Sunteți pe pagina 1din 118
JURIDICA _| cS Dublul sens pe care I-a parcurs conceptul de rezolutiune - de la particular evidentiaz’ doar doua trisaturi eneral si, ulterior, inapoi la particu esentiale ale lumii contemporane: pe de © parte. pluralismul, inteles ¢a principiu de structurare nu numat fa nivel politic #1 economic, ct si la nivelul ideilor 51 mentalititilor: pe de alta parte, abandonarea modelulus piramidal numa accepta SS Vateriu Stoica in favoarea celut al retelei, ceca ce presupune 1 diversititil, ci 51 dezvaluirea sau chiar construtrea canalelor de comunicare intre diferitele elemente care compun diversitatea Cercetarea rezolutiunn si reziherit in perspectiva storied si he ce include $i abordarea comparativa, invedereaa inca o data cd oamenil, privitt individual sau in cadrul difertelor comunitag au probleme comune. Dar dimensiunea universal a une! probleme nu presupune in mod necesar, identitatea solutuilor. Aceeast problema poate fi rezolvata in mod diferit, ceea ce este valabil si in domemul dreptulu , > aly ra neneutic’, IBN: 973-9229-66-2 il eee AS Colectia Iuridica, a editurit A* . 1. Codul Civil - BA. ng de C.BirvanV. Soca, FBaias CUPRINS 2. Drept civil. Teoria generali a obligation Consianin Sttescu, Corneliu Birsan >. - oyna) we Europeani a DreptiMm —| Introducere ... 4 Drop cr introducer rept vit bs ‘ ul Mircea Cosmovici <3: 1 . 5. Drept civil. Drepturireale. Obligati. Legislatie Fane CAPITOLUL 1 "Paul Mireea Comhavlei Beet ORIGINILE $1 INTELESUL NOTIUNILOR 6. ee aoe civild comentat si adnotat Zoe ¥ DE REZOLUTIUNE SI REZILIERE oy alate aot : 7. Introducere fn teoria generald'a dreptulut Fit SQ) SECTIUNEA 1 . Joon Cer Ton Coals ase =O ORIGINILE. ‘NOTIUNILOR DE REZOLUTIUNE $I REZILIERE ve ae, Moret am ase 1. Precizl 26 iziri metodologice, 9 Dre eet pe a: 2. Rezolutiunea in dreptul roman. i s 3. Dreptul vechi francez. Dreptul * Z tl canonic. Frotie fe esinslegie & 4. Dreptul vechi francez. Dreptul civil laie 11. Tratat de drept penal, Partea gene lie ererela SECTIUNEA 2 12.001 osul administrativ roman INTELESUL NOTIUNILOR DE REZOLUTIE $1 REZILIERE Valentin L. Prisacaru 5. Preluarea nofiunilor de rezolutiune si reziliere 13, Tratat de drept administrativ roman Valentin I. Prisacar 14.Teoria generali a dreptului dreptul civil roman modem... 6. Diversiunea sensurior termenilor de rezoluiun gi rezilire. ~Drept rational, izvoare gi drept pozitiv 7. Termenul de rezolutiune M. Djuvora 8. Termenul de rezilire. 15. Drept comunitar 0. Manolache 16. Infractiunle in legi speciale slegl extrapenale CAPITOLUL slag Meith Dacor FUNDAMENTUL $I NATURA JURIDICA A serosa REZOLUTIUNI 94 REZILIERI inci D. Carpenara 18. Drept comercial. Cambia si Diletu a ordin SECTIUNEA I Petry ¥. Piitrigcunu RI 19.Drep na I FUNDAMENTUL REZOLUTIUNIT $I REZILIE! 1. Oancea mS 20. Teatat de dreptul families 9. Consideratii preliminari... Jon P. Filipescu FE 10, Specificul contractelor sinalgmatice 11. Fundamentul rezolutiunl ial rezli ier, Tdees de eondifie a8 rezolutoric tacit oaXV 10 23 VI__ REZOLUTIUNEA $1 REZILIEREA CONTRACTELOR CIVILE aoana—X—F_E avaOXS 12, Fundamental rezolutiunii si al rezilieri, Ideea de vointa prezumtiva & PaMilOT nnn 2 4 13. Fundamentul rezolutiunii gi al reziier ideea de bund credinta.. ve se 4 14, Fundamental rezolutiunii si al rezilieri. Ideea de reparare 4 prejudiciului cauzat = 25 15, Fundamentul rezolutiunii si al rezilierii. Asocierea ideii bivalente de cauzi cu principiul fortei obligatorii a contractului si cu ideea de vinovatie... 25 SECTIUNEA 2 NATURA JURIDICA A REZOLUTIUNI $A REZILIERI 16, Rezolutiunea si rezilierea - varietati ale raspunderii contractuale.......27 17, Temeiul daunelor-interese. septa 18, Temeiul restituirii prestatilor executate CAPITOLUL IT DOMENIUL DE APLICARE AL REZOLUTIUNI SI AL REZILIERI SECTIUNEA I REGULA DE APLICARE A REZOLUTIUNIL $I A REZILIERII 19. Rezolutiunea si rezilierea se aplicd numai contractelor sinalagmatice 33 SECTIUNEA 2 EXCEPTII DE LA REGULA PRIVIND DOMENIUL DE APLICATIE AL REZOLUTTUNI SIAL REZILIERI 20. Categorii de excepti §1. Cazuri tn care rezolutiunea §i rezilierea mu se aplick ‘unor contracte sinalagmatice 21. Modalitafi de restrngere a domeniului de aplicatie al rezolutiunii gi al rezilieri... 22. Contractul de rentd viagera.. 23. Jocul gi prinsoare 24. Contractul de asigurare 25. Contractul de imparjeala Cuprins VIN Posiblitatea extinderii domeniului d leit domeniului de uplicatie al rezolutiuni sal rez 26. Considerajii generale 8 Argumente in favoarea extinderii domeniului de apicatic al rezolutiunii yi al reziberi la toate contractele 48 28. Argumente in favoarea extinderii domeniului de aplicatie al rezolutiunii gi al rezlieri la toate contractele cu tilu oneros.. 4s 29. Argumente impotriva extinderii domeniului de aplcatie al rezolutiunii gi al reziierit a7 30. Coneluzie, 3 48 CAPITOLUL IV CONDITIILE REZOLUTIUNII $I ALE REZILIERIL SECTIUNEA 1 CONSIDERATH GENERALE 31. Identificarea conditilor rezolufiuni sale rezileri son 32. Aspecte privind continutal conditilor rezolutiunii gi ale rezihertoo...58 SECTIUNEA 2 NEEXECUTAREA OBLIGATIULOR CONTRACTUALE (FAPTA ILICITA) §1, Neexecutarea gi formele ei 3. Notiunea de neexecutare a obligatilor contractuale.. 34, Neexecutare totald si neexecutare partilé.. excculare, 35. Obligatii pozitive si obligatii negative. Ne 36, Neexecutare temporara, Neexecutare deft revocabili 37. Corelatia dintre neexecutare si punere ita §2. Cazuri de neexecutare care determin rezolutiunea sau rezilierea tunor contracte speciale jenieca BT 38, Precizate ncn sr i 39, Cazuri de necxecutare care determing rezolinea contraculi de” ‘vinzare-cumpltare eee 40. Ipoteza de neexecutare care determind rezoluti 5 schimb conform art. 1408 C. civ VIII REZOLUTIUNEA $I REZILIEREA CONTRACTELOR CIVILE ——— EOE rr—S EE hi 41. Cazuri de neexecutare care determina rezoh ‘contractului de donatie cu sarcini : rman TS 42. Cazuri de neexecutare care determind rezilierea contractului de locatiune. — 4 43. Cazuri de neexecutare a contractului de inchiriere a suprafefelor locative cu destinatie de locuinte potrivit legislaici speciale........ 1 4. Cazuri de neexecutare a obligatiilor niscute din contractul de arendare 0. : 80 45. Cazuri de neexecutare a obligatilor niscute din contractul de tranzacti¢ nnn 81 46. Cazuri de neexecutare a obligatilor niscute din contractul de renta viageri...... a ins BE 47. Neexecutarea obligatiilor nfscute din contractul de intretinere 81 48. Neexecutarea obligatilor ndscute din contractele de mandat si de deporit eu tthul oneros 82 49. Neexecutarea obligafiilor ndscute din contractul de societate civili.._ 82 SECTIUNEA 3 VINOVATIA 50. Aspecte prealabile.. 51. Necesitatea si confinutul ViNOVEtE: nner vovrorrrnn, 84 $2. Formele vinovatiei, cu referire speciald la rezolutiune gi reziliere........85 $3. Gravitatea vinovatiei, Problema culpei comune, cu referire speciala la rezolutiune é ‘4. Corelatia dintre vinovatie si punerea in intarziere CAPITOLUL V ACTIUNEA IN REZOLUTIUNE SAU fN REZILIERE SECTIUNEA 1 ‘SPECIFICUL APARARI DREPTURILOR DE CREANTA NASCUTE DIN CONTRACTELE SINALAGMATICE . 5. Apérarea continutulu juridie al dreptului de creanta Prin actiunea civil 56. Specificul dreptului material la actiune din structura juridic 8 drepturilor de ereanji nfscute din contractele sinalagmatice ‘57. infelesul caracterului judiciar al rezolutiunii gi al rezilierii 58, Planul expuneri, en s"T*¥ Sn SECTIUNEA 2 DREPTUL DE OPTIUNE AL CREDITORULU! 59. Fundamentul dreptului de optiune al creditorului 107 60. Libertates creditorului de a-9ischimba optiunea 1 . limitele acestei liberat 107 $1. Momentul i modalitatea in care se exerci dreptul de optiane 110 62. Remuncrarea la dreprul de a cere rezolutiunea sau reailierea, 110 SECTIUNEA 3 CENZURAREA DREPTULUI DE OPTIUNE AL CREDITORULUY DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA 63, Aprecierea conditilor necesare pentru promuntarea rezolutiunii sau rezilierii 14 64. Executarea obligatilor debitorului dup’ introducerea cereri de rezolutiune sau reziliere de cétre creditor la instanta de judecet us 65. Intinderea sanctiunii rezolujiuni sau a rezliert 116 6. Termenul de gratie : 2 7 67. Daunele-intrese 5 120 SECTIUNEA 4 ASPECTE PROCESUALE 68. Consideratiiintroductive.. - — 121 69, Natura juridied a actiuni in rezoluiune sau reziliere a si competeata teritorialé aa é A 70. Cine poate exercita actiunea in rezolupune sau rezliere?. 126 71. Impotriva cui se poate exercitaactiunea is in rezolutiune sau reziliere? 72, Participarea tertlor in procesul care are ca obiect actiunea in rezoluiune sau 1eZIlier€.w...nrorson oe 73. Transmisiunea calititii procesuale in cazul aciumi aly 127 in rezolufiune sau rezilieteo..o-0-m = 74, Prescriptia dreptului material a acfiune CAPITOLUL VE PACTELE COMISORIT EXPRESE 139 {clor comisorii exprese ii nanan 75. Nojiunea $i justificares pacte < 76, Rolul instanfei de judecati si necesitatea indepliniit o ii exprese.. rezolutiuni sau rezilieri in ipoteza pactelor comisonit expres REZOLUTIUNEA SI REZILIEREA CONTRACTELOR CIVILE oo 77. Pactul comisoriu conform ciruia, in caz de neexecutare a obligatitor unei parti, contractul se desfiintea2i 0.0 Ma 78, Pactul comisoriu ptin care se precizeazi care sunt faptele de natura si atrag’ desfiinfarea contractului seni 79, Pactul comisoriu expres care cuprinde clauza conform citeia, dacd o parte nu-si va executa obligatile, ceulaltS parte va fi in drept si considere contractul ca desfiintat.... tenn AS 80. Pactul comisoriu expres conform cdruia, in cazul neexecutanii obligatilor uneia dintre parti, contractul se considera desfiin{at de plin drept. sae tani 1AG 81. Pactul comisoriu care confine clauza potrivit cdreia contractul se desfinteaza de drept, fir punere in intdrziere i fird orice alt formalitate Prealabila, in cxzul in care 0 parte nu-si exeeuti oblig; 147 82. Diferenta esentialé dintre pactul comisoriu expres siconditiarezolutoric.. sn eemnrantertnninn pene 49 83, Interpretarea pactelor comisorii exprese gi tipologia acestora..».. 152 84. Pactul comisoriu expres si declarafia unilateralé de demunare a contractului.. t ASA 85. Pactele comisorii si conventile de agravare a rispunderii civile contractuale.. » crv 158 86. Pactul comizoriu, clauza penala si clauza de arvund... 159 87. Pactele comisori exprese bilaterale gi unilaterale............... 160 CAPITOLUL VII EFECTELE REZOLUTIUNII $I ALE REZILIERI ‘SECTTUNEA 1 MOMENTUL IN CARE OPEREAZA REZOLUTIUNEA $1 REZILIEREA 88. Precizari prealabile Sa ete 161 &9. Momentul in care opereaza rezoluiunea si rezilicfea judiciard 161 99. Momentul in care opereaza rezolutiines gi tezilierea conventionald. 163 SECTIUNEA 2 AFECTELE REZOLUTIUNHT $1 ALE REZILIERII INTRE PARTI 91. Care sunt efectele i 92. Momentul de la care este desfiin rezolutiune intre pati On "Ql Capring XI ; SECTIUNEA 3 BPECTELE REZOLUTIUNH $1 ALE REZILIERI FATA DE TERT 94. Care sunt efecete rezolutiunii sale rezilieni fat de tert? 167 95, Publicitatea imobiliara 5 efectele rezolutiuni fa de tert 168 CAPITOLUL VIL ASPECTE ALE REZOLUTIUNII IN DREPTUL STRAIN SECTIUNEA 1 CONSIDERATI INTRODUCTIVE 96. Metoda dreptului comparat. Macrocompararea $i micracompararea, 171 97. Diferenta dintre dreptul comparat ea metodi gi prezentarea Areptului strain in SECTUINEA > ASPECTE ALE REGLEMENTARII REZOLUTIUNI IN DREPTUL CIVIL GERMEN 98. Cazurile de neexecutare care justified rezolutiunea in Codi civil german (Burgerliches Gesetzbuch - BOB)... 1 99, Caracal ssn al eli = eu conscr de BOB... 176 100. Interdctia de a cumula rezolutiunea cu daunele-interese x = regula consacrati dé BGB ...u177 101. Caracteral nejudicia al rezoluiuni -regul ta de 7 102, Bfectele rezolutiunii in sistemul BGB 103. Evolujia interpretiri jurisprudentile i doctrinale a i. dispoziftilor BGB care reglementeazi rezolutiunea SECTIUNEA 3 2 ASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNI ‘IN DREPTUL CIVIL GREC 104 Suna pocorn Coc pees areal mec ee ce GC ccccoe ca ich eehgee ‘in Codul civil grec. 7 : ae Ve Cactrl zl inet vil re REZOLUTIUNEA $1 REZILIEREA CONTRACTELOR CIVILE Xi eee SECTIUNEA 4 ASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNIL IN DREPTUL CIVIL AUSTRIAC 107. Cazurile de neexecutare care justificd rezolujiunea in Codul civil austriac ape none tt 108. Caracterele rezolutiunii in dreptul civil austriac... SECTIUNEA 5 ASPECTE ALE REGLEMENTARII REZOLUTIUNII IN DREPTUL CIVIL ITALIAN 109. Cazurile de neexecutare care justificd rezolutiunea {in Codul civil italian. aos 4110. Caracterele rezolutiunii in dreptul civil italian. s 111. Rezolutiunea de plin drept a contractului sinalagmatic in dreptul civil italian. mt : 112. Efectele rezolutiuii in dreptul civil italian SECTIUNEA 6 ASPECTE ALE REGLEMENTARII REZOLUJIUNIT IN DREPTUL CIVIL OLANDEZ 113. Rezolujiunea judiciara si rezolutiunea conventional! in dreptul civil olandez,, 2 SECTIUNEA 7 ASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNIT IN DREPTUL ENGLEZ 115. Cazurile de neexecutare care justificd rezolutiunea in dreptul engl a % 116. Caracteristiile rezolutiunii in dreptul englez SECTIUNEA 8 ASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNIL AN DREPTUL AMERICAN 183 84 ol 84 185 186 187 187 188 188 189 190 190 CE SOO Gupring XN) v | SECTIUNES 9 ASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNH IN CODUL CIVIL AL PROVINCIEI QUEBEC (CANADA) 119. Cazurile de ncexecutare care justified rezolutiunea {in Codul civil al provinciei Quebec nancilD 120. Caraeteristcile rezolutiuni gi rezilieri reglementare in Codul civil al proviniciei Quebec. 193 SECTIUNEA 10 ASPECTE ALE REGLEMENTARII REZOLUTIUNII IN DREPTUL CIVIL DANEZ 121. Caracterul exceptional al rezolutiuni in dreptul civil danez. 193, 122, Rotul judecitorului cu privire la rezolutiune in dreptul dance 194 123, Rezolutiunea conventionald in dreptul civil dane? o.enonsres.. 19S SECTIUNEA 1) ASPECTE ALE REGLEMENTARII REZOLUTIUNIE IN DREPIUL ISRAELIAN 124. Cazurile de neexecutare care justified rezolutiunea in dreptl isractian. cnn 19s 125. Caracterstciterezoluiuni in dreptoliraelian 196 SECTIUNEAI2 ASPECTE ALE REGLEMENTARH REZOLUTIUNIL IN DREPTUL ELVETIAN 126, Cazurile de neexecutare care justified rezolutiunea in dreptul elvetian 127, Caracterisicile rezolutiuni in dreptul elveti ian... SECTIUNEA 13 LASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNI ‘IN DREPTUL CIVIL SPANIOL 98, i in at. 1124 din Codul civil spaniol. 128 Reglementarearezoluiunt na. 128 din Cool 129, Cazurile de neexecutare care jusific rezotufi ae in dreptul civil spaniol... aie 130, Caracteristicile rezolutiuni in drepl civil spank. {XIV__ REZOLUTIUNEA $I REZILIEREA CONTRACTELOR CIVILE aa ee SECTIUNEA 14 ASPECTE ALE REGLEMENTARII REZOLUTIUNIL IN DREPTUL BULGAR 131, Carurite de neexecutare care justifica rezolutiunea in dreptul bulgar. 132, Caractersitile rezolutiuni 201 1201 in dreptul bulgar... SECTIUNEA 15 ASPECTE ALE REGLEMENTARI REZOLUTIUNII [N CONVENTIA NATIUNILOR UNITE ASUPRA CONTRACTELOR DE VANZARE INTERNATIONALA DE MARFURE 133. Cazurile de neexecutare care justified rezolutiunea in Conventia Natiunilor Unite asupra contractelor de vinzare internationala de mafuri Baste 202 134. Caracteristicile rezolutiunii in reglementarea CNUCVIM 203 Conetuzii 205 Bibliogafie 200 INTRODUCERE Orice disciplind juridica ~ si cu atit mai mult stiina dreptului civil sinteza problemelor si rispunsutilor dint-o anumiti ramutd a dry cum si a notiunitor si a conce ei i mee ee um si noliunilor sia conceptelor, a idior sia tcorilor cae consti ins- trumentele hme de rezolvare a poblemelor si de expimate a rspunsrior ar probleme si rSspunsurle graviteazi in jurul or valori care dau substan Vietit omului, att fn plan individual, et 5 in plana comunitii Ca urmare, cercetarea unor concepte jurdice, specifice dreptul civil gi stiintei dreptului civil, nu trebuie sd jgnore nici aspectaltenc, nici problemele si rispunsurile care sunt deserse prin intermedi acestr concept Tnteresul pentru studil rezolutunii gi al rezilierii mi-a devenit limpede la inceputul carierei mele juridice, cdnd, in caltate de judecdtor, am fost pus in fata unei probleme concrete: este posibilé rezolujiunea unui contract sinalagmaic in ipoteza culpei comine? Dincolo de caracterul abstract al acestei formulii, problema dedust judecdi nu putea fi desprinsi de chipul concret al pinlo, de interesele lor divergente, de credinfa ed fiecare are deptate, de speranta ca justtia dene “seeretul” leg ca ars aequi et boni ‘Am inceput atunci o cerectare care nu s-a limitt la réspunsul dat probleme in discute, ci @ continuat cu abordarea de ansamblu a rezolutuni gi reaiiei, aceste concepte fiind fundamentale in cadral teorici generale a contractulu, Desi. in mod traditional, rezoluiunes si rezlierea sunt considerate, altri de ex: ceptia de neexecutare si de riscul contractual, ca efecte spcifice ale contractelor sinalagmatice, find tratate, ca urmare, in capitol dedicat efectelor contract in realtate, aceste dous concepte se situeazd pe tirimul exccutri contractului. Ceracterul specific se regiseste,desigu, si in domeniul efectelor contractul, in ideea interdependetei obligatilor niscute din contraccle sinalagmatie, Der rezolutiunea si rezilierea sunt sanctiuni civile care se aplica in cazul neexecutrit Culpabile a obligailor asumate de pArfiprint-un astfel de contract. Cele dou ‘oncepte sunt deci strins legate de ideea de neexecutare eulpbild. a contactulut a al si implicit, de ideea de rispundere contract oe Plecind de la aceste premise, in cuprinsul acestei Iucriri vor fi prezentate originite i nflesurile noun de ezluiae gi ree; famdament natn jjuridica a rezolujiunii ia reziieii; domenil de aplicare #1 con este XVI_REZOLUTIUNEA $1 REZILIEREA CONTRACTELOR CIVILE —————__ sanctiuni; actiunea in rezolutiune sau in rezliere; pactele comisorii express efectele rezolutiunii si ale rezlieri; aspecte ale rezotutiunii in dreptul stein Cum rezulta i din titul lucrrii, am limitat analiza rezolutiunii sia reziliri la sfera contracteloreivile. Aceste sancfiuni s-au extins ins gi in alte ramuri de drept. Int-o forma specificd, ele sunt reglementate in dreptul comercial, in ddreptul muncii, in dreptul familie etc. In tegiwurd cu itul lueririi, am considerat 3 este inutila mentionacea caracteruluisinalagmatic al contractor, ct timp, aga cum rezulté din cupitolul dedicat domeniului de aplicare al rezolutiunii si al rezilierii, am ajuns. ly ‘concluzia c& aceste sanctiuni nu pot fi aplicate decét contractelor sinalagmatice La sfargitul acestei cercetiri, imaginea conceptual& a rezolutiunii $i a rezi- lieri se contureaza cu mai mult claritate. Cu toate acestea, monografia dedicata &cestor sanetuni confirms adevarul orice sfarit este temeiul unui alt inceput Pe acest temei s-ar putea construi o alti monografie, mai ampli, care si adinceascd studi rezolutiuni gi al rezlierii, att in dreptul intern, cét i in