Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECIA RESURSE UMANE

BIROUL PERSONAL
Nr.registratur 14683000 / 23.06.2015
ANUN
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca organizeaz concurs pentru ocuparea unui post de Ingrijitor spatii verzi,
studii diploma de absolvire a scolii generale, perioad nedeterminat, , din cadrul: Serviciul Social Camine
Cantine , .

A. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candida ii trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotrrea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificrile i completrile
ulterioare:
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar innd
Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestat pe baza adeverin ei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unit ile sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condi ii specifice potrivit cerin elor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svr irea unei infrac iuni contra umanit ii, contra statului ori
contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justi iei, de fals
ori a unor fapte de corupie sau a unei infrac iuni svr ite cu inten ie, care ar face-o incompatibil
cu exercitarea funciei, cu excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.
B. Condiiile specifice necesare n vederea participrii la concurs i a ocuprii func iei contractuale sunt:
diploma de absolvire a scolii generale, experienta pentru intretinerea spatiilor verzi

Bibliografia si Tematica sunt cele anexate.


C. Concursul se va organiza conform calendarului urmtor:
Data limit depunere documente n vederea nscrierii la concurs:

13.07.2015

PROBA SCRISA

24.07.2015

INTERVIU

24.07.2015

D. Dosarele de nscriere se depun la sediul Universitii Tehnice din Cluj-Napoca, Biroul Personal, n termen de 10
zile de la publicarea anunului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunztor func iilor contractuale i a criteriilor de promovare
n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din
fonduri publice, pentru nscrierea la concurs candida ii vor prezenta un dosar de concurs care va con ine
urmtoarele documente:

1. Cererea de nscriere la concurs adresat Conducerii Universit ii Tehnice din Cluj-Napoca;


2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, dup caz;
3. Copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri, precum i copiile documentelor care atest ndeplinirea condi iilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau institu ia public;
4. Carnetul de munc sau, dup caz, adeverin ele care atest vechimea n munc, n meserie i/sau
n specialitatea studiilor, n copie;
5. Cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are antecedente penale care s-l
fac incompatibil cu funcia pentru care candideaz;
6. Fia de Aptitudine Medicina Muncii;
7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
n cazul n care candidatul depune o declara ie pe proprie rspundere c nu are antecedente penale,
n cazul n care este declarat admis la selec ia dosarelor, acesta are obliga ia de a completa dosarul de
concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desf urrii primei probe a
concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii i carnetul de munc sau, dup caz,
adeverinele care atest vechimea vor fi prezentate i n original n vederea verificrii conformit ii
copiilor cu acestea.
Documentele se vor depune d-nei Bianca Cmran din cadrul Biroului Personal in intervalul orar 11
14 , de luni pana vineri;

R E C T O R,
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

Aprobat,
Rector
Prof.dr.ing. Aurel VLAICU

FIA POSTULUI
DENUMIREA POSTULUI: ngrijitor spaii verzi
COMPARTIMENTUL: Serviciul Social Cmine-Cantine
NIVELUL POSTULUI: ngrijitor spaii verzi
NUMELE I PRENUMELE SALARIATULUI:
CONDIII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTULUI:
STUDII DE SPECIALITATE:
CUNOTINTE DE OPERARE / PROGRAMARE PE CALCULATOR:Nu este cazul
ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente)
- Respecta si indeplineste prevederile Regulamentului de Ordine Interioara, deciziile, dispozitiile
precum si orice alte acte normative sau institutionale, privind disciplina muncii, emise de catre
Conducerea U.T.C-N.
- Respecta programul de munca si foloseste la maximum timpul de lucru printr-o activitate
eficienta si rentabila in interesul institutiei noastre.
- Respecta disciplina muncii printr-un comportament civilizat contribuind astfel la o buna
convietuire si colaborare armonioasa cu toti colegii de munca.
- Este interzisa prezentarea la serviciu in stare de oboseala.
- Este interzisa prezentarea la serviciu in stare de ebrietate precum si consumul de bauturi
alcoolice in timpul programului de munca.
- In timpul programului de munca este interzis a se executa alte lucrari care sunt in afara
atributiilor de serviciu.
- Este interzis a se introduce in incinta institutiei bunuri materiale straine precum si persoane
straine, fara aprobarea Conducerii U.T.C-N.
- Nu paraseste locul de munca fara aprobarea sefului Serviciului Social.
- Sosirea si plecarea de la serviciu va fi consemnata prin semnatura in condica de prezenta.
- Invoirile, in interes personal se vor reduce la minimum posibil, se vor consemna in evidente si
se vor aproba numai in cazuri deosebite. Timpul consemnat se va recupera fie prin ore lucrate
suplimentar, fie din zilele de concediu de odihna.
- In vederea desfasurarii unei activitati cat mai eficiente si rentabile fiecare angajat are obligatia
permanenta de a-si imbogati cunostintele profesionale de profil si profiluri inrudite, privind activitatea
profesionala a intregului serviciu sau compartiment.

- Indeplineste cu constiinciozitate, responsabilitate si la timp, toate atributiile de serviciu si orice


alte sarcini dispuse de catre Conducerea U.T.C-N. sau de catre Directia Generala Administrativa in
scopul indeplinirii atributiilor care revin serviciului.
- Calitatea si cantitatea lucrarilor se vor executa conform prevederilor incadrarii si indicatorilor
tarifare de calificare in vigoare.
- La terminarea programului de munca inainte de parasirea locului de munca verifica si ia
eventual urmatoarele masuri:
- decupleaza de la reteaua electrica toate aparatele si utilajele;
- inchide robinetele de gaz si apa;
- la parasirea locului de munca, dupa terminarea programului de lucru, verifica incaperea in care
lucreaza, inchide ferestrele si usile, si elimina orice posibilitate de incendiu si inundatie;
- inchide atelierul unde lucreaza si pune cheile la loc sigur.
- Isi insuseste si respecta Instructiunile P.S.I. si Normele de protectia muncii si poarta
raspunderea pentru eventualele consecinte ale nerespectarii acestora.
In cazul in care se apreciaza ca sarcinile incredintate de catre seful de compartiment nu sunt de
natura atributiilor ce revin angajatului sau compartimentului, angajatul are dreptul de intampinare la
seful ierarhic superior.
Conducerea U.T.C-N.isi rezerva dreptul de a adauga si alte atributii de serviciu la cele
existente, in functie de necesitatile si specificul fiecarui compartiment precum si in functie de legislatia
specifica ca va fi emisa in viitor atat de catre Conducere cat si de catre forurile superioare.
Nerespectarea sau refuzul executarii acestor atributii de serviciu , dupa acceptarea acestora, se
pedepseste conform legislatiei in vigoare.
RESPONSABILITILE POSTULUI:
- Este subordonat administratorului de camin
- Respecta graficul de efectuare a curateniei propus de administratorul de camin si aprobat de sef
Serviciu.
- Are obligatia sa cunoasca caracteristicile si modul de intrebuintare a materialelor de curatenie, a
dezinfectantelor si a obiectelor cu care efectueaza curatenia.
- Asigura si raspunde de curatenia n sectorul repartizat, potrivit sarcinilor trasate, efectund toate
operatiunile de curatenie a pardoselilor, peretilor, mobilierului, camerelor, geamurilor, usilor inclusiv a
coridoarelor, casei scarilor, grupuri sanitare.
- Asigura si raspunde de evacuarea resturilor menajere din cladire.
- Asigura si raspunde de curatenia in jurul cladirii, spatii verzi, etc.
-Are obligatia de asi insusi normele de Protectia muncii si PSI si de a folosi echipamentul
individual de Protectia muncii adecvat.
- Ia masuri de a respecta cu strictete normele de protectia muncii, precum si cele referitoare la
stingerea incendiilor.
- Raspunde de respectarea cu strictete a regulilor de igiena.
- Aduce de indata la cunostinta administratorului orice defectiuni pe care le constata in camin
precum si alte intamplari si fapte atipice pe care le constata.
- Instiinteaza administratorii de camin despre studentii care nu respecta curatenia in camin si
depre studentii care au un comportament necorespunzator fata de ingrijitoare.
- Aduce la cunostinta administratorului termenele la care trebuiesc refacute analizele medicale.
- Interzice fumatul n ncaperile n care se curata cu material inflamabil ca: petrocsin, witheaspirt
si alte substante inflamabile fiind obligatorie deschiderea geamurilor.
- La aprinderea si stingerea gazului n sobe, se va controla daca robinetul este deschis sau nchis,
dupa care se apropie flacara de arzatorul de gaz si se deschide ncet robinetul, pna n momentul n care
se aprinde, respectnd cu strictete orarul de folosire a gazului.

- Va veghea sa nu ramna robinete de apa deschise la parasirea camerei.


- Raspunde de folosirea economicoasa a materialelor pentru curatenie (sapun, soda, detergent,
maturi, crpe etc.).
- La executarea curateniei, va avea grija sa nu degradeze peretii sau mobilierul, asigurnd
integritatea bunurilor de orice fel din ncaperile ncredintate pentru curatenie.
- Va respecta programul de lucru si va utiliza n mod eficient cele 8 ore, iar parasirea locului de
munca se va face numai cu aprobarea administratorului de cladire.
- n executarea obligatiilor ce-i revin, privind curatenia, va colabora cu colegele de munca,
manifestnd corectitudine si constiinciozitate n munca.
- Asigura si ntretine curatenia pe suprafata repartizata.
- ndeplineste si alte atributii sau sarcini suplimentare trasate de administratorul de cladire.
RELAII DE SERVICIU:
a) ierarhice: : ef Serviciu Social, administrator cmin
b) de colaborare: administratorii patrimoniu, muncitori calificai i necalificai.
COMPETENA POSTULUI I LIMITELE DE ACIUNE:
a) Rspunde de realizarea calitativ i n termen a lucrrilor;
b) Rspunde de respectarea legalitii;
c) Execut i alte sarcini n interesul U.T.C-N, trasate de eful ierarhic i n limita competenelor
profesionale.
CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANEI SALARIATULUI:
Performana profesional individual va fi evaluat prin testri periodice i fie de evaluare periodic,
dup urmtoarele criterii:

Respectarea programului de lucru;

Calitatea lucrrilor executate;

Disciplina profesional;

Operativitate n ndeplinirea sarcinilor;

Atitudinea fa de Universitate;

Relaiile cu angajaii;

Implicarea n mbuntirea activitilor n Univeristate;

Capacitatea de analiz i sintez;

Spiritul de echip;

Disponibilitate pentru dezvoltarea profesional;

Asumarea rspunderii pentru lucrrile executate;

Creativitate, inovare;

Capacitate de adaptare la schimbrile legislative, organizaionale.

DELEGAREA DE ATRIBUII: pe timpul concediului legal cuvenit i al zilelor libere solicitate,


atribuiile postului vor fi delegate ctre un alt angajat din cadrul Biroului Social
Cmine-Cantine.

ef Serviciu Social Cmine-Cantine

ngrijitor

Ing.Gheorghe Slgean
Data

Data:

Semntura

Semntura

Serviciul Social Cmine-Cantine

Bibliografie pentru ocuparea postului de


ngrijitor spaii verzi

1.Timpul de munc i timpul de odihn.


2.Reguli igienico-sanitare.
3.Sarcini de serviciu specifice postului.
4.Norme generale privind protecia muncii si P.S.I.