Sunteți pe pagina 1din 331
Alexandru Emanoil PROTECTIA PRIN RELEE Volumul Il CUPRINSUL VOLUMULUI II Capitolul 4, Relee pi dispositive de proteatie. 4,1, Relee de curent electromagnctice seria RC... AES eter E 4.1.1, Releul maximal de curent tip RC-2 4.1.2, Releul maximal de curent tip ROL... 42, Reloe de curent electromagnetice seria ET-520..-. 453. Releul de cnrent clectromagnetic tip ET-521/F 4/4. Relenl de curent electromagnetic tip ETD-551.. 4.5. Releal de curent electromagnetic din seria RT-40. 46. Relenl de curent electromagnetic tip RT-40/18 47, Releul de curent clectromagnetic tip RI-40/R.. 48. Releul de curent electromagnetic tip RT-40/F. 49, Relec de curent electromagnetice seria RSf ...- 4.9.1, Relenl de curent clectromangnetic RS®2 [its 800055). 4.92, Relenl de curent electromagnetic RS (Rs 801161)... 4,10. Relee Ge curent electromagnetice seria RSI --...-.0. 2000. |. Relee de curent electromagnetice seria A 4.111 Releal de curent clectromagnet 411.2, Releul de cureat clectromagnetic A22. de curent electromagnetic A32 ee de tensinne electroniagnetice seria RT |. Releol maximal de tensiune tip RIS. . Releul minimal de tensiune tip RTA. 1/1. . Releo de tensiune cu stabilitate termict sidieaté tip Te i Relen! maximal de tensiunestip RT-L..-..0.0.ccesesssssesessueesececs 12,5, Releal minimal de vensiune tip RI-2 4.13. Relee de tensiune electromagnetice din seria EN-320. 111 ise 13.1. Releul de tonsiune electromagnetic de curent continuw tip EN-S24M. 2, Relent de fenshine ajectromagnetic: bil 4.13.3, Releul de tensiune electromagnetic a R 4 4 4 £ 4 4.14, Releul de tensiune electromagnetic tip RN-S1. 4.15, Relenl de tensiane electromagnetic tip Ri AAG. Releul de tensizne electromagnetic Hip BI 4.17, Releul de ¢ magnetic RI 4.18. Releul de tonsiuiie electromagnetic RN 410 Relenl de tensiune clectcomaguetic RN-38, 420. Relen de tensiune electromagnetice seria RUE... z 4.20.1. Relee de tensiune electromagnetice RU (Rs 800053)... 4.20.2. Rolee de tonsiume electrofiagnetice RU (Rs 801163801164 421, Releul de tensinne clectzomagnetic seria RUI.. ae 422, Relee de tensiune electromagnotico seri 422.1. Relenl de tensinne electromagnetic Vii, ViLO. 422.2, Releul de tensiune electromagnetic V22....... 4223, Releul de tensiune electromagnetic Vi2. 4.22.4. Roloul do tensizne electromagnetic V11 Si. 423, Relee de fimp seria Rp... 423. Relen de timp RTped (Rs 71806). iw. 60 425.2, Releul de timp RTp! (Bs 7915) si RTp2 (Rs7925).- 62. Relee de timp setia BY heen a 68 424.1, Relee de timp seria EV-100...... : 63 4242) Relee de timp din seria EV-200.. ees |. Relee de timp din seria RZ. . 0 4.25.1, Relce de timp tip RZk3 si RZ) : : 70 4252. Relee de timp tip RZB.......-..- : nA ‘Relenl de timp TIGL... um Relec interinediare seria KE 1” 16 427.1. Releul intermediar RIO... 4.27.2, Kelecle intermediare RI-1, RL2,. a 3 18 427.3, Releul intermediar RI-3 79 4274, Releal intermediar REST 80 , Relee intermediare seria RP-250_... reas 83 . Releul intermediar RP-251 : 5 33 | Releul intermediar RP-252 gi RP-356. Lee 4283. Relenl intermedia: RP-259 ‘ 85 intermedior RP-254 ‘ 85 intermediar RP-255 .- ' 87 Relee intermediare seria RE... x 88 429.1, Relec intermediara RH40 si Rita i ca 88 4.292. Relesl sntermediar REOS ¥ : 20 4293, Releul intermediar RITIOO ¥ rs 90 Relee intermediare seria RN 4 59 |. Relee de semnalizare din seria RAS. 692 | Relee de semnalizare RSE oo. esc.cres 95 | Relent de semnalizare RU-21.. 7 Relee de semnalizaro din seria RN. 97 , Relee de semnatizare din seria RA. 99. 435.1, Releal de semaatizare RAT... 100 4.35.2. Relenl de semmalizare RA7O i Zl 100 Relies maximale de curent cu Temporizare limita! dependent din seria RTpC u..-. 104 4.36.1, Releul maximal de euront cu temporizare limitat dependent’ RTpC-L 308 4362. Roleul maxiinal de curent temportizat eu caracteristici limitat dependent RIpC2 a : fe 406 4.363, Relenl maximal de cureat temporizat cx e: iimitat dependent RIGS |, eaten ee ee wes 308) Relee marimale de curent ou temporizare limitat dependants dia seria RE... 110 437-1. Relee din seria RTO. .2.+-- a . oe 110 4.372, Relee din seria RTO... 13 ele primare Up HE HI. 0 1 a a ug Relea primar maxihal de curent cu temporizare Independent tip RPTL... 17 ‘Relee meximale temiporizate de curent tip RSZ2#, RSZM (7805 Rs). 11g Facies iacimale temporizate do curent Hp RSZ2, RSZ3f (7823s). Ta elec muximale temporizate de curent tip A2T, AIT. 7 ae : 12 “Relec merimale tomporizate de curent tip ATI2, AT21, ATSI.. m1 ‘elec maximale temporizto de curent tip RSZ2g, RSZ3z. 126 Retee directionale din seria RBM 170270 : 128 directional tip RSRe4 ..-. 132 Gizccfional tip RDC-3 ... 134 dixectional tip RR3a - 134 138 sal difectioaal tip ASOT He Giferonsial tip RDS3 : i duferentiale din goria RNT— 360... 43 Giferenfiale din seria DZT10 : 146 diferen{iale din sena ROS4. 153 { Relee diferentiule din seria R21 ....... ie 160 164 168, diferentiale din seria S30--e2600s00+ 170 4.58, Releul diferential S103B.. 4.59, Kelee diferentiale din seria RN 450.1, Relenl diferenfial RN25 4392. Relenl diferential_RN27 459.3, Relee diferentiale ANGI/RN Kelee diferentiale R23. Releul diferenzial RDL Releu! de distant’ PDI . Releul de distanji PD2 “_ Releal de distanti PDI... Releut de distanti RDT + (vasianta QEV: x) Releul de distanjs RD1O . Relea! de distanjé D113 Relenl de distany3 D114 Relenl de distanté D400 Releul de distants 2400 Releul de distant R1Z24a(b) - 471.1. Reteul de demaraj R372 4.712, Releul R1Z24 . Releul de distant R1Z23 - Relenl de distant R3224 Relecle de distanta LZ - eles! RAA2a sas, Relee de reaildansare automata seria REV Relee de reanclansare avtomata 5 4.77.1, Retent RARS 4.77.2, Releal RARS-2 £173, Relenl_ RAR— IMT Relenl de reanclansare ©2331, » Releul de reanclansare OZINL 1... ). Releul de reanclansare ROH480 Releul de reanclangire 1911480 cyenfi seria RFm Releul de frecvenjs RFm3 - Relewl de frecventi RFm4 Roleul de freeventi Fi3 Relen! de blocare la disparitia te Relenl filiru de curent de socventi inversi FRC-3a_. - Releul filtra de tensinne inversA FRT.2.. . Relenl pentr contrelul sincronismulai RCS... -s--- 488. Relew! de semnalizare a simplei puneri la pamiit rotorice ROPE. > 3r A.89. Releul de protectio contr dublei puneri la pamint rotorice KDPP.,. 4.90). Relee de: telecomanda TKCN, TKG-P.... Capitolul 4 RELEE SI DISPOZITIVE DE PROT! 41. Relee de curent electromagnetice seria RC + fn instalatii de Srotectie secundari in calitate de te relee sint de fabricafie Rélecle se wtiliz relee maximale rapid2 de curent altemativ. Ace tromaneasca. A411. Releul maximal de curent — RG-2 pois tail mobile soe abaee prin domeniului de reglaj se realizeaz’ prin c gamelor de reglaj & care & numArul de spire al bobinei releul pul armaturii mobile actio- in intermediul piesei izolante 9 sistemul de contacte 70. Indicatoral de fanctionare /1 poate fi anulat prin annlatoral 72. eleclor in instalatii-se face prin: ried CE-A6D formats dintt-o placa izolant& pentru montaj aparent, previizui& cu buese pentru conectarea contactelor figei releului si cu borne Glema pentru conectarea conductoarelor in fafa panoului (fig.4.4) ; — pri CS-16D format dintr-o plac izolanti pentru montaj tngropat prevaizut& cu bucse pentru conectarea contactelor fisei releului si cu borne gurub pentru conectarea conductoarelor (fig.4.5) Conditii de lueru: — temperatura ambianti: —29°C ... 440°C — wmiditatea relativé a acrului: maxim 80% Ja 20°C 2 vitratih maxines Nesta gama (20 — 80) He — presiunea atmosierich: 760222 mm He — medi lipsite de praf, pulberi conducttoare electric sau substanje active din punct de vedere chimic Relecle raaximale de carent au bobinaje peatra um nominali: 0,2; 0,6; 2: 6:1 100; 200 A. Gradatiile scalei: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1 Comutatorul gamelor de reglaj cu 2 pozitii la 0,5 si Caracieristicile variantelor sint prezentate in tabelul 4.4, iar datele teh- nice ale releului in tabclul 4.2. 41.2. Releul maximal de curent lip RC-1 Releul de tip RC-1 a fost scos din fabricatie. Se compune 4.6) dintr-un sistem electromagnetic format din miezul 7, bobinele 2 plasate pe cei doi poli ai miezului 7 si arm&tura mobili 3. Pe & | | ad ' Le { | 90 L | Fig, 4.3. Dimensiunile relenlui RC-2: vedize din fap; 2 — vedere Taterala Carasteistile yprtantetor cteoht ROA Fabel 4.1 Gamat Seid yas eee ih 7x (eee, | rarer A 4 * 02 20 | Act contact normal Reteut 06 45 | 15 in| deschis sau moximal del 2 Bt contact nor. cuca te | 6 al énchis som Gi contact coma 10 tator 20 2000 | 15 30 ino | 100 | 50—100 500, | 200 500 | | |e toa=200, tehnice ale releului RC-2 Tabelul 4.2 Puterea consumaté de bobina la Fa Haag mas 1 0 VA | Re2/10 5 RO2/20 | Ré-2/50 RE2/i00 RE2/200 2 RE2j02 RE2/06 ROM RE2/6 RE2/10 RE2/20 RE2/50 RE2/i00 RE2/200 ! WNumiyel de spire ale bobinclor, marc ‘Si diametral conductorului 10 Tabelul 4.2 (continvare Een cmp See ne wa inches 220 V, 30s, con ¢ = 1 2 in debe 220 V 20 #2, cog — 1 1 i decide 220 ¥ ec 2s oe z tadetyt Be Focalas — mecanicé 10 ae e Incercarea igi 2000 00 a0 0,500. iat eae wn 078 of2 a & PRIA TIPCS IB 14g 207 @ BS 6 Fig. 44. Brisa tip CS-16 pentru conectare spate 1a relec de eurent. 11 “& PRIZATIPCEI-@- es Ti9ig ° e eerie. 30 Detaliul A Fig. 46. Constmuctia releului maximal de cusent tig RCL. axel armiturii mobile, dar izolat de el, se afl fixat 0 punte de contact Cuplni antagonist este asigurat de resortul 4 al ckrui capt este fixat de ammaturii mobile, in, timp ce capitul exterior este actionat de indicatoral Acesta dia ucmi asigura reglajul fin al i ale releulni sint aduse la bornele de icsire si pot fi legate ou ajutoral amor Punti in schema de conexiune serie sau paralel (fig.4.7) Prin aceasta se realizeaz’ schimbarea domeniului de reglaj al cw de actionare de la simplu la dublu. La depisirea valorii de reglaj, magnetic creat de bobinele releului exercitf 0 atractie asupra armAturii mo- hile. Prin totirea axului armiturli, puntea 3 stabileste un contact fntre lamele fixe ale contactului Conectarea releclor fa instalatii se face tn dow variante constrictive —prin fata panoului cu ajutorul plicutelor; — prin spatele panoului cu ajutorul prezoanelor. Combinatii de contacte: Ind. sau Ini. sau ind. + 1nd. Numérul de cod al produsului va fi urmat de un indice in functie de I si felul contactelor si anume: 1 — pentru reledle cu 1 n.d, 2— pentru relecle cu { ni. 3—pentru releele cu ind. + Int. Condifiile de Incru ale releului sint condi mal, conform STAS 4196-63. pum de mediu pentru climat nor 4.2. Relee de curent electromagnetice seria ET-520 Releele se utiliza: Telee rapide de curent alt: Releele ET-520 sint r cait magnetic pachet din tole pentr este similara cu releele de tip RC. Schimbarea domeniului jonare de Ta simplu Ja dubin se face prin legarea une serie, respectiv Roh Schema de conexiuni interioare este identic’ cu cea a rel fig 47 in schemele de protectie secundarl in calitate de 13 Fig. 4.8. Cotole de gabarit ale releului RC-1: ¢—eoptotate prin fats: panoull cu shutosul 34 5 "conecdexe pein spstale panctlts prin prezoane B. Pabetul 4.3 Caracteristicile -variantelor releului RC-1 Goreatal | Careatet esi | ima de egim: | tecmic 18 Pemulies, cod 79168 | 06 RS 7916 2 30 RS70I6C | =| 200 RS-7916D @ | ae 30-60| 21 20 | 600 RETIGE o | s—0| 35 20 | 600 RSF 2 | 3-10 i 10=20 | 7 30 | 600 asec | 50 Banas | 25-50 | 75 40 | 1000 ati | too | 25-30 | 50—i00) 35 100 | 4 | ieno RE 1IG 200 | 30100 | 10-200] 70 | 2001 40 | i000 14 Tabelul £4 Datele tehnice ale releulit RC-1 Puterea consumati de bobint Ta, : onrental minim regiat, in VA 03 Frecvenfa sofiomtriior intro ork 20 Timpul dé acfionare, tn s | 12tramae | 05 | Tree | . 0,03 Poterea de capers contactelor! | ~ Ia 250 V, 50 Hz cos p= 0,4 in 230 VA | =e 220 V co. | £ - % F = 001, nw | Corentul maxim de consctare, | in A | 2 Duraia de viata contacielor in | sarcind maxims, ix mumr do action | nar 300 as | = Farell 45 Variante de bobinaje pentra releul ROI Gopentat,noinnal | Renan . Dimetra cima Deceinecs | Si ape | Ee mow | DEES Y RP-193804 oi | 78 |__soo+to | oa Tepsi93998 $s | aD | ogee athe tos RP 193800 1 007 | sont 1,25 RP-19591A naw = iu 2 RP.193918 5 3 io 2 HRE.1959IC 10 bares 5 2 RP-195928 25 =a poi ite RESoB __30 Say Ratan eae RP. 103020 ("args > Sima CAER 0 se livreaz in trei variante: 2) ET 521 — cu un singur contact normal deschis; }) ET 522 — cu un singur contact normal inchis; c) ET 523 —cu un contact normal deschis si un contact normal inchis. z Tabelut 45 Caracteristicile variantelor releclor din seria ET-520 Conesuars serie | eh Test tg | HOMERS | tage | Siac | SSIS poe ee i | zeae Teri ET-S21( 0,05-02, 0,05—0, i 03| a2 | 01-02] 06 | 24) ex ET-522)02 ° ET-523/0,2 L | er : 015506 0,15~0,3) 1 | 45/ 03-00) 2 | 90 a | + | q00| 1-2 | = | 200) idem = z AE 15-6 [15-3 | 10 | 300 20 | 600 | idem 25-10 [2555 | 0 | s00| 5-10) 20 | 600| idem =x | & 5—20 15. | 300 } 30 | 600 | idem | | 25-30 20 | 450| 25-30] 40 | 900 | idem ata Se | _| |e = 25-100 | 25 20 | 430| 50-100) 40] 900] oma [/Be=ae5 | emzon] 20, | 420 | 400-200) 49 | 900} on | | 4.3, Releul de curent electromagnetic tip ET-521/F Releul se utilizea: altcrnativ in care este neetsar in mod tozrelar sincrone. Relea) ET-521/F este re@lizat pe baza relculni de curent tip E fn schemele de protec fie ale instalatiilor de curent A desensibilizarca de armonicile superioare, cial in schemole de protectie diferentiala transversal 2 geneta- 20 conectat prin intermediul unui trensformator special. Schema conexinnilor interioare ale releului este redaté in fig.4.9. 16 In paraiel cu bobinele-releului este concctat un condensator prin care se s¢urtcircuiteazi cea mai mare parte a curentilor de armonici superioare. ‘In acest mod, curentul de actionare al relcului este desenstbilizat fata de curentii de atmonici superioare. Releul are un singur contact normal deschis. H Tapelut 47 Datele teblaice ale seleclor din seria BT-520 Cocficiontul de revenire Aree 085 E ar 5 ‘Timpul de actionare, pentru valori 015 secundare 003 Consamul bebinelor Ja curentul de actio- are migim, (bobinele legste in serie), DL in VA —e ar Numizal de spire, marca gi diametryl 2% 500 T1B/0;38 condnctorulus 2% 165 © TIBZOS 2x50 HBA 25 ET-520/6 2x7 THB 1,95 ET-320/10 2540 MTBAtos 2x35 TBM2S 2x2 1b 12,26 ET-520/ 110 2% 1 TIBA2,26 B1-520/200 2x1 HBA Sarciaa ‘mazima pe contacte la eschidere | See. la U 220 V sf — ' 30 LjR = 5. 10 5, in W Soa, in VA 250 Yncerearee rigiditGtit dielectrice la 50 He timp det min, nV gy 2000 Masa, ia kg 14 Datele tehnice ale releului ET-521/F sini date ia tabelul 4.8 Dimensiunile releului ET-521/F sint date in fig.4.10. Limitele de reglare si valorile impedantelor roleplui ET-521/F sint date in tabelul 4.9. 44. Releuljde curent electromagnetic tip ETD-551 _ Releul 'se utilizeaz& in. schemele de protectie contra punerii la’ pamint ale generatoarelor, motoarelor gi liniilor din refele cu curenti mici de punere Ja pimiat. In prezent, reicul este scos din fabricatie si inlocuit eureleul RTZ-50. A7 72 Fig. 4.9. Schema de Hig. 4.10, Cotcle de gabarit ale reloniul ET-321/F. concxinni interioa seleulul ET-S2UF. Tabelud 4.8 Dajele tehnice ale releului EY-521/F Pacametsd oso jv Coeficientu! de seveniré, Brey OB Timpul de actionare la 12faet, ins 025 Stabllitates Cermict a tafasu transformatorului, in A Taurata 65 ie 230) Sarcina maxim’ pe —o.c, Ia Hs 220 V si ~ Releul BTD-551 este realizat pe baza releului de curent tip ET-520, dar spre deosebire de acesta, pe miezul magnetic releul ETD-551 ate o infsurare suplimentarf, legaté la un condensator, pentru micsorarea puterii absorbite de releu. Relenl are un contact normal deschis. Schema conexianilor interioare este prezentata in fig.4.11. Caracteristicile variantelor releului ETD-551 sint date in tabelul 4.10. : 18 Fabelul £9 Limitele de reglare sf valotile impedam{elor releulei ET-521/F (pentry f= 50 Hz) eee Nimans eis i t- | 4-8 goss 6-8 | 0018 0.016 | Fig. 411, Schema d 4-6 44-88 sow || 901 conctiuni inverioure ale releului BTD-351. Tabelul 4.10 Caracteristivile varientelor releulut ETD-551 Consdunen aio | ——_Conesiunoe paral ipa ies are La z Las z Pe eet ac) ene 10 80 20 ETD-551) 2 13 ETD-551/60 | 36 9 Releul tip ETD-351 are aceleasi cote de gabarit ca si releele din seria ET-520. Datele tehnice ale releului BTD-551 sint prezentate in tabelul 4.11, 4.5. Releul de curent electromagnetic din seria RT-40 : Releul se utilizeaz in schemele de protectie secundarA in. calitate de releu rapid de curent alternativ. Acest Teleu este de fabricatie sovietict. Constructia releelor din seria RI-40 este prezentat® tn fig 4.12. Se compune din clectromagnetul / avind dow bobine 2 plasate pe cei doi poli si arm&tura mobilA 3. La rotirea armiturii mobile este antrenat su- portul contactului 5 care este fixat rigid de axnl armiturii mobile. La acelasi ax este fixat si resortul antagonist 4. Celalalt capt al resortului 4 este actionat prin indicatoral 6 care asiguré reglajul fin al releului. Capetele celor dowd bobine ale reloului sint aduse la. bornele de icsire si pot fi legate cu ajutorul nnor punti in schema de conexiune serie san paralel. th fig.4.13 este prezentaté constructia contactelor fixe si mobile. Schema de conexiuni interioare a releului RT-40 este prezentat4 in fig.4.14, Datele tehnice ale releului RT-40 sint prezentate in tabelul 4.12. Caracteristicile variantelor releului tip RT-40 sint prezentate ia tabe- dal 4.13. 19 Tabeut £17 Datele tehnice ale releulul tip ETD-551 Paterea consuinatd la curental de aclionare minim, in VAL ie 0012 ‘Fimpul de ac: | = ia Bact 03 Hla ales on 5 s 305 lox la U SIM VT ETA: le curent conth a inductiv’ 20 100 imp de Lmin 2000 ‘ametral conductoarclor 2% 6500 1130.1 peutiu toate yarlantele | exp-991/40 Masa, in kg Wig, 4.12, Constrectia releului hulsimal de curent tip RTO. 20 a Tabelul 4.12 Datele tehnice ale releclor seria RT-40 Cosficientul“Ia revenire, minimum Brea 08 Timpul de actionare, in s Ja Stet ‘Timpul de revenire, ins de la Le 10lact : RT-40//0,2 RT-40/0,6 Consumel bobinelor fa cuventul dé actionare | RT-40/2 minim, in VA (bobinele legate in serie) RT-40/6 RI-0) 10 \ RI40/20 RE40/50 Ri-0/100 RT-40/260 Nemaiul de spire, marca si diametral RT-40/0, Wz Bes ductordhe RT-40/0.6 | | eco | RE40/6 RT-40/10 | } Rr-40,50 RI-40)100 2 | Tibi2,63 | Rrsogo0 — | 1 | mB ae'es Serta fase Gecceqncles | Sede luags dura, In & | 2 —in circuite de la U <= 250 V si | T<2 4. FR — 0,005 5, in W 60 — cone ‘ila spatela pauoulgl ei: ajutorul presvaarler. 47, Releul de curent electromagnetic EO mW a tip RT-40/R Dan pa Releul de curent RT40/R este destinat OT 3 € pentru utilizarea in instalatiile de DRRI (dis- 99° | | pozitiv pentru rezervarear efumlui de intrerup- me tor) in calitate de releu de control demaraj | Releul actioneazi la toate tipurile de scurtcit- 4 le cuite. Schema de conexiuni interioare este Q 8 prezentaté in fig. 4.18. : Ca si la releul R’ ilui de executie se alimenteaz’ de Ie transfor- matorul de curent cu saturatie TLH prin intermedinl puntii de redresare BA protejat’ contra supratensiunilor de c&tre filtrul X-C. Transformatorul de curent cu saturatie are trei infagurari primare diferite, dintre care una din ele (6 — 7) are un num&r dublu de spire fati de oricare din celelalte dow. Una din ‘infisurarile cu numar mic de spire se conecteaz’ invers din punet de vedere al polarititii, in raport cu celelalte dona infisuriti. O astiel de conectare a infiisurarilor asigur’ actionarea rele- ulti.la oricare tip de scurtcircuit. Releul RT-40/R se executé in dowd variante constructive: RT-40/R1 si RT-40/R5. Caracteristicile variantelor releului RT-40/R sint prezentate in tabelul 4.15. : zl O/1D, infSsurarea rele- Fig. 4.18. Schema de conexiuni intersoaré ale relentni RT-40/R. Tabstul 4.15 Guracteristicile variantelor relenlui RT-40/R Reeat RE-40/R1 REAO/RS | Datele tehnice ale releului RT-40/R sint prezentate in tabelul 4.16, Cotele de gabarit ale releului RI-40/R sint identice cu cele ale releului RT-40/1D si sint prezentate fn fig. 4.17. Dependenta impedantei releclor RT-40/R*de valoarca curentilor care trec prin infSsur&ri pentru diferite tipuri de regimuri este prezentata in ta Delul 4.17 pentru varianta RT-40/R1 si tabelul 4.18 pentru varianta RT-49/R3. 4.8. Releul de curent electromagnetic tip RT-40/F Releul de curent RI-40/F se utilizeaz’ in schemele de protectie in tate de releu maximal care actioneazi la depisirea valorii curentului pe elementul protejat si este desensibilizat fA de armonicile superioare. 23 Tn mod deosebit releul se foloseste la protectia diferentiala transversal 4 generatoarelor sincrone. Schetna de conexiuni intetioare este prezentaté fn fig. 4.19. Releul de executie de tip RT-40 este conectat la un transformator inter- mediar de curent TTP. Infasurarea releului este suntati de condenstoral C. Datele tehnice ale releulul RT-A0/R Tabelul £16 jeutul de ravenire fps, minim 07 Timpul de actionare ta 1.2 Jeep, as 9,15 Cureutul de darats, in A 1,1 ‘ Consumul relewlui, in WA: —bobins cu numir mare de spite 1a treeerea Gurenitului nominal Iy 25 —bobind cu numic smc de spire pentru alimen. tarea talavata simetict a) reglaj aninim 0,15 4) roglaj maxim 05 = tobina ou numar mare de spire pentru alimen: tarea (rilazala simetticd: a) reglaj mini 0,3 4) regia} acim to Numirul de spire, marca si diametrnl condnotoran — primaral TTH (RT-40/R1) = primaral TIA (RT-40/R9) ~secnndaral TTH 2-4 115 TISB-2/0,93 6-3 | us | nep2oes 327_|_ 290 | SB2)0.93 24 | 2 | uses 6-3 | 25 | npqisi 57 46 HIBE181 800 _| TISB-2/0,23 = bobina RIO Condensatoral C (capacitatea in uF si tensiunes 47250 in V) Rezistenia R, in 200 Diodele puntii sedsesoare, tipul e268 Sarcina maxim pe contacte: = de fungi dorati, in A 2 in cirenite de cc. la US 250 V GT <2, Z/R = 0,005 s, ta W 60 =i cirouite deca. le U < 250 V sir <2 A, in VA 300 Tncercarea rigidit3tii dielectrice ta 50 Hz, timp de imin, in V 2000 Masa, in kg 38 26 Tabetut 4.17 ‘Observafie : [-—alimentarea pobinei cu cel mai mare numir de spire (5-7); Tr —alimentarea infagurétilor cu numrul mic de spire (2-4 sau 6 TI —alimentarea infasurarilor $—7 si 2—4 convctate in serie: IV —alimentarea releulni cu curenti simetrici. Tabeiut £18 Impedanta infagurdsli xeleului RI-40/R5 functie de yaloarea cufentulut cual a pw ee L | | as | 9% 3 | 0,36 is E 025 z 035 | 017 | ‘055 | 0-4 0.17) 0,18 6 [Tox |For | ose | 025 | 008 |_or- 25 | o> | 908 | 025 | 015 | 0,06 | 0,08 Ovservapie: 5 I —alimentarea bobinei cu col maj mare numir de spire (5-7); AI — alimneatacea iafagnraqilor en nnmarul mic de spire (2—4sau6—8); 2 TBI — afimentarea infdyuricilor S—7"si 2—4 conectate in serie? FV = alimentarea rcloului cu curenfi simetsics, 27 Datele tehnice ale releului RT-40/F Tabstui £19 Curentul oominal, ta A a | 6 7 Coeficientiel de sevenise yes, maximum 08 ‘Tiiupul_de actionare Ja L2ect, tu s 0,251 Domeniile de reglaj, i A a Lee un } 2 Ww aoe el ||: i Srmeedeetalveletae tk jae 0,036 | ar 0,019 [av 1 Numinil de spire, marca gi diamettut/conductora- —|_1 15_| Tmba226 Tai pentru: j — primandl TTP ir Wear j = secundarnl TTP |__. 3050 = bobina RT-40 ____ 2000 Rezistenta R, in O 100 Condensatocul € (capacitatea ia xP, tensiunes fa V) 6/250 Curcatul de durata, im A 1,ty Consumul reieului pentru valoarea mixin’ de zeglaj, in VA —domenial 1, 1, HE 505 = domenial 1V actionare al releului de freevenfai este prezen- | tati in fig.4.20 Caracteristica transformatorulai intermediar TTP este liniaré pind la 157,. 4.9, Relee de curent electromagnetice seria RSf _ Relesle se utilizeasi in imstalatiile de protectie secundari. in_calitate "de relee rapide de cirent alternativ. Aceste relee sint de fabricatie EAW @D.G). 49.1. Relewl de cuvent electromagnetic RS{2 (Rs 800035) Releele RSf2 sint relce clectromagnetice cu armatura rotitoare si cirouit magnetic din tole pentru curent alternativ 50 Hz sau 60 Hz. Constructia eloului RSf2, variante veche (Katalog ,Schmizrelais ffir Wechselstrém’ -7 809 Rs — BAW) este redata in fig. 4.21. Releu! este format dintr-un sistem electromagnetic compus dintr-un miez ‘ etic 7, bobina 3 si armatura rotitoare 2. Pe armAtura rotitoare so WisatS o tijd izolanta care actioneazi asupra eeatactelor 6. Cuplul antagonist este asigurat 2g ___ Ge resctul 7 ai carui capat interior este fixat leafy one Ge tij2 metalic’ 70, tn timp ce capiitul exterior 6 | “este Solidar cu piesa 77 a carei pozitie poate [ fi schisbata ca ajutorulmecanismului dereglaj. 12; Prin rotirea rondelei 8, se deplaseazi in | ngul exului filetat 12 piesa /7 care modifica ‘a fensionarea resortului 4 gi piesa suport a ind- ic catomului curentului reglat 9. La actionarea turii rotitoare 2 este eliberal_semmalizato- optic 9, Anularea semnalului optic se face a0 Ue) ‘ja 7. Schema de conexiuni « releului Ee Ee ea fe data in fig.4.22. Teleal RTO. £9 700 180 200F [itz] 29 et me NG Fig, 421, Constructia releuinz maximal de corent RSZ (Rs 800055), Releul RS#® are un singur contact care poate fi: fie contact normal des- chis, fie contact normal inchis : ‘Caracteristicile tehnice ale releului RSf2 (Rs 800055) sint redate in tabe- jal 4.20. Relecle RSf2 se livreaz’ pentru urmitorii curenti nominali: 6,2; 8; 10; 15 A Cotele de gabarit ale releului sint prezentate in fig, 4.23. 5253 Tabelut 420 Datele tebnice ale releelor tip RS£Z (Rs 800055) Curental nominal, i A | 5=15 Consumul bobinei la 50 Hy si euteat nominal, in VA | 3 Corental de durati admisibil, in A 2 Arn Careniul limits de stabilitate term 18079 Carent limith de stabilitate dinamicé, 4 4005/2 In Sarina maxim’ pe contact, & inchidere (50 Hz san cc:) 2 Sdeschidere cc. U < 220. 02 ca, OK 200 3 = de durati 15 Ma 20 a ee 4.9.2. Releul de curent electromagnetic RSf2 (Rs 801761) adluala a releului RSf2 (7820Rs). Este varianta constructi Fig. 4.22. Schema de ‘conexiuni interioare a releului este prezentata Schemadeco- fn fig. 4.24. nena Cotele de gabarit ale releuhui rezentate in fig.4.25. oad RS Caracteristicile tehnice ale releului RSf2 (Rs 801161) sint hii RSi2 (as 800055). Tedate in tabelul 4.21. 30 [PenagiraS Bs —e| ee | | 2 | 6 “i | Fig. 4,23. Cotele de gabsrit ale relenlui RS#2 (Rs 800053), 4.10. Relee de curent electromagnetice seria RS1 Aceste zelee stint de fabricatie AEG (R.E.G.). Releele RSI se utilizeaza fn instalatiile de protectie secundari in calitate de relee rapide de curent alternativ. Sint relee clectromagnetice cu armiturS rotitoare si circuit magnetic din tole pentru curent alternativ 50 Hz sau 60 Hz. Relecle RSI sint formate dintr-un sistem electromagnetic compus dintr-un miez magnetic 7, bobina As "fe 38 125, Fig. 425. Cotele de gabarit ale relewui RSi2 (Rs 801161). jeului RS!2(Rs80 1161). St Fabed 4.21 Datele tehnice ale feleclor tip RSI2 (Rs 801161) Cazental sominal, fa 4 ¥ | S515 A Fig. 426. Constructia releului maximal de curent tip RSI. 32 2 si armature rotitoare 3. Pe armatura mobilé se afl fixat4 o tij4 izolant& 4 care actioneaz’ asupra contactelor 5. Cuplul antagonist este asigurat de resortul 6 care cu un capat s# fixeazd de armitura rotitoare prin intermediul piesei 7,iar cu cclalalt capit de tija reglabild & care poate culisa in santul suportului 9. Prin rotirea piesei /0 se actioneaza tija 8 si implicit se modifici. tensionarea resortului 6. Releul RSI are un singur contact care poate fi, fie contact normal des- chis, fie contact normal inchis. Se oferi dow variante: — RSI — réleo fri semnalizare optic’ a function’ii; — RSia—relee cu semmalizare optici a function’rii, Reienl RS1 se poate livra cu o bobind de curent sau cu dowd bobine de curent care pot fi Iogate in conexiune serie-paralel. Domeniile de reglaj ale celor don variante int wrm&toarele: “RSI — cu o singuri bobind do curent: (0,3—2)1,; — RSI —ca douk bobine de curent: (0,4—1)/, serie (0.8—2)2, paralel Caracteristicile tehnice ale releului RS! sint date de tabelul 4.22. Tabetul 4.22 Datele tehnice ale releulul RS1 Caentul nominal, a 03215 aul bobiuet ta 50 Hz si curontul nominal, tn VA (Gin valoaroa seplan Consu: Pra Cosficieatal de vevenite &, de la 0,8 la 1,0 Ty 0.87 a3 Releele de timp RTpi si RTp2 se livreazi ca urmito nale fi ele tensiuni nomi- 24V; 48 V; 60 V; 110 V; 220 V. Scara gradat& a releului este marcati pentru urmi cunde): le valori (se- Releele au un contact normal deschis care se fnchide la timpul final. Datele tehnice ale releelor RTpi, RTp2 sint prezentate in tabelul 4.56. Conectarea releelor se poate face cu legituri tn fat (prin plAcufe) si cu legituri in spate prin prezoane. Cotele de gabarit ale releelor RTpl, RTp2 sint prezentate tn fig. 4.54. Tabelul 4.56 Datele tehnice ale seleclor RTpl, RTp2 Tensiunea minim de acfionare, In V 0,63 Un Putérea consumats, in W 15 16 7 Curentul de rupere al contactelor, A | | Curentul maxim de conectare, in A. | 10 | | | —h U <2 Ve. $ ia U < 380 Vow. 5 Dorata de viati a contactelor, ar. de actionins i 1000 del min, in V 2000 Incervarea rigiditatti dielectriee Ja 50 Hz tintp : | Masa, in kg 62 Fig, 454. Cotele de gabarit ale selesior RTpl, RTp2. 4.24. Relee de timp seria EV Releele de timp seria EV se utilizeaz’ in instalatii de protectic si auto- matizare pentru asigurarea temporizirilor independente. Aceste relee sint de fabricatie sovieticd. Releele EV se livreazt ta dona variante principale: — seria EV-100 in instalatii cu curent operativ continuu ; — seria EV-200 in instalatii cu curent operativ altemativ. 4.24.1. Relee de timp seria EV-100 ria EV-100 sint de tip electromagnttic si au acelasi Releele de timp ca si cele din seria EV-200. Constructia releului mecanism de orologer este prezentat& in fig. 4: Hlectromagnetul se compune din circuitul magnetic 3, bobine 4 si_mie- aul cilindric 2. De capStul superior al miezului este fixat bratul 23 care actio- neaz% contactele rapide 22, 24 si 25. fn regim normal, cind releul de tim nu este excitat, sub actiunea resortului 7, miezul se afla in pozitia limita superioari si invingind forta resortului 77 al mecanismului de orologerie mentine bratul 27 in pozitie de repaus. Tensiunea resortului 77 poate fi reglata, cu ajutorul dispozitivulni 70. La excitarea releului miezul se atrage, actioneazt instantaneu contactele rapide si elibereaz’ bratul 27, care sub actiunea resor- tului 17 permite sectorului dintat 17 s& se roteasc. In momentul inceperii miscdrii de rotatie a axului 72 se cupleaz’ mangonul de frictiune 9 plasat fn interiorul rotii % si se pune in migcare sistemul de orologerie. Cuplajul prin frictiune se compune din mangonul 9 D si piesa stelaré 9 A solidara cu axul 72, intre care se gisesc bilele 9B. La miycarea axului 72 in sensul invers acelor de ceasoric, bilele 9B, prinse de piesa 94 prin resoarte, ajung in spa~ 63 Fig, 4.55, Constructia raleuini de timp EV-100: 2 ~etloms cinematict a reouivi; #—coplajul pe fletiaee fiul ingustat dintre manson si piesa stelaré, ceca ce determin& antrenarea rotii & cu axul 7/2. Rotile 8, 7, 5 si 20 transmit activnea resortului 77 la roata 6 cuplat& cu ancora 78 si balansicrul 79. Miscarea ancorei provoac& oscilazia balansierului. La fiecare oscilatie a ancorei 78, roata 6 inainteaz’ numai cu un dinte. Miscarea de rotatie continu’ pina cind puntea contactului mobil 75 suntcaza lamelele contactului fix 74. La dezexcitarea releului de timp, resortul 7 readuce miezul cilindric 2 th pozitia initial. Miscarea axului 72 la revenire este liber, deoarece tn sensul de migcare corespunzitor acelor de ceasomit cuplajul prin frictiune nu actio- neaza, intrucit bilele 9B sint antrenate inspre spatinl lazg dintre mansonul 9D si piesa 94. Schemele conexiunilor interioare ale releelor din zentate in fig. 4.56. La relcele cu iensiuni nominale de 110 si 220 V se utilizeaz& in paralel cu bobina releului un grup R—C pentru protejarea contactelor releelor care actioneaz& releul de timp. Rezistenta are valoarea 1 kQ, iar condensatorul, 0,5 uF cu 500 V. Caracteristicile variantelor releelor EV-100 sint prezentate in tabelul 4.57. Datele tehnice ale releelor EV-100 stnt prezentate in tabelul 4.58. Cotele de gabarit ale releelor EV-100 sint date in fig. 4.57. tia EV-100 sint pre- 64 4.24.2. Relee de timp seria EV-200 9 5 Relecle de timp din seria EV-200 | 27975 rp sint rele pentru curent alternativ de | >" tip electromagnetic. Constructia ro |? = Ta 9) Ieclor de timp EV-200 este aso 7 a et ir toare cu cea A releclor din seria EV-100, cu deosebirea cA electromag- netul are o constractie diferit&: recla- mati de utilizarea in curent alternativ Seles pig Constructia electromagnetului re- | 0 oF Gare Jeelor EV-200 este prezentatii in fig. 4.58. | Electromagnetul reloului so. com | pune din armitura mobila 4 si circuitul magnetic / ca bobina 2. La capetele Nad wre extreme ale cireuitulni magnetic se afl& plasate spirele in scurtcircuit 3. Piesa 73 care face leghtura cu pirghia 0 pre~ zint& grade de libertate in toate direc- [orp trae fille datorit% axclor 5 si /4. Piesa 13 actioneaza prin piesa izolaté 77 asupra contactelor rapide 8, 9, 10. Resortul antagonist 72 este fixat de axul 5 al piese: 73 side piesa 7 prin care se mo- eee = * 4.356. Sche terioare difick tensiunea resortului. aie dud 4.57 Caracteristicle vaviantelor releslor de tmp din teria EY-100 |Scteie ae comet | Teasing | sie Sisiee | Tea nat svat |“valoecnoge’”| Tomei, | deg, cee) |e | ftis. 4.56) ¥ 5 | 1i te de orotogezie Evie senema 1 | 24, 28, <2 mn schema 2 HG, 220 | schema 3 24, 215 an 110, | evi | schemes |, |_ tio; Ry-114 setiema 4 ~ | 24 sisi S| Fh | ee RVI schema 24, <2 min sisi tio. schema 4 | 65 Tabelus 4.97. (continuare) Schema de-conexi- | Tensiunes Limitels ies EY-143 schema 3 24, 48, 120 nclimitat 218 4IT 66 Fig. 4.57. Cotele de gabarit ale releelor de timp din seria EV-100. Tobelul 4.58 Datele tehnice ale releclor de timp din seria EV-100 Tensiunea minim de actionare, in ¥ \ 0.7 Us ‘Temperatura limita de fanctionare, in °C 2 =30) = (+40) Eroarea maxima de impristicre, ins 0,906 O82 0.25 |__08 Piterea consumati de hobuea seleuini, in W stabil temic = | 15 Ps i2r8 cexistor |___ 30 Numiral de Spire, maréa si diametral conductoralai 24 | 2000 de bobiaaj 43 | 250 uo | 9800 r 7 __| 220 || 18900 Rezistenta bobinelor si reziitenfa pentrs stabilitate 24 20 termict, in 9 48 80 10 450 220 | 1750 Puteroa de mmpere a contactelor: ca. pentra =U 20 VETS 5 A; cos ge 05 im VA 500 = FeP50V 162 A te TR 60,005, tn W 100 Daraia de viaé « comtactelor, numir de [ee sa thors oe Basa, in kg { 16 4.24,2.1. Releele de_timp EV 217-EV 247 si EV 218-Ev 248 Aceste relee se utilizeazii tn scheme de pro- tectic si automatizare cu curent operativ alter natiy $i asigur. temporizarea dorita la aparifia tensiunii la bobina releului. Schema de conexiuni interioare este pre- zentata in fig. 4.56. Caracteristicile variantelor releclor de timp EV 217—EV 247 si EV 218-EV 248 sint date in tabelul 4.59. Datele tehnice ale releelor EV 217-EV 247 si EV 218-BY 248 care difera de cele ale rele- ului EV-100 sint prezentate in tabehil 4.60. Cotele de gabarit ale releclor EV 217-EV 247 si EV 218-EV 248 sint identice cu cele ale releelor din seria EV 100 prezentate in Fig. 4.58. Constmictia electromag: netuini celeclor de timp. din fig. 4.57. seria EV-200. 67 Tabstnd 459 Catactetisticile variantelor seleelor de timp din sezia EV 200 Tel ieee Tensionse lian do rani } rominais, es ; . ‘i | i a Ev2is schema 1 f 5 | 0,1-1,3 20a 100, 27 | 220, 380 \ JF 220, 127 220, 580 eae sv | 23 um 100, 127 220, 380 Ev.228 | schema 1 | ¥.235 schema 1 100, 127 | 20,80 | 03-9 | 224m schema 4 100, 127 | (220, 380 | schema 1 | whens? | 100, 127 | 220,380 | au un schema 4 | 100, 27 | | | 220, 380 EV.245 | scheina 1 | | Tabetut 4.60 Datele tehnice ale releclor EV-217—EY-247 si EV 218—EV 248 Tensiunea minima de actionare, ia V Paterea consumaté de bobina releulai, i VA T sare’ excitat 20 re dexexci | 60 ‘Tensiunea admisil | drat, Sa V 11 Numérul de spire, marca si dia: | metiul conductoruini de bubinaj 400 | 1370 | 11g13-0,27 27 | is70 | TBO 220 | 3250 | HSTB-0.17 480 | S600 | rSTR0,13 68 4,242.2. Relecle de timp EV 215-EV 245 Aceste relee se utilizeazi fn scheme cu curent opérativ alternaiiy si sint destinate s& creeze o temporizare la o scidere a tensiunii in cireuital conirolat, Schema de conexiuni interioare este prezentati in fig. 4.56, cu observatia cA contactele au temporiziri In deschidere Caracteristicile variantelor releelor de timp EV 215-EV 245 sint date tn tabelul 4.59. Datele tehnice ale releclor EV 215-EV 245 care diferi de cele ale releelor din seria EV-100 sint prezentate in tabelul 4.61. Datele de bobinaj ale releelor EV 215-EY 245 sint identice cn releclor EV 217-EV 247 prezentate in tabclul 4.6 Din punct de vedere constructiv , relecle EV 215-EV 245 difera de relecle BV 217-BV 247 numai prin utilizarea unci armaturi suplimentare la electro- magnetul de actionare. Cotele de gabarit ale releelor EV 215-BV 245 sint identice cu cele ale releclor din'seria EV-100 prezentate fn fig. 4.57 ale ale Tabelul 4.61 Datele tebatee ale “seleslor EV 215—EV 243 12 | operativ alternativ si siut destinat ulni fn cazul disparitic!. tensiun je telecle EV 215-EV 245, aceste relee supravegheaza toa’ ale unui sistem de tensiunt trifazate. Relecle EV 215 1-EV 245 k utilizeazd un redresor trifazat dub) alternanfa ou dicde tip VU-200. Pentru asigurarea stabilitafii termice un rezis- tor serie ou bobina reicuini este desun- tat de un contact normalinchisal rele- ului Schemele conexiunilor interioare ale ansamblulai redresor-rcleu de timp din seria EV 215 k-EV 245 k sint date in fig. 4.59. Datele tehnice ale releclor EV 215 K-EV 245 k sint date fn tabelul 4.62. interioare petra releele EV 215k —EV-245 ke 69 Datele chnice ale selec Tabelal 4.62 jor EV 215k EV 245k Tensivnea nominal, fa V ‘Teusiunea minima de actionare, § Tensisnea de sevenire, in V = trei teusiuai = dow tonsiuni ‘Timpul de actionare, Puterea consamatii de bobina pe faz, in VA 100, 220 0,75 Un — stare excitat 10 = stare dezexcitat | 60 Numirul de spire; marca si diametzul con- | 100 | 3100 | 0,18 rrae2/ 219 | 2x 1000 duetorului d= bobinaj, rezistenja bobinei, © fff revistenja de stabilitate termict, in Q 220 | 6700 | 0.12 98-2 1000 | 2x 4700 Masa, on th tabelul 4.62 sint date num: releelor de timp din seria EV-100. Diodele utilizate in cadrul redreso: Gotele de gabarit ale releelor EV 2. 4.57, iar cotele de gabarit ale redresorv 4.95. Relee de timp seria RZ Relecle de timp din seria RZ se utili matizare pentru asigurarea unor tempor de fabricatie EAW (R.D.G)). 425.1. Relee de timp tip RZRS acteristicile care difera de cele ale rului VU-200 sint de tipul D7 2. 15 K-EV 245 k sint prezentate in fig. wlui VU-200 in fig. 4.82. izeaz in instalatii de protectie si auto- rizéri independente. Aceste relee sint gi RZha3 Releele de timp RZk3 si RZkad sint de tip electromagnetic pentru curent continun sau alternativ si an mecanism de orologerie. Pentru utilizare in curent alternativ relecle RZk3 si RZKa3 sint previzute cu un redresor bialternanti. Relecle R2ZK3 gi RZka3 reprezinta dowd variante — relee cu temporizare la inchidere: RZK3; — relee cu temporizare Ja deschidere: RZka- Schemele de conexiuni ale varian zentate in fig. 4.60, 4.61, 4.62 si 4.63. Datele tehnice ale releelor de timp RZk3 Jul 4.63. 70 telor releelor RZk3-RZka3 sint pre- RZka3 sint prezentate fa tabe- B19 12,3] 4]5 16 Fig, 4.60. Schema: de Fig. 4.1, Scheme de conexiuni interioare ale conexiuni interioare ale releului RZk pentru curent alternatiz. yeleului RZka pentru curent continuu, BS eee AL 2 : 42,2175 [617 Fig. 4.62, Schema de conexiuni interioareale relevtui RZ pent cu rent continmy, Fig. 4.63, Schema do conexiuni interioare ale relewlui RZ pentru curent alternativ, Relecle se executd pentru urmatoarele tensiuni operative: — curent continua: 24, 110, 220 V; — curent altemativ: 110, 220, 380 V. Cotele de gabarit ale releclor RZk3 si RZka3 sint prezentate in fig. 4.64, iar cotele de gabarit ale redresorului sint prezentate in fig. 4.65. 4.25.2. Relee de timp tip RZf2 Releul de timp RZf2 este de tip electromagnetic pentru curent continun sau alternativ si cu mecanism de orologerie. Releul se execut% pentru urmétoarele tensiuni operative: = curent continuu: 24, 110, 220 V; — curent alicmmatiy: 110, 220, 380 V. Releele RZi2 se pot livra si in varianta on tensiunea operativa comuta- BilA 220/110 V. Comutarea se face prin schimbarea conexiunilor de legare a bobinei serie-paralel. Schemele de conexiumi ale releulai RZf2 sint prezen~ tate in fig. 4.66 si fig. 4.67. 7k Tadelul 4.63 Datele tehnice ale releclor RZK3 si RZka3 Tensiunea minim de actionare, nee ‘Yensiunea maxima de durata, ix V_| Domenii de reglaj, in s rim: Paterea alwiritl do bobina | relewitsi de durats 15 i 20 65. Cusentul de sazcini admisibil al contactuluj refeului, in A c 5 ! = de rupere la 220 V | Sec | 03 Sea. z Durata de viaj a contactalui in numir de acrioniri ea 190.000 1,33 ‘Masa zeleuiui, tu ky Cotele de gabarit ale releclor RZf2 sint prezentate in fig. 4.68 Datele tehnice ale releului RZ#2 sint prezentate in tabelul 4.64. Releul RZf2 are dowd contacte normal deschise, dintre care unul este cu inchidere rapid’, iar celilalt cu inchidere temporizat’. 4g 2B 3:8 cy Fig. 462. Cotele de gabarit ale releclor RZI3, Fig. 465. Cotdle de gabanit R2Ka3. Tula pentru relee RZi3 si RZa3. 12 [einivistelolelriete 1 Posjecd ener pate | ee 1| ‘ i || \ ben Eerie Fig. 4.66. Schema de coniexi- uniinterioare ale releului RZ HOLA eta] eo] A | eLe Fig. 4.07. Schema de concxi- uni jnterioare ale releului RZ#2 (R80 1270). (801271). Tabelul 464 Datele tehnice ale releului R22 i ‘Tensianea minima de actionare, in ¥ 0,75 Oa Tonsiunea maxima de dureti, fm V | 11Uy . ‘Tonpul maxim s4misibil in stare tat, fu min 3 Timpul de revenite, i. oz Puteroe absorbitd de bobina zelenhut Sec. in W 3 in VA 38 Domenii de regia. in s 03-3 05-6 <1 Cucentsl de sarcini admisibit contact | contact al contactelor relentui, in A temporizat_| rape —de durata = | =16 13 = de inchidere ~ | 25 3 = de rupere la 220 V: | ¢ ) 13 02 ese 09 Dorata de viali a contactelor, | in_numir de actiontni 5000 Masa, Masa, fa eg 73 { | 6h 2 © Hy ” 2 140 Fig, 4.68, Cotele de gabarit ale releulut RZi2, 4.26. Releul de timp TK-11 Releul de timp TK-l1 este utilizat pentru a intrednce o scuri% tempo- rizare in functionarea unor instalatii Ja care precizia timpului de actionare este pe primul plan, iar num&rul de funcliontiri este redus. Acest releu este de fabricatie cehoslovac’. Releul TK-11 este de tip electromagnetic pentru curent continun si alter- natiy ca mecanism de orologe Releele TK-11 se livreaza in doua variante: —cu temporizare la inchidere; —u temporizare Ja deschidere. Releele TK-11 de curent continnu stint prevazute pentru asigurarea stabilita{ii termice cu o rezistent suplimentara legati tn serie cu bobina releului de timp re se degunteaz’ printr-un contact rapid normal inchis in momentul excit&rii bobinei. Schema de conexitni interioare a releului TK-l1 este prezentatS in fig. 4.69. nme aye a) Datele tebmice ale releului de timp TK-11 sint prezentate in tabelul 4.65. Cotele de gabarit ale releului TK-11 sint date fn fig. 4.70. 4.27. Relee intermediare seria RI Releele se utilizeaz’ pentru multiplicarea 218) contactelor in instalatiile de protectie si pentru ‘Fig. 4.69. Schema de conexiuai asigurarea capacit&tii de rupere a contactelor recla- interloare ale releului TK-11, mate de necesitafi de schema. 74 Tabetul 4.65 Datele tehnice ale releului TK-11 Tensiunea. nominal, in V ‘Tonsiunea, maxim’ de dnratt, in V Consumul bobinel releulut —de longi, durati ce, in W Timpul de revenire, in A Domenii dé Eroarea maxim’ pe cele trei domenii de reglaj, ia s Curentul de sarcind admisibil al contactului relenlui, in A — de durata = de inchidere = do rupere, la 220. alasistie oatitied igen ftoaal — pt. relee de 2s si 68 3+ 108 Taleo de 20's Fig. 40. Cotele de gabarit ale refeulsi de timp TK+1 rey 4.27.1. Releul intermediary RI-10 Releul RL-10 este de tip electromagnetic find compus din: — circuit magnetic tip clapeti ou o infésurare, —un sistem de 4 contacte comiitatoare, — un sochu cu picioare de contact pentra conectare debrogabili on priz’ ; —un capae de protect Releul RE-10 se prezint& in treiw: — varianta RI-IOA — relen tip fig fr indicator (Rs-71810A) ; — varianta RL-10 B — relew tip fish cw indicator de pozitie (Rs-71810 B) ; — varianta RI-10C releu tip fisa ou indicator de funetionare (Rs-71810C). Conectatea releului RI-10 in instalatii se face — priza CF-10 — format dintr-o plac& izolanti pentru montaj ap preyazuti, cu bucse pentru conectarea contactelor figei reloului si cu borne Gleme pentrn conectarea conductoarcior prin fata panoului; — prize CS-10 — format’ diats-o pleca iolanta pentru montaj ingropat, prevazuti cu bucse pentra conectarea contactelor figei relenlui si cu borne- surub pentru conectarea conductearelor prin spatele panoulut Schema de conexiuni interioare a releului RI40 este prezentat Jn fig. 4.71. Cotele de gabarit ale releului intermediar R1-10, prec rit ale prizelor CF-10 si CS-10 sint prezentate in fig 474. Condifiile de lucru ale releului RI-10; — temperatura ambianti: — 25°C la 4 40°C; —umiditate relativa a aerului: maximum 80% la +. 20°C — presiunea atmosfericl: 760-4 {mm col, Hg —yibrafii on a = 1,5 gin gama f= 20 — 60 He — mediu cu depuneri limitate de praf, far& pulberi conductoare electric si fir’ substante active chimic Datele tehnice ale releului RI-10 stint prezentate in tabelul 4.66. riante constructive: prin: mi si cotele de gaba- 72, respectiv 4.73 gi Fig 471. Schema Cotel € releulei RTI. de conexinni terioare alo releului I-10. 76 16. reofiumen A-) Fig. 4.7g. Cotele de gabarit ale prizei CF-10. Tabelul 4.66 Datele tehnice ale’ releului RI-10 Tensiuni nominale, in 24, 48, 60, 110, 220 x siuniga minima de actionare, in V Tensinnea maximt de duraté. ia_V 24 48 oo 410 220 Diamstral si mumirul de spire conductorniui de bobinay Revistenfa bobiuelor, in O Caracteristicile contact —teusiunea de Jueru, in V 220) —tensiunea de Tucry, in A 5 —puterea de rupere Ia 220 V ec, (LIR ms), in W 44 > ce 220 10 Fabetul 4.66 (continuare) ‘Tensinnea de incercare a izolatiei, timp de 1min, ia V 7 2000 Mose, in ke 0,350 4.27.2. Releele iniermediaze RI-1, RI-2 Releele tip RI-1 si RL-2 sint relee clectromagnetice cu armitura bascu- Janta. In prezent aceste tipuri au fost scoase din fabricatie. Releele sint folosite in scheme de protectie si automatizari din instala- tile energetice pentru cazurile cind numarul sau capacitatca de comutare a contactelor unor relee din schema de protectig nu e suficienté, sau cind este necesar Si se obfin’ o mica intirziere in actionare. Diferenta tntre releele RI-1 si RI-2 consti im sistemul de contacte: —releul RI-1 are dou’ contacte normal deschise i dou’ contacte nor- mal inchise; —releul RI-2 are patru contacte normal deschise. Schemele de conexiuni interioare ale releelor RI-1, RL-2 sint prezentate in fig. 4.75, xespectiv 4.76. Conditiile de Incru ale releelor RE1, RE2 — temperatura mediului ambiant: — 5°C la + 35° —umiditate relativA in aer: 80%. 64 102. 87 3 & Sectiunea A-A Ale 4225" | Fig. £74. Cotele de gabarit ale prize CS-10. 18 > 2 O-AAA-070 FO-W-O10 cali | 70 = 9? 56 é so a 3 4 ol ffl. 39 = = 94 i 2 40-3 92 Fig. 4.75, Schema de Fig. 4.76 Schema de conexiuni interioare conexiunt interioare ale releulal Rie ale telentni RE-2 Cotele de gabarit ale releelor RI-1, RI-2 sint prezentate in fig. 4.77. Relecle se monteazi aparent pe panouri si se pot conecta ta instalatii in dou’ feluzi (variante constructive): — prin fata panonlui cu ajutoral plcufelor ; — prin spatele panoului, cu ajutorul prezoanelor. Datele tehnice ale releslor REI, RL2 sint prozontate tn tabelal 4.67. 4.27.3. Releul intermediary RI-3 Releul tip RI-3 este un relen electromagnetic cu armatura basculant4 Se compune dintr-un circuit magnetic cu infagurare si maximum 8 contacte cu rupere dubli. Combinatiile de contacte ale releului RI-3 sint date in fig. 4.78. Condifille de mediu pentre releul RT-3 th executie normala: 20°C la + 36°C; ‘tea relativa in aer: maximam 0% — medi lipsite de praf, abur, gaze sau alte substanfe active. “Datele tehnice ale releului RI-3 sint prezentate fn tabelul 4.68. Cotele de gabarit ale releului RI-3 sint date in fig. 4.79. 49. Fig. 4.77. Cotele de gabarit ale releclor RI-1, RI-2: @— legtturi {2 spate; 6—Teetturl tn ap. 79 4.27.4. Releul intermediary RI-3T Releul intermediar RI-3T este un releu intermediar temporizat compus dintrun releu tip RI-3 cu 4 contacte (2nd. + 2 n4,) cu rupere dubla si un dispozitiv de temporizare cu mecanism orologerie. Temporizarea poate fi reglati continun in urmatoarele game gi limite de reglare: 0,1—0,5.3; 0,2—1 s; 1—5 s; 2—10 s; 4—20 s. Precizia temporizirii: + 5%, din limita superioar’ a scal Restul caracteristicilor fehnice, precum si cotele de gabarit ale releclor RIT sint identice cu cele ale releului intermediar RI-3. Schema conexiunilor interioare ale releului RI-3T este prezentat& in fig. 4.80. Tabelul 467 Datele tehnice ale seleeior i=, RI-2 oe ee 24, 48, 110, 22¢ ensinni nominale, in V Tensiune minim’ de actionare, ia V | wunca maxami de durats, iV Timpul de actionare, in s Timpul de sevenire, ins Pyterea consnmart, tn W Diametrul condvctorulsi de bobina} si numaral de spire Rezistenja bobinelor, in Q Caracteristicile contactelor, in A . Ie 220 ¥ sf sarcina activa Ja 110 V 31 sarcina activa c, Ia 220 V Si sarcina inductiva Ta 110 V 5 sarcina inductiv = ca. In 220 V si sarcina inductiva =a. Ja 127 V i sarcina inductiva Frecvesfa maxim’ a acficmicilor, im aunjar de fri pe ord Fensiunea de tncercare a izot Masa, in ke \ SSS eee 80 Tabolut 465 Datele tehnfee ale releului RI-3 Teasinni nominale, ta V ‘Tensiunsa minima d: tionar¢, in V z | =) OS Vy = Timpnl de actionars, ins ey | et 0,04 ty Puteren. consmati ses, iW = oa. (64 armatura atzasi) — ca. (on armitere Tiber) — Diametral conductorului de bobinaj sf su- siral de spire fezistenta bobinelor, in O 110 220 380 500 Caracteristicile contactelay: —puteres maxim’ de cosutare | | entul masim de conectare, ia A | 5 440 1100. = on timp nefimitat 2 maxinnm 0.5.5 —‘Tensiune maxima pe contacte (ec sm ca, in V 400 Frocventa actionacilor, in muanke de ae acrionici/h : 1200 i= 40° Tensingea de inccecare a icolatiel 1a 50 Hz timp de Limin, in V 2500 Mage, in 3S 12 81 Fig. 4.79, Cotele de gabarit ale releului RT 4.28. Relee intermediare seria RP-250 cee 2 ca Releele intermediare RP-250 se utilizeazA in _calitate de 5 =i relee ajut&toare in cirouitele de curent continua gi altemativ > ; ale diverselor scheme de protectie, in situafiile cind puterea de comutare si numirul contactelor releclor principale din cadrul protectiei nu sint suficiente sau este necesar’ o tempo- rizare in transmiterea impulsului ¢ t . 5 Fig. 480 4.28.1. Relewl inlermediar RP-251 Schema de co- nnexiunt interi~ Releul intermediar RP-251 este de tip electromagnetic °™ Meer cu armatura basculant4. Schema de conexiuni interioare ale releului RP-251 este prezentat in fig. 4.81, a. Datele tehnice ale releului RP-251 sint prezentate in tabelul 4.69. Cotele de gabarit ale releului RP-251 sint date in fig.4.82. Releul RP-251 se monteazi aparent pe panou si se poate conecta in dow’ feluri: —prin fata panoului—cu ajutorul plicutelor; — prin spatele panoulni — cu ajutorul prezoanelor. ies 2 to ips Oe 1 e u d * Borne cu aceeosi poloritale Fig. 4.81. Schema de conexiuni interioare ale releelor intermediare RP-250: 2 —RP251; b—RE-22; ¢— RPO; f— 254; e— RP.25; /—RP-256, 83 Pabelut 1.69 Datele tehnice ale releulud RP-251 “Tensinne nominala, in V 24, 48, 110, 220 ‘Tensivnea minima de action 07 Uy Yeusiunea maximé de revenir | 005 Uy Tensinnea maxima de durats, in V - Ly Tinipul de actiouare, in s | 0,07-0,11 Tinea Ge revenire, in se I ot Paterea consasatt, tu W — penta 24, 48, 110 ¥ 5 puteres de rapers ce. (L/R = 0,009), in W ea. [eos @— 0,5}, ia VA —curentul de rmperé, in A curentul de conectare, fa A ee 2 contactelor Tuctorului gi 7 3400 | 105 istenfa bobine! releniut | 48 | nop. 7e00 | 415 to | 1198-2/0,11| 16000 |2 209 220 _| m13B-2/0,08 | 28000 | 7.650 nuimtir de actionaci 000 ‘Tonsiunea deinceccare 2 izolafiel timp de 1 min ta_| 30 He, in V | 2000 Mas Fig. 482. Cotele de gnbarit_ale seleclor intermediare KP-250 egStarl in fat; 5 — teelturi in spate a4 4.28.2. Releul intermediary RP-252 si RP-256 Releele intermediare RP-252 si RP-256 sint relee intermediare cu tempo- tizare la revenire functionind in circuite de curent continwu, respectiv curent alternativ. Schemele de conexfuni ale releclor RP-252 si RP- fig. 4.81, b respectiv fig. 4.81, f Datele tehnice ale releclor RP-252 si RP-256 care diferd de cele ale releului RP 251 sint prezentate in tabelul 4.70. 56 sint prezentate in Tabetud 4.70. Delele tehnfoe ale roleelor RP-232 si RP-256 24, 48, 110, 220 100, 137, 220 0.25 Timpul dé sovenire, ia = | — la 5% Un ty 1% Un | a 3e 1 BO0- 7200 1990) 230 7200 acca ponductertiat, sivmam! de 2 bobinel relealai spine $i reziet 220 i RP-256 sh 5 identice cu cele ale: RP-251 prezentate in fig. 4.82. relevlui intermediar 4.28.3. Releul intermediar RP-253 intermediar RP-253 are pe aceeasi careasi montate o bobin’ de ude tensiune, o infagurare de amortizare pentru crearea unei temporizari ere, cu funcfionare independent una i si trei bobine de curent pentru autore de alta ‘Amm&ture ramine atrasi la un curent de minimum $0% din valoarea nominali in oricare din bobinele de autoretinere si tn absenfa tensiunii le bobina de lacru. Schema de conexiuni interioare ale releului RP-253 este prezentata in fig. 4.81, ¢. Datele tehnice ale releului_ RP-253 care difer& de cele ale releului RP-251 sint prezentate in tabelul, 4.71. 85. Tabelud 4.71 Datele tehnice ale releului RP-253 ‘Teusitni nominale pentru bobina de tensiane, in V 24, 48, 110, 220 Curenfi nominali pentra bobinele de cureat, in A 12,48 ‘Timpul de actionare, ins = fit infigurare in’ scurtcirenit 0,04 =n infaisurare in scurtcircuit 0,07, ‘Puterea consumati, in W — Robina de tensitne 5 = Bobina de autorefinere pentrn 8 A 2 Curentul de stabilitate termicé a bobinelor de autoretinere pentru t= 10 8 253 In 7 Seofinnea $i marca, conduetorulsi, numrul de 24 | 982/021] 1200 | 53 spire si rezistenta bobinei d= tensiune a seleului 48 | 113B-2/0,15| 2400 | 210 110 | 1382/0, | 5500 | 1 100 220 "| 1198-2/0,07| 11000. | 4400 Sectinnea, marca conductorului, numirul de spire | ale bobinci de amortizare HOB-2/0,41 1000 Dismeteul si marca conductortai, mamirol 1 | TEB-20,59 300 de spire ale bobincior de curent 2 | 19B-2/0,8 0 4 | OB! 25 8 | 11SB.2/1,25 3 Teasiunea de incercare a izolatiei Intro inftiguriri ja 50 Hz timp de 1 min, fn ¥ 1000 Cotele de gabarit ale releulni RP-253 sint identice cu cele ale releului RP-251 prezentat in fig.4.82. Releul RP-253 are un contact normal inchis legat in serie cu infisurarea de amortizare si patru contacte normal deschise, dintre care trei sint introduse in circuitel bobinelor de curent pentru autoretinere. 4.28.4, Releul intermediar RP-254 Releul intermediar RP-254 are pe o carcasi montat& o bobin& de lucru de curent, iar pe alti carcasi o bobini de tensiune indeplinind fonctia de bobind de antoretinere si o bobin& de amortizare pentru crearea unc tem- porizAri, care poate fi sau nu utilizaté. Armitura rimfne airasi la o tensiune de minimum 60% din valoarea nominal a tensiunii de Iucru a bobinci de tenshme fn absenfa curentului fn bobina de lucru. Schema de conexiuni interioare ale releului RP-254 este prezeniat’ tn fig.4.81, ¢. Releul are un contact normal inchis gi patru contacte normal deschise. Un contact normal deschis este inclus in circuitul bobinei de amortizarc, iar celelalte contacte sint scoase la bornele exterioare ule releului, cu exceptia unui contact nommal deschis neutilizat 86 Datele tebnice ale releului RP-254 care difer’ de cele ale releului —RT 81, RT 85 = RT 82 —16 = RT 85 a4 — RT 84, RT 86 416 Cucentnl maxim de durats — RY 83, RT 84, RT &5 - 1, Unorainat RT 81, RY 82, RT 83 I Upeptat Domeniut de reglaj pentru actionare netemporizatt. in A Q-4—6—8)regiat Coofictental de revenire Broo 0.8 Consu:nul_propriu all bobiael releulal, in VA 10, Capacitatea de comutare a contactelor principale: = tensiunes nominali, ia V 250 —curentul de fachidere maxim, in A 5 —cureniul maxim de rupere, in A ce. as sea. ‘ 2 Capatitatea de comutare a contactelor intarite (guntare, dognntare}, in A 130 Capacitatea de comutare a contactelor de semmalivare, in A a 03 ea. 2 11 Tabelud 4.87 (continuai=) Daicle de bobinaj ale releului: 10 A marca si diametral conductoratsi, in mam. HIB A-1,95 rum&ral total de spire | ae ane —numiral spirelor de Ja inceputul bobinel si pind ta 120 60 tn kg 37 Releele RI 81—84 au contacte principale normale, in timp o2 releel RT 85 si RT 86 au contacte principale intarite care se preteaz’ la utilizarea in schemele de proicctie de curent operativ aliemativ. Interdependenta dintre timpul de actionare si multiplul curentului re- glat este prezentata in fig. 4.113 pentru relecle RI 81, RT 83 i RT 85 si res- pectiv fn fig. 4.114 pentra relecle RT 82, RT 84 si RT 86. Cotele de gabarit ale releelor RT 80 sint prezentate in fig. 4.115. “eee 42 \ : ; 3 i 3 5 a = a anne: 0 Ur, on Fig. 4.113, Corbele caracteristice (dependenta timp- regiat) la zeleele RTS1>RTS3 cu gama de temporizare 4 s: dome) 355 FT reglot Fig. 4,114, Curbele caracteristice (dependenja timp- js de curent zeglat) Ie relecle RTS2, RSS, RISO cu gama de temporiare 16 FAseela) 2 5) 2 sega) 4 95 seein) & st seal 12 9: Ja eyhap ta 112 ‘si6teste 146, U sy (606 6) raid re 149, Fig. 4115. Catele de gabe lor RISO, RIV: e—lesitori in $053: & 4.37.2. Relee din seria RT 90 Releele din seria RT 90 se deosebesc de releele din seria RT 80 prin faptul partea interdependent& din curba caracteristica a zeleelor RT 90 tncepe ia un multiplu al curentului reglat de circa 22,5 ori mai mic decit in cazub releclor din seria RT 80. Aceast comportare se objine pe scama cresterii numirului de spire ale bobinei, consumul intern le curent nominal creste de cirea 3 ori si are loc o incdlzire mai intensi a bobinei. De asemenea, este afectat coeficientul de revenire in sensul crearii unor dificult&{i fn obfinerea valorii dotite. Schemele de conexiuni interioare ale releelor RT 90 sint identice cu cele fe releclor RT 80 si anume: schemele @ sic din fig. 4.112. Caracteristicile tehnice ale releclor RT 90 care sint deosebite de cole ale releelor RT 80 sint prezentate in tabelul 4.88 Fabelul 488 Datele tehnice te Domenial de seglaj de imp, in s Consommal proprin al bebiniet refeului, in VA Datele de bobinaj ale releului — ‘marca si diametral conductoralvi, in mm E a ae = human total de spire ae ASR = numarul de spire de la, ineepatul 21 bobinei sf pink Ia prica ecient is, 140, 168__| 113 Releele RT 91 sint previzute cu contacte principale notmale iar releele RT 95 sint preva- aute cu contacte principale intarite. Interdependenfa dintre timpul de actionare multiplul curentului reglat este prezentat’ . 4.116. a Ti regict Fig. 4.116. Curbele caractezistice i zo si eeeanental igor altipii aes Cotele de gabarit ale releelor RT 90 sint Curent reglat) la relesle RT90, prezentate in fig. 4.115. 4,38. Relee primare tip HB si HK Relecle primare tip HB si HK sint destinate pentru protectia contra scurtcircuitelor rejelelor de fnalti tensiune radiale. Sint de fabricatie elve fland. Se livreazd in executie normalA sau exccufie’ special. De asemenea, relecle primate pot fi insofite de ampermetre montate pe relesle respective, ceea ce este marcat prin litera A care precede simbolul tn executie normala (AHB, AHK). Pentru a marea tipul pieselor de racord ale releelor primare se utilizeaza literele mici bh, , i, k sax m care urmeazi simbolului releului Relecle primare tip HB si HK au constructie asem&ndtoare. Deosebirea intre cele doua relee consti tm faptul cA releul tip HK este destinai sa fie Fig. 4.117. Constructia releelor primare tip HB si HK. 114 utilizat tn refele ca carenti de scurtcircuit deosebit de mari. Aceast& situatic a impus ca releele tip HK s& Increze cn um numir de amperspire pe jumatate fn raport cu relele tip HIB de acelasi curent nominal. De asemenea, spre deo- sebire de releul tip HB la care levierul de declansare revine automat in pozitia inifiald dupa fiecare declangare, pentru releul tip HK, resortul trebuie si fie rearmat éupi fiecare declangare, cu ajutorul unei prajini electroizolante. Principil de functionare a releelor primare tip HB si HK utilizeaza atit atractia electromagnetic’ cit si inductia electromagnetici. Aceasta situa- tie confera releelor primare tip HB si HK o caracteristic& limitat dependent’. Bobina releului este insoriat& direct fm linia a cirui curent este supra~ vegheat, ceea ce face ca intreg corpul releului si se giseascd la potentialul liniei electrice, Pentru acest fapt, transmisia socului mecanic exercitat asupra mecanismului de declansaze a intreruptorului se realizeaz’ printr-o tij& elec troizolanté. Construcfia releului primar tip HIB respectiv KH este prezental fig. 4.117. Amm&tura mobil& 7 a releului este atras’ la depisirea curentului reglat- Levierul de declangare 2 se deplaseaz cu un mic unghi limitat de mecanismul de temporizare gi elibereazi rotorul 3 al motorului dispozitivului de temporizare. ‘Armatura 5i levierul de declangare sint legate prin resortul de amorti- zare 4 care impiedic& solicitarile foarte puternice ale mecanismului in caz de supraintensitafi importante. Organul motor al mecanismului de tempo- rizare este un motor Ferraris sincronizat al cArui rotor J se roteste in locasul 5 formind statorul. De indat& ce este eliberat, rotorul fncepe s& se roteasci si se sincronizeazi imediat. El antreneazd mecanismul de temporizare care dup& scurgerea timpului reglat elibereaz& levierul de declangare 2. Acesta actioncazA prin intermediul unei tije clectroizolante dispozitivului de declan- sare al intreruptorului. O arm&turi magneticd suplimentar& pentru declan- sare instantance elibereazi instantanen levierul de declansare 2 in momentul depisirii valorii reglate, fara ca mecanismul de temporizare si intre in func- fiune. “Bobina 6 in cazul curentilor nominali mici si mijlocii este bobinata, far cca pentre curenti nominali mari este turnatd (600 si 1 200 A pentru relecle tip HB si 600 A pentru relecle tip HK). Bobinele releelor tip HB pin’ la o intensitate nominal de 60 A sint’ provizute cu o rezisten{ de protectie contra supratensinnilor (pentru releele de tip KH pink la 30 A) Caracteristicile tehnice ale releelor primare HB si HK sint prezentate in tabelul 4.89. Cotele de gabarit ale releclor primare tip HB si HK sint prezentate in fig. 4.118 si in tabelul 4.90. in 115 Datele tehnice ale selector primare HB si HK Releul Tip He Frecventa, in Hz 40-00 Intensitetea nominal, i A +) 20-100 10—609 Curentul de blocare ~domeniu de regiaj Cooficiental de revenine | 0.80 | Cureutul masimam ge dursti, in A | 2h Stabilitatea 1a. scurteironit, im A —stabilitate termicd le i = 1s 125%, | = stabilitatea dinamica «** 9007. | Carental de deciansace rapid, in 4. —domenjul de regiaj = eroarea de regiaj Timpul de declansare, in 5: —domeniu ds reglaj i2 50 Hz =eroarea de regiaj Forta de s0¢ $i cursa de declansare + Penta 600 A gi 1200 A x Pentrn.600 4 7** Valoarea maxim; 100000 A . AN18 Cotele de gabarit ale seleclor tip HB si HK. 116 Tabelut 4.90 Cotele de gabarit ale releclor tip HB si HK Tip 8a Curentul nominal | Fig. of 4.118 Indicele de timp [8 = 200, Indicole | curentul nominal | Fig 1| | & | a de ump 4s | é i9—200 wo a8, ae 4.39. Releul primar maximal de curent cu temporizare inde- pendenta tip RPTI Releele primare RPTI se folosesc in instal ii de medie tensiune pink ja 24 EV pentre protectia motoarelor, generatoarelor, transformatoarelor, cablurilor impotriva supracurentilot sau a curentilor de scurtcirenit. Sint romaneasca. de fabricati Caracteristicile tehnice ale releelor RPTI sint prezentate in tabelul 4.91. Cotele de gabarit ale releelor RTPI sint prezentate in fig. 4.119. UT Datele tebnice ale releelor RPTI Curental nominal, in A “16; 25; 40; 63100; 200 ‘fensiupea maxima, in kV 24 Domeninl d= reglaj clansare tempori (12—2)1, Temporizarea reglabild prin mocanism de ovslogerie, ins 03-6 Domenil de reglaj al curentului de suprasarcint on de- clansarea temporizati, in A _B=5) ta Curentul limita dinamic, ta A 106 Tn Costicientul de revenire, hres Nemisul de actionsri Masa, in leg 3 4.40. Relee maximale temporizate de curent tip RSZ2f, RSZ3f (7805 RS) Releele maximale temporizate de curent tip RSZ2f si RSZ3f sint destinate pentru protectia instalatiilor energetice contra suprasarcinilor si curentilor de scurtcircuit, Relecle sint de fabricatie R.D.G. (EAW). Fig. 4.119 Cotele de gabarit ale reteclor tip RPTT. 118 Le i a feel | = rel rel I ) | | | I - LT ti [ets ToT sts [oles bolita) eps hfe] 7 [eis Tett2| Fig. 4.120. Schema de conexi- Fig. 4.121, Schema de conexiuni inte- uni interioare ale _relealtit rioare alle relenini RSZ3f-(7805 Rs}. S224 (7805 1). Relecle RSZ2f asigura protectia pe dona faze tn. timp ce releele RSZ3E asiguré. protectia pe toate cele trei faze. Ambele tipuri necesitd prezenta unei surse de tensiune operative de curent continuu. Schemele de conexiuni interioare ale releelor RSZ2i, RSZ3E sint date fn fig. 4.120, respectiv 4.121 Relecle RSZ2f, RSZ3f au in componenta lor relee de curent de tip RSf (§ 4.9.1) si relee de timp de tip RZf (§ 4.25.2). Im consecintX, caracteristicile tehnice ale acestor relee se regisesc in tabelele 4.20, respectiv 4.64. Cotele de gabarit ale releclor RSZ2f, RSZ3f sint prezentate in fig. 4.122. 441. Relee maximale temporizate de curent tip RSZ2f, RSZ3f (7823 Rs) Relecle maximale temporizate de curent tip RSZ2t si RSZ3f sint desti- nate pentru protectia instalatiilor energetice contra suprasarcinilor si curen- filor de scurtcircuit. Releele sint de fabricatie R.D.G. (EAW) fn variant& imbundita{ita. Relecle RSZ2f asigura protectia pe dou’ faze, in timp ce releele RSZ3f asiguré protectia pe toate cele trei faze. Ambele tipnri necesita prezenta anei sarse de tensinne operativa de curent contintns. 119 Fig, 4.122, Cotele de gaburit ale releclor RSZi, Relecle de timp din cadrul releslor RSZ2£, RSZ3i pot fi alimentate cu ten- Siune operativa 110 V sau 220 V, schimbarea tensiunii operative putind fi efectuati simply, prin schimbarea unor punti. Schemele de conexiuni interioare ale releelor RSZ2f, RSZ3f sint date in fig. 4.123, respectiv 4.124. Releele RSZ2£, RSZ3f au in componenta lor relee de curent de tip RSf (§ 4.9.2.) si relee de timp de tip RZf (§ 4.25.2). fn consecint&, caracteristicile ichnice ale acestor relee se regasesc in tabelele 4.21, respectiv 4.64. Cotele de gabarit ale releelor RSZ2f, RSZ3f sint prezentate in fig. 4.125. va ok r Bo oo ale! releclor RSZ2, RSZS (7823 Ro). 4, 125, Cotele de gabar 4.49, Relee maximale temporizate de curent tip A2T, A3T Releele maximale temporizate de curent tip AZT, A3T sint destinate pentra protectia instalajiilor energetice contra suprasarcinilor si curentilor de cuit. Relecle sint de fabricatie cehoslovact. Releele A2T asiguri: protectia pe dona faze, in timp ce releele A. guri protectia pe toate cele 3 faze. Ambele tipuri necesiti prezen{a unei surse de ténsiune operativi de curent continuu. Schemele de conexiuni interioare ale releelor A2T, A3T sint date in fig. 4.126, respectiv 4.127. : Caracteristicile tehnice ale releclor A2T, A3T sint prezentate in tabelul 4.92. Cotelé de gabarit ale releelor AZ T, A3T sint prezentate in fig. 4.128, 4,43, Relee maximale temporizate de curent AT12, AT 21, AT 31 Releele maximale temporizate de curent ti 2, AT 21, AD 31 stat des- tinate s& asigure protectia instalafiilor cont asarcinilor si curenfilor de scurtcireuit. Releele sint de fabricatie cehoslovact, Cele trei variante asigura protectia pe o faz (AT 12), dow’ faze (AT 21). respectiv irei faze (AT 31). 121 Fig. 4.126. Schenia de conexinni interfoare ale relee- i Bia 19] 0] 21|22| 25]24) Fie i IBA Yor AQT. 224 h ie i | 210. : . fe lat {5 3]4]5le]7lel sal u|ie Fig. 4.127. Schema de conextunt interi- ‘are ale releclor AST. Fig. 4.128. Cotele de gabarit ale releclor AQT, 950. ABT. Tabet 4.92 Datele tehnice ale releclor A2T, A3T Carentul_ nominat, tn \Fehies Siaa 1 Freeventé, in He Se { 40-60 Tonsiuni nominate, ix V estenie 24; 60; 10; 220 Domieniul de reglaj de curent, in A Domeniul de reglaj de timp, ins | Curentul maxim de durati, fn A. Tensiune maxim de durata, in V Corentul timiti tecmic Ia Is, in A Curentul liniitd dinamic, in A | 400- YEbu Consnmul retest: = bobinele de curent, in VA 24 = bodina releului de timp, in W | 20 3 = bodina relewiui intermediar, in A os Caracteristicile de comutare ale contactelor, in A: a) la deschidere pentra 220 V = rolew! de timp {en 2) bj la inchideve —releul de timp t {fos B) —reteul Yutetmodiar % 508 &.8.) al 10 (cs. sau ca) c) de durata <‘releul de timp ‘ 6 (ecm oa) ) 19 (Ge. sau ca) = seleul Tnt2rmediar 4 (ec. sau ca.) c.6. Ui 6.8.) Masa, in ky —A27 aT Schemele de conexiuni interioare ale releelor AT 12, AT 21 si AT 31 sint prezentate in fig. 4.129, 4,130, respectiv 4.131. Caracteristicile tehnice ale releelor AT 12, AT 21 si AT 31 sint prezentate in tabelul 4.93. 123 SSE Cea ed a Fe ad aa Tol ee eT LBL. Schema de conexiuni interioare ale seleului AT21, Aa] ee TAT wo] #7 ww 9 [20] 24 ee [23] 26 a S U4 Tse 17 12 Ts (ole y= ale relenlui ATS1. f Fig. 4.131 Schema de conexian Cotele de gabarit ale releelor AT 12, AT 21 si AT 31 sint prezentate in fig. 4.132 1 4.133 124 Trabelud 4.93 Datele tehnice ale releelor ATI2, AT21 si AT31 Carentul nominal, ta A isa t i Tensiunile operative, in V 0.85 Domenitl de-reglaj al enrentutui, in A (0.8-2.0) In Z Domeniul de reglaj al timpul s (04-3) 40,1 | (05-6) = 02 (1-12) £03 Curentel maxim de durati, i A 25m Corentul de stabilitate termick La 10s, in A | WTn Carentul de stabilitate dina 3-\ 2 5 Consumst retentui | — bobina de curent, in VA | 06 — bobina releulni dé timp, in W | 20 + = bobina retaulni intermediar, in W | 7 | Caraoteristicile de comutarie ate contactetor, Deschidere | Anclansare | Permanont eMigalte £ ) 02 12 1,5 15 us As ty | os 1,2 & 8 6 6 an Le oe es ane Fig. 4.132. tele de gebaiit ale seleulul ATI, 123, = Fig. 4.153. Cotele de gatiarit ale mleclor AT21 gi AT31 4.44, Relee maximale temporizate de curent tip RSZ2g, RSZ3g Releole maximale temporizate de curent tip RSZ2g, RSZ3g sint desti- nate si asigure protectia instaletiilor impotriva suprasarcinilor si curentilor de scnticireuit. Sint de fabricatie germand ARG. Relecle RSZ2g asigurat protectia pe dow’ faze, in timp ce releele RSZ3 g asigurii protectia pe trei faze. Relecle de timp din cadrul releelor RSZ2g, RSZ3g pot fi alimentate cu dout tensiuni operative, schimbarea tensiunii operative putind fi efectuatit simplu, prin schimbarea unor punti. Relewl RS2Z3g are Ia dispozitie dont temporiziri realizate prin dout relee de timp distincte. Releele RSZ2gk si RSZ3gk au la dispozitie dowk trepte de reglaj de curent, ceea ce permite realizarea unei protectii maximale de curent in dou’ trepte:, rapid si temporizata. Schemele de cone:iuni interioare ale releelor RSZ2g, RSZ3z, RSZ2gk RSZ3gk $i si RS2Z3g sint prezentate tn fig. 4.134, 4.135, 4.136. Caracteristicile tebnice ale releelor RSZ (AEG) sint prezentate fn tabelul 4,94. Cotele de gabarit ale releelor RSZ2g, RSZ2gk, RSZ3¢g, RSZ3gk, RS2Z3g sint prezentate in fig. 4.137. 126 ee Se ee Fig. 4.135, Schema de conexiuii mntetivare ale teleclor RSZ2gk. RSZ 3ek. 105. Z7Ae eal |e eV RSTRST#-LO) — Wire, 2°38 Fig. 4.136, Schema de conexiuini inte- Fig. 4157. Cotele de gabarit ale selector rioare ale i RS2Z3g URSZ (AEG). = Tabet! £94 Datele {ehnice ale releclor RSZ (AEG) Gorental nominal, fa A — domeniul de suprasarcin’ <1 = domenial de scurteirouit (normal) @. = domeniul de scurteirouit (variante) _(0=3) sau (70-200) Domenial de reglaj al cusentului, in A 8-2) fy Cocficiontal de 127 Tabelui 4.94 (continaare) Carentul de siabilitate termicd, ja A + = domeniul de suprasaccan’, 8015 = domeniol de scurteircuie | 23% i | 20.0 Carentet de stabilitate dinamics, 4 | : = domeniul de siprasircing 500- YE tu = domentul de seurteircaie | 100- V2 Tn Coasimal releuhui | . 1 — bobina de curent, in Va. 1,5 PRSZ 2\3) gy 2,1 [RSZ 2(3) Ie} = bobina selevlui de timp, in W 15 ‘Tensiunite operative, in ¥ 12724— 120/250 Tensivnea taxi’ de durati, ta V ! Liv Caracteristicile de comutatie ale | fnekidere | Besmanent Deschidere contactelor le 220 V, A | | os ER= 75 | cos p= OA Pee es — Wa, Be | =i, ty <4 Tncerearea rigidititit dlctectrice fa 50 Hz, timp de 1 min, in V 2 500 445. Relee directionale din seria RBM 170 — 270 Roleele directionale din seria RBM se utilizeazt pentru stabilirea sen- sului de circulafie al puterii in cadrul schemelor de protectie. Condifiile de medin sint: “ — temperatura: — 20°C la + 40 —umiditate relativa: 809, : — altitudine: 1000 m. Releele directionale din seria RBM 170 aw un singur contact normal deschis, in timp ce releele directionale din seria RBM 270 au dou’ contacte normal deschise fn circuitul bobinelor de tensiune ale releclor RBM 171 — 271 stat inseriate rezistente reglabile pentru schimbarea unghiului de sensibilitate maxima a releului, in circuitele bobinelor de tensiune ale releelor RBM 177-277 si RBM 178—278 sint tnseriate rezistente reglabile si condensatoare pentru schim- barea unghiului de sensiblitate maxima a relealui, 128 Schemele de conexiuni inte- Hioare ale releslor directionale din OS] PLO setia RBM 170—270 sint redate ® fn fig. 4.138. Fiecare relea RBM 170—270 ors se executi ta dowd variante, in fanctie de curentul nominal al ae oA bobinei de curent. Relecle pentra V SAau indicele 1, iar releele pentra _@ 1 A au indicele 2. a Caracteristicile diverselor va- Tiante ale releelor directionale @ mm _| din seria RBM 170-270 sint . prezentate in tabelul 4.95. Q c o cure Datele de bobinaj ale relec- lor directionale din seria RBM. ° d 170270 stat prezentate in tabe- Fis. 4198, Sctiemete de concziuni intorionre ale releelor directionale din seria RBM 170-270. ul 4.96 4~RBM 278; 6— RBM 271; o—RBM 178; ¢— RB IT Tabelul 4.95 Caracteristieile variantelor seleelor ditectionale din seria RBM170—270 «| (Upehial ee | Puterea Puterea ‘Curenta: sexisibil aioe Numéinil | & ee vs | eee eee : natitija en oe | | RBMLI77/1 1 5 s | 3 RBM17/2 fer 3 a6 28 iy Ne Lwira REM.26/1 artis i xo | ean ; ie A an : 5 4 ie : 2 3 ; o : o x 129