Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

Comisia Nafional[ a Piefei


Financiare
MD 2012, mun. Chigindu, bd. $tefan cel Mare, 77
Tel: (373 22) 859 401, Tel/fax:(373 22) 859 505

Pecny6nrKa Mo.rAoea
HauuonarbHaq KoMrrccrrfl
no QunaHcoBoMy pbrHKy
ML20l2,

r'lyH. Kuruuuey, np.

Illrei[an

uen Mape, 77

Ter: (373 22)859 401, Ten/t[ax: (37322) 859 505

e-mail: cnpf@cnpf.md

e-mail: cnpf@cnpf.md

HOTARiNN
27 mai 2016

Nr.2618

Cu privire la preful acfiunilor


Bincii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A.
tranzacfionate pe piafa reglementati

in cadrul monitorizdrii circulaliei valorilor mobiliare ale emitentului Banca


Comerciald "Moldova-Agroindbank" S.A. pe piala de capital, s-au constatat
urmitoarele.
in perioada 18.04.2016 - 28.04.2016 pe piala reglementatd, prin intermediul
secjiei interactive, in cadrul a 5 tranzacfii, societatea de investilii "VALINVEST"
S.A. a tranzaclionat in numele clientului S.R.L. ,,Innovative Payment Solutions"
gi S.R.L. ,,Taiger Impex", cu beneficiari efectivi din Ucraina, 1031 (0,0994%)
acliuni emise de Banca Comerciald "Moldova-Agroindbank" S.A. Prelul in cadrul
acestor tranzac\ii a inregistrat o cregtere artificiald/anormald (in termen de 4 zile
lucrdtoare) de Ia 1100 lei per acliune Ia 2660 lei per acliune sau cu 142oA,
volumul total al tranzacliilor respective constituind 0,0998yo din totalul acliunilor
emise de banc6.

Evolulia prelului in cadrul tranzactiilor pe piala reglementatd (bursiere) cu


acliunile Bdncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A. in perioada 201218.04.2016, dupd cum se relevd din tabelul de mai jos, denotd cd cel mai mic pre!
a fost inregistrat in anul 2014 Ei a constituit 999,99 lei per acfiune, iar cel mai
mare pre! a fost inregistrat in anul 2012 ;i a constituit 1250 lei per acliune.
Volumul cumulativ al tranzacliilor in perioada respectivd a constituit 46,7%o din
totalul actiunilor emise de bancd.

In perioada 29.04.2016 - 20.05.2016 au fost expuse oferte de vinzare a

acliunilor Bdncii Comerciale "Moldova-Agroindbank" S.A. la preluri ce oscilau


intre 1799 lei gi 2800 lei per acliune, lard a fi executate, ceea ce relevd lipsa
cererilor de procurare a acjiunilor bdncii la preluri majorate fapt, ce demonstreazd
cd prelul format in cadrul tranzaclrilor din perioada 18-28.04.2016 este un prel
artifi cial (manipulat).
Reieqind din cele expuse qi din informaliile delinute de Comisia Nalionalil a
Pielei Financiare, se atestd cd, tranzacliile susmenlionate pot oferi informafii care

induc in eroare in ceea ce priveqte prelul acliunilor emise de Banca Comerciald


"Moldova-Agroindbank" S.A.
In scopul asigurdrii executdrii prevederilor legislaliei referitoare la aplicarea
prelului echitabil, avind in vedere circumstanlele comunicate de Banca Nafional[
a Moldovei gi Centrul Nalional Anticoruplie, in temeiul art.l alin.(l), art.3, art.8

lit.b), art.9 alin.(1) lit.d), lit.n) qi lit.o),

art".20

alin.(l), art.2l alin.(l),

art.22

alin.(1) 9i alin.(3), art.25 alin.(2) din Legea nr.L92-XIV din 12.11.1998 ,,Privind
Comisia Nalionald a PieJei Financiare" (republicati in Monitorul Oficial al
Republicii Moldova,2007, nr. 117-126 BIS), art.l, ari..S, art.23 alin.(6) lit.b),
art.l28 aIin.(2) pct.1) lit.a), art.l39 alin.(I.) lit.a; din Legea m.I7I din 11.07.2012
"Privind piala de capital" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2012, nr.193re7),

Comisia Na{ionali a Piefei Financiare HOTAnAgfn:

1.

Se calificd ca pre! manipulat pe piala de capital prelul format in cadrul


tranzacliilor efectuate pe pia[a reglementat6 in perioada 25.04.2016-28.04.2016 cu
valorile mobiliare emise de Banca Comerciald "Moldova-Agroindbank" S.A.

2. Se prescrie societdlii pe acliuni "Bursa de Valori a Moldovei" qi


persoanelor licenliate qi autorizate de a presta servicii pe piala de capital de a nu
lua in calcul prelurile gi numdrul acliunilor tranzac\ionate pe piala reglementatd in
perioada 25.04.2016 - 28.04.2016 la detenminarea prelului echitabil sau a prefului
mediu ponderat.

3.

Se remit Serviciului Prevenireer qi Combaterea SpdlSrii Banilor din


cadrul Centrului Nalional Anticoruplie materialele aferente tranzaclitIor
specificate in prezenta hotdrire pentru examinare Ei luare de atitudine conform
competenlei.

4.

Controlul asupra executirii prezentei hotdriri se pune in sarcina Direc{iei


generale supraveghere valori mobiliare.
5. Prezenta hotdrire intrb in vigoare Ia data adoptdrii, se publicd pe site-ul
oficial al Comisiei Nalionale a Piejei Financiare (www.cnpf.md) gi in Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

Vicepregedinte

4. rr'

It-

t*'

' L

.r'r

Iurie FILIP