Sunteți pe pagina 1din 13

REFERAT

ETIC I LEADERSHIP

1. Statutul societii comercial............................................................................................3


2. Memoriu de activitate......................................................................................................3
1

2.1. Descrierea activitii reprezentative........................................................................3


2.2. Asigurarea condiiilor sanitare pentru personalul societii...................................4
3. Obiectul de activitate al societatii...................................................................................4
3.1.Obiectul de activitate a firmei...................................................................................4
3.2. Stabilirea organigramei societatii............................................................................5
3.3. Fisa unui post...........................................................................................................5
4. Calcule financiare.........................................................................................................10
4.1. Determinarea pragului minim de rentabilitate......................................................10
4.2. Evaluarea activelor................................................................................................10
4.3. Valoare amortismentului.........................................................................................11
4.4. Cifra de afaceri a firmei.........................................................................................11
5. Activitatea de marketing...............................................................................................11
5.1.Promovarea..............................................................................................................11
5.2. Sloganul firmei.......................................................................................................12
5.3. Sigla societii:.......................................................................................................12
5.4. Stampile..................................................................................................................13
6. Bibliografie....................................................................................................................13
7. Anexe

1. Statutul societii comercial

SC. Drinks Serving SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata cu


sediul in Constanta pe Str Aurel Vlaicu nr 10, ce a fost infiintata la data de 14.05.2008,
avand capital romanesc.
Nr.Reg.Com : J45/10225/2008
C.I.F: RO2453289
Contul: RO45 RNCB 2489 0458 2251 0001
Banca : Banca Comerciala Romana
Capital social : 600.000 lei

2. Memoriu de activitate
2.1. Descrierea activitii reprezentative
Activitatea firmei Sc. Drinks Serving SRL consta in distribuirea de bauturi
racoritoare atat carbogazoase dar si necarbogazoase in orasul Constanta atat catre cat
catre restaurante, baruri, supermarket-uri.
Firma se afla in acest domeniu de 7 ani si este lider regional in acest segment.
Pentru procesarea si depozitarea produselor sunt necesare urmtoarele utiliti:
1) energie electric 220V de la reea penru racire
2) alimentare cu ap de la reea
3) gaz metan de la reea necesar pentru alimentarea centralei proprii
Activitatea firmei se desfasoara intr-un spatiu care are urmatoarele dimensiuni:
-Cladire 100mp :
-depozit
-birouri
-grupuri sanitare
-spatiu de comercializre si expunere

2.2. Asigurarea condiiilor sanitare pentru personalul societii


Pentru a asigura conditiile sanitare necesare ,sediul este prevazut cu trei grupuri
sanitare.
Asigurarea curateniei in spatiul de lucru intra in atributiile personalului de
curatenie.
3

3. Obiectul de activitate al societatii


3.1.Obiectul de activitate a firmei este :
COD CAEN 5134 : Comert cu ridicata al bauturilor.
Personalul societatii este format din 14 persoane care lucreaza cu norma
intreaga. Angajaii i desfoar activitatea n sediul social al firmei, situat pe Str.Aurel
Vlaicu Nr 10, Constanta, Judetul Constanta. Structura detaliata a personalului este
prezentata in Tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.

Functia/Calitatea

Studii

Calificare

crt.
1.
2.

Director general
Director adjunct

Superioare,manager
Superioare,economis

Da
Da

3.

Director marketing

t
Superioare,economis

Da

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contabil
Personal curenie
Sofer 1
Sofer 2
Sofer 3
Sofer 4
Sofer 5

t
Superioare
Urmeaz a fi angajat
Medii
Medii
Medii
Medii
Medii

Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Da
Nu

3.2. Stabilirea organigramei societatii.

Director
General

Sofer 1

Sofer 2

Sofer 3

Director

Director

Adjunct

Marketing

Sofer 4

Contabil

Personal Curatenie
Sofer 5

3.3. Fisa unui post


Sofer- Cel putin studii medii, plus sa posede permis de conducere Cat B di D de
cel putin 2 ani si sa aiba experienta in domeniu.
Responsabilitatile soferului:
-

Sa transporte marfa in siguranta de la deposit la destinatar.

Sa patreze curatenia in masina

Sa pastreze integritatea masinii si a marfii transportate

Sa fie amabil si placut

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA
Drinks Serving
Subsemnatii:

1.Popescu Alexandru, nascut/a la data 01/04/1987 in localitatea Constanta, de cetatenie


romana, domiciliata in Constanta, B-dul Mamaia Nr10 BlA3 Ap 18, posesor al buletinului de
identitate seria CT nr 123542, eliberat de Politia Mun. Constanta,
si
2.Bogdan Nicolaie, nascut/a la data 14/06/1989 in localitatea Eforie Nord de cetatenie
romana, domiciliata in Eforie Nord, str.Principala Nr 8, posesor al buletinului de identitate seria
CT nr 253652 eliberat de Politia Mun. Eforie Nord,
Si prin prezentul act constitutiv, convenim sa ne asociem si sa infiintam societatea
comerciala cu raspundere limitata denumita Drinks Serving.
CAPITOLUL I Denumirea, forma juridica, sediul si durata
Art.1. Partile convin sa infiinteze o societate comerciala cu raspundere limitata,
persoana juridica romana, denumita Drinks Serving . In orice act, scrisoare sau publicatie
care provine de la SOCIETATE, trebuie sa se mentioneze: denumirea, forma juridica, sediul
social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului, codul fiscal si capitalul social.
Art.2. Forma juridica a societatii este societate cu raspundere limitata, cu capital
integral roman, constituita potrivit Legii nr.31/1990, republicata.
Art.3. Societatea va avea sediul in Constanta,Str. Aurel Vlaicu Nr 10 In baza Hotararii
Adunarii Generale a Asociatilor, SOCIETATEA va putea sa-si deschida birouri si sucursale,
reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in Constanta sau in alte orase din tara si din
strainatate.
Art.4. Societatea va functiona pe o perioada de timp nedeterminata.
CAPITOLUL II Obiectul de activitate
Art.5. Obiectul de activitate
- COD CAEN 5134 : Comert cu ridicata al bauturilor.
Art.6. Obiectul principal de activitate al societatii este acela de a comercializa si
distribuii bauturi carbogazoase si ne-carbogazoase.
CAPITOLUL III Capitalul social si partile sociale
Capitalul social va fi de 600.000 lei i este integral vrsat de asociai la data
constituirii societii.
Capitalul social se formeaz astfel:

a).Domnul Popescu Alexandru aduce ca aport 300.000 lei reprezentnd 50% din
capitalul social.
b).Doamnul Bogdan Nicolaie aduce ca aport 300.000 lei reprezentnd 50% din
capitalul social.
Capitalul social subscris 600.000 lei divizat n 100 de pri sociale egale.
Capitalul social subscris a fost varsat in intregime la data constituirii societatii.
Majorarea sau reducerea capitalului social se va face in baza Hotararii Adunarii Generale
a Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.
Drepturile si obligatiile legate de partea sociala, urmeaza partile sociale in cazul trecerii
lor in proprietatea altor persoane.
Detinerea partii sociale echivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv, cu
eventualele modificari ulterioare.
Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la
plata partilor sociale.
Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale
asociatilor.
Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul
societatii ce I se va repartiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau a cotei de parti
sociale cuvenite acestuia dupa lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act
constitutiv.
Art.8. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titlui negociabile.
Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor sociale, cu respectarea dreptului de
preemtiune al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv.
Transmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata
de terte persoane daca exista consimtamantul asociatilor care detin cel putin din capitalul
social, cu respectarea dreptului de preemtiune recunoscut celuilalt asociat.
Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanda.
Art.9. Majorarea si reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se va face prin: cooptarea de noi asociati (persoane juridice
sau fizice), individual sau succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc.
Prima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori,
iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti sociale pe asociat
fondator. Pentru urmatoarele cooptari de noi asociati, Adunarea Generala a Asociatilor poate
hotari modificari in prezentul act constitutiv.
In cazul majorarii capitalului social, cheltuielile aferente modificarii revin integral noului
(noilor) asociati.
Reducerea capitalului social se hotaraste de Adunarea Generala a Asociatilor pana la
limita minima admida de lege.

Art.10. Drepturi si obligatii ce decurg din detinerea de parti sociale.


Fiecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un
vot egal in Adunarea Generala a Asociatilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de
conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social la dizolvarea
societatii, conform prezentului act constitutiv si a dispozitiilor legale.
Asociatii vor participa la beneficiu (profit) si pierderi in functie de aportul adus la
capitalul social.
CAPITOLUL IV Excluderea si retragerea din societate
Art.11. In cazul excluderii sau retragerii unuia din asociati din societate, cel in cauza nu
are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din
patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora.
Excluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege
.
CAPITOLUL V Conducerea, administrarea si controlul societatii
Art.12. Societatea va fi condusa de Adunarea Generala a Asociatilor.
Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere a societatii si ia decizii atat in
privinta activitatilor societatii, cat si referitor la politicile sale economice si comerciale.
Adunarea Generala a Asociatilor este organizata prin convocarea tuturor asociatilor.Adunarea
Generala a Asociatilor are urmatoarele atributii principale:
- aproba structura organizatorica a societatii, posturile, sarcinile;
- desemneaza administratorul societatii, cenzorii (daca este cazul), lichidatorii, stabileste
comisioanele si indemnizatiile acestora, eliberarea sau rechemarea in functie;
- aproba Regulamentul de Ordine Interioara al societatii;
- stabileste competentele si responsabilitatile administratorului;
- analizeaza, modifica si aproba programul de activitate al societatii si bugetul annual de
venituri si cheltuieli;
- hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
- modifica si aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi dupa prezentarea
raportului administratorului si al cenzorilor (daca este cazul); aproba repartizarea pe destinatii a
profitului net;
- decide atat majorarea cat si reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor
sociale;
- decide in privinta modificarilor aduse actului constitutiv al societatii;
- decide referitor la intreprinderea de noi investitii majore;
- hotaraste modalitatea de evaluare pentru determinarea valorii patrimoniului societatii.
Adunarea Generala a Asociatilor este de doua feluri: ordinara si extraordinara; in general,
ambele sunt convocate de administrator.
Adunarile Generale Ordinare sunt convocate o data pe an, in intervalul de trei luni de la
inchiderea exercitiului financiar, pentru analizarea bilantului contabil si a contului de profit si
pierderi din anul precedent, pentru analizarea raportului administratorului si al cenzorilor (daca
este cazul), pentru examinarea si aprobarea bugetului annual de venituri si cheltuieli si a
activitatilor prevazute pentru anul urmator.
8

Adunarile Generale Extraordinare sunt convocate in urmatoarele situatii:


-la cererea asociatilor reprezentand din capitalul social;
-in cazul in care cu exceptia primilor doi ani ani de activitate, doi ani consecutiv, capitalul
social al societatii a inregistrat o diminuare cu cel mult 5% pe an.
Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale a Asociatilor, intrunirea,
valabilitatea deliberarilor, se vor derula si vor fi guvernate de prevederile Legii 31/1990
republicate.
Hotararile Adunarilor Generale a Asociatilor devin obligatorii si pentru asociatii care nu
au fost prezenti sau care nu au fost reprezentati la intrunire.
Art.13. Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertii se va face de
catre Manea Maria Madalina, puterile acesteia fiind nelimitate.

ASOCIATI,

Popescu Alexandru

Bogdan Nicolaie

4. Calcule financiare
4.1. Determinarea pragului minim de rentabilitate
Nivelul minim al vanzarilor (pragul minim de rentabilitate = PR) pentru care firma nu
inregistreaza pierderi se calculeaza dupa formula: PR = total costuri fixe/ (1 - % costurilor variabile in
vanzari)

Determinarea Pragului minim de Rentabilitate


COSTURI FIXE (nu variaza in functie de nivelul vanzarilor)

Salarii si asigurari sociale


Chirie teren si cladire
Telecomunicatii
Asigurari
Servicii bancare
Dobanzi
Total costuri fixe

8.000
2.000
5.000
500
100
200
15.800

COSTURI VARIABILE (variaza in functie de nivelul vanzarilor)


Cheltuielile cu marfa vanduta (% din vanzari)
65%
Cheltuielile cu transportul (% din vanzari)
2%
Total % costuri variabile in vanzari (% din vanzari)
67%
VANZARI MINIME LUNARE (pragul de rentabilitate, profit = 0)
Total costuri fixe / (1 - total % costuri variabile in vanzari)
= 15.800 / (1-67%) = 15.800 / 0,33
47.879

4.2. Evaluarea activelor metoda statistic


1.Bunuri imobiliare- Cladire 100 mp
2. Bunuri mobile- Dubite (5x 40.000 Ron)
Aplicand metoda statistica de evaluare se obtine:
Bunuri
Cladire

2.800RON/mp

50

=140.000 RON

Dubite

40.000 Ron/Buc

=200.000 RON

TOTAL:

340.000 RON

4.3. Valoare amortismentului


Total bunuri x 60%=204.000 RON
Cladiri:Perioada de amortizare =50 de ani => 140.00RON/50 ani/12 luni=233.3RON
Autoturisme:Perioada de amortizare=10 ani=> 200.00RON/10 ani/12 luni=1666.6 RON
REZULTA COST LUNAR=1899.9 RON

10

4.4. Cifra de afaceri a firmei.


Metode de stabilire a cifrei de afaceri minime
Volum vanzari estimat pentru urmatorii 3 ani:
2010:200.000 RON
2010:220.00 RON
2012:242.000 RON
2013:266.200 RON
Valoarea minima a cifrei de afaceri este 200.000 RON.S-a estimat o crestere
anula de 10% a cifrei de afaceri.
[Atasez Factura Fiscala in Anexa 1 si Chitanta in Anexa 2.]

5. Activitatea de marketing

5.1.Promovarea
Clienii sunt reprezentai de:
persone fizice
persone juridice ( societile comerciale)

Cum se gsesc clienii?

activiti de promovare mass-media


prin spoturi publicitare, bannere
prin internet (site specializat)
Activiti de promovare:

amplasarea de bannere in oras


11

crearea unui site propriu


efectuarea prezentrilor de produse
promovarea produselor nou aprute prin preuri promoionale
organizarea de tombole cu diferite ocazii
spoturi publicitare menite s capteze atenia

5.2. Sloganul firmei

Potoleste-ti setea cu noi !


5.3. Sigla societii:

5.4. Stampile
Constanta RO5259326
S.C.DRINKS SERVING S.R.L
CONSTANTA
RO5259326

12

CONSTANTA
RO5259326

6. Bibliografie
1. Guga Lucian, Sanda Constantin, General Management, Editura Universitatii
Transilvania din Brasov 2007
2.

Guga Lucian, Guga Sabin, Management Strategic, Editura

Universitatii

Transilvania din Brasov, 2011.


3. Sorin V. Stan, Evaluarea Intreprinderilor 2010
4. Constantin Sanda, Tiberiu Foris, Nicolae Antonoaie, Economia Intreprinderii 1999

13