Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURESTI ott Bond ag Independentei nr. 5, sectorul 4 Meds infocabue@ust ro; relaticab@just 10 Web: htipv/iwinw.cab1864.eu; http://noulportal just.ro/ Tel: (+4-021) 319.51.80; Fax: (+4-021) 319.16.49 (Operator de date cu caracter personal nr. 2933 CABINETUL PRESEDINTELUI Nr.1/4603/C/23.03.2016 COMUNICARE Curtea de Apel Bucuresti organizeaza, in condifiile legii, in zilele de 09 mai 2016, ora 10,00 si 12 mai 2016 ora 16,00, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, dupa cum urmeaza: L. Pe durati nedeterminata: © Tribunalul Bucuresti —2 posturi studii medii; © Tribunalul Ilfov — 1 post studii superioare; ‘© Judecdtoria Sectorului 1Bucuresti — 3 postu © Judecitoria Catirasi—2 posturi studii medi * Judecitoria Lehliu Gara — 1 post studii medii; * Judecitoria Giurgiu — 1 post studii superioare. IL, Pe durati determinati: * Tribunalul Bucuresti ~ 6 posturi studii superioare; © Judecdtoria Sectorului 1 Bucuresti ~3 postu * Judec&toria Sectorului 2 Bucuresti — 1 post studii superioare; © Judecitoria Sectorului 3 Bucuresti —1 post studii superioare; * Judecitoria Sectorului 4 Bucuresti —1 post studii superioare; ‘* Judecitoria Sectorului § Bucuresti —2 posturi studi superioare; © Judecdtoria Olteni{a —3 posturi studii superioare; © Tribunalul Giurgiu ~ 1 post studii medi; © Judecitoria Giurgiu ~ 1 post studii superioare; * Tribunalul Tifoy ~ 1 post studii superioare si 1 post studii medii. studii superioare; Organizarea si desfasurarea concursului din zilele de 09 mai 2016, ora 10,00 (proba practica) si 12 mai 2016 ora 16,00 (proba scrisa), va avea loc in condifiile prevazute de Regulamentul aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Conditiile pentru inscrierea candidatilor la concurs sunt previzute de dispozifiile art. 3 din acelasi act normativ, respectiv: au cetajenie romana, domiciliul in Romania si capacitate deplind de exercitiu, nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal gi se bucura de o bund reputatie, cunosc limba romana, sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei, au studii superioare juridice, studi medii sau studii superioare de alta specialitate, posed cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere. Examinarea candidajilor se face prin sustinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunostintelor de operare pe calculator precum gi a unei probe scrise, cu subiecte distincte. Cererile de inscriere la concurs, impreuna cu dosarul se vor depune la sediul Curfii de Apel Bucuresti — Splaiul Independenfei nr. 5, sector 4, mezanin, camera M 01 pana la data de 18 aprilie 2016 (inclusiv), in zilele lucratoare, astfel: intre orele 9,00 — 16,00 in zilele de luni, marti, joi gi vineri si intre orele 9,00 — 18,00 in zilele de miercuri.” Dosarul va cuprinde urmitoarele acte: a) cerere tipizata; b) actul de identitate (original si copie); c) diploma de bacalaureat sau, dupa caz, de studii superioare (original si copie); d) certificatul de cazier judiciar; €) certificatul de cazier fiscal; ) caracterizarea de a ultimul loc de munca sau, dupa caz, caracterizarea de la unitatea de invaj’imant absolvita; g) datele rezultate din evidenta operativa a organelor judiciare; h) curriculum vitae; i) adevering medicala din care sa rezulte c& este apt pentru exercitarea functici; 4) chitanta de achitare a taxei de inscriere 1a concurs (in cuantum de 150 de lei); Cuantumul taxei de concurs, stabilit prin Hotdrarea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 169/2016, este de 150 lei gi se achita la casieria Curtii de Apel Bucuresti, camera M08. ‘Tematica si bibliografia pentru concurs vor fi afisate aldturi de prezenta comunicare si pe pagina de Internet la adresa_http://www.cab1864,cu. Lista persoanelor admise sa participe la concurs va fi afisati cu 7 zile inainte de concurs. Z@RESEDINTELE CURTIDE APEL BUCURESTI LCS” Judecttor LL YONEA 8 /