Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 4

Durata mandatului guvernului


Mandatul Guvernului incepe de la depunerea juramantului si dureaza pana la validarea
alegerilor parlamentare generale. Mandatul guvernului poate inceta inainte de termen in
urmatoarele situatii:
I.
II.

Cand guvernul este demis ca urmare a unei motiuni de cenzura;


Cand prim-ministrul:
a) a demisionat;
b) si-a pierdut drepturile electorale;
c) se afla in imposibilitate de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile
d) se afla in stare de incompatibilitate;
e) a decedat.
Atunci cand mandatul Guvernului inceteaza inainte de termen, pana la investirea noului
Guvern se pot indeplini doar actele necesare pentru administrarea treburilor publice. Sunt
considerate astfel de acte hotararile curente in activitatea executiva precum: acte de asigurare a
aplicarii unitare a legii, aprobari de transfer si repartizari de bunuri intre sau catre autoritati si
institutii din subordine, numiri si revocari in/din functii administrative etc.
In aceasta perioada guvernul nu are dreptul de a emite ordonante si nici de a initia proiecte
de legi. Cu titlu exceptional Guvernul aflat in situatia incetarii mandatului inainte de termen
poate initia proiecte de lege pentru ratificarea unor tratate internationale, proiectele de lege
privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si proiectul de lege privind
responsabilitatea fiscala.
Prelungirea de drept a mandatului guvernamental este determinat de doua situatii:
a) prelungirea mandatului parlamentului in caz de: stare de mobilizare, de razboi, de
urgenta, de asediu, pana la incetarea acestora.
b) in cazul in care Parlamentul nou ales nu reuseste sa desemneze un nou executiv.
In caz de prelungire, Guvernul ramas in functie va actiona cu puteri depline nefiind
limitat doar la administrarea treburilor publice curente.

Organizarea guvernului
Aparatul de lucru al Guvernului este alcatuit din: secretariatul general al guvernului,
cancelaria primului-minstru, departamente si alte structuri organizatorice.

Atributiile acestui aparat se stabilesc prin hotarare a Guvernului, cu exceptia atributiilor


cancelariei prim-minstrului care se stabilesc prin decizie a prim-minstrului.
Secretariatul general al Guvernului:

este condus de un secretar general care poate avea rang ministru, ajutat de unul sau mai
multi secretari generali adjuncti ce pot avea rangul de secretari de stat;
asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea
problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitatatii guvernului;
asigura reprezentarea Guvernului in fata instantelor judecatoresti;
este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului;
are drept de initiativa legislativa pe domeniile aflate sub incidenta atributiilor sale si ale
autoritatilor si institutiilor publice aflate in subordinea Guvernului.

Departamentele:

sunt structuri organizatorice fara personalitate juridica, in subordinea prim-ministrului;


au rol de coordonare si sinteza in domenii de interes general in conformitate cu atributiile
Guvernului;
departamentul este condus de un demnitar care emite ordine cu caracter individual.
Pe langa Guvern mai pot functiona autoritati, agentii, oficii, secretariate ca structuri specializate si
auxiliare ale caroror conducatori (numiti secretari de stat, subsecretari de stat, directori, presedinti,) nu fac
parte din Guvern. Atributiile acestor conducatori precum si structura de personal a entitatilor sunt stabilite
prin hotarari de Guvern sau decizii ale prim-ministrului.

Atributiile Guvernului
In realizarea functiilor sale, Guvernul indeplineste o serie de atributii principale.
1. Dupa actele normative care le consacra aceste artributii sunt:
- de natura constitutionala
- de natura legala

2. Dupa importanta lor atributiile se clasifica in:


- principale (cuprinse in Constitutie si legi organice)
- secundare (cuprinse in alte categorii de acte normative).

3.

Dupa locul producerii efectelor atributiile sunt:


- interne
- internationale.

4.

Dupa continutul lor atributiile sunt:


- de natura economico-financiara si sociala
- de natura politico-administrativa.

Atributii principale de natura economico-financiare ale guvernului:


1.

- Elaboreaza proiectul de lege al bugetului de stat si al bugetului asigurarilor sociale de


stat, proiect care este supus spre adoptare parlamentului.
- Bugetul public national curpinde: bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale de stat,
bugetele locale, bugetul trezoreriei si bugetul altor institutii de stat.
- Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale de stat se elaboreaza anual si
se supun separat adoptarii parlamentului. Daca nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile
inainte de expirarea exercitiului bugetar se vor aplica in continuare bugetele anului
precedent pana la adoptarea noilor bugete.
- Dupa expirarea exercitiului financiar anual, ministerul finantelor intocmeste contul
general de executie al bugetului de stat. Acesta este analizat de Guvern care il supune
spre aprobare Parlamantului pana la mijlocul exercitiului urmator celui privind fiecare
cont general.
- Conform Constitutiei, impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si
ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Impozitele si
taxele locale se stabilesc de consiliile locale si judetene in limitele si in conditiile
legii.
2.
Guvernul aproba strategiile si programele de dezvoltare economica pe ramuri si
domenii de activitate. Aceste programe de dezvoltare economica fac parte integranta din
programul de guvernare, prezentat Parlamentului spre aprobare, cu ocazia solicitarii
votului de incredere sau in cazul angajarii raspunderii printr-un nou program de
guvernare in urma respingerii unei motiuni de cenzura.
3.
Guvernul asigura realizarea politicii in domeniul social potrivit programului de
guvernare.
4.
Guvernul asigura administrarea proprietatii publice si private a statului.

Atributii principale de natura politico-administrativa:


1.

- Asigura realizarea conducerii generale a administratiei, prin intermediul politicii interne


si externe a tarii in calitate de autoritate suprema a puterii executive.

Actele guvernului sunt obligatorii pentru intreaga administratie publica.


Atributul guvernului de coordonare si dupa caz de control a intregului sistem
executive il exercita avand in vedere structura unitara a statului cu respectarea
autonomiei locale speficice consiliilor locale sau judetene precum si a descentralizarii
serviciilor publice din teritoriu care apartin autoritatilor centrale.
2. - Initiaza proiecte de lege si le supune spre aprobare parlamentului. Guvernul este
principalul titular al dreptului de initiativa legislativa, putand cere dezbaterea proiectelor
sale in regim de urgenta.
- El initiaza proiectele de legi in ramurile sau domeniile activitatii executive pe care le
conduce sau le coordoneaza.
3.
Emite hotarari pentru organizarea executarii legilor, ordonante in temeiul unei legi
speciale de abilitare si ordonante de urgenta potrivit Constitutiei.
4.
Asigura executarea de catre autoritatile administratiei publice a legilor si a celorlalte
dispozitii normative date in aplicarea acestora, prin acte de aplicare normative sau
individuale , indifferent ca exista sau nu o imputernicire din partea legislativului.
5.
Conduce si controleaza activitatea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate din
subordinea sa. In realizarea functiei sale de conducere generala a administratiei publice,
guvernul exercita controlul ierarhic asupra ministerelor, organelor de specialitate din
subordine, precum si a prefectilor in exercitarea acestui control, guvernul are dreptul sa
anuleze actele administrative ilegale sau inopportune emise de ministere, autoritati din
subordine sau prefecti;
6.
Infiinteaza cu avizul Curtii de Conturi , organe de specialitate in subordinea sa.
7.
Asigura apararea ordinii de drept, a linistii publice si a sigurantei cetateanului precum
si a drepturilor si libertatilor cetatenilor in conditiile stabilite de lege.
8.
Aduce la indeplinire masurile adoptate pentru apararea tarii , scop in care organizeaza
si inzestreaza fortele armate;
9.
Asigura realizarea politicii externe a tarii;
10.
Negociaza tratatele, acordurile si convetiile internationale care angajeaza statul roman
etc.

Functionarea Guvernului

Guvernul functioneaza ca autoritate colegiala condusa de prim-ministrul in prezenta


majoritatii membrilor care il compun.
El se intruneste in sedinte saptamanale sau ori de cate ori este nevoie.
Sedintele se convoaca si sunt conduse de prim-ministru, cu exceptia situatiei cand la
sedinta participa presedintele Romaniei.

Presedintele poate lua parte la sedintele in care se dezbat probleme de interes


national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice dar si in alte
situatii la cererea primului minstru.
Fiecare sedinta de guvern este precedata de o reuniune de lucru pregatitoare condusa de
secretarul general al Guvernului sau de secretarul general adjunct.
La aceasta reuniune participa cu titlu de membri permanenti, reprezentanti la nivel
de secretari de stat sau secretari generali ai secretariatului general al guvernului , ai
membrilor guvernului precum si consilieri de stat ai primului ministru.
Conform prevederilor art.37 din Regulamentul privind procedurile la nivelul
guvernului pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea
adoptarii/abrogarii.
Regulamentul este aprobat prin HG nr. 561/ 10 mai 2009.
Agenda de lucru pregatitoare sedintei Guvernului cuprinde in primul rand lista
proiectelor de acte normative, a proiectelor de documente de politici publice avizate si a
altor documente.
Sedintele plenului reprezinta unica modalitate de lucru legat consacrata si recunoscuta
intregului executive in cadrul careia se dezbat si se solutioneaza probleme ce intra in
sfera sa de atributii.
In cadrul sedintelor, sunt adoptate acte juridice si politice ca actiuni decizionale. Tot
odataa se realizeaza coordonarea,indrumarea contolul autoritatilor din subordine.
La sedintele guvernului pot participa ca inviitati: conducatorii unor organe de
specialitate din subordinea guvernelor sau a ministerelor, conducatori ai unor organe
administrative autonome, alte persoane a caror prezenta este utila la solicitarea primministrului
Stenogramna sedintei guvernului se intocmeste prin grija secretariatului general al
guvernului si se certifica de secretarul general al guvernului.
Stenograma reflecta hotararile luate, punctele de vedere, persoanele care au luat
cuvantul, sarcinile si termenele de implementare a acestor sarcini.