Sunteți pe pagina 1din 42

FIA DISCIPLINEI

1.Date despre program


1.1Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Matematic i Informatic / Informatic
Informatic
Master
Inteligenta Artificiala si Calcul Distribuit

2.Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Proiectarea sistemelor software
2.2 Titularul activitilor de curs
Mndru Cristina
2.3 Titularul activitilor de seminar
Mndru Cristina
2.4 Anul de studiu I I
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
100
3.8 Total ore pe semestru

42

3.9 Numrul de credite

4.Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene
Modelare UML, cunoasterea fundamentelor ingineriei software

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sala cu proiector

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Sala cu calculatoare

Op

1
14
ore
40
15
35
5
5

6.Competenele specifice acumulate


Cunoasterea conceptelor si principiilor proiectarii de software si capacitatea de a le aplica
Capacitatea de a analiza si proiecta sisteme software pe baza de cerinte date
Comp
etene
Capacitatea de a intelege si de a realiza modele UML ale sistemelor software
profes Capacitatea de a oferi consultanta in utilizarea de instrumente de proiectare
ionale
Capaciti de baz pentru aplicarea unui proces de analiz i proiectare a sistemelor software de
dificultate medie.
Capacitatea de a comunica verbal si in scris pe teme profesionale cu specialisti in domeniul
informaticii
Comp
Capacitatea de a lucra individual si in echipa intr-un context interdisciplinar si de a respecta normele
etene
transv de etica specifice domeniului
Capacitatea de a se familiariza cu noi concepte si de a se adapta rapid la noile tehnologii ce apar in
ersale
domeniul informaticii

7.Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul
nsuirea fundamentelor proiectrii sistemelor software si dobandirea unei experiente
general al disciplinei initiale in proiectarea de sisteme software.
7.2 Obiectivele
Studiul conceptelor i principiilor de proiectare a sistemelor software.
specifice
Studiul unor metodologii de proiectare a sistemelor software
Crearea de deprinderi de analiz i capaciti de dezvoltare de proiecte software din seturi
date de cerine.
Instruire n utilizarea instrumentelor specifice i n aplicarea procesului de proiectare de
software.

8.Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaii
Analiza sistemelor software. Concepte si principii.
Expunere sistematica, exemple. 4 ore
Proiectarea sistemelor software. Concepte si principii.
Expunere sistematica, exemple, 10 ore
Proiectare arhitectura, date, componente, interfete
studii de caz, analize critice.
Analiza si proiectarea aplicatiilor Web. Limbajul WebML Expunere sistematica, exemple, 8 ore
si instrumentul WebRatio.
studii de caz, analize critice.
Proiectarea si utilizarea de componente reutilizabile si de
Expunere sistematica, exemple, 6 ore
servicii Web.
studii de caz, analize critice.
D. Budgen, Software Design, second ed., Addison-Wesley, 2004.
R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioners Approach, sixth ed., McGraw-Hill, 2004.
Pankaj Jalote, An Integrated Approach to Software Engineering, Third Edition, Springer, 2005, capitolele 4,6,7,8,
(9,10)
E.Gamma, R.Helm, R.Johnson, J.Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software,
ISBN 978-0201633610, Addison Wesley Professional, 1994
Tom Pender, UML Bible, John Wiley & Sons, 2003
IEEE Std 1016-1998, IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions, IEEE, 1998.
http://www.webml.org
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaii
Studiul cerintelor si realizarea modelului functional
Expunerea metodei si
2 ore
conversatii. Activitate practica
individuala.

Realizarea modelului analiza

Expunerea metodei si
conversatii. Activitate practica
individuala.
Expunerea metodei si
conversatii. Activitate practica
individuala.

Realizarea modelului proiect

4 ore

8 ore

Bibliografie
https://sites.google.com/site/psswcm

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Activitatea de laborator urmeaza o metodologie de proiectare bazata pe AUP (Agile Unified Proces).
Proiectarea sistemelor software este esentiala in orice model de proces de dezvoltare de software, deci
necesara in orice firma de dezvoltare de software.

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere
din nota final

Lucrare scrisa

50%

10.4 Curs
Cunoasterea problematicii expuse si
discutate la curs
10.5 Seminar /
laborator

Realizarea unui proiect software, compus


Verificare teme
50%
din modelul functional, modelul analiza si
modelul proiect, pe baza de cerinte date.
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea noiunilor fundamentale de teorie. Realizarea analizei i proiectrii unei aplicaii software prin
care s se dovedeasc cunoaterea elementelor de baz ale acestui proces.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timisoara


Matematic i Informatic/ Informatic
Informatic
Master
Inteligen artificial i calcul distribuit

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Calcul neuronal i calcul evolutiv
2.2 Titularul activitilor de curs
Zaharie Daniela
2.3 Titularul activitilor de seminar
Zaharie Daniela
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei oblig

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
108
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numrul de credite
5

1
14
ore
20
20
56
6
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

Inteligena Artificial, Calcul Numeric, Programare, Probabiliti i Statistic


4.2 de competene

Cunotine de calcul numeric, statistic i inteligen artificial la nivel de licen


i abiliti de programare

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sala de curs

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Sala de laborator dotat corespunztor

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


capacitatea de identifica modelul de reea neuronal i/sau variant de tehnica evolutiv
adecvat rezolvrii unei probleme
abilitatea de a implementa i testa un sistem bazat pe reele neuronale i/sau algoritmi
evolutivi
abilitatea de a rezolva o problema concret folosind reele neuronale i/sau algoritmi
evolutivi

Capacitatea de a desfura activitate de cercetare i de a elabora rapoarte de cercetare pe o


tematic dat
Capacitatea de a lucra n echip

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea cu tehnici i metode specific calculului inteligent
7.2 Obiectivele specifice

Furnizare de cunotine privind modele neuronale, evolutive,


metaeuristici inspirate de natur i metode hibride
Furnizare cunotine privind tehnici adecvate pentru diferite clase
de probleme: clasificare, aproximare, predicie, optimizare
(inclusiv optimizare multicriterial, multimodal, dinamic)

8. Coninuturi
8.1 Curs
C1. Introducere n calculul inteligent. Calculul inteligent si
rezolvarea problemelor. Specificul calculului neuronal. Specificul
calculului evolutiv. Metaeuristici inspirate de natur.
C2. Reele neuronale feedforward cu antrenare supervizat.
Problematica clasificrii i a aproximrii funciilor. Proiectarea
reelelor feedforward (arhitectura, functionare, algoritmul
BackPropagation). Retele RBF (arhitectura, functionare, algoritmi
de invatare). Clasificatori bazai pe vectori support (Support
Vector Machines).
C3. Reele neuronale feedforward cu antrenare nesupervizat.
Specificul antrenrii nesupervizate. Arhitecturi i algoritmi de
antrenare pentru: gruparea datelor, discretizare vectorial,
identificare componentelor principale, mapare topologic (reele
Kohonen).
C4. Rezolvarea problemelor de optimizare cu reele neuronale.
Modelul Hopfield. Proprieti de stabilitate i funcii Liapunov.
Exemple de probleme de optimizare rezolvabile cu reele

Metode de predare
Prelegere,
exemplificare

Observaii
2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

neuronale. Formularea neuronal a problemelor de optimizare.


Problema minimelor locale i particularitile variantelor
stohastice.
C5. Algoritmi de cutare aleatoare (algoritmi aleatori de
descretere, convergena, deficiene). Algoritmi de tip Simulated
Annealing (structura, convergena, aplicabilitatea la antrenarea
reelelor neuronale, detalii privind implementarea).
C6. Algoritmi genetici. Structura generala. Codificarea spatiului de
cautare. Construirea functiei de adecvare. Operatori genetici:
selectie, incrucisare, mutatie. Parametrii de control.
C7. Strategii evolutive. Structura generala. Operatori specifici.
Determinarea parametrilor de control. Variante de strategii
evolutive. Aspecte teoretice. Studiul experimental al strategiilor
evolutive. Aplicatii. Diferente intre algoritmii genetici si strategiile
evolutive.
C8. Programare evolutiva. Codificarea elementelor populatiei.
Functie de adecvare. Operatori de mutatie. Aplicatii in optimizare.
Programare genetica. Codificarea elementelor populatiei. Functie
de adecvare. Operatori specifici. Aplicatii in regresia simbolica.
C9. Modele paralele si distribuite in calculul evolutiv. Eficienta
calculului evolutiv. Modele paralele ale calculului evolutiv (naiv,
master-slave, insular, celular). Exemple de implementari paralele si
distribuite.
C10. Proiectarea evolutiva a retelelor neuronale. Determinarea
evolutiva a ponderilor. Determinarea evolutiva a arhitecturii:
codificare directa/indirecta. Determinarea evolutiva a regulilor de
invatare.
C11. Optimizare multi-criteriala/multi-modala/dinamica cu
algoritmi evolutivi. Specificul problemelor de optimizare multicriteriala (nedominare, optim in sens Pareto). Tehnici apriori:
agregarea functiilor obiectiv. Tehnici aposteriori: VEGA, NSGA,
SPEA. Metrici pentru evaluarea metodelor. Aplicatii. Tehnici de
identificare a optimelor multiple. Particularitatile optimizarii
dinamice. Tehnici specifice optimizarii dinamice (hipermutatie,
imigranti aleatori, memorie implicita vs. explicita, limitarea
duratei de viata a elementelor).
C12-C13. Alte tehnici inspirate de natura. Modelul coloniilor de
furnici (principiul general, rolul feromonilor, rezolvarea problemei
comis-voiajorului). Modelul ansamblurilor de particule (sursa de
inspiratie, structura generala, rolul parametrilor, aplicatii in
optimizare si clustering). Modelul sistemului imunitar ( sisteme
imunitare biologic, sisteme imunitare artificiale, aplicatii in
optimizare si in securitatea calculatoarelor) . Modelul roiului de
albine.
C14. Clase de aplicatii. Aplicatii in planificare (planificarea
taskurilor). Aplicatii in bioinformatica (predictia structurii
proteinelor). Aplicatii in prelucrarea imaginilor (clasificare).
Aplicatii in analiza datelor (extragere reguli din date).
Bibliografie

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

Prelegere,
exemplificare

4 ore

Prelegere,
exemplificare

2 ore

1. Ansari, N., Hou, E.; Computational Intelligence for Optimization, Kluwer, 1997
2. Back T, Fogel D.B, Michalewicz Z.; Evolutionary Computation I. Basic Algorithms and Operators, IOP
Publ., 2000
3. Back T, Fogel D.B, Michalewicz Z.; Evolutionary Computation II. Advanced Algortihms and Operators,
IOP Publ., 2000

4. Coello C.A., van Veldhuizen D.A., Lamont, G.B.; Evolutionary Algorithms for Solving Multi-objective
Problems, Kluwer, 2002
5. A. Engelbrecht Computational Intelligence. An Introduction, 2007
6. Mitchell M., An introduction to genetic algorithms, 1996.
7. D. Zaharie - Calcul neuronal si calcul evolutiv, suport de curs in format electronic
(http://www.info.uvt.ro/~dzaharie/cne2013/curs)
8.2 Seminar / laborator
L1. Probleme de clasificare . Date de test pentru metode de invatare
automata (Machine Learning Repository) . Familiarizare cu Scilab i
platforma Weka pentru explorarea datelor
L2. Probleme de aproximare si predictie (predictia cursului valutar)

Metode de predare
Problematizare, dialog

Observaii
2 ore

Problematizare, dialog

2 ore

L3. Probleme de analiz a datelor (grupare, mapare topologic)

Problematizare, dialog

2 ore

L4. Probleme de optimizare combinatoriala (problema comis


voiajorului). Optimizare cu algoritmi genetici si strategii evolutive.

Problematizare, dialog

2 ore

L5. Programare genetica. Proiectarea evolutiva a retelelor neuronale.

Problematizare, dialog

2 ore

L6. Optimizare multicriteriala/multi-modala/dinamica.

Problematizare, dialog

2 ore

L7. Ant Colony Optimization. Particle Swarm Optimization.

Problematizare, dialog

2 ore

Bibliografie
1. http://web.info.uvt.ro/~dzaharie/cne2013/lab

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul este n concordan cu structura cursurilor similare de la alte universiti i acoper aspectele
fundamentale utilizrii reelelor neuronale i a algoritmilor evolutivi n rezolvarea problemelor provenite
din diferite domenii aplicative.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

Cunoaterea principalelor modele de reele neuronale i


algoritmi evolutivi
Identificarea corect a instrumentului adecvat din
domeniul calculului neuronal si evolutiv pentru
rezolvarea unei probleme concrete

10.5 Seminar
/ laborator

Utilizarea unor instrumente softwate adecvate si


implementarea retelelor neuronale si a algoritmilor

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris n
sesiunea de
examene
Prezentarea unui
proiect

10.3 Pondere
din nota final
20%

Aplicatii si teme de
laborator

20%

60%

evolutivi
10.6 Standard minim de performan
cunoasterea notiunilor fundamentale referitoare la calculul inteligent
cunoasterea principalelor tipuri de retele neuronale si de algoritmi evolutivi
capacitatea de a rezolva probleme utiliznd reele neuronale sau algoritmi evolutivi
abilitate in utilizarea unor simulatoare de retele neuronale si a unor biblioteci destinate calculului
evolutiv

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest Timisoara


Matematica si Informatica
Informatica
Informatica
Master
Iacd, iaste

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Sisteme autonome cu compenente degradabile
2.2 Titularul activitilor de curs
Cicortas Alexandru
2.3 Titularul activitilor de seminar
Cicortas Alexandru
2.4 Anul de studiu 2
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
e
2.7 Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 52
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
50
3.8 Total ore pe semestru

182

3.9 Numrul de credite

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

1
14
ore
20
30
40
10
20

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


analiza si proiectarea sistemelor complexe si a componentelor acestora
dezvoltarea de componente software si integrarea lor in sisteme
analiza si solutionarea exceptiilor
utilizarea ontologiilor si a sistemelor multi agent
Comp
etene
profes
ionale

Dezvoltarea capacitatii si abilitatilor de analiza a proceselor din diferite domenii


Dezvoltarea abilitatilor de a lucra in echipa
Posibilitatea de a comunica, coopera si lucra in echipe multi disciplinare

Comp
etene
transv
ersale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea capacitatii de a analiza sisteme complexe
elaborarea de componente software sub forma de servicii
integrarea in sistem
7.2 Obiectivele specifice
Analiza comportatii componentelor
identifcarea exceptiilor si tratarea lor
dezvoltarea de ontologii

8. Coninuturi
8.1 Curs
Complexitate, sisteme complexe, exemple
Componente, identificarea lor, comportare
Comunicare si cooperare, protocolae de
comunicare
Analiza defectarii, izolarea si controlul
defectarii
Metode pentru diagnosticarea defectarii
Siguranta in functionare, functiuni,
cerinte, predictii, modelare
Interactiunea
Comportare similara, incoluirea

Metode de predare
prezentare
Prezentare, exemple
Prezentare
Prezentare
Prezentare, exemple
Prezentare
Prezentare, exemple
Prezentare, exemple

Observaii

componentelor defecte
Autonomia, specificitati pentru sisteme si Prezentare, exemple
componente
Prezentare
Ontologii, sisteme multi agent
Identificarea cerintelor pentru instrumente Prezentare, exemple
specifice
Prezentare, exemple
Proiectarea serviciilor
Prezentare, exemple
Integrarea instrumentelor in sisteme
software
Structurarea cunostintelor, ontologii
Pezentare, exemple
Bibliografie
1.Rolf Isermann, Fault-Diagnosis Systems, An Introduction from Fault Detection to Fault
Tolerance, http://www.silviosimani.it/isermann-FDI-2006.pdf
2. Markus Hertzman, Rickard Nilsson, Survey and Evaluation of Diagnostic Tools, 2008,
http://www.fs.isy.liu.se/Publications/MSc/08_EX_4100_RN.pdf
3.Fault Detection and Isolation (FDI) and
Fault Tolerant Control (FTC), http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/64/74/64/PDF/gehin_texte.pdf
4. Cluster and Complex System Design Issues, Richard Elling, Tim Read, 2001
http://www.sun.com/blueprints/1101/clstrcomplex.pdf
5. Model-Based Design and Qualification of Complex Systems
http://www.cds.caltech.edu/~murray/wiki/ModelBased_Design_and_Qualification_of_Complex_Systems
6. Modularity in the Design of Complex Engineering Systems, Carliss Y. Baldwin, Kim B. Clark
http://www.people.hbs.edu/cbaldwin/DR2/BaldwinClarkCES.pdf
7.Complex Systems Tutorial, J.Buria
http://eldar.cz/cognition/complex
8. Andreas Gregoriades Alistair Sutcliffe, Workload prediction for improved design and
reliability of complex systems, Reliability Engineering and System Safety 93 (2008) 530549
9.Michael Luck, Peter McBurney and Chris Preist, Agent Technology: Enabling Next
Generation Computing, A Roadmap for Agent-Based Computing
8.2 Seminar / laborator
1. Exemple de sisteme complexe
2.Identificarea coponetelor si a
comportarii lor
3.Cooperarea
4.Comunicarea si protocolale
4.Identificarea defectiunilor si analiza
lor
6.Proiectarea unui sistem de
monitorizare a comportarii
7.Proiectarea serviciilor
8.Integrarea, baza pentru evolutie
9.Proiectarea ontologiei
10. Sistem multi agent in sistem
complex
11.Reutilizarea si reingineria aplicatie
12-14 Prezentare proiecte

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
aceeas ca si pentru curs

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
exam
scris
20%

10.5 Seminar / laborator proiect


prezentare
Activ lab elab module
implementare
10.6 Standard minim de performan
Functionaltati pentru componente in sisteme complexe

Data completrii 30.09.14

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

50%
30%

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

1.1 Instituia de nvmnt superior

Matematica si Informatica / Informatica

1.2 Facultatea / Departamentul


1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Informatica
Master
IACD, IS, IASTE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Programamre logica si functionala avansata
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. Dr. Viorel Negru
2.3 Titularul activitilor de seminar
Prof. Dr. Viorel Negru
2.4 Anul de studiu I IS, IASTE; II IACD 2.5
1 2.6 Tipul de E
2.7 Regimul
Semestrul
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
73
3.8 Total ore pe semestru
115
3.9 Numrul de credite
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

Logica, AI
4.2 de competene

Programare Lisp, Prolog

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Obl /
IASTE Opt

1
14
ore
20
14
14
5
16
4

- abilitatea de a descrie algoritmic metoda si de a analiza corectitudinea si eficienta algoritmului


- abilitatea de a implementa si testa algoritmii utilizand conceptele programarii logice si functionale
avanasate

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


- abilitatea de a identifica metoda de rezolvare a unei probleme complexe

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Prezentarea unor elemente avansate de programare functionala
(inchideri lexicale, macrouri, structuri abstracte de date)
Prezentarea unor modalitati de rezolvare a problemelor asociate
cu sisteme de constrangeri formulate in diverse domenii de
calcul: domenii finite, termeni aritmetici reali, rationali,
polinoame.
7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea de aplicatii practice in cateva din limbajele de calcul


functional si logic cu contrangeri mai importante.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
C1. Notiuni de baza de programare functionala Slide-uri
si logica
C2-3. Tehnici avansate in Lisp.
C4-5. Inchideri lexicale si abstractrizare date
C6-7. Continuare. Aplicatii.
C8. Notiuni de bza dep rogramare logica
C9-10.
Probleme
de
satisfacere
a
constrangerilor (CSP). Limbaje de modelare a

Observaii

problemelor si de specificare a constrangerilor


C11-12. Cautarea unei solutii pe domenii
finite(generate&test, standard backtracking,
forward
checking,
lookahead,
partial
lookahead). Solutii optimale (forme de cautare
branch and bound)
C13-14. Programare logica cu constrangeri

8.2 Seminar / laborator


Aplicatii in Prolog, Oz, CLP, Lisp, Scheme.

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
1. B. Buchberger, G. Collins, R. Loos - Computer algebra and Symbolic Computation, Springer Verlag, 1983
N. C. Heinze, J. Jaffar, C. Michailov, P. J. Stuckey,
2. R. H. C. Yap - The CLP($\cal R$) Programmers Manual, version 1.2,
3. Dept. of Computer Science, Monash University, 1992. P. Van Hentenryck - Constraint Satisfaction in
Logic Programming, M.I.T. 1989
4. T. Muller, K. Popov,C. Schulte, J. Wurtz Constraint Programming in Oz, DFKI Oz Documentation Series,
1995
5. C. Muscalagiu - Introducere in programarea logica si limbajele de programare logica, Ed. Univ.
"A.I.Cuza" Iasi, 1996
6. Bratko - PROLOG. Programming for Artificial Intelligence, Addison Wesley, third edition, 2001
7. St. Trausanu-Matu - Programare in LISP. Inteligenta artificiala si web semantic, Ed. POLIROM, 2004
8. P. Graham - ANSI Common Lisp, Prentice Hall, 1996
9. P. Graham - On Lisp. Advanced techniques for Common Lisp, Prentice Hall, 1994.
10. D. Friedman, M. Wand, C. Hayes - Essentials of Programming Languages, second edition, MIT, 2001.
11. Grillmeyer - Exploring Computer Science with Scheme, Springer, 1997.
12. B. Harvey, M. Wright - Simply Scheme. Introducing Computer Science, second edition, MIT, 1999.
13. H. Abelson, G.J. Sussman, J. Sussman - Structure and Interpretation of Computer Programs, Second
edition, MIT, 1996.
14. C. Queinnec - Les Langages Lisp, InterEditions, 1994.
15. http://pauillac.inria.fr/~diaz/gnu-prolog/
16. http://www.prologia.fr/
17. http://web.info.uvt.ro/~cizbasa/lisp/
18. http://web.info.uvt.ro/~cizbasa/prolog/

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
Verificarea cunostintelor teoretice si
practice
Verificare periodica cunostinte curs

10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

Se vor verifica temele de laborator si


a temele de casa

10.2 Metode de evaluare


Examen scris / Proiect /
Refera sinteza
Teste, Teme
]
Teste pe calculator;
Evaluare teme

10.3 Pondere din


nota final
50%
20%
]
30%

10.6 Standard minim de performan


Curs: Capacitatea de a intelege conceptele de baza ale programarii functionale si logice. Capacitatea de a
intelege principiile programarii bazate pe constrangeri
Laborator: rezolvarea de probleme de nivel mediu

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

1.1 Instituia de nvmnt superior

Matematica si Informatica / Informatica

1.2 Facultatea / Departamentul


1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Informatica
Master
IACD, IS, IASTE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Programamre logica si functionala avansata
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. Dr. Viorel Negru
2.3 Titularul activitilor de seminar
Prof. Dr. Viorel Negru
2.4 Anul de studiu I IS, IASTE; II IACD 2.5
1 2.6 Tipul de E
2.7 Regimul
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
73
3.8 Total ore pe semestru
115
3.9 Numrul de credite
5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Logica, AI
4.2 de competene

Programare Lisp, Prolog

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Obl /
IASTE Opt

1
14
ore
20
14
14
5
16
4

- abilitatea de a descrie algoritmic metoda si de a analiza corectitudinea si eficienta algoritmului


- abilitatea de a implementa si testa algoritmii utilizand conceptele programarii logice si functionale
avanasate

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


- abilitatea de a identifica metoda de rezolvare a unei probleme complexe

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Prezentarea unor elemente avansate de programare functionala
(inchideri lexicale, macrouri, structuri abstracte de date)
Prezentarea unor modalitati de rezolvare a problemelor asociate
cu sisteme de constrangeri formulate in diverse domenii de
calcul: domenii finite, termeni aritmetici reali, rationali,
polinoame.
7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea de aplicatii practice in cateva din limbajele de calcul


functional si logic cu contrangeri mai importante.
8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
C1. Notiuni de baza de programare functionala Slide-uri
si logica
C2-3. Tehnici avansate in Lisp.
C4-5. Inchideri lexicale si abstractrizare date
C6-7. Continuare. Aplicatii.
C8. Notiuni de bza dep rogramare logica
C9-10.
Probleme
de
satisfacere
a
constrangerilor (CSP). Limbaje de modelare a

Observaii

problemelor si de specificare a constrangerilor


C11-12. Cautarea unei solutii pe domenii
finite(generate&test, standard backtracking,
forward
checking,
lookahead,
partial
lookahead). Solutii optimale (forme de cautare
branch and bound)
C13-14. Programare logica cu constrangeri

8.2 Seminar / laborator


Aplicatii in Prolog, Oz, CLP, Lisp, Scheme.

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
1. B. Buchberger, G. Collins, R. Loos - Computer algebra and Symbolic Computation, Springer Verlag, 1983
N. C. Heinze, J. Jaffar, C. Michailov, P. J. Stuckey,
2. R. H. C. Yap - The CLP($\cal R$) Programmers Manual, version 1.2,
3. Dept. of Computer Science, Monash University, 1992. P. Van Hentenryck - Constraint Satisfaction in
Logic Programming, M.I.T. 1989
4. T. Muller, K. Popov,C. Schulte, J. Wurtz Constraint Programming in Oz, DFKI Oz Documentation Series,
1995
5. C. Muscalagiu - Introducere in programarea logica si limbajele de programare logica, Ed. Univ.
"A.I.Cuza" Iasi, 1996
6. Bratko - PROLOG. Programming for Artificial Intelligence, Addison Wesley, third edition, 2001
7. St. Trausanu-Matu - Programare in LISP. Inteligenta artificiala si web semantic, Ed. POLIROM, 2004
8. P. Graham - ANSI Common Lisp, Prentice Hall, 1996
9. P. Graham - On Lisp. Advanced techniques for Common Lisp, Prentice Hall, 1994.
10. D. Friedman, M. Wand, C. Hayes - Essentials of Programming Languages, second edition, MIT, 2001.
11. Grillmeyer - Exploring Computer Science with Scheme, Springer, 1997.
12. B. Harvey, M. Wright - Simply Scheme. Introducing Computer Science, second edition, MIT, 1999.
13. H. Abelson, G.J. Sussman, J. Sussman - Structure and Interpretation of Computer Programs, Second
edition, MIT, 1996.
14. C. Queinnec - Les Langages Lisp, InterEditions, 1994.
15. http://pauillac.inria.fr/~diaz/gnu-prolog/
16. http://www.prologia.fr/
17. http://web.info.uvt.ro/~cizbasa/lisp/
18. http://web.info.uvt.ro/~cizbasa/prolog/

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
Verificarea cunostintelor teoretice si
practice
Verificare periodica cunostinte curs

10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

Se vor verifica temele de laborator si


a temele de casa

10.2 Metode de evaluare


Examen scris / Proiect /
Refera sinteza
Teste, Teme
]
Teste pe calculator;
Evaluare teme

10.3 Pondere din


nota final
50%
20%
]
30%

10.6 Standard minim de performan


Curs: Capacitatea de a intelege conceptele de baza ale programarii functionale si logice. Capacitatea de a
intelege principiile programarii bazate pe constrangeri
Laborator: rezolvarea de probleme de nivel mediu

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea de Vest Timisoara


Facultatea de Matematica si Informatica
Departamentul de informatica
Informatica
MASTER
IACD, IS, IASTE

Practica de cercetare

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de seminar
Prof. Dr. Negru Viorel
2.4 Anul de studiu 2
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numrul de credite

140
112
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

3
3
ore
50
100
30
20
2

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Cognitive :
Specializarea pe anumita tematica legata de lucrarea de dizertatie
Dobandirea de abilitati pentru realizarea unei activitati de cercetare
Tehnice :.

Insusirea cunostintelor tehnice necesare pentru realizarea prototipurilor ce insotesc lucrarea de


dizertatie sau rapoartele de cercetare

Competene
transversale

Afectiv valorice:
Sentimentul de stapinire a unei anumite tematici de specialitate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

Bibliografie

8.2 Seminar / laborator


1. Documentare privind proiectele de
cercetare
ale
echipei
departamentului
2. Documentare
privind
tematica
lucrarii de dizertatie
3. Dezvoltarea de prototipuri software
pentru proiectele de cercetare sau
lucrarea de dizertatie
4. Testarea
prototipurilor
si
compararea cu cele existente
5. Elaborarea de referate care contin
descrierea starii de fapt in domeniul
de studio
6. Elaborarea de rapoarte privind

Metode de predare

Observaii

contributiilor originale
Bibliografie
1. Documentele proiectelor de cercenare curente ale departamentului
2. Carti de specialitate in domeniul ales de studiu, disponibile la biblioteca departamentului
3. Articole si studii disponibile prin Biblioteca centrala universitara
4. Articole si studii disponibile electronic

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din


nota final

10.4 Curs
10.5 Seminar /
laborator

- raspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea


finala)
- activitatile gen teme/referate/eseuri/
traduceri/proiecte etc

10%
90%

10.6 Standard minim de performan


Elaboarea unui raport asupra starii de fapt in domeniul studiat - nota 5
Avansarea starii de fapt prin contributii originale
- nota 10

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

SYLLABUS

1. Program data
West University of Timisoara

1.1 University
1.2 Faculty / Department

Faculty of Mathematics and Computer Science / Computer Science


Dept.

1.3 Chair
1.4 Study domain
1.5 Cycle
1.6 Study program

2. Course data
2.1 Cource name
2.2 Teacher - course
2.3 Teacher seminar / lab.
2.4 Study year
I IACD, AIDC, IS

Computer Science
Master
AIDC, IACD

Techniques for Scientific Research


Prof. Dr. Tudor Jebelean
Prof. Dr. Tudor Jebelean
2.5
1 2.6
E
Semester
Evaluation
type

2.7 Course
type

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
73
3.8 Total ore pe semestru
115
3.9 Numrul de credite
5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Logic
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)

Compulsory

1
14
ore
20
14
14
5
16
4

5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Formalizing mathematical statements, understanding formal text, and constructing logical proofs.
Prepare and deliver scientific talks, scientific papers, articles and textbooks, find and study relevant
scientific material, efficiently participate at scientific events.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Aquire the abilities of formalizing mathematical statements,
understanding formal text, and constructing logical proofs.
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs
Chapter 1. Proof Training.
1. Basis of mathematical logic, syntax,
semantics.
2. Proof methods in mathematical logic,
the natural proof style.
3. Proof situations, the main proof
inference rules.
4. Examples from propositional logic.
5. Examples from predicate logic.
6. Construction of a simple theory:
defining equivalence relations and

Train and learn how to prepare and deliver scientific talks,


scientific papers, articles and textbooks, how to find and study
relevant scientific material, how to efficiently participate at
scientific events.

Metode de predare
Slide-uri

Observaii

partitions.
7. Equivalence relations and partitions:
main properties.
8. Algorithmic examples: sum, reverse,
sorting.
Unification: the logic and the algorithmic
approach.
Chapter 2. Scientific Communication.
1. Writing scientific papers: the main parts
of an article.
2. Writing scientific papers: structuring the
contents.
3. Preparation and delivery of a scientific
presentation.
4. Finding and studying the literature
relevant for a specific topic.
Efficient participation at conferences. Types of
scientific cooperation.

8.2 Seminar / laborator


VI.2. Exercises (if applicable)

Metode de predare

Observaii

VI.3. Laboratory sessions (if applicable)


VI.4. Topics for projects (if applicable)
Bibliografie
Bruno Buchberger Thinking, Speaking, Writing. Manuscript RISC-Linz, 1990

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


Exam, collocutional exam, periodic
verification

10.2 Metode de
evaluare
Written examination.

10.3 Pondere din nota


final
100%

10.5 Seminar /
laborator
10.6 Standard minim de performan
general understanding of the material, ability to answer 50% of the questions.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea de Vest Timisoara


Facultatea de Matematica si Informatica
Departamentul de informatica
Informatica
MASTER
IACD, IS

Practica de cercetare si de elaborare a lucrarii de dizertatie

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de seminar
Prof. Dr. Negru Viorel
2.4 Anul de studiu 2
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
140
3.8 Total ore pe semestru
112
3.9 Numrul de credite
15
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

8
8
ore
50
100
30
20
2

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Cognitive :
Specializarea pe anumita tematica legata de lucrarea de dizertatie
Dobandirea de abilitati pentru realizarea unei activitati de cercetare
Tehnice :.

Insusirea cunostintelor tehnice necesare pentru realizarea prototipurilor ce insotesc lucrarea de


dizertatie sau rapoartele de cercetare

Competene
transversale

Afectiv valorice:
Sentimentul de stapinire a unei anumite tematici de specialitate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

Bibliografie

8.2 Seminar / laborator


1. Documentare privind proiectele de
cercetare
ale
echipei
departamentului
2. Documentare
privind
tematica
lucrarii de dizertatie
3. Dezvoltarea de prototipuri software
pentru proiectele de cercetare sau
lucrarea de dizertatie
4. Testarea
prototipurilor
si
compararea cu cele existente
5. Elaborarea de referate care contin
descrierea starii de fapt in domeniul
de studio
6. Elaborarea de rapoarte privind
contributiilor originale

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
1. Documentele proiectelor de cercenare curente ale departamentului
2. Carti de specialitate in domeniul ales de studiu, disponibile la biblioteca departamentului
3. Articole si studii disponibile prin Biblioteca centrala universitara
4. Articole si studii disponibile electronic

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din


nota final

10.4 Curs
10.5 Seminar /
laborator

- raspunsurile la examen/colocviu ( evaluarea


finala)
- activitatile gen teme/referate/eseuri/
traduceri/proiecte etc

10%
90%

10.6 Standard minim de performan


Elaboarea unui raport asupra starii de fapt in domeniul studiat - nota 5
Avansarea starii de fapt prin contributii originale
- nota 10

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timisoara


Matematic i Informatic/ Informatic
Informatic
Master
Inteligen artificial i calcul distribuit

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Seminar stiintific
2.2 Titularul activitilor de curs
Zaharie Daniela
2.3 Titularul activitilor de seminar
Zaharie Daniela
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei opt

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
0
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
0
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
168
3.8 Total ore pe semestru
210
3.9 Numrul de credite
7
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Nu e cazul
4.2 de competene

Abiliti de documentare i elaborare de rapoarte de cercetare

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Sala de laborator dotat corespunztor

3
42
ore
0
56
100
6
6

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Capacitatea de a desfura activitate de cercetare i de a elabora rapoarte de cercetare pe o
tematic dat din domeniul informaticii

abilitatea de a pregti o prezentare cu caracter tiinific


abilitatea de a-i susine oral ideile si de a participa la dezbateri de idei
abilitatea de a se incadra in timpul alocat unei prezentari

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea cu tehnici i metode specifice biostatisticii i
bioinformaticii

7.2 Obiectivele specifice

Furnizare cunotine privind conceptele din biologia


computaional i prelucrarea datelor biologice
Prezentare metode statistice de analiz a secvenelor ADN i a
secvenelor de aminoacizi
Prezentare algoritmi de identificare abloane n secvene
biologice, aliniere secvene biologice, construire arbori
filogenetici, predicie a structurii proteinelor

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Bibliografie
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Participare la prezentarile sustinute de catre membrii echipelor de
Problematizare, dialog
cercetare care activeaza in cadrul Departamentului de Informatica
Participare la prezentarile sustinute de cercetatorii de la alte universitati Problematizare, dialog
care viziteaza Departamentul de Informatica
Pregatirea unei prezentari pe tematica lucrarii de dizertatie
Bibliografie

Problematizare, dialog

Observaii
Observaii
12 ore
12 ore

18 ore

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din


nota final

Participarea activ la prezentrile


seminarului tiinific
Pregtirea unui raport de cercetare

Analiza participrii la
prezentri
Prezentarea raportului de
cercetare

80%

10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

20%

10.6 Standard minim de performan


participarea la minim 30% dintre prezentarile organizate in cadrul seminarului stiintific al
Departamentului de Informatica
elaborarea unui raport de cercetare i prezentarea oral a acestuia

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Facultatea de Matematic i Informatic/Informatic
Informatic
Master
Informatic, Informatic Aplicat

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Dispersia Datelor
2.2 Titularul activitilor de curs
Popovici Paraschiva
2.3 Titularul activitilor de seminar
Popovici Paraschiva
2.4 Anul de studiu 2
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numrul de credite
5
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Structuri de date Liniare, Arborescente, Graf


4.2 de competene

Programare n Limbajul C, Structuri de date Liniare, Arborescente, Graf

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Amfiteatru, Videoproiector, tabl

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Sal de laborator, Soft BorlandC, Java

Op

1
14
ore
40
20
20
6
8

Competene transversale

Competene
profesionale

6. Competenele specifice acumulate

Analiza datelor si a modelelor.


Elaborarea codurilor surs adecvate i testarea unitar a unor componente ntr-un limbaj de

programare cunoscut, pe baza unor specificaii de proiectare date.


Explicarea unor aplicaii soft existente, pe niveluri de abstractizare (arhitectur, pachete, clase,
metode) utiliznd in mod adecvat cunotinele de baz
Testarea unor aplicaii pe baza unor planuri de test.

Aplicarea regulilor de munc organizat i eficient, a unor atitudini responsabile fa de


domeniul didactic-tiinific, pentru valorificarea creativ a propriului potenial, cu
respectarea principiilor i a normelor de etic profesional
Desfurarea eficient a activitilor organizate ntr-un grup inter-disciplinar i
dezvoltarea capacitilor empatice de comunicare inter-personal, de relaionare i
colaborare cu grupuri diverse
Utilizarea unor metode i tehnici eficiente de nvare, informare, cercetare i dezvoltare
a capacitilor de valorificare a cunotinelor, de adaptare la cerinele unei societi
dinamice i de comunicare n limba romn i ntr-o limb de circulaie internaional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Utilizarea eficient a Structurilor de Date n prelucrarea datelor
7.2 Obiectivele specifice

Alegerea structurilor de date rapide n prelucrarea datelor

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaii
Expunerea, Conversaia, Studiu de caz
1. Tabele de dispersie. Tabele cu adresare direct.
2. Rezolvarea coliziunii prin nlnuire. Analiza
dispersiei cu nlnuire
3. Funcii de dispersie
4. Metoda diviziunii
5. Metoda nmulirii
6. Dispersia universal
7. Adresarea deschis. Analiza dispersiei cu
adresare deschis
8. Sondajul liniar. Chei duplicate. Fascicule
9. Sondaj ptratic.Dezavantajul sondajului ptratic
10. Dispersia dubl
11. nlnuirea separat. Coeficieni de ncrcare.
Valori multiple
12. Dispersia irurilor de caractere
13. Dispersia i memorarea extern
14. Tabela de pointeri ctre fiiere
Bibliografie
1. Thomas H. Cormen, .a.Introduction to Algorithms, Massachusettes Institute of Technology, 1990
2. Mitchell Waite, Robert Lafore - Structuri de date i algoritmi n Java, Editura Teora, Bucureti, ediie
1998
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaii
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizarea numerelor angajailor cu rol de chei


Utilizarea unui dicionar
Tabel de dispersie cu sondaj liniar
nlnuirea separat
Dispersia irurilor de caractere

Descoperirea, Rezolvri de Probleme,


Problematizarea

6. Eficiena tabelelor de dispersie


7. Metoda dublei dispersii.
8. nlnuirea separat
9. Dispersia irurilor de caractere
10. Eficiena tabelelor de dispersie
Bibliografie
1. Thomas H. Cormen, .a.Introduction to Algorithms, Massachusettes Institute of Technology, 1990
2. Mitchell Waite, Robert Lafore - Structuri de date i algoritmi n Java, Editura Teora, Bucureti, ediie
1998
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Structurile de date intervin n orice activitate de programare
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.5Laborator

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din nota


final

Nivelul cunotinelor teoretice i - Examen scris: Test


practice dobndite din tematica scris din tematica
cursului;
cursului i laboratorului.
Capacitatea de a utiliza corect i
eficient structurile de date rapide n
prelucrarea datelor
Calitatea proiectului

- Un proiect:

40%

60%

Fiecare cursant va
realiza cte un proiect
din tematica stabilita
de catre cadrul
didactic, proiect care
trebuie s cuprind
manualul de
prezentare i cel de
utilizare.
10.6 Standard minim de performan
Pentru nota 5 ntocmirea proiectului

Pentru nota 10 utilizarea concret a proiectului cu atingerea parametrilor de calitate (precizai la prima
edin).

Data completrii
Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar


Semntura efului
catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Fac. de Matematic i Informatic
Departamentul de Informatic
Informatic
Master
Inteligen artificial i calcul distribuit

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Metode distribuite si tehnologii bazate pe XML
2.2 Titularul activitilor de curs
Teodor-Florin FORTI
2.3 Titularul activitilor de seminar
Teodor-Florin FORTI
2.4 Anul de studiu 5
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
91
3.8 Total ore pe semestru
133
3.9 Numrul de credite
5

Opt

1
14
ore
35
28
14
7
7

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Sisteme distribuite, Tehnologii workflow, calcul paralel
4.2 de competene
C1. Programarea n limbaje de nivel nalt
C2. Dezvoltarea i ntreinerea aplicaiilor informatice.
C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii.
C5. Utilizarea i administrarea sistemelor de calcul, bazelor de date i reelelor de
calculatoare
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Sal de curs, dotat corespunztor: tabl, laptop/proiector,


software adecvat.
Sal de laborator, dotat corespunztor: tabl,
laptop/proiector, calculatoare, reea, legtur internet,
software adecvat.

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


C2. Dezvoltarea i ntreinerea aplicaiilor informatice.
C3. Utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar

C5. Utilizarea i administrarea sistemelor de calcul, bazelor de date i reelelor de calculatoare


CE2. Utilizarea conceptelor, tehnicilor i instrumentelor software specifice pentru proiectarea i
implementarea de aplicaii web, interfee grafice i sisteme inteligente

Utilizarea unor metode i tehnici eficiente de nvare, informare, cercetare i dezvoltare a


capacitilor de valorificare a cunotinelor, de adaptare la cerinele unei societi dinamice i de
comunicare n limba romn i ntr-o limb de circulaie internaional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Capacitatea de a nelege i utiliza noiunile de baz legate de
utilizarea tehnologiilor XML pentru realizarea aplicaiilor distribuite
Capacitatea de a rezolva probleme n contextul aplicaiilor distribute
i concurente bazate pe XML
7.2 Obiectivele specifice
Identificarea de metodologii adecvate de dezvoltare a sistemelor
software
Realizarea unor proiecte informatice dedicate.
Utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare i a mediilor
de dezvoltare pentru realizarea aplicaiilor informatice
Utilizarea limbajelor i tehnicilor de programare adecvate pentru a
satisface cerinele utilizatorilor
8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Introducere. Prezentarea
structurilor XML. Tehnologii XML,
servicii WEB bazate pe XML.
Concepte de baza

Metode de predare
Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

Observaii
1 spt. 2 ore

2. Limbajul XML. Bazele limbajului


XML.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

3. XSD. Tehnologii pentru


specificarea tipurilor de date.

Expunerea interactiv,
problematizarea,

1 spt. 2 ore

Tipuri de date simple. Tipuri de


date complexe.

conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

4. Remote procedure calls. XMLRPC. Utilizarea XML-RPC pentru


dezvoltarea aplicaiilor web
client-server.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

5. Instruciuni de procesare. XML


expath. XPath si XQuery

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

6. SOAP i WSDL. mesaje SOAP,


cereri SOAP.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

7. Web Services Description


Language. Utilizarea SOAP i
WSDL. Descrierea si utilizarea
serviciilor web

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

8. Servicii web sincrone si servicii


web asincrone. Endpoints.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt 2 ore

9. Transformri XSLT. Bibliotecile


Sablotron i Xalan. Utilizarea XSLT
pentru transformri de
documente XML.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt 2 ore

10. Arhitectura SOA. Concepte SOA.


Componente SOA.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt 2 ore

11. Dezvoltarea interfetelor grafice:


XForms, XML Pipelines, page
flows. Integrarea interfetelor
grafice

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt 2 ore

12. Limbaje pentru specificarea


proceselor de tip business: BPEL.
Extensii specifice WSDL.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,

1 spt 2 ore

documentarea pe web,
exemplificarea.
13. Descrierea proceselor BPEL.
Activitati BPEL. Executia
proceselor. Instalarea si
configurarea serviciilor.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

14. Testarea serviciilor WEB: BPEL


UNIT, SOAP UI, unelte specifice.

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea.

1 spt. 2 ore

Bibliografie
[1] http://www.openwddx.org, The OpenWDDX white paper
[2] Adam Freeman, Allen Jones, Microsoft .NET XML Web Services Step by Step, Microsoft Press; 1 edition,
2002, ISBN: 0735617201
[3] Brian Benz, John Durant, XML Programming Bible (2nd edition), John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0764538292
[4] Scott Short, Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform, Microsoft Press, 2002, ISBN:
0735614067
[5] Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web
Services, and Knowledge Management, Wiley, 2003, ISBN: 0471432571
[6] Lucinda Dykes, Ed Tittel, Chelsea Valentine, XML Schemas, Sybex Inc, 2002, ISBN: 0782140459
[7] R. Allen Wyke, Sultan Rehman, Brad Leupen, XML Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN: 0735611858
[8] Eric Newcomer, Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison-Wesley Professional,
2002, ISBN: 0201750813
[9] James Snell, Doug Tidwell, Pavel Kulchenko, Programming Web Services with SOAP, O'Reilly, 2001, ISBN:
0596000952
[10] Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, B. DuWaldt, L. K. Trees, Web Services: A Technical Introduction, Prentice
Hall PTR, 2002, ISBN: 0130461350
8.2 Seminar / laborator
1. Limbajul XML. Informatii
generale. Bibliotecile XML
2. Dezvoltarea fisierelor XML. SAX si
DOM. Parcurgerea fisierelor XML
3. Dezvoltarea fisierelor XML.
Validare XML . Validare DTD si

Metode de predare
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup
organizat.
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup
organizat.
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup

Observaii
2 spt 2 ore

2 spt 2 ore

2 spt 2 ore

XSD.
4. Interogarea fisierelor XML:
tehnologii de interogare. Xpath si
XQuery
5. Transformarea fisierelor XML:
XSLT si XSL-FO
6. Dezvoltarea interfetelor
inteligente: XHTML si XForms
7. Studii de caz: integrarea
tehnologiilor XML

organizat.
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup
organizat.
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup
organizat.
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup
organizat.
Exerciiul, discuiile i
dezbaterea, modelarea,
proiectul, lucrul n grup
organizat.

2 spt 2 ore

2 spt 2 ore

2 spt 2 ore

2 spt 2 ore

Bibliografie
[1] http://www.openwddx.org, The OpenWDDX white paper
[2] Adam Freeman, Allen Jones, Microsoft .NET XML Web Services Step by Step, Microsoft Press; 1 edition,
2002, ISBN: 0735617201
[3] Brian Benz, John Durant, XML Programming Bible (2nd edition), John Wiley & Sons, 2003, ISBN: 0764538292
[4] Scott Short, Building XML Web Services for the Microsoft .NET Platform, Microsoft Press, 2002, ISBN:
0735614067
[5] Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web
Services, and Knowledge Management, Wiley, 2003, ISBN: 0471432571
[6] Lucinda Dykes, Ed Tittel, Chelsea Valentine, XML Schemas, Sybex Inc, 2002, ISBN: 0782140459
[7] R. Allen Wyke, Sultan Rehman, Brad Leupen, XML Programming, Microsoft Press, 2002, ISBN: 0735611858
[8] Eric Newcomer, Understanding Web Services: XML, WSDL, SOAP, and UDDI, Addison-Wesley Professional,
2002, ISBN: 0201750813
[9] James Snell, Doug Tidwell, Pavel Kulchenko, Programming Web Services with SOAP, O'Reilly, 2001, ISBN:
0596000952
[10] Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel, B. DuWaldt, L. K. Trees, Web Services: A Technical Introduction, Prentice
Hall PTR, 2002, ISBN: 0130461350

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei corespunde curriculei din alte centre universitare, din ar sau Uniunea European.
Coninuturile practice (lucrri de laborator) corespund cerinelor de pe piaa muncii local.

10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota final
40

Evaluarea are n vedere urmtoarele categorii de


Examinare scris;
cunotine:
participare activ la
cunotine generale: utilizarea aplicatiilor XML, activitile de curs.
utilizarea tehnologiilor suport (XSD, Xpath,
WSDL)
cunotine de detaliu: utilizarea tehnologiilor
XML pentru dezvoltarea unor aplicatii de
complexitate medie, intr-un mediu eterogen.
cunotine avansate: utilizarea mecanismelor
dobndite pentru rezolvarea unor probleme de
dificultate sporit, eventual prin utilizarea unor
metode diferite de comunicaie
10.5
Evaluarea are n vedere urmtoarele categorii de
Evaluarea temelor,
40
Seminar /
cunotine:
activitilor adiionale;
laborator
cunotine generale: utilizarea aplicatiilor XML, Evaluarea activitii la
laborator;
utilizarea tehnologiilor suport (XSD, Xpath,
Participarea activ la
WSDL)
activitile de laborator
cunotine de detaliu: utilizarea tehnologiilor
XML pentru dezvoltarea unor aplicatii de
complexitate medie, intr-un mediu eterogen.
cunotine avansate: utilizarea mecanismelor
dobndite pentru rezolvarea unor probleme de
dificultate sporit, eventual prin utilizarea unor
metode diferite de comunicaie
Temele/referatele sau proiectele acoper pri ale
Proiect individual,
20
materiei prezentate la laborator, n condiii similare
proiect de grup.
examinrii de laborator.
10.6 Standard minim de performan
Examinare scris:
Pentru nota 5 este necesar obinerea unui nivel superior (minim 60%) de nelegere a cunotinelor
generale, precum i a unui nivel minim de nelegere a cunotinelor de detaliu prezentate anterior, prin
descrierea scheletului unei aplicaii de dificultate medie.
Pentru nota 10 este necesar dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunotinele avansate,
precizate anterior.
Probe practice i activitate de laborator:
Pentru nota 5 este necesar obinerea unui nivel superior (minim 60%) de utilizare pentru cunotinele
generale, precum i a unui nivel minim de utilizare a cunotinelor de detaliu prezentate anterior, prin
participarea la realizarea unei aplicaii de dificultate medie.
Pentru nota 10 este necesar dovedirea unui nivel superior (minim 80%) pentru cunotinele avansate,
precizate anterior.
10.4 Curs

Data completrii

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului