Sunteți pe pagina 1din 7
Capitolul I PREZENTAREA GENERALA A S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A 1.1 SCURT ISTORIC a A 146 fn anul1975,, a luat fing’, prin hotarére guvernamentald, intreprinderea de Utilaj Grew | Craiova si erdvafiplasatt: pe o platforma industrial in estul orasului Craiova, Bra-okinitate °” tae ™ modema si avef'ca obiect de activitate proiectarea, productia si comercializarea de unelte grele, ero dar si utilaj complex pentru industriile metalurgicd, chimicd, miniera, energetica, , siderurgicd. intreprinderea era dotata cu aparaturi de mari dimensiuni achizitionate de la firme din Franta, Germania, Marea Britanie, Japonia, Statcle Unite, Italia. Capacitijile tehnologice ale intreprinderii au transformat Intreprinderea de Utilaj Greu in. getmet- ideal partener-producator de it g intr-vn compe Ate utilaje de gabarite mari Pleamepntil mai thaie ts Aig? Or Trei ani mai tarziu, in anul 1973, intreprinderea producea utilaje de mari dimensiuni (unelte grele) , fiind destinate exportului altor uzine din fara, urmand ca in 1985, compania si devina parteney lg constructia Centralei Nucleare de Ja Cernavoda, ler Pedatta de 21.12. ee prin H.G. nr. 1327/1990, intreprinderea de Utilaj Greu Craiova s-a transformat,in exciala pe actiuni, astfel intreprinderea a fost reorganizata, apardnd trei factori’sf"Bhumé! fneH4E masini unelte , fabrica de mecano-sudate si fabrica de utilaj tehnologic si pe eee ae alte dou’ secfii autonome: sectia scularie si sectia mecano- energica. Astfel, compania si-a menfinut caracterul de producator de unicate. Cu toate c& fabrica si-a schimbat denumirea de Intreprinderea de Ultilaj Greu in S.C. POPECI UTILAJ GREU 8.A., acesta nu si-a schimbat obiectul de activitate, producdnd in continuare unicate, fiind 0 activitate flexibila din punct de vedere tehnologic. s Cinei ani mai térziu, Gin anul 1995), compania Popeci Utilaj Greu era cunoscuta sub denumirea de intreprinderea de Utilaj Greu Craiova, fiind prima companie in acest domeniu, potrivit prevederilor ISO 9001/1994. Modificari au mai aparut in anul 2002 cand S.C. POPECI Craiova devine societate pe actiuni cu capital injpgral privat. La momentul respectiv, societatea avea 490 de angajati, astazi atingand +eraeta! de 720 de salariati. Intreprinderea continui dezvolte ativitatea prin imbundtiirea produseloroferite § intte-in-timp. $F obverificowo gar ole prolate. in anul 2008, comin Popeci a implementat Sistemul de Management Iftegrat si a condus la imbunatafrga,imaginii si pastriii acesteia pe piaja interna si extern in acel an seat Paige insegisttat 690 de persée, din care 75% erau-implipate staph ie pedo, in perioada ‘irmiitoare de la un an la altul, s-a manifestat o cfe4téhe/a produtici si a ciftei de afaceri, compania find in trend ascendent. Aceasta permite modernizarea si retehnologizarea yamentelor $i a capacititilor de productie prin alocarea de fonduri ce mecepiet in one. S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., in-anul20f0, deruteaza proiectul de modemizare a fluxului tehnologic gsi introducerea de tehnologii noi, urmand ¢ nd cg in 2011 sa deruleze un alt proiect de deppiery a infrastructurii de cercetare. Acesta are Scopyf de-crestereaa compettivititi prin cerca promovare si inovare pentru Popeci Utilaj Greu S.A. Aceste doud proiecte au fost ? finanjate prin, Fondul European de Dezvoltare. imbundtifirea fluxului tehnologic i derularea «2° infrastructurii reflect asupra activititii-o cresterg, x capacititilor de productie, atét pe piefele interne, dar mare parte din produsele fabricate merg pe piefe externe. fe valor rol fom derile we Pia fn prezent, societatea comerciala POPECI UTILAJ GREU S.A are un numar de'saleriagi _Se°72, firma avand la activ o capacitate de productic de aproximativ 5500 de tone pe an, prevaznd la finalul investifiilor de retehnologizare si modernizare cresteri de capacitate de pana Ja 8000 de tone pe an. intreprinderea doreste si realizeze venituri ct mai mari dintr-o productie de inalt calitate si si ating un prag inalt de perfor manta la nivel european, 1.2 OBIECT DE ACTIVITATE S.C. POPECU UTILA] GREU S.A. are ca obiect de activitate producerea si comercializarea mai multor grape de produse, printre care se numérd: magini unelte grele si masini unelte speciale; constructii sudate; utilaj tehnologic complex pentru industria minier’, chimica, celulozei si hartiei; prelucritoare a lemnului, servicii de montaj general si servicii de punere in funcfiune, piese de schimb pentru masini unelte si utilaj tehnologic, lucrari de constructii si tamplarie PVC si alte servicii Materialele pe care societatea le foloseste in fabricarea produselor sunt de natur& feroasé si neferoasi, aici incadréndu-se produsele din tabla, laminatele, forjatele, cele tumate, s.a. Dupa ce s-au fabricat, aceste produse sunt supuse operatiunilor de sudura si diverselor prelucriri mecanice, aici incadréndu-se si operafiunile auxiliare, cum ar fi: operafiuni de asamblare, montaj, vopsire, si nu in ultimul rand operafiuni de ambalare. De precizat este faptul c& pentru procesul de realizare a produselor, intreprinderea dispune de sase sectii de productie si inca o sectie mecano-energetica. Fiecare sectie are denumirea ei gi implic& o serie de activititi: Secfia Scularie, Sectia AI, Sectia A2 ,Secfia B , Sectia D si Sectia Mecano-Energetica care este organizati in dou’ ateliere, si anume atelierul de reparajii mecanice si atelierul de reparatii electrice si electronice, in perioada 2010-2014, societatea a parcurs un amphi proces de, modemizare si retehnologizare a capacitajilor de productie, prin introducerea de tehnologii noicu scopul cresterii productivitafii si a competitivititii. Prin implementarea proiectului cu fonduri structurale in valoare de 10.000.000 € cheltuilei exigibile, s-a m&rit deja capacitatea de productie. S-au achizifionat magne}i de ridicat, tractorase de suduri, aparate de maisuri si control, etc. Toate aceste investifii au avut si au in continuare un rol determinant in acreditarea fabricii si clasificarea ca furnizor strategic, de baz, pentru clienti Acti etare-dezvoltare tea de Activitatea de dezvoltare este concretizata prin prin implementarea unui proiect de finanfare cu fonduri de la Uniunea European’, prin care s-a reusit dezvoltarea, din punct de vedere al dotirilor, Departamentul de Cyece © (DCD.Acesta este dotat cu jpamente IT de ultin + Calculatoare si laptopuri performante cu vite procesoare; + Echipamente de copiere, imprimante si scanare de la cele mai mici dimensiuni pana la dimensiune AO. ( ce fareanma Bo ré Ste oles & atia$e) vefticone spe eof Pe ling aceste echipamente, compania dispune de wa-numir-suficient-de-software utilizat pentru desenare-projectare in doud dimensiuni sau in trei dimensiuni ¢ $i puteri de caloul efeetuate cu pind la 24 Politica de marketing si vanzari . Eoliticade marketing sivingitt snk. spon Beal Intreaga ativitate se Sie bi set or “este cat acetia sai fie mulfumniti de produsele livrate de SC POPECI UTILAJ GREU SA. Principalele activitayi, produse, servicii executate sunt: — Producerea si comercializarea de masiniunelte grele, utilaj tehnologie complex, structuri si piese mecano-sudate, montaj gi lucrari de punere in funotiune pentra utilajele livrate; Producerea de echipamente noi de dimensiuni si greutiji mari fafa de cele care s-au produs pana acum, Un aspect esential este selectarea piejei, precum si segmentarea ei in potentiali consumatori, din punct de vedere al percepfiei si evaludrii prodeselor, al criterilor de achizifionare gi utilizare a acestora. Acest proces este dinamic, se repet ori de cAte ori este necesar, atunci cand piaja se extinde sau se maturizeaza sau cénd se retrage, aga cum a fost criza economicd mondialadin anii 2009-2010 cu mentinere pe anumite segmente si in prezent. —_ Ca si OBIECTIVE propuse in politica de marketing, enumerim: © Objinerea unei productii cu tehnologie inalté si personal calificat, urmirindu-se 0 retehnologizare etapizata care sa reducd costurile de productie, astfel incat preturile si devina atractive pe pial; © Reputafia procesului prin eliminarea neconformitatilor datoriti_implementéii standardelor de calitate ISO_9001/2008, care asigura cadrul corespunzator realizarii ) 9001/2008, produselor a un nivel calitatiy, care si faca posibila competitivitatea firme pe pia in condifiile reducerii cererii , atat pe piafa intern’, cat si pe cea externa, specialist oferteazi cAuténd preturile si conditiile de aprovizionare cu materii prime optime, totodatd s-au Juat masuri pentru reducerea costurilor indirecte de productie, astfel incat aceast societate poata fi activa pe piafi, cea ce s-a gi reusit.S-a menfinut personalul, atat cel productiv, cat si cel neproductiy, fapt ce a avut o deosebit’ importanfa in ceea ce priveste continuitatea si mentinerea calitatii in sistemul integrat de productie. Aceste evenimente au propus ca in 2015 societatea sa devin’ mult mai eficienta. 1.3 EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI Situajia economico-financiar a S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. pentru anii 2012, 2013, 2014 este prezentata in bilanful contabil si in contul de profit si pierdere (anexa 2 si anexa 3). Pentru a ne forma o imagine ampli asupra situafiei financiare, prezentém principalii indicatori economico-financiari pe ultimii trei ani de activitate. Cifra de afaceri 6.504.983 | 71.136.574 | °79.759.528 Venituri totale 87.504.022 | 90.807.526 | 86.028.653 | Cheltuieli totale 83.844.469 | 8.636.289 | 84.810.535 | Disponibilitagi binesti 2.216.173 | 1.189.466 | _565.092 | | Datorii totale ~ | 92.130.031 | 9.568.672 | 107.019.753 Creanje [41,064,704 | 33.511.465 |" 39.360.579, Profit brut [3.659.552 | 2.171.337 | 1.218.117 Profit net 2.791.761 | 1.369.508 733.522 | ‘Numar de salariafi ee sree. 724 | 720} Fig, 1.1 Indicatori economico-financiari In tabelul de mai sus am enumerat céfiva indicatori economico-financiari. Pe baza unor grafice facem interpretari cu scopul identificarii evolutiei acestora in anii 2012, 2013 si 2014. De Ja an la an, acesti indicatori se modifica in functie de mai mulji factori; productia vanduti, \ductia fabric: I di etc, Svolpa aie mde es veya rental productia fabricata, pretul de vanzare, etc. if (pe UE Ge in “graficul cifrei de afaceri” urmarim si interpretam acest indicator in functie de valoare si factorii care a influenfat cifra de afaceri. Valorile CA sunt date in graficul urmator: CIFRA DE AFACERI 85000000,0. + | 80000000,0 | 2012-2013. 2014 | ie LES e Fig. 1.2 Cifra de afaceri Din analiza in ansamblu a indicatorului CIFRA DE AFACERI se observ o evolutie descendenta a acesteia in 2013 fata de 2012 gi o evolutie ascendenta in 2014 fata de 2012 si 2013, remarca din acest grafic c& valoarea 70.000.000 lei si 80.000.000 lei. eri in acesti trei ani este cuprins: in anul 2012 s-a inregistrat o cifra de afaceri de 76.504.983 lei, in 2013 CA a scazut fata de 2012 pana la 71.136.574 lei, urménd ca in 2014 S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A. si aiba 0 cifra de afaceri peste media anilor 2012-2013 i mai exact de 79,759.528 lei Cifra de afaceri a sciizut in 2013 comparativ cu 2012 cu 5.368.409 lei si fata de 2014 cu 8.622.954 lei. Deci, in acest an (2013) s-a inregistrat 0 cifra de afaceri sub medie (2012-2014), reprezenténd punctul de minim din cei trei ani de activitate, Anul 2014 ins, este punctul de maxim al ciftei de afaceri, punct in care s-a inregistrat cea mai mare valoare a cifrei de afaceri Astfel, in tabelul de mai jos sunt prezentati tofi acesti indicatori Tndicatori de lichiditate curente Active curente 237 123 11,9 Datorii curente Solvabilitatea g stale Active totale Datoritotaie * 100 185 | 179 | 471 Indicatorul gradului de Capital imprumutat 134,23] 171 | 137 indatorare Capital propria Grad deacoperne Paiiaea pa 3._Indicatori de activitate Nr. De zile de stocare ‘Stocul mediu ; x 365 zile 138 149 143 Citra de af Viteza de rotalie a creditelor- Sold mediu furnizori furnizori Cifra de afaceri “Active totale eis Profit inaintea plasii dobanali siimpozitului pe profit 5 48 | 32 Capital angajat elrane Facdind 0 analiza asupra situalie prezentate in tabelul de mai sus si fieand 0 cor asupra rezultatelor obfinute ajungem la urmatoarele: pratie : < valenke a ichiditate (vee cate ae Febe! 7 1. La indicatorul de lichiditate EE Fo ome gre oy, ! che 4 feb shah? Activele curente ale socitiitii acopera datoriile pe termen scurt de 2,37 ori in anul 2012; de 2,3 ori in anul 2013 respectiv de 1,9 ori in 2014, deci riscul de a intra in incapacitate de plata este ie redus. Cele mai lichide active curente (creanje si dispAibilitati binesti) acopera in proporfie de 154%, 122% respectiv 111% datoriile pe termen scurt. Creditorii societitii au un rise scdzut de creditare, datoriti faptului c& activele totale acoperi de 1,85 ori datoriile totale ale societiii in 2012, de 1,79 ori in anul 2013, respectiv de 1,72 ori in 2014, deci daca se valorifi te din activele societatii la valoarea contabil pot achita toate datoriile societatii. 1. Laindicatorul de rise: Profitul de exploatare al societijii acopera cheltuielile cu dobanzile de 2,05 ori in 2012, de 1,43 ori in anul 2013, respectiv de 1,34 ori in anul 2014, deci nu exista dificul privind plata dobanzilor. 2. La indicatorii de activitate: Viteza medie de rotafie a stocurilor reprezint& perioada de stocare a materiilor prime, materalelor consumabile, adicd perioada de timp cuprinsi intre momentul achizitiei stocurilor si momentul vanzirii acestora. Resursele financiare sunt imobilizate in stocuri o perioada de 138 ile, 149 zile, respectiv 143 de zile in anul 2014. Viteza medie de rotafie a debitelor clienfi reprezinta perioada medic de incasare a clienfilor, care la nivelul exercifiului financiar 2012 a fost de 65 de zile, la sfargitul exercitiului 2013 a fost de 62,44 zile, iar la sfarsitul exeroifiului financiar 2014 aceasta a fost de 67,90 zile. Viteza medic de rotatie a oreditelor furnizori reprezinta perioada medie de plat a furizorilor, care la nivelul exercifiului financiar 2012 a fost de 44 zile, la sfargitul anului 2013 a fost de 53 de zile, iar la sfarsitul exercifivlui financiar 2014, aceasta a fost de 94 de zile. Jumatate din activele imobilizate ale societafii pot fi reinnoite prin intermediul ciftei de afaceri la fiecare 365 de zile, dac& intreaga cif de afaceri ar fi folosita in acest sens, in anul 2012, 45% din activele totale ale societafii pot fi retnnoite prin intermediul ciftei de afaceri la 365 de zile, daca intreaga cifrt de afaceri ar fi folosita in acest sens, in anul 2013, 40%, iar in anul 2014 43% din active. Capitolul I AVA, = VAzou _ VAzos3 Emt Miso Mfzoxe VA _31.796863 _35.789.712 emf “58.437.736 58437.736 AEA, = 0,54 — 0,61 = -0,07 lei S-a inregistrat o pierdere de 0,07 lei a mijloacelor fixe asupra valorii adaugate. 2. Asupra cheltuielilor totale Ja 1000 lei VA: Cte ty Soy000™ 42% 1000 - 721000 Cteo13 Stoo Beays000- y,4 1000 - WAaosa 1000 = 98636289, 5 yy 98596209 Aexyr000" 3379¢.368° 1000 $5 767121000 Acyy10007 2.787 — 2.476 = + 311 lei 3. Asupra fondului de salarii (Fs) la 1000 lei VA‘ AF eco = j2*1000 ~ F52%1000 AF sna00= tt 1000 ~ F#!21000 4.912.996 14912996 1000" 1 000 - 24242996, 1 agy AF Sion” 33756:963° 1000 ~ 35.756 710° 000 AF sj1090= 469- 417 = +52 lei in aceasta perioada eficienta mijloacelor fixe asupra VA este negativa, ceea ce inseamnd ci pentru determinarea valorii adaugate, mijloacele fixe nu ai foat suficient de eficiente, iar cheltuielile totale si fondul de salarii sunt pozitive, deci au influengat favorabil VA. Compardnd analiza din ambele perioade se constata urmatoarele: ~ Eficienfa mijloacelor fixe este pozitiva in perioada 2012-2013, iar in 2013-2014 aceasta este negativa ~ Fondul_de salarii in 2012-2013 este negativ, iar in 2013-2014 este pozitiv. 7 Cheltuielife totale in perioada 2012-2013 au o valoare negativa, jar In 2014 sunt pe plus Deci, intr-o perioads au evoluat mai mutt decdt in cealalta perioada supusa analizei 29