Sunteți pe pagina 1din 5

VO

5.
DECLARAIE
CU P R IV IR E LA VENITURI I PR O PR IE T A T E
Subsemnatul, Voronin Vladimir, m.
deinnd funciia de m em bru al Comisiei
permanente n cadrul P arlam entului Republicii Moldova din data de 28 ianuarie 2015, numit prin
Hotrrea Parlam entului Republicii Moldova nr, 9 din 28 ianuarie 2015, declar pe proprie
. . . . .
rspundere c
lopin rnmon ------si persoanele
aflate la ntrei nerea m e a ------ . am urmtoarele venituri realizate ncebnd cu 1 ianuarie 2015 si pn
la 31 dlecembr ie 2015 i urmtoarele proprieti deinute la momentul declarrii:
I. VENITURI
Not: Se vor c eclara inclusiv veniturile provenite din strintate.
Sursa venitului
Serviciul prestat/
Cine a realizat
obiectul generator de venit
venitul
1. Venitul obinut la locul de munc de baz
1.1. Titular
Adeverina nr. 766 din
Voronin
Parlam entului RM,
Vladimir
31 ianuarie 20(16
bd. tefan cel M are, 105
1.2. So/soie

Venitul ncasat

107666,94 lei
___ :==-

. . 0

1.3. Copii

--- ------ '


______

1.4. Persoane af ate la ntreinere-'"


-
2. Venitul obinut din activitatea didactic
1.1. Titular
................ "

........... . ..........

1.2. So/soie

.......... '

-----

1.3. Copii

3. Venitul obinut din activitatea tiinific i de creaie


1.1. T i t u l a r -------------------------------------------------------------------------1.2. So/soie

__ _
____ _____

1.3. Copii

----------L

................

4. Venitul obinut din depuneri la instituiile financiare, inclusiv la cjele de peste hotare
1.1. Titular
Voronin
Banca de Finane i Comer S.A.. Ilj Dobnd n USD
26,60 USD
Voronin

Banca de Finane i Comer S.A., fiff Dobnd n M DL

70743,43 MED

Voronin

Banca de Finane i Comer S.A.,j|j| Dobnd n Ud

0,43 USD

Voronin

Banca de Finane i C om er S.A., ,)f: Dobnd n EURO


j

MHHBK
1.2. So/soie

9,74 EURO

II. BUNURI IM O BILE


1. Terenuri

Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.


Nr. cadastral/
localitatea

Categoria*
5

Anul
Suprafaa
dobndirii
2008
0,154 ha

Cota-parte
1

Valoarea
cadastral
1$94,00 lei

Modul de Titularul
dobndire
Certificat de Voronin
motenitor

1996

0,0655 ha

12611,00
lei

07.03.2008
Contract de Voronin
vnzarecum prare

1
Titlu de
autentificare
a dreptului
deintorului
de teren*(|fc

S ff'
* r >

SK-

1996

2009

0,0627 ha

0,9283 ha

1150028,00
j lei

29.10.2003
Contract de Voronin
vnzarecumprare .Voronin

din
22.10.1996
11fc>42,00 lei Contract de Voronin
vnzarecumprare Voronin

PSSfiMSPS'din
4

2009

1,2429 ha

31.03.2009
15*137,00 lei Contract de Voronin vnzare- t n i s
cumprare Voronin

^PlNHfdin
4

ss

2009

2009

0,297 ha

0,8513 ha

30.11.2009
Contract de Voronin
vnzarecumprare V o ro n in i

3 597,00 lei

^U 0?2009
1C(310,00 Iei Contract de Voronin
vnzare^ ^ m p j m i r e Voronin

31.03.2009
* Categoriile indicate snt: (1) agricol; (2) fo r e s tie f (3) intravilan; (4) ex travilan; (5) alte categorii de
terenuri care se afl n circuitul civil

2. Cldiri

Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.


3

5. Venitul obinut din activitatea de reprezentant al statului n societile comerciale


1.1. Titular ----------------------------------------- ----------------------------- 1-------------------

6. Venitul obinut din donaii i moteniri


1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
[.4. Persoane aflate laJjatyeTl^re
7. Venitul obinut din n strin area sau deinerea valorilor mobiliare i a cotei-pri n capitalul
social al societilor comerciale
.. Titular
[.2. So/soie

.4. Persoane aflate la ntreinere


8. Venitul obinut din n strin area bunurilor mobile sau imobile
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
.4. Persoane aflate la nt
9. Venitul obinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaii, premii etc.)
1.1. Titular
Voronin
Parlam entului RM,
bd. tefan cel M are, 105
A paratul Preedintelui Republicii
Voronin
Moldova
i .2. So/soie
Voronin
Casa Naional de Asigurri Sociale Pensia si indetnnizatia

42285,00 lei
139968,00 lei

16409,49 lei

..3. Copii
1.4. Persoane aflate la ntreinere.

Adresa

mmm
3

Anul
Suprafaa. Cota - p arte
dobndirii

2005

232,7 m 2

2 ,6

2008

122,6 m 2

2003

41,1 m2

MMHKHI

Categoria*

Valoarea
cadastral

Actul care
certific
proveniena
proprietii
1884120,00 Contract de
lei
donaie nr.
f H U P in
27.12.2005
31260.00 lei Certificat de
motenitor
nr
07.03.2008
56277,00 lei Certificat

Titularul

Voronin
Vladimir

Voronin
Vladimir

Voronin
Taisia
Voronin
Vladimir
Voronin
Taisia

05.02.2003
2
50,7 m2
2005
1
208631,00 Proces
verbal de
lei
recepie
final
din
10.06.2005
* Categoriile indicate sini: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) vil; (4) spaiu comercial/de producie;
(5) garaj; (6) alt avere imobil.
III. BUNURI M OBILE
Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maini agricole, mijloace de transport
naval, aerian i alte mijloace de tra n sp o rt care snt supuse nm atriculrii potrivit legii
Tipul, modelul
Anul de Modul de
Anul
Valoarea (n
1Locul
Nr. de
Titularul
fabricaie dobndire dobndirii lei) conform n registrrii nregistrare
documentului
care certific
proveniena
proprietii
**
IV. ACTIVE FINANCIARE
I
1. Conturi bancare, fonduri de investiii, forme echivalente dej economisire i investire
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate.
Denumirea instituiei care
Tipul*
Suma,
Deschis Dobnda/
Titularul
administreaz i adresa acesteia
n anul Dividendul
valuta
Banca de Economii S.A. fii. nr. 1,
1
2007
00,00 Iei
1,0%
imun. Chiinu, str. Pukin, 33
Banca de Finane i Com er S.A.,
1
2833,96 lei 2015 1
0,50%
Mun. Chiinu, str. Pukin, 26
Banca de Finane i C om er S.A.,
1
17744,07
2001
0,15%
Voronin
Mun. Chiinu, str. Pukin, 26
USD
2
1271745,64 2015 j
14%
Banca de Finane i C om er S.A.,
Voronin
lei
Mun. Chiinu, str. Pukin, 26
i

Banca de Finane i Comer S.A.,

00,00 lei

Banca de Finane i C om er S.A.,


Mun. Chiinu, str. Pukin, 26

Banca de Finane i C om er S.A.,

2015 ;

0,00%

Voronin

277,55
USD

2002

0,15%

Voronin iS S n S l

5602,91

2006 I

0,15%

Voronin

Mun. Chiinu, str. Pukin, 26

j
Mun. Chiinu, str. Pukin, 26
EURO
* Categoriile indicate snt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv car, menionnd tipul acestuia); (2)
depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, [inclusiv fonduri private de pensii
sau alte sisteme cu acumulare.

2. Plasamente, obligaiuni, cecuri, cambii, certificate de m p ru m u t, investiii directe n moned


naional sau n valut strin
Emitent titlu/ societatea n care persoana
este acionar, fondator sau asociat/
beneficiar de m p ru m u t

Tipul*

N um rul de titluri/
cota de participare

Dobnda

- .......... ... -------

* Categoriile indicate snt:

(1) hrtii de valoare deinute (titluri de statj certificate, obligaiuni); (2)


aciuni sau pri sociale n societi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de mprumut;
(6) alte form e de investiii directe.
3. Alte documente care incorporeaz drepturi patrimoniale
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.

V. COTA-PART ii IN CAPITALUL SOCIAL AL


Sediul, adresa
Denumirea
Tipul de
juridic
ntreprinderii
activitate
Banca de Finane i
M un. Chiinu, str. FinanciarComer S.A.
Pukin, 26
bancar

SO C IE T IL O R COM 1RCIALE
Valoarea de Cota de
Titularul
cum p rare participare
5289900',(io
52 899
V o r o n in - ^ B iB I
lei
aciuni

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unor teri, m prum uturi
i credite
Not: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate
Creditor C ontractat n anul

Scadent la

Rata dobnzii Su tna iniial Valuta

Debitor

Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii pdntru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menionate.

i V /y?tr/r -^choiS

Data completrii

Sem ntura