Sunteți pe pagina 1din 7

SEMINARUL NR.

3 DREPTUL AFACERILOR
ASISTENT UNIV. DRD. DANA TULAI

I. ACTUL JURIDIC CIVIL


Definitie: manifestarea de vointa savarsita cu intentia de a produce efecte juridice,
constand in nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic civil concret, in
temeiul si in limitele dreptului obiectiv.
- acesta este sensul de operatiune juridica
- actul juridic civil poate reprezenta si mijlocul de proba, adica inscrisul constatator
al manifestarii de vointa savarsite cu intentia de a produce efecte juridice.
Clasificarea actelor juridice civile :
1.Dupa nr. partilor participante :
a) Act unilateral = rezultatul vointei unei singure parti ; simpla si unica manifestare
de vointa de a se obliga juridic e suficienta pt. a da nastere la obligatii in sarcina
acelei parti, fara a fi necesara acceptarea din partea altei persoane.
a1)Acte supuse comunicarii = pt. a se forma valabil sau a produce efecte juridice,
trebuie comunicate destinatarului lor, fara a fi necesar insa consimtamantul acestuia
(ex : denuntarea contractului de mandat de catre mandant sau renuntarea
mandatarului la mandat produc efecte din momentul in care sunt notificate celeilalte
parti)
a2)Acte nesupuse comunicarii = nu e necesar sa fie aduse la cunostinta
destinatarului pt. a fi valabil incheiate (ex : testamentul)
b) Act bilateral = exprima acordul de vointa intre dua parti, fiecare parte urmarind
un interes propriu in act (daca sunt mai multi participanti la act care urmaresc acelasi
interes, este posibil ca ei sa formeze o singura parte)
- ex : contractele civile = acord de vointe intre doua sau mai multe persoane, cu
scopul de a produce efecte juridice ; pot fi : contracte unilaterale = exprima vointa
concordanta a doua parti, insa dau nastere la obligatii numai in sarcina uneia (ex :
donatia) si contracte bilaterale/sinalagmatice = dau nastere la obligatii reciproce in
sarcina ambelor parti (ex : vanzarea-cumpararea)
c) Act multilateral = exprima acordul de vointe al 3/mai multe parti, care urmaresc
realizarea unui scop comun (ex : contractul de constituire a unei societati comerciale)

2.Dupa scopul urmarit la incheierea actului :


a) Act cu titlu oneros = in schimbul folosului patrimonial procurat de o parte
celeilalte, se urmareste tot obtinerea unui folos patrimonial
a1)Acte comutative = partile cunosc/pot cunoaste, inca din momentul incheierii
actului, existenta si intinderea obligatiilor lor (ex : vanzare-cumparare)
a2)Acte aleatorii = partile au in vedere posibilitatea unui castig sau riscul unei
pierderi, de care depind existenta/intinderea obligatiilor lor (ex : asigurarea de
viata/deaccident auto, renta viagera)
b) Act cu titlu gratuit = o parte procura celeilalte un folos patrimonial, fara a urmari
obtinerea altui folos patrimonial in schimb
b1)Liberalitati = dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul, transmitand gratificatului
o valoare patrimoniala, fara a primi un echivalent (ex : donatie, legat)
b2)Acte dezinteresate = dispunatorul procura un avantaj patrimonial gratificatului,
fara a-si micsora propriul patrimoniu (ex : mandat gratuit, imprumut fara dobanda)
3.Dupa efectele produse :
a) Act constitutiv = da nastere unui drept care n-a existat anterior (ex : contractul de
constituire a unui uzufruct, ipoteca conventionala)
b) Act translativ = stramuta un drept subiectiv dintr-un patrimoniu in altul (ex :
vanzare-cumparare)
c) Act declarativ = consolideaza drepturi preexistente intre parti (ex : partajul
conventional)
4.Dupa importanta actului :
a) Act de conservare = preintampina pierderea unui drept subiectiv (ex : asigurarea
unui bun, intreruperea unei prescriptii prin actiune in justitie)
b) Act de administrare = pune in valoare un bun/patrimoniu (ex : inchirierea unui
imobil, constituirea unui depozit bancar)
c) Act de dispozitie = duce la iesirea dein patrimoniu a unui drept sau grevarea unui
bun cu o sarcina reala (ex : vanzare, ipoteca, gaj)
5.Dupa continut :
a) Act patrimonial = are un continut evaluabil in bani
b) Act nepatrimonial = continut neevaluabil in bani (ex : intelegerea dintre parintii
unui copil nascut un afara casatoriei cu privire la numele de familie al acestuia)

6.Dupa modul de formare a actului :


a) Act consensual = se formeaza valabil prin simpla manifestare de vointa a
autorului/autorilor (majoritatea actelor juridice civile se formeaza dupa principiul
consensualismului)
b) Act solemn = manifestarea de vointa a partilor trebuie sa imbrace o anumita
forma, solemna, ceruta de lege pt. validitatea actului, sub sanctiunea nulitatii absolute
(ex : donatia sau ipoteca conventionala reclama inscrisul autentic)
c) Act real = manifestarea de vointa a partilor trebuie insotitta de predarea bunului
care face obiectul actului (ex : imprumut, gaj, depozit)
7.Dupa momentul ales de parti pt. ca actul sa-si produca efectele :
a)Act intre vii = isi produce efectele in timpul vietii partilor (ex : majoritatea actelor)
b)Act pt. cauza de moarte = isi produce efectele la moartea autorului (ex: testament,
asigurarea asupra vietii)
8.Dupa rolul pe care vointa partilor il are in determinarea continutului actului :
a)Act subiectiv = partile stabilesc continutul actului, in limitele dreptului obiectiv
(majoritatea actelor sunt subiective)
b)Act conditie = partile isi exprima doar vointa de a li se aplica niste reguli
prestabilite de lege (ex : casatoria)
9.Dupa corelatia dintre acte :
a)Act principal = are o existenta de sine statatoare (majoritatea actelor)
b)Act accesoriu = existenta sa depinde de cea a actului principal, a carui soarta
juridica o urmeaza (ex : ipoteca/gajul urmeaza soarta juridica a creantei garantate)
10.Dupa modalitatea incheierii lor :
a)Act strict personal = nu poate fi incheiat prin reprezentare (ex : testamentul)
b)Act ce poate fi incheiat si prin reprezentare (majoritatea actelor)
11.Dupa modul de executare :
a)Act cu executare dintr-o data = se executa printr-o singura prestatie a debitorului
(ex : darul manual)
b)Act cu executare succesiva = se executa prin mai multe prestatii, esalonate in timp
(ex: contractul de locatiune, de renta viagera)

Partile actului juridic civil :


-

Parte = persoana care, manifestandu-si vointa, personal / prin reprezentant / prin


organul prevazut de lege pt. persoana juridica, exprima in acel act un interes
propriu si direct, actul producand efecte in persoana / patrimoniul sau.
In actele juridice civile sau comerciale partile se afla pe pozitii de egalitate
juridica
Persoanele fizice pot fi parti in orice acte juridice, avand capacitate de folosinta
din momentul nasterii (copilul poate dobandi dreptuir chiard in momentul
conceptiei, cu conditia sa se nasca viu) ; o persoana fizica poate insa incheia
personal si singura orice acte juridice numai daca are capacitate deplina de
exercitiu, care se dobandeste prin implinirea varstei de 18 ani / prin casatorie.
Persoanele juridice au capacitate de folosinta specializata = nu pot incheia decat
acele acte juridice care corespund acopului lor, stabilit prin actul de infiintare, sub
sanctiunea nulitatii absolute ; isi exercita drepturile si isi executa obligatiile prin
organele lor.

Conditiile de valabilitate ale actului juridic civil ;


1. Partile trebuie sa aiba capacitatea de a incheia actul
Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit, in tot sau in
parte, de capacitatea de exercitiu, decat in cazurile si in conditiile stabilite de lege
(Decretul 31/1954) => principiul este cel al capacitatii de a incheia acte juridice
civile, incapacitatile avand caracter de exceptii, care trebuie prevazute expres de lege
(ex. de exceptii legale : minorii nu pot face donatii, minorii sub 16 ani nu pot testa)
- capacitatea trebuie sa existe la momentul manifestarii de vointa de a incheia actul
2. Partile trebuie sa exprime in act un consimtamant valabil
- consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant ; persoana
fizica cu capacitate deplina de exercitiu este prezumata relativ a avea
discernamant, dar se poate face proba lipsei temporare a discernamantului(datorita
betiei, hipnozei etc) ; persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu (minorul
sub 14 ani sau majorul pus sub interdictie judecatoreasca) este prezumata absolut
a nu avea discernamant, nefiind admisa proba contrara ;persoana fizica cu
capacitate de exercitiu restransa (minorul intre14-18 ani) are discernamant
diminuat.
- consimtamantul trebuie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, trebuie
sa fie exteriorizat si trebuie sa nu fie viciat prin vicii de consimtamant si anume :
o Eroare = falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului (ex :
cumparatorul este in eroare cu privire la autenticitatea bunului cumparat,
la materialul din care este confectionat)
o Dol (viclenie) = inducerea in eroare a unei persoane, prin utilizarea de
mijloace viclene, pt. a o determina sa incheie acel act
o Violenta = amenintarea cu un rau care insufla persoanei o temere ce o
determina sa incheie un act pe care altfel nu l-ar fi incheiat

o Leziune = disproportia vadita de valoare intre prestatiile partilor, astfwel


incat una dintre ele sufera un prejudiciu chiar din momentul contractarii;
confera dreptul la actiunea pt. declararea nulitatii relative a actului numai
minorului cu capacitate de exercitiu restransa (14-18 ani), cu privire ala
actele de administrare pe care le incheie singur ; in materie comerciala,
aceasta actiune e conferita de lege consumatorului care incheie cu un
comerciant un contract de vanzare-cumparare de bunuri sau de prestari de
servicii / executari de lucrari, contract care contine clauze abuzive pt.
consumator
3. Obiectul actului juridic civil trebuie sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie
determinat / determinabil, licit si moral, iar cel care se obliga trebuie sa fie
titularul dreptului (prin exceptie, in materie comerciala, comerciantul poate
vinde bunul altuia, pe care se obliga sa-l procure pt. cumparator).
4. Cauza actului juridic civil trebuie sa existe, sa fie licita si morala ( = scopul
urmarit de parti la incheierea actului).
Principiile efectelor actului juridic civil :
1. Principiul fortei obligatorii : Conventiile legal facute au putere de lege intre
partile contractante => actul este obligatoriu pt. parti si nici magistratul nu-l
poate modifica / ignora, daca e legal intocmit.
2. Principiul irevocabilitatii : Conventiile nu pot fi revocate prin vointa unei
singure parti, ci numai prin acordul partilor => actul bilateral nu poate fi revocat
/ modificat prin vointa unei singure parti, iar actul unilateral e in principiu
irevocabil ; prin exceptie, exista acte bilaterale care pot fi revocate de o singura
parte (mandat, locatiune pe termen nedeterminat, donatie intre soti) si acte
unilaterale revocabile (testament).
3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil : Conventiile n-au efect
decat intre partile contractante => actele nu pot da nastere la obligatii in sarcina
tertilor, dar, prin exceptie, ele pot crea drepturi pt. terti (ex : stipulatia pt. altul,
prin care promitentul se obliga fata de stipulant sa execute o prestatie in favoarea
unui tert beneficiar).

II. CONTRACTUL CIVIL

Definitie : Acordul de vointe intre 2 / mai multe persoane, pentru a da nastere unui raport
juridic, a modifica sau a stinge un raport juridic preexistent.
Codul civil consacra principiul libertatii contractuale.
Acordul de vointe al partilor contractante se formeaza in doua etape si anume :
1. Oferta de a contracta trebuie sa fie ferma si neechivoca, precisa si completa.
2. Acceptarea ofertei trebuie sa fie pura si simpla (fara rezerve sau modificari ale
ofertei, altfel constituie contraoferta), neindoielnica si sa nu fie tardiva (adica
trebuie facuta inainte de revocarea ofertei).
Promisiunea de a contracta / antecontractul :
= contractul / clauza prin care una / ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit
contract, al carui continut esential e determinat in prezent (ex : la vanzare-cumparare,
trebuie determinat bunul si pretul).
- poate fi unilateral (o singura parte se obliga, cealalta poate cere sau nu incheierea
contractului) sau sinalagmatic (ambele parti sunt promitenti si beneficiari).
Raspunderea contractuala :
Consta in obligatia debitorului de a repara prejudiciul cauzat creditorului prin
neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor sale
contractuale.
Conditiile raspunderii contractuale :
1. Sa existe un contract valabil incheiat (altfel vorbim de de raspundere delictuala)
2. Fapta ilicita a debitorului contractual, constand in neexecutarea totala / partiala,
executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor sale contractuale.
3. Creditorul contractual sa fi suferit un prejudiciu, care sa fie cert si nereparat.
4. Sa existe un raport de cauzalitate directa intre fapta ilicita a debitorului si
prejudiciul suferit de creditor.
5. Debitorul sa fie culpabil pt. neexecutarea obligatiilor sale.
Daunele-interese :
Sunt despagubirile in bani pe care debitorul e obligat sa le plateasca pt. a repara
prejudiciul cauzat creditorului prin neexecutarea, executarea necorespunzatoare sau cu
intarziere a obligatiilor sale contractuale.
a) Daune-interese compensatorii = datorate pt. neexecutarea / executarea
necorespunzatoare a obligatiilor debitorului => inlocuiesc executarea in natura a
obligatiilor contractuale.
b) Daune-interese moratorii = datorate pt. executarea cu intarziere a obligatiilor
debitorului => se cumuleaza cu executarea in natura / cu daunele compensatorii.
Evaluarea daunelor-interese:

a) Judiciara = realizata de instanta, conform principiului repararii integrale a


prejudiciului => reparatia va acoperi atat pierderea efectiv suferita de creditor, cat
si beneficial nerealizat de acesta ca urmare a neexecutarii obligatiilor debitorului
(ex: suma de bani datorata+dobanda).
b) Conventionala - o fac partile contractante, dupa producerea prejudiciului sau
inainte de aceasta, prin clauza penala = conventia / clauza prin care partile
determina anticipat intinderea daunelor-interese pe care debitorul va fi obligat sa
le plateasca, in cazul neexecutarii obligatiilor sale contractuale ; aceasta prezinta
avantajul ca creditorul nu va mai trebui sa dovedeasca existenta prejudiciului si
intinderea lui, fiind suficient sa dovedeasca faptul ca acesta nu si-a executat
intocmai obligatiile contractuale, ca zin care instanta nu poate modifica cle
prevazute in clauza penala.

S-ar putea să vă placă și