatiune Bunurilor demareaza din
--__
,

~; la __

(inceputul

termenului)

(sfir~itul termenului)

6. Ordinea solutionarii
litigiilor
6.1. Litigiile ?i divergen\ele, ! la executarea prezentului contract, vor fi
slit, dupa posibilita\i, calea negocierilor dintre par\i.
6.2. [ cazul imposibilita\ii solutionarii calea negocierilor, dupa realizarea procedurii
cxtrajudiciare de sli litigiilor pai\ile le transmit spre
_
--:-_--:---:---:- __
-,-_--:(indicarea
denumirii ~i locul aflarii judecatoriei arbitrare, economice etc, de pai\i pentru
~()Ii )
1. Clauze finale
7.1. Prezentul contract poate fi reziliat la expirarea termenului indicat I .5.1. l
prezentului

contract, I cazul

conditii: -------,---:--::---~::__.,---__".,__7'
'

prin expedierea

celeilalte

(de indicat dil de reziliere)

pai\i In~tiin\arii .---:-:;--,__-,----;-:--:( , scrisoare

' etc.)

7.2. Toate modificarile ~i suplimentele la prezentul contract, trebuie sa fie intocmite


scris ?i semnate de catre imputernici\i ai pai\ilor. Anexele la prezentul
contract constituie pai\i integrante ale lui.
7.3. Prezentul contract este Tntocmit exemplare. ] exemplare sint identice ~i au : putere juridica. Fiecare dintre pai\i dispune de un exemplar l
contractului.
8. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i ~tampilele paF1ilor.

91

6.2. Contract de incaperii de locuit


__

200_

(Iocalitatea)

r1umita - ..Locato('. oersoana


(

pers. JU.)

(..., )

activTnd baza

de parte, ~i ---(statutului,

etc.)

, continuare "Locatar", persoana

--,.-,-

pers.jur.)

, activind baza
(.. .. func\ia)

:-:--:-:-....,...,.
__
(statutului.

----' de alta , au Tncheiat prezentul contract despre :

procuii etc.)

1. Obiectul

contractului
'1.1. Locatorul se obIiga dea Locatarului prin prezentul contract
cu de __
(
) .. ( .
), situatc I
cladirea de adresa:
, pentru fi folosite calitate de ii
de oficiu.
1.2. Locatarul nu dreptul sa dea il sau i 11
mod sa le folosin\a persoanelor , precum ~i sa participe partc unui
! juridic, rezultatul poate sa drepturi patrimoniale persoanclor
privin\a iil .
2. Ordinea transmiterii
incaperilor
2.1. Locatorul tsit Locatarului incaperile termen de
din
ziua de pai\i prezentului contract.
2.2. [ trebuie sa tie transmise starea corespunde caracteristicilor indicate tehnic.
. Folosirea incaperilor
~; intretinerea
lor
3.1. Locatarul este obIigat sa se foloseasca de incaperi, conform prezentului .
?i destina\iei incaperilor.
3.2. Locatarul este drept, cu acordul Locatorului ?; organelor administra\iei pubIi, sa efectueze din contul replanificarea Tncaperilor date .
3.3. Locatarul este obIigat sa men\ina Tncaperile stare . sa u deteriorarea lor ~i S8 efectueze curente incaperilor.
.4. Repara\ia date [ conform prezentului contract
efectueaza Locatorul.
3.5. cazul Locatarului Incaperile respective au nevoie de
repara\ii capitale, ultimul imediat 11In?tiin\eaza Locator I scris.
3.6. Achitarea seviciilor telefonice ?i de telex se efectueaza de catre Locatar de sine
statator.
3.7. Utilarea la necesitate incaperilor Inchiriate, cu mijloace moderne de securitate
impotriva intrarii nesanc\ionate persoanelor straine ?i cu mijloace antiincendiare de
semnalizare, precum ~i organizarea pazei incap~ilor se efectueaza din contul Locatarului.
4. Plata chiriei ~i ordinea achitarilor
4.1. Locatarul se obIiga, lunar, nu mai tlrziu de data 5- fiecarei luni, sa achite Locatorului chiria marime de
lei, inclusiv TVA.
4.2. Locatarul achita chiria prin transferarea mijloacelor bane~ti contul de deconta sau depunerii lor I casa Locatorului.

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

90

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

.2. Chiria de . Locatar lunar (trimestrial), dar nu ; trziu de data de


___
lunii (trimestrului) celei achitabile, prin transferarea mijloacelor
bane~ti contul de decontare l Locatorului, indicat , prezentul contract.
4. Responsabilita!ile
l
4.1. Pentru intirzierea platii Locatarul achita Locatorului penalitate , de
___ % din suma lii intirziate pentru fiecare zi de intirziere.
4.2. Masurile privind , neindicate , prezentul contract, se
vor aplica , conformitate cu normele legislatiei civile, valabile teritoriul RepubIicii
Moldova.
4.3. Achitarea litii nu elibereaza de la executarea obIiga\iilor sale sau
inlaturarea incalcarilor.
5. l
de valabilitate
l contractului
5."1. Termenul de locatiune Bunurilor demareaza din
--__
,

~; la __

(inceputul

termenului)

(sfir~itul termenului)

6. Ordinea solutionarii
litigiilor
6.1. Litigiile ?i divergen\ele, ! la executarea prezentului contract, vor fi
slit, dupa posibilita\i, calea negocierilor dintre par\i.
6.2. [ cazul imposibilita\ii solutionarii calea negocierilor, dupa realizarea procedurii
cxtrajudiciare de sli litigiilor pai\ile le transmit spre
_
--:-_--:---:---:- __
-,-_--:(indicarea
denumirii ~i locul aflarii judecatoriei arbitrare, economice etc, de pai\i pentru
~()Ii )
1. Clauze finale
7.1. Prezentul contract poate fi reziliat la expirarea termenului indicat I .5.1. l
prezentului

contract, I cazul

conditii: -------,---:--::---~::__.,---__".,__7'
'

prin expedierea

celeilalte

(de indicat dil de reziliere)

pai\i In~tiin\arii .---:-:;--,__-,----;-:--:( , scrisoare

' etc.)

7.2. Toate modificarile ~i suplimentele la prezentul contract, trebuie sa fie intocmite


scris ?i semnate de catre imputernici\i ai pai\ilor. Anexele la prezentul
contract constituie pai\i integrante ale lui.
7.3. Prezentul contract este Tntocmit exemplare. ] exemplare sint identice ~i au : putere juridica. Fiecare dintre pai\i dispune de un exemplar l
contractului.
8. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~i ~tampilele paF1ilor.

91

6.2. Contract de incaperii de locuit


__

200_

(Iocalitatea)

r1umita - ..Locato('. oersoana


(

pers. JU.)

(..., )

activTnd baza

de parte, ~i ---(statutului,

etc.)

, continuare "Locatar", persoana

--,.-,-

pers.jur.)

, activind baza
(.. .. func\ia)

:-:--:-:-....,...,.
__
(statutului.

----' de alta , au Tncheiat prezentul contract despre :

procuii etc.)

1. Obiectul

contractului
'1.1. Locatorul se obIiga dea Locatarului prin prezentul contract
cu de __
(
) .. ( .
), situatc I
cladirea de adresa:
, pentru fi folosite calitate de ii
de oficiu.
1.2. Locatarul nu dreptul sa dea il sau i 11
mod sa le folosin\a persoanelor , precum ~i sa participe partc unui
! juridic, rezultatul poate sa drepturi patrimoniale persoanclor
privin\a iil .
2. Ordinea transmiterii
incaperilor
2.1. Locatorul tsit Locatarului incaperile termen de
din
ziua de pai\i prezentului contract.
2.2. [ trebuie sa tie transmise starea corespunde caracteristicilor indicate tehnic.
. Folosirea incaperilor
~; intretinerea
lor
3.1. Locatarul este obIigat sa se foloseasca de incaperi, conform prezentului .
?i destina\iei incaperilor.
3.2. Locatarul este drept, cu acordul Locatorului ?; organelor administra\iei pubIi, sa efectueze din contul replanificarea Tncaperilor date .
3.3. Locatarul este obIigat sa men\ina Tncaperile stare . sa u deteriorarea lor ~i S8 efectueze curente incaperilor.
.4. Repara\ia date [ conform prezentului contract
efectueaza Locatorul.
3.5. cazul Locatarului Incaperile respective au nevoie de
repara\ii capitale, ultimul imediat 11In?tiin\eaza Locator I scris.
3.6. Achitarea seviciilor telefonice ?i de telex se efectueaza de catre Locatar de sine
statator.
3.7. Utilarea la necesitate incaperilor Inchiriate, cu mijloace moderne de securitate
impotriva intrarii nesanc\ionate persoanelor straine ?i cu mijloace antiincendiare de
semnalizare, precum ~i organizarea pazei incap~ilor se efectueaza din contul Locatarului.
4. Plata chiriei ~i ordinea achitarilor
4.1. Locatarul se obIiga, lunar, nu mai tlrziu de data 5- fiecarei luni, sa achite Locatorului chiria marime de
lei, inclusiv TVA.
4.2. Locatarul achita chiria prin transferarea mijloacelor bane~ti contul de deconta sau depunerii lor I casa Locatorului.

92

F-,LUL 111.
Modele de contracte

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

4.3. in de obIigatia, achitarcii chiriei,c,LocataruJ 'participa ! . 5erviciilor


comunale (electricitatea, ~i , alte 5ervicii)
raport ,
prin achitarea conturilor, emise de Locator la tarifele conturilor de Intreprinderile,
organele presteaza aceste 5ervicii, Achitarea serviciilor comunale efectueaza de
Locatar [ ( de 5 (cinci) zile din momentul primirii conturilor respective.
5. Ac}iunei de fi majora
5.1. Pa'1i1e eliberea5a de neexecutarea sau pa'1iaia
obIigatiilor contractuaie, 7 cazul , neexecutare avut loc
unor : de fo'1a , Incheierea contractului, , rezultatul unor
cu ], survenirea , partea nu 7ndeplinit
obIigatia deplin sau ], nu putut sa de . nici le prin metode
rezonabile.
5.2. in cazul survenirii imprejurarilor indicate , .5.1., partea la prezentul contract,
pentru - facut impo5ibila executarea obIigatiilor contractuale, trebuie ,
!! mai s-o In~tiin\eze ' parte despre ele cu
.
6. R5slit,if
l ;;i ordinea solutionarii
litigiilor
6 1. Pentru neTndeplinirea sau Tndeplinirea necorespunzatoare
obIiga!illor ractuale pa'1i1e conformitate cu legisla\ia , vigoare.
6.2. in cazul int1rzierii achitarii chiriei , termenele indicate I .4.1. ale prezentului
tt, Locatarul Locatorului penalitate , de __
% jin suma pla\ii
ncachitate pentru fiecare zi de intlrziere.
6.3. Prezentul contract nu poate fi reziliat anticipat , ordine unilaterala.
6.4. Toale litigiile ;;i divg\l, ! 5 marginea prezentului contract,
pr'il\ile vor tinde sa le sliz calea negocierilor.
6.5. [ cazul , litigiile ;;! divergen\ele indicate nu vor fi calea negocierilor, ele fi : , [ .
7. di (clauze) finale
7.1. Din data incheierii prezentului contract toate negocierile prealabile, ,
acordurile prealabile ;;i procese-verbale
cu privire ' obiectul prezentului contract 1;;!
pierd puterea juridica.
7.2. Orice modificari ;;i marginea prezentului contract trebuie 5 fie
intocmite , ;;i semnate de imutni ai .
7.3. D unele di prezentului contract vor fi recunoscute ulterior drept nevalabile, aceasta nu atinge valabilitatea celorlalte di. in caz de necesitate, partile vor
conveni a5upra substituirii di nevalabile cu alta condi\ie, permite de
ajunge la un rezultat economic identic.
7.4. Pa'1i1e slnt obIigate sa se inrormeze reciproc despre schimbarea adreselor sale,
numerelor de telefoane etc. nu mai tirziu de doua zile din data schimbarii acsetora.
7.5. ztul contract este intocmit 7 doua exemplare, unul fiecarei parti ;;i it<
, vigoare din data semnarii lui. Anexele ' prezentul contract 5titui parti integrante
ale lui.
7.6. in cazurile neprevazute de prezentui contract 5 aplica legisla\ia civila RepubIicii
Moldova.
8. Adre5ele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
;;i ;;tampilele Partilor

93

6.3. Contract de incaperii' nelocuibile

______
(Iocali'."'-

200_

-:

numlla
(

..Locator". in persoana

pers. Jur.)

.... )

activ7nd , baza

, de parte, ;;i
(sttutul

etc.)

,
(

numita , continuare .". , persoana

..)

, activind , baza
(..., fu(i)

-;-:-..,..-:-;-:,..--_-;:--:-.,-' de alta parte, au incheiat prezentul contract despre !:


(statutului,

procurii etc.)

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul , iar Locatarul un bun din fondul nelocativ - ,
nelocuibila, tiu )', situata adresa: -------------------,
pentru folosin\a , scopul
.,..-;--...,...,.,..-.
(de : ! folos;rii I

Suprafa\a tl l [: date
-.. : ..
(desenul tehnic) [ se ( nr.1).
[ proprietate Locatorului (! de proprietate . __
__
_ din
). La formei de proprietate (sau ) Incaperii
condi\iile contractului nu ..
2. ObIiga~iile Paftilor
2.1. Locatorul obIiga
2.1.1. Sa Locatarului [ conform actului de primire-predare nu mai
tlrziu de 7 zile din data Indeplinirii integrale obIiga\iilor indicate i capitol.nr.2 l preze
ntului contract. Actul de primire-predare incaperilor nelocative se semneaza de
Locator ;;i Locatar. Actul indicat se ' tt ( .2).
2.1.2. S.:a5igure Locatarului energiei termice, electrice, ! ;;i de zare 1 limitele permise conform contractelor .
2.13. 8:'3 intreprinda, zl unei avarieri produse u din vina LocatarlJILli,
necesare pentru inlaturarea lor din contul sau ;;i termenele nu conduco 1,I
Intreruperea tehnologic l Locatarului.
2.1.4 S<-Iin;;tiin\eze 5cri5 Locatar, dar nu mai t1rziu dec1t doua luni IDil, 111
privin\a eliberarii Incaperilor 1 legatura cu expirarea termenului ttului sau i C<l
de reziliere anticipata.
2.1.5. Sa-i acorde Locatarului dreptul de relnregistrare unui numar de tlf
numele Locatarului ;;i din contullui, cu d reinregistrarii dupa expirarea termenului
de valabilitate prezentului contract. Numarul de telefon
.
2.2. Locatarul se obIiga:
2.2.1. Sa respecte incaperile luate , loca\iune cerin\ele medico-sanitare, antiincendiare, stabilite pentru intreprinderile, organiza(iile'cu un asemenea gen de activitate.
2.2.2. Sa nu efectuieze nici schimbare 5tutiv i fara acordul 1 scris
l Locatorului (lifi, istl grilelor etc.)
Planul (desenul tehnic) privind lifi incaperii, semnat de catre Locator, se
anexeaza la contract ( .3) ;;i e5te parte integranta pezentului contract.
2.2.3. Sa nu incheie ;;i sa nu ia parte la acte juridice, , rezultatul se greveaza
sau pot fi grevate drepturile timil ale Locatarului acordate prin tt, , -

94

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

ticular, trecerea [- . .teqa, ( de gaj, subIoca~iune,Y acordarea dreptului de incaperii sau unei acesteia capitalul (fondul) statutar
Tntreprinderii .) fara acordul scris l Locatorului.
2.2.4. Sa asigure exploatarea :;;i . retelelor ingenere:;;ti intene.cu
proprii :;;idin propriu.
2.2.5. Sa transmita Locatorului ' expirarea termenului contractului. 9i ' rezilierea lui sau din itiv proprie, gratuit toate :;;i modificarile
efectuate, precum :;;iTmbunatatirile, constituie pal\i integrante ale incaperii :;;i pot
fi divizate fara prejudicierea constructiei.
2.2.6. cazul avarierii retelelori~tene,
termice,
electrice etc. din vina Locatarului,
Tntreprinda toate masurile necesare pentru Tnlaturarea avarieri ~i .acestora din contul .
3. PJa~ile ~i achitariJe conform contractuJui
3.1. Locatorul [ indicata .1.1. l prezentului contract loca\iune
di : de . :
3.1.1. Platii chiriei de
(
) dolari SUA pentru 1.. [,
inclusiv TVA.
3.1.2. Cheltuielilor de exploatare efective ( afara de cheltuielile electricitate)
reie:;;ind din calculul : ocupate ' existente organizatiilor respective,
1 cazul achitarea se efectueaza de Locator, faptce se conturilc organiza\iilor date.
3.1.3. Chcltuielilor efective energiei electrice, conform indica\iilor contorului instalat i
ic:'l dat~ , [, ' furnizorului de energie , 1 cazul ,
50 efectueaza de Locator, fapt se prin conturile furnizorului dat.
3.2. Locatarul plata chiriei nu mai trziu de data de 20 primei luni fieccirui
, din momentul intr~rii , vigoare contractului, ' dolarului stabil!t de
National~ ziua pla\ii.
3.3. Achitarea cheltuielilor de exploatare se efectueaza de Locatar baza conturilor prezentate de Locator, cu includerea taxei valoare adaugata, nu mai tirziu
de cinci zile din ziua de Locator contuilor .
3.4. Plata chiriei conform prezentului contract 5 calculeaza din momentul semnarii
actului de primire-predare incaperii.
4. diJ rezilierii ~i prelungirii
contractului
4.1. Contractul de loca\iune poate fi reziliat anticipat , umatoarele cazuri:
) , baza hotariri judecatoriei mi;
.) ' acordul reciproc l pati1or;
) cazulincalcarii
sistematice dil contractuale de catre Locatar;
d) cazul incalcarii sistematice dil contractuale de catre Locator.
4.2. Modficarile ~i completarile ' prezentul contract se vor negocia de catre parti ,
timp de luna :;;i se intocmesc prin acorduri suplimentare, afara de .3.3.
4.3. Locatarul dreptul preferen\ialla prelungirea contractului cu d indeplinirii
corespunzatoare
obIiga\iilor sale.
4.4. D nici una dintre pal\i nu va in~tiin\a cealalta cu 2 luni inainte de expi temenului contractului despre rezilierea lui, contracul se considera prelungit
urmatorul terrnen cu acelea:;;i condi\ii.
5. Ac~iuni de fo~a majora
. 5.1. Patile nu poarta raspundere pentru neindeplinirea obIiga\iilor contractuale, daca
imposibilitatea indeplinirii ' survenit unor ac\iuni de foria majora, cum

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

95

fi calamitatiJe naturale sau militare, cu .. nemijlocit influen\eaza


indeplinirea obIiga\iilor contractuale, adoptarea de organele legislative actelor
Tmpiedica executarea dil prezentului contract.
[ acest caz, indeplinirea obIigatiilor contractuale se termenul influen~arii
de forta majora.
5.2. Partea, nu poate sa-:;;i indeplineasca obIiga\iunile contractuale trebuie s-o
in~tiinteze imediat cealalta parte scris, despre demararea :;;i finalizarea
de fOl\a , dar nu mai tirziu de 1 zile dupa demararea .
6. Responsabilita~ile
l
6.1. cazul intirzierii ! din pla\i , termenele stabilite de prezentul contract, Locatarul achita penalita\i , de __
% din suma lii neachitate pentru
zi de intirziere, cu Locatorul i-a transmis ' timp conturile.
6.2. Pentru intirzierea transmiterii Locatarului [ din vina Locatorului, ultimul
achita penalitati , de
% din suma chiriei anuale pentru fiecare zi de
intirziere.
6.3. Penalita\ile (amenda) se termen de 1 zile dupa inaintarea [ baza
conturilor.
6.4. 1 cazul rezilierii anticipate contractului din itiv Locatorului (cu
de Locatar obIiga\iilor indicate , .2.2. ~i 3 ale contract)
Locatorul compenseaza costul imbunata\ilor inseparabile, efectuate cu acordul lui, cu
calcularea indicatorilor infla\iei ~i uzurii imutiil inseparabile.
6.5. Pentru neindeplinirea ! obIiga\iuni contractuale, de cele din .2.1.1.)
3.2., 3.3., partea vinovata achita celeilalte parti de
% din
suma chiriei anuale.
6.6. Achitarea litil, stabilite prezentul contract, nu elibereaza partile de '
executarea ig\iil sale sau inlaturarea incalcarilor.
7. di
7.1. intrebarile, nereglementate prezentul contract, se reglementeaza de legisla\ia
civila vigoare.
7.2. Litigiile aparute din prezentul contract urmeaza fi solu\ionate de catre par\i
calea negocierilor. cazul imsilitii de solu\ionare prin negocieri, ele um fi
solU\ionate de judecatoria economica.
Termenul stabilit pentru solu\ionare preten\iilor reciproce ale partilor e5te do 1
zile.
7.3. drepturilor patrimoniale ale Locatarului se efectueaza conformitate cu
legisla\ia vigoare Ruiii Moldova.
8. Alte di
8.1. Toate modificarile ~i completarile ' prezentul contract sint valabile daca ele sint
intocmite scris :;;isemnate de catre reprezentan\ii iuti partilor.
8.2. Anexele ' prezentul contract constituie parti integrante ale lui.
8.3. Dupa semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile,
acordurile prealabile ~i pocese-verbale cu privire-Ia obiectul prezentului contract sint
nevalabile.
8.4. Prezentul contract est valabil din ,,__
"
200_
:;;i este valabil
pina ' ,,__ "
200_
9. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
~! ~tampilele pa~ilor .

96

CAPITOLUL

111.Modele de contracte

CAPITOLUL

6.4.1. Contract de [ mijJocuJui de transport


"__

(Iocalitatea)

----\'

. numita continuare ..Locator"

200
persoana

pers. jUJ.)

\:'..,.", f'\'Gj

activTnd baza

, de , ~i cet. -,-....,,-...,-,--,--,...-,-,-:--,...-,..__
(statutului.

(.. . datele din buletinul de )

procuril etc.)

numit , continuare "Locatar", locuitor adresa:


alta , au incheiat prezentul contract despre urmatoarele:
1. Obiectul contractului

, de

1.1. Locatorul transmite Locatarului posesie ~i folosin\a automobilul de


, modelul
, anul producerii
, de inmatriCUlare __
-__
, : caroseriei (ata~ului)
, motorului
_
--'
tehnic .
, iar Locatarul se obIiga sa achite Locatorului
chiria ~; ' expirarea termenului contractului sa restituie automobilul.
.. ObIigatii1e Parfilor
1. . este obIigat:
.. 1.1. Sa transmit8

Locatarului

automobilul,

indicat .1 l prezentului

contract,

.1 1' l>una.

1.2. S8 Iransmila Locatarului tehnic l acestui automobil ~i alte documen10 penlru exploatarea acestuia.
2.1.3. S8 intocmeasca din contul pocua pentru conducere numele Locatarului
~; - autentifice notarial.
2.2. Locatarul este obIigat:
2.2.1. Sa foloseasca

automobilul

numai scopuri

--

numai

cu respectarea

de transport

"__

200

(Iocalitatea)

automobilului

cu
_---:-;_--,-

Locatorului stare

-,...-..,..
__

' numita [ continuare

activind baza

"Locator", in persoana

.
(.. .. func\ia)

, de , ~i
(statutului, procurii etc.)

(denumirea

numit continuare "Locatar", persoana

pers. jur.)

, activind baza
(.. .. func1ia)

_______

, de alta , au incheiat prezentul contract despre urmatoarele:

(statutului, procuii etc.)

zile din -

3.2. La expirarea tnului de loca\iune sau caz de reziliere anticipata prezentului contract Locatarul transmite (preda) automobilul Locatorului [ termen de
_
uilc din momentul
survenirii datei corespunzatoare.
4. Marimea chiriei
Locatarul achita Locatorului

__

(denumirea . ju.)

altor persoane. fara acordul Locator-

2.2.7. La expirarea termenului contractului restituie automobilul


, luind [ uzua .
. Termenul transmiterii
(predarii) automobilului
3.1. Locatorul ;transmite Locatarului automobilul termen de
entul semnarii prezentului contract.

11.1. Pentru folosirea automobilului


111;'\Iirnc
__
Iei, inclusiv TVA.
. Rosponsabilitatile
Partilor

6.4.2. Contract de [ mijlocului

ei,

regulilor tehnice de exploatare

2.2.4. Oin contul sau sa efectueze ~; deservirea automobilului,


cazurilor, cind necesitatea : survenit din vina Localorului.
2.2.5. Sa achite ' timp chiria.
2.2.6. Sa nu conducerea
ului.

5.1. Patile pentru neexecutaea (;iil 1 prezentul


contract, iar 1 cazullipsei , contract indica\iilor privire ' - , conformitate cu actele legislative ale RepubIicii Moldova.
5.2. Pentru intirzierea transmiterii automobilului, fiind obiectul prezentului contract,
Locatarul achita Locatorului penalitate de __
% din lii chiriei
' pentru fiecare zi de Tntirziere.
5.3. Pentru intirzierea tsiii ' termenului de
sau rezilierii anticipate contractului, Locatarul achita Locatorului penatitate [
de __
% din suma lii pentru fiecare zi de intirziere.
5.4. Pentru neachitarea ' timp lii chiriei, Locatarul achita Locatorului penalitate
de __
% pentru fiecare zi de intirziere.
6. Termenul de valabilitate l contractului
6.1. Contractul se incheie
din ziua transmiterii automobilului Locataului.
6.2. termenul contractului expirat ~i nici una din pati nu ~i-a exprimat doin\a de -I
zili, contractul se considera prelungit acela~i termen ~i cu : condi\ii.
7. Ordinea rezilierii contractului
7 1 Fiecare dintre pat; poate sa recuze contractul in ordine '. in~tii1 SClS cu __
luni inainte.
7.2. Contractul poate fi reziliat de oricare dintre pati cazul unor incalcari fr.~;:;vcnte
de cealalta condi\iilor prezentului contract. ! acest caz, patea vinovatGi
este obIigata sa recupereze toate prejudiciile legate de rezilierea contractului.
8. Alte di
Prezenlul contract este intocmit exemplare, dintre unul se ' Locator,
iar celalalt - ' Locatar.
9. Adresele juridice, rechizitele de plata, ~i ~tampilele Partilor

de , de mafui etc).

stare tehnica , inrauta\irea

2.2.3. Sa foloseasca automobilul


~i regulilor de circL!!a\ie uti.

97

-,......,--::--:-:---:-

(transpotare

2.2.2. Sa intre\ina automobilul


afara de uzura .

111.Modele de contracte

plata pentru chirie

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul transmite, iar Locatarul prime~te folosin\a temporara autocamionul cu
tonajul de 3,5 t. scopul transpotarii marfii.
1.2. Conducerea autocamionu;ui va efectua un colaborator l Locatorului (~oferul). !
perioada folosirii autocamionului persoana(nele) de raspundere Locatarului, indica\iile
caruia sint obIigatoare pentru ~_vfer,este
_
1.3. Autocamion-ul se trdnsmite catre orele 1 adresa:
~i
se fl ' ~;;c-~zi:;a Locatarului pina la orele 19. La sosirea ~; plecarea autocamionului
Locatarul efectui'aza l corespunzatoare foaia de pCJ\curs.

98

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

1.4. La
~ofer illnsote~te persoana Locatarului. $oferul ajutor ' lucrarile de -.
1.5. Toate cheltuielile de intre~nere ~i autocamionului ' aoa~a Locatorul. cu
cazurilorin deteriorarea sau defectarea autocamionului suveni:"';:,'Jina Locatarului.
2. Drepturile ~i obliga1ii1e l
2.1. Locatorul se obIiga:
2.1.1. In fiecare zi. de duminica, sa acorde autocamionul Locatarului
orele 1 adresa:
_
2.1.2. Sa efectueze controlul s!arii tehnice autocamionului ~i s asigure starea lui
buna de .
2.1.3. Sa asigue respectarea de ~ofer regulilor de .
2.2. Locatorul dreptul:
2.2.1. [ cazul depistarii uno defec\iunii tehnice ale autocamionului. nu ! fi
lichidate ' de , sa efectueze termen de 2 schimbul acestui autocarnion cu altul de acela~i model. [ acest caz termenul indicat .1.3. se cu
perioada pentru finisare lucrului de ~ofer ~i plecare autocamionului.
2.3. Locatarul se obIiga:
2.3.1. Sa primeasca ~i sa se foloseasca stricta conformitate cu
lui ~i [ scopurile indicate .1.1. l prezentului contract.
2 3 2. [ . autocamionului rezultatul accidentului imediat sa-I
aceasta Locator.
2.3.3. Sa achite ' timp plata pentru chiria autocamionului.
2.4. Transmiterea autocamionului de Locatar nu se permite.
2.5. Locatarul dreptul sa efectueze imutii () ale autocamionului numai cu consim\amintul Locatorului.
. Ordinea
3.1. l\ii pentru chiriei constituie
(
) lei lunar, inclusiv VA.
3.2. Plata indicata se achita de Locatar cu luna inainte, sub de , dar nu
mai tirziu de data de 5 fiecarei luni.
3.3. TVA-ul se indica dispozi\ia de plata printr-un rind aparte.
3.4. Pentru folosirea autocamionului mai mult de 9 () zi. Locatarul achita
Locatorului pentru fiecare suplimentara
lei. inclusiv TVA.
3.5. Achitarile finale intre parti se efectueaza ' expirarea fiecarei luni.
4. Responsabilitatile
partilor. Ordinea de reziliere contractului
~i de
litigiilor
4.1. [ cazul nerestituirii autocamionului decurs de peste 2 , Locatorul achita
marime de
lei pentru fiecare . calculele urmind se efectua de '
orele 12 ' sosirea autocamionului, ~i restituie Locatarului toate cheltuielile ~egate
de neexecutarea prezentului contract, inclusiv venitului ratat.
4.2. Litigiile contractuale se sliz ordine judiciara.
4.3. Rezilierea anticipata con!ractului este posibila cazul una dintre parti admis
incalcari grave ~i repetate dil prezentului contract, precum ~i cu acordul partilor.
5. Termenul de valabilitate
contractului
5.1. Termenul de valabilitate prezentului contract este prevazut pentru perioada din
,,_"
200_ ' ,,_"
200_
5.2. La expirarea termenului stabilit contractul poate fi prelungit cu acordul par\ilor.
5.3. Prezentul contract este itmit doua exemplare. fiecare avind aceea~i putere juridica.
6. Adresele juridice, rechi:!;itele dc! piata, semn5turile
~i ~tampilele Partilor

CAPITOLUL 111.
Modele de conlracte

99

6.5. Contract de [ mijlocului de transport cu echipaj


______

200_

(Iocalitatea)

numita continuare
(

..Locator". persoana

_
t:1.;J.;: .)

. JUI.)

activind baza

. de , ~i
(statutului. procurii etc.)

(denumirea pers. JU.)

numit continuare "Locatar", persoana

, activind baza
(.. . functia)

,.....,....,...,.--:-:__
-;:-,.....,.. de alta , au incheiat prezentul contract despre :
(Slatutului, procurii etc.)

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul Locatarului posesie ~i folosin\a contra plata mijlocul
de transport
numit continuare .". pentru scopui
_
()

~i asigura conducere ~i de exploatare tehnica acestuia.


2. Plata pentru chirie
2.1. Plata pentru chirie se stabile~te forma de achitari '" fixa de
(

lei.
)

2.2. Ordinea pla\ii:


.
. Drepturile ~i obIiga1ii1e Partilor
3.1. Locatorul este obIigat:
3.1.1. parcursul termenului de valabilitate prezentului contract sa , sta corespunzatoare Transportul, sumdu-~i ~i capitala ~i asigurarea
accesoriilor necesare.
3.1.2. Sa asigure exploatarea ~i fara pericol Transportului ' scopurile
loca\iunii. indicate .1.1. l contractului.
3.1.3. Sa suporte cheltuielile de achitare serviciilor membrilor echipajului, precum ~i
clleltuielile de intre\inere [,
3.1.4. Sa asigure transportul ~i recuperarea prejudiciului cauzate legatura loatarea lui.
3.2. Locatarul este obIigat:
3.2.1. Sa suporte cheltuielile. legatua cu exploatarea ' sportului, inclusiv achitarea combustibilui ~i materiale consumate , procesul de
exploatare ~i plata taxelor.
3.2.2. La Tncetarea contractului de sa restituie Locatorului Transportul
starea. l '- primit. luTnd considera\ie uzura lui normala.
3.3. Locatarul este ' drept:
3.3.1. Sa transmita subIoca\iune Transportul fara consim\amTntul Locatorului.
3.3.2. In limitele efectuarii exploatarii comerciale Transportului ~i fara acordul Locatorului din numele sau sa Tncheie cu persoane terte contracte de transportare ~i alte
contracte. daca ele nu contravin scopuilor de foiosire Transportului, indicate .1.1.
l prezentului contract.
4. Responsabilitatile
Partilor
4.1. In cazul distrugerii sa~ deteriorarii Transportului, Locatarul este obIigat sa recupereze Locatorului prejudiciile cauzate, daca ultimul va demonstra. distrugerea sau
deteriorarea Tansportului au avut ' Tmprejurarile, pentru Locatarul raspunde
conformitate c-u prevede,l:", legisla\iei vigoare sau ale contractului de loca\iune.

98

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

1.4. La
~ofer illnsote~te persoana Locatarului. $oferul ajutor ' lucrarile de -.
1.5. Toate cheltuielile de intre~nere ~i autocamionului ' aoa~a Locatorul. cu
cazurilorin deteriorarea sau defectarea autocamionului suveni:"';:,'Jina Locatarului.
2. Drepturile ~i obliga1ii1e l
2.1. Locatorul se obIiga:
2.1.1. In fiecare zi. de duminica, sa acorde autocamionul Locatarului
orele 1 adresa:
_
2.1.2. Sa efectueze controlul s!arii tehnice autocamionului ~i s asigure starea lui
buna de .
2.1.3. Sa asigue respectarea de ~ofer regulilor de .
2.2. Locatorul dreptul:
2.2.1. [ cazul depistarii uno defec\iunii tehnice ale autocamionului. nu ! fi
lichidate ' de , sa efectueze termen de 2 schimbul acestui autocarnion cu altul de acela~i model. [ acest caz termenul indicat .1.3. se cu
perioada pentru finisare lucrului de ~ofer ~i plecare autocamionului.
2.3. Locatarul se obIiga:
2.3.1. Sa primeasca ~i sa se foloseasca stricta conformitate cu
lui ~i [ scopurile indicate .1.1. l prezentului contract.
2 3 2. [ . autocamionului rezultatul accidentului imediat sa-I
aceasta Locator.
2.3.3. Sa achite ' timp plata pentru chiria autocamionului.
2.4. Transmiterea autocamionului de Locatar nu se permite.
2.5. Locatarul dreptul sa efectueze imutii () ale autocamionului numai cu consim\amintul Locatorului.
. Ordinea
3.1. l\ii pentru chiriei constituie
(
) lei lunar, inclusiv VA.
3.2. Plata indicata se achita de Locatar cu luna inainte, sub de , dar nu
mai tirziu de data de 5 fiecarei luni.
3.3. TVA-ul se indica dispozi\ia de plata printr-un rind aparte.
3.4. Pentru folosirea autocamionului mai mult de 9 () zi. Locatarul achita
Locatorului pentru fiecare suplimentara
lei. inclusiv TVA.
3.5. Achitarile finale intre parti se efectueaza ' expirarea fiecarei luni.
4. Responsabilitatile
partilor. Ordinea de reziliere contractului
~i de
litigiilor
4.1. [ cazul nerestituirii autocamionului decurs de peste 2 , Locatorul achita
marime de
lei pentru fiecare . calculele urmind se efectua de '
orele 12 ' sosirea autocamionului, ~i restituie Locatarului toate cheltuielile ~egate
de neexecutarea prezentului contract, inclusiv venitului ratat.
4.2. Litigiile contractuale se sliz ordine judiciara.
4.3. Rezilierea anticipata con!ractului este posibila cazul una dintre parti admis
incalcari grave ~i repetate dil prezentului contract, precum ~i cu acordul partilor.
5. Termenul de valabilitate
contractului
5.1. Termenul de valabilitate prezentului contract este prevazut pentru perioada din
,,_"
200_ ' ,,_"
200_
5.2. La expirarea termenului stabilit contractul poate fi prelungit cu acordul par\ilor.
5.3. Prezentul contract este itmit doua exemplare. fiecare avind aceea~i putere juridica.
6. Adresele juridice, rechi:!;itele dc! piata, semn5turile
~i ~tampilele Partilor

CAPITOLUL 111.
Modele de conlracte

99

6.5. Contract de [ mijlocului de transport cu echipaj


______

200_

(Iocalitatea)

numita continuare
(

..Locator". persoana

_
t:1.;J.;: .)

. JUI.)

activind baza

. de , ~i
(statutului. procurii etc.)

(denumirea pers. JU.)

numit continuare "Locatar", persoana

, activind baza
(.. . functia)

,.....,....,...,.--:-:__
-;:-,.....,.. de alta , au incheiat prezentul contract despre :
(Slatutului, procurii etc.)

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul Locatarului posesie ~i folosin\a contra plata mijlocul
de transport
numit continuare .". pentru scopui
_
()

~i asigura conducere ~i de exploatare tehnica acestuia.


2. Plata pentru chirie
2.1. Plata pentru chirie se stabile~te forma de achitari '" fixa de
(

lei.
)

2.2. Ordinea pla\ii:


.
. Drepturile ~i obIiga1ii1e Partilor
3.1. Locatorul este obIigat:
3.1.1. parcursul termenului de valabilitate prezentului contract sa , sta corespunzatoare Transportul, sumdu-~i ~i capitala ~i asigurarea
accesoriilor necesare.
3.1.2. Sa asigure exploatarea ~i fara pericol Transportului ' scopurile
loca\iunii. indicate .1.1. l contractului.
3.1.3. Sa suporte cheltuielile de achitare serviciilor membrilor echipajului, precum ~i
clleltuielile de intre\inere [,
3.1.4. Sa asigure transportul ~i recuperarea prejudiciului cauzate legatura loatarea lui.
3.2. Locatarul este obIigat:
3.2.1. Sa suporte cheltuielile. legatua cu exploatarea ' sportului, inclusiv achitarea combustibilui ~i materiale consumate , procesul de
exploatare ~i plata taxelor.
3.2.2. La Tncetarea contractului de sa restituie Locatorului Transportul
starea. l '- primit. luTnd considera\ie uzura lui normala.
3.3. Locatarul este ' drept:
3.3.1. Sa transmita subIoca\iune Transportul fara consim\amTntul Locatorului.
3.3.2. In limitele efectuarii exploatarii comerciale Transportului ~i fara acordul Locatorului din numele sau sa Tncheie cu persoane terte contracte de transportare ~i alte
contracte. daca ele nu contravin scopuilor de foiosire Transportului, indicate .1.1.
l prezentului contract.
4. Responsabilitatile
Partilor
4.1. In cazul distrugerii sa~ deteriorarii Transportului, Locatarul este obIigat sa recupereze Locatorului prejudiciile cauzate, daca ultimul va demonstra. distrugerea sau
deteriorarea Tansportului au avut ' Tmprejurarile, pentru Locatarul raspunde
conformitate c-u prevede,l:", legisla\iei vigoare sau ale contractului de loca\iune.

CAPiTOlUlIII.

100

!'

CAPITOLUL 11I.Modele de contracte

contracte

4.2. ,Locatorul . pentru ..daunele"pricinuite. prin intermediul srtului, mecanismelor, istl\iil, utilajelor lui, dreptul ulterior de
fi readresate Locatarui, va sumele. achitate sl . i cazulin
se va dmst, dul surverjt di vi LC'catarului.
5. Termenul de vaiabititate l contractu.ui
:" i. ttul de ltiu mijlocului de tsrt se incheie
5.2. Regulile reluare contractului de u tm dtmit ~i
privind dreptul : l Locatarului la incheierea ttului de [ u
tm u la ztul tt u se .
6. Alte di
6.1. ttul este itmit i __
exemplare, fiecare vid putere juridica egala.
6.2. Litigiile ttul se sliz i conformitate cu legisla(ia vigoare
RepubIicii Moldova.
6.3. [ cazul surviii ur imprejurari de ztul tt, partile vor
i fmitt prevederile RM, statutele de tsrt ~i legisla\ia i vi:Joare.
7. Adresele juridice, rechizitele de plata, semllatuli" i tampile!e Pa'1i1or

fara

6.6. Contract de [ mijlocului de transport

echipaj

______

200

(Iocalitatea)

----------' __
.,--.,.-_'
(denurnirea pers. jur.)

umit i tiu ..", i s


(..., func!ia)

t.ivid i baza

, de parte, ~i
(statutului,

procuii etc.)

(denumirea pers. jur)

'umit i ..", i s

, tivid i baza

'101

3.1.2. Sa asigure exploatarea .~,ll ~i fara pericol srtului i scopurile


l\iuii, idit .1.1. l ttului.
3.1.3. Sa asigue tsrtul ~i sa poarte tu prejudiciile cauzate de
l sau i legatura exploatarea acestuia.
3.2. Locatarul este obIigat:
3.2.1. Cu puterile proprii sa efectueze du srtului ~i exploatarea lui !
.', !~i thi_
3.2.2. Sa suporte cheltuielile i legatura cu exploatarea ' ortului, ilusiv cheltuielile de achitare combustibilui ~i altor materiale i
procesul de exploatare ~i plata taxelor.
3.2.3. La it ttului de Locatorului i restituie srtul I
stare, i fost primit, luid i uzura lui .
3.3. Locatarul este i drept:
3.3.1. Sa i su.l\iu stul fara . Locatorului.
3.3.2. [ limitele efectuarii comerciale srtului ~i fara acordul Locatorului di uml sa ihi cu s tt de tsrt ~i alte
tt, acestea u tvi scopurilor de folosire srtului, indicate i
.1.1. l ztului tt.
4. Responsabilitatile

4.1. cazul dis~i sa'u srtului, Locatarul este obIigat upereze Locatorului prejudiciile cauzate, ultimul va , dispari\ia sau
deteriorarea srtului au avut loc i i'ijuril, tu Locatarul i
fmitt cu prevederile legii sau ttului de .
4.2. Locatorul tu dul iiuit sl terte ii .rmediul srtului, misml, istl\iil, utilajelui lui cu dreptul <J ti
readresate Locatarului, va recupera sumele achitate sl , i C~ ~JI i
va dmst dul survit di cauza Locatarului.
5. Termenul de valabilitate contractului
5.1. ttul de mijlocului de tsrt se ihi u tm de

(..., funclia)

.,...-_-,-.,.-_---"._...,-'

de alta parte, au ihit ztul contract despre !:

(statutului, procurii etc.)

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul Locatarului

umit i tiu
(denumirea mijlocului de transpot)

.", i posesie ~i flsi\ contra plata fara acordarea serviciilor de


du lui ~i de exploatare thi (fara echipaj) tu scopuri
_
1.2. Predarea srtului se efectueaza fm actului de predare i tm de
___
zile di mmtul smii ztului tt.
2. Plata pentru chirie
2.1. Plata tu chirie se stabile~te i forma de achitari i suma fixa de
lei.
(marimea achitarilor)

2.2. Partile au stabilit umatoarea di de plata:


_
. Drepturile ~i obIigatii1e pa'1i1or
3.1. Locatorul este obIigat:
3.1.1. parcusul t~mului de valabilitate l ztului tt .;3 m\i 1r1sportul i stare satisfacatoare, ilusiv sa efectueze repara\ia ut ~i capitala
,Iccsluia.

5.2. Regulile de i ttului de [ u tm dtmit ~i


de dreptul ! l Locatarului la ihi ttului de [ u tm
u ' prezentul contract u se .
6. Alte di
6.1. ttul este itmit i
exemplare, fiecare vid : putere
juridica.
6.2. Litigiile ttul se slu\iz fm legisla\iei i vigoare RepubIicii
Moldova.
6.3. ' cazul suviii u imprejurari
vzut
de ztul tt,
par\ile vor ac\iona i fmitt cu prevederile RM, statutele de tst
~i legisla(iei i vigoare.
7. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile ~i ~tampilele Pa'1i1or

102

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

6.7. Contract de [ mijlocului de transport


de la privata
______

200_

(Iocalitatea)

_-,-_..,-

__

' numit 1 continuare

..",

de

, ~'

(...)

_
(

[ continuare

.", [ persoana

pers. JU.)

, activind 1 baza
(.. .. func1ia)

:-:--:-:-;-,..---:;--,-'7'
(statutului. procurii etc.)

de alta parte, au incheiat prezentul contract despre ':

1. Obiectul contractului
Locatorul transmite, iar Locatarul 1 posesie ~i folosinta
:
1.1. Automobilul de , modelul
_
1.2.Numarul de inmatriculare de stat
_
1.3. : auomobilului
_
2. Scopul i ordinea locatiunii
1. Automobilul va fi folosit de Locatar 1 calitate de transpot de serviciu ':>ol1alului , ~i tsrt de . .
.2. Teritoriul de serviciu se stabile~te conform grani(elor administrativtcritorial
. Ordinea transmiterii
automobilului
[ [
3.1. utmlul se transmite Locatarului 1 termen de
_ din momentul
prezentului contract.
3.2. Predarea automobilului se Intocme~te printr-un act de predare.

4.

4.1. l
loca\iunii constituie
din ,,_
200_
pina '
200_
5. Plata pentru chirie ~i ordinea achitarii
5.1. Plata pentru chirie se stabile~te in de
lei ,
5.2. Plata pentru chirie se [ in casa Locatarului sau ' Locatorului prin virament contul personal l ultimului, dar nu mai tirziu de data

: luni.
5.3. Marimea ii pentru chirie urmeaza fi recalculata [ cazul shimii :
minime salariului.
5.4. Pla\ile neprevazute de prezentul contract 11vor afecta Locatar.
6. Dreptuile ~i obligatiile
Pa'1i1or
6.1. Conform prezentului contract, Locatorul se obIiga:
- sa acorde [ automobilulln
stare tehnica func\ionala;
- sa efectueze ~i deservirea tehnica automobilului;
- sa prezinte Locatarului actele ~i accesoriile necesare ale automobilului;
- de sine statator sa efectueze achitarile In buget, obIigatorii pentru proprietarii de
automobile.
6.2. Locatarul se obIiga:
- sa foloseasca automobilul dat conform destina\iei indicate 1 .2 l prezcntului contract;

..:

103

- ' timp sa efectuieze platii chiriei;


- sa des'rvirea -profiiactica ~i automobilului;
- sa inlaturarea 9i automobilului;
- acorde ajutor Locatorului ' pieselor necesare 9i pieselor de schimb
pentru automobil;
- sa efectueze din contul alimentarea automobilului cu [ fn,
osiril lui conform prezentului contract;
- sa inlature urmarile accidentelor 9i automobilului, survenit [ l lui de Locatar;
- sa asigure automobilul termenullocatiunii
din contul .
6.3. Locatarul dreptul sa acorde automobilul
[ subIoca\iune
numai
consim\amintul Locatorului.
7. Ordinea restituirii automobilului
Locatorului
7.1. Automobilul trebuie fie restituit Locatorului ' expirarea termenului loca\iunii,
conform .4 l prezentului contract, [ stare func\ionala , luind [ uzura
pentru perioada '!
7.2. Restituirea automobilului se efectueaza prin intocmirea unui act.
8. Rsslitil
Pa'1i1or
8.1. Locatarul :
- [ cazul intirzierii achitarii pla\ii pentru chirie achita penalitate [ de __
__
% din suma neachitata pentru fiecare zi de Tntlrziere;
- 1 cazul folosirii automobilului contrar destina\iei, ar.hita [ de
___
din costullui.
8.2. Locatorul :
- [ cazullntirzierii transmiterii automobilului [ [ Locatarului, achita [
de
, se din il chiriei se cuvin Locatorului.
9. Temeiurile rezilierii anticipate prezentului contract
9.1. Prezentul contract se supune rezilierii unilaterale anticipate, cu cazurilor 1 dintre parti Incalca sistematic condi\iile contractului ~i obIiga\iile salc.
10. di speciale referitoare ' prezentul contract.
11. Alte di
11.1. Prezentul contract este intocmit exemplare originale, cite l fiecarci
din parti.
11.2. Prezentul contract intra vigoare din momentul Inceperii termenului loca\iunii
conform .4 l prezentului contract.
11.3. in cazurile neprevazute de prezentul contract, partile se conduc de legisla\ia
civila vigoare.
12. Adresele juridice, rechizitele de plata, 9i tampilele Pa'1i1or

104

CAPITOLUL 111.
Modele de 7'''.t!a~\a-'

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

6.8.1 Contract de [ cladirii ()

4. Rssttii l

______

200_

()

__________
(

, numit8 continuare

..Locator". ' persoana

pes. Jur.)

,n.p.p .. ;UnC\la)

activlnd l baza

, de , ,,; _-.,..,.-_-,- __
(statutului,

numita '" continuare

procuii etc.)

(dumi

"Locatar", l persoana

-,--.,--

'

pers.jur.)

, activlnd , baza

----- __

(statutului,

."..--_'

4.1. Pentru lntizierea lii Locatarul achita Locatorului , de __


_% din suma contractului $: penalitate l de
% din pla\ii lntlrziare
pentru fiecare zi de intlziere.
4.2. Masurile de pat1ilor, neindicate l prezentul contract, se vor aplica
'., conformitate cu normele legislatiei civile. valabile teritoriul RM.
4.3. Achitarea litii nu elibereaza pat1i1e de ' executarea obIigatii1or sale sau
inlaturarea incalcarilor.
5. Termenul de valabilitate contractului
5.1. Termenul de locatiune Cladirii demareaza din

(n.p.p., fu\i)

'

de alta , au incheiat prezentul contract despre ':

..)

$i finalizeaza

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul se ObIig8 S8 dea , folosin\8 Locatarului cladirea indicata ,
.1 .2. ! prezentului contract, iar Locatarul se obIiga sa plateasca chiria , ,,;
termenele indicate , .3 l prezentului contract.
1.2. Locatorul se obIiga S8 transmita Locatarului in folosinta cladirea
.:
, continuare nunita "CIi3dire".

105

>

~ __

....,...,.
__

(inceputul

--,---,.--_

---:-::-::-:-----,---.,.----(sfir~itul )

6. Ordinea solu~ionarii litigiilor


6.1. Litigiile ,,; divergen\ele, pot parcursul prezentului tract, vor fi , dupa posibilitate, calea negocierilor dintre \i.
6.2. in cazul imsiilitii de litigiilor calea negocierilor, dupa realizarea
orocedurii extrajudiciare de litigiilor partile ' transmit spre

(ds)

1.3. Cladirea indicata , .1.2. l prezentului contract Locatorului cu drept de


proprietate.
1.4. Cladirea trebuie transmisa locatarului ' termen de
zile din momentul
prezentului contract.
1.5. Locatorul este obIigat sa dea Locatarului Cladirea , starea, corespunde
di
.
1.6. Cladirea este destinata

pentru folosin\a , calitate de --;-:_--,---_~--::-:-..,....,--.


(descrierea

in litt)

2. ObIiga~iile Patilo
2.1. Locatorul este obIigat:
2.1.1. Sa transmita
' timp Cladirea , starea indicata .1.5. l prezentului
contract.
2.1.2. Sa efectueze capitala CIi3dirii.
2.2. Locatarul este obIigat:
2.2.1. Sa foloseasca Cladirea , conformitate cu , indicate .1.5. "i 1.6. ale
prezentului contract.
2.2.2. Sa meniina CIi3direa stare ', efectueze din ! propriu lucrarile de
.
2.2.3. Sa suporte cheltuielile de Tntre\inere Cladirii.
2.2.4. Sa efectueze termenele de contract achitarile chiriei, , conformitate cu condi\iile indicate , .3 l prezentului contract.
2.2.5. Sa restituie CIi3direa Locatorului dupa expirarea termenului de valabilitate
contractului ,
..,...,...-:----,
_
(de descris st)

. Achitarile
3.1. Marimea pla\ii pentru chirie constituie _---,-,---,,-,.,---,-__

lei, inclusiv TVA,

(de indicat sum)

3.2. Chiria se achita de Locatar lunar (trimestrial), dar nu ; tirziu do data


___
lunii (trlmGstrului) urmatoare celei achitabile prin transferarea mijlo<1cclor
contul dc dccontarG Locatorului, indicat , prezentui cC1ntract.

(de Indicat

~i locuf flnl judecatonel

S.Ju altcl /nstan\e aleasa de '11

!91110)

7. Clauze finafe
7.1. Prezentul contract poate fi reziliat pina ' expirarea termenului,

indicat , .5.1. l

contract, , cazul

di: ----7":---,---.,.---.,----:77.:'--,----""'7;:'~

prin expedierea celeilalte \i in"tiin\arii

-,.-

(de idit dil

-,.-

( po~ta, sis

de reziliere)

.
la

etc.)

7.2. Toate modificarile $; ' ' prezentul contract trebuie sa fie intocmite ,
scris $i semnate de : imuti ; l. Anexele ' .
constituie pat1i integrante ale acestuia.
7.3. Prezentul contract este intocmit , exemplare. Ambele exemplare slnt identice $; au : putere juridica. Fiecare dintre pat1i dispune de un exemplar de
contract.
8. Adresele

juridice,

rechizitele

de plata, semnaturile

:ji :jtampilele

patilor.

CAPITOL'
JL111.
Modeledecontracte

CAPITOLUL
111.
Modelede

106

6.8.2 Contract de cladirii ()


_____

200_

(Iocalitatea)

__________

, continuare ..", persoana


_
pers.[ )
..., fUnC\18
activTnd baza
, de parte, ~i ------- __
-,-....,...
_
(statutului,procuriietc.)
(denumireapers.jur.)
numita continuare ..", persoana
, activTnd baza
(

(.. .. )

.,--...,--,--,--_--"._.
de alta , au incheiat prezentul contract despre urmatoarele:
(statutului.procuriietc.)
1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul se obIiga sa dea Locatarului contra plata, posesie ~i folosin\a
cladirea ~i ei auxiliare
situate adresa:
(acareturi,garajurietc.)
_________
, continuare numite "Cladire"
Suprafa\a totala Cladirii transmise este de
..
Caracteristica tehnica Cladirii. transmisa de ., este __
_-.,...
__
-;--_-;--....,--..,__
-- este parte integranta
contractului ( .1).
(JI.:11U111Irea
. IUI,de cine emis)
1.2, Cladirea indicata Locatorului cu drept de poprietate. fapt se

~i posesia acestuia [! parcursul termcnului loca\iunii.


1.3. CI8direa transmisa se va folosi de Locatar scopul
_
1.4, Lolul de pamint. este situata Cladirea. suprafa\a totala de
_
11'...

Locatorului

drept de ----;---,----,----;-:-,;"7"-:-;-:--,.--,.-----(proprietate,. folosin\aetc.)


'1.5. Locatorul transmite lotul de ! ( parte acestuia), ! de Cladire ~'
este necesar pentru folosirea lui. suprafa\a totala de
. .. cu dreptul de
_--;-_-;-:--;-;-:-:-:- __
-;-::--:-;_. conform planului schematic grani\elor lotului de I
(. foJosireurgentaetc)
( .2). fiind parte integranta prezentului .
1.6. Costul estimativ l Cadirii constituie
lei.
1.7. Produc\ia ~i venituril!? ob\inute de catre Locatar rezultatul folosirii Cladirii
conformitate cu prezentul contract, se considera proprietatea lui.
1.8. Cladirea transmisa , loca\iune nu este grevata de nici drept asupra ei soanelor terte.
1.9. Trans~iterea Cladirii de catre Locator ~i primirea ; de catre Locatar se efectueaza
cu intocmirea actului de predare semnat de catre ambele .
impreuna Cadirea urmeaza fi transmise ~; bunurile stabilite ~i aflate Cladire.
indicate .3 ' prezentul contract.
2. Drepturile ~i obIigatii1e Pa'1i1or
2.1. Locatorul se obIiga:
2.1.1. Sa transmita Cladirea, indicata .1.1. l prezentului contract, [ de __
_
ile din momentul Tnregistrarii de stat conform actului de predare, semnat de pati.
2.1.2. Sa transmita Cladirea starea, corespunde condi\iilor prezentului contract
~i destina\iei, indicate .1.3.
2.1.3. Sa efectueze repara\ia capitala Cladirii perioada:
.

107

2.2. Locatorul dreptul:


2.2.1. Sa contoleze respectarea de Locatar conditiilor prezentului contract.
2.2.2. in orice !
sa viziteze Cladirea. data , IO~a\iune, scopul realizaril
func\iei de control.
2.2.3. in cazurile multiplelor incalcari de Locatar termenelor de achitare pla\ii
pentru chirie sau altor li, stabilite de contract. sa de ' dinsul achitarea pla\ilor .Jcipat, insa nu : mult de luni (tmsr) conseculiv termenul stabilit de Locatol.
2.3. Locatarul se obIiga:
2.3.1. Sa primeasca Idi termen de
zile din momentul gisti
de stat prezentului contract, conform actului de predare, semnat de pai\i.
2.3.2. Sa achite ' limp plata pentru chirie pentru folosirea Cladiri, plati1e pentru serviciiie
comunale ~i cheltuielile de exploatare conformitate cu dil prezentului contracl.
2.3.3. Sa utilizeze Cladirea conformitate cu scopurile indicate .1.3. l prezentului
contract.
2.3.4. Sa intre\ina ~; sa exploateze Cladirea regulilor tellnice, sanitare ~; tiincendiare stabilite.
2.3.5. Sa efectueze ' timp din cont reparatiia Cladirii ~; sa
toate cheltuielile pentru intre\inere .
2.3.6. Sa tsmit Cladirea persoanelor fara ' Ltul.
2.3.7. Sa restituie Cladirea Locatorului , starea stabilita
, ludu-s
uzura .
2.3.8. Sa recupereze Locatorului prejudiciile cauzate cazul inrauta\irii starii Idiii.
2.4. Locatarul dreptul:
2.4.1. Locatorul nu predat Cladirea termenul stabilit de contract, sa
de ' l Cladire ~i recuperarea daunelor, cauzate prin intirzierea .
2.4.2. imprejurarile, de Locatarul nu , dil de folosin\a sau
starea Cadirii s-au inrauta\it substan\ial, sa pla\ii
pentru chirie.
2.4.3. Cu ! Locatorului sa dea Cladirea , sa
drepturile ~; obIiga\iile sale conform prezentuiui contract altei persoane (reinchiriere),
sa Cladirea folosin\a gratuita, sa gajeze drepturile de ~i sa '
introduca calitate de aport capitalul statutar l sitil economice sau , rativa de producere sub [ de . Cu toate acestea, ssI fa\a
Locatorului conform prezentului contract Locatarul (cu excep\ia hiiii).
2.4.4. Cu acordul scris l Locatorului sa efectueze din contul sau replanificarea,
modificarea Idiii, nu aduce ' agravarea starii acesteia.
Costul acestor imbunata\iri inseparabilc dc Cadire se recupereaza de Locator dupa
incetarea prezentului contract.
2.4.5. La expirarea conlraclului s de ' Locator incheierea contractului de
loca\iune un termen nou ordinc prioritara.
. Plata pentru chirie ~i ordinea acl,itarllor
3.1. Plata pentru chirie consliluic:
________
'; lunar;
- pentru 1 .. suprafe\ei CIMirii ________
'; IUn<;Jr;
- pentru 1 .. suprafe\ei constrlJC\iilor ,1llxillnr
________
Iei lunar;
- pentru 1 .. lotului do pamill!
______
!ei lunar.
in total plata pentru chirie constillli
cu sim\mitul
partilor nu ;
3.2. Marimea pla\ii pentru chirie POi1to I11110(1111(:;lt.
des de data .

'

CAPITOL'
JL111.
Modeledecontracte

CAPITOLUL
111.
Modelede

106

6.8.2 Contract de cladirii ()


_____

200_

(Iocalitatea)

__________

, continuare ..", persoana


_
pers.[ )
..., fUnC\18
activTnd baza
, de parte, ~i ------- __
-,-....,...
_
(statutului,procuriietc.)
(denumireapers.jur.)
numita continuare ..", persoana
, activTnd baza
(

(.. .. )

.,--...,--,--,--_--"._.
de alta , au incheiat prezentul contract despre urmatoarele:
(statutului.procuriietc.)
1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul se obIiga sa dea Locatarului contra plata, posesie ~i folosin\a
cladirea ~i ei auxiliare
situate adresa:
(acareturi,garajurietc.)
_________
, continuare numite "Cladire"
Suprafa\a totala Cladirii transmise este de
..
Caracteristica tehnica Cladirii. transmisa de ., este __
_-.,...
__
-;--_-;--....,--..,__
-- este parte integranta
contractului ( .1).
(JI.:11U111Irea
. IUI,de cine emis)
1.2, Cladirea indicata Locatorului cu drept de poprietate. fapt se

~i posesia acestuia [! parcursul termcnului loca\iunii.


1.3. CI8direa transmisa se va folosi de Locatar scopul
_
1.4, Lolul de pamint. este situata Cladirea. suprafa\a totala de
_
11'...

Locatorului

drept de ----;---,----,----;-:-,;"7"-:-;-:--,.--,.-----(proprietate,. folosin\aetc.)


'1.5. Locatorul transmite lotul de ! ( parte acestuia), ! de Cladire ~'
este necesar pentru folosirea lui. suprafa\a totala de
. .. cu dreptul de
_--;-_-;-:--;-;-:-:-:- __
-;-::--:-;_. conform planului schematic grani\elor lotului de I
(. foJosireurgentaetc)
( .2). fiind parte integranta prezentului .
1.6. Costul estimativ l Cadirii constituie
lei.
1.7. Produc\ia ~i venituril!? ob\inute de catre Locatar rezultatul folosirii Cladirii
conformitate cu prezentul contract, se considera proprietatea lui.
1.8. Cladirea transmisa , loca\iune nu este grevata de nici drept asupra ei soanelor terte.
1.9. Trans~iterea Cladirii de catre Locator ~i primirea ; de catre Locatar se efectueaza
cu intocmirea actului de predare semnat de catre ambele .
impreuna Cadirea urmeaza fi transmise ~; bunurile stabilite ~i aflate Cladire.
indicate .3 ' prezentul contract.
2. Drepturile ~i obIigatii1e Pa'1i1or
2.1. Locatorul se obIiga:
2.1.1. Sa transmita Cladirea, indicata .1.1. l prezentului contract, [ de __
_
ile din momentul Tnregistrarii de stat conform actului de predare, semnat de pati.
2.1.2. Sa transmita Cladirea starea, corespunde condi\iilor prezentului contract
~i destina\iei, indicate .1.3.
2.1.3. Sa efectueze repara\ia capitala Cladirii perioada:
.

107

2.2. Locatorul dreptul:


2.2.1. Sa contoleze respectarea de Locatar conditiilor prezentului contract.
2.2.2. in orice !
sa viziteze Cladirea. data , IO~a\iune, scopul realizaril
func\iei de control.
2.2.3. in cazurile multiplelor incalcari de Locatar termenelor de achitare pla\ii
pentru chirie sau altor li, stabilite de contract. sa de ' dinsul achitarea pla\ilor .Jcipat, insa nu : mult de luni (tmsr) conseculiv termenul stabilit de Locatol.
2.3. Locatarul se obIiga:
2.3.1. Sa primeasca Idi termen de
zile din momentul gisti
de stat prezentului contract, conform actului de predare, semnat de pai\i.
2.3.2. Sa achite ' limp plata pentru chirie pentru folosirea Cladiri, plati1e pentru serviciiie
comunale ~i cheltuielile de exploatare conformitate cu dil prezentului contracl.
2.3.3. Sa utilizeze Cladirea conformitate cu scopurile indicate .1.3. l prezentului
contract.
2.3.4. Sa intre\ina ~; sa exploateze Cladirea regulilor tellnice, sanitare ~; tiincendiare stabilite.
2.3.5. Sa efectueze ' timp din cont reparatiia Cladirii ~; sa
toate cheltuielile pentru intre\inere .
2.3.6. Sa tsmit Cladirea persoanelor fara ' Ltul.
2.3.7. Sa restituie Cladirea Locatorului , starea stabilita
, ludu-s
uzura .
2.3.8. Sa recupereze Locatorului prejudiciile cauzate cazul inrauta\irii starii Idiii.
2.4. Locatarul dreptul:
2.4.1. Locatorul nu predat Cladirea termenul stabilit de contract, sa
de ' l Cladire ~i recuperarea daunelor, cauzate prin intirzierea .
2.4.2. imprejurarile, de Locatarul nu , dil de folosin\a sau
starea Cadirii s-au inrauta\it substan\ial, sa pla\ii
pentru chirie.
2.4.3. Cu ! Locatorului sa dea Cladirea , sa
drepturile ~; obIiga\iile sale conform prezentuiui contract altei persoane (reinchiriere),
sa Cladirea folosin\a gratuita, sa gajeze drepturile de ~i sa '
introduca calitate de aport capitalul statutar l sitil economice sau , rativa de producere sub [ de . Cu toate acestea, ssI fa\a
Locatorului conform prezentului contract Locatarul (cu excep\ia hiiii).
2.4.4. Cu acordul scris l Locatorului sa efectueze din contul sau replanificarea,
modificarea Idiii, nu aduce ' agravarea starii acesteia.
Costul acestor imbunata\iri inseparabilc dc Cadire se recupereaza de Locator dupa
incetarea prezentului contract.
2.4.5. La expirarea conlraclului s de ' Locator incheierea contractului de
loca\iune un termen nou ordinc prioritara.
. Plata pentru chirie ~i ordinea acl,itarllor
3.1. Plata pentru chirie consliluic:
________
'; lunar;
- pentru 1 .. suprafe\ei CIMirii ________
'; IUn<;Jr;
- pentru 1 .. suprafe\ei constrlJC\iilor ,1llxillnr
________
Iei lunar;
- pentru 1 .. lotului do pamill!
______
!ei lunar.
in total plata pentru chirie constillli
cu sim\mitul
partilor nu ;
3.2. Marimea pla\ii pentru chirie POi1to I11110(1111(:;lt.
des de data .

'

108

CAPITOLUL 111.Mo<iele de contracte

3.3. Plata pentru chirie se achita , ordinea :


.
3.4. Locatarul achita ' fel cheltuielile de exploatare, seviciile comunale,
conturilor emise de Locator.
4. Rsslitii!
PaF1i1or
4.1. Par1ile 'poarta raspundere ' pentru neexecutarea sau 7ndeplinirea
necorespunzatoare
condi\iilor prezentului contract. 7 conformitate legisla\ia ,
vlgoare RepubIicii Moldova.
4.2. Pentru 7ntirzierea lii pentru chirie Locatarul achite penalitate 7 de
__
% din suma pla\ii Tntirziate pentru fiecare zi de TntTrziere.
4.3. Pentru neexecutarea sau Tndeplinirea necorespunzatoare obIiga\iilor.
.2 l prezentului contract, partea vinovata achita celeilate pai\i penalitate ,
__
% din suma pla\ii pentru chirie pentru un .
5. Ordinea modificarii i rezilierii contractului
5.1. Modificarile $i la prezentul contract ! fi introduse numai cu acordul
prin semnarea unui suplimentar, es.te parte inegranta prezentului
contract.
5.2. Prezentul contract poate fi reziliat cu consim\amTntul .
5.3, La Locatorului contractul poate fi reziliat ., cazurile ,
Locatarul:
- se folose$te de patrimoniu 7ncalcarea substantiala contractului sau
aestina\iei CI8dirii, sau cu 7ncalcari multiple;
- contribuie substan\ialla
agravarea starii Cladirii;
- mai mult de doua ori consecutiv nu achita plata pentru chirie sau alte pla\i stabilite 7,
contract la expirarea termenului de plata stabilit contract.
l_ocatorul este 7 drept sa rezilierea tiit contractului numai un aviz
scris de pre7ntimpinare Locatarului despre necesitatea Tndeplinirii obIiga\iilor sale ,
rezonabil.
5.4. Prezentul contract poate fi reziliat anticipat $i temeiurile de lege.
6. l
de valabilitate
contractului
6.1. Prezentul contract intra vigoare din momentul 7nregistrarii lui de stat $i este
valabil ' ,,_"
200
Termenul de [ este de
ani.
6.2. Locatarul se folose$te continuare de Cladire, dupa expirarea termGnuiui
prezentului contract, lipsq interdic\iilor din partea Locatorului, contractul se
re7ncheiat cu acelea$i di, un termen nedeterminat.
7. Alte di
7.1. dreptului de proprietate asupra CI8dirii alta nu se
considera drept temei pentru modificarea sau rezilierea prezentului contracl.
7.2. in cazurile, neprevazute prezentul contract, se aplica regulile stabilite de
legisla\ia 7 vigoare RepubIicii Moldova.
7.3. Par1ile se obIiga sa solu\ioneze litigiile ' prezentul contract calea ncgocieril.
7.4. Ulterior, litigiile marginea prezentului contract fi sOIU\ionato , conformitate
cu legisla\ia Tnvigoare RM.
7.5. Contractul este intocmit ,
exemplare, fiecare dinlrc clc vid ;i
putere juridica.
8. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
i tampilolo PIlr\lIor

CAPITOLUL 111.
Modele de contracte

109

6.8.3 Contract de cladirii (

_________
(

200_

"---

()

. lJmit<7 tiu ..Locator". persoana

pers. JU.)

(.. . ,

, . $i

activind baza

(, procurii etc.)

(denumirea

numita , continuare ..",

pers.jur.)

, activTnd , baza
(.. .. functia)

_______
(statutului.

, de alta , incheiat : contract despre !:


procurii etc.)

1. Obiec:;tul contractului
1.1 Locatorul se obIiga sa dea folosin\a Locatarului cl8direa, indicata '(
.1.2. l prezentului contract, iar Locatarul se obIiga plateasca chiria $i
termenele, indicate , 3 l prezentului contract.
1.2. Locatorui se obiiga LocatarlJlui folosinta ciadil'ea situata
;: adresa:
, i continuare numita .,Clad:re"
(adresa)

1.3. Cladirea indicata .1.2. l prezentului contract Locatorului cu drept de


proprietate.
1.4. Cladirea trebuie transmisa Locatarului termen de
zile din momentul
prezentului contract.
1.5. Locatoru.1 este obIigat sa dea Locatarului Cladirea 7 starea,
di
_
1.6. Cladirea este destinata pentru folosinta calitate de
.
(

in calitate)

2, ObIiga~iile l
2.1. Locatorul este obIigat:
2.1.1. La timp sa Idi starea indicata .1.5. l prezentului contract.
2.1.2. Sa efectueze Cladirii.
2.2. Locatarul este obIigat:
2.2.1. Sa foloseasca Cladirea conformitate ClJcondi\iile, indicate .1.5. $i 1.6. ale
prezentului contract.
2.2.2. Sa stare . efectueze din ! propriu
curente.
2.2.3. Sa suporte cheltuielile de Tntre\inere Cladirii.
2.2.4. in termenele prevazute de contract sa efectueze achitarea pla\ii pentru chirie,
conformitate cu condi\iile indicate .3 l prezentului contract.
2.2.5. Sa restituie Cladirea Locatorului dupa Tncetarea valabilita\ii contractului
(de descris starea)

3, Achitarile
3.1. Plata pentru chirie esce de

lei lunar.
(de indicat suma in litere)

3.2. Chiria se achita de catre Locatar lunar (trimestrial) nu mai tTrziu de data
_
lunii (trimestrului) urmatoare celei achitabile prin transferarea mijloacelor contul de
decontare Locatorului, indicat prezentul contract.

110

CAPITOLUL 111. Modele de conlracte

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

4. Responsabilitatile'pa'1iior.
"
4.1. Pentru intirzierea lii Locatarul achita Locatorului penalitate , marime de
__
% din lii intirziate pentru fiecare zi de intirziere.
4.2. Masui/e de raspundere , neindicate , prezentu/ contract, se ap/ica ,
conformitate cu m/ /egislatiei civi/e, valabi/e teritoriul RepubIicii Mo/dova.
4.3. Achitarea litii nu elibereaza parti/e de executarea obIigatii/or sale
in/aturarea incalcari/or.
5. l
de valabilitate
l contractului
5.1. Termenu/ de /ocatiune C/adirii demareaza

din -----,,:---:-7":----,-

~i fi lizeaza

(inceoutul termenului)

----;--;:---:-:-----;--:-:---\srr~ltul termenului)

(de idl;t ~; l1 ludeciitoriei

arbitrare. economice sau altei instante.

alese de 1; pentru litigiilor)

7. Clauze finale
7.1. Prezentul contract poate fi reziliat pina / expirarea termenului
prezentului contract, , cazu/ condi\ii:

indicat , .5.1. l

(de indicat condi\iile de reziliere)

celei/alte parti in~tiin\arii ,__

...,.,-_-,-_-,-

__

--;-:--:--,-_

( po~ta. scrisoare la etc.)

7.2. Toate modificari/e ~i '! ' prezentul contract sint valabile doar , cazul ,
acestea in!ocmesc , scris ~i 5int de imutrni ai
partilor. Anexele ' prezentul contract integrante ale acetuia.
7.3. Prezentul intocmit ' exemplare. Ambele exemplare 5in! identice ~i au aceea~i putere juidica. Fiecare dintre de un exemplar de
contract.
8. Adresele

juridice,

rechizitele

de plata, semnatuile

~i ~tampilele

pa'1i1or.

de-Ia privata
______

200

(Iocalitatea)

___

-,.-_-,-_.

numit continuare ..Locator". de . si -,...,.--

(...)

( pers. Jur.J

continuare "Locatar", persoana

, activind , baza
(.. .. func\ia)

-----__
---:'
(slatutului. procurii etc.)

1. Obiectul

6. Ordinea sliii
/itigiilor
6.1. Litigii/e ~i divergentele, ! prezentului tract, vor fi SIit, dupa p05ibilitate, / negocierilor dintre parti.
6.2. cazul imsilitii de litigii/or calea negocieri/or, realizar proceduii extrajudiciare de sli litigiilor parti/e / transmit ,

prin expedierea

6.9. Contract de [ apartamentului

111

de alta parte, au incheiat prezentul contract despre :

contractului
Locatorul transmite, iar Locatarul prime~te , posesie ~; folosinta mentul:
1.1. :
_
1.2. Suprafata utila:
..
1.3. Etajul:
_
1.4. Numarul
_
1.5. Neajunsurile apartamentului
' momentul : apartamentul

.
1.6. . telefonului: . telefonului
_
1.7. Apartamentul Locatorului cu drept de proprietate, conform
.
1.8 Locatorul transmite , loca\iune, ' fel, ~; patrimoniul (bunurile) fl! apartament, Anexei .1.
2. Scopu! locatiunii
Apartamentul se Locatarului pentru locuirea , l colaboratorilor 5ai.
. Ordinea transmiterii
apatamentului
~; patrimoniului
, [
3.1. Apartamentul ~i patrimoniul trebuie sa de Locator ~i primite
de Locatar , termen
din momentul incheierii prezentului !!.
3.2. termenul indicat , .3.1. l prezentului
contract, Locatorul obIigat
5 apartamentul
~i 503-1
pentru
lui Locatarului.
3.3. apartamentului intocme~te printr-un ! de predare-primire.
3.4. Apartamentul ~i patrimoniul 5 de facto , din mentul actului de predare-primire.
3.5. momentul actului de predare-primire Locatorul Locatarului
cheile de ' ~i de ' odaile acestuia.
4. Termenul locatiunii
4.1.
ani din momentul primirii mentului, conform actului de predare-primire.
4.2. poate fi numai ~u acordul partilor.
4.3. Locatarul , drept 5 dezica de prezentul contract, avertizind-ul Locator
'" termen de
. toate acestea, plata pentru chirie platita anticipat, Locatarului nu i .
5. Plata pentru chirie ~; ordinea
5.1. Plata chiriei pentru folo5inta apartamentului ~i patrimoniului constituie
_
lei lunar.

110

CAPITOLUL 111. Modele de conlracte

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

4. Responsabilitatile'pa'1iior.
"
4.1. Pentru intirzierea lii Locatarul achita Locatorului penalitate , marime de
__
% din lii intirziate pentru fiecare zi de intirziere.
4.2. Masui/e de raspundere , neindicate , prezentu/ contract, se ap/ica ,
conformitate cu m/ /egislatiei civi/e, valabi/e teritoriul RepubIicii Mo/dova.
4.3. Achitarea litii nu elibereaza parti/e de executarea obIigatii/or sale
in/aturarea incalcari/or.
5. l
de valabilitate
l contractului
5.1. Termenu/ de /ocatiune C/adirii demareaza

din -----,,:---:-7":----,-

~i fi lizeaza

(inceoutul termenului)

----;--;:---:-:-----;--:-:---\srr~ltul termenului)

(de idl;t ~; l1 ludeciitoriei

arbitrare. economice sau altei instante.

alese de 1; pentru litigiilor)

7. Clauze finale
7.1. Prezentul contract poate fi reziliat pina / expirarea termenului
prezentului contract, , cazu/ condi\ii:

indicat , .5.1. l

(de indicat condi\iile de reziliere)

celei/alte parti in~tiin\arii ,__

...,.,-_-,-_-,-

__

--;-:--:--,-_

( po~ta. scrisoare la etc.)

7.2. Toate modificari/e ~i '! ' prezentul contract sint valabile doar , cazul ,
acestea in!ocmesc , scris ~i 5int de imutrni ai
partilor. Anexele ' prezentul contract integrante ale acetuia.
7.3. Prezentul intocmit ' exemplare. Ambele exemplare 5in! identice ~i au aceea~i putere juidica. Fiecare dintre de un exemplar de
contract.
8. Adresele

juridice,

rechizitele

de plata, semnatuile

~i ~tampilele

pa'1i1or.

de-Ia privata
______

200

(Iocalitatea)

___

-,.-_-,-_.

numit continuare ..Locator". de . si -,...,.--

(...)

( pers. Jur.J

continuare "Locatar", persoana

, activind , baza
(.. .. func\ia)

-----__
---:'
(slatutului. procurii etc.)

1. Obiectul

6. Ordinea sliii
/itigiilor
6.1. Litigii/e ~i divergentele, ! prezentului tract, vor fi SIit, dupa p05ibilitate, / negocierilor dintre parti.
6.2. cazul imsilitii de litigii/or calea negocieri/or, realizar proceduii extrajudiciare de sli litigiilor parti/e / transmit ,

prin expedierea

6.9. Contract de [ apartamentului

111

de alta parte, au incheiat prezentul contract despre :

contractului
Locatorul transmite, iar Locatarul prime~te , posesie ~; folosinta mentul:
1.1. :
_
1.2. Suprafata utila:
..
1.3. Etajul:
_
1.4. Numarul
_
1.5. Neajunsurile apartamentului
' momentul : apartamentul

.
1.6. . telefonului: . telefonului
_
1.7. Apartamentul Locatorului cu drept de proprietate, conform
.
1.8 Locatorul transmite , loca\iune, ' fel, ~; patrimoniul (bunurile) fl! apartament, Anexei .1.
2. Scopu! locatiunii
Apartamentul se Locatarului pentru locuirea , l colaboratorilor 5ai.
. Ordinea transmiterii
apatamentului
~; patrimoniului
, [
3.1. Apartamentul ~i patrimoniul trebuie sa de Locator ~i primite
de Locatar , termen
din momentul incheierii prezentului !!.
3.2. termenul indicat , .3.1. l prezentului
contract, Locatorul obIigat
5 apartamentul
~i 503-1
pentru
lui Locatarului.
3.3. apartamentului intocme~te printr-un ! de predare-primire.
3.4. Apartamentul ~i patrimoniul 5 de facto , din mentul actului de predare-primire.
3.5. momentul actului de predare-primire Locatorul Locatarului
cheile de ' ~i de ' odaile acestuia.
4. Termenul locatiunii
4.1.
ani din momentul primirii mentului, conform actului de predare-primire.
4.2. poate fi numai ~u acordul partilor.
4.3. Locatarul , drept 5 dezica de prezentul contract, avertizind-ul Locator
'" termen de
. toate acestea, plata pentru chirie platita anticipat, Locatarului nu i .
5. Plata pentru chirie ~; ordinea
5.1. Plata chiriei pentru folo5inta apartamentului ~i patrimoniului constituie
_
lei lunar.

112

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

5.2. Plata chirie . \ numerar prin casa Locatarului sau ' Locatorului prin virament contul personal l ultimului
mai tirziu
de data
fiecarei luni.
5.3. Locatarul este obIigat termen de
din momentul__
S3
transfere plata chirie pentru un termen de
avans.
5.4. pla\ii pentru chirie urmeaza fi ' cazul modificarii marimf'i
minime salariului, urmt ordine:
_
6. Cheltuielile
pentru serviciile comunale
6.1. Serviciile comunale se achita de Locatar de sine statator baza conturilor
organizatii1or (intreprinderilor)
corespunzatoare.
6.2. Toate cheltuielile pentru folosin\a telefonului se achita de Locatar de sine
statator, baza conturilor sta\iei de telefoane.
7. Drepturile !?i obIiga~iile Locatorului
7.1. Locatorul dreptul sa efectuieze data trimestru controlul ordinii de folosire
~i starii apartamentului ~i patrimoniului de Locatar.
8. Drepturile !?i obliga~iile Locatarului
8.1. Locatarul se obliga:
- sa foloseasca incaperile primite loca\iune doar scopurile ;).2 :
prezentului contract;
- efectueze ' timp achitarile pla\ilor de chirie;
- intre\ina incaperile ~i ;
- 513utilizeze patrimoniul din apartament;
- sa elimine incidentelor, avut ' apartament;
- 5 regulile antiincendiare;
- 513efectueze apartament de
_
- sa efectueze 5chimbari ~i replanificari apartament;
- 5 regulile locative 5tabilite casa, fl apartamentul;
- 5 asigure dt accesul Locatorului apartament, l trolului utilizarii . conformitate prezentul contract.
8.2. Locatarul dreptul:
- sa utilaj ~i sa aranjeze apartamentul ' di5cre\ia ;
- schimbe lacatele ' u~ile de ' intrare ~i din ! 5 fortiJce de ' intrare;
- dea subloca\iune apartamentul consim\amintul
Locatorului (
tran5miterii apartamentului folo5in\a colaboratorilor sai);
- stabileasca de sine 5tatator ordinea, condi\iile ~i termenul de locuire apatament
pentru colaboratorii sai;
- in5taleze sisteme de alarma ~i alte 5i5teme de paza apartamentului.
9. Ordinea de restituire apartamentului
Locatorului
9.1. La expirarea termenului de loca\iune Locatarul este obligat 5 tran5r>ita Locatorului apartamenlul ~i patrimoniul aflate loca\iune, [ de
din
momentul expirarii termenului de loca\iune, conform actului de predare.
9.2. in perioada stabilita .9.1. l prezentului
contract, Locataru, e5te obligat
para5easca
apartamentul
~i sa-I pregatea5ca
pentru transmiterea
lui Locatorului.
9.3. rtmtul ~i patrimoniul 5 considera de facto transmise Locatorului din cntul semnarii octului dc predare-primire.
9.'1. ir' r110mcntul scmnc;lrii actului de predare-primire Lacatarul transmite Locatorului
-'il (Iu 111tl tblmer,l !ii odc;li.

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

113

9.5. Apartamentul ~i patrimoniul . fie transmise Locatorului in stare,


au fost primite [, luindu-se vedere uzura ' '.
9.6. imbunat3\irile inseparabile, efectuate apartament de Locatar, trec &51Locatorului fara restituirea cheltuielilor respective.
10. Rsslitil
l
~".1. Locatarul ':
- i,) cazul int1rzierii miii apartamentului [, penalitate ',

lei pentru fiecare zi de int1rziere;


- cazul intlrzierii achitarii lii pentru chirie, achita penalitate de
_
_._ % din pentru fiecare zi de intirziere;
- ", cazul folosirii contrar destina\iei apartamentului,
achita
____
Iei;
- cazul transmiterii subloca\iune apartamentului , fara
Locatorului, achita de
lei
10.2. Locatorul :
- cazul intirzierii transmiterii apartamentului Locatarului, achita !itt de
lei pentru fiecare zi de intirziere.
1~. Temeiuile de reziliere prezentului contract
11.1. Prezentul contract rezilierii unilaterale, cazurilor
dintre \, incalca dil contractului ~i obliga\iile sale.
11.2. Alte temeiuri:
.
12. di

speciale

refe~:toare

' prezentul

contract

1. Alte di
13.1. Prezentul contract este intocmit doua exemplare originale, l pentru
parte.
13.2. in cazurile neprevazute de prezentul contract par\ile conduc de legi5la\ia
civila vigoare.
13.3. Toate modificarile textului prezentului contract, putere juridica numai cazul
autentificarii reciproce ' de fiecare caz aparte.
14. Anexele ' prezentul contract
14.1. La prezentul contract : .1 - Lista patrimoniului (bunurilor),
aflat{e) apartament.
14.2. Anexele ' prezentul contract parti integrante ale acestuia.
15. Adresele, rechizitele, semnaturile
pa1ilor, iar persoana juridica -~tampila.

CAPITOLUL 1:1. Modf'le de contracte

114

6.10. Contract de [ (inchiriere)

CAPITOLUL 111.Modele de contracte

incaperii de locuit

"__

apartamentul LtuluiJt- stare nu mai , decit stabilita ' Incheierea prezentului Contract, luindu-se 1 vedere uzura lui .;
2.2.6. Sa dea apatamentul 1 subinchiriere:;;i sa nu vlnda orice drepturi de folosin\a
:;;iposesie apartamentului persoanelor ;

200_

(Iocalitatea)

!.

, seria buletinului de identitate

(...)

emis ' "__

200_,

, domiciliat adresa

(de 1 emis)

numit 1 continuare

"Locator"~i cet.

, seria buletinului de identitate


(...)

_____

, emis ' ,,_"

115

200
(de cine emis)

domiciliat adresa
, numit 1 continuare "hii;",
incheiat prezentul Contract despre !:
1. di generale
1.1. Locatorul Chiria:;;ului apartamentul/odaia,
situat adresa:
_
lt posesie :;;;folosin\a 1 de locui.
1 ? Ap.lrt"JnontlJl/odaia
Locatorului baza
_
2. ObIig<:l~illo l
1 1 Or:.IICHIII obIigat:
I I 1 1)0 'J "
"
200_ sa ofere apatamentul indicat Chiria:;;ului;
1.:) ~,() iI~"CJlJr() Ilber l Chiria:;;ului 1 apatament;
1 :1 tli1 oloctllu./o / ocupat(e) de Chiria:;;,
101 , t iI <:11 101>;11,1\111 Cflpit<Jltt casci;
1 ". t il1tr,lr0i1 111 viqotlrc prezentului Contract sa Chiria:;;ului cheile de

:
.1.5. Sa vi7itczc ' tamentul ( consim\amintul Chiria:;;ului tot parcursul termenului de valabIlitate prczcntului Contract :;;;sa intreprinda : r impiedica
Chiria:;;ul sa se foloseasca de apartamentul dat;
2.1.6. fn termenele stabIlite sa achite plata pentru seviciile comunale, cheltuielile de
exploatare :;;;plata de ! pentru telefon;
2.1.7. in cazul avarierilor, :;;; Inrauta\iri ale apatamentului sau
utilojului din el, nu fost cauzate din vina Chiria:;;ului, imediat sa Intreprinda toate
masurile necesare pentru eliminarea acestora;
2.1.8. Sa supote cheltuielile, legate de efectuarea 1 . 1
sau altele.
2.1.9. Sa-I avetizeze Chiria:;; despre toate drepturile persoanelor (eie asupra estui apartament.
2.2. Chiria:;;ul este obIigat:
2.2.1. Sa foloseasca apatamentul conform destina1iei, indicata 1 .1.1. l prezentului
Contract;
2.2.2. Sa Intre\ina
apartamentul
stare tehnica :;;; 1 stare sanitara
corespunzatoare;
2.2.3. Sa efectueze schimbi3ri, replanificari, reutilari, repara\ii capitale sau curente
1 apartamen\ fara consim\amlntul 1 scris l Locatorului;
2.2.4. Sa respecte regulile antiincendiare;
2.2.5. ! cazul eliberarii apartamentului de catre Chiria~, 1 ' expirarea termenului
de inchiriere sau 1 legatura expirarea termenului prezentului Contract, sa transmita

2.2.7. La' ! de inchiriere, :;;i ' rezilierea anticipata zentului Contract, sa transmita Locatorului gratuit. toate schimbi3rile, '.
ecum :;;i imutiil, constituie pai; integrante ale apatamentului, efectuate
consim\amlntul Locatorului, altfel este stabilit de Contract :
2.2.8. Sa achite de sine statator plata pentru energia . conturilc
convorbiri telefonice.
. il ~; achitarile
3.1. Plata pentru chirie pentru folosirea apartamentului este de
_
3.2. Achitarea lii pentru chirie se efectueaza de Chiria:;;1felul :
3.3. pla\ii pentru chirie se supune modificarii Intregul i11!
ractului.
4. Rsslitil
. Rezilierea anticipata Contractului
4.1. Prezentul Contract urmeaza fi reziliat tiit din itiV:l .
cazuri:

1'1

4.1.1. Chiria:;;ul Incalca sistemalic condi\iile prezcntului Contract.


4.1.2. Chiria:;;ul Inrauta\e$te : .
4.1.3. Chiria:;;ul sistematic achita ' timp plata pentru chirie.
4.1.4. [ cazul nelndeplinirii de Chiria:;; obIiga\iilor 1 capit.2.2. l
prezentului Contract.
4.2. Prezentul Contract poate fi reziliat din ini\iativa Chiria:;;ului:
4.2.1. apartamentul, 1 temeiul Imprejurarilor de Chiria:;;ul .
deveni imposibil de fi locuire.
4.2.2. in cazul nelndeplinirii
prezentului Contract.

de Locator obIiga\iilor

1 capit.2.1.

4.3. in cazul rezilierii anticipate prezentului Contract, fara vu temei, din ini\iativa
Locatorului. ultimul iI prelntlmpina Chiria:;;
zile, 1 ' rezilierea Contractului :;;;recupereaza prejudiciile supotate de Chiria:;;, :;;; restituie partea
nefolosita pla\ii pentru chirie.
4.4. fn cazul rezilierii anticipate prezentului Contract, fara vreun temei, din itiv
Chiria:;;ului, ultimul iI prelntimpina Locat9r cu
zile, ' rezilierea Contractului :;;;1;recupereaza prejudiciile suportate.
5. Alte di
5.1. fn cazul suvenirii unei avarieri de ordin locativ-comunal,
Chiria:;;ul imediat iI
\ Locator prin telefonul r.
...,--_
5.2. Printr-un acord l partilor, mobila :;;; utilajul afJate 1 apartament se transmit prin
intocmirea ; liste.
5.3. Locatorul raspunde de neajunsurile apatamentului dat 1 chirie, r deplin sau
partial Impiedica folosirea apatamentului, chiar daca 1 timpul Incheierii prezentului ntract l :;;tia despre aceste neajunsuri.
5.4. Lichidarea urmarilor avarierilor, suvenite din cauza Chiria:;;ului, se efectueaza
puterile Chiria:;;ului sau Locatorului din contul Chiria:;;ului.
5.5. fn tot restul, s-a prevazut 1 prezentul Contract, paiile se conduc de Codul
Civil l RM.
6. Semnaturile l.

CAPITOLUL 111.
Modele de contacte

116

CAPITOLUL 111.
Modele de contacte

6.11. Contract de [ utilajului


______

200

(Iocalitatea)

, numita 1 ..". 1 persoana ---,----..,--..,---'

__________
(denumiea

pes. ju.)

6ctivTnd 1 baza

(n.p.p .. func\ia)

. de pate. 9i
(, etc.)

continuare

.
(denurllrea ..)

"Locatar", I persoana

, activind baza
(..., func\ia)

, de alta pate. au incheiat prezentul contract despre ':


(statutului.

procuii etc.)

1. Obiectul contractului
Locatorul , [ Locatarul 1 posesie ~i folosi!l\a
utilaj ( continuare - .!"):
1.1.Denumirea: conform Anexei .1.
1.2. Starea (calitatea) Bunuilor ' momentul transmiterii . [:
_
2. Scopul loca~iunii
Folosirea industriala.
3. Ordinea transmiterii
Bunurilor in [
3.1. Bunurile trebuie fie transmise Locator ~i primite de Locatar I
tcrmen de
din momentul prezentului contract.
3.2. Transmiterea
8unuilor se Intocme!?te de speciali~tii corespunzatori prin
actu' predare.
4. Termenele [
4.1. Bunurile se considera transmise din momentul actului de
predare-primire.
4.2. Termenul loca!iunii constituie
ani din momentul primirii conform
actului de predare.
4.3. !' poate fi numai cu acordul .
5. Plata tu chirie ;;i ordinea
5.1. rv.arimea ii pentru chirie constituie
lei, inclusiv TVA.
5.2. Plata pentru chirie se achita anticipat prin virament contul de decontare l Locatorului nu mai tTrziu de
_
5.3. Marimea l\ii pentru chirie poate fi recalculata cu acordul partilor data I
_
6. Drepturile ;;i obIiga~iile Locatorului
6.1. Locatorul dreptul sa efectueze controlul ordinii de folosire !?il starii Bunuilor,
1 conformitate cu prezentul contract.
6.2. Locatorul este obIigat:
- sa ' cuno!?tin\a Locatarului regulile de exploatare Bunuilor !?i.( caz de necesitate, sa trimita specialistul sau pentru efectuarea instructajului corespunzator ' locul exploatarii;
- sa-i ajutor informa\ional !?i consultativ Locatarului cu privire ' ordinea
exploatare corecta Bunuilor.
7. Drepturile ~! obIigatii1e Locatarului
7.1. Locatarul se obIiga
_ sa foloseasca Bunuile primite ( loca\iune doar I scopurile prevazute .2 l zentului contract;
- sa efectueze la timp achitarile pla\ilor pentru chirie;
- sa respecte regimul corespunzator exploatare !?i pastrare IJuil conformita\e'cu documentatia tehnica;

117

- sa accesulla Bunuri '-;


- sa Intretina Bunuile 1 stare , func\ionala.
8. Ordinea de restituire Bunuri!or Locatorului
8.1. La expirarea termenului de [ Locatarul este obIigat 1 termen
_
____
sa transmita Locatorului Bunuile Impieuna cu tara, ambalajul !?!
:ehnica. conform actului de predare.
8.2. Restituirea Bunuilo se efectueaza speciaii!?tii respecriv ! .
8.3. Bunuile trebuie fie transmise Locatorului 1 stare . . lulndu-se
1 vedere uzura lor .
8.4. Bunui/e pot fi de Locatar (deplin sau pat;ial) 1 ordinea ~i
dil, printr-un acordul suplimentar l pat;ilor.
9. Rsslitil
Pa'1i1or
9.1. Locatarul +:
- cazul Intlrzierii primirii Bunuilor [, achita : 1 de
____
% din costul Bunurilor pentru fiecare zi de intirziere;
- 1 cazul Intlrzierii achitarii pla!ii chiriei, achita penalitate 1 de
_
"/ din suma pentru fiecare zi Intirziere;
'l cazul folosirii contrar destinatiei Bunurilor, 1
_
din suma ii chiriei :
- 1 cazul transmiterii 1 subIocatiune Bunuilor sau unei pati fara l1sim\m'ltul
Locatorului, achita 1 de
lei
9.2. Locatoru/ :
- 1 cazul Intlrzierii transmiterii Bunurilor in [ Locatarului, achita penalitate I
de
din costul [ contractual pentru fiecare zi de Intlrziere.
10. Temeiurile de reziliere prezentului contract
10.1. Prezentul contract nu se supune rezilierii unilaterale, cu cazuilor 1
dintre par!i Tncalca sistematic dil contractului !?i obIiga\iile sale
102. Alte temeiuri:
_
11.::ondi~iile de coordonare
re/a~ii/or dintre pa'1i
Reprezentan\ii Imutni ai Par1ilor ' prezentul contract slnt:
Locatarul:
telefonul
_
Locatorul:
telefonul
_
12. di speciale referitoare / prezentului contract
1 . Alte di
13.1. Prezentul conlract este intocmit I doua exemplare originale, repartizlndu-se
unul : par1i.
13.2. in cazuile de prezentul contract. par1iie se conduc de legisla\ia
civila I vigoare.
13.3. Dupa semnarea prezentului contract toate negocierile prealabile, scrisorile, ordurile prealabile !?i procese-vubale
cu privire ' inten\ii referitoare, mai mult sau mai
pu\in. ' prezentul contract, I!?i pil:rd puterea juidita.
13.4. Toate modificarile textului prezentului contract, au putere juidica numai 1 cazul
uttitiii recipoce ' catre "eprezentan\ii par\ilor, fiecare caz apate.
14. Anexele ' prezentul contract
14.1. La prezentul contracl se anexeaza:
_
14.2. Anexele ' prezenlul cOl1lracl constituie par\i integrante lui.
15. Adresele juridice, rechizite/e de plata, semnaturi/e
:;;i :;;tampi/ele pa'1i/or.

CAPITOLUL

118

CAPITOLUL

111.Modele de

6.12. Contract de patrimoniului

cu drept de
______

200

(Iocalitatea)

. Jur.)

activind , baza

, de parte, i _..,..,.-_-:(statutului, pocuii etc.)

numita , continuare

...,-

'

(denumirea pers.jU.)

"Locatar", 1 persoana

, activind , baza
(n.p.p., func\ia)

..,..,...--:--:-:--_-."._'

de alta parte, au incheiat prezentul contract despre !:

(statutului, procuii etc.)

1. Obiectul contractului
Locatorul transmite, iar Locatarul , posesie i folosin\a
patrimoniu:
1.1.Denumirea:
.
1.2. Costul
_
.3. Termenul de uzua:
_
1.4. Starea patrimoniului la momentul transmiterii , :
_
1.5. Neajunsurile patrimoniului:
_
2. Scopul !?i ordinea []!

. Ordinea transmiterii

patrimoniului
,
3.1. Patrimoniul indicat , .1.1. l prezentului contract trebuie sa fie transmis de
Locator i primit de Locatar 1 termen de
din momentul
prezentului contract.
3.2. Transmiterea patrimoniului se intocmete printr-un ! de predare.
3.3. La transmiterea patrimoniului, Partile sint obIigate verifice lui, fapt
urmeaza fi indicat , actul de predare.
4. l
de [
4.1. constituie
ani din momentul primirii patrimoniului, conform actului de predare.
5. Plata pentru chirie i ordinea achitiirilor
5.1. Locatarul se obIiga sa efectueze l timp pla\ile pentru chirie , de
_
_
lei, inclusiv TVA, , termen de
.
5.2. Plata pentru chirie se prin virament contul de decontare l Locatorului nu
mai tirziu de data de
fiecarei (rui) (Iuni, trimestru, [ anului).
5.3. Locatarul este obIigat , termen de
din momentul__
sa
transfere plata pentru chirie pentru un termen de
, avans.
5.4. Marimea lii pentru chirie poate fi cu acordul data ,
(Var~anta. Marimea pla\ii pentru chirie este fixa i nu poate fi recalculata).
5.5. I \ pla\ii pentru chirie uzura
(se include, nu se include).
5.6. Plata pentru chirie cu acordul partilor poate fi achitata , natua sau mixt, adica cu
produse alimentare, cu marfuri, cu servicii.
6. Drepturile !?i obIigatiile
Locatorului
6.1. Locatorul dreptul sa efectueze controlul ordinii de folosire i l starii patrimoniului, if1 conformitate cu prezentul contract.
7. Drepturile !?i obIiga~ii1e Locatarului

111.Modele de contracte

119

7.1. Locatarul ~e ObIig8


- S8 foloseasca patrimoniul primit , doar , scopurile prevazute , .2 l
prezentului contract;
- sa efectueze din contul deservirea profilactica i ului;
sa efectueze capitala patrimoniului:
- elimine din contul defectele i .
8. Ordinea de patrimoniului
8.1. Patrimoniul trece , proprietatea Locatarului , cazul , l achitat Locatorului toate pla\ile pentru chirie pina l momentul , precum i restul sumelor
nerecuperate pentru valorii de uzura patrimoniului .
8.2. Ordinea transmiterii i intocmirii dreptului de proprietate asupra patrimoniului dat
se efectueaza de parti conform unui act perfectat [ termen de
_
din momentul
_
9. Rsslitil
Pa'1i1or
9.1. Locatarul :
- ' cazul intirzierii primirii' patrimoniului , achita penalitate , mariflC dc
_
% din costul patrimoniului pentru fiecare zi de intirziere:
- , cazul intirzierii achitarii pla\ii pentru chirie achita penalitate ,
_
__
% din suma pentru fiecare zi de intirziere;
- , cazul folosirii contrar destina\iei patrimoniului, , de
___
din suma costului patrimoniului.
9.2. Locatorul raspundere :
- , cazul intirzierii transmiterii patrimoniului , [ Locatarului, penali!ate , de
din costul lui contractual pentru fiecare zi de intirziere.
10. Temeiurile de reziliere anticipata prezentului contract
10.1. Prezentul contract nu se supune rezilierii unilaterale, cu cazurilor 1
una dintre parti incalca sistematic dil contractului i obIiga\iile sale.
10.2. Alte temeiuri:
.
11. dil de coordonare
relatiilor dintre
imuti ai Partilor la prezentul contract sint:
Locatarul:
telefonul
_
Locatorul:
telefonul
_
12. di speciale referitoare l prezentul contract
1. Alte di
13.1. Prezentul contract este Intocmit , exemplare originale, fiind distribuitc
unul : parti.
13.2. cazuile neprevazute de prezentul contract, partile se conduc de legisia\ia
civila 1 vigoare.
13.3. Dupa semnarea prezentului contract, toate negocierile prealabile, scrisorile, ordurile prealabile i procese-verbale cu privire.la inten\ii referitoare, mai mult sau mai
pu\in, l prezentul contract, ii pierd puterea juridica.
13.4. Toate modificarile textului pretentului contract, au putere juidica numai 1 cazul
autentificarii reciproce l de catre reprezentan\ii partilor, 1 fiecare caz aparte.
14. Adresele juridice, rechizitele de plata, semnaturile
i ~tampilele pa'1i1or.

<?

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

6.1 . Contract de leasing ( )


____

._200_

()

'In , ,ti!1uare ..Locator,

i ;JSI,'"

\dCr1Umlea pers. jur.)

(statutului,

etc.)

(denumirea

"Locatar", 1 persoana

(statutului,

procurii

, activlnd 1 baza

de alta pate, au Incheiat prezentul contract despre ':

1. Obiectul contractului
1.1. Locatorul se obIiga s pocue 1 proprietate bunuiie. indicate 1 .1.2. ! prezenlUlui contract, de ia vlnzatorul, indicat 1 .1.2. 1 prezentului contract, ~; sa-i acorde Locatarului aceste bunuri contra unei i periodice (chirie, rate de leasing). indicata 1 .
contract, 1 posesie $i folosinta pentru scopuri !
...,.-;-_-,-_-,----,--::-:-:-:-..,.-..,.--.,..,-;--__
(denumirea

bunui:

'

~, locul aflarii vinzatorului)

, [ numite ..", . :
(de !

---:-~_

(sfir~itul )

etc.)

'.. 2.. L)t ru 1se i9 pocue d 1 __

se termina --.,.-=-~
__

pers.jur.)

(.. .. func\,a)

-,--,-,-;-,..-_-.,.,._'

$1

, de pate, ~;

nllmita 1 continuare

4.2. Masurile de , de prezentul contract, se 1


conformitate cu normele legislatiei civile valabile teritoriul RepubIicii Moldova.
4.3. Plata penalitati10r nu elibereaza partile de Indeolinirea obIigatiilor sale , sau de Tnlatuare Incalcarilor.
5. l de valabllitate al contractUlui
- ~ ! de iocatiune Bunuri!cr d''1l;-!; .

('1.. .. func\ia)

dctivlnd baza

121

6. Ordinea

solutionarii

litigiilor

6.1. Litigiile ~i divergen\ele, pot parcursul act, dupa posibilitate fi calea negocierilor dintre pal1i.
6.2. [ cazul imposibilit8\ii solu\ionarii litigiilor calea negocierilor, dupa realizarea
procedurii extrajudiciare de litigiilor ' transmit spre l
(de ;

~' locul aflarli Judi'

. sau altc, ,nstan!e.

alese

'atr!;! parti - Ii!'qlilor'

7. Clauze finale
7.1. Prezentul contract poate fi reziliat ' expirarea termenului,
contract. l

di:

bunulle procurate)

indica\ .5.1. !

;-:----,,--~--,.=--,----:;:----,,_
( ,diJ condi!i,Je de reziJiere)

', t('smil Locatarului 1 posesie ~; flsi\ (:.,--

prin expedierea ln~tiiniarii celeilaltei

1.3. f3unurile trebuie S8 fie transmise Locatarului 1 termen de


zile din
: prezentului contract.
2. :igatii1e pa'1i1or
'.1. Localorul obIigat:
.1.1. Sa ' timp Locatarului Bunurile 1 starea corespunde
Indicale 1 .1 l prezentului contract.
2.2. Locatarul este obIigat:
2.2.1. Sa foloseasca Bunuile l conformitate cu destina\ia [.
2.2.2. Sa Bunuile l stare buna func\ionala, efectueze din cont propriu
.
2.2.3. Sa suporte cheltuielile necesare pentru Intretinerea Bunuilor.
2.2.4. termenele stabilite de contract sa efectue~e achitarea pla\ii pentru chirie. 1
conformitate cu dil indicate 1 . l prezentului contract.
2.2.5. Sa restituie Bunuile. Incetarea termenului de valabilitate contractului,

7.2. Toate modificarile $; ' ' ztul contract slnt valabile, ele sinl
Intocmite l scris ~; semnate de Imuti pal1ilor. Anexele I<'J
prezentul contract constituie pal1i integrante ale acestuia.
7.3. Prezentul contract este intocmit 111 exemplare. Ambele exemplare slnt identice ~; au : putere juridica. Fiecare dintre \; dispune de clte un exemplar de

------ __
--, __
(de enumerat Bunurile )

Loca toru 1u i 1n __

--;-:--:--,,-_,-----:::---::---.,.- __
(de indicat starea Bunurilor)

. Achitarile
3.1. im

pla\ii pentru chirie constituie

'; lunar, inclusiv TVA.


(suma cu cifre ~; litere)

3.2. Plata pentru chirie se efeclueaza de Locatar lunar (trimestrial), dar ;


tlrziu de data de
lunii (trimestrului) celei achitabile, prin transferar mijloacelor : de decontare l Localorului, indicat l prezentul contract.
4. Responsabilitatile
Pa'1i1or
4.1. Pentru Intlrzierea plaiii Locatarul achita Locatorului amenda l marime de
_
$; pCn<llil<ltc (10
%calculata din suma datorata penlru 7; dc Intlrziere.

( po~ta, scrisoare

la

etc.)

8. Adresele

juidice,

rechizitele

de plata, semnatuile

i tampilele

pa'1i1or.

CAPITOLUL 111.
Modele de contracle

122

CAPITOLUL 111.Mouele de contracte

6.14. tt de [ Itidii
______

'200

()

_--,-.,....._.,..-- __
(denumirea

..,--,-_'

'In ..", '" __

pers. jur.)

(.. .. func!ia)

, de , ~i _...,...,._-..,.__

activind in baza
(stalutului,

numita in continuare

-,-_--;-_..,.-,-

procurii etc.)

(denumirea

"Locatar", , persoana

--:--,-

pers.jur.)

, activind , baza
(..., )

--------'

(statutului,

'

de alta pate, au incheiat prezentul contract despre !:

procurii etc.)

1. Obiectul

contractului
1.1. Locatorul se obIiga sa Locatarului contra plata posesie ~i folosin(a
intreprinderea
li cu drept de
proprietate, forma unui complex patrimonial unic. pentru exoloatarea in continuare
acesteia scopuri economice.
1.1.1. intreprinderii transmise in in unui complex patrimonial unic intra:
) mijloacele volum deplin conform Listei, indicate .1;
) valorile mateiale refeitoare ' mijloace circulante, confom Listei indicate .2
) drep!urile de posesie ~i folosin\a __

...,..,-,-...,.,---,,-,-::---:--_:--_:--

(de indicat tipurile de patrimonru)

d) dreptuile de , conformitate cu contractul cesiunii dreptului de


.
din
_
) datoriile confomitate cu contractul de preluare datoriei nr.
din
f) dreptul
individualizeza
activitatea intreprinderii
_

'

(lt

1.2. Locul aflarii intreprinderii:


_
1.3. Transmiterea intreprinderii se efectueaza in baza actului de predare
semnat de parti.
2. Plata pentru chirie
2.1. Plata pentru chirie constitvie:
lei lunar, inclusiv
TVA.
2.2. Marimea platii pentru chirie poate fi modificata cu sim\mitul partilor, insa nu
mai des decit data .
2.3. Plata pentru chirie se ordinea :
_
. Drepturile ;;! obIiga~iile Pa'1i1or
3,1. Locatoul este obIigat:
3.1.1. Pina ' transmiterea Intreprinderii loca\iune, sa-i ifmz scris lo\i
creditorii despre obIiga\iile, incluse \ intreprindorli lransmiso.
3.1.2. Sa transmita intreprinderea loca\iune 7 actullJI do prodao. ldt,
cheltuielile de transmitere intreprinderii vor fi sutt do c<1troI,OCf1tOllJI.
3.1.3. Sa-I avetizeze Lt despre toate jusuil il1ltoprllHlolli (l<1t cu so contractului de loca\iune .
.2. Ltul este obIigat:

123

3.2.1. Sa efectueze ' timp achitarile lii pentru chirie perioada de folosin\a
Intreprinderii, conform .2 l prezentului contract.
3.2.2. Sa mentina intrepinderea stare tehnica corespunzatoare. incluslv sa ze fucrarile de ~i neceasre.
3.2.3. Sa supote cheltuielile necesare legate de achitarea platilor
"itreorinderii.
3.2.4. Sa cheftuielile legare 1
3.3. Locatarul dreptul:
3.3.1. Fara acordul Locatorului sa vinda, sa schimbe, ofere 1 flsit
sau 1 imprumut
valori materiale, care-s incluse [
patrimoniullJi
intreprinderii date in [, sa ' dea 1 ~i sa drep!urile
~I
obIigatii1e sale conform contractului de [ acestor valori unei persoane .
aceasta nu va costul Intreprinderii ~i nu il alte dispozJ\ii
contractului de [ acestei intreprinderi.
3.3.2. Fara acordul Locatorului sa itdu .
patrimonial primit 1 [, efectueze reconstruirea. extinderea. rcutllar(';) t"hnlC":1
acestuia, contribuie ' majorarea costului lui
Ordinea indicata .3.3.1, 3.3.2 nu se su ~I ::' 'o':;IJr';(; 11., .
urale, precum ~i 1 alte cazui prevazute de lege.
3.3.3. La restituirea costului imut\iil ale patrimoniului. inrjjf'O)rent rjp
consim\amlntul Locatorului pentru astfel de imut\ii.
4. Alte di
4.1. Prezentul contract se . Incheiat di momentulinregistrarii
de stat ~i este
valabil 1
4.2. Restituirea Intreprinderii Locatorului se efectueaza in baza actului de predare,
semnat de ! Actul de predare, I acest caz, Locatarulllintocme~te
din contul .
4.3. [ cazurile de prezentul contract, se du de legisla\ia civila
in vigoare.
4.4. Divergen\ele ' executarea prezentului ccntract, dupa posibi!itate, vor fi
calea negocierilor dintre parti.
[ l neajungerii ' un compromis, litigiile vor fi 1 conformitate cu
legisla\ia vigoare RM.
4.5. Prezentul contract este intocmit in
exemplare, avind : putere
juridica.
5. Adresele juidice, rechizitele de plata, semnatuile ~i ;;tampilele Pa'1i1or

'

)24

CAPITOLUL
111.
Mc~eledeconlracle

CAPITOLUL
111.
Modeledeconlracle

', stabilita 7. uitti ti,,7 de.


_ lei (utumul
miim l Piatii este caeuT~t7 .1 ' ztul tt).
6. I zul7 partile au vit plata de tu ul respectiv, stabilita
n .!
i uiti ti, sa fie efectuata 7 , tmul i locul achitarii vor fi stabilite sup' Guvernului RepubIicii Moldova
lit printr-un document semnat de pa\ile contractantel7.
.72 din
ianuarie 2004
IV. Drepturile i obIigatii1e arendatorului
Igistt
7. Arendatorul este 7 drept:
Nr. de j"nregistrare
_
) verifice exploateaza terenul dat I . ~i sa ob\ina
Data Inregistrarii "_"
200_
informatia , fara itrvi , activitatea acestuia;
D
_
) sa iz modificarea sau reziliered prezentului contract (numai , dil Legii
L.$
~i ale prezentului tt);
200_
) sa Istiz tul dat I ui persoane . I di\iil prevazute de
legislatie;
(, raionul)
d) sa Itid alte ], dupa cum : __
-,-.,,--;-_-;-:-:;-...,.,----:-.,..,-_
( alribuite
~(-pe-n~l~ru--p-c-rs-o-a-n-e7fc-f~lz-,c-e~:-n-u-m-e~l~e-,----u-m-7I-.--d~-s~~,--7Iu~l-d~~i~d~~l~il-a~le-(~s-e~ri-a-,---

6.15. Model de contract de terenurilor

_____
Subsemnatul/1,

ntJm:1rlIl,,,orf,JI
'.'~<11.
dlclihf)~ril.ollciLJI
efiberal,IDNP):penlrupersoanelejuridice'
'

l terenurilor,

in baza'document,

inlreprinderll,

de inregislrare(seria.numarul,. organulde inregtstrarc,IDNO)


denumit 7 continuare Arendator/2, de parte, ~i

(pelllru persoanelefizice:numele,prenumefe,adresa,aclulde identitate(seria., codulpersonal,


eliberarii,oficiul'- eliberat,IDNP;pentrupersoanelejuridice:numelepersoaneiimputernicite,
in baza;documenl, denumireaitdii,adresa,certificatufde inregistrare
(seria,nurnarul,. organulde inregistrare,IDNO)
denumit continuare
de pate, , baza legisla\iei civile ~i Legii nr.1g8XV din 15 mai 2003 cu privire ' arenda , agricultua (ln continuare - Legea) Incheiat
ztul contract privind :
1. Obiectul ttului/
1. Arendatorul dat, iar ] preluat terenul/4:

conlravinlegislalieiin vigoare)
8. Arendatorul este obIigat:
) predea terenuile date I , termenele ~i in de ,
) sa (prin consemnare , actul de predare-preluare) despre viciile
materiale i viciile juidice ale tel arendate;
) sa 7ntr-o sa u lmpiedice exploatarea terenurilor
date , :
d) sa plateasca . , cazul rezilierii contractului Iit de
ihi anului agricol, vaioarea fructelor , dei I neseparate, vor putea fi separate Iit de Incheierea anului agricolln dil unei gospodariri normale.
La compensarea valorii fructelor se iau , calcul ~i datoriile ' : rczil
ierii contractului;
) informeze despre drepturile persoanelor asupra tuil
date in . Nerespectarea acestei prevederi : : do
reducerea pla\ii . rezilierea contractului de . ~I
despagubiri;
f) execute alte : de legi5la\ia , vigoare sau de contract, dupa
urmeaza:

~~~-;-~~_;_~~----_-~_;_~~~---_;_-----obIiga\iislabililede parJi legisla\ieiin v,goare)


V. Drepturile ~i obIigatii1e arenda~ului
9. ! dreptul:
) prioritar ' Incheierea contractului de un nou termen in cazulln :
- ~i-a ! obIigatii1e contrac!uale asumate anterior;
- terenul arendat 5 da I un nou termen;
- noile clauze contractuale s!abilite de arendator;
) de preemtiune, , zullstiii
de catr~ proprietar terenului dat in arenda;
) sa rezilierea sau modificarea contractului de arenda , condi\iile prevazute
de Lege;
d) sa Scllimbe categoria de dsti\i ;' terenuilcr cu sim\mltul
arenda!orului,
conform legisla\iei;
) sa transmita I sud terenul numai cu sin:tltLlll
scris proprie!arului,
i Incheierea unui contract separat , condi\iiie prevazute de !_Z!ge;
(

(numercle terenurilorarendate)
2. Terenurilc vor fi folosite pentru --------

__ ,...,.......,--:-------:-:,.---10105in\<,\:
terenarabil,

plrll1li1\1I
lltli1l,1I,QllstLl\il
agrlcole)
11, do

. 1 cJo

cste de

ani, de '

~i plna '__ -:-_-;(data,anul)


(data,anul)
'1 1 Cl1/UI in carc tul de arenda va expira. iar arendatorul u va 5 i se ':! toronul Ddt ~i arenda~ul va continua exploatarea acestuia, ttul de arenda
.0 vrt c0l1sldcra preltJngit cu un agricol/5.
111.Plata do ci/6
!1 tl' cxploatarea terenurilor arendate. arenda~ul achita , contul l arend(lft'lllI, in casa arenda~ului elc .. l mult plna ' data de
fiecarui , plata

126

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte

CAP:TOLUL
111.
Modeledecontracte

127

f) sa ,tid alte \iui, dupa : _----,-.,,-----,---..,.---,----,-,;--:-:_-::-'::,-_--.:----:


.
(altedrepturiatribuite\ilnu

did dEJvi\i (. f , pieire frtuita) .. de


este posibila timp .ist de forta majora.
20. aflat , imposibilitatea de a-~i executa obIiga\iile di cauza starii de foria
contavinJegisla(ieiin vigoare)
majora
este obIigat:
10. este obIigat: .. ,
)
sa
ia toat~r1asurile tu srv uuril arendate;
) sa Tnregistreze contractul de ;
) s[; dtul, l mult doua zi de ' survenirea evenimentului de forta
) sa foloseasca ' propria discre\ie terenurile arendate, conform clauzelor contractu sau pieirii fortuite, despre pierderile suferite ~i1sau imposibilitatea lui ~i legisla\iei vigoare;
zentului contract;
) sa : productiv l terenurilorarendate,
s'a ' restituie, ' expirarea
) sa Itms actul de pierderi suferite ~i sa semneze , arendatorul.
termenului stabilit , contract, starea corespunzatoare clauzelor .
cazul
21.
cazul divergen\elor din prezentul contract, partile contractante vor lua
terenurile arendate slnt amplasate stu se va \ine ! de gradul de
toate

pentru lor cale amiabila sau prin intermediul arbitri


uzura acestora.
ale~i
d) sa achite plata pentru 1 termenul ~i modul stabilit;
22. ' cazul isiilitii solu~ionarii divergen\elor cale , orice litigiu
) sa achite impozitele ~i alte li de legisla\ia vigoare, I cazulln
din prezentul contract se de instan~a [.
contractul nu prevede altfe!/8;
23. Inainte de se adresa instantei [, reclamantul ,nainteaza p,r1'tului
f) sa respecte normele maxim admisibile de influen\a asupra mediului (cu efectuarea
, ' acesta trebuie sa I termen de
zile de ' data
analizei chimice solului ' transmiterea ~! ' restituirea terenurilor, cu acordul comun l
primirii ei.
contractante )/9;
24. Prezentul contract i'ltra I vigoare din data actului de predare-preluare
g) sa execute alte obIiga\ii, dupa cum :
terenului dat I .
25. Prezentul contract
articole ~i _
, fiind expus
_
(obI'ga!iiasumate nu contravinlegisJa\ieiin vigoare)
pagini,
I
trei
(patru)
m!
identice.
Primul
exemplar
revine
arendatorului,
l
doilea
VI. Modificarea,
incetarea sau rezilierea contractului
de
- , iar l trpilea ' organul Tmputernicit de Tnregistrare.
11. L modificarea clauzelor contractului de . pariile contractante semneaza
cazul 1 contractul de este Tnregistrat I oficiul cadaslral teritorial,
acorduri dl, Inregistrate 1 modul stabilit, slnt parte integranta contractului
l de-al patrulea exemplar se prezinta I mod obIigatoriu , pentru
do baza, dupa cum :
--------,--(-u-m~-U~J,~d~t~---~d-U7,iJ~-~d~i\i~-a~le~d~e-m~od7ifi~,c-a-re~a~
informatie, I localita(ii, I : teriloriala afla
.1. Actul de predare-preluare lerenurilor gil :
con\inutuJui
contractuJui
de baza,numerelede inregistrare)
.2. Planul (extras din planul) : flrOI,cl:11,
12. Contractul de lnceteaza l cazurile prevazute de art.1 3 l Legii.
.3. Lista coproprietarilor terenurilor, , i,1S1:1I<1\liI0l11IIll,11

13. Contractul de se reziliaza:


plasate ele.
) prin acordul comun l contractante;
) prin hotarlre instan\ei judecatore~ti, ' uneia dintre partile contractante, in
Arenda~ul
_
Arendatorul
~
legatura cu neexecutarea de ' parte obIiga\iilor contractuale.
()
()
14. Alte cazuri specifice
L.$
L$
VII. Restituirea
bunurilor
arendate

'

'

'

15. Restituirea terenurilor


semnat de ambele parti.
16. Imbunata\irile

funciare

arendate se efectueaza I baza actului de predare-preluare,


cu efect continuu,

efectuate

din contul ,

vor fi

(diJ
convenitede \;in cazulefectuariiimbunata\iriJor
funciaredin contularenda~uJui)
VIII. Clauze finale
17. Prezentul contract reglementeaza rela\iile dintre arendator ~i arenda~ perioada stabilita de arenda terenurilor agricole ~i serve~te drept temei pentru efectuarea
Tnregistrarilor ' contul extrabugetar destinat eviden\ei activelor arendate termen lung.
18.
cazul l Intre arendator ~i arenda~ au aparut divergen\e nu ! fi
sOIU\ionate prin prevederile contractului, dar reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai
003 cu privire ' arenda [ agricultura, partile vor ac\iona in conformitate cu Legea.
19. Partea contractanta este exonerata de raspundere l cazulln neexecutarea
S:IU oxccutarea necorespunzatoare
obIiga\iei sale se datoreaza unui eveniment

'

Note.
1!1 numele proprietarului sau arenda~ului poate reprezentantul proprielarului sau arenda~ului autorizat [ modul stabilit.
2/Bunurile agricole aflate l proprietate comuna se dau I arenda cu acordul 1 scris
l tuturor coproprietarilor. Contractul de arenda poate fi Incheiat de catre unul dintre
coproprietari, Tmputernicit l modul stabilit de art.5 l Legii.
Terenurile agricole proprietate pubIica se dau 1 arenda de catre Guvern (autoritatea
pubIica centrala din domeniu) sau de catre autQrita\ile administra\iei pubIice locale,
limitele competen\ei ~i condi\iile legisla\iei [ vigoare (art.22 alin.(1) l Legii).
310biecte ale contractului de arenda s,nt terenurile destinate agriculturii (terenurile arabile, planta\iile multianuale, pa~unile, finetele, terenurile agricole ocupate de
construc\ii), inclusiv din intravilanullocalita\ilor
~i ale fondului de rezerva.
4IDescrierea terenurilor arendate este inclusa l actul de predare-preluare terenuri' agricole ( .1), semnat de dt ~i arenda~.

126

CAPITOLUL
111.
Modeledecontracte

CAP:TOLUL
111.
Modeledecontracte

127

f) sa ,tid alte \iui, dupa : _----,-.,,-----,---..,.---,----,-,;--:-:_-::-'::,-_--.:----:


.
(altedrepturiatribuite\ilnu

did dEJvi\i (. f , pieire frtuita) .. de


este posibila timp .ist de forta majora.
20. aflat , imposibilitatea de a-~i executa obIiga\iile di cauza starii de foria
contavinJegisla(ieiin vigoare)
majora
este obIigat:
10. este obIigat: .. ,
)
sa
ia toat~r1asurile tu srv uuril arendate;
) sa Tnregistreze contractul de ;
) s[; dtul, l mult doua zi de ' survenirea evenimentului de forta
) sa foloseasca ' propria discre\ie terenurile arendate, conform clauzelor contractu sau pieirii fortuite, despre pierderile suferite ~i1sau imposibilitatea lui ~i legisla\iei vigoare;
zentului contract;
) sa : productiv l terenurilorarendate,
s'a ' restituie, ' expirarea
) sa Itms actul de pierderi suferite ~i sa semneze , arendatorul.
termenului stabilit , contract, starea corespunzatoare clauzelor .
cazul
21.
cazul divergen\elor din prezentul contract, partile contractante vor lua
terenurile arendate slnt amplasate stu se va \ine ! de gradul de
toate

pentru lor cale amiabila sau prin intermediul arbitri


uzura acestora.
ale~i
d) sa achite plata pentru 1 termenul ~i modul stabilit;
22. ' cazul isiilitii solu~ionarii divergen\elor cale , orice litigiu
) sa achite impozitele ~i alte li de legisla\ia vigoare, I cazulln
din prezentul contract se de instan~a [.
contractul nu prevede altfe!/8;
23. Inainte de se adresa instantei [, reclamantul ,nainteaza p,r1'tului
f) sa respecte normele maxim admisibile de influen\a asupra mediului (cu efectuarea
, ' acesta trebuie sa I termen de
zile de ' data
analizei chimice solului ' transmiterea ~! ' restituirea terenurilor, cu acordul comun l
primirii ei.
contractante )/9;
24. Prezentul contract i'ltra I vigoare din data actului de predare-preluare
g) sa execute alte obIiga\ii, dupa cum :
terenului dat I .
25. Prezentul contract
articole ~i _
, fiind expus
_
(obI'ga!iiasumate nu contravinlegisJa\ieiin vigoare)
pagini,
I
trei
(patru)
m!
identice.
Primul
exemplar
revine
arendatorului,
l
doilea
VI. Modificarea,
incetarea sau rezilierea contractului
de
- , iar l trpilea ' organul Tmputernicit de Tnregistrare.
11. L modificarea clauzelor contractului de . pariile contractante semneaza
cazul 1 contractul de este Tnregistrat I oficiul cadaslral teritorial,
acorduri dl, Inregistrate 1 modul stabilit, slnt parte integranta contractului
l de-al patrulea exemplar se prezinta I mod obIigatoriu , pentru
do baza, dupa cum :
--------,--(-u-m~-U~J,~d~t~---~d-U7,iJ~-~d~i\i~-a~le~d~e-m~od7ifi~,c-a-re~a~
informatie, I localita(ii, I : teriloriala afla
.1. Actul de predare-preluare lerenurilor gil :
con\inutuJui
contractuJui
de baza,numerelede inregistrare)
.2. Planul (extras din planul) : flrOI,cl:11,
12. Contractul de lnceteaza l cazurile prevazute de art.1 3 l Legii.
.3. Lista coproprietarilor terenurilor, , i,1S1:1I<1\liI0l11IIll,11

13. Contractul de se reziliaza:


plasate ele.
) prin acordul comun l contractante;
) prin hotarlre instan\ei judecatore~ti, ' uneia dintre partile contractante, in
Arenda~ul
_
Arendatorul
~
legatura cu neexecutarea de ' parte obIiga\iilor contractuale.
()
()
14. Alte cazuri specifice
L.$
L$
VII. Restituirea
bunurilor
arendate

'

'

'

15. Restituirea terenurilor


semnat de ambele parti.
16. Imbunata\irile

funciare

arendate se efectueaza I baza actului de predare-preluare,


cu efect continuu,

efectuate

din contul ,

vor fi

(diJ
convenitede \;in cazulefectuariiimbunata\iriJor
funciaredin contularenda~uJui)
VIII. Clauze finale
17. Prezentul contract reglementeaza rela\iile dintre arendator ~i arenda~ perioada stabilita de arenda terenurilor agricole ~i serve~te drept temei pentru efectuarea
Tnregistrarilor ' contul extrabugetar destinat eviden\ei activelor arendate termen lung.
18.
cazul l Intre arendator ~i arenda~ au aparut divergen\e nu ! fi
sOIU\ionate prin prevederile contractului, dar reglementate de Legea nr.198-XV din 15 mai
003 cu privire ' arenda [ agricultura, partile vor ac\iona in conformitate cu Legea.
19. Partea contractanta este exonerata de raspundere l cazulln neexecutarea
S:IU oxccutarea necorespunzatoare
obIiga\iei sale se datoreaza unui eveniment

'

Note.
1!1 numele proprietarului sau arenda~ului poate reprezentantul proprielarului sau arenda~ului autorizat [ modul stabilit.
2/Bunurile agricole aflate l proprietate comuna se dau I arenda cu acordul 1 scris
l tuturor coproprietarilor. Contractul de arenda poate fi Incheiat de catre unul dintre
coproprietari, Tmputernicit l modul stabilit de art.5 l Legii.
Terenurile agricole proprietate pubIica se dau 1 arenda de catre Guvern (autoritatea
pubIica centrala din domeniu) sau de catre autQrita\ile administra\iei pubIice locale,
limitele competen\ei ~i condi\iile legisla\iei [ vigoare (art.22 alin.(1) l Legii).
310biecte ale contractului de arenda s,nt terenurile destinate agriculturii (terenurile arabile, planta\iile multianuale, pa~unile, finetele, terenurile agricole ocupate de
construc\ii), inclusiv din intravilanullocalita\ilor
~i ale fondului de rezerva.
4IDescrierea terenurilor arendate este inclusa l actul de predare-preluare terenuri' agricole ( .1), semnat de dt ~i arenda~.

128

CAPITOLUL 111, Modele de contacte

CAPITOLUL 111. Modele de contracte

s!in cazul arendatorul sa prelungeasca contractul de , l va


informa despre aceasta 6 luni inainte de expirarea termenului de
(art.9 alin.(5) l Legii).
La darea terenurilor agricole scopul sadirii planta~iilor multianuale. tel contractului de va fi stabilit ] i 25 de ani, cazul
contractul prevede alt termen (art.8 li.(2) l Legii).
6/Par1i1e ! stabili contract plata ' sa fie achitata rate egale, lunar sau
trimestrial.
7/Plata pentru arenda terenurilor agricole se stabile~te uiti bane~ti. se achita
, bani sau ~i ! sau intr-o alta , potrivit acordului dintre
par1i1e contractante, ~i se efectueaza termenele ~i locul contractul de

8/Par1ile stabilesc achitarea impozitelor de proprietar sau de .


9/Normele maxim admisibile de influenta asupra mediului sint stabilite de Guvern sau
de autoritatea pubIica ' din .
. 1 ' Contractul de terenuilor
.__
din
200_

de predare-preluare
Subsemnatul.

terenurifor agricole arendate/1

-,--

....".-

(pentru persoanele
(seria,

codul personal,

numele persoanei

imutiit,

certificatul

m d ! nd
!

data

eliberarii,

in baza

de inregistrare

11, Calculul
Terenul

cuantumului

Suprafala

dat (

(ha)

cadastral\

prenumele,

oficiul I-a eliberat,


document

data, organul

dumi

itidii,

de inregistrare,

data elibe"i\rii,

oficiul I-a eliberat.

(grade)

hectare

grad/

4=2

rtu! ----,-.....".~-:---

imputernicite,

in baza : document

denumirea

-~--:-"""""-=--""""'---,--"'---::--c:--:--,-----;-.,--,---;-:-----:,::,:,,:=--'
certificatul

de igist

(seria. ,

data, gul de igist,

IDNO)

[],

num~rul

cDd;15tr;1l)

minima

2%

-45

lei

8=7:

100

()

devine parte integranta

Planuf (extras din planul) cadastral l ! arendat


1

adresa,

Arendatorul _.,--_,..,---,-_

()

adresa.

. ' Contractul de terenuilor


.__
din
200

Lista coproprietarilor terenurilor, ,


instalatiilor igi;ti amplasate ele
_
Nr.

d/o

Numele
~i
prenumele

Anul

~tii

Actul de identitate
seria ~i
umul

data
liii

_
()

I oficiul

I-a eliberat

Numarul
eliber~ii
atului

~i data
certificde

proprietate

-, potrivit
certificatului
in lei

I in nte

Persoana imputernicita
(dumi,

Plata
oentru

nr.2 ' Contractul de terenurilor


.
din
200._

1uat ( nui ':

1. Caracteristica
terenurilor
arendate
1, Numarul cadastral l terenului
_
)
_
) bonitatea medie -,-:_
) modul de folosin~a terenurilor
_
d) starea terenului (prelucrat, ., cIJltivC!l'!::tC,)
) viciile materiale ~i juridice
_
f) cultuile cu!tivate tercn ultimii 5 ani $1

alte date convonito do p,~I\i:
terenurile arendate sint amplasato , il1f;tl;l\IIIIJl!;,tl 01",

rmativ

ha

()
numele si

Pre\ul

()

[:

juridice:

lei/

IDNO)

IDNP; tu persoanele

arenda terenurilor

Tarifele

, (pentru
i r -;-------;:-:------,-----,----:------:--;-;--:--;---:-:--,-;-,--persoanele fizice: numele, prenumele,
adresa, actul de identitate (seria,

codul sl,

Grad-

adresa, actul de identitate

IDNP; pentu persoanele

_
_
_
_
_

Bonitatea

':

minim l platii pentru

fizice: numele.

(, ,

~._,o... ",'\ ". '; . ...r

) starea t~QI)I,icc':!.'~~"'~
. ' . ''''<''~'''''~'
) l darii exploatare 1, ,
,.) ultima capitala ()
d) valoarea d,~ bilaf1t.'
) valoarea de piata
._'
() conditiile de folosire
g) gradul de uzura
11)alte date, ' par1ilor

Nata,
10IDil1 momentul . actul de predare-preluare
: de

129

--::-,--..,.()

-.

130

~,

CAPITOLUL 111. ""odela de contracte

131

6.16 .Model..de_contract.de_subarenda
(Ia contractul
Anexa.nr.2

terenurilor/1

de arenda terenurilor

..

nr.-.:...J

la i:lotacirea.GuverouluiRepubIicii
nr.7Tdiri 30 [ 2004

Moldova

Nr. de inregistrare
Data inregistrarii." __
D

inregistrat
_
200_

"

;.
_.,..--

200_
(Iocalitatea.

Subsemnatul/2,

_,_-----.,,-,---

-- --------_,__--.,-_,__,_--

(pentru persoanele
],

codul !
pcrsoanei

cortificatul

fizice: numele.

in baza carui document

de inregistrare

(. ,

l terenurilor, denumit continuare


(pentru

fizice: numele.

eliberarii.
imputernicile.

:,

oficiul - eliberat.

in baza caui documenl


inregistrare

prenumele.

oficiul - eliberat.

data eliberaril.

imputenicite.

raionul)

adresa. actul de identitate

IDNP; pentru persoanele

denumirea

data. organul

/,

(seria. ',

denumirea

intreprinderil.

de inregistrare.

'1umele

adresa.

IDNO)

de parte, ~i

, actul de identitate
IDNP; pentru persoanele

juridice:

(,

(seria. ]. codul personal.

juridice:

intreprinderii.

data. organul de inregistrare.

numele persoanei
adresa. certificalul

de

IDNO)

denumit continuare . de alta parte, baza legisla\iei civile ~i Legii


198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda agricultura ( continuare - Legea),
incheiat prezentul contract ivid ':
1. Obiectul ~i termenul contractului
de subarenda
1. dat, iar primit terenul conform planului cadastral ! ( .1 )/4.
2. Terenurile subarendate vor fi folosite pentru
_
. Termenul/5 de este de
ani, de la
--,.,----(, anul)

~i la_....,..,.

---.

(dala. anul)

Terenurile subarendate

fi folosite pentru

_
(se indica modul de folosin\a)

11. Plata de subarenda/6


4. Plata de subarenda ~i impozitul funciar terenurile subarendate
conformitate cu prevederile contractului de arenda
111. Drepturile ~i obIiga~iile arenda~ului ~i subarenda~ului
5. Arenda~ul este drept:

sint achitate
_

7"',,~ ,,.t l'-I'"

,1'

r""\C"''''f,''-

",

-, ...........
""{~"',I',~

<.'"

) sa verifice modul subarenc!a~ul exploateaza terenul 'dat1n;SiJbarenda~fara


interveni activitatea curenta . '~i sa obtma informai'ia ne'cesara;'
) sa iz modificarea sau rezilierea prezentului contract (numai dil Legii
~i ale prezentului.<:,O/ltract);".~
~,
.",'"
~", . ~f'- .,;. '.
) sa intreprinda alte ] nu contravin Legii sau prezentului contract.
6. este obIigat:
) sa predea terenurile date termenele ~i dil stipulate de
contract;
) sa (prin consemnare in actul predare-preluare)
despre
viciile materiale ~i viciile juridice ale terenurilor subarendate;
) sa intr-o sa nu impiedice exploatarea ' terenurilor
date :
d) sa plateasca , cazul rezilierii contractului de inainte de
incheierea anului agricol, valoarea fructelor , de~i neseparate, vor putea fi separate inainte de incheierea anului agricol dil unei gospodariri normale. La sarea valorii f,uctelor se iau calcul ~i datoriile partilor la momentul rezilierii contractului;
) sa despre drepturile persoanelor asupra terenurilor
date . Nerespectarea acestei prevederi subarenda~ului dreptul de
revendica reducerea lii pentru , rezilierea contractului de ,
precum ~i despagubiri;
f) sa execute alte condi\ii de legisla'ia vigoare sau de contract, dupa cum
urmeaza:

~~~~~~~~~~--

__ ~~77~~~-~---

(alte obIiga\ii stabilite de pa'1i nu contravin

legisla\iei

in vigoare)

7. Subarenda~ul dreptul:
) prioritar la incheierea contractului de un nou termen ( cazul :
- ~i-a ! obIiga\iile contractuale asumate anterior;
- terenul subarendat se da un nou :
- noile clauze contractuale stabilite de :
) de . cazul instrainarii
de proprietar terenului da!
, :
) s rezilierea sau modificarea contractului de condi\iilc prcvt\lu!
de Lege;
d) intreprinda alte ], dupa cum :
_
(alte drep!uri atribuite partilor nu con!ravin legisla\iei vigoare)
8. Subarenda~ul este obIigat:
) sa inregistreze contractul de :
) foloseasca la propria discre\ie terenurile subarendate, conform clauzelor contrac!ului ~i legisla\iei vigoare;
) s : produc!iv l terenurilor subarendate, le restituie la expi termenului stabilit contract starea corespunzatoare clauzelor contractului, I
cazul terenurile subarendate sint amplasate construc\ii, se \ine cont de
gradul de uzura acestora;
d) sa achite plata pentru subarenda termenul ~i modul stabilit;
) s achite impozitele ~i alte li, prevazute de legislatia vigoare, cazul
contractul nu prevede altfel;
f) sa respecte normele maxim admisibile de influenta asupra mediului (cu efectuarea
analizei chimice solului la transmiterea ~i la restituirea terenurilor, cu acordul comun l
parIilor contractante);

S-ar putea să vă placă și