Sunteți pe pagina 1din 4

DECLARAIE CU PRIVIRE LA VENITURI I PROPRIETATE

Subsemnatul/Subsemnata, Glavan Ruxanda, numit n funcia de Ministru al Sntii prin Decretul


Preedintelui Republicii Moldova nr. 1915-VII din 20.01.2016, declar pe proprie rspundere c,
mpreun cu soia/soul ____________________________________________________________
i copiii minori:_____________________________i persoanele aflate la ntreinerea mea: nu sunt,
am urmtoarele venituri realizate, ncepnd cu 01.01.2015 i pn la 31.12.2015, i urmtoarele
proprieti deinute la momentul declarrii:
I. VENITURI
Not: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate.
Cine a realizat venitul
Sursa venitului
Serviciul prestat/obiectul generator de venit
1. Venitul obinut la locul de munc de baz
1.1. Titular
Glavan Ruxanda
salariu
Ministru; Ministerul muncii, proteciei sociale
i familiei

Venitul ncasat

82333,77 MDL

salariu

Ministru; Ministerul sntii

58310,21 MDL

salariu

Viceguvernator BNM

820241,39 MDL

1.2.So/soie
1.3. Copii
-

1.4. Persoane aflate la ntreinere


Nu am
2. Venitul obinut din activitatea didactic
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
3. Venitul obinut din activitatea tiinific i de creaie
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
-

4. Venitul obinut din depuneri la instituiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare
1.1. Titular
1.2. So/soie
Dobnd
Depozit la termen
1.3. Copii
5. Venitul obinut din activitatea de reprezentant al statului n societile comerciale
1.1. Titular
1.2. So/soie

47654,00 MDL
-

1.3. Copii

6. Venitul obinut din donaii i moteniri


1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la ntreinere
Nu am

7. Venitul obinut din nstrinarea sau deinerea valorilor mobiliare i a cotei-pri n capitalul social al
societilor comerciale
1.1. Titular
Glavan Ruxanda
nstrinare.
Vnzare a cotei-pri din societate comercial.
473221,00 MDL
1.2. So/soie
1.3. Copii
-

1.4. Persoane aflate la ntreinere


Nu am
8. Venitul obinut din nstrinarea bunurilor mobile sau imobile
1.1. Titular
1.2. So/soie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la ntreinere
Nu am

9. Venitul obinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaii, premii etc.)
1.1. Titular
Glavan Ruxanda
Dividende.
GLAVIRUX S.R.L.
Glavan Ruxanda
ndemnizaii.
1.2. So/soie
1.3. Copii
1.4. Persoane aflate la ntreinere
Nu am

498404,62 MDL
58556,19 MDL
-

II. BUNURI IMOBILE


1. Terenuri
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
Nr. cadastral
Categoria*
Anul
Suprafaa
CotaValoarea
Modul de Titularul
/localitatea
dobndirii
parte
cadastral dobndire
Intravilan
2003
0,055 ha
1,0
400569,00
procurare
(3)
MDL
Intravilan
1989
0,0697 ha
1,0
109822,00
procurare
(3)
MDL
Lot pomicol
2001
0,1099 ha
1,0
100000,00
procurare
(5)
MDL
* Categoriile indicate snt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se
afl n circuitul civil.

2. Cldiri
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.
Adresa

Categoria*

Anul
dobn-dirii

Suprafaa

Cotaparte

Valoarea
cadastral

Apartament
(1)

2005

91,4 mp

1,0

829863,00 MDL

Cas de locuit

2006

349 mp

1,0

1736776,00
MDL

Apartament
(1)

2001

66,8 mp

1,0

401000,00 MDL

Casa de locuit,
Garaj, serai,
beci
(2,5,6)

1989

50,5 mp

1,0

97759,00 MDL

Actul
care
certific
proveniena
proprietii
Contract de
vnzarecumprare
P/V de recepie
final nr. 858-I
din 05.10.2006
Certificat
de
motenitor legal
nr. 8554 din
30.09.2011
Contract de
vnzarecumprare din
08.09.1989

Titu-larul

Glavan Ruxanda

* Categoriile indicate snt: (1) apartament; (2) cas de locuit; (3) vil; (4) spaiu comercial/de producie; (5) garaj; (6)
alt avere imobil.

III. BUNURI MOBILE


Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maini agricole, mijloace de transport
naval, aerian i alte mijloace de transport care snt supuse nmatriculrii potrivit legii
Valoarea (n lei)
conform
Documentului care
certific proveniena
proprietii

Locul
nregistr
rii

2009

90000,00 MDL

Chiinu

Glavan Ruxanda

procurare

2015

175811,94 MDL

Chiinu

Glavan Ruxanda

procurare/

2013/

22530,00 MDL

Chiinu

comodat

2015

Tipul,
modelul

Anul
de
fabrica
ie

Modul de
dobndire

Anul dobndirii

Toyota Corolla

2007

procurare

Mercedes CGI

2010

Lexus GS 300

2005

Nr. de
nregistrare

Titu-larul

/Glavan Ruxanda

IV. ACTIVE FINANCIARE


1. Conturi bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investire
Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n bnci sau instituii financiare din strintate.
Denumirea instituiei care
Tipul*
Suma,
Deschis
Dobnda/
administreaz i adresa acesteia
valuta
n anul
Dividendul
1
0,00 MDL
2006
1
358,54 MDL
2006
7.01 MDL
1
31,62 EURO
2006
1
0,00 USD
2006
1
0,00 EURO
2006
1
0,00 USD
2006
1
28034,46 MDL
2013
1
22000,00 EURO
2016
-

Titularul
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda
Glavan Ruxanda

3
167545,00 MDL
2013
variabil
Glavan Ruxanda
3
20618, 00 MDL
2014
variabil
Glavan Ruxanda
3
31043,00 MDL
2014
variabil
1
129,46 MDL
2013
811,07 MDL
1
1000,00 MDL
2013
75,20 MDL
1
0,00 USD
2013
433,16 USD
1
0,04 EURO
2013
419,06 EURO
1
1778,00 MDL
2004
1
0,55 USD
2004
1
4,23 EURO
2004
1
2,98 MDL
2015
2,98 MDL
1
0,00 EURO
2015
1
22,02 USD
2015
2
124529,47 USD
2015
1290.80 USD
2
5008,13 EURO
2015
180,36 EURO
* Categoriile indicate snt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menionnd tipul acestuia); (2) depozit bancar
sau echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare.
*Situaia soldurilor n cont la 27.01.2016.

2. Plasamente, obligaiuni, cecuri, cambii, certificate de mprumut, investiii directe n


moned naional sau n valut strin
Emitent titlu/societatea n care
persoana este acionar, fondator
sau asociat/beneficiar de
mprumut
Nu am

Numrul de titluri/cota
de participare

Tipul*

Dobnda

* Categoriile indicate snt: (1) hrtii de valoare deinute (titluri de stat, certificate, obligaiuni);(2) aciuni sau pri
sociale n societi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de mprumut; (6) alte forme de investiii directe.

3. Alte documente care incorporeaz drepturi patrimoniale


Not: Se vor declara inclusiv cele aflate n strintate.

V. COTA-PARTE N CAPITALUL SOCIAL


AL SOCIETILOR COMERCIALE
Denumirea
ntreprinderii

Sediul, adresa
juridic

Tipul de
activitate
Banca

Valoarea de
cumprare

Cota de
participare

2000,00 MDL

Titularul

0,00001

VI. DATORII
Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unor teri, mprumuturi i
credite
Not: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate.
Creditor
Contractat
Scadent
Rata dobnzii
n anul
la
30.01.2015

26.01.2018

14,5 %
Overdraft n cont de card

Suma iniial

Valuta

10000,00 MDL

MDL

Debitor

Prezenta declaraie constituie act public i rspund potrivit legii pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menionate.

Data completrii

Semntura